מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 16.2021 בדבר – הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית 5.24 המצורפים בזה ולמסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.

מסמכי המכרז מכרז פומבי מס' 16/2021 בדבר – הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת

  1. עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית 5.24 המצורפים בזה ולמסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד (להלן: "התוכניות").

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים ו/או בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהפעלת מסגרות טיפוליות וקהילתיות לאדם עם נכות.
  • ג. מי שיש בידו את התשתית המקצועית והארגונית לרבות כוח האדם המתאים להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים.
  • ד. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף עותק תעודת עוסק מורשה או מסמכי תאגיד על שם מגיש ההצעה.

   

  2.2        יש לצרף אישורים ואסמכתאות כנדרש בסעיפים 2ב, 2ג ( כגון, אך לא רק, התקשרויות חוזיות, המלצות, רישיונות וכיוצב'). למען הסר ספק יובהר כי על המציע לצרף להצעתו כל מסמך רלוונטי אשר יש בו כדי להעיד כי למציע יש את התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במכרז זה על נספחיו. המציע לא יכול להעיד על עצמו

   

  2.3        יש לצרף אישור משטרת ישראל בהתאם לדף הפנייה המצורף למסמכי המכרז לשם הנפקת אישור כנדרש בסעיף 2- ד'. את האישור שיינתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה יש לצרף להצעה כפי שתוגש ( בהתאם להוראות הדין עסק בבעלות אישה אינו נדרש לאישור משטרה).

   

  2.4        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית ע"ס של 10,000 ₪  בתוקף עד 31/01/2022 לפי הנוסח שבנספח "ערבות מכרז".

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים בתוקף.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש, כולל נוסח הסכם ההתקשרות עם המציע.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת המציע הנמצא בחוברת, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד שיתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז. הספק רשאי להודיע במסגרת מסמך כאמור שלא תינתן זכות עיון במסמכים מסוימים בהצעתו, בשל היותם סוד מסחרי. ככל ולא עשה כן לא תהיה לו כל תלונה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה.

                                                 

                                                        אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיף 2 ו- 3 לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
   • לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • העירייה תשקול את ניסיונו המוכח של המציע בהפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים את כישוריו להפעיל את מערך השירותים האמור, את כוח האדם המוצע על ידו לרבות הכשרתם ו/או כישוריהם.
  • העירייה תשקול את ההוכחות שצרף המציע להצעתו בדבר כושרו ורשימת הגופים עמם הוא קשור ושהיה קשור בעבר בנושא העבודות הנדרשות במכרז זה.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" ימונה מהאגף לשירותים חברתיים ויורכב מאנשי המקצוע של האגף וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • ככל שימונה "מומחה" כאמור, עם גיבוש המלצותיו, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים וגיבוש המלצה על זוכה בהתאם.
   • במכלול שיקוליה רשאית העירייה לבחור את המציע הזוכה בין היתר בהסתמך על המלצות בדבר ניסיון קודם במתן השירותים לרבות ניסיון קודם עם העירייה.
  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. בשל אופי המכרז אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה ולבטל את המכרז.

   

  1. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של משרדי הממשלה האמורים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יתקבלו הכספים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪, שלא יוחזר במחלקת מכרזים של עיריית אילת, בבית התמר קומה ב'.

   

  1. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח לדוא"ל לכתובת sami@eilat.muni.il עד ולא יאוחר מיום 15/10/2021,

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה
           

   

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 25/10/2021 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תפתח.

   

  1. לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004

   

  חתימת המציע: ________________

   

 • תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.        תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.       תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.      תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.     תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  אין די במילוי טופס זה כדי לעמוד בדרישת האסמכתאות כאמור במסמכי ההזמנה וטופס זה הינו בנוסף לאסמכתאות הנוספות הנדרשות בסעיף 2.2 שלעיל.

   

  • דרוג ההצעות במכרז יעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן, ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

   


  קריטריונים נדרשים
  ניקוד ההצעות הערות ציון
  מספר המטופלים במסגרות טיפוליות וקהילתיות המופעלות על ידי  המציע ב-5 השנים האחרונות 1 נקודה עבור כל 10 מטופלים מקסימום 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות.

   
  שנות ניסיון בהפעלת שירותים בתחום רווחה וקהילה 1 נקודה לכל שנה מלאה נוספת מעבר ל-3 שנות ניסיון כנדרש בתנאי סף עד למקסימום של 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

   
  שנות ניסיון בהפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים 1 נקודה לכל שנה מלאה נוספת מעבר ל-3 שנות ניסיון כנדרש בתנאי סף עד למקסימום של 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

   
  כוח אדם 10 נק' ככל שלמציע כוח אדם מקצועי יותר כך יהיה הניקוד גבוה יותר  
    10 נק' ככל שלמציע מערך כוח אדם גדול יותר יהיה הניקוד גבוה יותר.  
  כישורים מקצועיים של המציע עצמו 10 נק' ככל שיש למציע הכשרות מקצועיות רבות יותר כך יהיה הניקוד גבוה יותר. מקסימום 10 נקודות.  
  התרשמות מקצועית כללית של הצוות המקצועי          10 נק'    
  סיכום 100    

   

  חתימת המציע: ________________

   

 • מכרז פומבי מס' 16/2021

   

  הסכם למתן שירותים

   

  שנערך ונחתם ביום______ לחודש _______ שנת 2021

   

  בין:

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "העירייה" או "הרשות" בהתאמה)

  העירייה

   

  לבין:

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "ספק השירות" או "הקבלן" בהתאמה)

  ספק השירות

   

  הואיל:  והעירייה פרסמה מכרז להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים בתחום שיפוט העיר אילת הכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "השירותים").

   

  והואיל: וספק השירות הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה. מסמכי המכרז וההצעה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם מסומנים א'.

   

  והואיל:  וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, היכולת, הניסיון האמצעים הכלכליים ו/או הארגוניים לספק שירותים אלו.

   

  והואיל: והעירייה מסכימה להתקשר עם ספק השירות לשם מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

   

   

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך להיות נציג העירייה לגבי קיום ההתחייבויות נשוא חוזה זה.

   

  "העבודות" או "השירותים" בהתאמה- קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים בעבור עיריית אילת.  ביצוע בפועל של העבודות/שירותים נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובכפוף לתקציב מאושר ומימון ממשלתי. תיאור סל השירותים כמפורט במפרט המיוחד.

   

  "עובד ספק השירות " – פירושו – עובדיו של ספק השירות  ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירותים ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  1. הצהרות ספק השירות

   

  • ספק השירות מצהיר כי השירותים הנדרשים בהסכם זה ברורים לו וכי הוא מתחייב לספק את השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

  • ספק השירות מצהיר כי הוא בעל כוח האדם המקצועי המתאים, בעל יכולת כלכלית וארגונית וכן בעל הרישיונות המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו לרבות במפרט המצורף להנחת דעת העירייה או מי מטעמה.

   

  • הספק מתחייב לבצע את מתן השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט המיוחד וכן לשאת בעלויות המלאות לתשלומי כ"א וביטוחי עובדיו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

   

  • הספק מתחייב להשיג ולקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג הדרושים להפעלת המסגרות ולמלא אחר כל ההוראות הנדרשות לשם מתן השירותים נשוא המכרז.

   

  • הספק מתחייב למלא אחר הוראות המנהל ויתחיל במתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל.

   

  1. ציוד

   

  במהלך כל תקופת הסכם על ספק השירות להיות מצויד בכוח אדם מקצועי מתאים, מכשור וציוד המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם להנחת דעת העירייה או מי מטעמה. אספקת הציוד תהיה על חשבונו של הספק ובאחריותו הבלעדית.

   

  1. עובדים

   

  5.1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת עובדים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה על פי כל דין ובהתאם להסכם זה ולקיים את כל חוקי ההעסקה המפורטים במכרז זה.

   

  5.2  ספק השירות יעביר לידי האגף לשירותים חברתיים את רשימת אנשי המקצוע אותם יעסיק במסגרת מתן השירותים לרבות קורות החיים שלהם ותעודות מקצועיות.

   

  5.3. מוצהר ומוסכם כי ספק השירות אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של ספק השירות.

   

  1. מהות השירותים

   

  ספק השירות יפעיל במהלך כל תקופת ההסכם את קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים במסגרת זו יספק כל צורכי הדרכה וסיוע ככל שנדרש לרבות הכנת תכניות מתאימות ומעקב אחריהן. יקיים במהלך כל התקופה ישיבות עבודה מסודרות עם אנשי האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

   

  חתימת המציע: ________________

  1. אי ביצוע מתן שירות כיאות

   

  א. קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  ב. בכל מקרה בו לא יבצע ספק השירות את מתן השירות באיכות הנדרשת ולשביעות רצונו המלאה של המנהל, או יפר הוראה מהוראות הסכם זה על נספחיו, תינתן לספק השירות התראה מתאימה לרבות קציבת מועדים לשיפור מתן השירות ו/או למתן הסברים בהתאם. לא קיבלה העירייה את הסבריו של ספק השירות, יתקן ספק השירות את אופן מתן השירותים כנדרש. במידה ולא יעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם שבין הצדדים ולפנות לספקי שירות אחרים לשם קבלת השירותים כולם או חלקם. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה בעניין זה.

   

  1. התמורה

   

  8.1. התמורה תשולם בהתאם להוראת עיריית אילת לספק השירות על ידי משרד הרווחה בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי משרד הרווחה במכפלת מספר המטופלים הכול עד גבול מסגרת התקציב המאושרת למכרז זה. לספק השירות ברור וידוע כי עיקר המימון נעשה על ידי משרד הרווחה ולפיכך ייתכן והמשרד יעדכן את התעריפים המשולמים מעת לעת. ככל ועודכנו התעריפים יעודכנו בהתאם גם התעריפים כפי שנרשמו במסמך המצורף למכרז זה.

   

  8.2  במקרה בו יופסק התקצוב ממשרד הרווחה תהיה רשאית העירייה להקטין את היקף השירותים או לבטלם כליל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולספק השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  8.3  חשבון בעבור שירותים שסופקו על ידי ספק השירות בחודש מסוים במסגרת הסכם זה יוגש בצרוף דו"ח פעילות מפורט ומלא. מתכונת הדיווח תותאם לדרישות משרד הרווחה או מי מטעמו.

   

  8.4. התמורה המגיעה לספק השירות עבור השירותים שבוצעו על ידו בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י משרד הרווחה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.5. מוסכם בין הצדדים כי התמורה תהה צמודה ותעודכן לסכום הקבוע במשרד הרווחה.

   

  8.6  ספק השירות אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לעובדיו בקבלת תשלומים מהעירייה.

   

  8.7  כל הסכומים במכרז זה כוללים מע"מ בשיעורו על פי חוק.

   

  8.8  מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק 8.3 הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק השירות עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכל יתר התחייבויותיו של ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט תוספת יוקר כאמור בסעיף 8.3 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  8.9. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תבקש לנכות מהסכומים שיגיעו לספק השירות כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק השירות.

   

  8.10 התמורה בעבור מתן השירותים תועבר לספק במלואה באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

   

  8.11 על הספק לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

   

  8.12 משרד הרווחה יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם הרשות המקומית הודיעה לו כי הספק לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות ורמות השירות.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק, במתן השירותים, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3    כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הספק וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  1. 10. אחריות והתחייבות הספק

   

  10.1  ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. אם תחויב העירייה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה, ישפה ספק השירות את העירייה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה העירייה לשלם.

   

  10.3. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או הקשורים אליהם.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של ספק השירות על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא ספק השירות לעירייה, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לספק בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

   

  12.1.  עם חתימת הסכם זה, יבטח ספק השירות על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי  על פי המפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  12.2. ספק השירות מתחייב להמציא לעירייה, בטרם התחלת ביצוע העבודות , אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב וכמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה.

   

  12.3.  כן מתחייב ספק השירות לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.

   

  12.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את ספק השירות מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

   

  חתימת המציע: ________________

  1. הסבת ההסכם

   

  13.1            ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת ספק משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. ספק השירות ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

   

  13.2            יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים:

  13.2.1           ככל וספק השירות הינו תאגיד, העברת מניות בתאגיד לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של יותר מ-25% ממניות החברה.

  13.2.2           צרוף שותף לספק השירות, בין מכוח הסכם שותפות בכתב.

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,7,9,10,11,12,13 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.   בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום החתימה על החוזה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  16.2. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו, העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של תשעים ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  16.3. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בארבע תקופות של 12 חודשים כל אחת ובתנאי שספק השירות עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  1. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1      ניתנה לספק השירות הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק השירות ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני וספק השירות יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם,

   

                                                                                                           חתימת המציע: ________________

  יאפשר המזמין לספק השירות לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  17.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי ספק השירות לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  17.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק השירות בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

  1. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  1. כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח בדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף לאישור על קבלתו לרבות שם המקבל ושעת קבלת הפקס.

   

  1. הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת ספק השירות

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

   

  __________                ____________                   _________

  ראש העיר                   חותמת הרשות                     גזבר העירייה

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ___________ ת.ז. מס'___________ ו____________ ת.ז. מס' ____________אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

   

   

 • מכרז/הסכם מס' 16/2021

    בדבר   הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת

   

           מפרט מיוחד

  זכאי לשירות הינו אדם עם נכות, תושב ישראל, שהוא בעל מוגבלות פיסית, כולל מגבלות חושיות ו/או לקוי נוירו-פסיכולוגי, בעל לפחות 40% נכות מן המוסד לביטוח לאומי, בגילאי 18 עד הגיל המזכה לקצבת זקנה מביטוח לאומי, או כל הגדרה אחרת כפי שיוגדר בהוראות התע"ס של משרד הרווחה.

   

  המפעיל יפעיל את הקהילה התומכת חיים עצמאיים לנכים עבור כלל אנשים עם נכויות באילת, שיאושרו ע"י האגף לשירותים חברתיים והביעו נכונות להצטרף לתכנית, והכל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

   

  סל השירותים הניתן למשתתפים:

   

  1. חיבור למערכת "קריאת מצוקה" כולל לחצן נייד ולחצן נייח המאפשרת קריאה לעזרה 24 שעות ביממה. המערכת מחוברת למוקד המזעיק עזרה מיידית.

  שירותי חרום רפואיים כגון: ביקורי בית של רופא תורן בימי חול בשעות הערב והלילה, בסופי שבוע וחגים 24 שעות ביממה, שירותי אמבולנס ושירותי הרמה מנפילות-24 שעות ביממה. שירותי החירום עומדים לרשות המשפחה הגרעינית כולה.

  1. גיבוי לצרכים ייחודיים:
  • גיבוי לשירותי טיפול אישי
  • שירותי חילוץ ותיקון כסאות גלגלים
  • שירותי הובלה ותיקון של אביזרי עזר לנכים המרותקים לכיסאות גלגלים

   

  1. פעילות חברתית:
  • פעילות מובנית אחת לשבועיים כגון: יציאה לאירועי תרבות וספורט, הרצאות,
  • שלושה טיולים בני יום בשנה
  • נופש בן שלושה ימים אחת לשנתיים.

   

  בכל אחד מהתחומים שהוזכרו, המציע ידאג להתאמה לאוכלוסיות עם לקויות חושיות ובכלל זה אפשרות לתקשורת עם המוקדן, אב הבית והרכזת, באמצעות פקס, דוא"ל או מסרון.

  ברשות המציע תהיה מערכת הגברה אישית אחת לפחות, ובמפגשים גדולים, מערכת הגברה קבוצתית, ותמלול או תרגום לשפת סימנים, הכול בכפוף למספר המנויים בעלי הלקות החושית המשתתפים בפעילות.

   

  זכאים לשירות: ראש בית אב ובני משפחתו מדרגה ראשונה המתגוררים באותו בית באופן קבוע, ללא הגבלה במספר הנפשות המתגוררות באותו בית וללא הגבלה במספר הנכים בבית.

   

  השתתפות המנויים בגין חברות בתוכנית הינה כמפורט בטבלת ההשתתפות אשר נקבעה ע"י משרד הרווחה ומצורפת כנספח.

   

  על המפעיל להפעיל את התוכניות, באמצעות כוח-אדם מטעְמו הכול כאמור בתיאור השירות, ובהתאם להוראות ותעריפי התע"ס שמספרו 5.24 המפורטים והידועים בפרסומי משרד הרווחה וכן בהתאם לכל הוראה אחרת או הנחיה אחרת של משרד הרווחה.

   

  אין כל התחייבות מצד העירייה להפנות מספר מסוים של מטופלים למפעיל.

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  המפעיל יהיה רשאי להציע לעירייה פיתוח השירותים הניתנים בתכנית מעבר לדרישות משרד הרווחה כמפורט בתע"ס.

   

  ההפעלה כולה באחריות המפעיל ותתבצע כדלהלן:

   

  1. המציע מתחייב להפעיל את התוכנית בהתאם לדרישות העירייה ו/או משרד הרווחה.

   

  1. המציע מתחייב לדאוג למבנה שישמש לפעילות החברתית עפ"י הסל שנקבע, וכן משרד להפעלת התכנית.

   

  1. התוכניות יופעלו באמצעות כוח אדם מקצועי, בהיקף ובהכשרה מתאימה להפעלתם, כמפורט בתע"ס, מס' הוראה 5.24.

   

  1. המפעיל ידאג להצטיידות הנדרשת לצורך הפעלת התוכניות.
  2. על המפעיל לדווח בכתב באופן מידי לעירייה על כל עזיבה של מי מהמושמים בתוכנית.

   

  1. גובה התמורה שיועבר למפעיל עבור כל מושם יהא בהתאם לתעריפים המתפרסמים בתע"ס ומתעדכנים מעת לעת, בהתאם לתוכנית בה הוא משתתף והכל כאמור בהוראות ההסכם.

   

  1. המפעיל מתחייב לשאת בכל העלויות הנדרשות לשם מתן השירותים והכל בהתאם לדרישות המכרז על נספחיו ולדרישות התע"ס.

   

  1. ההפעלה תחל לא יאוחר מ- 60 יום ממועד קבלת הודעה בכתב מאת משרד הרווחה כי קיבל סמל מסגרת.

   

  1. על המציע להכיר את הוראות התע"ס בפרק 5.24 ולעמוד בכישורים וניסיון המתאימים הדרושים להפעלת התוכניות כאמור בהוראות אלה.

   

   

   

  מטרות התכנית

  התכנית מיועדת לחיזוק הרשת הקהילתית בסביבתו של אדם עם נכות לשם קידום חיים עצמאיים תוך שילוב מרבי.

  תמיכה בחיים עצמאיים של נכים בקהילה באמצעות הענקת רשת ביטחון ושירותים תומכים  הכוללים: שירותי תחזוקה, גיבוי לצרכים ייחודיים, שירותים טיפוליים ושירותים חברתיים.

   

 • מכרז/הסכם מס' 16/2021

  בדבר   הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת

   

  הצהרת והצעת מציע

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות  ברורות וידועות לי. הנני מצהיר בזאת כי יש לי את כל האמצעים ו/או כוח האדם המקצועי המתאים במספר מספיק לשם מתן השירותים כאמור במכרז זה על נספחיו.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי בחירת הזוכה במכרז זה תעשה בהסתמך על הניקוד שיינתן למציעים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בטבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז. ברור לי כי התמודדות במכרז זה הינה על פי מרכיבי איכות בלבד וההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר.

   

  כמו כן ברור וידוע לי כי בשל אופיו של המכרז הדורש התאמה מרבית של השירותים לדרישות העירייה, רשאית העירייה שלא להכריז על אף זוכה במכרז ולצאת למכרז חדש אם וככל שתחפוץ בכך בין דומה למכרז זה ובין שונה ממנו.

   

  הנני מכיר את הוראות התע"ס וככל שאזכה במכרז מתחייב לפעול בהתאם להן.

   

  ברור וידוע לי כי במידה ואזכה במכרז, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת למכרז זה וכן בקבלת השתתפות של משרדי הממשלה הרלוונטים. לפיכך אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לביטול המכרז ו/או ההתקשרות ו/או הקטנת היקפה ו/או דחיית ביצועה בכל זמן שהוא.

   

  הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרשיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

   

  בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

   

  הנני מתחייב להמציא אישור על העדר הרשעות בעברות מין לכל מי שיועסק על ידי במתן שירותים במסגרות אלו טרם תחילת עבודתו.

   

  ולראיה באתי על החתום : שם המציע :    ____________________________

   

  מס' עוסק מורשה : _________________ כתובת המציע : __________________________

   

  מס' טלפון: ____________________   כתובת דוא"ל: _____________________________

   

  חתימת המציע : ______________________ תאריך :   _____________________

   

 • נספח ה'

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 16/2021 בדבר –  הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 10,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/01/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 20,000 ₪ (במילים: עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 16/2021 בדבר – הפעלת תכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

 • נספח ו'

   

  ביטוח

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות ספק השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין, על ספק השירות לערוך ולקיים, על חשבון ספק השירות, למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר, למשך 3 שנים נוספות מיום סיום מתן השירותים) ביטוחים בהתאם לחוות דעת מקצועית שקיבל בכתב מיועץ ביטוח בעל מוניטין ובכל מקרה לא יפחתו הביטוחים מאלו המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו'-1 (להלן: "אישור הביטוח") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי ספק השירות" ו"אישור הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. על אף האמור באישור הביטוח, לספק שירות הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או ביטוח אבדן תוצאתי כאמור באישור הביטוח, במלואם או בחלקם ואולם הפטור המפורט בסעיף 5 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים במלואם.

   על ביטוחי ספק השירות יחולו ההוראות הבאות:
   א. נוסח הפוליסות, למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות מקצועית רפואית, לא יפחת מנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל המבטח;
   ב. פוליסות לביטוח שהינן על בסיס יום הגשת התביעה יכללו כיסוי למפרע (תאריך רטרואקטיבי) שאינו מאוחר מיום תחילת התקשרותו הראשונה של ספק השירות עם העירייה וכן תקופת גילוי שאינה קצרה משישה חודשים;
   ג. הפוליסות יכללו ביטול סייג "רשלנות רבתי" (אם קיים). למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח לפי הדין;
   ד. מבלי לגרוע מהאמור באישור הביטוח, היקף השירותים בפוליסה ובאישור הביטוח יותאם לכלל הפעילויות ולשירותים שיבוצעו;
   ה. הפוליסות יכללו סעיף לפיו הינן קודמות לכל ביטוח שנערך ע"י העירייה והבאים מטעמה וכי המבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחי העירייה והבאים מטעמה;
   ו. הפוליסות יכללו סעיף לפיו אי-קיום של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי ספק השירותים והבאים מטעמו, בתום לב, לא תפגע בזכויות העירייה והבאים מטעמה לקבלת שיפוי על פיהן;
   ז. הפוליסות יכללו סעיף לפיו ספק השירותים הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על פיהן וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או הבאים מטעמה בקשר לתשלום, או אי תשלום, הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור;
   ח. ספק השירותים רשאי לערוך את ביטוח האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר במסגרת פוליסה משולבת ובגבולות אחריות משותפים.

  2. ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, על ספק השירות להמציא לידי העירייה, תוך 7 ימים מתאריך הודעת העירייה כי הקבלן נבחר לתת לה את השירות, ובכל מקרה לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על ספק השירות להמציא לידי העירייה אישור ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי ספק השירות לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 1 לעיל.

   על אף האמור בסעיף 1 ובסעיף זה לעיל, היה וטיפולים רפואיים ינתנו על ידי גורמים חיצוניים (להלן: "המטפלים החיצוניים") מטעם ספק השירותים, אשר אינם עובדיו השכירים של ספק השירותים, יהיה רשאי ספק השירותים להציג לעירייה, כתחליף לאישור ביטוח אחריות מקצועית רפואית מטעמו, אישור ביטוח אחריות מקצועית רפואית בגבול אחריות בסך 3,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, מכל אחד מהמטפלים החיצוניים וזאת למשך כל תקופת עבודתם ולתקופה כאמור בסעיף 1 לעיל. לדרישת העירייה יהיה הספק אחראי להצגת אישורי ביטוח המטפלים החיצוניים לעירייה וכן אחראי הספק כלפי העירייה בקשר לתביעות הנובעות מעבודתם. לפי שיקול דעתו של הספק, ירכוש הספק בעצמו ביטוח אחריות מקצועית רפואית לכיסוי אחריותו של הספק בגין המטפלים החיצוניים.

   

  בכל פעם שמבטח ספק השירות יודיע לעירייה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ספק השירות לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

   

  1. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ספק השירות כמפורט באישור הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ספק השירות, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ספק השירות לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את ספק השירות ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק שירות לא תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
  2. לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי ספק השירות כאמור לעיל, ועל ספק השירות לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות ספק השירות על פי הסכם זה.

  מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על העירייה או על מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ספק השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור הביטוח ובין אם לאו.

  1. ספק השירות פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי ספק השירות או מי מטעם ספק השירות לחצרי העירייה או המשמש את ספק השירות לצורך מתן השירותים (לרבות נזקים עקיפים), ולא תהיה לספק שירות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
  2. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ספק השירות ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, ביטוחי האחריות הנוספים ו/או המשלימים כאמור לעיל, יכללו סעיף מפורש לפיו המבטח מתחייב לשפות את העירייה ומי מטעמה למקרה ויתבעו בגין מעשי ו/או מחדלי ספק השירות ו/או מי מטעמו וכן סעיף קדימות ביטוחי ספק השירות לביטוחי העירייה וויתור המבטח לשיתוף ביטוחי העירייה.
  3. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ספק השירות, על ספק השירות לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לספק שירות נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי ספק השירות כמפורט באישור עריכת ביטוחי ספק השירות.
   הספק מתחייב לדרוש מכל הספקים, נותני השירותים וקבלני המשנה הפועלים מטעמו בקשר עם ביצוע ההסכם כי יערכו ביטוח לכיסוי אחריותם (ולעניין רופאים ונותני שירותים רפואיים, במפורש גם אישור ביטוח אחריות מקצועית רפואית כאמור בסעיף 2 לעיל) ולמסור לספק השירותים אישורים חתומים מחברת ביטוח מורשית בישראל בהתאם לנוסח ולהיקף שיקבע כמספק על ידי יועץ ביטוח מטעמו של ספק השירותים. אישורי הביטוח כאמור יכללו סעיף מפורש לפיו המבטח מתחייב לשפות את העירייה ומי מטעמה למקרה ויתבעו בגין מעשי ו/או מחדלי ספק השירות ו/או מי מטעמו וכן סעיף קדימות ביטוחי ספק השירות לביטוחי העירייה וויתור המבטח לשיתוף ביטוחי העירייה.
   כמו כן, בהתקשרותו עם הספקים, נותני השירותים וקבלני המשנה הפועלים מטעמו ידאג ספק השירותים לכלול סעיף פטור לטובת העירייה אמור בסעיף 5 לעיל.
  4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על ספק השירות מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים ועל ספק השירות תחול האחריות לשפות את העירייה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי הנ"ל, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה באמצעות הפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

   

   

   

  הפרה של סעיפי הביטוח לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

   

  נספח ו'-1

  אישור עריכת הביטוח

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לחתימת חברת הביטוח בטרם חתימה על חוזה

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

  שם  

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☒אחר: עירייה

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

          ______ ש"ח 308 (המשתתפים בתכנית), 309, 313, 328
  צד ג'         5,000,000 ש"ח 302, 307, 308 (המשתתפים בתכנית),  309, 315, 321, 328, 329
  אחריות מעבידים         20,000,000 ש"ח 308 (המשתתפים בתכנית), 309, 319, 328
  אחריות המוצר         1,000,000 ש"ח 304, 321, 328, 332 (12 חודשים)
  אחריות מקצועית         1,000,000 ש"ח 301, 303, 304, 309, 321,325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)
  אחריות מקצועית רפואית         3,000,000 ש"ח 301, 303, 304, 309, 321,325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)
  אחר
  נזק תוצאתי מסיכוני אש מורחב
          ______ ש"ח 308 (המשתתפים בתכנית), 309, 313, 328
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  020, 046, 092, 095
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _______________   מס'/הבנק ___________

   

  שם/הסניף _______________מס'/הסניף_________

   

  שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

  בכבוד רב,

   

   

  ____________                __________               _________           _________

  תאריך                              מס' עוסק מורשה                חותמת                    חתימה

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

 • אני הח"מ ________________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

 • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

 • אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

 • אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  _______________     ______________________     _______________

        תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                 __________________________                           

           תאריך                                                                                   שם מלא + חתימה + חותמת