מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

צו המיסים

צו המיסים הנו הצו אשר בו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש, אשר מחויב לעמוד בכל ההגבלות הקבועות בתקנות ההסדרים במשק המדינה.
צו המיסים  מחולק על פי 13 סוגי נכסים ראשיים (על פי הקבוע בתקנות), כאשר ישנם תת סיווג במידה שהרשות החליטה להבדיל לדוגמה בין מבנה מלאכה באזור התעשייה לבין מבנה בעיר.
רשות מקומית מחויבת לאשר את צו המיסים שלה במליאת המועצה לא יאוחר מיום ה–1 בדצמבר בהתאם לסעיף 276 לפקודת העיריות (אין למליאת המועצה סמכות חוקית להחליט על הטלת ארנונה מעבר לקבוע בתקנות) ולפרסם את צו המיסים  לא יאוחר מיום ה-15 בדצמבר (סעיף 277 לפקודת העיריות) – זאת, למעט במקרים חריגים כמו אי אישור תקנות ההסדרים על ידי הכנסת כפי שקורה בשנים האחרונות, או כל סיבה אחרת. במקרה כזה, יש לבקש את אישור השר לדחיית הפרסום.
למעט תעריפי הארנונה, בצו המסים נמצאים גם מועדי התשלום וההנחה בגין תשלום מראש אשר מותרת על פי סעיף 12 לתקנות ולא תעלה על 2%.
צו המיסים אשר אנו עומד בתנאי תקנות ההסדרים מבחינת תעריפי המסים ו/או הסיווגים אינו חוקי.
צו המיסים  מפורסם כל שנה על ידי הרשות המקומית, כאשר שיעור העלאת הארנונה נקבע על ידי המחוקק בתקנות ההסדרים במשק המדינה – למעט מקרים שבהם הרשות מבקשת ממשרד הפנים והאוצר העלאה חריגה או הפחתה.  אין בסמכות הרשות לשנות את התעריפים בצו המיסים , מעבר לנקבע בתקנות ההסדרים או באישורים.