מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 15/2023 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 06/08/2023 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי אבטחת מוסדות חינוך כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן טיוטת קריאה של מסמכי מכרז 15-2023 שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

להלן מסמכי המכרז

 • נספח א'

  מכרז פומבי מס' 15/2023

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

   כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי אבטחת מוסדות חינוך כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות:

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישיון עסק תקף, על שם המשתתף.
  • ג. מי שהינו בעל רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות (שמירה) כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996.
  • ד. מי שהינו בעל רישיון תקף, על שם המשתתף, לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים  פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972.
  • ה. מי שהינו בעל רישיון תקף, על שם המשתתף, לפי סעיף 10 ג' לחוק כלי ירייה תש"ט – 1949.
  • ו. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ז. מי שביצע במהלך שלוש השנים האחרונות עבודות אבטחה במבני ציבור ו/או במרכזים מסחריים ו/או במוסדות חינוך, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה נשוא מכרז זה.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ט. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור כמפורט במסמכי המכרז.
  • י. מי שצרף להצעתו נספח תמחירי מפורט כאמור בסעיף 2.7 להלן.
  • יא. מי שהוא כמציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, לא הורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח לחוזה שענינו רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • יב. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סכום של 100,000 ₪, תוקף הערבות עד תאריך 06/11/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתקי רישיונות כאמור וכנדרש בסעיפים 2-ב,ג,ד,ה.

   

  2.3        למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כאמור בסעיף 2- יב', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה.

   

  2.4        יש לצרף אסמכתאות מגורמים רשמיים המעידות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ז ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. למען הסר ספק יובהר כי המציע לא יכול להעיד על עצמו.  אסמכתאות כאמור יכולות להיות גם הזמנות, הסכמים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון, מכתבי המלצה המציינים גם את העבודות שבוצעו והיקפן הכספי וכל מסמך רשמי אחר היכול להעיד על ניסיונו של המציע כאמור.

   

  2.5        יש לצרף דו"ח קנסות, כתבי אישום ופעילויות של המציע בשלוש השנים האחרונות מאת מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת.

   

  2.6        יש  לחתום על ההצהרה בנספח יג' ו-יד' ועל תצהיר אי תאום הצעות במכרז בנספח טו'.

   

  חתימת המציע __________________

   

  2.7        יש לצרף להצעה נספח תמחיר מפורט שיוכן על ידי המציע המפרט את כל מרכיבי השכר לעובדיו בהתאם לנספח המופיע בהוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (ראה הוראה של החשב הכללי בדבר הודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה").

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה    תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:

   

  • העירייה תהיה רשאית לפסול מציע או בעל זיקה שהורשע ביותר משתי עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף להסכם – רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד ההתקשרות.

   

  ו/או

  • מציע שהוטלו עליו או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ 6 הפרות בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

   

  ו/או

  • מציע שמתנהלת נגדו ו/או נגד מי מבעלי מניותיו חקירה פלילית או קיים כתב אישום (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או קיים כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז ו/או הוגש נגדו או נגד מי מבעלי מניותיו כתב אישום.

   

  • הצעה ממנה עולה כי בקיום ההתקשרות המוצעת לא יצליח המציע לעמוד בחובות ובתשלומים של מעסיק כלפי עובדיו ובכך ייפגעו זכויות העובדים.

  למען הסר ספק יובהר כי הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים תפסל על הסף. ועדת המכרזים תבחן תנאי זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחירי, עלויות נוספות בהתאם לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז וקיומו של רווח למציע וזאת בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה והוראות משרד הפנים כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש

  ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא, יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

                                                 אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק. המציע הזוכה יהיה זה שנתן את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לאמור בסעיף 3 שליעל ובסעיפים 8, 9, 10 שלהלן.

   

  חתימת המציע __________________

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות      וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים          נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת    חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים.
  3. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת      הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. על אף האמור לעיל, העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע מקומי שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומשאר שיקוליה של העירייה ו/או מי מטעמה בעת בחירת הזוכה, תהיה רשאית העירייה לבחון את כושרו ויכולתו של המציע לבצע את השירותים נשוא המכרז בין היתר גם על סמך ניסיונה    הקודם עמו, ככל שהיה כזה.
  7. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il לא יאוחר מיום        21/07/2023. תשובות בכתב ישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא/סעיף פרוט ההבהרה
  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל        פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 06/08/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,        במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות שיתקבלו נקבעה ליום א' 06/08/2023 בשעה 12:00 ופתוחה לכל.
  4. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על ההסכם ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

  חתימת המציע ____________________

 • חתימת המציע ____________________

  נספח ב'

  מכרז פומבי מס' 15/2023

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

   

  מפרט מיוחד

   

  1. כללי

   

  • השירותים בהסכם זה כוללים מתן שירותי אבטחה במוסדות החינוך בתחום שיפוט העיר אילת המצויים באחריות העירייה, הדרכה בתחומי בטחון ואבטחה לגורמי הרשות ופעילויות של מוסדות חינוך אלה מחוץ לכותלי המוסד, בין היתר בהתאם לרשימת המוסדות המפורטים בנספח המצורף למפרט זה כחלק בלתי נפרד ממנו והכל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

  הרשימה המפורטת המצורפת למפרט זה אינה רשימה סגורה והעירייה תהיה רשאית להסיר ו/או להוסיף לרשימה זו בהתאם לצרכיה.

   

  • במהלך כל תקופת ההסכם חייב הזוכה להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972 ובעל רישיון מיוחד, תקף, על שמו, לפי סעיף 10 ג' לחוק כלי ירייה תש"ט – 1949 ורישיון בתוקף מטעם משרד הכלכלה, לפעול כקבלן שירות בתחום שמירה ואבטחה ולהציג אישורים אלו מעת לעת על פי דרישת העירייה או כל גורם רשמי מוסמך אחר כגון משטרת ישראל או משרד החינוך.
  • הזוכה יבצע את השירותים באמצעות עובדיו בלבד במספר שלא יפחת, בכל עת, מ- 24 מאבטחים בעלי הכשרה מתאימה, כפי שאושרו טרם הצבתם במוסדות החינוך השונים על ידי המנהל כהגדרתו בהסכם וכמפורט להלן. חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני משנה אלא אם ניתנה על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.
  • הזוכה יבצע את מתן השירותים בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, הוראות משטרת ישראל ו/או כל גורם רשמי אחר ובהתאם לנהלים ולהנחיות של מנהל ביטחון מוסדות חינוך בעירייה כפי שיינתנו לו מעת לעת, ובהתאם לכל דין.
  • כל מאבטח שיוצב לעבודה חייב לעמוד בדרישות המופיעות בהגדרת מאבטח כפי שהיא מופיעה בהסכם ובמפרט מיוחד זה.
  • הקבלן ידאג לצייד כל מאבטח באקדח פולימרי בעל קוטר של 9 מ"מ (פראבלום). על כל מאבטח להיות בעל רישיון לשאת נשק ואישור אימון ירי בנשק אותו הוא נושא בזמן עבודתו ,ברי תוקף וכן בתרסיס פלפל מאושר ע"י משטרת ישראל. מובהר בזה כי חל איסור על שימוש בנשק פרטי או צבאי או אקדח גז.
  • חובה על הקבלן לוודא ביצוע ריענון הכשרה ושימוש בנשק לעובדיו כל ששה חודשים ובתיאום עם נציג הרשות.
  • כל מאבטח ישלוט היטב בשפה העברית, קריאה וכתיבה.
  • כל מאבטח חמוש שתעסיק חברת האבטחה לביצוע עבודת אבטחה על פי הסכם זה יהיה בוגר קורס הכשרת מאבטחים בסיסי לפחות ובעל תעודת מאבטח מוסד חינוך בתוקף.  
  • חברת האבטחה תצייד כל מאבטח במכשיר קשר אלחוטי ומטען תואם, שיאפשר תקשורת שוטפת עם המנהל ו/או כל גורם רשמי אחר, פתוח הן לרשת קבוצתית והן לשיחה אישית ,רשת הקשר תגובה בממסר להבטחת תקשורת בכל העיר.

   

  חתימת המציע ___________________

  • טרם הצבת מאבטח באתר הוא יעבור ראיון אישי בנוכחות הקבלן והמנהל כהגדרתו בהסכם. המנהל רשאי לא לאשר הצבתו של מאבטח במוסד מכל סיבה שהיא. בטרם סירוב להצבה כאמור תינתן לספק אפשרות להשמיע דבריו אולם שיקול הדעת הסופי יהיה של העירייה בלבד.
  • רישום מפורט של שעות העבודה יבוצע ע"י דיווח כניסה ויציאה במערכת דיגיטלית המחוברת למוסדות החינוך, כאשר רק רישום זה יהווה אסמכתא לחשבון שיוגש בסוף החודש על ידי הקבלן לעירייה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן ועובדיו מחויבים לבצע דיווח שעות באתר OK2GO המקושר למערכת "שירת הסירנה" ,המשטרתית ולשולחה למנהל כהגדרתו בהסכם זה לאישור, בנוסף עליו להגיש טופס ריכוז שעות לאישור ידני של המנהל, ללא אלו לא יתבצע תשלום בפועל.
  • במקרים חריגים של הפרת תנאים שנקבעו על ידי המנהל או הקבלן כגון אך לא רק הופעה לא נאותה, חוסר בציוד אישי, ערנות, יידרש הקבלן להחליף את המאבטח בהתאם לדרישת המנהל כהגדרתו בהסכם. לספק תינתן האפשרות להסביר ו/או לשכנע את המנהל לפני החלפת מאבטח כאמור אולם שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה תהיה של העירייה בלבד.
  • לא תשולם תוספת תמורה בגין צורך של הקבלן בכוח אדם נוסף (מלבד בגין שעות עבודה שבוצעו בפועל בשיבוץ אצל העירייה) ועל הקבלן להיות ערוך מבחינת כוח אדם למתן השירותים בכל מוסדות החינוך כמפורט ברשימה המצורפת כנספח למפרט זה וב- 8 מאבטחים נוספים לפחות בעלי הכשרה מתאימה למקרה הצורך, כגיבוי (חופשה, מחלה, מילואים, ליווי טיולים או משימות נוספות שיידרשו מהקבלן במסגרת הסכם זה).
  • מתוך כלל מאבטחי הגיבוי, 4 לפחות יעמדו בדרישות מלווי טיולים, המפורטות להלן: רובאי 03 לפחות, הכשרה או השלמה של מלווי טיולים ו/או כל דרישה אחרת ככל שתהיה בכל עת.
  • גורם הקשר היחיד והבלעדי לביצוע הסכם זה הינו המנהל כהגדרתו בהסכם. חברת האבטחה תמנה מפקח שיעמוד בקשר עם המנהל באופן רצוף כל משך ביצוע העבודה. המפקח יהיה אחראי, בין היתר, לקיים קשר שוטף עם המאבטחים, לפקח על ביצוע השירותים ולדאוג למילוי מקום באופן מידי במידת הצורך והכל בתאום עם המנהל ובהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. למען הסר ספק יובהר כי מחיר עבודת המפקח ועלויות רכב הפיקוח כלולים בתמורה הכוללת שתשולם בגין השירותים נשוא הסכם זה ולא תשולם תוספת בגין עבודה זו,על הקבלן לגלם עלויות אלו תחת רכיב "עלויות נוספות לקבלן לשעת עבודה".
  • המפקח מטעם הקבלן יהיה בוגר הכשרת קורס מאבטחים במוסדות חינוך ובעל תעודת מע"ר תקפה, ויהיה זמין לקריאות 24 שעות ביממה. המפקח לא יבצע כל פעילות אחרת במועד בו ניתנים השירותים נשוא הסכם זה ויהיה זמין למנהל בקשר עם השירותים הניתנים על פי הסכם זה בכל עת ולכל צורך.
  • הקבלן יהיה בעל רכב פיקוח וסיור אשר ישולט בין היתר בסמל הרשות המקומית ויסומן כרכב פיקוח מוסדות חינוך. הרכב יצויד בפנס ירוק מהבהב (צ'קלקה), במערכת כריזה, מכשיר קשר, אלונקה ותיק עזרה ראשונה ויעמוד לרשות המפקח כל זמן פעילות מוסדות החינוך או לכל פעילות חינוכית אחרת הקשורה למוסד החינוך מחוץ לכותלי המוסד.
  • כחלק בלתי נפרד מעבודתו יבצע המפקח סיור בגני ילדים בהתאם לרשימה המצורפת לנספח זה לרבות כל גן ילדים נוסף שיימסר לאחריותו בהתאם להסכם זה על נספחיו, ויגיש דו"ח מפורט וחתום על ידו למנהל ובהתאם להנחיותיו. יצוין כי הרשות משאירה לעצמה את הזכות לצרף נציג מטעמה לסיורים אלו ולפיקוח על המאבטחים ככלל.
  • העירייה תהיה רשאית להזמין, באמצעות בתי הספר, מעת לעת שירותים נוספים לשם ליווי ואבטחה של פעילויות ו/או טיולים של מוסדות החינוך מחוץ לכותלי בית הספר וזאת בהתאם להזמנה מראש ובכתב כפי שאושרה על ידי המנהל כהגדרתו בהסכם. התמורה שתשולם ע"י בתי הספר תהיה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המצורפת להסכם על נספחיו ובהתאם להזמנה פרטנית כפי שניתנה לספק מראש ובכתב.

  חתימת המציע __________________

  • העירייה תהיה רשאית להזמין מעת לעת שירותים נוספים לשם ליווי ו/או הדרכה של "סיירת הורים" הפועלת בשיתוף עם הרשות המקומית בתחום שיפוט העיר אילת במסגרת תוכנית "עיר ללא אלימות". הסיירת פועלת בעיקר בסופי שבוע ועורכת סיורים בלילות לשם צמצום תופעות כמו ונדליזם, אלימות, אלכוהול וסמים, ברחובות ובמקומות בילוי של צעירים בתחום שיפוט העיר אילת. התמורה שתשולם בגין ליווי ו/או הדרכה כאמור תהיה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המצורפת להסכם על נספחיו ובהתאם להזמנה פרטנית כפי שניתנה לספק מראש ובכתב.
  • המנהל יהיה רשאי להזמין מעת לעת הדרכות ו/או השתלמויות שיועברו על ידי הקבלן לעובדי המוסד החינוכי והתלמידים לרבות בדבר הערכות למצבי חרום, חומרים מסוכנים, התמודדות עם אירוע רב נפגעים, תדרוכים שונים בנוגע להתמודדות במצבי שרפות ו/או רעידות אדמה וכיוצ"ב. הזמנה כאמור תינתן לספק, ככל שתינתן, זמן סביר מראש ובכתב. עבור הדרכה כאמור ישולם לספק על פי הסכום הנקוב בהצעתו המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו.
  • תוכנית ההדרכה או ההשתלמות כאמור בסעיף 1.22 תגובש ביחד עם המנהל כהגדרתו בהסכם, הן באשר לתוכן, הן באשר להיקף והן באשר למיקום ולאופן בו תועבר ההדרכה או ההשתלמות כאמור.
  • אין העירייה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף מסוים אלא רק בהתאם לצרכיה ועל פי החוזה החתום והמאושר על ידי מורשי החתימה של עיריית אילת.
  • הקבלן או מי מטעמו מתחייב לשתף פעולה בכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיפתח נגד הרשות המקומית או על ידה לרבות מתן עדות ככל שיידרש. למען הסר ספק לא תשולם תמורה נוספת בשל עמידה באמור לעיל.
  • הקבלן ייכנס את כל מאבטחיו שלוש פעמים בשנה למשך כשעה נטו בכל פעם לצורך תדרוך, עדכון, הדגשים, התראות שיועברו על ידי נציג העירייה ו-או נציג משטרת ישראל. למען הסר ספק – לא תשולם על ידי העירייה תמורה נוספת בעבור מפגשים אלו והקבלן מחוייב לנוכחות מלאה של מאבטחיו, ועליו לגלם עלויות אלו במסגרת רכיב עלויות נוספות לקבלן בנספח התמחיר.
  • בעבור השירותים הנוספים כמפורט לעיל, שתזמין העירייה מהקבלן, ככל שתזמין, מעת לעת ישולמו הסכומים כמפורט:

  מאבטח לפעילויות ואו טיולים של המוסד מחוץ לכותלי המוסד – מחיר הצעת הקבלן בתוספת 10%.

  מע"ר חמוש לפעילויות ואו טיולים של המוסד מחוץ לכותלי המוסד – מחיר הצעת הקבלן בתוספת 11%.

  חובש לפעילויות ואו טיולים של המוסד מחוץ לכותלי המוסד – מחיר הצעת הקבלן בתוספת 20%.

  ובנוסף ישולם סכום של 60 שקלים לכל מאבטח או מע"ר או חובש בעבור כל לילה מחוץ למוסד החינוכי.

  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות העירייה מכל סוג שהוא לשם רכישת השירותים האמורים ושירותים אלה ככל שירכשו יבוצעו באמצעות הזמנת עבודה מראש ובכתב.

  מובהר כי בכל מקרה הסכומים דלעיל הינם בהתאם לצו הרחבה להסכם קיבוצי בשירותי אבטחה לטיולים 2015, וככל שיחול עדכון לצו ההרחבה, הסכומים יעודכנו רק בשיעור העדכון על בסיס שכר מינימום ולא תהיה זכאות לכפל תוספת בגין היציאה לטיולים / פעילויות מחוץ לכותלי המוסד.

   

  • אם יוזמנו ויסופקו שירותים בשבת/חג תשלם העירייה לקבלן תוספת בשיעור של 50% (חמישים) לסכום ההצעה הזוכה. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לשעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להערך בהתאם.
  • אם יוזמנו ויסופקו שירותים בין השעות 23:00 עד 05:00 תשלם העירייה לקבלן תוספת בשיעור של 20% (עשרים) לסכום ההצעה הזוכה.
  • מובהר כי בגין ביצוע שירות בשעות לילה בשבת / חג, תינתן תוספת בשיעור 50% בלבד, ולא תהיה זכאות לתוספת של 20% בגין עבודת לילה.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  1. אופן מתן השירותים
   • עם הכרזת הקבלן כזוכה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד זכייתו, יעביר הזוכה למנהל כהגדרתו בהסכם את רשימת העובדים שבכוונתו להעסיק במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה ואת כל האישורים והרישיונות (מסמכי מקור סרוקים לדוא"ל של המנהל כהגדרתו בהסכם זה) הדרושים לשם קבלת אישור המנהל להצבתם במוסדות השונים. (האישורים הדרושים מפורטים בנספח ב' למפרט זה).
   • כל מאבטח יוצב באופן קבוע באתר שייקבע לו.
   • לא יוחלף מאבטח באותו מוסד אלא אם אושר מראש על ידי המנהל כהגדרתו בהסכם.
   • כל מאבטח, בכל אתר, מחויב לדווח לספק בכל יום על שעת התייצבות ושעת סיום, במערכת OK2GO. וכן על אירועים במהלך המשמרת. הקבלן יעביר הדיווח היומי מודפס למנהל כהגדרתו בהסכם, במקרה של דיווח על אירועים חריגים, יעביר הקבלן דיווח מידי.
   • תדרוך מאבטחים יבוצע על ידי המנהל כהגדרתו בהסכם בנוכחות הקבלן או נציג מוסמך מטעמו במועדים שיתואמו עם הקבלן.

   

  • חברת האבטחה תדאג ותקפיד, על חשבונה, לוודא שכל מאבטח מגיע למשמרתו בזמן ומחתים כניסה ויציאה במערכת הממוחשבת OK2GO.

   

  • כל מאבטח יהיה לבוש במדי חברת האבטחה כמפורט בנספח לבוש ויגיע לאתר בהופעה מכובדת ומסודרת עליה ישמור כל משך זמן העבודה.

   

  • מאבטח שיוצב במוסד חינוכי יבצע סריקות בוקר וכן בסיום יום לימודים לאיתור חפצים חשודים ומפגעים בטיחותיים בכל תחומי וחצרות המוסד וכן יילמד את הסביבה לפחות פעם בשעה ובטווחי זמן שונים. הסריקה הראשונה תבוצע מיד עם התחלת המשמרת. הסריקה תתבצע בכניסות למוסד, לאורך הגדר, בחניון כלי הרכב ככל שיש כזה, ומסביב למתקן, הכל בנוסף לתדרוך שיינתן לכל מאבטח, בכל אתר ע"י המנהל או בא דברו. דיווח יועבר לזוכה או לנציג מוסמך מטעמו ולמנהל כהגדרתו בהסכם בהתאם לנוהל הקיים בעירייה בעניין זה.
  • המאבטח יסייע למוסד החינוכי במצבים כגון מניעת ו/או החדרת סמים למוסד, מניעת כניסת עבריינים ו/או גורמים אלימים אחרים, ימנע ו/או יעצור אירועי אלימות שונים וכן כל דרישה נוספת כפי שתוצג על ידי המוסד החינוכי ו/או משטרת ישראל ו/או משרד החינוך.
  • המאבטח יבצע רישום של אנשים, כלי רכב ומבקרים הנכנסים למוסד החינוכי, יבדוק את חפציהם וימנע כניסת חפצים מסוכנים ו/או אנשים שכניסתם אסורה או שהוא סבור על פי שיקול דעתו כי אין להכניסם. במידה וישנם מבקרים נושאי נשק, יבדוק את רישיון הנשק שבידם ויבקש את אישור מנהל המוסד ,אדם שאין בידו רישיון נשק בתוקף ותעודה מזהה לא תותר כניסתו.
  • במידת הצורך יבצע המאבטח גם אבטחת פעילויות של המוסד החינוכי מחוץ לכותלי המוסד על פי  הנחיית המנהל בהזמנה מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד למסמכי ההסכם על נספחיו.
  • כל דרישה שתועבר מאת המנהל כהגדרתו בהסכם לחברת האבטחה וקשורה לאופן הפעולה של מאבטח על פי הסכם זה תענה מיד באופן שישביע רצונה של העירייה.

   

   

  חתימת המציע __________________

  • שירותי האבטחה יסופקו על ידי הקבלן שישה ימים בשבוע, בהתאם לשעות כפי שיקבעו על ידי המנהל בהתאמה לכל מוסד חינוכי וצרכיו. הקבלן יהיה ערוך לספק שירותים כאמור בכל שעה משעות היממה על פי דרישת העירייה. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן הזוכה להיערך בהתאם מבחינת כוח אדם ו/או קבלת האישורים הדרושים על פי כל דין. משך הזמן למשמרת של מאבטח לא תעלה על 8 שעות אלא באישור מיוחד של המנהל כהגדרתו בהסכם ובמידת הצורך תבוצע החלפת משמרות בין מאבטחים.
  • הקבלן ידאג לכך כי בעת הפסקה של מאבטח לשם הליכה לשירותים או אוכל, ימצא במקום מחליף מתאים אחר ובתיאום עם הנהלת המוסד או המנהל כהגדרתו בהסכם.
  • במידה ונמסרו למאבטח מפתחות המוסד עליו הוא שומר, יהיה עליו להבטיח כי המפתחות ישמרו בקפדנות והוא יהיה אחראי להם. במידה ויהיה צורך בהחלפת מפתחות ו/או צילינדרים עקב אובדן, ישא הקבלן בעלות החלפה זו.
  • למען הסר ספק מובהר ומודגש בזה כי לכל עבודה שתדרוש העירייה על בסיס הסכם זה תימסר הזמנת עבודה נפרדת. לא יאושר חשבון ללא הזמנה כאמור.
  • על הקבלן להיערך מבעוד מועד למצב שבו יגויסו מאבטחים למילואים בין בשעת חרום ובין בעת קריאה למילואים ולהמשך מתן שירותים נאות בהתאם להסכם זה על תנאיו.
  1. דרישות בסיסיות להעסקת מאבטח על ידי הקבלן
   • המאבטח שירת שירות צבאי מלא בעל הסמכה של רובאי 2 לפחות.
   • בעל פרופיל צבאי של 65 לפחות.
   • מצב בריאותו תקין פיזית ונפשית, בעל כושר גופני המאפשר ביצוע משימות אבטחה במוסדות חינוך.
   • בעל אישור משטרה תקף על אי הרשעה בעבירות מין כנדרש על פי חוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
   • בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות.
   • בעל שליטה בשפה העברית הכוללת קריאה, כתיבה ודיבור וכן יכולת בדיקת מסמכים בהתאם.
   • בעל רישיון מאבטח מטעם משרד המשפטים לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי השמירה התשל"ב 1972.
   • מורשה לפי חוק כלי הירייה תש"ט 1949 והתקנות על פיו לשאת נשק שבבעלות הקבלן.
   • עבר ראיון אצל המנהל כהגדרתו בהסכם, בעל הכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך או כמועמד סופי לקורס כאמור. מאבטח שטרם עבר את הקורס לא יוצב במוסד חינוך.
   • הציג אישור בגין העדר הרשעות בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  1. עונשין וקנסות

  להלן פרוט הסעיפים עליהם יהיה המנהל רשאי לקנוס את הספק בשל אי עמידתו בהם:

   

  הנושא ההפרה פיצויים מוסכמים
  איחורים

   

  איחור/חוסר שעתי  של מאבטח לכל שעה או חלקה 100 ₪.

  שעות ההעדרות לא ישולמו

  איחור/חוסר שעתי  בהצבת ניידת אבטחת מוס"ח לכל שעה או חלקה 300 ₪.

  שעות ההעדרות לא ישולמו

  היעדרות/אי התייצבות חוסר יומי –  אי התייצבות מאבטח 1,000 ₪  ליום ובנוסף לא ישולם תשלום עבור ההיעדרות
  חוסר יומי – אי הפעלת ניידת אבטחת מוסדות חינוך 3,000 ₪  ליום ובנוסף לא ישולם תשלום עבור ההיעדרות
  נטישת משמרת 1,000 ₪  למקרה ובנוסף לא ישולם תשלום עבור ההיעדרות
  אי הצבת מפקח חברת אבטחת מוס"ח ברשות בהתאם  להיקף התקן. 1,000 ₪  ליום
  כשירות מבצעית הצבת מאבטח שאינו בוגר הכשרה מאושרת כנדרש בדרישות המשטרה. 2,500 ₪  ליום ובחינת היבט פלילי בעת נשיאת נשק ללא ריענון תקף
  מאבטח ללא ריענון בתוקף 500 ₪  ליום
  הצבת מאבטח שלא עבר הליך קליטה מאושר קב"ט ברשות.

  (לרבות בדיקת התאמה לקליטה, אישור הכשרה וריענון בתוקף ,

  היעדר עבירות מין , הנפקת תעודת סמכויות)

  2,500 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי לעניין בדיקת היעדר עבירות מין
  הצבת מפקח ללא ההכשרה הנדרשת 2,000 ₪  למקרה
  חימוש ואמצעים הצבת מאבטח עם הכשרה וללא נשק 2,000 ₪  למקרה והחלפה מיידית
  הצבת מאבטח עם נשק שאינו נשק ארגוני 2,000 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  המאבטח נושא נשק שלא תואם לרישיון הארגוני אותו הוא נושא. 1,000 ₪  למקרה
  המאבטח נושא נשק שלא ביצע עליו מטווח 1,000 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח עם נשק לא תקין / חלוד 2,000 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח עם כלי ירייה וללא מחסניות 2,000 ₪  למקרה והשלמה מיידית של הפער
  הצבת מאבטח עם מחסנית אחת בלבד 300 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח עם מחסנית פגומה/ מחסנית ריקה /חוסר בכדורים 500 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא כבל אבטחה ו/או כבל אבטחה שלא בהתאם לתקן 200 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא נרתיק לכלי ירייה 300 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא פונדה למחסניות כלי הירייה 200 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא תרסיס פלפל ו/או הצבת מאבטח ללא תרסיס פלפל בתוקף 500 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא אמצעי קשר 1,000 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח עם אמצעי קשר לא תקין 1,000 ₪  למקרה
  מאבטח ללא מדים של חברת האבטחה 1,000 ₪  למקרה
  מאבטח בהופעה מרושלת ( גילוח , לבוש וכו') 500 ₪  למקרה
  הצבת מאבטח ללא כובע זיהוי "ביטחון" בצבע צהוב ו/או שהמאבטח לא נושא על גופו את הכובע 300 ₪  למקרה
  מאבטח ללא נעליים סגורות 300 ₪  למקרה
  מאבטח ללא חגורה / חגורה שאינה מעור 300 ₪  למקרה
  אי הנפקת יומן לאבטחת מוס"ח 1,000 ₪  למקרה
  יומן אבטחת מוס"ח שלא בהתאם לפורמט מ"י 1,000 ₪  למקרה
  תיעוד נשיאת תעודת סמכויות לא בתוקף 1,000 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי נשיאת תעודת סמכויות 1,000 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי נשיאת רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני 1,000 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי נשיאת רישיון האקדח – תעודת ההרשאה לכלי הירייה 1,000 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי נשיאת פנקס מעקב כשירות מבצעית 1,000 ₪  למקרה
  פנקס מעקב כשירות מבצעית בלוי / שאינו קריא 300 ₪  למקרה
  אי פתיחת תיק אישי למאבטח 500 ₪  למקרה
  חוסר במסמך היעדר עבירות מין של המאבטח בתיק האישי 2,500 ₪  למקרה ובחינת היבט פלילי
  דיווחים

   

   

  אי העברת דיווח כניסה / יציאה יומי על ידי המאבטח במערכת דיווח שעות נוכחות OK2GO 500 ₪  למקרה
  דיווח כוזב של שעות האבטחה במוס"ח 5,000 ₪  למקרה  ובחינת היבט פלילי
  אי אישור דו"ח שעות נוכחות חודשי במוס"ח במועד 1,000 ₪  למקרה
  פיקוח ובקרה אי קיום תדריך יומי למאבטח ע"י מפקח חברת האבטחה / מורשה ע"י המנב"ט 300 ₪  למקרה
  אי קיום תדריך פרטני שבועי למאבטח ע"י מפקח חברת האבטחה ותיעודו ביומן אבטחת המוס"ח 500 ₪  למקרה
  אי פיקוח על ביצוע הריענונים במועד הנדרש 1,000 ₪  למקרה
  אי ביצוע פיקוח ובקרה של מפקח חברת האבטחה בהתאם הנחיות מ"י 2,000 ₪  למקרה
  הפרת

  הנחיות

  הפקרת נשק 5,000 ₪  למקרה, בחינת היבט פלילי והרחקת המאבטח עד לשימוע
  משחק בנשק 5,000 ₪  למקרה  בחינת היבט פלילי והדחה
  אי נעילת שער המוסד החינוכי  ע"י המאבטח 500 ₪  למקרה
  אי ביצוע הוראות כגון- סריקות /  רישום ביומנים 500 ₪  למקרה
  הכנסת אדם או רכב שלא נבדק כנדרש ובהתאם לנהלי האבטחה במוס"ח 1,000 ₪  למקרה
  חוסר ערנות של המאבטח (בגין כל פעולה שאינה נדרשת לביצוע התפקיד) 1,000 ₪  למקרה
  אי דיווח לקב"ט הרשות ולמ"י  על כל אירוע חריג 1,000 ₪   למקרה
  כללי

   

  אי דיווח לקב"ט הרשות ולמ"י  על חוסר במאבטח 1,000 ₪   למקרה
  מחסור בציוד בהתאם לדרישות החוזה 500 ₪  למקרה
  הפרת

  זכויות עובדים

  אי מסירת מסמכים ו/או אישורים בהתאם לדרישת הרשות המזמינה ו/או החברה המנהלת ובמועדים הקבועים בדרישה כאמור 100 ₪ למסמך ולמקרה בודד
  אי ציון בתלוש שכר את פרטי המוקד או פרטי איש הקשר ברשות המזמינה. 1,000 ₪ למקרה
  אי מתן הודעה לרשות המזמינה ו/או לחברה המנהלת על קבלת התראה מנהלית, כוונת חיוב, עיצום כספי. 2,000  ₪ למקרה
  אי תשלום שכר או ביצוע הפקדות לתגמולים/קה"ל במועד 500  ₪ לכל יום איחור לכל עובד
  תשלום שכר יסוד נמוך מהשכר הקבוע בחוזה  500 ₪ בגין כל חודש בגין כל עובד
   כללי – חוסר במדים ע"פ תקן מ"י  500  ₪ לכל יום לכל עובד
  ביצוע בדיקה חוזרת לתלוש בעקבות הפרה 500 ₪ לתלוש
  הפעלת קבלן משנה ללא אישור הרשות המזמינה 10,000 ₪ למקרה
  אי ניהול ו/או מסירת דוחות נוכחות לפי דרישת הרשות המזמינה 1,500 למקרה
  מסירת תלוש שכר שלא בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ולכל דין 300 ₪ בגין כל יום ובגין כל עובד
  ניכוי סכומים משכרו של עובד הקבלן בניגוד להוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ולכל דין 1,500 ₪ בגין כל עובד
  העברת סכומים שנוכו משכרו של עובד בניגוד להוראות סעיף 25א לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ולכל דין 300 ₪  בגין כל עובד
  העסקת נוער בניגוד לסעיפים 20, 21, 24, 25 ו- 33א(2) לחוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 500 ₪  בגין כל עובד
  אי מתן חופשה ו/או אי תשלום דמי חופשה ו/או פדיון חופשה ו/או תמורת חופשה בניגוד להוראות סעיף 28 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ולכל דין 500 ₪ בגין כל עובד
  אי תשלום שכר מינימום בניגוד להוראת סעיף 14 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 ו/או לפי הוראות החוזה ו/או לפי כל דין, הגבוה מביניהם 1,500 ₪ בגין כל עובד
  העסקת עובד בניגוד להוראות סעיף 26(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 1,000 ₪ בגין כל עובד
  אי תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיפים 16 ו- 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 300 ₪ בגין כל שעה ובגן על עובד
  אי תשלום תשלומים מכוח צווי הרחבה בענף הפנסיה 1,000 ₪ בגין כל עובד
  אי תיקון הפרה שנמצאה במועד שנקבע לתיקונה על ידי החברה המנהלת 100 ₪ ליום (לכל הפרה)

   

  כל הסכומים מתייחסים למקרה בודד. המנהל רשאי לקנוס הקבלן בשל הפרת סעיפים מספר פעמים ביום.

  מימוש הפיצוי המוסכם יבוצע על דרך של הודעה מראש וקיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן או חילוט ערבות.

  לעירייה שיקול הדעת האם לחייב בגובה הפיצוי המלא או להפחיתו.

   

  מובהר כי לא יהיה בחיוב הקבלן בקנסות בגין הפרות כדי לגרוע מחובתה לבצע את מלוא התשלומים על פי כל    דין למי מעובדיה וחיוב בקנסות לא יהווה עילה לעיכוב התשלומים לעובדי הקבלן שיועסקו בביצוע השירות.

   

   

   

   

   

   

   

   

  _________________

                                                                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

  רשימת מוסדות חינוך וגני ילדים

  מס' שם המוסד מס' מוסד
  1 אופיר 612374
  2 אלמוג 610030
  3 היובל 614537
  4 הרי אילת 613919
  5 גלים 614628
  6 יעלים 612044
  7 מצפה ים 614073
  8 עציון גבר 612564
  9 צאלים 614271
  10 ימין הרצוג 610048
  11 חב"ד 614255
  12 ים סוף 615252
  13 אולפנה 670208
  14 ישיבה תיכונית פנימייתית – צביה 610170
  15 רבין 644690
  16 בגין 644492
  17 גולדווטר 640052
  18 ברנקו וייס 660175
  19 אורים 644054
  20 מרכז ימי 644633
  21 אשכול פיס 615435
  22 אור החיים – איילת השחר 612853
  23 אשלים 604843
  24 חבצלת 604645
  25 מירון חב"ד 533174
  26 מנחם חב"ד 533166
  27 גיבורים 603944
  28 ניר 604074
  29 ברק 604181
  30 ברקת 604140
  31 חן 604058
  32 טל 604108
  33 שקמה 604272
  34 כרמלה 604694
  35 גאולים 604215
  36 צור 449256
  37 שלהבת 533257
  38 אור 533273
  39 תומר 604520
  40 גאולים 604215
  41 להב 604504
  42 מגן 604595
  43 סלע 335646
  44 ניצנים 604611
  45 זהרון 627125
  46 עוז 604579
  47 האלה 604827
  48 הברוש 900266
  49 צבר 604033
  50 רותם 604835
  51 אלמוג ים 604447
  52 כוכב ים 604066
  53 גל ים 604199
  54 נוף ים 604165
  55 ברקן 1163038
  56 דקר 533265
  57 שושן צחור 604587
  58 ימית 604116
  59 פיראן 604173
  60 רימון 604371
  61 אופירה 604355
  62 נחשון 604389
  63 מערב 604421
  64 מערבון 128496
  65 בית האגוז 604009
  66 בית הפקאן 604090
  67 סיגלית 604405
  68 אביבית 604314
  69 שחמון 568832
  70 אילת 128470
  71 שני 136127
  72 אדום 136135
  73 דקל 372524
  74 תמר 136101
  75 גפן 246264
  76 שקד 246272
  77 אביבה חב"ד 533158
  78 יעל חב"ד 533216
  79 זוהר 138107
  80 נטפים 136119
  81 שחף 159897
  82 דרור 159921
  83 שגיא 159913
  84 ארגמן 159905
  85 חצב 181297
  86 סחלב 181313
  87 שושן 181305
  88 ורד 621664
  89 רודד 223156
  90 שחרות 223164
  91 שונית 627133
  92 סוף 355420
  93 נבו 417592
  94 מוריה 417600
  95 תמנע 459222
  96 ערבה 459230
  97 שיטה 516740
  98 שיזף 516765
  99 מור 533224
  100 קינמון 533232
  101 תורמוס 619627
  102 לבנדר 619585
  103 תרשיש 568824
  104 שבא 568840
  105 טירן 457457
  106 ארנון 462754
  107 גישרון 639278
  108 סיון 650630
  109 טבת 650648
  110 אביב 650614
  111 סתיו 604637

   

   

  מידע כללי- לעירייה 22 בתי ספר וכ-90 גני ילדים והיא מעריכה את היקף שעות כוח האדם בהתאם למוסדות השונים בכ- 4000 שעות לחודש. אין באמור כדי להוות היקף מחייב והאמור עשוי להשתנות בהתאם לצרכים המשתנים של העירייה.

   

   

   

   

   

   

 • נספח ג'

   

   

  מכרז פומבי מס' 15/2023

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

   

  כתב כמויות – הצעת הקבלן

   

  מס'

  סד'

  תיאור העבודה יח' מידה כמות שנתית מוערכת מחיר לשעת עבודה (כולל מע"מ)

   

  1. מאבטח למתן שירותים למוסדות חינוך כאמור בהסכם על נספחיו ובהוראות החשב הכללי בהתאם לפרוט רכיבי השכר, התקורה הנוספת ורווח קבלני כמפורט להלן .

   

   

   

  שעת עבודה

   

   

   

  40,000

   

   

   

   

   

  במילים: _________________________________________לשעת עבודה כולל מע"מ

   

   

   

  מצ"ב נספח תמחיר המפרט את כל מרכיבי השכר שבהצעתי כחלק בלתי נפרד ממנה.

  הצעתי זאת כוללת את עלות השכר למעביד ואת כל העלויות והתקורה הנוספות לפי ההסכם כולל רווח קבלני למתן השירותים המבוקשים במכרז זה על נספחיו, וזאת לאחר הנחה/תוספת.

   

   

   

   

  *           הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד ואין העירייה מתחייבת להזמין מספר מסוים של שעות עבודה אלא על פי צרכיה והעדפותיה.

              תשלום בגין שעות נוספות ו/או עבודה במנוחה השבועית יעודכן וישולם על ידי הקבלן בהתאם להוראות הדין. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לשעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להיערך בהתאם.

   

  **         הסכום כולל את כל ההוצאות הנוספות ובכלל זה עלויות בגין ביגוד, נסיעות, מנהל עבודה / מפקח, רכב אבטחה, שי לחג, מענק מצויינות, ותק וכיו"ב.

   

  ***        הסכום כולל את עדכון צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה שפורסם על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בתאריך כ"ד באדר ב' התשפ"ב  (27 במרץ 2022) ושנכנס לתוקף ביום ה' באלול התשפ"ב (01 בספטמבר 2022).

   

   

   

   

  ___________________

                                                                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • הסכם שרות

  לביצוע עבודות אבטחה

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 15/2023)

   

   

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש __ בשנת 2023

   

  ב י ן

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                                                                                                  

                                                                       ( להלן – "העירייה")                                             מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם פירמה: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                         ( להלן – "הקבלן" )                                        מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי אבטחה במוסדות חינוך של העירייה, בהתאם למפרט ולנספחים המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות" בהתאמה).

   

  ו ה ו א י ל            והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

  חתימת המציע __________________

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה לפקח מטעמה על ביצוע עבודות חוזה זה.

   

  "הקבלן" – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "בודק שכר"- האדם או הגוף שהרשות המקומית שכרה את שירותיו לשם בדיקת תנאי השכר ועמידה בחוקי העבודה של הקבלן מול עובדיו בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011 (להלן: "החוק").

   

  "הוראות תכ"ם"- הוראה מס' 8.2.1 (על שינויה, תיקוניה והפניותיה כפי שיעמדו בתוקף מעת לעת) של החשב הכללי במשרד האוצר שעניינה הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון החלה על הרשות המקומית.

   

  "השירותים ו/או העבודות" – מתן שירותי אבטחה במוסדות חינוך של העירייה.

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1             כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2             כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז 1977 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור וכי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 ידועות וברורות לו ולרבות הצורך באישור בהתאם להוראות אותו חוק.

   

  3.3             כי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011 ברורות וידועות לו וכי הוא מתחייב למלא אחריהן בדווקנות וללא סייג. כן ברור וידוע לו כי הפרה של הוראות חוק זה ו/או אחד מחוקי העבודה בהם נדרשת עמידתו הדווקנית מהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את הרשות המקומית בביטולו של ההסכם לאלתר וכן בתשלום כל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שיגרם לרשות המקומית כתוצאה מהפרה זו.

   

  3.4             כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה או לחילופין חלפו שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה ועד לחתימה על חוזה זה.

   

  3.5             כי לא הוטלו עליו ו/או על מי מטעמו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף למסמכי החוזה.

   

  3.6             כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין וכי בהתאם להצעת המחיר שכרו של עובד שמירה לא יפחת מהסך המפורט בטבלה שבנספח התמחיר והנלווים לו כפי המפורט בטבלה וכפי ששיעורם יתעדכן מעת לעת.

   

  3.7          כי יש בידו רישיון קבלן שירות בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996 והרישיון יהיה תקף משך כל תקופת ההסכם על הארכותיו.

   

  3.8          כי ימציא לעירייה אחת לחצי שנה תצהיר כאמור בנספחים יג' ו- יד' לחוזה על עמידה בתשלומים       החלים עליו לרבות הנלווים להם וכי אי קיומן של הרשעות וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או       האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים      הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו, בצירוף אסמכתאות לאישור.

   

  חתימת המציע __________________

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות עמידה בהוראות החוק המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לא יפחת מעלות השכר שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ו/או שכר המינימום ו/או הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הוראות דין אחרות הכל לפי הגבוה, כפי שיחולו ויתעדכנו, מעת לעת, ובהתאם לתפקיד, במוסד או בליווי פעילויות מחוץ לכותלי המוסד.  יובהר כי ככל ונספח התמחיר שצורף על ידי הקבלן להצעתו מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין וההסכמים הקיבוציים, יפעל הקבלן בהתאם לתמחיר שהוגש על ידו ולא יחול עדכון נוסף. בכל מקרה, מובהר כי עדכון תעריפים יחול רק על רכיבים הנגזרים מהעדכון שחל בדין ו/או בהסכם הקיבוצי ולא על מכלול הסעיפים. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה לאלתר.

   

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות בהתאם להוראות כל דין והמפרט המיוחד וכן ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים בכלל ועובדי אבטחה בפרט, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין. הקבלן יסדיר את יחסי העבודה עם עובדיו בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה לרבות ביטוחם בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ו/או בהסכמים החלים בענף השמירה, לפי הגבוה, הכל בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם אזרחי ישראל, מגיל 18 ומעלה.

   

  5.7           הקבלן מתחייב כי ידאג לציין בהודעה שתצורף לתלושי השכר את כתובתו ומספר הטלפון של המוקד לפניית עובדים אותו מפעילה הרשות המקומית לשם קבלת דיווחי עובדים על פגיעה בזכויותיהם.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  5.8           הקבלן ימסור ביד או ישלח בדואר רשום לכתובתו של כל עובד מעובדיו תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח – 1958.

   

  5.9           הקבלן ישלח לכל העובדים אותם קלט עם תחילתו של חוזה זה, הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002. הקבלן ימציא עותק הודעות אלה על פי דרישת הרשות המקומית בגין כל אחד מהעובדים שיועסקו בביצוע השירות.

   

  5.10         הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי כל דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.11         היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  5.12         הקבלן מתחייב להעביר לעירייה ו/או מי מטעמה כל מסמך ו/או תכתובת לרבות תלושי שכר לשם בדיקתם וזאת מיד עם דרישה. כמו כן ובמידת הצורך ימציא אישור רו"ח על כי הקבלן עומד בכל חובותיו באשר לתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של החוזה המזכה את העירייה בביטולו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשות המקומית על פי דין.

   

  5.13         הקבלן מתחייב להשיב לכל תלונה ו/או פניה שתועבר אליו מהעירייה בהתייחס לפגיעה נטענת בזכויות עובדים תוך 48 שעות ולתקן כל הפרה בצרוף האסמכתאות הנדרשות תוך 14 יום ממועד הגעת התלונה לידיו, הכל בהתאם להנחיות העירייה ו/או בודק שכר מטעמה. ככל ותידרש ארכה, רשאי הקבלן לפנות בכתב לעירייה בליווי הסבר מתאים ולבקש ארכה כנדרש. העירייה תחליט בשיקול דעתה הבלעדי באם ליתן ארכה כמבוקש. היה ולא ניתנה ארכה והקבלן לא עמד במועדים הקבועים יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.

   

  5.14         נמצאו ליקויים על ידי בודק השכר מטעם העירייה בהתנהלות הקבלן מול עובדיו, וכתוצאה מכך תאלץ העירייה לבצע ביקורת חוזרת לשם בדיקה האם שילם הקבלן את התשלומים ו/או ההפרשות להן נדרש, יחויב הקבלן בעלויות בדיקה זו וככל שלא ישולם הסכום על ידי הקבלן, הסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה. העירייה תהיה הרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן לשם תשלומים כאמור. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.          הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ו/או עם בודק השכר מטעם העירייה ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המנהל והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.          הקבלן יעשה כל מאמץ שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.          המנהל יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.          הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

  חתימת המציע __________________

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1           קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2           קבע המנהל כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המנהל את  הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק, זאת בנוסף לקנס שיוטל על הקבלן בהתאם למפורט במפרט.

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שהוזמנו, שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הקבלן ושאושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

   

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה. מובהר כי לא יהיה בעיכוב תשלום כדי להוות עילה לעיכוב שכר המשולם על ידי הקבלן לעובדי הקבלן שיועסקו בביצוע השירות ולא יהיה באמור משום בסיס לטענת הקבלן לגבי אי ביצוע תשלומים כאמור כמתחייב על פי דין.

   

  8.3. בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מההסכם, ההצמדה לפי תנאי הסכם זה מחולקת לרכיבי שכר עבודה, לנלווים לשכר עבודה שאינם חלק מערך השעה ולרכיבים שאינם שכר עבודה. באשר לרכיבי השכר, במקרה שעודכן רכיב המהווה חלק מערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיב. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת העבודה. יובהר כי על הקבלן להעביר תוספת זו לעובד במלואה. במקרים בהם עובדי הקבלן מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינימלי המפורסם בהוראות התכ"ם "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", לא תשולם תוספת לקבלן בגין עדכון שכר היסוד.

   

  התשלום בגין רכיב נלווה לשכר יעודכן מכח הדין, ככל שיחול עדכון, ולא יהיה בו כדי להשפיע על ערך שעת העבודה (לדוגמא: גובה דמי הבראה וכיו"ב) התשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמד למדד המחירים לצרכן ויעודכן אחת לשנה ורק לאחר 18 חודשים מיום חתימת ההסכם. לצורך סעיף זה "מדד הבסיס"- המדד הידוע ביום החתימה על חוזה ההתקשרות.

   

  8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה (למעט עדכון שכר  או רכיבי שכר נלווים מכח הדין כאמור בסעיף 8.3  לעיל), שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

  אין באמור כדי לפטור את הקבלן מתשלום מלוא הסכומים לעובדיו על פי כל דין.

   

  8.5. למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  העירייה תהיה רשאית לעכב לקבלן כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לקבלן התגלה כי הקבלן מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והעירייה רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי להוות עילה לעיכוב שכר המשולם על ידי הקבלן לעובדי הקבלן שיועסקו בביצוע השירות. אי הסדרה כמוה כהפרה יסודית המזכה את הרשות בביטולו של ההסכם לאלתר על כל המשתמע מכך.

   

  8.9   על אף האמור בסעיף 8.4 שלעיל ומבלי לגרוע ממנו, ככל ויוזמנו ויסופקו שירותים בשבת/חג תשולם תוספת בשיעור של 50% (חמישים) לכל שעת עבודה. אם יוזמנו ויסופקו שירותים בין השעות 23:00 עד 05:00 תשולם תוספת בשיעור של 20% (עשרים) לסכום  ההצעה הזוכה. על שירותים שיוזמנו ויסופקו בשבת או חג ובשעות הלילה כאמור, תשלם העירייה לקבלן תוספת בשיעור של 50% (חמישים אחוזים) לסכום ההצעה הזוכה ולא תשולם תמורה בגין עבודת לילה.

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו שיועסקו בביצוע השירות ו/או לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3     האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה והנלווים לו על פי דין לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות תחול על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא למעט בכל הנוגע לאחריותה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 או כל דין אחר שיבוא במקומו.

   

   

  1. 10. אחריות לנזקים וביטוח

   

  • הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כלה ההוצאות שהעיריה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח "דרישות ביטוח" המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

   

  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח דרישות ביטוח להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

   

  חתימת המציע __________________

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  • לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי

  הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

  1.  ערבות לקיום החוזה

  11.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה טרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  11.2 למען הסר ספק יובהר כי העירייה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן גם במקרה שלא שילם את התשלומים ו/או ההפרשות לעובדיו להן נדרש על פי דין ולא הסדיר הליקויים ו/או אי הסדרים בתשלום השכר והנלוות לעובדיו למרות התראות העירייה בעניין זה. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

   

  11.3 חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  העירייה לא תאשר התקשרות עם קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה העירייה התקשרות עם קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול העירייה בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם העירייה, ולא יהיה בהתקשרות כאמור כדי למנוע מאפשרות העירייה לחלט הערבות עקב הפרת התחייבות כפי הסכם זה, גם אם ההפרה בוצעה על ידי קבלן המשנה.

   

  1. שינויי הסכם

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  14.1      ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  14.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לעירייה זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי העירייה , ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  14.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  14.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. הפרה יסודית

  15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  • 2 שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק                         את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

  16.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה. לא יהיה באמור כדי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה אל מול הקבלן.

   

  16.4. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בארבע תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  16.5  הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת, לפני תחילתה של כל תקופת אופציה, תצהיר כאמור בנספחים לחוזה על עמידה בתשלומים החלים עליו וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו בנוסח המצורף.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  1. שונות

  17.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  17.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס. אם נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף להמצאת אישור על קבלתו (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

   

  17.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  17.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

  __________________

  עורך דין

   

   

   

  המנהל האחראי על המשימה : מנהל מחלקת בטחון.

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

   

  _____________                                         ____________

  העירייה                                                   חותמת הרשות

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ___________ ת.ז. מס' ____________ ו____________ ת.ז. מס' _________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

 • הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי. ברור וידוע לי כי שירותי האבטחה נשוא מכרז זה הינם עבור העירייה בלבד.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ברור וידוע לי כי הזוכה במכרז זה יהיה המציע שנתן את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לאמור במסמכי המכרז על נספחיו. העירייה אינה מתחייבת להזמין השירותים נשוא מכרז זה בהיקף כלשהו אלא בהתאם לצרכיה.

   

  ברור וידוע לי שככל ואזכה לא ישולמו לי כספים נוספים מעבר לאמור בהצעתי כפי שהתקבלה וכי הצעת המחיר  כוללת הן את כלל התחייבויותיי ו/או הוצאותיי לרבות היערכות, הדרכות, מפקח, רכב, משרד וכל הוצאה אחרת הקשורה לביצוע הסכם זה והן את הרווחים. כמו כן הנני מצהיר כי סכום הרווח שיישאר בידי גבוה מהסכום שעלי לשלם עבור עובדי בהתאם להוראת כל דין.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי ל"ערבות ביצוע" בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות". התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

  כמו כן הנני מתחייב להמציא אישור על קיום ביטוח כמפורט בנספח ביטוח, חתום על ידי המבטח בתוך שבעה ימים ממועד משלוח הודעה על זכייה.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  הנני מצהיר ומאשר כי אני יודע ומכיר את כל הדינים החלים לגבי אחזקה ושימוש בנשק לרבות את נוהלי שימוש בנשק של משטרת ישראל ומתחייב לפעול על פיהם.

   

  הנני מצהיר בזאת כי ככל ואזכה במכרז זה, אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה לרבות תשלום שכר והפרשות לקרנות ו/או קופות גמל במועד, וברור וידוע לי כי אי עמידה בתנאים הקבועים במסגרות חוקיות אלה כדי להוות הפרה יסודית של החוזה עליו אני חתום המאפשרת לרשות המקומית לבטלו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי כל

   דין.

   

  ברור וידוע לי כי על ידי הגשת ההצעה אני מתחייב לשלם לכל עובד האמור לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כל תשלום ו/או הטבה על פי הוראת הדין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ובכלל זה, אך לא רק, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013, הצווים שהוצאו מכוחו , על פי צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה שפורסם על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בתאריך כ"ד באדר ב' התשפ"ב  (27 במרץ 2022) שנכנס לתוקף ביום ה' באלול התשפ"ב (01 בספטמבר 2022) וצו הרחבה להסכם קיבוצי בשירותי אבטחה לטיולים מיום 12.10.2015, בכל הנוגע לליווי טיולים ופעילויות מחוץ לכותלי המוסד, ובהתאם להוראות התכ"ם בנוגע לעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה )הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה והאבטחה) על עדכוניהם והרחבותיהם.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

  שם המציע : _______________________    מס' עוסק מורשה : ____________

   

  כתובת המציע : ____________________    כתובת דוא"ל:________________________

                         

  חתימת המציע :             ___________________

 • נספח ה'

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 15/2023 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 100,000ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 06/11/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

   

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מקור רק לאחר זכייה במכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 15/2023 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

 • נספח ו

  דרישות ביטוח

  למתן שרותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפיסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.

  מבקש האישור הראשי* גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* המבוטח/המועמד לביטוח** אופי העסקה והעיסוק המבוטח* מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  שירותי אבטחת מוסדות חינוך

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ. 500260005 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
  מען בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה

   

  תאריך סיום גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח השתתפות עצמית

   

  מטבע כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  לתקופה למקרה*
  רכוש ביט 309-313-314-316-328
  צד ג' ביט 4,000,000 4,000,000 302-304-305-307-309-315- 321- 322- 328 – 329
  אחריות מעבידים ביט 6,000,000 20,000,000 304- 309- 319- 328
  אחריות המוצר   ביט           301- 304- 321- 327- 328- 332 (12 חודשים)
  אחריות מקצועית ביט 2,000,000 2,000,000 301- 303- 304- 309- 321- 325- 326- 327- 328- 332- (6 חודשים)
  פוליסה אחרת ביט  

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  001 אבטחה

   

  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**
  תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.

   

  1. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

   

  1. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

   

   

  נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_____________________________

  מס'/החשבון________________

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _______________________________

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                       חותמת                  חתימה

   

   

   

   

  נספח י

   

   

 • הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח יא

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

 •                                                                        נספח יב

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                     חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • נספח יג

   

          לכבוד: עיריית אילת

   

  הנדון: הצהרה בדבר התחייבות לתשלום שכר מינימום לעובד שמירה ואבטחה לפי דין והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת התקשרות בהסכם לביצוע עבודות

  ________________________________________________________

   

  אני החתום מטה ___________________ משמש כמנכ"ל/בעלים בחברה ___________________

  מצהיר בזה כדלקמן:

   

  • החברה ח.פ./ע.מ. מס' _____________ תשלם בקביעות לכל עובדיה שיועסקו במסגרת הסכם זה שכר שאיננו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז- 1987 וכל תקנותיו ו/או הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ו/או הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ו/או כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי וכן הבראה, גמל, פיצויים/פנסיה.
  • החברה מתחייבת בזה לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את כל ההסכמים הקיבוצים ו/או צווי ההרחבה בתחום הניקיון השמירה והאבטחה לרבות לגבי הקבוע בחוקים הבאים:

   

  • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011
  • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג-2013
  • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945;
  • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946;
  • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א-1951;
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951;
  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950;
  • חוק החניכות, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;
  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;
  • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
  • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995;
  • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988;
  • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991;
  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ן-1996;
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, פרק ד;
  • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 8;
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001;
  • חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29;
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;
  • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006;
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, תשנ"ז-1997, סעיף 5א'

   

   

  אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד בתנאי כל דין בין אם נרשם ובין אם לא נרשם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יד

   תצהיר על העסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום

   

  אני הח"מ ____________________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  • הנני נותן תצהיר זה בשם _________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית אילת (להלן "הגוף").
  • אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף .

  יש לסמן X במקום הנכון:

  • הגוף ובעל זיקה אליו כהגדרתו בהוראות התכ"ם ובסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976 )להלן: "בעל זיקה" לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז.1987
  • הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים/ איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 .

   

  למילוי במקרה שהגוף או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) התשנ"א 1991 או חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987

  • הרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק להלן "מועד ההתקשרות".
  • הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות

  ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31 באוקטובר 2002)

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  ___________________

  אישור אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ ב ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

   

  ___________________

   

   

   

 • נספח טו

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  _______________     ______________________     _______________          ____________

        תאריך                           שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  __________                                       __________________________                           

                               תאריך                                               שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • מבוא

  • הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימליים שעל המעסיק לשלם לעובדים בתחום השמירה וכן מרכיבים נוספים, אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות. זאת על מנת שוועדת המכרזים תוכל לוודא כי המעסיק מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים, ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.
  • התחשיב שלהלן בוצע לפי 182 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.
  • הטבלאות המופיעות בסעיף ‎2 נכונות למועד פרסום ההוראה. יתכנו שינויים בתעריפים השונים, הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. על המשרד לוודא כי טבלת מרכיבי השכר עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה שבו נקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימלי המחושב להלן, יש לעדכן את מרכיבי השכר האחרים בהתאם.
  • למען הסר ספק, יובהר, כי המעסיק חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום שבו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לטבלה.

  נספח תמחירי לעובדי השמירה

   

  מרכיב חישוב שנה ראשונה הערות
  שכר יסוד

  מאבטח כללי

   

  33.67 ₪

   

  שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה, יעמוד על 6,128.93 ₪ לחודש עבור משרה מלאה, קרי 33.67 ₪ לשעת עבודה.

  מקור: צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 7 באפריל 2022.

  חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

  חופשה 1.55 ₪

  (4.62%)

  12 ימי חופשה בתשלום ב-4 השנים הראשונות, הכול בהתאם
  לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951.ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף ‎3.5.

  מקור: חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.

  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014, סעיף 15.

  לפי מדיניות החשב הכללי, חישוב זה הינו חישוב מיטיב, החישוב מופיע בסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק, כמפורט בסעיף ‎5 להלן.

  חגים 1.17₪

  (3.46%)

  העובדים זכאים ל-9 ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים שבהם העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג, אלא אם נעדרו בהסכמת המעסיק.

  מקור: צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014, סעיף 19.

  הבראה 1.64 ₪

   

  ערך יום הבראה החל מיום 1 ביוני 2023 עומד על 471.4 ₪ ליום.

  הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה ישולמו לעובד כמרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה.

  תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה והמחלה.

  יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.

  ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף ‎3.6.

  מקור: צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

  הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4 בדצמבר 2012.

  הוראת תכ"ם, "תשלום קצובת הבראה", מס' 13.3.1.

  פנסיה 2.85 ₪

  (7.5%)

  הפרשה לקופת גמל, המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תעשה על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.

  ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

  במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה יש להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

  מקור: צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

  הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4 בדצמבר 2012.

  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

  פיצויים 3.17 ₪

  (8.33%)

  הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-,2005 תעשה על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 6ה לצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.

  ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

  במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות, יש להפריש בגין עבודה זו בלבד 6%. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה (125% או 150%, לפי העניין).

  במקרה שבו העובד עבד ביום המנוחה – בגין שכר היסוד יש להפריש 8.33% ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 6%.

  מקור: חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.

  הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4 בדצמבר 2012.

  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

  ביטוח לאומי 1.35 ₪ עד לשכר של 60% מהשכר הממוצע, משולם 3.55% ביטוח לאומי. מעבר לשכר זה משולם 7.6%.

  ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מעבר לשכר היסוד, כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

  מקור: חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

  קרן השתלמות 2.60 ₪

  (7.5%)

   

  החל מיום 1 בנובמבר 2014 הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים, גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

  ההפרשה תתבצע על בסיס רכיב שכר המינימום במשק (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל) בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

  יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.

  אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לקרן השתלמות לעובדים.

  מקור: הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4 בדצמבר 2012.

   צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

  סה"כ 48.01

   

   

   

   

  להלן מרכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

   

  מרכיב   הערות
  נסיעות   יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל לעובד, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 22.6 ₪ ליום עבודה.

  במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז.

  מקור: צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

  הפרשות לגמל בגין החזר הוצאות (5%) הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה אישית על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.

  מרכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות לעובדים.

  מקור: הסכם קיבוצי מיוחד מיום 4 בדצמבר 2012.

  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

  מחלה   תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל, אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי, או לפי צבירת ימי המחלה של העובד בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

  התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות חוק דמי מחלה התשל"ו-1976, אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה – ובסה"כ 24 ימי מחלה אך לא יותר מ-130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.

  בגין מרכיב זה ישולמו כל מרכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי).

  מקור: חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

  צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 2 באוקטובר 2014.

   

  תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחה

  • שעות נוספות – במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.
  • חופשה מסיבות משפחתיות – כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה זכאי לחופשה בתשלום, בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף ‎5 כדלקמן:
   • לרגל נישואין זכאי העובד ל-3 ימי חופשה.
   • לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל-1 יום חופשה.
   • לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל-1 יום חופשה.
  • היעדרות ביום הזיכרון – עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" – בנו/בתו/אביו/ אמו/בן או בת זוג/אחיו/אחותו/סבו/סבתו.
  • ימי אבל – בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על 7 ימים ויהיה זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.

  יובהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים ‎3.4 – ‎3.2, הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי העובד.

  • ימי חופשה – כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן:
  מספר שנות עבודה אצל המעסיק או במקום העבודה מספר ימי חופשה
  4 – 1 12 ימי עבודה
  5 13 ימי עבודה
  6 18 ימי עבודה
  8 – 7 19 ימי עבודה
  9 ואילך 23 ימי עבודה

   

  • ימי הבראה – העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור להלן:
  תקופת העבודה (בשנים) מספר ימי ההבראה
  עד 3 שנים 7
  10 – 4 9
  15 – 11 10
  19 – 16 11
  24 – 20 12
  מהשנה ה-25 ואילך 13

   

  • מענק מצוינות – ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה בהודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".
   • גובה המענק יהיה 1% מסך המרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל), גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי לו) וקצובת הנסיעה.
   • המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.
   • המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).
   • בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.
  • שי לחג – גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) יעודכן על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה. נכון ליום 1 בינואר 2022, גובה השי לחג יעמוד על 300 ₪. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תלושי קנייה). גובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע בהוראת התכ"ם, "הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון", מס' 8.2.1.
   • תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים.
   • בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

  מרכיבי עלות נוספים

  • נוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון ביגוד, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

  סימולטור לחישוב עלות שכר למעסיק

  נספחים

   

   

  נספח א

  שכר מאבטחים בהתאם לסוג ההכשרה

   

  להלן פירוט בגין השכר השעתי של סוגי המאבטחים המפורטים להלן (שכר זה מתבסס על ותק שנה ראשונה עבור 5 ימי עבודה בשבוע):

   

      סוג מאבטח      

  מרכיב

  מאבטח כללי /

  בודק בטחוני

  מאבטח בסיסי / סדרן באירועי תרבות וספורט מאבטח מתקדם ב

   

  מאבטח מתקדם א מאבטח

  עוטף ירושלים/ מאבטח בכיר ב

  שכר יסוד 10% מעל שכר המינימום 15% מעל שכר המינימום 30% מעל שכר המינימום 40% מעל שכר המינימום 60% מעל שכר המינימום
  33.67 ₪ 35.20 ₪ 39.79 ₪ 42.85 ₪ 48.98 ₪
  חופשה 1.55 ₪ 1.62 ₪ 1.84 ₪ 1.98 ₪ 2.26 ₪
  חגים 1.17 ₪ 1.22 ₪ 1.38 ₪  

  1.48 ₪

   

   

  1.70 ₪

   

  הבראה 1.64 ₪ 1.64 ₪ 1.64 ₪ 1.64 ₪ 1.64 ₪
  פנסיה 2.85 ₪ 2.98 ₪ 3.35 ₪ 3.60 ₪ 4.09 ₪
  פיצויים 3.17 ₪ 3.31 ₪ 3.72 ₪ 3.99 ₪ 4.55 ₪
  ביטוח לאומי 1.35 ₪ 1.43 ₪ 1.81 ₪ 2.06 ₪ 2.56 ₪
  קרן השתלמות 2.60 ₪ 2.60 ₪ 2.60 ₪ 2.60 ₪ 2.60 ₪
  סה"כ 48.01 ₪ 50 ₪ 56.13 ₪ 60.21 ₪ 68.39 ₪

   

  לחישוב עבור עובד בעל ותק שונה (לרבות ותק של שנה, כמפורט לעיל) או עבור עובד העובד 6 ימים בשבוע, יש להיעזר ב"סימולטור לחישוב עלות שכר למעסיק – שמירה ואבטחה".

   

  נספח ב

  טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

   

  טבלת שינויים
  מהדורה תאריך פרסום סעיף/ים מושפע/ים תיאור השינוי / נימוקים
  11 30.06.2016 נספח תמחירי עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק.
  ‎3.2 הבהרה לעניין חופשה מסיבות משפחתיות.

  הבהרה בגין תשלום מחלה.

  עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

  ‎3.5 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.
  ‎3.8 הבהרה לעניין שי לחג.
  12 01.01.2017 נספח תמחירי עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 22.12.2016.
  ‎3.5 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.
  13 29.11.2017 נספח תמחירי עדכון תעריף דמי הבראה.
  14 09.04.2018 ‎2  – נספח תמחירי עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק.
  15 01.11.2019 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון תעריף ימי הבראה.

  עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

  16 06.09.2020 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון תעריף דמי הבראה.
  17 27.04.2021 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון גובה ההחזר בגין נסיעות.
  18 24.05.2021 ‎5 הוספת סימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק.
  19 07.07.2021 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון תעריף דמי הבראה.
  20 14.06.2022 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון תעריפי דמי הבראה, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.
  ‎3.8 עדכון גובה שי לחג.
  ‎5 עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק.

   

  מהדורה תאריך פרסום סעיף/ים מושפע/ים תיאור השינוי / נימוקים
  21 04.09.2022 ‎2.1 – נספח תמחירי עדכון שכר שעתי מינימאלי.
  ‎5 עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק.
  נספח א הוספת פירוט בגין שכר מאבטחים בהתאם לסוג ההכשרה.
  22 22.01.2023 ‎2.1 – נספח תמחירי

  ונספח א

  עדכון סכומי ביטוח לאומי בהתאם לשכר הממוצע במשק
  ‎5 עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק
  23 04.04.2023 ‏2.1– נספח תמחירי ונספח א עדכון הנספח התמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק
  ‏5 עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק
  24 01.06.2023 ‎2.1– נספח תמחירי ונספח א עדכון תעריף דמי הבראה
  ‎5 עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק