מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2023
מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה מעיריית אילת, מוסדות ציבור שלא למטרת עשיית רווח, הפועלים בתחומה המוניציפלי של העיר אילת, בתחומי תרבות ואמנות, דת, ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן- "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן- "התבחינים").

אופן הגשת הבקשה:
לצורך הגשת הבקשה, יש להוריד מהאתר את טופסי החובה המופיעים מטה וטפסים רלוונטיים נוספים בהתאם לתחום הבקשה לתמיכה.

הבקשות יבחנו ע"י הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2023.

לתשומת לבך: התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן ע"י הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.

יש להגיש את חוברת הבקשה במלואה על כל פרטיה בכתב ברור וצרף את המסמכים הנדרשים, בקשות שלא תוגש בהתאם וכנדרש לא יתקבלו ולא יבואו לדיון. 

ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בדוא"ל ravit@eilat.muni.il  או במסירה אישית במשרדי הגזברות בית התמר בפתן 1 אילת.

מועד אחרון להגשת הבקשה הינו 22.1.2023 

 

מסמכי בקשת תמיכה לשנת 2023

מסמכים לבקשת תמיכה 2022

תקציב תמיכות לשנת 2022

פרוטוקול 1 מיום 1.3.2022

פרוטוקול 2 מיום 8.3.2022

פרוטוקול 3 מיום 3.4.2022

פרוטוקול 4 מיום 3.5.2022

עדכון תבחינים לשנת 2021

מסמכים לבקשת תמיכה 2021

פרוטוקול ועדת תמיכות 2.2021

תקציב תמיכות לשנת 2021

פרוטוקול וועדת תמיכות 2.2020

תקציב תמיכות לשנת 2020