מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

שילוט ושימור רחובות

מנהלת המחלקה: אתי אזולאי

טלפון:08-6367060

פקס:08-6367374

דואר אלקטרוניtahel-a@eilat.muni.il

מטרת חוק העזר העירוני בנושא שילוט הנה שמירה על חזות נאה של העיר בתחום השילוט ומניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים לסביבה כתוצאה מהצגת שלטים חריגים.
החוק מעודד הצגת שלטים בחזית העסק בלבד ומסייע בצמצום כמות השלטים החריגים, כגון:
שלטים בולטים, על גגות, שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר, שלטים שמוצגים שלא במקום העסק וכדומה.

 • שלט הנו כל הודעה שנועדה להיות מוצגת דרך קבע או לזמן ממושך, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או של צירוף שלהם, המראה או כולל מילים, אותיות, מספרים, תמונות,ציורים, בין אם הוא מחובר לנכס או למיתקן או לכלי רכב או נתמך בו ובין שאינו מחובר אליו או נתמך בו, בין שהוא יצוק או חרוט בקיר הנכס ובין שהשלט מואר ובין שאינו מואר או שמואר לסירוגין או שהודעה אלקטרונית, לרבות אביזרים ומתקנים הנושאים אותו.

 • בהתאם לחוק העזר העירוני, לא יציג אדם שלט ולא יגרום להצגתו, אלא לפי רשיון מאת העירייה, בהתאם לתנאיו ולאחר ששולמה אגרת שלטים שנקבעה בחוק עבורו.

 • קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לעירייה. לבקשה יש לצרף את פרטי העסק, צילום חזית בית העסק, צילום חזית כל הבניין, תוכנית שלט וחזית, הדמיה של השלט המבוקש, סוגי החומרים של השלט, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן וכי המתקן כולל מפסק פחת באם השלט מואר, התחייבות ליציבות השלט, הסכמת בעל הנכס.

 • שלט של עסק יוצג בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק בלבד.
  אורכו המרבי של שלט לעסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, וקצהו התחתון יהיה בגובה של 250 ס"מ לפחות מפני המדרכה.
  הצגת שלטים מתחת למעברים מקורים ( דוגמת מרכז רזין ) תותר גם בין העמודים שמול חזית העסק.
  לא תותר הצגת שלט שלא בהתאם לכללים המפורטים לעיל, זולת אם העירייה התירה בכתב ומראש הצגתו של שלט כזה, ובמקרים חריגים בלבד.

 • לא תאושר הצגתו של שלט העלול להפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל, אם הוא מוצב על כלי רכב, חוסם דלת, חלון, יציאת חירום, או פתח אחר או מפריע למעבר בהם, פוגע במראה האסתטי של המבנה, מהווה מטרד, מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, עשוי מבד, מתפרסם במקום ציבורי (בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית) ואינו מותקן ע"ג מתקן שיועד לכך ע"י העירייה.

 • לא תאושר הצגתו של שלט אלא אם הוא כתוב בשפה העברית, או אם השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו – אם הוא כתוב בשפה אחרת.

 • השטח יחושב לפי המידות של השלט, כולל המסגרת, ולפיו מחושבת אגרת הרשיון.
  לא תותר הצגתו של שלט אשר שטחו עולה על 10 מ"ר , זולת אם העירייה התירה בכתב ומראש הצגתו של שלט כזה.

 • תוקפו של הרשיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג במהלך אותה שנה.
  הרשיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברתו למקום אחר, או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים בו, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד, או בכלל.

 • בעל הרשיון חייב להחזיק כל שלט במצב תקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור, ולפי דרישת העירייה לתקן, להסיר או להחליף כל שלט שניזוק, הושחת או התכלה.

 • בעל רשיון יסיר כל שלט ממקום הצגתו על מתקניו ועמודיו, אם פקע תוקף הרשיון או בוטל הרשיון, אם הוא הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט, או לספק את השרות נשוא השלט, או לקיים את פעילות נשוא השלט, או אם העסק נסגר, או אם האירוע שהשלט מפרסם חלף, או מכל סיבה אחרת שבגינה אין השלט ממלא עוד אחרי ייעודו. השלט יוסר לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר קרות אחד הדברים כאמור.

 • בעל הרשיון יודיע למחלקת שילוט במכתב רשום, על כל שינוי בתוכנו, מיקומו וצורתו, או במידותיו של השלט, או החומר ממנו עשוי השלט, או על הסרתו, וזאת תוך 7 ימים מיום השינוי או ההסרה.

 • לא מילא בעל הרשיון אחר תנאיו, רשאית העירייה להורות על הסרת השלט, לבצע את העבודה הנחוצה להחזקתו התקינה או כל עבודה הנדרשת לשם מילוי הוראות חוק העזר ולגבות מבעל הרשיון את הוצאותיה בגין עבודות אלה.

 • בעד מתן רשיון לשלט או בעד חידושו, תשולם לעירייה אגרה בשיעור הקבוע בחוק.
  האגרה תשולם לשנה שלמה בין אם השלט הוצב ליום לחודש או לשנה או לחלק מהם.

 • בעל עסק אשר יציג שלט ללא רשיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי.
  לא הוסר השלט – רשאית העירייה להסיר את השלט בעצמה ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.
  אם בעל השלט לא נענה לדרישת העירייה לשלם את אגרת הרישוי השנתית, או להסיר את השלט , הוא יהיה צפוי לקנס ואם העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף לכל יום שבו היא נמשכת.

  יודגש כי תשלום הקנס אינו פוטר את בעל העסק מתשלום אגרת השילוט השנתית, או מהסרת השלט, בהתאם לעניין.

מודעות

 • לרשות המעוניינים לפרסם מודעות, מתכוונת העירייה להעמיד כ- 60 לוחות מודעות (כיום יש 22 לוחות) עירוניים ברחבי העיר, אשר הדבקת המודעות על גביהם מבוצעת ע"י נציג העירייה בלבד.

  היתר להדבקת מודעות
  המעוניין בהיתר להדבקת מודעות, יביא את המודעות למחלקת השילוט 3 ימים לפחות לפני מועד הפרסום.
  העירייה רשאית לסרב לתת היתר להדבקת מודעה, אם גודלה שונה מחצי גיליון, אם לא שולמה עבורה אגרת ההיתר, אם הפרסום מהווה עבירה על הוראות חוק העזר או דין אחר ו/או אם תוכן המודעה פוגע בתקנת הציבור או ברגשותיו ו/או מטעמים אחרים המפורטים בחוק העזר.
  תאום מועד הדבקה ופרסום המודעה – כאמור יש לתאם עם מחלקת השילוט את מועד ההדבקה 3 ימים לפחות לפני המועד המבוקש.
  מאחר ואישור המועד הינו על בסיס מקום פנוי בלוח המודעות, יתכן כי לא ניתן יהיה להיענות לבקשה בשל העדר מקום פנוי, במיוחד לקראת החגים ואירועים מיוחדים.

 • הדבקת המודעה תבוצע בתנאי תשלום מלא של אגרת הפרסום וההדבקה לפני מועד ההדבקה המאושר.
  נכון לחודש דצמבר 2003 , האגרה עבור פרסום והדבקת מודעה בגודל חצי גיליון, לתקופה של עד 3 ימים ע"ג כל לוחות המודעות הינה בסך 200 ₪.

 • תקופת הפרסום של מודעה לא תעלה על 3 ימים .
  הארכת תקופת הפרסום מותנית בהגשת בקשה מראש ובכל מקרה לא תוארך התקופה ביותר מ- 3 ימים נוספים, כך שתקופת הפרסום המירבית לא תעלה על 6 ימים.

 • לא תאושר מודעה שלא צוינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 • לא תאושר מודעה שגודלה שונה מחצי גיליון (70 ס"מ אורך/50 ס"מ רוחב )

 • הדבקת מודעות על גבי לוחות המודעות העירוניים תעשה ע"י מדביק המודעות של העירייה בלבד.
  אין להדביק מודעות כלשהן על גבי הלוחות באופן עצמאי והעובר על כך צפוי לקנס.

   

 • עיריית אילת תבצע סקר שילוט ברחבי העיר, לפיו יחויבו בעלי עסקים ע"פ כמות השלטים בשטח בין אם אושרו ובין אם לאו. שלט שהוצב ללא אישור העירייה תדרוש בגינו אגרה ותדאג לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה להסרת השילוט.

  עיריית אילת מודיעה בזאת לכל בעלי העסקים, שבתקופה הקרובה ישונה חוק העזר העירוני לשילוט.

  האגרה בעד שלט שגודלו לא עולה על 3 מ"ר תהיה אותה אגרה הקבועה כיום.

  על כל מ"ר נוסף תגבה תוספת אגרה.

  שלט שני – האגרה עליו החל מהמ"ר הראשון תהיה גבוהה בכ- 50%

  שלט על גג האגרה עליו תהיה כפולה החל מהמ"ר הראשון.

  לא יאושרו שלטים שאינם מוצבים במקום העסק.

שימור רחובות

בעל עסק המעוניין להציב שולחנות, כיסאות, שמשיות ואדניות בשטח הציבורי, יוכל לעשות כן רק לאחר מילוי התנאים הבאים:
1. יגיש בקשה בכתב לוועדת השילוט ושימור הרחובות בצירוף צילום חזית העסק.
2. יגיש סקיצה על דף 
A4
 כיצד יוצבו השולחנות והכיסאות.

במידה ובעל העסק יקבל אישור מראש העירייה, יפעל בעל העסק בדרכים הבאות, טרם הצבת השולחנות והכיסאות:
1. יתחם את השטח המאושר בקו לבן ברוחב 10 – 5 ס"מ.
2. יתחם את השטח באדניות עם צמחים, באחד מהסוגים הבאים: פיקוס גרין איילנד, רוזמרין בלו לגון, קמליה אדומה, צ'יקס מופשל, דקל רובליני, הליוגין הקאפוליה.

רק לאחר ביצוע הדברים הנ"ל יהא רשאי להציב את השולחנות והכסאות.

היערכות נכונה תוך מילוי כל התנאים הנדרשים מבחינת שילוט ושימור רחובות יסייעו בידנו לשמור על עיר נקייה ומטופחת, דבר שיטיב עם כולנו.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.