מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

כל הפרסומים וההודעות בנושא רישוי עסקים:

 • להלן מכתב ראש העירייה להורדה בדבר עמדת העירייה לגבי מתן היתרי רוכלות לקליעת צמות בטיילת

  להלן הפורמט הנגיש:

  ‏כ"ו חשון תשפ"ג ‏20 נובמבר 2022 לש/213/20

   

  לכבוד

  מר פיליפ אזרד

  מנכ"ל עיריית אילת

  כאן

   

  הנדון: עמדת העירייה לגבי מתן היתרי רוכלות לקליעת צמות בטיילת

  1. בעקבות דיון שהתקיים בעתירה שהגישה הגב' לורה מגיריש במסגרת עת"מ 55332-09-22, בו עלתה הצעה מכב' בית המשפט לבחון אפשרות לאפשר לעותרת לקבל רישיון זמני לעסוק בקליעת צמות בטיילת, במקום מוגדר כלשהו לפי החלטת העירייה, וזאת עד לשלב שבו תחליט העירייה על מתווה כללי להסדרת הנושא, והעותרת תוכל להשתלב במתווה ככל אחד אחר – לאחר בחינה של הנושא הגעתי למסקנה כי מתן רישיון ספציפי לקולעת אחת, במצב הקיים וטרם הסדרת עניני האכיפה באופן כללי, עשויה להוות תקדים למבקשות אחרות שייתכן שאף להן נסיבות חיים מיוחדות אשר יכולות להוות תשתית למתן רישיונות רוכלות כאמור. לפיכך בנסיבות העניין החלטתי בדבר אי מתן רישיונות לקולעות צמות בעינה עומדת.

  להלן אפרט את הרקע להחלטה ואת הנימוקים לה.

  הרקע להחלטה

  1. עד למשבר הקורונה העולמי, חרף המגמה לצמצם את היתרי הרוכלות בטיילת, הנפיקה העירייה רישיונות רוכלות זמניים, בין השאר גם לרוכלות ספורות שעסקו בקליעת צמות בטיילת (כפוף להגבלת כמות ההיתרים, ועמידה בתנאי הרישיון, לרבות שמירה על המיקום שהוגדר ברישיון לקיום הרוכלות, והצגת הרישיון לעיני כל) וזאת במסגרת קול קול.
  2. בראשית 2022, פרסמה העירייה באתר האינטרנט של העירייה "קול קורא להגשת בקשות למתן הרשאה לאומני רחוב", במסגרת זו שולבה גם האפשרות למתן רישיונות לקולעות צמות וזאת בין היתר מתוך מטרה להשיב ולהסדיר את פעילות אומני הרחוב בטיילת. העותרת ואדם נוסף, הגישו בקשה לקבלת/חידוש רישיון לקליעת צמות והוחל בבחינת בקשותיהן.
  3. בסמוך לאחר פרסום ה"קול קורא", חלה החמרה משמעותית בבעיית פלישת מהגרות עבודה לטיילת, ונוצר בהדרגה מצב חסר תקדים, שבו כ- 150-200 מהגרות עבודה (בהערכה גסה) עוסקות בקליעת צמות בשטח הטיילת, ללא כל רישיון ותוך פגיעה קשה בסדר הציבורי. תופעה זו גררה אחריה בין היתר מריבות אלימות על טריטוריה, בריונות, אי-סדר קיצוני במתחם הטיילת, וכאוס כללי. פעילות זו כמובן נעשית ללא היתר או רישיון, תוך רמיסת הסדר הציבורי, פגיעה במשילות, והפרת שלטון החוק.

   

  1. הדברים מגיעים לסכנת נפשות של ממש, שכן מעת לעת מתגלעים סכסוכים מקומיים בין קולעות הצמות, על ראשיהן של ילדות קטנות היושבות על הכיסא תוך כדי קליעת צמותיהן, ונוכח הכאוס הקיים במקום כמתואר לעיל, לא ניתן לשלול אפשרות כי סכסוכים אלה יובילו לפגיעות בגוף ובנפש.
  2. סיירת התיירות פעלה נמרצות נגד הרוכלות הבלתי חוקית אולם לא הצליחה למגרה. עם התגברות התופעה, ובהמלצת ועדה ממליצה להפעלת אומני רחוב בטיילת מיום 30 במרץ 2022 הוחלט לעצור לאלתר את המדיניות הקיימת, ולאסור על רוכלות קליעת צמות בטיילת, זאת באופן קטגורי וזמני, עד למיגור תופעת הרוכלות הבלתי חוקית, פינוי הטיילת, ובחינה מחודשת של הנושא לאחר מכן.
  3. בחודשים האחרונים מתקיים מבצע אכיפה נרחב לפינוי קולעות צמות משטח הטיילת, לרבות באמצעות גירוש ממוקד של פורעי חוק מהטיילת, חילוט ציוד ומתן קנסות.
  4. מאמצי האכיפה נגד מהגרות העבודה טרם הגיעו לתוצאה של הפסקת התופעה, בין היתר בשל העובדה שמהגרות העבודה אינן נושאות תעודות זהות קבועות, ולא ניתן לגבות מהן את הקנסות המוטלים על ידן. הגם שפקחי העירייה מחלטים לרוכלות הבלתי חוקיות את הציוד ומסלקים אותן מן הטיילת, הן לא סרות למרותם של הפקחים, וחוזרות לטיילת עם ציוד חדש, וחוזר חלילה.
  5. משהתברר כי אמצעי האכיפה הקיימים בידי העיריה אינם אפקטיביים מול אוכלוסייה זו, פנתה העירייה לקבלת סיוע מהמשטרה ומרשות האוכלוסין וההגירה, ושלושת הגופים פעלו ופועלים בשיתוף פעולה. חרף שיתוף הפעולה, עד כה, בחלוף למעלה מחצי שנה, היעד רחוק מהשגה, ומהגרות העבודה המפונות מהמקום חוזרות לטיילת וממשיכות להפר את הסדר הציבורי ביד רמה. נראה כי כיום קצרה ידן של המשטרה ושל רשות ההגירה והאוכלוסין מלהושיע, ופתרון אינו נראה באופק.

  נימוקי ההחלטה

  1. בנסיבות אלה מסתמן כי בעתיד הנראה לעין לא ייקבע מתווה חדש להסדרת מתן רישיונות רוכלות לקליעת הצמות בטיילת, ופעילות זו תיאסר באופן קטגורי.
  2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האפשרות למתן היתר לקליעת צמות לעותרת בלבד, במיקום שייקבע, אינה ישימה, בראש ובראשונה משום שבמצב הנתון, בהיעדר משילות ועד שלא תמוגר תופעת השתלטות מהגרות העבודה על הטיילת, אין לעירייה יכולת לספק לעותרת או למאן דהוא "מיקום" כלשהו בטיילת.
  3. בנוסף העירייה אף סבורה כי קיים טעם לפגם במתן רישיון לעותרת לקיים רוכלות במציאות הקיימת, שבה כ- 150-200 נשים מבצעות את אותה פעילות ללא היתר. מתן רישיון לעותרת במציאות של כאוס, יפתח פתח לבקשות נוספות וישים ללעג את שלטון החוק.
  4. בנוסף, מנועה העירייה ממתן היתר פרסונלי לעותרת, בשל מחויבותה לעקרון השוויון, ולַאיסור על אכיפה בררנית.
  5. שיקול נוסף לאי מתן היתר ולו זמני פרסונאלי לקליעת צמות כלשהי במצב הקיים, הוא רצונה של העירייה להעביר מסר ברור לתיירים כמו גם לתושבי העיר ולאורחיה, כי פעילות זו ברחבי הטיילת – אסורה, וע"י כך להביא לידיעת הכל, כי העירייה איננה עומדת מאחורי רוכלות מסוג זה, והיא מוגדרת כ"רוכלות אסורה".
  6. לצד ההבנה כי החלטת העירייה להימנע ממתן רישיונות רוכלות זמניים לקליעת צמות בטיילת, פוגעת מניה וביה באפשרות העותרת להתפרנס ממשלח ידה בטיילת, אין משמעות הדבר כי נמנעת ממנה האפשרות להתפרנס וברי כי אין לה כל מניעה להשתלב במסגרת עסקים שאינם בתחום השטח הציבורי. יתרה מזו ההחלטה התקבלה ממכלול שיקולים ציבוריים, ובהם חשיבות שמירת הסדר הציבורי בטיילת; הגנה על ביטחונם האישי של העוברים ושבים – תושבי העיר ותיירים, כמו גם של קולעות הצמות ולקוחותיהן; האינטרס הציבורי בשמירת הסדר בטיילת; והחזרת המשילות ושלטון החוק למתחם. אינטרסים חשובים אלה בוודאי גוברים על אינטרס פרטי של אדם אחד.
  7. בנסיבות אלה, ממכלול הנימוקים דלעיל, אני סבור כי האינטרסים הציבוריים המתוארים לעיל גוברים על האינטרסים הפרטיים של העותרת, ולא ניתן לאפשר לעותרת לחדש את עבודתה בקליעת צמות בשטח הטיילת.
  8. מנגד, לצד הדברים הללו נציין, כי לא מן הנמנע שהעותרת תעסוק בקליעת צמות באופן מוסדר וחוקי, בבתי העסק השונים ברחבי העיר, לרבות במספרות ומכוני יופי למיניהם. הטיילת אינה המקום הבלעדי למתן שירותים אלה.
  9. נוכח חומרת הכאוס בטיילת, הקשיים באכיפה נגד מהגרות העבודה והפגיעה הכרוכה בהתרת המשך העיסוק בקליעת צמות בטיילת, וכן לאור העובדה כי קיימות חלופות תעסוקתיות לעותרת, לרבות קליעת צמות במספרות ומכוני יופי בעיר, הוחלט שלא להתיר לעותרת או לכל מאן דהוא, לקיים פעילות קליעת צמות בטיילת, זאת עד להודעה חדשה.

   

  1. לסיכום
   • א. האפשרות לתחום מקום בטיילת, שבו ורק בו תתקיים פעילות מוסדרת של קולעות צמות, נבחנה ונמצאה בלתי ישימה. בהיעדר משילות של העירייה בשטח הטיילת נוכח השתלטות המוני מהגרות עבודה כמתואר לעיל, במציאות שבה פורעות חוק קובעות את הכללים ואינן סרות למרות פקחי העירייה ו/או המשטרה ובהיעדר מנגנוני אכיפה יעילים, לא ניתן להקצות לקולעות הצמות מיקום מוגדר, וממילא לא ניתן להבטיח את שלומן ואת שלום העוברים ושבים, ו/או את הסדר הציבורי בטיילת.
   • ב. שמירת הטיילת, שהיא לב לבו של אזור התיירות בעיר אילת ו"חלון הראווה" שלה, כאזור מוסדר ומסודר המפוקח ע"י גורמי הפיקוח בעירייה, הנה אחד מן היעדים החשובים של העירייה. מתן רישיונות לרוכלות למספר מצומצם של קולעות צמות, במציאות של כאוס כפי שתוארה לעיל, ישים ללעג את שלטון החוק ויחטיא את המטרה האמורה.
   • ג. לצד הפגיעה הגלומה בהחלטה זו, בחופש העיסוק של העותרת, שקלתי את האינטרס הציבורי שבשמירת הסדר הציבורי בטיילת והגנה על בטחונם האישי של העוברים ושבים, כמו גם של קולעות הצמות ושל הלקוחות, האינטרס הציבורי בשמירת הסדר הציבורי בטיילת ובהחזרת המשילות ושלטון החוק. בנסיבות האמורות, אני סבור כי במאזן הזכויות האמור, האינטרס הציבורי גובר על האינטרס הפרטי, וההחלטה היא מידתית ומחויבת המציאות.

   

  1. לתשומת לבך ויישום ההנחיות

   

   

  בברכה,

   

  אלי לנקרי

  ראש העירייה

   

   

   

  העתק:

  עו"ד דפנה ישראלי, היועצת המשפטית לעירייה