מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון
 • תחום רישוי העוסק במתן היתרי בניה לפרויקטים שונים ומגוונים בעיר, החל מבניה חדשה, תוספות וכל שינוי מהותי שבגינו מתבקשת הוצאת היתר בניה.

  המחלקה עוסקת בטיפול באזרחים המבקשים לממש את תוכניות בניין העיר ומסייעת להם להוציא מן הכוח אל הפועל את מבוקשם בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה.

  טלפון: 08-6367219

  פקס: 08-6367292

  כתובת: סיטי סנטר ת.ד. 14 אילת 88100

  שעות קבלת קהל : ימים ב' ו- ה' 09:00 עד 13:00

  שעות מענה טלפוני : 08-6367200

  ימים א', ג', ד' – 09:00 עד 11:00 , 14:00 עד 15:30

  ימים ב', ה' – 14:00 עד 15:30

 • לנוחותך קובץ הנחיות לבניה ב 5 שלבים של מינהל התכנון

  תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך.

  תהליך רישוי הבנייה מרכב מ 5 אבני דרך מרכזיות:

  התקשרות עם עורך בקשה – קבלת מידע להיתר- תכנון – קבלת היתר בנייה – מהלך הביצוע

  האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי?

  לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה.

  ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד – פטור מהיתר.
  גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

 • תהליך הכנת תיק מידע

  כללי 

  כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על תיק מידע להיתר. תיק המידע כולל מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, זכויות בנייה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'. תיק המידע כולל מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה ותנועה) וכן מידע מרשויות וגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שנדרש (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות).

  הגשת בקשה למידע על ידי המבקש ומסירת תיק המידע על ידי הוועדה המקומית – הינם חובה עפ"י חוק.

  תרשים תהליך הכנת תיק מידע

  תיאור תהליך הכנת תיק מידע ב 9 שלבים:

  1. מבקש הבקשה משלם אגרת מידע (תשלום באגף הכנסות או באתר האינטרנט או בטלפון).
  2. מתכנן יגיש בקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין.
  3. מידענית תבצע בדיקת תנאים מוקדמים תוך 5 ימי עבודה.  לחץ כאן  לטופס לתנאים מוקדמים לצורך בקשה למידע.
  4. אם הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, דחיית הבקשה והשבתה למתכנן להשלמת פרטים.
  5. אם הבקשה עברה את תנאי הסף, מידענית תפתח את הבקשה במערכות.
  6.  מידענית תבצע בדיקת התכנות הבקשה- האם נותרו זכויות בניה והאם ניתן לבקש הקלה.
  7. במידה ולא נותרו זכויות או לא ניתן לבקש את ההקלה – תידחה הבקשה במערכת.
  8. מידענית תכין את המידע התכנוני, ותפיצו להתייחסות גורמים חיצוניים ופנימיים תוך 15 ימי עבודה. לגורמים הללו קיימים 15 ימי עבודה למתן התייחסות.
  9. עם קבלת התייחסות מהגורמים הרלוונטיים , המידענית תסכם את תיק המידע ותפיצו למתכנן תוך 15 ימי עבודה.

   

  ** הערות:

  1. במהלך התהליך, המידענית תעדכן את המבקש בסטטוס טיפול בבקשה
  2. תיק מידע – תוקף המידע להיתר הוא שנתיים מיום מסירתו למבקש הבקשה, ואולם נמסר מידע להיתר שלפיו מותרת בניית כמה בניינים בשלבים, יהיה המידע להיתר תקף לתקופה של ארבע שנים
 • הפטור מהיתר מהווה פטור מתהליך של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר.

  רק אם חלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר ניתן לבנות בפטור מהיתר.

  העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע    עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות,    חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות  הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו   המאפשרת ביצוע העבודות.

  אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית.

  אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבנין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו.

  על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.

  הפטור מהיתר אינו חל בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים .

 • במסגרת תקנות התכנון והבנייה (עבודות ובנים הפטורים מהיתר) תשע"ד 2014נפתח בחלון חדש הוגדרו עבודות אותם ניתן לבצע ללא צורך בהיתר בניה

  על הבונה במסגרת הפטור  לבדוק כי המבנים/אלמנטים הנבנים במסגרת הפטור הם פשוטים מבחינה הנדסית ועומדים בדרישות תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע"ד- 2014נפתח בחלון חדש.

  יש לוודא כי-

  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש
  • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן מעטה.
  • הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו
  • בהתאם לסוג העבודה המבוקשת יש לצרף אישור מהנדס על יציבות המבנה

  על מנת למצוא את סוג הבנייה המתאים ניתן להעזר ב"בית האינטרקאקטיבינפתח בחלון חדש" הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.

  חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

  מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת ההיתר כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות

  במקרים בהם נדרש דיווח (יש לבדוק את הדרישה תקנות התכנון והבנייה (עבודות ובנים הפטורים מהיתר) תשע"ד 2014נפתח בחלון חדש) יש לבצע את הדיווח באחת מהדרכים הבאות-