מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

קול קורא למוסדות אירוח בעיר אילת (בתי מלון) להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת, מועד אחרון להגשת הבקשה 30.7.24 בשעה 13:00

פרטי מכרז

עיריית אילת פועלת ומובילה את המאבק בשינוי האקלים בכלל התחומים. העיר פועלת מול משרדי הממשלה ומול האיחוד האירופאי ואף גייסה מענקים רבים לצורך נקיטת פעולות להפחתת הפליטות גזי חממה מהעיר וסביבותיה.

העיר אילת הצטרפה למשימה ייחודית של תכנית הורייזון אירופה של האיחוד האירופי ובמסגרתה שמה לה ליעד להפוך לעיר מאוזנת אקלימית עד לשנת 2030.

כחלק מפרויקט זה קיבלה העיר תקציב לצורך הדגמת אופן הפעולה לקיזוז פליטות בבתי מלון בעיר ובמגזר התיירות, הפרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון וצוות חוקרים שיבצעו חלק מהאנליזות והסקרים.

במסגרת פרויקט זה  מזמינה העירייה בתי מלון להשתתף בפרויקט זה שמטרתו בניית מנגנון ומודל להפחתת פליטות גזי חממה באמצעות פתרונות טכנולוגיים, לוגיסטיים והתנהגותיים אשר יישומו בבתי המלון  שיבקשו להשתתף בפרויקט זה. לפרויקט יבחרו עד 3 בתי מלון.

מסמכי קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט התמודדות עם שינוי אקלים להורדה

 • קול קורא

  למוסדות אירוח בעיר אילת (בתי מלון) להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת

   

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  עיריית אילת פועלת ומובילה את המאבק בשינוי האקלים בכלל התחומים. העיר פועלת מול משרדי הממשלה ומול האיחוד האירופאי ואף גייסה מענקים רבים לצורך נקיטת פעולות להפחתת הפליטות גזי חממה מהעיר וסביבותיה.

  העיר אילת הצטרפה למשימה ייחודית של תכנית הורייזון אירופה של האיחוד האירופי ובמסגרתה שמה לה ליעד להפוך לעיר מאוזנת אקלימית עד לשנת 2030.

  כחלק מפרויקט זה קיבלה העיר תקציב לצורך הדגמת אופן הפעולה לקיזוז פליטות בבתי מלון בעיר ובמגזר התיירות, הפרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון וצוות חוקרים שיבצעו חלק מהאנליזות והסקרים.

  במסגרת פרויקט זה  מזמינה העירייה בתי מלון להשתתף בפרויקט זה שמטרתו בניית מנגנון ומודל להפחתת פליטות גזי חממה באמצעות פתרונות טכנולוגיים, לוגיסטיים והתנהגותיים אשר יישומו בבתי המלון  שיבקשו להשתתף בפרויקט זה. לפרויקט יבחרו עד 3 בתי מלון.

   

  הכל כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה (להלן: "העבודה" או "השירותים").

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו גוף שתחום עיסוקו בתחום המלונאות בעיר אילת והוא תאגיד רשום במדינת ישראל.
  • ב. מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים להשתתפות בפרויקט כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה.
  • ג. מציע שיש ברשותו לא פחות מ- 30 חדרי אירוח לאכסון מלונאי.
  • ד. מציע המפעיל אצלו, בהיתרים כדין, חדר אוכל לאורחים במסגרת האכסון המלונאי
   • לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.
   • יש לצרף תעודות, אישורים אסמכתאות רשמיות והמלצות להוכחת עמידה בתנאי הסף (בנוסף למילוי הנספחים המצורפים לקול הקורא כחלק בלתי נפרד הימנו).

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

         

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, מסמכי תאגיד ורישיונות עסק בתוקף נכון למועד ההשתתפות.
  • יש לצרף חשבונות חשמל לתקופה שמחודש ספטמבר 2022-ספטמבר 2023
  • יש לצרף חשבונות מים לתקופה שמחודש ספטמבר 2022- ספטמבר 2023
  • יש לספק מידע על כמות אורחים לתקופה שמחודש ספטמבר 2022- ספטמבר 2023 כולל, בחלוקה לחודשים.
  • יש לרשום את מספר הרכבים וסוגיהם המצויים בשימוש המלון.
  • יש למלא את טופס ההצעה המצורף באופן מלא ובמדויק לרבות כל הנספחים הנלווים לו ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת ההצעה כשהיא חתומה בהתאם להוראות.

   

  ח. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה.

              

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1 ו-2לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם לשאר מסמכי ההצעה.
  2. העירייה ו/או מי מטעמה, רשאית לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו וניסיונו המקצועי. העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. יובהר כי אם מדובר ברשת של בתי מלון, ניתן להגיש הצעה בשם מספר בתי מלון, אשר ייצוינו מפורשות אולם לא ניתן יהיה לזכות ביותר ממלון אחד אף אם בהתאם לדרוג ניתן ציון האיכות הגבוה ביותר לבתי המלון שהגישו הצעה. בהתאם לכך, המלון הנוסף שיבחר יהיה המציע שקיבל את ציון האיכות השני הגבוה ובשינויים המחויבים גם המלון השלישי.

   

  1. פרטים נוספים על הפרויקט ניתן למצוא בקישור הבא-

  https://netzerocities.eu/mission-cities/

   

  1. שאלות הבהרה בקשר למסמכי ההזמנה ניתן לשלוח בכתב בלבד אל דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 07/07/2024, תשובות בכתב יישלחו אל כל המשתתפים.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 30/07/2024_בשעה 13:00 במשרדי מחלקת מכרזים של עיריית אילת.  בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד תיפסל.
  2. שיקולי הועדה בבחירת הזוכה

   

  לשם בחירת בתי המלון תשקול הוועדה ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף .

   

  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי הוועדה או מי מטעמה בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי ההצעה שמשקלה הכולל 100%.

   

  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעות הזוכות להשתתפות בפיילוט הינה ההצעה בעלת ניקוד האיכות הגבוה ביותר.

   

   

  1. לברורים ניתן להתקשר 08-6367004

   

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי ההזמנה נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

  קול קורא

  למוסדות אירוח בעיר אילת (בתי מלון) להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת

   

   

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

   

  קריטריונים נדרשים הערות

  ניקוד הצעות

  ציון
  ניסיון קודם של המציע ביישום פרויקטים  של תכניות או מדיניות של אנרגיה מקיימת או יישום מדיניות של סביבת אירוח ירוקה אצל המציע

   

   

  1-2 פרויקטים – 5 נק'

  3-4 פרויקטים – 10 נק'

  5 פרויקטים ומעלה – 20 נק'

  מקסימום 20 נק'

   

  יש לצרף להצעה מסמכים המעידים על יישום פרויקטים אלה אצל המציע.

   

  מי שמפעיל בריכה במלון ( לא כולל בריכת פעוטות ) בריכה אחת– 5 נק

  שתי בריכות – 10 נק'

  שלוש בריכות או יותר – 20 נק

   

  מקסימום 20 נקודות
  מי שמפעיל יותר מחדר אוכל אחד (כולל מסעדות השייכות למלון) 1-2 5 נק'

  3 ומעלה- 10 נק'

  מקסימום 10 נקודות
  מי שיש לו יותר מ- 30 חדרי איכסון מלונאיים 30- 50  חד'– 5 נק'

  חד' 50-100- 10 נק

  מעל 100 חד' – 15 נק'

  מקסימום 15 נקודות
  התרשמות מקצועית של חברי הוועדה מהצעת המציע, בדיקת האסמכתאות שצרף לרבות כל מסמך אחר שצורף להצעה ככל שצורף. מקסימום 35 נקודות
  סיכום 100
 • הסכם

   

               שנערך ונחתם באילת ביום_______ בחודש ______ שנה 2024

  בדבר יישום פרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת

   

   

  ב י ן :

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד.  14 אילת  8810001

  (להלן: "העירייה")

                                                                                                             מצד אחד

   

                     ל ב י ן :

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "בית המלון")

                                                                                                         מצד שני

   

   

  ה ו א י ל            והעירייה מעוניינת ביישום פרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת  (להלן: "השירותים") והכול כפי שפורט במסמכי ההזמנה וכן בהצעת בית המלון כפי שאושרה על ידי העירייה;

   

  ו ה ו א י ל          ובית המלון מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה שהינו בעל הניסיון היכולת המקצועית וכוח האדם המתאים להשתתף בפרויקט הכול בהתאם למסמכים שצורפו להצעתו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

   

  ו ה ו א י ל          ובית המלון הציע לעירייה להשתתף בפרויקט  והעירייה קיבלה הצעתו של בית המלון ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן;

   

  ו ה ו א י ל          והעירייה הסכימה לאפשר לבית המלון להשתתף בפרויקט על סמך הצהרותיו של בית המלון  והמסמכים שצורפו על ידו כאמור לעיל;

   

  ו ה ו א י ל          והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בהסכם זה;

   

                                           

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

  1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

   

   

   

  1. יעדי הפרויקט

   

  מטרת התוכנית הינה בין היתר  לבנות תוכנית הכשרה ייעודית שאינה תמורת תשלום בתקופת הפרויקט לאנשי ונשות מקצוע בתחום המלונאות ליישום הפתרונות להפחתת פליטות גזי חממה, לצמצום פסולה ולהתייעלות אנרגטית והרחבתם לתחומים אחרים בבתי מלון נוספים בעתיד ומתן כלים להמשך ניהול תחום זה בבתי המלון.

   

  1. הצהרות בית המלון

   

  בית המלון מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  • כי הינו בעל ניסיון יכולת וכוח האדם המתאים להשתתפות בפרויקט ויישומו.
  • כי ייקח חלק פעיל לפי דרישת הנהלת הפרויקט ולצוות נציג/ה מטעמו לרבות השתתפות בפגישות שבועיות, מתן מידע ותוכניות בכל תקופת הפרויקט, סיוע באיסוף מידע, ליווי בעת ביצוע הסקרים, מענה לשאלונים ומתן אפשרות לעבוד עם צוות המלון ואורחיו בתיאום ושיתוף המלון.
  • כי יאפשר עבודה משותפת עם עובדי בית המלון שעיקרה בפגישות, הדרכות, הבנת תהליכי עבודה.
  • כי יכשיר נציג.ה בבית המלון כאחראי.ת קיימות, ההכשרה תסייע לנציג לקבל החלטות מכוונות שיפור אקלים במלון ובסביבתו.
  • כי יבצע, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט מטעם העירייה, ביצוע סקרים ושאלונים לאורחי המלון, עובדי המלון, הנהלת המלון בתחום האנרגיה, פסולת, תחבורה והתנהגות ארגונית בהשקפה להתייעלות ושיפור הקיימות במלון.
  • כי יאפשר בחינת הטמעת טכנולוגיות והתערבויות אחרות להפחתת פליטות בבית המלון.
  • כי יאפשר כל דבר הנדרש לביצוע המחקר בתחום אנרגיה, פסולת ותחבורה נשוא הפרויקט.
  • כי יאפשר התקנת חיישני אנרגיה ומכשירי מדידה נוספים שיוצבו ברחבי המלון בשיתוף ובאישור המלון.
  • כי יאפשר התקנת מכשירי מדידת חשמל ופסולת (בכפוף לפרטיות) ברחבי המלון לפי הצורך ולפי החלטת החוקרים מאוניברסיטת בן גוריון ועיריית אילת
  • כי בתום ובתום המחקר יאפשר יישום של תכנית פעולה שחלקה מציגה צורך בהשקעה כלכלית טכנולוגית מצדו וחלקה ללא השקעה כלל.

   

  1. התחייבות בית המלון

   

  • א. בית המלון מתחייב בזה לשתף פעולה באופן מלא לשם הוצאת ויישום הפרויקט אל הפועל במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים בתחום בהתאם להנחיות העירייה או מי מטעמה ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.
  • ב. כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא שימסרו, אם ימסרו, לבית המלון במסגרת הסכם זה על ידי העירייה לצורך הסכם זה וכל חומר אחר שייאסף על ידי העירייה או יוכן על ידה לצורך הפרויקט ובמסגרתו לרבות הממצאים ו/או המסקנות ו/או התוכניות ו/או הפרויקטים העתידים שיגובשו, הינם רכוש העירייה. למען הסר ספק יובהר כי בית המלון יהיה רשאי להמשיך ולעשות שימוש מסמכים ו/או נתונים ו/או ממצאים ו/או תוכניות שהוכנו על ידו לצורך פרויקט זה.

  חתימת המציע __________________

  • ג. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, באשר לתוכניות ו/או למסמכים אשר יש לבית המלון זכויות יוצרים בהם, זכויות שניתנו לרשות העירייה ולשימושה, לא תועבר זכות הבעלות במסמכים ו/או תוכניות אלה לידי העירייה ו/או מי מטעמה. העירייה תהא רשאית להמשיך ולעשות שימוש בלתי מוגבל בתוכניות ו/או במסמכים אלה גם לאחר תום תקופת הסכם.
  • ד. בית המלון מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שניתנה רשות מפורשת להפצתו או שהם בבחינת נחלת הכלל. בית המלון ישפה ו/או יפצה את העירייה עפ"י פסק דין חלוט בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידת בית המלון בחובת סודיותו כאמור לעיל. מחויבותו של בית המלון לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.
  • ה. בית המלון מצהיר ומאשר כי הבין את מהות הפרויקט ואת התחייבותו והוא מסכים להשתתף בתנאים האמורים בהסכם זה.
  • ו. לבית המלון ברור וידוע כי הוא אינו סוכן, שלוח או נציג של העירייה ואינו רשאי או מוסמך לחייב את העירייה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות הפרויקט נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי העירייה, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי ההסכם כהסמכה כאמור.
  • ז. בית המלון מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בדרישות תשלום מכל מין וסוג שהוא בגין הצורך ליישם את הפרויקט וישא באופן בלעדי בכל התשלומים המגיעים לעובדיו ו/או מי מטעמו.
  • ח. בית המלון יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או שיחול עליו בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכמו-כן לכל תשלום בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.
  • ט. בית המלון מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא יספק את השירותים ויקיים את כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו שוררים בינו לבין העירייה ו/או מי מעובדיו של בית המלון יחסי עובד ומעביד. בית המלון מתחייב לשפות את העירייה ו/או לפצותה עפ"י פסק דין חלוט מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר ברישא של סעיף זה.
  • י. בית המלון לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין. הסבה תחשב גם העברה של יישום הפרויקט לבית מלון אחר ברשת של בתי מלון.
  1. נזיקין
   • בית המלון ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

   

  • מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של בית המלון או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על בית המלון בלבד.

   

  • בית המלון מתחייב לשפות את העירייה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של בית המלון כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת העירייה. היה ותוגש תביעה נגד העירייה בגין מעשיו או מחדליו של בית המלון כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה תודיע על כך העירייה ליועץ בכתב ותאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

  חתימת המציע __________________

   

  1. ביטוח

   

  • בית המלון מצהיר כי יש בידיו פוליסות ביטוח מתאימות וכי ימציא לעירייה על פי דרישה אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסות כמתחייב. אי המצאת פוליסה כאמור מהווה הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.
  • כן מתחייב בית המלון לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.
  • אין בסעיף זה כדי לשחרר את בית המלון מאחריות כלשהי, על פי דין, בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  • תוקפו של חוזה זה יהיה מיום חתימתו ועד לסיום מטלות ומשימות בית המלון בפרויקט (להלן – "תקופת החוזה").

   

  • מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים לסיים תוקף חוזה זה, מבלי שידרשו לנמק את הסיבות לביטול החוזה, בהודעה של 30 יום מראש ובכתב. במקרה כזה יבוא החוזה לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור. העירייה לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול החוזה כאמור בסעיף זה למעט כמפורט לעיל.
  • בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, תהיה העירייה רשאית להשתמש בכל מסמך, מידע, נתונים או תוכניות שהוכנו על-ידי בית המלון או עובדיו או הפועלים מטעם העירייה, במסגרת הפרוייקט ויישומו וזאת ללא כל הגבלה.

   

  1. תנאים יסודיים

   

  • א. מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו של בית המלון שבסעיפים 03, 04, 05 06 דלעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה והעירייה תהא רשאית לבטל את הסכם לאלתר.
  • ב. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא הסכם זה לקיצו ללא כל הודעה מוקדמת:
  • 1) בית המלון הפר את ההסכם הפרה יסודית.
  • 2) בית המלון הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד (שיהיה פרק זמן סביר בנסיבות העניין) שקבע ראש העירייה או מי מטעמו ו/או חזר על אותה הפרה.
  • 3) כנגד בית המלון נפתחה חקירה פלילית בתחום נשוא ההתקשרות או הוגש כתב אישום בין בתחום נשוא ההתקשרות ובין בנושאים אחרים.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  1. שונות

   

  • א. כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור.
  • ב. הסכמתה של העירייה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • ג. לא השתמשה העירייה בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות על פי הסכם זה.
  • ד. כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם.
  • ה. סמכות השיפוטית המקומית הבלעדית בכל עניין נשוא הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.
  • ו. הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי הכתובות לעיל, תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה בבית הדואר ואם נשלחה באמצעות מכשיר הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כנתקבלה באותו יום ובתנאי כי בוצעה בנוסף לאישור האלקטרוני תרשומת של מקבל הפקס/מייל ושעת קבלתו.
  • ז. נציג העירייה המוסמך לעניין הסכם זה הינו אבי נעים, מנהל פרויקטים ביחידה הסביבתית.
  • ח. נציג המלון המוסמך לעניין הסכם זה הינו________________.

   

   

  ולראיה באו על החתום:

   

   

   

   

  __________________                                                           __________________

                   "בית המלון"                                                                                "העירייה"

   

   

  לחתימת יועמ"ש עיריית אילת:

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. ____________ ו_____________ ת.ז. _________,  אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  _____________

            עורך- דין

   

   

 • קול קורא

  למוסדות אירוח בעיר אילת (בתי מלון) להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט התמודדות עם שינוי אקלים וצמצום פליטות פחמן בתחום התיירות באילת

   

  טופס הצעה

   

  טופס זה ימולא על ידי  המציע באמצעות מורשי החתימה שלו ככל שמדובר בתאגיד או על ידי יחידי המציע ככל שמדובר בעוסק מורשה בלבד.

   

  הנחיות למילוי הטופס:

  1. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.
  2. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.
  3. הנך מתבקש/ת לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות, תחת המילוי הנדרש, לאחד מהמסמכים המצורפים לטופס זה.

   

  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, מבקש להשתתף בפרויקט נשוא ההזמנה הכל כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה.

  א. פרטי המציע:

  שם המציע:______________________________

  מס' עוסק מורשה ______________________ סוג התאגדות:_______________________

  תאריך התאגדות:______________________ מספר תאגיד:________________

  כתובת המציע:_______________________________________

  טלפון : _______________פקס: ______________כתובת דואר אלקטרוני______________

  כתובת אתר אינטרנט של המציע:  ___________________________

   

  ב. פרטים אישיים של המציע אם אדם פרטי או מורשי החתימה מטעם המציע:

  1. פרטי המציע

  בחלק זה ימולאו הפרטים של אנשי המקצוע אצל המציע המגישים את ההצעה וכן נציגי המציע אשר יעמדו מול גורמי העירייה הרלוונטים בעת ביצוע הפרויקט לרבות הגדרת תפקיד, השכלה, ניסיון מקצועי והוותק אצל המציע (יש לצרף תעודות מתאימות או לחילופין פרופיל של המציע וקורות חיים של בעלי התפקיד אצל המציע).

   

  1.1  פרטי איש הקשר מטעם המציע (אחד מיחידי המציע, אשר הינו הנציג הרשמי לצורך הגשת ההצעה וביצוע הפרויקט) :

  שם משפחה:________________ שם פרטי:___________ ת.ז:____________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במציע :_________________

   

   

   

  1.2  פרטי יתר יחידי המציע שאינם איש הקשר ואמורים להשתתף בביצוע הפרויקט המפורט במסמכי ההזמנה:

  שם משפחה:________________ שם פרטי:__________ ת.ז:___________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במציע :__________ השכלה ו/או ניסיון מקצועי:___________

   

   

  1.3

  שם משפחה:________________ שם פרטי:__________ ת.ז:___________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במציע :__________ השכלה ו/או ניסיון מקצועי:___________

   

  1.4

  שם משפחה:________________ שם פרטי:__________ ת.ז:___________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במציע :__________ השכלה ו/או ניסיון מקצועי:___________

   

  1.5

  שם משפחה:________________ שם פרטי:__________ ת.ז:___________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במציע :__________ השכלה ו/או ניסיון מקצועי:___________

   

  1. באם המציע הינו תאגיד, פרטי מורשי חתימה מטעם המציע המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:

  2.1   שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________

   

  2.2  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________    שם

   

  3.פוליסת ביטוח – המבטח:______________

  סכום הכיסוי –ביטוח חבות מעבידים  _______________

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי _________

  ביטוח אחריות מקצועית _____________

   

  1. האם המציע או מבעלי המציע או מי מיחידי המציע הוכרזו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא, אם כן פרט:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ג. פרופיל המציע:

  יש לצרף פרופיל המציע הכולל בין היתר את שמות אנשי המקצוע, וותק מקצועי ופרוט ניסיונם כמו גם התייחסות, ככל שיש כזו ליישום מדיניות של אנרגיה מקיימת או סביבת אירוח ירוקה ככל ויש מדיניות כאמור ניתן לפרט בהרחבה בסעיף הפרטים הכללים שבטופס.

  • תיאור המלון השייך למציע לרבות מספר חדרים

  ­­­­­­_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • חשבונות חשמל:

  יש לצרף חשבונות חשמל של המציע (אם מדובר ברשת אז ניתן לצרף את החשבונות של המלון הספיציפי לגביו מוגשת ההצעה) לתקופה שמחודש ספטמבר 2022-ספטמבר 2023

  • חשבונות מים:

  יש לצרף חשבונות מים של המציע לתקופה ספטמבר 2022- ספטמבר 2023 (אם מדובר ברשת אז ניתן לצרף את החשבונות של המלון הספיציפי לגביו מוגשת ההצעה)

  • מידע על כמות אורחים: (אם המקום לא מספיק ניתן לצרף להצעה מסמך נפרד)

  יש לרשום את כמות אורחים לתקופה ספטמבר 2022- ספטמבר 2023 כולל, בחלוקה לחודשים.

  יש למלא את הנתונים בטבלה :

   

  חודש כמות אורחים הערות נוספות
  ספטמבר 2022
  אוקטובר 2022
  נובמבר 2022
  דצמבר 2022
  ינואר 2023
  פברואר 2023
  מרץ 2023
  אפריל 2023
  מאי 2023
  יוני 2023
  יולי 2023
  אוגוסט 2023
  ספטמבר 2023

   

   

   

   

  • פירוט על צי רכב: (אם המקום לא מספיק ניתן לצרף להצעה מסמך נפרד)

  יש לרשום את מספר הרכבים וסוגיהם המצויים בשימוש המלון.

   

   

  מס"ד סוג רכב /דגם כמות
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

   

   

   

   

   

  ט. פירוט בריכות במלון: (אם המקום לא מספיק ניתן לצרף להצעה מסמך נפרד)

  יש לרשום את מספר וגודל מוערך של הבריכות המופעלות במלון.

   

   

  מס"ד סוג וגודל מוערך
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

   

   

   

   

   

   

  י.  פרטים כללים:

  פרוט תכניות או מדיניות של אנרגיה מקיימת או סביבת אירוח ירוקה אצל המציע:

 • הצהרת המציע

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי ההזמנה על נספחיה וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי המוטל עלי במסגרת פרויקט זה ברור ונהיר לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי ההזמנה על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותה.

   

  אני מצהיר כי קראתי ובחנתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה והגשתי את הצעתי בהתאם; כי בחתימתי על תצהיר זה, אני מגיש בזאת את הצעתי/ הצעת התאגיד/השותפות; כי אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה,  וכי לא  אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

   

  אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים בהשתתפותי בפרויקט ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

   

  ברור וידוע לי כי הבחירה בזוכה תעשה תוך שיקלול של מרכיבי איכות בלבד כמפורט במסמכי ההזמנה וכי השתתפותי בפרויקט הינה ללא כל תמורה.   

   

  על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ברור וידוע לי כי ייתכן שבמהלך ביצוע ויישום הפרויקט אצלי, הדבר יהיה כרוך בעלויות עצמיות (כגון שכר עובדים, הדרכות, התקנות שונות וכו…) ואני מתחייב לשאת בעלויות אלה ככל שיידרש, ללא עוררין ומבלי לדרוש תמורה מהרשות בגין הוצאות אלה.

   

  עוד ברור לי כי אני רשאי בהודעה מראש של 30 יום להשתחרר מהשתתפותי בפרויקט זה.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים שנמסרו על ידי במסגרת הצעתי יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עמי במידה ונחתם עמי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

   

  אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהזמנה מהמציעים; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ההזמנה; כי אני מקבל על עצמי לשתף פעולה באופן מלא עם כל הגורמים הרלוונטים מטעם המזמין לצורך יישום הפרויקט ובהתאם לתנאים שבמסמכי ההזמנה ונספחיה, וכי ברצוני וביכולתי לעשות כן.

   

  אני מצהיר ומאשר כי פעולות המוגדרות במסמכי ההזמנה ונספחיה המצריכות אישור מוקדם ו/או קבלת היתרים שונים ו/או אישורים רגולטורים שונים, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מהגורמים הרלוונטים ברשות המקומית או על ידי כל גורם אחר כנדרש.

   

  ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או חלקן.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

   

  ידוע וברור לי כי מדובר בפיילוט ניסיוני הכרוך גם בביצועו של מחקר (המבוצע על ידי אוניברסיטת בן גוריון) וכי אין עסקינן במכרז פומבי.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי אין בטופס זה כדי לגרוע מכל התחייבות המופיעה בהזמנה להציע הצעות על כל נספחיה ובהסכם ומחייבת את המציע, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה.

   

  אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים או מציעים אחרים.

   

   

   

   

   

  חתימת מורשה החתימה של המציע ככל שהמציע הינו תאגיד:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

   

   

  1. שם פרטי: ______________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:________________ חותמת:________

   

   

  1. שם פרטי: _____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:_______________ חותמת:________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד ת.ז. _____________ מאשר בזאת

  כי _____________ ת.ז_____________, ו _______________ ת.ז. ____________אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

  חתימת המציע (מקום בו אין מדובר בתאגיד):

   

  שם פרטי:   ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי: ____________________ ת.ז _______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות בהתאם להוראות פקודת העיריות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוג של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

  _________                                              ________________

  תאריך                                                     חתימה וחותמת המציע

   

 • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת הפרויקט ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום הפרויקט כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע שנמסר לי במסגרת פרויקט זה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במידע שנמסר כאמור, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו בביצוע או יישום הפרויקט.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי הפרויקט, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הפרויקט יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת הפרויקט לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי הפרויקט כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לעירייה על פי דין או על פי הסכם.

  שום פעולה או מחדל מצד העירייה, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותה על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב.

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏