מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

קול קורא לוועדי בתים לשיפוץ מבנים משותפים

פרטי מכרז

קול קורא לוועדי בתים לשיפוץ מבנים משותפים

עיריית אילת באמצעות "מינהלת השכונות הוותיקות" מזמינה וועדי בתים להגיש בקשה לעיריית אילת

להשתתף בשיפוצי חזיתות בתים משותפים באילת.

בתים שיבחרו להיכלל בשיפוץ יהיו רשאים לקבל גם "מימון ביניים" בהתאם להוראות חוק עזר לאילת

(שמירה ושיפוץ חזיתות בתים או הריסתם) התשע"ו 2016 (להלן: "חוק העזר").

 

# השיפוץ יכלול בין היתר: שיפוץ מעטפת הבניין, החלפת קווי מים וביוב, שיפוץ קומת העמודים וחדר המדרגות,

חשמל בחדרי המדרגות, שיקום שבילי הליכה, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות וכיו"ב עבודות

שיפוץ כהגדרתן בחוק העזר.

 

# תנאי הסף לקבלת סיוע: בית משותף שבנייתו הסתיימה עד שנת 1980.

בית משותף שיש לו וועד בית כנדרש בחוק אשר קיבל החלטה בהתאם להוראות חוק מקרקעין בדבר

הגשת בקשה החתומה ע"י 2/3 לפחות מבעלי הנכס.

# בית משותף שלא קיבלו סיוע ממשרד השיכון או עיריית אילת במהלך 10 שנים האחרונות.

התנאים האמורים הינם מצטברים.

 

תבחינים:

# תינתן עדיפות לבניינים ישנים יותר בהתאם לשנת סיום הבנייה.

# תינתן עדיפות למצב הפיזי של הבניין.

# תינתן עדיפות לבניינים שמשלימים מתחמים שבהם שופצו בניינים.

# תינתן עדיפות לשכונות ישנות יותר בהתאם לסדר כדלקמן:

 

1 שכונת יעלים

2 שכונת הדקל

3 שכונת ערבה (שכונת שיקום)

4 שכונת אופיר (שכונת שיקום)

5 שכונת אורים מערב 2 (5000 )

6 שכונת מערב 1 7000

7 שכונת צופית עלית 4000

8 שכונת צופית תחתית 6000

בכל מקרה הסיוע יינתן רק לבניינים בבנייה רוויה משלוש קומות ומעלה.

אופן בחירת הבתים לשיפוץ: בית משותף העומד בתנאי הסף המפורטים לעיל ישתתף בהגרלה שבמסגרת

יבחרו שמונה בניינים לצורך ביצוע במהלך החודשים מחודש מאי עד דצמבר או בסמוך אליהם.

הודעה על מועד ההגרלה תשלח בהודעה נפרדת ואף תפורסם בעיתונות המקומית.

 

תנאים נוספים:

בשיקול דעת העירייה, באמצעות מינהלת השכונות הוותיקות, לבחור את סדר עדיפות הביצוע.

בתים משותפים שיאושרו יידרשו לקבל החלטה של 2/3 מבעלי הנכס לגבי חתימה עם קבלן מבצע הרשום

בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 1969.

לרבות באשר לתחזוקת הבניין עם סיום השיפוץ, להתקשר עם מהנדס מפקח מטעמם וכן לחתום על הוראה

בלתי חוזרת לטובת עיריית אילת באשר למימון הביניים.

יובהר כי העברת המימון או חלק ממנו מותנה באישור המהנדס המפקח ומנהל הפרויקט מטעם מינהלת השכונות הוותיקות.

יובהר כי האחריות לביצוע הפרויקט, לרבות ההתקשרויות החוזיות במסגרתו, מוטלת כל כולה על בעלי הזכויות

בבית המשותף וכי אין מדובר במכרז של עיריית אילת אלא בליווי וסיוע בלבד בהתאם להוראות חוק עזר.

את הבקשות לקבלת סיוע וליווי יש להגיש למשרדי מינהלת השכונות בעיריית אילת ברחוב סמטת עופרים 9

אל מזכירת המינהלת הגב' לירון מויאל טל' 08-6367520 או במייל liron-m@eilat.muni.il