מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הפרוטוקולים המופיעים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי, ואינם מהווים מסמך רשמי או תחליף למסמך כאמור. אין להסתמך על הפרוטוקולים המופיעים באתר לשם שימושים רשמיים כאלה או אחרים לרבות במסגרת הליכים משפטיים, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.  

עיריית אילת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על  פרוטוקולים שאינם חתומים המופיעים באתר העירייה.

הפרוטוקולים הרשמיים מצויים במזכירות העירייה.

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 68.14 (1142) מיום רביעי 11.01.23

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 69.14 (1143) מיום רביעי 01.02.23

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 71-14

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 72-14 מיום24.05.23

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 73-14 מיום 07.06.23

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 74-14 מיום 23.08.23 – הזדהות סיעות

פרוטוקול מישיבת מועצה מן במניין מס 75-14 מיום 23.08.23