מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

 תנאים ברשיון / רשיון זמני/ היתר זמני לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים,התשכ"ח-1968

לפי פריט רישוי מספר  5.1 ב – אשפה ופסולת – אסופה, הובלתה בצו רישוי עסקים

(עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי על פי סעיף 5 (א) (1) וסעיף 7 (א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

אני החתום מטה מתנה את הרישיון/רישיון זמני/היתר זמני שמספרו/רם:

 

___________________________________________________________________ ­­­­­­

 

בתנאים שלהלן:

 

הגדרות:

 

מכולה – כלי בעל נפח קיבול המשמש לאצירת פסולת.

מכולה מלאה – מכולה אשר הפסולת בה מגיעה עד קצה דפנותיה.

מזמין- לקוח המזמין מבעל העסק מכולה לצורך אצירת פסולת בניין ופינויה לאתר סילוק מורשה.

 

תנאי רישוי:

 1. בעל העסק יקיים את התנאים האמורים במפרט האחיד לפריט רישוי 5.1 ב.
 2. בעל העסק יקיים את תנאי הרישוי של המשרד להגנת הסביבה.
 3. בעל עסק ידאג לכך שפעילות העסק לא תגרום להיווצרות מפגעי רעש, ריח, זהום אויר כאמור

בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961. רישיון/היתר זמני זה כפוף לחוק למניעת מפגעים,

תשכ"א- 1961.

 1. רישיון/רישיון זמני/היתר זמני זה הינו כפוף לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 ולחוקי העזר של עירית אילת לרבות אלו העוסקים ברעש, ניקיון, שימור רחובות ואיסוף ופינוי פסולת.
 2. בעל העסק יקיים את המתחייב בחוק העזר לאילת (איסוף ופינוי אשפה, זבל ופסולת),התשס"ב-2002.

 

סוג פסולת לפינוי:

 1. בעל העסק יוביל פסולת בניין בלבד.

מכולה:

 1. על גבי מכולה יסומן שם העסק, טלפון ליצירת קשר, מספר מכולה.
 2. על גבי מכולה יודבקו פסים זוהרים/מחזירי אור במידות שלא יפחתו מ-40X50 ס"מ ויוצבו בחלק העליון של המכולות כך שיראו היטב למשתמשים בדרך.
 3. המזמין יכסה את המכולה ביריעה בסוף כל יום עבודה כמפורט במסמך הנחיות זה. על כן, מכולה תסופק למזמין עם כיסוי תקין המאפשר לכסותה בנקל בסוף כל יום עבודה.
 4. במשך כל תקופת הצבת המכולה מחובת בעל העסק/והמזמין לדאוג כי אין היא גדושה בפסולת בנין מעבר לתכולה המאפשרת כיסויה ושמירה על ניקיון הסביבה בהתאם.
 5. בעל העסק אחראי לניקיון השטח מסביב למכולה לרבות לאחר הרמתה לפינוי עד למרחק של שני מטרים מסביב לה לרבות בתהליך ההובלה.
 6. ככל ונעשה שימוש בשרוול בכדי להשליך את פסולת הבניין למכולה, יש חובה לכסות את המכולה בכל עת.
 7. בעל העסק יאחסן מכולות ריקות או מלאות, שלא בשימוש לקוח במקום המאושר על ידי הרשות המקומית ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק חל איסור מוחלט להשאיר מכולות שלא בשימוש בשטחים ציבורים.

 

הצבת מכולה ופינויה:

 1. מכולה תוצב בשטח פרטי של המזמין או על פי הנחיות הרשות המקומית.
 2. יש לפנות את המכולה המלאה מהר ככל האפשר ולא יאוחר מתום כל יום עבודה.
 3. בתום כל יום עבודה תכוסה המכולה ביריעה קשיחה ואטומה.
 4. מכולה תפונה ממקומה בערבי חג עד השעה 14:00 ותוחזר לאחר צאת החג.
 5. פסולת הבניין תפונה לאתר פסולת או תחנת מעבר מורשים בלבד. על בעל העסק להחזיק בידו אישור הטמנה ושקילה מאתר מורשה ויציגו בכל עת שיידרש לכך.

 

 

06/03/2021 דף 1 מתוך 2 דפים

 

 

 

אספקת מכולה למזמין, הצבתה ופינויה:

 1. בעל העסק יביא לידיעת המזמין את הנחיות הרשות המקומית בכל הקשור לפינוי פסולת בניין ויחתימו על טופס הזמנת מכולה הכולל את תנאי הרישוי ברישיון/היתר לניהול עסק זה הרלבנטיים למזמין ובאחריותו לבקרו מעת לעת על מנת לוודא שימוש מבוקר וזהיר של המזמין בקיום תנאי הרישוי.
 2. בעל העסק ידווח למוקד העירוני על הצבת מכולה בדיווח יציין את שם העסק, פרטי המזמין כתובתו, מספר טלפון ומספר מכולה.
 3. המכולה תוצב בשטח פרטי של המזמין ובאם לא ניתן לעשות כן תוצב המכולה בשטח הכביש בסמוך לנכס בו מתבצע שיפוץ. הצבת המכולה על הקרקע תעשה באופן שלא תיגרם הפרעה כלשהי ו/או תיגרם הפרעה לתנועת כלי רכב לרבות לשדה ראיה של נהגים או בניגוד לתמרור.
 4. הצבת מכולה על המדרכה, ככל שתאושר במקרים חריגים, תעשה כן באופן שלא יהווה הפרעה למעבר הולכי רגל במקום ובכפוף לקבלת אישור מראש.
 5. אין להציב מכולה סמוך לשפת מדרכה המסומנת באדום לבן או במיקום המצוי פחות מ- 12 מטר ממעבר חציה / צומת דרכים.
 6. מכולה שהוצבה וגרמה נזק לגופו ו/או רכושו של אדם ו/או לרכוש ציבורי הינה באחריותם הבלעדית של בעל העסק / המזמין/ הקבלן המשפץ לרבות באשר לתשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים אלה.

______________________

רשות הרישוי

 

 

 

הצהרה: אני מצהיר/ה בזאת שקראתי, הבנתי וקבלתי לידי את הרישיון/רישיון זמני/היתר זמני בצירוף דף תנאים זה המהווה חלק בלתי ניפרד מהרישיון ותנאיו ואני מתחייב למלא אחריו.

 

 

____________     ________________      ___________________       __________________

תאריך                 שם פרטי  ומשפחה                           ת.ז.                                            חתימה

 

 

 

 

תאריך מסירה: ____________

 

שם פקידת הרישוי:_________

 

 

06/03/2021 דף 2 מתוך 2 דפים

 

האם עמוד זה עזר לך?