מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

נספח א מכרז פומבי מס' 01/2023 בדבר – הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני.מועד אחרון להגשת הצעה 12/02/23

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני בשטח שיפוט העיר אילת וניהול כולל של הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "העבודה" או "השירותים").

להלן מסמכי המכרז לצפייה >> מסמכי מכרז 1-2023 להכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני (1)

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני בשטח שיפוט העיר אילת וניהול כולל של הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "העבודה" או "השירותים").
  2. רשאים להגיש הצעות מי שעומד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהוא או מי מעובדיו בעל תואר אקדמי באחד התחומים הבאים: הנדסה אזרחית/ תכנון ערים/ אדריכלות/ נוף/ סביבה/ אקולוגיה / גיאולוגיה/ גיאוגרפיה, או תחומים דומים.
  • ג. מי שהוא או מי מעובדיו בעל ניסיון מקצועי בניהול פרויקטים מורכבים, כולל סקרים, תכנון רעיוני, מפורט, הכנת תדריכים, עבודה עם מערכות מידע וניהול תהליכים מול משרדי ממשלה מסוג בסדר גודל ובהיקף כספי דומה לעבודה זו.
  • ד. מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים למתן השירותים כמפורט במפרט המיוחד.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ו. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.
   • לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.
   • יש לצרף תעודות, אישורים אסמכתאות רשמיות והמלצות להוכחת עמידה בדרישות סעיפים 2 – ב, ג. יובהר כי אין די ברשימה של פרוט עבודות שבוצעו. יובהר כי המציע לא יכול להעיד על עצמו.
   • המציע יצרף להצעתו מקור ערבות בנקאית בסכום של 25,000 ₪. תוקף הערבות עד תאריך 30/04/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצ"ב.

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי המכרז. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

          א. יש לצרף עותק אישור עוסק מורשה כדין, עותק אישור מס הכנסה וניכוי מס, עותק אישור ניהול ספרים ועותק רישיונות ותעודות בתוקף.

  ב.    יש לצרף מסמכים היכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הישגים משמעותיים.

  ג.   יש למלא במדויק באופן מלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל עמוד כנדרש.

  ד.  אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

  חתימת המציע _________________

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. העירייה ו/או מי מטעמה רשאית לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  5. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד אל דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 13/01/2023, תשובות בכתב יישלחו אל כל המשתתפים.

  השאלות יועברו בקובץ word ובמבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

   

  המציע יחתום על מסמך השאלות והתייחסות העירייה ויצרפו להצעתו.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות  הינו יום א' 12/02/2023 בשעה 12:00. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תבוא לדיון.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש ממחלקת מכרזים תמורת סכום של 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

  לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 55% + הצעת המחיר שמשקלה 45%. מציע שייתן בהצעת המחיר את ההנחה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 45%.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי היחידה המזמינה וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

  חתימת המציע _________________

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

  שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.

  שלב ב' – קביעת ציון האיכות תבוצע כדלהלן:

  ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מרבי.  

  אחוז ההנחה המשוקלל של ההצעה ייקבע כשקלול אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציע בנספח ג'. המשקל של מחיר ההנחה לביצוע העבודה יהיה 45% מהציון המשוקלל.

  קביעת ציון המחיר יבוצע כדלהלן:

  הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות בשלב הנוכחי

  ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   45% X ———————————————–

  הצעת המחיר הנבדקת

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  55%

  ציון מחיר  – 45%

  ההצעה שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

  1. לברורים ניתן להתקשר 08-6367004

  בחתימתו של המציע על מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיו, נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

 • קריטריונים נדרשים הערות

  ניקוד הצעות

  ציון
  ניסיון קודם של המציע בניהול פרויקטים מורכבים, כולל סקרים, תכנון רעיוני, מפורט, הכנת תדריכים, עבודה עם מערכות מידע וניהול תהליכים מול משרדי ממשלה בתחום או בתחומים דומים נשוא הבקשה להצעת המחיר במהלך עשר השנים האחרונות.

   

   

   

   

  יש לצרף להצעה מסמכים להוכחת ביצוע והמלצות

   

   

   

  1-2 פרויקטים – 6 נק'

  3-4 פרויקטים – 12 נק'

  5 פרויקטים ומעלה – 20 נק'

  מקסימום 20 נקודות.

  ניסיון המציע בניהול פרויקטים בעל אופי סביבתי נופי יש לצרף להצעה מסמכים להוכחת ביצוע

   

   

  1-2 פרויקטים – 6 נק'

  3-4 פרויקטים – 12 נק'

  5 פרויקטים ומעלה – 20 נק'

  מקסימום 20 נקודות.

  התרשמות המזמין

  התרשמות מקצועית מההצעה ומהצוות המרכיב את ההצעה. כמו גם מהריאיון שיערך עם מגיש ההצעה  ככל ויערך.

   

  יש להגיש אסמכתאות על ניסיון בפרויקטים דומים וההמלצות שיש למציע ולכל אחד מהיועצים העובדים עם המציע  

  מקסימום 15 נקודות

   

  סיכום 55
 • הסכם

  (מכרז פומבי מס' 01/2023)

               שנערך ונחתם באילת ביום_______ בחודש ______ שנה 2023

  בדבר הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני

  ב י ן :

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד.  14 אילת  8810001

  (להלן: "העירייה")

                                                                                                                                    מצד אחד

   

                     ל ב י ן :

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "הספק")                                                                                                                               מצד שני

  ה ו א י ל   והעירייה פרסמה מכרז פומבי לביצוע הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני  (להלן: "השירותים") והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו

  ו ה ו א י ל   והספק הוכרז כזוכה במכרז בהתאם להצעתו המצורפת בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם;

  ו ה ו א י ל   והספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה שהינו בעל הכישורים,  ניסיון ויכולת מקצועית ליתן לעירייה השירותים הכול בהתאם למסמכים שצורפו להצעתו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

  ו ה ו א י ל    והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בהסכם זה;                                        

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1. 01. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.
  2.   הצהרות הספק

  הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  • כי הינו בעל ניסיון ויכולת הדרושים לביצוע השירותים המפורטים להלן וכי הינו נותן שירותים מסוג זה לגופים שונים ומנהל משרד עצמאי לצורך כך, ומתחייב להשתמש במיטב הכושר והידע המקצועי לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  חתימת המציע _________________

  • כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד עניינים או מצב דברים העלול להעמיד את הספק במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו לרשות המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא, ליתן שירותים כאמור בהסכם זה.
  • כי מילוי " הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים " המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, הוא תנאי מהותי להעסקתו של הספק והפרתו תהיה הפרה מהותית של ההסכם על כל הנובע מכך.
  • כי חובה עליו לעדכן את נציג העירייה ברשות המקומית כהגדרתו בהסכם זה להלן, כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך כל תקופת ההסכם.
  • הספק הוזהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על הספק. בכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ משפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו.
  • הספק מתחייב בזאת, כי אם יחול שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, במהלך תקופת ההסכם חובתו של הספק לפנות כאמור אל נציג העירייה ברשות המקומית, ולמסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.
  1. מהות השירות

  השירותים נשוא הסכם זה כוללים בין היתר עריכת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני בשטח שיפוט העיר אילת, במטרה למפות את השטחים הפתוחים ושטחי הטבע העירוניים המופרים בשטח שיפוט העיר אילת, תוך אפיון המפגעים בהתאם לרגישות האקולוגית של השטחים, הצעת הנחיות סביבתיות ונופיות לשיקום המפגעים וטיפול בתחום בעתיד. בחינת שיטות ומתודות לניהול פנים עירוני של עודפי עפר כולל איתור אתר לויסות עודפי עפר ותכנון שלו, בחינת שיטות לניטור שפיכה חוזרת ולטיפול, שיקום ושימור אתרי הטבע העירוניים והשטחים הפתוחים המופרים אשר נפגעו כתוצאה מהשלכות חוזרות של מפגעים אלו.

  1. התחייבות הספק
  • א. הספק מתחייב בזה לספק ולהוציא לפועל את השירותים במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים בתחום בו ניתנים השירותים ולשביעות רצונה המלא של העירייה ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.
  • ב. כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא שימסרו לספק במסגרת הסכם זה על ידי העירייה לצורך הסכם זה וכל חומר אחר שייאסף על ידו או יוכן על ידו לצורך מתן השירותים ובמסגרתם לרבות הממצאים ו/או המסקנות ו/או התוכניות ו/או הפרויקטים שיגובשו, הינם רכוש העירייה ויימסרו לעירייה בתום תקופת הסכם זה כאמור בלוח הזמנים שנקבע בין הצדדים כאמור. למען הסר ספק יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור מסמכים ו/או נתונים ו/או ממצאים ו/או תוכניות ו/או כל חומר אחר מכל סוג שהוא שהוכן על ידו למעט כמפורט בהסכם זה.
  • ג. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, באשר לתוכניות ו/או למסמכים אשר יש לספק זכויות יוצרים בהם, זכויות שניתנו לרשות העירייה ולשימושה בהתאם לתמורה ששולמה בהסכם זה, לא תועבר זכות הבעלות במסמכים ו/או תוכניות אלה לידי העירייה ו/או מי מטעמה. העירייה תהא רשאית להמשיך ולעשות שימוש בתוכניות ו/או במסמכים אלה גם לאחר תום תקופת הסכם זה וזאת ללא כל תמורה נוספת.
  • ד. הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה עפ"י פסק דין חלוט בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידת הספק בחובת סודיותו כאמור לעיל.

  חתימת המציע _________________

  מחויבותו של הספק לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה. הספק יחתום על טופס התחייבות לסודיות ויחתים כל עובד ו/או אדם אחר מטעמו על הטופס הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם.

  • ה. הספק מתחייב בחתימתו על הסכם זה כי, בכל תקופת ההסכם, לא ייתנו שירותים לצד ג' כלשהו העלול להעמיד את הספק ו/או מי מטעמו ביחסי תחרות ו/או בניגוד עניינים ביחסיו עם העירייה אלא אם קיבל הסכמת העירייה מראש ובכתב.
  • ו. הספק מצהיר ומאשר כי בדק את דרישות התפקיד שהוטל עליו ואת תנאי העסקתו וכי הוא מסכים לבצע את התפקיד בתנאים האמורים בהסכם זה.
  • ז. לספק ברור וידוע כי הוא אינו סוכן, שלוח או נציג של העירייה ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את העירייה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי העירייה, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי ההסכם כהסמכה כאמור. הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק לעירייה או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.
  1. התמורה
  • א. עבור מתן מלוא השירותים שבוצעו בפועל וקיום כל שאר ההתחייבויות על פי הסכם זה ולאחר קבלת אישור בכתב מהמנהל, תשלם העירייה את סכום הצעת הספק בעבור כל שלב שהושלם. התשלום יבוצע כנגד חשבון ודיווח ביצוע משימות ויעדים מאושר וחתום ע"י המנהל מטעם העירייה בתוך 45 יום מיום אישור החשבון (להלן: "התמורה").
  • ב. מוצהר בזה כי התמורה כוללת מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.
  • ג. מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה הנקובה בס"ק א' לעיל, הינה תמורה כוללת ושלמה לרבות תשלום בגין נסיעות, ביטול זמן והכנת ימי הייעוץ וההדרכה ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות מאת העירייה בגין השירותים.
  • ד. מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה כוללת גם את עלויות נסיעה/טיסה ושהיה באילת גם במהלך ביצוע הסקר וגם לצורך ישיבות/פגישות עבודה לספק ולחברי צוות וועדת ההיגוי שהוקמה.
  • ה. הספק מצהיר בזה כי הינו רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף ומנהל ספרים כדין.
  • ו. כמו כן, מתחייב הספק לשלם מסכומי התמורה את כל המיסים, ומסי ביטוח לאומי החלים עליו ושיגיעו ממנו עקב ביצוע העבודה והעירייה לא תהא אחראית לניכויים אלה.
  • ז. הספק יהיה אחראי ליועצים מטעמו ו/או לעובדיו בעצמו ובכלל זה לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או שיחול עליו בנוגע לתנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכמו-כן לכל תשלום בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.
  • ח. הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא יספק את השירותים ויקיים את כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו שוררים בינו לבין העירייה ו/או מי מעובדיו של הספק יחסי עובד ומעביד. הספק מתחייב לשפות את העירייה ו/או לפצותה עפ"י פסק דין חלוט מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר ברישא של סעיף זה.
  • ט. הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין.

  חתימת המציע _________________

  1. נזיקין
   • הספק ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
  • מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.
  • הספק מתחייב לשפות את העירייה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת העירייה. היה ותוגש תביעה נגד העירייה בגין מעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה תודיע על כך העירייה לספק בכתב ותאפשר לו להתגונן מראש בפניה.
  1. ביטוח
  • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

  חתימת המציע _________________

  • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  1. תקופת ההסכם
  • תוקפו של חוזה זה יהיה מיום חתימתו ועד לסיום כל המטלות והמשימות של הספק וסיום העבודה ולא יאוחר מ 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכם (להלן – "תקופת החוזה").
  • מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים לסיים תוקף חוזה זה, מבלי שידרשו לנמק את הסיבות לביטול החוזה, בהודעה של 30 יום מראש ובכתב. במקרה כזה יבוא החוזה לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור, והעירייה תשלם לספק רק עבור השירותים שניתנו על ידו עד למועד ההודעה בדבר הפסקת ההתקשרות. העירייה לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול החוזה כאמור בסעיף זה למעט כמפורט לעיל.
  • בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, תהיה העירייה רשאית להשתמש בכל מסמך, מידע או חוות דעת שהוכנו על-ידי הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור העירייה, במסגרת מתן שרותי הייעוץ או לעניין ביצוע הסכם זה ולאחריו וזאת ללא כל מגבלה ו/או תמורה נוספת.
  1. תנאים יסודיים
  • א. מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו של הספק שבסעיפים 01, 02, 03, 04, 05 06 ו-07 דלעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה והעירייה תהא רשאית לבטל את הסכם לאלתר.
  • ב. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא הסכם זה לקיצו ללא כל הודעה מוקדמת:
  • 1) הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
  • 2) הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד (שיהיה פרק זמן סביר בנסיבות העניין) שקבע ראש העירייה או מי מטעמו ו/או חזר על אותה הפרה.
  • 3) בוטל ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, בכפוף לזכויותיה של העירייה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, יחולו הוראות סעיף 7 ב לעיל.
  • 4) כנגד הספק נפתחה חקירה פלילית בתחום נשוא ההתקשרות או הוגש כתב אישום בין בתחום נשוא ההתקשרות ובין בנושאים אחרים.

   

  חתימת המציע _________________

   

  1. שונות
  • א. כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור.
  • ב. הסכמתה של העירייה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • ג. לא השתמשה העירייה בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות על פי הסכם זה.
  • ד. כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם.
  • ה. סמכות השיפוטית המקומית הבלעדית בכל עניין נשוא הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.
  • ו. הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי הכתובות לעיל, תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה בבית הדואר ואם נשלחה באמצעות מכשיר הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כנתקבלה באותו יום ובתנאי כי בוצעה בנוסף לאישור האלקטרוני תרשומת של מקבל הפקס/מייל ושעת קבלתו.
  • ז. נציגת העירייה המוסמכת לעניין יישום הוראות הסכם זה הינה הגברת מירי לב, מנהלת תכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, עיריית אילת.

  ולראיה באו על החתום:

   

   

   

  __________________                                                                __________________

                   "הספק"                                                                                                        "העירייה"

   

  אישור מורשי החתימה של הרשות המקומית

   

  נני הח"מ המשמשת כיועצת המשפטית של עיריית אילת מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. ____________ ו_____________ ת.ז. _________,  אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.                                                                                                                  _____________

     עורך- דין

   

  אישור מורשי החתימה של הספק

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. ____________ ו_____________ ת.ז. _________,  אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת הספק כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.                                                                                                                    _____________

     עורך- דין

 • מפרט מיוחד

  הפרויקט כולל ניהול ועריכת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני בשטח שיפוט העיר אילת, במטרה למפות את השטחים הפתוחים ושטחי הטבע העירוניים המופרים בשטח שיפוט העיר אילת, תוך אפיון המפגעים בהתאם לרגישות האקולוגית של השטחים, הצעת הנחיות סביבתיות ונופיות לשיקום המפגעים וטיפול בתחום בעתיד. בחינת שיטות ומתודות לניהול פנים עירוני של עודפי עפר כולל איתור אתר לוויסות עודפי עפר ותכנון שלו, בחינת שיטות לניטור שפיכה חוזרת ולטיפול, שיקום ושימור אתרי הטבע העירוניים והשטחים הפתוחים המופרים אשר נפגעו כתוצאה מהשלכות חוזרות של מפגעים אלו.

   

  על הספק למנות מנהל מטעמו אשר יהיה אמון בין היתר על הקמת וניהול צוות התכנון לשם הכנת התוכנית, בחירת היועצים תעשה בשיתוף ובאישור המנהל מטעם העירייה בתוך פרק זמן של עד 30 ימים מחתימת ההסכם. הצוות יכלול לכל הפחות את בעלי התפקידים בתחומים הבאים:

  • אדריכל נוף
  • גאולוג/ יועץ קרקע
  • אקולוג
  • יועץ כלכלי
  • מיפוי ו-GIS

   

  תפקידיו של הספק הינם בין היתר כמפורט להלן:

   

  1. תכולת עבודה
   • ניהול ועדת היגוי -תוקם וועדת היגוי עירונית לליווי התהליך אשר תכלול את הגורמים הבאים: מהנדס/ אדריכל העיר או מי מטעמו, ראש אגף חינוך או מי מטעמו, יו"ר ועדת איכות סביבה, נציג המשרד לאיכות הסביבה ונציגי היחידה הסביבתית. מנהל הפרויקט מטעם הספק ירכז וינהל את הועדה לרבות הכנת פרוטוקולים של ועדות ההיגוי הכנה והצגת מצגות, סיכומי ישיבות והפצת פרוטוקולים וחומרים לגורמים המממנים על פי הדרישה. כמו כן יערוך שיתופי ציבור, ככל הנדרש, לאורך הפרויקט, בתחילתו, במהלך הפרויקט ובסופו בהתאם לדרישת המזמין.

   

  • ניתוח מצב קיים:
   • כללי: ניתוח מצב קיים של המפגעים ועודפי העפר בשטחים הפתוחים ובשטחי טבע עירוניים, בשטח של כ-60,000 דונם.
   • חלוקת השטח לסיקור, הכנת סקירה ומיפוי מפורט בפורמט דיגיטלי לסימון כלל המפגעים ועודפי העפר בשטח שיפוט העיר אילת הן בשטחים הפתוחים והן בשטחי הטבע העירוניים.

  נדרש למידת עמיתים ומומחים, שיתוף ציבור, סיורים רגליים ורכובים.

  • ניהול עודפי עפר.
  • אפיון וכימות עודפי העפר הקיימים בשטחים הפתוחים.
  • צפי עתידי של מאזן עודפי עפר מפיתוח עירוני במרחב (דרישה וביקוש), הגשת טבלאות חישוב עודפי עפר בעיר ל-20 השנים הקרובות .
  • חקר נושאי: איסוף מידע קיים מדעי-יישומי, מיפוי ואפיון הבעיות, איסוף נתוני רקע (פיזי, סטטוטורי) סקרים קיימים וכו'.
  • סקר שוק: למידת שיטות קיימות בארץ ובעולם לטיפול בעודפי עפר, כולל מתודות לניהול פנים עירוני של עודפי עפר, שיקום נופי ומחזורי חומרים.
  • ניתוח SWOT מפורט של סל הכלים/שיטות לטיפול בעודפי העפר.
  • הגדרת חזון מטרות ויעדים לפרויקט והנגזרות שלו.
  • תוצר נדרש: הגשת דו"ח מפורט ותוצרים גולמיים, כולל הצגה לוועדת היגוי.

  חתימת המציע _________________

  • חלק א': טיפול במפגעים
   • דו"ח שלב א' – הפקת דו"ח ביניים סקר סיכונים: ניתוח ממצאים שהתקבלו מהמיפוי בשטח של עודפי עפר ומפגעים דירוג שטחים ע"פ רמת רגישות אקולוגית וסיכון לשפיכה חוזרת.
   • הכנת אומדן כמויות בכל אתר, גיבוש הנחיות וחלופות לטיפול כולל עלויות, שיקום ושימור אתרי טבע עירוניים ושטחים פתוחים שנפגעו.
   • דו"ח שלב ב' – דירוג שטחים סופי והכנת נתונים למיפוי (מתוך שלב א'), עיבוד סטטיסטי של סיכון לשפיכה חוזרת (סקר סיכונים) פגיעה בשטחים הפתוחים ובשטחי הטבע העירוניים ומיפוי השטחים הנ"ל. בחירת חלופות לטיפול בשטחים הנפגעים.

  גיבוש שיטות לפיתוח יכולת המשך לניטור פגיעה בשטחים הפתוחים ואתרי הטבע ע"י הרשות המקומית, לאחר סיום הפרויקט בתדירות שבועית.

  • כתיבת מסמך מפורט מסכם לתהליך של לפינוי, טיפול והמשך תחזוקה והנחיות, כולל: טיפול השטחים השונים לפי תעדוף, שיקום השטחים בהתאם לחלופות שתבחר לכל אחד מהשטחים, תחזוקה ופעולות למניעת השלכה חוזרת, עלויות לביצוע, עלויות להמשך טיפול במפגעים ותחזוקה של השטח לאחר מכן, ניתוח כלכלי לרבות מיפוי מקורות תקציביים אפשריים בשיתוף הרשות לביצוע תכנית העבודה, הצעה ראשונית לאימוץ התכנית ושילוב התכנית ההמשך בתכנית העבודה של העירייה.

  הפקת שכבות ממ"ג.

  • אירוע חשיפה – אחריות מלאה על התוכן לאירוע חינוך ושיתוף ציבור להטמעת ממצאי המסמך בשיתוף עם צוות הניהול. את האירוע תפיק עיריית אילת.

   

  • חלק ב': תכנון אתר ויסות
   • הכנת תכנית פרויקטים רב שנתית מפורטת לניהול עודפי העפר בעיר כולל גאנט, אומדנים, חלוקת אחריות, פעולות מקדימות נדרשות, תעדוף על פי חשיבות, חלופות לתכנון מיקום אתר ויסות עודפי עפר.
   • הצגת חלופות לאתרי ויסות לניהול וטיפול בעודפי עפר בשטח שיפוט העיר אילת ואישור ועדת היגוי ומנהל מחוז רמ"י + בחירת חלופה.
   • עיבוד חלופה נבחרת לתכנית מפורטת כולל בדיקת היתכנות כלכלית, תכנון פיזי, סבבתי, תחבורתי, סטנדרט הנחיות ופיתוח. הכנת תכניות וכתבי כמויות עד לרמת מסמכי מכרזי ביצוע.

   

  חלקים א' ו-ב' יתנהלו במקביל ואינם תלויים אחד בשני.

  • במסגרת חובות הספק על פי ההסכם יהיה עליו לספק תוצרים סופיים להלן, בהתאם לדרישת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים המממנת את הפרויקט
   • דו"ח סופי של מיפוי מפגעים באתרי טבע עירוניים, העלאת דו"ח סופי בפורמט PDF לאתר הרשות, העלאת שכבות ממ"ג למפגעים סביבתיים תוך חודש מיום אישור המיפוי בתאום ואישור מנהל מדיה דיגיטלית בעיריית אילת.

  1.5.2      ניהול ועדת ההיגוי, מסמך מסכם שיכלול גיבוש חזון ומדיניות אקולוגית עירונית של תשתיות         הטבעיות בעיר, פרסום מדריך סופי בפורמט PDF באתר הרשות תוך 3 חודשים מיום אישור סיום             המדריך וקיום אירוע חשיפה.

  1.5.3      הקרן לשטחים פתוחים – דו"ח סופי ושכבות GIS למערכת איתור וניטור פסולת פיראטית בשטחים פתוחים.

  1.5.4      הקרן לשטחים פתוחים – הכנת תכניות ראשוניות/ תיקי פרויקטים נבחרים עד לרמת מכרז ביצוע לאתר ויסות עודפי עפר.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  1. העבודה נשוא הסכם זה תתבצע בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן:
  מס' שלב תוצר מתבקש משך זמן להשלמת ביצוע ממועד חתימת ההסכם וכולל יישום הערות המנהל
  1 מצב קיים ניהול וועדת היגוי ודו"ח מצב קיים הכולל חלוקת שטח לסיקור, מיפוי וסקירת השטח, חקר סמי-מדעי וסקר שוק לגבי ניהול עודפי עפר, טבלאות כימות עודפי עפר, הגדרת יעדים ומטרות 4 חודשים
  2 חלק א'-    

  ניתוח ממצאים א'

  הפקת דו"ח סקר סיכונים ביניים ודירוג שטחים 6 חודשים
  3 חלק א' –

  ניתוח ממצאים ב'

  הפקת דו"ח סקר סיכונים ודירוג שטחים סופי 7 חודשים
  4 חלק א'-

  ניתוח ממצאים ג'

  גיבוש הנחיות  למסמך מסכם

  הכנת נתונים, עיבוד סטטיסטי ומיפוי

   

  9 חודשים
  5 חלק א'-

  מסמך הנחיות לטיפוח וטיפול במפגעים

  הגשת מסמך הנחיות מסכם, שכבות GIS (מפות ערכיות)

   

  10 חודשים
  6 חלק א'-

  שיתוף ציבור

  קיום אירוע חשיפה למסמך הנחיות
  7 חלק ב'-

  חלופות לאתר ויסות

  בחינת חלופות לאתר ויסות וניתוח

  בחירת חלופה מועדפת

  6 חודשים
  8 חלק ב'-

  תכנון ראשוני אתר ויסות

  הצגה חלופה נבחרת לוועדת היגוי ומתכנן מחוז רשות מקרקעי ישראל.

  אישור תכנון ראשוני

  8 חודשים
  9 חלק ב'-

  תכנון מפורט אתר ויסות

  אישור תכנון מפורט של האתר הנבחר, הגשת תכניות לקרן לשטחים פתוחים 12 חודשים
  10 חלק ב'-

  תיק מכרז

  תכניות וחומרים עד לרמת מכרזי ביצוע –כולל כתב כמויות 14 חודשים
    סה"כ

   

  הערות:

  מנהל הפרויקט יתקשר עם היועצים מטעמו באופן עצמאי ויהיה אחראי על ההתקשרות מולם. העירייה תהיה רשאית לבקש מהספק שלא להתקשר עם נותן שירותים כזה או אחר אולם לא תעשה כן בטרם נתנה לספק הזדמנות להשמיע את דבריו. מובהר בזה כי למנהל מטעם העירייה תהיה הסמכות הסופית לאישור רשימת היועצים שיוצעו על ידי המציע.

  חתימת המציע __________________

  מכרז פומבי מס' 01/2023

                                בדבר הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני

  |

   

  כתב כמויות – מחירים לפני הנחה

   

  מס' שלב תוצר מתבקש סכום להתמחרות לפני הנחה וכולל מע"מ
  1 מצב קיים ניהול וועדת היגוי ודו"ח מצב קיים הכולל חלוקת שטח לסיקור, מיפוי וסקירת השטח, חקר סמי-מדעי וסקר שוק לגבי ניהול עודפי עפר, טבלאות כימות עודפי עפר, הגדרת יעדים ומטרות 139,500 ₪
  2 חלק א'-    

  ניתוח ממצאים א'

  הפקת דו"ח סקר סיכונים ביניים ודירוג שטחים 75,000 ₪
  3 חלק א' –

  ניתוח ממצאים ב'

  הפקת דו"ח סקר סיכונים ודירוג שטחים סופי 75,000 ₪
  4 חלק א'-

  ניתוח ממצאים ג'

  גיבוש הנחיות  למסמך מסכם

  הכנת נתונים, עיבוד סטטיסטי ומיפוי

  45,000 ₪
  5 חלק א'-

  מסמך הנחיות לטיפוח וטיפול במפגעים

  הגשת מסמך הנחיות מסכם, שכבות GIS (מפות ערכיות)

   

  60,000 ₪
  6 חלק א'-

  שיתוף ציבור

  קיום אירוע חשיפה למסמך הנחיות
  7 חלק ב'-

  חלופות לאתר ויסות

  בחינת חלופות לאתר ויסות וניתוח

  בחירת חלופה מועדפת

  126,000 ₪
  8 חלק ב'-

  תכנון ראשוני אתר ויסות

  הצגה חלופה נבחרת לוועדת היגוי ומתכנן מחוז רשות מקרקעי ישראל.

  אישור תכנון ראשוני

  94,500 ₪
  9 חלק ב'-

  תכנון מפורט אתר ויסות

  אישור תכנון מפורט של האתר הנבחר, הגשת תכניות לקרן לשטחים פתוחים 126,000 ₪
  10 חלק ב'-

  תיק מכרז

  תכניות וחומרים עד לרמת מכרזי ביצוע –כולל כתב כמויות 179,000 ₪
  11 מחיר שעת עבודה לכל מטלה שלא נכללה במסמכי המכרז והוזמנה על ידי מנהל הפרויקט מטעם העירייה, ישולם סכום הצעת המציע במכפלת שעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם העירייה 360 ₪
  920,000 ₪

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  נספח ג

   

   

  מכרז פומבי מס' 01/2023

  בדבר הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני

   

   

   

  הצעת הספק

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות המפרט המיוחד, לוחות הזמנים וההסכם על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכלל המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: _____________________________________ אחוזים.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________                                                              ________________

  תאריך                                                                       חתימה וחותמת הספק

   

   

   

 •  

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי.

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו. 

  אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

   

  ברור וידוע לי כי הבחירה בזוכה תעשה תוך שיקלול של מרכיבי איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז. 

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים שנמסרו על ידי במסגרת הצעתי יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עמי במידה ונחתם עמי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

   

  אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהזמנה מהמציעים; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  המכרז; כי אני מקבל על עצמי לספק שירותים ברמה גבוהה נאותה וראויה, בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ונספחיו, וכי ביכולתי לספק את השירותים.

   

  אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי ביצוע השירותים נשוא המכרז אינו כולל ביצוע פעולות או סמכויות שלטוניות או מנהליות, בין במישרין ובין בעקיפין.אני מצהיר ומתחייב כי פעולות המוגדרות במסמכי המכרז ונספחיו המצריכות אישור מוקדם, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מהגורמים הרלוונטים ברשות המקומית כנדרש.

   

  ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או חלקן.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

   

  ידוע וברור לי כי הואיל ומדובר בתחום מומחיות, בחירתו של מציע לא תסתמך רק על המחיר או המחירים המוצעים על ידי המציע אלא גם על ניסיונו, ותקו, סוג לקוחותיו וייצוגם והצלחותיו המקצועיות של מציע בתחום.

   

  אני מצהיר כי איני נמצא בניגוד עניינים ואף איש מקצוע ממשרדי אינו במצב של ניגוד עניינים או בחשש לניגוד כאמור. אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת מתן השירותים, מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים. אביא לידיעת נציג הרשות המקומית כל מידע העשוי להיות רלבנטי לבחינת קיומו של ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלי או אצל מי מטעם משרדי.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט בהצעת המחיר וכי הצעתי כוללת מע"מ. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום תמורה אחרת או נוספת, למעט המפורט בהסכם. ידוע לי כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :        ____________________               מס' ע.מ/ח.פ. :                __________________

   

   

  כתובת המציע : ________________________      כתובת דוא"ל: ______________________

   

   

  מס' טלפון: __________________                          חתימת המציע : ______________________

   

   

   

   

   

   

  נספח ה

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.        14

  אילת

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 01/2023 בדבר – הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני.

  אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/04/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה רק לאחר הודעת זכייה

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 01/2023 בדבר – להכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

  נספח ו

  נספח דרישות ביטוח

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

   

  הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'

   

  כולל ביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף

  ביט 1,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 1,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  038 יועצים/מתכננים
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

  חתימת המציע _________________

   

 •  

  אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים כי:

  1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
  2. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל עניין אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
  3. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

  לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

  1. ככל שלמציע שותפים בעסק שבבעלותו – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל שירות שינתן על ידי העסק.

  ולראייה באתי על החתום: 

  חתימת המציע: 

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 • הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוג של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

  _________                                             ________________

  תאריך                                                     חתימה וחותמת הספק

   

 • אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם להזמנת עבודה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

  ולראיה באתי על החתום

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

 • אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                            חתימה

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

 • אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________            ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  _______________                                                                             __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת