מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מסמכי מכרז 14.2021 בדבר ביטוחי העירייה – רכוש וחבויות

פרטי מכרז

מכרז פומבי מס' 14/2021 בדבר ביטוחי העירייה – רכוש וחבויות

תוכן עניינים

 1. הצעות 3
 2. תנאים כלליים 6-10
 3. סכומי ביטוח וגבולות אחריות 11-14
 4. טבלת חישוב פרמיות ביטוח – הצעת המציע 15-16
 5. תוספת הרחבות לפוליסה אש מורחב 17-19
 6. תוספת הרחבות לפוליסה אחריות כלפי צד שלישי 20-23
 7. תוספת הרחבות לפוליסה אחריות מעבידים 24-26
 8. תוספת הרחבות לפוליסה אחריות מקצועית ואחריות המוצר 27-32
 9. תוספת הרחבות לפוליסה כל הסיכונים – כספים 33-35
 10. תוספת הרחבות לפוליסה ביטוח מכונות (שבר מכני) 36-38
 11. דו"ח תביעות 39
 12. נספח תנאי תשלום 40
 13. נוסח ערבות בנקאית 41-42
 14. נוסח הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצה 43
 15. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 44
 16. כתב כיסוי זמני 45
 17. תצהיר בדבר אי תאום מכרז 46

מסמכי הזמנה

 מכרז פומבי 14/2021 בדבר ביטוחי העירייה  – רכוש וחבויות

 1. עיריית אילת מזמינה בזאת הצעות לביצוע ביטוחי העירייה לתקופה: 1/11/2021 עד 31/12/2022 בחצות כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").
 2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות מי שעומד בתנאי הסף המפורטים להלן:

2.1         חברת ביטוח מורשית כדין, בעלת רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981.

2.2         סוכן ביטוח מורשה שהיקף מחזור הפרמיות שלו, בשנת הביטוח האחרונה, בחברת הביטוח מטעמה מוגשת ההצעה, הינו לפחות 5,000,000 ש"ח (חמישה מיליון ש"ח), ללא ביטוחי רכב וחובה.        יש לצרף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע את הרישיונות והאסמכתאות המתאימות לשם עמידה בתנאי 2.1 שלעיל. יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 150,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 30/11/2021, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב. המציע הזוכה מתחייב להמציא ערבות ביצוע בנוסח ובסכום המפורט בנספח מיד עם הודעת זכייה.

     

אי עמידה באחד מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

 1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

        א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים וכן רישיון סוכן לענפי הביטוח המופיעים במכרז.

ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

ד.   על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי ההצעה על גבי המסמכים שיוזמנו ויתקבלו ממחלקת המכרזים של עיריית אילת בכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il. באחריות המציע להדפיס את כל מסמכי ההצעה. על המציע למלא בדיו את כל המחירים, סה"כ סיכומים והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה. על המציע לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל, לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי ההזמנה,  ולציין  בכתב ברור את שמו ואת כתובתו, חובה על המציע להגיש הצעתו לכל סוגי הפוליסות כנדרש וכמפורט בהצעת המציע המצורפת למסמכי ההזמנה. כמו כן יש למלא את סכומי הפרמיות כמפורט בכל סוגי הפוליסות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים במקור וסגורים במעטפה המצורפת.

ה.   נוסח הפוליסות יהיו בהתאם לנוסח הפוליסות המצורפות למסמכי המכרז או לחילופין לנוסח הפוליסות הסופי כפי שתפרסם העירייה לאחר הליך ההסתייגויות/הבהרות הקבוע בסעיף 10 להלן.

ו.    אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה.

ז.    מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד בידי המבוטחת ערבות בנקאית מקור בהתאם לנוסח המצ"ב למשך כל תקופת ההתקשרות לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו.

 1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי הצעת המחיר.
 2. כל הסכומים הנקובים במסמכי הצעת המחיר, כולל הצעת המציע, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
 3. כל חברת ביטוח רשאית להגיש הצעה אחת בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד וכל סוכן ביטוח רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
 4. וועדת המכרזים תהיה רשאית לזמן את נציגי החברות המציעות ו/או סוכניהן לשם קבלת הבהרות ו/או מידע, התרשמות וקבלת פרטים על ניסיון ביטוחי וסילוק תביעות.
 5. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. תנאי התשלום יהיו כמפורט בנספח תנאי התשלום המצ"ב.
 6. כל משתתף יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז באתר האינטרנט של עיריית אילת בכתובת: eilat.muni.il.
 7. שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או ההסתייגויות ממפרט הביטוחים/נוסח הפוליסות המצורפים למכרז יש להפנות עד ליום ב' 16/08/2021 באמצעות דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il.

השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

ככל שתחליט העירייה לקבל אי אלו מההסתייגויות למפרט הביטוחים, תשיב העירייה בכתב לשאלות ההבהרה. המענה יחול באופן אחיד על כל ההצעות. המציעים יהיו מנועים להעלות כל טענה המסתמכת על מידע שניתן בע"פ.

המציע בחתמו על מסמכי ההזמנה על נספחיה מצהיר בזאת כי ראה ובדק את כל פרטיה והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים והמפרטים לרבות נוסח הפוליסות.

 1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד' 01/09/2021 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר במחלקת המכרזים של עיריית אילת, בית התמר קומה ב'.
 2. הצעת המחיר –

12.1      המציע ינקוב בטופס פירוט הצעת פרמיות הביטוח במקום המיועד לכך את שיעור הפרמיה המוצע       וכן את כל פרטי ההצעה הנדרשים.

12.2      הצעת המחיר תינתן אך ורק ע"י המציע בלבד ועליו יהא לפרט בהצעתו את גובה הפרמיה.      הפרמיות תחושבנה על בסיס פרמיה שנתית, בהתאם לנתונים שפורטו על ידי המציע וחישוב זה       יהיה הקובע לצורך השוואת ההצעות. ההשוואה תעשה לגבי הסכום הכולל של הפרמיות לשנה        כאשר ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הזולה ביותר.

12.3      הצעת המציע תהא סופית ותכלול את כל ההוצאות בקשר עם עריכת הביטוחים המוצעים ולא            תכלול כל תוספות, עמלות או התייקרויות מכל סוג שהוא.

12.4      מובהר למען הסר ספק, המציע אינו רשאי להציע הצעה חלקית ביחס לרכיב בודד, אלא יהא חייב       להציע את הצעתו לכל הביטוחים המפורטים במפרט. מובהר בזה, כי אי מילוי הוראה זו והגשת             הצעה חסרה תביא לפסילת ההצעה.

12.5      הצעת המחיר תמולא על ידי המציע בשקידה ראויה וללא כל מחיקות או תיקונים. ככל שנעשתה         טעות סופר ותיקונה ביחס למחיר שמילא המציע, יחתום המציע ליד התיקון בצירוף חותמתו      ויציין את הסכום הנכון בכתב ברור ונהיר.

12.6      התמורה היחידה אשר המציע שיזכה במכרז יהיה זכאי לה, תהיה בהתאם למחירים המוצעים על       ידו במסמכי המכרז או מחיר זול יותר שיוסכם בין העירייה לבין המציע לאחר אישור זכייתו.       מלבד זאת, המציע לא יהיה זכאי לתמורה ו/או לתשלום ו/או לסכום נוסף ו/או התייקרויות   כלשהן.

12.7      יש להגיש את ההצעו, על גבי המסמכים כשהם חתומים וסגורים      במעטפה אחת עליה יצוין             "הצעה בדבר ביטוחי העירייה 2021 – רכוש וחבויות".

 1. העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים ו/או סוכנים אשר לא ביצעו בעבר התחייבויותיהם לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספקים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

עיריית אילת – תנאים כלליים למכרז ביטוח

 1. הנושאים לביטוח
 • המבקשים מזמינים בזה הצעות לביצוע הביטוחים הבאים:
 1. ביטוח אש מורחב (רכוש).
 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (שני רבדים).
 3. ביטוח חבות מעבידים.
 4. ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר.
 5. ביטוח כל הסיכונים כספים.
 6. ביטוח מכנות (שבר מכני).
 7. ביטוח תאונות אישיות.
 • על המציע להגיש הצעות לגבי כל הביטוחים ולגבי כל אחת מהאפשרויות הנקובות בהצעת המחיר, הכל בהתאם לתנאים ולהוראות שבנספחים ובשאר מסמכי המפרט.
 • על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למפרט ומסמכי הביטוח שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
 1. דרישות מחברת הביטוח:

א.         רישיון מבטח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981.

ב.         ערבות כמפורט בתנאי ההזמנה.

ג.          אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע הביטוחים וההתקשרות לפי חוזה זה  הינם במסגרת סמכויות המבטח.

ד.         אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה של המבטח האישור חייב להיות בתוקף ביום הגשת ההצעות להליך זה.

ה.         אישור המציע לסוכן לפעול בשמו.

ו.          יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל יתר מסמכי המפרט. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור – תהא הועדה רשאית לפסלה.

ז.          אישור המבטח – מגיש ההצעה, על היקף הפרמיות של הסוכן ללא ביטוח חיים ורכב.

 1. דרישות מסוכן/סוכנות הביטוח:

א.         רישיון סוכן ביטוח מורשה או תאגיד המתאים לענפי הביטוח הרשומים
בחוברת המכרז.

ב.         אישור של הסוכן (או העתק) מפקיד השומה, או רואה חשבון המעיד
שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

ג.          ערבות הסוכן או החברה כמפורט בתנאי ההזמנה.

ד.         אישור המבטח על היקף הפרמיות של הסוכן ללא ביטוחי חיים ורכב
(בשנה האחרונה).

ה.         אישור לסוכן עם המלצות בדבר ביצוע ביטוחים בגופים ציבוריים בהיקף
דומה לנדרש במסמכי ההזמנה על נספחיה.

 1. המציע מתחייב בזה כי ככל ויזכה, יהיה נכון על פי בקשה בכתב מאת הרשות להאריך את תקופת הביטוח ב-60 יום נוספים לאחר מועד סיום הביטוח ללא שינוי בתנאי הביטוח או בעלויות כמפורט בהצעת המציע. ככל ותתבצע הארכה כאמור, מתחייבים המבוטחים לשלם הפרמיה היחסית (פרו רטה) לתקופת ההארכה האמורה.
 2. לעירייה שמורה הזכות לחדש את הביטוח לשנתיים נוספות (שנה אחת כל
  פעם) בכפוף לאישורה של חברת הביטוח והפקת פוליסות בהתאם. למען הסר ספק יובהר כי בתקופת החידוש לא תשתנה התמורה המשולמת על ידי העירייה (לרבות סכום ההשתתפות העצמית) אלא אם ויתרה העירייה על כיסויים מסוימים המופיעים במסגרת הפוליסות השונות שבמערך ביטוחי העירייה.
 1. תנאים מיוחדים וכלליים
 • התנאים המיוחדים והכלליים המפורטים להלן לרבות כל הנאמר בכל מקום במסמכי המפרט, בין כהגדרה, כהבהרה או כהתנאה ובין בכל צורה אחרת (להלן-"התנאים"), יראו אותם כחלק בלתי נפרד מהפוליסות.
 • במפורש מותנה ומובהר כי תנאי מוקדם להתקשרות בביטוח הוא שהמבטח יקבל את התנאים ללא עוררין וכי הוראות התנאים ו/או הנובע מהתנאים תגברנה על כל הוראה/אחרת ו/או נוגדת ו/או בלתי ברורה בפוליסות ושאינה לטובת המבוטחים.
 • המבוטחים רשאים לבטל את ההתקשרות לפני תום תקופת ההתקשרות, אם לגבי כלל הבטוחים ואם לגבי חלק מהם, וזאת על ידי מתן הודעה למבטח או לסוכן. במקרה כזה המבוטחים יהיו זכאים להחזר דמי הביטוח היחסיים עבור התקופה שלאחר מועד ביטול הביטוח.
 • הודעות בין הצדדים תהיינה בכתב כאשר:
  • מהמבטח תינתן ההודעה למחלקת המבוטחים.
  • מהמבוטחים למבטח – תינתן ההודעה למען משרדו של המבטח כמצוין בהצעתו להזמנה זו (או למען אחר בישראל כפי שידוע), או לסוכן כאמור בחוזה.
 • המבוטח רשאי לשנות, לפני תחילת הביטוח ו/או בתקופת תוקף כל ביטוח את סכומי הביטוח בכל ביטוח וביטוח ו/או כפי שהדבר עשוי להתהוות, עקב הגדלה או הקטנה בהיקף ו/או בתיאור הביטוח, הכל כפי שימצא לנכון והמבטח חייב להיענות לבקשה ולשנות את הביטוח בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעתו.
 • המבוטח רשאי לדרוש להוסיף כמבוטח ו/או כמוטב הביטוח או כחלק ממנו אדם או גוף אחר ו/או להסב את הביטוח או חלק ממנו לאדם או גוף אחר ולעשות שינויים כאלה מעת לעת והמבטח יהא חייב לעשות כן, ללא חיוב בפרמיה נוספת.
  למען הסר ספק, בפוליסת חבויות שם המבוטח מורחב לכלול כל אדם ו/או גוף אשר המבוטח התחייב בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, לכלול בביטוחיו ו/או לוותר על זכות התביעה כלפיו ו/או כי ביטוחיו קודמים ו/או לוויתור לשיתוף ביטוחיו במסגרת פעילותו עבור המבוטח. לעניין ביטוחי רכוש, המבטח מוותר על זכותו לתחלוף/שיבוב/ו/או לשיתוף ביטוחי כל אדם או גוף אשר המבוטח התחייב, בכתב טרם קרות האירוע, לוותר על זכותו לתביעה כלפיו ו/או לקדימות ביטוחיו ו/או לוויתור המבטח על זכות התחלוף ו/או השיבוב כלפיו ו/או לקדימות ביטוחיו.
 • ביטול ו/או שינויים

בכל מקרה של ביטול פוליסה או כיסוי בפוליסה ו/או הגדלה או הקטנה  של סכום ביטוח יעשה חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה (פרו-רטה) ובהתאם יעשה התשלום/החזר.

 • השבה לקדמות בפוליסת רכוש בלבד

בכל פוליסה ייכלל סעיף השבה אוטומטית של סכום הביטוח לקדמותו מיד בקרות מקרה בגינו ישולמו תגמולי ביטוח אלא אם כן, יורה המבוטח אחרת בכתב.
המבוטח ישלם למבטח פרמיה משלימה ממועד המקרה עד למועד תום תקופת הביטוח (פרו-רטה).

בכל מקרה של סתירה ו/או ניגוד בין האמור בתנאי הצעה זו לבין תנאי ו/או התחייבות כלשהי בפוליסה או בנספחיה, יחולו ויהיו בתוקף הוראות ההצעה.

 • תשלום תגמולי ביטוח

התביעות תשולמנה כנגד הצעות תיקון/רכישה שיוגשו ע"י מחלקת הביטוח של המבוטחים לפי ערכי כנון. המבוטחים מצידם יעבירו לחברת הביטוח את הקבלות לאחר תיקון או רכישה ותעשה התאמה, בהתאם לצורך. 

 • סכומי הביטוח

6.10.1   סכומי הביטוח הנקובים הנם בערכי כינון מהווים אינדיקציה בלבד לקראת חידוש הביטוחים, ועשויים לחול בהם שינויים לקראת הוצאת הפוליסות.

6.10.2 כל הכיסויים המבוקשים לא יושפעו מקיום עבודות כלשהן, שינויים, הרחבות, שיפוצים וכו' אשר יבוצעו ע"י המבוטחים ו/או מטעמם.

 • הגנה משפטית

6.11.1  מוסכם כי המבטח יעמיד למבוטח ולעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה לרבות ערכאות בתי משפט בגין תביעות פליליות המוגשות נגדם בקשר עם אירועים המכוסים בפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ו/או בפוליסה לביטוח חבות מעבידים, ללא  תשלום נוסף למעט השתתפות עצמית בסך 20,000 ₪ למקרה.

6.11.2 למרות האמור בניסוחי הפוליסות הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח, על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת המבוטח הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

6.11.3 המבטח לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה של אי נקיטת אמצעים כלשהם מצד המבוטח ו/או קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות או לחוקים בבחירת עובדים ו/או תקינות של ציוד ומתקנים.

6.11.4 המבטח יוודא כי טרם מינוי משרד עורכי הדין שימונה על ידו במסגרת העמדת הגנה משפטית למבוטחים כאמור בסעיף 6.11.1, המשרד ו/או מי מעורכי הדין המועסקים בו לא נמצא בניגוד עניינים. על עורכי הדין להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותם המקצועית בייצוג הרשות המקומית, ולהימנע במשך כל תקופת הייצוג ולאחריה (תקופה של שנה לפחות) מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים לרבות מצב של ייצוג כנגד הרשות המקומית.

6.11.5  עורך הדין שיספק את ההגנה המשפטית וכל עורכי הדין המועסקים מטעמו, לא ייצגו או יתנו שירותים משפטיים מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, נגד הרשות המקומית גם בעניינים ובנושאים בהם לא טיפלו מטעם הרשות המקומית, במהלך תקופת הייצוג ולאחריה בתקופה של שנה לפחות, אלא אם ניתנה הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב.

6.11.6 היה ויתברר כי במקרה מסוים מצוי עורך הדין שמונה מטעם המבטח בחשש לניגוד עניינים, יחליף המבטח את עורך הדין המייצג בהתאם לדרישת המבוטח.

6.11.7  במקרה בו נדרש ייצוג משפטי בנוגע לאירוע כלשהו כאשר המבטח הוא המבטח של גורמים נוספים המעורבים באותו מקרה בין אם נתבעו ובין אם לאו, ידאג המבטח כי המבוטחת תקבל ייצוג משפטי נפרד מייצוגם של המבוטחים האחרים אלא אם ניתנה הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב.

6.11.8  בתביעות פליליות או בתביעות לשון הרע יהיה המבוטח רשאי לבחור את עורך הדין המייצג. במקרים מסוימים, בתאום עם המבטח, יהיה נכון האמור לעיל גם לגבי תביעות בתחום האזרחי.

 • בכל הפוליסות המבוטחים יהיו:

עיריית אילת ו/או כלל התאגידים העירוניים והחברות העירוניות ו/או המנהלת המשותפת ו/או חברת מוסדות לחינוך ותרבות באילת מיסודה של הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל – בע"מ ו/או החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ ו/או חברת המזח ו/או החברה הכלכלית לאילת בע"מ ו/או עמותות ו/או מתנ"סים ו/או התאגיד העירוני לתיירות – בתנאי שהגופים הנ"ל הינם בשליטתה המלאה או החלקית ו/או שלעירייה יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם ו/או שהגופים מבוקרים על ידי העירייה למעט תאגיד המים "עין נטפים מפעלי מים וביוב בע"מ". גופים אלו נכללים בשם המבוטח אך ורק בתנאי שיוכח כי לא קיים ביטוח אחר שנערך על ידם או לטובתם ורק בגבולות זיקת הביטוח שלהם בנושא הביטוח לפי פוליסות אלה. אם קיים ביטוח אחר, כאמור, לא יכללו גופים אלה או כל אחד מהם בהגדרת שם המבוטח ופוליסה זו לא תחול עליהם.

 • המבטח מוותר על זכות שיבוב/תחלוף וכן לזכות לשיתוף ביטוחים של: המבוטחים, עובדיהם ו/או מועסקיהם ו/או מתנדביהם של אלה וכן כל מי שהמבוטחים ויתרו, בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, במפורש או מכללא, על זכות לתבוע מהם פיצוי או שיפוי ו/או התחייב לכלול כמבוטחים בפוליסות שלו ו/או לקדימות ביטוחיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כנגד המתנ"ס, משרד החינוך, הסוכנות היהודית, עובדיהם ומנהליהם.
  הויתור על זכות השיבוב/תחלוף לא יחול לטובת בן אדם אשר גרם לנזק בזדון.
 • שיעורי דמי הביטוח יהיו על בסיס שנתי ויחולו במשך כל תקופת ההתקשרות. על המבטח לנקוב את שעורי דמי הביטוח בנספח להצעה – באחוז בשקלים וכן לפרט את דמי הרשום, דמי הפוליסה, היטלים ודמי הביול. שער הדולר בנוגע לסעיף זה בלבד יקבע בהתאם לשער היציג של הדולר ביום הגשת ההצעה.
 • הוצאות הכנת תביעה
 • מוסכם כי המבטח יישא בהוצאות סבירות הנחוצות עבור תשלום שכרם של רו"ח, מומחים ויועצים אחרים המכינים ומגישים את הנתונים הדרושים להמצאת התביעה בעקבות מקרה ביטוח.
 • על הזוכה לבצע שערוך הרכוש המבוטח על חשבונו וזאת במידה ונדרש לכך על ידי המבוטחים. במידה ויערך שיערוך לרכוש המבוטח ונתקבלה הוראה מאת המבוטחים לעדכון סכומי הביטוח בהתאם (במידת הצורך), אזי יבוטל בפוליסות סעיף תת-ביטוח.
 • מוצהר ומסוכם בזה כי היקף הכיסוי בשום מקרה לא יפחת מנוסח הפוליסות הידוע כ"ביט 2013". בכל הפוליסות יבוטל סייג רשלנות רבתי (ככל וקיים). למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבוטח לפי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – 1981.
 • על אף האמור במפרטי הפוליסה, נוסח הפוליסות (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית והפוליסה לביטוח תאונות אישיות אשר יהיו בהתאם לתנאי הפוליסות אשר יצורפו להצעה ובכפוף לאמור במפרט), לבחירת המבטח, יהיה בהתאם לתנאי "ביט 2013" או מהדורה מקבילה לתנאי "ביט" הנהוגה אצל המבטח, כגון נוסח מנוביט, הראל-ביט, מגדל-ביט או פסגה.
 • המבוטח יהא זכאי לבצע על חשבונו סקר שיערוך רכוש, כולל שבר מכני. לאחר ביצוע הסקר והתאמת סכומי הביטוח בפוליסות על פיו – מבוטל סעיף "ביטוח חסר".
 • לפוליסות לא תתווספנה התנאות ו/או דרישות כלשהן, כולל בדבר אמצעי מיגון, אלא לאחר הסכמה מראש ובכתב של המבוטח.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הביטוח מורחב לכלול את מפעל הפיס בשם המבוטח בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מפעל הפיס עקב מעשה ו/או מחדל של העירייה ו/או של מי מהבאים מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 • ביטוח אחריות מעבידים

מורחב לשפות את מפעל הפיס ו/או מי מטעמו היה ונטען, לעניין קרות תאונות עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי מפעל הפיס ו/או מי מטעמו נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדיה של העירייה.

הפוליסות הנ"ל יהיו קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי מפעל הפיס והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מפעל הפיס. כמו כן, אי קיום תנאי הפוליסות והתניותיהן בתום לב על ידי העירייה ו/או על ידי מי מטעמה לא תגרע מזכות מפעל הפיס לקבלת שיפוי על פי הפוליסה/ות.

 • סקר

6.16.1   המבטח רשאי לבצע סקר סיכוני רכוש על חשבונו, בתאום עם המבוטח. העתק מלא מהסקר, לרבות כל נספח או עדכון של הסקר, ימסר למבוטח תוך 7 ימים מיום קבלתו על ידי המבטח וזאת ללא כל צורך בדרישה מהמבוטח.

6.16.2 לפוליסות לא תתווספנה התנאות ו/או דרישות, כולל בדבר אמצעי מיגון, אלא לאחר הסכמה מראש ובכתב מהמבוטח.

סכומי ביטוח וגבולות אחריות

 

 

 1. בטוח אש מורחב

 

1.1   מבנים, מבני עזר, דירות, מועדונים, מקוואות, בתי תפילה, שיפורי מבנה, סככות, צריפים ומבנים אחרים מכל סוג בניה שהוא, בין בבעלות המבוטח ובין שהמבוטח אחראי עבורם בכל דרך אחרת, המשמשים את המבוטח לכל סוגי פעילויותיו כולל כל רכוש קבוע נוסף מכל מין וסוג שהוא השייך למבנים והמשמש לכל מטרה שהיא, כולל אך לא מוגבל ל: יסודות, גדרות ושערים, צנרת ואינסטלציה עילית ותת קרקעית של מבנים, מתקנים סולאריים ולרבות שיפורי מבנה.

1.2   תכולה מכל מין וסוג שהוא, כולל בין היתר אך לא מוגבל ל: מכונות, קבועות, ציוד, חלקי חלוף ומלאי, מחשבים (לרבות מחשבים ניידים) רהוט, מוצגים ודברי אמנות בתערוכות, ספרים לרבות ספרי תורה, חפצי דת, כלי נגינה, מערכות קול ושמע, ציוד צילום והסרטה, ציוד קאנטרי-קלאב, בריכות וספורט, בעלי חיים בפינות חי, ציוד הג"א וכל רכוש נוסף שאינו מכוסה במסגרת סעיף 1.1 (מבנים) או רכוש שבוטח על ידי המבוטח עצמו בפוליסה אחרת, עבור הסיכונים הכלולים בפוליסה זו

סה"כ סכום ביטוח סעיפים 1.1 + 1.2 (כולל מבנה ותכולה משא"ז שכונת שחמון בסך 590,000 ₪) לעיל  235,000,000 ש"ח

1.3   תשתיות מוניציפאליות וציוד חוצות (על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר) כולל, אך לא מוגבל ל:

אינסטלציית על קרקעית ותת קרקעית של מים, ביוב, דלק גז, חשמל ותקשורת, קווי תמסורת וחלוקה, מתקני ספורט ומשחק, עמודי תאורה, גדרות, מדרכות, כבישים, משטחי בטון, אספלט וסינטטיים, תחנות הסעה, מיכלי איסוף אשפה, גשרים ומנהרות, שלטי הכוונה ופרסום, אנדרטאות, פסלים וקישוטי חוצות וכן צמחיה ועצים עד לסך 150,000 ₪ (אך לעניין צמחיה ועצים, למעט בגין נזקי טבע) על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר 45,000,000  ש"ח

1.4   הרחבת "כל הסיכונים", על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר  2,000,000  ש"ח

1.5   פריצה ושוד על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר 1,000,000 ש"ח

1.6   השתתפויות עצמיות:
נזקי טבע (לרבות רעידת אדמה) – כאמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 לנספח "תוספת הרחבות ושינויים לפוליסת אש מורחב". כל נזק אחר –  50,000  ש"ח.

 1. אחריות כלפי צד שלישי

בגין כל פעילויות המבוטח, מעשים ו/או מחדלים וזיקתו לנכסים, מקרקעין, ציוד ומתקנים ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כעירייה, על כל עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה במישרין ו/או בעקיפין על ידה, על ידי עובדיה, מתנדביה ו/או על ידי מי מטעמה, וכן זיקתה וחבותה החוקית בגין מקרקעין, נכסים, מבנים, ציוד ומתקנים, כולל אגמים, נהרות, נחלים וואדיות ומקורות מים. למען הסר ספק, כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין איצטדיונים, אולמות ספורט ומתקני ספורט לסוגיהם, פארקים ציבוריים, אולמות מופעים, מוזיאונים וכיו"ב, פיקוח, פעילויות התנדבותיות וקהילתיות, פעילויות ומופעי רחוב, קייטנות, פעילויות ספורט, פעילויות תלמידים המתנדבים במסגרות עירוניות כחלק מתוכניות הקשורות במשרד החינוך וכן עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת בשם המבוטח אך למעט תאגיד והמים ומכון לטהור שפכים.

2.1 רובד ראשון:

גבולות אחריות: לארוע 8,000,000   ש"ח  בסה"כ לתקופת הביטוח 20,000,000 ש"ח

השתתפות עצמית: 100,000 ש"ח לארוע אך 500,000 ₪ ביחס לנזקי טבע וארועים הקשורים במתקנים בתוך הים.

2.2 רובד שני:  גבולות אחריות:  לארוע  36,000,000 ש"ח בסה"כ לתקופת הביטוח 36,000,000 ש"ח

השתתפות עצמית: כל נזק אחר – 8,000,000 ש"ח לארוע

 1. חבות מעבידים

שכר עבודה שנתי צפוי 135,000,000 ש"ח  גבול אחריות לעובד, למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח 20,000,000   ש"ח השתתפות עצמית: 7,500 ש"ח לארוע אך 15,000 ש"ח לעובד בקשר עם מחלת מקצוע.

 1. אחריות מקצועית (כולל הרחבת חבות המוצר)

4.1   וטרינרים, תברואנים, אחיות, סייעות, שינניות, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, גזבר, מצילים, ממונים על בטיחות, מהנדסים, מנהלי פרויקטים, פקחים, מדריכים מקצועיים (לרבות חוגים מקצועיים), מדריכי ספורט מתנדבים ועובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי (לרבות אחריות שילוחית וישירה). בנוסף, אחריות העירייה בגין רופאים מכל סוג לרבות רופאי שיניים ופסיכיאטרים. אך למעט מחלקת מהנדס העיר והועדה המקומית לתכנון ובניה.

4.2   חבות המבוטח בגין עובדות בלתי מקצועיות במחלקה המשפטית בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה לפעילותן על פי הרשאה המוכנת להן על פי החוק בלבד ובנוסף כיסוי בגין הממונה על הביטוחים וכן עובדת אחראית נושא תכנון ובניה מוגבל לפעילותה במסגרת המחלקה המשפטית של העירייה בלבד ולא יחול על פעילות כלשהיא במסגרת ו/או בקשר לוועדה לתכנון ובניה.

4.3   עובדי מחלקות העוסקות בעבודות ייצור, תיקון וטיפול מכל סוג שהוא במוצרים.

4.4   כל המוצרים הנמכרים ו/או המסופקים על ידי המבוטחים כולל מכירה, אספקה, תיקון, טיפול, תחזוקה, הרכבה וכן יבוא לישראל.

4.5   תאריך כיסוי למפרע: 1.1.2000.

4.6   גבולות אחריות: לארוע  4,000,000 ש"ח בסה"כ לתקופת הביטוח  6,000,000 ש"ח

4.7   השתתפות עצמית: 50,000 ש"ח לכל התביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת אך לעניין שירותי הצלה 500,000 ש"ח לכל התביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת.

 1. ביטוח כספים בכספת ובהעברה (כולל הרחבת נאמנות עובדים)

גבול אחריות לכספים 250,000 ש"ח (מזומנים עד 50% מגבול האחריות) הרחבת נאמנות עובדים 500,000 ש"ח

השתתפות עצמית: 10% מהנזק, אך לא פחות מ- 4,000 ₪ ולא יותר מ- 10,000 ש"ח למקרה אך לעניין

נאמנות עובדים 10% מהנזק, אך לא פחות מ- 25,000 ₪ ולא יותר מ- 50,000 ש"ח למקרה

 1. ביטוח שבר מכני

סה"כ ציוד מיזוג אויר מרכזי   4,500,000  ₪

השתתפות עצמית: ביחס לציוד שגילו אינו עולה על 10 שנים – 10% מהנזק, אך לא פחות מ-10,000 ₪ ולא יותר מ-15,000 ₪; ולציוד שגילו מעל 10 שנים – 15% מהנזק, אך לא פחות מ-25,000 ₪ ולא יותר מ-40,000 ₪.

 1. ביטוח תאונות אישיות – נבחרי ציבורתקופת הביטוח: 1.7.20-30.4.21 (לצרכי המכרז תרשם הפרמיה השנתית והפרמיה בפועל תהא עפ"י חישוב פרו רטה).

סכומי ביטוח (לאדם):

במקרה מוות 455,000 ש"ח

במקרה נכות תמידית 455,000 ש"ח

הכיסוי הינו בגין ארוע שארע תוך כדי ו/או בגין ו/או בקשר פעילות כנבחרי ציבור.

מספר מבוטחים: 17 (או 18 בכפוף לתוצאות הבחירות המיוחדות).

ערות:

 1. השתתפות עצמית בכיסוי "פיצוי שבועי" – 7 ימים כולל יום התאונה.
 2. תקופת הפיצוי ל"פיצוי שבועי" – 104 שבועות.
 3. החריגים הבאים מבוטלים: חריג מלחמה פסיבית וחריג נהיגה ברכב דו גלגלי.
 4. מובהר בזה כי המבוטחים הינם בהתאם לרישומים הנמצאים אצל המבוטחים. עם זאת, בעת תביעה ימציא המבוטח למבטח את הרישומים הנדרשים.

טבלת חישוב פרמיות ביטוח – הצעת המציע

סוג הביטוח סכום ביטוח/

גבול אחריות

מיון ב-% פרמיה לתשלום
שנתית
1.  אש מורחב –

מבנים ותכולה
תשתיות – נזק ראשון

כל הסיכונים – נזק ראשון

פריצה ושוד – נזק ראשון

רעידת אדמה ונזקי טבע

השתתפויות עצמיות:

רעידת אדמה – בהתאם למפרט
נזקי טבע – 20% מהנזק בכל אתר, מינימום 500,000 ₪, מקסימום 1,500,000 ₪ לארוע אך ביחס לתשתיות וחופי רחצה מינימום 1,500,000 ₪ ומקסימום 3,250,000 ₪ לארוע.
"אתר" הינו שטח מעגלי ברדיוס של 500 מטר אשר מרכזו יקבע ע"י המבוטח.

כל נזק אחר – 50,000 ש"ח

 

235,000,000 ש"ח                                                                                              $

45,000,000 ש"ח

2,000,000 ש"ח

1,000,000 ש"ח

כלול

 

%__
%__
%__
____________ ש"ח
____________ ש"ח
____________ ש"ח
____________ ש"חכלול 
סוג הביטוח סכום ביטוח/

גבול אחריות

מיון ב-% פרמיה לתשלום
שנתית
3.   צד שלישי
רובד ראשון
גבול אחריות לארועגבול אחריות לתקופה
השתתפות עצמית:
100,000 ש"ח לארוע אך 250,000 ₪ ביחס לנזקי טבע וארועים הקשורים במתקנים בתוך הים.
 

8,000,000       ש"ח

20,000,000     ש"ח

 

 

______________ ש"ח
     רובד שני

גבול אחריות לארוע

גבול אחריות לתקופה
השתתפות עצמית:
8,000,000 ש"ח לארוע

36,000,000 ש"ח
36,000,000 ש"ח
______________ ש"ח
4.   חבות מעבידים

גבול אחריות לעובד

גבול אחריות לארוע ולתקופה

שכר עבודה שנתי צפוי

 

20,000,000 ש"ח

20,000,000 ש"ח

135,000,000 ש"ח

 

 

 

% __

 

 

______________ ש"ח

5.   אחריות מקצועית (כולל הרחבת אחריות המוצר)

גבול אחריות לארוע
גבול אחריות לתקופה

 

4,000,000 ש"ח

6,000,000 ש"ח

 

______________ ש"ח
6.   כספים ונאמנות עובדים

סכום ביטוח

נאמנות

250,000 ש"ח500,000 ש"ח %__%__ ______________ ש"ח______________ ש"ח
7.   שבר מכני

מכונות וציוד בהתאם לרשימה

 

4,500,000 ש"ח

%__  

______________ ש"ח

8. תאונות אישיות

17 איש

 

מוות – 455,000 ש"חנכות צמיתה – 455,000 ש"ח ______________ ש"ח

תנאי תשלום ע"ב מזומן

תשלום מזומן יחשב תשלום שנעשה כדלקמן: 5 תשלומים חודשיים רצופים כאשר התשלום הראשון חל 30 יום מיום תחילת הביטוח.

אנו מאשרים בזאת בחתימתנו כי חישוב הפרמיה ותנאי התשלום לעיל מהווים את הצעתנו הכספית למכרז ביטוחי עיריית אילת.

__________   __________________     _________________

      תאריך   חתימה וחותמת המבטח         שם החותם ותפקידו

 

תוספת הרחבות לפוליסה לביטוח אש מורחב

מהדורת ביט 2013

 

 1. לרשימת הסייגים לחבות המבטח

1.1    נכסים שאינם כלולים בביטוח

1.1.1   בסוף סעיף קטן א (2) יתווספו המילים: "האמור בסעיף זה לא יחול על פסלים המצויים בנכסים בהם פועל המבוטח או בסמוך אליהם. חבותו של המבטח על פי סעיף זה אינה עולה על 200,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח ובתנאי שהפסל עשוי מאבן ו/או ממתכת, לרבות זכוכית משולבת".

1.1.2   סעיף קטן ג' – יבוטל ובמקומו יאמר: כל רכב מנועי למעט:

1.1.2.1  אם משמש כמלאי עסקי.

1.1.2.2  ציוד שינוע והנפה לרבות עגורנים, מנופים ומלגזות. הכיסוי על פי סעיף זה אינו חל על סיכוני התנגשות, התהפכות והרחבת כל הסיכונים. תגמולי הביטוח לפי סעיף זה ישולמו בערכי שוק.

1.1.3   בסעיף קטן 1 ד', המילים "גידולים חקלאיים צמחיה ובעלי חיים" מבוטלות, אך לא לעניין נזקי טבע.

 1. תנאי מיוחד – חובת זהירות – מבוטל. אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על-פי דין.

 

 1. לרשימת סיכונים נוספים מבוטחים

3.1   סעיף ג' 1(ב'), השתתפות עצמית ורעידת אדמה – הסעיף יבוטל ובמקומו יאמר:

בקרות אבדן או נזק שנגרם ע"י סיכון זה, ישא המבוטח בהשתתפות עצמית בשיעור של 10% מסכום הביטוח לאתר בו נגרם הנזק, אך לא פחות מסך 30,000 ש"ח.

ההשתתפות העצמית המצטברת לכל האתרים בתחום השטח המוניציפאלי של הרשות בגין ארוע אחד לא יעלה על סך 5,000,000 ש"ח.

3.2   סעיף ג'(1), השתתפות עצמית וסיכוני סערה וסופה ו/או גשם, שבר ענן, שלג וברד ו/או נחשול ו/או שטפון – הסעיף יבוטל ובמקומו יאמר:

20% מהנזק בכל אתר, מינימום 500,000 ₪, מקסימום 1,500,000 ₪ לארוע אך ביחס לתשתיות וחופי רחצה מינימום 1,500,000 ₪ ומקסימום 3,250,000 ₪ לארוע.
"אתר" הינו שטח מעגלי ברדיוס של 500 מטר אשר מרכזו יקבע ע"י המבוטח.

3.3    לסעיף פריצה ושוד

3.3.1   השורה הראשונה בסעיף זה מבוטלת ובמקומה יאמר: "כיסוי זה תקף אם הדבר צוין במפורש בדף הרשימה בין אם חויבה בגינו פרמיה נפרדת ובין אם לאו".

3.3.2   אחרי המילים "שימוש במפתחות" יתווספו המילים "ו/או כרטיסים מגנטים ו/או אלקטרוניים".

3.3.3   בניגוד לאמור בסעיף זה, גבולות האחריות הנקובים ביחס לתקופת הביטוח הינם כפולים מאלו הנקובים ברשימה ו/או במפרט ביחס למקרה אחד.

3.3.4   היה ותופחת השתתפות עצמית לפי סעיף זה, לא תופחת השתתפות עצמית נוספת עבור נזקי זדון שנגרמו תוך כדי או לאחר פריצה.

3.4   לסעיף שביתות פרעות ונזק בזדון – המילה "פועל" תוחלף במילה "עובד".

3.5   הפוליסה מורחבת לכלול את הסיכונים הנוספים המפורטים להלן:

3.5.1   גניבה שלא ע"י פריצה (נזק ראשון)

גניבה של רכוש מתוך משרדי המבוטח ומבנים מסיביים של המבוטח (כהגדרתם בסעיף 3.5.2 להלן) על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט: מזומנים, שטרי כסף, שטרי בנק, ניירות ערך ותכשיטים.אחריותו של המבטח על פי סעיף זה מוגבלת לסכום שלא יעלה על 200,000 ש"ח לארוע ולתקופה.הכיסוי מורחב לכלול עד לסך 35,000 ש"ח לארוע גם גניבת רכוש שמטבעו להמצא תחת כיפת השמים בשטח פתוח, לרבות אך לא מוגבל למתקני משחק, נוי, גדרות, שערים, שלטים, מכולות ומבנים יבילים.

3.5.2   קריסה והתמוטטות

התמוטטות או קריסה של מבנים מסיביים. לעניין זה מבנים מסיביים – בנינים או מבנים הבנויים מבטון או מבלוקים או חומר הדומה להם ו/או לבנים ו/או אבן ו/או פלדה ו/או לוחות מתכת ולמעט מבנים בהקמה, ובתנאי כי אינם בנויים בשיטת פל-קל ולמעט אובדן או נזק שנגרמו מבלאי טבעי, חלודה, קורוזיה או מפגם בציוד, אולם הסתייגות זו לא תחול על רכוש אחר שניזוק כתוצאה מהתמוטטות או קריסה.

אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום שאינו עולה על 4,000,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופה אולם כאשר סכום הביטוח למבנים המבוטחים עולה על 20,000,000 ש"ח, יוגדל גבול האחריות לפי סעיף זה לכדי 6,000,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופה, משותף לפוליסה זו ולפוליסת אבדן תוצאתי של המבוטח.

3.6 סעיף ד'1 (סיכונים נוספים מבוטחים) נזקי נוזלים והתבקעות, לעניין צנרת תשתית (בניגוד לצנרת במבנים) הפוליסה אינה מכסה נזקים לצנרת עצמה ו/או הוצאות להחלפת  חלקי  צנרת  או עלות רכוש, שאינו רכוש צד ג', שנפגע מהנוזלים/התבקעות הצנרת כאשר גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה. (למען הסר ספק אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה) מובהר בזאת כי נזקים עקב  התבלות וחלודה  אינם מכוסים.
למען הסר כל ספק, כל הנ"ל בהתאם יחול על צנרת של בריכות שחיה.

3.7 סעיף חדש – הכיסוי הביטוחי לא יחול על קריסת מבנים שאינם בנויים בניה מאסיבית (בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או קרוונים) שגרם לקריסתם ו/או קריסת  מערכות (חשמל, מים, ביוב וכו') ו/או קריסת קירות תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות, אלא אם הארוע נגרם כתוצאה מארוע תאונתי חיצוני ובלתי צפוי.

3.8 סעיף טו' (השלמה לכל הסיכונים) – לא יחול על רכוש שגילו מעל 25 שנה למעט אם הארוע נגרם ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית ובלתי צפויה.

 1. לרשימת ההרחבות

הערה:  למען הסר ספק, כל ההרחבות תקפות. בכל מקום בו הותנה כי ההרחבה נרכשה ו/או צוינה בדף הרשימה יראה המבטח את הפוליסה והפרמיה ככוללת את ההרחבות.

4.1    רכוש מחוץ לחצרים –

4.1.1  חצרים מבוטחים – משמע, החצרים בבעלות ו/או בשכירות המבוטח ו/או בחכירה ו/או חצרים המופעלים במלואם או באופן חלקי ע"י המבוטח.

4.1.2 אחרי המילים "(קווי תמסורת וחלוקה)" יתווסף – "כאשר הם משמשים ככאלה".

4.1.3  גבול אחריות החברה להרחבה זו – 10% מערך הנזק או 100,000 ש"ח, הגבוה מביניהם.

הוצאות מיוחדות לאחר הנזק –

גבול אחריות החברה – 1,000,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

4.2    חפצים אישיים – גבול אחריות המבטח לכל אדם – 4,000 ש"ח.

4.3    הוצאות שחזור מסמכים – הסיפא תוחלף ל"אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך 2,000,000 ש"ח. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".

4.4    סעיף ערך כינון –

4.4.1  בסעיף 1 בהוראות מיוחדות, במקום "24 חודש" יאמר: "30 חודש".

4.4.2  בסעיף 6 א' יתווסף "ולא היתה כוונה להשמישם".

4.5    דמי שכירות וחבות השוכר –  כל האמור ביחס למבנים יחול בהתאמה גם ביחס לציוד. הכיסוי מורחב לכלול הוצאות העברה למבנה החלופי.

4.6    ביטוח עודף – המגבלה של 20% מבוטלת.

תוספת הרחבות לפוליסה אחריות כלפי צד שלישי מהדורת ביט 2013

 1. לרשימת ההגדרות

השתתפות עצמית –   אחרי הפסקה הראשונה יתווסף המשפט: משמעות המילים "מקרה  ביטוח" בכל הנוגע לחישוב ההשתתפות העצמית כוללת "סדרת מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת".

אחרי המילים "הוצאות חיצוניות" תתווסף המילה "סבירות".

 1. לרשימת הסייגים לחבות המבטח

2.1  סעיף 1 ב' – בסוף הסעיף יתווסף: "למניעת ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד שנפגע בוצע בפועל על ידי מעסיק אחר".

2.2  סעיף 2 א'1 – הסעיף מבוטל.

2.3  סעיף 5 – האמור בסעיף זה לא יחול על עבודות תיקון ו/או תחזוקה ו/או טיפול ו/או התקנות ו/או שיפוץ ו/או ניקוי ובלבד שגבול האחריות לא יעלה על 500,000 ש"ח לארוע ו-1,000,000 ₪ במצטבר לתקופת הביטוח.

2.4  סעיף 6 – בתחילת הסעיף יתווסף: "סכומים בהם חוייב המבוטח לפצות או לשפות אדם או גוף כלשהו בקשר עם".

2.5  סעיף 8 – הסעיף מבוטל.

2.6  סעיף 15 (חדש) – חריג פל-קל – חבות הנובעת מהתמוטטות של מבנה (או חלק ממבנה) שהינו בבעלותו או בחכירה לדורות של המבוטח אשר נבנה בשיטת "פל-קל" אולם סייג זה לא יחול אם מדובר במבנים המצויים בשכירות או לחילופין שהמבוטח קיבל אישור ממהנדס אזרחי המתמחה בקונסטרוקציה כי המבנה ניתן לשימוש ובמידה והאישור ניתן בכפוף למגבלות שימוש מסויימות, לא נעשתה חריגה ממגבלות השימוש הנ"ל.

 1. רשימת ההרחבות

3.1   סעיף 4 –  בסוף הסעיף יתווסף: "היה ותוגשנה כנגד כמה מיחידי המבוטח מספר  תביעות בגין נזק אחד, תחול על כל הנתבעים  יחדיו השתתפות עצמית אחת בלבד".

3.2   סעיף 5 -המילים "עובדי המבוטח" יוחלפו במילים "עובדי ו/או מנהלי ו/או חברי מועצת המנהלים של המבוטח". בסוף הסעיף יתווספו המילים "הכיסוי לפי הרחבה זו אינו כפוף להשתתפות עצמית".

3.3   סעיף 6  -לאחר המילים "קבלנים וקבלני משנה" יתווספו המילים "ושל כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו".

3.4   סעיף 7-בסוף הסעיף יתווסף: "וכן עבודות כנ"ל המבוצעות על ידי המבוטח בחצריו ובלבד ולא קיים כיסוי לחבותו של המבוטח מכח פוליסה אחרת שערך בקשר עם העבודות הנ"ל".

3.5   סעיף 8– מבוטל ובמקומו יאמר:

"חבות המבוטח בגין וכלפי עובדי המבוטח, משפחותיהם, מוזמנים ומשתתפים אחרים בארועים המאורגנים על ידי ו/או עבור ו/או בחסות ו/או באישור המבוטח לרבות ארועים חברתיים, קהילתיים, ספורטיביים לרווחת עובדיו ו/או לתושבים ו/או לתלמידים ו/או לקהילה. לגבי עובדי המבוטח, הכיסוי לפי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

3.6   סעיף 10מבוטל ובמקומו יאמר:

"על אף האמור בסעיף 1 של הגדרת "מקרה ביטוח", מוצהר בזה ומוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבות המבוטח בגין פגיעה אישית – PERSONAL INJURY (להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה) הנגרמת לצד שלישי כלשהו (מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות חבות בגין מאסר ו/או מעצר שווא, כליאה, כל חדירה לתחום הפרט, הפרה בתום לב של חובת סודיות, פגיעה בזכויות פרסום או ביטוי של הוצאת דיבה או השמצה, לשון הרע, פגיעה ברגשות או בשמו הטוב של אדם כלשהו וכן הפרת פרטיות, העלבת אדם לרבות פגיעה נפשית באדם, אפליה ו/או פינוי מוטעה)".

3.7   סעיף 11 –  לאחר המילים "ו/או באחריותו" יתווסף: "ו/או עקב פעולות סבירות שנעשו במטרה למנוע נזק לרכוש של המבוטח ו/או באחריותו ו/או לרכוש ו/או עסקו של צד שלישי".

3.8   סעיף 13 – מבוטל ובמקומו יאמר:

בניגוד לאמור בסעיף 3 א' לסייגים לחבות המבטח, מוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בקשר עם מזון ומשקאות, מתנות, דברי פרסום וכיו"ב שניתנו על ידי המבוטח, ללא תמורה כספית, לעובדיו ו/או לאורחיו ו/או לצד שלישי.כמו כן, מוצהר ומוסכם בזה כי, במסגרת פעילות של מתנדבים או פעילות אחרת של המבוטחים, לחלוקת מצרכים, ביגוד ומוצרים אחרים, לא יחשבו הנ"ל כמוצרים שסופקו, טופלו וכו' לעניין סייג חבות המוצר (סייג 3 א').

3.9   סעיף 14  – מבוטל ובמקומו יאמר:

"הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטחים, לרבות עובדי חברות כח אדם, עובדים המגישים חשבונית, עובדים אחרים ומנהלים חברי המועצה, בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עבודתם ו/או פעילותם אצל ו/או עבור המבוטחים וכן את חבותם האישית של חברי ועד, חברי מועצה (או גופים מקבילים) ומתנדבים בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עיסוקם בקשר עם פעולות המבוטח.האמור בהרחבה זו אינו חל על קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. לעניין חבותם האישית של כל האמורים לעיל, תחול השתתפות עצמית מקסימאלית בסך של 10,000 ₪ למקרה".

3.10 סעיף 16 א'– הסעיף מבוטל.

3.11 סעיף 17– מבוטל ובמקומו יאמר:

"הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח ו/או של עובדיו ו/או של מועסקיו (לרבות מתנדבים) העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על ידו, על ידי עובדיו או מועסקיו או על ידי אחרים. מובהר בזאת כי אם המבוטח ידע מראש שהמחזיק בכלי הנשק לא היה בעל רישיון לנשיאת כלי נשק, לא יהיה הוא עצמו ו/או המחזיק בכלי הנשק, לפי העניין, מבוטחים במסגרת הרחבה זו".

3.12 חדש– הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותם של בעלי מגרשים המושכרים לעירייה ו/או המשמשים את העירייה כמגרשי חניה ציבוריים. המבטחים מוותרים על כל טענה או דרישה מבעל המגרש ועל כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי בעל המגרש. לדרישת העירייה ירשמו המגרשים, או חלקם, בפוליסה ו/או ימסרו אישורים על קיום ביטוח עבור בעלי המגרשים.

3.13 חדש-מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיהם או מחדליהם של מתנדבים הפועלים מטעמו.

כמו כן, הפוליסה מכסה את אחריותם האישית של מתנדבים הפועלים בתום לב במסגרת פעילות התנדבותית שנעשית עבור או מטעם המבוטח. לעניין חבותם האישית של המתנדבים, תחול השתתפות עצמית מקסימאלית בסך של 10,000 ₪ למקרה.

3.14 סעיף 18 – (הגנה בהליכים פליליים)

3.14.1  הגדרת המונח "הליכים פליליים" – מבוטלת ובמקומה יאמר:

"הליכים  בהם נפתחה חקירה פלילית או נפתחו הליכים פלילים לרבות חקירת מוות וכן כאשר מוגש ו/או עלול להיות מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו. כל האמור לעיל בסעיף זה חל על הליכים כאמור הנובעים ממקרה ביטוח המכוסה עפ"י פוליסה זו".

3.14.2  הגדרת " שכר טרחה" תשונה ותהיה כדלקמן: "שכר טרחה סביר לניהול ההליכים המשפטיים".

3.14.3  גבול האחריות להרחבה זו יהיה 500,000 ש"ח לאירוע.

3.15 לרשימת ההרחבות מתווספים הסעיפים הבאים:

3.15.1  בניגוד לאמור בסעיף 2 ב' ו-4 ל"סייגים לחבות המבטח", הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח לרכוש השייך לצדדים שלישיים ואשר המבוטח אחראי להעברתו ו/או לשמירתו, בין אם באמצעות רכבים של המבוטח ובין אם באמצעות מובילים חיצוניים.

3.15.2  הוצאות מנע – בקרות ארוע העלול להוות איום מידי לקרות מקרה ביטוח, הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות  הוצאות שהוציא המבוטח מתוך כוונה למניעת קרות מקרה הביטוח.

הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות סבירות נוספות בהן נשא המבוטח במסגרת ו/או כתוצאה מפעולות המנע אותן היה עליו לבצע כאמור אם הן  נובעות במישרין מפעולות המנע בהן נקט המבוטח.

הכיסוי עפ"י פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין הוצאות מנע שהוצאו על ידי צד שלישי בעקבות ארוע בלתי צפוי אצל המבוטח המהווה סכנה לרכוש ו/או לגוף צד שלישי. הוצאות אלה לא תחשבנה לנזק פיננסי כספי כמשמעותו בסעיף 14 לרשימת סייגי פוליסה זו.

3.15.3  התחייב המבוטח בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, כי הביטוח הנערך על ידו, יהא קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר והמבטח מוותר על כל דרישה או תביעה או טענה לשיתוף הביטוח האחר כאמור.

3.15.4  הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח עפ"י תנאי הפוליסה ו/או עפ"י כל דין על ידי מי מהמבוטחים בתום לב, לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח.

 1. תנאי הפוליסה

4.1   לעניין סעיף 1 (הודעה על מקרה ביטוח), סעיף 3 (הודעה על הליכים), סעיף 7 (שינוי בעניין מהותי) וסעיף 9 (ביטוח כפל) ובניגוד לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.

4.2   סעיף 6 (חובת הזהירות) – מבוטל. אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על-פי דין.

4.3   סעיף 8 (טיפול בתביעות) –

4.3.1  בסעיף קטן ב' – נמחקה המילה "מוחלט".

4.3.2  סעיף קטן ד' (חדש) – הסעיף מבוטל.

4.4   סעיף 10 (תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים) – סעיף קטן ה', נמחקו המילים "וכן את הוצאות המבטח".

4.5  סעיף 12 (זכות הקיזוז) – אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

4.6   סעיף 14 (ביטול הביטוח) –

4.6.1   סעיף קטן ב' – מבוטל ובמקומו יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

4.6.2   לסעיף קטן ג' – בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה א' לסעיף זה".

4.7   סעיף 15 (מבוטח ראשי בפוליסה) – תתווסף הסיפא: "אם לא מצויין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצויין ראשון ברשימת שמות המבוטחים, יחשב כמבוטח ראשי."

4.8   מנוי שמאים (חדש)

מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח (או נציגו) והמבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם. מיד לאחר מסירת הדו"ח הסופי למבטח, ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק מהדו"ח.

 1. כללי:

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי נוסח ביט 2013.

תוספת הרחבות לפוליסה לביטוח אחריות מעבידים

מהדורת ביט 2013

 1. רשימת ההגדרות

1.1   מקרה ביטוח – המילים "תוך כדי ועקב" בשורה האחרונה מוחלפות במילים "תוך כדי ו/או עקב".

1.2   השתתפות עצמית – אחרי המילים "הוצאות חיצוניות" תתווסף המילה "סבירות".

 1. סייגים לחבות המבטח

2.1   סעיף א' – בתחילת הסעיף יתווסף: "סכומים בהם חוייב המבוטח לפצות או לשפות אדם או גוף כלשהו בקשר עם".

2.2   סעיף ה' – הסעיף מבוטל.

2.3   סעיף ז' 1 – הסעיף מבוטל.

2.4   סעיף י' (חדש) – חריג פל-קל

חבות הנובעת מהתמוטטות של מבנה (או חלק ממבנה) שהינו בבעלותו או בחכירה לדורות של המבוטח אשר נבנה בשיטת "פל-קל" אולם סייג זה לא יחול אם מדובר במבנים המצויים בשכירות או לחילופין שהמבוטח קיבל אישור ממהנדס אזרחי המתמחה בקונסטרוקציה כי המבנה ניתן לשימוש ובמידה והאישור ניתן בכפוף למגבלות שימוש מסויימות, לא נעשתה חריגה ממגבלות השימוש הנ"ל.

 1. רשימת ההרחבות

3.1   סעיף א' – הפסקה השניה מבוטלת ובמקומה יאמר:

"על אף האמור בסעיף ז' לרשימת הסייגים, לעניין חבות הנובעת מהיזק גופני, מוות, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים בחו"ל (מחוץ לשטח מדינת ישראל, השטחים המוחזקים ושטחי האוטונומיה הפלשתינית), יחול הכיסוי לפי הרחבה זו רק מעבר לסכומים שהמבוטח זכאי בגינם, על פי הפוליסה שהוצאה על ידו, או על ידי עובדיו, או עבורם, או לטובתם, בקשר עם הרכב המעורב בתאונה, ולא פחות מגבול האחריות המזערי הנדרש על פי החוק באותה מדינה בה ארעה התאונה".

3.2   סעיף ג' – מבוטל ובמקומו יאמר:

"פוליסה זו חלה בכל עת שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח, לרבות – אך לא מוגבל – הפסקת עבודה, בעת המצאו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו, וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה, כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו, זכויותיו או צרכיו כעובד של המבוטח, כולל נוכחות ו/או השתתפות בפעילויות ספורטיביות, חברתיות, השתלמויות, וכן ארועים קהילתיים או אחרים המאורגנים על ידי ו/או עבור ו/או בחסות המבוטח לרווחת עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או לקידום עסקיו ו/או לקהילה".

הכיסוי לפי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

3.3   סעיף ד' – מבוטל ובמקומו יאמר:

"הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטחים לרבות עובדים המגישים חשבונית, עובדים אחרים, מתנדבים, מנהלים וחברי מועצת המנהלים, בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל ו/או עבור המבוטחים וכן את חבותם האישית של חברי ועד או חברי מועצה (או גופים מקבילים) בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עיסוקם בקשר עם פעולות המבוטח. לעניין חבותם האישית של כל האמורים לעיל, תחול השתתפות עצמית מקסימאלית בסך של 10,000 ₪ למקרה.

האמור בהרחבה זו אינו חל על קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם".

3.4   סעיף ה' – סעיף ה' מבוטל ובמקומו יאמר:

"הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו של המבוטח ו/או של המועסקים על ידו לרבות עובדים המגישים חשבונית, עובדים אחרים, מתנדבים, מנהלים וחברי מועצת המנהלים העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק על ידו, על ידי המועסקים על ידו או על ידי אחרים. מובהר בזאת כי אם המבוטח ידע מראש שהמחזיק בכלי הנשק לא היה בעל רשיון לנשיאת כלי נשק, לא יהיה הוא עצמו ו/או המחזיק בכלי הנשק, לפי העניין, מבוטחים במסגרת פוליסה זו".

3.5   סעיף ו' – המשפט האחרון מבוטל ובמקומו יאמר: "לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו ארועים שארעו תוך כדי ו/או עקב עבודתו/ם בעסק המבוטח או עבורו".

3.6   סעיף ט' – לאחר המילה "לשפות" בשורה הראשונה יתווסף בסוגריים "(או לכלול כמבוטח נוסף במידה והמבוטח התחייב לכך בכתב טרם קרות הארוע)".

3.7   סעיף יא'

3.7.1    הגדרת המונח "הליכים פליליים" – מבוטלת ובמקומה יאמר:

"הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או נפתחו הליכים פלילים לרבות חקירת מוות וכן כאשר מוגש ו/או עלול להיות מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו. כל האמור לעיל בסעיף זה חל על הליכים כאמור הנובעים ממקרה ביטוח המכוסה עפ"י פוליסה זו".

3.7.2    הגדרת "שכר טרחה" תשונה ותהיה כדלקמן: "שכר טרחה סביר לניהול ההליכים המשפטיים".

3.7.3    גבול האחריות להרחבה זו יהיה 500,000 ש"ח לאירוע.

3.8   לרשימת ההרחבות מתווספים הסעיפים הבאים:

3.8.1    למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער ולא תושפע מאי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951 וחוק עבודת נשים תשי"ד-1954 על תקנותיהם, והסכמי עבודה קיבוציים אחרים.

3.8.2    בקרות ארוע העלול להוות איום מידי לקרות מקרה ביטוח, הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכסות הוצאות שהוציא המבוטח מתוך כוונה למניעת קרות מקרה הביטוח.

הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות סבירות נוספות בהן נשא המבוטח במסגרת ו/או כתוצאה מפעולות המנע אותן היה עליו לבצע כאמור אם הן  נובעות במישרין מפעולות המנע בהן נקט המבוטח.

3.8.3    התחייב המבוטח בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, כי הביטוח הנערך על ידו, יהא קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר והמבטח מוותר על כל דרישה או תביעה או טענה לשיתוף הביטוח האחר כאמור.

3.8.4    הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח עפ"י תנאי הפוליסה ו/או עפ"י כל דין על ידי מי מהמבוטחים בתום לב, לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח.

3.8.5    כל שינוי במספר עובדי המבוטח במהלך תקופת הביטוח לא יפגע בהיקף הכיסוי.

3.8.6    על אף האמור בהגדרת "מקרה ביטוח", מוצהר בזה ומוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבות המבוטח בגין פגיעה אישית – PERSONAL INJURY (להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה) הנגרמת למי מעובדי המבוטח (מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות חבות בגין מאסר ו/או מעצר שווא, כליאה, כל חדירה לתחום הפרט, הפרה בתום לב של חובת סודיות, פגיעה בזכויות פרסום או ביטוי של הוצאת דיבה או השמצה, לשון הרע, פגיעה ברגשות או בשמו הטוב של אדם כלשהו וכן הפרת פרטיות, העלבת אדם לרבות פגיעה נפשית באדם, אפליה ו/או פינוי מוטעה)".

 1. תנאי הפוליסה

4.1   לעניין סעיף 1 (הודעה על מקרה נזק), סעיף 3 (הודעה על הליכים), סעיף 8 (שינוי בעניין מהותי) וסעיף 9 (ביטוח כפל) ובניגוד לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.

4.2   סעיף 6 ב' (טיפול בתביעות) – נמחקה המילה "מוחלט".

4.3   סעיף 7 (חובת הזהירות) – מבוטל. אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על-פי דין.

4.4   סעיף 10 (תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים) – מסעיף קטן ו' מבוטלות המילים "וכן את הוצאות המבטח".

4.5   סעיף 12 (זכות הקיזוז) – אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

4.6   סעיף 14 (ביטול הביטוח)

4.6.1  סעיף קטן א' מבוטל ובמקומו יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

4.6.2  לסעיף קטן ג' – בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה ב' לסעיף זה".

4.7   סעיף 15 (מבוטח ראשי בפוליסה)

נתווסף הסיפא: "אם לא מצויין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצויין ראשון ברשימת שמות המבוטחים, יחשב כמבוטח ראשי".

4.8   מנוי שמאים (חדש)

מנוי שמאים ו/או חוקרים יעשה בתאום בין המבוטח או נציגו ובין המבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם.

 1. כללי:

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים נוסח ביט 2013.

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית (כולל הרחבה לאחריות המוצר)

נספח הרחבות ושיפורים לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ביט 1/2000:

 1. סעיף ג' למבוא הפוליסה – לאחר המילים "השטחים המוחזקים" יתווסף: "אלא אם צוין אחרת ברשימה לפוליסה".
 2. לרשימת ההגדרות לפוליסה

2.1        הגדרת מקרה הביטוח – לאחר המילה "שמקורם" יתווסף: "או שנטען שמקורם".

2.2        הגדרת דין – תתווסף הסיפא: "אלא אם צוין אחרת ברשימה לפוליסה".

 1. לרשימת הסייגים לחבות המבטח

3.1        סייג 5 –חבות המבוטחת תחת הפוליסה לביטוח חבות מעבידים של המבוטח או, בהעדר פוליסה כזו, חבות הניתנת לביטוח על-פי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים נוסח "ביט" מהדורת 2013.

3.2        סייג 6 – הסעיף מבוטל.

3.3        סייג 7   – תתווסף הסיפא: "אלא אם צוין אחרת ברשימה לפוליסה".

3.4        סייג 9 – תתווסף הסיפא: "סייג זה לא יחול כאשר בית משפט ו/או בורר ו/או גוף
אחר במעמד שיפוטי או מעין ‏‏שיפוטי קבע שהעבודה שבוצעה על ידי המבוטח
תבוצע מחדש על ידי גוף אחר ובתנאי שהוצאות אלה הינן חלק מתביעת צד
שלישי או נפסקו לטובת הצד השלישי."

3.5        סייג 8 – תתווסף הסיפא: "אלא אם ההסכם או ויתור על זכות השיבוב אושר על ידי המבטח בכתב מראש או שהמבטח אישר כי ביטוחי המבוטחים קודמים או כי המבטח מוותר על זכות לתביעה ו/או לשיתוף ביטוחי אותו צד".

3.6        סייג 12 – מבוטל.

 1. לרשימת ההרחבות

4.1        בכל מקום בפרק זה מבוטלות המילים " מוסכם ומוצהר בזה כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת".

4.2        סעיף 4 – תתווסף הסיפא: "ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת חובת הסודיות ו/או אי-יושר עובדים". הכותרת "הוצאת דיבה" נמחקה.

4.3        סעיף 7

4.3.1 – המילים "6 חודשים" מוחלפות במילים: "12 חודשים".
4.3.2 – הסיפא המתחילה במילים "הפרמיה הנוספת…" מבוטלת.

4.4        סעיף 8
4.4.1 – לאחר המילים: "שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו" יתווסף: "או טרם תקופת הביטוח של פוליסה זו אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי".

4.4.2 – בהגדרת "הליכים פליליים", מוחלפות המילים: " מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, לרבות חקירת סיבת מוות" במילים: "נפתחת חקירה פלילית, לרבות הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ו/או חקירת סיבת מוות".

4.4.3 – לסייג 3 תתווסף הסיפא, למען הסר ספק, עובדים קבועים העובדים תחת חשבונית לא יחשבו כקבלנים או קבלני משנה לעניין סייג זה.

4.4.4 – גבול האחריות להרחבה זו מוחלף מסך 50,000$ לסך 125,000$.

4.5        סעיף 9 (חדש) – פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותם האישית של כל עובדי המבוטח לרבות עובדים העובדים תחת חשבונית ו/או בהסדרים מיוחדים אחרים ו/או מתנדבים ו/או חברי מועצת המנהלים ו/או דירקטורים ו/או חברי ועד אך במפורש למעט קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

4.6        סעיף 10 (חדש) – אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על פי הפוליסה על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד (אחריות צולבת) כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו, על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

4.7        סעיף 11 (חדש)
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח ‏‏הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף שנמצא בשרותו של המבוטח ו/או הפועל כסוכנו ו/או מורשו ו/או נציגו ו/או מיופה ‏‏כוחו של המבוטח במסגרת העסוק בגינו ניתן הכסוי על פי פוליסה זו. הכיסוי הביטוחי יחול גם על אותו אדם או גוף, בכפוף לכך שהמבוטח התחייב בכתב קודם לקרות מקרה הביטוח לבטח את חבותו וזאת בגין פעילויותיו עבור המבוטח בלבד בתחום העיסוק שבגינו ניתן ביטוח זה, כמצוין ברשימה.
4.8        סעיף 12 (חדש)
מוצהר בזאת ומוסכם, כי הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח, לבטח את חבותו בביטוח אחריות מקצועית בגין עבודה אותה ביצע המבוטח עבורו ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי המבוטח עבור אותו אדם או גוף בקשר לעיסוקו של המבוטח כמוגדר ברשימה. לעניין סעיף זה, תחול פוליסה זו על כל תנאיה, סייגיה והוראותיה, על כל אחד מיחידי המבוטח, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, כאילו הוצאה פוליסה נפרדת עבור כל אחד מיחידי המבוטח בתנאי כי אחריות
המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו, לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה בגין כל אחד מפרקי הפוליסה.

4.9        סעיף 13 (חדש)
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי-קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא יפגע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

 1. לתנאי הפוליסה

5.1        סעיף 10 (ביטוח כפל) – במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.

5.2        סעיף 6 (שמירת תנאי בטיחות) – תתווסף הסיפא: "כפי שהוסכמו בכתב בין המבטח והמבוטח".

5.3        סעיף 7 (שינוי בעניין מהותי) – בסעיף קטן ב', במקום המילים: "או מופיע במידע כתוב אחר שהועבר למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח" ירשם: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".

5.4        סעיף 8 א' (טיפול בתביעות) –

5.4.1 נמחקה המילה "מוחלט".
5.4.2 לאחר המילים: "מוסכם כי המבטח" יתווסף: "ינהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וכן".

5.5        סעיף 11 (תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים) – סעיף קטן ד', נמחקו המילים "וכן את הוצאות המבטח" למעט הוצאות משפטיות.

5.6        סעיף 13 (זכות הקיזוז)

אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים: "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

5.7        סעיף 15 (ביטול הביטוח) –

5.7.1     הפיסקה הראשונה מבוטלת ובמקומה יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל
הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

5.7.2     לפיסקה האחרונה תתווסף הסיפא: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה א' לסעיף זה".

 1. הערה כללית:

6.1  כאשר הפוליסה הוצאה במטבע דולר, כל הסכומים המפורטים בנספח זה שהינם במטבע ש"ח יומרו לדולרים על פי השער היציג החל במועד תחילת הביטוח.

6.2 מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית נוסח ביט
1/2000.

 1. סייגים נוספים

7.1 בסייג 2 מסייגי הפוליסה המילים "אחד מהשותפים" תוחלפנה במילים " אחראי על הביטוח אצל המבוטח ו/או גזבר ו/או ראש העיר".

7.2        תביעה כלשהי הנובעת מאי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו.

7.3        קנסות, פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא.

7.4        לעניין השמצה, הוצאות דיבה או הוצאת שם רע או פגיעה בפרטיות  – הכיסוי לא יחול לטובת אדם שפעל כוונת זדון. למען הסר ספק, אין בסייג זה בכדי לגרוע מהכיסוי למבוטחים אחרים.

7.5        חבות כלשהיא הנובעת מהמסוכנות שבאסבסטוזיס  או מחלה כלשהיא הנלווית או הקשורה לאסבסט והנובעת במישרין או בעקיפין מטיפול יצור, עיבוד מכירה , אחסון או שיווק אסבסט או במוצרי אסבסט או כאלה שמכילים אסבסט.

7.6        חבות כדירקטור או כנושא משרה הניתנת לכיסוי באופן סטנדרטי בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה של המבטח.

7.7        כל חבות כדירקטור או כנושא משרה.

7.8        קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים

7.9        אובדן מכל סיבה שהיא לניירות ערך, כספים, המחאות שטרות ורכוש  אחר המופקד  בנאמנות אצל המבוטח.

7.10      אובדן שימוש, עיכוב ואי עמידה בלוח הזמנים אשר אינם נובעים ממקרה ביטוח המכוסה עפ"י הפוליסה (או היה מכוסה אלמלא ההשתתפות העצמית).

7.11      נזקים כספיים שאינם נובעים מנזק פיזי לגוף או לרכוש עקב אבדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן או אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם, אלא אם יוכח ע"י המבטח כי קיים קשר סיבתי בין התרשלות הרשות במתן או אי מתן ו/או אכיפת הרישוי לבין הנזק ו/או האבדן הפיזי שנגרם שאז  יחול החריג גם על נזקים פיזיים לגוף או לרכוש. למען הסר ספק, החריג לא יחול מקום בו יוכח כי העירייה נקטה בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה כלפי החייבים ברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם בסמכות הרשות בכלל.

הרחבה מיוחדת – אחריות המוצר

נספח הרחבות ושיפורים לפוליסה לביטוח אחריות המוצר מהדורת ביט 2013:

 1. לרשימת הסייגים

1.1   סעיף 4, אולם האמור בסעיף זה לא יחול כאשר לא ניתן היה לצפות שהפגם במוצר עלול לגרום לנזק.

1.2   סעיף 10, המילים "או היה חייב לדעת" – מבוטלות.

 1. לרשימת ההרחבות

2.1    סעיף 1 (הרחבת משווקים) –   מבוטל ובמקומו יאמר: "מוסכם ומוצהר בזה כי בכפוף לתנאי הפוליסה מורחב הכיסוי לשפות כל אדם או גוף המשווק את מוצרי המבוטח בגין אחריותו הנובעת משיווק מוצרים אלה.

הכיסוי על פי הרחבה זו הינו בהתאם לתוספת "VENDORS" הנהוגה אצל המבטח. פוליסה זו תהיה ראשונה וקודמת לכל פוליסה אחרת של המשווק.

2.2    סעיף 2 (תקופת גילוי) –  בסוף הסעיף יתווסף: "מוסכם בזאת כי לענין סעיף זה דרישה מטעם המבטח להגדלת פרמיה בשיעור העולה על 75% תיחשב כסירוב לחדש את הפוליסה".

2.3    סעיף 3 (עבודות שנמסרו)   –   המילים "כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת. אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף" – מבוטלות.

2.4    סעיף 4 (אחריות צולבת)    –  בסוף הסעיף יתווסף: "היה ותוגשנה כנגד כמה מיחידי המבוטח מספר תביעות בגין נזק אחד, תחול על כל הנתבעים יחדיו השתתפות עצמית אחת בלבד".

2.5    סעיף 5 (הגנה בהליכים פליליים) –

2.5.1   הגדרת הליכים פליליים – אחרי המילים " ו/או מוגש" יתווסף "או עלול להיות מוגש".

2.5.2   הגדרת שכר טרחה תשונה ותהיה: "שכר טרחה סביר לניהול ההליכים המשפטיים".

2.5.3   גבול האחריות להרחבה זו יהיה 500,000 ש"ח למקרה ולתקופה.

 1. לתנאי הפוליסה

3.1   סעיף 13 (זכות הקיזוז) –

3.1.1  אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

3.1.2  נמחקו המילים: "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת".

3.2   סעיף 10 (ביטול הביטוח)

3.2.1  סעיף קטן א' מבוטל ובמקומו יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

3.2.2  לסעיף קטן ג' – בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה ב' לסעיף זה".

3.3   מנוי שמאים (חדש)

מנוי שמאים ו/או חוקרים יעשה בתאום בין המבוטח או נציגו ובין המבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם.

 1. הערה כללית:

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים נוסח ביט 2013.

תוספת הרחבות לפוליסה לביטוח כל הסיכונים – כספים

מהדורת ביט 2013

 1. דף המבוא – בשורה הראשונה, המילה "פיזי" מבוטלת.
 2. הגדרות

2.1     כספים –  בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ו/או המחאות נוסעים ו/או שוברי אשראי ו/או כרטיסים למופעים ו/או כרטיסי טיסה וכיוצ"ב".

2.2     פריצה   –  האמור בסעיף זה מבוטל ובמקומו יאמר: "גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח ובתנאי שהחדירה לחצרים או לחלק מהם או היציאה מהם בוצעו באלימות או בכח ונשארו סימנים המעידים על כך, או שהחדירה לחצרים נעשתה באמצעות מפתחות ו/או כרטיסים מגנטיים ו/או אלקטרוניים מתאימים שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שהשמוש בהם נעשה שלא כדין או שהחדירה לחצרים או הגניבה נעשו על ידי שימוש ו/או איום בשימוש באלימות כלפי אדם או שהחדירה התגלתה ע"י מערכת האזעקה". מוסכם באם בעת ביצוע פריצה יוסר המנעול ולא ימצא לאחר מכן, יחשב המקרה כפריצה המכוסה לפי הפוליסה, בלבד שיוכח כי היה קיים מנעול לפני הארוע".

 1. דרכי הפיצוי –  בכל מקרה של סתירה בין האמור בסיפא של סעיף זה ביחס לסה"כ  גבול אחריות החברה לבין האמור בהרחבה מיוחדת, האמור בהרחבה מיוחדת ביחס לאחריות המבטח יגבר.
 2. הרחבה מיוחדת – בסוף הסעיף מתווסף "או סכום גבוה יותר כפי שיוסכם עם השמאי המטפל".
 3. הרחבת נאמנות עובדים – על אף האמור בכל מקום אחר בפוליסה, מורחב הכיסוי לכלול נאמנות עובדים בהתאם לפוליסה לביטוח נאמנות נוסח ביט 2013 בגבולות אחריות בסך 500,000 ₪ לארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. תאריך רטרואקטיבי – 1.7.1997.
 4. חריגים

6.1   סעיף 4 –   לאחר המילים "עובד המבוטח" יתווסף "הניתנת לכיסוי תחת הפוליסה לביטוח נאמנות עובדים נוסח ביט 2013".

6.2   סעיף 5 –   במקום "עקב" יאמר "שטיבם".

6.3   סעיף 8  –   המילים "ו/או תוך ביצוע שוד" מבוטלות ובמקומן יאמר "אלא אם הגניבה בוצעה תוך כדי ביצוע שוד".

 1. הרחבות

7.1     לסעיף 1 ב' –   במקום "40,000 ש"ח" יאמר "80,000 ש"ח".

7.2     סעיף 2 – המילה "מוכרים" מוחלפת במילים: "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית".

7.3     הרחבות נוספות

7.3.1  אם צויין ברשימה או במפרט כי הכספים בחצרי המבוטח מכוסים רק בעת היותם בכספת, אזי מורחבת הפוליסה לכסות הכספים גם בהיותם מחוץ לכספת בסכום שלא יעלה על 50% מסכום הביטוח. לאחר שעות העבודה, מוגבל הכיסוי לכספים הנמצאים מחוץ לכספת, לסכום שלא יעלה על 7,500 ש"ח במזומנים ו/או שווי מזומנים 50,000 ש"ח לשקים, שטרות, המחאות וכד' על בסיס נזק ראשון. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרחבה הנ"ל כפופה לסעיף 4 (מעילה על-ידי עובד) בפרק ה"חריגים" בפוליסה.

7.3.2  מוצהר ומוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף ה"הבהרה", בסעיף 11 ברשימת החריגים ובסעיף 3 ברשימת ההרחבות שבפוליסה, מורחב הכיסוי כדי לשפות את המבוטח בגין אבדן כספי עקב זיוף של המחאות ריקות ו/או מלאות שנגנבו מהמבוטח, בתנאי שאחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על סכום הביטוח ובכל מקרה לא יותר מ- 75,000 ש"ח בגין ארוע אחד ובסה"כ במשך תקופת הביטוח. הרחבה זו מותנית בכך כי ההמחאות כאמור היו משורטטות מראש בציון למוטב בלבד.

7.3.3  לפי בחירת המבוטח, תהיינה הכספות עצמן מכוסות גם הן על פי פוליסה זו על בסיס ערך כינון בסכום שלא יעלה על 20,000 ש"ח לכספת אחת, אלא אם צויין אחרת ברשימה.

7.3.4  מוצהר ומוסכם בזה כי גבולות אחריות המבטח, למעט גבולות האחריות לפי סעיפים 7.3.1 ו-7.3.2 לעיל, יוכפלו במקרה של שביתה או השבתה של הבנק בו נוהג המבוטח להפקיד כספים, משעה טרם הסגירה של הבנק ועד לשעה 12:00 ביום הראשון לאחר חידוש הפעילות המלאה בבנק.

 1. סעיף "חובת זהירות" – מבוטל. אין בכך לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על פי דין.
 1. תנאי הפוליסה

9.1   לעניין סעיף 2 (שינוי בעניין מהותי), סעיף 5 (ביטוח כפל) וסעיף 6 (תביעה לתגמולי-ביטוח) ובניגוד לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.

9.2   סעיף 2 ב' (שינוי בעניין מהותי) – האמור בסעיף זה מבוטל ובמקומו יאמר: "עניין מהותי הוא עניין שיש בו כדי להשפיע על המבטח לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים הקיימים".

9.3   סעיף 3, תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים – המילים "וכן הוצאת החברה" מהסיפא של סעיף קטן ה' מבוטלות.

9.4   סעיף 8 – כותרת הסעיף מוחלפת ותקרא: מינוי שמאים ותשלום תגמולי ביטוח.

9.4.1  מתווסף – "מינוי שמאי לטיפול בנזקים ייעשה בתיאום בין המבוטח או נציגו ובין המבטח, אשר אף ישלם את שכר טרחת השמאי. השמאי ימסור למבטח דו"ח ראשוני וכל דו"ח נוסף בהקדם האפשרי".

9.5   סעיף 11, זכות הקיזוז – אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

10.6 סעיף 12 ביטול הביטוח

10.6.1 סעיף קטן ב' – מבוטל ובמקומו יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

10.6.2 לסעיף קטן ג' – בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה א' לסעיף זה".

10.7 סעיף 15, מבוטח ראשי בפוליסה – תתווסף הסיפא: "אם לא מצויין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצויין ראשון ברשימת שמות המבוטחים, יחשב כמבוטח ראשי."

10.8 מנוי שמאים (חדש)

מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח (או נציגו) והמבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם. מיד לאחר מסירת הדו"ח למבטח, ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק מהדו"ח.

 1. הערות כלליות:

11.1 כאשר הפוליסה הוצאה במטבע דולר, כל הסכומים המפורטים בנספח זה שהינם במטבע ש"ח יומרו לדולרים על פי השער היציג החל במועד תחילת הביטוח.

11.2 מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים – כספים נוסח ביט 2013.

תוספת הרחבות לפוליסה לביטוח מכונות (שבר מכני)

מהדורת ביט 2013

 1. דף המבוא (הסעיף האופרטיבי) – אחרי המילים: "הנזכרים ברשימה" (בשורה השלישית) יתווסף "ו/או בכל מקום בשטח מדינת ישראל, השטחים המוחזקים (כולל שטחי ישובים ישראלים וכן שטח בסיסים ועמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה")".
 2. חריגים

2.1   סעיף 2 – בסיפא יתווספו המילים "ושנעשו בהוראת מנהל".

2.2   סעיף 5 ס"ק ב' – לאחר המילים "מחומר פלסטי קשיח" יתווסף "או מחומרים מרוכבים על בסיס שרפים המשמשים לתעשיית ציוד ומכונות".

2.3   סעיף 7 –  אחרי "אובדן או נזק" יתווסף "שנבעו או נגרמו באורח טבעי".

2.4   סעיף 8 – המילים "רשלנות פושעת" מבוטלות. אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח על-פי דין.

 1. הרחבות

3.1   לסעיף 2, הוצאות מיוחדות – יתווספו המילים "או 12,000 ש"ח הגבוה מביניהם, אך לא יותר מההוצאה בפועל".

3.2   לסעיף 5, נזק נוסף – בסיפא יתווסף "מבלי שתופחת השתתפות עצמית נוספת".

3.3   לסעיף 9, סעיף שומה – במקום "5%" יאמר "10%".

3.4   לסעיף 11, מס ערך מוסף – האמור בסעיף מבוטל ובמקומו יאמר:

"מוסכם כי סכומי הביטוח והשיפוי אינם כוללים מס ערך מוסף כאשר המבוטח רשאי לקזז מס תשומות (מע"מ), אולם המע"מ והשיפוי בגינו נכללים במסגרת הכיסוי כאשר המבוטח אינו רשאי לקזז את המע"מ ו/או כאשר הביטוח מתייחס לרכוש שאינו שייך למבוטח, וזאת בתנאי שהמבוטח חייב לפצות את בעל הרכוש בסכום הכולל מס ערך מוסף".

3.5   לסעיף 13, התאמות ציוד – המילה "נמוך" תוחלף במילה "גבוה".

3.6   לסעיף 14, חלקים שיצאו מכלל שימוש – מגבלת הכיסוי עפ"י הרחבה זו תעמוד על 10% מערך הפריט שניזוק כחדש או 100,000 ש"ח הנמוך משניהם.

3.7   הרחבות נוספות

3.7.1   אובדן חומרים בתהליך – הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק לנוזלים ו/או גז ו/או חומרים אחרים כתוצאה מאירוע המכוסה עפ"י הפוליסה וזאת עד לגבול שיפוי בסך 100,000 ש"ח לאירוע.

3.7.2   שכירת ציוד חליפי – הפוליסה מורחבת לכסות שכירה ו/או חכירה ו/או שאילה של ציוד ו/או מכשור חליפי, במקרה של אובדן או נזק לרכוש המבוטח, וזאת עד לגבול שיפוי בסך 100,000 ש"ח לארוע.

3.7.3   כבלים וצינורות – הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לכבלים ולצנרת מכל סוג המחובר למכונות ו/או לציוד המבוטחים וזאת עד לגבול שיפוי בשיעור של 15% מסה"כ סכום הביטוח של המכונות והציוד המבוטחים לפי פוליסה זו. גבול השיפוי הנ"ל מהווה סכום ביטוח נוסף וסעיף א' לפרק ההרחבות ישונה בהתאם.

 1. תנאי הפוליסה

4.1   לעניין סעיף 10 (שינוי בעניין מהותי), סעיף 11 (הודעה על אירוע מקרה ביטוח)  וסעיף 20 (ביטוח כפל) ובניגוד לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.

4.2   סעיף 7 (תשלומי דמי-הביטוח ודמים אחרים) – סעיף קטן ה', נמחקו המילים "וכן את הוצאות המבטח".

4.3   סעיף 8  (חובת זהירות, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו) – בסוף הסעיף יתווסף: "למען הסר ספק, האמור בסעיף זה אינו מהווה תנאי לכיסוי ובלבד כי המבוטח נתן הנחיות לגורמים הרלוונטיים לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה."

4.4   סעיף 10 (שינוי בעניין מהותי) – בסיפא של סעיף ב' יתווסף: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש לכרות את חוזה הביטוח בכלל והאם לכורת אותו בתנאים הקיימים או בתנאים אחרים.

4.5   סעיף 14 ב' – אחרי המילים "לפני קרות האובדן" בשורה השנייה יתווספו המילים "כן ישלם המבטח את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה ובתנאי שסך תגמולי הביטוח לא יעלו על ערכו של הפריט כמפורט ברשימה."

4.6   סעיף 15 (זכות הקיזוז) – אחרי המילים "כל סכום" יתווספו המילים "שמועד פירעונו חלף וטרם שולם".

4.7   סעיף 16 (סעיף מקדמות) – בשורה הראשונה, לאחר המילים "על ידי המבטח" יאמר "אשר אף ישלם את שכר טרחת השמאי, בתיאום עם המבוטח או נציגו".

4.8   בסעיף 18 (תקופת התיישנות) – יתווסף: "אולם התביעה לתגמולי ביטוח בגין רכוש של צד שלישי המבוטח לפי פוליסה זו אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח".

4.9   סעיף  19 (ביטול הביטוח)

4.9.1  סעיף קטן ב' – מבוטל ובמקומו יאמר: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח והביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני קבלת ההודעה על ידי המבטח, ובמקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי-הביטוח היחסיים ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור או לאחר שהביא המבוטח למבטח אישור בכתב מאת מקבל ההתחייבות על הסכמתו לביטול הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.

4.9.2  לסעיף קטן ג' – בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ולא פחות מסכום ההחזר היחסי הנובע מהאמור בפסקה א' לסעיף זה".

4.10 סעיף 22 (מבוטח ראשי בפוליסה) – תתווסף הסיפא: "אם לא מצויין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצויין ראשון ברשימת שמות המבוטחים, יחשב כמבוטח ראשי."

4.11 מנוי שמאים (חדש)

מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח (או נציגו) והמבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם. מיד לאחר מסירת הדו"ח הסופי למבטח, ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק מהדו"ח.

 1. הערות כלליות:

5.1   כאשר הפוליסה הוצאה במטבע דולר, כל הסכומים המפורטים בנספח זה שהינם במטבע ש"ח יומרו לדולרים על פי השער היציג החל במועד תחילת הביטוח.

5.2   מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח שבר מכני נוסח ביט 2013.

דו"ח תביעות

 מצורף אישור לתקופה 01/03/2015 עד 31/03/2020 אישור מעודכן יושלם למשתתפי המכרז

נספח  תנאי  תשלום

 1. דמי הביטוח השוטפים בגין כל ביטוח, לכל שנה, ישולמו ב- 5 תשלומים זהים ללא חיוב דמי אשראי.

תשלום 1  –  30 יום מיום תחילת הביטוחים.

תשלום 2  –  60 יום מיום תחילת הביטוחים.

תשלום 3  –  90 יום מיום תחילת הביטוחים.

תשלום 4  –  120 יום מיום תחילת הביטוחים.

תשלום 5  –  150 יום מיום תחילת הביטוחים.

 1. התשלום יתבצע בכפוף להמצאת הפוליסות.
 2. לחלופין נשמרת למבוטחים האפשרות לשלם את הפרמיה ב-10 תשלומים חודשיים רצופים כאשר התשלום הראשון יחול 30 יום מיום תחילת הביטוחים וזאת בעבור דמי אשראי בשיעור % _______ .

 

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

"ערבות מכרז"

להגשת מקור עם ההצעה למכרז

לכבוד

עיריית אילת ת.ד.      14 אילת

ערבות מס' _______________

הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של 150,000 ₪ (במילים: מאה וחמישים אלף ₪) להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם הזמנה להציע הצעות מס' 14/2021  בדבר – ביטוחי עירייה רכוש וחבויות.

אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 150,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/11/2021 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

____________________

חתימה וחותמת הבנק

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה "ערבות ביצוע"

להגשת מקור רק לאחר זכייה

לכבוד:

עיריית אילת ת.ד. 14, אילת

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 300,000 ₪ (במילים: שלוש מאות אלף ₪) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להזמנה להציע הצעות בדבר – ביטוחי עירייה רכוש וחבויות (להלן: "ההזמנה").

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

בכבוד רב,

בנק __________

כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

 

עיריית אילת – מכרז ביטוח 2020

לכבוד

עיריית אילת ת.ד. 14 מאילת

הנדון: הצהרה והתחייבות

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
 • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
 • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
 • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
 • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
 • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
 • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

אני נציג חב' _________________  (להלן – הקבלן) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

 • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

או

 • הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

                [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

__________________

שם וחתימה

 

כתב כיסוי זמני

הננו לאשר בזאת כי אנו מכסים את מערך ביטוחי עיריית אילת כמפורט במכרז פומבי מס' 14/2021 ובהתאם לתנאים של המכרז ולתנאי הפוליסות המצורפות לו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

אישור זה מהווה הסכמה שלנו לכל תנאי המכרז ותנאי הפוליסות כנ"ל. כתב כיסוי זה יכנס לתוקף במועד כפי שיימסר לנו בהודעה בכתב ע"י העירייה, אך לא לפני 01/11/2021 ויהיה בתוקף עד תום תקופת הביטוח ב-31/12/2022 (בחצות) אלא אם הוארך מערך הביטוחים לתקופה נוספת. כתב כיסוי זה יהיה בתוקף עד להוצאת פוליסות הביטוח ואישורן ע"י העירייה ויחד עם תנאי המכרז ותנאי הפוליסות המצורפות בו, יהווה זמנית את פוליסות הביטוח.

תצהיר בדבר אי תאום מכרז

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
 3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
 7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:   ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

__________     _____________________     ______________________     _____________   תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                        __________________________                           

         תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת