מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מסמכי מכרז 11.2021 בדבר אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

נספח א'

 מכרז מס' 11/2021

בדבר  אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

      כתב הזמנה והנחיות

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת ארוחות צהריים חמות לתלמידי החינוך המיוחד באילת כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

 1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
 • מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.

ב.   מי שהינו ספק/יצרן מזון בעל רישיון עסק תקף על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח -1968 לפריט 4.6 ה' – "הסעדה"  ופריט 4.6 ד' "מזון הובלתו"  בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013,  ורישיון יצרן תקף על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960, למתן שרותי הסעדה, ותעודת כשרות תקפה מאת המועצה הדתית.

ג.   מי שיש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

ד.   מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.

 • מי שביצע במהלך שלוש השנים האחרונות עבודות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.
 • מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז.
 • מי שרכש את מסמכי המכרז.

2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סך של 40,000 ₪ בתוקף עד 15/11/2021 על פי הנוסח המפורט בנספח ערבות בנקאית.

2.2        יש לצרף רישיונות תקפים על שם המציע לכל אחת מהדרישות כמפורט בסעיף 2 – ב.

2.3        יש לצרף אישור משטרה על העדר עברות מין כפי האמור בסעיף 2 – ג. על אף האמור לעיל אם המציע הוא אישה אין חובת המצאת אישור משטרה כאמור.

2.4        יש לצרף אסמכתאות מגורמים רשמיים המעידים על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ה לרבות בדבר אופי העבודות והיקפן ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן.

 

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

 1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן: 
 • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
 • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
 • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
 • למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כאמור בסעיף 2- ג', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה (למעט עסק בבעלות אישה).

חתימת המציע: _________________

 • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
 • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים!).
 • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.
 • המציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח המצורף לחוזה, בשיעור הנקוב בנספח, בתוקף לכל תקופת הביצוע.

                                                אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

 1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה שלעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
 2. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
 3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 1. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים.
 2. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
 3. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
 4. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
 1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע מקומי שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
 2. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה על נספחיו.

חתימת המציע: _________________

 1. אלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il עד ולא יאוחר מיום ו' 06/08/2021 בשעה 12:00.

השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה
         

 

 1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
 2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 16/08/2021 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

בחתימתו של המציע על חוזה זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

חתימת המציע: _________________

 

חוזה שרות

( עפ"י  מכרז מס' 11/2021)

בדבר  אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ____ בשנת 2021

ב י ן

עיריית אילת

באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                           

                                                                      ( להלן – "העירייה")                                            מצד אחד ;

ל ב י ן

שם: _____________________

 ע.מ./ח.פ. מס': _______________

כתובת : _______________________

דוא"ל: ____________________________

טלפון : ______________

                                                                 ( להלן – "הקבלן" )                                          מצד שני ;

ה ו א י ל              ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת הצעות מחיר לאספקת ארוחות צהריים לתלמידי החינוך המיוחד במוסדות החינוך של העיר אילת, בכמויות המפורטות ובאתרים המצוינים והכל בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן: "השירותים").

ו ה ו א י ל            וקבלן השירות מצהיר כי הינו בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת, האמצעים והרישיונות לספק השירותים האמורים לעיל.

ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

ו ה ו א י ל             והעירייה מסכימה למסור לקבלן את עבודות השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה.

 

  אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 1. מבוא ומפרט

1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

 1. מונחים

בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

" המפקח " – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע מתן השירותים על פי חוזה זה.

"הקבלן " – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שקבלן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

 1. הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב המקצועיות, הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.

 1. ציוד

על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

למען הסר קבלן מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

 1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

חתימת המציע: _________________

5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

5.5           הקבלן מתחייב לאפשר לעירייה ו/או למי מטעמה, בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי המזון בהם הוא משתמש, אופן אחסון הארוחות, הובלתן וכל עניין אחר הקשור לאספקת הארוחות במסגרת חוזה זה. העירייה תהיה רשאית לקחת מעת לעת דוגמאות של ארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות ו/או כימיות של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות על חשבון הקבלן.

5.6           הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה על פי כל דין ועל פי ההוראות וההנחיות שתתפרסמנה מעת לעת על ידי משרדי הממשלה הרלוונטים כגון משרד הבריאות, משרד העבודה, משרד החינוך ומשרד התחבורה.

5.7           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

5.8           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

5.9           הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

5.10         הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

5.11         היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

6.1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי החוזה ולהוראות הדין.

6.3. הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

6.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

6.5. הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים לאספקה כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת לקבלן אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה. 

 1. אי ביצוע העבודה כיאות

א. קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

ב. קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לקבלן.

 1. התמורה

8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הקבלן ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

8.3  הסכומים כוללים ויישארו קבועים במשך 12 החודשים הראשונים להתקשרות ולא תשולם בגינם הצמדה. לאחר 12 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, בסוף כל שנה קלנדרית, למדד המחירים לצרכן. עדכון מחירים בהתאם לשינוי המדד יבוצע רק בתום 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

חתימת המציע: _________________

8.5. כל המחירים בחוזה זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

 1. 9. אחריות לנזקים

9.1     הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

9.2    הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

9.3    העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים כנ"ל.

9.4    סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

 1. ערבות לקיום החוזה
 • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.
 • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

חתימת המציע: _________________ 

 

 1. ביטוח-
  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח (נספח ו') המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור עריכת הביטוח") ולמפורט להלן.

   בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסות לביטוח שיוצאו על ידו יכללו:
   א. נוסח הפוליסות (למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מנוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח, כגון "מנוביט", "הראל ביט", "מגדל ביט" או "פסגה";
   ב. סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא תגרע מזכויות העירייה על-פי הפוליסה;

ג. בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי";
ד. סעיף לפיו הקבלן הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי הפוליסות וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר עם תשלום או אי תשלום הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור;
ה. סעיף קדימות הפוליסות וויתור המבטח לתחלוף ולשיתוף ביטוחי העירייה, גופים עירוניים, התלמידים וכל הבאים מטעמם (הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון).
ו. ביטוח אחריות המוצר – הפוליסה לביטוח אחריות המוצר, כאמור באישור עריכת הביטוח, תכלול כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת עבודתו של הקבלן וכן תקופת גילוי של 6 חודשים לפחות.

 • יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח (אישור ביטוח אחיד) מכוח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981 או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק, נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 • ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, עם חתימתו על הסכם זה ובכל מקרה לפני תחילת עבודתו, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ימציא הקבלן לעירייה אישור בעריכת ביטוח לתקופה נוספת וזאת במשך כל תקופת ההסכם ו/או מתן השירותים (לפי המאוחר).
 • הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד.
 • למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 11.3 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
 • הקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.
 • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי, בנוסף לביטוחים להם מחוייב הקבלן כאמור בסעיף 11.1 לעיל, לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל שם קבלני המשנה מטעמו, הכל כמפורט להלן כשכולן יחד תקראנה – "ביטוחי הקבלן".

חתימת המציע: _________________

 • ביטוח רכב – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
  שבבעלותו או בשימושו של הקבלן ו/או של מי מטעמו. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – 1970.
 • ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- 500,000 ₪ בגין ארוע אחד.
 • ביטוח רכוש – לכיסוי כל רכוש הקבלן המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי העירייה ואתרי העבודה ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודה. הביטוח יכלול ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי העירייה, גופים עירוניים וכל מי מטעמם (הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון) וכן על דרישה לשיתוף ביטוחי העירייה, גופים עירוניים וכל מי מטעמם.
  על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש כאמור אך הקבלן פוטר את העירייה, גופים עירוניים ואת התלמידים וכל מי מטעמם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרם לרכוש כאמור מכל סיבה שהיא והוא ישפה את העירייה ומי מטעמה בגין כל תביעה כנגדם בקשר עם אבדן ו/או נזק שיגרם לרכוש כאמור על ידי גורם כלשהו וזאת בין אם נערך הביטוח ובין אם לאו.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
 • בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 • הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי המבטחים. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
 • למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסוג ו/או להיקף הביטוחים הנערכים על ידו ו/או לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

הפרת סעיף 11 לעיל על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של ההסכם למעט עיכוב בהצגת אישור עריכת הביטוח של עד 7 ימים. 

חתימת המציע: _________________

 1. אי מתן שירות

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בחוזה זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

 1. הסבת ההסכם

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

 1. שינויי הסכם

כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

 1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

(1).       ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

(2).       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

(3).       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

(4).       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

חתימת המציע: _________________

 1. הפרה יסודית

15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,6,7,10,11,12,13 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

 1. תקופת החוזה

16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על החוזה בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

16.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת קבלן השירות ולהתקשר עם קבלן שירות אחר כראות עיניה.

16.3. באם יתרשל קבלן השירות במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הקבלן עבורה.

16.5. למען הסר ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הקבלן ושרותיו של הקבלן יפסיקו מיד עם גמר תקופת החוזה או תקופות האופציה במידה ומומשו ללא כל הודעה מראש.

16.6. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

 1. שונות

17.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

17.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס.

17.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

17.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

________________

חתימה וחותמת הקבלן

 

המנהל האחראי על המשימה : סגן מנהל אגף החינוך בעיריית אילת

 1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.
 2. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

בשם עיריית אילת:

__________                 ____________                  _________

ראש העיר                    חותמת הרשות                    גזבר העירייה

 

הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. _________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

__________________

 

 1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
 2. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.
 3. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
 4. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
 5. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
 6. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
 7. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.
 8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
 9. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.
 10. כל כניסה של אדם מטעם הקבלן למוסד שבו שוהים קטינים מחייבת אישור משטרה על העדר הרשעות בעברות מין.

______________                                     __________________

תאריך                                                      חתימה וחותמת הקבלן

 

אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

מפרט מיוחד

 • כללי

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם למסמך הנחיות משרד החינוך ליישום מערך ההזנה במסגרות חינוך מיוחד והתפריט המצורף כחלק בלתי נפרד ממפרט זה וכן כי כל הרישיונות הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות רישיון לניהול עסק לפריט 4.6 ה – "הסעדה" ופריט 4.6 ד "מזון הובלתו" בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשנ"ה -1995. רישיון יצרן על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו) תשכ"א-1960 למתן שרותי הסעדה ותעודת כשרות, יישארו בתוקף על שם הקבלן במשך כל תקופת ההסכם.

 1. אי חידוש או הארכה או שלילת אחד מהרישיונות יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיאפשר לעירייה להפסיק מיד את ההתקשרות.
 2. הקבלן מצהיר ומתחייב כי במסגרת הסכם זה יפעל על פי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) התשל"ב – 1972, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו) תשכ"א-1960 , צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון) תשי"ח – 1958 וכל הוראת דין אחרת שתבוא במקומם לרבות כל הוראת דין אחרת שעניינה במזון הכנתו, עיבודו, קירורו, אריזתו, אחסנתו וכן לבוש, ניקיון ובריאות העובדים.
 3. הקבלן יספק מזון כשר בלבד ויחזיק תעודת כשרות תקפה מגוף מוסמך לאורך כל תקופת ההסכם.
 4. אחריות הקבלן להציג בפני המנהל אישור על כי העובדים מטעמו שיספקו ארוחות אל מוסדות החינוך הינם ללא הרשעות בעברות מין.
 5. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ומיומנים, במספר מספיק על מנת למלא אחר כל דרישות ההסכם בצורה טובה ובדרך שתשביע רצונם של מנהלי מוסדות החינוך להם ניתנים השירותים.
 6. הקבלן ימנה נציג מטעמו לצורך ניהול וביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם. נציג הקבלן יהיה בקשר רצוף עם נציגי העירייה בכל עת.
 7. הקבלן מתחייב לספק הארוחות בהתאם לאמור בכל מסמכי ההסכם, במועדים, בכמויות ולאתרים שנקבעו, בהתאם לתפריטים שאושרו, מידי יום ביומו בימים א' עד ה' (אלא אם נאמר במפורש אחרת) כשהם טריים, בטיב ובאיכות מעולים, בטמפרטורה ובאריזה הראויה ולפי כל הוראות הדין.
 8. על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל הנהגים שיועסקו על ידו יהיו כשירים ומיומנים לביצוע ההובלה והחלוקה ובעלי רישיונות מתאימים ותקפים וכי כלי הרכב להובלה וחלוקה יהיו מבוטחים כחוק, בעלי רישיונות תקפים גם להובלת מזון על פי כל התקנות.
 9. על פי הוראת נציג העירייה ניתן יהיה לצמצם את מספר הארוחות ואף לבטל כליל חלק מההזמנה או את כולה וכן לשנות או להחליף את אתרי האספקה בהודעה מוקדמת של 24 שעות מראש. הקבלן לא יהיה זכאי לשום פיצוי או תשלום על צמצום, ביטול או שינוי כאמור והתשלום יבוצע רק בעבור הארוחות שסופקו בפועל ואושרו על ידי נציג העירייה המוסמך.
 10. הקבלן מתחייב לערוך שינויים בתפריט, בהתאם להעדפות תלמידים ולהנחיות המזמין תוך זמן התארגנות סביר.

חתימת המציע: _________________

 1. הקבלן נדרש להיערך לשינויים בתפריט לרגל אירועים מיוחדים, טיולים ופעילות חוץ-מוסדית, או כל פעילות שאינה סדירה, בהתאם לתוכנית שיעביר לו נציג העירייה המוסמך.
 2. הקבלן יכין מנות אישיות המותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (חולי צליאק או סוכרת, בעלי רגישות למזונות שונים, צמחוניים) על פי הוראות נציג העירייה המוסמך. מנות מיוחדות כאמור יהיו ארוזות בצבע שונה ומסומנות בסימון מיוחד.
 3. הקבלן יימנע לחלוטין משימוש במזון מעובד או מטיגון המזון ויספק מזון מבושל.
 4. כלי הגשה, הכוללים בין היתר גם חמגשיות, צלחות חד פעמיות מאיכות מעולה, סכו"מ, מפיות, שקיות אשפה איכותיות, כוסות, מלח, פלפל וכלי עזר שונים יסופקו על ידי הקבלן בכמות מספקת לפי מספר הארוחות בתוספת 20% לכל אחד מהפריטים.
 5. כל אחד מעובדי הקבלן שיועסק על ידו לצורך אספקת הארוחות למוסדות החינוך ימציא אישור משטרה על העדר הרשעות בעברות מין בטרם התחלת ביצוע השירותים.
 • אספקת הארוחות
  1. לכל אספקה של ארוחות, לכל מוסד חינוך כמפורט, יצרף הקבלן תעודת משלוח יומית לחתימת נציג המוסד החינוכי.
  2. באחריות הקבלן לנהל בקרת איכות על המזון המוגמר ודרכי העברתו ללקוח באמצעות טופס תיוג המתעד פרטים חיוניים לצורך קיום מטרה זו ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
  3. הקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע כל חלק מהשירותים נשוא הסכם זה יתאימו לעסוק במזון ויקפידו לשמור על כל הוראות הבטיחות וכללי התברואה הרלוונטיים בכל אחד משלבי ההכנה ואספקת הארוחות.
  4. התפריט, איכות המזון וההרכב התזונתי שלו יבדקו באופן שוטף ובכל שלב על ידי תזונאי/ת שיועסק על ידי ספק המזון ועל חשבונו. ממצאי הבדיקות יעברו באופן שוטף לנציג העירייה.
  5. יש להפריד באריזה ובהובלה בין מזון חם למזון קר ולשמור על טמפרטורה נכונה עד ההגשה.
  6. הובלת הארוחות תבוצע בהתאם להוראות כל דין בעניין לרבות התקנות המורות על שמירת טמפרטורה של מזון קר ומזון חם. בעת ההובלה יוחזק המזון בכלים נקיים, סגורים היטב, בתוך רכב מותאם להובלת מזון, נקי ומסודר, בתנאי היגיינה מקסימאליים.
  7. בהסכמה מראש בין נציג העירייה לספק, ניתן יהיה לספק המזון או חלק ממנו גם בתפזורת. באם יוחלט כך יהיה הדבר בכפוף לכל הוראות כל חוק ורק לאחר קבלת אישור מראש. יישום ההנחיות הדרושות לאספקת מזון בתפזורת יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו.
  8. יש לבצע רישום מפורט ולסמן כל מיכל בפרטים הבאים: תאריך, שם המוסד, מספר המנות.
  9. הקבלן או נציגו, ימסור את הארוחות לנציגים המוסמכים בכל מוסד חינוכי באופן אישי אל המקום שיתבקש. אין להשאיר המזון בפתח המתקן.
  10. המזון יגיע אל המוסד החינוכי בין השעות 12:30 ל 13:30 על פי הסדר שייקבע על ידי המנהל.

חתימת המציע: _________________

 1. זמן שהות מקסימאלי של המזון מרגע יציאתו ממערך הייצור עד להגעתו למוסד החינוכי לא יעלה על שעתיים.
 2. נציג העירייה המוסמך רשאי לשנות את הסדר, המועדים, הכמויות בכל עת בהתראה של 24 שעות מראש.
 3. הוטרינר הרשותי יהיה חלק בהליך הבקרה על ביצוע השירותים.
 • אתרים וכמויות

 

שם המוסד מס' מנות ביום סוג מנה גילאים
גן עוז 9 1 גן
גן שושן צחור 9 1 גן
גן אור 9 1 גן
גן שבא 8 1 גן
גן שחמון 4 1 גן
גן ורד 9 1 גן
בי"ס היובל 5 2 כיתות א-ג
בי"ס היובל 9 3 כתות ד ומעלה
בי"ס אורים 30 2 כתות א-ג
בי"ס אורים 65 3 כתות ד ומעלה
בי"ס צאלים 6 2 כתות א-ג
מועדונית חב"ד 15 2 כתות א-ג

מובהר בזה כי מוסדות אלו פועלים גם בחלק מהחגים ומימי חופשה מלימודים ובסך הכל כ 258 ימים בשנת לימודים.

הכמויות והמועדים עשויים להשתנות כאמור בסעיף 9 בפרק א'.

חתימת המציע: _________________

 

 • פיקוח, עונשין וקנסות.
 1. נציג הרשות המקומית יקיים פיקוח על מערך ההזנה במוסדות החינוך ברשות. ייבדקו כל אחד משלבי הכנת המזון ואספקתו, כולל אחסנתו, הכנתו, הובלתו וכל עניין אחר הקשור לאספקת הארוחות על פי הסכם זה, בכל עת. הקבלן מצידו מתחייב לסייע בבדיקות אלה ככל שיידרש.
 2. כל קביעה של נציג מוסמך של עיריית אילת בקשר לאיכות, טיב, אופן ההכנה של המזון, האריזות, ההובלה, האחסון, הכמויות או כל עניין אחר הקשור לאספקת הארוחות תהייה סופית ומוחלטת. הקבלן מתחייב לתקן הדרוש מיד וללא כל דיחוי על פי הערות העירייה.
 3. העירייה תהא רשאית, בכל זמן שתמצא לנכון, לקחת לבדיקת מעבדה מוכרת ו/או לבדיקת משקל חלק ממרכיבי הארוחות. בדיקה זו תעשה על חשבון הקבלן.
 4. באם יחליט המנהל מטעם העירייה כי הארוחות או חלק מהן או כלי ההגשה חורגים מתנאי הסכם זה במידה שאינה מאפשרת את קבלתם, תהא העירייה רשאית שלא לקבלם. בנוסף, תהא העירייה רשאית להזמין הארוחות מספק אחר ולשלם בעבורן מתוך הכספים המגיעים לספק.
 5. העירייה תהא רשאית להורות לספק שלא להעסיק עובד מסוים בתהליך ההכנה ואספקת הארוחות אם מצאה לנכון להורות על כך והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי.
 6. מוסכם בזה מראש בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן וקביעתו של המנהל, תהא העירייה זכאית לפיצויים קבועים ומוסכמים כמפורט:

א. חוסר באחד ממרכיבי המנות                           500    ₪ לכל מקרה.

ב. איחור מעל 30 דקות באספקה                          500    ₪ לכל מקרה.

ג. איחור מעל שעה באספקת הארוחות                  1,000 ₪ בנוסף לאי תשלום בעבור הארוחות.

ד. מחסור בכלי הגשה                                          200 ₪  לכל מקרה.

ה. אספקת ארוחות בכמות קטנה מההזמנה           100 ₪ לכל ארוחה חסרה.

ז. חריגה מתפריט מאושר                                    1,000 ₪ לכל מקרה.

6.1 העירייה תנכה את סכומי הקנסות מכל תשלום המגיע לספק או תגבה אותם בכל דרך חוקית אחרת. בכל מקרה של הטלת קנס על הקבלן לא יהווה הדבר סיבה לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 1. כל אחד מסעיפי מפרט זה הינו תנאי עיקרי והפרה של אחד מהם תהווה הפרה יסודית שתקנה לעירייה הזכות לחלט סכום הערבות ובנוסף ולפי שיקול דעתה, להביא ההסכם לסיומו המידי.

________________                                        ____________

חתימה וחותמת הקבלן                                             תאריך

 

נספח ג'

מכרז מס' 11/2021

בדבר  אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

כתב כמויות

 

מס'

סד'

 

תאור העבודה

מחיר ליחידה (כולל מע"מ)
1 הכנה הובלה ואספקת ארוחה על פי המפרט והחוזה.

מנה מסוג 1 לילדי גן. מחיר ליחידה

 

13.38

2 הכנה הובלה ואספקת ארוחה על פי המפרט והחוזה.

מנה מסוג 2 לילדי כיתות א-ג. מחיר ליחידה

 

18.74

3 הכנה הובלה ואספקת ארוחה על פי המפרט והחוזה.

מנה מסוג 3 לילדי כחתה ד ומעלה. מחיר ליחידה

 

22.53

סוג המנה כמוגדר וכמפורט במסמך הנחיות משרד החינוך ליישום מערך ההזנה במסגרות חינוך מיוחד: טבלה 3 א' – ארוחת צהריים בשרית, המצורף כחלק ממסמכי ההסכם.

___________________

חתימה וחותמת המציע

 

מכרז מס' 11/2021

בדבר  אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

 

הצעת קבלן

לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו  %______.

במילים: _________________________________________ אחוזים.

___________________                                             ________________

תאריך                                                                    חתימה וחותמת הקבלן

 

יש לציין הנחה אחת על כלל מחירי כתב הכמויות

 

נספח ד'

הצהרת קבלן

אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו לרבות כתב הכמויות ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

הנני מצהיר כי הנני בעל הידע הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז על נספחיו.

הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על חוזה עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

כן הנני מתחייב להמציא אישור מאת חברת הביטוח ולהחליף לפני חתימתי על החוזה את ערבות המקור שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע החוזה. ברור וידוע לי כי ככל ולא אמציא אישור ביטוח כאמור ו/או אחליף את ערבות המכרז לערבות ביצוע תהיה העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיי בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימתי על נספח " הצהרת העדר תביעות".

התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י החוזה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז בתוספת 25% מערך החוזה בהתאם לחוזה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

ברור וידוע לי כי במידה ואזכה העירייה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים בכל עת, לבדוק את הליכי ייצור הארוחות ומוצרי המזון בהם אני משתמש, אופן אחסון הארוחות הובלתן וכל עניין אחר שהוא הקשור לאספקת הארוחות לפי חוזה זה ואני מתחייב לאפשר להם לעשות כל ללא כל סייג.

עוד ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לקחת מעת לעת דגימות של ארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות ו/או כימיות של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות על חשבוני.

ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי החוזה.

ולראיה באתי על החתום :

שם המציע :                   ____________________

מס' עוסק מורשה :         ____________________

כתובת המציע :              _______________________________

כתובת דוא"ל:               _______________________________

מס' טלפון:                    ______________________

חתימת המציע :             ______________________

תאריך :                        _____________________

נספח ה'

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

"ערבות מכרז"

להגשה עם ההצעה

לכבוד

עיריית אילת

ת.ד.      14

אילת

הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 11/2021 בדבר – אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/11/2021 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

חתימה וחותמת הבנק

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

"ערבות ביצוע"

להגשה רק לאחר הודעת זכייה

לכבוד

עיריית אילת

ת.ד. 14,

אילת

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 80,000 שקלים חדשים (במילים: שמונים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר לחוזה מס 11/2021 בדבר – אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת (להלן: "ההזמנה").

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר קבלן מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

בכבוד רב,

בנק __________

כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

 

נספח ו

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(_____________________)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
שם

עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

שם ☐נדל"ן

☒שירותים

☒אספקת מוצרים

☐אחר: ______

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☒אחר: עירייה

ת.ז./ח.פ.

50022006

 

ת.ז./ח.פ.
מען

בית התמר, ת"ד 14, אילת

מען

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום מטבע
רכוש

 

            309, 328
ציוד המשמש בקשר עם מתן השירותים   ביט _____     _______ ש"ח
צד ג'   ביט _____     4,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 315, 321, 322, 328, 329
אחריות מעבידים   ביט _____     20,000,000 ש"ח 309, 319, 328
אחריות המוצר   ביט _____     2,000,000

 

ש"ח 309, 321, 328, 332 (12 חודשים)

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
041
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ז'

מסמכים ותשלומים

 1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

א.         כללי

 1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.
 2. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.
 3. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.
 4. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

ב.         חתימת ההסכם

יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

ג.          ערבות בנקאית

הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

ד.         נזיקין ובטוח

הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

ה.         נוהל הגשת חשבונות

 1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
 2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
 3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
 4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

(א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

(ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

___________________

חתימה וחותמת הספק

נספח ח

פרטי הקבלן / נתוני בנק

לכבוד עיריית אילת גזברות ת.ד.14 אילת 88100

א.נ.,

הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

מס'/הסניף_________ שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

______________________________________________________________

טלפון לברורים________________

ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

 בכבוד רב,

________                   _____________                   __________      _________

תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

מכרז מס' _______

הצהרת העדר תביעות

לחתימה רק בסיום ההסכם

אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

ולראיה באתי על החתום

_________________                             ________________

תאריך                                                                 המצהיר

אישור עד לחתימה

 

הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

_________________                                 _______________

תאריך                                                                      חתימה

נספח י

לכבוד עיריית אילת ת.ד. 14 אילת

הנדון: הצהרה והתחייבות

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
 • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
 • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
 • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
 • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
 • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
 • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

תאריך     חתימה וחותמת הקבלן

נספח יא'

מחלקת בטיחות וגיהות

אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

 בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

.1 כללי

 1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

 1. 2. חקיקה

2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

 .3 הכרת העבודה

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

 .4 איסור מעשה מסוכן

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

 1. השגחה על העבודה

     5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

 1. אתר העבודה

      6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

 1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

 1. עבודה בגובה

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

 1. עבודה במקום מוקף

עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

 1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

 11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

 1. עבודה בדרכים

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

 1. עבודה באש גלויה

בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

 1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

 14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

 1. ציוד מגן אישי

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

 1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

16.2 הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

 1. משמעת והטלת סנקציות

18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

18.3 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

הצהרת הקבלן

 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו וע"פ הוראות כל דין.

___________              _______________                        ___________________

שם הקבלן                       חתימת הקבלן                              תאריך

נספח יב'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

אני נציג חב' _________________  (להלן – הקבלן) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

 • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

       או

 • הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

__________________  שם וחתימה

נספח יג'

תצהיר בדבר אי תאום מכרז

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
 3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
 7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________
 2. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

__________     _____________________     ______________________     _______________

תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר 

אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה ________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

______________     __________________________

תאריך     שם מלא + חתימה + חותמת

 

נספח יד'

טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

________________   ________________

תאריך              חתימה

במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

 

אולי יעניין אותך גם