מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מסמכי מכרז 1.2021 לניהול, אימון והפעלה של מרכז הטניס באילת

פרטי מכרז

מסמכי מכרז מס' 01/2021

לניהול, אימון והפעלה של מרכז הטניס באילת

החברה למוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ , להלן רשת המתנ"סים אילת, פונה בזאת לאנשי מקצוע בתחום ניהול, אימון והפעלה של מרכזי טניס, להגיש מועמדות לניהול ותפעול מרכז הטניס העירוני באילת.

רשת המתנ"סים אילת תדון רק באותן הצעות אשר תוגשנה ע"י מועמדים שיענו על הקריטריונים הבאים:

 1. ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, עם המלצות, בניהול ואימון במרכזי טניס בהיקף דומה או גדול יותר ממרכז הטניס באילת.
 2. בעלי תעודת מאמן לטניס.
 3. רישום תקף כעוסקים מורשים המנהלים ספרי חשבונות כחוק.

 

את המסמכים והטפסים להגשת ההצעות ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הרשת–מתנ"ס שחמון קומה ב' תמורת 500 ₪ , אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

המעוניינים לתאם פגישה, לקבלת פרטים נוספים ולתדריך לגבי אופן הגשת ההצעות, מוזמנים להתקשר למזכירות 086307030 (פנינה).

רשת המתנ"סים אילת, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר מבחינתה, או לבחור הצעה כלשהי.

רשת המתנ"סים אילת גם שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר במידה וההצעה לא

תעמוד בקריטריונים שתקבע.

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, הכוללים את הצעת המציע, הינו:

יום שני  19/7/2021 עד השעה 12:00, במשרדי הנהלת הרשת מתנ"ס שחמון קומה ב'.

אביבה חזן                                      איריס כהן

יו"ר ועדת מכרזים                       מנכ"לית רשת המתנ"סים

מסמך 1- תנאי המכרז רשת המתנ"סים אילת מכרז מס'  01/2021

 

מכרז להפעלת מרכז הטניס העירוני – רשת המתנ"סים אילת

רשת המתנ"סים אילת מזמינה הצעות של אנשי מקצוע, בעלי הכשרה וניסיון בניהול מרכזי

טניס, לרבות ניהול קבוצות תחרותיות, אימון והדרכת חוגי טניס, לצורך ניהול והפעלת מרכז הטניס באילת.

 1. מסמכי המכרז

מסמך מס' 1 – תנאי המכרז

מסמך מס' 2 – חוזה המכרז

מסמך מס' 3 – הצעת המציע

מסמך מס' 4 – ערבות המכרז

 1. ביצוע החוזה

המציע שהצעתו תהיה ההצעה הזוכה במכרז זה, יתקשר בחוזה להפעלת מרכז הטניס עם רשת המתנ"סים באילת. נוסח החוזה מצורף כמסמך 2 למסמכי המכרז.

 1. תנאי סף להשתתפות במכרז

במכרז יוכלו להשתתף מציעים אשר מתקיימים בהם כל תנאי הסף המפורטים להלן:

 • מציעים בעלי ניסיון מוכח של שלוש שנים (3 שנים) לפחות בניהול והפעלה של מרכז טניס, מסוג בסדר גודל דומה (או גדול יותר) ביחס לזה הנדרש במכרז זה . על המציע לצרף להצעתו אישורים, אסמכתאות והמלצות על כך.
 • מציעים אשר הינם בעלי הכשרה מקצועית כמאמנים בתחום הטניס ואשר הינם בעלי ניסיון מצטבר של ארבע שנים לפחות, באימון ישיר וניהול צוות מאמנים ומדריכים במרכז/י טניס דומים לנדרש במכרז זה. על המציע לצרף להצעתו אישורים, אסמכתאות והמלצות על כך.
 • מציעים אשר הינם בעלי ניסיון ויכולת מוכחת בארגון וניהול טורנירים ותחרויות טניס בהיקף של לפחות חמישים (50 ) משתתפים, ארגון מחנות אימונים, ניהול ליגות ,ושווק טניס בבתי הספר . על המציע לצרף להצעתו אישורים, אסמכתאות והמלצות על כך.
 • מציעים אשר מנהלים ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976 ויש להם אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.
 • מציעים בעלי אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
 • מציעים אשר לא הוגש נגדם ו/או מנהל ממנהליהם ו/או נגד עובד מעובדיהם, כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון תאו בשל עבירה פלילית הקשורה לניהול פעילות עסקית ו/או פעילות כלשהי זהה או דומה לנדרש במסגרת מכרז זה.
 1. פעילות שוטפת ופעילויות אחרות במרכז הטניס

מובהר בזאת כי המפעיל אינו רשאי לקיים כל פעילות, מכל סוג שהיא, במרכז הטניס, אלא בהתאם לחוזה המכרז ולנספחיו. כל פעילות אחרת תורשה רק באישור בכתב מראש מרשת המתנ"סים אילת.

 

 1. ניהול מרכז הטניס

על המפעיל יהיה לנהל את מרכז הטניס ולפקח על הפעלתו באופן אישי ושוטף, בהתאם לתנאי הניהול וההפעלה המפורטים בנספח א' לחוזה המכרז.

 1. שעות ההפעלה של מרכז הטניס 
 • מרכז הטניס יופעל בימים ובשעות כפי שיוגדר ע"י רשת המתנ"סים אילת בחוזה המכרז ובנספחיו. כל שינוי במועדים אלה יעשה רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אגף הנוער והספורט.
 • המגרשים המוקצים לפעילות והשעות בהם יעמדו לרשות המפעיל, יוגדרו בנספח לחוזה המכרז וכל שינוי בעניין זה מחייב אישור מראש ובכתב ממנהל אגף הנוער והספורט.
 1. תעריפים וגביית תשלומים מהמתאמנים והמשתמשים במרכז הטניס
 • כל התעריפים הנוגעים לשימוש במרכז הטניס, לרבות מחירי חוגים, אימון, אימון פרטני ושימוש במגרשים, יקבעו בוועדת היגוי טניס שתנוהל ע"י המתנ"ס.
 • גביית כל התשלומים הנוגעים לפעילות אשר תתקיים במסגרת מרכז הטניס תתבצע בקופת המתנ"סים. כל דרישה לגביית תשלום ובהנפקת קבלות של רשת המתנ"סים ע"י המפעיל בעצמו, עבור פעילויות אחרות או נוספות במרכז הטניס, מחייבת אישור מראש ובכתב של מנהל אגף הנוער והספורט.
 1. תקופת ההתקשרות
 • ההתקשרות עם המפעיל תהיה לתקופה של שנה (12 חודשים) מהמועד שייקבע בחוזה המכרז (להלן: "תקופת ההתקשרות").
 • רשת המתנ"סים אילת תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות במקרה והמפעיל לא יעמוד התחייבויותיו ובכל האמור בהוראות חוזה המכרז.
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות או לאחר שתיקבע רשת המתנ"סים אילת כי המפעיל אינו מקיים את הנדרש ממנו בהתאם לחוזה המכרז, תהיה רשאית רשת המתנ"סים אילת או גורם שיתמנה מטעמה, להוציא את המפעיל ממרכז הטניס ולהיכנס למרכז הטניס להפעלתו בהתאם לשיקוליה בעצמה או ע"י גורם מטעמה.
 • רשת המתנ"סים אילת תהיה רשאית להאריך את ההסכם לארבע תקופות התקשרות של שנה אחת כל פעם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. סה"כ תקופת חוזה של 12 חודשים + אופציות: סה"כ עד חמש (5) תקופות התקשרות.
 1. תשלומים למפעיל

המפעיל יהיה זכאי לקבל תשלום, בשיעור ובמועדים כפי שייקבע בחוזה המכרז, אשר ייקבע בשיעור של אחוזים מוגדרים מראש מתוך התקבולים, אשר ישולמו לרשת המתנ"סים אילת תמורת האימונים והלימוד שיתבצעו במרכז הטניס ע"י המפעיל או עובדיו.

 1. איסור העברת זכויות

המפעיל לא יהיה רשאי להעביר זכויותיו לפי חוזה המכרז, כולן או חלקן, לאחר.

 1. היעדר יחסי עבודה
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל ישמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי לא יתקיימו בינו ובין כל אדם אחר המועסק על ידו ו/או פועל בשמו או באמצעותו לצורך ביצוע הסכם זה, לבין רשת המתנ"סים אילת/עיריית אילת יחסי עובד מעביד.
 • אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת, כי עיריית אילת/ רשת המתנ"סים אילת שהם הינן המעבידות של המפעיל ו/או של האדם המועסק על ידו ו/או באמצעותו, מתחייב המפעיל לשפות מיד את רשת המתנ"סים ו/או עירית אילת , בכל הוצאה או נזק שייגרמו להן בשל כך, בתוספת סכומי הוצאותיהן בקשר עם כך.
 1. עובדים
 • כל עובדי המפעיל במרכז הטניס יהיו בעלי אזרחות ישראלית ובעלי כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע עבודתם, בכפוף לנדרש מאופי תפקידם ובכפוף לדרישות חוק הספורט.
 • המפעיל יהיה חייב לדאוג שבכל עת יהיה במרכז הטניס מספר העובדים הדרוש לשם מילוי התחייבויותיו לפי החוזה, במלואן.
 • רשת המתנ"סים אילת או מי שיתמנה לעניין זה מטעמה, תהא זכאית לדרוש את הפסקת העסקתו של כל עובד, שיועסק במסגרת מרכז הטניס ע"י המפעיל במכרז בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או אי התאמה לתפקיד והמפעיל יהיה חייב לפטר עובד זה מיד ולדאוג לעובד אחר במקומו.
 • המפעיל מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום המשולם לשכירים במשק באותה עת ועליו להגיש אישור מרו"ח על תשלום שכר כאמור, לדרישת החברה.
 1. אחריות

המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שהוא בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר שיגרם לרשת המתנ"סים אילת ו/או לעיריית אילת ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המפעיל – הנובע או הקשור למכרז זה – בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שולחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/ו/או מי מטעמו – בין במישרין ובין בעקיפין – בין במעשה ובין במחדל.

 1. ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל עפ"י חוזה המכרז ו/או עפ"י כל דין, המפעיל מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים, ולהשאירם בתוקף לכל תקופת חוזה המכרז.

 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בנוסח ובגבול אחריות של לפחות 4,000,000 ₪ .
 • ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות 1,000,000 ₪ לעובד ו-5,000,000 ₪ לתקופה (מובן שעל המפעיל לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק עבור העובדים}. כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי פוליסות הידועות בשם "ביט".
 • לכל הפוליסות יצטרף לשם המבוטח ו/או עיריית אילת ו/או רשת המתנ"סים אילת בע"מ ו/או עובדיהם" (+ סעיף אחריות צולבת לגבי אחריות כלפי צד שלישי).
 • המפעיל ימציא לרשת המתנ"סים מאת חברת הביטוח, אישור על עריכת ביטוחים בהתאם.
 • הביטוחים הנ"ל הינם דרישות מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, ע"מ לכסות את אחריותו.
 1. הגשת ההצעה

כל משתתף יגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור בכל מסמכי מכרז זה, עד למועד האחרון להגשת ההצעות. ההצעה תוגש ב-2 עותקים זהים על גבי הטופס המצורף במסמך 3 למסמכי המכרז ותימסר אישית או ע"י בא כח במשרדי רשת המתנ"סים אילת, מתנ"ס שחמון קומה ב' הנמצאים ברח' ששת הימים 204 אילת לידי פנינה,  ההצעה תוגש במעטפה חתומה אשר תמוען לחברה למוסדות חינוך ותרבות ועליה יצוין מספר המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שני,  תאריך 19/7/2021

עד השעה 12:00 במשרדי הנהלת רשת המתנ"סים אילת.

 1. כללי
 • הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל, רשאית רשת המתנ"סים אילת שלא לדון בה כלל.
 • רשת המתנ"סים אילת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר מבחינתה, המפרטת את האחוז הנמוך ביותר לקביעת התמורה ו/או הצעה אחרת כלשהי.
 • רשת המתנ"סים אילת תהיה רשאית לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש ו/או לבצע כל פעולה בקשר אליו, לרבות ניהול משא ומתן, בכפוף להוראות הדין או במידה והיקף התקבולים המיועדים להתקבל אצלה בגין הפעילות במרכז הטניס לא יגיעו לשיעור מינימום שייקבע על ידה.
 • בקביעת ההצעה הזוכה רשאית רשת המתנ"סים אילת להתחשב גם בנתונים בדבר ניסיון וכישורים מקצועיים ולא רק לנתונים בדבר גובה התמורה המבוקשת ע"י המציע.
 1. ערבות
 • ערבות בנקאית לתקופת המכרז: על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מבוילת כחוק על סך 10,000 ₪ לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, לפקודת רשת המתנ"סים אילת. תנאי זה הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.
 • רשת המתנ"סים אילת תהיה רשאית לחלט ערבות זו ,במקרה בה הצעת המציע תהיה ההצעה הזוכה, והמציע יסוג מהצעתו ו/או ימנע מחתימה על מסמכי המכרז ,תוך 14 יום מדרישת רשת המתנ"סים אילת ו/או לא יעמוד בתנאי הסף לחתימה על חוזה המכרז, כל אלה – מכל סיבה שהיא.
 • ערבות ביצוע החוזה: במעמד חתימת החוזה יחליף המציע את הערבות לתקופת המכרז הנזכרת לעיל, בערבות בנקאית למשך כל תקופת החוזה להבטחת מילוי כל התחייבויותיו לפי החוזה. ערבות זו תהיה ע"ס 10,000 ₪. לחילופין, רשאית רשת המתנ"סים להסכים על חלופה לערבות זו, ע"י מתן מכתב הרשאה לחלט סכומים עתידיים בהיקף של 10,000 אשר יגיעו למציע בגין חלקו בתקבולים שיתקבלו עבור פעילותו במרכז הטניס.
 1. חוזה המכרז

על המפעיל לחתום על חוזה המכרז, הרצו"ב כמסמך 2 למסמכי המכרז, תוך 14 ימים מיום

שיידרש לכך ע"י רשת המתנ"סים אילת.

 1. שינויים במסמכי המכרז

רשת המתנ"סים אילת תהיה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס כל שינוי ו/ו/או תיקון במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. כל שינוי ו/או תיקון שיוכנס כאמור, יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ויועבר בדואר רשום לכתובתם של מי שרכשו את מסמכי המכרז.

 1. סיור באתר

ניתן לתאם סיור במרכז הטניס ופגישה לצורך קבלת הבהרות והסברים לפי תיאום מראש עם מנהל אגף הנוער והספורט בטלפון 08-6307033 .

הריני לאשר בזאת כי קראתי את כל האמור במסמך זה והריני לאשר בחתימתי את הסכמתי לכך.

שם המציע: ______________ חתימה/חותמת: ________________ תאריך:  __________

בכבוד רב,

רשת המתנ"סים אילת |  |טלפון: 08-6307030 מייל: eilatnet@eilatmatnasim.org.il

 

מסמך 2 – נוסח ההסכם

הסכם לקבלת שירותי הדרכה וניהול מקצועי של מרכז הטניס באילת

בין        החברה למוסדות חינוך באילת

רשת המתנ"סים אילת

רח' ששת הימים 204

טל': 08-6307030 פקס: 08-6307011           (להלן החברה)

(מצד אחד)

לבין:     ____________________

____________________

____________________                    (להלן המנהל)

(מצד שני)

הגדרות

בהסכם זה:

"מרכז הטניס" – מרכז הטניס באילת וכל מתקן / מבנה אחר שנמצא בבעלות החברה ו/או בחזקתה ו/או בהפעלתה;

"שירותי ההדרכה" – שירותי ההדרכה והניהול המקצועי אותם יספק המנהל לחברה, כמפורט בהסכם זה;

"אזורי ההדרכה" – האזורים במרכז הטניס וואו בכל מתקן אחר המוחזק ע"י החברה, אשר בהם יינתנו שירותי ההדרכה ע"י המנהל;

חניך /חניכים" – מקבלי שירותי ההדרכה מהמנהל המופיעים ברשימת המשתתפים של החברה.

"העירייה" – עיריית אילת.

"חוק הגנת הדייר" – חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב – 1972 ו/או כל דין אחר שיתווסף לו

או יבוא במקומו.

בכל מקום בו מוזכרת "החברה" – מוסמך לפעול בשמה, מי שהיא תחליט לייצג אותה באותו עניין.

 

מבוא

הואיל    והמנהל מעוניין לספק לחברה שירותי הדרכה כאמור בהסכם זה;

והואיל   והמנהל מצהיר כי יש לו את היכולת, הניסיון, הידע, הציוד, העובדים והרישיונות הנדרשים, לקיום מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה;

והואיל ולמנהל הובהר כי שירותי ההדרכה יינתנו על ידו באזורי הדרכה שונים, בהתאם לקביעתה

הבלעדית של החברה שתעשה מעת לעת ובתנאים לצרכי החברה בלבד, וכי לא מובטח לו

במסגרת הסכם זה, כי שירותי ההדרכה יינתנו על ידו באחד מהאזורים שבאזורי ההדרכה

באופן קבוע;

והואיל והמנהל לא יהיה זכאי להחזיק באזורי ההדרכה ו/או בחלקים מהם ביום חתימת הסכם זה

ולא שילם ואינו משלם כל דמי מפתח בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר

לשימוש באזורי ההדרכה ועל כן לא יחולו על הסכם זה, לשם הזהירות, שכן אין המדובר

בהסכם זה בהקניית זכות שכירות או זכות קניינית כלשהי, הוראות חוק הגנת הדייר;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בכל האמור בהסכם זה כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. הסכם זה ממצה את כל המוסכם על הצדדים ויבוא במקום כל הסכומים ו/או הסדרים קודמים שהתקיימו, אם התקיימנו, בין הצדדים.

היעדר זכויות קנייניות והיעדר קיומם של קשרי שכירות

 1. למען הסר ספק, המנהל מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שאין לראות בכל האמור בהסכם זה משום הענקת זכות שכירות ו/או זכות קניינית כלשהי באזורי ההדרכה, וכי ידוע ששירותי ההדרכה יינתנו על ידו במקומות שונים באזור ההדרכה בכפוף להחלטתה הבלעדית של החברה.
 2. למנהל ידוע כי כל פעילות שתבוצע על ידו ו/או באמצעות, לפי הסכם זה תבוצע במקביל ובנוסף לפעילויות אחרות שמבוצעות ע"י החברה ו/או בהשראתה במרכז הטניס ו/או באזורי ההדרכה וכי לא תהא לו שום טענה בקשר לכך, פעילות זו תכלול בין היתר, הקצאת מגרשים לשימוש משתמשים חיצוניים, שאינם חניכים, זאת במועדים ובמגרשים שיוקמו למטרה זו.

תקופת ההתקשרות

 1. תקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים החל מיום 01/08/2021 ועד ליום 01/08/2022 (להלן: "תקופת ההתקשרות")

תקופת אופציה

 1. לחברה הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה, בארבע תקופות נוספות, של 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופת האופציה") . היה והחברה תעשה שימוש בזכותה זו, תודיע על כך למנהל מראש ובכתב, 21 יום בטרם סיומה של תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה. מובהר בזאת, כי היה והחברה תעשה שימוש בזכותה זו, אז יחולו כל הוראות הסכם זה גם על תקופת ו/או תקופות האופציה.

שירותי ההדרכה

 1. שירותי ההדרכה יכללו – אחריות על המדיניות המקצועית, קביעת תכנית האימונים, בחירת השחקנים, הכנת תוכניות עבודה, אחריות על מחנות האימונים, קיום אירועים ותחרויות, הדרכת חוגי טניס, בחירת מדריכי טניס נוספים וכל ההתנהלות המקצועית במרכז הטניס, תכניו והפעלת חוג טניס שדה במהלך תקופת ההתקשרות. בנוסף, שירותי ההדרכה יכללו – אימון קבוצות תחרותיות, הכנתם למשחקי ליגה, ליווי הקבוצות למשחקים, קביעת שיטת האימונים וניהול קשר מנהלתי מול אגוד הטניס. בנוסף, המנהל יקצה שעות למנויים בהתאם למסגרת שתיקבע ע"י ועדת ההיגוי העירונית בנושא טניס.
  • שירותי הדרכה יינתנו בימים ובשעות אשר יקבעו ע"י רשת המתנ"סים באילת ובהתאם ללוח העבודה השנתי והתעריפים שקבעה החברה. הדרכה שתעשה מחוץ למסגרת הימים והשעות הנ"ל תעשה אך ורק לאחר תיאום מראש וקבלת אישור מראש מהחברה.
  • שירותי הדרכה יסופקו ע"י המנהל בעצמו ו/או ע"י מדריכים מטעמו.
   • כל שינוי של מדריך אשר ימונה ע"י המנהל לספק שירות הידרוה ו/או כל החלפה

ו/או הוספה של מדריך מטעם המנהל, מכל סיבה שהיא , תבוצע בכפוף לאישור מראש של החברה ובכפוף להיות המדריך ברמה מקצועית ובעל ניסיון רלבנטי ותעודת הסמכה ע"י מנהל הספורט.

 • היה וימנע מן המנהל לספק את שירותי ההדרכה במי ממועדי ההדרכה, ולא ימצא מחליף ראוי כאמור בס"ק 7.2.1 אזי, ידאג המנהל להשלמת הפעילות במועד מאוחר יותר על ידו.
 • גיוס המדריכים אשר יועסקו ע"י המנהל והכשרתם יבוצע וימומן ע"י המנהל.
 • במסגרת שירותי ההדרכה, יערכו הפעילויות הבאות:
  • חוגי טניס לילדים, נוער ומבוגרים.
  • "יום פתוח" לחוגים.
  • ייערכו לפחות 2 טורנירים מקצועיים.
  • מסיבת סיום עונה.
  • השתתפות באירועים קהילתיים.
 • המנהל יספק, על חשבונו למשתתפי החוגים ובמועדי ההדרכה את הציוד הבא:
  • סלי כדורים ועזרי לימוד נוספים.
  • כדורי טניס וכל ציוד עזר שיידרש להפעלת מרכז הטניס.

התחייבות המנהל

 1. המנהל מתחייב לספק את שירותי ההדרכה בהתאם לכל הוראות הסכם זה ולשביעות רצון החברה.
 2. המנהל מתחייב לשמור על שלומם ובריאותם של החניכים. המנהל יהיה אחראי למתן שירותי ההדרכה בהתאם להוראות כל דין.
 3. המנהל מתחייב לדווח מידית לחברה בע"פ ובכתב בדבר התרחשותו של כל אירוע חריג במהלך מתן שירותי ההדרכה על ידו ו/או מטעמו, לרבות אירועים בהם נפגע או נפצע חניך ו/או אירועים בהם נגרם נזק למועדון ו/או לרכוש או ציוד הנמצא במרכז הטניס ובאזורי ההדרכה.
 4. המנהל יהיה אחראי לתת הודעה מוקדמת, שתינתן בזמן סביר מראש, לחניכים, בדבר כל ביטול ו/או שינוי בשעות הפעילות, לאחר שתיאם זאת מראש עם החברה.
 5. המנהל מתחייב להשלים כל פעילות/מפגש שלא יבוצע באופן מלא או שיבוצע באופן חלקי, במועדים שייקבעו ע"י החברה ובתיאום עם המנהל.
 6. המנהל מתחייב לדאוג לניקיון קבוע ברמה יומיומית, כולל שירותים ומעברים וחניית הכניסה ולהשאיר  את אזורי הדרכה בתום כל שימוש כשהם נקיים מסודרים ופנויים מכל אדם וחפץ. פעמיים בשנה לפחות , שטיפת המגרשים, בסוף אוגוסט ובסוף מרץ. במידה ויש הצפה או סחף, המתחם ינוקה תוך 24 שעות.
 7. השירותים והמקלחות יהיו פתוחים ונקיים , כולל נייר טואלט וסבון משך כל שעות הפעילות.
 8. תאורה – החל משעות החשיכה כל התאורה תדלק. במידה ויש תקלה בתאורה , חייב לתקן תוך 48 שעות.
 9. המנהל מתחייב שלא לבצע בתחומי מרכז הטניס ובאזורי ההדרכה כל מכירה של אביזרים ו/או ציוד הקשור עם מתן שירותי ההדרכה ו/או כל פעילות עסקית אחרת מכל מין וסוג שהוא.
 10. היה והמנהל יבקש לבצע האמור בסעיף 16 לעיל, יהא עליו לקבל את הסכמתה של החברה מראש, ובכתב.
 11. על אף האמור לעיל, תינתן למנהל האפשרות לקיים שיעורים פרטיים בשעות הבוקר או בשעות אחרות בהן יהיו מגרשים פנויים. על התלמידים יהיה להזמין מגרשים, בהתאם להסדר הזמנת המגרשים במרכז. שיטת העבודה למתן השיעורים הפרטיים לרבות המחירים, תסוכם ותתואם עם החברה. מחירי שיעורים כאמור בסעיף זה יאושרו על ידי החברה בניכוי 20% תקרות החברה.
 12. המנהל ומדריכיו ישתתפו בישיבות הדרכה, ב"יום הפתוח" ובאירועים ישובים ובמועדים שייקבעו ע"י החברה.
 13. המנהל מתחייב להגיש תכנית שנתית לגבי כל הפעילויות ובהם הקבוצות, שעות, אירועים, תחרויות ולוח משחקים בתחילת שנת הפעילות לא יאוחר מ – 01.10.21 . תכנית זו תועבר לעיון ואישור החברה ובמידה והיא תמצא לנכון, היא מוסמכת להורות על ביצוע שינויים בתוכנית בהתאם להנחיותיה.
 14. המנהל מתחייב לקיים, יחד עם מדריכיו, פעילות שיווקית בבתי הספר, כפי שיידרש לקידום ההרשמה והפעילות במרכז הטניס, לכל תקופת ההתקשרות.
 15. המנהל מתחייב לקיים, יחד עם מדריכיו, לפחות שיעור פתוח אחד בנוכחות הורי החניך/חניכים.

בקרת איכות השירותים

 1. המנהל מתחייב לבצע בקרה שוטפת של רמת שירותי ההדרכה כדלקמן:
  • חלוקת משוב שיוכן ע"י החברה לחניכים ועיבוד הנתונים שיתקבלו בו בהתאם להנחיית החברה.
  • ביצוע תצפיות הדרכה על פעילות המדריכים, בהתאם להנחיות החברה ולכל הפחות שתי תצפיות לכל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופה מתקופת האופציה.

פרסום ושיווק

 1. החברה ו/או העירייה תדאגנה לסייע, לשיקולן, בפרסום ושיווק שירותי ההדרכה בהיקף ומתכונת כדלקמן:
  • חוברת חוגים (חד שנתי)
  • פרסום במידעון.
  • כל כלי פרסומי אחר שיעמוד לרשות החברה , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה תהיה רשאית להחליט על הפסקת הפרסום ו/או השיווק כאמור בסעיף 24 לעיל, בכל עת, בכפוף למדיניותה ולתקציבה.
 3. בכל פרסומי שירותי ההדרכה יובהר כי שירותי ההדרכה ניתנים מטעם החברה ו/או העירייה וכי אין מדובר בפעילות פרטית ועצמאית של המדריך.
  • כל פרסום שיבוצע ע"י המנהל בקשר עם פעילותו לפי הסכם זה ובקשר עם פעילות    שיבצע במרכז הטניס , יבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.  אישור כאמור יינתן לגבי נוסח הפרסום הסופי אשר יועבר ע"י המדריך למפרסם.
  • המנהל יסייע לחברה בשיווק הפעילות, כאמור לעיל, בכל אופן עליו יוסכם עם החברה.

תשלומים שוטפים

 1. התשלומים הבאים יחולו על המנהל:
  • תשלום בגין עלות כל החומרים הנלווים למתן שירותי ההדרכה, לרבות תעודות   מדליות וכיוצ"ב.
  • כיסוי עלות כוללת של הפקת מסיבת הסיום, לרבות מזון שתייה וכיוצ"ב.
  • תשלום מים, ניקיון, אחזקה שוטפת.

כניסה ובקרה

 1. החברה תהיה רשאית להיכנס לאזורי ההדרכה בכל זמן כדי לוודא אם המנהל ממלא אחר תנאי הסכם זה.

סודיות ואיסור תחרות

 1. במשך תקופת העסקתו ולאחריה, מתחייב המנהל שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו עפ"י הסכם זה ו/או בקשר עם החברה ואשר אינו נוחלת הכלל. לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה וענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברה ו/או במאגר הלקוחות של חברה.
 2. המנהל מתחייב להימנע מהפעלת חוגים ו/או מתן שירותי הדרכה זהים או דומים במהלך תקופת הסכם זה ו/או תקופת האופציה בתחומי העיר אילת.

המחאת זכויות

 1. המנהל אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לאחר או לאחרים, אלא בהסכמת החברה שניתנה בכתב ומראש.

התמורה

 1. כנגד מתן שירותי ההדרכה תשלם החברה למנהל בתום כל חודש בתקופת ההתקשרות מקסימום 80% מסך התגמולים אשר ייגבו בגין הפעלת כלל החוגים כמפורט במסמכי המכרז. כנגד הכנסות שונות: ביגוד, ציוד, תשלומים עבור תחרויות וטורנירים – החברה תשלם סך של 100% מתוך הכנסות הנרשמים. ומובהר בזאת כי התמורה תשולם כנגד פירעון מלוא התשלומים שהתקבלו מכל סוג של חניך וכי התמורה כפופה להנחות שינתנו, באם יינתנו כאמור בסעיף 35.1 להלן,
  • התמורה תשולם למנהל בתנאי תשלום של שוטף + 10 ימים.
  • התמורה תשולם כנגד מתן חשבונית מס כחוק בצירוף אישור על ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 2. מובהר בזאת כי התמורה כוללת את כל התשלומים להם זכאי המנהל בגין מתן שירותי ההדרכה וכי המנהל לא יהיה זכאי בשום מקרה לקבלת סכומים נוספים מהחברה, בקשר עם ביצוע הסכם זה.
 3. גביית התשלומים בגין ההשתתפות בחוגים ו/או מתן שירותי ההדרכה, תבוצע ע"י החברה בלבד.
 4. המחירים שייגבו בגין קבלת שירותי ההדרכה ויפורסמו בחוברת החוגים השנתית המופצת ע"י החברה.
  • החברה רשאית לתת הנחות לנרשמים לשירותי ההדרכה בהתאם למדיניות ההנחות של החברה וכפ"י שיקול דעתה הבלעדי . מובהר בזאת כי התמורה שתשולם למנהל, הינה אחוז מתוך הכנסות הנרשמים לאחר ניכוי סכומי ההנחות הנ"ל. מלגות ממוסדות עבור נרשמים – המנהל יקבל תמורה בהתאם לסעיף 32.

היעדר יחסי עבודה

 1. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המנהל משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בינו ובין כל אדם אחר המועסק על ידו ו/או פועל בשמו או באמצעותו לצורך ביצוע הסכם זה, לבין החברה ו/או רשת המתנ"סים אילת יחסי עובד מעביד.
  • היה ועל אף האמור בסעיף זה לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת כי החברה ו/או העירייה הינן המעבידות של המנהל ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או באמצעותו, מתחייב המנהל לשפות מיד את החברה ו/או העירייה בכל הוצאה או נזק שיגרמו להן בשל כך, בתוספת סכומי הוצאותיהן בקשר עם כך.

אחריות המנהל

 1. המנהל יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין נזק לרכוש, בין נזק ממון או לכל נזק אחר שייגרם לחבר ו/או לעירייה , מרכז הטניס ואזורי ההדרכה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המנהל, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מדריכו ו/או כל הנתון למרותו, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשר לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.
  • המנהל ישפה את החברה ו/או העירייה על כל סכום שתשלם לאדם או גוף כלשהם כפיצוי על פגיעה, אובדן או נזק שהמנהל אחראי להם, כאמור בסעיף זה לעיל, בתוספת סכומי הוצאותיה של החברה ו/או בהקשר עם כך.

ביטול ההסכם

 1. למרות ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה, בהודעה בכתב של 45 יום מראש למנהל.
  • ביטול ההסכם במקרה כאמור יבוצע ע"י משלוח הודעה מטעם החברה וללא צורך בנימוק נוסף.

ביטול ההסכם לאלתר, פיצויים ופיצוי מוסכם

 1. סעיפים3.5.15.25.26.27.29.30.33.35.36.39 הינם סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה. הפר המנהל אחד או יותר מסעיפים אלה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר, ותהיה זכאית לפיצוי בגין כל נזק שיגרם לה בגין הפרת ההסכם.

פינוי אזור הדרכה

 1. עם סיום ההסכם ו/או ביטולו, יפנה המנהל ממרכז הטניס ו/או אזורי ההדרכה כל ציוד ו/או חפץ השייך לו או לחניכים. במידה ולא יפעל כאמור, תהיה החברה רשאית בתום 24 שעות מהמועד בו אמור היה לפנותם, להוציא כל ציוד ו/או חפץ כאמור ולעשות בהם כפי שתמצא לנכון על חשבון המנהל.

כתובות והודעות

 1. כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם.
 2. כל הודעה מאת צד אחד למשנהו תשלח בדואר רשום ותחש כאילו נתקבלה בחלוף 4 ימים ממועד שליחתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

________________________      ____________________________

החברה                                                       המנהל

 

נספח א'

הגדרות ועקרונות לפעילות

 1. הגדרת תפקיד – "מנהל מקצועי" למרכז הטניס  אילת

אחריות על המדיניות המקצועית של הטניס, קביעת תכנית האימונים, בחירת השחקנים, תוכניות עבודה, זמני אימונים לפי לוח הפעילות שייקבע, אחריות על מחנות אימונים , קבוצות תחרותיות, הדרכת חוגים, בחירת המדריכים הנוספים וכל ההתנהלות המקצועית במגרשי הטניס בשיתוף הוועדה המקצועית העירונית המנוהלת במתנ"ס.

 1. קבוצות תחרותיות וטיפוח ההישגיות
 • אימון הקבוצות, הכנתן למשחקי ליגה, ליווי הקבוצות למשחקים, קביעת שיטת האימונים וקשר מנהלתי מול איגוד הטניס.
 • על מנת להגיע להישגים נדרשים לפחות 4 אימונים בשבוע, משך האימון 1 שעה לפחות , 8 ילדים בקבוצה.
 • אימוני כושר ישולבו באימוני הטניס אם ע"י מאמן כושר ייחודי עם הקצאת אימונים מיוחדים לכושר או ע"י מאמן הטניס.
 • השחקנים התחרותיים ישתתפו לפחות ב-4 תחרויות רשמיות בשנה (ליגה או תחרויות אזוריות או ארציות), בכפוף לעמותת הטניס.
 • תוקם פירמידת דירוג (LADDER) של השחקנים במועדון שידורגו על בסיס סטים מקוצרים שייערכו ביניהם כל חודש.
 • יעשה מאמץ מיוחד לאתר בנות תחרותיות וילדים תחרותיים בשכבות גיל צעירות גיל 8 עד 10 .
 • מאחר ויש עמותת טניס קיימת, יש לבחור אדם מוסכם או נציג עמותה לצורך תיאום אדמיניסטרטיבי עם המנהל המקצועי.
 • תחילת הפעילות בקבוצות התחרותיות 01.09.21 .
 1. אימון טניס בקבוצות הרגילות: מספר הילדים לא יעלה על 12 מתאמנים למאמן אחד.
 2. אירועים ותחרויות:

במהלך השנה יערכו לפחות 2 תחרויות טניס שדה.

 1. חלוקת שעות העבודה במגרשים

יוקצו מגרשים ושעות לחוגים בהתאם להיקף הרישום, מנויים – שלושה מגרשים מידי יום כולל שישי שבת החל משבע בערב עם אפשרות ל- 18:00 בכפוף לחוגים. לא יושכר מגרש בשעות אלה על חשבון המנויים, המחיר למנוי יקבע בשיתוף ועדת הטניס. בכל סוגיה שתתעורר, תטופל משותף בן המתנ"ס למנהל.

 1. תוכניות עבודה

תוגש תכנית שנתית (במהלך חודש ספטמבר) לגבי כל פעילות (קבוצות, שעות, אירועים, תחרויות, לוח משחקים).

 1. שיעורים פרטיים

ניתן לקיים שיעורים פרטיים בשעות הבוקר.

שיטת העבודה תיקבע בהמשך – כל פעילות צריכה להיות מתואמת ומאושרת.

 1. יעדי מינימום בשנת הפעילות

פעמיים בשנה (באמצע ובסוף השנה) יבוצע פיקוח ובקרה של פעילות הטניס, לפי פרמטרים שיוצגו בוועדת היגוי טניס.

 1. במהלך השנה, מתקיימות תחרויות ארציות או בינלאומיות בתחום הטניס, בהובלת אגף הספורט בעירייה, המידע על תחרויות אלה, מתקיים מבעוד מועד. יש להיערך לפנות להם מגרשים בימים ובשעות פעילותם.

מסמך 3 – טופס להגשת הצעה

הצעת המציע

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות חוזה המכרז על כל נספחיו, ומסמך תנאי המכרז (להלן: "מסמכי המכרז) ולאחר שבדקתי וידועים לי כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 1. הבנתי והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז. הצעתי זו מוגשת בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ידיעה ו/או  אי הבנה והנני מוותר בזאת מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.
 2. בדקתי לפני הגשת הצעתי זו את כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים להפעלת מרכז הטניס במסגרת המכרז שבנדון, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
 3. הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז שבנדון, לרבות דרישות הניסיון המקצועי. הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל על עצמי לבצע את הפעלת מרכז הטניס בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 4. הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אתרים.
 5. הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.
 6. אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.
 7. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב לחתום על חוזה המכרז תוך פרק הזמן שנקבע בתנאי המכרז ממועד קבלת הודעה על זכייתי, ולהמציא את כל המסמכים ואת כל האישורים הנדרשים, כאמור במסמכי המכרז.
 8. ידוע לי כי רשת המתנ"סים תהה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לכם כל ידי בכל מקרה בו אפר התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, וזאת מבלי לינתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס, אשר נגרם לרשת המתנ"סים כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז.
 9. יש לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים וכח העבודה המיומן, להפעלת מרכז הטניס בהתאם להוראות מסמכי המכרז וחוזה המכרז.
 10. במקרה של תאגיד – הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל מניעה משפטית, חוקית, חוזית, רפואית ו/או אחרת לחתימתי על הצעה זו.
 11. אין בחתימתי על הצעת זו ובחתימת חוזה המכרז ובביצוע התחייבויות על פיו, משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
 12. לא הוגש נגדי ו/או כנגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.
 13. בידי כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או התעודות הדרושים עפ"י כל דין ועפ"י תנאי המכרז לביצוע התחייבויותיי.
 14. אם הצעתי זו תתקבל הנני מתחייב לנהל ולהפעיל את מרכז הטניס בהתאם להסכם השתתפות וחוזה המכרז.
 15. הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים להפעלת מרכז הטניס וההתחייבויות האחרות שיהיה עליי לקיים אם הצעתי תזכה ורשת המתנ"סים תתקשר עמי בחוזה המכרז, וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא , מעבר לאמור בחוזה ההתקשרות כנגד הפעלת המערכת ומילוי כל ההתחייבויות שיחולו עליי לפי חוזה ההתקשרות.
 16. הנני/נו מצרף/ים להצעתי/נו את המסמכים כדלקמן:
  • כל מסמכי המכרז, לאחר שמולאו על פי הוראות תנאי המכרז , כשהם חתומים בתחתית כל דף, ובכלל זה החוזה כאשר כל הנתונים בו מפורטים בהתאם להצעתי וכשהוא חתום כנדרש.
  • ערבות בנקאית לתקופת ההצעה, בהתאם לתנאי ההצעה.
  • כל האישורים, המסמכים והאסמכתאות אותם אני נדרש/ת לצרף להצעתי כמפורט במסמכי תנאי המכרז.
 1. להלן דברי הסר להצעתי/נו:
  • ההצעה ניתנת בהתחשב בכל האמור במסמכי המכרז תנאיו ונספחיו.

________________________

המציע (חתימה + חותמת)

שם המציע:_______________________________________

כתובת:__________________________________________

מס' ח"פ עוסק מורשה________________________________

טלפון:__________________________________________

פלאפון:_________________________________________

מייל:__________________________________________

תאריך:___________________________________________

 

נספח למסמך מס' 3

הצעה למתן שירותי ניהול, אימון ותפעול מרכז הטניס באילת/מחודש אוגוסט 2021

לכבוד: רשת המתנ"סים אילת

אני מגיש/ה בזאת את הצעתי לניהול, אימון והפעלת מרכז הטניס הנמצא בתחום מועדון הספורט באילת, זאת בהתאם למפורט במסמכים שקיבלתי אשר העתקיהם, החתומים על ידי, מצורפים להצעה זו.

התשלום אותו אקבל יקבע לפי_______ מתוך התקבולים שייכנסו לקופת המועדון בגין הפעילות שתנוהל על ידי במרכז הטניס (לא יותר מ – 80% ).

הערות: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

שם מגיש ההצעה: __________________________

 

מסמך 4 – ערבות המכרז

תאריך:____________

לכבוד

רשת המתנ"סים אילת

ת"ד 918

אילת

 

ערבות בנקאית אוטונומית 

 1. עפ"י בקשת ___________________(להלן: "המפעיל"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪) (להלן: "הסכום הבסיסי"), אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2 להלן, שתדרשו מאת המפעיל בקשר עם השתתפותו במכרז (01/2021) לניהול אימון והפעלה של מרכז הטניס אילת.
 2. הסכום הבסיסי, האמור בסעיף 1 לעיל, יהיה צמוד לצד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד האחרון שפורסם (להלן: "המדד הבסיסי").

אם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום עפ"י כתב ערבות זה (להלן: "המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.

 1. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך 7 ימים, לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם , מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המפעיל ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למעפיל בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 2. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 3. ערבות זו היא בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.
 4. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד לסיום תקופת ההתקשרות, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד לסיום תקופת ההתקשרות וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

בכבוד רב,

איריס כהן

מנכ"לית רשת המתנ"סים