מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 15/2021 בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום הגבייה עבור עיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה עורכי דין שתחום מומחיותם בגביית חובות מוניציפליים הנותנים ו/או נתנו שירותים משפטיים שוטפים בתחומים אלה לרבות ליטיגציה בערכאות המשפטיות השונות, לרשויות מקומיות במהלך שלוש השנים האחרונות, להציע הצעה למתן שירותים משפטיים בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

מסמכי המכרז 15.2021

 • עיריית אילת מזמינה עורכי דין שתחום מומחיותם בגביית חובות מוניציפליים (להלן: "התחום") הנותנים ו/או נתנו שירותים משפטיים שוטפים בתחומים אלה לרבות ליטיגציה בערכאות המשפטיות השונות, לרשויות מקומיות במהלך שלוש השנים האחרונות, להציע הצעה למתן שירותים משפטיים בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

   

  1. רשאי להגיש הצעה מי שעומד בתנאי הסף הבאים:

   

  • א. מי שיש בבעלותו משרד עורכי דין שתחום עיסוקו בגביית חובות מוניציפליים כגון ארנונה, אגרות שונות לפי חוקי עזר וחקיקה ראשית, תכנון ובניה ועוד המתמחה בתחומים אלה ובייעוץ שוטף לרשויות מקומיות בתחום בשלוש השנים האחרונות לפחות.
  • ב. מי שהוא עורך דין בעל וותק של חמש שנים לפחות ובעל ניסיון במתן שירותים משפטיים לרשויות מקומיות בתחום בשלוש השנים האחרונות.
  • ג. מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע מתן השירותים המשפטים כנדרש במסמכי הזמנה זו.
  • ד. מי ששילם בעבור מסמכי המכרז.

   

  2.

   

  2.1        יש למלא את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה. יש לצרף אסמכתאות מתאימות לרבות המלצות ככל שנדרש ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע.

   

  2.2        ניתן לצרף מסמכים נוספים שאינם נדרשים במסמכי ההזמנה ככל שהמציע סבור שיש בהם צורך והם יכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הצלחות משפטיות יוצאות דופן בתחום.

   

  • תשלום בעבור מסמכי המכרז בסך של 500 ₪ יועבר מראש או יצורף בהמחאה למעטפת ההצעה. יודגש כי אי תשלום כאמור יהווה אי עמידה בתנאי הסף למכרז.
  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, מסמכי התאגדות (ככל שהמציע הינו תאגיד, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים, רישיון עריכת דין של המציע ושל עורכי הדין האמורים ליתן את השירותים המשפטיים).

   

  ב. יש למלא את כל מסמכי ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת ההצעה כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת המחיר הנמצא בחוברת ואשר צורף למסמכי ההצעה בעותק נוסף. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה.

   

  חתימת המציע: _________________

  ה. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא או דברים נוספים אותם הוא מבקש לציין בפני הרשות המקומית ושלא נתבקשו במסמכי ההצעה – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה.

   

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיף 2 ו- 3 לעיל וכן בהתאם לשאר מסמכי ההצעה.
  2. המחירים הנקובים בהזמנה זו אינם כוללים מע"מ.
  3. בשל אופי השירותים הנדרשים רשאית העירייה לבחור עד שלושה מציעים אשר יספקו את השירותים המבוקשים. ההחלטה על פיצול הזכייה במכרז נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד ואין בה כדי לחייב את העירייה לעשות כן. בשלב ראשון ידורגו ההצעות הכשירות בהתאם לניקוד הסופי (איכות + מחיר). ככל ותבחר העירייה לפצל את הזכייה בין שלושה מציעים שונים, יחולק היקף העבודות כך שהמציע הכשר שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר יקבל כ- 50% מהיקף העבודה שתועבר, המציע הכשר הבא אחריו יקבל כ- 30% מהיקף העבודות והמציע השלישי הבא אחריו יקבל כ- 20% מהיקף העבודות.
  4. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו היה ושני המדורגים הראשונים קיבלו ניקוד זהה, יוכרזו שני המצעים כזוכים והיקף העבודה יחולק ביניהם באופן שוויוני ככל שניתן.
  5. העירייה תהיה רשאית לשנות את היקפי הביצוע שפורטו בסעיף 6 ו-7 לעיל לגבי מי מהזוכים לכשיבחרו באם לא יעמדו בהתחייבויותיהם החוזיות ו/או לא יעמדו בקצב ביצוע מתן השירותים לשביעות רצון העירייה.
  6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  7. כל המעוניין להשתתף במכרז זה יפנה אל מחלקת המכרזים של עיריית אילת בדוא"ל sami@eilat.muni.il    לצורך רישום, תשלום וקבלת מסמכי המכרז.
  8. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il לא יאוחר                מיום 15/10/2021,  תשובות בכתב ישלחו לכל משתתפי המכרז.

        השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי לרבות בעבודתו עם הרשות המקומית, ככל שהייתה כזו. העירייה רשאית לדרוש הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו של מציע וזה יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. במסגרת שיקוליה תהיה הרשות רשאית לשקול גם ניסיונה הקודם עם מציע.

   

  חתימת המציע: _________________

  1. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  2. אין בפניה זו כדי למנוע מהרשות המקומית לצאת בהזמנות נוספות לקבלת הצעות לשירותים משפטיים בתחום לגבי סוגיה ספציפית ובכלל ו/או שלא להתקשר עם אף גורם ולבצע את העבודה באמצעות הלשכה המשפטית של העירייה ו/או אגף הכנסות ומחלקת אכיפה של עיריית אילת.
  3. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 25/10/2021 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תבוא לדיון.
  1. השירותים המשפטים הנדרשים הינם כמפורט להלן

   

  גביה משפטית של חובות בגין ארנונה, חינוך, רווחה, אגרות שילוט, קנסות תיקי תכנון ובניה וחוקי עזר לרבות שטרות שלא כובדו, תיקי פשיטת רגל וכינוס נכסים של חייבים לפי שיקול דעת העירייה. במסגרת מתן השירותים כלולים גם המלצות למחיקות חובות לאחר שמוצו כל פעולות הגביה לגביהם וכן ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם תחום השירותים המשפטים נשוא מסמכי הזמנה זו.

   

 • לשם בחירת הזוכים במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף לרבות בחינת עמידתו של מציע בתנאי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011.
  • היקף וטיב ניסיונו של עורך הדין אל מול שאר המועמדים בתחום בהתאם לדרישות הרשות המקומית וצרכיה.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 40%+הצעת המחיר שמשקלה 60%. מציע שיתן את ההנחה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 60%.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד. שאר ההצעות ידרוגו אחריה בהתאם לניקוד שיקבלו. ככל שתבחר העירייה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, תחולק העבודה בהתאם למפורט בסעיף 6 שלעיל.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב "מועדת השלושה" (מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש) וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים. ככל שימונה "מומחה" כאמור, יבצע "המומחה" גם את הראיונות האישים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
  • שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.
  • שלב ב' – ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מירבי.  

  קביעת ציון המחיר יבוצע כדלהלן:

  הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות בשלב הנוכחי

  ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   60% X ———————————————–

  הצעת המחיר הנבדקת

   

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  40%

  ציון מחיר  –60%

  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

   

   

 • קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
  שנות ניסיון בתחום 1 נקודה עבור כל שנת ניסיון מעבר ל- 3 שנות ניסיון כנדרש בתנאי הסף מקסימום 5%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות.

  מספר עורכי הדין העוסקים באכיפת תיקי חוב לרשויות המקומיות הניקוד המקסימלי יינתן למציע שבו מספר רב של עורכי דין הנותנים את השירות בתחום מקסימום 5%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  מספר אנשי הצוות האדמיניסטרטיבי המטפל בתיק החוב הניקוד המקסימלי יינתן למציע שבו מספר רב של אנשי צוות הנותנים את השירות בתחום מקסימום 3%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  מספר רשויות להן ניתן שירות משפטי בתחום בשלוש השנים האחרונות 1-2 רשויות 2%

  3-5 רשויות 5%

  6 רשויות ומעלה  7%

   

  7%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  כמות תיקי גבייה שבטיפול המשרד בשלוש השנים האחרונות.

   

  5%
  התרשמות מקצועית של חברי  הוועדה מהצעת המציע והמסמכים שצורפו להצעתו 15%
  סיכום 40%
 •  

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ לחודש ____ 2021

   

  ב י ן

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  (להלן – הרשות המקומית)

  מצד אחד;

  ל ב י ן

   

  משרד עו"ד _______________________ ח.פ./ מס' שותפות/ מס' עוסק מורשה ______________

  כתובת ___________________________________________________________________

  טלפון ________________ פקס _____________ כתובת E-MAIL ______________________

  המיוצג על ידי מורשי החתימה מטעמו (להלן: "משרד עורך הדין")

  מצד שני;

   

  הואיל  והרשות המקומית פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בגביית חובות עבור עיריית אילת בגין חובות ארנונה, חינוך, רווחה, אגרות שילוט, קנסות תיקי תכנון ובניה וחוקי עזר לרבות שטרות שלא כובדו, תיקי פשיטת רגל וכינוס נכסים של חייבים לפי שיקול דעת העירייה לרבות טיפול מלא בהליכים למחיקת חובות לרבות מול כל גורם רגולטורי שיידרש לאחר שמוצו כל פעולות הגביה לגביהם וכן ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו (להלן – השירותים);

   

  והואיל והמציע הוכרז כזוכה וזכאי לתת השירותים ביחד עם נותני שירותים נוספים בתחום עבור הרשות המקומית;

  והואיל והצדדים מעוניינים כי עורך הדין יספק את השירותים המשפטיים המפורטים בהסכם זה, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ;

  והואיל ועורך הדין מודע לכך, כי אין בחתימת הרשות המקומית על הסכם זה משום התחייבות להעביר תיקים לטיפולו של עורך הדין, בין בכלל, ובין בהיקף כלשהו וכן, כי השירותים המשפטיים שיסופקו על ידו לרשות המקומית, יסופקו או מסופקים לרשות המקומית גם על ידי זוכים נוספים, בין בהליך בו זכה עורך הדין ובין בהליכים עתידים שתפרסם הרשות המקומית;

  והואיל ועורך הדין מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי הסף שפורטו בהזמנה, ואשר על התקיימותם הצהיר בהצעתו; כי הוא כשיר על פי כל דין לספק את השירותים המשפטיים ולקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי מתן השירותים המשפטיים על ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; וכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע על התחייבויותיו על פי הסכם זה, ומסוגל ומסכים לספק את השירותים המשפטיים באופן, בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכם זה;

  והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ולהחילם על הצדדים בנוגע לכל ההליכים המשפטיים שיועברו לטיפולו של עורך הדין והכל כמפורט בהסכם זה;

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  לפיכך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כדלהלן:

  מבוא

  1. המבוא להסכם זה וכן מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של הסכם זה.

  תקופת ההסכם

  1. ההתקשרות תהיה לתקופה של 60 חודשים המתחילים ביום חתימת ההסכם (להלן: "תקופת ההסכם").

   

  1. מובהר כי בתום תקופת ההסכם או בתום תוקפו של ההסכם מכל סיבה אחרת ימשיך ההסכם ויעמוד בתוקפו לגבי תיקים שטרם הסתיים הטיפול בהם, כל עוד רשות המקומית חפצה בכך. למען הסר ספק, אין צורך בהודעת הרשות המקומית וההסכם ימשיך לעמוד בתוקפו באופן אוטומטי לגבי תיקים תלויים ועומדים אלה. ההסכם יעמוד בתוקפו לגבי התיקים הללו – עד לסיום המלא של הטיפול בהם בהתאם להוראות הסכם זה. סיום מלא של הטיפול בתיקים משמעותו כל פעולה הקשורה בתיק או נובעת ממנו, לרבות הופעה בכל ערכאה שתידרש. שיקול הדעת הסופי בדבר החלטה לגבי סיום התיק שמורה לרשות המקומית בלבד.
  2. מוסכם בזאת כי הרשות המקומית תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, בהודעה של 30 יום מראש שתינתן לעורך הדין. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור. הרשות המקומית תשלם לעורך הדין, את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. במקרה כזה הרשות המקומית לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף שלעיל, הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק טיפולו של עורך הדין באחד או יותר מהתיקים שהועברו לטיפולו במסגרת הסכם זה. אין באמור בהודעה על הפסקת טיפול בתיק כדי להוות הפסקת ההתקשרות עם עורך הדין לגבי תיקים אחרים שבטיפולו אלא אם כן הודיעה הרשות המקומית אחרת. הופסק טיפולו של עורך הדין כאמור באחד או יותר מתיקים שבטיפולו, תשלם הרשות המקומית לעורך הדין רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. הרשות המקומית תהא רשאית להעביר התיק או התיקים לטיפולו של עורך דין אחר ככל שתמצא לנכון.
  4. מוסכם ומותנה בזה כי אי תשלום שכר טרחה במועד לא יהווה עילה להפסקת השירותים הניתנים על ידי עורך הדין. הפסקה בביצוע של השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה העולה על שבועיים, מכל סיבה שהיא, ללא הסכמת היועצת המשפטית של הרשות המקומית או על דעתה, תזכה את הרשות המקומית בביטול הסכם זה והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

   

  1. 1 עורך דין לא יוכל לבקש הפסקת ההתקשרות בהסכם, או לבקש הפסקת מתן שירותים משפטיים בתיק מסוים, אלא בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  8.1.1     הגשת בקשה מוקדמת מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות, ובמקרה של הפסקת טיפול בתיק – הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות, תוך פירוט הנימוקים התומכים בבקשה.

  8.1.2     אי גרימת נזק לרשות המקומית שהוא בלתי הפיך או בשיעור העולה על סכום התביעה או סכום התמורה המגיעה לעורך הדין בגין השירותים שניתנו על ידו (הגבוה מביניהם) והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית. בכל מקרה, תנאי להפסקת מתן שירותים משפטיים יהא העברת הטיפול בתיק בצורה מסודרת ובשיתוף פעולה מלא, למי שתורה עליו הרשות המקומית.

  ויודגש, אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של עורך דין על פי כל דין.

   

  1. הרשות המקומית רשאית לדרוש מעורך הדין, באמצעות היועצת המשפטית של הרשות המקומית או עורך דין אחר מלשכתה, את סיום הטיפול בתיקים שהועברו לטיפולו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה, מקום שהיא סבורה שהדבר נחוץ על מנת להבטיח ייצוג הולם בהליכים שטופלו על ידי עורך הדין וכן רשאית לדרוש כל פעולה אחרת הדרושה במהלך ניהול התיק כדי שהטיפול בתיקים הללו יימשך ללא פגיעה.
  2. עורך הדין יגיש אחת לשישה חודשים דוח תיקים תלויים ועומדים בהתאם לדרישות משרד הפנים ולמועדים שנקבעו בעניין זה, הדוח יימסר לרשות המקומית בהתאם לדרישתה וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה המשולמת לעורך הדין בהתאם להסכם זה.
  3. עורך הדין יגיש דו"ח סיום טיפול, לגבי כל תיק שטופל על ידו והסתיים וכן לגבי תיקים שהוחלט להוציאם מידיו ולהשיבם לרשות המקומית או לכל עורך דין אחר כפי שהורתה הרשות. עורך הדין מתחייב לסייע לרשות המקומית ככל שניתן, בהעברתו המסודרת של התיק או התיקים לידי עורך דין חלופי. לגבי כל תיק שהועבר כאמור, יצורף דו"ח סטטוס מפורט שיכלול היסטוריית הטיפול בתיק, ופעולות נדרשות לעתיד.
  4. הרשות המקומית תשלם רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע עורך הדין בפועל בהתאם לדוח שהוגש על ידו, עד ליום הפסקת ההתקשרות.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

   

   

   

  1. אופן ביצוע השירותים

  עורך הדין יבצע עבור הרשות המקומית את השירותים כמפורט להלן:

  13.1      המציע הזוכה (להלן: "עורך הדין") יפעל עבור העירייה עפ"י הוראות גזבר העירייה או מי שהגזבר ימנה לעניין זה (להלן: "המנהל") בגביית חובות בגין ארנונה, חינוך, רווחה, אגרות שילוט, שימור רחובות וקנסות אחרים, קנסות עניינים מקומיים, תיקי פשט"ר ופירוק וחובות אחרים לרבות מתוקף הסכמים שונים, לפי שיקול דעת העירייה (להלן: "החובות" או "תיקי החוב"), בתביעה משפטית ו/או הוצאה לפועל ו/או הסכם פשרה ובכל הליך משפטי אחר למיצוי אפשרות העירייה לגבות את מלוא החובות או המלצה למחיקת החוב והכנת כל הנדרש לקבלת אישור מועצת העיר לכך או להמלצה להקפאת פעילות האכיפה כנגד החייב (להלן: "השירותים").

  13.2      הטיפול בחובות יועבר לעורך הדין במועדים ובהיקפים לפי שיקול דעת העירייה. אין העירייה מתחייבת להעביר כמות מסוימת (רבה או מעטה) של חובות לטיפול עורך הדין והיא רשאית להפסיק העברת חובות לטיפול עורך הדין באופן זמני או קבוע עפ"י החלטתה.

  13.3      לאחר בדיקה ואישור המנהל, תיקי החוב, לרבות כל המידע הרלוונטי לגביהם, יועברו, עפ"י חלוקה שהחליט עליה המנהל באמצעות מחלקת אכיפה באגף הכנסות, לעורך הדין לטיפול משפטי.

  13.4      עורך הדין בעצמו, או ע"י בעל תפקיד אחר במשרדו, שיקבע באופן מיוחד לכך בתאום עם המנהל ובאישורו, ירכז את הטיפול בנושאי התביעות והליכי הגבייה מול העירייה, וישמש נציג מול מחלקת אכיפה באגף הכנסות בכל הנוגע לקבלת והעברת מידע, דיווחים, בקשות והודעות.

  13.5      עורך הדין יקיים מפגש חודשי עם מנהל מחלקת האכיפה, לשם דיון מעמיק בתיקים בעייתיים על מנת לקבל החלטות להמשך טיפול. באחריות המחלקה לאכיפה לקבוע פגישות עבודה אלה. מחלקת האכיפה תוכל להסתפק – לפי שיקול דעתה הבלעדי – בדיווחים באמצעות דואר אלקטרוני.

  13.6      אחת לשישה חודשים, עפ"י הצורך וקביעת הגזבר תקבע ישיבת "פורום גבייה" עם עורך הדין אצל גזבר העירייה לדיון כולל וכן פרטני, בתיקי החוב שבטיפול עורך הדין, לרבות בחינת הצלחתו בגביית חובות וניהול התיקים שבאחריותו.

  13.7      עורך הדין יעביר למחלקת האכיפה, עד לעשירי בכל חודש, בגין החודש החולף שהסתיים, דוח אקסל המפרט את שמות החייבים שהסדירו את חובם ו/או שילמו חלק מחובם – שם מלא, מספר משלם, מספר נכס, מספר תיק בית משפט/ הוצל"פ (אם קיים), תאריך ההסדר, סכום חוב עדכני ליום ההסדר בש"ח, תשלום בגין הוצאות בש"ח, תשלום בגין שכ"ט עורך הדין בש"ח, תשלום החוב לעירייה בש"ח, שכר טרחה המגיע, ככל שמגיע, לעורך הדין בתיקי חוב שלא נפתחו נגדם הליכים משפטיים, יתרת תשלומים דחויים במערכת בש"ח (במידה וקיימת). לדוח יצורפו אסמכתאות – אישורים, קבלות וחשבוניות מס בגין הוצאות שהוצאו על חשבון המקדמה.

  13.8      עורך הדין יעביר למחלקת האכיפה, אחת לשישה חודשים, עד לעשירי לחודש העוקב, דו"ח סטאטוס טיפול אחרון בתיקי החוב שנגדם מתנהלים הליכי אכיפה/ גבייה (לרבות תיקים שהוחלט כי עורך הדין ימליץ למחקם). עורך הדין יעביר דיווחים כאמור גם במועדים אחרים ככל שיידרש לעשות כן.

  13.9      עורך הדין ימסור למחלקת האכיפה דיווחים נוספים ביחס לחובות גם מעבר לדיווחים התקופתיים המפורטים לעיל, ככל שיתבקש לעשות כן ע"י המחלקה.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

  • העירייה רשאית לבצע, בכל מועד שתמצא לנכון, בקרה על פעילות עורך הדין, הן באופן שוטף והן באופן מיוחד, הן בהיבט ביצוע פעולות האכיפה המשפטית והן בהיבט הכספי (גבייה מחייב, גביית שכ"ט, הוצאות, העברת כספים לעירייה וכיו"ב). עורך הדין יהיה חייב בהעברת כל המידע והאסמכתאות למי שיבצע את הבקרה/ביקורת, לרבות מסמכים ואסמכתאות בתוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה להספקתם והכל על חשבונו.
  • לעירייה ולמי מטעמה שמורה הזכות לבקר במשרדי עורך הדין בתיאום עימו ולבקש כל מסמך ו/או דו"ח לצורך ביצוע ביקורת על עבודת עורך הדין ועורך הדין מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך כנדרש.
  • עורך הדין מתחייב להגיע לישיבות במשרדי העירייה, שתקבענה לו ע"י המנהל ו/או מנהל מחלקת האכיפה כל אימת שנציגי העירייה יראו צורך בכך.

  טיפול בתיקים באמצעות מערכת ממוחשבת

  • עורך הדין מחויב לנהל את תיקי החוב של אגף ההכנסות (הליכים משפטיים וניהול כספי) מערכת ממוחשבת. לעורך הדין ידוע כי העירייה עושה שימוש במערכת האכיפה של החברה לאוטומציה (להלן: "המערכת").
  • עורך הדין מחויב לרכוש לנהל ולהפעיל על חשבונו והוצאותיו, מערכת ממוחשבת כאמור לרבות מערכות משלימות ככל שנדרש כך שלעירייה תהא האפשרות לקבל דוחות ו/או עדכונים ממוחשבים לגבי החובות שבטיפולו.
  • פרטי החייבים יועברו לעורך הדין בקבצים ו/או בדואר אלקטרוני בצירוף מידע ואסמכתאות רלבנטיות נוספים, ככל שישנם.
  • הודעות ו/או התכתבויות ו/או חליפת מסמכים בין הצדדים יעשו בטפסים/ נוסחים שתקבע/ תאשר העירייה מראש ואשר היא רשאית לשנותם מדי פעם, לפי שיקול דעתה.
  • על עורך הדין לתעד ולסרוק למערכת באופן שוטף את כל האסמכתאות הקשורות לתיק החוב, לרבות מסמכים, תכתובות, אסמכתאות, פסקי דין, הזמנת פעולות, חקירות ופסקי דין ולהעבירם לרשות העירייה בסמוך לקבלתם וכן במועד תום ההסכם. סריקת המסמכים כאמור תבוצע על חשבונו של עוה"ד באופן שוטף וללא שיהוי.
  • עורך הדין ינהל את הטיפול באמצעות תקשורת מחשבים להוצאה לפועל והמערכת כאמור, באופן שיוכל בכל עת להוציא תדפיס מחשב שיפרט את כל ההליכים שננקטו, התשלומים ששולמו והתקבלו, שכר הטרחה שגבה עורך הדין מהחייב וכל מידע רלוונטי אחר ביחס לחוב, מעודכן למועד הוצאת התדפיס.
  • עריכת הדוחות מהמערכת תיערך בתאום ובהתאם לדרישת העירייה. עורך הדין חייב בהגשת כל סוגי הדוחות עפ"י לוחות הזמנים והתצורה שיידרשו ממנו ע"י המנהל ומחלקת האכיפה, לרבות הדוחות המפורטים במפרט מיוחד זה.

  חתימת המציע: _________________

   

  אכיפה משפטית / הוצאה לפועל

  • עורך הדין מתחייב לטפל בכל החובות המועברים לטיפולו ואין באפשרותו להשיב תיקים לעירייה מיוזמתו, ללא מיצוי אפשרות העירייה לגבות או למחוק או להקפיא את החוב (לרבות העברת המלצה למחיקתו/ להקפאתו/ לביצוע הסכם פשרה), למעט במקרה של ניגוד עניינים, שאז יוחזר התיק לעירייה מסיבות אלו בלבד ללא כל שיהוי.
  • על עורך הדין לפעול באופן נחוש, שוטף, עקבי וללא שיהוי בתיקי החוב שהועברו אליו. תיק שהמנהל יחליט לגביו כי קיים שיהוי בלתי מוסבר בפעילות כנגד החוב – יוחזר לעירייה ויוצא מאחריות עורך הדין, ללא כל תמורה או פיצוי.
  • תביעה שתוגש גם על חוב השנה השוטפת, תבוצע בצירוף כל חיובי שנת המס במהלכה הוגשה התביעה, לרבות השלמת חיוב בספרי העירייה לאותה שנת מס שוטפת (באחריות מחלקת האכיפה).
  • בתוך 7 ימים ממועד קבלת תיק החוב לידיו, ישלח עורך הדין מכתב התראה לחייב, באמצעות דואר רשום במסירה אישית, בו יידרש החייב להסדיר את חובו במשרדי עורך הדין, בתוך 30 יום ממועד קבלת ההתראה, אחרת תוגש כנגדו תביעה משפטית או יפתח תיק הוצל"פ.
  • באם החייב לא הסדיר את חובו בתוך 30 ימים כאמור, יפתח עורך הדין, מיידית ולא יאוחר מ-7 ימי עבודה, הליך משפטי או הליך הוצאה לפועל – הכל בהתאם לעניין ובכפוף לאישור מנהלת אגף הכנסות או גזבר העירייה.
  • חייבים אשר לא נמסרה לגביהם כתובת פעילה או לחילופין, מכתבי ההתראה שלהם חזרו כ"לא ידוע" או "עזב", יפעל עורך דין לאיתורם באמצעות הליכי חקירה שונים (בתחילה באמצעות מרשם התושבים/ בדיקה באינטרנט ולאחר מכן באמצעות חוקר), בתוך 14 יום ממועד קבלת החוב לטיפולו או ממועד קבלת מכתבי ההתראה שחזרו, לפי העניין. על הליכי החקירה להסתיים בתוך 30 ימי עבודה.
  • על עורך הדין לפתוח, להגיש ולהמציא כתבי טענות, לעקוב ולפעול באופן שוטף וללא שיהוי בהליך המשפטי/ ההוצאה לפועל.
  • עורך הדין יעביר למחלקת האכיפה אסמכתא לפתיחת ההליך, מיד עם פתיחתו וכן, עפ"י החלטת המנהל, יתעד ויסרוק אותו למערכת.
  • נפתח תיק הוצאה לפועל (לאחר פס"ד או ללא פס"ד), על עורך הדין לבצע את כל פעולות האכיפה האפשריות במסגרת תיק ההוצאה לפועל (לרבות חקירות כלכליות לאיתור רכוש, עיקולי צד ג' לסוגיהם, עיקולי מיטלטלין, הגבלות ועוד) ללא שיהוי ולכל היותר בתוך 60 יום מהמועד האחרון לביצוע התשלום/ להגשת התנגדות.

  חתימת המציע: _________________

  • במקרה של שטר שחולל במסגרת הסדר חוב או גביית חוב על ידי עורך הדין – ישגר עורך הדין דרישה לחייב לשלם את הסכום שלא כובד בתוך 7 ימי עבודה. ככל שלא ישולם הסכום, יועבר השטר למימוש בלשכת ההוצאה לפועל. עורך הדין יהיה רשאי לחייב את החייב בהוצאות שייגרמו עקב אי כיבוד התשלום בסך 35 ₪ (הסכום כולל את חיוב הבנק בגין אי כיבוד ההמחאה כאמור, נייר והדפסה, מעטפה, דואר רשום מסירה אישית).
  • פעילות הכרוכה בהוצאות גבוהות וחריגות, כפופה לאישור מראש ובכתב של המנהל.
  • כל הליך של מימוש נכס/ כינוס, הוצאת צו איסור יציאה מישראל וכיו"ב, יקבל אישור מראש ובכתב מהמנהל, ורק לאחר שעורך הדין יבצע חקירה לגבי הנכסים השונים המצויים ברשות החייב (החקירה כפופה אף היא לאישור המנהל מראש ובכתב).
  • על מנת למנוע טענות התיישנות ושיהוי מתחייב עורך הדין לשלוח אחת ל-6 חודשים לכל החייבים שבטיפולו, למעט תיקים בהם הוגשה תביעה/ תיק הוצל"פ/ איחוד תיקים, דרישה לתשלום החוב.
  • הגיש עורך הדין תביעה נגד חייב והחייב הגיש תביעה שכנגד, נגד העירייה, ייצג עורך הדין את העירייה גם בתביעה שכנגד ללא תמורה נוספת.
  • בכל מקרה בו העירייה תחליט על הפחתה מחובו של החייב או החלטה אחרת בנוגע להליכי הגבייה, תעביר העירייה החלטתה לעורך הדין בכתב ועורך הדין יפעל עפ"י אותן הוראות.
  • עורך הדין רשאי, ככל שלא ניתנה הוראה אחרת בכתב מהעירייה, להגיע להסדר עם החייב, לפיו החוב הידוע ביום עריכת ההסכם ישולם ע"י החייב עד 12 תשלומים חודשיים שווים ורצופים אשר יישאו ריבית והצמדה כדין; כל הסדר אחר ייעשה רק לאחר אישור מנהלת אגף הכנסות.

  הליך פשט"ר

  • הפעילות בתחום זה תבוצע ישירות מול מנהלת מחלקת אכיפה/מגורים או מנהלת אגף הכנסות.
  • יש לדווח באופן מיידי על חייבים אשר נכנסו להליך פשט"ר ובתאום עמה לבחון הגשת תביעת חוב או השבת התיק לעירייה.
  • עורך הדין יבדוק בתיקי פש"ר/ פירוק אשר יועברו לטיפולו את מצב התיק וסיכויי הגבייה בהתאם לפעולות שלהלן:
   • בדיקת תביעת החוב אשר הוגשה על ידי העירייה.
   • טיפול בקבלת שם משתמש וסיסמא מאת מנהלת מחלקת מגורים ו/או כונס הנכסים הרשמי לשם עדכון שוטף בתיק באתר האינטרנט של כונס הנכסים הרשמי.
   • בדיקת התיק באתר כונס הנכסים הרשמי.
   • בדיקת פרסומים וכן החלטות בית משפט המחוזי בתיק הרלוונטי.

  חתימת המציע: _________________

  • טיפול אל מול בעל תפקיד בתיק לשם קבלת עדכונים וקידום עניינה של העירייה והגבייה במסגרת התיק.
  • הגשת בקשות ו/או תגובות במסגרת תיק בית המשפט- ככל שיידרש.
  • התייצבות באסיפות נושים ובדיונים בבית משפט- ככל שיידרש.
  • בסיום הבדיקה ולא יאוחר מ-60 ימים מיום קבלת התיק לידיו, יעדכן עורך הדין את העירייה בצירוף סיכום ממצאיו, כולל מסמכים ואסמכתאות, וכן המלצתו להמשך הפעילות בתיק ויפעל בהתאם להוראותיה.

  מחיקת חוב

  • ככל שסבור עורך הדין כי מדובר בחוב המתאים למחיקה עקב היותו "חוב אבוד" בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים בנוהל מחיקת חובות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 (להלן: "חוזר המנכ"ל") וכן בנוהל מיצוי הליכי גבייה של העירייה (להלן "הנוהל"), ימסור לעירייה, תוך 90 יום ממועד קבלת התיק לטיפולו, חוות דעת מנומקת בצרוף מלוא האסמכתאות הנדרשות בנוהל ובנוהל העירייה.
  • עורך הדין יערוך בדיקה מקיפה לגבי בעלותו של החייב על מקרקעין כלשהם.
  • מנהלת אגף הכנסות בעירייה תבחן את חוות הדעת ובמידת הצורך תעביר לדיון בוועדה למחיקת חובות (אין צורך בהעברה לגבי חובות ארנונה).
  • ככל שיהיה צורך בביצוע חקירה, לצורך בחינת מחיקת חוב, בהתאם לחוזר מנכ"ל, יהיה הדבר בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל.
  • המלצות למחיקת חוב אשר לא יוגשו עם מלוא המסמכים הנדרשים, אסמכתאות, חקירות וטפסים מקדימים, יוחזרו לעורך הדין ולא יועברו לדיון בוועדה.
  • על פי החלטת המנהל, יתייצב עורך הדין בפני ועדת הנחות הדנה בתיקים שהכין.
  • עורך הדין יהיה זכאי לשכר טרחתו בגין תיק מחיקה לאחר אישור ועדת הנחות והכנת תיק הכולל את כול המסמכים לרבות אסמכתאות התומכות בעמדתו, לרבות חוות דעתו וכן מילוי הטופס הרלוונטי של משרד הפנים לצורך משלוח המסמכים לאישור הממונה על המחוז או אישור שר הפנים.

  הקפאת חוב

  • ככל שמדובר בחוב המתאים להקפאת הליכי גבייה, ימסור עורך הדין לעירייה תוך 90 יום תיק הקפאת חוב הכולל חוות דעת מנומקת עם האסמכתאות הנדרשות, הכל בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 7.1002, חוזר המנכ"ל ונוהל העירייה. מנהל מחלקת האכיפה בעירייה יבחן את חוות הדעת ובמידת הצורך יעביר לדיון בוועדת השלושה שהקימה העירייה לעניין זה.
  • המלצה כנ"ל לא תינתן טרם נרשם שיעבוד על הנכס ע"י עורך הדין.
  • עורך הדין ישתתף בישיבות הוועדות המקדימות וועדת השלושה לעניין הקפאת החוב.
  • עורך הדין יהיה זכאי לשכר טרחתו בגין תיק הקפאת חוב לאחר אישור ועדת השלושה המיוחדת לעניין זה ורישום ההקפאה במערכת בהתאם.

   

  הסכמי פשרה

  • במקרים בהם סבור עורך הדין כי יש מקום להגיע להסכם פשרה עם החייב, יפעל בהתאם לחוזר המנכ"ל ונוהל העירייה. ככל ונפתחו הליכים בלשכת ההוצאה לפועל טרם הגעה להסכם פשרה, עורך הדין לא יסגור את התיק עד לתשלום מלוא החוב ובאישור מנהלת אגף הכנסות. על עורך הדין חלה החובה אף לעדכן את תיק ההוצאה לפועל בהתאם לתשלומים שישולמו במסגרת הסכם הפשרה.
  • מובהר כי מחיקת החוב במסגרת הסדר פשרה, מותנית בקבלת אישור מראש של ועדת הנחות במקרים של מחיקת חוב בארנונה ו/או הגורמים הרלוונטים בעירייה, הכל בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל ולנוהל העירייה.
  • עורך הדין ישתתף, עפ"י הוראת המנהל בכל ישיבה שתדרש השתתפותו.
  • לצורך אישור הסכם הפשרה ימציא עורך הדין את המסמכים הבאים:
  • חוות דעת מנומקת בדבר הנימוקים להמלצתו להסכם פשרה, תוך פירוט כל השיקולים כמפורט לעיל וצרוף מלוא האסמכתאות לתמיכה בעובדות המפורטות בחוות הדעת.
  • במקרים בהם החייב הוא הבעלים של נכס מקרקעין, יצורף להמלצתו נסח טאבו עדכני ואישור הבנק בדבר יתרת משכנתא עדכנית ככל שיש כזו.
  • מובהר למען הסר ספק כי חוזר המנכ"ל ונוהל העירייה חלים גם במקרה בו התיק מתנהל בבית משפט ו/או בלשכת ההוצל"פ. פעולה בניגוד לאמור תהווה הפרת הסכם ותאפשר לעירייה להיפרע מעורך הדין בגין מלוא נזקיה.
  • בהסכם הפשרה יצוין בהדגשה כי אי קבלת אישור הממונה על המחוז במשרד הפנים ו/או שר הפנים מהווה תנאי מתלה להסכם וכי במידה ולא יינתן האישור האמור, יהיה החייב חייב בתשלום מלוא החוב לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
  • הסכם הפשרה יכלול הוראה כי במידה ולא יפרע במועד אחד מתשלומי ההסכם, יהא ההסכם בטל והחייב יחויב בפירעון מיידי של החוב כולו, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות משפטיות, והעירייה תפעל לגבייתו.
  • באחריות עורך הדין לעקוב ולוודא את עמידת החייב בהסדר הפשרה, ולבדוק את פירעון מלוא הסכום (במידה ושילם בהסדר תשלום נדחה – שיקים או הו"ק עתידית). במידה ואחד התשלומים לא יכובד ע"י הבנק – ישגר עורך הדין התראה לחייב בה יאפשר לו לשלם הסכום בתוך 7 ימי עבודה, אחרת יבוטל ההסדר עם החייב והשטר יועבר לגבייה בלשכת ההוצל"פ.
  • בכל מקרה של חריגת החייב מההסכם ומהתשלומים – על עורך הדין לידע מיידית את העירייה ולהגיש המלצתו לגבי ביטול/ אי ביטול הסכם הפשרה.

  חתימת המציע: _________________

  • על עורך הדין להמשיך ולבצע אכיפה כלפי החייב שאינו עומד בתנאי הסכם הפשרה כדי לגבות את התשלומים שלא כובדו או לגבות את החוב במלואו בעת ביטול הסכם הפשרה ע"י העירייה.
  • טיוטה של כל הסכם בדבר הסדר חוב, טרם חתימתו ע"י החייב, תועבר ע"י עורך הדין למנהלת אגף הכנסות לצורך קבלת אישור.
  • במידה ולחייב זכות בנכס מקרקעין, הסכם הפשרה יכלול התחייבות של החייב שלא למכור את נכס המקרקעין בתקופת זמן של 12 חודשים מיום עריכת ההסכם, וכי ככל ולא יעמוד בהוראה זו, תהא רשאית העירייה לבטל את ההסכם ולגבות את מלוא חובותיו כלפיה.
  • על עורך הדין לוודא, במידה ולחייב זכות בנכס מקרקעין, כי רשומה הערת אזהרה בגין החוב במרשם הרלוונטי ובמידה ולא, עליו לבצע את הרישום.

  מימוש שיעבוד, כינוס נכסים והרמת מסך

  • עורך הדין יפעל עבור העירייה לגביית חובות אשר עד היום טרם עלה בידי העירייה לגבותם וזאת בנסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, המקרים הבאים (להלן: "חובות קשים"):
  • העדר פרטים מזהים לגבי החייב ו/או הנכס ו/או הבעלים ו/או המחזיקים.
  • החוב נצבר אצל תאגיד ו/או תאגידים ו/או קרובי משפחה אשר בשליטת החייב והחייב מבצע פעולות על מנת להימנע מתשלום החובות לעירייה.
  • המנהל יקבע בכתב ומראש אילו תיקים מהווים חובות קשים.
  • עורך הדין יפעל למימוש שעבודים הרשומים לטובת העירייה על נכסי חייבים. במסגרת הליכים אלה יפעל עורך הדין לפתיחת תיקי מימוש משכון ולאחר מכן לביצוע הליכי כינוס נכסים במסגרת תיקי מימוש המשכון (להלן: "תיקי מימוש שעבוד/ כינוס").
  • יובהר כי לא יינקטו הליכי כינוס נכסים ומכירת נכסים אלא על פי מתן אישור פרטני וייפוי כח ספציפי לגבי כל חייב וחייב, בכתב ומראש על ידי גזבר העירייה או ע"י מי שימונה לצורך כך על ידו.
  • בתיקי מימוש משכון/כינוס, ביצוע פעולות הגשת בקשה לפתיחת תיק משכון בהוצאה לפועל ו/או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים במסגרת תיק המשכון, יהא מותנה בקבלת אישור מראש בכתב מהמנהל.
  • לפי דרישת המנהל ו/או בעת שהדבר נדרש לעניין הרמת מסך ובדיקת הברחת נכסים ע"י בעלי שליטה בחברה שנסגרה או שהיא חדלת פירעון, יעסיק עורך הדין, על חשבונו והוצאותיו, רו"ח מוסמך לבדיקת מסמכים חשבונאיים, לרבות מאזנים ודוחות כספיים, של התאגיד ו/או הישות הקשורים במישרין או בעקיפין לתיק החוב.

  חתימת המציע: _________________

  • לפני תחילת ביצוע פעילות לקראת מימוש משכון/ כינוס, יקבל עורך הדין אישור מראש ובכתב מהמנהל לבדיקת היתכנות הפעילות, יבצע חקירה כלכלית מקיפה (בכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב) לגבי כל נכסיו של החייב ומצבם (להלן: "החקירה הכלכלית"), אשר בעקבותיה יוגשו המלצות עורך הדין ודו"ח כדאיות ביצוע מימוש המשכון/ הכינוס לגזבר העירייה ומנהלת אגף הכנסות , אשר יקבלו החלטה סופית באם לאשר את המשך הטיפול בתיק.
  • עורך הדין יקבל אישור מראש לעלות החקירה הכלכלית או יבצעה באמצעות חוקר המועסק ע"י העירייה. עלות החקירה הכלכלית תשולם לעוה"ד ע"י העירייה.
  • יובהר כי העירייה רשאית להורות על ביצוע חקירה כלכלית לחייבים לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל עורך הדין יהא לבצע זאת בפועל.
  • עורך הדין יגיש לעירייה דיווח רבעוני מפורט מיוחד על התקדמות הליכי הכינוס שאושרו לה, על פי פרמטרים שהעירייה תקבע.
  • חוסר מעש ו/או חוסר התקדמות בביצוע הליך הכינוס
  • עד הגשת כתבי בי-דין: תיק כינוס אשר העירייה תקבע כי לא חלה לגביו התקדמות במהלך שנה אחת ממועד מסירתו לעורך הדין, יוחזר לידיה של העירייה ללא כל תשלום תמורה או פיצוי לעורך הדין.
  • מעת הגשת כתבי בי-דין: תיק שהעירייה תקבע כי לא חלה לגביו התקדמות במהלך 3 שנים ממועד מסירתו לעורך הדין, יוחזר לידיה של העירייה ללא כל תשלום תמורה או פיצוי לעורך הדין.
  • מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של שיהוי כאמור, רשאי עורך הדין לפנות לעירייה ולנמק את סיבת השיהוי והעירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לו ארכה נוספת להמשך ביצוע ההליכים.
  • במידה והעירייה תיזום הפסקת טיפול לאחר פתיחה בהליכי כינוס, שלא בשל הסיבות המפורטות בס"ק א-ב, ישולמו לעורך הדין כל ההוצאות ששילם בפועל (לא כולל שעות עבודה), בכפוף להמצאת קבלות/ חשבוניות. היה הדבר לאחר שעורך הדין הגיש כתבי בי-דין, ישולם לו שכר טרחה מוסכם וסופי של 5,000 ₪ ולעורך הדין לא תהיינה כל תביעות או טענות מכל סוג בגין כך.

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  תקבולים ותשלומים

  • עורך הדין מחויב בהחזקת חשבון בנק נאמנות נפרד לתיקי החוב של העירייה (להלן: "חשבון הנאמנות"). בחשבון הנאמנות יופקדו כל התקבולים שיתקבלו מהחייבים, לרבות החזר הוצאות, בין במזומן, בין בהמחאות מזומן ובין בהמחאות דחויות, בין אם התקבלו ישירות מהחייבים ו/או מההוצל"פ ו/או בעקבות צו מימוש ו/או במסגרת הסדר פשרה שאושר ע"י העירייה, וכן כספי המקדמה שהתקבלו מעירייה עבור הפעילות המשפטית בלבד ולא עבור לקוחות אחרים של עורך הדין.
  • עורך הדין לא יהיה זכאי לקבלת החזר מהעירייה בעבור עמלות ניהול חשבון הנאמנות.
  • עורך הדין יקבל מהעירייה, עם תחילת עבודתו, מקדמה לתשלום אגרות והוצאות שתקבע עפ"י החלטת המנהל ועפ"י היקף הפעילות שמבצע עורך הדין, אשר תופקד על ידו בחשבון הנאמנות של העירייה (להלן: "המקדמה").
  • כל סוגי ההוצאות, האגרות (להנהלות בתי המשפט) וכן תשלומים לחוקרים (במידה ויאושרו), של עורך הדין ישולמו אך ורק מתוך סכום המקדמה שהופקד בחשבון הנאמנות.
  • עורך הדין יעביר למנהלת מחלקת האכיפה, עד לעשרים בכל חודש, בגין החודש הקודם שחלף, את חשבונות העסקה בגין שכ"ט המגיע לו לאחר גביית החוב בפועל מהחייב עפ"י האמור בהסכם לאחר בחינת החשבונות ואישורם על ידה, יועברו החשבונות לאישור והמשך הליכי התשלום בגזברות העירייה. החשבונות ישולמו עפ"י המועדים הנקובים בהסכם בין הצדדים.
  • בכל מקרה בו העירייה תחליט על הפחתה מחובו של החייב או החלטה אחרת בנוגע להליכי הגבייה, תעביר העירייה החלטתה או הנחייתה לעורך הדין בכתב ועורך הדין יפעל עפ"י אותן הוראות.
  • המחאות/ העברות כספיות שיועברו באמצעות לשכת ההוצל"פ אל עורך הדין, יופקדו בחשבון הנאמנות שלו ויועברו לעירייה עם קבלתם אלא אם נמסרו לעורך הדין שוברים לתשלום מאגף הכנסות שהתשלום בגינם יבוצע ישירות באגף הכנסות והכל בהתאם להוראות ההסכם.
  • הוצאות שחויבו בחשבון הנאמנות, בשל עמלות אי כיבוד המחאות שחוללו, יהיו חלק מההוצאות שיוצאו מסכומי המקדמה שבחשבון הנאמנות וידווחו כחלק מההוצאות ששולמו ע"ח מהמקדמה.
  • הוצאות אשר יוציא עורך הדין במסגרת טיפולו בהליכים משפטיים, ישולמו על חשבון המקדמה שבחשבון הנאמנות.
  • לא יתקבלו תשלומי חייבים שבטיפול עורך הדין בקופות העירייה ואגף הכנסות יפנה את החייב אל עורך הדין המטפל אלא אם החייב נשלח לשלם את חובו באמצעות שוברים שהונפקו על ידי אגף הכנסות ונמסרו לעורך הדין. כל תשלום ע"ח תיק חוב שבטיפול עורך הדין, שלא בדרך האמורה לעיל, שיתקבל בעירייה בשל העברה בנקאית או טעות של נציג שרות, ידווח מיידית ע"י מנהלת מחלקת האכיפה לעורך הדין והוא יעדכן את רישומיו במערכת וימשיך/ יפסיק את הטיפול בהתאם.

  חתימת המציע: _________________

  • עורך הדין ייגבה את שכר הטרחה המגיע לו, עפ"י הוראות ההסכם מול העירייה, ישירות מהחייב (למעט במקרים בהם הוא זכאי לעמלה מהעירייה ולא מהחייב) בנפרד מסכומי ההוצאות והחוב הנגבים מהחייב (בסכומים שנקבעו בהוראות ההסכם) ולא יפקידו לחשבון הנאמנות (למעט במקרים בהם התקבולים מועברים במלואם לח"ן הנאמנות כאשר החובות משולמים בתשלומים). עורך הדין ינפיק קבלה וחשבונית מס לחייב ששילם שכר טרחה ויעביר העתק ממנה למנהלת מחלקת האכיפה.
  • במקרה שהמחאה דחויה חוללה, ועורך הדין לא פרע את ההמחאה מהחייב בתוך 90 יום, יעביר עורך הדין את החלק היחסי משכר הטרחה שגבה מהחייב לעירייה, על חשבון חובו של החייב.
  • במידה וקיימים החזרי אגרות בית משפט והוצל"פ, הן יופקדו בחשבון הנאמנות ויועברו מיידית לעירייה בצירוף דוח מפורט נפרד של פרטי תיק החוב, לרבות פרטי החייב, סכום ההחזר, סיבת ההחזר וכל נתון אחר שתבקש מנהלת מחלקת האכיפה מפעם לפעם.
  • בהגיע עורך הדין, עפ"י חישוביו, להוצאה בגובה של לערך 75% מגובה המקדמה שקיבל, יעביר למנהלת מחלקת האכיפה ריכוז של כל ההוצאות שבוצעו מתוך המקדמה (מורכב מהדוחות החודשיים שהעביר) ויבקש לקבל השלמה למקדמה, עפ"י סכומה המקורי.
  • בעת עריכת הסדר תשלומים ב"עסקה סגורה" (בה מחויב המשלם בריבית פיגורים מראש על תשלומיו), ייגבה עורך הדין מהחייב את מלוא ההמחאות הנדחות וידווח באופן מידי על העסקה למנהלת מחלקת האכיפה כדי שתחייב בהפרשי ריבית ההסדר. לצורך הפסקת צבירת הריבית בחשבון החייב בספרי העירייה על עורך הדין להעביר את ההמחאות הנדחות מיד עם קבלתן לצורך רישומן במערכת.
  • לפני ביצוע כל "עסקה סגורה", עורך הדין ייצור קשר עם מנהלת מחלקת האכיפה וזאת תבצע סימולציה במערכת הקופה לבירור גובה הריבית וסכום של כל אחת מההמחאות.
  • בעת הסדרת החוב בתשלומים נדחים, ייגבה עורך הדין את שכר טרחתו באופן יחסי כל חודש מכל תשלום שייפרע בפועל אלא אם אישר לו המנהל לגבותה בתשלום אחד מראש מהחייב עפ"י בקשה שיגיש עורך הדין למנהל מראש ובכתב בכפוף לאמור בסעיף 13.86.
  • תשלומים בגין אגרות בית משפט/ הוצל"פ/ אגרות ביצוע פעולות בגופים ממשלתיים / הוצאות אשר נפסקו לטובת חייב בהליך משפטי והמגיעות לו מן העירייה / תשלומים בגין איתור בחקירה ע"י חוקר פרטי ו/או חקירה כלכלית ו/או חקירת נכסים ו/או דוח שמאי ו/או פרסומים בעיתונים – ישולמו מתוך המקדמה שבחשבון הפיקדון. עורך הדין יגבה מהחייב את התשלום ויעבירו לעירייה ביחד עם החזר האגרה.
  • מיד ובסמוך לקבלת ההחלטה המורה על תשלום הוצאות לטובת חייב, יפעל עורך הדין לתשלום ההוצאות לידי החייב מכספי הפיקדון העומדים לרשותו וזאת ללא כל דיחוי על מנת למנוע פתיחת הליכים משפטיים על ידי החייב כנגד העירייה.

   

  חתימת המציע: _________________

  • במקביל יפעל עורך הדין להעברת העתק ההחלטה בצירוף אישור תשלום ההוצאות לידי החייב למנהלת מחלקת האכיפה, וזאת על מנת שיקבל החזר מיידי מן העירייה לכספי הפיקדון בעבור תשלום ההוצאות.
  • באם לא יפעל עורך הדין כאמור בסעיף זה וייפתחו הליכים משפטיים כנגד העירייה אשר יסבו לה נזקים, תהיה העירייה רשאית לקזז את נזקיה מכספים המגיעים לעורך הדין.
  • עורך הדין יעביר לעירייה, בהעברה בנקאית ישירה לחשבון העירייה (תוך העברת טופס ההעברה/ההפקדה הבנקאי בדוא"ל מיידי למנהלת מחלקת האכיפה), עד לעשרים בכל חודש, בגין החודש הקודם, את כל התקבולים ללא יוצא מן הכלל במלואם השייכים לעירייה, כולל תשלומים ע"ח החוב ועל חשבון ההוצאות שהוצאו בגין הטיפול בתיק החייב, ללא כל קיזוז ו/או הפחתה כלשהי לשם זיכוי חשבונם באופן מלא בספרי העירייה, כמו גם כתנאי לאישור החשבונות השונים המגיעים לעורך הדין ואישור לשכר הטרחה שגבה מהחייב.
  • אי העברת כל התקבולים ללא יוצא מן הכלל על ידי עורך הדין לעירייה, תוך עד 30 ימי עבודה ממועד קבלתם, יביא לחיוב עורך הדין בכל סכום הריבית וההצמדה שנצברה בחשבון החייב עד מועד העברת התקבולים על ידו, וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לחייב את עורך הדין במלוא הנזקים שנגרמו לעירייה בגין המחדל ולהפסיק את ההתקשרות עימו. העירייה רשאית לקזז את סכום הריבית וההצמדה מהתשלומים לעורך הדין.
  • עורך הדין לא ישלם אגרה כלשהי או פעולה/ הוצאה כלשהי, ללא אישור מראש ובכתב מהמנהל.
  • עורך הדין ימציא לעירייה קבלות ביהמ"ש/ ההוצל"פ בגין האגרות וכן חשבוניות מס בגין הוצאות שוטפות אחת לחודש, על מנת שניתן יהיה לעדכן את חשבונות החייבים בספרי העירייה בהתאם.
  • במקרים בהם עורך הדין ישלם הוצאות שנוצרו לחייב מתוך המקדמה שבחשבון הנאמנות, לאחר תשלום מלוא החוב על ידי החייב, יטפל עורך הדין בגביית ההוצאות מהחייב וככל שתשלום זה לא ישולם על ידי החייב בתוך 60 יום, רשאית העירייה לקזז סכום ההוצאות מהתשלומים המגיעים מעורך הדין.

  שונות

  • לעירייה שמורה הזכות בכל שלב של הטיפול המשפטי בו נקט עורך הדין עפ"י הסכם זה, להפסיק את טיפולו של עורך הדין נגד החייב, ולהעביר את הטיפול לעו"ד אחר. במקרה כאמור וככל שהדבר לא נובע מהפרת תנאי ההסכם ע"י עורך הדין, יקבע בורר שייקבע ע"י הצדדים אם מגיע תשלום שכ"ט כלשהו לעורך הדין ואת שיעורו.
  • הגיש עורך הדין תביעה נגד חייב והחייב הגיש לתביעה שכנגד, נגד העירייה, ייצג עורך הדין את העירייה גם בתביעה שכנגד ללא תמורה נוספת.
  • כל תיק שעורך הדין סיים לטפל בו, יימסר לעירייה בסמוך לסיום הטיפול בתיק. עורך הדין לא יהיה רשאי לעכב העברת החומרים בגין אי תשלום שכר טרחה ו/או כל הוצאה אחרת.

  חתימת המציע: _________________

   

  1. התחייבויות עורך הדין

  עורך הדין מתחייב לקיים ההתחייבויות הבאות:

  • להעניק ייצוג משפטי הולם ולבצע את השירותים נשוא הסכם זה בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
  • לסייע לבית המשפט לעשות משפט בבחינת, officer of the court (ר' גם סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961). מכך נגזרת חובתו של עורך הדין להופיע בבית המשפט בהופעה מכובדת ומנומסת, לטעון טיעוניו בצורה רהוטה וברורה, להעניק יחס הולם לבית המשפט ולצד שכנגד, להתייצב בזמן בבית המשפט, להכין את התיק במועד, להימנע מדחיות סרק וכיוצ"ב.
  • לבצע את השירותים בהתאם להנחיות נציגי הרשות המקומית כפי שימסרו מעת לעת על ידי היועצת המשפטית של העירייה או גזבר העירייה או מי מטעמם.
  • לבצע השירותים בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תוך שמירה על הוראות חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961 וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו – 1986, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה או כל הנחיה אחרת שתבוא במקומן.
  • לפעול בהתאם לנהלי עבודה פנימיים של הרשות המקומית בכל הנוגע לביצוע הוראות הסכם זה.
  • לייצג את הרשות המקומית רק במסגרת השירותים כהגדרתם בהסכם זה ולא להתחייב בשם הרשות המקומית בכל עניין אחר, זולת אם נתקבל אישור מראש ובכתב של מורשי החתימה של הרשות.
  • להעביר לרשות המקומית כל מידע רלבנטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.
  • במקרה של דיונים משפטיים בבתי משפט להעביר לאישורה של הלשכה המשפטית את המסמכים הבאים:
   • טיוטות כתבי טענות שבוע ימים לפחות לפני מועד ההגשה.
   • בקשה לצווים שיפוטיים כלשהם ו/או בקשות שונות שבוע ימים לפני מועד ההגשה.
   • טיוטת הודעת ערעור או תשובה לערעור – שבוע ימים לפחות לפני תום המועד להגשת הערעור.
   • סיכומי הצדדים או כתבי טענות שהוגשו על ידי הצדדים האחרים – בתוך 5 ימי עבודה.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאים נציגי הרשות המקומית בשיתוף משרד עורך הדין להחליט על הגשת המסמכים לאישור במועד אחר כפי שיקבע בהתאם לנסיבות העניין.
  • להעביר לידי אגף הכנסות/מחלקת אכיפה ברשות המקומית את המסמכים הבאים:

  כל החלטה או פסק דין – תועבר מידית ולא יאוחר מ-24 שעות מיום קבלתם מבית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל. במקרים הללו ישלחו ההחלטות באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני. במקרה זה באחריותו של עורך הדין לוודא כי ההודעה הגיע ליעדה.

  • עורך הדין לא יסכים להסדרי פשרה מכל סוג שהוא, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נציגיה המורשים של הרשות המקומית. במקרים מיוחדים, ועל פי שיקול דעת נציגיה המורשים של הרשות המקומית, ניתן לקבל אישור להסדר פשרה גם בעל פה.
  • עורך הדין יודיע ללשכה המשפטית ברשות המקומית וכל גורם רלבנטי נוסף על כל מועד דיון הקבוע בבית המשפט, לכל המאוחר בתוך 72 שעות ממועד קבלת החלטת בית המשפט ובמקרים בהם נקבעים דיונים דחופים, מיידית עם קבלת ההחלטה.

   

  חתימת המציע: _________________

  • עורך הדין מתחייב לבצע את כל ההכנות והסידורים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב עורך הדין לקיים שירותי משרד ההולמים את מקצוע עריכת הדין והכוללים, בין היתר, מקום מפגש ראוי עם חייבים או גורמי הרשות, מאגר משפטי ממוחשב, מחשב ומעבד תמלילים, לרבות אפשרות להעברת מסרים באמצעות הדוא"ל, מדפסת, מכשיר טלפון ומכשיר טלפון נייד, מכשיר פקסימיליה, שירותי מזכירות וכיוצ"ב, והכול כמפורט בנספחי ההזמנה לקבלת הצעות.
  • החלטה בדבר הצורך בחוקר פרטי או חוות דעת מומחה בתיק ספציפי, תתקבל על ידי נציגיה המורשים של הרשות המקומית. עורך הדין יבצע את ההתקשרות עם החוקר הפרטי ו/או המומחה והרשות תשא בתשלום ההוצאות הכרוכות בכך, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב על ידי נציגיה המורשים של הרשות המקומית.
  • עורך הדין מתחייב כי כל עורכי הדין מטעמו יגיעו לבית המשפט כשהם מוכנים, לאחר שהכינו את העדים כראוי, כשהם שולטים בחומר הראיות ובפרטי התיק, והצטיידו מבעוד מועד בפסיקה מתאימה וכיוצ"ב. כמו כן על עורך הדין לוודא כי העדים מטעמו מודעים וזוכרים דבר קיומו של הדיון לפחות שבוע ימים לפני הדיון שנקבע בבית המשפט.
  • עורך הדין מתחייב להתעדכן בפסקי הדין ובהחלטות השונות הרלבנטיות לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, ולעשות בהם שימוש מושכל במקרים המתאימים.

  התמורה

  1. כללי
   • התמורה לעורך הדין תהיה על פי התעריפים שהוצעו על ידי עורך הדין בהצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ואושרו על ידי הרשות המקומית.
   • התמורה לעורך הדין על פי הוראות סעיף זה הינה סופית והיא תכלול את כל ההוצאות של עורך הדין בקשר עם מתן השירותים, לרבות טלפון, ביטול זמן, שירותי מזכירות, מתמחים, הדפסות, משלוח פקסים וכיוצב' הדרושים לצורך ביצוע הסכם זה למעט כמפורט בסעיף 15.3 להלן.
   • על אף האמור לעיל, עורך הדין יהיה זכאי להחזר הוצאות שוטפות כגון, אגרות משפט, נסיעות, ומשלוחים שונים בכפוף להמצאת קבלות מתאימות אשר יצורפו לחשבונות שיוגשו על ידו לרשות המקומית.
   • הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום אחר או נוסף, פרט למפורט בהסכם זה, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת תוקפו של הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם או כל הנובע מהם, לא לעורך הדין ולא לכל אדם אחר.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15.2, אם יחויב עורך הדין בביצוע מסירה אישית (לרבות מימון חוקר פרטי או אמצעי אחר) בין היתר לצורך איתור עדים, ככל שידרש בנסיבות העניין, תשלם הרשות המקומית את התמורה על פי ביצוע בפועל. עורך הדין יחוייב בהצגת חשבוניות תשלום.

   

  1. הצמדה:

  הסכומים הנ"ל, אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על פי מנגנון ההצמדה המפורט להלן  –

  16.1       מדד המחירים לצרכן- כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  16.2       מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 12 חודשים מהמועד האחרון לקבלת ההצעות.

  16.3       מועד הבסיס – חל 12 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות.

  16.4       המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת הזמנה.

  16.5       המחירים נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

   

  חתימת המציע: _________________

  16.6       עדכון המחירים יבוצע מעת לעת על ידי הרשות המקומית כמפורט בהסכם זה.

  16.7       המחירים החודשיים יישארו קבועים במשך 12 החודשים הראשונים להתקשרות ולא תשולם בגינם הצמדה. לאחר 12 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, מדי חצי שנה, למדד המחירים לצרכן.

  16.8       לא תהיינה פניות אל הרשות המקומית לתשלום תמורה מעבר לזו הקבועה בהסכם זה.

  1. אופן תשלום התמורה
   • עורך הדין יגיש מעת לעת דרישת תשלום לרשות המקומית, תוך פירוט השירותים בגינן הוגשה הדרישה ובהתאם להצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם.
   • דרישת התשלום תועבר לבדיקה ואישור נציגיה המורשים של הרשות המקומית.
   • הרשות המקומית תשלם התמורה לא יאוחר מ – 45 יום מיום אישור החשבון על ידי הרשות המקומית או בהתאם לתנאי התשלום הספציפיים כפי שנקבעו על ידי הצדדים.
   • כל תשלום יתר ששולם על ידי רשות המקומית, מכל סיבה שהיא, עקב דרישת תשלום שהוגשה ואושרה כאמור בהוראות הסכם זה, יחשב כחוב המגיע מעורך הדין לרשות המקומית על פי הסכם זה והרשות תהיה רשאית לקזזו מהתמורה המגיעה לעורך הדין  בהודעה מראש ובכתב.
   • לא אישרה הרשות המקומית את דרישת התשלום במלואה או בחלקה, תהא רשאית הרשות המקומית לבקש הבהרות מעורך הדין בכל הנוגע לדרישת התשלום.
   • במקרה של מחלוקת בין הרשות המקומית לעורך הדין בדבר אישור דרישת התשלום, יובא העניין להחלטת היועצת המשפטית של הרשות המקומית.
   • לעורך הדין לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות בגלל עיכובים בתשלום התמורה, כולה או חלקה, שנבעו מחוסר הפירוט בדרישת התשלום, או אי מתן הבהרות אותן ביקשה הרשות ולא נענתה או נענתה באופן חלקי שאינו מניח את הדעת.
   • לכל סכומי התמורה המפורטים יתווסף מע"מ כחוק.
   • מתשלום התמורה ינוכו כל התשלומים שחלה חובה לנכותם על פי כל דין. יחידי המציע מתחייבים לשאת בתשלומים החלים עליהם ו/או על עורך הדין, מכוח הוראות כל דין או הסכם זה. חויבה הרשות המקומית באחד מהתשלומים האמורים על ידי הגורמים המוסמכים לכך, יחזיר עורך הדין לרשות המקומית כל תשלום ששולם בגין חוב המוטל עליו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, תוך שבעה ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות המקומית.
   • יודגש בזאת כי העסקת מומחים ושכרם יאושר מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של הרשות המקומית. כמו כן, התשלום למומחים ותשלום לעדים ששכרם נפסק על ידי בית המשפט, ישולם להם ישירות על ידי הרשות המקומית.
   • הרשות המקומית לא תהיה אחראית לכיסוי גרעון כלשהו, או אובדן, או נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו למשרד עורך הדין, לעובדיו או למי מטעמו, עקב מתן השירותים המשפטיים על פי הסכם זה, או בכל הקשור להסכם זה. האחריות לעניין זה תחול על עורך הדין בלבד.
   • למען הסר ספק יובהר, כי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שנפסקו בפסק דין או בפשרה ישולם ישירות לרשות המקומית ועורך הדין לא יהיה זכאי לקבלן.
   • תשלומים כספיים מכוח פסקי דין והחלטות שנפסקו לטובת הרשות המקומית, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, יבוצעו ישירות לרשות בהפקדה ישירה לחשבון הבנק של הרשות המקומית אשר מספרו יימסר לעורך הדין. עורך הדין ידאג לקבל את פרטי חשבון הבנק, ויפקיד כל תשלום בהתאם להוראות שיתקבלו על ידי הרשות המקומית. עורך הדין ידרוש העברת התשלום מהצד שכנגד אל אותו חשבון בנק, וככל שמסיבה כלשהי לא נעשה כן והתשלום בוצע לידיו, יודיע על כך מידית לנציג הרשות המקומית בכתב ויפקידו מידית בחשבון הבנק האמור.

   

  חתימת המציע: _________________

  1. ניגוד עניינים
   • עורך הדין לרבות עורכי הדין המועסקים אצלו, או שותפים במשרד עורכי הדין, בכל דרך שהיא, מצהירים כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
   • עורך הדין, מצהיר ומתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותו המקצועית של המשרד בייצוג הרשות המקומית במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
   • עורך הדין ידאג להחתים את כל עורכי הדין במשרדו על טופס הצהרה על אי ניגוד עניינים כאמור.
   • עורך הדין מתחייב להביא לידיעת הרשות המקומית בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגבי עורכי הדין המועסקים במשרד עורכי הדין, או שותפים במשרד עורכי הדין,  מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט התיקים הנמצאים בטיפולו אשר בגינם נמצא או עלול להימצא עורך הדין במצב כאמור.
   • היועצת המשפטית של הרשות המקומית או מי מטעמה ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע לעורך הדין כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. עורך הדין יפעל בהתאם להוראות אלה.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים שלעיל, מוסכם ומובהר כי:
    • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו או שותפים בו בכל דרך שהיא, אינם מנועים מלעסוק במקצועם כעורכי דין גם מעבר לשירותים הניתנים לפי הסכם זה, ובלבד שהדבר לא יפגע במחויבויותיהם על פי הוראות הסכם זה.

   

  • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו, או שותפים בו בכל דרך שהיא, שטיפלו במסגרת הסכם זה בעניין פלוני של גוף פלוני, לא ייצגו לאחר תום תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, את הגוף או האדם בכל עניין שהוא כנגד הרשות המקומית וזאת במשך שישה חודשים מתום ההסכם.
  • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו, או שותפים בו בכל דרך שהיא, לא יהיו רשאים לייצג או לתת שירותים משפטיים מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, נגד הרשות המקומית גם בעניינים ובנושאים בהם לא טיפלו מטעם הרשות, וזאת כל עוד עומד ההסכם בתוקפו ובמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר תום תוקפו, אלא אם אישר נציג הרשות המקומית מראש ובכתב, במקרים חריגים, תקופה קצרה יותר.
  • מגבלות אלה תחולנה על כל עורכי הדין השכירים במשרד עורכי הדין, ועל כל השותפים במשרד עורכי הדין, וביחס לכל תאגיד אשר עורך הדין, לרבות עורכי הדין מטעמו, הם בעלי שליטה או בעלי עניין בו, וביחס לכל מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד משרד עורכי הדין לעניין זה – "בעל עניין" וְ"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1969.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבות עורך הדין, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק מסוים שהועבר לטיפולם.
  • מיד לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם זה ומסירתו לידי עורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, שהצטרפו למשרדו לאחר הגשת הצעתו, על התחייבות למניעת ניגוד עניינים – המצורף כנספח למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ככל שיצטרפו עורכי דין נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את התחייבותם החתומה לידי הלשכה המשפטית של הרשות.
  • הפרת מגבלת ניגוד העניינים כמפורט לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

   

  1. שמירת סודיות
   • עורך הדין מצהיר כי ידוע לו שהמידע, החומר והמסמכים אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות עובדי קבלן ונותני שירותים, במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר עם ביצוע ההסכם, הינם סודיים, וכי הוא אחראי כלפי הרשות המקומית לקיום חובת שמירת הסודיות.
   • עורך הדין וכל המועסקים מטעמו, לרבות עובדי קבלן ונותני שירותים, ישמרו בסוד כל פרט מפרטי המידע המגיעים אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר אליו, וכן לא יעבירו, לא יודיעו ולא ימסרו, לכל גורם אחר שאינו קשור לביצוע ההסכם או מתן השירותים המשפטיים על פי הסכם זה, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתון, חפץ, או מסמך מכל סוג שהוא, אשר יגיעו אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר להסכם או עקב ביצועו, וזאת בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו, אלא אם הדבר הותר על פי הסכם זה או על ידי נציגה הרשמי של הרשות המקומית מראש ובכתב. עורך הדין יביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו חובת שמירת סודיות זו.
   • עורך הדין אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, כל מידע, מסמך או חומר שהגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב של נציג מוסמך מטעם הרשות המקומית.
   • מיד לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם זה ומסירתו לידי עורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא שהצטרפו למשרד עורכי הדין לאחר הגשת הצעתו, על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח להסכם. ככל שיצטרפו עורכי דין נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את התחייבותם החתומה לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית.
   • עורך הדין מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפרת חובת שמירת סודיות מהווה עבירה לפי סעיפים סעיפים 91 -118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
   • עורך הדין מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת הרשות המקומית, כל חומר שקיבל לצורך מתן השירותים.
   • עורך הדין וכל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו במידע כאמור למטרה כלשהי, מלבד לצורך ביצוע הסכם זה.
   • עורך הדין ישמור את כל המידע הנמצא ברשותו או נאסף על ידו, במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה או בקשר לביצועו, וכן כל מסמך, חפץ או נתון, מכל סוג שהוא, שהגיעו לידיו במסגרת ביצוע ההסכם או בקשר אליו, בהתאם לתקופות ולתנאים הקבועים בכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין), התשל"א – 1971 ותקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו – 1986.

  עם סיום הטיפול בתיק, או מיד עם דרישת הרשות המקומית, ימסור ללשכה המשפטית של הרשות המקומית את כל המסמכים והראיות שנאספו לצורך הטיפול בהליך המשפטי, בין שהוגשו לתיק בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ובין אם לאו.

  עם דרישת הרשות המקומית, ימסור עורך הדין לידי המשרד, לאלתר, כל חומר נוסף כאמור, המצוי בידיו, כל עוד טרם חלפו התקופות הקבועות בכללי לשכת עורכי הדין ותקנות הארכיונים האמורים.

  עיכוב בתשלום שכר טרחה לא יהווה עילה לעיכוב חומרים משפטיים ואחרים השייכים לרשות המקומית בידי עורך הדין.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  1. איסור הסבת ההסכם
   • עורך הדין אינו רשאי להמחות, או להסב, או להעביר, או למשכן, או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, מבלי לקבל לכך הסכמה מראש ובכתב של הרשות המקומית.
   • יודגש כי במקרה בו קיבל עורך הדין הסכמה כאמור בסעיף 46, יוותר עורך הדין אחראי בלעדית כלפי המשרד לצורך ביצוע הסכם זה. שום הסכמה כאמור לא תיצור יחסים חוזיים בין המשרד לנעבר או לנמחה, אליו הועברו או הומחו הזכויות או החובות הנובעות מההסכם.
   • כל העברה, או המחאה, או שיעבוד, או משכון שתעשה בניגוד להוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
   • יחידי המציע בלבד, כפי שנקבעו במפורש בין הצדדים, יופיעו בעצמם בפני הערכאות המשפטיות או בפני כל טריבונל אחר, בכל דיון שיתקיים, ויחתמו בעצמם על כל כתבי בית הדין המוגשים במסגרת מתן השירותים המשפטיים נשוא הסכם זה. מובהר בזאת, כי אין בכך כדי למנוע מיחידי המציע להיעזר בצוות משרדם, עורכי דין ואנשי מנהלה, כמקובל בין עורכי דין, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם קידום הטיפול היעיל והמיטבי בתיק והכל בכפוף להוראות הסכם זה ובתנאי ואין בכך כדי לפגוע בניהול התיק ובאיכות העבודה המשפטית המבוצעת במסגרתו.
  2. וויתור על סודיות

  21.1        עורך הדין מצהיר ומתחייב כי ידווח לנציגי המשרד מיד עם קרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

  • נגד מי מיחידי המציע נפתחו הליכי פשיטת רגל, או הוכרז כפושט רגל, או ניתן צו לכינוס נכסים זמני או קבוע.
  • נגד משרד עורכי הדין המאוגד כתאגיד נפתחו הליכי כינוס נכסים זמני או קבוע, או הליכי פירוק, או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים זמני או קבוע, או הוכרז כתאגיד בפירוק.
  • מי מיחידי המציע הוכרז כחייב מוגבל אמצעים.
  • נגד משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נפתחו הליכי חקירה פלילית או משמעתית, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה משמעית.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נמצא חייב בהליך אזרחי בעילה של רשלנות מקצועית.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע הורשע בעבירה פלילית או משמעתית, למעט עבירת תעבורה.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נעשה בלתי כשיר לפעולה, או חדל לפעול מכל סיבה שהיא, או נפטר (חו"ח).

  21.1        בקרות האירועים המנויים לעיל, תהיה הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה או להתלותו, הכל כפי שתמצא לנכון, בהתאם לחומרת ההליכים, נסיבותיהם, ולאחר שיאפשר לעורך הדין להשמיע דברו בעניין. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ההחלטה הסופית תהא בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.

  21.2        במידה והוצא כנגד משרד עורכי הדין ו/או כנגד כל אחד מעורכי הדין המועסקים במשרד עורכי הדין, או שותפים במשרד עורכי הדין בכל דרך שהיא, ו/או כנגד המשרד בבעלותו של עורך הדין או מי מהפועלים מטעמו, צו לכינוס נכסים, או מונה לו מנהל, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט רגל, או נשלל ממנו רישיון עריכת הדין, או נעשה בלתי כשיר לפעולה, או נפטר חו"ח או משרד עורכי הדין פורק – יהווה כל אחד מהאירועים הנ"ל ביחד או לחוד, עילה להפסקת ההתקשרות עם עורך הדין ויחשב כהסכמה להעברת התיקים המטופלים על ידו לגורם אחר על פי שיקול דעתה  הבלעדי של הרשות המקומית.

   

  חתימת המציע: _________________

  21.3        מיד לאחר חתימת המשרד על הסכם זה ומסירתו לעורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו (לרבות מתמחים), או שותפים בו בכל דרך שהיא וכן את כל העובדים המינהליים על טופס ויתור על סודיות המצורף כנספח להסכם. ככל שיצטרפו עובדים או שותפים נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את ההתחייבות החתומה ללשכה המשפטית של הרשות המקומית.

  1. פיקוח ובקרה
   • עורך הדין מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הרשות המקומית באמצעות היועצת המשפטית של הרשות או מי מטעמה. עורכי הדין בלשכה המשפטית יעניקו הנחיות, אישורים והתייחסויות לעבודתו של עורך הדין והכל כמפורט בהוראות הסכם זה.
   • עורך הדין יגיש מעת לעת לנציגי הרשות המקומית דין וחשבון בכתב אודות ביצוע השירותים המשפטיים, על פי בקשת הרשות המקומית, במתכונת ובמועדים שיקבעו על ידו וללא כל תמורה.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הקודם, מתחייב עורך הדין לקיים ההתחייבויות הבאות:
    • לנהל לגבי כל תיק המועבר לטיפולו, תיק עצמאי ונפרד בו מתחייב עורך הדין לתייק את כל החומר והמידע הרלבנטי לאותו התיק באופן שיישמר בתיק מידע שלם ומהימן לגבי כל השתלשלות האירועים שהיו בתיק. בסיום הטיפול בכל תיק – יוחזר התיק עם כל המידע והחומר המפורט בסעיף זה, לידי הרשות המקומית.

   

  • אחת לשלושה חודשים ב-1 לאותו חודש, יעביר עורך הדין לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית דו"ח לגבי סטטוס התיקים הנמצאים בטיפולו, לרבות הערכת סיכונים/סיכויים באחוזים.
  • בעת מתן החלטה ו/או פסק דין תקדימי, חדשני, מהותי, חריג וכיוצ"ב הקשורים לתיק שבטיפולו או בתחום נשוא השירותים הניתנים על ידו לרשות המקומית, יעביר עורך הדין בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלתם, התייחסות כתובה להחלטה ו/או פסק הדין, תוך ציון עמדתו לגבי ההחלטה ו/או פסק הדין, המלצות ולקחים לעתיד דוגמת צורך בתיקוני חקיקה, צורך בשינוי ו/או רענון נוהלי העבודה, המלצות וכיוצ"ב.
  1. עורך הדין – קבלן עצמאי
   • מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם אלא יחסים שבין מזמין לקבלן שירותים, וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הרשות המקומית לבין עורך הדין או מי עובדיו או הפועלים מטעמו.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הרשות המקומית אינה אחראית לגבי עורך הדין, עובדיו או הפועלים מטעמו באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
   • למען הסר ספק, יובהר כי הרשות המקומית לא תהיה חייבת בתשלום ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של עורך הדין או מי מעובדיו והוא אחראי בלעדית לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.
   • מובהר ומוסכם בין הצדדים כי השירות יינתן על ידי עורך הדין מחוץ למשרדי הרשות המקומית והרשות לא תיתן שירותים מינהליים לעורך הדין.
   • מוסכם בזה כי עורך הדין, עובדיו או הפועלים מטעמו, לא ישמשו כסוכנים, כשליחים או כנציגי הרשות המקומית, אלא רק כמתחייב ממתן השירותים נשוא הסכם זה, או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא כוח הרשות המקומית לעניין מסוים שבטיפולו.
   • מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות המקומית לפקח, להדריך או להורות לעורך הדין או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח קיום הוראות הסכם זה במלואן.

  חתימת המציע: _________________

  • מוסכם ומוצהר בזאת, כי אם במועד כלשהו, למרות האמור בהסכם זה, יראו ביחסי הצדדים יחסי עובד מעביד, ויקבע כי חלים על העסקת עורך הדין או מי מטעמו הדינים והתנאים החלים על עובד (להלן: "הקביעה"), מוצהר ומוסכם כי ייערך חישוב מחודש בעניין התמורה הקבועה בהסכם זה, בהתייחס לכלל התקופה לגביה נקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד, ויחול הקבוע כדלקמן:
   • חישוב השכר המגיע לעורך הדין לאור הקביעה, יתבסס על השכר המשולם לעובד בדרגה ב2 בדירוג המשפטנים ברשות המקומית, בהתאם לצבירת הוותק והיקף המשרה, וכל זאת על פי הוראות ההסכם הקיבוצי של המשפטנים במגזר הציבורי.
   • כל החיובים בהם תחויב הרשות המקומית כלפיו כתוצאה מהקביעה, יחושבו על בסיס התמורה על פי הוראות סעיף א' לעיל.
   • לאחר ביצוע החישוב כאמור, יבוצע קיזוז הדדי אל מול כספים ששולמו לעורך הדין בקשר עם התקופה שבגינה נערך החישוב, כאמור. עם גמר ביצוע הקיזוז כאמור, ישלם הצד החייב לצד הזכאי את ההפרשים המגיעים לו תוך 45 יום.
  1. הפרות ותרופות
   • הפר עורך הדין, בעצמו ו/או על ידי מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, את ההסכם הפרה יסודית כהגדרתה להלן, ובכלל זאת אי ביצוע השירותים או חלק מהם לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית, תהא המשרד זכאית לבטל את ההסכם, לאחר שנתנה לעורך הדין התראה בכתב של 14 יום מראש ועורך הדין לא תיקן את ההפרה. במקרה זה תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד מכוח הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.
   • "הפרה יסודית" משמעה הפרת הוראות כל אחד מן הסעיפים הבאים: 10,13,14,18,19,20,22.
   • עורך הדין מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תביעה שתוגש עקב העובדה שלא עמד בהתחייבויותיו כולן או חלקן על פי הסכם זה.
   • מבלי לפגוע באמור לעיל, וביתר הסעדים העומדים לזכות הרשות המקומית על פי הדין ו/או מכוח הסכם זה, יחויב משרד עורכי הדין ובעליו מבין יחידי התאגיד בסך של 50,000 ₪ כפיצוי מוסכם לרשות המקומית בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

  במקרה שההסכם בוטל על ידי הרשות המקומית בגין הפרה יסודית של ההסכם מצד עורך הדין.

  במקרה שהחליט עורך הדין להפסיק מתן השירותים לרשות המקומית ולא מחמת עיכובים בתשלומי שכר טרחה. הוראות הסעיף הנ"ל לא תחול במקרה של הפסקה במתן השירותים בשל סיבות של כוח עליון.

  • מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכום הפיצוי המוסכם הנקוב לעיל, נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו לרשות המקומית עקב ההפרה. תשלום הפיצוי המוסכם כאמור, לא ישחרר את עורך הדין מחובותיו על פי הסכם זה במידה שלא בוטל על ידי הרשות המקומית.
  • מובהר כי החלטת הרשות המקומית ו/או הפועלים מטעמה לעניין הסכם זה, כי עורך הדין הפר את התחייבויותיו תהיה סופית ותזכה את הרשות המקומית בזכות לנכות / לקזז את הפיצוי המוסכם המגיע לו, כאמור לעיל, מכל סכום שיגיע לעורך הדין מהרשות המקומית בכל עת, גם אם אינו מכוח הסכם זה.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר כי הקיזוז / ניכוי יבוצע החל ממועד תחילת ההפרה, לפי קביעתה הסופית של הרשות המקומית לעניין הסכם זה ובכפוף למתן הודעה בכתב בדבר ההפרה ומתן אורכה של 14 יום לתיקונה.
  • למען הסר ספק מובהר כי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל, לא יבואו במקום הזכויות העומדות לרשות המקומית בגין הפרת הסכם זה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות הזכות להשבה מלאה של הכספים ששולמו לעורך הדין עד למועד ההפרה והזכות לתבוע את מלוא הנזקים במידה שנגרמו נזקים גבוהים יותר מהפיצוי הכספי שנקבע לעיל.

  חתימת המציע: _________________

  • אין באמור בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, ובכלל זה הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א – 1970.
  1. נזיקין
   • עורך הדין אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לרשות המקומית עקב מתן השירותים, ומתחייב בזאת לפצות את הרשות המקומית ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לרשות המקומית נזק או שהרשות המקומית תחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שעורך הדין או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם, או עקב או במהלך ביצוע השירותים, לרשות המקומית או לצד שלישי.
   • הרשות המקומית תאפשר לעורך הדין להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד הרשות המקומית ואשר בגינה דורשת הרשות המקומית שיפוי מעורך הדין.

   

  1. ביטוח אחריות מקצועית

  26.1    עורך הדין יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית בכל  הקשור  לייצוג בתיקי תביעה על פי חוזה זה;

   

  26.2    הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הדין  עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לייצוג בתיקי תביעה על פי ומכוח חוזה זה;

   

  26.3    הביטוח יורחב לשפות את הרשות המקומית ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי עורך הדין.

   

  גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מסך 500,000$ ארה"ב.

   

  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

   

  – מרמה ואי יושר של עובדים;

  – אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב;

  – אחריות צולבת;

  – הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

   

  1. כללי:

   

  27.1   בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

   

  27.1.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  עיריית אילת

   

  27.1.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לעיריית אילת;

   

  27.1.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי עיריית אילת  ועובדיה, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

   

  27.1.4 עורך הדין יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות.

   

  27.1.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על עורך הדין.

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  27.1.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות המקומית, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

   

  27.2                אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים יומצאו על ידי עורך הדין לרשות המקומית תוך 7 ימים ממועד הודעה על זכייה במכרז.

  27.3                עורך הדין מתחייב להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם הרשות המקומית. עורך הדין מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על  ידי המבטח לרשות המקומית לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח.

  27.4                אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את עורך הדין מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה, ואין לפרש את האמור כוויתור של הרשות המקומית על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

  27.5                על אף האמור לעיל יובהר כי משרד המחזיק בידו פוליסת ביטוח תקפה במסגרת הפוליסות המוצעות על ידי לשכת עורכי הדין, תחשב הפוליסה כעונה על נוסח הפוליסה הנדרש  וזאת בכפוף לעמידה בשאר תנאי הביטוח לרבות גבול האחריות הנדרש, והוספת עיריית אילת כמבוטחת נוספת בפוליסה זו בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח.

  1. קיזוז

   

  לרשות המקומית  הזכות להפחית, לרבות בדרך של קיזוז, מכל תמורה כספית המגיעה לעורך הדין על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, כל חוב, הוצאה, או תשלום שבוצעו על ידי הרשות המקומית, או שהיא נדרשת לבצעם, והם מוטלים על עורך הדין על פי הסכם זה; או כל סכום המגיע לרשות המקומית על פי הסכם זה או הסכם אחר; וכן כל נזק שגרם עורך הדין לרשות המקומית, או כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

   

  1. סמכות שיפוט מקומית

  הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  1. הודעות

  30.1                כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו, תחשב כהודעה שנמסרה ליעדה עם תום 72 שעות מעת שנמסרה לשיגור בית הדואר, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  30.2                כל הודעה שתשלח בפקסימיליה תיחשב כאילו נמסרה במועד שיגורה ובתנאי כי קיים אישור קבלה לרבות תרשומת של שעת קבלת הפקס ומקבל הפקס.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  1. כללי

  31.1    הרשות המקומית אינה מתחייבת להעביר לעורך הדין כמות מסוימת של תיקים ולעורך הדין לא יהיו טענות כנגד הרשות המקומית בגין היקף התיקים הנמסרים לטיפולו. לעורך הדין לא תהא כל טענה כנגד הרשות המקומית בגין אי העברת תיק לידיו וזאת בין אם החליטה הרשות לטפל בתיק בעצמה ובין אם העבירה את התיק לטיפולו של עורך דין אחר בתחום.

  31.2    שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של הרשות המקומית במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. כמו כן, אין ללמוד מויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי על זכות כאמור גם לגבי מקרים אחרים, לרבות במקרים של הפרה מתמשכת.

  31.3    הסכמת מי מהצדדים במקרה מסוים, לסטייה מתנאי ו/או הוראה של הסכם זה, לא תהווה תקדים ו/או הסכמה לסטייה כאמור במקרים אחרים, ואין ללמוד או להשליך מכך על מקרים אחרים.

  31.4    כל שינוי בתנאי הסכם זה, יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  31.5    המורשים לחתום בשם הרשות המקומית מצהירים בזאת כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו כנדרש.

  31.6    נציגי הרשות המקומית לצורך ביצוע הסכם זה הם היועצת המשפטית של הרשות המקומית או עורכי הדין הכפיפים לה בלשכה המשפטית.

   

   

  ולראייה באו הצדדים על החתום

   

   

   

  _________________________                                             __________________________

  עורך הדין                                                                                     עיריית אילת

   

   

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  __________ ת.ז. מס' _________ ואסי בן חמו ת.ז. מס' 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  ___________________

   

   

 • טופס זה ימולא על ידי  המציע באמצעות מורשי החתימה שלו ככל שמדובר בתאגיד או על ידי יחידי המציע ככל שמדובר בעוסק מורשה בלבד.

   

  הנחיות למילוי הטופס:

  1. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.
  2. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.
  3. הנך מתבקש/ת לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות, תחת המילוי הנדרש, לאחד מהמסמכים המצורפים לטופס זה.

  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, מציע לספק השירותים המשפטיים בגביית חובות עבור עיריית אילת, לרבות בייצוג וניהול הליכים שונים, המתנהלים על ידי העירייה או נגדה, בערכאות משפטיות שונות ו/או מעין שיפוטיות הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

  א. פרטי המשרד:

  שם המשרד המציע:______________________________

  מס' עוסק מורשה ______________________ סוג התאגדות:_______________________

  תאריך התאגדות:______________________ מספר תאגיד:________________

  כתובת המשרד:_______________________________________

  טלפון במשרד: _______________פקס: ______________כתובת דואר אלקטרוני______________

  כתובת אתר אינטרנט של המשרד:  ___________________________

   

   

  ב. פרטים אישיים של יחידי המציע:

  1. פרטי כל יחידי המציע בהצעה.

  בחלק זה ימולאו הפרטים של כל עורכי הדין במשרד העתידים ליתן השירותים המשפטיים לרבות נסיונם המקצועי בתחום המבוקש בהזמנה זו והוותק במקצוע ובמשרד.

   

  1.1  פרטי איש הקשר מטעם המציע (אחד מיחידי המציע, אשר הינו מבעלי המשרד/התאגיד) :

  שם משפחה:________________ שם פרטי:___________ ת.ז:____________ מספר רישיון:_________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :_________________

   

  1.2  פרטי יתר יחידי המציע שאינם איש הקשר כאמור בסעיף ג 1 שלעיל:

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.3

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.4

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.5

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

   

  1. באם המשרד הינו תאגיד, פרטי מורשי חתימה מטעם המציע המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:

  2.1   שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________

   

  2.2  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________    שם

  ג. נתוני המשרד

  1. צוות המשרד:

  1.1   רשימת אנשי צוות מינהלי קבועים (המועסקים על ידי המשרד לפחות שנתיים):

  שם מלא ומס' ת.ז תפקיד

   

   

   

   

   

  1.2   מס' המתמחים המועסקים באופן שוטף:________________________

  1. מידע אודות תוכנות הפעלה שתשמשנה את המשרד לביצוע ההסכם למתן שירותים משפטיים, ופירוט אודות מאגרי מידע משפטיים אשר בשימוש המשרד:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  1. פוליסת אחריות מקצועית- המבטח:______________

  סכום הכיסוי –        ביטוח חבות מעבידים  _______________

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי _________

  ביטוח אחריות מקצועית _____________

   

  1. האם המציע או מבעלי המציע או מי מיחידי המציע הוכרזו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא, אם כן פרט:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  ד. פרופיל המשרד:

   

  יש לצרף פרופיל משרד הכולל את תחומי ההתמחות העיקריים ותחומי עיסוק נוספים של המשרד, שמות עורכי הדין המטפלים בתחומים אלה, וותק מקצועי ופרוט ניסיונם.

   

  • רשימת לקוחות:

  יש לצרף רשימת לקוחות מוסדיים ו/או ציבוריים ככל שקיימים כאלה המיוצגים על ידי המשרד יש לציין ליד כל לקוח תקופת התקשרות.

  ו. פרטים כללים:

  1. האם המשרד עוסק באופן שוטף בליטיגציה? יש לפרט את תדירות ההופעות ואת סוגי התיקים והערכאות השונות
  2. מהו אחוז נפח הפעילות המשוער מסך כל הפעילות המשרדית המוקדש לליטיגציה?_____________________________

   

  1. דוגמאות לתיקים בטיפולו בתחומי ההתמחות הנדרשים (לרבות ציון תחום המשפט, הערכאה המשפטית, והסוגיות המשפטיות העיקריות שנדונו):

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. פירוט אודות ניסיון יחידי המציע, במתן שירותים דומים או משיקים לתחומי ההתמחות המבוקשים ללקוחות, לרבות לקוחות מוסדיים וציבוריים ככל שקיימים כאלה

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ז. רשימת המלצות מלקוחות מוסדיים/ציבוריים:

  1. יש לצרף רשימת ממליצים מבין הלקוחות המוסדיים/ציבוריים שקיבלו שירותים משפטיים מהמשרד במהלך שלוש השנים האחרונות
  שם הלקוח ושם איש קשר כתובת וטלפון

   

  ח. הליכים פליליים/משמעתיים :

  האם קיימות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה, נגד מי מיחידי המציע. כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)

  אם כן פרט:

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ט. ניגוד עניינים

  בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 על עורך הדין החיצוני שיבחר כנותן שירותים משפטיים לעירייה, להתחייב כי בעת מתן שירותיו לא יפעל מתוך ניגוד עניינים וימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או העלות ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור הרשות המקומית לבין יתר עיסוקיו. מבלי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, ניגוד עניינים יחשב ייצוג בפני הרשות המקומית, תאגיד עירוני, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית, איגוד ערים שהרשות חברה בו או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע לקרוא היטב את הוראות חוזר המנכ"ל.

  1. האם יש למציע או למי מיחידיו ניגוד עניינים כלשהו כמפורט בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים? כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)
  2. במידה והתשובה לשאלה 1 שלעיל הינה חיובית יש לפרט את הנושאים שבהם קיים ניגוד עניינים או אפילו חשש לניגוד עניינים:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  1. פירוט התיקים בהם יצג המציע או מי מיחידיו, לקוח נגד הרשות המקומית, הועדה המקומית, איגוד ערים בו חברה הרשות או תאגיד עירוני של הרשות המקומית. יש לפרט מועדים, נושאים, מס' התיק המשפטי, ככל שנוהל הליך משפטי ומצבו של תיק זה.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

   

   

   

  י. הצהרת המציע ויחידי המציע                     

  אני הח"מ ____________________ (במידה ומדובר בתאגיד באמצעות מורשי החתימה),

  שם מלא:______________________ ת.ז______________;

  שם מלא:______________________ ת.ז______________

   

  1. מצהיר בזאת כי האמור לעיל הינו אמת וכי לא הושמט כל מידע רלוונטי.

   

  1. אני מצהיר כי קראתי ובחנתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה; קראתי והבנתי את הוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים והגשתי את הצעתי בהתאם; כי בחתימתי על תצהיר זה, אני מגיש בזאת את הצעתי/ הצעת התאגיד/השותפות; כי אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה,  וכי לא  אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

   

  1. אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים המשפטיים ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים המופיעים לעיל יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עימי במידה ונחתם עימי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

   

  1. אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהזמנה מהמציעים; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ההזמנה; כי אני מקבל על עצמי לספק שירותים ברמה גבוהה נאותה וראויה, בהתאם לתנאים שבמסמכי  ההזמנה ונספחיה, וכי ביכולתי לספק את השירותים.

   

  1. אני מצהיר ומתחייב כי אם אזכה להירשם ברשימת הכשירים למתן שירותים משפטיים ברשות המקומית כאמור, אמציא, מיד עם קבלת הודעה על זכייה, את הסכם העבודה חתום על ידי + אישור מחברת הביטוח אודות היותי בעל פוליסת ביטוח כנדרש.

   

  1. אני מצהיר כי בידי מצויים כל האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים המשפטים באופן מלא; כי הנני בעל רישיונות כדין לשימוש בכל בתוכנות המופעלות על ידי לכל תחנות העבודה בהן הן מופעלות, מאת בעלי הזכויות בתוכנות אלה, וכי איני מצוי בהפרה של תנאי מתנאי הרישיונות הללו.

   

  1. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי ביצוע השירותים נשוא ההזמנה אינו כולל ביצוע פעולות או סמכויות שלטוניות או מנהליות, בין במישרין ובין בעקיפין.

   

  1. אני מצהיר ומתחייב כי פעולות המוגדרות במסמכי ההזמנה ונספחיה המצריכות אישור מוקדם, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור כנדרש.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או חלקן.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אין לראות בקבלת הצעתי כהצעה זוכה או בהכללתי ברשימת המשרדים הכשירים לתת שירותים משפטיים בתחום המבוקש כהתחייבות להזמין ממשרדי שירותים משפטיים בהיקף מסוים או בכלל. ידוע לי כי הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עמי או עם כל מציע אחר שנמסר לו כי נכלל ברשימת המשרדים הכשירים למתן השירותים המשפטיים בתחום המבוקש, בהיקף עליו תחליט הרשות המקומית על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי הרשות המקומית אינה מתחייבת להזמין ממני או ממציעים זוכים אחרים שירותים בכל היקף שהוא.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי הרשות המקומית רשאית להתקשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, בכל עת, לאחר פרסום הליך זה ובחירת הזוכים ורשימת המשרדים הכשירים, בהתקיים נסיבות מסוימות, בין מטעמי מומחיות נדרשת או משיקולי היקפו של התיק או מורכבותו, או אם תחומו המשפטי אינו כלול בהליך זה או כלול בו באופן חלקי בלבד, או מכל טעם ראוי אחר, עם עורכי  דין שלא הציעו הצעותיהם במסגרת הליך זה, וממילא לא נבחרו במסגרתו.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי הליך זה מתייחס אך ורק להתקשרות למתן שירותיים משפטיים עם הרשות המקומית כאמור בהזמנה על נספחיה ואף זאת לא באופן בלעדי המונע התקשרות עם משרדים אחרים העוסקים בתחומים דומים במסגרת השיקולים האמורים לעיל. בנוסף, ידוע לי כי אין בהליך זה כדי לפגוע בכוחן של התקשרויות קיימות עם עורכי דין או משרדי עורכי הדין העובדים עם הרשות המקומית במועד פרסום הליך זה.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי בכל עת ועת ממועד פרסום הליך זה רשאית הרשות המקומית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם הליך חדש, ולבחור עורכי דין נוספים או אחרים איתם רשאית הרשות המקומית להתקשר בהסכם, בין בתחומי המשפט הכלולים בהליך זה, בין בתחומי משפט אחרים.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה, או לצאת בהליך חדש, או לדחות את ביצועו של הליך זה, בכל עת משיקוליו שלו. אני מסכים כי לא תהא לי כל זכות דרישה או תביעה לפיצוי או לכל תשלום אחר בקשר להכנת הצעתי או להגשתה.

   

  1. ידוע וברור לי כי מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז וכי אין עסקינן במכרז פומבי. כמו כן ידוע וברור לי כי הואיל ומדובר בתחום מומחיות ומורכבות משפטית, הכרזתו של מציע או הכללתו של מציע ברשימת המשרדים הכשירים למתן שירותים משפטיים בתחום נשוא ההזמנה לא יסתמך רק על המחיר או המחירים המוצעים על ידי המציע אלא גם על ניסיונו, ותקו, סוג לקוחותיו וייצוגם והצלחותיו המשפטיות של מציע בתחום. הואיל ואין מדובר בהליך מכרזי ידוע לי שככל שאקבל הודעה לפיה נכללתי ברשימת המשרדים הכשירים למתן שירותים משפטים בתחום נשוא ההזמנה, אין בהודעה זו כדי להוות התקשרות בין הרשות המקומית לבין הזוכה.

   

  1. אני מצהיר כי אם הצעתי תבחר הנני מתחייב לבצע את השירותים המשפטיים שיוזמנו ממני, ככל שיוזמנו בהתאם לכל תנאי ההזמנה על נספחיה ובהתאם להזמנת עבודה ספציפית החתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות המקומית ולשביעות רצונה כפי שתשלח מעת לעת, ככל שתשלח.

   

  1. אני מצהיר כי איני נמצא בניגוד עניינים ואף עורכי הדין ממשרדי אינם במצב של ניגוד עניינים או בחשש לניגוד כאמור. אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת מתן השירותים, מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים. אביא לידיעת נציג הרשות המקומית כל מידע העשוי להיות רלבנטי לבחינת קיומו של ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלי או אצל מי מעורכי הדין במשרד.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט בהצעת המחיר, למעט מע"מ. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום תמורה אחרת או נוספת, למעט כמפורט בהסכם. ידוע לי כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם למתן שירותים משפטיים. לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.
  2. אני מצהיר כי ידוע לי כי הרשות המקומית תהא רשאית, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, ובמקרים דחופים – לאלתר, להפסיק ההתקשרות או לבטל הזמנות עבודה כולן, או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן חד צדדי. במקרה של הוצאתי מרשימת המשרדים הכשירים אצל הרשות המקומית – ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום פיצוי או תשלום מכל סוג שהוא למעט לשכר הטרחה לו אני זכאי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל עד למועד ההודעה על סיום ההתקשרות כאמור.

   

  1. ככל שתהא התקשרות ביני ובין הרשות המקומית הנני מתחייב כי אודיע לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי הצעתי לרבות שינויים בהרכב המשרד או אופיו וזאת עד לסיום מועד ההתקשרות.

   

  1. אני מצהיר כי כל יחידי המציע  לא הורשעו בעבירה פלילית או משמעתית, ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב  אישום על עבירה פלילית או משמעתית, למעט עבירות תעבורה, וזולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשנ"א-1981.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אין בטופס זה כדי לגרוע מכל התחייבות המופיעה בהזמנה על כל נספחיה ובהסכם ומחייבת את המציע, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה.

   

  1. אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים או מציעים אחרים.

   

   

   

   

   

  חתימת מורשה החתימה של המציע ככל שהמציע הינו תאגיד:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

  1. שם פרטי: ______________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:________________ חותמת:________

   

  1. שם פרטי: _____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:_______________ חותמת:________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי עו"ד_____________ ת.ז_____________, עו"ד _____________ ת.ז_____________, אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. מס' __________ ועל ידי ת.ז. מס' __________ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת יחידי המציע (מקום בו אין מדובר בתאגיד):

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי עו"ד: 1.____________________ ת.ז _______________, 2.______________ ת.ז _______________,  3.______________ ת.ז _______________ ,4. _____________ת.ז _______________, 5._________________ת.ז._____________, אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

   

   

   

   

  נספח תמורה

  השירות התמורה תנאי לתשלום התמורה והערות נוספות
  1. מכתב ראשון לחייב באם לא ישלם חובו לפני תחילת האכיפה המשפטית  ישולם על ידי החייב סך של 100 ₪
  2. תיק חוב שהוסדר במלואו טרם נקיטת הליכי גביה משפטיים (לאחר שיגור מכתב דרישה ראשון לחייב)

   

  3% מסכום החוב. ככל והתשלום מבוצע בתשלומים, שכר הטרחה ישולם אף הוא באופן יחסי אלא אם ניתן אישור מאגף הכנסות לתשלום שכר טרחה בתשלום אחד וזאת בכפוף לאמור בסעיף 13.86
  3. תיק חוב שהוסדר לאחר הגשת תביעה לבית המשפט וטרם מתן פסק דין ולא נקבע שכ"ט לעוה"ד ישולם על ידי החייב 10% מסכום החוב כפי שישולם (לרבות לפי הסכם פשרה). ככל והתשלום מבוצע בתשלומים, שכר הטרחה ישולם אף הוא באופן יחסי אלא אם ניתן אישור מאגף הכנסות לתשלום שכר טרחה בתשלום אחד וזאת בכפוף לאמור בסעיף 13.86
  4. הכנת תיק מחיקת חוב (על פי סעיף 338 ו- 339 לפקודת העיריות והוראות חוזר מנכ"ל) על כל הכרוך בכך עד למתן אישור לרבות הכנת מכתבים נלווים לבקשה למחיקת חוב ו/או עדכונם בהתאם לצורך)

  א. עד לחוב של 30,000 ₪

  ב. מעל לחוב של 30,000 ₪

   

   

   

   

   

  500 ₪

  1000 ₪

  התשלום יבוצע על ידי העירייה רק לאחר קבלת אישור משרד הפנים למחיקה.

  הכנת תיק כאמור תעשה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 5/2012 וכל חוזר אחר הנוגע לגביית חובות/מחיקת חובות לרבות הליכי מיצוי גביה כפי שאושרו במועצת העיר וכן הוראות המפרט.

  5. הכנת תיק הקפאת חוב/עיכוב הלכים על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה על כל הכרוך בכך. 500 ₪

   

   

  6. הגשת ערעור על פסק דין שהתקבל בתיק חוב במידה והערעור יתקבל 5000 ₪ במידה והערעור לא יתקבל 2500 ₪.
  7. תיק חוב לעניין פש"ר 500 ₪
  8. במקרה ותמחק תביעה על ידי העירייה או מסיבה משפטית לאחר שהוגשה ולפני מתן פסק דין והחייב לא שילם חובו אין זכאות לשכר טרחה
  9. במקרה ותמחק תביעה על ידי העירייה או מסיבה משפטית לאחר שהוגשה ולפני מתן פסק דין והחייב שילם את חובו (בין חלקי ובין מלא במסגרת הסכם פשרה או הסדר תשלומים) 1500 ₪

   

   

  10. תביעה שנדחתה או נמחקה על ידי בית המשפט במסגרת פסק דין 1000 ₪
  11. הכנת תיק מימוש שיעבוד לפני פתיחת תיק המשכון בהוצאה לפועל 10% מסכום החוב שישולמו על ידי החייב לשם סגירת התיק (להבדיל מסכום החוב בעת פתיחתו של התיק)
  12. מימוש שעבוד- תשלום מלוא החוב לעירייה לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל ובטרם מונה עוה"ד ככונס נכסים. עורך הדין יהיה זכאי לתשלום כפי שנפסק על ידי ראש ההוצאה לפועל עם פתיחת התיק.
  13. מימוש שיעבוד/כינוס- כאשר סכומי הגביה ישולמו במסגרת הסכם פשרה לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, ביצוע הליכי כינוס לרבות מינוי עוה"ד ככונס נכסים 15% מסכום החוב שישולמו על ידי החייב לפי הסכם הפשרה ככל והתשלום מבוצע בתשלומים, שכר הטרחה ישולם אף הוא באופן יחסי אלא אם ניתן אישור מאגף הכנסות לתשלום שכר טרחה בתשלום אחד וזאת בכפוף לאמור בסעיף 13.86
  14. הרמת מסך- בגין הגשת תביעה ומתן פסק דין 10% מסכום החוב שישולמו על ידי החייב
  15. הרמת מסך- פתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין 5% מסכום החוב שישולם על ידי החייב.
  16. החלטה על הפסקת של הליך מימוש שיעבוד לאחר שעוה"ד הגיש כתבי בי-דין בלבד 3000 ₪
  17. הסדרת חוב לאחר מתן פסק דין או פתיחת תיק הוצאה לפועל שכר הטרחה כפי שנקבע על ידי בית המשפט או בתיק ההוצאה לפועל
  18. נקיטת הליך תביעה על ידי חייב כגון תביעה שכנגד העירייה, המרצת פתיחה, ערר לועדת ערר בארנונה ו/או כל הליך אחר, למעט עתירה מנהלית בקשר עם החוב אשר הועבר לטיפול עורך הדין, ייצג עורך הדין את העירייה גם בהליכים אלו ללא כל תוספת תמורה מעבר לשכ"ט כפי שיפסוק בית המשפט לטובת העירייה. שכר הטרחה כפי שיפסק על ידי בית המשפט, ככל ויפסק. במידה ולא נפסק אין זכאות לתשלום.
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע:  _____________

  19. יעוץ משפטי ספציפי, מענה למכתבי דרישה או מתן חוו"ד שאינם קשורים לתחומי השירות האחרים המטופלים במסגרת תיק גביית חוב כאמור בטבלה זו) 600 ₪ לחוות דעת

  300 ₪  למכתבי תגובה

  500 ₪  לשעת עבודה שותף בכיר

  350 לשעת עבודה עו"ד

   

  יודגש כי לא ישולם לנותן השירותים תשלום עבור ביטול זמן במסגרת נסיעות.

  ב. עורך הדין המועסק על פי הסכם זה, יהיה זכאי להחזר הוצאות כנגד חשבוניות כאמור בהסכם.

  ג. טיסות לאילת ו/או לינה באילת יוזמנו וישולמו על ידי העירייה.

  ד. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

   

   

   

   

   

                                                      חתימת המציע: _________________

 • תמורת ביצוע השירותים כמפורט בכל מסמכי ההצעה, הריני מציע את אחוז ההנחה/תוספת על התעריפים המנויים בנספח התמורה (למעט לגבי סכומים שאהיה זכאי להם על פי החלטת בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל):

  שיעור ההנחה  % _______        במילים: __________________________ אחוזים

  או

  שיעור התוספת% _______        במילים: __________________________ אחוזים

  אני מצהיר כי ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי, מהווה את מלוא התמורה עבור השירותים שיינתנו על ידי או על ידי מי ממשרדי (בין אם ישולמו על ידי העירייה ובין אם ישולמו על ידי החייבים), למעט כמפורט בהסכם וכי לא אדרוש כל תשלום נוסף בגין ביצוע השירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות עם העירייה אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים מראש ובכתב.

  כאשר המציע הינו תאגיד יחתמו מורשי החתימה של המציע:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________

  מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד ______________

  ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  תאריך: ______________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 • הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

  טופס זה ימולא על ידי כל אחד מיחידי המציע ועל ידי כל אחד מעורכי הדין אצל המציע האמורים לתת את השירותים המשפטיים

  אני הח"מ __________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

  הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות, או עבירות משמעתיות על פי חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961 והכללים מכוחו ולמעט עבירות תעבורה ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים או משמעתיים בגין העבירות האמורות, וזולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.

   

  במידה והאמור לעיל אינו נכון ו/או מדויק יש לפרט את העבירות/ההליכים ומצב הטיפול בהם

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  חתימה:

  שם פרטי: _______________ שם משפחה: _______________ ת.ז: ________________

  חתימה: ________________ חותמת: _________________ תאריך: _______________

  אישור חתימה על ידי עו"ד

   

  אני הח"מ _________________ עו"ד __________________ ת.ז. _________________

  מאשר בזאת כי עו"ד  _______________ ת.ז. ______________אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז., ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

  תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ________________

   

 • הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

  אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים משפטיים כי:

  1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
  2. לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מסוג כל שהוא נגד הרשות המקומית בעניינים שהועברו לטיפולי במסגרת ההסכם.
  3. לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מכל סוג שהוא נגד הרשות המקומית, אף בעניינים שלא הועברו לטיפולי במסגרת הסכם זה, כל עוד עומד ההסכם בתוקפו, ולמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר סיום הטיפול בתיק, אלא אם אישר נציג הרשות המקומית מראש ובכתב תקופה קצרה יותר.
  4. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל תיק בטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
  5. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

  לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

  1. התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עורכי הדין הח"מ; ביחס לכל עורכי הדין מטעם המציע; וביחס לכל תאגיד/ שותפות אשר המציע, לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים, בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/ בשותפות המציע.

  "בעל עניין" ו"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1969.

   

  1. ככל שהטופס ממולא על ידי המציע/ מורשה החתימה של המציע – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ולראייה באתי על החתום:

   

  חתימת מורשי החתימה של המציע:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________

  מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד ______________

  ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

   

  תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ________________

   

   

   

   

 • אני הח"מ _______________ת.ז. מס' ___________מצהיר ומאשר בזאת כי אשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת הסכם זה ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת.

  כמו כן, לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי הסכם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת הסכם זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי הסכם זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  ולראיה באנו על החתום:

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.

 • מבלי לגרוע מאחריות עורך הדין על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב עורך הדין כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט להלן וכן באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כ"אישור עריכת הביטוח".
  בנוסף, מתחייב הקבלן כי פוליסות הביטוח שיוצאו על ידו יכללו:
  א. נוסח הפוליסות (למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מנוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח, כגון "מנוביט", "הראל ביט", "מגדל ביט" או "פסגה";
  ב. הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תכלול כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת הסכם זה;
  ג. הפוליסות יכללו סעיף לפיו הפרה בתום של תנאי מתנאי הפוליסות ע"י עורך הדין ו/או מי מטעמו לא יגרעו מזכויות הרשות המקומית על-פיהן;
  ד. בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי". למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מאחריות המבוטח ו/או מזכויות המבטח על-פי דין.
  ה. בכל הפוליסות יכלל סעיף לפיו עורך הדין הינו האחראי הבלעדי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות וההשתתפיות העצמיות וכי למבטח לא תהא כל טענה כלפי הרשות המקומית בקשר עם תשלום או אי תשלום של הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור.
  על אף האמור באישור הביטוח, ככל ועורך הדין אינו מעסיק עובדים ויעביר על כל הצהרה לשביעות היועץ המשפטי לרשות המקומית, רשאי עורך הדין שלא לערוך ביטוח אחריות מעבידים.

  1. ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות המקומית, מתחייב עורך הדין להמציא לידי הרשות המקומית, לפני תחילת עבודתו את אישור עריכת הביטוח,  כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
   על אף האמור, עורך הדין רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי הרשות המקומית ו/או המשמש במתן שירותים ובלבד כי הפטור האמור בסעיף 7 להלן יחול בין אם ערך את הביטוח ובין אם לאו.
  2. עורך הדין מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו והרשות המקומית תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.
  3. אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות עורך הדין על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
  4. הרשות המקומית רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י עורך הדין כאמור בסעיף 2 לעיל ועורך הדין מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. עורך הדין מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות המקומית ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של הרשות המקומית להורות על תיקון ביטוחי עורך הדין כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות המקומית או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על עורך הדין על פי הסכם זה.
  5. עורך הדין מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  למרות האמור לעיל, עורך הדין מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל התקופה בה עורך הדין עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ-3 שנים.
  עורך הדין מתחייב כי מועד הכיסוי הרטרואקטיבי בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית שיערוך לא יהיה מאוחר מיום תחילת עבודתו בקשר עם הסכם זה או יום החתימה על הסכם זה – המוקדם מבין המועדים.
  לא יאוחר ממועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב עורך הדין להפקיד בידי הרשות המקומית אישור ביטוח חדש כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת.

  עורך הדין מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל תקופת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא ועורך הדין לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה הרשות המקומית רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. הרשות המקומית תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לעורך הדין בכל זמן שהוא או לגבותם מעורך הדין בכל דרך אחרת.

   

   

   

  1. עורך הדין פוטר את הרשות המקומית, עובדיה, מנהליה ואת כל הפועלים מטעמה, מכל חבות בגין כל אבדן ו/או נזק (ישיר או עקיף) ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי הרשות המקומית ו/או המשמש אותו בקשר עם מתן השירותים והוא ישפה את הרשות המקומית וכל הנ"ל בגין כל תביעה שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לרכוש כנ"ל.
  2. עורך הדין מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי הרשות המקומית ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב עורך הדין שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
  3. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על עורך הדין שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על עורך הדין לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. עורך הדין מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.
  4. אם לדעת עורך הדין יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי עורך הדין המפורטים באישור הביטוח, רשאי עורך הדין לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי עורך הדין כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות המקומית (לעניין ביטוחי רכוש) והפוליסה תורחב לשפות את הרשות המקומית למקרה ויטען כי היא נושאת באחריות הנובעת ממעשי ו/או מחדלי עורך הדין ו/או מי מטעמו (לעניין ביטוחי חבויות).
  5. אישור עריכת ביטוח
   אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
   אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
   מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
   שם

   עיריית אילת ו/או
   גופים עירוניים

   שם ☐נדל"ן

   ☒שירותים

   ☐אספקת מוצרים

   ☐אחר: _______

    

   ☐משכיר

   ☐שוכר

   ☐זכיין

   ☐קבלני משנה

   ☒מזמין שירותים

   ☐מזמין מוצרים

   ☐אחר:

   ת.ז./ח.פ.

    

   ת.ז./ח.פ.
   מען

   בית התמר, ת.ד. 14, אילת

   מען
   כיסויים
   סוג הביטוח

    

   חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

   מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

   יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

   סכום מטבע
   רכוש

    

   309, 328
   צד ג' 1,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 315, 321, 322, 328, 329
   אחריות מעבידים 6,000,000 לעובד
   ו-20,000,000 למקרה ולתקופה
   ש"ח 309, 319, 328
   אחריות

   מקצועית

   2,000,000 ש"ח 301, 303, 309, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)
   פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
   093 (שירותים משפטיים)
   ביטול/שינוי הפוליסה *
   שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
   המבטח:

    

  1. על פי "נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית" שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 (ז' בטבת התשע"ג, 20 בדצמבר 2012, להלן- "נוהל מחיקת חובות"), לעירייה מוקנית הסמכות, מכוח סעיף 338 לפקודת העיריות, למחוק מספריה חובות שאינם ניתנים לגבייה המכונים "חובות אבודים", באישור הממונה על המחוז.
  2. קיימים מספר תנאי סף לראות בחוב מסוים כ"חוב אבוד" ואלו הם:
   • לחייב אין זכות בנכס מקרקעין או בנכס אחר בעל ערך כלכלי של ממש אשר מימושו יכול לאפשר את פירעון החוב או חלקו;
   • החוב בפיגור של לא פחות משלוש שנים מהמועד שנקבע בחוק לתשלומו;
   • מוצו כל הליכי הגבייה שניתן היה לנקוט ביחס לאותו חוב.
  3. על פי סעיף 2.3.3 לנוהל מחיקת חובות הנ"ל, על מועצת העיר לקבוע כללים בנוגע להליכי גבייה שיש לנקוט ביחס לחובות השונים (לפי סוג החוב, היקפו וכיו"ב) כתנאי מוקדם להגשת בקשה לממונה על המחוז למחיקת "חובות אבודים".
  4. יודגש בזאת, כי אין בכללים הבאים בכדי לגרוע מן האמור בנוהל מחיקת חובות הנ"ל.
  5. בהתאם לאמור, להלן הכללים:

  חובות בהתיישנות ו/או שלא בוצעו לגביהם פעולות אכיפה

  • חובות בסכום של עד 50,000 ₪ אשר נוצרו עד 7 שנים שלפני שנת הדיון במחיקת החוב, ומרוץ ההתיישנות לא נעצר על ידי ביצוע פעולות אכיפה רציפות ולא בוצעו פעולות אכיפה בשלוש השנים האחרונות:
   • א. ניסיון לאתר את החייב (באמצעים עצמיים, כגון באמצעות בדיקת רישומי משרד הפנים) – כולל תיעוד. במהלך ניסיון האיתור כאמור, ייערך ניסיון לבדוק באופן עצמאי האם לחייב קיימות זכויות בנכסים – כגון באמצעות רישומי משרד הרישוי, באמצעות בדיקה בלשכת רשם המקרקעין וכדומה-כולל תיעוד. בחובות מהסוג האמור דלעיל אשר סכומם עולה על 50,000 ₪– ככל שניסיונות איתור החייב ובדיקת יכולתו לשלם ודבר זכויותיו בנכסים באופן עצמאי לא העלו פרי, יש לנסות לאתר את החייב ולבצע חקירה אודות יכולתו לשלם ודבר זכויותיו בנכסים גם באמצעות שכירת חוקר פרטי.
   • ב. ככל שאותר החייב כאמור- ניסיון למסירת הודעת דרישה לחייב, אליה יצורף פלט מספרי העירייה המעיד על קיום החוב וכן תיעוד בדבר פעולות האכיפה שננקטו (ככל שננקטו) לגבייתו עד כה – כולל תיעוד
   • ג. ניסיון להגיע עם החייב להסכם פשרה- כולל תיעוד. אין לנקוט כנגד חייב זה פעולות אכיפה חדשות. בחובות מהסוג האמור דלעיל אשר סכומם עולה על 50,000 ₪– ככל שניסיונות הפשרה העצמאיים לא נשאו פרי- העברה לטיפול משפטי במטרה לנסות להגיע עם החייב להסכם פשרה (ללא נקיטת פעולות אכיפה חדשות).

   

  • חובות של מחזיק שאינו בעל הנכס בסכום העולה על 100,000 ₪, אשר נוצרו עד 7 שנים שלפני שנת הדיון במחיקת החוב, ומרוץ ההתיישנות לא נעצר על ידי ביצוע פעולות אכיפה רציפות ולא בוצעו פעולות אכיפה בשלוש השנים האחרונות: העברה מיידית לטיפול משפטי במטרה לנסות להגיע עם החייב להסכם פשרה (ללא נקיטת פעולות אכיפה חדשות).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חובות שאינם בהתיישנות

  כללי- מקרים בהם תישקל האפשרות להעביר את גביית החוב באופן מיידי לטיפול משפטי

  • חייב יחיד המוכר לעירייה כבעל בעיות סוציאליות ו/או כלכליות קשות (כגון חייב הזכאי להנחה בארנונה בשיעור גבוה בשל הכנסה נמוכה ומטופל בלשכת הרווחה בעיר);
  • חייב (יחיד או תאגיד) המוכר לעירייה כמי שנוהג להשתמט מתשלום חובותיו;
  • חייב (יחיד או תאגיד) המוכר לעירייה כבעל נכסים או כסף אך בדיקות ברישומים השונים העלו כי לא רשום כל נכס על שמו.

  חייבים המחזיקים נכס פעיל בתחום שיפוט העיר

  *  יש לשמור תיעוד מפורט בתיק החייב לכל אחת מהפעולות שלהלן:

   

  סכום החוב

  הליכי גבייה מינימאליים שעל העירייה ו/או מי מטעמה לנקוט

  בטרם הבאת המקרה למחיקה

   

   

  עד 50,000 ₪

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.    משלוח התראה במסירה ידנית או בדואר רשום;

  2.    ביצוע פעולות איתור וחקירת יכולת ורכוש (באופן עצמאי);

  3.    ניסיון לבצע עיקול חשבון בנק;

  4.    ניסיון לבצע עיקולי צד ג' נוספים (כגון משכורת; אם החייב הינו תאגיד– עיקול כרטיסי אשראי) ;

  5.    ניסיון לבצע עיקול ברישום;

  6.    ניסיון לבצע עיקול (תפיסת) מיטלטלין;

  7.    ניסיון לבצע עיקול רכב;

  8.    ניסיון לבצע עיקול מקרקעין;

  9.    ניסיון לבדיקת קיומם של הליכי אכיפה חיצוניים מקבילים המתנהלים כנגד החייב ובחינת האפשרות להצטרף אליהם;

  10.  ניסיון להגיע להסכם פשרה עם החייב.

  11.  חוב ארנונה והחייב הינו תאגיד– ניסיון לגביית החוב מבעל השליטה בחברה בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992.

  12.  חייב יחיד שנפטר

  א.       ביצוע בדיקה עצמאית בדבר היקף העיזבון והאפשרות לממשו;

  ב.       ככל שמביצוע הבדיקה האמורה, עולה כי ניתן לגבות את החוב מהעיזבון- ניסיון לבדוק את האפשרות להגיש בקשה לביצוע/קיום צוואה או צו ירושה מול רשם הירושות;

  ג.        ניסיון להגיע להסכם פשרה עם היורשים (כאשר יש לבצע כנגד עיזבון החייב שנפטר את פעולות האכיפה המנויות לעיל, בטרם פתיחה במו"מ מול היורשים).

   

  חייבים תושבי חוץ אשר החזיקו בעבר נכס בתחום שיפוט העיר

  יש לנהוג בדיוק כפי שנכתב בטבלה דלעיל, למעט ביצוע הפעולות הבאות: ניסיון לביצוע עיקול (תפיסת) מיטלטלין וניסיון לביצוע עיקול רכב.

  חייבים המחזיקים נכס פעיל בתחום שיפוט העיר

  *  יש לשמור תיעוד מפורט בתיק החייב לכל אחת מהפעולות שלהלן:

   

  סכום החוב

  הליכי גבייה מינימאליים שעל העירייה ו/או מי מטעמה לנקוט

  בטרם הבאת המקרה למחיקה

   

   

  מעל 50,000 ₪

   

   

  1.    משלוח התראה במסירה ידנית או בדואר רשום;

  2.    ביצוע פעולות איתור וחקירת יכולת ורכוש (תחילה באופן עצמאי ובמידת הצורך, באמצעות שכירת חוקר פרטי);

  3.    ניסיון לבצע עיקול חשבון בנק;

  4.    ניסיון לבצע עיקולי צד ג' נוספים (כגון משכורת;  אם החייב הינו תאגיד– עיקול כרטיסי אשראי);

  5.    ניסיון לבצע עיקול ברישום;

  6.    ניסיון לבצע עיקול (תפיסת) מיטלטלין;

  7.    ניסיון לבצע עיקול רכב;

  8.    ניסיון לבצע עיקול מקרקעין;

  9.    ניסיון לבדיקת קיומם של הליכי אכיפה חיצוניים מקבילים המתנהלים כנגד החייב ובחינת האפשרות להצטרף אליהם;

  10. נקיטת הליכים משפטיים, לרבות:

  חייב יחיד– נקיטת הליך להכרזת החייב כפושט רגל (ככל שהליך שכזה יביא תועלת ממשית לעירייה);

  חייב שהינו תאגיד– נקיטת הליכי פירוק עד לסיומם ו/או הגשת תביעה להרמת מסך (אלא אם כן חיוו היועצת המשפטית וגזבר העירייה את דעתם כי עלות הפעלת הליכים אלה גבוהה ביחס לחוב);

  11. ניסיון להגיע להסכם פשרה  עם החייב.

  12.  חוב ארנונה והחייב הינו תאגיד– ניסיון לגביית החוב מבעל השליטה בחברה בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992.

  13. חייב יחיד שנפטר

  א.       ביצוע בדיקה עצמאית (ובמידת הצורך, באמצעות שכירת חוקר פרטי) בדבר היקף העיזבון והאפשרות לממשו;

  ב.       ככל שמביצוע הבדיקה האמורה, עולה כי ניתן לגבות את החוב מהעיזבון- ניסיון לבדוק את האפשרות להגיש בקשה לביצוע/קיום צוואה או צו ירושה מול רשם הירושות;

  ג.        ניסיון להגיע להסכם פשרה עם היורשים (כאשר יש לבצע כנגד עיזבון החייב שנפטר את פעולות האכיפה המנויות לעיל, בטרם פתיחה במו"מ מול היורשים).

   

  חייבים תושבי חוץ אשר החזיקו בעבר נכס בתחום שיפוט העיר

  יש לנהוג בדיוק כפי שנכתב בטבלה דלעיל, למעט ביצוע הפעולות הבאות: ניסיון לביצוע עיקול (תפיסת) מיטלטלין וניסיון לביצוע עיקול רכב.

   

   

   

  כללים בדבר מחיקת חובות שאינם אבודים מטעמים אחרים על פי נוהל מחיקת חובות

   

  1. על פי נוהל מחיקת חובות, לעירייה מוקנית הסמכות, מכוח סעיף 339 לפקודת העיריות, למחוק מספריה חובות שאינם "חובות אבודים", באישור שר הפנים.
  2. לצורך החלטה בבקשה שהגישה העירייה לשר הפנים לשם מחיקת חובות שאינם חובות ארנונה ואינם חובות אבודים, על שר הפנים להחליט רק לאחר שעיין בהמלצת ועדת הנחות בהקשר זה (לפי סעיף 149ד(א)(2) לפקודת העיריות).
  3. על פי סעיף 3.3.1.2 לנוהל מחיקת חובות, העוסק בחוב ארנונה (שאינו חוב אבוד) של חייב יחיד אשר במועד המחיקה חלים עליו תנאי זכאות להנחה כאמור בתקנה 2 לתקנות ההנחה בארנונה,[1] אף שלא התקיימו במועד היווצרות החוב, על מועצת העיר לקבוע כללים למחיקת חובות אלה עד שיעור ההנחה שניתן היה לתת על פי תקנות על-פי תקנות ההנחה מארנונה, אילו התקיימו בחייב תנאי הזכאות במועד שבו נוצר החוב, כתנאי מוקדם להגשת בקשה לאישור שר הפנים למחיקת חובות אלה.
  4. יובהר, כי תנאי למחיקת חוב בהתאם לסעיף 3.3.1.2 לנוהל מחיקת חובות וכן בהתאם לכללים שנקבעו להלן, הוא הסדרת תשלום יתרת חוב הארנונה של החייב (קרי- הסדרת תשלום אותו חלק של חוב הארנונה העולה על שיעור ההנחה שניתן היה לתת לאותו חייב יחיד על-פי תקנה 2 לתקנות ההנחה מארנונה, אילו התקיימו בחייב זה תנאי הזכאות במועד שבו נוצר החוב).
  5. עוד יובהר בהקשר זה, כי הנחיית משרד הפנים בנוהל מחיקת חובות הינה כי ככלל, יש להפעיל את סמכות העירייה למחיקת חובות בהתאם לסעיף 3.3.1.2 הנ"ל בצמצום, על מנת שלא לתת למחזיק בנכס תמריץ שלא לשלם חובות, מתוך מחשבה שמא יהיה זכאי בעתיד להנחה, ולא ליצור מצב של אי שוויון כלפי מי ששילמו כדין ובמועד, בטרם גובשה זכאותם להנחה.
  6. למען הסר ספק, מודגש כי אין בכללים הבאים בכדי לגרוע מן האמור בנוהל מחיקת חובות.
  7. בהתאם לאמור, להלן הכללים להפעלת הסמכות למחוק חוב עד לגובה שיעור ההנחה שניתן היה לתת אילו התקיימו בחייב תנאי זכאות להנחה המתקיימים בו במועד המחיקה:
   • א. בפתח הדברים מובהר, כי כללים אלה חלים גם על חייב אשר במועד המחיקה היה זכאי לקבלת הנחה בארנונה מבין ההנחות המנויות בתקנה 2 לתקנות ההנחה בארנונה, אלמלא קיבל הנחה אחרת בארנונה אשר אינה מנויה בתקנה 2 לתקנות ההנחה מארנונה ואשר שיעורה גבוה יותר מאותה הנחה שהיה זכאי לקבל לפי תקנה 2 לתקנות ההנחה מארנונה, ובלבד שגובה המחיקה יהא עד לגובה ההנחה המירבית שיכול היה אותו חייב לקבל לפי תקנה 2 לתקנות ההנחה בארנונה אלמלא קיבל את ההנחה האחרת כאמור לעיל.
   • ב. במועד המחיקה על החייב נשוא בקשת המחיקה לעמוד בכל תנאי הזכאות לקבלת הנחה מבין ההנחות בארנונה המנויות בתקנה 2 לתקנות ההנחה בארנונה.
   • ג. ככל שהאמור בסעיף ב' דלעיל התקיים, תיבדק מצוקתו החומרית של החייב נשוא בקשת המחיקה כדלקמן:

  על החייב נשוא בקשת המחיקה להגיש תצהיר המאשר כי

  • אין בבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו נכס מקרקעין שיכול לשמש לפירעון החוב;
  • אין בבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו כלי רכב (למעט כלי רכב אחד ששוויו אינו עולה על 20,000 ש"ח);
  • אין בבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו נכסים פיננסיים נזילים (זולת קופות גמל לתגמולים).
   • ד. על-פי סעיף 3.3.1.3 לנוהל מחיקת חובות- ככלל, תשולם יתרת חוב הארנונה (שאינו חוב אבוד) של החייב היחיד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התגבשותו של החיוב.
   • ה. על אף האמור, נוהל מחיקת חובות מאפשר לעירייה לקבוע כללים לבחינת האפשרות למחיקת ההפרש שבין ריבית הפיגורים שהצטברה על קרן החוב לפי חוק הרשויות המקומיות (הפרשי הצמדה וריבית), התש"ם- 1980 (להלן- "חוק הפרשי הצמדה וריבית") לבין ריבית החשב הכללי כמשמעותה בהודעה בדבר השיעור של ריבית החשב הכללי, כפי שהיא מתפרסמת מזמן לזמן ברשומות (להלן- "ריבית החשב הכללי") המצטברת על קרן החוב באותה תקופה, כולו או חלקו, בהתאם לנסיבות, וזאת מיום גיבושו של החוב ועד לתשלומו.
   • ו. בהתאם לכך, להלן הכללים למחיקת ההפרש בין תשלומי הפיגורים לבין ריבית החשב הכללי:

   

  • על החייב נשוא בקשת המחיקה כאמור לעיל לעמוד בתנאי סעיפים א'-ג' דלעיל.
  • נדרשת חוות דעת מטעם יועמ"ש העירייה המכירה באחד משני המקרים הבאים:
   • הסיבה להיווצרות ריבית הפיגורים שהצטברה על קרן החוב הינה בשל מחלוקת כנה ועניינית אשר התבררה בין החייב לבין העירייה (לרבות בשל ניהול מו"מ בניסיון להגיע לפשרה עם אותו חייב);
   • הסיבה להיווצרות ריבית הפיגורים שהצטברה על קרן החוב הינה בשל מעשה או מחדל מצד העירייה, אשר לא היו בשליטתו של החייב נשוא הבקשה ואשר לא היה בידי אותו חייב  למנוע אותם.
  • במקרים חריגים, הנובעים ממצב חומרי קשה במיוחד של החייב, העירייה רשאית אף לבחון את האפשרות למחיקת ריבית פיגורים בשיעור העולה על ההפרש שבין ריבית הפיגורים שהצטברה על קרן החוב לפי חוק הפרשי הצמדה וריבית לבין ריבית החשב הכללי, כולה או חלקה. החלטה כאמור תתקבל רק לאחר שניתנה חוות דעת של מנהל מחלקת הרווחה בעירייה בסוגיה והמלצה מנומקת בכתב של צוות המורכב ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה, בדבר מחיקת הריבית כאמור. נמחקה ריבית כאמור, תצורף המלצת הצוות הנ"ל לבקשה למחיקת החוב המוגשת לשר הפנים.
  1. גזבר העירייה יהא רשאי ליתן הוראות משלימות אשר אין לגביהן התייחסות בכללים דלעיל ככל שהדבר יידרש, ועל-פי חוות דעת מטעם יועמ"ש העירייה יוכל  לפטור מהתקיימותם של הכללים דלעיל, כולם או חלקם, במקרה ספציפי בו עולה כי הכללים דלעיל, כולם או חלקם, אינם ישימים.

  [1]  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (לעיל- "תקנות ההנחה בארנונה").