מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

ביום ראשון 14.4.2024 ייצאו מצילי הים להשתלמות שנתית. אי לכך, סוכות ההצלה לא תהיינה מאוישות ולא יינתנו שירותי הצלה בחופים המוכרזים. המצילים ישובו לעבודה סדירה ביום שני 15.4.2024

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 2/2022 בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי – מועד אחרון להגשה 10.1.2022

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע סריקה של תיקי ועדה מקומית המצויים בארכיב מינהל הנדסה/עיריית אילת והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

 • הסכם מס' 2/2022

  בדבר -סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי

  לוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

   

   

  שנעשה ונחתם באילת, ביום_____ בחודש______ שנת ______

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה" בהתאמה)

   

  מצד אחד

   

   

   

  לבין:  

  שם: _______________ _______________

  ע.מ./ח.פ. ______________________

  כתובת: ______________________

  טלפון: ___________________

  דוא"ל: ______________________

  (להלן: "הספק")

  מצד שני

   

  הואיל: והעירייה מעוניינת לבצע סריקה של תיקי ועדה מקומית המצויים בארכיב מינהל הנדסה/עיריית אילת והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת כמפורט בהסכם זה על נספחיו (להלן: "השירותים").

   

  והואיל: והספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  והואיל: והעירייה פרסמה מכרז לאספקת השירותים והספק הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

  והואיל: והעירייה מבקשת לרכוש השירותים מהספק בהתאם לאמור במסמכי ההסכם על נספחיו ולהצעתו של הספק המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

   

   

  לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

   

   

  1. מבוא
   • המבוא להסכם זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   • כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.
  2. מונחים

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן – הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  "השירותים"  – סריקה של תיקי ועדה מקומית המצויים בארכיב מינהל הנדסה/עיריית אילת והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת והכל כמפורט במפרט המיוחד              המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "התמורה" – הסכומים הנקובים בהצעתו של הספק כתמורה לאספקת אספקת השירותים.

   

  "נציג המזמינה" –  נציגו המורשה של המזמין כפי שיקבע על ידי המזמין.

   

  "עובד הספק" – הספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו או ששירותיהם יירכשו או יושכרו

  על ידו לאספקת השירותים עפ"י הסכם זה או בקשר אליו, לרבות קבלני משנה ו/או כל מי שהספק אחראי             למעשיו או מחדליו עפ"י כל דין.

   

  "צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב לספק המורה לו להתחיל בביצוע העבודה.

   

  להלן רשימת הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו:

   

  נספח א'         כתב הזמנה, דרישות סף, הנחיות;

  נספח א'-1      פרטי המציע;

  נספח א'-2      מיומנות, ידע, כ"א ואמצעים;

  נספח א'-3      פירוט ניסיון קודם;

  נספח א'-4      המלצת לקוחות;

  נספח א'-5      קורות חיים של מנהל הפרויקט

  נספח ב'         מפרט מיוחד;

  נספח ב'-1      כתב כמויות;

  נספח ג'          הצעת הספק;

  נספח ד'         הצהרת הספק;

  נספח ה'         ערבויות;

  נספח ו'          ביטוח;

  נספח ו'-1       אישור עריכת ביטוח;

  נספח ז'          מסמכים ותשלומים;

  נספח ח'         נתוני בנק;

  נספח ט'         העדר קרבה משפחתית;

  נספח י'          הצהרת סודיות;

  נספח י"א       תצהיר אי תיאום מכרז;

  נספח י"ב       תצהיר לפי חוק עסקאות

  נספח י"ג        הצהרת העדר תביעות.

   

   

   

  1. הצהרות הספק

  3.1.    בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה פועל הספק כספק עצמאי ואין ולא יתקיימו בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו יחסי עובד – מעביד. על הספק תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של  פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק במתן השרות ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות התשלום לעובדי הספק לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  3.2     הספק מצהיר כי הינו בעל ידע, מקצועיות, ניסיון קודם ויכולת בכל הקשור לאספקת השירותים ולביצוע העבודה הנדרשת עפ"י הסכם זה על נספחיו.

   

  3.3     הספק מתחייב לעמוד בתוכנית העבודה המפורטת ובלוח הזמנים שיאושרו על ידי נציג המזמין עם מתן צו התחלת עבודה וטרם התחלת ביצועה ולהמשיך בביצועה עד לאספקה מלאה של השירותים אצל המזמינה. אי עמידה בתוכנית העבודה ו/או לוח הזמנים יכולים להוות עילה לביטול ההסכם.

  3.4     הספק מצהיר כי הוא מחזיק ויחזיק ברשותו במשך כל תקופת ההסכם מלאי חומרים ו/או ציוד ו/או כוח אדם הנדרשים לשם ביצוע סריקה  מלאה ושלמה של הארכיב הדיגיטלי והפעלתו התקינה ומתן השירותים באופן מלא   ורציף ולשביעות רצונו המלאה של המזמין והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  3.5.   הספק מצהיר ומתחייב לסיים אספקת השירותים והתקנתם בתוך פרק הזמן האמור במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. עמידה מלאה בהתחייבויותיו ההסכמיות של הספק תחשב רק עמידה מלאה בכל דרישות המפרט המיוחד, ביצוע השירותים והפעלתם לשביעות רצון המזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משך הזמן להשלמת סריקת המסמכים והקמת הארכיב הדיגיטלי לא תעלה על 24 חודשים מיום מסירת צו התחלת עבודה.

   

  3.6      כל שירות שיינתן על ידי הספק (מיון נתונים, טיוב נתונים, סריקת מידע והחזרתו) תוך כדי תקופת ההתקשרות, יחשב כרכושה של העירייה. כל קבצי המחשב והנתונים יהיו בבעלות העירייה. לגבי נתונים ו/או מסמכים ו/או תוכניות ו/או תוכנות בהן יש לספק זכויות יוצרים, נותן הספק לעירייה זכות שימוש בלתי מוגבלת בזכויות אלה גם לאחר סיום תקופת ההסכם לרבות נגישות מלאה לנתונים שנצברו בתוכנה ובלבד כי העירייה לא תעשה שימוש בזכויות אלה לשם הפקת רווחים ו/או מסחר ו/או הפצה לצדדים שלישים.

   

  1. טיב השירותים ו/או העבודה

   

  • ביצוע השירותים יתאים למפרט כאמור במסמכי ההסכם על נספחיו.
  • המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לפסול שירותים שבוצעו אם הם אינם מתאימים למפרט.

   

  1. אחריות ותיקונים

   

  • במהלך כל תקופת ההסכם ישא הספק באחריות המלאה לטיב השירותים שיסופקו על ידו, תיקונם ו/או תחזוקתם. תקופת האחריות תחל מיום קבלת השירותים והתקנתם המלאה לשביעות רצון המזמין. במקרה שקיים צורך להשלים ו/או לתקן חלק מהשירות כולו או חלקו – מיום השלמתם של אותם חלקים עד למסירתם המלאה.
  • נתהווה בשירות תקלה או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בציוד או חומרים פגומים, חייב הספק לתקן כל תקלה או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ו/או מי מטעמו.
  • ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הספק כלולים בתמורה המגיעה לספק בהתאם להצעתו ולא תשולם כל תמורה נוספת.
  • נתגלו אי התאמה ו/או טעות ו/או תקלה בשירותים שינתנו על ידי הספק בזמן השימוש בהם, רשאי המזמין לדרוש מהספק שיתקנם לשביעות הרצון המזמין. הייתה אי התאמה ו/או טעות ו/או תקלה כאלה שהספק אחראי להם על פי דין ו/או על פי תנאי מתנאי ההסכם יחולו הוצאות התיקון ו/או ההחלפה על הספק, וכן יהיה הספק חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הטעות ו/או התקלה על כל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הטעות ו/או התקלה אינם ניתנים לתיקון ו/או החלפה יהיה הספק חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. אחריות כללית לנזקים

   

  6.1.      הספק ישא במלוא האחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי מעובדיו ו/או לרכושו של המזמין ו/או של כל אדם אחר ו/או צד שלישי, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה.

   

  6.2.      מוסכם ומוצהר שכל סכום ו/או פיצויים שיהיה על המזמין לשאת מחמת נזק, הפסד, אובדן ו/או שנתבע ע"י צד ג' בגין מעשיו או מחדליו של הספק יהיה המזמין רשאי לקזז מהסכומים שעשויים להגיע לו עפ"י חוזה זה. המזמין יהיה רשאי לגבות מהספק בכל דרך שתראה לו כל סכום לפי סעיף זה, כולל הוצאותיו ושכ"ט עורך דינו.

   

  1. תמורה

   

  תמורת אספקת השירותים לשביעות רצון המזמין וביצוע כל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה על נספחיו, ישלם המזמין לספק בהתאם להצעתו הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, לפי הכמויות שהוזמנו ובוצעו בפועל וכמפורט בתנאי התשלום בהסכם זה.

   

  1. תנאי תשלום

   

  • הספק יגיש לנציג המזמין חשבון חודשי המפרט את השירותים שבוצעו בפועל, על פי מחירי הצעת הספק כפי שהוגשו למכרז זה.
  • התשלום יבוצע רק לאחר שהחשבונות נבדקו ואושרו על ידי נציג המזמין בשוטף +45.
  • התשלומים יבוצעו באמצעות מס"ב (המסלקה הבנקאית) או המחאות.
  • העירייה תהיה רשאית לעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, בין מטעמים של הפרת ההסכם על ידי הספק או אי מילוי התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם או לצורכי ביקורת.
  • לא ישולמו חשבונות שיגיש הספק בגין שירותים חלקיים או כאלה שנפסלו.
  • המזמין לא יכבד חשבונות שהוגשו בין הוראות ביצוע ו/או הנחיות ו/או הזמנות כלשהן שניתנו לספק ע"י מי שאיננו מוסמך לחייב את המזמין על פי דין.
  • אם לא יעמוד הספק בתנאי מתנאי ההסכם, ולאחר שתינתן לו האפשרות לתקן את ההפרה, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם זה, לאחר שייתן לספק הודעה על כך בכתב שבעה ימים מראש. לאחר מתן הודעה כנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור ביצוע העבודה לספק אחר/ים כראות עיניו, ובתנאים שיחליט עליהם המזמין עפ"י שיקול דעתו המוחלט.
  • למען הסר ספק, במקרי מחלוקת בנוגע לחשבונות כולם או חלקם, ככל שיהיו כאלה, לא יהיה הספק רשאי לעכב אצלו מסמכים או תיקים השייכים למזמין, ככל שיש כאלה בידו, והוא יהיה חייב להעבירם לידי המזמין מיד עם דרישה. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית המזכה את המזמין בביטולו של ההסכם.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  תקופת ההסכם תהיה החל מיום  החתימה על ההסכם, כאמור במפרט המיוחד ולא יותר מתקופה של 24 חודשים (להלן – "תקופת ההסכם").

  1. ערבות ביצוע

   

  • להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה ימסור הספק לעירייה, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית בנוסח ובסכום המופיע בנספח הערבות המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו. הערבות תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם (להלן – "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.
  • בכל מקרה שבו לדעת העירייה הפר הספק ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן את ההפרה עפ"י דרישת העירייה, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו ו/או מקום בו העירייה הוציאה סכומים שהספק חייב בהם על פי ההסכם, תהיה העירייה זכאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה.
  • הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י העירייה גם לצורך גביית תשלום פיצויים לעירייה עקב הפרת ההסכם ע"י הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעירייה מהספק.
  • חילטה העירייה את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום זהה.

   

   

  חתימת המציע _________________

  1. סודיות

   

  • הספק מצהיר בזה כי ידוע לו כי כל המידע, הידיעות והמסמכים שיגיעו אליו במהלך ביצוע העבודה לפי הסכם זה הם סודיים ואין לגלותם, להעבירם, למסרם או להביאם לידיעת כל אדם ללא אישור מראש ובכתב של העירייה.

   

  • הספק מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך ביצוע העבודה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הספק מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור, להשתמש במידע ו/או המסמכים ולא  להביאם לידיעת כל אדם.

   

  • הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו – לפני תחילת ביצוע העבודה ולאחר מכן ולצורך כך יחתום ויחתים את עובדיו על הצהרת הסודיות המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  1. ביטול ההסכם
   • העירייה רשאית לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות לפני ביטולו. בעקבות ביטול ההסכם על ידי העירייה, תשלם העירייה לספק עבור העבודה שבוצעה בפועל עד למועד ההודעה על הביטול. העירייה לא תהיה חייבת לספק בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם למעט כאמור לעיל.

   

  • בוטל ההסכם לפי סעיף זה ונותרה לביצוע עבודה כלשהי, יסיים הספק את ביצועה וככל ומצויים בידו תיקים ו/או מסמכים השייכים למזמין אלה יושבו לידי המזמין על חשבונו של הספק באופן מידי אף אם טרם נסגר סופית נושא התמורה כאמור בסעיף 12.1 שלעיל.

   

  • ככל ובוטל ההסכם לפני תום תקופת ההסכם, לא יהיה בסיומו המוקדם של ההסכם כדי לגרוע מהתחייבותיו של הספק כאמור במסמכי ההסכם על נספחיו, לרבות באשר לאיכות התוצרים ותיקונם או עדכונם ככל שיידרש.

   

  1. חובת ביטוח
   • עם חתימת הסכם זה, יבטח הספק על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי על פי המפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   • הספק מתחייב להמציא לעירייה, בטרם התחלת ביצוע העבודות, אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב וכמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה.
   • כן מתחייב הספק מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.
   • אין בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

   

  1. עובדי הספק
   • כל העובדים שיועסקו על ידי הספק בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם או מביצוע העבודה עבורו.
   • העובדים המועסקים על ידי הספק ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של הספק בלבד. כן תחול על הספק חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מיסים, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי הספק.

   

  חתימת המציע _________________

  • הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין.

  14.4      היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  1. המחאת זכויות

  אין הספק רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהעירייה.

  ככל והספק הינו תאגיד רשום כדין, יובהר כי העברת מניות לאדם או גוף אחר תחשב כהמחאת זכויות שאינה מותרת על פי הסכם זה אלא אם ניתנה כאמור הסכמה מראש ובכתב.

   

  1. כללי
   • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או בית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  • כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה.

   

  • כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר או יחשב כנתקבל אם נמסר ביד. במידה ונשלח באמצעות מכשיר הפקסימליה יחשב כנתקבל בכפוף לאישור על קבלתו ותרשומת טלפונית של שם המקבל ושעת קבלת הפקס.

   

  • הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, המפרט כתבי הכמויות והנספחים האחרים לו, מבינים ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  ולראיה באנו על החתום :

   

   

   

  ______________                                _________________

  תאריך                                                חתימה וחותמת הספק

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  "1.  אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים________".

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  ____________                      _______________                   __________

  ראש העירייה                             חותמת הרשות                         גזבר העירייה

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה __________, ת.ז. _________ ו- ____________, ת.ז. __________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  עורך – דין
 • מכרז/הסכם מס' 2/2022

  בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי

  לוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

   

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע סריקה של תיקי ועדה מקומית המצויים בארכיב מינהל הנדסה/עיריית אילת והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
  2. רשאים להשתתף בהגשת הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות הסף המפורטות :
  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל כח אדם מיומן, ידע מקצועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים נשוא המכרז.
  • ג. מי שהינו בעל ניסיון מוכח של 4 השנים האחרונות (החל מינואר 2018) בביצוע של לפחות 3 פרויקטים למחשוב ארכיב וועדה דיגיטלי, טיוב נתוני בקשות להיתרי בניה וסריקה של תיקי הוועדה המקומית, כמפורט במפרט המיוחד, בהיקף שלא יפחת מ- 5000 היתרי בניה בכל פרויקט.
  • ד. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט.

  2.1        להוכחת דרישות סעיף 2-א על המציע לצרף עותק תעודת עוסק מורשה ובמקרה של תאגיד או שותפות יצורף עותק תעודת רישום החברה ברשם החברות, עותק אישור מס הכנסה וניכוי מס, עותק אישור ניהול ספרים

   

  2.2        לאישור האמור בסעיף 2 – ב  לעיל המציע יצרף להצעתו כתב התחייבות בנוסח המצורף כנספח א'2 למסמכי המכרז.

   

  2.3        להוכחת דרישות סעיף 2-ג המציע ימלא ויצרף להצעתו הטופס המצורף כנספח א'-3 המפרט את ההתקשרויות שלו עם ועדות לתכנון ובניה בשנים הרלוונטיות, סוג והיקף השירותים שסופקו ופרטי אנשי הקשר ברשויות וכן אישורים מהרשויות עימם התקשר בדבר פרטי ההתקשרות. בנוסף יצרף המציע אסמכתאות המעידות על ההתקשרויות שבוצעו על ידו בתחום זה וכן המלצות מלקוחותיו בדבר טיב העבודות בהתאם לנוסח המצורף בנספח א'-4. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על עצמו.

   

  2.4        המציע יצרף להצעתו מקור ערבות בנקאית בסכום של 25,000 ₪. תוקף הערבות עד תאריך 31/03/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצ"ב.

   

  מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או היקפי עבודה כל פרט/אישור/רישיון אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

   

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש למלא את ההצעה על גבי המסמכים המקוריים בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • הספק יפרט את ניסיון מנהל הפרויקט לרבות קורות חיים, ניסיונו המקצועי, ניסיונו בביצוע פרויקטים דומים בוועדות התכנון כולל תאריכי ביצוע הפרויקטים והיקף הבקשות שנסרקו בפרויקטים אלה.
  • הספק יפרט בהצעתו את שלבי בקרת האיכות שיבוצעו על ידו בכל אחד מהשלבים לרבות: איתור מסמכים, טיוב מסמכים במערכת, סריקת מסמכים, קישור המידע למערכת ניהול ועדה ויצירת שכבת היתרי בנייה.
  • הספק יפרט במסגרת ההצעה את תכנית ההדרכה וההכשרה של הצוות המקצועי מטעמו.
  • הספק יפרט אודות אמצעי האבטחה שינקטו על ידו לשמירה על שלמותם של המסמכים לרבות בתהליך השינוע, מקום סריקה ואמצעי ההבטחה של לשכת הסריקה.
  • הספק יפרט בהצעתו תוכנית ניהול סיכונים מוצעת על ידו.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או מודפסים מאתר האינטרנט !).
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז. יצוין ויודגש כי צרוף מסמך כזה לא יהיה לו כל תוקף מחייב כלפי העירייה.
  • העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז, או להתעלם מקיומם, לפי שיקול דעתה.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  4. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  5. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  6. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  7. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  8. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

  חתימת המציע _________________

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומשאר שיקוליה של העירייה ו/או מי מטעמה בעת בחירת הזוכה, תהיה רשאית העירייה לבחון את כושרו ויכולתו של המציע לבצע את השירותים נשוא המכרז בין היתר גם על סמך ניסיונה הקודם עמו, ככל שהיה כזה.
  2. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות באופן עצמאי ללקוחותיו של המציע על מנת לאסוף מידע ולשמוע חוות דעת לגבי יכולות הספק ואופן מתן השירות על ידי המציע.
  3. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.
  4. העירייה לא תפצה את המציע בגין העלויות הכרוכות בביצוע האמור לעיל, בין אם הצעתו תוכרז כזוכה במכרז ובין אם לאו.
  5. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז יש לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 26/12/2021. תשובות בכתב ישלחו לכל משתתפי המכרז.
  6. שאלות ההבהרה יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:
  מס"ד עמוד סעיף פירוט ההבהרה
  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום יום ב' 10/01/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.
  3. שיקולי ועדת המכרזים בקביעת הזוכה

  לשם בחירת הזוכים במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 40% + הצעת המחיר שמשקלה 60%. מציע שייתן בהצעת המחיר את ההנחה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 60%.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי היחידה המזמינה וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

  חתימת המציע _________________

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

  שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.

  שלב ב' – קביעת ציון האיכות תבוצע כדלהלן:

  ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מרבי.  

  אחוז ההנחה/תוספת המשוקלל של ההצעה ייקבע כשקלול אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציע בנספח ג'. המשקל של מחיר ההנחה/תוספת לביצוע העבודה יהיה 60% מהמחיר המשוקלל.

  קביעת ציון המחיר על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה לגבי ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף תבוצע כדלהלן:

  השוואת הצעות המחיר תבוצע כדלהלן:

  ציון מחיר משוקלל של ההצעה הנבדקת = 60 X הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות (אחוז תוספת/הנחה + 100)
  הצעת המחיר הנבדקת (אחוז תוספת/הנחה + 100)

  דוגמא לקביעת ציון מחיר משוקלל:

  מציע 1 – 10% הנחה

  מציע 2 – 5% הנחה

  מציע 3 – 10% תוספת

  ציון מחיר משוקלל של מציע 1   .0060 = 60 X 90  = (100-10)
  90 = (100-10)
  ציון מחיר משוקלל של מציע 2   56.84 =60 X 90  = (100-10)
  95 = (100-5)
  ציון מחיר משוקלל של מציע 3   49.09=60 X 90  = (100-10)
  110 = (100+10)

   

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר המשוקלל, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  40%  ציון מחיר משוקלל –60%

  ההצעה שתקבל את הציון המצרפי הגבוה ביותר של איכות ומחיר תדורג במקום הראשון.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  1. טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

  להלן פירוט רכיבי האיכות של ההצעה:

  מס"ד סעיף ניקוד מקסימלי מסמכים נדרשים להגשה לצורך בדיקת הקריטריון
  1 ניסיון – מספר ועדות התכנון שבוצע עבורן פרויקט סריקה על ידי המציע ב 3 השנים האחרונות (2018-2020) כאשר בכל פרויקט נסרקו וקושרו למערכת ניהול הוועדה כ- 5,000 בקשות להיתר לפחות

  3-4 ועדות תכנון 5%

  5-6 ועדות תכנון 10%

  7 ועדות תכנון ויותר 20%

  20% נספח א-3 וכן אסמכתאות מהלקוחות להן ניתן השירות
  2 מנהל הפרויקט – מספר שנות ניסיונו של מנהל הפרויקטים המוצע בביצוע פרויקטים של סריקת וטיוב נתוני ארכיב ועדות לתכנון ובניה:

  1-3 שנים  2%

  4-6 שנים 4%

  7 שנים ומעלה 5%

  5% קורות חיים ופירוט ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע בביצוע פרויקטים דומים (יש לציין את שם הפרויקט ושנות הביצוע של הפרויקט)
  3 שביעות רצון לקוחות – מספר המלצות מלקוחות המציע בהם דורגה שביעות רצון מהשירותים אותם קיבל בשלוש השנים האחרונות (2018-2020) בתחום סריקת ארכיב של בקשות להיתר בניה כגבוהה לפחות:

  1-2 המלצות 3%

  3-4 המלצות 5%

  5-6 המלצות 8%

  5         המלצות ויותר 10%

   

  הערה: מכל רשות המלצה אחת בלבד

  10% מכתבי המלצה מלקוחות בתחום נשוא המכרז שצורפו בנספח א-4.
  4 התרשמות מקצועית של חברי הוועדה מהצעת המציע, בדיקת האסמכתאות שצרף וההמלצות שניתנו ככל שניתנו לרבות כל מסמך אחר שצורף להצעה ככל שצורף. 5%
  סה"כ 40%

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

   

   

   

  1. הודעה לזוכה והתקשרות
   • העירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז.
   • תוך 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים (נספח ו'-1) חתום על ידי חברת הביטוח.
   • אם יימנע המציע מלחתום על ההסכם, בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה בכתב מהעירייה, ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויות כלפי העירייה – תהא העירייה רשאית לגבות ולחלט את סכום ערבות ההצעה, ללא כל התראה, וחילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לעירייה בגין אילו מאותן הפרות, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לעירייה.
   • יובהר כי עם הכרזתו של מציע כזוכה, רשאית העירייה לראות בחוזה שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או בעד אחר שהיא זכאית לו ע"פ החוזה ו/או ע"פ כל דין.
   • העירייה תודיע, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ותחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
  2. החזרת הערבות המכרז

  החזרת ערבות ההצעה למשתתפי המכרז תהיה בתנאים כדלקמן:

  • ערבות ההצעה תוחזר לזוכה במכרז רק לאחר שימציא ערבות ביצוע בסכום ובנוסח המפורט בנספח.
  • לאחר קביעת הזוכה במכרז או לחילופין עם ביטולו – הערבות תוחזר למציעים שלא נבחרו כזוכים במכרז במשלוח בדואר רשום.

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי המכרז על נספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

  ____________                        _______________________

  תאריך                                       חתימה וחותמת המשתתף

   

   

                              נספח  א-1 – פרטי המציע

  על המשתתף במכרז לציין במדויק את הפרטים הבאים:

  נושא פרטי המציע
     שם המציע
  כתובת
  שם איש קשר
  טלפון משרד
  טלפון נייד
  פקסימליה
  כתובת דואר אלקטרוני
  מספר עוסק מורשה
  מספר חברה

   

  שמות בעלי זכות החתימה המשתתף במכרז:

  דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

   

  אנו החתומים מטה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

   

  _______________           _________________

  חתימה                                   שם

  אישור עו"ד

  הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ___________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

   

  _______________________                                               ___________________________

  תאריך                                                                          חותמת + חתימת עוה"ד

   

   

   

  נספח א-2 – התחייבות המשתתף בנושא מיומנות, ידע, כוח אדם ואמצעים

   

  אנו הח"מ _______________________ מצהירים בזה כדלקמן:

   

  1. יש ברשותנו כוח אדם מיומן, ידע מקצועי, ניסיון ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים נשוא המכרז.
  2. יש ביכולתנו להעמיד אדם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו במכרז זה.
  3. הננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל ספק אחר שכבר מספק מרכיב כל שהוא לעירייה.
  4. במידה ונזכה הננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל ספק שיספק בעתיד מרכיב כל שהוא לעירייה. הננו מתחייבים כי נפעל להעמיד לרשות העירייה את כל המידע ו/או האמצעים הנדרשים לקבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר.

   

   

   

  תאריך_____________                       חתימת המשתתף _____________

   

   

   

   

   

   

  נספח  א-3 – אישור על ניסיון קודם

   

  פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. ­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ המשמש בתפקיד _____________________

  מטעם המציע המשתתף במכרז  מאשר כי המציע בעל ניסיון מוכח ב 3 השנים האחרונות (החל מינואר 2018) בביצוע של לפחות 3 פרויקטים להקמת ארכיב וועדה דיגיטלי לרבות טיוב וסריקה של תיקי הוועדה המקומית  לרבות פתיחת בקשות להיתר בניה, השלמת מידע במערכת רישוי ופיקוח בניה וקישור המסמכים הסרוקים למערכת המידע בוועדה.

  שם הגוף

   

  איש קשר ומס' טלפון סריקת בקשות להיתר בניה

  (יש לסמן ב – V אם השירות בוצע)

   

  טיוב נתוני בקשות להיתר בניה במערכת לרישוי ופיקוח בניה

  (יש לסמן ב –V אם השירות בוצע)

   

  היקף תיקי בקשה להיתר פירוט על מהות העבודות/ השירותים שנות תקופת השירות
  1  

   

   

  2  

   

   

  3  

   

   

  4  

   

   

  5  

   

   

  • אין די במילוי הטופס ויש לצרף אסמכתאות להוכחת ניסיון קודם כמפורט.

   

  __________________                                                        ____________________

  תאריך                                                                                 שם וחתימה

   

   

   

  נספח  א'4         המלצת לקוחות

  לכבוד

  עיריית אילת

  א.ג.נ,

   

  הנדון: המלצה על ניסיון בהקמת ארכיב וועדה דיגיטלי וסריקה של תיקי הוועדה המקומית

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. ­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ המשמש בתפקיד _____________________

  ברשות מקומית/ועדה לתכנון ובניה __________________________________  מאשר כי בשנים ____________ בוצע על ידי חברת  ______________________ פרויקט להקמת ארכיב ועדה דיגיטלי אשר כלל סריקת תיקי הועדה לרבות בקשות להיתרי בניה/ היתרי בניה, קישור קבצים סרוקים למערכת ניהול וועדה /טיוב נתוני בקשות להיתר במערכת המידע של הוועדה.

  מתן השירותים כלל בין היתר (סמן במקומות המתאימים):

  • טיוב נתונים במערכת רישוי ופיקוח בניה ופתיחת בקשות להיתר בניה במערכת הממוחשבת של הוועדה
  • סריקת מסמכי בקשות להיתר בניה במערכת הממוחשבת של הוועדה
  • סריקת מסמכים בגדלים שונים לרבות גרמושקות גדולות מ A0 וקישור המסמכים לבקשות להיתר בניה במערכת הממוחשבת..

  שביעות הרצון מהשירותים שניתנו על ידי הספק הינה:

   

  גבוהה מאוד
  גבוהה
  בינונית
  נמוכה

   

  שם הממליץ:__________________

  שם הרשות: __________________

  תפקיד ברשות:________________

  תאריך: _____________________

  חתימה וחותמת: ______________

   

  נספח  א'5 –  קורות חיים מנהל פרויקט

   

  הנדון: פרוט קורות חיים של מנהל הפרויקט

  שם  המועמד  
  השכלה
  שם המוסד תאריכי לימוד תעודה הערות
         
         
         
         
  מקומות תעסוקה
  שם החברה תפקיד שנים תחומים באחריות
         
         
         
         
  ניסיון בפרויקטים דומים
  שם הלקוח תאריכי ביצוע של הפרויקט מספר בקשות שנסרקו / טויבו במערכת רישוי ופיקוח בניה תיאור הפרויקט
         
         
         
         
         

   

   

   

 • מכרז/הסכם מס' 2/2022

  בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי

  לוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

   

  מפרט מיוחד

   

  1. כללי

  השירותים נשוא מכרז זה מהווים נדבך נוסף במוכנות והערכות הוועדה לתיקונים שבוצעו בשנים האחרונות בחוק תכנון והבניה ובמטרה לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את נגישות המידע לציבור. השירותים כוללים סריקת המסמכים שבתיקי הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת לרבות בקשות להיתר/היתרי בניה, קישורם למערכות של הועדה המקומית והקמת ארכיב וועדה דיגיטלי.

  1. השירותים הנדרשים במסגרת המכרז
   • מיון נתונים

  מיון נתונים הקיימים בארכיב הוועדה ובמשרדי העירייה.  מיון הנתונים יכלול סידור פיזי של תיקי בניה, איתור מידע המיועד לסריקה בהתאם למפרט הטכני, ארגון המידע בתיקים.

  • טיוב נתוני מערכת רישוי ופיקוח בניה

  בדיקת המידע הקיים במערכת לניהול וועדה והתאמתו למידע הקיים בתיקי בניה ובבקשות להיתר.  במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני המערכת לנתוני המסמכים בארכיב הפיזי יבוצע טיוב המידע במערכת רישוי ופיקוח בניה הכולל פתיחת בקשות, תיקי בניה, תיקי פיקוח טיוב נתוני המערכת הממוחשבת בהתאם למסמכי הבקשה ותיק הפיקוח. פירוט תהליכי טיוב נתונים מופיע במפרט הטכני למסמכי ההצעה.

  • סריקת מידע וארכובו במערכת לניהול ועדה

  מהות השירותים במכרז זה כולל בין היתר, סידור המסמכים בתיקים הפיזיים והכנתם לסריקה, סריקה, קישור מסמכים למערכת ניהול וועדה, טיוב הנתונים במערכת ניהול וועדה בהתאם למידע שנמצא לאחר הסריקה, החזרת התיקים הפיזיים לארכיב הוועדה וקישור הקבצים שנסרקו למערכת ניהול ועדה הפעילה בעירייה.

  • החזרת המידע

  לאחר ביצוע הסריקה, מסמכי התיקים יוחזרו לתיקים פיזיים ולארכיב הוועדה בהתאם למפרט העבודה.  במידה והתיק הפיזי בלוי תבוצע החלפת תיקי בניה בתיקים חדשים שיסופקו על ידי הרשות.

  הספק יספק את השירותים, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז והכל בהתאם לצורך ולדרישות העירייה ובהתאם למפורט במפרט הטכני.

  מתן השירותים במסגרת מכרז זה תבוצע לפי הדרישות המצורפות למסמכי המכרז על פי דרישות העירייה ולשביעות רצונה המלא.

  מובהר כי העירייה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה להזמין את השירותים נשוא המכרז בהיקף נמוך או גבוה יותר מהנקוב בכתב הכמויות, אשר מהווה הערכה בלבד, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  כלפי העירייה בנושא זה.

  חתימת המציע _________________

  1. יעדי הפרויקט
  • טיוב מאגר הנתונים אודות בקשות להיתר, תיקי פיקוח, תיקי השבחה ותיקי בניין הקיימים במערכת לניהול הועדה המקומית.
  • יצירת התאמה של המערכת הממוחשבת לניהול בקשות להיתר עם ניהול הבקשות ותיקי הבניה בארכיב הפיזי.
  • הקמת ארכיב דיגיטלי של בקשות להיתר ומסמכי הוועדה המקומית.
  • ארגון וסידור תיקים פיזיים בארכיב הוועדה המקומית.
  • אחזור מידע מארכיב הוועדה המקומית בצורה קלה לשימוש הציבור ועובדי הוועדה.

   

  1. השיטה

  עיריית אילת ו/או הועדה המקומית מפעילות מערכת ממוחשבת לניהול תיקי בקשות, תיקי בניין וניהול מידע גיאוגרפי (GIS) באמצעות יישום של חברת קומפלוט.

  על הספק להיערך בהתאם, להטמעת תוצרי הסריקה של מסמכי הועדה ויצירת שכבות מידע גיאוגרפיות במערכות אלה. כל עלות הכרוכה בהטמעת הנתונים לרבות יצירת הקישורים המתאימים כלולה בתמורה הכוללת אשר תשולם לספק בהתאם להסכם על נספחיו ולא תשולם כל תמורה נוספת לרבות באשר לשינוע התיקים ו/או המסמכים ככל ויבוצע שינוע כאמור אל מקום העסק של הספק.

  במערכת לניהול ועדה מנוהלים תיקי בניה, בקשות להיתר, בקשות להעברה בטאבו ותיקי פיקוח.

  סה"כ מנוהלים במערכת נכון לדצמבר 2021, כ- 3,470 תיקי בניה ו כ-5,000 בקשות להיתר.

  במסגרת מתן השירותים הכלולים בהסכם על הספק לבצע פעולות מיון, סידור, סריקה, יצירת שכבת היתרי בניה סרוקים וטיוב נתונים במערכת ניהול ועדה.  כלל הנתונים/המסמכים שיסרקו מתיקי הועדה, יקושרו למערכת לניהול ועדה שלעיל.

  באחריות הספק להעמיד את כל האמצעים ורישיונות התוכנה הדרושים למימוש הפרויקט לשביעות רצונה של העירייה.

  מנהל הפרויקט המוצע יהיה עובד של המציע בלבד.

  1. מטרות הפרויקט
   • סידור ארכיב המסמכים הקיים וארגון המסמכים בתיקים הפיזיים.
   • טיוב נתוני מערכת ניהול ועדה לרבות כתובות, גושים וחלקות, אירועים ומידע אודות בקשות להיתר, תיקי פיקוח ישנים (תיקי פיקוח חדשים יוכנו במסגרת מכרז סקר חריגות בנייה המנוהל בנפרד ושלגביו יש ספק שירותים אחר) ומסמכי תיק השבחה.
   • יצירת התאמה בין המערכת הממוחשבת לניהול התרי בניה עם ניהול הארכיב הפיזי של תיקי הבניה והבקשות להיתר ומסמכים נוספים המפורטים בנספח.
   • יצירת נגישות למסמכי ארכיון הוועדה.
   • יצירת שכבה גיאוגרפית במערכת ה-GIS של היתרי הבניה.

   

  חתימת המציע _________________

   

  1. מצב קיים
   • ארכיון הוועדה ממוקם במשרדי מינהל ההנדסה.
   • לא כל הבקשות קיימות במערכת הממוחשבת ולפיכך הספק יצטרך לפתוח בקשות במערכת ניהול הוועדה. לא קיים בוועדה מידע אודות היקף הבקשות שלא קיימות במערכת ניהול וועדה.
   • קיים צורך בטיוב נתוני בקשה, ביצוע איחוד ופיצול של תיקי בניה, שיוך בקשות לתיקי בניה, וכן קיימים תיקי בניה ובקשות שנקלטו עם כתובות ישנות שלא תואמות לשכבת הכתובות העדכנית.
   • הוועדה המקומית עושה שימוש במערכת ה-GIS של עיריית אילת הכוללת:
    • אורתופוטו ברזולוציה של 5 ס"מ לפיקסל.
    • שכבת כתובות עירונית.
    • שכבת גושים וחלקות.

   

  1. אמצעים שיוקצו על ידי העירייה
   • לצורך ביצוע הפרויקט העירייה תעמיד לטובת הספק את השירותים הבאים במשרדיה:
    • 2 עמדות מחשוב הכוללות הפעלת מערכת לניהול ועדה (רישיונות).
    • השימוש בעמדות אלה יעשה בתיאום עם אגף המחשוב ומערכות מידע של העירייה.
    • רשת LAN שתאפשר חיבור עמדות העבודה לשרתי העירייה לצורך שמירת מסמכים וגישה למערכת לניהול וועדה.
    • תקשורת אינטרנט.
    • שטח לאחסון המידע סרוק יוקצה ברשת של העירייה.
    • אזור לביצוע עבודת מיון במשרדי העירייה.
    • 2 שולחנות עבודה וכסאות, בצמוד לארכיב.

   

  1. השירותים הנדרשים במסגרת המכרז
   • הכנת תיקים ובקשות לסריקה:
    • מיון המסמכים בתיק וסיווגם בהתאם למפרט העבודה.
    • איחוד או פיצול תיקים פיזיים ובמערכת המידע בהתאם לנתוני הבקשה ובהתאם לנתונים הקיימים.
    • מפתוח מסמכים בהתאם למפרט העבודה. כל אחד מהמסמכים שיסרקו ישויך לסוג מסמך בהתאם לטבלת מסמכים במערכת לניהול וועדה.
    • תיעוד הפעילות המבוצעת במנגנון "אירועים" של מערכת לניהול ועדה.
    • דיווח שוטף על התיקים שהוכנו לטובת הפרויקט.

   

  • טיוב נתוני מערכת המידע:
   • איתור נתוני הבקשה במערכת הממוחשבת.
   • במידה והבקשה קיימת תבוצע בחינה לנתונים המוזנים וטיוב שלהם. במידת הצורך תבוצע פתיחת תיק בניין, ואיחוד או פיצול של בקשות בהתאם למסמכי הבקשה.
   • במידה ונתוני הבקשה לא קיימים תבוצע פתיחת בקשה/תיק בניין.

   

  חתימת המציע _________________

  • השלמת נתון של מיקום גיאוגרפי עבור כל תיק בניין, בקשה להיתר ותיק פיקוח במערכת לניהול ועדה (X,Y). נתוני הקורדינאטות יוזנו למערכת עפ"י רשת ישראל החדשה.
  • טיוב נתוני רישוי, פיקוח בניה והשבחה במערכת ניהול ועדה לרבות עדכון כתובת, גושים וחלקות עדכניים בהתאם לנתוני המערכת הגיאוגרפית.
  • בעיריית אילת קיימות שתי מערכות לניהול כתובות עירוניות "כתובות ישנות" ו"כתובות חדשות". לחלק מהכתובות יש גם כתובת חדשה (עפ"י נתוני למ"ס) וגם כתובת ישנה. שכבת הכתובות הינה חלק ממערכת ה-GIS העירונית. ברשות העירייה טבלת המרה בין הכתובות החדשות לכתובות ישנות וכן שכבת GIS.  במסגרת הפרויקט, הספק יעדכן עבור כל ישות מסוג תיק בניין, בקשה, תיק השבחה, תיק פיקוח להם לא הוזנו כתובות "חדשות" את נתוני הכתבות (רחוב, מספר בית, כניסה) ויאמת את נתוני "הכתובת הישנה".
  • הזנת אירועים במערכת ניהול ועדה אודות השלב הנוכחי של הבקשה.
  • עדכון שלב כי בוצע טיוב מידע במסגרת הפרויקט.

   

  • סריקת מסמכים:
   • סריקת מסמכים על פי מפרט הסריקה המוגדר בהמשך.
   • תיוג המסמכים לפי סוג המסמך.
   • הכנת קובץ מפתוח לקליטת המסמכים במערכת לניהול ועדה.
   • הזנת אירועים במערכת ניהול ועדה אודות ביצוע השלב של סריקת המסמכים.

   

  • ארגון החומר הפיזי להחזרתו לארכיב הוועדה:
   • סידור תיק פיזי בתיקים.
   • סימון פיזי על גבי התיק, שהתיק שחזר מסריקה.
   • במידת הצורך החלפת תיק פיזי.
   • הזנת אירוע במערכת ניהול ועדה אודות ביצוע השלב.

   

  • יצירת שכבת היתרי הבניה:
   • במהלך הפרויקט הספק יקים ויתחזק שתי שכבות גיאוגרפיות להצגת תוצרי פרויקט הסריקה. להלן פרוט השכבות:
    • שכבת היתרי בניה – שכבה פוליגונלית
    • שכבת בקשות סרוקות – שכבה נקודתית
   • הספק ייעגן את ההיתר בצורה מדויקת ככל הניתן וזאת באמצעות הסתמכות על מפות מדידה בתיקי הבניין, עיגון התשריט בהתאם לרשת קואורדינאטות, נתוני גושים וחלקות, והסתמכות על נתוני אורתופוטו ופוטוגרמטריה.
   • התשריט המעוגן יישמר עם קובץ העיגון בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר/ תיק הפיקוח/ תיק השבחה.
   • שכבת היתרי הבניה תהיה שכבה עירונית שתכיל את קונטור ההיתר שניתן למבנה. השכבה תשולב במערכת ה-GIS העירונית ואישור לתקינות המידע שנקלט תבוצע לאחר שילוב השכבה במערכת ה-GIS.

  חתימת המציע _________________

  • שכבת ההיתרים תהיה שכבה פוליגונלית ותכיל מידע אודות מספר הבקשה/ תיק הפיקוח/ תיק השבחה.
  • לאחר יצירת קונטור ההיתר יוזן אירוע במערכת ניהול ועדה אודות ביצוע שלב "קליטה לשכבת GIS".
  • שכבת בקשות סרוקות הינה שכבה נקודתית שתמוקם במרכז המבנה לו ניתן היתר המשויך למסמכי הבקשה. שכבות המידע תכלול את נתוני המיקום XY ומידע אלפאנומרי לזיהוי הבקשה.
  • קישור המסמכים למערכת ניהול ועדה ועדכון מערכת ה-GIS:
   • קישור מסמכים שנסרקו למערכת ניהול ועדה.
   • הזנת אירוע במערכת ניהול ועדה אודות ביצוע השלב.
   • העברת שכבת ההיתרים לעדכון מערכת ה-GIS.
   • עבור כל בקשה שהסתיים הטיפול בה ומסמכיה קושרו למערכת ניהול וועדה יעדכן הספק את מערכת ה-GIS באמצעות עדכון שכבה נקודתית של "בקשות סרוקות". עדכון השכבה יבוצע באמצעות מערכת ה-GIS של העירייה. עבור כל ישות גיאוגרפית ייקלט מספר הבקשה ושם המבקש.  במידה ובמיקום הבקשה קיים מבנה הרי הישות הנקודתית תמצא במרכז המבנה אליו היא שייכת ובהעדר מבנה במרכז החלקה.
  1. שלבי הפרויקט

  להלן פירוט שלבים עיקריים בביצוע הפרויקט:

  • הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו אשר יהיה אחראי על הפרויקט וישמש איש קשר בין הספק לבין הרשות. הספק הזוכה יבצע אפיון מפורט של הפרויקט ובכלל זה הוצאת תכנית עבודה מפורטת הכוללת משאבים ופירוט משימות תלויות. תכנית העבודה של הספק תהווה תכנית לוחות זמנים מומלצת בלבד. הרשות תהיה ראשית לבצע שינויים בתוכנית העבודה המוצעת והתוכנית שתקבע על ידה תחייב את הספק.
  • ביצוע פיילוט של 300 בקשות שיכלול טיפול בכל שלבי הפרויקט החל מהוצאת המסמכים מהארכיב, סריקתם, יצירת שכבת היתרים ושכבת בקשות סרוקות (ככל שהשירות יוזמן על ידי העירייה), טיוב נתוני המערכת לניהול ועדה, החזרת המסמכים לארכיב הוועדה, קישור המידע הסרוק למערכת לניהול ועדה, קישור שכבות המידע הגיאוגרפיות למערכת ה-GIS ועדכון שכבת בקשות סרוקות.
  • לאחר ביצוע הפיילוט יועבר אישור בכתב של הרשות לתקינות הפיילוט והמשך סריקה שוטפת של שאר תיקי הועדה המקומית לתכנון ובניה. אישור הרשות לתקינות הפיילוט יהווה תנאי מקדים להמשך הפרויקט. במידה ולאור הפיילוט יהיה צורך בעדכון מסמך האפיון, יעודכנו הוראות הביצוע בהתאם והפרויקט ינוהל על פי הנחיות אלה בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו. לא יהיה בהנחיות כדי לגרוע מהאמור במפרט זה אלא להוסיף עליו בלבד.
  • במידה ובעקבות הפיילוט ידרשו שינויים בתהליכים שבוצעו במנת הפיילוט הרי הספק יבצע שינויים אלה ללא תוספת מחיר.
  • פרויקט הסריקה יבוצע ברצף ובמנות בהתאם להנחיות כפי שיינתנו על ידי הגורמים המוסמכים בוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. תהליכים
   • הכנת תיקים ובקשות לסריקה/שינוע
    • הוצאת התיקים ממדפי הארכיב תבוצע בהתאם להנחיות הממונה מטעם העירייה על ארכיב הוועדה.
    • הספק יכין את התיקים והבקשות המיועדים לסריקה במשרדי הוועדה.
    • הספק יבצע צילום והשארת עותק של שני הדפים הראשוניים של ההיתר המאושר – דף ההיתר החתום ודף השטחים – בתיק ייעודי, שיסופק על ידו.
    • הספק יכין תעודת משלוח של כל הבקשות שהוצאו לסריקה. תעודת המשלוח תפרט את תאריך המשלוח, פירוט הבקשות/ תיקי פיקוח/ תיקי בקשה שהועברו בכל מיכל וכן יצוין מפורשות כי נותר עותק של שני דפי ההיתר, כאמור בסעיף 10.1.3.
    • לא תתאפשר הוצאת מסמכי תיק בניין ובקשות מהארכיב ושינועם טרם צילום והשארת עותק של שני הדפים הראשוניים של ההיתר המאושר.

   

  • שינוע מסמכים לסריקה
   • הספק יהיה רשאי לבצע את הסריקה אף במקום עסקו וכל הוצאות השינוע מארכיון הועדה למקום בו תבוצע הסריקה כמו גם השבת המסמכים ו/או התיקים לוועדה המקומית יהיו על חשבונו ובאחריותו.
   • אריזת המסמכים לסריקה תבטיח שמירה על שלמותם של המסמכים, אחסונם בארגזים ומכסים ייעודים שיאושרו על ידי העירייה הינם באחריות הספק.
   • ניהול תהליך השינוע וציון סטאטוס הבקשה "הועברה לסריקה" יבוצע באמצעות המערכת הממוחשבת של הוועדה לניהול רישוי ופיקוח בניה.
   • הוצאת מסמכים מארכיב הוועדה מותנת בחתימתו של נציג מטעם העירייה על תעודת המשלוח והשארת העתק מתעודת המשלוח בידיו וזאת לאחר שווידא כי נותר בידי הוועדה עותק מצולם של שני דפי A4 של ההיתר המאושר – דף ההיתר החתום ודף השטחים הכולל את חותמת וחתימת הועדה המקומית. ככל והעמודים האמורים אינם נושאים את החותמת, יצולם גם העמוד הכולל את החותמת והחתימה של הועדה.
   • בהחזרת מסמכים מסריקה תבוצע בדיקת שכל המסמכים הוחזרו לארכיב הוועדה.
   • האחריות המלאה על שינוע המסמכים לרבות במקרה של אובדן במהלך השינוע הינה של הספק בלבד והוא ישפה ו/או יפצה את הועדה המקומית בגין כל נזק אשר יגרם לוועדה, ככל שיגרם, בגין אובדן המסמכים כאמור. הועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות שניתנה בגין נזק שנגרם כאמור. ככל שחולטה הערבות במהלך ביצוע ההסכם יהיה על הספק להמציא ערבות חדשה במקומה.

   

  • טיוב נתוני מערכת המידע – רישוי ופיקוח בניה
   • איחוד ופיצול של תיקים – במידת הצורך ובמידה ונפתחו מספר תיקי בניה לאותו תא שטח בתיקים נפרדים, הרי תיקים אלה יאוחדו. במידה ותיק בניה אחד כולל מספר מבנים יפוצל התיק למספר תיקי בניה על פי החלטת הרשות. איחוד ופיצול התיקים יבוצעו בהתאמה הן בארכיב הפיזי והן במערכת לניהול ועדה.

  חתימת המציע _________________

  • היות ולא כל תיקי הבניה והישויות השונות קיימות במערכת לניהול ועדה, קיים צורך בפתיחת ישויות במערכת. פתיחת הישויות במערכת תהיה מלאה ותכלול את כל המאפיינים הנדרשים על פי דרישת הרשות.  שיטת מספור תיקי הבניה תקבע על ידי הרשות בשלב ביצוע הפיילוט.
  • תהליך פתיחת תיק בניין והבקשה יכללו הזנת פרטים אודות מבקש הבקשה, בעלי עניין, מיקומה, נתוני X,Y, נתוני כתובות, שימוש עיקרי, שימוש חורג, תקופת שימוש חורג, מספר יחידות דיור, תאריך מתן היתר, אירועים של הבקשה.
  • מידע אודותX,Y של הבקשה יילקח מתוך מערכת ה-GIS של עיריית אילת. מיקום ציון ה-X,Y שייקבע יהיה במרכז המבנה או במידה ואין מבנה מכרז החלקה. בתיקי פיקוח ככל שידוע ממסמכי התיק מיקום מדויק של העברה הרי ייקלט ה-XY של מיקום העברה.
  • בתיקי בניין בהם קיימים מסמכי השבחה ייפתח תיק השבחה במערכת לניהול ועדה.
  • עבור ישויות הקיימות במערכת יבוצע טיוב נתונים ובקרה שהמידע שהוזן נכון ותואם למסמכי הבקשה לרבות הזנת נתוני מיקום X,Y, נתוני כתובת (בהתאם למערכת ה-GIS העירונית), נתוני גושים וחלקות עדכניים, נתוני בקשה, פרטי בעלי עניין, מספר יחידות דיור, תאריך מתן היתר סטטוס הבקשה והזנת אירוע של סטאטוס הבקשה הנוכחי.

   

  • סריקת מסמכים
   • כאמור, הספק רשאי לבצע את הסריקה במקום עסקו בכפוף לקיום כל שאר התנאים וההתחייבויות הכרוכים בביצוע הסריקה מחוץ למשרדי העירייה כמפורט במפרט זה. הספק אחראי על אבטחת מקום הסריקה והקמת אזור ייעודי לפרויקט במשרדיו, על מנת למנוע מצב של ערבוב בין תיקי הפרויקט למסמכים אחרים שנסרקים על ידו.
   • היתרי הבניה שיסרקו יהיו רק היתרים מאושרים.
   • באחריות הספק הכנת המסמכים לסריקה ובכלל זה הפרדת מסמכים משודכים. לאחר סיום הסריקה יוחזרו המסמכים למצבם המקורי.
   • בפרויקט יסרקו כל מסמכי התיק וללא הגבלת גודל. המסמכים יתויגו על פי נושא המסמך. הרשות רשאית במהלך הפרויקט לבצע שינוי בתמהיל המסמכים ובתיוגם.
   • להלן פירוט התיוגים עבור מסמכים מסוג בקשה להיתר – כל תיוג יסרק כקובץ נפרד:
    • טופס היתר בניה.
    • גרמושקה חתומה.
    • במידה וקיים היתר חתום אולם לא קיימת גרמושקה חתומה הרי תיסרק הגרשמוקה שאיננה חתומה.
    • דף בגודל A4 עם החתימות של גורמים שאישרו את ההיתר כגון חברת חשמל, פיקוד העורף וכיוב'.
    • אישורים שונים כגון: הצהרת מהנדס, פינוי פסולת, בדיקת מעבדות, נגישות, חוות דעת.
    • טופס 4 והמסמכים הרלוונטיים לו.
    • מפה מצבית.
    • תעודת גמר.

  חתימת המציע _________________

   

   

  • תשלומים ומסמכים כספיים.
  • נסח טאבו/ בעלות.
  • תכתובות.
  • מסמכי בקשה להעברה בטאבו: כל המסמכים הנוגעים לבקשת העברה בטאבו.
  • מסמכי תיק פיקוח:
   • צילומים
   • דוחות פיקוח
   • התכתבויות.
  • מסמכי השבחה – כלל מסמכי ההשבחה (שומה, דרישה לתשלום, קבלה וכן מסמכי ערר היטל השבחה והחלטות בדבר עררים אלה מקום בו קיימים כאלה).
  • הוועדה המקומית תהיה רשאית לבקש סריקת מסמכים נוספים, אשר אינם חלק מהחובות המוטלות על הספק בהתאם למכרז על נספחיו והנדרשים לסריקה על ידי הועדה לרבות קישורם לתיק הרלוונטי. ככל ותבחר הועדה המקומית לבקש סריקת מסמכים נוספים אלה, תשולם התמורה הנקובה בכתב הכמויות בטבלה B בהתאם לפריט שסריקתו נדרשה.
  • מסמכים יסרקו ב-200DPI בפורמט PDF ובאופן שיאפשר קריאה נוחה וללא צורך ליישר את המסמך לכיוון הקריאה.
  • גודל קובץ ה PDF לא יעלה על 20MB.
  • הספק יחתים את המסמכים הנסרקים בחותמת "נסרק" מיקום החותמת וגודלה ייקבע יחד עם הרשות.
  • תוצרי הסריקה יהיו באיכות שלא תפחת מאיכות מסמכי המקור. במידת הצורך הספק יפעל לטיוב חזות המסמך הסרוק. במידה ומסמכי המקור הינם באיכות נמוכה הרי תוטבע עליהם חותמת "מסמכים באיכות ירודה".
  • תוצרי הסריקה ישמרו בשרתי העיריה בספריות בחלוקה לספריות משנה שיוצרו על ידי הספק על פי הנחיות הוועדה המקומית, על פי החלוקה הבאה:
   • גוש
   • חלקה
   • מספר בקשה – ספריית מספר הבקשה תכיל את כלל המסמכים שנסרקו אודות הישות.
  • שם הקובץ יאפשר את זיהויו בהתאם למספר הישות וסוג המסמך. שיטת השיום (שמות הקבצים) תבטיח כי שם הקובץ יהיה ייחודי בפרויקט. אפיון שיטת השיום תקבע עם העיריה לפני ביצוע שלב הפיילוט.
  • הקבצים שיסרקו יקושרו למערכת לניהול ועדה. קישור המסמכים למערכת יבוצע באמצעות קובץ מפתוח שיוגדר על ידי ספק המערכת לניהול ועדה או בכל דרך אחרת. לאחר קישור המסמכים יעודכן אירוע המציין כי מסמכי הבקשה חזרו מסריקה. על הספק לעשות שימוש במודול קישור מסמכים לישויות קיימות, המסופק על ידי קומפלוט, ובאחריותו ועל חשבונו להתקשר עם חברת קומפלוט להסדרת הפעלת המודול. עלות המודול הינה בתשלום חד פעמי של כ-7,000 ₪.  המודול מאפשר קישור מסמכים לתיקי בניה, בקשות להיתר ותיקי פיקוח.

   

  חתימת המציע _________________

  • בקובץ המפתוח יימצא עבור כל מסמך נתונים אודות מספר תיק הבניין, מספר הישות (מספר הבקשה לדוגמא), קוד תיוג בהתאם לקיים במערכת לניהול ועדה, תיאור המסמך כפי שיסוכם עם הרשות ונתיב למקום שמירת הקובץ בכוננים של העירייה. הרשות שומרת לעצמה את זכותה לבצע שינוי בקובץ המפתוח במהלך הפרויקט.

   

  • ארגון החומר הפיזי להחזרתו לארכיב הוועדה
   • באחריות הספק להחזיר את המסמכים שנסרקו לארכיב הוועדה. הספק יחזיר את התיקים לארכיב הוועדה בהתאם להנחיות מנהל הארכיון מטעם מינהל הנדסה.
   • התיקים שנסרקו יסומנו במדבקה על עריכת התיק וזאת על מנת לאפשר לראות בצורה בולטת האם התיק עבר תהליך סריקה וזאת ללא צורך בפתיחת מסמכי התיק.
   • בהחזרת מנת הסריקה יסופק על ידי הספק:
    • מדיה דיגיטלית עם תוצרי הסריקה.
    • קובץ מפתוח של המסמכים.
    • קישור התוצרים שנסרקו באופן שלם למערכת ניהול הוועדה.
   • הקבלן יישא באחריות לשלמות המסמכים שיטופלו על ידו בכל אחד מהשלבים של הפרויקט.
   • ככל שתידרש החלפת תיקי בניה בלויים, ביצוע ההחלפה וסימון התיק החדש על פי הנחיות העירייה יבוצע על ידי הספק ואספקת התיק תבוצע על ידי העירייה.

   

  • שכבת היתרי בניה
   • במסגרת הפרויקט הספק ייצור שכבה גיאוגרפית של היתרי הבניה הסרוקים. השכבה תציג את הקונטור החיצוני של היתר הבניה.
   • השכבה תהיה מסוג פוליגון.
   • הדיגיטציה של ההיתר תבוצע על רקע של אורתופוטו איכותי שיסופק על ידי העירייה שבוצע ב-5 ס"מ לפיקסל, שכבת מבנים ושכבת גושים וחלקות.
   • שכבת ההיתרים תועבר לרשות בפורמט SHP ו/או DWG בהתאם לדרישתה וכפי שיסוכם באזור הפיילוט. קובץ הווקטור יקושר לארכיב המסמכים של הבקשה במערכת לניהול וועדה.
   • השכבה תכלול נתונים אלפא נומריים אודות מספר תיק הבניין, מספר הבקשה וקישור לקובץ של גרמושקת ההיתר.
   • מבנה הקובץ הסופי יוגדר בשלב אפיון המערכת והתוצרים יהיו בהתאם למפרט של מערכת ה-GIS העירונית.
   • ככל שתקבע רגולציה בנושא סקר חריגות בניה ביחס לשכבה זו הרי התוצר יעמוד בהתאם לדרישות והנחיות מינהל התכנון או כל גורם רגולטיבי אחר.

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. שכבת בקשות סרוקות
   • באחריות הספק לעדכן את שכבת "בקשות סרוקות" הקיימת במערכת ה-GIS (עם תחילת הפרויקט השכבה לא כוללת נתונים).
   • שכבת "בקשות סרוקות" הינה שכבה נקודתית הכוללת פרטים של מספר הבקשה ושם המבקש וקישור לקבצי ההיתר הסרוק (היתר וגרמושקה).
   • עבור כל בקשה שנתוניה טויבו, נסרקו וקושרו למערכת הספק ייצור שכבה נקודתית במרכז המבנה כפי שקיים בשכבת הפוטוגרמטריה או כפי שמופיע באורתופוטו. ככל שהמבנה לא קיים בשטח הרי יבוצע סימון במרכז החלקה.
   • הישות הנקודתית תסומן במרכז המבנה אליו מתייחסת הבקשה.
   • במידה והבקשה מתייחסת ליותר ממבנה אחד יוחלט יחד עם הוועדה לגבי מיקומה של הישות הנקודתית.
   • במידה ולא קיים מבנה תמוקם הישות במרכז החלקה.

   

  1. בקרת איכות
   • באחריות הספק ביצוע בקרת איכות קפדנית לאורך כל שלבי הפרויקט.
   • הספק יעביר לרשות, בהתאם לדרישתה את דוחות הבקרה.

   

  1. צוות הפרויקט
   • הספק יעמיד לאורך כל משך הפרויקט מנהל פרויקט מטעמו.
   • מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון בביצוע פרויקטים דומים בשלושת השנים האחרונות.
   • מנהל הפרויקט יאושר על ידי הרשות עם תחילת הפרויקט.
   • מנהל הפרויקט יערוך ישיבות עבודה עם נציגי הרשות בתדירות של לפחות פעם בחודש ובהתאם לדרישת הרשות במשרדיה.
   • מנהל הפרויקט יעביר דוחות ביצוע לרשות לעדכון על סטטוס הפרויקט. דוחות הביצוע יהיו עתיים ויכללו דוחות יומיים ודו"חות חודשיים. דוחות הביצוע יכללו דיווח על תפוקות הפרויקט בהיבטים של הכנת תיקים לסריקה, סריקה וקישור מסמכים למערכת ניהול ועדה.
   • מנהל הפרויקט יציג לעירייה היתרים בהם לא ניתן לאתר את הנשוא ההיתר בשטח לצורך קבלת החלטה על מיקומו (לדוגמא במקרה של סריקת היתרים של מבנים שנהרסו).
   • כל דוחות המעקב יבוצעו על בסיס נתוני מערכת לניהול ועדה.
   • הספק יהיה אחראי על צוות הפרויקט שיבצע את הפרויקט וידאג להכשרתו.
   • צוות הפרויקט שיעבוד במקום שהוקצה על ידי עיריית אילת ישמע להנחיות / פניות המזמין או מי מטעמו. סעיף זה מטרתו היא אך ורק לוודא כי מתן השירותים נעשה לשביעות רצון המזמין ובהתאם להוראות ההסכם.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

  1. תכנית עבודה
   • לא יאוחר משבוע לאחר קבלת הודעת הזכייה תוגש על ידי הספק תכנית עבודה לאישורו.
   • תכנית העבודה תפרט את המשאבים שיוקצו על ידי הספק וכן תכנית התארגנות, הכשרה וביצוע רציף של הפרויקט.
   • תכנית העבודה שתוגש תהיה בכפוף ללוחות הזמנים ואבני הדרך שנקבעו על ידי העירייה ולהלן עיקריהם:
  • הגשת תכנית עבודה ופירוט מנהל הפרויקט – 7 ימים מקבלת צו עבודה.
  • הערכות של הספק לביצוע הפרויקט – חודש מקבלת צו העבודה.
  • ביצוע פיילוט – 2 חודשים מקבלת צו עבודה.
  • גמר ביצוע הפיילוט – 3 חודשים מצו העבודה.
  • עבודה שוטפת מאיתור המסמכים ועד לקישורם למערכת בקצב שלפחות 1000 בקשות בחודש.
  • גמר ביצוע הפרויקט כולל בקרת איכות – 24 חודש מקבלת צו עבודה.

   

  1. SLA
   • במסגרת הפרויקט תנוהל רמת אמנת שירות Service-Level Agreement . מטרת ה-SLA הינה להבטיח זמינות של השירותים ואיכות גבוהה בביצוע הפעילות.
   • ה-SLA ייבחן באופן קבוע, שיטתי בכל רבעון החל מתחילת הפרויקט או בעיתוי אחר בהתאם לשיקולה של העירייה. בחינת ה-SLA תבוצע באופן מצטבר. במידה וקיימת חריגה מרמת השירות הנדרשת, העירייה תהיה רשאית להפעיל על פי שיקול דעתה מנגנון קנסות.
   • בכל חודש יועבר דיווח של הספק של כמות הבקשות שהושלמו.
   • מסמך שהועבר לסריקה והעירייה נדרשת לעיין בו, יסרק על ידי הספק לאלתר ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד הבקשה. המסמך הסרוק יקושר למערכת ניהול וועדה. ככל העירייה תזדקק לעותק קשיח של מסמכי המקור באחריות הספק להעביר את התיק לעירייה תוך 48 שעות. העירייה לא תשלם כל תוספת בגין שינוע מסמכים במקרים אלה.
   • להלן פירוט רמת השירות הנדרשת עבור מדדי שירות שהוגדרו על ידי העירייה:

   

  14.3.1 רמת SLA עבור תפוקות הפרויקט

  אחוז חריגה מהכמויות שהוגדרו לטיפול בתכנית העבודה שתאושר על ידי העירייה (החל מהוצאת הבקשות מהארכיב ועד להחזרתם לאחר סריקה וביצוע כלל הפעילויות הנדרשות) סטייה מרמת השירות הנדרשת הערה
  96%-100% ללא קנס
  91%-95% קנס של 50 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  86%-90% קנס של 80 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  80%-85% קנס של 100 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  > 79% קנס של 150 ₪ עבור כל בקשה שחרגה

   

  חתימת המציע _________________

  14.3.2 רמת SLA עבור איכות השירותים

  אחוז הבקשות בהם קיימת אי התאמה בין המפרט לבין התוצר שסופק לעירייה סטייה מרמת השירות הנדרשת הערה
  96%-100% ללא קנס
  91%-95% קנס של 20 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  86%-90% קנס של 80 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  80%-85% קנס של 100 ₪ עבור כל בקשה שחרגה
  < 79% קנס של 120 ₪ עבור כל בקשה שחרגה  

   

   

  14.3.4 אובדן תיקים

  בגין אובדן של תיק בקשה/ תיק פיקוח/ תיק השבחה/ תיק העברה בטאבו ישולם קנס של 20,000 ₪.

  במידה והתיק נסרק הספק יפיק עותק קשיח של המסמכים שנסרקו ויעבירם בארכיב הוועדה. מסמכים אלה יחתמו בחותמת "מסמך סרוק".

   

  1. ממשקי עבודה עם נותני שירותים נוספים

  הוועדה המקומית מבצעת סקר עבירות בנייה וסקר ייעודי קרקע ומידע תכנוני ועל כן, קיימת חשיבות רבה בהקמה מהירה של ארכיב וועדה דיגיטלי. ככל וידרשו ממשקי עבודה במהלך מתן השירותים, מתחייב הספק לשתף פעולה באופן מלא עם נותני השירותים האחרים והכל בהתאם לדרישות הוועדה המקומית. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה בהקשר זה והאמור הינו חלק בלתי נפרד מחובותיו של הספק, כאמור בהסכם על נספחיו.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

  נספח ב'-1

  כתב כמויות

  מחירים לפני הנחה או תוספת

  טבלה A: טיוב וסריקת ארכיב הוועדה

  מס"ד השירות יחידת

  מידה

  כמות מוערכת מחיר

  ליחידה

  סה"כ

  מחיר לכמות

  1 ביצוע כלל הפעילויות למחשוב מלא של מסמכי בקשה להיתר לרבות מיון, סידור, סריקה, טיוב, שיוך מסמכים למערכת ניהול ועדה ועדכון שכבה גיאוגרפית של בקשות. בקשה 5,500 70 385,000
  2 ביצוע כלל הפעילויות למחשוב מלא של מסמכי בקשה להעברה בטאבו לרבות מיון, סידור, סריקה, טיוב, שיוך מסמכים למערכת ניהול ועדה ועדכון שכבה גיאוגרפית של בקשות. בקשה 1,500 30 45,000
  3 ביצוע כלל הפעילויות למחשוב מלא של מסמכי תיק פיקוח לרבות מיון, סידור, סריקה, טיוב, שיוך מסמכים למערכת ניהול ועדה ועדכון שכבה גיאוגרפית של תיקי פיקוח תיק פיקוח 1,000 35 35,000
  4 ביצוע כלל הפעילויות למחשוב מלא של מסמכי השבחה לרבות מיון, סידור, סריקה, טיוב ,שיוך מסמכים למערכת ניהול ועדה ועדכון שכבה גיאוגרפית של תיקי השבחה. תיק השבחה 1,000 35 35,000
  5 יצירת שכבת היתרי בניה עד להטמעתה במערכת ה-GIS העירונית (ראה מפרט סעיף 10.6). היתר 5,500 80 440,000
  940,000  טבלה B: שירותים אופציונליים – סריקת מסמכים אחרים

  מס"ד השירות יחידת מידה כמות מוערכת מחיר ליחידה סה"כ

  מחיר לכמות

  2 סריקה של מסמך בגודל  A4 שאיננו נכלל במפרט הטכני עמוד 500 0.4 200
  3 סריקה של מסמך בגודל  A3 שאיננו נכלל במפרט הטכני עמוד 500 0.5 250
  4 סריקה של מסמך בגודל  A0 עד 5 מטר שאיננו נכלל  במפרט הטכני מסמך 500 20 10,000
  5 סריקה של מסמך בגודל  A0 מעל 5 מטר שאיננו נכלל במפרט הטכני מסמך 500 25 12,500
  סה"כ 22,950

                                                                                                                     

  המחירים כוללים מע"מ. הכמות המצוינת הינה בהערכה בלבד ואין בה כדי לחייב או להגביל את המזמין.

  התשלום יהיה לפי הביצוע בפועל, במחירי הצעת הספק וכמפורט במסמכי המכרז.

   

  חתימת המציע _________________

 • הסכם מס' 2/2022

  בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי

  לוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

   

    

  הצעת הספק

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירי כתב הכמויות הינו _______אחוזים.

  במילים: ________________________________________ אחוזים.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי למחירי כתב הכמויות הינו _______אחוזים.

  במילים: ________________________________________ אחוזים.

   

   

   

   

  _____________                                                ________________

  תאריך                                                           חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

  * הנחה משמעותה הפחתה מהמחירים הנקובים בכתבי הכמויות. כל המחירים בהצעת הספק כוללים מע"מ

   

   

   

   

 • הצהרת ספק

   

   

  1. אני הח"מ מצהיר בזאת כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. הנני מציע בזאת לספק את כל העבודות נושא המכרז, הכל על פי ההוראות והתנאים הקבועים בכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים להלן לרבות בהצעת המחיר.
  2. ככל ואזכה אני מקבל על עצמי את ביצוע העבודות נשוא המכרז כפי שפורטו במסמכי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו ובהתאם למחירים כפי שהוצעו על ידי בהצעת המחיר.
  3. אני מצהיר, כי המחירים בהצעת המחיר, יכללו ביצוע מלא ומושלם של כלל ההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, החומרים, רישיונות התוכנה (כולל תוכנה של צד ג' ככל שתידרש), חומרי העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים הדרושים לביצוע העבודות, עלויות הובלה, וכל הדרוש לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז.
  4. כמו כן אני מצהיר, כי המחירים המפורטים בטבלת הצעת המחיר הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא.
  5. אני מצהיר, כי הצעתי כוללת את כל העלויות כולל טיוב נתונים, מיון מסמכים, צילום עותק של שני דפי A4 מתוך ההיתר המאושר (דף ההיתר החתום ודף השטחים) מתוך תיקי הבניין שיועברו לסריקה ככל ואלה ישונעו מחוץ למשרדי העירייה, סידור פיזי של התיקים והבקשות, הפקת דוחות ביצוע, ביצוע תהליכי בקרה איכות, בהתאם לדרישות המפורטות בכל מסמכי מכרז לרבות המפרט הטכני.
  6. ידוע לי, כי המזמין אינו מתחייב להזמין את כל השירותים.
  7. ברור וידוע לי כי כל הסכומים בהצעת המחיר כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  8. אני מצהיר כי ברור וידוע לי שביצוע השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות על תקנותיו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות ההסכם ולמלא את כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק.
  9. ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.
  10. הנני מכיר את כל הוראות הדין החלות על מעביד כלפי עובדיו ומתחייב לפעול בהתאם להן.
  11. הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרישיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו.
  12. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים כולל בדבר שינוע התיקים/המסמכים ו/או אובדנם ככל שאבחר לבצע הסריקה במקום העסק ולא במשרדי העירייה, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.
  13. ברור וידוע לי כי ככל ויגרם נזק או אובדן מלא למסמכים בעת שהם מצויים בידי לצורך סריקתם לרבות בעת שינועם למקום עסקי, תהיה רשאית הועדה ו/או העירייה לחלט את ערבות הביצוע. אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בעניין זה.

   

   

  ____________ _______________ ____________ ____________
  תאריך שם ותפקיד המציע מספר ת"ז חתימה וחותמת

   

  אישור

  אני הח"מ, עו"ד _____________, מ"ר _________, מרח'__________________, מאשר בזאת כי ביום _______

  הופיע בפני _______________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

   

  ___________________
  חתימה וחותמת עו"ד

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  ערבות מקור להגשה עם ההצעה

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 2/2022 בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי לוועדה לתכנון ובניה אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/03/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  ערבות מקור להגשה לאחר זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 2/2022 בדבר – סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי לוועדה לתכנון ובניה אילת  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • ביטוח

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הספק כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט להלן וכן באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ו'1 (להלן: "אישור עריכת הביטוח").
   בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסות לביטוח שיוצאו על ידו יכללו:
   א. נוסח הפוליסות (למעט הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וסייבר) לא יפחתו מנוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח, כגון "מנוביט", "הראל ביט", "מגדל ביט" או "פסגה";
   ב. אחריות מקצועית וסייבר תכלולנה כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת הסכם זה;
   ד. הפוליסה לביטוח סייבר תכלול כיסוי לנזקים לצד ג' לרבות הרחבת "זליגת מידע";
   ה. בכל הפוליסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי". אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח על פי דין.

   

  1. ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לידי העירייה, לפני תחילת עבודתו את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.

   

  1. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.

   

  1. אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

   

  1. העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הספק כאמור בסעיף 2 לעיל והספק מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותו של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הספק על פי הסכם זה.

   

  1. הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  למרות האמור לעיל, הספק מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית והפוליסה לביטוח סייבר תחודש ברצף לכל התקופה בה הספק עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ-7 שנים.
  הספק מתחייב כי מועד הכיסוי הרטרואקטיבי בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ובפוליסה לביטוח סייבר שיערוך לא יהיה מאוחר מיום תחילת עבודתו בקשר עם הסכם זה, או יום החתימה על הסכם זה – המוקדם מבין המועדים.
  לא יאוחר ממועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב הספק להפקיד בידי העירייה אישור ביטוח חדש כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.

  הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והספק לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

   

  1. הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

   

  1. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח המצ"ב, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

  1. אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק המפורטים באישור הביטוח, יערוך הספק ויקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הספק כאמור הקשור לפעילות הספק על פי הסכם זה, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה ותאגידים עירוניים (לעניין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את העירייה והתאגידים העירוניים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הבאים מכוחו (לעניין ביטוחי חבויות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
   בנוסף, הספק פוטר את העירייה והתאגידים העירוניים מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכושו ו/או לרכוש הבאים מטעמו המשמש בקשר עם מתן השירותים ו/או המובא על ידי מי מהם לחצרי העירייה ו/או סביבתם והספק ישפה את העירייה ו/או את התאגידים העירוניים, בהתאם לעניין, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד בקשר עם אבדן ו/או נזק כאמור.

   

  הפרת האמור בנספח זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________
  נספח ו'1

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או תאגידים עירוניים

  שם ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגיטלי

  לוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש _______ ש"ח  

  301, 304, 309, 313, 314, 316, 324, 328

  מסמכים וע.נ.א (כולל הוצאות שחזור) של מבקש האישור נ.ר. 200,000 ש"ח
  צד ג' 2,000,000 ש"ח 302, 304, 307, 328, 329, 315, 321, 322, 309
  אחריות מעבידים לעובד: 6,000,000

  למקרה ולתקופה: 20,000,000

  ש"ח 319, 328, 309
  רכוש בהעברה –

  מסמכים

  100,000 ש"ח 301, 309, 313, 314, 316, 324, 328
  אחריות מקצועית 1,000,000 ש"ח 301, 304, 303, 309, 311, 326, 321, 328, 325, 327, 332 (6 חודשים)
  סייבר – צד א' וצד ג' 1,000,000 ש"ח 304, 309, 321, 322, 328, 332 (6 חודשים)

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  043, 078

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:
 • מסמכים ותשלומים

   

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כ ל ל י

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף בתחתית כל דף.

   

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  מיד עם הודעה על זכייה במכרז הספק יגיש ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  מיד עם הודעה על זכייה במכרז הספק יגיש פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

   

  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף עותק מהזמנת העבודה שנמסרה לספק ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

 • פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

  ת.ד.14

  אילת 88100

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף____________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום __________________

  _______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

 • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

 • תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

   

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  __________         _____________________         ______________________    _____________

  תאריך                       שם המשתתף                                שם המצהיר ותפקידו                      חתימה  

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        _____________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' ___________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

         או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

 • מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

   

  אני הח"מ _______________ ת.ז. __________ אשר נתתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה