מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז 13.2023 בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי תחזוקה כללית למערכות ולמתקני מיזוג אוויר במשרדי העירייה, במוסדות החינוך ובאתרים נוספים כאמור במפרט המיוחד ובשאר מסמכי החוזה על נספחיו.

להלן טיוטת קריאה של מסמכי מכרז 13-2023 תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה

 

להלן מסמכי המכרז

 • הסכם שרות

   

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 13/2023)

   

  בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר

  בעיריית אילת ובמוסדותיה

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ___ בשנת 2023

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר סמטת פתן, ת"ד 14, אילת

   

                                                         ( להלן – "העירייה")                          מצד אחד ;

   

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: _____________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                         ( להלן – "הקבלן" )                                  מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה לפי ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").

   

  ו ה ו א י ל            והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת, האמצעים, האישורים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, העירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

  "עבודה/עבודות/שירותים" – עבודות תחזוקה כללית למערכות ולמתקני מיזוג אויר כמפורט במפרט המיוחד.

   

  "עיריית אילת ומוסדותיה" – כל משרדי ומבני העירייה, שלוחותיה, מוסדות חינוך וציבור ומבנים נוספים ואחרים קיימים וכאלה שיתווספו במהלך תקופת ההסכם על הארכותיו, ובהתאם למפרט המיוחד.

   

  "המפקח" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות חוזה זה.

   

  "הקבלן /הספק" – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1             כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים בהם זכה כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2             כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין.

   

  3.5             כי הרישיונות וההיתרים שבידו  ישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

   

  3.4              הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם.

   

  3.6             הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות מנהל מחלקת חשמל ואנרגיה או נציגו.

   

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה, חלפים, חומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.8           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.          הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח מטעם הרשות המקומית ו/או מנהל מחלקת חשמל ואנרגיה ברשות או נציגו ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.          הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו למשתמשים במבנים או במשרדים או במוסדות יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.          המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.          הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

  חתימת הקבלן: ___________________

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1           קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2           קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את  הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

  7.3           אירע מקרה בו מסרה העירייה עבודה או שירות לקבלן אחר כאמור לעיל, לא יגרע הדבר מאחריותו של הקבלן על המערכות.

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה ובכפוף לאישור המנהל בכתב מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן סכום חודשי בשקלים חדשים כמפורט בהצעת הקבלן (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוסכם בין הצדדים כי התמורה בהסכם זה תהיה צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. הצמדה כאמור תבוצע פעם אחת בכל שנה החל מהשנה השנייה.

   

  8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה (למעט הצמדה כאמור בסעיף 8.3 לעיל), שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  8.5. כל הסכומים בהסכם זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  הרשות המקומית תהיה רשאית לעכב לקבלן כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לקבלן התגלה כי הקבלן מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור.

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3  האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  1. 10. אחריות לנזקים

   

  10.1  הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  10.3. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים כנ"ל.

   

  10.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1.  ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה.
   • הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.
  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

   

  12.1.  בטרם חתימת הסכם זה ומיד עם משלוח הודעה על זכייה, יבטח הקבלן על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי על פי המפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  12.2. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב.

   

  12.3. כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם ולא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.

   

  12.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

        חתימת הקבלן: ___________________

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששולם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

   

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין.

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  16.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  16.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  17.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה ושאושרו על ידי המנהל.

   

  17.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בארבע תקופות של  12 חודשים לכל היותר  נוספים כ"א ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  18.1  ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  18.2  ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לעירייה זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי העירייה , ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  18.3  ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  18.4  ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. שונות

   

  18.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  18.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס.

   

  18.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  18.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

  __________________

  עורך דין

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

   

   

  בשם עיריית אילת:

   

  __________                          ____________

  העירייה                                 חותמת הרשות

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ______________ ת.ז. מס' _______________ו_________________ ת.ז. מס' _______________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

   

  ___________________

 • נספח א'

  מכרז / חוזה מס' 13/2023

  בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר

  בעיריית אילת ובמוסדותיה

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי תחזוקה כללית למערכות ולמתקני מיזוג אוויר במשרדי העירייה, במוסדות החינוך ובאתרים נוספים כאמור במפרט המיוחד ובשאר מסמכי החוזה על נספחיו.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישום בר תוקף מאת רשם הקבלנים בסיווג 170.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ד. מי שהינו בעל ותק וניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות תחזוקת מערכות ומתקני מיזוג אויר, כולל מערכות VRF.
  • ה. מי שביצע עבודות תחזוקת מערכות ומתקני מיזוג אויר עבור רשויות מקומיות ו/או גופים ציבורים בהיקף כספי כולל של שני מיליון ₪ לפחות בשלוש השנים האחרונות.
  • ו. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ז. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כמפורט להלן.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 100,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 25/10/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתקי תעודות ואישורים המעידים עמידה בדרישת סעיף 2-ב.

   

  2.3        יש לצרף אסמכתאות המעידות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2-ד וסעיף  2-ה ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הספק. יודגש כי בנוגע לאסמכתאות הנדרשות בסעיף 2-ד על המציע לצרף אישורים מצדדים שלישים. מציע לא יכול להעיד על עצמו.

   

  2.4        יש לצרף אישור משטרת ישראל בהתאם לנדרש בסעיף 2 –ו.

   

  2.5        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים שהתקבלו ממחלקת המכרזים של עיריית אילת.

   

  ו. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות            וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים    נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם           מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר       המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא    רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק         מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  2. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו אישורו לאמור לעיל.

   

  1. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 10/07/2023 , תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.
  2. השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:
  מס"ד סעיף פרוט ההבהרה
       

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 24/07/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.

   

  1. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים תעשה ביום ב' 24/07/2023 בשעה 12:00. כל מי שמעוניין להשתתף בעת פתיחת התיבה, רשאי לעשות כן.

   

  1. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ב' 24/07/2023 בשעה 12:00 ופתוחה לכל.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 4,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

   

  1. הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה בחוסר תום לב

   

  מבלי לגרוע מלזכות אחרת הנתונה לעורך המכרז, הצעה תכסיסנית או הצעה שיסתבר כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב או אי ניקיון כפיים או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו –תיפסל. זאת, בכפוף למתן זכות טיעון למציע. השימוע יכול שיהיה גם בכתב

   

   

  1. עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה:

   

  • מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן: "החלקים הסודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס הייעודי המצורף כנספח למכרז זה, מהם החלקים הסודיים בהצעתו, ויסביר מדוע מדובר לדעתו בסוד מסחרי/עסקי.

   

  • מציע שלא סימן חלקים בטופס היעודי כסודיים, יראוהו כמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. זאת, למעט זהות הלקוחות ואנשי הקשר אשר לא יחשפו במסגרת הליכי העיון.

   

  • סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שחלקים אלו יחשבו סודיים גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, ומכאן שהמציע מוותר על הזכות לעיין בהם.

   

  • יודגש, כי בכל מקרה, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון מסור לעירייה בלבד. החליטה העיריה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעתו של המציע הזוכה, שהוא הגדירם כסודיים, תינתן לו על כך התרעה, תוך מתן אפשרות להשיג על כך בתוך פרק זמן סביר כפי שיקבע. החליטה העירייה לדחות את ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

   

  • הכירה העירייה בחלק מסוים בהצעה כסודי, חלק זה ייחשב סודי בכל ההצעות. בין אם הוא סומן כך ובין אם לאו.

   

  מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, שמו וכתובתו של מציע, ניסיונו, השכלתו, והמחיר שהוצע על ידו – לא           יהוו סוד מסחרי או עסקי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. כמו כן, מידע שנמסר במסגרת ההצעה לצורך הוכחת עמידתו של מציע בתנאי סף – לא יחשב, ככלל, סוד מסחרי או עסקי, אלא בנסיבות מיוחדות       ויוצאות דופן.

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

 • נספח ב'

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. לעבודות או שירותים שיבוצעו על ידי הקבלן במוסדות בהם שוהים קטינים מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים שיש בידם אישור משטרה על העדר הרשעות בעבירות מין וזאת בטרם יחל בביצוע העבודות.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- בהתאם להוראות הדין ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכיה, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. העירייה רשאית לפנות לזוכה לבצע עבודות מערכות מיזוג אוויר וכו' לפי מחיר מחירון דקל עם הנחה של 20%. במידה ולא מצוינת העבודה הרצויה במחירון דקל, הסעיף הרלוונטי יתומחר לפי מחיר שעות עבודה.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבון שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

  ______________                                                    __________________

  תאריך                                                                חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  מכרז מס' 13/2023

  בדבר – תחזוקה כללית למערכות מיזוג אויר

  מפרט מיוחד

  1. כללי
   • העבודות נשוא מכרז זה מתייחסות לביצוע אחזקה שוטפת, מונעת ואחזקת שבר במערכות מיזוג אויר הקיימות וכאלו שיהיו במוסדות חינוך של עיריית אילת ובמשרדי העירייה וכוללות בין היתר גם את הסוגים והכמויות כדלהלן:

   

  מערכות מיזוג אויר מרכזיות               11       יחידות

  מערכות מיזוג אויר מסוג VRF            9        מערכות

  מערכות מיזוג אויר מיני מרכזיות         113     יחידות

  מערכות אוורור ומפוחים בביה"ס        60        יחידות

  מזגנים מפוצלים                              1796   יחידות

   

  רשימה כללית של פריטי מערכות מיזוג ומזגנים מפורטת בנספח  מס' 1 למפרט המיוחד. הפירוט בנספח מס' 1 ובכל מקום אחר במסמכי ההסכם על נספחיו מיועד להעברת מידע לקבלן ואינו מפחית מאחריותו הכללית של הקבלן במסגרת החוזה והכוללת את כל מערכות המיזוג והצינון בעיריית אילת על מוסדותיה. בין השאר נכללים משרדים, בתי ספר, גני ילדים, מוזיאון אילת עירי, חנות יד שנייה.

   

  • מובהר בזה מראש כי העירייה רשאית להוסיף עד 10% מערכות מסוגים שונים בשנת עבודה אחת לתחזוקה השוטפת המוטלת על הקבלן במסגרת הסכם שירות זה ללא תוספת מחיר.

   

  • כל העבודות יבוצעו על פי תנאי ההסכם על נספחיו לרבות מפרט זה וכן על פי כל התקנים הישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות בכל המסמכים והסעיפים כמשלימים זה את זה.

   

  • באם תמצא סתירה בין במסמכי החוזה לבין המפרט המיוחד יגבר האמור במפרט המיוחד על האמור בחוזה.

   

  • תיאור המערכות הינו כללי ואינו משקף את כל פרטי הציוד והאביזרים בכל מתקן. יודגש ויובהר כי האחזקה כוללת את כל הציוד והאביזרים הקיימים בין אם מפורטים בתיאור ובין אם לא מפורטים ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין טיפול בהם.

   

  • במסגרת הסכם זה יבוצעו על ידי הקבלן עבודות אחזקה מתוכננת, אחזקה מונעת, אחזקת שבר ו-או חבלה, השלמת ציוד, אספקת חלפים וחומרים ותיקון תקלות על חשבון הקבלן.

   

  למען הסר ספק מובהר בזה כי חבלות זדוניות במערכות יטופלו על ידי הקבלן במסגרת התחזוקה השוטפת הכלולות  בתשלום החודשי שישולם על ידי העירייה לקבלן. גניבות מזגנים בשלמותם ו/או מערכות בשלמותן והתקנתן של מערכות חדשות במקום המערכות שנגנבו, יהיו על חשבון העירייה.

   

  • בכל מקרה שבו ציוד, חלק, אביזר, חומר ניגנב, פורק, ניזוק, על ידי גורם שלישי כלשהו, למעט אסון טבע, יביא הקבלן העניין לידיעת המפקח וישלים באופן מיידי וכאמור במפרט זה, את כל הדרוש לפעולה תקינה, יעילה ורצופה של מערכת המיזוג הקיימת. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה אינו חל בעת גניבת מערכות מיזוג כאמור בסעיף 1.6 לעיל.

   

  • הקבלן מתחייב לקבל את כל המערכות והמתקנים במצבם הם (AS IS ) כולל מערכות ההגנה עליהם ולהביאם למצב תקין ושמיש תוך פרק זמן של חודש ימים ממועד החתימה על הסכם זה.

   

  חתימת הקבלן: ___________________

  • במסגרת זו, יצבע הקבלן על חשבונו את סמל לוגו העירייה (כ 20 X 20 ס"מ) על כל חלקי הציוד הנמצאים מחוץ למבנים הנעולים (כולל חצרות, גגות וכד').

  כל מתקן יקבל "מספר ברזל" אישי שיהיה מתאים למערכת הרישום, הדיווח, המעקב, הבקרה והמחשוב

  במתקני המזגנים המפוצלים, יסומן מספר על היחידה החיצונית והפנימית.

   

  • הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מערכות המיזוג פועלות באופן יעיל, רצוף, ותקין לשם כך ידאג בין היתר גם לדברים הבאים:

  – עובדים בכל כמות נדרשת לביצוע העבודות.

  – הפעלת מוקד הודעות וכוננים.

  – הובלת ציוד, חלפים, חומרים לקיום פעולה תקינה ויעילה של המערכת.

  – אספקה ושימוש בכלי עבודה, מכשירים, מתקנים, הצבתם וסילוקם.

  – אספקה ושימוש בחומרי עזר ו-או קבלני משנה.

  – שימוש בכלי רכב, טעינה, הובלה, פריקה והתקנה.

  – השתתפות בסיורים, תדריכים, דיונים וישיבות.

  – שירותי משרד, מחשוב, תיעוד, רישום, דיווח.

  – אספקת כל הציוד, חלקי החילוף, אביזרים, חומרים שידרשו לשימוש / התקנה / החלפה

  במערכות  מיזוג האוויר.

  – ביצוע טיפול יומי / שבועי / חודשי / תקופתי / שנתי כמפורט בהסכם ובנספחיו.

  – קיום מחסן חלפים וחומרים כנדרש.

  – עבודות לביצוע אחזקה מונעת ופעולות לשימור המערכות ותיקון תקלות.

  – עבודות שיבוצעו על ידי ספקי חוץ כגון: ליפוף מנועים, שיפוץ מדחסים וכד' הכלולות במחיר התחזוקה שנתית.

  – עבודות לביצוע התאמות במידה שידרשו ויאושרו על ידי המפקח.

  – הפקת טפסים ומילוי דוחות.

  – רישום נתונים, מעקב שינויים, עדכון, דיווח ותיאום.

  – מחשוב ניהול החוזה כולל ציוד המחשוב, תוכנה והפעלה שוטפת שלה.

  – בשל הצורך להיענות מהירה לפניות המגיעות למוקד העירוני ו/או לכל פניה אחרת המחייבת טיפול מהיר ובזמן   סביר נדרש הקבלן למקם באילת מוקד מאויש במוקדן השולט במערכת הפניות הממוחשבת.

  –  בכל פניה לטיפול בליקויים ו/או בתקלות הטכנאי ימלא דו"ח שירות ובו פירוט התיקונים ו/או    ההשלמות שנדרשות ומתן לוח זמנים.

  –  בסיום הטיפול יחתים הטכנאי את נציג המקום בעירייה על דו"ח שירות והעתק ממנו יעביר למפקח ו/או למנהל מחלקת חשמל וממונה אנרגיה

  –  על הקבלן לעדכן את המפקח ו/או מנהל מחלקת ממונה אנרגיה בכל ליקוי או תקלה שנתקל במערכות המיזוג האוויר העירוני

   

  • מובהר בזה כי תיקון כל נזק, מכל סיבה שהיא, גם אם נגרם על ידי צד שלישי, למעט אסון טבע, למערכות, מתקנים, אביזרים, חלקים, חומרים הינו חלק מהסכם זה והקבלן אמור לתקן כל נזק כזה על פי המפרט ללא כל תמורה נוספת. במקרה של גניבה יידרש הקבלן לנקוט כל פעולה ואמצעי נדרש על מנת למנוע נזקים נוספים או עתידים לציוד או לסיכון חיי אדם, בין במקום בו נגנבו המערכות ובין במקומות נוספים, אולם לא יישא בעלות המערכות החדשות שיתוקנו, ככל שיתוקנו כאלה.

   

  • הקבלן יספק שירותי תחזוקה שוטפים למערכות מיזוג האוויר במשך שישה ימי עבודה בשבוע. תיקון תקלות והענות לקריאות יבוצעו בכל שעה, בכל ימי השבוע.

  במקרים יוצאי דופן בו יורה המנהל לקבלן לבצע עבודות תחזוקה במערכות ובמתקני מיזוג האוויר בשבת או בחג, ישולם לקבלן סכום מכפלת שעות העבודה לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות. התשלום בעבור שעת עבודה של צוות תחזוקה. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להיערך בהתאם.

   

  • הקבלן יבצע טיפולים פעמיים בשנה למערכות מיזוג אוויר שנמצאות במסגרת אחריות הטיפול כולל ניקיון פילטרים ושטיפת מעבים.(יש להיצמד לדפי טיפולים שמצורפים במכרז).

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  • לידיעת הקבלן יצוין כי בחלק ממערכות מיזוג האוויר מותקנות מערכות לבקרת אנרגיה הנשלטות מרחוק.

   

  • על הקבלן יהיה לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לכל סוג תיקון בהתאם לדרישות המפקח וכמפורט במפרט מיוחד זה.

   

   

  1. כלים, ציוד, חומרים וכוח אדם.

   

  2.1  אספקת חשמל ומים לצורך ביצוע העבודות הינם באחריות ועל חשבון הקבלן בלבד.

   

  • לצורך ביצוע עבודות על פי הסכם זה יעסיק הקבלן עובדים ברמה מקצועית גבוהה ובכמות דרושה למלא אחר כל דרישות החוזה והנחיות המפקח, ולקיום רמת אחזקה גבוהה, במועדים הנדרשים, וכן לעבודה רצופה, תקינה ויעילה של המערכות.

   

  • בעבודות בהן דרוש רישיון מיוחד, כדוגמת עבודות חשמל, ריתוך, יעסיק הקבלן בעלי מקצוע בעלי רישיונות מתאימים.

   

  • לפי דרישת המפקח או נציג עיריית אילת המוסמך לכך יציג הקבלן את עובדיו ואת רישיונותיהם. במידה ולא אושר עובד על ידי המפקח יחליף הקבלן את העובד לאלתר.

   

  • כל הציוד, החלקים, האביזרים, חלקי החילוף והחומרים שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה יהיו חדשים, בלתי משומשים, ממין משובח ועומדים בכל דרישות התקן הישראלי המתאים, זהים מבחינת יצרן ודגם לאלו שהוחלפו למעט במקרים בהם יאשר המפקח בכתב שימוש ב"שווה ערך". כל דרישה של המפקח להחליף חלק שאינו מתאים תבוצע באופן מיידי, על ידי הקבלן ועל חשבונו, וחלקים אחרים יובאו במקומם ללא כל דיחוי.

   

  • הקבלן יחזיק מלאי חלפים, אביזרים, חומרים, ציוד וכלים בכמות מספיקה ומתאימה לקיום דרישות הסכם זה במועדים המפורטים.

   

  • הקבלן יחזיק ברשותו או /ו יספק את השרות על חשבונו באמצעות ספק משנה את כל התוכנות הנדרשות לצורך מתן שרות למערכות VRF.

   

  • על מנת לאפשר ביצוע נאות של דרישות ההסכם ידאג הקבלן כי לרשותו בית מלאכה מסודר, בעל רישיון עסק.

   

  • הקבלן יספק על חשבונו את כל כלי העבודה כולל במת הרמה ו/או מנוף לעבודה בגובה עפ"י הנדרש, מכשירי הבדיקה ואביזריהם, כלי הרכב להסעת עובדים והובלת ציוד, שילוט בטיחות, כל אלה וכל ציוד אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות נשוא הסכם זה יהיו רכושו של הקבלן ויעמדו בכל הדרישות, התקנים, האישורים והרישיונות המתאימים.

   

  • לביצוע עבודות או מתן שירותים במוסדות בהם שוהים קטינים יכנסו עובדי הקבלן להם יש אישור ממשטרת ישראל על העדר הרשעות בעברות מין וזאת בהתאם להוראות הדין.

   

  1. תאום, רישום, תיעוד ודיווח.

   

  • הקבלן מתחייב לבצע עבודתו תוך תיאום ושיתוף פעולה מרבי עם כל הגורמים הנוגעים בדבר כגון המנהל, המפקח, האחראי על מוסדות החינוך, הציבור והמבנים בעירייה וכן עם יושבי המשרדים.

   

  • הקבלן יבצע עבודתו תוך התחשבות מרבית בעבודה הסדירה המתנהלת במבנה ולהימנע מלגרום לכל דבר העשוי לשבש את הפעילות הסדירה באתרי העבודה.

   

  • הקבלן ידווח למפקח על כל מקרה בו נמנע ממנו ביצוע עבודות האחזקה בטיב ו/או במועדים הנדרשים.

   

  חתימת הקבלן: ___________________

  • בכל מקרה בו תידרש הפסקה יזומה של פעולת מערכות או יחידות מיזוג אוויר, בשלמותן או בחלקן, יקבל הקבלן אישור על כך מאת המפקח או מנציג מוסמך של המבנה.

   

  • הקבלן מתחייב להקים, מיד עם החתימה על הסכם זה, מוקד לקבלת קריאות לתקלות. המוקד יהיה פעיל בכל יום בין השעות 08:00 עד 17:00. הקבלן יחזיק ברשותו מכשיר אלחוטי מסוג כלשהו (כדוגמת טלפון נייד ייעודי) או/ו כל מכשיר אחר מסוג דומה, המאפשר תקשורת מידית ושוטפת עם מי מגורמי העירייה.

   

  • בכל יתר שעות היממה יעמוד לרשות העירייה ולצורכי קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה כונן מטעם הקבלן שהינו טכנאי מיזוג אויר וימצא זמין בכל עת, כל ימי השבוע כולל שבתות וחגים בכל השנה ואין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להיערך בהתאם. הכונן ימצא במקום שממנו יוכל להגיע, באופן עצמאי, למקום התקלה בתוך פרק זמן של שעה אחת. הקבלן ידאג לעדכן את המפקח בכל יום בשמו של הכונן ובדרכים להשיגו.

   

  • הקבלן יספק למפקח, מיד עם הפעלת ההסכם, אמצעי קשר יעיל, זמין, ישיר ואיכותי המקשר את המפקח עם המוקד, הכונן, צוותי העבודה ומנהל העבודה.

   

  • כל ההודעות והנחיות העבודה לקבלן ימסרו אך ורק על ידי המפקח ובהעדרו – על ידי מי שהוסמך לכך על ידי המנהל מטעם העירייה.

   

  • הקבלן מתחייב להשתתף במפגשים ודיונים יזומים של העירייה בנושא מערכות מיזוג אוויר לפחות אחת לחודש. נציגי הקבלן במפגשים אלו יהיו אחד מבעלי החברה ו-או מהנדס מיזוג אוויר ו-או מנהל השירות של החברה.

  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה בו יבקש המפקח להיפגש עם מנהל העבודה מטעם הקבלן לצורך ברור, בדיקה, מסירת עבודות או הנחיות, דרישה לעדכון או לקבלת דוחות בקשר לחוזה זה, מתחייב הקבלן להיענות לדרישות המפקח.

   

  • דפי הטיפולים (נספח 3) ימולאו אופן שוטף בהתאם לטבלת הטיפולים שבחוזה (עבור צ'ילר, יחידת עיבוי , יאטה, לוח חשמל וכד') ויתויקו בתיק הצמוד ליחידה. העתק נוסף יתויק במשרד הקבלן לצורך בדיקה וביקורת המפקח.

   

  • לוחות חשמל בקרה ופיקוד – יעדכן הקבלן את תוכניות הלוח הקיימות וידאג לסט תוכניות מעודכן בכל לוח.

  קבצי התוכניות הנ"ל יועברו לעירייה בהתאם להנחיית המפקח.

   

  3.12   אמצעי קשר, רישום, תיעוד ודיווח

   

  3.12.1  הקבלן מצהיר כי יש בידו ו/או בחזקתו המכשור המתאים לקבלת קריאות ממוקד העירייה הן באמצעות מכשירי קשר ניידים והן קבועים.

   

  3.12.2  באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו לתאם את מועד בצוע העבודה עם כל גורם נדרש.

   

  3.12.3  הקבלן מתחייב להצטייד על חשבונו באופן מיידי עם תחילת העבודה בכל אמצעי אלקטרוני נדרש לרבות בציוד ממוחשב לקלט ופלט נתונים, בכפוף לאישור העירייה, כל זאת על מנת לאפשר קשר ישיר מהיר ויעיל לתקשורת ממוחשבת/אפליקציה בין הקבלן, המפקח והמוקד העירוני. הקבלן מתחייב להזין אצלו נתוני אמת לגבי כל עבודה נדרשת שבוצעה על ידו ולהפיק טפסים ודוחות ממוחשבים על  פי הנחיות המפקח. עלות, אחריות ותחזוקת המערכת על חשבון הקבלן ובאחריותו.

  למען הסר ספק – לא תותר התחברות אל מחשבי העירייה.

   

  3.12.4  למען הסר ספק, כל הנתונים שיאספו בתקופת ההסכם הינם של העירייה בלבד ותובטח גישה בלתי תלויה, לנתונים אלה גם לאחר סיום ההסכם שבין הצדדים. על הקבלן חל איסור מוחלט להעביר כל מידע לגורם אחר מלבד העירייה כאמור בטופס הצהרת סודיות עליו חתם ועל פי כל דין.

  חתימת הקבלן: ___________________

  3.12.5  הקבלן יכין טופס תיעוד עבודה מרוכז בו ירשמו כל הפרטים הנחוצים בקשר לכל פעולת תחזוקה שבוצעה. אופן הכנת הטופס, הנתונים שיצוינו בו, אופן ותדירות העברתו למפקח ולמוקד העירוני יקבעו על ידי המפקח. המפקח רשאי אם מצא לנכון לפטור את הקבלן מקיום סעיף זה ולהסתפק בדיווח הממוחשב.

   

  3.12.6  העלות הכרוכה בסעיף זה כלולה בהצעת הקבלן ולא תשולם בגינו שום תמורה נוספת הן בתקופת ההתקשרות והן לאחריה.

   

  1. לוחות זמנים והיענות לקריאות.

   

  • תקלה שתוגדר על ידי המפקח כתקלה רגילה תענה תוך פרק זמן של עד 24 שעות ממועד מסירת ההודעה.

   

  4.2   תקלה שתוגדר על ידי המפקח כתקלה דחופה תענה תוך פרק זמן של שעה אחת ממועד מסירת ההודעה.

   

  • מובהר בזה כי בכל מקרה קביעתו של המפקח בקשר לסווג התקלות הינה קבועה ומוחלטת וכי על הקבלן לנקוט כל הפעולות לטפל בכל סוגי התקלות במקצועיות, באחריות, ביעילות ובמהירות.

   

  • סדרי עדיפויות לביצוע עבודות יקבעו על ידי המפקח בלבד.

   

  4.5   הקבלן ידאג שלכל אחת מחוליות השירות הפועלות מטעמו על פי הסכם זה יהיה אמצעי קשר המאפשר מסירת הודעות וקבלת תשובה מילולית (ניהול שיחה) בזמן אמת ובכל האתרים המטופלים במסגרת הסכם זה.

   

  • למען הסר ספק מובהר בזה כי יתכנו קריאות לתקלות המוגדרות כתקלות דחופות גם בשעות הערב. קריאה כזו שתוגדר על ידי המפקח כתקלה דחופה ותימסר לכונן עד שעה 19:00 תטופל עוד באותו היום (ישיבות, ימי הורים, פעילויות ספורט, אירועים).

   

  • הקבלן יבצע עבודות האחזקה בהתאם להסכם זה על נספחיו לא יאוחר מהמועדים הנקובים להלן:
  מס'

   

  תיאור העבודה זמן ביצוע בימים
  1 שיפוץ מדחס במע' מרכזית 10
  2 אביזר בצנרת מיזוג אוויר במע' מרכזית 4
  3 אביזר חשמלי כלשהו במע' מרכזית 4
  4 אביזר מכני כלשהו במע' מרכזית 4
  5 ליפוף או שיפוץ מנוע במע' מרכזית 10
  6 החלפת מיסבים במע' מרכזית 3
  7 אספקת חלפים וחומרים במע' מרכזית 4
  8 החלפת / תיקון מערכת בקרה למקרר מים במע' מרכזית 10
  9 תיקון מערכת VRF על כל מערכותיה (לרבות תוכנת בקרה ) 3
  10 עבודות שונות במזגן מיני מרכזי, מזגן

  מפוצל.

  הענות מיידית. סיום ביצוע  תוך 24 שעות

  לעבודות שאינן מוגדרות בטבלה יופעל לוח זמנים של עבודה דומה.

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  1. תיאור המערכות תיאור זה הינו תיאור קצר של המערכות הקיימות.
  • מערכות מרכזיות

   

  שם תיאור קצר של המערכות הערות
  בית ספר מצפה ים ·         מתקן מיזוג האוויר מבוסס על יחידת קירור מים מתוצרת SYSTEMAIR  בתפוקה של כ-120 ט"ק

  ·         מערך הסחרור כולל משאבות מים לכל מקרר.

  ·         קירור החללים מעשה בעזרת יחידות טיפול  באוויר ויחידות מפוח נחשון .

  ·         המערכת כוללת מפוחי יניקה אוורור  תעלות אוויר , צנרת מים, מערכות חשמל ובקרה .

  ·         בנוסף יחידת קירור מים בתפוקה של 60 ט"ק המשמשת כתוספת למערך הקירור  הקיים (גז 22)

  ·         בנוסף מותקנות יחידות מיזוג אוויר מפוצלות בחטיבה צעירה ובמשרדים.

   
  בית ספר "צאלים" ·         מתקן מבוסס על מקרר מים אחד מתוצרת חברת   TRANE

  ·          80 טון קירור מערך הסחרור כולל משאבות מים .

  ·         קירור החללים נעשה בעזרת יחידות טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון.

  ·         המערכת כוללת מפוחי יניקה אוורור, תעלות אוויר , צנרת מים, מערכות חשמל ובקרה.

  ·         בנוסף מותקנות יחידות דיור מפוצלות בחטיבה צעירה והמשרדים.

   
  אולם ספורט "צאלים" ·         מערכת מיזוג VRF , בתפוקה של כ- 140 ט"ק

  ·         יחידות טיפול באוויר מותקנות מתחת לאולם

  ·         יחידות מקומיות בחדרים

   
  בית ספר בגין מערכת VRF  מתוצרת חברת  LG המערכת באחריות של 5 שנים

  ·         בנוסף מותקנות יחידות מפוצלות בחטיבה הצעירה בחטיבה העליונה במסדרונות.

  תוצרת חבר
  אולם ספורט בגין ·         המערכת בנויה מארבע יחידות התפשטות ישירה (DX) בעלות הספק של 30 טון קירור כל אחת.

  ·         בנוסף מזגנים מפוצלים במשרדים וחדרי הלבשה.

   
  גולדווטר ·         מיזוג אוויר מבוסס על מערכת VRF בתפוקה כוללת של כ- 380 ט"ק .

  ·         מקרר מים של אולם הספורט 80 ט"ק ו- 4 יחידות טיפול באוויר

  ·         מערכת חשמל ובקרה לרבות מערכת בקרה ממוחשבת עם תצוגת HMI .

  ·         בנוסף מותקנות יחידות מיזוג אוויר מפוצלות בבניין המרכזי ובמשרדים.

   
  בית ספר יעלים ·         מבוסס על מקרר מים בתפוקה של 120 ט"ק תוצרת חברת TRANE.

  ·         מערך הסחרור כולל משאבות מים לכל מקרר .

  ·         קירור החללים נעשה בעזרת יחידות מפוח נחשון המותקנות בכיתות המערכת כוללת מפוחי יניקה אוורור תעלות אוויר, צנרת מים ,מערכות חשמל ובקרה  (לרבות מערכת בקרה ממוחשבת עם תצוגת HMI ).

  ·         בנוסף בבית הספר מותקנים מזגנים מפוצלים עבור משרדי הנהלה ומספר כיתות.

   
  בית ספר היובל ·         מערכת VRF מתוצרת חברת LG  המערכת באחריות של 5.

  ·          בנוסף מזגנים מפוצלים במשרדים וחדרי מורים.

   

   
  אולם ספורט גלים ·         יחידת פקאג' בתפוקה כוללת של 40 ט"ק. מערכת פיזור אוויר מתעלות פח מבודדות עגולות לרבות מפזרי אוויר. לוח חשמל ופיקוד ובקרה.  
  אשכול פיס ·         המיתקן מבוסס על מקרר מים בתפוקה של 80 ט"ק.

  ·         מערך סחרור מים כולל משאבות מים , צנרת וכל הדרוש .

  ·         קירור החללים נעשה בעזרת יחידת טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון .

  ·         בנוסף מותקנות שתי יחידות התפשטות ישירה מרכזיות בתפוקה כוללת של 30 ט"ק .

  ·         במיתקן קיימת מערכת בקרה מרכזית כולל HMI.

   
  אולם ספורט בית ספר אלון ·         מקרר מים בתפוקה של 160  ט"ק

  ·         מערך הסחרור כולל משאבות מים ומשאבת גיבוי.

  ·         קירור האולם נעשה בעזרת 6 יחידות טיפול באוויר.

  ·         המערכת כוללת מפוחי יניקה אוורור תעלות אוויר, צנרת מים מערכות חשמל ובקרה .

   
  בית ספר רבין ·         מתקן מיזוג האוויר מבוסס על שלוש יחידות קירור מים אחת מתוצרת system- air בתפוקה של כ-120 ט"ק ושתי יחידות תוצרת TRANE בתפוקה של 120 ט"ק כל אחד בסך הכל כ-360 טון קירור.

  ·         מערך הסחרור כולל משאבות מים לכל מקרר (משאבה ומשאבת גיבוי ).

  ·         קירור החללים נעשה בעזרת יחידות טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון בכיתות ומסדרונות .

  ·         המערכת כוללת מפוחי יניקה אוורור  תעלות אוויר , צנרת מים, מערכות חשמל ובקרה .

  ·         בנוסף יחידות מפוצלות למבנה המשרדים וההנהלה (וחדרי חשמל).

  ·         בנוסף יחידות מיני מרכזיות למספר כיתות ומפוצלות למבנה

   
  בית הספר אורים ·         מערכת מיזוג אויר VRF  בתפוקה של 203 טון קירור  
  אגף הנדסה ·         שני צ'ילרים מתוצרת קלימה ונטה בתפוקה של 33.5  טון קירור

  סה"כ 67 ט"ק.

  ·         חללים ממוזגים בעזרת יחידות מפוח נחשון המותקנים בחלל התקרה.

   
  אגף החינוך ·         מערכת VRF  בתפוקה של 28 ט"ק.

   

   
  אגף  הכנסות

   

  ·         ממוזג בעזרת צ'ילר מתוצרת קלימה ונטה בתפוקה של 50 ט"ק.

  ·         חללים ממוזגים בעזרת יחידות מפוח נחשון המותקנים בחלל התקרה.

   
  אולם ספורט

  ים סוף

  ·         האולם ממוזג בעזרת 4 יחידות פקאג' בתפוקה של 18 טון קירור כל אחת סה"כ 72 ט"ק.

  ·         בנוסף מערכתVRF  בתפוקה של 16 ט"ק עבור חדרי ספח ומסדרון.

   
  אולם ספורט

  הרי אילת

  ·         4 יחידות פקאג' בתפוקה של 15.5 ט"ק כל אחת סה"כ 62 ט"ק.

  ·         בנוסף מערכת VRF בתפוקה של 16 ט"ק עבור חדרי ספח ומסדרון.

   
  אולם ספורט ימין הרצוג ·         2יחידות פקאג' לאספקת אוויר בתפוקה של 5   ט"ק כל אחת סה"כ 50 ט"ק.  
  תחנה פסיכולוגית ·         מערכת מולטי סיסטם בתפוקה של 52 ט"ק ובנוסף 2 יחידות  פקאג' לאספקת אוויר בתפוקה של 9 ט"ק כל אחת סה"כ: 18 ט"ק  

   

   5.3  מערכות מיני מרכזיות

   

  במשרדים ובמוסדות העירייה קיימות מערכות מיני מרכזיות. רוב המערכות מותקנות בחלק מגני ילדים ומשרדי העירייה, בתי"ס.

  תחזוקת המערכות כוללת בין היתר:

  • יחידות העיבוי
  • יחידות המאייד
  • צנרת הקירור
  • מערכת הבקרה והפיקוד (לרבות בקר , "קופסת הפעלה ") וכל המרכיבים של המערכת .

      

   5.4  מזגנים מפוצלים

   

  יחידות מותקנות , בחלק מבתי הספר כדוגמת בית ספר אלמוג ובבית ספר ערבה (אולפנה ) , בבתי ספר (כהשלמה למערכות מרכזיות ) במשרדים ומוסדות העירייה קיימים מזגנים מפוצלים מסוגים ודגמים שונים בתפוקות קירור שבין 1 עד 5 טון קירור כל אחד. תחזוקת המזגנים כוללת בין היתר:

  • יחידות העיבוי
  • יחידות המאייד
  • צנרת הקירור
  • מערכת הבקרה והפיקוד (לרבות בקר , "קופסת הפעלה ") וכל המרכיבים של המערכת .

   

  1. בטיחות, גהות ואחריות.

   

  6.1 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הנדרשים להבטחת עובדיו ולהבטחת צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות ולאחריהן. המפקח ו – או ממונה הבטיחות בעיריית אילת יהיו רשאים להפסיק עבודת הקבלן במידה ולא עמד בכל דרישות וכללי הבטיחות על פי חוקי מדינת ישראל והוראות ממונה הבטיחות של עיריית אילת.

   

  6.2 החל ממועד החתימה על חוזה זה הקבלן אחראי על כל מערכות ויחידות מיזוג האוויר בהתאם לחוזה זה והוא מתחייב לדאוג לפעולה תקינה, רצופה, יעילה ואיכותית שלהן.

  כל נזק, קלקול, תקלה או כל דבר המונע מהמערכות לפעול באופן תקין כאמור לעיל יתוקן על ידי הקבלן על פי לוחות הזמנים המוגדרים בהסכם.

  6.3 באם יתגלו מפגעים או בעיות אחרות היכולות לגרום להפרעה לפעולות האחזקה שעל הקבלן לבצע עליו להודיע על כך מיד למפקח ולקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול.

  כל הוראות פרק זה באות בנוסף לאמור בנספח הביטוח המצורף להסכם.

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

  1. הפרות

  מוסכם בזה בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן תהיה העירייה זכאית לקנוס את הקבלן בהתאם:

  נושא הפרה פיצוי מוסכם
  זמינות אי הענות על פי לוח הזמנים המוגדר בסעיף 4.1 עד 4.7 1000 ₪ למקרה
  כח אדם אי התאמת בעלי מקצוע לדרישות 1000 ₪ למקרה
  ציוד וחלפים אי הספקת ציוד וחלקי חילוף תואמים למערכות 5000 ₪ למקרה
  ציוד וחלפים אי הספקת ציוד וחלקי חילוף למזגנים מפוצלים 500 ₪ למקרה
  כלי עבודה חוסר בכלי עבודה מתאימים 500 ₪ למקרה
  תיעוד ורישום אי ביצוע תיעוד ורישום כנדרש במפרט 1000 ₪ למקרה
  ביצוע עבודה אי ביצוע על פי לוח פרוט משימות ועבודות 5000 ₪ למקרה
  תיעוד ורישום רישום כוזב בדף טיפולים 8000 ₪ למקרה
  בטיחות הפרת תקני בטיחות 2000 ₪ למקרה
  זמינות חוסר הענות לטיפול בתקלות "רגילות" 1000 ₪ למקרה
  זמינות חוסר הענות לטיפול בתקלות "דחופות" 2000 ₪ למקרה
  תיעוד ורישום עיכוב בהקמת מערכת ממוחשבת לניהול החוזה 5000 ₪ לחודש

   

   

  • העירייה זכאית לנכות את סכום הקנסות הנקובים לעיל, בהתאם לקביעתו של המפקח ועל פי שיקול דעתו , מכל תשלום שיגיע לקבלן מאת העירייה על פי חוזה זה או בכל דרך חוקית אחרת על פי שיקול דעתה.

   

  • ניכוי הקנסות לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

   

  • אופן ביצוע העבודה
   • במערכות מרכזיות ובמערכות VRF , יבצע הקבלן טיפולים תקופתיים על פי לוח זימון פעולות ורשימת המשימות לביצוע כאמור בדף הטיפולים המצורף כחלק בלתי נפרד ממפרט זה ובתאום עם המפקח, העבודות יעשו בתדירות הנדרשת (ראה נספח פעולות שרות ).

   

  • בנוסף יספק הקבלן שרותי תחזוקה ותיקון שבר מכל סוג שהוא , בהתאם לקריאת תקלה , משך זמן ביצוע התיקון , ומשך זמן תגובה לשרות תעשה לפי האמור בהסכם זה .

   

  • הקבלן יבצע הכנה של המערכות ומעבר בין עונות ההכנה תבוצע בחודשים פבר'- מרץ ויולי – אוגוסט בנוסף לכל טיפול יבצע הקבלן שטיפה וניקוי פילטרים, ניקוי מעבים, בדיקת תקינות כללית.  הערה: ניקוי פילטרים יבוצע ע"י הקבלן בכל מערכות המיזוג, גם בחדשות שתחזוקתן נמצאת עדיין באחריות המתקין.

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

  • הקבלן ינהל רישום ותיעוד מפורט של כל פעולות האחזקה המתבצעות בכל מתקן בסמוך ובמקביל לביצוען, בכלל זה במערכת ניהול האחזקה הממוחשבת המותקנת אצלו (כולל עדכון בסיס הנתונים). הקבלן יספק עותק הדוחות מדי חודש / או בכל תקופה אחרת לגביה יתבקש לעשות כן, של כל פעולות התחזוקה שבוצעו על ידו, לרבות פעולות תחזוקה יזומה ותחזוקת שבר .
  • בכל מוסד ידאג הקבלן להכנת דף הסבר והנחיות לתפעול יומיומי של המערכות – עבור אב הבית / מנהל אחזקה / משתמש. את ההנחיות יכין הקבלן "ברמת משתמש" בהתאם להנחיות המפקח.

   

  • כל רישום יכיל לפחות את המידע הבא:
  • תיאור המערכת
  • תיאור התקלה – במקרה של תחזוקה יזומה , תיאור הפעולות
  • רשימת חלפים שהוחלפו
  • תאריך ביצוע
  • שם המבצע
  • חתימת המפקח / מזמין

   

  • מובהר ומודגש בזה כי אחריותו של הקבלן בכל אחד ממתקני הקירור ו/או ממערכות הקירור כולל את כל המערכות הנלוות לרבות הזנת חשמל , הזנת מים (לרבות מיכל התפשטות )  , מערכות הניקוז , בידוד וכל הנדרש לעבודה מושלמת אחריות הקבלן כוללת את לוחות החשמל, הפיקוד והבקרה למערכות המיזוג וכן מערכות הבקרה והמיתוג החיצוניות שנוספו ויתווספו במסגרת החיסכון באנרגיה וכד' .

   

  • עם תחילת חוזה זה יבצע הקבלן פגישה התחלת עבודה עם אנשי הקשר באתרים השונים, בכל אתר יספק הקבלן הנחיות להפעלה והפסקה מוסכם . בכל פגישה כאמור יש להכין פרוטוקול ולצרפה לתיק האתר. תיק זה כאמור ישמש לכל דוחות השרות והתחזוקה באתר .

   

  • הקבלן יספק בתוך 15 יום מחתימה על הסכם זה תוכנית עבודה, בה יפרטו כל פעולות התחזוקה לפי אתרים ומועדים. התוכנית תאושר ע"י המפקח ותשמש כתוכנית עבודה שנתית. בכל שנה יחדש הקבלן את תכנית העבודה ויאשרה אצל המפקח. סדרי העדיפות יקבעו לפי דרישת המפקח ועל פי שיקול דעתו .

   

  8.10 הקבלן יתחיל את עבודות האחזקה בכל אחת ממערכות המיזוג והמזגנים מיד לאחר  קבלת צו התחלת עבודה.

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                  ______________

  חתימה וחותמת הקבלן                                             תאריך

   

  נספח 1 למפרט המיוחד

  טבלת סוגי מערכות המיזוג ומיקומים

  מיקום היחידה/מערכת מערכת

  מרכזית

  מע' מיני

  מרכזית

  מזגן

  מפוצל

  טון קירור
  בי"ס מצפה ים + 1 43 2 יחידות מקררי מים יחידה אחת 120 ט"ק ויחידה נוספת 60 טון קירור

  סה"כ: 180 ט"ק

  בי"ס צאלים +   29 1 יח' מקרר מים  80  ט"ק
  בי"ס יעלים + 4 34 1 יח' מקרר מים 160 ט"ק
  בי"ס אלמוג   2 77  
  בי"ס ערבה (אולפנה)   4 54  
  בי"ס היובל     7 מערכת VRF באחריות
  אולם ספורט היובל     23  
  בי"ס חבד (שכ' הדקל)   5 56  
  בי"ס בגין + 1 120 מערכת VRF באחריות
  אולם ספורט בגין + 6 8 ארבע יחידות פקאג' בתפוקה של 30 ט"ק כל אחת סה"כ 120 טון קירור
  בי"ס גולדווטר + 2 102 מערכת VRF 380 ט"ק , יחידה קירור מים אולם ספורט 80 ט"ק, סה"כ : 460 טון קירור
  אשכול פיס +   1 1 יח' קירור 80 ט"ק, 2 יחידות פקאג' של 15  ט"ק כל אחת, סה"כ: 110 טון קירור
  אולם ספורט אלון + 7   1 יח' קירור 160 ט"ק
  מרכז אקדמיה אלון       מערכת VRF באחריות
  בי"ס ברנקו וייס (אורים הישן)   3 53  
  בי"ס אורים +   5 מערכת VRF מתוצרת LG בתפוקה של 203 ט"ק
  בי"ס אופיר   8 59  
  בי"ס הרי אילת   2 51  
  אולם ספורט  הרי אילת  

  +

      4          יחידות פקאג'  15.5 ט"ק כל אחת בתפוקה כוללת של 62 ט"ק ובנוסף מערכת VRF בתפוקה של 16 ט"ק

  סה"כ תפוקה באולם: 78 ט"ק

  בי"ס עציון גבר כולל אולם הספורט   4 84  
  אולם ספורט צאלים +   1 מערכת VRF 140 ט"ק
  בי"ס רבין כולל אולם הספורט + 20 25 3 יח' קירור 120 ט"ק כל אחת, סה"כ: 360 ט"ק
  בית ספר ים סוף שחמון רובע 9     74  
  אולם ספורט ים סוף +     4 יחידות פקאג' בתפוקה כוללת של 73 ט"ק. ובנוסף מערכת VRF בתפוקה של 16 ט"ק. סה"כ :89 ט"ק
  בית ספר גלים   4 64  
  אולם ספורט בי"ס גלים +   2 יחידה אחת פאקג' בתפוקה של  38 ט"ק
  מרכז לבטיחות בדרכים (רבין)   1 3  
  בי"ס ימין הרצוג   4 64  
  ישיבה תיכונית כולל מבנה מגורים     75  
  גני ילדים     260  
  גן אור החיים יעלים   1 7  
  גן אור החיים מאחורי המוקד   1 1  
  גן אור החיים מרכז מור   1 4  
  אגף החינוך +     מערכתVRF בתפוקה של 28 ט"ק.
  תחנת בריאות המשפחה ב'     6  
  תחנת בריאות המשפחה ה'   2 5  
  תחנה לבריאות המשפחה שחמון     7  
  שיטור קהילתי – דקל     6  
  שיטור קהילתי – איזידור     2  
  שיטור קהילתי – שחמון     1  
  שיטור קהילתי – טיילת     1  
  בית חוסן     10  
  חנות יד שניה     3  
  משרדי אגף שירותים חברתיים   1 81  
  משרדי אגף הכנסות +   5 צ'ילר קלימה ונטה בתפוקה של 50 ט"ק.
  משרדי המחלקה הפסיכולוגית +   1 מערכת מולטי סיסטם  בתפוקה של 52 ט"ק ובנוסף 2 יחידות פאקג' לאספקת אוויר צח בתפוקה של 9 ט"ק. סה"כ: 70 ט"ק.
  בית הארז   3 15  
  מרכז עסקים   2 7  
  מחלקת וטרינרית     4  
  משרדי הנהלה (בית התמר)   15 10 מערכתVRFבאחריות
  מתחם אחזקה רכב, שפע ,גנים חטיבת גולני     18  
  רכש ולוגיסטיקה     4  
  אגף תיירות וסיירת תיירות     5  
  מצילים ומרפאה     7  
  מגרשי כדורגל     6  
  בית לנערה במצוקה     10  
  מרכז בראשית     2  
  הון אנושי     1  
  מעון ניצן   2 4  
  מועדונית שלהבת     2  
  משרדי העירייה באגף מנהלה     41  
  בית רובין (קרוואנים)     13  
  בי"ס איילת השחר     63  
  תחנת הסגר לכלבים     1  
  מרכז מורים     4  
  נפגעות תקיפה מינית     3  
  מועדון יחדיו     7  
  תחנת מעבר לאשפה     3  
  מרכז הורים מתבגרים   2 5  
  שירות ייעוץ לאזרח     1  
  גני חב"ד   1 23  
  מרכז לילדים אוטיסטים   3 6  
  מרכז צעירים   1 6 ובנוסף 3 מערכות "מולטי" בתפוקה של 5 טון קירור כל אחת. סה"כ: 15 ט"ק
  הנהלת חשבונות     10  
  משרדי הנדסה + 2   2 יחידות קלימה ונטה בתפוקה של 25 ט"ק כל אחת סה"כ : 50 ט"ק
  גלריה לאומנות     8  
  מוזיאון אילת עירי   2 11  
  אולם ספורט ימין הרצוג +   5 שני יחידות פקאג' בתפוקה של 25 ט"ק כל אחד סה"כ: 50 ט"ק
  מועדון השיט     11  
  תחנות אוטובוס ממוזגות   2    
  סה"כ:

   

    סה"כ מזגנים מיני מרכזיים 113 סה"כ מזגנים מפוצלים 1796 סה"כ טון קירור כולל מערכות VRF  2376

   

  הערה:

  הפירוט הנ"ל הינו להערכה בלבד. התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה חלות על כלל מערכות המיזוג והקירור בכל המוסדות כפי שפורטו לעיל ובכל מוסד עירייה נוסף ככל שלא קיבל ביטוי במפרט זה, כולל מערכות נוספות שיותקנו במהלך תקופת ההסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  נספח 2 למפרט המיוחד

  לוח זימון פעולות ודפי טיפולים

   

  מס' דפי טיפולים ח ו ד ש י ם
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. לוח חשמל     נ     ת     מ     ת
  2. יח' מ"א עצמאית – חימום בחשמל     נ     ת     מ     ת
  3. יח' מ"א עצמאית – חימום משאבת חום     נ     ת     מ     ת
  4. מדחס קירור     נ     ת     מ     ת
  5. מעבה אוויר     נ     ת     מ     ת
  6. מפוח אוויר צנטריפוגלי     נ     ת     מ     ת
  7. משאבת מים צנטריפוגלית     נ     ת     מ     ת
  8. מערכת הזנת כימיקלים     נ     ת     מ     ת
  9. מיכל התפשטות     נ     ת     מ     ת
  10. יחידת טיפול באוויר אזורית קירור מים     נ     ת     מ     ת
  11. יחידת מפוח נחשון     נ     ת     מ     ת
  12. מערכת צנרת ואביזריה     נ     ת     מ     ת
  13. מחליף חום מים- מים     נ     ת     מ     ת
  14. מזגן מפוצל – יחידה מיני מרכזית     מ                  
  15. מערכת VRF     מ           מ      

  סוגי הטיפולים

  י –              יומי                          ת     –    תלת חודשי

  ש –             שבועי                       מ     –    חצי שנתי

  ח –             חודשי                       נ      –    שנתי

  ד –              דו חודשי

   

   

   

    דוח  טיפולים
  לוח חשמל
  מס' תדירות

  ביצוע

  ביצוע

  במצב

  שם הפרויקט   בוצע תוקן הערות
  מקום הבדיקה  
  מבצע חשמלאי
  הוראות לביצוע
  1 ת פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה      
  2 ת פ הקשב לרעשים חריגים      
  3 ת פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים      
  4 ת פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתח בכל פאזה      
  5 ת פ בדוק פעולת מפסקים, מתגים ולחצנים      
  6 ת ס נתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי נתיכים שלמים      
  7 ת ס בדוק מגעי מפסקים, וודא שאין פיח      
  8 ת ס הידוק ברגי מגעים, חיבורי מהדקים בכל לוח      
  9 ת ס בדוק ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד      
  10 ת ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים      
  11 ת ס הפעלה נסיונית של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת תפקוד      
  12 ת ס בדיקת הארקת הלוח, גוף, דלתות      
  13 ת פ בדוק שלמות תוכניות החשמל      
  14 ת ס ניקוי חיצוני, תיקוני צבע      
  15 ת פ בדיקת איזון פאזות      
  16 נ פ בדוק תקינות מגע אש      
  הערות: _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

   

  תאריך:
  שם המבצע:
  אישור המפקח:

   

  סוגי הטיפולים

  י –  יומי             ש- שבועי                       ח- חודשי            ד – דו חודשי       ת – תלת חודשי

  ע – עונתי           מ- חצי שנתי                   נ – שנתי           הביצוע כשהציוד במצב –

  ס – סטטי, פ – פעולה

   

   

   

   

    דוח טיפולים
  משאבת מים:

  נתונים מזהים: יצרן _______ דגם: ______ שנת ייצור _____

  מס' יצרן ______ סימן בעירייה: ________

    נתונים נקובים
    ספיקה ______ (מ"ק\שעה)
    עומד    ______ (מטר מים)
    זרם עבודה    ______ (אמפר)
    מקדם הספק    ______
    הספק חשמל נקוב ______ קו"ט  _______ כ"ס
  מס' תדירות

  ביצוע

  ביצוע

  במצב

  שם הפרויקט   בוצע תוקן הערות
  מקום הבדיקה  
  מבצע טכנאי או מכונאי קירור
  הוראות לביצוע
  1 ת פ קרא ורשום לחצי מים, לחץ יניקה _______

  אטמ', סניקה ________ אטמ'

  עומד _______ מטר מים. סטייה מעומד נקוב _______ מטר מים

       
  2 ת פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים, בדוק נזילות מים      
  3 ת פ בדוק במגע יד את טמפ' כל המיסבים      
  4 ת פ הפעל משאבה רזרבית לניסיון      
  5 ת ס בדוק גובה שמן      
  6 נ ס בדיקת צירי המשאבה (ALINGMENT)      
  7 נ ס הידוק חיבורי החשמל למנוע המשאבה      
  8 נ ס ניקוי פתחי אוורור של המנוע ובדיקת מניפת האוורור      
  9 נ פ זרם עבודה במצב פעולה רגיל ____אמפ',

  סטייה מזרם נקוב ______ אמפר

       
  10 נ פ מקדם הספק במצב פעולה רגיל ____

  סטייה מקדם הספק נקוב ______

       
  11 נ פ הספק חשמל במצב פעולה רגיל ____ קו"ט

  סטייה מהספק חשמל נקוב ______ קו"ט

       
  הערות: _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

   

  תאריך:
  שם המבצע:
  אישור המפקח:

   

  סוגי הטיפולים

  י –  יומי             ש – שבועי                      ח- חודשי                        ד – דו חודשי

  ת – תלת חודשי   ע – עונתי                       מ- חצי שנתי                   נ – שנתי

  הביצוע כשהציוד במצב – ס – סטטי, פ – פעולה

   

   

   

  דוח טיפולים  
  צ'ילר – יח' קירור מים

  נתונים מזהים:

  יצרן _______ דגם: ______ שנת ייצור _____

  מס' יצרן ______ סימן בעירייה: ________ סוג יחידה ______ סוגי מדחסים ________ כמות מדחסים _______ כמות מעגלי קרר _____ כמות דרגות פריקה במדחס (מסוג בוכנתי) _____

  סוג קרר ______

   
  נתונים נקובים  
  הספק קרור ____ (טון קרור) בטמפ' חוץ  C___  ומים קרים (ספקה וחזרה)  C__  
  COP _______  
  ספיקת מים קרים ______ (מ"ק\שעה)  
  מפל לחץ מים קרים    ______ (מטר מים)  
  זרם עבודה כולל    ______ (אמפר)  זרם עבודה לכל מדחס ___ (אמפר)  
  מקדם הספק כולל    ______  
  הספק חשמל נקוב ______ קו"ט  _______ כ"ס

  הספק חשמל לכל מדחס _______ קו"ט, כ"ס

   
  מס' תדירות

  ביצוע

  שם הפרויקט   בוצע תוקן הערות
  מקום הבדיקה  
  מבצע חשמלאי
  הוראות לביצוע
  1 ש רשום: לחץ יניקה _____ (בר, ק' פסקל, (PSI, לחץ דחיסה ____ , (בר, ק' פסקל, (PSI לחץ שמן ______ , (בר, ק' פסקל, (PSI      
  2 תנ רשום: טמפרטורת יניקה C _____, טמפרטורת דחיסה ____, טמפרטורת קו נוזל בכניסה לשסתום התפשטות C _____, טמפרטורת אוויר חיצוני (יבשה) C _____      
  3 תנ רשום: טמפ' מים קרים בכניסה לצ'ילר _____ C*, טמפ' מים קרים ביציאת צ'ילר _______ C*      
  4 ת נקה מסננים במערכות המים      
  5 ת בדוק תקינות הבידוד      
  6 נ מודדי טמפ' ומודדי לחץ – בדוק ושפץ במידת הצורך      
  7 נ פרק ושפץ ברזי פיקוד במידת הצורך      
  8 מ בדוק הידוק ברגים      
  9 נ בדוק מערכת פריקת דרגות      
  10 נ בדוק תקינות משאבת שמן      
             
             
             
             
             
      מנועים      
  11 נ חזק חיבורי חשמל      
  12 ת בדוק בידוד קו הזנה למנועים      
  13 נ בדוק הארקות      
  14 ת בדוק צריכת חשמל במצב עבודה רגיל:

  מתח ___ (וולט), זרם (צ'ילר וכ"א מהמדחסים)  ____(אמפ)', סטייה מזרם נקוב ______ (אמפר), מקדם הספק במצב פעולה רגיל (צ'ילר)  ____ סטייה מקדם הספק נקוב ______ הספק חשמל במצב פעולה רגיל (צ'ילר וכ"א מהמדחסים)  ____ קו"ט

  סטייה מהספק חשמל נקוב ______ קו"ט

       
             
      צנרת גז ואביזריה      
  15 ת בדוק הצנרת לרעידות      
  16 ח הפעל ובדוק תקינות ברזי הסגירה השונים      
  17 ת בדוק תקינות שסתום סולונואידי      
  18 ת בדוק תקינות שסתום התפשטות, בדוק כוונון שיחון בשסתום התפשטות, משאבי לחץ חיצון ברגש(?)      
  19 ת בדוק תקינות הבידוד וציפוי הבידוד בצנרת הגז והמים      
  20 ת בדוק זכוכית מראה לקרר בקו הנוזל      
      כללי      
  21 ת בדוק והדק חיבורים חשמליים של אביזרי פיקוד ובקרה      
  22 ת בצע תיקוני צבע      
  23 נ החלפת שמן במדחס      
  24 נ החלפת אבני ייבוש      
  25 ת שטיפת מעבי אוויר      
  26 ח ניקוי מעבי אוויר      
  תאריך:  
  שם המבצע:  
  אישור המפקח:  

  סוגי הטיפולים

  י –  יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד -דו חודשי, ת -תלת חודשי, ע – עונתי, מ- חצי שנתי,  נ – שנתי

  הביצוע כשהציוד במצב – ס – סטטי, פ – פעולה

   

   

    דוח טיפולים
  יחידת טיפול אוויר מרכזית
    נתונים מזהים:

  יצרן _______ דגם: ______ שנת ייצור _____

  מס' יצרן ______ סימן בעירייה: ________ סוג יחידה ______

  הרכב __________________________________________

  מצאי ברז בקרת מים קרים (דו או תלת-דרכי) ____________

  דמפרים(אוויר אספקה, אוויר חוזר, אוויר חיצוני, אוטומציה) ______________________________________________

    נתונים נקובים
    הספק קרור ____ (טון קרור)
    ספיקת מים קרים ______ (מ"ק\שעה)
    ספיקות אוויר (אספקה, חוזר, חיצוני) ______ (מ"ק\שעה)
    זרם עבודה    ______ (אמפר)
    מקדם הספק   ______
    הספק חשמל נקוב ______ קו"ט  _______ כ"ס
  מס' תדירות

  ביצוע

  ביצוע

  במצב

  שם הפרויקט   בוצע תוקן הערות
  מקום הבדיקה  
  מבצע טכנאי קירור
  הוראות לביצוע
  1 ת פ בדיקה חזותית של היחידה, רעש חריג, רעישות, נזילות, הזעה      
  2 ת ס בדיקת מצב רצועות בכיוון מתח הרצועות      
  3 ת ס ניקוי החלפת מסנני אוויר      
  4 ת ס ניקוי בריכת הניקוז בכל היציאות והמחברים      
  5 ת פ בדיקת יחידת הבקרה, מפסקי דגל, ברזים חשמליים, מדפים (כולל מצבי פתיחה ב- %) וכד'      
  6 נ ס ניקוי מסנני מים      
  7 נ ס ניקוי גוף היחידה, דלתות, מדפים וכד'      
  8 נ ס ניקוי סוללות      
  9 נ ס בדיקת חיבורים גמישים      
  10 ת ס בדיקה והידוק כל חיבורי החשמל ובדיקת הארכה      
  11 נ ס הידוק ברגים      
  12 נ ס תיקוני בידוד      
  13 נ ס בדיקת איטום פנלים ותיקון סרטי אטימה      
  14 נ ס ניקוי כללי, הסרת חלודה, תיקוני צבע      
  15 ת פ בדיקת טמפרטורות:

  אספקה C ______ חוזר C ________ חיצוני C ______

       
  16 ת פ בדיקת דמפרים ממונעים וברז מים קרים ממונע      
  17 ת פ בדיקות צריכת חשמל: מתח ____ (וולט), זרם _____ (אמפר), מקדם הספק _____, הספק ____ (קו"ט). סטיות מערכים נקובים      
  הערות: _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

   

  תאריך:
  שם המבצע:
  אישור המפקח:

   

  סוגי הטיפולים

  י –  יומי

  ש-  שבועי

  ח- חודשי

  ד –  דו חודשי

  ת – תלת חודשי

  ע – עונתי

  מ- חצי שנתי

  נ – שנתי

  הביצוע כשהציוד במצב – ס – סטטי, פ – פעולה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    דוח  טיפולים
  מפוח אוויר
    נתונים מזהים:

  יצרן _______ דגם: ______ שנת ייצור _____

  מס' יצרן ______ סימן בעירייה: ________

    נתונים נקובים
    ספיקת אוויר ______ (מ"ק\שעה)
    זרם עבודה    ______ (אמפר)
    מקדם הספק   ______
    הספק חשמל נקוב ______ קו"ט  _______ כ"ס
  מס' תדירות

  ביצוע

  ביצוע

  במצב

  שם הפרויקט   בוצע תוקן הערות
  מקום הבדיקה  
  מבצע טכנאי קירור
  הוראות לביצוע
  1 ת פ הקשב לרעש חריג, רעידות      
  2 ת ס בדוק מצב רצועות והחלף לפי הצורך      
  3 ת ס נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר      
  4 ת פ בדיקות צריכת חשמל: מתח ____ (וולט), זרם _____ (אמפר), מקדם הספק _____, הספק ____ (קו"ט). סטיות מערכים נקובים      
  5 נ ס הדק ברגי חיזוק של המפוח      
  6 נ ס בדוק שלמות חיבורים גמישים לתעלות מיזוג אוויר      
  7 נ ס בדוק הפעלה מקרוב ומרחוק      
  8 נ ס בדוק והדק חיבורי חשמל למפוח      
  9 נ ס בדוק הארכת מנוע וגוף המפוח      
  10 נ ס נקה חלודה ובצע תיקוני צבע      
  הערות: _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

   

  תאריך:
  שם המבצע:
  אישור המפקח:

   

  סוגי הטיפולים

  י –  יומי             ש- שבועי           ח- חודשי            ד – דו חודשי                   ת – תלת חודשי

  ע – עונתי           מ- חצי שנתי       נ – שנתי            הביצוע כשהציוד במצב – ס – סטטי, פ – פעולה

   

   

   

   

  טיפול ואחזקה למערכות מיזוג VRF

   

  מערכות VRF דומות למערכות המיזוג המרכזיות כאשר כל יחידות הפנים מחוברות למעבה ע"י צנרת גז ומפצלים מיוחדים המסופקים ע"י היצרן.

  המדחסים הינם מדחסיScroll . כל מדחס מהווה חלק קטן יחסית מהמערכת כולה, לכן אין צורך בשירות למדחסים ובמקרה הצורך ניתן להחלפה נוחה ומהירה.

  יש לשמור על פילטרים נקיים, זרימה תקינה בצינורות ובתעלות, לחצים נכונים, גז במידה הנכונה.

  האחזקה השוטפת והשיטתית במערכות VRF  דומה למערכות המיזוג המרכזיות.

  האחזקה כוללת 4 טיפולים יזומים בשנה (טבלאות טיפולם בהמשך) כאשר בכל מקרה קובעות הנחיות החברה שסיפקה את מערכות הנ"ל (לא הקבלן המתקין).

  המחיר השנתי לטיפול במערכות אלה (מפורט בטבלת המחירים המצורפת) נקבע בהתאם לטון הקירור של המערכת וכולל את כל עבודות האחזקה, חלקי חילוף מערכות פיקוד ובקרה וכד', ניקוי פילטרים, טיפול מלא וחלפים במערכת המרכזית ובמאיידים וכו' בהתאם למפורט במפרט המיוחד למערכות המרכזיות והאחרות.

  עד העברת המערכות הנ"ל לאחזקת הקבלן (תקופת האחריות), יבצע הקבלן ניקוי פילטרים בלבד 4 פעמים בשנה וזאת במחיר האחזקה השוטפת בה זכה במכרז.

  למען הסר ספק, אחריות הקבלן הזוכה כוללת כל מערכות המיזוג העירוניות כולל הנמצאות עדיין באחריות המתקין. בעת צורך בטיפול שוטף ו / או תקלה, יזמין הקבלן את החברה האחראית, ילווה ביצוע התיקון טיפול עד לפתרון מלא ומשביע רצון (כלול במחיר האחזקה השוטפת) וזאת עד לקבלת המערכות לטיפולו המלא – בתשלום בהתאם לתעריף שבטבלה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

   

 • נספח ג'

   

  מכרז / חוזה מס' 13/2023

  בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר

  בעיריית אילת ובמוסדותיה

   

  כתב כמויות – מחירים לפני הנחה או תוספת

   

  מס'

  סד'

  תיאור העבודה

   

  סוג המערכת כמות מחיר ליחידה טון קירור

  לחודש

  מחיר לטון קירור לחודש אחד לכל הכמות בסעיף סך הכל ל 12 חודשים

  לכל הכמות בסעיף

  1 ביצוע עבודות תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אוויר בכל משרדי ואתרי עיריית אילת ובמוסדותיה כמפורט במפרט המיוחד מערכות

  מרכזיות כולל מערכות  VRF

   

  2376

  טון קירור

   

  18

   

  42,768

   

  513,216

  2 ביצוע עבודות תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בכל משרדי ואתרי עיריית אילת ובמוסדותיה כמפורט במפרט המיוחד –  מכל סוג ובכל הספק במערכות מיני מרכזיות  

   

  113

  יחידות

   

   

  110

   

   

  12,430

   

   

  149,160

  3 ביצוע עבודות תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בכל משרדי ואתרי עיריית אילת ובמוסדותיה כמפורט במפרט המיוחד –  מכל סוג ובכל הספק במזגנים מפוצלים  

  1796

  יחידות

   

  74

   

  132,904

   

  1,594,848

  4 ביצוע עבודות תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בכל משרדי ואתרי עיריית אילת ובמוסדותיה כמפורט במפרט המיוחד –  מכל סוג ובכל הספק במערכות אוורור ומפוחים  

  60 יחידות

   

  23

   

  1,380

   

  16,560

  5. תשלום בעבור שעת עבודה לצוות תחזוקה בשבת או חג לפי הוראת המנהל כל סוגי המערכות שעת עבודה 500

  לש"ע

  לא לסיכום לא לסיכום

   

   

  סך הכל לכל המערכות מחיר לחודש אחד כולל מע"מ

   

  189,482

   

   

  סך הכל לכל המערכות מחיר ל 12 חודשים כולל מע"מ

   

  2,273784

   

   

   

   

   

   

   

  ______________                                                 ________________

  תאריך                                                             חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  *המחירים בש"ח וכוללים מע"מ.

   

   

   

   

   

  מכרז / חוזה מס' 13/2023

  בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר

  בעיריית אילת ובמוסדותיה

   

   

  הצעת מחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  (יש לסמן את אחת מהאופציות מטה)

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז הנחה.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז תוספת.

   

   

  הנחה – הפחתה ממחירי כתב הכמויות.

   

   

  הצעת המחיר המוגשת בזה על ידי המציע הינה לכל מחירי כתב הכמויות וכוללת מע"מ.

   

  הצעת המחיר הינה בשקלים חדשים ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף התמורה בהסכם.

   

  הצעת המחיר תשקף את כל התמורה לה יהא זכאי הספק וזאת עבור כלל השירותים בהם מחויב הספק על פי מכרז זה .

   

   

   

   

   

  ______________                                           __________________

  תאריך                                                    חתימה וחותמת ספק

 • נספח ד'

   

  הצהרת קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, לרבות תפרוסת האתרים בהם נדרשים שירותי התחזוקה ותנאי הגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי ובהסתמך עליהם ניתנה הצעתי למכרז זה.

   

  הנני מצהיר ומאשר כי יש לי ולעובדי את הידע והניסיון בתחזוקת המערכות המפורטות במסמכי המכרז לרבות מערכות  VRF מרכזיות.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף בטרם החתימה על ההסכם, את ערבות המקור שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות ביצוע כאמור תופקד על ידי הקבלן לכל אזור בנפרד ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

  כמו כן הנני מתחייב להמציא בטרם חתימת ההסכם, אישור על קיום ביטוח בנוסח המפורט בנספח.

   

  ברור וידוע לי כי מדובר בביצוע עבודות במוסדות עירייה לרבות מוסדות חינוך בהם קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ו/או מבקרים ו/או עובדים ולפיכך אעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך במהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן הנני מתחייב להבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים במוסדות אלה בעת ביצוע העבודות ולצורך כך לבצע על חשבוני, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), להתקין שלטי ו/או אמצעי אזהרה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור ובטיחותו.

   

  כמו כן הנני מתחייב להמציא עבור כל עובד מטעמי אשר אמור לספק שירות במוסד חינוכי אישור היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :                   ______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         ______________________

   

  כתובת המציע :              ______________________

   

  כתובת דוא"ל :              ______________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        ______________________

   

   

   

 • נספח ה'

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשת מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 13/2023 בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 100,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 25/10/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשת מקור רק לאחר זכייה במכרז

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 200,000 ₪ (במילים: מאתיים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 13/2023  בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ו

   

  נספח ביטוח

   

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן כי תוך 7 ימים מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה – המוקדם משניהם, ובמשך כל משך תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, בחברת ביטוח מורשית בישראל, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח – קבלן לביצוע מיזוג אויר, המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן להלן: "אישור עריכת הביטוח".
   על אף האמור לעיל, מתחייב הקבלן להמשיך ולהחזיק בפוליסה לביטוח אחריות המוצר כאמור בסעיף 3 לאישור עריכת הביטוח גם לאחר תום תקופת ההסכם וזאת לתקופה של, לפחות, 7 שנים מתום תקופת ההסכם או כל עוד עלולה להיות לו חבות חוקית – המאוחר מבין המועדים.

   

  1. ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, תוך 7 ימים מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה – המוקדם משניהם, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום על ידי המבטח. בנוסף, מתחייב הקבלן כי לא יאוחר מ-14 יום טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ימציא הקבלן לעירייה אישור עריכת ביטוח חדש בגין חידוש הביטוחים לתקופה נוספת כך שיהיה בכל עת בידי העירייה, במשך כל תקופת קיומו של ההסכם, אישור עריכת ביטוח תקף.

   

  1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור לא הומצא לה במועד כאמור בסעיף 2 לעיל.

   

  1. למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בכל התחייבויות הקבלן לרבות על-פי הסכם זה.

   

  1. ביטוחים נוספים – מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי תוך 7 ימים מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה – המוקדם משניהם ובמשך כל משך תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:

   

  5.1        ביטוח לכלי רכב הנכנסים לחצרי המבוטחים במהלך תקופת ביצוע העבודה – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל1970-. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ 500,000- ש"ח בגין ארוע אחד.

   

  הגדרה: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע – כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.

   

  5.2     ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר של הקבלן שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח זה, אך הפטור מאחריות כמפורט בסעיף 7 להלן יחול גם לגבי כל אבדן או נזק כאמור לעיל, כאילו נערך הביטוח בגינו.

   

  5.3     כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוחי הקבלן האחרים.

   

  1. הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי העירייה, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיה של העירייה בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.

  הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני  משנה, לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית.

  קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן תתואם מראש עם נציג מוסמך של העירייה.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  1. הקבלן פוטר את העירייה, עובדיה, מנהליה ואת כל הפועלים מטעמה, מכל חבות בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי העירייה ו/או לאתרי העבודה והוא ישפה את העירייה וכל הנ"ל בגין כל תביעה שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לרכוש כנ"ל.

   

  1. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  1. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  1. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  2. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבור העירייה ובכל מקרה כל עוד הסכם ההתקשרות בינו ובין העירייה תקף אף אם ההסכם לא הוארך פורמאלית.

   

  1. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות כמפורט בסעיף 5.1 לעיל וכן בסעיפים 1, 2 ו-3 לאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

   

       הפרת האמור בנספח זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

       מצ"ב: טופס "אישור עריכת ביטוח – קבלן מיזוג אויר".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  אישור עריכת ביטוח – קבלן מיזוג אויר

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לפני חתימת חוזה

   

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

  מכרז לתחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אוויר בעיריית אילת ובמוסדותיה

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  ת.ז./ח.פ.

   

  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309

  313

  314

  316

  328

  צד ג'   ביט     2,000,000 302 

  304

  307

  309 

  315

  318

  322 

  328 

  329

  336

  337

  אחריות מעבידים   ביט     6,000,00 לתובע, 20,000,000 לתקופה 309 

  319

  328 

  350

  אחריות מקצועית   ביט     1,000,000 301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 ( 6 חודשים)

  חבות מוצר   ביט     1,000,000 302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  029  התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

 • נספח ז'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

 • נספח ח'

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף__________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון__________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _____________

   

  _______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

   

   

   

   

  נספח ט'

   

   

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • נספח ט'

   

   

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

  נספח י'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                              נספח יא'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

   

   

 •                                                                                                 נספח יב'

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

  נספח יג'

   

   

   

  החלקים בהצעה המהווים סוד מסחרי או עסקי

   

  להלן החלקים בהצעה המהווים סוד מסחרי או עסקי של המציע:

   

  # הסעיף בהצעה הנושא הסבר מדוע מדובר בסוד מסחרי/ עסקי
         
         
         

   

   

  1. ידוע ל י כי אי -סימון חלקי ם בהצעתי כסודיים מהווה הסכמה למסירת חלקים אלה לעיונם של מציעים אחרים, ככל שאוכרז כזוכה במכרז. זאת, למעט זהות הלקוחות ואנשי הקשר אשר שימשו את ועדת המכרזים לצורך מתן ניקוד האיכות, אשר בכל מקרה לא ייחשפו במסגרת הליכי העיון.

   

  1. ידוע לי כי סימון חלקים בהצעתי כסודיים מהווה הסכמה מצידי לכך שחלקים אלו יחשבו סודיים גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, ומכאן שאני מוותר על הזכות לעיין בהם.

   

  1. ידוע לי כי בכל מקרה, הסמכות ושיקול הדעת בדבר היקף זכות הע יון מסורים לוועדת המכרזים בלבד; וככל שוועדת המכרזים תחליט לאפשר עיון בחלקים מההצעה שהוגדרו על ידי כסודיים, תינתן לי על כך התרעה מראש, תוך מתן אפשרות להשיג על כך.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ___________________