מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 9/2022 בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת, מועד אחרון להגשת הצעות 16.5.22 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת – בית ספר יסודי "יעלים" בשכונת יעלים בשדרות יעלים באילת והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן קישור לחוברת מסמכי המכרז בPDF מסמכי מכרז מערכת אנרגיה מתחדשת של מוסד חינוכי באילת – לעיון בלבד

 

 

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • עיריית אילת

   

  חוזה

   

  בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

   

  עפ"י מכרז פומבי מס' 9/2022

   

  שנערך ונחתם  באילת  ביום ____ לחודש _____ בשנת 2022

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  ( להלן – "העירייה" ו/או "המזמין" )

   

   

  לבין

   

  שם הקבלן/החברה _____________________

   

  ח.פ. / ע.מ.   ____________________

   

  כתובת  ____________________________

   

  טלפון _________________

   

  דואר אלקטרוני_________________________________

   

   

  ( להלן – "הקבלן" )

   

   

   

   

  הואיל   והמזמין רוצה בביצועו של המבנה כהגדרתו בחוזה זה, דהיינו תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת – בית ספר יעלים והכל כאמור בחוזה זה על נספחיו.

   

  והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן תמורת סכום כולל של _____________ ₪ כולל מע"מ (ובמילים: ______________________________________________ ש"ח) כולל מע"מ.

   

   

   

  מבוא

   

  1. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  • (א). כתב הזמנה והנחיות;
  • (ב). מפרט כללי, מפרט מיוחד ;
  • (ג). הצעת הקבלן;
  • (ד). הצהרת הקבלן; אחריות, תחזוקה, המשך תחזוקה
  • (ה). ערבויות;
  • (ו). אחריות וביטוח;
  • (ז). הוראות בטיחות;
  • (ח). מסמכים ותשלומים;
  • (ט). פרטי הקבלן / נתוני בנק;
  • (י). קבלת עבודות;
  • (יא). הצהרת העדר תביעות;
  • (יב). פקודת שינויים;
  • (יג). תעודת גמר;
  • (יד). הצהרה והתחייבות;
  • (טו). תצהיר לפי חוק עסקאות;
  • (טז). תצהיר אי תיאום מכרז.
  1. II. בתמורה לביצוען בשלמות, בפועל ובמועד של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה כמפורט ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.

   

  . IIIיובהר ויודגש כי לא ישולמו התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים. לפיכך, סעיף תנאי התשלום בחוזה יחול בשינויים המחויבים.

   

  1. IV. המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו וכולל אף את הצהרות העירייה.

   

  1. V. תקופת ביצוע : עד שישה חודשים מהמועד בו נמסר צו התחלת עבודה.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  מפתח

   

  פרק א' – כללי

   

  סעיף 1 – הגדרות……………………………………………………………………………. 5-6

  סעיף 2 – תפקידו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן………………………………. 6-7

  סעיף 3 – הסבת ההסכם…………………………………………………………………… 7

  סעיף 4 – היקף ההסכם……………………………………………………………………. 7

  סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים…………………………………… 8

  סעיף 6 – אספקת תכניות………………………………………………………………….. 9

  סעיף 7 – ביצוע העבודות………………………………………………………………….. 9

  סעיף 8 – ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים…………………………………… 9-10

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  סעיף 9 – בדיקות מוקדמות……………………………………………………………….. 11

  סעיף 10 – דרכי ביצוע ולוח זמנים………………………………………………………. 11

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  סעיף 11 – השגחה מטעם הקבלן…………………………………………………………. 12

  סעיף 12 – רשיונות כניסה והרחקת עובדים…………………………………………… 12

  סעיף 13 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות……………. 12

  סעיף 14 – נזיקין למבנה ו/או לעבודות…………………………………………………. 11

  סעיף 15 – נזיקין לגוף או לרכוש…………………………………………………………. 13

  סעיף 16 – נזיקין לעובדים………………………………………………………………… 13

  סעיף 17 – ביטוח על ידי הקבלן…………………………………………………………… 13-14

  סעיף 18 – ביטוח על ידי המנהל………………………………………………………….. 15

  סעיף 19 – פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי  הקבלן………………….. 15

   

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  סעיף 20 – גישת המפקח למקום העבודות……………………………………………… 16

  סעיף 21 – זכויות פטנטים וכיו"ב………………………………………………………… 16

  סעיף 22 – תשלום תמורת זכויות הנאה………………………………………………… 16

  סעיף 23 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים………………………… 16

  סעיף 24 – תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב………………………….. 16

  סעיף 25 – מניעת הפרעות לתנועה……………………………………………………….. 17

  סעיף 26 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים…………………………………… 17

  סעיף 27 – הקשר עם קבלנים אחרים……………………………………………………. 17

  סעיף 28 – סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה……………… 17

   

  פרק ה' – עובדים

   

  סעיף 29 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן……………………………. 18

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  סעיף 30 – אספקת ציוד מתקנים וחומרים…………………………………………….. 19

  סעיף 31 – העדפת טובין מתוצרת הארץ………………………………………………… 19

  סעיף 32 – טיב החומרים והעבודה………………………………………………………. 19-20

  סעיף 33 – בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים……………………………. 21

  סעיף 34 – סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה…………………………………….. 21

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  סעיף 35 – התחלת ביצוע העבודות………………………………………………………. 22

  סעיף 36 – העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן…………………………………….. 22

  סעיף 37 – מועד השלמת העבודות……………………………………………………….. 22

  סעיף 38 – ארכה או קיצור להשלמת העבודות………………………………………… 22

  סעיף 39 – עבודה בשעות היום בימי חול………………………………………………… 23

  סעיף 40 – החשת קצב ביצוע העבודות………………………………………………….. 23

  סעיף 41 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים…………………………. 23

  סעיף 42 – הפסקת עבודה………………………………………………………………….. 24

  סעיף 43 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים……………………………. 25

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  סעיף 44 – שינויים………………………………………………………………………….. 25

  סעיף 45 – הערכת שינויים…………………………………………………………………. 25-26

   

  פרק ט' – השלמה אחריות ותיקונים

   

  סעיף 46 – תעודת השלמה…………………………………………………………………. 26

  סעיף 47 – תקופת אחריות ותיקונים……………………………………………………. 27

  סעיף 48 – פגמים וחקירת סיבותיהם……………………………………………………. 27

  סעיף 49 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46(2), 55(2) ו – 56………….. 27

   

  פרק י' – תשלומים

   

  סעיף 50 – תנאי תשלום……………………………………………………………………. 28

  סעיף 51 – סילוק שכר ההסכם…………………………………………………………… 29

  סעיף 52 – תשלומי יתר…………………………………………………………………….. 29

   

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  סעיף 53 – סילוק ידי הקבלן ממקום העבודות………………………………………… 30-31

  סעיף 54 – קיזוז……………………………………………………………………………… 31

  סעיף 55 – אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות……………………………………….. 32

  סעיף 56 – מס ערך מוסף…………………………………………………………………… 32

  סעיף 57 – שונות…………………………………………………………………………….. 32-33

   

   

   

   

   

  פרק א' – כללי

   

  1. הגדרות

   

  (1)

  "אתר סגור" – מקום ביצוע העבודות שהוא מגודר ויש בו שמירה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

   

  "אתר פתוח" – מקום ביצוע העבודות שאינו מגודר ואין בו שמירה.

   

  "ביצוע העבודות" – ביצוע כל הנדרש לשם החלפת, הקמת והשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים, כתבי כמויות והתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "המזמין" – עיריית אילת ו/או כל נציג אחר מטעמה והכול כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.

   

  "המפרט המיוחד" – מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות לרבות תנאים מיוחדים ונוספים אשר צורפו כנספחים להסכם.

   

  "המפרט" – המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  "הקבלן" – הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שילוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

   

  "המפקח" – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

   

  "העבודות" – תכנון, רכישה, ההתקנה ותחזוקה של מערכת הכוללת מערכת סולארית, מערכות אגירת אנרגיה ומערכות ניהול אנרגיה מבוססת השלת עומסים. כל זאת, לצורך ניתוק בית ספר היסודי יעלים מרשת החשמל המקומית – ייצור מערכת חלוקה "ננו-גריד". המערכת הסולארית תהיה בהספק של כ 150kWp, מערכת אחסון אנרגיה במצברים או מערכת אגירה אחרת (ESS-Energy Storage System) בסדר גודל של כ600kWh לרבות יחידת בקרת הספק (PCU-Power Control Unit) ומערכת ניהול אנרגיה (EMS-Energy Management System) הכוללת השלת עומסים והכל בהתאם להסכם על נספחיו לרבות המפרטים המצורפים להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו.

   

  "חומרים" – חומרים שיסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "טובין"- מערכת הכוללת מערכת סולארית, מערכות אגירת אנרגיה ומערכות ניהול אנרגיה מבוססת השלת עומסים כולה או חלקה, כהגדרתה במפרטים ובנספחים להסכם זה.

   

  "כוח עליון" – "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  "מקום ביצוע העבודות" – המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות. צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המנהל.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  "ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

   

  "ריבית פיגורים" – ריבית פיגורים כפי שהיא מתפרסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר כריבית פיגורים בהעברה לבנקים.

   

  "שכר ההסכם" – שכר ההסכם הינו הן הסכום הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע העבודות כנקוב בהצעת הקבלן.

   

  "תכניות" – התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, מזמן לזמן.

   

  (2)  חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחול על ההסכם.

   

   

  1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן
  • (1) המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הטובין ו/או החומרים שמשתמשים בהם לרבות טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.
  • (2) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה.
  • (3) יומן העבודה יהא בשלושה עותקים (להלן – היומן) וינוהל על ידי המפקח, ביומן יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:
  • (א). מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות.
  • (ב). הציוד ו/או החומרים אשר בהם נעשה שימוש בביצוע העבודות.
  • (ג). תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודות.
  • (ד). העבודות שבוצעו במשך היום.
  • (ה). כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
  • (ו). כל אירוע ו/או מצב דברים הדורש הוצאה תקציבית נוספת אשר אינה כלולה בכתב הכמויות. אין ברישום כדי להוות הסכמת המזמין להוצאה אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המזמין.
  • (ז). כל פרט נוסף שיקבע המפקח.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  • (4) בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן (3) רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.
  • (5) כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.
  • (6) העתק חתום מרישוי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
  • (7) הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
  • (8) אם חלק מהעבודות על-פי ההסכם מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (4), והוראות סעיפים קטנים (5), (6) ו(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
  1. הסבת ההסכם

   

  • (2) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. למען הסר ספק לא תותר העברת ההסכם או חלק ממנו לקבלן משנה אלא אם ניתנה הסכמת המזמין מראש ובכתב.

   

  • (3) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודות, כולו או ממקצתו, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. יובהר כי אין בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של העבודות או של חלק ממנו, לאחר.

       

  • (4) נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי-כוחם ועובדיהם.
  1. היקף ההסכם

  הוראות ההסכם חלות על ביצוע העבודות לרבות המצאת כוח האדם, הטובין, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  1. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
  • (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את ההסכם, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). מפרט מיוחד;
  • (ב). כתב כמויות;
  • (ג). מפרט כללי;
  • (ד). תנאי ההסכם;
  • (ה). תקנים ישראליים.

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

  • (2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרט העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

  בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות לעניין התשלום – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). כתב כמויות;
  • (ב). אופני מדידה מיוחדים;
  • (ג). מפרט מיוחד;
  • (ד). תכניות;
  • (ה). מפרט כללי (ואופני מדידה);
  • (ו). תנאי ההסכם;
  • (ז). תקנים ישראליים.

  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו.

   

  • (3) הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי מחיר מאושר ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן, ככל שיש כאלה.
  • (4) גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. אספקת תכניות
  • (1) מובהר כי על הקבלן לתכנן ולאשר מול המזמינה את התוכניות. העיריה תספק לקבלן תוכניות כלליות של המבנה והסביבה אך האחריות לתוכניות לביצוע מוטלות על הקבלן.
  • (2) עותקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות. והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
  1. ביצוע העבודות
  • (1) הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם על נספחיו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח.
  • (2) המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות תכניות מעודכנות ו/או מתוקנות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.
  • (3) אין במתן הוראה ו/או עדכון תוכניות ו/או עדכון פרטים בכל הקשור לביצוע העבודות, כדי להוות שינוי לשכר ההסכם כפי שנקבע מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן.

   

  1. ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים
  • (1) להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, בטרם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים להסכם. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בהסכם זה. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר ההסכם.
  • (2) הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן (1). על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ-15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.
  • (3) איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, ובתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
  • (4) למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן למזמין לשם הבטחת מחויבויות הקבלן על פי הסכם זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי באחד מן המקרים הבאים :
   • אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים איזה תנאי מתנאי הסכם זה או כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם על ידי הקבלן כחלק מהסכם זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה מההצהרות שניתנו או שיינתנו על ידי הקבלן בהסכם זה או במסמך אחר הנלווה להסכם זה או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.

  חתימת המציע: _________________

  • אם יוצא צו כינוס נכסים נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם יוצא צו פירוק נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם הקבלן או אחד מיחידי הקבלן יקבל החלטת פירוק מרצון.
  • אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן.
  • אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות הקבלן בכל חשבון שהוא, ולא יוסרו תוך 30 יום מהטלתם.
  • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של הקבלן לעומת מצבו בעת חתימת הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של הקבלן: העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת
  • חברים המהווים את הקבלן (במידה והקבלן הוא תאגיד), המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של הקבלן ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בהסכם זה.
  • כל שינוי בהרכב החברים המהווים את הקבלן, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם הקבלן, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי חוק.
  • אם הקבלן או מי מיחידי הקבלן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.
  • אם תופסק העבודה או חלק ניכר הימנה אצל הקבלן או מי מיחידי הקבלן למשך חודשיים או יותר.
  • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של הקבלן.
  • (5) חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי הסכם זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • (6) בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי הסכם זה, יהיו בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל סכום שהקבלן יהא חייב למזמין בכל חשבון שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  1. בדיקות מוקדמות
  • (1) רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודות וסביבותיה, את כמויותיהם וטיבם של הטובין ו/או העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.
  • (2) המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, במידה ונעשו, לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).
  • (3) הקבלן יבצע תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית, ככל שיש צורך בכך, מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו.
  • (4) בחתימתו על הסכם זה יחשב הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו וכולל בין היתר את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות.

   

  1. דרכי ביצוע ולוח זמנים

  (1) (א) המזמין יהיה רשאי לעכב את הוצאת צו התחלת העבודה עד 60 ימים ממועד ההודעה על הזכייה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי אין בעיכוב צו התחלת העבודה כדי לשנות מהצעתו למכרז על נספחיו.

   

  (ב) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמור, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

  במקרים מיוחדים שנקבעו בהסכם, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ-14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.

   

  (ג) בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בהסכם, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

   

  • (2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן(1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (3) הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי ההסכם, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  1. השגחה מטעם הקבלן
  • הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.
  1. רישיונות כניסה והרחקת עובדים
  • (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק על ידו במקום העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות.
  • (2) המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודות לביצוע העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.
  • (3) כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודות לצורך ביצועו.
  • (4) אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודות.
  • (5) הסעיפים הקטנים (2), (3) ו-(4) יחייבו רק כשהדבר נקבע בהסכם.

   

  1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות

  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום ביצוע העבודות כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בהסכם על נספחיו.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

  1. נזיקין למבנה ו/או לעבודות
  • (1) מיום העמדת מקום ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות יהיה הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ו/או העבודות ולהשגחה עליהן. בכל מקרה של נזק למבנה ו/או לעבודות הנובע מסיבה כלשהי – פרט ל-"כוח עליון" בהתאם לסעיף קטן (4) – יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה העבודות על סביבתו במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ועבודות שבוצעו בתקופת האחריות אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות, בהתאם לסעיף 46 בתנאי ההסכם.
  • (3) בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.
  • (4) "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  • (5) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהעבודות, אף בטרם נמסרו העבודות באופן רשמי לידי המזמין, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון".
  1. נזיקין לגוף או לרכוש
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
  • (2) על אף האמור בסעיף קטן (1) הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי דין.
  1. נזיקין לעובדים
  • (1) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15 שלעיל, המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שילוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.
  1. ביטוח על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעיריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כלה ההוצאות שהעיריה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  חתימת המציע: _________________

  • (2) מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • (3) לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • (4) בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • (5) היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • (6) ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • (7) הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • (8) הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • (9) לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • (10) מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • (11) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • (12) הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה, ככל שיערוך, בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעיריה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

  חתימת המציע: _________________

  • (13) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  1. ביטוח על ידי המנהל

   

  • (1) אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי ההסכם על נספחיו, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  (2).       אין באמור בסעיף קטן 1 כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בהסכם זה על נספחיו הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בהסכם המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על פי ההסכם והן על פי דין.

   

   

  1. פיצויי המזמין עקב אי קיום התחייבות על די הקבלן

   

  • הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם את הסכום האמור או לשפות את המזמין מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה.
  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו בגין נזק או אובדן כמפורט בהסכם זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יאפשר לקבלן לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא הקבלן רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת הקבלן לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  1. גישת המפקח למקום העבודות

  הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום ביצוע העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם, וכן לכל מקום שממנו מובאים טובין ו/או ציוד ו/או חומרים כלשהם לביצוע ההסכם.

   

  1. זכויות פטנטים וכיו"ב

  הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בטובין ו/או מתקני העבודות, במכונות ו/או במערכות ו/או  בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

   

  1. תשלום תמורת זכויות הנאה

  אם לביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום העבודות או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמידת הצורך ישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

   

  1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לקבלן ברור וידוע כי מדובר בביצוע עבודות בבית ספר בו קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ולפיכך יעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך מהמהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן יבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), יתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה. בכלל זה יבצע את כל התיאומים הנדרשים לשם כך מול הגורמים המוסמכים.

   

   

  1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
  • (1) הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות העל-קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות – יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום התשתיות, ככל שבוצע כזה, ו/או כל תאום אחר שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.
  • (2) הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כמפורט בהסכם זה על נספחיו אלא אם קיבל וצו התחלת עבודה.

  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות או על-קרקעיות מבלי שקיבל את כל האישורים הדרושים מכל גורם רלוונטי, יהא הקבלן אחראי לכל נזק.

   

  חתימת המציע: _________________

   

  • (3) לקבלן ברור וידוע כי השגת כל האישורים הדרושים הינו באחריותו הבלעדית והמזמין לא יהא אחראי בשום צורה שהיא לאי קבלת אישורים כאמור או לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת אישורים אלה.
  1. מניעת הפרעות לתנועה

  הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודות וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.

   

   

  1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

   

  • (1) אם לביצוע ההסכם יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
  • (2) הקבלן יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
  1. הקשר עם קבלנים אחרים
  • (1) הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן במקום ביצוע העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם.
  1. סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה
  • (1) הקבלן יסלק, כל העת, ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.
  • (2) מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
  • (3) הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

   

  חתימת המציע: _________________

  פרק ה' – עובדים

   

  1. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת למזמין ו/או מי מטעמו להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בהסכם זה על נספחיו.
  • (2) הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו וישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.
  • (3) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.
  • (4) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
  • (5) לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
  • (6) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
  • (7) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.
  • (8) היה ויתבע המזמין ו/או מי מטעמו על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזה ישלם או יחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המזמין. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן למזמין על פי הסכם זה על נספחיו.

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
  • (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש לרבות חיבורים זמניים לתשתיות שונות שנועדו לצורכי העבודה בלבד כגון מונה מים/חשמל במידת הצורך.
  • (2) חומרים שסופקו למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.
  • (3) ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה עם סיום העבודות, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד ו/או המתקנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
  • (4) בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על-פי הוראות סעיף קטן(6) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים(1) עד(3) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף זה כאמור לעיל.
  • (6) אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
  1. העדפת טובין מתוצרת הארץ

  לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם להוראות הדין.

   

   

  1. טיב החומרים והעבודה
  • (1) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ואשר מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בהסכם על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בהסכם על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

  (2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים:

   

  • (ב) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;

  חתימת המציע: _________________

  • (ג) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן.

   

  (3)  (א)  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;

   

  • (ב) אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;
  • (ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הקבלן.
  • (4) הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.
  • (5) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
  • (6) הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין למקום ביצוע העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של הולכי רגל ו/או המשתמשים במקום ביצוע העבודות וימנע הפרעה מכל סוג אחר.

  (7)  (א)  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל ביצוע העבודות;

   

  • (ב) הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע אחרת בהסכם על נספחיו;
  • (ג) בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
  • (8) על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של הטובין המסופקים לצורך ביצוע העבודות, עבור כל אותם טובין שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט גם אם לא קיימת לגביהם דרישה כאמור על-פי דין.
  • (9) סופקו חומרים מסוימים ו/או ציוד על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות.

  חתימת המציע: _________________

  1. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים

   

  • (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
  • (2) הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות או מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.
  • (3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות ההסכם.
  • (5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
  1. סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
  • (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:
  • (א). על סילוק חומרים ו/או ציוד ו/או טובין כלשהם ממקום העבודות או ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים ו/או הציוד ו/או הטובין אינם תואמים לדרישות ההסכם, ועל הבאת חומרים ו/או ציוד ו/או טובין אחרים התואמים לדרישות ההסכם;
  • (ב). על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות או העבודות שהוקם על ידי שימוש בחומרים ו/או ציוד ו/או טובין או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות ההסכם.
  • (2) כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ו/או לציוד ו/או לטובין ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1).
  • (3) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  1. התחלת ביצוע העבודות והעבודות

  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו.

   

  1. העמדת מקום העבודות או העבודות לרשות הקבלן

  לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע העבודות או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום ביצוע העבודות או חלקו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתם בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום ביצוע העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים כפי שנקבע בהתאם למסמכי ההסכם על נספחיו.

   

  1. מועד השלמת העבודות
  • (1) הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתם של העבודות כולן או חלקן תוך התקופה המסוימת כפי שנקבעה בהסכם.
  • (3) ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף 38 שלהלן, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.
  1. ארכה או קיצור להשלמת העבודות
  • (1) ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה את הפסקתה, לפי סעיף 44 בתנאי ההסכם, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודות.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4). למען הסר ספק עיכוב בביצוע העבודות משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה.
  • (3) נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות/העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4).
  • (4) התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:
  • (א) הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות;
  • (ב) הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך 14 יום מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום ה- 14 הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.
  1. עבודה בשעות היום בימי חול

   

  • (1) פרט אם הותנה במפורש אחרת בהסכם על נספחיו, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
  • (2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולקבל את כל האישורים הדרושים על פי דין.

   

  1. החשת קצב ביצוע העבודות
  • (1) היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
  • (2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והחיש את קצב ביצוע העבודות בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

   

  1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
  • (1) אם לא יחל ו/או ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם על נספחיו, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 38 בתנאי ההסכם על נספחיו, ישלם הקבלן למזמין סכום של 1000 ₪ כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין מועד צו התחלת העבודה ועד ביצועה בפועל או על כל יום איחור שבין המועד שנקבע להשלמת העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • (2) במידה והקבלן לא החל בביצוע העבודות, על אף ארכה שניתנה לו לעשות כן, וההסכם שבין הצדדים בוטל בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן, יהא המזמין זכאי לסכום פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה של % 2.5 מערך ההסכם. למען הסר ספק יובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבויות.
  • (3) המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
  • (4) אם לפני השלמת העבודות כולן נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, לפי סעיף 46 בתנאי ההסכם, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן(1), לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.

  חתימת המציע: _________________

   

  1. הפסקת עבודה

   

  • (1) הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים לתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
  • (2) הופסק ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
  • (3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 14 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר קבלת בקשת הקבלן ואישורה על ידי המזמין בכתב.
  • (4) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 35 בתנאי ההסכם, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן (5) במידה והפסקת העבודה מקורה בגורמים אשר אינם תלויים בקבלן, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (6). לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

   

  • (5) לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (4), במידה והקבלן זכאי להם כאמור לעיל, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי באופן יחסי לעבודה שבוצעה בפועל ולמועד הפסקתה לצמיתות, בהפחתה של הסכומים אותם קיבל מהמזמין בהתאם לערך העבודה שבוצעה והכל כפי שיוסכם בין הצדדים. בכל מקרה סכום הפיצוי כאמור לא יעלה על 50% מהערך הכולל של ההסכם.

  למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע ההסכם בשיעור של 75% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם ובכפוף לאמור לעיל.

   

  • (6) (א) רואים את הסכום המתקבל לפי סעיף קטן (5) כשיפוי מלא של הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, וכן הוצאות הקמת מתקנים, הקמה ופירוק של מתקני עזר, הכנת דרכי גישה וכיו"ב.
  • (ב) היה ויוכיח הקבלן כי נגרמו לו הוצאות חריגות מעבר לסכום השיפוי כאמור בסעיף 5 ו- 6 א', יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של ההסכם.
  • (7) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת ההסכם, אך לפני שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל ביצוע העבודות בפועל – יחולו הוראות סעיף קטן (5) ובלבד שסכום הפיצוי לא יעלה על 25% מהערך הכולל של ההסכם.

  חתימת המציע: _________________

  • (8) הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (4), (5), (6) או (7), ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי ולא יאוחר מ-45 יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים.
  • (9) למען הסר ספק, האמור בסעיפים קטנים 1-8 שלעיל, יחול אך ורק אם הפסקת העבודה ע"י המנהל נעשתה בנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן אלא במזמין בלבד.

   

  1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

   

  • (1) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • (2) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  1. שינויים
  • (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות צורתו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של העבודות וכל חלק ממנו – פרט לשינויים מהותיים באופי העבודות – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (2) הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו.
  • (3) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (4) על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום שינוי כספי בערך הכולל של ההסכם תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו באישור ובחתימת המנהל, ללא חתימת גזבר וראש העירייה.
  1. הערכת שינויים
  • (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות ככל שיש כזה, כאמור בסעיף 44 בתנאי ההסכם, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (2) ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי ההסכם, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

  חתימת המציע: _________________

  • (2) לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יתומחרו המחירים לפי מחירון דקל בהנחה של 20 אחוזים.
  • (3) בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), יובאו בחשבון תעריפי ההסכם על נספחיו. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו ערך השינויים על-פי מחירי שוק ידועים ובכפוף לאישור המנהל.
  • (4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר ההסכם – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם כאמור. עברו 14 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר ההסכם.

   

  פרק ט' – גמר, בדק ותיקונים

   

  1. תעודת השלמה
  • (1) הושלם ביצוע העבודות – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח כי העבודות מתאימות לדרישות ההסכם – ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושות, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. המנהל רשאי, על-פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטות ברשימה האמורה.
  • (2) אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותו של המזמין לקבל לידיו את הטובין נשוא העבודות ולהשתמש בהם גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
  • (3) לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של % 6 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.
  • (4) אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן או חלקן והמזמין החזיק בהן, השתמש בהן או עומד להחזיק בהן או להשתמש בהן, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת ההשלמה לגבי חלק מהעבודות. אין באמור כדי למנוע מתן תעודת השלמה נוספת לגבי שאר העבודות.

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

  1. תקופת אחריות ותיקונים
  • (1) לצורך ההסכם, תקופת האחריות פירושה תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של ההסכם על נספחיו לרבות בהתאם לתעודות אחריות באשר לטובין. מניינה של תקופת האחריות יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.
  • (2) נתהווה בעבודות, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח.
  • (3) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (2) יחולו על הקבלן.

   

  1. פגמים וחקירת סיבותיהם

  נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות או בטובין במהלך ביצוע העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם באישור המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות הבדיקה על הקבלן, וכן יהיה על הקבלן לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.

   

  1. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46, 47 ו- 48
  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בסעיפים 46, 47 ו-48 בתנאי ההסכם, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת.
  • כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל יחולו על הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לנכון את ההוצאות האמורות לעיל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת במידה ומגיע לקבלן סכום כאמור או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת במידה וטרם שולם לקבלן סכום כלשהו, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

   

   

  פרק י' – תשלומים

   

  1. תנאי תשלום

   

  שכר החוזה לעניין ביצוע המבנה הינו פאושלי  על פי הצעת הקבלן כפי שנתקבלה ואושרה על ידי המזמין.

   

  • (1) 5% (חמישה אחוזים) כתשלום ראשון עם אישור תכניות

  20% (עשרים אחוזים) כתשלום שני עם סיום הקמת המערכת הסולארית ואישור המנהל

  20% (עשרים אחוזים) כתשלום שלישי עם סיום הקמת המערכת האגירה ואישור המנהל

  20% (עשרים אחוזים עם סיום חיבור מערכות השליטה והבקרה

  5% (חמישה אחוזים) עם קבלת אישורי חברת החשמל, הגנת הסביבה וכיבוי אש

  10% (עשרה אחוזים) עם קבלת תכניות as made ובדיקות off grid

  10% (עשרה אחוזים) עם ביצוע ואישור בדיקות on grid

  10% (עשרה אחוזים) לאחר הפעלה רצופה ומלאה של המערכת במשך שלושה חודשים

  • (2) המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 15 יום.
  • (3) מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (2), יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.

   

  • (א) סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה – 45, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. סכום ההפרש לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.
  • (4) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החלה מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית הפיגורים כאמור, ישולם לקבלן מהיום ה – 91 מיום אישור החשבון.
  • (5) אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.
  • (6) על אף האמור לעיל, בעבודה שמשך ביצועה בחוזה, אינו עולה על ארבעים וחמישה יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תוספת התייקרויות ולא יגיש חשבון ביניים למזמין אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בחוזה זה על תנאיו ונספחיו.

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

  1. סילוק שכר ההסכם
  • (1) לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת העבודות, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

   

  • (2) המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך 28 יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח להסכם ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש על פי נוהל זה. מניין 28 הימים יחל אך ורק לאחר השלמת כל הנדרש על פי הנוהל.

   

  • (3) משכר ההסכם שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו במידה ושולמו, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר ההסכם, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על-פי ההסכם או על-פי כל הסכם אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

   

  • (4) השכר הסופי של ההסכם כאמור לעיל, יאושר לתשלום לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין אישור קבלת עבודות בהתאם לנספחי ההסכם, הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות טיב (ערבות בנקאית אוטונומית מקור) לתקופת האחריות בנוסח שנקבע בנספחי הערבויות להסכם בגובה 5% מהערך הכולל של ההסכם.

   

   

  • (5) לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של ההסכם כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו וערבות בנקאית עד לסיום המחלוקת בגובה של 10% מערך החשבון הסופי שאינו שנוי במחלוקת.

   

  • (6) אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (5), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

   

  • (7) במקרה שיתרת שכר ההסכם לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בהסכם, תישא יתרת שכר ההסכם, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים. ביום ה- 91 ממועד אישור החשבון על ידי המנהל, תשולם לקבלן ריבית הפיגורים כאמור לעיל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר ההסכם בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.

   

  • (8) לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 60 יום מיום השלמת העבודות או העבודות, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר ההסכם. משכר ההסכם שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

   

  1. תשלומי יתר

   

  אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי הסכם זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע מהמזמין לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא להסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  1. סילוק יד הקבלן ממקום העבודות

   

  • (1) המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
  • (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת;
  • (ב) כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בתנאי ההסכם;
  • (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי ההסכם, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
  • (ד) כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב;
  • (ה) כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודות;
  • (ו) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור אם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;
  • (ז) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
  • (ח) כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע ביום התחייבויותיו לפי ההסכם.
  • (2) סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:
  • (א) להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום העבודות, לצורך השלמת העבודות;
  • (ב) לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 14 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

  חתימת המציע: _________________

  • (3) תפס המזמין את החזקה במקום העבודות, יחולו הוראות שלהלן:
  • (א) הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות;
  • (ב) המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים במקום העבודות;
  • (ג) הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;
  • (ד) נתפס מקום העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);
  • (ה) עלה שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את ההסכם בשלמותו (להלן – אומדן שכר ההסכם), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודות, בשל הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים – יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר ההסכם לבין הסכום הכולל כאמור;
  • (4) תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם בהכרח משום ביטול ההסכם על ידי המזמין אלא אם הודיע המזמין לקבלן על ביטולו של ההסכם.
  • (5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי הסכם זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
  1. קיזוז

   

  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי הסכם זה, כל חוב ו/או סכום המגיע לו על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.

  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ו/או הסכום כאמור לעיל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא במסגרת ועל פי תנאי הסכם זה או במסגרת כל הסכם אחר שבינו לבין המזמין.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן ו/או למזמין על-פי כל דין.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                             

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

   

   

   

  1. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות

   

  • (1) אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן ו/או למזמין שליטה עליה והיא בבחינת כוח עליון, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.
  • (2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן (1) יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור – בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים.
  • (3) תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל הסכומים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו. בנסיבות הפסקת עבודה, שהן בבחינת כוח עליון כאמור לעיל, לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 42 שלעיל.
  • (4) הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות – ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

   

  1. מס ערך מוסף

   

  • (1) כל המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בהסכם זה, כולל הצעת הקבלן כוללים מס ערך מוסף.

   

  1. שונות
   • מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי הסכם זה סעיפים 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, הנם מאושיות ההסכם והפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל הנה בבחינת הפרה יסודית המקנה למזמין את הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההסכם ולהביאו לידי סיום וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן ואזי יבוא ההסכם לסיומו במועד שיצוין בהודעה. אם לא צוין בהודעה מועד, יבוא ההסכם לידי סיום בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת המזמין.
   • המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בטרם ישתמש בזכותו על פי האמור ברישא של סעיף זה.
   • המזמין יהא זכאי בנוסף על זכות ביטול ההסכם כאמור לעיל אף לסכום הפיצויים המוסכם כאמור בסעיף 42 ולכל הוצאות נלוות ו/או נזקים שנגרמו לו ולהם הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
   • כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם שום תוקף למעט שינוי שאין בו תוספת כספית ודי בחתימת המנהל על פקודת השינויים יחד עם חתימת הקבלן כדי לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
   • הכותרות בהסכם זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצרכי פרשנות ההסכם על נספחיו.

  חתימת המציע: _________________

  • כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה או נשלחה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי האישור האלקטרוני בנוסף לקבלת אישור טלפוני לרבות שם המקבל ושעת הקבלה.
  • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה תהא לבית משפט השלום באילת ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.

   

   

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  בשם העירייה:

   

  "1.   אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל

  דין.

   

  1. ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים ________."

  התחייבות תקציבית מספר ________________.

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________                                                _______________

  העירייה                                                                    חותמת הרשות

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

   

   

   עורך דין

   

   

   

 • נספח א'

  מכרז פומבי מס' 9/2022

   

  בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת – בית ספר יסודי "יעלים" בשכונת יעלים בשדרות יעלים באילת והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים:
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו יצרן ישראלי ו/או ספק ו/או יבואן מורשה מטעם יצרן בחו"ל של מערכות ניהול ואגירת אנרגיה. יצרן ישראלי יהיה בעל אישור תקף על שמו ממשרד הכלכלה על היותו יצרן ישראלי. משתתף שאינו יצרן יצרף להצעתו כתב הסמכה מיצרן מערכות האגירה המסמיך אותו לספק את מערכות האגירה ולתת שירותי אחזקה ואחריות למשך 10 שנים.
  • ג. מי שהינו בעל ניסיון בישראל או בחו״ל הכולל אספקה, התקנה ותחזוקה של לא פחות מ 5 (חמש) מערכות אגירה עם יכולת של לא פחות מ 100 קוט״ש ובהספק מינימאלי של 20 קו״ט בין השנים 2016 עד 2021.
  • ד. מי שרשום ברשם הקבלנים בסיווג 160 או שיציג קבלן משנה מטעמו העומד בסיווג הנדרש.
  • ה. מי שיצרף להצעתו מפרטים ותכניות לביצוע כאמור להלן.
  • ו. מי שעומדים לרשותו הציוד, הידע וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות.
  • ז. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כמפורט להלן.
  • ח. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ט. מי שהשתתף בסיור ותדרוך קבלנים למכרז זה כאמור להלן.
  • י. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 50,000 ₪. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 16/08/2022,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש למלא ולציין רשימת העבודות בנספח א'-1, להוסיף מסמכים ואסמכתאות נוספים אחרים להוכחת ביצוע ועמידה בדרישת סעיף 2-ד, ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. למעט כמפורט בנספח, מציע לא יכול להעיד על עצמו ועל האסמכתאות להיות מגורמים עבורם בוצעו העבודות.

   

  2.3        יש לצרף העתק רישיון יצרן בתוקף כאמור בסעיף 2-ב.

   

  2.4        יש לחתום על נספח האחריות והשירות המצורף.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  2.5        על כל משתתף להגיש מפרטים מלאים של כל אחת מהמערכות המוצעות:

  1. מערכות אגירה
  2. מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות
  3. מערכות ניהול אנרגיה

   

  בנוסף, כחלק מהגשת המסמכים על כל אחד מהמשתתפים להגיש את פירוט המערכות אותן הוא מתכוון להתקין כולל סוג והספק מערכות סולאריות (פאנלים), סוג, דגם והספק של מערכות האגירה, סוג מערכות ניהול האנרגיה.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או שהורדו מאתר האינטרנט !).

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש הצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  ז. במידה ומצורפות תכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות על ידי מגיש ההצעה וזאת במעטפה נפרדת עליה יצוין מספר המכרז ושם מגיש ההצעה.

   

  ח. למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כנדרש בסעיף 2- ח', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה (עסק בבעלות אישה אינו נדרש לאישור משטרה).

   

  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במסמכי המכרז, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור בסעיף 6 שלעיל, מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  חתימת המציע: _________________

  1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום השיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  2. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. בתהליך קבלת ההחלטה תהיה רשאית העירייה לקחת בחשבון גם ניסיון מקצועי קודם עם מציע. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו ובכפוף למגבלות שיפורטו להלן; הואיל ותקציב הפרויקט ממומן על ידי מי ממשרדי הממשלה או מגורם חיצוני אחר, כולו או חלקו, במסגרת תקציבית זו לא ישולמו התייקרויות המבוססות על מדדי המחירים על סוגיהם השונים.
  5. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוח כאמור בנספחים המצורפים להסכם.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. תדרוך וסיור קבלנים יתקיים ביום ד' 13/04/2022 בשעה 14:00. המפגש בכניסה לבית ספר יעלים ברחוב יעלים 39 באילת, מס' טלפון לסיוע בהוראות הגעה 052.8622911.

  במידת הצורך ורק על פי בקשה מיוחדת יערך תדרוך וסיור קבלנים נוסף ביום ב' 25/04/2022 בשעה 14:00, ההשתתפות בתדרוך וסיור קבלנים הינה חובה.

   

  1. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il עד תאריך 06/05/2022, תשובות בכתב יישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 16/05/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,500 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  1. הליך בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז:

  שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.

  שלב ב' – ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו עפ"י  הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מירבי.

   

  רכיב האיכות 40%:

   

  סעיף ניקוד מקסימאלי תשובה
  מספר מערכות סולאריות פוטו וולטאיות מעל 50 קו״ט מותקן שהמציע הקים ברשויות שונות בישראל. 20 (כל מערכת נוספת מעבר למוצג בתנאי הסף יזכה את המציע בשתי נקודות עד ל ניקוד מקסימאלי של 20 נקודות)
  מספר מערכות אגירה שהמציע או היצרן שאיתו קשור המציע הקים בארץ ו/או בחו״ל 40 (כל מערכת נוספת מעבר למוצג בתנאי הסף יזכה את המציע בשתי נקודות עד ל ניקוד מקסימאלי של 40 נקודות)  
  המלצות מלקוחות שונים בדבר הקמה של מערכות סולאריות בישראל 20 (כל מערכת נוספת מעבר למוצג בתנאי הסף יזכה את המציע בשתי נקודות עד ל ניקוד מקסימאלי של 20 נקודות)  
  המלצות מלקוחות שונים בדבר הקמה של מערכות אגירה בישראל ו/או בחו״ל 20 (כל מערכת נוספת מעבר למוצג בתנאי הסף יזכה את המציע בשתי נקודות עד ל ניקוד מקסימאלי של 20 נקודות)  

   

  * הניקוד המשוקלל של כל מציע באשר למרכיב האיכות יוכפל ב 40% לצורך חישוב מרכיב האיכות.

  להוכחת כמות המערכות הסולאריות והאגירה יש לצרף טבלה חתומה עם פירוט המערכות ואנשי קשר של הלקוחות.

  להוכחת ההמלצות יש לצרף את ההמלצות עם אנשי קשר מתאימים כולל מספר טלפון ליצירת קשר.

   

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  רכיב המחיר שמשקלו 60% יחושב באופן הבא-

   

  רכיב אחוז הסבר
  מערכת סולארית 30% המציע עם העלות הנמוכה ביותר לקו״ט מותקן יקבל את מלא הניקוד ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליו.
  אגירה 50% המציע עם העלות הנמוכה ביותר לקוט״ש יקבל את מלא הניקוד ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליו.
  יעילות 20% המציע עם היעילות הגבוהה ביותר יקבל את מלא הניקוד ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליו.

  * הניקוד המשוקלל באשר לרכיב המחיר יוכפל באחוז מרכיב המחיר (60%).

   

  שקלול:

  לצורך דירוג ההצעות יתבצע חיבור פשוט בין הציון המשוקלל של האיכות לציון המשוקלל של המחיר. המציע עם הדירוג הגבוה יהיה המציע הזוכה.

  המציע עם הדירוג השני יהיה כשיר שני (ככל ויבחר כשר שני אין בכך כדי להוות החלטה בדבר מסירת העבודה אלא אך למקרה בו המציע הזוכה לא יוכל לבצע את העבודה).

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

  נספח א'-1

   

   

  רשימת מתקנים שביצע המציע בין השנים 2016 עד 2021

   

  שם הלקוח                           טלפון               תאריך הפעלה              סוג מתקן              הספק

   

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

   

   

   

  • ניתן להוסיף כל מסמך היכול להעיד על עמידה בדישת סף בסעיף 2-ד לעיל

  זאת בנוסף לאסמכתאות כאמור בסעיף 2-ד.

 • נספח ב'

  מכרז פומבי מס' 9/2022

   

  בדבר – תכנון ביצוע ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והינו המפרט הקובע לביצוע העבודה.
  2. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן, יהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  3. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  5. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  6. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  7. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  8. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  9. התשלום ותנאיו יבוצעו עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן וכמפורט בהסכם על נספחיו.
  10. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
  11. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח הערבות ואישור על קיום ביטוח בנוסח שבנספח המצורף.

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  מכרז מספר 9/2022

  תכנון ביצוע ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

  מפרט מיוחד

   

  זכויות יוצרים

  @ כל הזכויות שמורות 2021-2019 הקונסורציום של ברלין

  הרכב

  רכז: FOSS מרכז המחקר לאנרגיה בת קיימה, אוניברסיטת קפריסין (UCY) קפריסין
  שותפים: אוניברסיטת מערב מקדוניה קפריסין
  עיריית אילת ישראל
  אוניברסיטת קליגארי איטליה
  אוניברסיטת בן גוריון ישראל
  Deloitte Limited קפריסין
  מועצה איזורית חבל אילות ישראל

   

  אין להעתיק, לשכפל או לשנות מסמך זה באופן מלא או חלקי לשום מטרה ללא רשות בכתב מהקונסורציום של ברלין. בנוסף לאישור בכתב כאמור להעתיק, לשכפל או לשנות מסמך זה באופן מלא או חלקי, חובה להוסיף אזכור ברור של כותבי המסמך וכל החלקים הרלוונטיים של ההודעה על זכויות היוצרים.

  כל הזכויות שמורות.

  1. מבוא

  אילת הנה העיר הדרומית ביותר בישראל ומהווה צומת דרכים אסטרטגי בין שלוש יבשות וארבע מדינות. איזור אילת-אילות משתרע על פני 100 קמ"ר וכולל שלושה איזורי תעשייה הן באיזורים עירוניים והן באיזורים חקלאיים. התוכניות להכפיל את גודלה של העיר מביאות עמן שינוי כלכלי מהיר והשקעות גדולות בתחומי האנרגיה, תשתיות, ניידות ועוד. השינויים שהעיר עוברת באים לידי ביטוי בבנייה של שדה תעופה הבינלאומי, מתקנים פוטו-וולטאים, פיתוח שכונות חדשות, פרויקטי תחבורה ואנרגיה.  אילת ממוקמת במדבר צחיח, לחוף מפרץ הים האדום. איזור אילת-אילות מונה כ 70,000 תושבים, ועוד 3,000,000 תיירים נוספים מבקרים בעיר כל שנה. בגלל תנאי מזג האוויר הקיצוניים, העלייה בנפח התיירות והתרחבות העיר, מערכות המיזוג מהוות את צרכני החשמל הכי גדולים בעיר. נכון להיום, אילת מייצרת 100% מצריכת החשמל בעיר במהלך היום על ידי אנרגיה מתחדשת.

  פרויקט ברלין מתמקד בפיתוח היכולת לנתק מבני ציבור מרשת החלוקה ולספק את האנרגיה הדרושה על ידי מערכות אגירה, מערכות סולאריות ומערכות ניהול.

  חתימת המציע: _________________

  מטרת הפרויקט להפעיל את הבית ספר עם חשמל עצמאי 24/7/365. בהתאם למטרה זו, הגדרות של הספק מותקן, קיבולת של אגירה והנחיות אחרות. הנחיות אשר אינן קשורות לתקן או בטיחות ניתנים לשינוי על ידי המציע באישור חתום על ידי מנהל הפרויקט מטעם המזמינה.

  כמו ערים אחרות, אילת מתמודדת עם עלייה בדרישת האנרגיה בדמות חשמל, דלקים, אנרגיית קירור ואנרגיית חימום. על מנת להתמודד עם הגידול בדרישה, תוך הפחתת מחירי האנרגיה, ערים צריכות למצוא מקורות אנרגיה חלופיים כגון מקורות אנרגיה מתחדשת או, במקרה של אילת, אנרגיה סולארית. העלות של מקורות אנרגיה מתחדשים נעשית נמוכה יותר מזו של דלקים מוצקים והם הופכים להיות חלופה איכותית עבור ערים. כיוון שייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים מבוסס על משאבי טבע יש צורך בניהול אנרגיה חכם שיכול להחליט מתי וכיצד להשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים במקביל לייצור באמצעים רגילים / מוצקים.

  כחלק מהמאמצים הלאומיים והמוניציפאליים להפוך את אילת לעיר חכמה, פרויקטים רבים של מו"פ ותוכניות ניסיוניות פועלים בתחומים של אנרגיה מתחדשת, תחבורה חכמה, נצילות אנרגיה ופיתוח בר קיימא. באמצעות יוזמת האנרגיה המתחדשת של אילת-אילות הפכה אילת למובילה בנצילות אנרגיה וכ-75% מהחשמל המסופק בעיר בשעות היום מסופקים על ידי אנרגיה מתחדשת.

  1. תיאור הפרויקט

  אילת מבקשת הצעות מחיר ממציעים מנוסים עבור ההנדסה, התכנון, הרכש, ההתקנה והתחזוקה של מערכת הכוללת מערכת סולארית, מערכות אגירת אנרגיה ומערכות ניהול אנרגיה מבוססת השלת עומסים. כל זאת, לצורך פיתוח היכולת לניתוק בית ספר היסודי יעלים מרשת החשמל המקומית – ייצור מערכת חלוקה "ננו-גריד". המערכת הסולארית תהיה בהספק של כ 150kWp, מערכת אחסון אנרגיה במצברים או מערכת אגירה אחרת שתעמוד בתנאי המכרז (ESS-Energy Storage System) בסדר גודל של כ600kWh לרבות יחידת בקרת הספק (PCU-Power Control Unit) ומערכת ניהול אנרגיה (EMS-Energy Management System) הכוללת השלת עומסים. על הקבלן לספק את כל הנדרש – מפסקים, כבלים, תאורת עזר, מערכות פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים, מערכת חיזוי צריכה, מערכת גילוי אש, תחנת מדידה וכו' הנדרשים לצורך הפעלה חלקה. המציע יתמוך במערכת באמצעות עבודות תפעול ותחזוקה (O&M) על בסיס פאושלי למשך חמש שנים עם אפשרות להארכה בארבע תקופות בנות חמש שנים כ״א. היקף העבודה כולל גם תקופת אחריות ותחזוקה הכלולים בעלות למשך שנתיים מתוך חמש השנים הראשונות.

   

  המערכות יעבדו תחת שלושה מצבי עבודה:

  1. אגירה ממערכת סולארית ופריקה לרשת החשמל ו/או לבית הספר
  2. אגירה מהמערכת הסולארית ועבודה במצב מנותק מהרשת (Offgrid) תוך פריקה לבית הספר
  3. אגירה מרשת החשמל ופריקה לבית הספר

  בית ספר יעלים הינו מבנה ישן ומבין בתי הספר הראשונים באילת. בבית הספר יש מערכת ניטור רציפה על הצ׳ילר בהספק של 120 ט.ק. ונתונים חודשיים כלליים של חברת החשמל. רישום הצרכנים הכבדים מאפשרים לאמוד שהספק המותקן עומד על כ 350kW. ההספק המותקן הנ"ל אינו לוקח בחשבון את מחזוריות השירות של המזגנים (Duty Cycle).

  לבית ספר אין הרבה שטח גגות העומדים לרשות התקנת פנלים סולאריים. למרות זאת תכנון מקדים של גגות בית הספר מראה שניתן להתקין כ 150kWp על הגגות וסככות בחצר בית הספר, על בית הספר קיימת מערכת של 50 קו״ט שמקזזת חלק מצריכת בית הספר.

  המערכת הסולארית תתחבר לרשת תחת אסדרה לגגות ותזרים חשמל לרשת כאשר קיים עודף ייצור למערכת הננו-גריד. מערכת ה EMS יתמוך בננו-גריד על ידי בקרת עומסים בשיטת השלת עמסים שתפעל בין שדות המיזוג של הבית ספר, תוך שמירה על טמפרטורה נוחה לתלמידים הלומדים.  הצ׳ילר נבנה עם מערכת שליטה.

  כפי שניתן לראות מאיור 1 לבית ספר מבנה אחד עיקרי ומספר מבנים נמוכים מסביב לחצר המקורה. המבנה הצפוני בעל שלוש קומות, מבנה המשרדים בכניסה ואולם ספורט מדרום למגרש. כמו כן, יש מתנ״ס הגובל בבית הספר.

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  1. מערכת הסולארית

  הדמיה בתכנון מקדים של השטח תוך הבנה שניתן להוסיף 150kWp מאפשרת התקנה של כ 370kWp שמניב כ 305MWh לשנה ראשונה. בנוסף קיימת מערכת של 50kWp אשר פועל מאסדרות קודמות. מערכת זאת עומדת כגנרטור קיימת ומזין את בית הספר, אך אינו בעלת שליטה בפרויקט. הקבלן רשאי להשתמש בשטח התקנה הנותר ממערכת האסדרה לטעינת מצברים בDC Coupling. יש עניין מוגבר ליישם מערכת סולארית "מובנת בניין" (BIPV-Building Integrated PV).

   

  טבלה 1: נתונים סולאריים ותפוקה בצד הDC של הממיר הסולארי כפי שחושב בPVSYST

  GlobHor DiffHor T_Amb GlobEff E_Avail
  kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh
  January 120.5 29.6 15.2 155.7 20953
  February 130.4 39.0 17.4 156.4 20767
  March 186.1 48.2 21.5 208.2 26757
  April 212.5 55.9 25.2 221.8 27925
  May 239.7 63.6 30.0 236.4 29175
  June 252.5 45.1 32.6 242.2 29397
  July 252.9 49.5 34.7 245.2 29775
  August 231.4 52.1 34.4 236.0 28678
  September 195.2 45.6 31.3 212.4 26179
  October 165.2 38.2 27.9 194.3 24499
  November 129.0 26.1 21.9 163.9 21314
  December 113.1 25.6 16.9 149.4 20039
  Year 2228.7 518.5 25.7 2421.9 305456

   

  לצורך חישובים מובא כאן נתונים לשימוש המציע בקדם תכנון. מיקום האתר בגובה של 50 מטר מעל פני הים בנקודות ציון בGIS:

  29.563496, 34.952842 (29°33'49", 34°57'10")

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

   

  1. מערכת האגירה ESS

  מערכת האגירה  תקבל הזנה מהרשת, מהמערכת הסולארית, ויש לאפשר חיבור של לפחות עוד מקור אנרגיה אחד. המערכת צריכה לעבוד תוך חיבור לרשת וכן ב״מצב אי״ במנותק מהרשת עם מפסק פתוח. המערכת תהיה בעלת יכולת ״להרים״ רשת בהיעדר רשת חיצונית (Black Start). המערכת תכלול את מערכת האגירה, ניהול טעינת האגירה וממיר לרשת הפנימית של בית הספר. הגדרה זו באה להבדיל בין הESS והEMS למרות ששתי המערכות חייבות להיות משולבות. הממיר יתמוך ברשת החיצונית בהתאם לפקודות מנהל הרשת לצורך ויסות מתח, תדר ואיכות החשמל.

  למרות רוב הצריכה הינה בשעות אור היום, המציע יכול להציע מערכת מחוברת לAC או לDC. יש לשים לב לכך שנצילות הכוללת של המערכת הינה אחד השיקולים בקביעת הזוכה.

  המערכת חייבת להיות מתואמת לאקלים האזור ולמקום ההתקנה באתר. על המציע להציג את אופייני הנצילות של המערכת המוצעת בכל תנאי הטמפרטורה הצפויים בהתאם למקום הנבחר להתקנה באתר מעבר לאזור האקלים של האתר.

  הבקשה להצעה מניחה מערכת אגירה בגודל של 600kWh יש לבצע הדמיות עם פריקה של עד 90%. מבנה בית הספר ישן ולא קיימות תכניות חשמל או רשימת צרכנים. רק מערכת הצ'ילר מתועדת ומנוטרת. על פי חשבונות חשמל חודשיות ומונה רציף על הצ'ילר ניתן לערוך את הצריכה הימית החודשית בהתאם לטבלה הבאה.

  אנרגיה יומית מעורכת [kWh] חודש
  319 ינואר
  259 פברואר
  260 מרץ
  267 אפריל
  744 מאי
  944 יוני
  691 יולי
  606 אוגוסט
  759 ספטמבר
  521 אוקטובר
  542 נובמבר
  276 דצמבר

  הדמיית מערכת סולארית מנותקת רשת עם התקנה סולארית של 150kWp ומצברים ליטיום בפריקה עמוקה מראה שחסרים כ10% אנרגיה שנתית. חוסר זה יהיה צריך לנהל עם מערכת השלת העומסים.

  ההנחה היא שמערכת EMS המפעילה השלת עומסים בצורה גמישה ומתוכננת יאפשר עבודה 24/7 ללא חיבור לרשת.

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. מערכת ניהול אנרגיה EMS

  מערכת ניהול האנרגיה היא לב הפרויקט, מעבר לחשיבות לנהל פריקה וטעינה. על פי הדמיות שבוצעו יהיה אחוז של חוסר אנרגיה לאורך השנה. בהתאם לכך יש לתכנן מנגנון השלת עומסים. השלת העומסים העיקרית צפויה להתבצע על הצ׳ילר המותקן במבנה המרכזי.

  בנוסף לצ'ילר, ישנם מזגנים מפוצלים שניתנים לשליטה על ידי תוספת רכיבי מיתוג על פתיל הזינה של המזגנים. הקבלן ראשי להציע עומסים נוספים ברחבי בית הספר לצירוף למעגל השלת העומסים.

  למערכת השלת העומסים יוגדרו עומסים קריטיים שלא יופסקו על ידי המערכת וגמישות לאפשר השלת עומסים ברחבי בית הספר כך שהכיתות לא יתחממו מעל סף טמפרטורה נוחה לתלמידים.

  מערכת השלת העומסים תפעל עם נתוני כניסה של:

  1. זמן עבודה מנמלית למזגן
  2. טמפרטורת החדר
  3. סף טמפרטורה גבוה
  4. סף טמפרטורה נמוכה
  5. תזמון כל מזגן בנפרד
  6. דרגות של SOC (State of Charge) של מערכת האגירה
  7. נוכחות בכיתות

  מערכת השלת העומסים תוכל לנהל גם את התאורה בכיתות בהתאם לאיכלוס.

  מערכת השלת העומסים תפעיל את הצרכנים הבאים:

  1. מזגנים
  2. צ׳ילר
  3. מפוחים (בהתאם לדרישות תפעול)
  4. תאורה (בהתאם לנוכחות)

  למערכת החשמל של בית הספר קיים BMS – מערכת לניהול המבנה עבור הצ'ילר, אשר שולטת על יחידות טיפול האוויר בכיתות (יט"א). מערכת זאת מהווה בסיס להשלת העומסים של הEMS.

  1. מערכת ניטור

  מערכת הניטור תאסוף את הנתונים ותציג אותם ברזולוציה של 15 דקות. קצב הדיגום של הנתונים יהיה לפחות כל 15 שניות.

  מערכת הניטור תקבל את הנתונים מכל המערכות. להלן רשימה מינימלית של הנתונים שיוצגו במערכת:

  1. מערכת הסולארית
   1. הספק רגעי
   2. אנרגיה לאורך תקופה קצובה
   3. PR בזמן אמת על פי ממוצע של 5 דקות
   4. פעילות כיתום ייצור

  חתימת המציע: _________________

   1. תדר
   2. מתחים פאזיים
  1. מערכת ESS
  1. מתח המצברים
  2. עומק פריקה
  3. זרמי טעינה
  4. טמפרטורה
  5. מדדים אחרים בהתאם לטכנולוגיה
  1. מערכת EMS
  1. זמן הפסק מקסימלי מתוכנן של כל עומס
  2. זמן מנימלי של הפעלת כל עומס
  3. מצב כל עומס – פועל \לא פועל
  4. סה"כ אנרגיה צריכה
  5. צפי האנרגיה הנצרכת לפי אומדן לאורך המשך היום
  6. צפי הייצור הסולארי לפי אומדן לאורך היום
  7. צפי רמת הטעינה של המצברים לאורך היום
  8. אחוז עומס ממצברים
  9. אחוז עומס מסולארי
  10. אחוז עומס מהרשת
  11. צעדי ביצוע

  להלן צעדי הביצוע של הפרויקט:

  1. תכנון עקרוני של מערכות ניהול האנרגיה, האגירה והסולארית
  2. קביעת גודל המערכת הסולארית ואגירה על ידי סימולציות של השלת עומסים
  3. תכנון מפורט לשלשת המערכות
  4. קביעת לו"ז לבניית מערכות תוך התייחסות לצרכי בית הספר
  5. תהליך רכש
  6. התקנת מערכת סולארית והפעלתה כמערכת מחוברת רשת רגילה
  7. הגשת תיק הנדסי ותוכניות עדות של מערכת הסולארית

  חתימת המציע: _________________

  1. התקנת מערכת אגירה והפעלתה עם טעינה של המערכת הסולארית והרשת
  2. הגשת תיק הנדסי ותוכניות עדות של מערכת האגירה
  3. התקנת אבזרי העזר הנדרש להשלת עומסים
  4. ניסוי השלת עומסים ללא אילוץ
  5. הכנסת בית הספר למשטר מנותק רשת
  6. הגשת תיק הנדסי של מערכת ניהול האנרגיה כולל תכניות עדות
  7. הגשת דוח תאום תיקים המתאר את השינויים הנדרשים בשלושת תיקי ההנדסה על מנת לסיים תיק הנדסי אחיד עבור כל המערכת
  8. הגשת תיק הנדסי של כל המערכת
  9. הכנת סרטון הדרכה עבור המערכת כולו
  1. היקף העבודה

  היקף העבודה כולל את ההנדסה, התכנון, הרכש, ההתקנה וההכנסה לשימוש של מערכות הסולארית PV, ESS וEMS במצב תפעולי מלא בהתאם למתואר בפרק "תיאור הפרויקט" והדרישות של מפרט הטכני.

  הצוות הנבחר יהיה אחראי לדברים הבאים:

  1. השגת ההיתרים הנחוצים
  2. הכנה והגשה של תוכנית פרויקט ראשית מפורטת
  3. הכנה של תכנון ההתקנה שיכלול את כל המערכות החשמליות, המכאניות והציבוריות
  4. הכנת האתר וביצוע עבודות ציבוריות
  5. רכש, שינוע, אספקה ואחסון הולם של הציוד
  6. ציות לכל התקנונים והתקנים הרלוונטיים
  7. התקנת כל הציוד הנדרש ליישם את הפרויקט
  8. הפעלה ותיאום בין שלושת המערכת: סולארית, אגירה, ניהול אנרגיה
  9. אספקת תיק הנדסי מלא ומתואם בין המערכות הכול את כל המסמכים של כל הציוד, כתבי אחריות, מדריכי הפעלה, תכניות עדות, רשיונות, אישורים, וכו'
  10. הכשרה לאנשים המוסמכים של אילות
  11. סרטון הדרכה
  12. השלמת בדיקת קבלה של המפעל ובדיקות קבלת האתר
  13. סיוע בבדיקה

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. מפרט טכני עבור מערכת הסולארית
  2. כללי
  1. מערכת הפוטו-וולטאית כולה תתוכנן על פי התקן הישראלי דרישות תקן עבור מערכות פוטו-וולטאיות ת"י 62548
  2. מערכת החשמל תתוכנן לפי חוק החשמל, תשי"ד-1954 ותקנותיו ותקנים ישראלים תקפים ומעודכנים.
  3. הקבלן יתאם עם מנהל הפרויקט, היועץ, מנהל האתר ו/או נציגו מראש בדבר כניסה לאתר לביצוע כל עבודה ולרבות תחזוקת המערכת ויעדכן את ממונה האנרגיה העירוני לגבי המועדים המתואמים.
  4. הקבלן יפנה מהגג פסולת וציוד שאין בו צורך כגון אנטנות וכיו"ב על פי הנחיית היועץ.
  5. שינוע ציוד על הגג ייעשה על ידי עגלה עם גלגלי אוויר או פתרון אחר ובלבד שלא ייפגע איטום הגג.
  6. כל הציוד יונף לגג עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים חלקים, ויפוזר על הגג בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור של הקבלן. על הקבלן לוודא נגישות המנוף לאתר העבודה.
  7. כל חומר פלסטי או בידוד פלסטי כגון ארונות וקופסאות חשמל וכבילה יהיו מוגנים מקרינת השמש.
  8. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את יציבות הגג ועיגון המערכת אליו. הקבלן ידאג לכך שגם במזג אוויר לא צפוי וסוער, לא יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. בסיום ההתקנה, ינפיק הקבלן אישור של מהנדס קונסטרוקציה המאשר את יציבות הגג, ואת ההתקנה באופן תקני וסופי. אישור הקונסטרוקטור בסיום ההתקנה צריך להכיל התייחסות לאישור הקונסטרוקטור הגג בתחילת העבודה ולהערות ככל שיש. מובהר בזאת כי לא ניתן להסתמך על תכניות קונסטרוקציה של המבנים ברשות, על הקבלן לבצע מדידות וחישובים בעצמו לצורך אישור הגג ותכנון המערכת.
  9. יש לשמור על ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה.
  10. חל איסור מוחלט לרתך ו/או להלחים ו/או לנסר אלמנטים מתכתיים כלשהם בתחום גגות שיש בהם אלמנט איטום.
  11. יש לעמוד בדרישות כיבוי אש במוסדות חינוך על פי תקנות משרד החינוך והוראות כיבוי אש.
  12. יש לנהל תהליך של היתרי הפעלה.
  13. יש להתקין חיישני טמפרטורת סביבה/ טמפרטורת פנל וקרינת שמש וקרינה בלתי מייננת בכל גג/אתר לפי החלטת המזמינה.
  14. באחריות הקבלן לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לצורך ההקמה כולל: חפירה וחציבה בתחום המגרש, תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של כלל המערכות כולל ממירים, קונסטרוקציה, פאנלים, חיווטים ואינסטלציה חשמלית מלאה, תשתיות להקמה, הנפה, הובלה, וכל הדרוש להפעלה מושלמת בהתאם להסכם ולכלל מסמכי המכרז.
  15. פירוק דוודים, מדחסים, או מערכות אחרות על הגגות עד ל 5 מערכות בכל גג (במידה ויש גגות מחוברים אז לא יחשב כגג אחד אלא כמספר הגגות המחוברים).
  16. כל הדרוש להתקנת והפעלה מושלמת של המערכת כולל אספקה, פירוק מערכות, התקנה והפעלה.
  17. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להפחית, להחליף או להוסיף עבודות בהתאם לטבלת העבודות הנוספות. לדוגמה, החליטה המזמינה על התקנת מעקות במקום קווי חיים תפחית את עלות קווי החיים מעלות המערכת על הגג ותוסיף במקום את התוספת למעקה.

   

  חתימת המציע: _________________

  1. כל האישורים, חתימות ורישיונות לצורך הקמת המערכת ותתי המערכות מבעלי המקצוע הרלוונטים כולל אך לא רק, מהנדס קונס׳, מהנדס חשמל, אישורים על קרינה, אישורים ממשרד האנרגיה ו/או רשות החשמל ו/או חברת החשמל, תשלום כל האגרות והתשלומים בגין הקמת המערכת, כרטיס סים ומודם תקשורת לממירים, מערכות הניטור צריכה, מערכת מטאורולוגית, רגשי קרינה בלתי מייננת וכל מכשור נוסף הדורש תקשורת כולל ממשקי ניהול.
  2. התקנת מסך מרכזי בכל מוסד המציג את נתוני הצריכה והייצור בזמן אמת.
  3. גישה לממשקי ניהול לפי הרשאות.
  1. תכנון
  1. הקבלן ימסור לבדיקה לפני ביצוע העבודות את כל התכניות המפורטות להלן:
  • הדמייה בתלת מימד של כל מערך במערכת בניפרד מתוך תוכנת 7PVSYST כולל קבצי הפרויקט בייצוא מתוך התוכנה
  • ביצוע בדיקות קרינה על ידי מודד קרינה מוסמך מאת משרד הגנת הסביבה לצורך קבלת הנחיות בדבר מיקום המערכות במבנה ובסביבתו. הבדיקה תתבצע על הגג, במיקום המתוכנן של הממירים וכן בתוך המבנה.
  • תכנית מיקומים – סימון המבנה, תוואי, נקודות פריקת ציוד, מיקום ממירים, מונה ייצור, ארונות חשמל קיימים של המוסד, תוואי כבילה בין הרכיבים ולוחות.
  • תכנית פריסת פנלים כולל תכנית מחרוזות, וצורת החיבור בין פנלים.
  • אישור ליכולת הגג לשאת מערכות סולאריות על ידי קונסטרוקטור וכן תכנית קונסטרוקציה הכוללת פרטי חיבור לגג ואישורי הקונסטרוקטור. ככל שיהיה צורך או לפי החלטת המזמינה על הקבלן להציג את החישובים שבבסיס האישור.
  • תכנית חד קווית כוללת מהפנלים ועד ללוח ראשי של המתקן, כולל חתכים ואורכים של כבלים
  • תכנית חד קווית ותכנית העמדה של מערכת הניטור ומטאורולוגיה
  • תכנית הארקות הכוללת ממשק עם מערכת הארקות הקיימת.
  • תכנית תוואי תעלות הכוללת מיקומי קופסאות.
  • תכנית תשתית.
  • תכנית מיקום והצבת ממירים כולל התייחסות לקרינה אלקטרומגנטית.
  • תכנית ארונות חשמל.
  • תכנית מסגרות הכוללת כלובי ממירים וסולמות.
  • תוכנית בטיחות כולל מערכות בטיחות ונהלים.
  • תכנית מיקום מדרכים וקוי חיים במידת הצורך.
  • מפרטי פנלים וממירים.
  1. לוח זמנים להתקנה.

   

  חתימת המציע: _________________

  1. כל השרטוטים ימסרו בפורמט PDF וגם בDWG
  2. יש לאשר מחדש מראש ובכתב כל שינוי בתכנית שאושרה על ידי היועץ.
  3. לפני הבדיקה לפני החיבור תוגשנה לעירייה תיק תכניות AS MADE, כולל תיק מתקן לכל אתר, הכולל את כל המסמכים הקשורים לאתר, כולל, אך לא רק, חוברות הדרכה, שרטוטים, מסמכי אחראיות של ציוד העיקרי, סיסמאות וגישה למערכות ניטור, תוכניות חתומות וכיו"ב.
  1. סטנדרטים מנחים לתכנון, התקנה והפעלת המערכות
  1. פנלים: תקנים 61730 IEC, 61215 IEC , ומאושרים חברת החשמל.
  2. ממירים: עומדים בתקני CE, 0126-1-1 DVE, TUV , המאושר על ידי חברת החשמל ונושאים אישור מכון התקנים הישראלי ומאושר על ידי היועץ.
  3. תקנים כלליים: לוחות חשמל מיצרנים בעלי תו תקן 9002-ISO ו- 9000 ISO ברמת אטימות 65IP. ציוד ומערכות חשמל לפי דרישות חברת חשמל לישראל (להלן: חח"י"), תקנות משק החשמל וחוק החשמל בארץ.

  עמידה בתקנים ישראלים רלוונטיים (כמו 4, 466, 728, 918, 1173, 1220, 639 (מחליף 19, 1516) וכל תקן אחר הנדרש על פי היישום.

  1. מיקום מכלולים
  1. הממירים ימוקמו על פי הנחיות משרד איכות הסביבה ו/או משרד החינוך בעניין מרחקי בטיחות של ממירים ממקום שהות קבע של בני אדם, ועל פי תקני חברת חשמל וכיו"ב.
  2. הממירים ימוקמו במקום נגיש ובהתאם לתכנון שהוצג ובאישור חח"י, בתוך כלוב ייעודי ועל במה ייעודית במידת הצורך, שתיבנה לצורך כך על ידי הקבלן. הכלוב יהיה נעול במנעול רתק, מוגן מפני גניבות, מקורה והממירים לא יהיו חשופים לשמש.
  3. קופסאות חיבור מערכי הפנלים יותקנו במקום מוצל או תחת הפנלים.
  4. לצורך ביצוע ההקמה, התחזוקה והשטיפות יתקין הקבלן על חשבונו נקודת מים על כל אחד מהגגות. נקודת המים תכלול את אספקת החומרים, הצינור, החיבור ואת ההתקנה עצמה בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
  1. פנלים פוטו וולטאיים
  1. הפנלים סולאריים יהיו מאושרים לשימוש על ידי חברת החשמל, מכון התקנים והגוף המממן את הקבלן בהספק מינימאלי של w 550.
  2. הפנלים יהיו ברמת סיווג Tier 1 על פי בלומברג.
  3. הפנל המוצע נדרש לעמידה בתקנים  IEC61215ו-IEC61730.
  4. הפנל יתאים לתנאי הסביבה הקיימים באתר המיועד להקמה.
  5. ליצרן הפנלים ולמוצריו ישנו כיסוי ביטוחי בינלאומי מוכר לפנלים (אחריות מוצר) לתקופה של לפחות 20 שנה בכל הנוגע לאחריות היצרן באופן שהביטוח יחול גם במקרה שהיצרן יחדל להתקיים לאחר אספקת הפנלים.
  6. אישור יצרן הפנלים על PID Free.
  7. לפנלים יהיה טולרנס חיובי בלבד.
  8. דרישת מינימום לנצילות הפנל המוצע הינה % 18.

  חתימת המציע: _________________

  1. טכנולוגית הפנל Mono Crystalline  או Poly Crystalline.
  2. מקדם ירידת הספק לטמפרטורה קטן מ C°/0.38%
  3. אחריות לתפוקה ליניארית למשך 25 שנה, אחריות מוצר מינימום למשך 20 שנים, 80% לאחר 25 שנה.
  4. על הקבלן להציג קבלות על הפנלים המעידים שהם הגיעו הישר מהמפעל, וזה כדי למנוע תופעה של שימוש בפנלים מפירוק.
  5. הקבלן יציג למזמין את אופן הובלת הפנלים מסיפון הספינה דרך מחסני הנמל והמכס כולל הובלה ועליה על הגג.
  6. תעודות האחריות יהיו חד-חד ערכיות למספרים של הפנלים, והאחריות תחול עם התקנת הפנלים בשטח.
  1. ממירים
  1. הממיר עומד בתקנים הנדרשים להתקנה במדינת ישראל ומאושר על ידי מכון התקנים וחח"י להתקנה מחוברת רשת.
  2. על אף האמור לעיל, הממיר יהיה מתואם למערכת הESS ומערכת הEMS המתוכננת
  3. הממיר יתחבר לרשת הניבנת על ידי הESS וגם לרשת המדינה
  4. מותאמים להתקנה חיצונית (IP54  או יותר) או לחילופין יותקנו בחדר סגור ו/או בארונות אטומים.
  5. גובה התקנה- 50-200 ס"מ ממשטח הטיפול. בהתאם לחוק חשמל באישור היועץ לאחר הצגת תוכניות.
  6. ממירים מאושרים לשימוש על ידי חח"י, מכון התקנים והגוף המממן.
  7. הממירים יהיו מדגם תלת פאזי.
  8. נצילות הממיר שווה או גדולה מ- % 98.
  9. הממיר מתאים לתנאי הסביבה הקיימים באתר המיועד להקמה.
  10. הממירים יותקנו על גבי קונסטרוקציית ברזל מגלוון או פח מגולוון ו/או כלובים סגורים ,כולל מנגנון נעילה, הכול בהתאם לאופי האתר, הוראות ממונה האנרגיה העירוני, מנהל הפרויקט, הוראות היצרן, דרישות הביטוח וחברת החשמל.
  11. אחריות היצרן למינימום 20 שנים.
  12. הממיר הינו בעל יכולת לכיול מקדם הספק של  0.9 עד 0.9-
  1. מערכת ניטור
  1. לכל גג יותקן רגש קרינה אחד בכיוון המישור של כל מפנה של פנלים ורגש טמפרטורה אמביאנטית אחת.  ניתן יהיה לחבר את מערכות הניטור וההתראות למוקד העירוני ולמערכת מרכזית אחרת לפי החלטת ממונה האנרגיה וזאת לצורך מעקב, פתיחת קריאות שירות והפעלת הקבלן.
  2. מערכת הניטור תספק נתונים למערכת הניטור של הEMS בנפרד למערכת הניטור המוצא של הממיר.
  3. במוסד בו לא ניתן יהיה לבצע חיבור תקשורת קווית או במקום בו החליטה המזמינה על חיבור סלולארי, תחובר מערכת הניטור באמצעות רשת סלולארית מבוססת דור 4 לפחות ובאחריות הקבלן לספק את כלל רכיבי המערכת והתקשורת כולל, אך לא  רק, כרטיס סים, מנוי שנתי לכל תקופת הבדק והתחזוקה והתשתית האקטיבית והחיבור.

  חתימת המציע: _________________

  1. מערכת הניטור תבצע ותשמר נתונים ברזולוציה של  15 דקות ותכלול את הנתונים הבאים לפחות:

  הערכים החשמליים של כל ממיר כולל לפחות מתח וזרם AC ו,DC מקדם הספק אנרגיה והספקים אקטיבים וריאקטיבים

  אנרגיה מצטברת יומית, שבועית, חודשית, שנתית וסה״כ עם יכולת יצוא לאקסל בכל רזולוציה וכיוב׳

  PR מתוקן טמפרטורה עם נתוני הספק של הממיר ורגש הקרינה כל יום.

  PR תקני עם נתוני הספק של הממיר ורגש הקרינה כל יום, סיכום חודשי וסיכום שנתי

  אנרגיית השמש המצטברת כל יום\חודש\שנה מחושב עבור רגש קרינה

  הספק מנורמל להספק מותקן עבור ממיר ו\או MPPT

  1. התראות יישלחו ל-סמס ולדואר אלקטרוני של רשימת תפוצות על פי סוגי ההתראות ולמוקד העירוני.
  2. המערכת תאפשר למשתמש לבנות התראות עבור כל נתון במערכת, לצורך איתור תקלות. התראות מוכנות, הבנויות על אותו ממשק יכלול:

  הפקת דוחות

  קביעת דוחות תקופתיים

  קביעת הרשאות לשימוש במערכת

  התראות הפנימיות של הממירים

  אין הספק בממיר

  ממיר מתחת לסף ייצור מוגדר ביחס להשוואת אנרגיה מנורמלת לזה של אחרים במערך

  אין תקשורת באחד הערוצים

  PR נמוך

  ניתוח נתונים והפקת דוחות באופן עצמאי לפי הצורך בנוסף למשהו מובנה תקופתי לנושאים קבועים.

  קביעת הרשאות לשימוש

  אפשרות לחיבור למסך מרכזי במוסדות הלימוד ומבני הציבור להצגת הנתונים של הצריכה מול הייצור בכל מוסד, המסך כולל החיבורים על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר.

  1. בכל ארון ממירים יותקן רגש קרינה אלקטרומגנטית המשדר את הנתונים למערכת המרכזית וזאת לצורך בדיקת חריגות של הקרינה באופן רציף. כיול הרגשים יעשה כחלק מהתחזוקה השוטפת פעמיים בשנה לפחות.
  2. בנוסף, מעבר לרגש קרינה אלקטרו מגנטית בארון הממירים הרשות שומרת לעצמה את הזכות להתקין רגשים נוספים מסוגים שונים בכל אחד מהגגות וזאת בתוספת עלות של 500 ש״ח לרגש
  3. בכל מוסד יותקן מסך במיקום לבחירת מנהל המוסד אשר יציג את נתוני ייצור המערכת אל מול צריכת החשמל של המבנה בהתאם למערכות הניטור צריכה לעיל – כל זאת ללא תוספת מחיר עד להפעלה מלאה ומושלמת על ידי הקבלן.

   

  חתימת המציע: _________________

  1. בכל לוח חשמל בכל מבנה תותקן מערכת לניטור הצריכה, כדוגמת סייטק, אלנט או שו״ע מאושר, על החיבור הראשי לצורך ניטור הצריכה והצגת הצריכה אל מול הייצור, על חשבון הקבלן. מערכת זו תתחבר למערכת הניטור המרכזית ותציג נתונים בזמן אמת. כמו כן, ניתן יהיה לחבר את הנתונים ולהציג אותם על המסך המרכזי בכל מוסד בהתאם לסעיף 7.7 לעיל. לצורך הצגת הצריכה במוסד יעשה חישוב הכולל את הייצור של המערכת הסולארית באופן אוטומטי על ידי המערכת כחלק מממשק המשתמש.
  1. קונסטרוקציה ומסגרות
  1. הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י 414, ת"י 412 ות"י 109.
  2. טרם תחילת העבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובה, יותקן על הגג קו חיים תיקני ויפרסו מדרכי עבודה, לפי החלטת המזמינה, ניתן יהיה להסב את התקנת קו החיים במעקה מסביב לגג, המעקה יעשה בתוספת של לפי טבלת העלויות הנוספות. התקנת המעקה תעשה בהתאם לת״י למעקים קבועים ותאושר בכתב על ידי חתימת מהנדס הקבלן.
  3. הקבלן לא יבצע על הגג כל חיתוך/ריתוך/השחזה או כל פעולה אחרת שעלולה לפגוע בטיב הגג.
  4. קיר ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאסיבי שינעל במנעול רתק 16 מ"מ
  5. התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה (המערכת הנושאת) ייעשה על ידי קונסטרוקטור מורשה מטעם הקבלן ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות על הקונסטרוקטור מטעם הקבלן לוודא כי הוא בדק את האישורים הקיימים והתייחס להערות באישורים ככל שישנן.
  6. מרחקים בין המשולשים יתאימו לעובי/רוחב הקושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין המשולשים.
  7. עבור גג בטון מקורה של גגות הבית ספר: הקונסטרוקציה תתוקן בעזרת פרופילים שיעברו מעל קורות הביטון של הגג. הפרופילים יהיהו מאלומיניום או ברזל מגולוון בחם.
  8. עבור גגות בטון: המערכת הנושאת תתחבר אל משקולות בטון אשר יונחו בצורה מסודרת על גבי יריעות בטומניות. היריעות יהיו רחבות ממשקולות הבטון בכ-10 ס"מ מכל כיוון.
  9. תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאורך חיים של 25 שנה לפחות כולל כל המרכיבים תוך הדגש על מניעת קורוזיה במערכות, בבסיסים ובמחברים.
  10. הקבלן יתכנן את המערכות כך שיאפשר פירוקן בתום תקופת החוזה ו/או פירוקן והתקנתן מחדש (במקרה של צורך בטיפול באיטום הגג).
  11. התקנת המערכות על הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט שהוא למעט קידוחים לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית.
  12. התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המערכות לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באיטום תתוקן לאלתר על ידי הקבלן.
  13. הקבלן יתקין סולמות עליה לגג תקניים בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב ראשון של הסולם בגובה 2.2 מ' יהיה ניתן לשליפה. מיקום הסולמות יתואם עם נציג האתר בו מותקנת המערכת. מעבר ל 6 מטר סולם יהיה תשלום עבור התוספת לכל מטר סולם לפי טבלת התוספות. הבנייה וההתקנה של הסולמות יהיו בהתאם לת״י לסולמות קבועים וחתומים על ידי מהנדס קוסנטרוקציה המאשר את הסולם ואת ההתקנה לכל אתר ואתר.
  14. לפני כל חיבור אום של בורג תתווסף שייבה קפיץ.
  15. הקבלן יכסה בצבע עשיר אבץ בעזרת מברשת (לא התזה)  כל ריתוך, חירור ו/או במתכות אשר גלוונם נפגע.
  16. הקבלן יציג אישור קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר את אופן ההתקנה בפועל.

  חתימת המציע: _________________

  1. חשמל

  בצד ה-DC (בין התאים הפוטו-וולטאים לממירים)

  1. כבלי DC: שימוש בכבל גמיש בעל בידוד כפול, בעלי הגנת UV הכבלים בעלי תקינה TUV ו TVE. עמידים בטמפרטורה של C°120. הכבלים יהיו בחתך מינימאלי של 6 ממ"ר ושלמים לכל אורכם.
  2. הגנה מפני נחשולי מתח מסוג Class II לצד DC. הגנות ברקים בצד ה DC.
  3. תעלות רשת להובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהשמש לכל אורכן.
  4. בכל מקום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכבל יינזק יש להשחיל ולבודד עם צנרת מתאימה.
  5. הפסדי הולכה בSTC בצד ה-DC 1%, יחושבו בטמפרטורה של C°70.
  6. אין להפריד בין המוליך החיובי והשלילי לצורך חיווט הפנלים ומרחק אבטחה בכניסה לקופסאות למניעת קשת. המוליכים יעברו בצמוד ולאורך המחרוזת, על מנת למנוע היווצרות של לולאת השראה. צורת הכבלים בבניית מחרוזת באחד השיטות:
  7. הגנות מפני ברקיםיותקנו מגני ברק ומתח יתר לפי הכללים של IEC 62305-4 הכוללים מגני מתח יתר CLASS II גם בתוך קופסות מחרוזת על הגג וגם במבוא לDC של הממירים. על הכבל AC היוצא מהממיר לכיוון לוח הראשי שאליו הוא מתחבר יותקן מגני הברק מקלאס I. גם בצידו השני של הכבל, לתוך לוח איסוף ממירים או לוח המונה או לוח הראשי יותקן קלאס I. הרכיבים על ה DCיהיו מתאימים למתח העבודה המקסימאלית (1000Vdc) וישמור על מתח שיורי מתאים לממיר תוך שמירה על תאום עכבות עם הגנות בתוך הממיר.

   כל כבל תקשורת יוגן מפני מתח יתר בהתאם לכללים של IEC 62305, ובהתאם לסוג התקשרות וחסינות המובנת של הציוד התקשרות.

   סידור הרכיבים שבתוך כל קופסה ולוח יאפשר הבדדה של רכיב המגן ברק והמוליכים המתחברים אליו. בצילום מטה מובא סידור של קופסת מחרוזת אופטימלי.

  8. המחרוזות נכנסות אל F1-F3 מימין מגן הברקים. עוברים מעל המגן אל המנתק Q0 אשר בצדו השמאלי של המגן, כאשר החיבור אל המגן הינו מהמנתק אל המגן. מוליך הארקה יורד מהמנתק כלפי מטה, מרוחק מהמוליכים הנכנסים.אסור שאורך מוליך הארקה יעבור 0.75 מ'. לעומת זאת, חח"י דורשת מערכת הארקה עצמאית אשר לא מסתמכת על מבנה המתכתי. על מנת לשמור על שני כללים יחד, יש לעבוד עם מוליכים גלויים הבאים במגע עם מתכת הגג ככל שאפשר ומחובר כל 3 מטר אל מתכת הגג. לא ניתן לעבוד עם הארקה גלויה בתוך לוח, או ממגן ברק בתוך קופסת מחרוזת. במצב זה, את המוליך המבודד אשר יורד מהלוח או הקופסה אל פס השוואת הפוטנציאליים יש לחבר אל מסה של הקונסטרוקציה על ידי גילוי הבידוד וקישור אל מסה של קונסטרוקציה, כפי שמובא בשרטוט למטה.
  9. הקבלן יגיש שרטוטים של כל סוגי קופסת מחרוזות הכוללים את כל רכיבי הקופסה, מהדקים, מפסקים, וגם מיקום כניסה לקופסה של כל כבל.הגנות מפני ברקים ומתח יתר יהיו מתוצרת DEHN או PHOENIX CONTACT או SALTEK. יש לשמור על הוראות היצרן בנוגע לצורך במפסק הגנה על מבוא הרכיב.

   חתימת המציע: _________________

   יש לחווט את מגעי העזר של מגני הברק במעגל פיקוד אחד טורי אשר יגיע אל לוח הממירים, ומשם לקופסת המטאורלוגית כINPUT למערכת הניטור.

   בחירת הרכיבים המתאימים ואופן התקנתם יאושר בשלב תכנון המפורט על ידי היועץ.

   בצד ה AC

   1. כבלי AC יהיו מסוג XLPE נחושת N2XY)) או מאלומיניום (NA2XY) בעלי ת"י 1516. הכבלים יהיו כבלים חד גידיים ו\או רב גידיים בעלי חתך כבל עגול. כבלי החשמל יהיו שלמים לכל אורכם.
   2. מפסקי AC: בצמוד לממיר (בארון איסוף ממירים), במא"ז ט"מ ארבע-קוטבי של יצרן עם תו תקן ישראלי.
   3. תעלות להובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהשמש לכל אורכם.
   4. בכל מקום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכל יינזק יש להשחיל  ולבודד עם צנרת מתאימה.
   5. הגנה מפני נחשולי מתח מסוג Class II לצד AC. הגנות ברקים ומתחי יתר בכל ארון איסוף ממירים.
   6. חפירה והטמנה של כבלי הזנה על פי חוקי חשמל.
   7. הפסדי הולכה בצד ה-AC 1% יחושבו בטמפרטורה של C°70.
   1. סימון

   כל סימון הנדרש יסופק על שילוט סנדוויץ' מתאים למקום ההתקנה (חשוף למים, שמש וכו). כל תעלה תסומן עם הכבלים העוברים דרכו. כל כבל יסומן עם דיסקית מוטבעת אותיות. הפנלים בכל מחרוזת יסומנו בצורה יעילה כך שאפשר יהיה להבין פריסת המחרוזות על הגג ולאיזה ממיר ולאיזה כניסה לממיר של כל מחרוזת. כל פנל יסומן בנפרד עם מספר מורכב: [מספר פנל\מספר מחרוזת\ מספרMPPT \מספר ממיר]

   אלה אם כן הקבלן יכול להוכיח שיטת סימון אחרת המבטיחה זיהוי כל פנל בצורה ודאית ופשוטה. קופסאות המחרוזות יסומנו בהתאם. כל כבל הנכנס ללוח או קופסת מחרוזת יסומן בנקודת הכניסה שלו לקופסה\לוח עם ייעודו (שם הממיר וכניסה שלו). כל המהדקים יסומנו. כל רכיב בלוח יסומן. כל הארקות על כל פס השוואת פוטנציאלים או צבירה יסומן עם ייעודו ומהיכן הגיע. כנ"ל מוליכים של פאזות ואפס בפסי צבירה.

   1. לוחות חשמל
   1. יורכבו בהתאם לת"י 61439 וחוק החשמל ויתוכננו לעמידה בזרם קצר תואם למערכת.
   2. ארונות החשמל יותקנו במקום מוצל וייבנו בעמידות מפני חדירה מתאימה למקום ההתקנה.
   3. יש לסדר כבילה בתוך ארונות החשמל בצורה אסתטית, לסמנם במגמה לאפשר זיהויים בקלות.
   4. כל המוליכים, מהדקים ורכיבים בלוח ואשר יתחברו ללוח יסומנו על ידי סימון בר קיימא.
   5. מוליכים יסומנו על ידי שרוול מלא, לא יתקבל סימון שניתן לפרק ללא פירוק המוליך.
   6. כבלים הנכנסים ללוח יסומנו עם מספר מעגל או ייעודו.
   7. הסימנים יתאמו את תכניות הלוח וגם את החד קווית של המתקן.
   8. הגנות מפני ברקים \ מתח יתר יורכבו בחלקו התחתון של הלוח, בכניסה של כבלים ללוח. אם הכבלים נכנסים ללוח בחלקו העליון, יש לאטום ולמגן ולחברם.
   9. הלוח כולל כניסת כבלים יהיה אטום לחלוטין מפני כניסה של חרקים ומכרסמים.

   חתימת המציע: _________________

   1. הארקות והגנות
   1. מערך ההארקות ושיטת ההגנה יעמדו בתקנים הרלוונטיים, חוקי ותקנות חשמל ותכנית הארקות שאושרה.
   2. חיבור הפאנלים ומערכת האחיזה באמצעות נעל כבל מנחושת מצופה בבדיל, אל מוליך הארקה בחתך מינימאלי של 16 מ"מ המחובר להארקה ראשית.
   3. תעלות רשת ו/או חלק מתעלה יוארקו על ידי מחבר קנדי אל גיד ההארקה.
   4. הארקת קונסטרוקציה אל גיד הארקה ראשי יחובר על ידי מחבר קנדי או מחבר לחיצה תקני.
   5. הארקת פנל והארקת קונסטרוקציה תעשה על ידי נעלי כבל דין + שייבה משוננת+ שייבה קפיץ. לחילופין, הארקות פנלים יחוברו על ידי מהדק הארקה של חברת שלטר או ש"ע.
   6. כל ציוד מתכתי יחובר לפה"פ על ידי מוליך נחושת בשטח חתך מתאים.
   7. בקרבת הממירים יותקן פה"פ בקופסא מוגנת מים ועמידה בקרינה UV.
   8. הכבלים יהיו מוגנים עד גובה 2.5 מ' ממשטח הטיפול ומהקרקע, עם צנרת משוריינת, תעלות פח מגולוון, או סולמות רשת מגולוונת עם כיסוי פח מגולוון.
   1. מקדם הספק ומקדם ייצור

   ללא קשר לפרויקט הנ"ל\, כאשר המערכת מופעלת לבד מול הרשת, ככל שיידרש על ידי חח"י, באחריות הקבלן לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק ומקדם הייצור, ולפתור כל בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרשת החשמל. ככל שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכנות בעקבות חיבור המערכת, יהיה זה באחריות הקבלן לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו באופן מיידי.

   1. כיבוי אש
   1. על הקבלן לענות על כל דרישות כבאות והצלה כולל פרק 500 מס' הוראה 543 סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו-וולטאים ממרס 2013.
   2. יותקן שילוט בולט בכניסה למבנה בו יירשם "במבנה זה קיימים פנלים פוטו וולטאיים".
   3. לארונות חשמל מעל 63 אמפר יש להתקין מערכת גלאים על פי ת"י 1220, ובגמר ההתקנה יש להגיש לשירותי הכבאות אישור מעבדה מוכרת.
   4. בהתאם לת"י 61439, ארונות כבים מאליהם.
   5. התקנת מערכת בסמוך למתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל וכיו"ב הנמצאים בגג, תהיה מופרדת אש על ידי אלמנט עמיד אש ובלבד שתהיה מרוחקת משאר המתקנים הסמוכים בגג במרחק של 2 מטר לפחות.
   6. חל איסור להתקין תאים פוטו-וולטאיים בסמוך או מעל למפוחי פינוי עשן ופתחי עשן.
   7. במרחק שלא יעלה על 40 מטר משטח הפנלים יהיה מעבר חופשי ברוחב של יקטן מ- 60 ס"מ.
   1. בדיקה תקופתית
   1. במהלך תקופת הבדק, בתום כל שנה מחיבור המערכת לרשת החשמל, הקבלן יבצע בדיקה תקופתית הכוללת:
   1. בדיקות מכאניות של תקינות הקונסטרוקציה, חיבורי החשמל, מובילי חשמל, קופסאות וארונות חשמל, ממירים והכל כמפורט בפרוטוקול שיאושר על ידי היועץ.
   2. בדיקות חשמליות מלאות בצד ה DC וצד ה AC, והכל כמפורט בפרוטוקול שיאושר על ידי היועץ.

   חתימת המציע: _________________

   1. בדיקת הימצאות שילוט ותקינותו.
   1. הקבלן יחזק ברגים של הקונסטרוקציה ושל מפסקי החשמל.
   2. הקבלן יגיש לעירייה דו"ח בדיקה הכולל את כל תוצאות הבדיקות, כולל תיעוד וצילום של תקלות ככל שנתגלו.
   1. שילוט
   1. סימון ושילוט בחריטה .
   2. הפנלים יסומנו על ידי תחילה וסיום מחרוזת על פי תכנית העמדת הפנלים
   3. שילוט הכוונה על גבי ארון החשמל הראשי אשר מורה על מיקום הממירים.
   4. כל האביזרים, פנלים סולאריים, קופסאות חיבורים, לוחות חשמל, מפסקי בטחון, כבלים, מערכת ההארקה וכו' ישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט אשר יותקן חיצונית יהיה מוגן UV.
   5. תוואים תת-קרקעיים יסומנו אף הם.
   1. בטיחות
   1. עבודות יתבצעו אך ורק בתאום מראש ובאישור מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת.
   2. יש להשאיר מעברים פנויים כך שלא יהיו מכשולים להליכה בין כל חלקי המערכת.
   3. פעילות המוגדרת כמסוכנת תתואם מראש עם העירייה.
   4. ציוד מגן: יש להשתמש בציוד המגן הנדרש לפי סוג העבודה ואופייה; יש לבדוק תקינות ציוד המגן האישי בטרם השימוש; יש לנעול נעלי בטיחות בכל מקום בו צפויה פגיעה ברגלים; יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן, מגני אוזניים במקומות נדרשים; אין להשתמש בציוד/מכשור שפג תוקף בדיקתו.
   1. חשמל
   1. הקבלן יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר למערכת החשמל של המבנה באישור חשמלאי בעל רישיון חתימה בלבד.
   2. שימוש בכבלים זמניים (מאריכים) מסוג מוגן בלבד (כתום).
   3. בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה וממנו.
   4. אין לתקן מכשיר/מערכת חשמלי ללא רישיון הסמכה.
   5. אין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש עם מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת.
   6. אין לבצע אלתורים בחשמל.
   7. השימוש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול.
   8. יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל חשמל מפני פגיעה מכנית.
   9. כל עבודות חשמל תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל בהעסקה ישירה של הגוף הזוכה.

    

   חתימת המציע: _________________

    

   1. גידור
   1. הקבלן יגדר את אזורי העבודה כפי שיונחה על ידי יועץ הבטיחות.
   2. הגידור יעשה על ידי לוחות איסכורית חדשים בגובה 1 מטר לפחות.
   3. הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות.
   4. הקבלן ישלט את הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו על ידי יועץ הבטיחות.
   5. הקבלן לא יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר.
   6. שערים יותקנו בגידור לשימוש הקבלן. הקבלן ידאג לשמור שערים אלו נעולים בכל עת.
   7. הקבלן יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים.
   1. פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י 1139
   1. על הקבלן להציג אישורי עבודה בגובה של כל העובדים
   2. הקבלן יציג את כל הציוד לעבודה לגובה למפקח לפני העבודה
   3. הקבלן יחזיק ממונה בטיחות אשר יבטיח עבודה בגובה על כל היבטיו בהתאם להנחיות הרשויות הקובעות הנחיות אלה.
   1. קרינה
   1. לאחר סיום העבודות תתבצע בדיקת קרינה בכל אחד מהמיקומים לאחר ההפעלה.
   2. הבדיקה תתבצע בכל מקום בו התבצעה המדידה הראשונה על ידי אותו מודד או באישור כתוב מראש על שינוי המודד מממונה האנרגיה העירוני.
   3. על הבדיקה להראות אפס (0) שינוי במרחק של 4 מטר ממקורות הקרינה.
   1. מפרט טכני עבור מערכת ESS

   מערכת הESS יכלול שלושה חלקים עיקריים:

   1. אגירה על בסיס טכנולוגית ליטיום, או אגירה מסוג אחר תוך הוכחות שהמערכת תצליח ביעדים המוגדרים, כולל עבודה ללא חיבור לרשת החשמל הארצית
   2. ניהול טעינה כולל מצב של הפעלה מריק (Black Start)
   3. בניית רשת עבור הצרכן וניהול הרשת בתדר מתאים

   המערכת ינהל את מערכת הסולארית בצורה ישירה או בעקיפים בחיבור ללוח הצרכן
   (AC coupled)  כאשר נשמרת אפשרות ל Black Start, מצב המחייב חיבור ישיר למצברים
   (DC coupled).

   במקביל, המערכת ינהל לפחות עוד כניסה של מקור אנרגיה עצמאית נוספת.

   המערכת תעבור בין חיבור לרשת הארצית ועצמאות תוך פתיחת מפסק הראשי של הבית ספר. בחיבור חזרה לרשת, המערכת תבצע סינכרון מלא לפני חיבור החם. כמוכן, המערכת תדאג לסנכרן עם מקור אנרגיה נוספת.

   כל חלקי המערכת יישא תוו תקן לשימוש במדינת ישראל ויחובר על פי כל הוראה וחוק.

   חתימת המציע: _________________

   המערכת יהיה בעלת יכולת לייצר אנרגיה ריאקטיבית ולאפשר שליטה על ידי מנהל רשת לצורך תמיכה ברשת החיצונית כאשר המערכת מחוברת.

   למערכת הESS תותקן מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן ייעודי, אך מרושת עם שאר מערכות דומות בתחום בית הספר.

   הקבלן אחראי שרמת הרעש בכל מקום מאוכלס (כיתה, משרד, חדר טיפול) לא יימדד מעל 60dB.

   אורך חיי במצברים יובטח ל10 שנים, כולל הוספת מצברים מעט לעט בעלות כלולה בהצעת המציע. אחסון המצברים יהיה בהתאם לדרישות הבטיחות סביב ילדים בבית ספר בכל הקשור למרחק פיזי, גישה ואבטחה. על הקבלן לספק כל כיסוי או מבנה הנדרש לאבטיח את המערכת ואת שוכני המקום.

   מצברים יוחסנו בתנאים שיבטיחו בטיחות ואריכות ימים, כולל מבנה ייעודי והתקנת מזגן לפי הצורך.

   1. מפרט טכני עבור מערכת EMS

   מערכת הEMS מהווה לב המערכת עקב יכולת שלה לנהל את הESS מצד אחד ואת צריכת הבית ספר מצד השני תוך מתן ממשק כולל על המערכת הניזון מנתונים מניטור הסולארי, הESS ומערכת הנוספת.

   התפקידים של הEMS הם:

   1. לחזות את הייצור של מערכת הסולארית
   2. לחזות את הצריכה של בית הספר (על ידי קבלת תכניות איכלוס של הכיתות ככניסה)
   3. על בסיס תכנית האיכלוס, לבנות סבב של השלת העומסים בשימוש על מנת לאפשר אנרגיה האגורה להספיק לאורך כל היום במקביל אם עודף מעל טעינה של ייצור הסולארי להפעלת הצרכן.
   4. שומר על צריכה ממושכת מצד אחד ועל טמפרטורה סביבתית בכיתות מצד השני על ידי עדכונים של סבבי השלת העומסים
   5. מהווה ממשך למערכת הESS (למרות שלESS  סביר שיהיה ממשק מלא של עצמה) ולמערכת הסולארית ומערכות הנלוות כמו טעינת רכבים חשמליים
   6. מהווה ממשק לשירותים הנלווים של הESS כמו תמיכת רשת החיצונית על ידי ייצור אנרגיה ריאקטיבית
   7. מרכז התראות מכל המערכות

   מערכת הEMS ישכון על מחשב תעשייתי בעל כניסות ויציאות ממותגות ואנולוגיות. הEMS יתוכנת לממשק אם מערכת הBMS הקיים בבית הספר ששולט על שדות הצרכנים בלוחות החשמל. תוכנת הEMS  יפותח על ידי גורם בעל ניסון של לפחות 3 מערכות בהשלת עומסים בזמן אמת לצורך ניהול אנרגיה.

   לאחר פיתוח המערכת, יועתק הכל למחשב דומה לצורך כפילות. כל עדכון תוכנה יועתק למחשב הכפול. כל חצי שנה המחשבים יוחלפו, והראשון יעמוד בגיבוי.

   כל מצבי העבודה יוזנו לקובץ אחד, קובץ זה אוטומטית יישמר אם כל שינוי לענן ולאן שיראה המזמין לשמור אותו. כאשר מחליפים מחשבים, הקובץ הגיבוי יושתל למחשב הגיבוי.

   היקף מערכת הEMS כוללת בין היתר:

   1. חומרה ותוכנה להפעלת המערכת
   2. הגנות סייבר מתאימות
   3. רגשי טמפרטורה ונוכחות בכל כיתה

   חתימת המציע: _________________

   1. רגשי נוכחות בשירותים

   בנוסף לסבבי השלת עומסים, מערכת הEMS אחראי לשמור על כיתות לא מאוכלסות כבויות מתאורה ומזגן תוך עדכון המערכת על שינוי תכנית האכלוס הנתון.

   1. כיבוי / הגנה מפני אש

   הקבלן יתכנן ויתקין מערכת הגנה מפני אש שתואמת את התקנים הלאומיים והמקומיים, עדיף תוך שימוש בגז אינרטי ובהתאם לתקנים העדכניים שפורסמו על ידי חברת הביטוח ההדדי של המפעל.

   1. מסמכי הפרויקט

   לכל הפחות, מעבר לתיעוד של מערכת הסולארית, מסמכי הפרויקט של הקבלן יסופקו ויימסרו עם ההכנסה לשימוש ויהיו מורכבים מהדברים הבאים:

   כל המסמכים של כל הציוד, כתבי אחריות, הוראות הפעלה וכו'

   חבילת תכנון קונספטואלי

   חבילת תכנון מלאה, מפרט חומרים (BOM) וחישובים

   דיאגרמת רשת של ESS ורשימת נקודות של SCADA

   תוכנית מלאה של הכנסה לעבודה, לרבות נוהלי בדיקה והפעלה

   מערך מלא של שרטוטי "כפי שנבנה" אחרי הבנייה, לפני בדיקות לפני חיבור

   חבילת תיעוד המערך המלא של תוצאות הבדיקות (FAT, SAT וכו')

   הצהרת השלמה

   מדריכי התקנה, הוראות ומדריכי הפעלה עבור כל הציוד ומערכות המשנה. נדרשות הוראות הפעלה ספציפיות עבור ההפעלה ESS והEMS.

   כל מסמכים אחרים אשר יידרשו באופן סביר עבור המועצה על מנת לתעד את בניית ה-מערכת ולהפעילו ביחד ובחלקים

   הגדרות בקרה והגנה של ESS ושל הEMS

   תוכנית תחזוקה

   מסמכי תוכנה

   קבצי מקור של תוכנה

   כל השרטוטים, טבלאות, מסמכים יוגשו בקבצי מקור הניתנים לשינוי

    

    

   חתימת המציע: _________________

    

    

    

   1. תנאים אחרים

   מערכת אחסון אנרגיית המצברים המקיימת אינטראקציה עם הרשת הנ"ל קיימת לפחות במיקום אחד והינה בפיתוח של המציע עבור עצמו או כל לקוח אחר.

   המציע יגיש את אישור ההשלמה וההפעלה המוצלחות ממשתמש הקצה של התחנה הנ"ל.

   פרויקטים שבוצעו על ידי החברה בקבוצה, חברת האחזקות או חברת הבת של המציע לא ייחשבו כניסיון של המציע לצורך עמידה בהצעת המחיר.

   במקרה שהענקת העבודות הנ"ל התקבלה על ידי המציע באופן ישיר מבעלים של מפעל או כל ארגון מתווך אחר, המציע יידרש לספק תעודה מבעלי מפעל או ארגון מתווך כאמור יחד עם ההצעה הטכנית-מסחרית שלו על מנת לתמוך בטענת עמידה בדרישות המותנות לעיל.

   תעודות מבעלי המפעל יסופקו אף הן על ידי המציע עבור ההפעלה המוצלחת של המפעל הנ"ל. המציע יגיש את תעודת משתמש הקצה בכפוף לאימות לצורך עמידה בתנאים, ולכן עליו לספק פרטי יצירת קשר מלאים של משתמש הקצה לצורך אימות.

   המציע יהיה אחראי לכל הסוגיות החוקיות והרגולטוריות בישראל.

   לוחות זמנים מפורטים

    

    

    

   סעיף מספר ימים קלנדריים ממועד החתימה
   הגשה ואישור תוכניות 25
   הגשת בקשות לחברת החשמל 10
   הוצאת היתרי ורישיונות ככל שידרש 90
   סיום הצבה של המערכת הסולארית 180
   סיום הצבה של המערכת אגירה 180
   סיום חיבור מערכות השו״ב 180
   אישור חברת החשמל, הגנת הסביבה, כיבוי אש 210
   קבלת תוכנית אז-מד, ביצוע ואישור בדיקות אוף גריד 210
   ביצוע ואישור בדיקות און גריד 210
   שלושה חודשים ללאחר הפעלה מלאה של המערכת 300

    

    

    

   חתימת המציע: _________________

    

    

    

   כתב אחריות

   הצהרה והתחייבות קבלן/ספק/יצרן/יבואן למתן אחריות ושרות למערכות אגירה ומערכות שו״ב שם הספק/יצרן/יבואן:

   פרטי הציוד המסופק __________________________________________________

   תוצרת: ______________________________

   הספק חשמלי כולל (W)__________________

   תקופת האחריות: 5 שנים.

   הצהרה והתחייבות הספק/יצרן/יבואן למתן אחריות ושרות למערכות סולאריות פוטו וולטאיות (יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם מערכת בקרה המצורף לתהליך האישור) שם הספק/יצרן/יבואן:

   פרטי הציוד המסופק __________________________________________________

   דגם מערכת הבקרה: _______________

   תוצרת: ______________________________

   הספק חשמלי כולל (W)__________________

   תקופת האחריות למערכת והמכלולים הקשורים כולל ממירים, פאנלים סולאריים, כבלים ומערכות החשמל:

   1. חמש שנים למערכת הסולארית פוטו וולטאית כולל כלל המכלולים והרכיבים הקשורים (עבודה וחלקים).
   2. 20 שנה לתפוקת המערכת (כולל החלפת פאנלים ו/או ממירים במידה ויש ירידה בתפוקה מעבר להצהרת היצרן).
   3. 10 שנים לאיכות המערכת (כולל החלפת פאנלים ו/או ממירים, ו/או כבלים ומערכות חשמל במידה ויש פגיעה שאיננה נובעת מנזקי אדם).

    

   הספק מתחייב בזאת על אחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות של עשר שנים. במקרה שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של העירייה או היועץ מטעמה, שקיים כשל באחת המערכות או באחד מהמכלולים, בתקופת האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו (כולל כל העלויות ישירות והעקיפות הכרוכות בכך) וזאת באופן מידי בהתאם לסיווג הקריאה.

   הקבלן תחזוקה ימסור מכתב הסמכה מקורי מהיצרן או היבואן, המעיד כי הינו המורשה למתן תמיכה טכנית, שרות ואחריות, כולל אספקת חלפים בישראל כולל למערכת האגירה והמערכת הסולארית.

   דרישות הטמפרטורה כפי שמובאים במפרט הטכני הינן דרישות מינימום, בכל מקרה באחריות היצרן לוודא שכל הציוד המותקן יעמדו בטמפרטורה המתפתחת בסביבת העבודה שלהם לאורך זמן, מגובה בתקופת האחריות של היצרן.

    

    

    

    

    

    

    

    

   התחייבות הקבלן

    

   הריני מתחייב בזאת באחריות לכל המסופק כרשום וכנדרש לעיל ובכפוף לתקופת האחריות המפורטת לעיל, אחריות זו ניתנת בזאת לעיריית אילת לפרויקט בו יסופקו אם ישירות ואם באמצעות גורמים אחרים, מערכות על פי הדגם הרשום לעיל.

    

   שם מורשה חתימה כנציג הקבלן : _________________________

    

   חותמת/ וחתימת הקבלן : ____________________ תאריך :__________________

    

   התחייבות הספק/היבואן : הריני מתחייב בזאת באחריות לכל המסופק כרשום וכנדרש לעיל ובכפוף לתקופת האחריות המפורטת לעיל, אחריות זו ניתנת בזאת לכל פרויקט בו יסופקו אם ישירות ואם באמצעות גורמים אחרים, מערכות סולאריות/ממירים בהתאם לרשום לעיל.

    

   שם מורשה חתימה כנציג הספק/יבואן/יצרן : _________________________

    

   חותמת/ וחתימת הספק/יצרן/יבואן: ____________________ תאריך :__________________

    

    

   • מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, מוסכם כי בגין הפרת הקבלן את ההוראות המפורטות להלן יהא המזמין זכאי לקבלת פיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמפורט בצד אותן הפרות הסכם:
   הפעילות הערות גובה הפיצוי                   (בש"ח לפני מע"מ)
   אי השלמת עבודות הקמת המערכת וחיבורה לרשת 180 ימים מאישור חברת חשמל בדבר כניסה למכסה 250 ש"ח לכל יום
   העברת הבעלות במערכות לידי המזמין 120 ימי 100 ש"ח לכל יום איחור
   אי פינוי גג המבנה עליו בוצעו העבודות והשבתו למזמין בתוך 30 ימים מתום תקופת ההסכם 100 ש"ח לכל יום איחור
   עבודה ללא אישור עבודה ללא קבלת אישור בכתב 5,000 ש״ח לכל אירוע בנפרד וכפל קנס לאירוע חוזר.
   עבודה ללא היתרים או רישיונות מתאימים (חשמלאי, עבודה בגובה וכיוצא באלה) עבודה ללא בעלי מקצוע מתאימים ו/או העסקה של עובדים ללא אישור 5,000 ש״ח לכל אירוע בנפרד וכפל קנס לאירוע חוזר.
   לכלוך רשות הרבים ו/או האתר

    

   המצאות פסולת בניה ו/או אחרת הקשורה באופן ישיר לקבלן ו/או לקבלני המשנה שלו 5,000 ש״ח לכל אירוע בתוספת עלות הניקוי
   איחור בהגשת עבודות בהתאם ללו״ז מוסכם עם תחילת העבודה 1,000 ש״ח לכל יום עיכוב
   פגיעה בעצים וצמחייה לא יעקור היזם ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים אלא אם קיבל אישור בכתב ומראש, מפקיד היערות האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם המוסמך לכך בעירייה. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה תהיה רשאית החברה לשקם את הנזק. מלא הנזק בתוספת סכום פיצוי מוסכם של 500 ש״ח לעץ שנעקר ללא אישור ו 3000 ש״ח לכל 100 מ״ר גינה שנהרסה.
   מפגע בטיחותי מפגע בטיחותי בעבודות באתר ו/או באתר עצמו- כדוג' עובדים שעובדים לא ממוגנים, ללא ציוד עבודה בגובה, שערים פתוחים, סולמות לא נעולים וכדומה. 5,000 ש״ח לכל אירוע בנפרד וכפל קנס לאירוע חוזר.
   • המזמין יהא רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מאת הקבלן, בהתאם להוראות הסכם זה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וזאת לאחר שדרשה מהקבלן בדרישה מוקדמת של 7 (שבעה) ימים לשלם את הסכום האמור והקבלן לא נענה לדרישה האמורה.

    

   חתימת המציע: _________________

 •  

   

  נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 9/2022

   

  בדבר – תכנון, רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

   

   

  הצעת הקבלן

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  1. סך הכל לקו״ט מותקן למערכת הסולארית פוטו וולטאית, העלות כוללת את כלל הרכיבים הדרושים בהתאם למפרט הטכני למערכות הסולאריות: _________ ₪ כולל מע"מ (לא יותר מ 4,000 ש״ח לקו״ט מותקן)

   

   

  1. סך הכל לקוט״ש למערכת האגירה, העלות כוללת את כלל הרכיבים הדרושים בהתאם למפרט הטכני למערכת האגירה: __________ ₪ כולל מע"מ לא יותר מ (2700 ש״ח לקוט״ש).

   

  1. סך היעילות הכוללת של המערכת המוצעת _______ % (לא פחות מ 85%)

   

   

   

   

   

   

                          ____________                                                _______________________

                              תאריך                                                               חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

 • נספח ד'

  מכרז פומבי מס' 9/2022

   

   בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהן וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי.

   

  היקף עבודות ביצוע המבנה ומהותן ברורות וידועות לי, נבדקו על ידי היטב והבנתי את כל הנדרש ממני במסגרת עבודות אלה טרם הגשת הצעת המחיר.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה לרבות בדבר שינוי מחירים ו/או עלויות ו/או הערכויות לרבות בדבר תוספות של כוח אדם/ציוד/כלים וכיוצב'.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימה על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור כמפורט בנספח להסכם.  ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ותוסב בסיום העבודות לערבות טיב בסכום השווה לחמישה אחוזים מהערך הכולל של ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מתחייב להמציא לפני חתימה על ההסכם "אישור עריכת ביטוח" על פי הנוסח שבנספח.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ברור וידוע לי כי העבודות יתבצעו במוסד חינוכי פעיל ובו מתקיימת שיגרת לימודים ואני מתחייב לעשות כל הדרוש על מנת שלא לשבש שיגרת הפעילות במקום.

   

  הואיל והעבודות יתבצעו במוסד חינוכי פעיל בו שוהים קטינים, מתחייב בזה הקבלן הזוכה להמציא מבעוד מועד ולכל עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע העבודות באתר, אישור משטרה עדכני על העדר הרשעות בעברות מין. למען הסר ספק לא תותר כניסה למוסד ללא המצאת אישור כאמור.

  כמו כן אעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך במהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן הנני מתחייב להבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך לבצע על חשבוני, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), להתקין שלטי ו/או אמצעי אזהרה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                            ___________________________  מס' ע.מ./ח.פ. :       _______________

   

  כתובת המציע :                       ___________________________

   

  כתובת דוא"ל:                         ___________________________

   

  מספר טלפון:                           ___________________________

   

  תאריך :                                   ___________________________

   

   

  חתימת המציע :                      ­­­­­­­­­___________________________

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.    14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס 9/2022 בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 50,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 16/08/2022  ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר זכייה ולפני חתימת חוזה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס' 9/2022 בדבר – תכנון רכישה התקנה ותחזוקה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה לעצמאות אנרגטית של מוסד חינוכי באילת  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

 • נספח ו

   

  אחריות בנזיקין ושיפוי

   

  1. הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

   

  1. הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.

   

  1. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, והקבלן פוטר את העירייה וכל הבאים מכוחה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן והקבלן לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

  הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה תישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן כאמור.

   

  1. הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

   

   

   

  ביטוח

   

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו'1 (להלן: "דרישות ביטוח לתקופת הביצוע") וכן בנספח ו'2 (להלן: "דרישות ביטוח לתקופת ההפעלה והתחזוקה") המצורפים כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  2. לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו'1 ובנספח ו'2 להסכם זה, כשהם חתומים על ידי מבטחיו.
  3. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  4. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  5. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  6. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  7. הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  8. לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  9. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  10. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  11. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  12. הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעיריה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
  13. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

  נספח ו'1

  דרישות ביטוח לתקופת הביצוע

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה לאישור המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות* מעמד מבקש האישור*
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם:

   

  תכנון וביצוע של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה

   

  ☐קבלן הביצוע

  ☐קבלני משנה

  ☐שוכר

  ☒אחר: מזמין העבודות

  ת.ז./ח.פ.: ת.ז./ח.פ.:
  מען: בית התמר, ת"ד 14, אילת מען:
  כיסויים
  פרקי הפוליסה

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת פוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  כל הסיכונים עבודות קבלניות ביט שווי העבודות:

  _________

  309-ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידות אדמה, 318- מבוטח נוסף – מבקש האישור, 328- ראשוניות
  גניבה ופריצה
  רכוש עליו עובדים
  רכוש סמוך
  פינוי הריסות
  נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים
  צד ג' ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 312-כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר רעד ו/או החלשת משען
  נזק לרכוש צד ג' עקב שימוש בכלי רכב מנועי, מעבר לחבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב. החבות מעבר לנ"ל הינה בגבול האחריות המוזכר לעיל עד לסכום של 1,000,000
  כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 318- מבוטח נוסף (מבקש האישור), 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  חבות מוצר ביט 2,000,000 , 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה, 052 מערכות פוטו-וולטאיות, 069 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות(
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

  נספח ו'2

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  תחזוקה והפעלה של מערכת אנרגיה מתחדשת משולבת עם מערכת אגירה

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען: בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  חבות מוצר ביט 2,000,000 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה , 052  מערכות פוטו-וולטאיות, 098  תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 •    נספח ז'

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו                 בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

   

   

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

   

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

   

   

   

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים                 ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין                שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלוייםבמקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________            ___________________

  חתימת הקבלן                                       תאריך

   

   

   

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית וכן ערבות טיב עם סיום העבודות.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

 •  נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף _________שם/החברה/הקבלן/הפירמה___________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

 • נספח י

   

  קבלת עבודות

   

  1. כללי

   

  1.1.       נוהל זה בא להסדיר אופן העברת מערכות לעיריית אילת.

   

  1.2.       המערכות:         כבישים

  רשת מים

  רשת ביוב

  מתקני שאיבה

  תאורת רחובות

  עב' פיתוח

  עב' גינון

  תעלות/מובילי ניקוז

  מבנים

   

  1.3.       מפרטים – המפרטים הקובעים: מפרטים שאושרו לעבודות ע"י עיריית אילת.

   

  1. אופן הפנייה.

   

  2.1.       הגורם המקים מערכת/ות יודיע בכתב דבר כוונתו לקיים העברת המערכת/ות לעירייה תוך ציון סוג, פרטים מועד משוער לסיום עבודות (כולל כל הנדרש כפי שיפורט להלן).

   

  2.2.       ההודעה תשלח לגורם המזמין בעיריית אילת.

   

  2.3.       ההודעה כולל כל הנדרש תגיע לעירייה לפחות 21 יום לפני מועד המסירה המשוער.

   

  2.4.       ההודעה תכלול שם איש קשר להמשך תאום, כתובת, מס' טלפון, ומס' פקס.

   

   

  1. תכניות עדות

   

  3.1.       תכנית/יות עדות עם גבולות המסירה.

   

  3.2.       תכניות תאום מערכות במקרים בהן יש יותר ממערכת אחת.

   

  3.3.       תכנית עדות לכל מערכת כולל כל הפרטים הרלוונטיים (ע"פ מפרטי העירייה).

   

  3.4.       כל תכנית עדות תהה חתומה ע"י מודד מוסמך .

   

  • תכניות תערכנה בפורמט עיריית אילת
  • התכניות תימסרנה בהעתק על גיליון+ על גבי מדיה מגנטית.
  1. אישורים

   

  4.1.       המוסר ימציא האישורים הבאים (ע"פ המערכת/ות)

   

  חתימת המציע: _________________

   

  מבנים: היתר בניה, היתר אכלוס, אישורי בדיקות מכון התקנים, מפרט בדיקות, תעודת איטום גג ותעודת סיום המצורפים כנספחים לחוזה.

   

  חשמל: אישור בודק, אישור ח"ח.

   

  מים:     אישור בדיקת לחץ, אישור חיטוי, אישור צילום ריתוכים.

  אישור כיבוי אש בדבר ברזי כיבוי (הידרנטים).

   

  ביוב:    צילום טלוויזיה, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  פיתוחאישור מכון התקנים בדבר בדיקות אופני ביצוע עבודות עפר, תו תקן לריהוט רח' ומתקני משחק, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  גינון:       אישור המחלקה בדבר תקינות מע' השקיה+אישור מתכנן בדבר השלמת עבודות.

   

  מובלים/נקזים:  דו"ח הידרולוגי כולל אגן הניקוז, אישור מתכנן.

   

   

  כבישים: אישור מכון התקנים בדבר בדיקת צפיפות והידוק לפי שכבות, תוצאות בדיקת מרשל, אישור משרד התחבורה הסדרי תנועה.

   

  מתקני שאיבה: ספרי אחזקה, תכניות עדות, תכניות חשמל + חד קווי, אישור ח"ח.

   

   

  1. ערבויות: לכל העבודות יש להמציא ערבות בדק לשנה (או כל מועד אחר כפי שנקבע במסמכי ההסכם על נספחיו) מיום אישור עיריית אילת בדבר קבלת העבודה, לכבישים יומצא לתקופה של 24 חודשים. לעניין איטום הגג תקופת האחריות תהיה ל-10 שנים כמפורט בנספחים לחוזה.

   

  6.אופן קבלה.

   

  6.1.       נציגי העירייה יתאמו סיור לאחר לימוד המערכות כפי שמופיע בתכניות שנמסרו תוך 21 יום מקבלת כל הנדרש כאמור בנוהל זה.

   

  6.2.       במערכות משולבות בהן הקבלן המבצע סיים קטעים אשר לעירייה יש עניין בתחזוקתן, יצרף הגורם המפתח מכתב התחייבות לכיסוי תיקון כל אשר יגרם לשטח/מערכת שימסרו לעירייה עד סיום העברה.

   

  6.3.       באחריות הגורם המפתח לסיים הערות סיורי הקבלה בפרק הזמן שהוקצב לכך במהלך הסיור.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

 • נספח יא

   

   

  מכרז  פומבי מס' ________

  בדבר –  __________________________________

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום העבודה

   

   

   

   

   

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ .

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • נספח יב

   

  טופס פקודת שינויים

  לפי פרק ח' סעיף 48 לחוזה

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  היקף השינוי ___________________ ₪

  השינוי באחוזים_________________

  סך הכל ערך החוזה לאחר השינוי______________₪

   

  הריני להודיע בזאת כי הערכת השינויים נעשתה בהתאם להוראות פרק ח' סעיף 47 לחוזה

  חתימת המנהל ___________שם _________תאריך___________

   

   

  תוספת תקציב מאושרת__________________₪

  מתקציב מס'___________________

  שיריון מס'____________________

   

  חתימת גזבר העירייה ________________תאריך_______________

   

  חתימת ראש העירייה ________________תאריך_______________

   

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום __________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  ____________                        _______________________

  תאריך                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

  טופס פקודת שינויים-ללא תוספת עלויות

  לפי פרק ח' סעיף 48 (4) לחוזה

   

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  מהות השינוי ___________________ ₪

   

   

  חתימת המנהל _____________שם _________________תאריך__________

   

  אישור וחתימת מהנדס העיר ____________שם _____________ תאריך________

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום _________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים. כמו כן מאשר הקבלן בחתימתו כי השינויים האמורים מקובלים עליו וכי לא יבוא בטענה ו/או דרישה כספית כלשהי באשר לשינויים אלה.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  ____________                        _______________________

  תאריך                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

 • נספח יג

   

   

   

  מספר חוזה   __________________

   

  שם הפרויקט  _________________                                          תאריך: ___________

   

   

  לכבוד

   

  ________________________ (הקבלן)

   

  ________________________

   

  הנדון:   תעודת השלמה

   

  על פי  תנאי החוזה שנחתם בין עיריית אילת לבינכם ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור,

   

  בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור

   

  או לחילופין (למחוק את המיותר)

   

  הושלמה באופן עקרוני (בכפוף לביצוע השלמות ו/או תיקונים) לאחר שהתחייבתם בפני כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני ובלוחות הזמנים כפי שנקבעו, כאמור ברשימה המצורפת.

   

  רצ"ב הרשימה

   

   

  בכבוד רב,

   

  המפקח

   

   

   

   

  __________________________

  עיריית אילת

   

   

 • נספח יד'

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • נספח טו'

                                                                                                                      

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

 • נספח טז'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  __________     _____________________     ______________________     _______________

  תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת

  כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                           __________________________

  תאריך                                                                                                     שם מלא + חתימה + חותמת