מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 3/2024בדבר – מתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות (Tour Zero באילת), מועד אחרון להגשת הבקשה 30.7.24 בשעה 13:30

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה מציעים להציע הצעה למתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף המלונאות

((Tour Zero באילת כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

להלן מסמכי מכרז 3-2024 למתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן – לעיון

  • מכרז פומבי מס' 3/2024

    בדבר – מתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות ((Tour Zero באילת

    עיריית אילת מזמינה מציעים להציע הצעה למתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף המלונאות

    ((Tour Zero באילת כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

     

    1. רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר:
    • א. המציע הינו עוסק מורשה המציע הינו  בעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בניהול עובדים או שותפי פרויקט במהלך שבע השנים האחרונות.

     

    • ב. המציע הינו בעל ניסיון מקצועי  מוכח ומוצלח בניהול פרויקטים באחד מן התחומים הבאים: תכנון אסטרטגי או יעוץ ופיתוח ארגוני או  פיתוח קהילתי או מחקר מעשי במהלך שבע השנים האחרונות.

     

    • ג. המציע הינו בעל ניסיון בעבודה מול גורמי שלטון מרכזי ו\או שלטון מקומי והיכרות עם סביבת הפעילות הציבורית בישראל בשלוש ­­השנים האחרונות.

     

    • ד. זמינות לעבודה על הפרויקט בהיקף מלא ובאופן מידי.

     

    • ה. בעל שליטה מלאה בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית- קריאה, כתיבה ודיבור ובעל שליטה בתוכנות office – Excel, Word, Power Point

     

    • ו. מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור כמפורט במסמכי המכרז.
    • ז. מציע שרכש את מסמכי המכרז.

    אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים  בסעיף 1 לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

    1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:
    • א. יש לצרף תעודות המעידות על השכלה, אישורים ממעסיקים קודמים המעידים על תחום העיסוק והיקפו, כולל תחום העיסוק וניהול עובדים. ת.ז כולל ספח בסריקה ברורה.
    • ב. יש למלא את כל מסמכי ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
    • ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים והנספחים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
    • ד. יש להגיש את כל חוברת ההצעה כשהיא חתומה בהתאם להוראות.
    • ה. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה.
    • ו. יש לצרף אסמכתאות מתאימות לרבות המלצות ככל שנדרש ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע. בנוסף לתיעוד על עמידה בתנאי הסף על האסמכתאות לכלול גם התייחסות ליכולות המציע כגון יכולות אנליטיות, שליטה בכלי ניתוח והצגת נתונים, ניסיון מחקרי וכושר בעיבוד וניתוח נתונים שונים, יכולת ביטוי בכתב ברמה גבוהה מאוד, יכולת וניסיון בהנעת תהליכים בצוות ובקרב שותפים לעשייה, ארגון ברמה גבוהה עם גישה פרואקטיבית ויכולת עבודה במקביל על משימות שונות, יכולת עבודה על מגזרים ותחומי מחקר שונים, קליטה ולמידה מהירה, עבודה ביעילות תחת לחץ, יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי וכושר ניהול, ארגון ותיאום.
    • ז. ניתן לצרף מסמכים נוספים שאינם נדרשים במסמכי ההזמנה ככל שהמציע סבור שיש בהם צורך והם יכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הישגים משמעותיים.
    • ח. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא או דברים נוספים אותם הוא מבקש לציין בפני הרשות המקומית ושלא נתבקשו במסמכי       ההצעה – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה. אין  לפרק את חוברת המכרז/ ההצעה.

    ט.    באחריות המציע להדפיס את כל מסמכי ההצעה. על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי             ההזמנה. על המציע למלא כל הדרוש ולחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל כנדרש וכמפורט בהצעת המציע             המצורפת למסמכי ההזמנה.

     

    חתימת המציע: ____________________

     

    1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1-2 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

     

    1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

     

    1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.

     

    1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

    לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

     

    • עמידה בתנאי סף.

     

    • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 55% + הצעת המחיר שמשקלה 45%. מציע שייתן בהצעת המחיר את ההנחה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 45%.

     

    • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד.

     

    • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי היחידה המזמינה וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.

     

    • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

     

    1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

    ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מרבי.  

    אחוז ההנחה המשוקלל של ההצעה ייקבע כשקלול אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציע בנספח ג'. המשקל של מחיר ההנחה לביצוע העבודה יהיה 45% מהציון המשוקלל.

     

    קביעת ציון המחיר יבוצע כדלהלן:

    הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות בשלב הנוכחי

    ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   45% X ———————————————–

    הצעת המחיר הנבדקת

    חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

    קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

    ציון איכות –  55%

    ציון מחיר  – 45%

    ההצעה שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

     

    1. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של האיחוד האירופי ו-או גורמים אחרים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יתקבלו הכספים מהגורמים הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

     

     

     

     

    1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

     

    1. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il עד תאריך       07/07/2024, תשובות ישלחו אל כל משתתפי המכרז.

     

    השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

    מס"ד עמוד/נושא סעיף פרוט ההבהרה

     

    1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה.

     

    1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 30/07/2024 בשעה 13:30 במסירה אישית במשרד מחלקת מכרזים בעיריית אילת בבית התמר קומה ב' אילת. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תבוא לדיון.

    לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004

     

    1. את מסמכי ההצעה ניתן להזמין ולרכוש תמורת 1,000 ₪ ממחלקת המכרזים של עיריית אילת.

     

    1. בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו אישורו לאמור לעיל.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    _________________

                                                                                                    חתימת המציע

     

     

     

    מאפייני איכות

     

    קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
    ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בפרויקטים תחת תכניות מימון של האיחוד האירופי או תוכנית בינלאומית אחרת בב-7 השנים האחרונות (החל מ-2017)

     

     

    תינתן נקודה אחת על פרויקט מקסימום  5

    יש לצרף אסמכתאות מתאימות.

    ניסיון מקצועי מוכח בניהול פרויקטים במהלך 7 השנים האחרונות בתחום הקיימות ו/או אנרגיות מתחדשות (משנת 2017 ואילך) בין 2 ל- 5 פרויקטים – 5

    בין 5 ל- 7 פרויקטים – 10

    7 פרויקטים ויותר- 15

    15מקסימום

    יש לצרף אסמכתאות מתאימות

    ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח באחד מן התחומים הבאים: תכנון אסטרטגי או יעוץ ופיתוח ארגוני או  פיתוח קהילתי או מחקר מעשי במהלך 7 השנים האחרונות. על כל פרויקט כאמור יינתנו שתי נקודות מקסימום 10

    יש לצרף אסמכתאות מתאימות

    התרשמות מקצועית של חברי  צוות "המומחה" מהמציע, הצעתו והמסמכים שצורפו לה לרבות במסגרת הראיון האישי ישקלו בין היתר יכולות ביטוי בעל פה ובכתב (בהתאם למסמכים שצורפו להצעה), שליטה בכלי ניתוח והצגת נתונים, ניסיון מחקרי קודם  יכולת וניסיון בהנעת תהליכים בצוות ובקרב שותפים לעשייה, ארגון ברמה גבוהה, יכולת עבודה במקביל על משימות שונות, יכולת עבודה על מגזרים ותחומי מחקר שונים, עבודה ביעילות תחת לחץ, יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי וכושר ניהול, ארגון ותיאום.

     

    15
    סיכום 45

     

                                                                                                    חתימה וחותמת המציע

     

     

     

  • הצעת מחיר

     

     

     

     

    לאחר שעיינתי במסמכי המכרז על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

     

    סה"כ התמורה הנדרשת על ידי  בעבור שעת עבודה אחת הינה ____________  ₪ כולל מע"מ.

     

    במילים: ______________________________________ ₪ לשעת עבודה כולל מע"מ.

     

     

     

     

    למציע ברור וידוע כי ההצעה הזוכה תהייה ההצעה הכשרה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר

     

    עוד ברור וידוע למציע כי אין מדובר במכרז לקליטת עובד אלא בעבודה המבוצעת במיקור חוץ ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

     

     

     

     

     

  • הסכם למתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות ((Tour Zero באילת

    שנערך ונחתם באילת ביום ______ לחודש ____ 2024

     

    ב י ן

    עיריית אילת

    באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

    (להלן – הרשות המקומית)

    מצד אחד;

    ל ב י ן

     

    הספק __________________ ח.פ./ מס' שותפות/ מס' עוסק מורשה _________________

    כתובת _________________________________________________________________

    טלפון _____________ פקס _____________ E-MAIL ______________________

    (להלן – המציע או הספק בהתאמה)

    מצד שני;

     

    ה ו א י ל            והעירייה מעוניינת בקבלת הצעות מחיר להתקשרות עם מנהל פרויקטים בדבר למתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות ((Tour Zero באילת  (להלן: "השירותים") והכול כפי שפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה וכן בהצעת המציע המצורפת בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם;

     

    ו ה ו א י ל          והמציע מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה שהינו בעל הכישורים,  ניסיון יכולת מקצועית וכוח האדם המתאים ליתן לעירייה השירותים הכול בהתאם למסמכים שצורפו להצעתו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

     

    ו ה ו א י ל          והמציע הציע לעירייה לתת לה את השירותים והעירייה קיבלה הצעתו של המציע  לאחר קיומו של הליך מכרז ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן;

     

    ו ה ו א י ל          והעירייה הסכימה לקבלת השירותים מהמציע בהסתמך על הצהרותיו והמסמכים שצורפו על ידו כאמור לעיל;

     

    ו ה ו א י ל          והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בהסכם זה;

     

     

    לפיכך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כדלהלן:

     

    מבוא

    1. המבוא להסכם וכן מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
    2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של הסכם זה.
    3. המזמינה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו עבור התמורה הנקובה בהסכם זה, לבצע על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ובאופן המקצועי המיטבי ולשביעות רצונה המלאה של המזמינה את השירותים המפורטים בהסכם על נספחיו וכן בהתאם להנחיות מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת האחראי על ביצוע הסכם זה.

     

     

    תקופת ההסכם

    1. ההתקשרות תתחיל ביום חתימת ההסכם ותימשך ברציפות עד סוף חודש יוני שנת 2026 (להלן: "תקופת ההסכם"). ההתקשרות ניתנת להארכה לתקופה של עד 12 חודשים נוספים בכפוף להחלטת המזמינה ולאיתור מקור מימון. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל אי הארכה כאמור והדבר מצוי בשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
    2. מובהר כי בתום תקופת ההסכם או סיומו המוקדם מכל סיבה אחרת ימשיך ההסכם ויעמוד בתוקפו לגבי פעולות ודוחות שטרם הסתיים הטיפול בהם, כל עוד הרשות המקומית חפצה בכך. שיקול הדעת בדבר החלטה לגבי סיום סופי של מתן השירותים שמורה לרשות המקומית בלבד.
    3. מוסכם בזאת כי הרשות המקומית תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, בהודעה של 30 יום מראש שתינתן לספק. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור. הרשות המקומית תשלם לספק, את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. במקרה כזה הרשות המקומית לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
    4. מוסכם ומותנה בזה כי אי תשלום תמורה במועד לא יהווה עילה להפסקת השירותים הניתנים על ידי הספק. הפסקה בביצוע של השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה העולה על שבועיים, מכל סיבה שהיא, ללא הסכמת המנהל מטעם הרשות המקומית או על דעתו, תזכה את הרשות המקומית בביטול הסכם זה והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.
    5. הספק לא יוכל לבקש הפסקת ההתקשרות בהסכם אלא בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

    9.1 הגשת בקשה מוקדמת מראש ובכתב של שלושה חודשים לפחות.

    9.2 בכל מקרה, תנאי להפסקת מתן השירותים הניהוליים יהיה העברת חפיפה בצורה מסודרת

    ובשיתוף פעולה מלא, למי שתורה עליו הרשות המקומית.

    1. הרשות המקומית תשלם רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע הספק בפועל בהתאם לדוח שהוגש על ידו, עד ליום הפסקת ההתקשרות ובתנאי שהוזמנו ושאושרו על ידי המנהל.

     

    1. מהות השירותים ואופן ביצועם, פיקוח ובקרה

    צוות הפרויקטים הבינלאומיים ברשות היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת מטפל בימים אלה בפרויקטי מחקר וחדשנות רבים הממומנים על ידי ה- EU בתחומי עיר חכמה, האנרגיה, התיירות ועוד. במסגרת זו, נעשית גם התקשרות זו שמטרתה קבלת שירותים לניהול הפרויקט של תיירות בת קיימא שממומן על ידי האיחוד האירופי ואמור לתרום להשגת יעד איזון הפליטות של העיר עד 2030

    על מנהל הפרויקט לספק לעירייה בין היתר את השירותים כמפורט להלן:

    • מדידת ביצועים ו KPI מתוך מדדי KPI שנבחרו ע"י האיחוד האירופי תוך יצירת תיעוד יעיל התואם את דרישות הפרויקט
    • תכנון וביצוע של פרק ראשון בגאנט העבודה של הפרויקט (wp)הכולל בין היתר: הקמת חברי צוות מייעץ בהתאם לדרישות הפרויקט ניהול הפרויקט, הכנת תכנית ניהול סיכונים לפי גאנ'ט הפרויקט, ווידוא ביצוע כלל משימות הפרויקט, סגירת פרויקט ודיווח סופי עם אישור סופי לביצוע.
    • מעקב אחר צוות המחקר בפרויקט והפקת מחקרים על ידם במהלך ובעקבות הפרויקט, דיווח כספי בהתאם לדרישות משרד רו"ח ישראלי מטעם העירייה המלווה את הפרויקט (כמו גם פרויקטים אחרים), ווידוא פרסומים אקדמיים של החוקרים מצוות הפרויקט, פרסומים בתקשורת על התקדמות הפרויקט בכפוף לכללי האיחוד האירופי והנחיות הגורם הרלוונטי בעיריית אילת.

     

     

    חתימת המציע: ____________________

     

    • תכנון וביצוע של פרק שני בגאנט העבודה של הפרויקט (wp) : ליווי צוות החוקרים והיועצים בפרויקט לצורך ביצוע של מדידת פליטות הפחמן במגזר התיירות ובבתי המלון/אכסניות, ביצוע של קול קורא לבחירת בתי מלון, מימוש תכנית תחבורה ואפיון התחבורה באזור התיירות יחד עם צוות הפרויקט, ליווי התקנת חיישנים וסנסורים ברחבי המלון בהתאם לדרישות למימוש משימות הפרויקט, בניה של אסטרטגיה להפחתת פליטות תחבורתיות בדרך לאילת. הכוונה לבניית אסטרטגיה בסקופ 3 (לצורך סעיף זה סקופ 3 משמעותו פליטות שנגרמות בדרך לאילת מחוץ לתחום שיפוט אילת) בהתמקדות על תחבורה, ביצוע שאלונים לתיירים כדי להבין את מסלול והיקף נסיעתם ברכב פרטי או ציבורי.
    • תכנון וביצוע של פרק שלישי בגאנט העבודה של הפרויקט (wp) : בניה של תכנית הכשרה לבתי המלון במטרה להכשיר נציג מלון/אכסניה ולהקנות לו את כל הכלים הדרושים לוודא שהמלון/אכסניה שלו בר קיימא.
    • תכנון וביצוע של פרק רביעי בגאנט העבודה של הפרויקט (wp) :מציאת פתרונות להפחתת פליטות עם מודל כלכלי יחד עם צוות הפרויקט, בחינה בשטח של החלופות האפשריות בהתאם למסגרת התקציב, בניה של תכנית פעולה עבור כל מלון/אכסניה שיכנסו לתכנית.
    • תכנון וביצוע של פרק חמישי בגאנט העבודה של הפרויקט (wp): יצירת גוף שמטרתו להמשיך את העשייה בפרויקט והרחבתו לגופים נוספים שעוסקים בתיירות, ביסוס של תכנית הכשרה קיימת והמשך פעילותה, בניה של תכנית עסקית עבור תכנית ההכשרה שתמשיך לאחר סיום הפרויקט
    • איסוף, דיווח ומעקב של שעות עבודה של כל מי שעובד עם ותחת אחריות המנהל בפרויקט זה
    • ניהול דיונים ופגישות יומיומיות עם בעלי עניין מענף המלונאות, העירייה, תושבים, חוקרים ועמיתים מאירופה וכל גורם נוסף הנדרש לדעתו במסגרת ניהול הפרויקט ומטרותיו.
    • מעקב יסודי, מתועד ורציף אחר התקדמות הפרויקט בכל ההיבטים לרבות תוכן, תקציב, דיווח של שותפי הפרויקט ואישור העברת כספים בהתאם לגאנט וכללי הפרויקט.
    • ביסוס ותחזוקת קשרים חזקים עם בעלי עניין
    • פיתוח תכניות פעולה בהתאם לדרישות הפרויקט
    • הובלת הצגה ודיונים אסטרטגיים מול שותפי הפרויקט ומול האיחוד האירופי.
    • השתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ו/או עם גורמים מחוץ לרשות ככל שהן נוגעות לעניינים שבטיפול ככל שיידרש.
    • דיווח שבועי ישיר בכתב למחלקת פרויקטים בינלאומיים ביחידה הסביבתית אילת-אילות בנוסף לעדכון שוטף בתהליכי העבודה.
    • הצגה והנגשה של תוצרי התכנית ושיתוף בעלי העניין. מענה על תכתובות שונות מול גורמים שונים ככל שיידרש.
    • יצירת תוכן פרסומי לעירוב ציבור בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על ידי הגורמים הרלוונטים בעירייה.
    • בניית מודלים כלכליים עבור כל תכנית עם צוות הפרויקט.
    • שיתוף פעולה עם עיר נוספת מאירופה שתבחר ע"י האיחוד האירופי לאמץ את לקחי הפרויקט.
    • בניית תכנית הדרכה לצורך הקניית יכולות המשולבת סדנאות לאנשי אחזקה ואנשים המעוניינים לרכוש ידע שיכול לסייע בהפחתת פליטות בתחום התיירות
    • בניית קואליציה בתיירות המכוונת לתחזק ולשכפל את הצלחות הפרויקט לבתי מלון נוספים.
    • לכל אורך חיי הפרויקט עירוב נציגי ממשלה ובעלי עניין בהתקדמות הפרויקט, תוך קבלת חוות דעת ויצירת דיאלוג עמם.

     

     

    חתימת המציע: ____________________

     

    • ליווי ווידוא ביצוע ותכנון של תכנית ההכשרה עבור בתי המלון/אכסניות יחד עם צוות הפרויקט
    • בניית החלק הטכני/מקצועי של מכרזים או קולות קוראים עבור טכנולוגיות רצויות ובתי מלון כאתרי פיילוט. יובהר כי במקביל למכרז זה מפרסמת העירייה גם קול קורא לביצוע באתרי פיילוט.
    • ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות ולדרישות שותפי הפרויקט והקונסורציום הסכם ובהתאם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם מטרות הפרויקט נשוא מסמכי הזמנה זו.
    • היקף העבודה הינו 100 שעות עבודה חודשיות.

     

    1. תשלום התמורה ותנאי התשלום

     

    • א. עבור השירותים כאמור בהסכם זה על נספחיו תשלם העירייה את סכום הצעת המציע במכפלות השעות שהוזמנו, שבוצעו בפועל ושאושרו על ידי המנהל.  השירות יינתן בהיקף  שלא יעלה על- 100 שעות לחודש והתמורה בגין כל שעת עבודה תעמוד על סכום הצעת המציע וכוללת מע"מ.
    • ב. תשלום התמורה כאמור בסעיף א שלעיל כפוף לדיווח מפורט של הפעולות שבוצעו והמשימות שטופלו, פרוט שעות העבודה ואישור האחראי מטעם המזמינה לדוח שהוגש.
    • ג. הספק יגיש למנהל או מי מטעמו דו"ח פעולות חודשי בצירוף חשבון לתשלום עבור החודש בו ניתן השירות, וזאת עד ל- 10 לחודש שלאחר אספקת השירות. המנהל יבדוק את החשבון ואת דו"ח הפעולות החודשי ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר שיבדוק את נכונותם. החשבונית תשולם בתוך 30 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.
    • ד. יובהר כי נותן השירות לא יהיה רשאי לבצע שעות מעבר למכסה של 100  שעות חודשיות ולא יקבל תמורה עבורן.
    • ה. התמורה הינה סופית וכוללת את כלל הוצאות המציע בביצוע השירותים לרבות השתתפות המציע בפגישות במשרדי העירייה ומחוצה לה, נסיעות, ביטול זמן, הוצאות אישיות, שירותי משרד וכיו"ב.
    • ו. יודגש כי לא ישולם לספק תשלום עבור נסיעות באילת במסגרת העבודה וכן עבור ביטול זמן במסגרת נסיעות באילת ומחוצה לה. הספק המועסק על פי הסכם זה, יהיה זכאי להחזר הוצאות בנסיעות מחוץ לאילת כנגד קבלות דלק ו/או תחבורה ציבורית. טיסות במסגרת התפקיד יוזמנו וישולמו על ידי העירייה.
    • ז. הסכומים המצוינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם זה ולא ישולם כל תשלום נוסף לספק ) להלן ביחד – התמורה(.
    • ח. הספק מצהיר ומתחייב בזאת,  כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם הוא זכאי ללא יוצא מן הכלל בגין הפעילות השוטפת, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים להם הוא זכאי בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי העירייה אינה חייבת  בתשלומים נוספים כלשהם בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה
    1. ניגוד עניינים
      • א. הספק ו/או כל מי שמועסק על ידו או מטעמו, בכל דרך שהיא, מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית, שיש בה כדי למנוע את מתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
      • ב. הספק, מצהיר ומתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים עבור הרשות המקומית במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל דבר ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
      • ג. הספק מתחייב להביא לידיעת הרשות המקומית בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגביו ו/או מי מטעמו, מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט העניינים שבטיפולו אשר בגינם נמצא או עלול להימצא במצב כאמור.
      • ד. היועצת המשפטית של הרשות המקומית או מי מטעמה ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע לספק כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. הספק יפעל בהתאם להוראות אלה.

    חתימת המציע: ____________________

     

    • ה. הספק, אינו מנוע מלעסוק בעניינים אחרים מעבר לשירותים הניתנים לפי הסכם זה ובלבד שהדבר לא יפגע במחויבויותיו על פי הוראות ההסכם לרבות באשר לשעות מתן השירותים כנדרש.
    • ו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבות הספק, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין בהם הם מטפלים או שהועבר לטיפולם במהלך תקופת ההסכם.
    • ז. יובהר ויודגש כי במהלך כל תקופת ההסכם האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על הספק. כמו כן מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ משפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות הסדר למניעת ניגוד עניינים ככל שנעשה כזה או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו.
    • ח. הספק מוזהר בזאת, כי אם יחול שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון המצורף כחלק בלתי נפרד מההסכם, אותו מילא בעת הגשת הצעתו, במהלך תקופת ההסכם, עליו לידע את נציג העירייה המוסמך לפי הסכם זה ברשות המקומית ו/או ליועצת המשפטית, ולמסור להם בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיהם. הפרת מגבלת ניגוד העניינים כמפורט לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
    1. שמירת סודיות
    • א. כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא שימסרו לספק במסגרת הסכם זה על ידי העירייה לצורך הסכם זה וכל חומר אחר שייאסף על ידו או יוכן על ידו לצורך מתן השירותים ובמסגרתם לרבות הממצאים ו/או המסקנות ו/או התוכניות ו/או הפרויקטים שיגובשו, הינם רכוש העירייה ויימסרו לעירייה בתום תקופת הסכם זה כאמור בלוח הזמנים שנקבע בין הצדדים כאמור. למען הסר ספק יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור מסמכים ו/או נתונים ו/או ממצאים ו/או תוכניות ו/או כל חומר אחר מכל סוג שהוא שיוכן על ידו למעט כמפורט בהסכם זה.
    • ב. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמידע, החומר והמסמכים אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר עם ביצוע ההסכם, הינם סודיים, וכי הוא אחראי כלפי הרשות המקומית לקיום חובת שמירת הסודיות.
    • ג. הספק וכל המועסקים מטעמו, ישמרו בסוד כל פרט מפרטי המידע המגיעים אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר אליו, וכן לא יעבירו, לא יודיעו ולא ימסרו, לכל גורם אחר שאינו קשור לביצוע ההסכם או מתן השירותים על פי הסכם זה, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתון, חפץ, או מסמך מכל סוג שהוא, אשר יגיעו אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר להסכם או עקב ביצועו, וזאת בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו, אלא אם הדבר הותר על פי הסכם זה או על ידי נציגה הרשמי של הרשות המקומית מראש ובכתב.
    • ד. הספק אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, כל מידע, מסמך או חומר שהגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב של נציג מוסמך מטעם הרשות המקומית.
    • ה. הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפרת חובת שמירת סודיות מהווה עבירה לפי סעיפים 91 -118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. כמו כן מצהיר הספק כי הוראות חוק הגנת הפרטיות על תקנותיו ידועות לו היטב והוא מתחייב לפעול על פיהן.
    • ו. הספק מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת הרשות המקומית, כל חומר ו/או מסמכים ו/או תוכנית שקיבל או ערך לצורך או במהלך מתן השירותים. האמור אינו חל לגבי מסמכים בהם יש לספק זכויות יוצרים עוד טרם תחילת מתן השירותים על פי חוזה זה.
    • ז. הספק וכל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו במידע שנצבר אצלו במהלך תקופת ההסכם למטרה כלשהי, מלבד לצורך ביצוע הסכם זה. עם סיום מתן השירותים, או מיד עם דרישת הרשות המקומית, ימסור ללשכה המשפטית או של כל גורם מוסמך אחר על פי הסכם זה ברשות המקומית את כל המסמכים שנאספו במהלך מתן השירותים.
    • ח. עיכוב בתשלום התמורה לא יהווה עילה לעיכוב מסירת המסמכים שנאספו או נצברו אצל הספק במהלך השירותים והשייכים לרשות המקומית.

    חתימת המציע: ____________________

    1. איסור הסבת ההסכם

    א. הספק אינו רשאי להמחות, או להסב, או להעביר, או למשכן, או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר.

    ב.  כל העברה, או המחאה, או שיעבוד, או משכון שתעשה בניגוד להוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

    1. וויתור על סודיות

    15.1        הספק מצהיר ומתחייב כי ידווח לנציגי הרשות המקומית מיד עם קרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

    15.1.1          נפתחו בעניינו הליכי חקירה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום ו/או הורשע בפלילים (למעט בתעבורה).

    15.1.2          הזוכה חלה או מסיבה אחרת רופא תעסוקתי קבע שאינו כשיר למתן השירותים.

    15.1.3          נפתחו כנגד הזוכה הליכי חדלות פרעון ו/או הוטלו עליו עיקולים

     

    15.2        בקרות האירועים המנויים לעיל, תהיה הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה או להתלותו, הכל כפי שתמצא לנכון, בהתאם לחומרת ההליכים, נסיבותיהם, ולאחר שיתאפשר לספק להשמיע דברו בעניין. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ההחלטה הסופית תהא בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.

     

    1. הספק – קבלן עצמאי
      • א. הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויות הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.
      • ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הרשות המקומית אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי הספק בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם לו תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
      • ג. למען הסר ספק, יובהר כי הרשות המקומית לא תהיה חייבת בתשלום ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הספק והוא אחראי בלעדית לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.
      • ד. היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.
    2. הפרות ותרופות
      • א. הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית כהגדרתה להלן, ובכלל זאת אי ביצוע השירותים או חלק מהם לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית, תהא הרשות המקומית זכאית לבטל את ההסכם, לאחר שנתנה לספק התראה בכתב של 14 יום מראש והספק לא תיקן את ההפרה. במקרה זה תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד מכוח הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.

    "הפרה יסודית" משמעה הפרת הוראות כל אחד מן הסעיפים הבאים: 11,13,14,15,16,17,19,20

    • ב. מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה שהחליט הספק להפסיק את מתן השירותים לרשות המקומית, שלא בהתאם לקבוע בסעיף 8 לעיל ולא מחמת עיכובים בתשלומי שכר טרחה יודיע הספק למזמינה 30 יום מראש ובכתב .
    • ג. ההודעה מראש לא תשחרר את הספק מחובותיו על פי הסכם זה ויהיה עליו למלא את כלל חובותיו עד למועד סיום ההתקשרות אלא אם אושרה הודעת הביטול על ידי הרשות המקומית ובהתאם לתנאיה.
    • ד. אין באמור בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, ובכלל זה הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א – 1970.

     

    חתימת המציע: ____________________

    1. נזיקין
      • א. הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע השירות ובקשר אליה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות לעירייה ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(להם).  הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא, לרבות עקב שגיאה מקצועית.
      • ב. הספק מתחייב לשלם כל פיצוי המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע ההסכם ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין.  הספק יפצה וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.
      • ג. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות ההסכם ומחובת הספק לערוך את כל הביטוחים הנדרשים על פי דין.
    2. ביטוח
      • א. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.
      • ב. לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
      • ג. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
      • ד. היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
      • ה. ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
      • ו. הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
      • ז. הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
      • ח. לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

     

    חתימת המציע: ____________________

    • ט. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
    • י. אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
    • יא. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

     

    1. קיזוז

    לרשות המקומית  הזכות להפחית, לרבות בדרך של קיזוז, מכל תמורה כספית המגיעה לספק על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, כל חוב, הוצאה, או תשלום שבוצעו על ידי הרשות המקומית, או שהיא נדרשת לבצעם, והם מוטלים על הספק על פי הסכם זה; או כל סכום המגיע לרשות המקומית על פי הסכם זה או הסכם אחר; וכן כל נזק שגרם הספק לרשות המקומית, או כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

     

    1. סמכות שיפוט מקומית

    הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

     

    1. הודעות

    22.1    כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו, תחשב כהודעה שנמסרה ליעדה עם תום 72 שעות מעת שנמסרה לשיגור בית הדואר, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

    22.2    כל הודעה שתשלח בפקסימיליה או באמצעות הדואר האלקטרוני תיחשב כאילו נמסרה במועד שיגורה ובתנאי כי קיים אישור קבלה לרבות תרשומת של שעת הקבלה ושם מקבלה בנוסף לאישורים האלקטרונים .

    1. כללי

    23.1    כל שינוי בתנאי הסכם זה, יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

    23.2    נציג הרשות המקומית לצורך ביצוע הסכם זה הוא מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת או מי מטעמו.

    ולראייה באו הצדדים על החתום

  • טופס הצעה

    טופס זה ימולא על ידי  המציע.

    הנחיות למילוי הטופס:

    1. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.
    2. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.
    3. יש לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות, תחת המילוי הנדרש, לאחד מהמסמכים המצורפים לטופס זה.

     

    שאלון למציע

     

    על המציע למלא שאלון זה. השאלון ייבדק על ידי העירייה לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף, עבור ההצעות שיעמדו בתנאי הסף בלבד. יש לצרף פירוט קורות חיים.

     

    1. מהי מידת זמינותך? (מיידי, תוך חודש וכיוצ"ב): עד שלוש שורות.

    _______________________________________________

                _______________________________________________

                _______________________________________________

     

     

    1. פירוט ניסיון מקצועי/השכלה :
    • א. הנני בעל ניסיון מקצועי מוכח בפרויקטים של האיחוד האירופי או תוכנית בינ"ל אחרת במהלך7   השנים האחרונות כמפורט להלן:

     

    תקופה אופי העבודה הגוף עבורו ניתן השירות איש קשר אצל מקבל השירות או המעסיק (כולל פרטי התקשרות)

     

     

    • ב. הנני בעל ניסיון מקצועי בניהול עובדים ו/או ניהול פרויקטים במהלך7 השנים האחרונות כמפורט להלן:

     

    תקופה אופי הניהול/ניהול פרויקט הגוף עבורו ניתן השירות איש קשר אצל מקבל השירות או המעסיק (כולל פרטי התקשרות)

     

     

     

     

     

     

     

    • ג. הנני בעל ניסיון מקצועי בפרויקטים באחד מן התחומים הבאים לפחות: תכנון אסטרטגי, יעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח קהילתי, או מחקר מעשי במהלך 7 השנים האחרונות  והכל כמפורט בטבלה:

     

     

    התחום שנות הניסיון תאור הפרויקט איש קשר אצל מקבל השירות (כולל פרטי התקשרות)

     

    הנך מתבקש לציין, בכל אחד מהסעיפים מעלה, שם ופרטי התקשרות (מייל וטלפון) של גורם שהיה מעורב בפרויקט הרלוונטי – מקרב מנהליך והגורם הכי מעורב מקרב מי שהיו כפופים אליך באותו פרויקט.

     

    • ד. הנני בעל שליטה מלאה בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית.

     

    • ה. הנני שולט בתוכנות office: powerpoint, word, excel.

     

     

    • ו. מצ"ב קורות חיים לפירוט ניסיוני המקצועי (יש לצרף קורות חיים).

     

     

    1. הליכים פליליים

     

    אני מצהיר שלא כי קיימות הרשעות פליליות, הליכים פליליים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה, נגדי  כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)

    אם כן פרט:

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     

    אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההצעה, וכי הבנתי אותם. עוד הנני מצהיר, כי תנאי ההצעה והשירות, ידועים וברורים לי וכי  לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, מציע לספק שירותי ניהול לפרויקט עבור עיריית אילת, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

     

     

     

     

     

  • הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

     

     

    אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים  כי:

     

    1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
    2. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל עניין אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
    3. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

    לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

    בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

     

    1. ככל שלמציע שותפים בעסק שבבעלותו – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי החוזיות, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל שירות שינתן על ידי או מי מטעמי.

     

     

    ולראייה באתי על החתום:

     

    חתימת המציע:

     

    שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

     

     

    תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

  • נספח ד'

     

    הצהרת הספק

     

    אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי.

     

    הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותה.

     

    אני מצהיר כי קראתי ובחנתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה והגשתי את הצעתי בהתאם; כי בחתימתי על תצהיר זה, אני מגיש בזאת את הצעתי; כי אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה  וכי לא  אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

     

    אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

     

    ברור וידוע לי כי הבחירה בזוכה תעשה תוך שיקלול של מרכיבי איכות ומחיר כמפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות. 

     

    אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים שנמסרו על ידי במסגרת הצעתי יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עמי במידה ונחתם עמי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

     

    אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהזמנה מהמציעים; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ההזמנה; כי אני מקבל על עצמי לספק שירותים ברמה גבוהה נאותה וראויה, בהתאם לתנאים שבמסמכי ההזמנה ונספחיה, וכי ביכולתי לספק את השירותים.

     

    אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי ביצוע השירותים נשוא ההזמנה זו הינה במיקור חוץ וכי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ביני לבין עיריית אילת. עוד ידוע לי כי ביצוע השירותים אינו כולל ביצוע פעולות או סמכויות שלטוניות או מנהליות, בין במישרין ובין בעקיפין. אני מצהיר ומתחייב כי פעולות המוגדרות במסמכי ההזמנה ונספחיה המצריכות אישור מוקדם, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מהגורמים הרלוונטים ברשות המקומית כנדרש.

     

    ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או חלקן.

    אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

     

    ידוע וברור לי כי הואיל ומדובר בתחום מומחיות, בחירתו של מציע לא תסתמך רק על המחיר או המחירים המוצעים על ידי המציע אלא גם על ניסיונו, ותקו, סוג לקוחותיו וייצוגם והצלחותיו המקצועיות של מציע בתחום.

     

    אני מצהיר כי איני נמצא בניגוד עניינים ואף איש מקצוע ממשרדי אינו במצב של ניגוד עניינים או בחשש לניגוד כאמור. אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת מתן השירותים, מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים. אביא לידיעת נציג הרשות המקומית כל מידע העשוי להיות רלבנטי לבחינת קיומו של ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלי או אצל מי מטעם משרדי.

     

    אני מצהיר כי ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט בהצעת המחיר וכי הצעתי כוללת מע"מ. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום תמורה אחרת או נוספת, למעט כמפורט בהסכם. ידוע לי כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם.

     

    אני מצהיר כי ידוע לי כי אין בטופס זה כדי לגרוע מכל התחייבות המופיעה בהזמנה להציע הצעות על כל נספחיה ובהסכם ומחייבת את המציע, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה.

     

    אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים או מציעים אחרים.

     

    הנני מתחייב בזה להתחיל בביצוע מתן השירותים במועד קרוב (לא יעלה על 30 יום) עם קבלת הודעה על זכייה במכרז ועל פי לו"ז שיתואם עם המנהל.

    חתימת המציע :

     

    1. שם: ____________ ע.מ./ח.פ..: _______________ דוא"ל:  ______________________________

     

     

    חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

  • נספח ה'

     

     

     

     

    נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

    "ערבות מכרז"

    להגשה עם ההצעה למכרז

     

    לכבוד

    עיריית אילת

    ת.ד.      14

    אילת

     

     

    ערבות מס' _______________

     

    הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל

    של  25,000 ₪ (עשרים וחמש אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 3/2024 בדבר – מתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות באילת.

    אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/10/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

     

    ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

     

     

    ____________________

    חתימה וחותמת הבנק

     

     

     

     

     

  • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

    "ערבות ביצוע"

    להגשה מיד לאחר הודעה על זכייה

    לכבוד

    עיריית אילת

    ת.ד. 14,

    אילת

     

    א.נ.,

    הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

     

     

    על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם  מס 3/2024 בדבר – מתן שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות באילת  (להלן: "ההזמנה").

     

    אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

    "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

    "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

    "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

    אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

    למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

    הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

    ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

    ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

     

    בכבוד רב,

    בנק __________

    כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

     

     

     

  • אישור קיום ביטוחים

     

    אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
    אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
    מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
    שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

    ☐נדל"ן

    ☒שירותים

    ☐אספקת מוצרים

    ☒אחר:   שירותי ניהול לפרויקט לצמצום פליטות פחמן בענף התיירות ((Tour Zero באילת

     

    ☐משכיר

    ☐שוכר

    ☐זכיין

    ☐קבלני משנה

    ☒מזמין שירותים

    ☐מזמין מוצרים

    ☐אחר: ______

    ת.ז./ח.פ.

    500226006

    ת.ז./ח.פ.

     

    מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

     

    מען  

     

    כיסויים
    סוג הביטוח

     

    מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
    למקרה לתקופה מטבע
    רכוש ביט 309

    313

    314

    316

    328

    צד ג' ביט 1,000,000 1,000,000 302 

    304

    307

    309 

    315

    321

    322 

    328 

    329

    336

    אחריות מעבידים ביט 6,000,000 20,000,000 309 

    319

    328 

    אחריות מקצועית ביט   1,000,000 1,000,000 301

    302

    304

    309

    325

    327

    328 

    332 ( 12 חודשים)

    חבות מוצר   ביט         302 

    309 

    328 

    332 (12 חודשים)

    פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
    038 יועצים/מתכננים
    ביטול/שינוי הפוליסה *
    שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
    חתימת האישור
    המבטח:

     

     

     

     

  • פרטי המציע / נתוני בנק

     

     

     

     

    לכבוד

    עיריית אילת

     

     

    א.נ.,

     

    הנדון : פרטי המציע בהנהלת חשבונות.

     

     

    לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

    שם/הבנק __________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

     

    מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________________

     

    מס'/החשבון_________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

    ______________________________________________________________

     

    טלפון לברורים________________

     

     

     

    ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

     

     

    בכבוד רב,

     

     

     

     

     

    ________                   _____________                   __________      _________

    תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

     

     

     

     

     

  • לכבוד

    עיריית אילת

    ת.ד. 14

    אילת

     

     

    הנדון: הצהרה והתחייבות בהתאם להוראות פקודת העיריות

     

     

    הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

     

    • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

     

    • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

     

    • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

     

    • בן זוג של עובד עיריית אילת.

     

    • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

     

    • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

     

    • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

     

    • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

     

     

     

     

    _________                                              ________________

    תאריך                                                     חתימה וחותמת הספק

     

     

     

     

  • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

     

    אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

     

    לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

    הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

    לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

    הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

    למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

    בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

    הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

    הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

    התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

    עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

    אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

    שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

    אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

     

     

     

    ________________                                               ________________

    תאריך                                                                       חתימה

    במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

     

     

  • הצהרת העדר תביעות

                                                       למילוי וחתימה רק בסיום ההסכם

     

     

    אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם להזמנת עבודה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

     

    עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

     

    למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

     

    ולראיה באתי על החתום

     

     

     

     

    _________________                             ________________

    תאריך                                                                 המצהיר

     

     

     

    אישור עד לחתימה

     

     

     

     

    הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

     

     

     

    _________________                                 _______________

    תאריך                                                                      חתימה

     

  • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

     

     

    אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

     

    1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
    2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
    3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
    4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
    5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
    6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
    7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
    8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
    9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

    אם לא נכון, נא פרט:

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

     

     

    ____________     ____________    _______________          ______________

    תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

     

    אישור

     

    אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

     

     

     

    _______________                                                                        __________________________

    תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

  • שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

     

     

    מועמד/ת לתפקיד

     

    חלק א':  תפקידים וכהונות

     

    1. פרטים אישיים:
    מספר זהות (9 ספרות) תאריך לידה
    שם משפחה שם פרטי
    כתובת פרטית
    מספר טלפון מספר טלפון נייד

     

    1. תפקידים ועיסוקים:

    פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים ב-4 השנים האחרונות (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

    יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב) וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות (ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).

     

    שם המעסיק/ה וכתובת תחומי הפעילות של המעסיק/ה תאריכי העסקה התפקיד ותחומי האחריות
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. תפקידים ציבוריים:

    פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל.

    יש להתייחס לפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים ב-4 השנים האחרונות.

     

    שם הגוף התפקיד תאריכי מילוי התפקיד

     

     

    1. חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים:

    פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים

    ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות ב-4 השנים האחרונות.

     

    תאריך
    שם התאגיד / רשות / גוף תחום העיסוק תחילת הכהונה סיום הכהונה סוג הכהונה[1] פעילות מיוחדת בדירקטוריון[2]

     

     

     

     

    1. קשר לפעילות עיריית אילת:

    האם יש או היו לך או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר, שלא כאזרח/ית המקבל/ת שרות, לפעילות עיריית אילת או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שעיריית אילת קשורה אליהם)?

     

    יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב-4 השנים האחרונות, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

     

    "בעל עניין/ת" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו. (אין לפרט אחזקה שלא כבעל/ת עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 , בתאגידים הנסחרים בבורסה[3]).

     

     

    כן                 לא

     

    אם כן, פרט/י

     

    1. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובים (יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד):

    יש לפרט שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (כגון: כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון).

    "קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     

     

    1. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

    האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים/ות עליך (במישרין או בעקיפין) או כפופים/ות לך בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

    האם מתקיימים בינכם יחסי כפיפות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרת?

     

     

    כן                 לא

     

    אם כן, פרט/י

     

    1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

     

    האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

    "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     

     

    כן               לא

     

    אם כן, פרט/י

     

    1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

     

    האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (בכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות עסקיים/ות), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

    יש להתייחס גם לאחים/ות ובני/בנות זוגם/ן ולקרובים/ות שאינם מדרגה ראשונה.

    יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 1-8 (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים/ות אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות העירייה).

     

     

    כן                לא

     

    אם כן, פרט/י

    1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

    יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

     

     

    חלק ב':  נכסים ואחזקות

     

    1. אחזקות במניות:

    פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה[4] .

    "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     

    שם התאגיד/הגוף שם המחזיק/ה

    (ככל שהמחזיק/ה אינו המועמד)

    % החזקות תחום עיסוק התאגיד/הגוף

     

     

    1. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

    האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

    "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     

     

    כן                  לא

     

    אם כן, פרט/י

     

     

     

    1. חבות כספית בהיקף משמעותי

    האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב/ת כספים או ערב/ה לחובות או להתחייבויות כלשהם?

    "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

     

     

    כן                 לא

     

    אם כן, פרט/י

     

    1. נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

    האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת בעיריית אילת ? יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות עסקיים/ות), של גופים שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי/ות עניין בהם.

    יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

    "בעל/ת עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין בעקיפין, ו/או       מכהן/ת בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו.

     

     

    כן                לא

     

    אם כן, פרט/י

     

    חלק ג':  הצהרה

     

    אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי:

     

    1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;

     

    1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

     

    1. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

     

    1. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של עיריית אילת בנושא;

     

    1. אני מתחייב ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועצת המשפטית לעיריית אילת, אמסור לה את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה;

     

    1. הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998.

     

     

    [1] דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – יש לפרט גם שמות בעלי המניות אשר  מונית על ידם.

    [2] כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

    [3] חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968,

       "בעל עניין" בתאגיד –         

    (1)     מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו –

    (א)  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

    (ב)    החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;

    לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן       להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א) (2) (ו) או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

    (2)   חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים.

    [4]  חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

       "בעל עניין", בתאגיד –

    (1)         מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו –

    (א)  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

    (ב)    החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;

    לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן       להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א) (2) (ו) או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

    (2)        חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים.