מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 3/2022 בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת – מועד אחרון להגשה 10.1.2022

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקה כלליות וטיפול במפגעים בשטחים ציבורים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט בהסכם על נספחיו שלהלן:

 

מסמכי מכרז 3/2022 בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

 • חוזה

   

  ( עפ"י מכרז פומבי  מס' 3/2022)

   

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ____ בשנת 2022

   

   

   

  בין

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  ת"ד 14, סמטת פתן, אילת

   

  ( להלן – "העירייה")        מצד אחד ;

   

   

   

  לבין

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

  ( להלן – "הקבלן" )         מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל            ועיריית אילת אחראית מכוח דין לביצוען של עבודות תחזוקה כלליות וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט העיר אילת (להלן: "העבודה" או "העבודות").

   

  ו ה ו א י ל          ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לביצוע העבודות.

   

  ו ה ו א י ל          והקבלן הציע לעירייה לבצע עבורה העבודות מעת לעת וזאת על פי תנאי חוזה זה על נספחיו ובהתאם להצעתו המצורפת בזאת כחלק בלתי נפרד מן החוזה.

   

  ו ה ו א י ל          והקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום לביצוען של העבודות נשוא חוזה זה על נספחיו והינו בעל היכולת, הניסיון והאמצעים לבצע עבודות אלה בכל זמן ובכל מקום שיידרש על ידי העירייה ובכלל זה ביצוע בו זמני של מספר עבודות במקביל ככל שיהיה צורך בכך.

   

  ו ה ו א י ל          והעירייה קיבלה הצעתו של הקבלן ומוכנה למסור לקבלן את העבודות בהתאם לתנאי חוזה זה.

   

   

  אי לזאת הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו וכן מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה או כל מפרט שיצורף לכל הזמנת עבודה שתימסר במסגרת חוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

   

  1.3 כל הכותרות להסכם זה הינן לצורכי נוחיות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש לצורכי פרשנות.

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם כדלקמן:

   

  "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם העירייה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ביצוע החוזה או כל חלק ממנו.

   

  "המפקח " – פירושו מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות תחזוקה כללית לשטחים ציבוריים ועבודות פיתוח כפי שיידרש מעת לעת.

   

  "עובד הקבלן" – פירושו עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע העבודה ו/או חוזה זה או בקשר אליהם.

   

  "שטח"-פירושו מתחם ביצוע העבודה או העבודות בתחום שיפוט העיר אילת.

   

  "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם..

   

  "מפגע"- כל דבר העלול, לדעת העיריה או הגורם המוסמך מטעמה, לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו, המצויים בשטחים שאינם ברשות הפרט והטעונים טיפול מידי בהתאם לדרישות הסכם זה על נספחיו.

   

  "עבודת תחזוקה"- טיפול תקופתי שוטף לשם החזקה של נכסים שאינם ברשות הפרט בהתאם לדרישות הסכם זה על נספחיו.

   

  "גורמי תשתיות"- כל גורם תשתית רלוונטי בהתאם לאופי העבודה ולשטח העבודה לרבות אך לא רק תאגיד המים והביוב, מקורות, חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, חברות הגז, קבלן התחזוקה של עיריית אילת בנוגע לתאורת רחובות וגינון.

   

  "מדד"- מדד תשומות הבניה – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 12 חודשים מהמועד החתימה על ההסכם.

  מועד הבסיס – חל 12 חודשים מהיום בו נחתם ההסכם.

  המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבונית.

  המחירים נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, כולל מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי.

  למען הסר ספק יובהר כי המחירים יישארו קבועים במשך 12 החודשים ראשונים להתקשרות ולא תשולם בגינם הצמדה. לאחר 12 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, בסוף כל שנה קלנדרית, למדד תשומות הבניה. לא תהיינה פניות אל הרשות המקומית לתשלום תמורה מעבר לזו הקבועה בהסכם זה.

   

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  • לקבלן ברור וידוע כי חוזה זה נועד לאפשר לעירייה לבצע העבודות מעת לעת לפי מחירון קבוע וידוע מראש שנקבע במסגרת הליכי מכרז. העבודות במסגרת חוזה זה ככל שיוזמנו על ידי העירייה יבוצעו בהתאם להזמנות עבודה כמפורט בחוזה זה למעט במקרה של מפגע אשר יטופל על פי לוח הזמנים הקבוע בחוזה אף אם טרם נחתמה הזמנה כנדרש ובלבד שהמפקח אישר כי מדובר במפגע שיש להסירו.

   

  (2)        לקבלן ידוע כי בהתאם לאופיו של המכרז אשר נועד להגדיר מראש מחירי ביצוע לעבודות, אין העירייה מחויבת למסור לקבלן היקף עבודות ספציפי כזה או אחר. אין בחוזה זה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לפרסם מכרזים נפרדים ו/או אחרים לגבי ביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה אחרות ברחבי העיר אילת.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  (3)        הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא חוזה זה שימסרו לו מעת לעת על ידי העירייה והכול בהתאם להוראות החוזה על נספחיו.

   

  (4)        הקבלן מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את העבודות כנדרש לפי חוזה  זה. כמו כן מצהיר הקבלן כי העבודות נשוא חוזה זה ברורות לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  (5)        הקבלן מצהיר כי ברור וידוע לו שבמסגרת חוזה זה יהיה עליו לעיתים לבצע במקביל עבודות שיוטלו עליו בשטחים שונים בתחום שיפוט העיר. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לרבות דרישות כספיות כלשהן בגין ביצוען במקביל של העבודות שנדרשו ממנו.

   

   

  1. ציוד מתקנים וחומרים

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך התחייבויותיו כאמור בחוזה זה על נספחיו, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם המלא ולשביעות רצון העירייה ו/או מי מטעמה.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  (1)        חומרים שסופקו למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות העירייה.

   

  (2)        ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה בהתאם לתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד ובמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

   

  (3)        בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על-פי הוראות סעיף קטן(5) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים(1) עד(2) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות העירייה. נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית העירייה להוציאם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, על חשבון הקבלן, והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

   

  (4)        הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה.

   

  (5)        אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

   

  1. טיב החומרים והעבודה

   

  (1)        הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובמסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

   

  (2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים;

   

  (ב)   חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו או לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;

   

  (ג)    חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ שנקבעו בחוזה על נספחיו או לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;

   

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן.

   

  (3)  (א)  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן;

   

  (ב)  אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;

   

  (ג)  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הקבלן.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  (4)        הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

   

  (5)        הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום העבודה יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.

   

  (6)        הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום העבודה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

   

  (7)  (א)  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום העבודה;

   

  (ב)  הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש העירייה אלא אם נקבע אחרת בחוזה על נספחיו;

   

  (ג)  בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.

   

  (8)        על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום העבודה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חוזה על-פי דין.

   

  (9)        סופקו חומרים מסוימים על ידי העירייה – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

   

  (10) (א)  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום העבודה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח;

   

  (ב)  המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה על נספחיו.

   

  (11)       ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על העירייה, פרט להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

   

  (א) הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;

   

  (ב)  הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה;

   

  (ג)  הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. חומרים במקום העבודה

   

  (1)        המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי העירייה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

   

  (2)        הותנה במפורש שהעירייה תספק את החומרים לביצוע העבודה, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך – יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:

   

  (א).       הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה;

   

  (ב).       עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם לשטח – לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

   

  (ג).        הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

   

  (ד).       הקבלן מתחייב להחזיר לעירייה את החומרים שסופקו על ידי העירייה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.

   

  (3)        לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן (2)(ד), חייב הקבלן לשלם מיד לעירייה תמורתם סכום שייקבע על-ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

   

  • הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  • הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  • הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  • לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  • הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  • הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

   

  • היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

  1. שעות עבודה

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו. העבודות כולן או חלקן תבוצענה ככל האפשר בשעות היום אולם ייתכנו מקרים בהם יידרש ביצוע העבודה גם בשעות הלילה וזאת על פי הוראות העירייה ו/או מי מטעמה ובשיקול דעתה הבלעדי. הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר לרבות הקפדה על מניעת רעש ו/או ריח ו/או אבק וכן מטרדים אחרים. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה.

   

   

  1. בדיקות מוקדמות

   

  (1)        רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר הדרוש לביצוע העבודות.

   

  (2)        העירייה תמציא לקבלן תוכנית/תוכניות לצורך תכנון ביצוע העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע ולהכין בעצמו תכנון מפורט לביצוע לרבות ביצוען של כל הבדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).

   

  (3)        לפני תחילתה של כל עבודה יבצע הקבלן תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו.

   

  (4)        בחתימתו על חוזה זה יחשב הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו לגבי כל העבודות כפי שימסרו לו מעת לעת על ידי העירייה.

   

  1. דרכי ביצוע ולוח זמנים

   

  (1)        העירייה אינה מתחייבת למסור מספר מסוים ו/או היקף עבודות במהלך תקופת החוזה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

   

  (2)        הזמנות עבודה ימסרו מעת לעת לאורך תקופת החוזה בהתאם לצורכי העירייה. ההזמנות יכללו את ההיקף הכספי של העבודה, משך ביצוע העבודה וכתב כמויות. למען הסר ספק יובהר כי ההיקף הכספי המצטבר לגבי כל העבודות שימסרו לקבלן לביצוע מעת לעת לא יעלה על סך כולל של 3,500,000 ₪  בתקופת החוזה כהגדרתה להלן. באם יוגדל או יוקטן התקציב לביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בתקופת ההסכם או האופציה תגדל או תקטן המסגרת התקציבית האמורה לעיל בהתאם והוראות ההסכם ימשיכו לחול בשינויים המחויבים.

   

  (3)        לא יהיה במסירת הזמנות עבודה נפרדות מעת לעת כדי להוות הפרת חוזה ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי הקבלן מחויב למחירים הנקובים בחוזה זה על נספחיו.

   

  (5)        עם קבלת הזמנת עבודה, ימציא הקבלן לאישור העירייה, תכנון לביצוע ככל שיידרש, למעט במקרה של הזמנות עבודה לטיפול במפגעים בו יחול לוח זמנים לטיפול כמפורט במפרט המיוחד.

   

  (6)        בד בבד עם המצאת תכנון לביצוע כאמור לעיל ימציא הקבלן לאישור העירייה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו.

   

  (7)        בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב במשך הביצוע כפי שפורט בהזמנת העבודה. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

   

  (8)        לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן(1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.

   

  (9)        הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.

   

  (10)       ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  1. התחלת ביצוע העבודה

   

  הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה ובהתאם ללוח הזמנים כאמור לעיל. במקרה של מפגע, הטיפול יבוצע על פי לוח הזמנים הקבוע במסמכי החוזה על נספחיו ובהתאם להוראות המפקח.

   

  1. העמדת השטח לרשות הקבלן

   

  לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע העבודה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את השטח או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 10 שלעיל. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים, הכול כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

   

  1. מועד השלמת העבודה

   

  (1)        הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנת העבודה, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה למעט במקרה של מפגע בו מועד ההשלמה יעשה בהתאם לקבוע במסמכי החוזה על נספחיו ו/או על פי הוראות המפקח.

   

  (2)        הוראות סעיף קטן (1) תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה או בצו התחלת העבודה לגבי השלמתה של העבודה כולה או חלקה תוך התקופה כפי שנקבעה בהזמנת העבודה.

   

  (3)        ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם לתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

   

  (4)        בביצוע עבודות לתיקון והסרת מפגעים יחול לוח הזמנים המפורט במפרט המיוחד.

   

   

  1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומנים

   

  (1)        הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת לשטח או לכל מקום שבו נעשית עבודה מן העבודות שנמסרו לקבלן לביצוע על ידי העירייה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע העבודה.

   

  (2)        המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

   

  (3)        אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי הוראות חוזה זה.

   

  (4)        יומן העבודה לעבודות תחזוקה וכן יומן המפגעים יהא בשלושה עותקים (להלן – היומן) וינוהל על ידי המפקח, ביומנים יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

   

  (א)        פרטי החוזה

   

  (ב)        פרוט העבודות שבוצעו במשך היום לרבות המפגעים שלגביהם נתן המפקח הוראת טיפול.

   

  (ג)         הוראות, הערות, סקיצות על ידי המפקח.

   

  (ד)        כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  העבודה.

   

  (ה)        רישום יומי של כל הפעולות להסרת מפגעים, כימותם, תמחורם על פי המחירון שבמסמכי החוזה, והעברת הזמנת עבודה מרוכזת, אחת לחודש, לחתימת הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

  (5)        בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן(4) רשאי המפקח לרשום ביומנים הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומנים את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את העירייה רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.

   

  (6)        כל דף של יומני העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

  (7)        העתק חתום מרישום המפקח ביומנים יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומנים. לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומנים.

   

  (8)        הרישומים ביומנים, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (5) ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

   

  (9)        אם חלק מהעבודות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (5), והוראות סעיפים קטנים (8), (6) ו(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

   

  (10)       למען הסר ספק יומן עבודה נפרד ינוהל לגבי כל עבודת תחזוקה שתימסר לקבלן לביצוע בהתאם לחוזה זה על נספחיו לרבות לגבי עבודות המתבצעות במקביל למעט במקרה של מפגעים שרישומם יבוצע ביומן עבודה מפגעים.

   

  1. שינויים, תוספות והפחתות

   

  (1)        המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות צורתה, סגנונה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה – פרט לשינויים מהותיים באופי העבודה – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום החוזה הכולל ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין מראש ובכתב.

   

  (2)        הוראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה על נספחיו.

   

  (3)        פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25%  מסכום החוזה הכולל.

   

  (4)        על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום שינוי כספי בערך הכולל של הזמנת העבודה תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה על נספחיו באישור ובחתימת המנהל, ללא חתימת גזבר וראש העירייה.

   

  1. הערכת שינויים

   

  (1)        ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את הסכום הכולל של החוזה כאמור בסעיף 15 שלעיל, ייקבע לפי מחירי החוזה על נספחיו. לא נקבעו מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – יקבע המחיר כאמור בסעיף קטן (2) ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי.

   

  (2)        לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן (1), יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.

   

  (3)        בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), יובאו בחשבון תעריפי החוזה על נספחיו. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו ערך השינויים על-פי מסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל.

   

  (4)        קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת השכר הנקוב בהזמנת העבודה – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת השכר כאמור. עברו 7 ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

   

  חתימת המציע: __________________

  1. ארכה או קיצור להשלמת העבודה

   

  ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או את הפסקתה, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.

   

  (1)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות התלויות בעירייה, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן (4). למען הסר ספק עיכוב בביצוע העבודה משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה.

   

  (2)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(3).

   

  (3)        התנאים למתן ארכה להשלמת העבודה יהיו כדלהלן:

   

  (א)        הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה;

   

  (ב)        הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור מיד עם קרות אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודה, אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הוגשה עד 7 ימים לאחר מכן.

   

  מדידות

   

  1. סימון ונקודות גובה

   

  (1)  (א)  הקבלן יקבע ויסמן את נקודות הקבע שלו לשם ביצוע העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי העבודה בהתחשב בגבולות העבודה שנקבעו על ידי הקבלן ונקודות הקבע שסומנו על ידו – והכול בכפוף להמצאת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמך, שיוזמן על ידי הקבלן  ויאושר מראש על ידי המנהל בהתאם למחירון המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  (ב)        כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים – ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכול לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;

   

  (ג)         הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה עד למועד השלמתה, ואם נקודות הקבע או סימון העבודה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם;

   

  (ד)        כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות (ב) ו-(ג) לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, כלולות במחיר הנקוב במחירון.

   

  (2)        נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימת, יבדוק הקבלן את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך 7 ימים מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות.

   

  1. בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים

   

  (1)        הקבלן מתחייב למנוע את כיסויה או הסתרתה של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

   

  (2)        הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור בעבודה לפני כיסויה או הסתרתה. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

   

  (3)        הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה ולאחר מכן יחזירה לתקנה, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירה לתקנה.

   

  (4)        ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית העירייה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

  1. מדידת כמויות

   

  (1)        הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודה ואין לראותן ככמויות הסופיות של הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי הזמנות העבודה.

   

  (2)        הכמויות שבוצעו בפועל לפי הזמנת העבודה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות, ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה בדפי חישוב כמויות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

   

  (3)        לפני בואו למדוד את הכמויות שבוצעו בפועל במסגרת העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא-כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

   

  (4)        לא נכח הקבלן או בא-כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות – רשאי המפקח או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (3).

   

  (5)        נכח הקבלן או בא-כוחו במועד ביצוע המדידות – רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השני יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

   

  (6)        הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם – לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

   

  השלמה, בדק ותיקונים

   

  1. תעודת השלמה לעבודה

   

  (1)        הושלמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך 15 יום מיום המצאת כל הנדרש על פי נספח קבלת העבודות על ידי הקבלן וישלים את הבדיקה תוך 21 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה מתאימה לדרישות הזמנת העבודה – ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושות, והקבלן חייב לבצען תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. המנהל רשאי, על-פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

   

  (2)        אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותה של העירייה להחזיק בעבודה ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

   

  (3)        לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והעירייה תנכה הוצאות אלה, בתוספת של % 6 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

   

  • אם לפי תנאי מפורש בהזמנת העבודה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה כולה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והעירייה החזיק בה, השתמש בה או עומד להחזיק בה או להשתמש בה, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה כלגבי העבודה כולה.

   

  • הוראות סעיף זה על תתי הסעיפים שבו יחולו רק לגבי עבודות תחזוקה ולא לגבי מפגעים אשר לגביהם תהווה חתימת המפקח אישור השלמת עבודה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. בדק ותיקונים

   

  • תקופת הבדק פירושה תקופה של 12 חודשים. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת כל עבודה כמצוין בתעודת ההשלמה לעבודה שנמסרה בהזמנת עבודה. למען הסר ספק, תקופת בדק תחול לגבי כל הזמנת עבודה בין לתחזוקה שוטפת ובין למפגעים שתימסר לקבלן לביצוע במסגרת חוזה זה, ככל שתימסר כזו.

   

  • ערבות הביצוע שניתנה על ידי הקבלן עם זכייתו במכרז וחתימתו על החוזה, תחול לגבי כל הזמנת עבודה וכן תשמש כערבות טיב במהלך תקופת הבדק. העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בערבות זו ולחלטה במידה ולא יעמוד הקבלן בהתחייבויות מהתחייבויותיו החוזיות לרבות התחייבויות הנובעות מתקופת הבדק. עם סיום תקופת החוזה או האופציה, תוחלף ערבות הביצוע בערבות טיב בגובה של 5% משווי ערכו הכולל של החוזה. ערבות זו תחול על כל העבודות שבוצעו במהלך 12 החודשים שקדמו לסיום תקופת החוזה או האופציה.

   

  • נתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע כאמור בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
  • ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (3) יחולו על הקבלן.
  • אין באמור בסעיף 3 ו-4 כדי לגרוע ו/או למנוע מהעירייה מלעשות שימוש בזכותה לחלט את הערבות בגין הפרות אלה.

   

  1. פגמים וחקירת סיבותיהם

   

  נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה על פי הערכת העירייה ובשיקול דעתה הבלעדי.

   

  השגחה, נזיקין וביטוח

   

  1. השגחה מטעם הקבלן

   

  א.         הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה וישגיח עליה ברציפות לצורך ביצועה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

   

  ב.         המנהל יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.

   

   

  1. רישיונות כניסה והרחקת עובדים

   

  (1)        הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום העבודה כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודה.

   

  (2)        המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה לפי רשיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

   

  (3)        כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של העירייה והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודה לצורך ביצועה.

   

  (4)        אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודה

   

  (1)        הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות לשטח כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, ככל שנדרש.

   

  (2)        כל מיתקן או ציוד כאמור לעיל יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מהשטח עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

   

  1. נזיקין לשטח ולכל עבודה שבוצעה בו

   

  (1)        מיום העמדת השטח, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה כמצוין בתעודת השלמת העבודה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת השטח לרבות העבודה שבוצעה בו ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק בשטח או לעבודה הנובע מסיבה כלשהי – פרט לכוח עליון בהתאם לסעיף קטן (4) – יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה השטח ו/או העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה על נספחיו.

   

  (2)        הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה.

   

  (3)        בכל מקרה של נזק לשטח או לעבודה שנגרם כתוצאה מכוח עליון יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על העירייה.

   

  (4)        נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של העירייה ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהעבודה, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מכוח עליון.

   

  1. נזיקין לגוף או לרכוש

   

  (1)        הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

   

  (2)        על אף האמור בסעיף קטן (1) הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות העירייה על פי דין.

   

   

  1. נזיקין לעובדים

   

  (1)        מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 28 שלעיל העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.

   

  1. ביטוח על ידי הקבלן

   

  (1)        הקבלן יבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו;

  כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי העירייה וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם העירייה. הקבלן ידאג לעדכן ו/או לשנות את שם העירייה בפוליסות הביטוח בהתאם.

   

  (2)        הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן (1) הם:

   

  (א).       ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח האחריות כלפי צד שלישי;

   

  (ב).       ביטוח אחריות מעבידים.

   

  (3)        הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על-פי הוראת העירייה, כמפורט במסמכי החוזה על נספחיו, ולהמציא לעירייה את פוליסות הביטוח עם קבלת דרישה.

   

  (4)        הוראות סעיף זה אינן גורעות מנספח הביטוח המצ"ב לחוזה.

   

  (5)        הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי העירייה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  (6)        מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן 5 שלעיל, תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והעירייה אישר את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח במידה וניתן לעשות כן.

   

  (7)        מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן 5 שלעיל, לקח על עצמו הקבלן את האחריות הבלעדית לתשלום פיצוי בעבור נזק כלשהו שנגרם לצד ג' כלשהו ושילמו בפועל, והעירייה אפשר לקבלן לעשות כן בכפוף ללקיחת האחריות הבלעדית כאמור, יהא הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח במידה וניתן לעשות כן.

   

  1. ביטוח על ידי המנהל

   

  א.         אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה על נספחיו, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

  ב.         אין באמור בסעיף קטן א' כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה על פי חוזה זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בחוזה זה על נספחיו הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בחוזה המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על פי החוזה והן על פי דין.

   

  1. פיצוי העירייה עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן

   

  א.         הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודה ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ותידרש או תחויב העירייה לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם את הסכום האמור או לשפות את העירייה מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידה כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי העירייה הסכום האמור יחשב הסכום כחוב המגיע לעירייה מהקבלן לפי חוזה זה.

   

  ב.         הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם העירייה בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בגין נזק או אובדן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ולהעביר לידיה כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידה לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.

   

  ג.          מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה תאפשר לקבלן לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא הקבלן  רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה לעירייה לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן את העירייה, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי הוא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת הקבלן לכל פעולה שתינקט ע"י העירייה ולכל תשלום שישולם על ידה בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

   

   התחייבויות כלליות

   

  1. מציאת עתיקות וכיו"ב

   

  (1)        עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה – נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפקיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

   

  (2)        מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

   

  (3)        ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על העירייה וישולמו על ידה כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עד הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בתנאי חוזה זה.

   

  1. זכויות פטנטים וכיו"ב

   

  הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה ויפצה אותה על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקנים בשטח, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  1. תשלום תמורת זכויות הנאה

   

  אם לביצוע העבודה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ לשטח כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמידת הצורך ישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

   

  1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

   

  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודה, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור ובכללם לבצע את כל התיאומים הנדרשים לשם כך מן הגורמים המוסמכים.

   

  1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב

   

  (1)        הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות העל-קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודה על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה – יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום התשתיות שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.

   

  (2)        הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודת תחזוקה כמפורט בחוזה זה על נספחיו אלא אם השיג טופס תיאום תשתיות חתום בידי כל גורם מאשר וצו התחלת עבודה. במקרה של מפגע, יזמין הקבלן את כל גורמי התשתית לשטח לרבות המפקח ויוודא רישום ביומן המפגעים של הנחיות כל גורמי התשתית טרם תחילת העבודות.

  על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות או על-קרקעיות מבלי שקיבל טופס תאום תשתיות, יהא הקבלן אחראי לכל נזק, אף אם הקו לא סומן.

   

  (3)        לקבלן ברור וידוע כי השגת טופס תאום תשתיות ו/או הבאת גורמי התשתיות לשטח הינו באחריותו הבלעדית והעירייה לא תהא אחראית בשום צורה שהיא לאי קבלת טופס תאום תשתיות כאמור או אי התייצבות גורם מגורמי התשתיות לרבות לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת טופס תאום תשתיות או קבלת הנחיותיהם בהתאם.

   

  (4)        אי השגת טופס תאום תשתיות על ידי הקבלן כאמור תחשב על ידי העירייה כהפרת תנאי מהותי בחוזה זה על נספחיו.

   

  1. מניעת הפרעות לתנועה

   

  הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל השטח וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות ובכלל זה אישור להסדרי תנועה זמניים.

   

  1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

   

  (1)        אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

   

  (2)        הקבלן יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

   

  1. הקשר עם קבלנים אחרים

   

  (1)        הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי העירייה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן בשטח והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.

   

  (2)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי העירייה, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. סילוק פסולת וניקוי השטח עם השלמת העבודה

   

  (1)        הקבלן יסלק, כל העת, מהשטח את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים (בכפוף לקבלת אישורים מתאימים), פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

   

  (2)        מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את השטח ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעים מכל סוג שהוא, וימסור את השטח כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

   

  (3)        הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  (1)        קבע המפקח כי העבודה או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ומוחלטת ועל הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו ללא עוררין.

   

  (2)        קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את העבודות כולן או מקצתן ולשלם עבור ביצוע העבודות מתוך הכספים המגיעים לקבלן בתוספת תקורה של 6%.

   

  1. התמורה

   

  (1)        תמורת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן, מעת לעת ובהתאם להזמנות העבודה שימסרו, ככל שימסרו כאלה ועל פי ביצוען בפועל של העבודות שיאושרו על ידי העירייה, מתחייבת העירייה לשלם לקבלן סכום השווה למכפלת מחירי היחידות כאמור בהצעת הקבלן (לאחר ההנחה המופיעה בהצעת הקבלן כפי שאושרה), במספר היחידות שבוצעו בפועל במסגרת הזמנת עבודה שאושרה כאמור. למען הסר ספק, בכל מקרה לא תותר חריגה ממסגרת התקציב שאושרה לביצוע עבודה מן העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "התמורה").

   

  (2)       התמורה המגיעה לקבלן מהעירייה עבור עבודות שבוצעו על ידו במסגרת הזמנת עבודה פרטנית בהתאם לחוזה זה על נספחיו, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יאושר החשבון ע"י המנהל. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה. אי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  (3)        מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהעבודות וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן תמורת העבודות נשוא חוזה זה.

   

  (4)        על אף האמור לעיל החל משנת ההתקשרות השנייה תתבצע הצמדה של מחירי המחירון למדד כהגדרתו בהסכם.

   

  (5)       כל המחירים בהסכם זה, כולל גם הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  • כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  (7)        מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י חוזה זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כאמור לעיל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  (8)           העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי),תשל"ג-1973 ולקזז כל סכום קצוב אותו חייב הקבלן לעירייה בין במסגרת חוזה זה ובין אם לאו.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  1. רשימת תביעות

   

  (1)        על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בהזמנת העבודה או הוסדרו בה או בפקודת השינויים, וזאת בשל אירועים אשר אירעו במהלך ביצוע העבודה אותם לא ניתן היה לצפות מראש ואשר לדעתו הוא זכאי בגינם לתשלום נוסף כאמור. הקבלן יגיש את הרשימה כאמור לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד קרות האירוע שלדעתו מזכה אותו בתשלום נוסף.

   

  (2)        כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן (1), רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.

   

  (3)        אין בהגשת התביעות כאמור כדי לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו למעט התשלומים שיאושרו על ידי העירייה או מי מטעמה וזאת בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי כל דין.

   

  1. תנאי תשלום

   

  (1)        אחת לחודש, בין ה- 1 ל- 7 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים בכפוף לאישורם מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם העירייה;

   

  (2)        המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 15 יום.

   

  (3)        מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (2), יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי הזמנת העבודה וכן כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן עד למועד האמור לעיל.

   

  (4)        סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה – 45, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. סכום ההפרש לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.

   

  (5)        במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החלה מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית הפיגורים כאמור, ישולם לקבלן מהיום ה – 91 מיום אישור החשבון.

   

  (6)        אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.

   

  (7)        על אף האמור לעיל, בהזמנת עבודה שמשך ביצועה, אינו עולה על עשרים יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יגיש חשבון ביניים לעירייה אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בחוזה זה על תנאיו ונספחיו.

   

  1. סילוק שכר החוזה

   

  (1)        לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת העבודה כולה, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות, והכל בכפוף לקבוע בנספח  התשלומים המצ"ב לחוזה על נספחיו.

   

  (2)        המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך 28 יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח לחוזה ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש על פי נוהל זה. מניין 28 הימים יחל אך ורק לאחר השלמת כל הנדרש על פי הנוהל.

   

  (3)        שכר הזמנת העבודה שבוצעה, ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המחיר הנקוב בהזמנת העבודה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים והכל בהתאם לתנאי החוזה על נספחיו.

   

  (4)        משכר הזמנת העבודה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 45 שלעיל במידה ושולמו, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר הזמנת העבודה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע לעירייה מהקבלן על-פי החוזה או על-פי כל חוזה אחר בין העירייה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

   

  (5)        השכר הסופי של כל הזמנת עבודה כאמור לעיל, יאושר לתשלום לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו. ערבות הביצוע תשמש גם כערבות טיב ותוארך מעת לעת עד לסיום תקופת הבדק. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד. עם סיום תקופת החוזה או האופציה תוחלף ערבות הבדק לערבות טיב בגובה 5% מהערך הכולל של החוזה. ערבות הטיב תחול על כל עבודה שבוצעה במהלך 12 החודשים שקדמו לסיום תקופת החוזה או האופציה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  (6)        לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של הזמנת העבודה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו וערבות בנקאית עד לסיום המחלוקת בגובה של 10% מערך החשבון הסופי שאינו שנוי במחלוקת.

   

  (7)        אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (6), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם העירייה לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן לעירייה הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

   

  (8)        במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים. ביום ה- 91 ממועד אישור החשבון על ידי המנהל, תשולם לקבלן ריבית הפיגורים כאמור לעיל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.

   

  (9)        לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 60 יום מיום השלמת העבודה, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר הזמנת העבודה. משכר הזמנת העבודה שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

   

  1. סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

   

  סילוק יד הקבלן מהשטח

   

  (1)        העירייה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן מהשטח ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודה – בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

   

  (א)        כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך 7 ימים – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהזמנת העבודה – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;

   

  (ב)        כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתה במועד הקבוע בהזמנת העבודה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתה, והקבלן לא ציית תוך 7 ימים או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהזמנת העבודה – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בהזמנת העבודה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתה;

   

  (ג)         כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודה בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי הזמנת העבודה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;

   

  (ד)        כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת העירייה בכתב;

   

  (ה)        כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת העירייה, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודה;

   

  (ו)         כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים;

   

  (ז)         כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להזמנת עבודה או לכל דבר הכרוך בביצוע העבודה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;

   

  (ח)        כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

   

  (2)        סולקה ידו של הקבלן מהשטח, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי העירייה לנהוג כדלהלן:

   

  (א)        להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים בשטח  לצורך השלמת העבודה;

   

  (ב)        לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום ביצוע העבודה את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 7 ימים, רשאי העירייה לסלקם מהשטח לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

   

  (3)        תפס העירייה את החזקה בשטח, יחולו הוראות שלהלן:

  חתימת המציע: __________________

   

   

  (א)        הוצאות השלמת העבודה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות;

   

  (ב)        המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים בשטח;

   

  (ג)         הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו תנאי התשלום כאמור בחוזה זה ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

   

  (ד)        נתפס השטח, לא תהיה העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להזמנת העבודה למעט לגבי העבודות אשר בוצעו בפועל ואושרו לתשלום כאמור עד למועד תפיסת השטח;

   

  (4)        תפיסת השטח וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם בהכרח משום ביטול החוזה על ידי העירייה אלא אם הודיעה העירייה לקבלן על ביטולו של החוזה.

   

  (5)        הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העירייה לפי חוזה זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.

   

  1. הסבת החוזה

   

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע העבודות לפי חוזה זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

  1. שינויי חוזה

   

  כל שינוי בתנאי חוזה זה על נספחיו יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  (1)        הפרת אחד או יותר מהסעיפים  , 13, 14, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 11, 10, 7, 3, 44, 48 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה המקנה לעירייה את הזכות לבטל את החוזה לאלתר. בנסיבות כאמור לעיל לא יהיה הקבלן זכאי לקבל כל פיצוי ו/או תגמול כלשהו למעט עבור עבודה או חלקי עבודה שבוצעה בפועל ואושרה על ידי המפקח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לקבל כל סעד נוסף לו היא זכאית על פי החוזה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבות.

   

  (2)        בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל חוזה זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת החוזה

   

  (1)        תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום החתימה על החוזה (להלן – "תקופת החוזה").

   

  (2)        לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשלוש תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת בתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה ובכפוף לאישור מסגרת תקציבית מתאימה. כל תנאי החוזה על נספחיו ימשיכו לחול גם בתקופת האופציה.

   

  (3)        על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, תהיה העירייה רשאית להפסיק את החוזה בכל עת בתוך תקופת החוזה וזאת במידה והקבלן יתרשל בעבודתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו, כולן או מקצתן וזאת בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. בנסיבות ביטול החוזה כאמור לעיל תיתן העירייה לקבלן הודעה של 14 ימים מראש. עם ביטול החוזה תהא העירייה רשאית להתקשר עם קבלן אחר אולם תהא רשאית לגבות מן הקבלן את ההפרש שבין ההוצאות אותן הייתה משלמת לקבלן אילו היה ממשיך בעבודתו לבין ההוצאות אותן תשלם העירייה לקבלן האחר. העירייה לא תפצה את הקבלן בגין הפסקת החוזה בשל הסיבות המפורטות בסעיף קטן זה למעט תשלומים בגין העבודות או חלקי עבודות שבוצעו ואושרו על ידי המנהל.

   

  (4)        למען הסר ספק, בתום תקופת החוזה או האופציה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הקבלן ואלה יפסקו מיד עם גמר תקופת החוזה על הארכותיו, ככל שניתנו כאלה, ללא כל הודעה מראש.

   

  חתימת המציע: __________________

  1.            הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  52.1      ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  52.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  52.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  52.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. שונות

   

  (1)        כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  (2)        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה תהא לבית המשפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  (3)        כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נמסר ידנית יחשב כנתקבל באותו מועד ואם נשלח באמצעות מכשיר הפקסימליה או בדואר אלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף לאישור על קבלת הפקס/הואר האלקטרוני וביצוע תרשומת טלפונית של שם מקבל הפקס/דואר אלקטרוני ושעת קבלתו.

   

  (4)        הצדדים מצהירים בזה כי קראו את החוזה, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

   

   

   

  _________________

                                                                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

  "1.  אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________".

   

   

  בשם עיריית אילת:

  __________________                  ________________             ____________

  "העירייה"                                        חותמת הרשות                           תאריך

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועצת המשפטית של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. מס' ___________ ואסי בן חמו ת.ז. מס' 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

  חתימה וחותמת

 • מכרז פומבי  מס'  3/2022

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקה כלליות וטיפול במפגעים בשטחים ציבורים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות רק מי שעומדים בכל תנאי הסף המפורטים :

   

  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו קבלן לביצוע עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח הרשום ברשם הקבלנים בענף ראשי 200.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ד. מי שביצע במהלך השנים 2018, 2019, 2020, 2021 עבודות פיתוח בהיקף כספי של שלושה מיליון ₪ לפחות (בכל התקופות יחד) וייצרף אסמכתאות המעידות על כך.
  • ה. מי שיצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית כאמור וכמפורט במסמכי המכרז.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של  150,000 ₪ בתוקף עד תאריך 14/04/2022 נוסח הערבות כמפורט בנספח המצורף.

   

  2.2        יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. יובהר כי הקבלן אינו יכול להעיד על עצמו.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים ורישיון קבלן בתוקף.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד שהתקבלו ממחלקת המכרזים של עיריית אילת. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או כאלה שהורדו מהאינטרנט !).

   

  ו.  אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • ז. במידה ומצורפות תוכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות על ידי מגיש ההצעה וזאת במעטפה נפרדת עליה יצוין מספר המכרז ושם מגיש ההצעה.

   

  • ח. יובהר כי במהלך כל תקופת המכרז, באחריותו הבלעדית של המציע לדאוג להארכת ערבותו. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום המפורט בהסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע. בסיום העבודות תהפוך הערבות לערבות טיב למשך תקופת הבדק.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי- העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע ולא להכריז עליו כזוכה אף אם יהיה המציע הכשר הזול, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  2. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 02/01/2022 , תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 10/01/2022_ בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

   

  1. פתיחת תיבת המכרזים וישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות תתקיים ביום ב' 10/01/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

 • נספח ב'

   

  מכרז  מס' 3/2022

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת       

   מפרט כללי

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכן כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לו הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. משך ביצוע העבודה כפי שיקבע מעת לעת בהזמנות העבודה וצווי התחלת העבודה שיינתנו במסגרתן, ככל שיינתנו ובכפוף לאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו. בביצוע עבודות לתיקון מפגעים יחול לוח הזמנים הקבוע במפרט המיוחד.

   

  1. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקפו הכללי של החוזה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכיה והכל בהתאם לקבוע בדין.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. כל סעיפי כתב הכמויות כוללים אספקת חומרים והתקנתם. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות כלים מכניים ו/או עבודות מיוחדות שלא קיבלו ביטוי מפורש במסגרת הזמנות העבודה והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

  _____________                                           __________________

  תאריך                                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מפרט מיוחד לתחזוקה עירונית וטיפול במפגעים

  אגף תחזוקה – עיריית אילת

   

  על הקבלן לבצע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בתחום שיפוט העיר אילת בהתאם לתנאי הוראות החוזה על נספחיו, המפרטים, כתבי הכמויות והזמנות העבודה כפי שימסרו מעת לעת, ככל שימסרו כאלה.

  חובות הקבלן בהתאם למפרט זה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה וכן להתחייבויותיו כאמור במסמכי החוזה על נספחיו כוללות הן ביצוע תחזוקה שוטפת ו/או תיקון מפגעים ו/או תקלות בהתאם להזמנות עבודות כפי שיינתנו מעת לעת ובהתאם לצורך.

  במסגרת התחייבויות הקבלן, בין אם מדובר בטיפול במסגרת אחזקה שוטפת ובין אם מדובר בטיפול במפגע, מוטלת עליו החובה לטפל ו/או לתקן כל פגם, נזק, או תקלה ולהביאם למצב תקין ולרמה נאותה גם אם הליקויים ו/או המפגעים ו/או התקלות ו/או הנזקים אירעו טרם קבלת צו התחלת עבודה והכל כמפורט ובהתאם להזמנות העבודה כפי שיינתנו מעת לעת.

   

  1. דרישות בטיחות מיוחדות:

  1.1 הקבלן יפעל בין היתר על פי התקנים הבאים וכן בהתאם לכל הוראה נוספת כמפורט בהסכם על נספחיו (אין באמור לעיל כדי לגרוע מכול הוראה כאמור בהסכם זה על נספחיו אלא להוסיף עליה בלבד):

  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח- 1988 .
  • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970.
  • הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות – משרד התחבורה 1993.
  • תקן ישראלי – מכון התקנים הישראלי.

  1.2 בכל עבודת תחזוקה המבוצעת ובייחוד בסמוך למוסד ציבורי פעיל ו/או שטח ציבורי פעיל , משמע, כאשר מגיעים / נוכחים / יוצאים /יש משתמשים,  על הקבלן לתכנן את עבודתו תוך התחשבות עיקרית בעובדה שקיימים  תלמידים / תושבים. עובדה זאת מחייבת כי ביטחונם של המשתמשים במבנה הציבור יהיה מרכיב ראשון במעלה בעיני הקבלן בעת תכנון עבודתו.

  1.3 הקבלן יקפיד שלא תיגרם שום סכנה למשתמשים במבנה הציבור או לעוברי אורח בכל משך העבודה ובמיוחד בעת ביצוע ההריסה, העקירה והפינוי וינקוט בכל אמצעי ההגנה והבטיחות, ו/או לפי הנחיות המפקח ו/או הנחיות יועץ הבטיחות של עירית אילת ככל שהמזמין ידרוש שיפור האמצעים שביצע הקבלן.

  1.4 בטרם תחילת עבודתו  יציג הקבלן את אמצעי ההגנה שבכוונתו להתקין, את אופן ביצוע עבודות ההריסה, העקירה ואופן ביצוע הפינוי – לאישור המפקח ויועץ הבטיחות של עירית אילת. לאחר התקנת האמצעים הנ"ל, ובטרם יחל בפועל בעבודה – יקבל הקבלן את אישורם של המפקח ויועץ הבטיחות של עירית אילת לתחילת עבודתו.

  1.5 בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי ו/או צורכי העבודה מחייבים זאת, יתקין הקבלן אמצעים מתאימים כנדרש להגנת אזור המפגע מפני עובדים וציבור המשתמשים, העלולים להסתובב בתחום המפגע.

  1.6 מודגש כי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תאונה בגין ביצוע העבודות, ועליו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי הנחיות שיקבל על פי חוק ולפי שיקול דעתו וניסיונו, הקבלן יטפל במפגע ברציפות ועד לפתרון מלא של המפגע .

  1.7 העלויות הכרוכות בביצוע כל עבודות העזר, ההגנות, הגידור, אמצעי הבטיחות וכו' שיתקין הקבלן יכללו במחירי היחידה החוזיים ולא תשולם תמורתם כל תוספת.

  חתימת המציע: __________________

   

  1. תאומים:
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם העירייה ו/או המפקח ולקבל את אישור כל גוף נוסף שיידרש על ידי כל אחת מהרשויות השונות טרם תחילת העבודה.
  • מעבר לאחריותו של הקבלן לתאם את אופן ביצוע העבודה עם המפקח, ויועץ הבטיחות של עיריית אילת, יהיה הקבלן אחראי לתאום מועדי הפעילות גם עם מנהל/ת המוסד ו/או משטרת ישראל / הפיקוח העירוני וכן עם כל רשות ו/או גוף שהתשתיות שלהן מצויות בשטח העבודה שבטיפולו. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה טרם קבלת כל האישורים הדרושים. הקבלן ישמע גם לכל הנחיה של הגבלת פעילות רועשת במיוחד של הריסה בכלים מכניים, כפי שתידרש על ידו בשטח הציבורי ו/או במבנה הציבור /השטח שבטיפולו בהתאמה.
  • הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המפקח 24/7 ככל שיידרש.
  • הקבלן יביא לתשומת לב המפקח כל בעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות לעובדים ולמבקרי מוסדות הציבור ו/או שטחי הציבור עקב ביצוע עבודות. הקבלן ייקח בחשבון את הצורך לבצע עבודות מחוץ לשעות הפעילות במבנים ועובדה זו תיכלל בהצעתו ללא כל תמורה נוספת למחיר אותו הציע בכתב הכמויות.
  • פעולות שאינן דחופות הכרוכות בעבודה באזורים או במבנים אשר מעניקים שירות לקהל ו/או עובדים, יבוצעו אך ורק לאחר שעות העבודה במבנים אלו ובאישור המפקח והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לסיים את העבודה תוך נקיטת פעולות אשר ימנעו הפרעה.
  • הקבלן מצהיר ומתחייב, כי ברשותו כל האמצעים, העזרים, הכלים וכל הדרוש לשם ביצועו של חוזה זה והוא מתחייב להפעילם לביצועו.
  • הקבלן מחויב להמציא כל אמצעי עזר אחר הנדרש לביצוע התיקונים.
  • הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לרשותו כח אדם מיומן ומקצועי, אשר יועסק על ידו בביצועו של חוזה זה, באופן שתובטח רמת אחזקה גבוהה ובמועדים הנדרשים.
  • בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, הן מהבחינה הבטיחותית, פלילית, ממשלתית והמקצועית, יגיש הקבלן רישיון כזה למנהל מטעם העירייה ויעסיק עובדים בעלי רישיון מתאים, הכל לפי העניין והמקרה.
  1. הופעה ונראות עובדי הקבלן
  • עובדי הקבלן ילבשו מדים אחידים (עובדים ומנהלים)
  • עובדי הקבלן ישמרו על הופעה מסודרת. המפקח יוכל לפסול המשך עבודת עובד שלא יעבוד עם מדים אחידים.

  3.3 הקבלן יספק לכל עובד מדים אחידים בולטים וזוהרים לכל אחת משתי העונות – עונות הקיץ ועונת החורף.

  3.4 המדים ישמשו את העובדים בכל עת הימצאותם בשטח דבר אשר יאפשר זיהוים.

  3.5 המדים יישאו את שם החברה ויוצמד אליהם תג זיהוי עם שם העובד.

  3.6 דוגמת המדים, צבעם ודוגמת סמל החברה עליהם יוצגו לאישור מנהל מטעם העירייה תוך שבועיים מיום קבלת אישור התחלת העבודה.

  3.7 המדים יסופקו לעובדים תוך שבועיים מיום קבלת אישור מנהל מטעם העירייה. החברה תהיה אחראית לכך שהעובדים יופיעו בכל עת בבגדים שלמים, נקיים ומסודרים.

  3.8 בתקופה הראשונה ועד לאישור המדים ואספקתם לעובדים, יופיעו העובדים במדים אחידים כמקובל בחברה כיום.

  1. השתתפות בישיבות

  4.1 הקבלן מתחייב כי נציגו ישתתף עפ"י הזמנת המזמין בכל הישיבות אליהן יוזמן, נציג הקבלן יהיה אחד מבעלי החברה ו/או מנהל עבודה ראשי של החברה.

  חתימת המציע: __________________

   

  1. ניקיון האתר:
  • הקבלן יפעל על פי הנחיות מנהל מטעם העירייה לכל נושא של פינוי אשפה וחומרי בנייה ופסולת הנובעים כתוצאה מהעבודות ויסלקם לאתר מורשה בלבד, כל חריגה מהנחיות המנהל תגרור קנס של 1000 ₪ על כל יום בו לא פונתה ונמצא המפגע הבטיחותי ואסתטי. השנות של התראות ו/או קנסות בעניין זה יהוו הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטול ההסכם.
  • הקבלן ירחיק באופן יום יומי, שוטף ומיידי כל פסולת הריסה אל אתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות. אין לערום פסולת בתוך שטח מבנה הציבור / אתר העבודה / בסמוך להם ובשום אופן לא במדרכות הסמוכות לו, הקבלן יקפיד על שמירת ניקיון כל השבילים והסביבה שבהם ישתמש להעברת הפסולת.
  • בעת ביצוע עבודה, הקבלן יסלק ממקום העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על-ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. במהלך בצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת מעת לעת ובכל מקרה מידי יום, כך שלא ייווצר מכשול לעובדים או מפגע בטיחותי ואסתטי.
  • הקבלן יפנה את פסולת הבנייה או הפסולת המכנית אל אתר פינוי מתאים ויקבל אישור חתום על פינוי הפסולת לאתר המאושר. יש להגיש למזמין אישור בכתב יד כי הפסולת פונתה לאתר מאושר.
  1. אספקת מים וחשמל: המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה
  • התחברות למקור המים והחשמל והמערכת הזמנית להובלתם מן המקור למקום העבודה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  • רשתות אספקת חשמל המצטלבות עם דרכי מעבר יותקנו בגובה שיבטיח מרחב בטחון מעל הציוד הגבוה ביותר שעשוי לעבור שם.
  • הקבלן יבדוק את מקור אספקת החשמל והתאמתו לסוג המכשירים שבכוונתו להפעיל, ויכשיר על חשבונו כל תשתית נדרשת לשם חיבור והספקת החשמל. כל נזק שיגרם למערכת המים או החשמל עקב שימוש לא נכון ע"י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  • המים והחשמל יהיו לצורכי עבודה בלבד ויעשה בהם שימוש סביר, המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים וחשמל ועל הקבלן לעשות הסידורים הדרושים להספקתם העצמית אם אלה ידרשו לו.
  • לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן על נזקים או עיכובים שנגרמו מהפסקות אלו.
  • בתום העבודה יפרק הקבלן את מערכת המים והחשמל הזמניים (אם יונחו) על חשבונו.
  1. במקרה של הזמנת עבודה לתחזוקה / פיתוח (שלא בטיפול במפגע ), עבודות מוקדמות אשר יבוצעו ע"י הקבלן:
  • תוך 7 ימים ממסירת ההזמנה יגיש הקבלן למפקח תכנית התארגנות ותכנית לביצוע העבודה הכוללת: (כל איחור יענה בקנס)
  • ביצוע תיאום תשתיות מלא באגף הנדסה במידה ונדרשת חפירה בפרויקט.
  • שטחי התארגנות.
  • מנהל עבודה מוסמך לעבודות שבהזמנה – בנוסף למנהל העבודה המטפל במפגעים.
  • מיקום הצבת ציוד פינוי.
  • דרכי גישה ומעברים בתוך האתר.
  • מערך אמצעי בטיחות לביצוע העבודה / הסדרי תנועה.
  • אופן ביצוע ההריסות, העקירות והפינוי ופרוט מדויק של סדר העבודה המוצע.
  • תכנית התארגנות זו תהווה לאחר אישורה ע"י המפקח, חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.
  • במקרה של הוראת ביצוע לטיפול.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  במפגע יש לבצע לפי לוח זמנים לתגובה/ טיפול באירועים כמפורט בטבלת לוחות זמנים המצורפת למפרט זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

  • מובהר למען הסר ספק כי עלות תכנון וביצוע הסדרי תנועה כלולים בתמורה הכוללת של הסכם זה ולא תשלום תמורה נוספת ו/או נפרדת בגינם.
  1. גידור:

  גידור אתר העבודה ובכלל זה גידור של חלקי חצר מסוימים – יבצע זאת הקבלן על חשבונו. הגדר תבוצע על פי הנחיות המפקח מגדר בטיחות ו/או מפח איסקוריט יציב בגובה 2.0 מ'. בסיום עבודת הקבלן יפרק הקבלן את הגדר ויתקן כל שנדרש עד להחזרת המצב לקדמותו.

  1. לוח זמנים:

  בכל מקרה בו המזמין ידרוש ביצוע עבודה לפי הזמנת עבודה , הקבלן יגיש לוח זמנים בצורת תרשים גאנט ובו מועדי התחלה וסיום מתוכננים של העבודה.

  1. פיגומים:

  כל הפיגומים והתמיכות הנדרשים לביצוע העבודה, כולל פיגומים לפירוק קירות וחלקי מיבנה, פיגומים לטיח וצבע חוץ וכו' יהיו לפי תקנות משרד העבודה והקבלן יכלול את מחיריהם במחירי היחידה של העבודות השונות.

  1. צמחיה:

  הקבלן יהיה אחראי לתקינות הצמחייה בכל האזור בו יציב פיגומים ובו יעבוד. כל פגיעה של הקבלן בצמחיה קיימת, עקב הצבת גידור, פיגומים, פינוי הריסות, ביצוע טיח צבע חוץ וכל עבודה , תתוקן על ידו ועל חשבונו תוך החזרת המצב לקדמותו.

  יובהר כי חל איסור מוחלט על עקירת עצים ללא קבלת אישורים כדין!

  1. צוות ומנהל עבודה:

  הקבלן יחזיק בתקופת החוזה והאופציה צוות עבודה מנוסה המונה 4 עובדים לפחות בראשותו של מנהל עבודה מוסמך ומנוסה אשר ייצג את הקבלן בכל הקשור בענייני פרויקט זה, יפקח ויתאם את העבודה . הקבלן יפעל לפי סדר העבודות שיקבע המפקח – . למען הסר ספק, רשאי המפקח לשנות את המשימות במשך היום ואת סדר העדיפויות. באחריות הקבלן לוודא כי יומני העבודה מולאו .

  1. הפעלת הצוותים
  • מנהל העבודה יתייצב בכל בוקר במשרדו של מנהל אגף התחזוקה.
  • המנהל יחליט על דחיפות ביצוע העבודות וינחה את האחראי לאחזקה. המנהל יהיה רשאי לשנות את סדרי העדיפות של ביצוע העבודות גם במהלך יום העבודה והאחראי לאחזקה של הקבלן יוודא שינוי סדר העדיפות של הצוותים והפניית הצוות המתאים לביצוע העבודה הדחופה.
  • הקבלן יפעיל את  הצוותים (כולל הוא עצמו) כך שיבצעו קודם את העבודות הדחופות ולאחר מכן עבודות בדחיפות נמוכה יותר לרבות אחזקת שבר ככל ויידרש.
  • המנהל יציג למפקח את תוכנית העבודה השבועית המתוכננת. התוכנית תעודכן בהתאם להתרחשות תקלות בדחיפות גבוהה הקבלן יהיה אחראי לעדכן את התוכנית בהתאם ככל הנדרש ולזמן עובדים ואמצעים נוספים ככל הנדרש על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ובטיב ביצוע העבודות.
  • צוות עבודה ציוד ואמצעים: הקבלן יחזיק בתקופת החוזה והאופציה צוות עבודה, כלים, ציוד, חומרים באופן שיאפשר תגובה למפגעים על פי לוחות הזמנים המוגדרים במפרט זה. כמו כן לכל מקרה של הזמנת עבודת אחזקה ככל שיוזמן מאת המזמין ובשום מקרה לא יעכב הקבלן ביצוע עבודות מפגעים בתואנה של עבודה אחרת שנמסרה לו. למען הסר ספק- הציוד והכלים חייבים להיות מתאימים לכל דרישות החוזה ומסמכיו.

   

  חתימת המציע: __________________

  1. מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח ואופן טיפול במפגעים עם אלמנטים דומים

  תנאים כלליים

  כל הסעיפים מתייחסים למפרט מיוחד זה (להלן "המפרט"), אשר משלים את המפרט הכללי הבין-משרדי על כל פרקיו הוצאת משרד הביטחון משנת 1993 ו- 1998. בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות של המפרטים, על הקבלן להודיע מיד למפקח, אשר יחליט בשיקול דעתו הבלעדי לפי איזה מהם תבוצע העבודה המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז והקבלן יכול לקרוא אותו ו/או לראותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון בכתובת https://mifratclali.mod.gov.il/

  • בטרם תחילת העבודה, על הקבלן לאמת את רשימת עבודות העפר ולאשר את נכונותה, לא תוכר כל תביעה על נכונות כמויות לאחר תחילת עבודות העפר.
  • שמירת הרכוש – כל נזק שייגרם ע"י הקבלן במהלך עבודתו לרכוש העירוני יתוקן על-ידיו ללא תשלום, בסמוך למועד האירוע. תיקון הנזק יבוצע בצורה התאפשר החזרתו למצב הקודם.
  • הנחיות, תקנות והוראות – הקבלן יפעל על-פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שיקבל מהמפקח. ההנחיות וההוראות יינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל-פה.
  • בסיום העבודה בשטח, על הקבלן להגיש מפת עדות As Made)), שתתבצע ע"י מודד מוסמך, על חשבון הקבלן.
  • המחירים כוללים אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות ואמצעי הבטיחות הנדרשים , ע"פ אופני המדידה המובאים במפרט מיוחד זה והמחירון, בהתאם לתכניות, פרטים, מפרטים, כתב הכמויות והוראות המפקח.
  • ניתוח המחירים עבור עבודות נוספות יעשה ע"פ החוזה וע"פ סעיפי מחירון החוזה. בכל מקרה בו לא ניתן לבצע ניתוח מחירים לפי המחירון שבחוזה, ככל ומחיר לא קיים בסעיפי החוזה – יבוצע ניתוח מחירים לפי מחירון דקל עדכני בהנחת 20%.
  • הציוד, אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע-אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או חלקו. הציוד אשר לא יאושר על ידו, יסולק מהמקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד מסוג מאושר.
  • עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן תקנות, דרישות וכו'. המפקח רשאי לדרוש, שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה הרשות והקבלן מתחייב להמציא אישור זה אם יידרש. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצורכי העבודה. לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה. החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב חומר מהדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתאושר על ידי המפקח ותוצאותיהן תחייבנה את שני הצדדים.

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  • הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות לצורך ביצוע העבודה. לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כל שהיא עקב איתור שנגרס על ידי מפאת אי מילוין.
  • על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט או במכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.
  • אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר ההחלטה הנ"ל, הוא ישא בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראות מראש ובין אם לא.
  • בכל הזמנה שימסור המזמין – באחריות הקבלן לבדוק את התאמת כתב הכמויות מראש ולהודיע למזמין מיד אם נמצאו אי התאמות.
   • כל סעיפי כתב הכמויות כוללים אספקה והתקנה למעט אם נאמר במפורש אחרת.

   

  1. עבודות תיקון בורות בכבישים
   • עבודות תיקון בורות בכבישים יכללו כל הנדרש לביצוע בטיחותי ומושלם בין אם באספלט קר (כפתרון זמני עד להחלפה באספלט חם ) ובין אם באספלט חם.
   • בכל טיפול עם תיקון אספלט חם/קר יש להקפיד על ביצוע ניקוי הבור, הידוק התשתית, פריימר, אספלט והידוק.

   

  1. עבודות הכנה ופירוק
   • לא תבוצע כל עבודת כריתה ו/או עקירת עצים ו/או גדמי עצים או  כל  פגיעה בעצים קיימים ללא אישור בכתב ממחלקת הגינון ואישור פקיד היערות לעניין עצים קיימים והוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך בתכניות.
   • כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות החומרים, החלקים האביזרים ו/או המתקנים הקיימים ומניעת פגיעה בסביבת המפורק. על הקבלן לקבל אישורו של המפקח, ומראש, לאופן הפירוק המוצע על ידו.
   • עבודות פיתוח על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקו עומד בצפיפות הנדרשת. יש לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה. הקבלן יפרק ויסלק  על חשבונו כל עבודת פיתוח  שתבוצע ללא אישור מוקדם של המפקח לטיב המילוי.
   • עבודות שבוצעו ע"י הקבלן ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת  המתכנן  או  המפקח  אי אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות  המפקח. באותם  מקומות תבוצע העבודה מחדש בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח. כל הנ"ל , כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר, יבוצע על חשבון הקבלן.
   • במקומות בהם קיימים תאי ביוב, תיעול, מים, תקשורת וכו',  בתחום  המיסעה, השוליים, איי-התנועה, המדרכות ואזורים בהם יבוצעו  עבודות  עפר או פיתוח, יפורקו המכסים  הקיימים  על  תושבותיהם  ותקרותיהם ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם. עבודות אלה יתואמו מראש גם מול תאגיד המים והביוב.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  1. עבודות עפר
  • סילוק עפר ופסולת

  סילוק שכבת עפר המכילה עלים ופסולת המצויים באתר, העבודה כוללת ריכוז והעמסת הפסולת על גבי משאיות והובלתן למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית. מציאת מקום השפיכה ואישורו הנם באחריותו הבלעדית של הקבלן ובאישור המפקח .מדידה ותשלום לכל סעיפי המחירון – מחיר היחידה כולל : בסעיף המחירון הנוגע רק לעבודה יזומה של פינוי עפר העבודה תימדד ותשולם בהתאם לכתב הכמויות.

  • חפירה כללית חפירה כללית של כ- 20 ס"מ שתבוצע בהוראה נפרדת ושאינה חלק מעבודה כוללת אחרת בכל שטח שהוא. העבודה כוללת פינוי למקום שפיכה מאושר. מדידה ותשלום: העבודה תימדד ותשולם לפי מ"ר שטח נחפר.
  • צורת דרך תאור העבודה: מלוי, חפירה, יישור והידוק תשתית המתחם או כל שטח אחר בו נדרש ביצוע צורת דרך, ע"י הוראה בכתב מהמפקח. העבודה כוללת יישור השטח המתוכנן בהתאם לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש במפרט.  עבודת ההידוק תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המילוי" במפרט זה.  דרגת ההידוק תהיה כאמור בסעיף 510273 במפרט הבין-משרדי/הספר הכחול הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית. תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.  תותר סטייה בתכולת הרטיבות +4%-0%. כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף 51028 במפרט הבין-משרדי/הספר הכחול.  צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת 15 ס"מ העליונים של פני השטח, הרטבתם, יישורם והידוקם. לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות.

  מדידה ותשלום: המדידה תהיה לפי שטח, במטרים  מרובעים, של צורת דרך שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה, המילוי, היישור, הרבצת המים, ההידוק וכן כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.

  • שכבת חול מילוי: שכבת חול מילוי למתקני משחקים תהיה בעובי של לפחות 30 ס"מ (לאחר נחיתה). החול יהיה חול סמר נקי ומסונן, המאושר על ידי מכון התקנים. השכבה תיושם באופן אחיד, חלק ומיושר בכל השטח. בטרם יישום החול יש לבצע מדידת פני שתית כדי לוודא שהעובי המינימלי של שכבת החול יהיה 30 ס"מ.

  מדידה ותשלום: העבודה תימדד ותשולם לפי מ"ק  חול מיושם.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות
  • כללי: בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. החלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.
  • ריצוף אבנים משתלבות: ריצוף באבנים משתלבות דגם גוונים, מרקם וגדלים לפי תכנית ריצוף. אם לא נאמר אחרת, העבודה כוללת כל המפורט בפרטים, כולל צורת דרך והידוק שתית בהידוק מלא, מצע חול נקי בעובי 4 ס"מ, טאטוא חול למילוי המרווחים בין האבנים, הידוק הריצוף במכבש פלטה. התאמת האבנים ביניהם ובממשקים תיעשה ע"י ניסור מדויק במסור בטון (לא יורשה השימוש בגליוטינה לחיתוך!).

  ביצוע הריצוף: אבני הריצוף יונחו בעבודה ידנית על גבי שכבת החול התחוחה המיושרת בהתאם למידות ולצורה שנקבעו בתכניות וע"פ הוראות המזמין בשטח.  הריצוף יהיה באבנים שלמות.  השלמת הריצוף לגופי הקצה יבוצע באבנים נסורות לגודל הדרוש (החיתוך יעשה בעזרת משור).  בכל מקרה אין להשתמש באבנים הקטנות מ25%- מגודל אבן רגילה. במרווחים קטנים יותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור המפקח, כל זאת ללא תוספת מחיר  (מרכיב הצבע יירכש ע"י הקבלן על חשבונו).  בכל מקרה אין לבצע כיחול בקצה ברוחב גדול מ 4 ס"מ. אבני הרצוף המשתלבות יונחו כך שהמרחק בין אבנים סמוכות ובינם לגופי שפה יהיה 2 עד 4 מ"מ. הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים (פוגות) לכל כוון שהוא, בהתאם לצורה שנקבעה בתכניות.  כל תנועה הכרחית על הריצוף (הליכה, מריצות וכו') תעשה על גבי לוחות שיונחו למטרה זו על הריצוף בזמן העבודה.  לא תותר כל תנועת ציוד ורכב על המשטח בשלב זה (לפני ההידוק הסופי). עם סיום הנחת אבני ריצוף לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח, יוחל בהידוק הראשוני על גבי אבני הריצוף.  ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת תדירות של 100 הרץ וכוח צנטריפוגלי של 2000 ק"ג, המסוגלת להדק שטח של 0.5  מ"ר.  הידוק ראשוני זה יבוצע ע"י 3 מעברי הפלטה.  על הקבלן לתכנן עבודתו כך שבסוף כל יום עבודה, כל הקטעים שרוצפו קיבלו את הידוק הראשוני.  אין להשאיר שטח מרוצף ללא הידוק

  ראשוני.

  מיד לאחר ההידוק הראשוני, ובכל מקרה לפני גמר יום העבודה, יש לפזר חול דיונות דק למילוי המישקים.  החול יטואטא לתוך המישקים.  במקום חול דיונות אפשר להשתמש בחול מחצבה העונה על הדרישות הבאות:

  – 100% עובר נפה 1.18 מ"מ.

  – 5%-10% עובר נפה מס' 200.

  לאחר מלוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי, תוך כדי טאטוא החול לתוך המישקים.  ההידוק יימשך עד אשר פני הריצוף יגיעו לגבהים המתוכננים. עודפי חול יורחקו מפני הריצוף לפני פתיחתו לתנועה.  אבני ריצוף אשר ניזוקו בזמן עבודות הריצוף יורחקו ויוחלפו באבנים תקינות ללא תוספת תשלום.

  סטיות מותרות: הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על 10 מילימטרים. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 5 מ"מ, כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום ישר בעובי 5 מ"מ, בגובה 10 ס"מ לפחות ובאורך 5 מטרים. הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על 2 מילימטרים.  במקרה של סטיות גדולות מהמותר, יהיה על הקבלן לפרק ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על הדרישות.

  סידור האבן והגוונים: ההנחה והרכב הצבעים של האבנים יהיו בהתאם לתכניות שתסופקנה לקבלן במשך העבודה ו/או הוראת הפיקוח   לא תשולם תוספת עבור צורת סידור האבן וגוונה.

  התאמת גובה שוחות: בהיעדר הגדרה נפרדת בכתב הכמויות יכלול מחיר הריצוף התאמת גובה מכסי שוחות של צנרת תת קרקעית כולל הגבהה ע"י יציקת בטון במקרה של  תוספת חוליה ו/או הנמכה ע"י ניסור ישולם לפי המחירון, חציבה או פירוק חוליה הכל בהתאם להנחיות המפקח במקום. על הקבלן לנקוט את כל אמצעי הזהירות כדי למנוע  פגיעה  במערכות  שבשוחות (ניתוק, סתימה וכיו"ב). יש לקבל הנחיות המפקח לגבי הצורך בהחלפת מכסים ואופן גמר הריצוף סביב המכסה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  • קירות תמך

  קירות התמך יבוצעו כקיר כובד מאבן מקומית לפי פרט. הקיר יכיל קופינג בטון בגובה 15 ס"מ. בצידו הפנימי של הקיר יבוצע חלק עליון גלוי כדו פנים. כל מישקי בקיר יעובדו באופן נאה ומושלם. הקופינג יוחלק וכל שאריות וגיצי הבטון יעובדו ויסותתו – עד לקבלת קיר נאה ומושלם. העבודה כוללת את כל הנדרש כולל חפירה, דו-פנים, קופינג וכו.

  מדידה ותשלום: העבודה תימדד ותשולם לפי מ"ק  קיר מושלם כולל קופינג וכל הנדרש.

  • מעקות וגדרות

  גדרות: גדרות  הפלדה יסופקו מיצרן גדרות  מוכר. לא תותר אספקת גדרות מייצור מקומי. הגדרות יהיו צבועים בתנור בגוון כפי שינחה המפקח. הגדרות יעוגנו לחגורת בטון יצוק (הנמדדת בנפרד). העיגון יבוצע על פי הנחיית יצרן הגדרות.

   

  מעקות: מעקות הפלדה יבוצעו כדוגמאת המעקות הקיימים. המעקה יכיל מוביל בגובה 90 ס"מ ובגובה 70 ס"מ.. המעקות יהיו צבועים בצבע יסוד וצבע סופי במספר שכבות עד לכיסוי מושלם בגוון כפי שקיים בשטח. הגדרות יעוגנו לחגורת הקופינג של קיר האבן.

  מדידה ותשלום: העבודה תימדד ותשולם לפי מ"א  קיר או מעקה מותקנים ומושלמים.

   

  1. קנסות

  היה והקבלן לא יעמוד בדרישות ו/או בהתחייבויות נשוא הסכם זה על נספחיו, יקוזז מחשבון הקבלן הסכום המפורט לכל מקרה בנפרד. לא תעמוד לקבלן הטענה כי נקנס בעניין אחד ועל כן אין לקנסו בעניין אחר. גם אם נקנס הקבלן על חוסר ביצוע הוא מחויב לחזור ולבצע המשימה שבגין אי ביצועה הוא נקנס.

   

  זמן מרבי לסיום טיפול נושא / תיאור
   12 שעות מדרגה שבורה/מתנדנדת
   12 שעות                       מדרכה שבורה/אבני שפה/חוסר במרצפות
  שעתיים טיפול במפגעים בטיחותיים
  24 שעות טיפול במפגעי הנגשת נכים
  24 שעות תא ניקוז שבור/רעוע / שקוע / בולט
   24 שעות מאחז יד חסר
  12 שעות חול/חצץ/אבנים על הכביש/ מדרכה
  2 שעות כתם שמן/סולר על הכביש/מדרכה
  24 שעות מפגע כללי בתחנת אוטובוס
  24 שעות מפגע כללי בספסל
  12 שעות מפגע כללי באשפתון
  24 שעות מפגע כללי במעקה בטיחות
  12 שעות מפגע או ניקיון מימשה/ירידת נכים בחוף הים
  24 שעות מפגע כללי בגדר או שער
  _________________ חתימת המציע
  24 שעות מפגע כללי בברזיה
  12 שעות בור/חריץ/מהמורה בכביש
  12 שעות התקנת/הורדה עמוד נכה
  12 שעות מפגע כללי בחומת אבן
  24 שעות הורדה/הצבת עמודי חסימה
  24 שעות הנמכת מדרכה
  24 שעות עמוד חסימה פגוע/נפל
  12 שעות מפגע כללי בתמרור
  24  שעות אבני שפה שבורות
  12 שעות מפגע באבנים משתלבות/מדרכות
  24 שעות מפגע כללי בנקז מים או בתא ניקוז
  5 ימים החלפת שילוט רחובות/שמות רחובות
  48 שעות שילוט בגינה ציבורית
  24 שעות מפגע כללי בסככות צל
  24 שעות תקלה במקלחות בחופים
  24 שעות עמוד תיחום נפל/עקום/חסר
  24 שעות גרפיטי
  3 ימים גשרונים בחופים
  זמנים יוגדרו ע"פ החלטת מנהל מפגע כללי שאינו ברשימה

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  טבלת קנסות – מפגעים / תחזוקה

  מספר סוג ההפרה קנס עקב הפרת סעיף בעבודת תחזוקה שוטפת קנס עקב הפרת סעיף בעבודת  מפגעים
  1 בגין איחור בהגעה לשטח (הגעה לאחר 120 דקות) לצורך טיפול במפגע מרגע העברת ההודעה על פי רישומי העירייה 500 ₪ למקרה 1,000 ₪ למקרה
  2 בגין איחור בהשלמת עבודה, בכל מקרה ימשיך הקבלן לבצע עבודה ברציפות עד לתיקונה המלא. 500 ₪ ליום איחור 1,000 ₪ ליום איחור
  3 בגין אי מילוי הוראה בקשר לביגוד ואפודות הזהירות 250 ₪ לכל מקרה 500 ₪ לכל מקרה
  4 בגין אי הסדרת מעבר בטוח ומסודר להולכי רגל 500 ₪ ליום 1,000 ₪ ליום
  5 בגין השארת פסולת בשטח ו/או יצירת מפגע הפוגע באיכות הסביבה 500 ₪ לכל יום 1,000 ₪ לכל יום
  6 בגין שפיכת פסולת מכל סוג ובכל כמות במקום שאינו מורשה 2500 ₪ לכל מקרה 5,000 ₪ לכל מקרה
  7 בגין עבודה לא מקצועית, ע"פ החלטת מפקח 500 ש"ח 1,000 ₪ לכל מקרה
  8 בגין התנהגות ועבודה לא בטיחותית 500 ₪ 1,000 ₪ לכל מקרה
  9 בגין התנהגות  אשר אינה הולמת כלפי עובד הרשות וכלפיי התושבים/תיירים 1000 ₪ 2,000 ₪ לכל מקרה
  10 בגין כל יום שבין המועד שנקבע לתחילת ביצוע ההוראה מהוראות המפקח מטעם העירייה לבין מועד ביצועה בפועל. 250 ₪ 500 ₪ לכל יום איחור
  11 בגין כל מקרה של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל דין ו/או לדעת מפקח מהווה סכנה לשלום הציבור 1000 ₪ 2,000 ₪ לכל מקרה

   

 • מכרז  מס' 3/2022

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

   

  הצעת קבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירי כתב הכמויות  הינו ______ אחוזים.

   

  במילים: ________________________________________ אחוזים.

   

   

   

   

  ___________________                                                 ________________

  תאריך                                                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  * הנחה משמעותה הפחתה מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות

  **המחירים הנקובים בכתב הכמויות וכן הצעת המחיר לאחר ההנחה כוללים מע"מ.

   

   

   

   

 • מכרז  מס' 3/2022

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו לרבות כתב הכמויות והמפרט המיוחד וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ותנאי העבודה והיקפה ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר בזה כי יש ברשותי את המפרטים הנדרשים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, קראתי והבנתי את תוכנם, קיבלתי את כל ההסברים, ככל שהיו לי כאלה, ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם להם ולכל הוראה אחרת/נוספת הקבועה בהסכם זה על נספחיו.

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על החוזה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז. כמו כן הנני מתחייב להמציא במועד האמור לעיל אישור על קיום ביטוח בנוסח המפורט בנספח הביטוחי המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

   

   

  ברור וידוע לי כי במהלך כל תקופת המכרז, באחריותי הבלעדית לדאוג להארכת הערבות אף אם יתארכו תהליכי המכרז. אי הארכת הערבות כאמור כמוה כהודעה על ויתור השתתפותי במכרז ובטלות הצעתי. כמו כן וככל ואקבל הודעה על זכייה במכרז הנני מתחייב להחליף את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בשיעור הקבוע במסמכי המכרז ולהמציא אישור על קיום ביטוח כמפורט בנספח. הערבות והביטוח יהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע החוזה לרבות בתקופות האופציה.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י החוזה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום הכולל של החוזה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי כי העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו מעת לעת באמצעות הזמנות עבודה נפרדות, ככל שינתנו כאלה וכי מועד תחילת בצוע העבודות יקבע בהתאם. כמו כן ברור לי כי יתכנו ביצוען של מספר עבודות במקביל. לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניינים אלה.

   

  מובהר בזה במפורש כי שחרור ערבות הביצוע/טיב יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   _________________________

   

  מס' עוסק מורשה :         _________________________

   

  כתובת המציע :              _________________________

   

  כתובת דוא"ל:               _________________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

   

   

   

   

 •  

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 3/2022 בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 14/04/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מיד לאחר הודעה על זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 300,000 ₪ (במילים: שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם  מס 3/2022 בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

 • סעיפי אחריות וביטוח בהסכם עם קבלנים

   

  הגדרה

  העבודות-כל עבודות החוזה, נשוא הסכם זה שיבוצעו ע"י ו/או באחריות הקבלן.

   

  1. נזקים לעבודה

   

  1.1  מיום העמדת אתר העבודה, כולו או חלק כלשהו ממנו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הקבלן יתקן על חשבונו, במהירות המירבית, כל נזק שייגרם לעבודה מכל סיבה שהיא. הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות הסכם.

   

  1.2  במסגרת התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי סעיף 1.1. לעיל, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע העבודה, ועל אתר העבודה וחלקי העבודה, מפני כל אובדן או נזק העלולים להיגרם מסיבה כלשהיא. הקבלן יתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם בתוך פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח או ע"י העירייה.

   

  הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים ו/או מפני נזקי מים ממקור כלשהוא, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז, כיסוי ביריעות, ביצוע איטומים זמניים וכדומה, הכל לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח ולשביעות רצונו. בכל מקרה של חדירת רטיבות, יסלק הקבלן את הנוזלים, ייבש את המקום שנרטב ויתקן ו/או יחליף על חשבונו את כל העבודות והחומרים שנרטבו.

   

  1.3 הוראות סעיף קטן 1.1 לעיל תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות החוזה.

   

  1.4 בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש העירייה או מי מטעמה בעבודה או בחלק ממנה, לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם העירייה תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על העירייה, אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה.

   

  על אף האמור לעיל, אם ייגרם לעבודה תוך שימוש סביר ע"י העירייה נזק החורג מנזק הצפוי להיגרם משימוש כזה ויתברר שהוא נובע מביצוע לקוי של העבודה – יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן.

   

  1.5 נוסף על אחריותו האמורה לעיל, יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים הקשורים בביצוע עבודה באתר, אם אותו נזק נגרם עקב רשלנות או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שייגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור.

   

  1. נזיקין לעובדים ולשלוחים

   

  2.1  לצורך ביצוע העבודות נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלות על מבצע הבנייה, מנהל העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970 – (להלן "פקודת הבטיחות בעבודה") ולפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1954 – וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהם.

   

  הקבלן יהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכוח כל דין, עם העתק לעירייה, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור.

   

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי היה והעירייה תחליט למנות ממונה על בטיחות מטעמה לעניין מסוים או באופן כללי, הוא ועובדיו ישמעו להוראות הממונה על הבטיחות כאמור.

   

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה ו/או המפקח ו/או הממונה על הבטיחות ו/או מי מטעמם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.

   

  2.2 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה.

   

  2.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שלישי כאשר אחריות כזו מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך.

   

  2.4 הקבלן ישפה את העירייה באופן מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד העירייה בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה.

   

  1. נזקים לגוף או לרכוש

   

  3.1  בנוסף לאחריותו על פי דין, יהיה הקבלן אחראי לכל אבדן או נזק, שייגרמו תוך כדי, או עקב ביצוע העבודה, או בקשר עימה, או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהם, לרבות לרכושה של העירייה או עובדיה או הבאים מטעמה, והוא ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור סכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן או כנגד העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה.

   

  3.2  הקבלן ישפה את העירייה על כל סכום שתחוייב לשלם, או שתשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 3.1.

   

  ביטוח

  (א)    הקבלן מתחייב כי תוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז ו/או לפני תחילת ביצוע עבודה לפי הסכם זה – המוקדם מבין המועדים, ובמשך כל תקופת התקשרותו עם העירייה, תהינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, בחברת ביטוח מורשית לפעול בישראל, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן (להלן: "אישור עריכת ביטוח העבודות") ובאישור ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר (להלן: "אישור עריכת ביטוחי חבויות") המצורפים להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנים בהתאמה כנספח ו'1 וכנספח ו'2.
  הקבלן מתחייב לעדכן את הפוליסות בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח ולדאוג להוצאת תוספת עדכון בהתאם.

  (ב)   על אף האמור בסעיף א' לעיל, מתחייב הקבלן להמשיך ולהחזיק בפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר באופן רצוף גם לאחר מסירת העבודה לעירייה וזאת לתקופה של, לפחות, 3 שנים מיום סיום התקשרותו עם העירייה. הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח המוצר תכלולנה מועד כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת העבודות.

  (ג)    ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז ו/או לפני תחילת ביצוע עבודה – המוקדם מבין המועדים, את אישורי עריכת ביטוח העבודות ואישור עריכת ביטוחי החבויות בהתאם לאמור בסעיף (א) ו-(ב) לעיל כשהם חתומים כדין על ידי קבלן ביטוח מורשית לפעול בישראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי העירייה, לפחות 7 (שבעה) ימים טרם פקיעת תוקפם של אישורי עריכת הביטוח, אישורי עריכת ביטוח חדשים לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי העירייה אישורי עריכת הביטוח תקפים, לתקופות ביטוח רצופות בכל עת במהלך תקופת ההסכם.

  (ד)   הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות ולתשלום כלשהו על ידי העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן בכל שלב שהוא או לנקוט בכל אמצעי אחר העומד לרשותה, היה והאישורים לא הומצאו לה במועד ו/או כנדרש.

  (ה)   למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד ו/או כנדרש, כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

  (ו)    ביטוחים נוספים – מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו לפי הסכם זה ועד לסיום התקשרותו עם העירייה, יהיו בתוקף, באופן רציף, הביטוחים המפורטים להלן:

  ו.1        ביטוח לכלי רכב המשמשים בביצוע העבודה בכל מהלך תקופת ביצוע העבודה – ביטוח בגין נזק שיגרם לכלי הרכב עצמם וכן ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב בשימושה של הקבלן וכן ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 600,000 ש"ח בגין ארוע אחד.

  הגדרה: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע – כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים, צ.מ.ה וכלי רכב ממונע מכל סוג.

  ו.2        ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק לציוד עבודה ולכל רכוש אחר המשמש בקשר עם ביצוע העבודה שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמתקנים המוקמים ושאינו מבוטח במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וזאת ככל וקיים רכוש כאמור.

  ו.3        כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות, בביטוחי החבויות או בביטוחי הקבלן האחרים.

  על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לכלי רכב (נזק עצמי) כאמור בסעיף ו.1 וכן לרכוש כאמור בסעיף ו.2 אך, למען הסר ספק, גם במקרה כזה יחול הפטור כאמור בסעיף (טו) ועל הקבלן לוודא כי בהסכמים עם כל הקבלנים, קבלני משנה וכל הפועלים מטעמם של הנ"ל קיים פטור דומה לטובת עיריית אילת, גופים עירוניים והבאים מטעמם.

  (ז)    הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.

  (ח)   הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולחייבם לפעול ולרכוש ביטוחים בהתאם לפעילותם (לרבות הביטוחים האמורים בסעיפים ו.1, ו.2 ו-ו.3 לעיל) וכן לפטור את העירייה וגופים עירוניים מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתרי העבודות (הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון). על הקבלן תחול האחריות לדאוג כי הקבלנים וקבלני המשנה יקיימו את הוראות ודרישות חוזה זה בקשר לפעילותם, לרבות הדרישות עפ"י כל דין.
  הקבלן ישפה ויפצה את העירייה וגופים עירוניים בגין כל תביעה ו/או דרישה כלפיהם הנובעת מהפרת סעיף זה.

  (ט)   הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמה, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר, בשמו, בשם העירייה או בשם הבאים מטעמם, על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה (הנפה), או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור עלול להוות תנאי לזכויות הקבלן, העירייה והבאים מטעמם על פי פוליסות ביטוח, והוא ישפה את העירייה, גופים עירוניים והבאים מטעמם, בגין נזק או הוצאה שתגרם להם עקב הפרת דרישה זו.

  (י)    הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה או פיקוח באתרי עבודה, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיה של העירייה בלבד והעירייה רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.

  הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

  קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואמו מראש עם נציג מוסמך של העירייה.

  (יא)  הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות, אם יקבעו כאלו על ידי העירייה ו/או על ידי המבטח. כמו כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל ו/או לגרום נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

  (יב)  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף ו.1 לעיל, באישור עריכת ביטוח העבודות ובאישור ביטוחי החבויות הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא תהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

  (יג)   הקבלן ישא לבדו בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי כל הביטוחים שהתחייב לערוך.

  (יד) בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

  (טו)  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיריית אילת, גופים עירוניים והבאים מטעמם וכן כלפי כל מי שהעירייה התחייבה בכתב, טרם קרות הארוע, לשפותם ו/או לפטור אותם מחבות, בגין כל נזק ו/או אובדן שהקבלן זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות או היות גבול האחריות בפוליסה בלתי מספק, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר נגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתרי העבודה. יובהר כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  האמור בסעיף זה יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הבאים מטעמם.

  (טז) ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי העניין למעט פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי רכב, לא יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל המבטח.

  (יז)   הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא.

  לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הבאים מטעמם כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הבאים מטעמם שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט העירייה, גופים עירוניים והבאים מטעמם) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

       הפרת סעיף מסעיפי נספח הביטוח על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  • חתימת המציע: __________________

                                                                                                                                              נספח ו'1

   

  אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות מעמד מבקש האישור
  שם
  עיריית אילת;
  תאגידים עירוניים
  שם

  _________ ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה (בכל הרבדים) ו/או המפקח ו/או מנהל האתר ו/או עיריית אילת ו/או תאגידים עירוניים

   

  רחבי העיר אילת

   

  ☐קבלן הביצוע

  ☐קבלני משנה

  ☐שוכר

  ☒אחר: מזמין

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת.ד. 14, אילת

  מען

   

  כיסויים
  פרקי הפוליסה

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת פוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  כל הסיכונים עבודות קבלניות

  הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):

  ביט ____ 309, 313, 316, 318, 328
  נזק ישיר מתכנון/עבודה/חומרים לקויים 250,000 ש"ח
  רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים 250,000 ש"ח
  פינוי הריסות 50,000 ש"ח
  צד ג' 4,000,000 ש"ח 302, 309, 312, 315, 318, 328
  נזקי גוף משימוש בצ.מ.ה שהינו כלי רכב ואינו מחוייב בביטוח חובה לפי דין 4,000,000 ש"ח
  נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת קרקעיים 500,000 ש"ח
  אחריות מעבידים 6,000,000 לעובד ו-20,000,000 למקרה ולתקופה ש"ח 309, 318, 328
  אחר  

   

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  069, 074

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

  נספח ו'2

  אישור עריכת ביטוחי חבויות

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת;

  תאגידים עירוניים

  שם  

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☒אחר: ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת.ד. 14, אילת

  מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  אחריות המוצר* 1,000,000 ש"ח 304, 309, 321, 328, 332 (12 חודשים)
  אחריות מקצועית* 500,000 ש"ח 304, 309, 321, 327, 328 (6 חודשים)

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  069, 074

   

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:

  *הקבלן רשאי לערוך את ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית בפוליסה משולבת ו/או בגבולות אחריות משותפים ובלבד כי גבול האחריות במקרה זה לא יפחת מסך מיליון ₪ למקרה ולתקופת הביטוח

   

 • בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו עובדי העירייה והציבור כיוצא     פועל של עבודתו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע   חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר  אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים     או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3 ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4 הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6 כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7 הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2 הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם      לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

  16.2    הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא         כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3      הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

  _____________                                                  _______________

            שם הקבלן                                                            חתימת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

  ת.ד.14

  אילת 88100

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

 • קבלת עבודות

   

  1. כללי

   

  1.1.    נוהל זה בא להסדיר אופן העברת מערכות לעיריית אילת.

   

  1.2.    המערכות: כבישים

  רשת מים

  רשת ביוב

  מתקני שאיבה

  תאורת רחובות

  עב' פיתוח

  עב' גינון

  תעלות/מובלי ניקוז

  מבנים

   

  1.3.    מפרטים – המפרטים הקובעים: מפרטים שאושרו לעבודות ע"י ע.אילת .

   

  1. אופן הפנייה.

   

  2.1.    הגורם המקים מערכת/ות יודיע בכתב דבר כוונתו לקיים העברת המערכת/ות לעירייה תוך ציון סוג, פרטים מועד משוער לסיום עבודות.

  (כולל כל הנדרש כפי שיפורט להלן).

   

  2.2.    ההודעה תשלח למחלקה להנדסה אזרחית בעיריית אילת ת.ד. 14 מיקוד 88000 אילת

   

  2.3.    ההודעה כולל כל הנדרש תגיע לעירייה לפחות 21 יום לפני מועד

  המסירה המשוער.

   

  2.4.    ההודעה תכלול שם איש קשר להמשך תאום,כתובת,מס' טלפון, ומס' פקס.

   

   

  1. תכניות עדות

   

  3.1.    תכנית/יות עדות עם גבולות המסירה.

   

  3.2.    תכניות תאום מערכות במקרים בהן יש יותר ממערכת אחת.

   

  3.3.    תכנית עדות לכל מערכת כולל כל הפרטים הרלוונטיים (ע"פ מפרטי העירייה).

   

  3.4.    כל תכנית עדות תהה חתומה ע"י מודד מוסמך .

   

  • תכניות תערכנה בפורמט עיריית אילת

   

  • התכניות תימסרנה בהעתק על גיליון+על גבי מדיה מגנטית.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _____________________

   

   

  1. אישורים

   

  4.1.    המוסר ימציא האישורים הבאים (ע"פ המערכת/ות)

   

  מבנים:   היתר בניה, היתר איכלוס, אישורי בדיקות מכון התקנים, אישור

  מתכנן בדבר סיום, אישור מהנדס מפקח.

   

  חשמל:    אישור בודק, אישור ח"ח.

   

  מים:       אישור בדיקת לחץ, אישור חיטוי, אישור צילום ריתוכים.

  אישור כיבוי אש בדבר ברזי כיבוי (הידרנטים).

   

  ביוב:      צילום טלוויזיה, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  פיתוח:    אישור מכון התקנים בדבר בדיקות צפיפות, תו תקן לריהוט רח' ומתקני משחק, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  גינון:       אישור המחלקה בדבר תקינות מע' השקיה+אישור מתכנן בדבר

  השלמת עבודות.

   

  מובלים/נקזים:  דו"ח הידרלוגי כולל אגן הניקוז, אישור מתכנן.

   

   

  כבישים: אישור מכון התקנים בדבר בדיקת צפיפות לפי שכבות, תוצאות

  בדיקת מרשל, אישור משרד התחבורה הסדרי תנועה.

   

  מתקני שאיבה: ספרי אחזקה, תכניות עדות, תכניות חשמל+חד קווי, אישור ח"ח.

   

   

  1. ערבויות: לכל העבודות, ערבות טיב ביצוע תהיה לשנה מיום אישור

  עיריית אילת בדבר קבלת השטח, לכבישים לתקופה של 24 חודשים.

   

   

  הערה:  באחריות הגורם היוזם להוכיח עמידה בתקן נכים.

   

   

   

  6.אופן קבלה.

   

  6.1.    נציגי העירייה יתאמו סיור לאחר לימוד המערכות כפי שמופיע בתכניות שנמסרו תוך 21 יום מקבלת כל הנדרש כאמור בנוהל זה.

   

  6.2.    במערכות משולבות בהן הקבלן המבצע סיים קטעים אשר לעירייה יש עניין בתחזוקתן, יצרף הגורם המפתח מכתב התחייבות לכיסוי תיקון כל אשר יגרם לשטח/מערכת שימסרו לעירייה עד סיום העברה.

   

  6.3.    באחריות הגורם המפתח לסיים הערות סיורי הקבלה בפרק הזמן שהוקצב לכך במהלך הסיור.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _____________________

   

 • מכרז/הסכם מס'  3/2022

   

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

  הצהרת העדר תביעות

                                           למילוי וחתימה בסיום ביצוע עבודות

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • טופס פקודת שינויים

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  היקף השינוי ___________________ ₪

  השינוי באחוזים_________________

  סך הכל ערך החוזה לאחר השינוי______________₪

   

  הריני להודיע בזאת כי הערכת השינויים נעשתה בהתאם להוראות החוזה

  חתימת המנהל ___________שם _________תאריך___________

   

   

  תוספת תקציב מאושרת__________________₪

  מתקציב מס'___________________

  שיריון מס'____________________

   

  חתימת גזבר העירייה ________________תאריך_______________

   

  חתימת ראש העירייה ________________תאריך_______________

   

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום __________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  טופס פקודת שינויים-ללא תוספת עלויות

   

   

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  מהות השינוי ___________________ ₪

   

   

  חתימת המנהל _____________שם _________________תאריך__________

   

  אישור וחתימת מנהל ____________שם _____________ תאריך________

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום _________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים. כמו כן מאשר הקבלן בחתימתו כי השינויים האמורים מקובלים עליו וכי לא יבוא בטענה ו/או דרישה כספית כלשהי באשר לשינויים אלה.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

 • מכרז/הסכם מס' 3/2022

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

  תעודת השלמה

   

   

   

  אל :           ______________________________________

   

   

  מאת :        ______________________________________

   

   

   

   

   

  אני הח"מ מאשר בזה, כי העבודה ב-_____________________ בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה (וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה), לשביעות רצוני המלאה.

   

   

   

   

  השם  ____________________

   

   

  התפקיד ____________________

   

   

   

   

   

   

  _________                                                                                  __________

  תאריך                                                                                                 חתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

   

   

  נוסח הזמנה לביצוע עבודת תחזוקה שוטפת בשטחים ציבוריים

  בהתאם לחוזה מס' 3/2022

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

   

  לכבוד ________________

   

   

  א.נ.,

   

  בהתאם להסכם בין עיריית אילת לבין____________ מיום ______________ הרינו מוסרים לכם בזאת את ביצוע העבודה____________________________________ תמורת סכום של _____________ (במילים: _________________________ ש"ח). הכול כמפורט במסמכי החוזה וכתב הכמויות המצ"ב, המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

  תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו –

   

  1. על הקבלן להוציא לפועל את ההזמנה ולמסור את העבודה לעירייה לשביעת רצונו של המנהל, הכול בהתאם לתכניות ו/או מסמכים המצורפים להזמנה כחלק בלתי נפרד ממנה.

   

  • המונח מנהל כולל את המנהל או בא כוחו.
  1. העירייה רשאית, בכפוף לנאמר ב"הצהרת הקבלן", להוסיף על העבודה או להפחית ממנה ובלבד שערך העבודה שהוספה כנ"ל לא יעלה על 25% מהסכום הכולל של החוזה בחתימתו ואישורו של מי שמוסמך לחייב את העירייה על פי דין. התמורה של העבודה שהוספה כנ"ל תיקבע בהתאם למחירי היחידות. בהעדר מחירים ייקבעו המחירים על ידי המנהל בהתאם למחירי שוק ידועים באותה עת.

   

  1. הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה עם קבלת הוראה על כך מאת המנהל, להמשיך בה בהתמדה ולסיימה כפי שמופיע במסמכי ההזמנה המצ"ב.

   

  1. המנהל רשאי להפסיק כל חלק מן העבודה, אם לדעתו אין עבודה זו מוצאת לפועל בהתאם לתנאי ההזמנה הן בגין טיב העבודה והן בגין טיב החומרים מבלי שתהיה לקבלן תביעה כלשהי לעירייה לתשלום בעד זמן נוסף ו/או הפסד כלשהו אשר נגרם ע"י הפסקה זו.

   

  כמו כן על הקבלן להסיר ו/או להחליף על חשבונו הוא את כל החומר ו/או כל חלק

  מהעבודה שנמצא פגום בעיני המנהל מייד עם קבלת הודעה על כך מאת המנהל.

   

  1. על הקבלן להגיש למנהל רשימה מפורטת של העבודה כולה או חלקה, שהגיעה לידי סיום יחד עם חישוב מפורט וחשבון. מסירת העבודות שהסתיימו תעשה בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

   

  1. היה ומצא המנהל כי טיב העבודות כולן או חלקן או חומרי העבודה אינם לשביעות רצון העירייה ולפיכך אין לקבל את העבודות, יודיע המנהל לקבלן בהתאם ועל הקבלן לתקן את הליקויים ככל שיידרש ובמועדים שיקבעו בהודעת המנהל.

   

  1. כל האחריות בגין כל נזק שייגרם לאנשים ו/או לרכוש עקב ביצוע העבודה חלה על הקבלן ועליו להיות מבוטח כנדרש במסמכי החוזה על נספחיו.

   

  1. על הקבלן לנהוג בהתאם לכל דין.

   

  1. העירייה לא תשלם לקבלן כל תוספת עבור התייקרות בעבודה ו/או בחומרים ו/או מסיבה אחרת כל שהיא.

   

  1. שום דבר האמור בהזמנה זו אינו בא לגרוע מזכויות העירייה לבטל החוזה במקרה של הפרת חוזה זה ע"י הקבלן ו/או לדרוש פיצויים ו/או נזקים בהתאם לחוק. הרשות בידי העירייה לקזז כל נזק ו/או כל פיצוי ו/או חוב המגיע לה מהקבלן כנגד סכום כל שהוא המגיע לקבלן בהתאם לחוזה זה או בדרך אחרת.

   

  1. ערבות הביצוע שניתנה על ידי הקבלן במסגרת החוזה, תחול לגבי כל הזמנת עבודה לרבות הזמנה זו. העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בערבות זו ולחלטה במידה ולא יעמוד הקבלן בהתחייבויות מהתחייבויותיו כאמור בחוזה. עם סיום העבודה נשוא הזמנת עבודה זו ייתן הקבלן ערבות בדק בגובה של 5% משווי ערכה הכולל של ההזמנה.

   

  1. תנאי תשלום :

   

  תמורת ביצוע העבודה תשלם העירייה לקבלן את סכום מכפלת הכמויות שהוזמנו, בוצעו

  בפועל ואושרו על ידי המנהל ולא יותר מהסכום הנקוב בהזמנה זו.

   

  1. הריני מאשר בזאת, שקיבלתי עלי את ביצוע העבודה לפי הזמנה זו והריני מסכים למלא אחרי כל תנאיה. ברור וידוע לי כי כל תנאי החוזה מיום ______מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

  1. משך הזמן לביצוע העבודה ______ימי עבודה רציפים מיום מסירת צו התחלת עבודה.

   

   

  _________________              __________________

  תאריך                              חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  "1.   אנו מאשרים כי בהזמנת עבודה זו כל התנאים וניתנו לגביה כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו כלולה במסגרת התקציבית של החוזה, מתוקצבת בסעיף תקציבי ___________ לשנת הכספים ______ ומשוריינת בהתחייבות תקציבית מס' ____________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

   

  בשם עיריית אילת :

   

  1………………….

   

  2…………………

   

   

   

                                                                                                             

  נוסח הזמנת עבודה למפגעים

  בהתאם לחוזה מס' 3/2022

  בדבר – ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במפגעים בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת

   

   

   

  לכבוד ________________

   

   

  א.נ.,

   

  בהתאם להסכם בין עיריית אילת לבין____________ מיום ______________ נמסר לכם ביצוען של העבודות המפורטות בדוח המפקח וביומן העבודה למפגעים לחודש______ תמורת סכום של ____________(במילים: ________________________________ ש"ח). הכול כמפורט במסמכי החוזה וכתב הכמויות המצ"ב, המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

  תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו –

   

  1. בחתימת הקבלן על הזמנה זו מצהיר הקבלן כי הוציא לפועל את הוראות המפקח ומסר את העבודה לעירייה לשביעת רצונו של המנהל, הכול בהתאם לתכניות ו/או מסמכים המצורפים להזמנה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

   

  1. הקבלן מתחייב להסיר ו/או להחליף על חשבונו הוא את כל החומר ו/או כל חלק מהעבודה שנמצא פגום בעיני המנהל מייד עם קבלת הודעה על כך מאת המנהל. היה ומצא המנהל כי טיב העבודות כולן או חלקן או חומרי העבודה אינם לשביעות רצון העירייה, יודיע המנהל לקבלן בהתאם ועל הקבלן לתקן את הליקויים ככל שיידרש ובמועדים שיקבעו בהודעת המנהל.

   

  1. על הקבלן להגיש למנהל רשימה מפורטת של העבודה כולה או חלקה, שהגיעה לידי סיום יחד עם חישוב מפורט וחשבון. מסירת העבודות שהסתיימו תעשה בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

   

  1. היה ומצא המנהל כי טיב העבודות כולן או חלקן או חומרי העבודה אינם לשביעות רצון העירייה ולפיכך אין לקבל את העבודות, יודיע המנהל לקבלן בהתאם ועל הקבלן לתקן את הליקויים ככל שיידרש ובמועדים שיקבעו בהודעת המנהל.

   

  1. כל האחריות בגין כל נזק שייגרם לאנשים ו/או לרכוש עקב ביצוע העבודה חלה על הקבלן ועליו להיות מבוטח כנדרש במסמכי החוזה על נספחיו.

   

  1. על הקבלן לנהוג בהתאם לכל דין.

   

  1. למען הסר ספק יובהר כי העירייה לא תשלם לקבלן כל תוספת עבור התייקרות בעבודה ו/או בחומרים ו/או מסיבה אחרת כל שהיא.

   

  1. שום דבר האמור בהזמנה זו אינו בא לגרוע מזכויות העירייה לבטל החוזה במקרה של הפרת חוזה זה ע"י הקבלן ו/או לדרוש פיצויים ו/או נזקים בהתאם לחוק. הרשות בידי העירייה לקזז כל נזק ו/או כל פיצוי ו/או חוב המגיע לה מהקבלן כנגד סכום כל שהוא המגיע לקבלן בהתאם לחוזה זה או בדרך אחרת.

   

  1. ערבות הביצוע שניתנה על ידי הקבלן במסגרת החוזה, תחול לגבי כל הזמנת עבודה לרבות הזמנה זו. העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בערבות זו ולחלטה במידה ולא יעמוד הקבלן בהתחייבויות מהתחייבויותיו כאמור בחוזה. עם סיום העבודה נשוא הזמנת עבודה זו ייתן הקבלן ערבות בדק בגובה של 5% משווי ערכה הכולל של ההזמנה.

   

  1. תנאי תשלום :

   

  תמורת ביצוע העבודה תשלם העירייה לקבלן את סכום מכפלת הכמויות שהוזמנו, בוצעו בפועל ואושרו על ידי המנהל ולא יותר מהסכום הנקוב בהזמנה זו.

   

  1. ברור וידוע לי כי כל תנאי החוזה מיום ______מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

   

  _________________              __________________

  תאריך                               חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  "1.   אנו מאשרים כי נתקיימו בהזמנת עבודה זו כל התנאים וניתנו לגביה כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו כלולה במסגרת התקציבית של החוזה, מתוקצבת בסעיף תקציבי ___________ לשנת הכספים ______ ומשוריינת בהתחייבות תקציבית מס' ____________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

   

  בשם עיריית אילת :

   

  1………………….

   

  2…………………

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ המשפטי של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________ ת.ז. מס'__________ ו-____________ ת.ז. מס' ___________אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין.

   

   

   

                                                                         _______________________

                                                                               שם, חותמת וחתימה

   

   

   

   

   

 • מספר תיאור יח' מידה כמות מחיר סה"כ
  00.00.0000 מחירון אחזקה ותחזוקה 2021        
  40.00.0000 פתוח נופי        
  40.06.0000 ריצופים ומדרגות        
  40.06.0001 ריצופים מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים אספקה, "צורת דרך", הידוק שתית ושכבת חול בעובי 5 ס"מ . גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , כחול וכד' – על בסיס צמנט לבן ,ניסור מכני השלמות וחגורות סמויות במידת הצורך, התחברות לריצוף קיים, השלמות ביציקת בטון (חזותי חלק) בהתאם לצורך ולגוון מותאם. הערה
  40.06.0001 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי  או ש"ע  מ"ר 1.000 108.00 108.00
  40.06.0002 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע  מ"ר 1.000 111.00 111.00
  40.06.0003 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע  מ"ר 1.000 132.00 132.00
  40.06.0004 תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי 8 ס"מ במקום 6 ס"מ  מ"ר 1.000 19.00 19.00
  40.06.0005 תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי 10 ס"מ במקום 6 ס"מ  מ"ר 1.000 92.00 92.00
  40.06.0006 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבנית 10/20 ס"מ, ריבועיות 10/10 ס"מ, 20/20 ס"מ  מ"ר 1.000 108.00 108.00
  40.06.0007 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבנית 10/20 ס"מ, ריבועיות 10/10 ס"מ, 20/20 ס"מ  מ"ר 1.000 111.00 111.00
  40.06.0008 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס "תשבץ" 10/20  מ"ר 1.000 118.00 118.00
  40.06.0009 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבנית 10/20 ס"מ, ריבועיות 10/10 ס"מ, 20/20 ס"מ  מ"ר 1.000 132.00 132.00
  40.06.0010 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס נוסטלית בגמר קלאסיקו / קלאסונית / קלסית או ש"ע  מ"ר 1.000 111.00 111.00
  40.06.0011 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס נוסטלית בגמר קלאסיקו / קלאסונית / קלסית או ש"ע  מ"ר 1.000 119.00 119.00
  40.06.0012 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס קלאסיקו /  קלאסונית / קלסית או ש"ע  מ"ר 1.000 143.00 143.00
  40.06.0013 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 7 ס"מ, מטיפוס סיינה / סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 145.00 145.00
  40.06.0014 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס סיינה / סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 157.00 157.00
  40.06.0015 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון בעובי 7 ס"מ, מטיפוס סיינה / סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 193.00 193.00
  40.06.0016 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס סיינה שקטה / ונציה (רבוע 1,3,4 ומלבן 4) או ש"ע  מ"ר 1.000 119.00 119.00
  40.06.0017 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ מטיפוס סיינה שקטה / ונציה (רבוע 1,3,4 ומלבן 4) או ש"ע  מ"ר 1.000 123.00 123.00
  40.06.0018 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ מטיפוס סיינה שקטה /  ונציה (רבוע 1,3,4 ומלבן 4) או ש"ע  מ"ר 1.000 145.00 145.00
  40.06.0019 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ מטיפוס ריבוע במידות 25/25 או 12.5/12.5 או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/25 ס"מ  מ"ר 1.000 119.00 119.00
  40.06.0020 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ מטיפוס ריבוע במידות 25/25 או 12.5/12.5 או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/25 ס"מ  מ"ר 1.000 126.00 126.00
  40.06.0021 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ מטיפוס ריבוע במידות 25/25 או 12.5/12.5 או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/25 ס"מ  מ"ר 1.000 145.00 145.00
  40.06.0022 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ מטיפוס משושית או מטיפוס מימדית או ש"ע  מ"ר 1.000 121.00 121.00
  40.06.0023 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ מטיפוס משושית או מטיפוס מימדית או ש"ע  מ"ר 1.000 132.00 132.00
  40.06.0024 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ מטיפוס משושית או מטיפוס מימדית או ש"ע  מ"ר 1.000 150.00 150.00
  40.06.0025 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מחומשת (צלע 20) / מחומש / חומשית או ש"ע  מ"ר 1.000 139.00 139.00
  40.06.0026 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מחומשת (צלע 20) /  מחומש / חומשית או ש"ע  מ"ר 1.000 151.00 151.00
  40.06.0027 ריצוף באבנים משתלבות בגוון לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מחומשת (צלע 20) / מחומש / חומשית או ש"ע  מ"ר 1.000 174.00 174.00
  40.06.0028 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס יתד – מלבן / ונציה (מלבן 3) או ש"ע  מ"ר 1.000 125.00 125.00
  40.06.0029 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס יתד – מלבן / ונציה (מלבן 3) או ש"ע  מ"ר 1.000 132.00 132.00
  40.06.0030 ריצוף באבנים משתלבות בגוון לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס יתד – מלבן / ונציה (מלבן 3) או ש"ע  מ"ר 1.000 158.00 158.00
  40.06.0031 תוספת מחיר לריצוף מסוג יתד בגוון כלשהו עבור עובי 7 ס"מ במקום 6 ס"מ  מ"ר 1.000 14.00 14.00
  40.06.0032 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס "רטרו סטון" או ש"ע  מ"ר 1.000 224.00 224.00
  40.06.0033 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס נוסטלית / טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 116.00 116.00
  40.06.0034 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס נוסטלית / טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 122.00 122.00
  40.06.0035 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ מטיפוס נוסטלית / טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 152.00 152.00
  40.06.0036 ריצוף באבנים משתלבות בגמר גרנוליט (בגוון כלשהו) בעובי 6 ס"מ, מטיפוס נוסטלית / טרפז תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נופית תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 173.00 173.00
  40.06.0037 ריצוף במרצפות משתלבות בעיבוד סופרסטון קוקטייל בעובי 7 ס"מ במידות שונות מטיפוס הסידרה הלינארית תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 153.00 153.00
  40.06.0038 ריצוף במרצפות משתלבות בעיבוד מסותת בעובי 7 ס"מ במידות שונות מטיפוס הסדרה הלינארית תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 181.00 181.00
  40.06.0039 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור / צבעוניות / קוקטייל בעובי 7 ס"מ, מטיפוס אבן מניפה תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פבולה תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 230.00 230.00
  40.06.0040 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 174.00 174.00
  40.06.0041 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 195.00 195.00
  40.06.0042 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 216.00 216.00
  40.06.0043 ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגימור מסותת כורכרי / חברוני / אקרסטון מטיפוס טיבולי / לידו / טרנטו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 233.00 233.00
  40.06.0044 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 183.00 183.00
  40.06.0045 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 197.00 197.00
  40.06.0046 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 217.00 217.00
  40.06.0047 ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 246.00 246.00
  40.06.0048 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס אבן טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה מסותתת תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 224.00 224.00
  40.06.0049 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 10 ס"מ, מטיפוס אבן טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה מסותתת תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 291.00 291.00
  40.06.0050 ריצוף באבנים משתלבות גמר מסותת בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס פורטו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות חומר מילוי (בזלת) כולל ACKER 2 למילוי פוגות  מ"ר 1.000 379.00 379.00
  40.06.0051 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי 6 ס"מ (סט של 7 אבנים) או אבן רמות בעובי 7 ס"מ (סט של 8 אבנים) או אבן רמות קומבי בעובי 7 ס"מ (סט של 6 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי 7 ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 158.00 158.00
  40.06.0052 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו מטיפוס אבן יפו בעובי 6 ס"מ (סט של 7 אבנים) או אבן רמות בעובי 7 ס"מ (סט של 8 אבנים) או אבן רמות קומבי בעובי 7 ס"מ (סט של 6 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי 7 ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 166.00 166.00
  40.06.0053 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל מטיפוס אבן יפו בעובי 6 ס"מ (סט של 7 אבנים) או אבן רמות בעובי 7 ס"מ (סט של 8 אבנים) או אבן רמות קומבי בעובי 7 ס"מ (סט של 6 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי 7 ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 183.00 183.00
  40.06.0054 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי 8 ס"מ (סט של 7 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 183.00 183.00
  40.06.0055 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות מטיפוס אבן יפו בעובי 8 ס"מ (סט של 7 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 191.00 191.00
  40.06.0056 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל  מטיפוס אבן יפו בעובי 8 ס"מ (סט של 7 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 206.00 206.00
  40.06.0057 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 6 ס"מ בצבע אפור / צבעוניות בגוון כלשהו / צבע לבן / סופר סטון / קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק (סט של 7 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 282.00 282.00
  40.06.0058 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 8 ס"מ בצבע אפור / צבעוניות בגוון כלשהו / צבע לבן / סופר סטון / קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק (סט של 7 אבנים) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 295.00 295.00
  40.06.0059 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 6 ס"מ צבעוניות  מטיפוס 10/20 מחורצת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 118.00 118.00
  40.06.0060 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 10 ס"מ צבעוניות  מטיפוס 10/20 מחורצת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 214.00 214.00
  40.06.0061 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 10 ס"מ גמר גרנוליט רגיל  מטיפוס 10/20 מחורצת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 225.00 225.00
  40.06.0062 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 10 ס"מ גמר גרנוליט מצרי מטיפוס 10/20 מחורצת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 225.00 225.00
  40.06.0063 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס נטורה מולטי קובית תוצרת "איטונג" , רמות קומבי תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 174.00 174.00
  40.06.0064 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 10 ס"מ, מטיפוס סנטרום – טרפיק סטון, תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 225.00 225.00
  40.06.0065 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס סנטרום – טרפיק סטון, תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 190.00 190.00
  40.06.0066 ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 10 ס"מ בצבע אפור במידות 10/40 ס"מ דגם הרובע תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 199.00 199.00
  40.06.0067 ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בעובי 10 ס"מ במידות 10/40 ס"מ דגם הרובע תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 206.00 206.00
  40.06.0068 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 10 ס"מ במידות 10/40 ס"מ, 15/60 ס"מ דגם הרובע מהסדרה הלינארית תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 221.00 221.00
  40.06.0069 ריצוף במרצפות משתלבות בגמר אקרסטון בעיבוד מלוטש / מסותת בעובי 10 ס"מ במידות 10/40 ס"מ, 15/60 ס"מ דגם הרובע מהסדרה הלינארית תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 261.00 261.00
  40.06.0070 ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 7 ס"מ במידות 10/40 ס"מ דגם הרובע מהסידרה הלינארית תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 239.00 239.00
  40.06.0071 ריצוף באריחי ריצוף בצבע אפור בעובי 7 ס"מ מטיפוס ריבוע 40/40 ס"מ  מ"ר 1.000 163.00 163.00
  40.06.0072 ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס ריבוע 40/40 ס"מ  מ"ר 1.000 168.00 168.00
  40.06.0073 ריצוף באריחי ריצוף בגוון לבן / סופר סטון / קוקטייל / גרנוליט בגוונים שונים בעובי 7 ס"מ, מטיפוס ריבוע 40/40 ס"מ  מ"ר 1.000 217.00 217.00
  40.06.0074 ריצוף באריחי ריצוף בצבע אפור בעובי 7 ס"מ, מטיפוס ריבוע 30/30 ס"מ או מלבן 60/30 ס"מ  מ"ר 1.000 163.00 163.00
  40.06.0075 ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מטיפוס ריבוע 30/30 ס"מ או מלבן 60/30 ס"מ  מ"ר 1.000 171.00 171.00
  40.06.0076 ריצוף באריחי ריצוף בגוון לבן / סופר סטון / קוקטייל / גרנוליט בגוונים שונים בעובי 7 ס"מ, מטיפוס ריבוע 30/30 ס"מ או מלבן 60/30 ס"מ  מ"ר 1.000 197.00 197.00
  40.06.0077 ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבן 15/30 ס"מ  מ"ר 1.000 150.00 150.00
  40.06.0078 ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בעובי 7 ס"מ, מטיפוס מלבן 20/40 ס"מ או 15/30 ס"מ  מ"ר 1.000 163.00 163.00
  40.06.0079 ריצוף באבן חניה לנכים מורכבת מארבע אבנים היוצרות ריבוע 80/80 ס"מ בגוון כלשהו , בעובי 8 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע קומפ' 1.000 517.00 517.00
  40.06.0080 ריצוף באבן סימון לעיוורים 10/10 ס"מ או 12.5/12.5 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי 6 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 1700 1701/ או ש"ע  מ"ר 1.000 262.00 262.00
  40.06.0081 ריצוף באבן סימון לעיוורים 20/20 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי 6 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 16971 או ש"ע  מ"ר 1.000 214.00 214.00
  40.06.0082 ריצוף באבן הכוונה / סימון לעיוורים 20/20 ס"מ עם פסים בעובי 6 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 16981 או ש"ע בגוון כלשהו  מ"ר 1.000 214.00 214.00
  40.06.0083 תוספת מחיר לאבן סימון / הכוונה לעיוורים עבור גמר מלט לבן  מ"ר 1.000 18.00 18.00
  40.06.0084 תוספת מחיר לאבן סימון / הכוונה לעיוורים עבור גמר אקרסטון  מ"ר 1.000 39.00 39.00
  40.06.0085 משטח התראה מישושי ממסמרות פלב"מ 304 נעוצים במדרכה, לשם סימון מכשולים וירידה למעברי חצייה למוגבלים ועיוורים  מ"ר 1.000 1,661.00 1,661.00
  40.06.0086 מסמרות פלב"מ 304 נעוצים במדרכה, לתיחום אזורים, לשם סימון למוגבלים ועיוורים  יח' 1.000 64.00 64.00
  40.06.0087 אספקה והתקנת פס אזהרה עפ"י תקן הנגישות , משווק ע"י חב' אייל ציפויים או ש"ע.  מטר 1.000 106.00 106.00
  40.06.0088 אלמנט סימון חניה לנכים מנירוסטה תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע מוטבע בבטון עפ"י הנחיות היצרן  יח' 1.000 625.00 625.00
  40.06.0089 ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אבן "אקו-סטון" (ECO STONE) לריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ' של 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ  ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ מחצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף  מ"ר 1.000 157.00 157.00
  40.06.0090 ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אבן "אקו-סטון" (ECO STONE) לריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ' של 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ מחצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף  מ"ר 1.000 161.00 161.00
  40.06.0091 ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אבן "אקו-סטון" (ECO STONE) לריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ' של 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ מחצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף  מ"ר 1.000 175.00 175.00
  40.06.0092 ריצוף באבנים משתלבות בגמר "אקרסטון" בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אבן "אקו-סטון" (ECO STONE) לריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ' של 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ  ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ מחצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף  מ"ר 1.000 251.00 251.00
  40.06.0093 תוספת למחירי הריצוף המנקז מטיפוס "אקו-סטון" עבור הגדלת עובי שכבת החצץ הגס [המחיר לכל 5 ס"מ נוספי בעובי השכבה]  מ"ר 1.000 6.00 6.00
  40.06.0094 ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" (סיטי) בגימור מלוטש או מסותת בעובי 6 ס"מ במידות ובצורות שונות (ריבוע, מלבן, מחומש) בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס "אריחי חוצות" בעובי 6 ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע  מ"ר 1.000 248.00 248.00
  40.06.0095 ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" (סיטי) בגימור מלוטש או מסותת בעובי 7 ס"מ במידות ובצורות שונות (ריבוע, מלבן) בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 274.00 274.00
  40.06.0096 ריצוף באבני ריצוף אורבנו / אורבנו שכבות בגימור מלוטש או מסותת בעובי 7 ס"מ במידות ובצורות שונות (ריבוע, מלבן) בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 338.00 338.00
  40.06.0097 תוספת מחיר לאריחי ריצוף "אקרסטון" בגימור מסותת / מלוטש עבור גוון כחול / ירוק (לכל עוביי האריחים וכל העוביים)  מ"ר 1.000 65.00 65.00
  40.06.0098 ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" מסידרת OLD CITY בעובי 6/7 ס"מ במידות שונות בגימור וצבע כלשהם תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 242.00 242.00
  40.06.0099 ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 5 ס"מ במידות 30/60 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 232.00 232.00
  40.06.0100 ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 6 ס"מ במידות 20/20 ס"מ, 30/30 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 224.00 224.00
  40.06.0101 ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידה 30/30 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 242.00 242.00
  40.06.0102 ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידות 30/60 ס"מ, 40/40 ס"מ, 20/40 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 248.00 248.00
  40.06.0103 ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 6 ס"מ במידות 20/20 ס"מ, 30/30 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 239.00 239.00
  40.06.0104 ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידה 30/30 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 266.00 266.00
  40.06.0105 ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידות 30/60 ס"מ, 40/40 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 280.00 280.00
  40.06.0106 ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידה 20/40 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 280.00 280.00
  40.06.0107 ריצוף באבן יתד שנהב מסותתת בעובי 6 ס"מ במידה תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 274.00 274.00
  40.06.0108 ריצוף באבן כורכרית דגם קיסריה בעובי 7 ס"מ במידות 30/30 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/40 ס"מ, 60/60 ס"מ, בצבע כלשהו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 257.00 257.00
  40.06.0109 ריצוף בטון מחורר בעובי 10 ס"מ במידות 50/50 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע ע"ג חול מיוצב (מחיר יסוד 240 ש"ח)  מ"ר 1.000 499.00 499.00
  40.06.0110 ריצוף בטון אדריכלי בעובי 10 ס"מ במידות 45/50 ס"מ, 45/60 ס"מ, 45/70 ס"מ, 60/60 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגמר ובגוון כלשהו  מ"ר 1.000 756.00 756.00
  40.06.0111 ריצוף בטון אדריכלי בעובי 10 ס"מ במידות 74/115 ס"מ, 74/76 ס"מ, 74/50 ס"מ, 74/23 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגמר ובגוון כלשהו  מ"ר 1.000 713.00 713.00
  40.06.0112 ריצוף בטון אדריכלי בעובי 7 ס"מ במידות 120/30 ס"מ, 120/60 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגמר ובגוון כלשהו  מ"ר 1.000 688.00 688.00
  40.06.0113 ריצוף באריח "סקוייה" בעובי 7 ס"מ במידות 143/25 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מ"ר 1.000 573.00 573.00
  40.06.0114 ריצוף באריח "סקוייה" בעובי 8 ס"מ במידות 143/25 ס"מ ובגוון חום כהה תוצרת אקרישטיין או ש"ע  מ"ר 1.000 650.00 650.00
  40.06.0115 אספקה והנחת אבן דריכה ב- 6 גדלים שונים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, המחיר ליח' כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  יח' 1.000 95.00 95.00
  40.06.0116 אספקה והנחת אבני דריכה ( אבן פראית שכבות שטוחה) בעובי לא פחות מ-5 ס"מ. כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  מ"ר 1.000 60.00 60.00
  40.06.0117 אספקה והנחת אבני דריכה בזלת מנוסרת בעובי לא פחות מ-5 ס"מ של כפר הסלעים או ש"ע כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  40.06.0118 אספקה והנחת אבני מדרך בזלת גודל 100-150 כולל כל עבודות ההכנה וההנחה כדוגמת חב' טופית או ש"ע  יח' 1.000 380.00 380.00
  40.06.0119 אספקה והנחת אבני מדרך אבן ביר זית צהובה או אבן ג'מעין או ש"ע בעיבוד טבעי לפי פרט כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  יח' 1.000 95.00 95.00
  40.06.0120 ריצוף משטחים, פסים או דוגמאות מאבן טבעית במידות 8X8 ס"מ בעובי 6-8 ס"מ מסוג "פרופידו" או ש"ע ע"ג חול מיוצב בצמנט לרבות מלוי רווחים בטיט צמנט בהתאם להנחיות המתכנן  מ"ר 1.000 653.00 653.00
  40.06.0121 ריצוף משטחים, פסים או דוגמאות מאבן גרניט אפורה בעיבוד צרוב במידות שונות בעובי 6-8 ס"מ  מ"ר 1.000 684.00 684.00
  40.06.0122 ריצוף משטחים מאבן שכבות פוליגונית במידות מינימום 50X60 ס"מ בעובי 20 ס"מ ע"ג חול מיוצב בצמנט לרבות מלוי רווחים בטיט צמנט עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט  מ"ר 1.000 811.00 811.00
  40.06.0123 ריצוף בלבני בטון ארכיטקטוני בעובי 4.5 ס"מ דגם "בריק גלי" כדוגמה "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 6/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שחור, צהוב בז' וחרס  מ"ר 1.000 349.00 349.00
  40.06.0124 ריצוף בלבני בטון ארכיטקטוני בעובי 5-6 ס"מ "פירוק רטרו" כדוגמה "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 8/22 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שחור וצהוב בז'  מ"ר 1.000 360.00 360.00
  40.06.0125 ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 7.5 ס"מ דגם "טרפז" כדוגמה "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 25-30/27.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר עתיק/מטולטש, בגוונים בזלת, כורכר וחום אדמה.  מ"ר 1.000 313.00 313.00
  40.06.0126 ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני רבועיות 10/10 ס"מ בעובי 9.5 ס"מ כדוגמה "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר עתיק, בגוונים בזלת, כורכר וצהוב בז'  מ"ר 1.000 315.00 315.00
  40.06.0127 ריצוף באריחי בטון בגמר "כורכר מטולטש" בעובי 7 ס"מ כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים כורכר.  מ"ר 1.000 263.00 263.00
  40.06.0128 ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 10 ס"מ דגם "אולד סטון מודול" כדוגמה "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 23/35 ס"מ, 23/23 ס"מ, 23/11 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר מטולטש/עתיק, בגוונים בזלת, כורכר וחום אדמה  מ"ר 1.000 261.00 261.00
  40.06.0129 ריצוף משטחים ושבילים באבן פראית, טבעית או מנוסרת בעיבוד כל שהוא  בעובי 5-10 ס"מ בדוגמא בהתאם להוראות המתכנן לרבות שכבת חול בעובי 5 ס"מ וטיט  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  40.06.0130 ריצוף משטחים ושבילים מאבן שכבות גירנית בעובי 12 ס"מ ובעיבוד כלשהו לרבות מילוי פוגות בטיט צמנט  מ"ר 1.000 330.00 330.00
  40.06.0131 ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 3-7 ס"מ בגוונים כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט אפור\לבן בגמר ההנחה, לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל 130 גר'/מ"ר  מ"ר 1.000 460.00 460.00
  40.06.0132 ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 7-12 ס"מ בגוונים כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט אפור\לבן בגמר ההנחה, לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל 130 גר'/מ"ר  מ"ר 1.000 470.00 470.00
  40.06.0133 ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 10-20 ס"מ בגוונים כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט אפור\לבן בגמר ההנחה, לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל 130 גר'/מ"ר  מ"ר 1.000 510.00 510.00
  40.06.0134 ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר מסוג מיזי יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש"ע , בעיבוד כלשהו ,בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע"ג חול מיוצב או טיט צמנט, הכל לפי בחירת האדריכל, בפלחי אבן במידות שונות ובעובי 8-10 ס"מ .  מ"ר 1.000 524.00 524.00
  40.06.0135 ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר מסוג מיזי יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש"ע , בעיבוד כלשהו ,בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע"ג חול מיוצב או טיט צמנט, הכל לפי בחירת האדריכל, בפלחי אבן במידות שונות ובעובי 6-7 ס"מ .  מ"ר 1.000 390.00 390.00
  40.06.0136 ריצוף משטחים ושבילים באבן בזלת מבוקעת בעיבוד כלשהו במידות 10/10/5 ס"מ בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע"ג חול מיוצב או טיט צמנט, הכל לפי בחירת האדריכל  מ"ר 1.000 522.00 522.00
  40.06.0137 ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם צרורות נחל במידות 40/40 ס"מ בעובי 8 ס"מ.  מ"ר 1.000 207.00 207.00
  40.06.0138 ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם צרורות נחל במידות 30/30 ס"מ בעובי 7/8 ס"מ  מ"ר 1.000 192.00 192.00
  40.06.0139 ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם אבן בזלת במידות 30/60 ס"מ בעובי 7/8 ס"מ.  מ"ר 1.000 230.00 230.00
  40.06.0140 תוספת למחיר ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ במידות ובעובי כלשהן עבור סוג נחל מצרי  מ"ר 1.000 36.00 36.00
  40.06.0141 ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט "ואדי" מטיפוס מלבן 10/20 ס"מ או ריבוע 20/20 ס"מ, בעובי 6 ס"מ  מ"ר 1.000 246.00 246.00
  40.06.0142 ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט מטיפוס מלבן 10/20 ס"מ מחורץ בעובי 10 ס"מ  מ"ר 1.000 345.00 345.00
  40.06.0143 פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 25/6 ס"מ ע"ג חול  מטר 1.000 215.00 215.00
  40.06.0144 פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 30/6 ס"מ ע"ג חול  מטר 1.000 242.00 242.00
  40.06.0145 פסי אבן טבעי סוג א' משולבים בריצוף/אספלט רוחב האבן 30 ס"מ. אבן בעובי של 8 ס"מ לפחות כולל חול 5 ס"מ וטיט.  מטר 1.000 200.00 200.00
  40.06.0146 פסי אבן טבעי מסותת לפי דרישת האדריכל במידות 20/20. אבן בעובי של 25 ס"מ לפחות כולל חול 5 ס"מ וטיט.  מטר 1.000 292.00 292.00
  40.06.0147 ריצוף אבן "מצפה רמון" אפור סוג א', עיבוד "מסמסם", עובי 5 ס"מ.  מ"ר 1.000 500.00 500.00
  40.06.0148 ריצוף אבן ביר זית מסלייב אדום רוחב 40 ס"מ עובי 8 ס"מ  מ"ר 1.000 470.00 470.00
  40.06.0149 ריצוף מאבן ביר זית בעיבוד מסמסם/מוטבה בכל גוון לבחירת האדריכל בעובי של 5 ס"מ  מ"ר 1.000 560.00 560.00
  40.06.0150 ריצוף באריחי קרמיקה / גרניט פורצלן על מצע חול מיוצב במידות 30/30 ס"מ, 20/20 ס"מ וכד'  מ"ר 1.000 204.00 204.00
  40.06.0151 ריצוף באריחי טרקוטה במידות 20/10 ס"מ בעובי 4.5 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע  בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  40.06.0152 ריצוף באריחי טרקוטה במידות 20/10 ס"מ או 24/11.8 ס"מ בעובי 5.2 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע בגוונים שונים  מ"ר 1.000 390.00 390.00
  40.06.0153 ריצוף באריחי טרקוטה מסוג "טרקוטה – ספליט מלא יתד" תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 21/7 ס"מ בעובי 5 ס"מ, בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל  מ"ר 1.000 390.00 390.00
  40.06.0154 ריצוף באריחי טרקוטה במידות 25/6.5 ס"מ או 28/6.5 ס"מ, בעובי 6 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל  מ"ר 1.000 400.00 400.00
  40.06.0155 תוספת לריצוף באבני "טרקוטה" עבור ביצוע ריצוף בדוגמת "שדרת דג"  מ"ר 1.000 30.00 30.00
  40.06.0156 ריצוף באריח דשא 40/60/10 ס"מ, מחוספס בצבע אפור תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע  מ"ר 1.000 150.00 150.00
  40.06.0157 ריצוף באריח דשא 40/60/10 ס"מ, מחוספס בצבע כלשהו תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע  מ"ר 1.000 157.00 157.00
  40.06.0158 ריצוף באריחי דשא "גוטה גרדן " 483/483/40 ס"מ תוצרת "גומיקס" מבית איטונג או ש"ע  מ"ר 1.000 255.00 255.00
  40.06.0159 אריח דקורטיבי 8X8 S (שלל צבעים). אגירת אנרגיה ע"י כבלים, תוצ' INFINITY ע"י M.S.L. או ש"ע  יח' 1.000 1,578.00 1,578.00
  40.06.0160 אריח דקורטיבי 8X8 R (שלל צבעים). אגירת אנרגיה ע"י כבלים, תוצ' INFINITY ע"י M.S.L. או ש"ע  יח' 1.000 1,373.00 1,373.00
  40.06.0161 אריח דקורטיבי 4X8 S (שלל צבעים). אגירת אנרגיה ע"י כבלים, תוצ' INFINITY ע"י M.S.L. או ש"ע  יח' 1.000 1,279.00 1,279.00
  40.06.0162 אריח דקורטיבי 4X8 R (שלל צבעים). אגירת אנרגיה ע"י כבלים, תוצ' INFINITY ע"י M.S.L. או ש"ע  יח' 1.000 1,015.00 1,015.00
  40.06.0163 אריח סימון שביל אופניים במידות 40/40 ס"מ, מק"ט " 7865 "אקרשטין" או ש"ע בגוון כלשהו  יח' 1.000 109.00 109.00
  40.06.0164 תוספת מחיר לאריח סימון שביל אופניים עבור מלט לבן  יח' 1.000 39.00 39.00
  40.06.0165 אריח סימון שביל אופניים בגמר אקרסטון מלוטש / מסותת במידות 30/30 ס"מ, בעובי 8 ס"מ עם סמל מנירוסטה מוטבע , תוצרת "אקרשטין" או ש"ע  יח' 1.000 384.00 384.00
  40.06.0166 תוספת למחיר הריצוף עבור התזת סילר מסוג "רודוסיל 224H"  או ש"ע בכמות של 400 גר' למ"ר  מ"ר 1.000 17.00 17.00
  40.06.0167 איטום משטחי אבן / בטון בחומר אטימה מסוג "מולטיסיל" או "גרניטון מיוחד" תוצרת מיסטר פיקס כרמית או ש"ע  מ"ר 1.000 28.00 28.00
  40.06.0168 חומר מילוי מישקים (אבקתי) מסוג "ACKER 1"  או ש"ע  ק"ג 1.000 53.00 53.00
  40.06.0169 חומר למישקים להקשיית חול המילוי (נוזל) מסוג "ACKER 2"  או ש"ע ליטר 1.000 109.00 109.00
  40.06.0170 תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חול גס גרגירים ("שומשום") בעובי 3 ס"מ.  מ"ר 1.000 16.00 16.00
  40.06.0171 תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור שכבת טיט צמנט מתחת לריצוף  מ"ר 1.000 18.00 18.00
  40.06.0172 תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור צמנט מעורב בשכבת החול ביחס 1:6  מ"ר 1.000 9.00 9.00
  40.06.0173 תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חיתוך הריצוף לעובי 2 עד 4 ס"מ והנחתו כולל הדבקה בדבק אפוקסי, ע"ג בטון / מתכת (מכסי שוחות, גגות מרתפים וכו')  מ"ר 1.000 139.00 139.00
  40.06.0174 שבירה וסיתות עדינים של בטון במכסי "בזק" קיימים לעומק כ-4 ס"מ עד לקבלת מתכת נקייה, כהכנה לביצוע ריצוף שישולם בנפרד  יח' 1.000 354.00 354.00
  40.06.0175 שכבת חלחול מיושרת מחצץ בגודל אגרגטים של 3-5 מ"מ ובעובי 4 ס"מ לביצוע באזורי עצים, ריצוף מחורר מסוג כלשהו וכו'  מ"ר 1.000 25.00 25.00
  40.06.0176 ריצוף באבנים מפירוק מכל סוג ועובי לרבות שכבת חול  מ"ר 1.000 40.00 40.00
  40.06.0177 מעבר חציה ברוחב 3 מ' מאבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ כולל הגבהה עד 8 ס"מ לרבות אבן מעבר בגבול אספלט ,"עיני חתול" כל 0.5 מ' וצביעה, הכל עפ"י הנחיות ופרטי משרד התחבורה ו/או המתכנן  מ"ר 1.000 309.00 309.00
  מ ש ט ח י ם הערה
  40.06.0178 משטח מרוצף מחלוקי נחל בגודל אחיד 10-15 ס"מ בגוון כלשהו מטובעים בשכבת טיט צמנט כולל עיבוד פוגות ,לרבות שכבת מצע בעובי 20 ס"מ, בטון מזויין ב-30, בעובי 51 ס"מ וכל הדרוש  מ"ר 1.000 399.00 399.00
  40.06.0179 משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 10 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ, 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון, לפי הנחית המתכנן/ המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 153.00 153.00
  40.06.0180 משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 12 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ, 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן/ המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 215.00 215.00
  40.06.0181 משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 15 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ, 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון, לפי הנחית המתכנן/ המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 284.00 284.00
  40.06.0182 משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 20 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ, 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן/ המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 315.00 315.00
  40.06.0183 משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 12 ס"מ, כולל שכבה תחתונה בעובי 8 מ"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים או חצץ גרוס כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 402.00 402.00
  40.06.0184 משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 10 ס"מ, כולל שכבה תחתונה בעובי 8 מ"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים או חצץ גרוס כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ- 4 מ'.  מ"ר 1.000 358.00 358.00
  40.06.0185 תוספת מחיר עבור ביצוע גרנוליט ברצועות ובצורות שונות  מ"ר 1.000 56.00 56.00
  40.06.0186 ציפוי גרנוליט בעובי 3-2.5 ס"מ על משטחים אנכיים , אופקיים ומדרגות לרבות תפרים , פסי הפרדה הכל בהתאם למפורט בתכניות  מ"ר 1.000 254.00 254.00
  40.06.0187 משטח ציפוי מבטון כורכרי / צבעוני בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ תוצרת "רדימיקס" או ש"ע לרבות רשת מגולוונת במידות 15/15 ס"מ בקוטר 6 מ"מ, כולל שומרי מרחק לרשת, ביצוע תפרים כל 5 מ' וכל הנדרש  מ"ר 1.000 139.00 139.00
  40.06.0188 תוספת מחיר למשטחי גרנוליט עבור ביצוע תפרים מפסי פליז במידות 4/80 מ"מ.  מטר 1.000 23.00 23.00
  40.06.0189 משטח או שביל יצוק באתר מתערובת "כורכרית 2000" או ש"ע, בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 6 מ"מ כל 20/20 ס"מ, גמר מגורד/מסורק ומישקים  מ"ר 1.000 360.00 360.00
  40.06.0190 משטח או שביל יצוק באתר מתערובת "כורכרית 2000" או ש"ע,  בעובי 12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 6 מ"מ כל 20/20 ס"מ, גמר מגורד/מסורק ומישקים  מ"ר 1.000 390.00 390.00
  מדרגות המחיר כולל את החפירה, יסוד ומשולשים מבטון, זיון והתקנת האלמנטים הטרומיים, עם רום או בלעדיו, במקומות הנדרשים ולפי רוחב המדרגות יש לבצע התאמה בניסור ליחידות הטרומיות. מדרגות יצוקות באתר יכללו את החפירה , היסוד המשטח והמדרגות  – הכל מבטון מזויין עפ"י המפרט והתכניות. מחיר מדרגות עם ציפוי אבן כוללות את מדרג הבטון , גם אם לא מתואר כך בכתב הכמויות הערה
  40.06.0191 מדרגות בטון מזוין ב-30 יצוק באתר בגובה 16 ס"מ וברוחב 32 ס"מ. סוג הגמר בטון גלוי מוחלק כולל קיטום פינות וזיון  מטר 1.000 366.00 366.00
  40.06.0192 מדרגות בטון מזוין ב-30 יצוק באתר באתר בגובה 16 ס"מ וברוחב 32 ס"מ. סוג הגמר בטון גלוי מסורק כולל קיטום פינות וזיון  מטר 1.000 366.00 366.00
  40.06.0193 מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ , בגוון כלשהו  מטר 1.000 431.00 431.00
  40.06.0194 מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ או 40 ס"מ , בגימור אקרסטון / שנהב / כורכרית בעבוד מסותת בגוון כלשהו  מטר 1.000 606.00 606.00
  40.06.0195 מדרגות טרומיות בגובה 30/40/15 ס"מ בגימור סופרסטון מחורץ נגד החלקה  מטר 1.000 478.00 478.00
  40.06.0196 מדרגות טרומיות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 60 ס"מ או 40 ס"מ , בגימור אקרסטון / שנהב / כורכרית בעבוד .S.W בגוון כלשהו  מטר 1.000 456.00 456.00
  40.06.0197 מדרגות טרומיות "נגישות" בגובה 15 ס"מ ברוחב 40 ס"מ ובאורך 60/40/30 ס"מ , בגוון כלשהו  מטר 1.000 333.00 333.00
  40.06.0198 מדרגות טרומיות "נגישות" בגובה 15 ס"מ ברוחב 40 ס"מ ובאורך 60/40/30 ס"מ , בגימור אקרסטון / כורכרית בעיבוד כלשהו  מטר 1.000 431.00 431.00
  40.06.0199 מדרגות טרומיות מחורצות בגובה 15 ס"מ וברוחב 40 ס"מ באורך 70/60/40/30 ס"מ , בגימור אקרסטון / שנהב / כורכרית בעיבוד כלשהו  מטר 1.000 523.00 523.00
  40.06.0200 מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ במידות 40/40 ס"מ או 60/30 ס"מ עם רום טרומי בגובה 6 ס"מ , בגוון כלשהו  מטר 1.000 373.00 373.00
  40.06.0201 רום למדרגות טרומיות במידות 6/60 ס"מ כהשלמה למדרגות הנ"ל ובגימור בהתאם  מטר 1.000 125.00 125.00
  40.06.0202 מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ במידות 40/40 ס"מ או 60/30 ס"מ עם רום טרומי בגובה 6 ס"מ , בגימור אקרסטון / שנהב / כורכרית / בעיבוד כלשהו  מטר 1.000 373.00 373.00
  40.06.0203 מדרגות טרומיות בגובה 17 ס"מ ברוחב 30 ס"מ ובאורך 35 ס"מ מסוג כ"א-1 תוצרת אקרשטיין או ש"ע , בגוון כלשהו  מטר 1.000 349.00 349.00
  40.06.0204 מדרגות טרומיות בגובה 8 ס"מ ברוחב 30 ס"מ ובאורך 60 ס"מ בגמר גרנוליט רחוץ עם רום טרומי 6/60 ס"מ לנ"ל  מטר 1.000 373.00 373.00
  40.06.0205 מדרגות אבן נסורה מאבן חברון שלח בחתך 30/5 ס"מ ורום בחתך 12/3 ס"מ, עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון המזויין ב-30  מטר 1.000 531.00 531.00
  40.06.0206 מדרגות אבן נסורה מאבן מצפה רמון שלח בחתך 40/6 ס"מ ורום בחתך 9/5 ס"מ, עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון המזויין ב-30  מטר 1.000 550.00 550.00
  40.06.0207 מדרגות אבן בגובה 16 ס"מ וברוחב 32 ס"מ, סוג האבן שכבות בסידור פראי.  מטר 1.000 407.00 407.00
  40.06.0208 מדרגות גרנוליט יצוקות באתר מבטון מזוין ב-20, ציפוי גרנוליט עם צרורות נחל, רום ושלח במידות 30/15 ס"מ.  מטר 1.000 467.00 467.00
  40.06.0209 מדרגות ישיבה מבטון מזוין ב-30 יצוק באתר במידות 35/90 ס"מ, גמר עליון מוחלק כולל תפרים, קיטום ופינות  מטר 1.000 1,245.00 1,245.00
  40.06.0210 מדרגות אבן קשה ונסורה בגוון צהוב ובעיבוד מוטבה, רוחב 32 ס"מ ובגובה 15 ס"מ ע"ג יסוד בטון מזוין ב-30. עובי אבן 7 ס"מ .  מטר 1.000 473.00 473.00
  40.06.0211 מדרגות דגם קיסריה במידות 50/35/15 ס"מ בגמר אקרסטון / שנהב / כורכרית / .S.W תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 889.00 889.00
  40.06.0212 מדרגות OLD CITY במידות 35/60/15 ס"מ בגמר אקרסטון / שנהב / כורכרית / מסותת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 554.00 554.00
  40.06.0213 מדרגות מאלמנט טרומי מדגם מדרגת פארק / מדרגת פארק מעוגלת באורך 200 ס"מ ובמידות גובה ורוחב שונים בגמר אקרסטון / שנהב / כורכרית בעבוד מסותת בגוון כלשהו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 699.00 699.00
  40.06.0214 מדרגות גושניות מאבן גיר טבעית קשה במידות 60/32/17 ס"מ או כד', כולל יסוד מבטון מזוין ב-30  מטר 1.000 619.00 619.00
  40.06.0215 מדרגות גושניות מאבן דולומיט קשה מנוסרת ומעובדת במידות 60/32/17 ס"מ או כד', כולל יסוד מבטון מזוין ב-30  מטר 1.000 643.00 643.00
  40.06.0216 מדרגות מורכבות מאבני "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, רום בגובה שתי שורות אבן (כל שורה ברוחב 25 ס"מ וגובה 15 ס"מ), שלח מנדבך ראש (קופינג) במידות 60/32/7 ס"מ, לרבות הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע, שכבת מצע מהודק בעובי 20 ס"מ, יסוד ומשענת בטון ב-20  מטר 1.000 390.00 390.00
  40.06.0217 כנ"ל, אך מדרגות מורכבות מאבני "אולד סטון מודול" או ש"ע, רום בגובה שתי שורות אבן (כל שורה ברוחב 23 ס"מ וגובה 10 ס"מ), שלח משורת אבנים בניצב רוחב 35 ס"מ ובגובה 10 ס"מ  מטר 1.000 308.00 308.00
  אלמנטי   ישיבה   טרומיים הערה
  40.06.0218 אלמנט ישיבה אצטדיון מבטון טרומי במידות 40/40/50 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 1,153.00 1,153.00
  40.06.0219 אלמנט ישיבה אצטדיון מבטון טרומי במידות 40/40/50 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 1,346.00 1,346.00
  40.06.0220 מושב קופינג מבטון טרומי במידות 40/40/9 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 384.00 384.00
  40.06.0221 מושב קופינג מבטון טרומי במידות 40/40/9 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 462.00 462.00
  40.06.0222 מושב קופינג מבטון טרומי במידות 45/40/18 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 384.00 384.00
  40.06.0223 מושב קופינג מבטון טרומי במידות 45/40/18 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 484.00 484.00
  40.06.0224 מושב קופינג לאצטדיון מבטון טרומי במידות 50/25/30 ס"מ כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 547.00 547.00
  40.06.0225 מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות 40/40/18 ס"מ לרבות פינות פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 393.00 393.00
  40.06.0226 מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות 40/40/18 ס"מ לרבות פינות פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 432.00 432.00
  40.06.0227 מושב קופינג א.ט.1 מבטון טרומי במידות 40/45/23 ס"מ לרבות יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 484.00 484.00
  40.06.0228 מושב קופינג א.ט.1 מבטון טרומי במידות 40/45/23 ס"מ לרבות יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 561.00 561.00
  40.06.0229 גב למושב קופינג א.ט.2 מבטון טרומי במידות 40/25/15 ס"מ לרבות יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור  מטר 1.000 345.00 345.00
  40.06.0230 גב למושב קופינג א.ט.2 מבטון טרומי במידות 40/25/15 ס"מ לרבות יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו  מטר 1.000 416.00 416.00
  40.06.0231 טריבונות ישיבה מורכבות מאבנים טרומיות מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע (בקו ישר או מעוגל) ברוחב 25 ס"מ ובגובה 40-45 ס"מ עם נדבך ראש/מושב (קופינג) ברוחב 27.5 ס"מ בעובי 7.5 ס"מ, לרבות הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע, שכבת מצע מהודק בעובי 20 ס"מ בתחתית הטריבונות, יסוד ומשענת בטון. מילוי בגב הקיר ימדד בנפרד  מטר 1.000 490.00 490.00
  40.06.0232 תוספת לטריבונות ישיבה מורכבות מאבנים טרומיות מסוג "קאנטרי מנור" (כמפורט בסעיף 40.6.231) עבור מושב (קופינג) בגמר מטולטש, בצורת "ר" (במידות 35-50/23/10 ס"מ) ברוחב 35-50 ס"מ ובעובי 5 ס"מ במקום מושב (קופינג) "קאנטרי מנור" ישר ברוחב 27.5 ס"מ ובעובי 7.5 ס"מ  מטר 1.000 135.00 135.00
  40.06.0233 טריבונות (מושבים) משוננות מבטון טרום בחתך L מבטון מזוין ב-40 במידות 136X24-49 ס"מ  ובאורך 5.80 ,5.60 2.75, מ'  לרבות חיבור לקורות נושאת ואיטום נקודות החיבור בין המושבים  מטר 1.000 1,759.00 1,759.00
  40.06.0234 מדרגות משוננות מבטון טרום בחתך  L מבטון מזוין ב-40 במידות 57X14-29 ס"מ וברוחב כלשהו מורכבת ע"ג הטריבונות לרבות איטום נקודות החיבור  מטר 1.000 728.00 728.00
  40.06.0235 מושב טריבונה מבטון מק"ט RG-45 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 30\50\50 ס"מ  יח' 1.000 450.00 450.00
  40.06.0236 מושב טריבונה מבטון עם תוספת עץ מק"ט RG-45-W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 30\50\50 ס"מ  יח' 1.000 600.00 600.00
  40.06.0237 מושב טריבונה פינה פנימית מק"ט RG-45-1 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 52\52\30 ס"מ  יח' 1.000 570.00 570.00
  40.06.0238 מושב טריבונה מבטון פינה חיצונית מק"ט RG-45-2 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 50\50\30 ס"מ  יח' 1.000 600.00 600.00
  40.06.0239 מושב טריבונה מבטון  עם משענת  מק"ט RG-45-3 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 50\50\68 ס"מ  יח' 1.000 600.00 600.00
  40.06.0240 מושב טריבונה מבטון עם משענת ותוספת עץ מק"ט RG-45-3W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 50\50\68 ס"מ  יח' 1.000 890.00 890.00
  40.06.0241 מושב טריבונה מבטון כלשהו 135° מורכב משני אלמנטים ימין/שמאל  מק"ט RG-45-4 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 20-40\50\30 ס"מ (מחיר לאלמנט בודד)  יח' 1.000 350.00 350.00
  40.06.0242 בסיס לספסל טריבונה מבטון מק"ט RG-46 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 183\50\36 ס"מ  יח' 1.000 1,210.00 1,210.00
  40.06.0243 מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 132.00 132.00
  40.06.0244 אספקה בלבד של מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 100.00 100.00
  40.06.0245 מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד וכל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 497.00 497.00
  40.06.0246 אספקה בלבד של מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד וכל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 419.00 419.00
  40.06.0247 מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 132.00 132.00
  40.06.0248 אספקה בלבד של מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 100.00 100.00
  40.06.0249 מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד וכל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 497.00 497.00
  40.06.0250 אספקה בלבד של מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד וכל אביזרי העזר עפ"י מפרט היצרן  יח' 1.000 419.00 419.00
  40.06.0251 תוספת למחיר מושב קופינג עבור צבע לבן במקום צבע כלשהו  מטר 1.000 29.00 29.00
  40.06.0252 תוספת למחיר מושב קופינג עבור גמר אקרסטון S.W  מטר 1.000 53.00 53.00
  אבני  שפה עבור ביצוע אבן שפה ו/או אבן גן מכל סוג שהוא .מחיר כל אבני השפה / גן / תיחום על סוגיהם השונים לרבות יחידות קצה ופינות כוללים הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת מפורשות הערה
  40.06.0253 אבן שפה לניקוז 18/20/100 ס"מ על יסוד ומשענת בטון, כדוגמת "אקרשטיין" מק"ט 2000 או ש"ע  מטר 1.000 96.00 96.00
  40.06.0254 אבן שפה מבטון עם מחזירי אור לכיכרות במידות 38/23/23 ס"מ על יסוד ומשענת בטון, כדוגמת "אקרשטיין" מק"ט 2700 או ש"ע  מטר 1.000 393.00 393.00
  40.06.0255 אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון.  מטר 1.000 89.00 89.00
  40.06.0256 אבן שפה מבטון דגם "חריש" ברוחב 20 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד בטון בקטעים.  מטר 1.000 97.00 97.00
  40.06.0257 אבן שפה מבטון ברוחב 15 ס"מ ובגובה 30 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (חיפאית)  מטר 1.000 89.00 89.00
  40.06.0258 אבן שפה מעוגלת לכביש (חיצונית / פנימית), 1/4 מעגל על יסוד ומשענת בטון  יח' 1.000 109.00 109.00
  40.06.0259 אבן שפה רחבה רגילה / משופעת במידות 30/25/50 ס"מ תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 169.00 169.00
  40.06.0260 אבן שפה ותיחום משופעת במידות 25/45/125 ס"מ כדוגמת MS-25 של "ולפמן" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 169.00 169.00
  40.06.0261 אבן שפה רחבה רגילה / משופעת במידות 30/25/50 ס"מ בגמר אקרסטון תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 207.00 207.00
  40.06.0262 יחידת פינה אבן שפה רחבה רגילה / משופעת מעוגלת  תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון לרבות דגם "חריש"  יח' 1.000 213.00 213.00
  40.06.0263 אבן עלייה לכלי רכב במידות 4545X18X ס"מ על יסוד ומשענת בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל  מטר 1.000 185.00 185.00
  40.06.0264 אבן עלייה לכלי רכב במידות 5040X18X ס"מ על יסוד ומשענת בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל , דגם "חריש" של אקרשטיין או ש"ע  מטר 1.000 185.00 185.00
  40.06.0265 אבן עלייה לכלי רכב (דגם חדש), במידות 40X47X11.5 ס"מ על יסוד ומשענת בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל, עבור ביצוע שורה קדמית, תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 215.00 215.00
  40.06.0266 אבן עלייה לכלי רכב (דגם חדש), במידות 40X30X20 ס"מ על יסוד בטון ומשענת כולל יחידות פינה ימין ושמאל, עבור ביצוע שורה אחורית, תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 215.00 215.00
  40.06.0267 תוספת מחיר לאבן עלייה לכלי רכב מסוג כלשהו עבור גמר "אקרסטון".  מטר 1.000 109.00 109.00
  40.06.0268 אבן שפה משופעת מבטון ברוחב 23 ס"מ ובגובה 23 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (לאי תנועה)  מטר 1.000 89.00 89.00
  40.06.0269 אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב 23 ס"מ ובגובה 15 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (למעבר חציה)  מטר 1.000 100.00 100.00
  40.06.0270 אבן שפה שטוחה מבטון ללא פאזה, ברוחב 23 ס"מ ובגובה 15 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (למעבר חציה)  מטר 1.000 100.00 100.00
  40.06.0271 אבן שפה שטוחה מבטון במידות 50/30/25 ס"מ על יסוד בטון בקטעים שונים (לשביל אופניים)  מטר 1.000 131.00 131.00
  40.06.0272 אבן תעלה מסוג דו שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב 30 ס"מ ובגובה 10 ס"מ על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 80.00 80.00
  40.06.0273 תוספת מחיר לאבן תעלה מסוג חד/דו שפועית עבור צבע  מטר 1.000 9.00 9.00
  40.06.0274 תוספת מחיר לאבן תעלה מסוג חד/דו שפועית עבור גמר "אקרסטון"/"אקרסטון מסותת"/"כורכרית מסותת"  מטר 1.000 80.00 80.00
  40.06.0275 אבן תעלה דו שיפועית מאבן טבעית בעובי מינימלי של 10 ס"מ עיבוד וסוג האבן לבחירת המתכנן  מטר 1.000 290.00 290.00
  40.06.0276 אבן שפה משופעת לאם ולתינוק ברוחב 37 ס"מ ובגובה 22 ס"מ ע"ג יסוד ומשענת בטון.  יח' 1.000 192.00 192.00
  40.06.0277 אבן שפה מאבן "טוסקנה" משופעת במידות 21.5/25/100 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 91.00 91.00
  40.06.0278 אבן שפה מאבן שכבות פראית גודל מינימלי 25/40/20  ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 126.00 126.00
  40.06.0279 אבן שפה מאבן "מצפה רמון" אפור סוג א' עיבוד מסמסם  על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 432.00 432.00
  40.06.0280 אבן שפה מאבן "מיזי יהודי" לבן סוג א' עיבוד מסמסם  על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 361.00 361.00
  40.06.0281 אבן שפה דגם "רמות" משופעת במידות 25/25/50 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 89.00 89.00
  40.06.0282 אבן שפה BRT במידות 100/45.5/44.5 ס"מ בגוון כלשהו תוצרת אקרשטיין דגם 9M-!M או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 110.00 110.00
  40.06.0283 אבן שפה לשביל אופניים במידות 50/30/25 ס"מ בגוון אפור תוצרת אקרשטיין או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 158.00 158.00
  40.06.0284 אבן שפה / אי חברונית מטולטשת 30/50/20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 278.00 278.00
  40.06.0285 אבן שפה מונמכת לנכים במעבר חציה על יסוד ומשענת בטון , ללא פאזה  מטר 1.000 100.00 100.00
  40.06.0286 אבן שפה מונמכת לנכים במעבר חציה על יסוד ומשענת בטון , ללא פאזה דגם "חריש" במידות 20/25 ס"מ  מטר 1.000 110.00 110.00
  40.06.0329 אלמנט עליה לנכים בנוי מ-13 יחידות בגימור כורכרית / אקרסטון קומפ' 1.000 4,613.00 4,613.00
  40.06.0330 אבני שפה מאבן טבעית , ברוחב 30 ס"מ, לרבות בקשתות וכולל אבן שפה מונמכת  מטר 1.000 290.00 290.00
  40.06.0331 אבן שפה מאבן טבעי במידות 10/20/50 בעיבוד כלשהוא עם אובלי פזה כולל חפירה ליסוד , יסוד וגב מבטון  מטר 1.000 220.00 220.00
  40.06.0332 אבן שפה מסלייב אדום , רוחב 15-50 ס"מ  מטר 1.000 510.00 510.00
  40.06.0333 תוספת מחיר לאבן שפה מכל הסוגים עבור צבע  מטר 1.000 9.00 9.00
  40.06.0334 תוספת מחיר לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים לרבות ניסור האספלט , חפירה , השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח שנוצר באספלט  מטר 1.000 28.00 28.00
  40.06.0335 תוספת מחיר לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים ללא ניסור האספלט לרבות חפירה, השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח שנוצר באספלט  מטר 1.000 21.00 21.00
  40.06.0336 תוספת מחיר לאבן שפה מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון / כורכרית / SW (סטון ווש) / צמנט לבן  מטר 1.000 46.00 46.00
  40.06.0337 חגורת בטון מזוין ב-30 במקום אבן שפה כביש ליד עצים קיימים כדוגמת אבן שפה 25/50/30 ס"מ בהתאם להנחיות המפקח  מטר 1.000 191.00 191.00
  אבני   גן הערה
  40.06.0338 אבן גן במידות 10/20 ס"מ ללא יסוד בטון  מטר 1.000 62.00 62.00
  40.06.0339 אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 71.00 71.00
  40.06.0340 תוספת מחיר לאבן גן במידות 10/20 ס"מ עבור אבן ללא פאזה  מטר 1.000 8.00 8.00
  40.06.0341 יחידות פינה לאבן גן  (חיצונית / פנימית)  יח' 1.000 89.00 89.00
  40.06.0342 אבן גן 10/20/50 ס"מ מחורצת בצבע אפור על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 96.00 96.00
  40.06.0343 אבן גן 15/25/60 ס"מ בצבע אפור (רביעיית עמודי סיינה)  מטר 1.000 141.00 141.00
  40.06.0344 אבן גן כ"א 4 מחורצת בצבע אפור  מטר 1.000 145.00 145.00
  40.06.0345 אבן גן 10/20/100 ס"מ ראש מעוגל בצבע אפור על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 100.00 100.00
  40.06.0346 אבן גן 10/20/50 ס"מ קשתית בצבע אפור על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 130.00 130.00
  40.06.0347 אבן גן דרומית 15/30/50 ס"מ, ראש מעוגל בגימור כלשהו, תוצרת אקרשטיין או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 207.00 207.00
  40.06.0348 יחידות פינה לאבן גן דרומית (כל הסוגים)  יח' 1.000 130.00 130.00
  40.06.0349 אבן גן טרומית במידות 30/15/40 ס"מ  דגם "טל" בגימור  כלשהו ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 230.00 230.00
  40.06.0350 יחידות פינה (כל הסוגים), לנ"ל  יח' 1.000 114.00 114.00
  40.06.0351 אבן גן שיפועית 30/30/30 ס"מ מעוגלת, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 269.00 269.00
  40.06.0352 אבן גן דגם "רמות" במידות 12.5/18.75/50 ס"מ גמר כורכרי/שנהב ,סיתות עדין תוצרת אקרשטיין או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 153.00 153.00
  40.06.0353 אבן גן צבעונית עבור תיחום ערוגות תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע כולל יחידות פינה 135,45 מעלות  מטר 1.000 192.00 192.00
  40.06.0354 אבן גן שפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכד' לרבות יחידות פינה מעוגלת (1/8 מעגל), זווית 90 מעלות, זווית 135 מעלות תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 145.00 145.00
  40.06.0355 אבן גן OLD CITY במידות 20/60/15 ס"מ בגמר סטון ווש (SW) /כורכרית/אקרסטון תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 278.00 278.00
  40.06.0356 אבן גן רחבה במידות 50/20/10 ס"מ בגוון אפור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 169.00 169.00
  40.06.0357 אבן גן "מצפה רמון" אפור במידות 10/20 ס"מ ובאורך משתנה , בעיבוד כלשהו על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 207.00 207.00
  40.06.0358 אבן גן רחבה במידות 50/20/10 ס"מ בגוון צבעוני תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 185.00 185.00
  40.06.0359 אבן גן רחבה במידות 50/20/10 ס"מ בגמר מסותת / כורכרית / אקרסטון  תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 224.00 224.00
  40.06.0360 אבן גן במידות 23.6/11.4/6.5 ס"מ על יסוד ומשענת בטון דגמים "לבנה ו\או לבנה מעוגלת צד 1" בגוון אדום תוצרת טרקוטה אופקים או ש"ע  מטר 1.000 235.00 235.00
  40.06.0361 אבן גן מאבן גרניט במידות 15/100/25 ס"מ תוצרת שחם אריכא מק"ט: 733021 או ש"ע על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 470.00 470.00
  40.06.0362 אבן גן טובזה 20/20 ס"מ בגימור סטון ווש (SW) /כורכרית/אקרסטון, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 254.00 254.00
  40.06.0363 אבן גן ברוחב 15 ס"מ, בגובה 25 ס"מ ובאורכים משתנים דגם "קאנטרי מנור" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי  מטר 1.000 110.00 110.00
  40.06.0364 אבן גן במידה 10/20/40 ס"מ, בגמר חלק כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן  מטר 1.000 161.00 161.00
  40.06.0365 אבן גן במידה 10/23/47 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן  מטר 1.000 161.00 161.00
  40.06.0366 אבן גן במידה 10/23/50 ס"מ, בגמר מטולטש כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר עתיק  מטר 1.000 169.00 169.00
  40.06.0367 אבן גן במידה 16/23/50 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט לבן/אפור או בגמר כורכר  מטר 1.000 199.00 199.00
  40.06.0368 כנ"ל, אך אבן גן, בגמר גרניט  מטר 1.000 222.00 222.00
  40.06.0369 אבן גן כורכרית מסותתת במידות 10/20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 149.00 149.00
  40.06.0370 אבן גן חברונית מטולטשת מסותת 23/50/15 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (כולל אלמנטי פינה)  מטר 1.000 235.00 235.00
  40.06.0371 אבן גן חברונית מסותתת במידות 10/10 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (כולל אלמנטי פינה)  מטר 1.000 200.00 200.00
  40.06.0372 אבן גן בזלת מסותתת במידות 10/10 ס"מ על יסוד ומשענת בטון (כולל אלמנטי פינה)  מטר 1.000 200.00 200.00
  40.06.0373 אבן גן "טבעית"  במידות 10/20 ס"מ ובאורך משתנה , בעיבוד כלשהו על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 184.00 184.00
  40.06.0374 אבן גן רחבה "ג'ובה" טבעית ברוחב 30 ס"מ, על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 305.00 305.00
  40.06.0375 אבן גן מאבן "חירבה" מלבנית במידות מינימליות 25/25/25 ס"מ ,על יסוד ומשענת בטון  מטר 1.000 320.00 320.00
  40.06.0376 תוספת מחיר לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע (למעט אבנים שמפורט בסעיף שהמחיר כולל צבע)  מטר 1.000 6.00 6.00
  40.06.0377 תוספת מחיר לאבן גן מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון / כורכרית / SW (סטון ווש) / צמנט לבן  מטר 1.000 39.00 39.00
  40.06.0378 תוספת מחיר לאבן גן מכל הסוגים עבור גימור גרנוליט רחוץ  מטר 1.000 29.00 29.00
  40.06.0379 חגורת בטון גלויה/סמויה במידות 20/10 ס"מ  מטר 1.000 43.00 43.00
  40.06.0380 תיקון חגורה סמויה בקצה הריצוף מבטון מזויין ב-30 בחתך 10/15-20 ס"  מטר 1.000 33.00 33.00
  אלמנטי   תיחום   גומות הערה
  40.06.0381 תיחום גומה לעץ מרובעת במידות חיצוניות 100/100 ס"מ עשוי מחגורה סמויה במידות 20/10 ס"מ מבטון מזויין קומפ' 1.000 298.00 298.00
  40.06.0382 תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מברזל שטוח ומגולוון בחתך 100/8 מ"מ , הגומה במידות 100/100 ס"מ כולל יסוד בטון קומפ' 1.000 851.00 851.00
  40.06.0383 תיחום גומה לעץ עגולה עשויה מברזל שטוח ומגולוון בחתך 150/5 מ"מ , הגומה בקוטר 100 ס"מ כולל יסוד בטון קומפ' 1.000 680.00 680.00
  40.06.0384 תיחום גומה לעץ מרובעת קטומה עשויה מ- 4 אבנים במידות 100/100 ס"מ (גודל פנימי 80/80 ס"מ), עם / בלי שקע קומפ' 1.000 400.00 400.00
  40.06.0385 תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ- 4 אבנים עם שקע וסריג מתכת דגם טל, במידות 100/100 ס"מ קומפ' 1.000 1,578.00 1,578.00
  40.06.0386 אבן תחומית L במידות 35/45/30 ס"מ בגוון כלשהו, כולל יסוד ומשענת בטון.  מטר 1.000 214.00 214.00
  40.06.0387 אבן תחומית L במידות 33/60/30 ס"מ בגוון כלשהו, כולל יסוד ומשענת בטון.  מטר 1.000 291.00 291.00
  40.06.0388 תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ- 4 אבנים מחורצות, במידות 100/100 ס"מ כדוגמת "אקרשטיין" מק"ט 2371 או ש"ע קומפ' 1.000 449.00 449.00
  40.06.0389 תיחום גומה לעץ מתומנת מ-4 חלקים בקוטר פנימי 70 ס"מ קומפ' 1.000 415.00 415.00
  40.06.0390 תיחום גומה לעץ בטבעת עשויה מ- 5 אבנים בקוטר פנימי 100 ס"מ בצבע אפור  כדוגמת "אקרשטיין" מק"ט 2400 או ש"ע קומפ' 1.000 373.00 373.00
  40.06.0391 תיחום גומה לעץ במידות פנים 1.2X1.2 מ' ממרצפות סיינה שקטה לבנה 30X30 ס"מ ע"ג בטון קומפ' 1.000 632.00 632.00
  40.06.0392 תיחום גומה לעץ 120 X120 ס"מ מבטון אדריכלי / כורכרית / אקרסטון עשוי מ- 4 אבנים עם חור בקוטר 60-80 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 661710 או ש"ע קומפ' 1.000 855.00 855.00
  40.06.0393 תיחום גומה לעץ מסגרת (4 אבנים) על יסוד בטון במידות 100/100 ס"מ, כדוגמת מק"ט 2413 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגוון כלשהו  יח' 1.000 441.00 441.00
  40.06.0394 תיחום גומה לעץ מסגרת (4 אבנים) על יסוד בטון , במידות 100/100 ס"מ, כדוגמת מק"ט 2413 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגמר אקרסטון מסותת  יח' 1.000 499.00 499.00
  40.06.0395 אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 120/120/15 ס"מ ובקוטר פנימי של 80 ס"מ עשוי מ- 4 אבנים מחוררות בגוון אפור תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 2374 , 2373 או ש"ע קומפ' 1.000 807.00 807.00
  40.06.0396 אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 120/120/15 ס"מ ובקוטר פנימי של 80 ס"מ עשוי מ- 4 אבנים מחוררות בגוון צבעוני תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 2374 , 2373 או ש"ע קומפ' 1.000 829.00 829.00
  40.06.0397 אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 120/120/15  ס"מ ובקוטר פנימי של 80 ס"מ עשוי מ- 4 אבנים מחוררות בגמר אקרסטון / כורכרית / .S.W / צמנט לבן תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 2374 , 2373 או ש"ע קומפ' 1.000 937.00 937.00
  40.06.0398 אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 150/150/15 ס"מ ובקוטר פנימי של 130 ס"מ עשוי מ- 4 אבנים מחוררות בגמר אקרסטון / כורכרית / .S.W / צמנט לבן תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 661376 או ש"ע קומפ' 1.000 885.00 885.00
  40.06.0399 אריח בטון מחורר במידות 60/60/15 ס"מ בגוון צבעוני תוצרת " אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 376.00 376.00
  40.06.0400 סריג בטון מחורר בקוטר 50 ס"מ (2 חצאי טבעת) בגמר אקרסטון / כורכרית / .S.W תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע קומפ' 1.000 482.00 482.00
  40.06.0401 אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ- 4 אבנים בגמר אקרסטון מסותת , בגודל חיצוני 100/100 ס"מ ובקוטר פנימי של 70 ס"מ, כדוגמת מק"ט 66171 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע קומפ' 1.000 885.00 885.00
  40.06.0402 אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ- 4 אבנים בגמר אקרסטון מסותת , בגודל חיצוני 125/125 ס"מ ובקוטר פנימי של 100 ס"מ, כדוגמת מק"ט 66171 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע קומפ' 1.000 885.00 885.00
  40.06.0403 אלמנט תיחום גומה לעץ בגוון אפור, בגודל חיצוני 80/80 ס"מ, בקוטר פנימי של 62 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, כדוגמת דגם כרמיאל תוצרת "איטונג" או ש"ע קומפ' 1.000 407.00 407.00
  40.06.0404 אלמנט תיחום לעץ ממסגרת מתכת ("פלח") בעובי 8 מ"מ בגובה 15 ס"מ במידות 120/80 ס"מ  יח' 1.000 1,191.00 1,191.00
  40.06.0405 תיחום גומות לעצים מטבעת עשויה מ-12 אבנים טרומיות מסוג "קופינג טרפזי קאנטרי מנור" או ש"ע, קוטר חיצוני 133 ס"מ, קוטר פנימי 76 ס"מ, גובה 7.5 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון קומפ' 1.000 380.00 380.00
  40.06.0406 תוספת לסעיף 40.6.368 עבור הדבקת טבעת נוספת קומפ' 1.000 300.00 300.00
  40.06.0407 אדנית/תיחום גומות לעצים מ-4 אבנים טרומיות (20/100 ס"מ) בגובה 6 ס"מ מסוג "קופינג מלבני" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, מסגרת מרובעת במידות חוץ 122/122/6 ס"מ ובמידות פנים 78/78 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע. האבנים בגמר מנוסר (על בסיס מלט אפור או לבן) או בגמר כורכרי בזלתי. קומפ' 1.000 389.00 389.00
  40.06.0408 תוספת לסעיף 40.6.370 עבור הדבקה של שורה נוספת קומפ' 1.000 370.00 370.00
  40.06.0409 תוספת לסעיף 40.6.371 עבור הדבקה של שורה במבנה ספירלי. המחיר הינו לשורה אחת קומפ' 1.000 40.00 40.00
  40.06.0410 תיחום גומות לעצים מ-4.4 אבני גן/מ' (10/23/50 ס"מ) בגובה 50 ס"מ ובעובי 10 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר מטולטש/עתיק  מטר 1.000 410.00 410.00
  40.06.0411 תיחום גומות לעצים מ-8 אבנים טרומיות (10/23/50 ס"מ) מסוג מטולטש/עתיק תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, מסגרת מרובעת במידות חוץ 123/123/10 ס"מ ובמידות פנים 77/77 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון קומפ' 1.000 520.00 520.00
  40.06.0412 תיחום גומות לעצים מ-8 אבנים טרומיות (10/23/47 ס"מ) מסוג "אבן שכבות מכובסת " תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, מסגרת מרובעת במידות חוץ 120/120/10 ס"מ ובמידות פנים 77/77 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון קומפ' 1.000 520.00 520.00
  40.06.0413 תוספת מחיר לאבני תיחום לעץ מכל הסוגים ,אפורות , עבור צבע (לכל הגומה ) קומפ' 1.000 29.00 29.00
  40.06.0414 תוספת מחיר לגומות לעצים מכל הסוגים, צבעוניות, עבור גימור כורכרית / .S.W / צמנט לבן (לכל הגומה) קומפ' 1.000 176.00 176.00
  40.06.0415 סריג אנכי מגן לעצים של קיסריה או ש"ע  יח' 1.000 1,231.00 1,231.00
  40.06.0416 סריג אנכי מגן לעצים דגם G-303 של חב' "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 625.00 625.00
  40.06.0417 סריג אנכי מגן לעצים דגם G-305 של חב' "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 1,216.00 1,216.00
  40.06.0418 קומפלט סריג אופקי לעצים (דגם "דפנה" 1.0/1.0 מ') מרובע או דגם "טל" או ש"ע  יח' 1.000 1,231.00 1,231.00
  40.06.0419 סריג ביניים מרובע ל"דפנה" או ש"ע  יח' 1.000 176.00 176.00
  40.06.0420 קומפלט סריג אופקי לעצים (דגם "אילנה" בקוטר 1.1 מ' או ש"ע) עגול  יח' 1.000 1,000.00 1,000.00
  40.06.0421 סריג ביניים עגול "אילנה" או ש"ע  יח' 1.000 176.00 176.00
  40.06.0422 עמודון קלאסיקו / קלאסונית בודד או ש"ע במידות 11.5/11.5/25 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 48.00 48.00
  40.06.0423 רביעיית עמודוני קלאסיקו / קלאסונית או ש"ע במידות 11.5/46/25 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 140.00 140.00
  40.06.0424 עמודון סיינה / ונציה בודד או ש"ע במידות 15/15/25 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 51.00 51.00
  40.06.0425 עמודון סיינה / ונציה בודד או ש"ע במידות 15/15/40 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 56.00 56.00
  40.06.0426 עמודון סיינה בודד או ש"ע במידות 15/15/55 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 71.00 71.00
  40.06.0427 שלישיית עמודוני סיינה או ש"ע במידות 15/45/55 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 192.00 192.00
  40.06.0428 רביעיית עמודוני סיינה / ונציה או ש"ע במידות 60.5/15/25 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 151.00 151.00
  40.06.0429 רביעיית עמודוני סיינה / ונציה או ש"ע במידות 60.5/15/40 ס"מ בגוון כלשהו  יח' 1.000 192.00 192.00
  40.06.0430 חבק ת"א דגם 1 במידות 20/20/6 ס"מ בקוטר פנימי "2 בגוון כלשהו , תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע (1 קומפ' – 2 יחידות) קומפ' 1.000 176.00 176.00
  40.06.0431 חבק ת"א דגם 1 במידות 20/20/6 ס"מ בקוטר פנימי "2 בגמר אקרסטון מסותת , תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע (1 קומפ' – 2 יחידות) קומפ' 1.000 201.00 201.00
  40.06.0432 חבק ת"א דגם 2 במידות 40/40/6 ס"מ בקוטר פנימי "3/"4/"6/"8 בגוון כלשהו , תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע (1 קומפ' – 4 יחידות) קומפ' 1.000 354.00 354.00
  40.06.0433 חבק ת"א דגם 2 במידות 40/40/6 ס"מ בקוטר פנימי "3/"4/"6/"8 בגמר ארקסטון מסותת , תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע (1 קומפ' – 4 יחידות) קומפ' 1.000 416.00 416.00
  40.06.0434 חבק ת"א דגם "טרנטו" בגמר מסותת במידות 40/40/6 ס"מ בקוטר פנימי "3/"4/"6  תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע (1 קומפ' – 4 יחידות) קומפ' 1.000 416.00 416.00
  40.06.0435 אלמנט שוקת למרזב 30/45/10 ס"מ  יח' 1.000 76.00 76.00
  40.06.0436 אלמנט תיעול אפור למדרכה כולל מכסה  מטר 1.000 345.00 345.00
  40.06.0437 אלמנט תיעול צבעוני למדרכה כולל מכסה  מטר 1.000 408.00 408.00
  שונות הערה
  40.06.0438 ריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מאורן פיני דרגה 5 מובחר ברוחבים משתנים ובעובי 5 ס"מ / חצי לוג בקוטר 8 ס"מ במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות 5X10 ס"מ או 7X15 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס.המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 316.  מ"ר 1.000 630.00 630.00
  40.06.0439 ריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מאורן פיני דרגה 5 מובחר ברוחבים משתנים ובעובי 2.8 ס"מ / במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות 5X10 ס"מ או 7X15 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס.המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 316.  מ"ר 1.000 600.00 600.00
  40.06.0440 ריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מסוג איפאה (.I.P.E) ברוחבים משתנים ובעובי 2.0 ס"מ ,במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות 5X10 ס"מ או 7X15 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס.המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 316.  מ"ר 1.000 855.00 855.00
  40.06.0441 ריצוף / חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג איפאה (.I.P.E) בעובי 3.2 ס"מ ,במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות 5X10 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס.המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 316.  מ"ר 1.000 960.00 960.00
  40.06.0442 דק במבוק אקסטרים מתוצרת מוסו (הולנד), במידות 1850*155*20 מ"מ, בהתקנה נסתרת, עם מחברי קוברה ייעודיים, ממתכת אל חלד על תשתית עץ אורן 5*7 ס"מ, מהוקצע ומחוטא נגד מזיקים, התקנת התשתית נעשית עם ברגי נירוסטה.  מ"ר 1.000 855.00 855.00
  40.06.0443 דק במבוק אקסטרים מתוצרת מוסו (הולנד), במידות 1850*155*20 מ"מ, בהתקנה נסתרת, עם מחברי קוברה ייעודיים, ממתכת אל חלד על תשתית קורות במבוק 6*4 ס"מ, מהוקצע ומחוטא נגד מזיקים, התקנת התשתית נעשית עם ברגי נירוסטה.  מ"ר 1.000 963.00 963.00
  40.06.0444 תוספת מחיר לריצוף / חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג אורן פיני בעובי כלשהו עבור ביצוע ע"ג ספסלים , מדרגות , מעברים צרים וכד'.  מ"ר 1.000 67.00 67.00
  40.06.0445 תוספת מחיר לריצוף / חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג איפאה (.I.P.E) בעובי כלשהו עבור ביצוע ע"ג ספסלים , מדרגות , מעברים צרים וכד'.  מ"ר 1.000 95.00 95.00
  40.06.0446 סף מעץ איפאה (מעצור נכים) בגובה 10 ס"מ וברוחב 7 ס"מ מחומר לדק העץ, עם ציפוי עמיד אש 60 דקות לפחות.  מטר 1.000 157.00 157.00
  40.06.0447 מדרגות  דק עץ "איפאה" כולל תשתית ביסוס ומערכת עיגון ע"פ הפרטים האדריכליים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה .באחריות המבצע לדאוג שהפרט יעמוד בכל דרישות התקן.  מטר 1.000 640.00 640.00
  40.06.0448 בולי עץ מקולפים מאורן או אקליפטוס שעבר אימפרגרציה במידות כלליות 15X15 ס"מ באורך 2 מ' כולל 3 מוטות ברזל לעומק 90 ס"מ,לסימון חניה לרבות ציפוי עמיד אש 60 דקות לפחות.  מטר 1.000 105.00 105.00
  40.06.0449 חצאי בולי עץ מקולפים מאקליפטוס או עץ אורן שעבר אימפרגרציה 20X15 ס"מ, כולל שיוף של פני העץ וכולל עיגון על ידי 3 מוטות ברזל באורך 2 מ' לרבות ציפוי עמיד אש 60 דקות לפחות.  מטר 1.000 116.00 116.00
  40.06.0450 חצאי בולי עץ מקולפים מאקליפטוס בקוטר 50 ס"מ ובאורך 2 מ' לרבות שיוף של פני העץ ועיגון על ידי 3 מוטות ברזל לעומק 90 ס"מ לרבות ציפוי עמיד אש 60 דקות לפחות.  מטר 1.000 730.00 730.00
  40.06.0451 במה מסביב לעץ , העשויה מקונס' עץ אורן מהוקצע ומחוטא, בגובה 42 ס"מ, לרבות חיפוי בעץ איפאה טובקו, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע קומפ' 1.000 1,480.00 1,480.00
  40.06.0452 במה מסביב לעץ , העשויה מקונס' עץ אורן מהוקצע ומחוטא, בגובה 42 ס"מ, לרבות חיפוי בעץ אורן מהוקצע ומחוטא, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע

   

   

   

  קומפ' 1.000 1,180.00 1,180.00
  40.07.0000 קירות, סלעיות ובטון יצוק באתר הערה
  40.07.0000 המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש מבטון / אבן, בטון רזה , חפירה , מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון : ב-30 בכל סוגי הקירות המחיר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר (המחיר לקירות ואלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת). מחיר כלונסאות וקירות סלארי אינו כולל את הזיון אשר נמדד בנפרד.קיר תומך / קיר כובד
  40.07.0001 קיר תומך (כובד) מבטון ,לחיפוי אבן מסוג כלשהו.  מ"ק 1.000 652.00 652.00
  40.07.0002 קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית , לקט עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין.  מ"ק 1.000 744.00 744.00
  40.07.0003 קיר תומך (כובד) מחלוקי נחל עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין.  מ"ק 1.000 836.00 836.00
  40.07.0004 קיר תומך (כובד) מאבן חמי עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן חמי או מבטון מזויין.  מ"ק 1.000 791.00 791.00
  40.07.0005 קיר תומך (כובד) מאבן נסורה עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין  מ"ק 1.000 789.00 789.00
  40.07.0006 קיר תומך (כובד) נמוך בגובה 35-45 ס"מ מעל פני הקרקע, בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע  מטר 1.000 432.00 432.00
  40.07.0007 כנ"ל, אך קיר תומך (כובד) בגובה מעל 45 ס"מ ועד 55 ס"מ  מטר 1.000 540.00 540.00
  40.07.0008 כנ"ל, אך קיר תומך (כובד) בגובה מעל 55 ס"מ ועד 65 ס"מ  מטר 1.000 648.00 648.00
  40.07.0009 קיר תומך (כובד) נמוך בגובה 50 ס"מ מעל פני הקרקע, בנוי מאבני בטון מסוג "אריחי אולד סטון" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 23 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע  מטר 1.000 508.00 508.00
  40.07.0010 תוספת לקיר תומך (כובד) מסוג "אבני קאנטרי מנור" או "אריחי אולד סטון" סעיפים 40.7.006-009 עבור ביצוע קיר בקו מעוגל  מטר 1.000 86.00 86.00
  40.07.0011 קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ אופקית או אנכית ברוחב 10 ס"מ.  מ"ק 1.000 2,036.00 2,036.00
  40.07.0012 קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן. גמר חזית בתבנית עץ אופקית או אנכית ברוחב 10 ס"מ (כאשר הזיון נמדד בנפרד).  מ"ק 1.000 1,658.00 1,658.00
  40.07.0013 קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 20 ס"מ (מידות הבלוק 20/20/40 ס"מ) ובגובה 1.0-1.6 מ', גוון צבעוני על בסיס מלט אפור, לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק וחגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק חגורה, תפרים, ניקוז גרנולרי בגב הקיר ופתחי ניקוז, כיחול עם מלט מסוג "20MO" או ש"ע בגוון הקיר, המחיר לא כולל חפירה ויסוד.  מ"ר 1.000 620.00 620.00
  40.07.0014 קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "מגה", בגמר מטולטש/מבוקע, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן/אפור, תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 40-44 ס"מ (מידות הבלוק גמר מטולטש 40/20/40 ס"מ/ גמר מבוקע 40/20/44 ס"מ) ובגובה 1.0 מ', לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10-12 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק, חגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק חגורה, תפרים, ניקוז גרנולרי בגב הקיר ופתחי ניקוז, כיחול עם מלט מסוג "20MO" או ש"ע בגוון הקיר, המחיר לא כולל חפירה ויסוד  מ"ר 1.000 645.00 645.00
  40.07.0015 כנ"ל, אך קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "מגה", בגמר מטולטש/מבוקע, בעובי 40-44 ס"מ ובגובה מעל 1.0 מ' ועד 2.5 מ'  מ"ר 1.000 750.00 750.00
  40.07.0016 תוספת לקיר תומך בנוי מבלוקי בטון מסוג "מגה" לסעיפים 40.7.014-015 עבור גוון/מרקם בזלת/גרניט במקום גוון צבעוני על בסיס מלט לבן/אפור  מ"ר 1.000 80.00 80.00
  40.07.0017 קירות תמך מגובה 0.6 מ' ועד 2 מ' בשיטת קרקע משוריינת, בנוי מאבני בטון דוגמת "אבני קאנטרי מנור" (Keyston Country Manor) או ש"ע, לרבות פיזור והידוק המילוי ומפתן פילוס הכל לפי ת"י 1630 בשלמות, הרכבת פיני פיברגלס, רשתות גאו-טכניות והדבקת נדבכי ראש ("קופינג") בדבק צמנטי מסוג "2SC2TE-" או ש"ע (הדבקה גמישה), לא כולל אספקת המילוי  מ"ר 1.000 790.00 790.00
  40.07.0018 תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר חזית בתבנית דיקט 200/60 ס"מ.  מ"ק 1.000 73.00 73.00
  40.07.0019 תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר חזית בעיבורד קורדרוי / קורדרוי מבוקע/ בטון חלק.  מ"ר 1.000 64.00 64.00
  40.07.0020 תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר "בטון חשוף" ע"י שימוש בתבניות "טגו" או אחרות בהתאם לתוכניות לרבות דוגמא מאושרת ע"י האדריכל והמפקח.  מ"ק 1.000 161.00 161.00
  40.07.0021 תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזויין עבור ביצוע בגיאומטריה מיוחדת כגון קשתות , קימורים, מישורים בזוויות משתנות וכד' , הכל עפ"י תוכניות וחתכים, והנחיות יועץ הקונסטרוקציה, יועץ הבטונים והאדריכל.  מ"ק 1.000 110.00 110.00
  40.07.0022 תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, לקט.  מ"ר 1.000 206.00 206.00
  40.07.0023 תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מחלוקי נחל.  מ"ר 1.000 228.00 228.00
  40.07.0024 תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים באבן נסורה בעיבוד טלטיש מסותתת.  מ"ר 1.000 230.00 230.00
  40.07.0025 תוספת לקירות בטון עבור ציפוי דו פנים מאבן חמי מטיפוס כלשהו.  מ"ר 1.000 219.00 219.00
  40.07.0026 תוספת למחיר הבטון עבור תערובת מיוחדת המיועדת לקבלת "בטון אדריכלי" בגוון שיוגדר ע"י האדריכל על בסיס צמנט לבן וכן מוספים שונים לפי החלטת האדריכל. המחיר כולל ביצוע דוגמאות באתר, בעובי הקיר המלא  עד לאישור האדריכל  מ"ק 1.000 140.00 140.00
  40.07.0027 הגבהת קיר כובד קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, וזיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.  מ"ק 1.000 780.00 780.00
  40.07.0028 הגבהת קיר קיים עם חזית בטון גלוי, כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון ראש קיר, הכל לפי הפרט.  מ"ק 1.000 600.00 600.00
  40.07.0029 השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, הכל לפי הפרט.  מטר 1.000 400.00 400.00
  40.07.0030 השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 50 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, הכל לפי הפרט.  מטר 1.000 500.00 500.00
  חיפוי קיר תומך הערה
  40.07.0031 חיפוי קיר תומך מבטון מזוין באבן גוויל פראית , לקט.  מ"ר 1.000 323.00 323.00
  40.07.0032 חיפוי קיר בגרנוליט בגוון ועיבוד לפי בחירת המתכנן.עובי הגרנוליט 3 ס"מ.  מ"ר 1.000 367.00 367.00
  40.07.0033 חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 2.5 ס"מ בצבע לבן בחזית הקיר (בהדבקה).  מ"ר 1.000 393.00 393.00
  40.07.0034 חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 2.5 ס"מ בצבע כלשהו בחזית הקיר (בהדבקה).  מ"ר 1.000 424.00 424.00
  40.07.0035 חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 5 ס"מ בצבע לבן בחזית הקיר (קיבוע רטוב).  מ"ר 1.000 417.00 417.00
  40.07.0036 חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 5 ס"מ  בצבע כלשהו בחזית הקיר (קיבוע רטוב).  מ"ר 1.000 450.00 450.00
  40.07.0037 חיפוי בכורכרית מבוקעת מתועשת בחזית הקיר בעובי 3.5 ס"מ ( סט של 5 יחידות ) בהדבקה.  מ"ר 1.000 367.00 367.00
  40.07.0038 חיפוי בכורכרית מבוקעת מתועשת בחזית הקיר בעובי 4.5 ס"מ ( סט של 5 יחידות ) בהדבקה.  מ"ר 1.000 407.00 407.00
  40.07.0039 חיפוי בכורכרית בעיבוד טובזה מתועשת בחזית הקיר בעובי 7.5 ס"מ בקשירה (קיבוע רטוב).  מ"ר 1.000 460.00 460.00
  40.07.0040 חיפוי בכורכרית מנוסרת מתועשת בחזית הקיר דגם "חופית" בעובי 2.5 ס"מ בהדבקה.  מ"ר 1.000 361.00 361.00
  40.07.0041 חיפוי בכורכרית  מנוסרת מתועשת בחזית הקיר בעובי 2.5 ס"מ בהדבקה.  מ"ר 1.000 354.00 354.00
  40.07.0042 חיפוי בכורכרית מתועשת במידות 25/50/3.2 ס"מ דגם קיסריה בחזית הקיר בהדבקה.  מ"ר 1.000 430.00 430.00
  40.07.0043 חיפוי באבן חאמי מתועשת במידות שונות, בעובי 3.2 ס"מ בחזית הקיר בהדבקה.  מ"ר 1.000 430.00 430.00
  40.07.0044 חיפוי באבן אבן שנהב מנוסרת מתועשת במידות שונות ובגוון כלשהו, בעובי 3.2 ס"מ בחזית הקיר בהדבקה.  מ"ר 1.000 388.00 388.00
  40.07.0045 חיפוי באבן שנהב מטולטשת מתועשת במידות שונות ובגוון כלשהו, בעובי 3.2 ס"מ בחזית הקיר בהדבקה.  מ"ר 1.000 435.00 435.00
  40.07.0046 חיפוי באבן גרניט / שנהב מסותתת מתועשת במידות שונות ובגוון כלשהו, בעובי 3.1 ס"מ בחזית הקיר בהדבקה.  מ"ר 1.000 405.00 405.00
  40.07.0047 חיפוי באבן טבעית מנוסרת (גרניט עירונית) בעובי 2 ס"מ בעיבוד ובגוון כל שהוא כולל טיט. תוצרת שחם אריכא או ש"ע  מ"ר 1.000 355.00 355.00
  40.07.0048 חיפוי פינות כורכרית מתועשת דגם קיסריה במידות משתנות בהדבקה / קשירה.  יח' 1.000 182.00 182.00
  40.07.0049 תוספת למחיר חיפוי  כורכרית מבוקעת , כורכרית קיסריה עבור קשירה (קיבוע רטוב) לרבות רשת זיון , בטון וכל הנדרש.  מ"ר 1.000 43.00 43.00
  40.07.0050 תוספת למחיר חיפוי באבן כלשהי עבור השלמה בקיר קיים בקטעים שונים ובמידות שונות.  מ"ר 1.000 58.00 58.00
  40.07.0051 חיפוי לקירות בטון באבן חאמי בעובי 8-10 ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות רשת פלדה, יציקת בטון, קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 426.00 426.00
  40.07.0052 חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי 3-4 ס"מ  בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות רשת פלדה , יציקת בטון , קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 510.00 510.00
  40.07.0053 חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי 5 ס"מ  בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה , רשת פלדה , יציקת בטון , קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 553.00 553.00
  40.07.0054 חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בעובי 3 ס"מ במידות 20/50 ,,20/70 ,20/70 15/70 ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה ,רשת פלדה , יציקת בטון , קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 541.00 541.00
  40.07.0055 חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בעובי 3 ס"מ במידות 30/60 בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה ,רשת פלדה , יציקת בטון , קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 431.00 431.00
  40.07.0056 חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בעובי 4 ס"מ במידות 60.5/68.4 ,,60.5/74.4 60.5/48, ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה , רשת פלדה , יציקת בטון , קידוחים וקשירות.  מ"ר 1.000 607.00 607.00
  40.07.0057 חיפוי לקירות בטון בפסיפס זכוכית צבעונית בגודל 2X2 ס"מ, גודל משטח   32.7X32.7 ס"מ דגם "נובו" תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע , בהדבקה לרבות רובה וכל הדרוש לביצוע מושלם באתר.  מ"ר 1.000 694.00 694.00
  40.07.0058 חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן נסורה מלוטשת (שיש) בעובי 3 ס"מ במידות כלשהן לרבות קיבוע לקיר באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים מנירוסטה , יציקת בטון , קידוחים , קשירות מישקים ועיבודים.  מ"ר 1.000 853.00 853.00
  40.07.0059 חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן טרונטין גמר עתיק בעובי 3 ס"מ במידות כלשהן לרבות קיבוע לקיר באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים מנירוסטה , יציקת בטון , קידוחים , קשירות מישקים ועיבודים.  מ"ר 1.000 1,656.00 1,656.00
  40.07.0060 חיפוי קירות פנים וחוץ בלבני בטון בעיבוד מנוסר/עתיק בהדבקה במידות 22/8 ס"מ בעובי 2.0-2.5 ס"מ, לפי ת"י 1872 חלק 4, לרבות פוגות אופקיות ואנכיות בעובי 1 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע  מ"ר 1.000 371.00 371.00
  40.07.0061 כנ"ל, אך חיפוי קירות פנים וחוץ בלבני בטון בהדבקה במידות 22/8 ס"מ בעובי 5 ס"מ  מ"ר 1.000 523.00 523.00
  40.07.0062 חיפוי קירות בלוחות אבן "גזית" מסותתת בעובי 3-4 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7-8 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 40.7.070-071)  מ"ר 1.000 440.00 440.00
  40.07.0063 כנ"ל, אך חיפוי קירות באבן כורכרית (מתועשת) דגם "אשקלון" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע בגמר מטולטש בעובי 3 ס"מ  מ"ר 1.000 410.00 410.00
  40.07.0064 כנ"ל, אך חיפוי קירות באבן כורכרית (מתועשת) דגם "אולד סטון" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בגמר מכובס (עתיק) בעובי 5 ס"מ. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ.  מ"ר 1.000 430.00 430.00
  40.07.0065 חיפוי קירות גדר/תומך באריחי בטון בעיבוד "טלטיש" דגם "אשקלון מתועש" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 2.5-3.0 ס"מ, בהדבקה לפי ת"י 1872 חלק 4, בגובה עד 1.5 מ'.  מ"ר 1.000 360.00 360.00
  40.07.0066 כנ"ל, אך חיפוי קירות גדר/תומך באריחי בטון דגם "אולד סטון" או ש"ע, בעובי 5 ס"מ.  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  40.07.0067 חיפוי קירות גדר/תומך בלבני בטון דגם "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, (במידות 12.5/15/10-45 ס"מ), בהדבקה לפי ת"י 1872 חלק 4, בגובה עד 1.5 מ'.  יח' 1.000 405.00 405.00
  40.07.0068 חיפוי קירות בלבני "קאנטרי מנור" או ש"ע בעובי 12.5 ס"מ (במידות 12.5/15/10-45 ס"מ), לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 17-20 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 40.7.070-071)  מ"ר 1.000 452.00 452.00
  40.07.0069 תוספת לסעיפים 40.7.065-66 חיפוי קירות באריחי בטון  מעל גובה 1.5 מ' עבור עוגן במרכז הכובד של הלוח (לפי ת"י 2378 חלק 4) ע"י החדרת בורג מפלב"מ 316 (נירוסטה), איטום וכיסוי ראש הבורג  יח' 1.000 22.00 22.00
  40.07.0070 רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ, לרבות עיגונה  טון 1.000 6,700.00 6,700.00
  40.07.0071 רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה  מ"ר 1.000 17.00 17.00
  נדבכי ראש (קופינג) הערה
  40.07.0072 נדבכי ראש ("קופינג") מבטון מזויין לקירות אבן שאינם מהווים המשך ישיר של הקיר, ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 15 ס"מ.  מטר 1.000 256.00 256.00
  40.07.0073 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן פראית , לקט לקירות אבן שאינם מהווים המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 10 ס"מ.  מטר 1.000 250.00 250.00
  40.07.0074 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן גזית מסותתת לקירות אבן שאינם מהווים המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 15 ס"מ.  מטר 1.000 263.00 263.00
  40.07.0075 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן גזית מסותתת מסוג "מצפה", "ביר זית" וכד' בגוון כלשהו לקירות אבן שאינם מהווים המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 15 ס"מ.  מטר 1.000 298.00 298.00
  40.07.0076 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן סיליקט מבוקע במידות 25/30/7 ס"מ או מאבן כורכרית.  מטר 1.000 265.00 265.00
  40.07.0077 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן סיליקט מבוקע במידות 40/30/7 ס"מ או מאבן כורכרית.  מטר 1.000 260.00 260.00
  40.07.0078 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן מנוסרת בעיבוד כורכרי במידות 23/50/7 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 166.00 166.00
  40.07.0079 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן מנוסרת בעיבוד כורכרי במידות 30/50/7 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 188.00 188.00
  40.07.0080 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן מטולטשת בעיבוד כורכרי במידות 30/60/7 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 183.00 183.00
  40.07.0081 נדבכי ראש ("קופינג") מאבן מטולטשת בעיבוד כורכרי במידות 30/30/7 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 216.00 216.00
  40.07.0082 נדבכי ראש ("קופינג") מבטון אדריכלי במידות 30/100/4 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 304.00 304.00
  40.07.0083 נדבכי ראש ("קופינג") מבטון אדריכלי במידות 40/120/4 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  מטר 1.000 315.00 315.00
  40.07.0084 נדבכי ראש (קופינג)  לקיר תומך מאריחי בטון מסוג "ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור, לרבות הדבקה בדבק צמנטי.  מטר 1.000 180.00 180.00
  40.07.0085 נדבכי ראש (קופינג) מאריחי בטון מטולטש צד אחד מסוג "ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" או ש"ע, ברוחב 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ לקיר גדר, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור, לרבות הדבקה בדבק צמנטי  מטר 1.000 200.00 200.00
  40.07.0086 נדבכי ראש (קופינג) לגדר מאבני בטון בגמר מטולטש או ש"ע, ברוחב 22 ס"מ ובעובי 6 ס"מ ביחידות באורך 1.0 מ', גוון צבעוני על בסיס מלט אפור או לבן, לרבות הדבקה בדבק צמנטי  מטר 1.000 235.00 235.00
  40.07.0087 נדבכי ראש (קופינג) מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 27.5 ס"מ ובעובי 7.5 ס"מ לקיר גדר ישר/תומך, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש  מטר 1.000 120.00 120.00
  40.07.0088 נדבכי ראש (קופינג) מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע,  ברוחב כולל 55 ס"מ,  לרבות 2 שורות אריחים ברוחב 27.5 ס"מ ובעובי 7.5 ס"מ, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש  מטר 1.000 240.00 240.00
  קיר גדר הערה
  40.07.0089 קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ  ובגובה עד 1.5 מ' מבטון מזוין ("בטון גלוי"). גמר חזית בתבנית דיקט 200/60 ס"מ או לפי קביעת המפקח  מ"ק 1.000 2,050.00 2,050.00
  40.07.0090 קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ' מאבן פראית, לקט עם גב בטון .  מ"ר 1.000 519.00 519.00
  40.07.0091 קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ' מאבן חמי, חלוקי נחל עם גב בטון.  מ"ר 1.000 532.00 532.00
  40.07.0092 קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ' מאבן גזית מסותתת בעיבוד כלשהו עם גב בטון לרבות עיגון לבטון  מ"ר 1.000 611.00 611.00
  40.07.0093 קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ' בציפוי לבני סיליקט מבוקע לרבות קופינג מלבני סיליקט עם פאזה  מ"ר 1.000 595.00 595.00
  40.07.0094 קירות גדר בגובה עד 1.5 מ' מאלמנט "ספיר" או ש"ע בגוון כלשהו או שווה ערך כולל יסוד  מ"ר 1.000 732.00 732.00
  40.07.0095 קירות תמך/גדר מאלמנט "צוקית" בגוון כלשהו תוצרת אקרשטיין או ש"ע כולל יסוד  מ"ר 1.000 626.00 626.00
  40.07.0096 תוספת למחיר קיר תומך מאלמנטי "צוקית" או ש"ע עבור מילוי באדמת גן  מ"ר 1.000 32.00 32.00
  40.07.0097 תוספת למחיר קיר תומך מאלמנטי "צוקית" או ש"ע עבור מילוי בבטון ב-30

   

   מ"ר 1.000 184.00 184.00
  40.07.0098 קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מבלוקי בטון חללים מסוג "ארכיטקטוני דקוספליט" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע במידות 20/40 ס"מ ובעובי 17 ס"מ, בעיבוד אבן מבוקעת דו-צדדי, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור, לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10 מ"מ בתוך חללי הבלוק כל 60 ס"מ וחגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק, המלט לבניה ולכיחול מסוג "20MO" בגוון הקיר או ש"ע. לא כולל חפירה ויסודות.  מ"ר 1.000 620.00 620.00
  40.07.0099 קיר גדר בגובה 1.0-1.5 מ' ועמודים בחתך 75/20 ס"מ בגובה עד 3.0 מ' (נמדדים מהמפלס התחתון של הגדר), לשילוב עם גדר מוסדית מפרופילי פלדה (הנמדדת בנפרד), הקיר והעמודים בנויים מבלוקי בטון חלולים מסוג "לבנה מטולטש" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע במידות 11/50 ס"מ ובעובי 20 ס"מ, עיבוד אבן מטולטש דו-צדדי, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור או לבן, לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק, יציקת חגורה עליונה בתוך בלוק החגורה כולל זיון, המלט לבניה ולכיחול מסוג "20MO" או ש"ע בגוון הקיר. לא כולל חפירה ויסודות. קיר הבלוקים וכן העמודים נמדדים במ"ר  מ"ר 1.000 710.00 710.00
  40.07.0100 קיר גדר מאבני בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע, בעובי 25 ס"מ ובגובה 0.6 מ', לרבות חפירה, מפתן פילוס, שכבת מצע מהודק בעובי 15 ס"מ, שורת אבנים טמונה מתחת לפי הקרקע והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש  מטר 1.000 530.00 530.00
  40.07.0101 תוספת לקיר גדר מסוג "אבני קאנטרי מנור" כמפורט בסעיף 40.7.095 עבור שורת אבנים נוספת בגובה 15 ס"מ עד גובה מקסימלי 1.0 מ'  מטר 1.000 100.00 100.00
  40.07.0102 קיר גדר בגובה עד 2 מ' ובעובי כולל 45 ס"מ לרבות 2 קירות לבני "קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 12.5 ס"מ כל לבנה (לבנה בגובה 15 ס"מ ו-8 מידות אורך 10-45 ס"מ) וביניהם יציקת בטון ב-30 לרבות זיון, הדבקת הלבנים בדבק צמנטי מסוג 2TE. לא כולל חפירה ויסוד  מ"ר 1.000 980.00 980.00
  40.07.0103 תוספת לקיר גדר מאבני בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע כמפורט בסעיפים 40.7.100,102 עבור ביצוע בקו מעוגל  מטר 1.000 40.00 40.00
  40.07.0104 אדנית בנויה מבלוקי "קיסטון קאנטרי מנור" או "אריחי אולד סטון" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בגובה 53 ס"מ וברוחב 25 ס"מ, על גבי תשתית קשיחה (הנמדדת בנפרד), לרבות נדבך ראש (קופינג)  מטר 1.000 350.00 350.00
  40.07.0105 כנ"ל, אך אדנית בנויה בגובה 68 ס"מ  מטר 1.000 400.00 400.00
  40.07.0106 אדנית או מדורת גן עגולה מורכבת מ-12 אבנים טרומיות מסוג "קופינג טרפזי קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע בגובה 45 ס"מ, קוטר חיצוני 133 ס"מ, קוטר פנימי 76 ס"מ (סט של 72 אבנים), לרבות הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג " C2TE-S2" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון

   

   

   

  קומפ' 1.000 1,800.00 1,800.00
  40.07.0107 ספסל מבלוקי בטון חלולים מסוג "מגה" ברוחב 40 ס"מ ובגובה 35-48 ס"מ, בגמר אבן מטולטש, הספסל בנוי מ- 2 שורות בלוקי מגה (מידות 40/20/40 ס"מ) וקופינג מושב (מידות 40/8.5/45 ס"מ) תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יציקה בחללי הבלוק, הדבקת מושב/בלוקים בדבק צמנטי/פוליאוריטני וציפוי בסילר מסוג "סולבנטי/ננו" או ש"ע, בגוון טבעי. הספסל בנוי על גבי מצע מהודק ו/או רצפה/יסוד בטון (הנמדדים בנפרד)  מטר 1.000 440.00 440.00
  40.07.0108 קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בצד אחד לרבות כל החומרים, הצביעה ועבודות הלואי  מ"ר 1.000 284.00 284.00
  40.07.0109 קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בשני הצדדים לרבות כל החומרים, הצביעה ועבודות הלואי  מ"ר 1.000 426.00 426.00
  40.07.0110 קיר גדר מבלוק סיליקט בשילוב בטון מזויין עפ"י פרט האדריכל  מ"ר 1.000 498.00 498.00
  40.07.0111 פריקסט ( משרביה) מחרס דגם "פרח" או "דפנה" דוגמת "טרקוטה אופקים" או ש"ע בעובי 7 ס"מ בגוון אדום או חום לגדרות קיימים  מ"ר 1.000 360.00 360.00
  40.07.0112 פריקסט ( משרביה) מחרס דגם "פרח" או "דפנה" דוגמת "טרקוטה אופקים" או ש"ע בעובי 7 ס"מ בגוון לבן או מוקה ( סלמון)  מ"ר 1.000 392.00 392.00
  40.07.0113 פריקסט (משרביה) מחרס דגם "פרח", או "דפנה" דוגמת ,"טרקוטה אופקים", או ש"ע בעובי 10 ס"מ בגוון אדום או חום לגדרות קיימים  מ"ר 1.000 430.00 430.00
  40.07.0114 פריקסט (משרביה) מחרס דגם "פרח", או "דפנה" דוגמת ,"טרקוטה אופקים", או ש"ע בעובי 10 ס"מ בגוון לבן או מוקה (סלמון)  מ"ר 1.000 448.00 448.00
  40.07.0115 נדבכי ראש (קופינג) לפריקסט (משרביה) מאריחי "טרקוטה אופקים", או ש"ע, באורך 25 ס"מ וברוחב 12 ס"מ , בעובי 1.5 ס"מ , בגוון אדום או חום  מטר 1.000 202.00 202.00
  40.07.0116 נדבכי ראש (קופינג) לפריקסט (משרביה) מאריחי "טרקוטה אופקים", או ש"ע, באורך 25 ס"מ וברוחב 12 ס"מ , בעובי 1.5 ס"מ , בגוון לבן או מוקה (סלמון)  מטר 1.000 235.00 235.00
  40.07.0117 פריקסט ( משרביה)מאלמנטי בטון דגם "רקפת" או ש"ע במידות 30/30 ס"מ ובעובי 2 ס"מ בגוון אפור  מ"ר 1.000 390.00 390.00
  40.07.0118 פריקסט ( משרביה)מאלמנטי בטון דגם "רקפת" או ש"ע במידות 30/30 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, אך פריקסט בגוון צבעוני,  מ"ר 1.000 410.00 410.00
  40.07.0119 נדבכי ראש (קופינג) לפריקסט (משרביה) מאלמנטי בטון דגם "רקפת" או ש"ע באורך 30 ס"מ וברוחב 21 ס"מ בעובי 8 ס"מ, בגוון אפור או צבעוני,  מטר 1.000 220.00 220.00
  40.07.0120 נדבכי ראש (קופינג) לפריקסט (משרביה) מאלמנטי בטון דגם "רקפת" או ש"ע באורך 30 ס"מ וברוחב 21 ס"מ בעובי 8 ס"מ, אך נדבכי ראש (קופינג) בגוון לבן, מחיר  מטר 1.000 260.00 260.00
  40.07.0121 פריקסט (משרבייה) מאלמנטי בטון דגם "X ערבסקה" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ בעובי 13 ס"מ, בגוון לבן/צהוב/חרס  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  40.07.0122 נדבך ראש (קופינג) לפריקסט (משרבייה) דגם "ערבסקה" או ש"ע בעל חזיתות מעוגלות במידות 20/21 ס"מ בעובי 7 ס"מ, בגוון לבן/צהוב/חרס  מטר 1.000 260.00 260.00
  יסודות לקיר תומך/גדר הערה
  40.07.0123 יסוד מבטון לקיר תומך וגדר במידות כלשהן ללא זיון.(הזיון נמדד בנפרד)  מ"ק 1.000 1,133.00 1,133.00
  40.07.0124 יסוד מבטון מזויין לקיר תומך וגדר במידות כלשהן  מ"ק 1.000 1,511.00 1,511.00
  40.07.0125 תוספת למחיר יסוד מבטון לקיר תומך עבור ביצוע יסוד בצורת חתך מלבני אך במידות משתנות, הכל עפ"י פרטים ו/או חתכים  מ"ק 1.000 153.00 153.00
  40.07.0126 בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים (במידה ולא נכלל במחיר הקיר)  מ"ר 1.000 52.00 52.00
  40.07.0127 ארגזי גביונים מרשת עם מילוי חלוקי נחל  מ"ק 1.000 301.00 301.00
  ציפוי ואיטום הערה
  40.07.0128 שליכט אקרילי מסוג בגאר ע"ג בטונים  מ"ר 1.000 38.00 38.00
  40.07.0129 טיח חוץ חלק על שטחים מישוריים, הרבצה תחתונה, שכבה מיישרת וגמר שחור  מ"ר 1.000 97.00 97.00
  40.07.0130 טיח חוץ מותז על שטחים מישוריים, הרבצה תחתונה, שכבה מיישרת, שליכט שחור ושכבת גמר לבנה בהתזה.  מ"ר 1.000 111.00 111.00
  40.07.0131 תיקוני טיח חוץ בשטחים קטנים לרבות קילוף והסרת טיח רופף (ימדדו השטחים המתוקנים בלבד)  מ"ר 1.000 144.00 144.00
  40.07.0132 טיח חוץ חדש על קירות בתים כולל הורדת כל הטיח הקיים, תיקון סדקים וברזל גלוי, טיח חדש ב-3 שכבות, צביעת הקיר בצבע טמבורפלקס או ש"ע כולל כל השכבות לפי הוראות היצרן ובגוון לפי האדריכל  מ"ר 1.000 230.00 230.00
  40.07.0133 תוספת מחיר לסעיפי  הטיח  השונים  עבור שליכטה  צבעונית  גמישה,  תוצרת "טמבור" או "ניר לט" או "אויקוס" או ש"ע, מיושמת במלג' – במקום  שליכטה רגילה  מ"ר 1.000 48.00 48.00
  40.07.0134 תוספת מחיר לסעיפי הטיח השונים עבור "שליכטה" צבעונית מינרלית או צמנטית עם שכבת סיליקון מינרלי  מ"ר 1.000 60.00 60.00
  40.07.0135 תוספת מחיר לסעיפי הטיח השונים  עבור שליכטה  צבעונית  מינרלית  כדוגמת "וגה" של "ניר לט" או ש"ע  מ"ר 1.000 57.00 57.00
  40.07.0136 טיח שפריץ על בסיס צמנט אפור על גבי משטחי בטון של קירות תומכים ,גדרות, ,מעקות וכד', בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי  מ"ר 1.000 119.00 119.00
  40.07.0137 טיח  שפריץ אקרילי בגוון לבן על גבי משטחי בטון של קירות תומכים ,גדרות, ,מעקות וכד',בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי  מ"ר 1.000 143.00 143.00
  40.07.0138 צביעת קירות בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל 212 של "טמבור" או ש"ע  מ"ר 1.000 30.00 30.00
  40.07.0139 צביעת קירות בצבע אוניקריל של נירלט או ש"ע (כולל "נצנצים")  מ"ר 1.000 173.00 173.00
  40.07.0140 שכבה מיישרת מטיט צמנט עם תוספת דבק אקרילי בשתי שכבות על גבי קירות תומכים , גדרות, ,מעקות וכד' כהכנה לחיפוי  לרבות כל ההכנות הנדרשות  מ"ר 1.000 78.00 78.00
  40.07.0141 שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג "כורכרי 2000" תוצרת "רדימיקס" או ש"ע בעובי 20 מ"מ על פני קיר גדר / מדרגות, כולל רשת מגולוונת מעוגנת לקיר.

   

   מ"ר 1.000 194.00 194.00
  40.07.0142 התזת שכבה של חומר שקוף מסוג "סילוקסאן CS" או "סילקו 100" או "מסטיקליר" או "רודסיל 224" או ש"ע המשמש לאיטום בפני חדירת מים ע"ג שפריץ מותז או אבן מבוקעת או כורכרית (הנמדדים בנפרד), לא כולל פיגום  מ"ר 1.000 35.00 35.00
  40.07.0143 ציפוי כורכרי מסוג "דקוליין" 5 גוונים או ש"ע בעובי 1 ס"מ, בכמות של 15 ק"ג/מ"ר, ע"ג הרבצה צמנטית מפולסת (ההרבצה תמדד בנפרד), לרבות גמר סילר שקוף או במראה רטוב, בכמות של 0.4 ק"ג/מ"ר לא כולל פיגום  מ"ר 1.000 151.00 151.00
  40.07.0144 "קרצוף FC-191" טיח גמר ציבעוני לגמר טקסטורה מגורדת, בעובי 8-10 מ"מ, לאחר גירוד, תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע, לא כולל פיגום  מ"ר 1.000 146.00 146.00
  40.07.0145 איטום קירות/רצפות מבטון מזויין במריחות חמות של שכבת פריימר ביטומני ו-2 שכבות ביטומן בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר כל שכבה לרבות כל עבודות ההכנה הדרושות  מ"ר 1.000 78.00 78.00
  40.07.0146 תוספת עבור לוחות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ והדבקתם בביטומן 75/25  מ"ר 1.000 42.00 42.00
  40.07.0147 יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ  מ"ר 1.000 10.00 10.00
  40.07.0148 איטום קירות/רצפות שטוחים במריחות חמות, פריימר ביטומני בכמות של 300 גר' / מ"ר מסוג "פרימקוט 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע, ביטומן מנושב 75/25 במריחות חמות ב-2  שכבות בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר, עם יריעת רשת זכוכית אינטרגלס במשקל 60 גר' / מ"ר ובזיקת חול על השכבה העליונה.  מ"ר 1.000 63.00 63.00
  40.07.0149 איטום קירות/רצפות בטון רזה במריחות חמות, פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר, 2 שכבות של ביטומן מנושב 75/25 בכמות כולל של 3 ק"ג/מ"ר, רשת זכוכית אינטרגלס והגנה על שכבות האיטום ע"י הדבקת נייר זפת דו שכבתי 350 גר'/מ"ר  מ"ר 1.000 82.00 82.00
  40.07.0150 תוספת מחיר עבור שכבה נוספת של 1.5 ק"ג/מ"ר לרבות רשת זכוכית וכל הדרוש  מ"ר 1.000 17.00 17.00
  40.07.0151 איטום בטון בטיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל FX-100" או "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות של 4 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן  מ"ר 1.000 80.00 80.00
  40.07.0152 איטום המגע בין ערוגות לקירות הבתים ע"י הורדת טיח קיים, ביצוע טיח בטון עם דבק אקרילי, הדבקת יריעה ביטומנית 4 מ"מ יריעת ניקוז מסוג "אנקריין" דגם B8 או ש"ע, צינור "4 מנוקב מסוג "וולטה כרמיאל" או ש"ע כולל חיבור לתיעול הרחוב,מצע חצץ הכל לפי פרט. המדידה לפי מ"א חזית קיר הבנין  מטר 1.000 504.00 504.00
  40.07.0153 ציפוי קיר בטון בשכבת פוליאורטן מסוג SIKA COR E65  או ש"ע בגוון RAL 3020 ע"ג שכבת שפכטל אפוקסי מיישרת  מ"ר 1.000 154.00 154.00
  40.07.0154 לוחות "צמנטבורד" בעובי 6 מ"מ וברוחב 35 ס"מ מבוצעים בצידי מצע ליסוד עובר (המדידה לפי אורך הקורה)  מטר 1.000 48.00 48.00
  40.07.0155 מצע ארגזי פוליביד בחתך תעלת גזירה בגובה 22 ס"מ, מתחת ליסודות עוברים  מ"ר 1.000 48.00 48.00
  40.07.0156 הגנה על משטחי בטון באמצעות חומרים למניעת השחתה בכתובות קיר (graffiti)  מ"ר 1.000 78.00 78.00
  עבודות בטון שונות באתר הערות : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת . מחירי הבטונים לא כוללים זיון הנמדד בנפרד אלא אם נרשם אחרתדרגת חשיפת הבטון לפי הנדרש במפרט ובהעדר דרישה במפרט , עפ"י ת"י 148 . לא תשולם תוספת מחיר בגין כך דרגת הסומך (שקיעה) תבוצע עפ"י דרישת המפרט , תנאי הביצוע ואו דרישת המזמין . לא תשולם תוספת מחיר בגין כך הערה
  40.07.0157 בטון רזה מתחת ליסודות בודדים / עוברים / קורות יסוד בעובי 5 ס"מ  מ"ר 1.000 51.00 51.00
  40.07.0158 ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאתילן מתחת לקורות יסוד ברוחב כלשהו בגובה 15 ס"מ  מטר 1.000 31.00 31.00
  40.07.0159 ארגזי פוליסטירן מוקצף מתחת לקורות יסוד ברוחב 20 ס"מ בגובה 19 ס"מ  מטר 1.000 32.00 32.00
  40.07.0160 יריעות פוליאתילן מתחת למרצפי בטון בעובי 0.2 מ"מ  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  40.07.0161 יריעות פוליאתילן מתחת למרצפי בטון בעובי 0.3 מ"מ  מ"ר 1.000 6.00 6.00
  40.07.0162 יסודות בודדים (אושיות) במידות כלשהן  מ"ק 1.000 1,062.00 1,062.00
  40.07.0163 יסודות עוברים במידות כלשהן  מ"ק 1.000 1,132.00 1,132.00
  40.07.0164 בטון דבש למילוי תעלות יסודות עוברים, שוחות ואושיות  מ"ק 1.000 707.00 707.00
  40.07.0165 ראשי כלונסאות והרחבות במידות כלשהן  מ"ק 1.000 1,344.00 1,344.00
  40.07.0166 עמודי יסוד במידות כלשהן  מ"ק 1.000 1,698.00 1,698.00
  40.07.0167 קורות יסוד ברוחב כלשהו יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע  מ"ק 1.000 1,203.00 1,203.00
  40.07.0168 קורות יסוד תלויות ברוחב כלשהו  מ"ק 1.000 1,414.00 1,414.00
  40.07.0169 מרצפי בטון בעובי 10 ס"מ,  יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 116.00 116.00
  40.07.0170 מרצפי בטון בעובי 15 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 141.00 141.00
  40.07.0171 מרצפי בטון בעובי 20 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 193.00 193.00
  40.07.0172 מרצפי בטון בעובי 25 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 231.00 231.00
  40.07.0173 מרצפי בטון בעובי 30 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 264.00 264.00
  40.07.0174 מרצפי בטון בעובי 40 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע  מ"ר 1.000 356.00 356.00
  40.07.0175 "מדה" בטון ב-20 בעובי עד 4 ס"מ יצוקה מעל לשפועים  מ"ר 1.000 39.00 39.00
  40.07.0176 "מדה" בטון ב-20 מתפלסת בעובי עד 5 ס"מ בגמר בטון מוחלק  מ"ר 1.000 68.00 68.00
  40.07.0177 תוספת מחיר למשטחי בטון עבור החלקתם בהליקופטר  מ"ר 1.000 26.00 26.00
  40.07.0178 תוספת מחיר למשטחי בטון בעובי 15 ס"מ עבור ביצועם בשיטת "סטודיו בטון" דגם "פריז" או ש"ע בגוון כלשהו  מ"ר 1.000 162.00 162.00
  40.07.0179 תוספת מחיר למשטחי בטון בעובי 20 ס"מ עבור ביצועם בשיטת "סטודיו בטון" דגם "פריז" או ש"ע בגוון כלשהו  מ"ר 1.000 216.00 216.00
  40.07.0180 תוספת מחיר למשטחי בטון עבור תפרים קונסרוקטיבים לפי פרט המתכנן לרבות ברזל מייתד , חירוץ , איטום וכל הנדרש  מטר 1.000 66.00 66.00
  40.07.0181 תוספת מחיר למשטחי בטון עבור תפרי דמה לפי פרט המתכנן לרבות , חירוץ , איטום וכל הנדרש  מטר 1.000 37.00 37.00
  40.07.0182 תוספת מחיר למרצפי בטון עבור החדרת "ליקוויד ארד" ע"פ הוראות היצרן  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  40.07.0183 מוטות פלדה עגולים/מצולעים/רתיכים בקטרים שונים לזיון בטון  טון 1.000 4,428.00 4,428.00
  40.07.0184 רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש בקטרים שונים לזיון בטון  טון 1.000 4,428.00 4,428.00
  40.07.0185 רשתות פלדה מגולוונות מוכנות מראש בקטרים שונים לעיגון  חיפוי אבן , מתאימות לתקן ת"י 2378  טון 1.000 4,536.00 4,536.00
  40.07.0186 קורות מבטון מזויין ב-30 במידות כלשהן לארגזי חול , ספסלים וארגזי ישיבה , ראשי כלונסאות וכדומה כולל חפירה ,בטון רזה , וקיטום פינות  מ"ק 1.000 2,123.00 2,123.00
  40.07.0187 מדרגות , מעקות ,תיקרות ,עמודים ואלמנטים שונים מבטון מזויין ב-30  מ"ק 1.000 2,087.00 2,087.00
  40.07.0188 זיון לבטון בברזל עגול או מצולע (לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים בנפרד  או כאשר כמות הזיון מעל המצויין במפרט / מחירון)  טון 1.000 5,415.00 5,415.00
  40.07.0189 רשתות זיון מרותכות לבטון (לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים בנפרד)  טון 1.000 5,580.00 5,580.00
  40.07.0190 תוספת למחיר הבטון עבור ב-40 במקום ב-30  מ"ק 1.000 44.00 44.00
  40.07.0191 תוספת למחיר הבטון עבור ב-50 במקום ב-30  מ"ק 1.000 95.00 95.00
  40.07.0192 קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה עד 1.0 מטר. הערה: המחיר כולל יסוד, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות העפר הדרושות.  מ"ר 1.000 591.00 591.00
  40.07.0193 קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה מ-1.0 מטר עד 2.0 מטר. הערה: המחיר כולל יסוד, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות העפר הדרושות  מ"ר 1.000 676.00 676.00
  40.07.0194 קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה / חומרים פולימריים עם אלמנטי חזית מבטון בגוון כלשהו כולל עבודות חפירה / חציבה , מילוי בשכבות במצעים / חומר נברר לפי קביעת המתכנן, ביסוס וקורת פילוס , קיר תומך עליון עם נדבך ראש קיר הכל לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 43 , בשלמות . לרבות תכן מלא של הקיר וביצוע קטע נסיוני במידה וידרש .הקיר בגובה עד 6 מטר (מפני קורת פילוס ועד ראש הקיר)  מ"ר 1.000 1,097.00 1,097.00
  40.07.0195 קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה / חומרים פולימריים עם אלמנטי חזית מבטון בגוון כלשהו כולל עבודות חפירה / חציבה , מילוי בשכבות במצעים / חומר נברר לפי קביעת המתכנן, ביסוס וקורת פילוס , קיר תומך עליון עם נדבך ראש קיר הכל לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 43 , בשלמות . לרבות תכן מלא של הקיר וביצוע קטע נסיוני במידה וידרש .הקיר בגובה מ-6 עד 9 מטר (מפני קורת פילוס ועד ראש הקיר).  מ"ר 1.000 1,352.00 1,352.00
  40.07.0196 תוספת מחיר לחלק מהפנלים מקירות מטיפוס קרקע משוריינת עבור עיצוב אדריכלי הכולל בין היתר גרנוליט וחירוץ  מ"ר 1.000 176.00 176.00
  40.07.0197 תוספת למחיר הקיר עבור עומס HC בגב הקיר  מ"ר 1.000 276.00 276.00
  40.07.0198 קוצי עיגון בין חלקי בטונים קיימים לחדשים לרבות קידוח , דבק אפוקסי ומוטות פלדה מצולעת בקוטר 10 מ"מ ובאורך 50 ס"מ  יח' 1.000 30.00 30.00
  40.07.0199 קוצי עיגון בין חלקי בטונים קיימים לחדשים לרבות קידוח , דבק אפוקסי ומוטות פלדה מצולעת בקוטר 12 מ"מ ובאורך 50 ס"מ  יח' 1.000 39.00 39.00
  40.07.0200 בטון מותז ע"ג כלונסאות / קירות / מדרונות וכד' בעובי 10 ס"מ כולל פיגמנט במידה ונדרש  מ"ר 1.000 216.00 216.00
  40.07.0201 בטון מותז ע"ג כלונסאות / קירות / מדרונות וכד' בעובי 15 ס"מ כולל פיגמנט במידה ונדרש  מ"ר 1.000 251.00 251.00
  40.07.0202 ציפוי ומילוי בטון ב-30 בעובי כלשהו לרבות רווחים בין הכלונסאות  מ"ק 1.000 2,131.00 2,131.00
  40.07.0203 תוספת למחיר הקיר בגין חיפוי אבן חאמי / כורכרית / סיליקט בחזית הקיר  מ"ר 1.000 295.00 295.00
  40.07.0204 קיר אקוסטי מסוג "וריופול" בגוון כלשהו תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגובה עד 5 מ' לרבות מילוי הקיר באדמה , לא כולל יסוד  מ"ר 1.000 1,108.00 1,108.00
  40.07.0205 קירות אקוסטיים מבלוקי בטון מסוג "ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע חוסמי רעש במידות 20/20/40 ס"מ או 22/20/40 ס"מ בנויים בין עמודי בטון (נמדדים בנפרד) לרבות יציקת בטון בבלוקי חגורה  מ"ר 1.000 450.00 450.00
  40.07.0206 כנ"ל, אך קירות אקוסטיים מבלוקי בטון מסוג "ארכיטקטוני אולד סטון/מטולטש/מנוסר", במידות 20/20/40 ס"מ  מ"ר 1.000 460.00 460.00
  40.07.0207 הגבהת קיר כובד/גדר כולל ציפוי אבן (לא כולל "קופינג") בגובה עד 1.0 מ' קיר מאבן פראית  מטר 1.000 440.00 440.00
  40.07.0208 הגבהת קיר בלוקים ברוחב 20 ס"מ (ללא טיח) בגובה עד 1.0 מ'  מטר 1.000 297.00 297.00
  40.07.0209 הגבהת קיר בטון בעובי 20 ס"מ ללא טיח בגובה עד 1.0 מ' לרבות שתילת קוצים וברזל זיון  מטר 1.000 732.00 732.00
  40.07.0210 תיקון קיר אבן פראית/קיר גדר/קיר בטון כולל: פירוק אבנים,טיפול באבנים  רופפות אספקה והתקנה של אבנים/בטון לפי טקסטורה קיימת וכל הדרוש לתיקון הקיר  מ"ר 1.000 495.00 495.00
  40.07.0211 כיחול מחדש של קירות קיימים. העבודה כוללת הסרת כוחלה קיים, ביצוע חדש כדוגמת הקיים, הסרת אבנים בלויות והחלפתן בחדשות כדוגמת קיים כולל כל עבודות העיגון וכד'  מ"ר 1.000 75.00 75.00
  40.07.0212 הסרת צבע מקירות בטון בהתזת חול. העבודה כוללת הגנת על סביבת הקירות באמצעות פרגודים, ניקוי הקיר מכל שאריות צבע והבאת פני הקיר למצבו המקורי (גימור תבניות עץ בבטון) ניקוי סביבת העבודה ופינוי כל הפסולת שנוצרה בהליך העבודה. המחיר כולל הבאת כל המיכשור והמנופים הנחוצים

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   מ"ר 1.000 130.00 130.00
  סלעיות   ואבנים עבודות בניית המסלעה כוללות-  אספקה והובלת סלעים מחוץ לאתר במידת הצורך, עבודות חפירה להנחת האבנים, הידוק התשתית והמילוי, המחיר אינו כולל בד גיאוטכני וחצץ בגב המסלעה שיימדדו בניפרד, ביצוע המסלעה יהיה בהתאם לתוכניות והמפרט הערה
  40.07.0214 אספקה וביצוע סלעיה מגושי סלע טבעיים מובאים מיחוץ לאתר מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל מינימאלי של 0.5 מ"ק, היחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה 1:2 לערך, הבניה בשכבות גידים אופקיים. מידות מינימום-עומק האבן  0.8 מ' אורך 1.2 מ' וגובה משתנה, מדידה לתשלום בהיטל אנכי.  מ"ר 1.000 455.00 455.00
  40.07.0215 אספקה וביצוע סלעיה מגושי סלע טבעיים מתוך האתר, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק היחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה 1:2 לערך, מדידה לתשלום בהיטל אנכי.  מ"ר 1.000 230.00 230.00
  40.07.0216 אספקה וביצוע מיסלעה קונסטרוקטיבית מגושי סלע טבעיים מובאים מיחוץ לאתר מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל מינימאלי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, היחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה 1:1, מידות מינימום-עומק האבן 1 מ' אורך 1.5 מ' וגובה 0.6 מ', הבניה בשכבות גידים אופקיים, מדידה לתשלום לפי נפח המסלעה (בהתאם לפרט קונסטרוקטיבי)  מ"ק 1.000 450.00 450.00
  40.07.0217 אספקה וביצוע סלעיה מגושי סלע טבעיים מובאים  מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל מינימאלי של 0.2 מ"ק לרבות רווחים לשתילה בין האבנים עד לשטח של 0.50 מ"ר, מדידה לתשלום בהיטל אנכי.  מ"ר 1.000 275.00 275.00
  40.07.0218 אספקה וביצוע מסלעה קונסטרוקטיבית מגושי סלע טבעיים מתוך האתר מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל מינימאלי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, היחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה 1:1, מידות מינימום-עומק האבן 1 מ' אורך 1.5 מ' וגובה 0.6 מ', הבניה בשכבות גידים אופקיים, מדידה לתשלום לפי נפח המסלעה (בהתאם לפרט קונסטרוקטיבי)  מ"ק 1.000 410.00 410.00
  40.07.0219 תוספת למחיר הסלעיה בסעיפים 40.7.214-218 עבור אספקה והנחה בגב הסלעים יריעה גיאוטכנית מבד אל-ארג במשקל 200 גר' למ"ר  מ"ר 1.000 26.00 26.00
  40.07.0220 אספקת משאית מלאה בנפח 17 מ"ק של סלעי אבן סלע קשה טבעית ובגודל מעל 0.5 מ"ק/יח' והצבתם לאחר הכנת תשתית מתאימה ללא בנית מסלעה בהנחיית המפקח ובאישור המפקח. קומפ' 1.000 3,058.00 3,058.00
  40.07.0221 אספקה ופיזור סלעים בודדים מאבן גיר קשה ושטוחה בגודל 40X40X100 ס"מ עד 80X80X100 ס"מ  יח' 1.000 303.00 303.00
  40.07.0222 אספקה ופיזור סלעי גיר מעוגלים בודדים בגודל 80/100 ס"מ.  יח' 1.000 600.00 600.00
  40.07.0223 אספקה ופיזור סלעי גיר מעוגלים בודדים בגודל 50/60 ס"מ.  יח' 1.000 450.00 450.00
  40.07.0224 אספקה והנחת חלוקי נחל גדולים-בולבוסים בגודל מינימום 80 ס"מ קוטר  יח' 1.000 2,295.00 2,295.00
  40.07.0225 אספקה  והנחת סלעי כורכר בקוטר מינימום 80 ס"מ  יח' 1.000 1,115.00 1,115.00
  40.07.0226 אספקה ופיזור באתר של סלעי אבן לקט זיו גודל 70-150 כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  יח' 1.000 405.00 405.00
  40.07.0227 אספקה ופיזור באתר של סלעי אבן בזלת גודל 80-150 כולל כל עבודות ההכנה וההנחה  יח' 1.000 450.00 450.00
  40.07.0228 אספקה ופיזור סלעים מאבן אילת בגדלים 20-40 ס"מ אורך, 30-40 ס"מ רוחב, 15-25 ס"מ גובה  יח' 1.000 300.00 300.00
  40.07.0229 תוספת למחיר הסלעיה עבור זוית נטיה מעל 30 מעלות מהאנך.  מ"ר 1.000 43.00 43.00
  40.08.0000 עבודות מתכת
  גדרות שערים ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 2142 ותקן 4723.  המחיר כולל ביסוס / עיגון מותאם למשקל ולגובה לרבות צביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. כולל צביעת הבסיס בזפת עד גובה הרצפה. הערה
  40.08.0001 מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קריית אונו א'/ב' " או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 529.00 529.00
  40.08.0002 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "מוצקין" או "זכרון-יעקב" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 519.00 519.00
  40.08.0003 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנן",או תבור" או שימשית או "מכבי" או "ביתר" "צמח-1" או ש"ע ,גובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 497.00 497.00
  40.08.0004 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "נצרת" או "ירקון" או "עצמון" "הר יונה" או "שריד" או "נהלל" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 468.00 468.00
  40.08.0005 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "כנרת" או "נשיא" או "הולנדי" או ש"ע  בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 468.00 468.00
  40.08.0006 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "אלעד" או "בלגי" או "מנרב" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 458.00 458.00
  40.08.0007 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "גבעת המורה" או הרצליה" או בנימינה" או "צמח-2" או "דרום" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 468.00 468.00
  40.08.0008 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "שמש" או ש"ע  בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור התקנה.  מטר 1.000 468.00 468.00
  40.08.0009 מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ע.ד.ה." או "לואי" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 651.00 651.00
  40.08.0010 מעקות הולכה (בטיחות) הערה
  40.08.0011 מעקה הולכה והפרדה באי תנועה מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "מעין חרוד" או "סביונית"של יהודה רשתות או "מלבנית פינה עגולה" של רשת-כל או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור  מטר 1.000 281.00 281.00
  40.08.0012 מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "כפול" או "קרית-ים" או ש"ע  בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור  מטר 1.000 440.00 440.00
  40.08.0013 מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים דגם "נתניה" או "מודיעין" או או "בני ברק" או "מרסל" או "מרינה"  או "בת גלים" או "הר הזיתים" או "אורי" או "שאול" או ש"ע בגובה 1.05-1.2 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור  מטר 1.000 710.00 710.00
  40.08.0014 מעקה הולכה והפרדה מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "תוחם חלקה" או "חיפה-תל אביב "או "ניו ג'רסי" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור  מטר 1.000 276.00 276.00
  40.08.0015 מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת אורלי "מדגם "הולכה חיפה" או "הולכה עכו"  בגובה 1.10 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה באבקה בתנור  מטר 1.000 425.00 425.00
  40.08.0016 מעקה הפרדה לגנים ציבוריים  דגם "מעקה בר" או "גורדון" או ש"ע בגובה 1.05 מ' מעמודי פלדה, מעל מעקה הפלדה קופינג מעץ  בעובי 45 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, צביעה כהגנה באזורים הסמוכים לים  מטר 1.000 2,860.00 2,860.00
  40.08.0017 מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים  מדגם "בנימינה" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה באבקה בתנור  מטר 1.000 386.00 386.00
  40.08.0018 תוספת מחיר עבור הגבהת המעקות לגובה 1.20 מ' מותאם למבני ציבור  מטר 1.000 49.00 49.00
  40.08.0019 הפחתת מחיר למעקות בטיחות/הולכה מסוגים שונים עבור גמר גילוון בלבד (ללא צביעה אלקטרוסטטית באבקה)  מטר 1.000 -41.00 -41.00
  40.08.0020 מעקה הגנה לגינון מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ג'ולי" או "הולנדי" או "הולכה חיפה" או ש"ע בגובה עד 0.60 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור  מטר 1.000 309.00 309.00
  40.08.0021 מעקה מפלטות ברזל מגולוון בחיתוך לייזר כולל מסעד יד עשוי עץ וכבלי נירוסטה תוצרת ג'ייקובס מצופים פולימיר PVDF או ש"ע  מטר 1.000 2,100.00 2,100.00
  40.08.0022 מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה -110 90 ס"מ מצינור מגולוון בקוטר "1.5-"2 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות וצביעה בתנור  מטר 1.000 243.00 243.00
  40.08.0023 מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה -110 90 ס"מ מצינור מגולוון בקוטר "1.5-"2 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות וצביעה בתנור  מטר 1.000 382.00 382.00
  40.08.0024 מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 90-110 ס"מ מצינור נירוסטה 316 בקוטר "1.5 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות  מטר 1.000 833.00 833.00
  40.08.0025 מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 90-110 ס"מ מצינור נירוסטה 316 בקוטר "1.5 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות  מטר 1.000 1,313.00 1,313.00
  40.08.0026 מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז יד אופקי או משופע ועמודים כל 150 ס"מ, בגובה -110 90 ס"מ מצינורות נירוסטה 316 בקוטר "1.5 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות  מטר 1.000 987.00 987.00
  40.08.0027 מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז יד כפול אופקי או משופע ועמודים כל 150 ס"מ, בגובה -110 90 ס"מ מצינורות נירוסטה 316 בקוטר "1.5 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות  מטר 1.000 1,521.00 1,521.00
  גדרות הערה
  40.08.0028 גדר רשת קלה לתיחום שטחי גינון וחצרות דגם "חצרות משולש", "חצרות עגול" תוצרת "יהודה רשתות" או ש"ע בגובה 1.10 מ' , מגגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 175.00 175.00
  40.08.0029 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית" או ש"ע  בגובה 1.60 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 497.00 497.00
  40.08.0030 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית" או ש"ע  בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0031 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנן","שיר","הולנדי" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0032 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "עפולה" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0033 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "צברית" של רשת-כל או "צבר" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה 1.20 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 386.00 386.00
  40.08.0034 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "צברית" של רשת-כל או "צבר" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה 1.60 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 441.00 441.00
  40.08.0035 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "צברית" של רשת-כל או "צבר" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 497.00 497.00
  40.08.0036 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון משופר" או ש"ע בגובה 2.30 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0037 גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים תוצרת "גדרות אורלי" דגם "גל" (כל הצורות) או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 1,048.00 1,048.00
  40.08.0038 גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "מעין חרוד משופר" או "סביונית" של יהודה רשתות או "מלבנית פינה עגולה"של רשת-כל או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 529.00 529.00
  40.08.0039 גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "מעין חרוד משופר" או "סביונית"של יהודה רשתות או "מלבנית פינה עגולה"של רשת-כל או ש"ע בגובה 2.40 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0040 גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה-תל אביב" או "תוחם חלקה" או "מלבנית פינה עגולה" של רשת-כל או ש"ע בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 529.00 529.00
  40.08.0041 גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "בזק" או "נתיב + קרן" של יהודה רשתות או "רימון" של קלרם או ש"ע בגובה 2.40 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

   

   מטר 1.000 595.00 595.00
  40.08.0042 גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "בטחון" או "קורנס" של רשת -כל או "שדרות" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה כולל של 2.30 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 309.00 309.00
  40.08.0043 גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה כולל של 2.30 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 276.00 276.00
  40.08.0044 גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה כולל של 1.60 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 215.00 215.00
  40.08.0045 גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה 1.30 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 198.00 198.00
  40.08.0046 גדר למגרש ספורט תוצרת "גדרות אורלי" בגובה 4.00 מ' מדגם "ציון כפול" או "מעיין חרוד משופר" או "רעננה" של "רשת כל" או ש"ע מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 970.00 970.00
  40.08.0047 גדר למגרש ספורט תוצרת "גדרות אורלי" בגובה 4.00 מ' מדגם "גדר משולבת" או ש"ע מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 982.00 982.00
  40.08.0048 גדר למגרש ספורט בגובה 4.0 מ' דגם "טניס כדורסל" תוצרת "גדרות אורלי" או "קדימה" של רשת-כל או "טניס" של יהודה רשתות או ש"ע מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור  מטר 1.000 761.00 761.00
  40.08.0049 גדר דקורטיבית למגרש טניס/משולב דגם "קדימה" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. עמודים מפרופיל 70/70/2.6 מ"מ כל 3 מ' עם כיפה דקורטיבית, רשת מרותכת במשבצות, קורת הקשחה טרפזית וקורות רוחב בן העמודים. חלקי הגדר מגולוונים וצבועים בתנור  מטר 1.000 982.00 982.00
  40.08.0050 גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של "יהודה רשתות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' לרבות עמודים מפרופיל 80/80/5 מ"מ עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב בן העמודים. חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים חרושתית  מטר 1.000 1,654.00 1,654.00
  40.08.0051 גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של "יהודה רשתות" או ש"ע בגובה 5.0 מ' לרבות עמודים מפרופיל 80/80/5 מ"מ עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב בן העמודים. חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים חרושתית  מטר 1.000 1,930.00 1,930.00
  40.08.0052 גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של "יהודה רשתות" או ש"ע בגובה 9.0 מ' לרבות עמודים מפרופיל 80/80/5 מ"מ עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב בן העמודים. חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים חרושתית  מטר 1.000 3,143.00 3,143.00
  40.08.0053 תוספת למחיר גדר רשת למגרשי ספורט עבור כל 1.0 מטר נוסף מעל גובה 5.0 מ'  מטר 1.000 303.00 303.00
  40.08.0054 הפחתה במחיר גדר למגרשי ספורט עבור גובה 3.0 מ' במקום 4.0 מ'  מטר 1.000 -107.00 -107.00
  40.08.0055 הפחתת מחיר לגדרות מסוגים שונים עבור גילוון בלבד ללא צביעה באבקה  מ"ר 1.000 -36.00 -36.00
  40.08.0056 תוספת למחיר גדרות , שערים ומעקות  מכל סוג  ובכל גובה בגין צמצום רווחים בין המוטות ל- 80 מ"מ במקום 100 מ"מ על פי תקן משרד העבודה / משרד החינוך  כולל גילוון וצביעה  מטר 1.000 80.00 80.00
  40.08.0057 גדר חסימה לרכב בגובה 45 ס"מ מצינור פלדה בקוטר "2 מוצב על תמיכות בקוטר "2 כל 2 מ' מבוססות בקרקע בעומק 40 ס"מ ע"י יסודות בטון  מטר 1.000 166.00 166.00
  שערים הערה
  40.08.0058 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.0 מ' לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית קומפ' 1.000 2,100.00 2,100.00
  40.08.0059 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.45 מ' לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית קומפ' 1.000 2,610.00 2,610.00
  40.08.0060 שער דו כנפי לרכב בגובה 2.0 מ' ברוחב 4.7 מ' לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי" או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית קומפ' 1.000 8,460.00 8,460.00
  40.08.0061 שער דו כנפי לרכב בגובה 2.0 מ' ברוחב 6.0 מ' לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי"  או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית קומפ' 1.000 10,800.00 10,800.00
  40.08.0062 שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי"  או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית  מ"ר 1.000 900.00 900.00
  40.08.0063 שער פשפש ברוחב 1.0 מ' נטו ובגובה 2.0 מ' מורכב בצמוד או בנפרד לשער הנ"ל עשוי מסגרת ואלכסוני חיזוק מצינורות פלדה מגולוונים וצבועים . על מסגרות השער תותקן בריתוך רשת פלדה 5/5 ס"מ . השער יכלול מעקם דו שיפועי בצורת האות "V" לרבות 4 חוטי תיל דוקרני , צירים , בריחים , מנעול תליה עם אוזן בעובי 13 מ"מ ,עמודים ויסודות . הכל לפי תכניות ואו הנחיות המפקח . כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  40.08.0064 שער נגרר במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע , מסילות וכל הנדרש מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי"  או ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית , ללא מנוע  מ"ר 1.000 1,800.00 1,800.00
  40.08.0065 תוספת מחיר עבור מנוע חשמלי לרבות חיבור לחשמל וכל הנדרש  יח' 1.000 3,500.00 3,500.00
  40.08.0066 תוספת מחיר עבור מנגנון פתיחה חשמלי לרבות "אינטרקום", חיבור לחשמל וכל הנדרש  יח' 1.000 300.00 300.00
  גדרות בטחון הערה
  40.08.0068 גדר רשת בגובה 1.2 מטר כולל עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3 מ', רשת מגולוונת 5X5 ס"מ , חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון  מטר 1.000 126.00 126.00
  40.08.0069 גדר רשת בגובה 1.8 מטר כולל עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3 מ', רשת מגולוונת 5X5 ס"מ , חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון  מטר 1.000 152.00 152.00
  40.08.0070 גדר רשת בגובה 2.4 מטר כולל עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3 מ', רשת מגולוונת 5X5 ס"מ , חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון  מטר 1.000 185.00 185.00
  40.08.0071 גדר בקר בגובה 1.2 מ' כולל עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 5 מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מגולוון כל 30 ס"מ  מטר 1.000 86.00 86.00
  40.08.0072 תוספת למחיר הגדר עבור כפוף דו שיפועי (V) ותלתל דוקרני  מטר 1.000 72.00 72.00
  40.08.0073 תוספת למחיר הגדר עבור עמודים מצינורות מגולוונים "2 במקום מברזל זווית . המדידה לפי אורך העמודים והתומכות  מטר 1.000 12.00 12.00
  שונות הערה
  40.08.0074 קורה מבטון מזויין ב-30 ברוחב 12-15ס"מ ובגובה 35-40 ס"מ טמונה ברובה בקרקע מתחת לגדר לרבות חפירה ואו חציבה וכל הדרוש  מטר 1.000 150.00 150.00
  40.08.0075 גדר זמנית ניידת מאיסכורית עשויה מפח גלי מגולוון וצבוע , בגובה 2 מטר ובאורך 2.1 מטר, מיוצבת על בסיסי כובד מאבן ממוחזרת כדוגמת OUTDOOR או ש"ע  מטר 1.000 563.00 563.00
  40.08.0076 מעקה מחסום זמני ממתכת מגולוונת , בגובה 1.1 מטר ובאורך 2.3 מטר עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית כדוגמת OUTDOOR או ש"ע  מטר 1.000 529.00 529.00
  40.08.0077 גדר פח איסכורית צבועה בתנור, בעובי 1.0 מ"מ ובגובה 2.5 מ', כולל עמודי RHS לתמיכה כל 2 מ', יסוד בטון לעמודים וחיבור הגדר לעמודים בברגים  מטר 1.000 243.00 243.00
  40.08.0078 גדר זמנית סביב אתר עבודה , עשויה מפח איסכורית צבועה בתנור, בעובי 1.0 מ"מ ובגובה 2.5 מ', כולל עמודים מברזל , הגדר תפורק ותפונה מאתר בגמר העבודה  מטר 1.000 88.00 88.00
  40.08.0079 בד פלריג עבה לכיסוי גדר, בגובה 1.1 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחיזוק הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול  מטר 1.000 25.00 25.00
  40.08.0080 בד פלריג עבה לכיסוי גדר, בגובה 1.6 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחיזוק הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול  מטר 1.000 35.00 35.00
  40.08.0081 בד פלריג עבה לכיסוי גדר, בגובה 2.0 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחיזוק הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול  מטר 1.000 50.00 50.00
  ריהוט גן    
  מחיר המוצרים השונים כוללים את כל המתואר במפרט היצרן לרבות הובלה, התקנה (בהעדר מפרט מתכנן) , ביסוס והחזרת השטח לקדמותו. כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור ספסלי מתכת / מתכת ועץ / מתכת ובטון כולל אישור מהנדס היכן שיידרש. הערה
  42.01.0001 ספסל מתכת ועץ דגם "אילון" / " אילון רגלי צינור" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 1,600.00 1,600.00
  42.01.0002 ספסל מתכת ועץ דגם "אלה" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 1,410.00 1,410.00
  42.01.0003 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "נעמן עם בסיסי אבן" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.5 מ'  יח' 1.000 1,500.00 1,500.00
  42.01.0004 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "נעמן עם בסיסי אבן" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 1,950.00 1,950.00
  42.01.0005 ספסל מתכת ועץ כדוגמת "לביא 170" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 170 ס"מ . מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 2,000.00 2,000.00
  42.01.0006 ספסל מתכת ועץ כדוגמת "לביא 70" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 70 ס"מ . מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0007 ספסל מתכת ועץ כדוגמת "גל ים 170" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 170 ס"מ . מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 2,470.00 2,470.00
  42.01.0008 ספסל מתכת ועץ כדוגמת "גל ים 70" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 70 ס"מ . מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 2,080.00 2,080.00
  42.01.0009 ספסל מתכת ועץ דגם "עדן" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.6 מ'  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0010  ספסל מתכת ועץ דגם "פלד" של "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 178/54 ס"מ  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0011 ספסל דגם "שזלונג שליו" של "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 143/60 ס"מ  יח' 1.000 4,800.00 4,800.00
  42.01.0012 ספסל מתכת ועץ דגם "מעגן נגיש" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.7 מ'  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0013 ספסל מתכת ועץ דגם "דולב עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 2.5 מ'  יח' 1.000 6,322.00 6,322.00
  42.01.0014 מושב מתכת ועץ דגם "נחליאלי" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,700.00 1,700.00
  42.01.0015 ספסל מתכת דגם "נעמן רגלי צינור" / "נען" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.5-1.8 מ'  יח' 1.000 2,150.00 2,150.00
  42.01.0016 ספסל מתכת דגם "נעמן רגלי צינור" / "נען" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 2,000.00 2,000.00
  42.01.0017 ספסל מתכת דגם "נעמן מתכת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.5 מ'  יח' 1.000 1,700.00 1,700.00
  42.01.0018 ספסל מתכת דגם "נעמן עם מסעדי יד" (מונמך יחסית ל"נעמן מתכת" ומותאם נגישות לנכים) של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.5 מ'  יח' 1.000 2,150.00 2,150.00
  42.01.0019 ספסל מתכת דגם "נעמן מתכת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0020 ספסל מתכת דגם "נעמן עם מסעדי יד" (מונמך יחסית ל"נעמן מתכת" ומותאם נגישות לנכים) של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0021 ספסל מתכת דגם "ניר" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,700.00 2,700.00
  42.01.0022 ספסל מתכת דגם "ניר בדיד" של "שחם אריכא" או ש"ע ברוחב 50 ס"מ  יח' 1.000 900.00 900.00
  42.01.0023 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף דגם "נועם" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 2.1 מ'  יח' 1.000 4,100.00 4,100.00
  42.01.0024 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "דלתון" (מותאם נגישות לנכים) / "נועם עם מסעד יד" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 3,330.00 3,330.00
  42.01.0025 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0026 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אינטל" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.5 מ'  יח' 1.000 3,100.00 3,100.00
  42.01.0027 ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "מסגרת גלעד" של "שחם אריכא" או ש"ע, כולל ארבע רגליים מבטון במידות 45/45/40 ס"מ. אורך כל מושב (צלע) 1.8 מ'  יח' 1.000 7,100.00 7,100.00
  42.01.0028 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "מלבורן" עם משענת גב  של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 120 ס"מ  יח' 1.000 2,670.00 2,670.00
  42.01.0029 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "מלבורן" עם משענת גב של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 170 ס"מ  יח' 1.000 2,790.00 2,790.00
  42.01.0030 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "ברצלונה" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 60 ס"מ  יח' 1.000 1,820.00 1,820.00
  42.01.0031 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "ברצלונה" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 120 ס"מ  יח' 1.000 1,890.00 1,890.00
  42.01.0032 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "ברצלונה" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 170 ס"מ  יח' 1.000 1,950.00 1,950.00
  42.01.0033 ספסל בגמר מתכת ועץ דגם "אוסטין" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 195 ס"מ  יח' 1.000 1,330.00 1,330.00
  42.01.0034 ספסל בגמר מתכת ועץ אורן דגם "סידני" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 150 ס"מ  יח' 1.000 3,360.00 3,360.00
  42.01.0035 ספסל בגמר מתכת ועץ אורן דגם "מונטנה" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 150 ס"מ  יח' 1.000 3,680.00 3,680.00
  42.01.0036 ספסל דגם "אביב" תוצרת "הדס" או ש"ע רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,630.00 2,630.00
  42.01.0037 ספסל דגם "אגם" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 2,110.00 2,110.00
  42.01.0038 ספסל דגם "אופק" ללא משענת תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 6,060.00 6,060.00
  42.01.0039 ספסל דגם "אופק" משענת חדה תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 7,230.00 7,230.00
  42.01.0040 ספסל דגם "אופק" למשענת כהה תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 7,230.00 7,230.00
  42.01.0041 ספסל דגם "אורנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 1,630.00 1,630.00
  42.01.0042 ספסל דגם "אורנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ'  יח' 1.000 1,490.00 1,490.00
  42.01.0043 ספסל דגם "אורנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ'  יח' 1.000 1,290.00 1,290.00
  42.01.0044 ספסל דגם "אורנית" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.9 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

   

   יח' 1.000 1,740.00 1,740.00
  42.01.0045 ספסל דגם "אורנית" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,640.00 1,640.00
  42.01.0046 ספסל דגם "אורנית" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,540.00 1,540.00
  42.01.0047 מושב בודד דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.5 מ'  יח' 1.000 1,460.00 1,460.00
  42.01.0048 ספסל דגם "ברצלונה 3" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ',  יח' 1.000 1,870.00 1,870.00
  42.01.0049 ספסל דגם "ברצלונה 3" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ'  יח' 1.000 1,670.00 1,670.00
  42.01.0050 ספסל דגם "ברצלונה 3" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ'

   

   

   יח' 1.000 1,530.00 1,530.00
  42.01.0051 ספסל דגם "ברצלונה 3" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,970.00 1,970.00
  42.01.0052 ספסל דגם "ברצלונה 3" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,770.00 1,770.00
  42.01.0053 ספסל דגם "ברצלונה 3" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

   

   

   יח' 1.000 1,630.00 1,630.00
  42.01.0054 ספסל דגם "ברצלונה 4" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 1,870.00 1,870.00
  42.01.0055 ספסל דגם "ברצלונה 4" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ'  יח' 1.000 1,690.00 1,690.00
  42.01.0056 ספסל דגם "ברצלונה 4" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ'  יח' 1.000 1,590.00 1,590.00
  42.01.0057 ספסל דגם "ברצלונה 4" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,040.00 2,040.00
  42.01.0058 ספסל דגם "ברצלונה 4" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,840.00 1,840.00
  42.01.0059 ספסל דגם "ברצלונה 4" עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,730.00 1,730.00
  42.01.0060 ספסל דגם "גושני"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה, באורך 3.0 מ'  יח' 1.000 8,480.00 8,480.00
  42.01.0061 ספסל דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 2 מ'  יח' 1.000 1,720.00 1,720.00
  42.01.0062 ספסל דגם "גלילה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 1,460.00 1,460.00
  42.01.0063 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,280.00 2,280.00
  42.01.0064 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ'  יח' 1.000 2,080.00 2,080.00
  42.01.0065 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ'  יח' 1.000 1,880.00 1,880.00
  42.01.0066 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,980.00 2,980.00
  42.01.0067 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ'  יח' 1.000 2,780.00 2,780.00
  42.01.0068 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ'  יח' 1.000 2,680.00 2,680.00
  42.01.0069 ספסל דגם "טורונטו"  עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,480.00 2,480.00
  42.01.0070 ספסל דגם "טורונטו"  עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,280.00 2,280.00
  42.01.0071 ספסל דגם "טורונטו"  עם מסעד יד תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,080.00 2,080.00
  42.01.0072 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 3,180.00 3,180.00
  42.01.0073 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,980.00 2,980.00
  42.01.0074 ספסל דגם "טורונטו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,880.00 2,880.00
  42.01.0075 ספסל דגם "יהלום"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,370.00 2,370.00
  42.01.0076 ספסל דגם "ירוחם"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה,באורך 4 מ'  יח' 1.000 12,140.00 12,140.00
  42.01.0077 ספסל דגם "ירח"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 3,410.00 3,410.00
  42.01.0078 ספסל דגם "מגן" תוצרת "הדס" או ש"ע רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 1,590.00 1,590.00
  42.01.0079 ספסל דגם "מור" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 2 מ'  יח' 1.000 2,370.00 2,370.00
  42.01.0080 ספסל דגם "מורן"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה, באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,370.00 2,370.00
  42.01.0081 ספסל דגם "נווה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.9 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,840.00 1,840.00
  42.01.0082 ספסל דגם "נווה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,640.00 1,640.00
  42.01.0083 ספסל דגם "נווה"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,540.00 1,540.00
  42.01.0084 ספסל דגם "נמל"  תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL נמושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי בחירה, באורך 3.0 מ'  יח' 1.000 6,880.00 6,880.00
  42.01.0085 ספסל דגם "סאן"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת ALR בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 2,130.00 2,130.00
  42.01.0086 ספסל דגם "סאן"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת ALR בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.2 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,930.00 1,930.00
  42.01.0087 ספסל דגם "סאן"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת ALR בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 0.6 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,730.00 1,730.00
  42.01.0088 ספסל דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,690.00 1,690.00
  42.01.0089 ספסל דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 1.8 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,840.00 1,840.00
  42.01.0090 ספסל דגם "עתיד" "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, באורך 2.0 מ'  יח' 1.000 3,420.00 3,420.00
  42.01.0091 ספסל דגם "קרן" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL , באורך 2.0 מ', מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 1,590.00 1,590.00
  42.01.0092 ספסל דגם "רומי"  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה , רגליים ושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת LRA בצביעה אלקטרוסטטית בתנור באורך 1.8 מ',  יח' 1.000 1,434.00 1,434.00
  42.01.0093 ספסל עץ דגם "ריאו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור גוון לפי בחירה, באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 2,045.00 2,045.00
  42.01.0094 ספסל דגם "תיכון" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת, כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL, מושב מלוחות עץ סוג לפי בחירה, באורך 3.0 מ'

   

   

   יח' 1.000 4,760.00 4,760.00
  42.01.0095 ספסל בצורת פסנתר, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מקונס' עץ אורן מהוקצע ומחוטא, לרבות חיפוי בלוחות עץ איפאה  יח' 1.000 1,340.00 1,340.00
  42.01.0096 ספסל דגם "שומרון" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, במידות 45/180 ס"מ , עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור, מחופה בעץ אורן פיני סוג 5  יח' 1.000 1,890.00 1,890.00
  42.01.0097 ספסל עגול סביב עץ קוטר חיצוני 2 מטר העשוי מברזל מגלוון ולוחות עץ אורן בחתך 150X50  יח' 1.000 9,700.00 9,700.00
  42.01.0098 מושב בודד דגם "סייסטה" עם מסעד יד תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,186.00 1,186.00
  42.01.0099 מושב בודד דגם "סייסטה"  תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,095.00 1,095.00
  42.01.0100 מושב בודד דגם "בר גפן ללא משענת" תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,940.00 1,940.00
  42.01.0101 מושב בודד דגם "בר גפן" ללא משענת תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת  יח' 1.000 2,330.00 2,330.00
  42.01.0102 ספסל מתכת ועץ כדוגמת  "ברצלונה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 180/62/83 ס"מ.  יח' 1.000 1,735.00 1,735.00
  42.01.0103 ספסל מתכת ועץ  עם מסעדי יד דגם "זאוס יציקה", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 178/69/85 ס"מ.  יח' 1.000 2,805.00 2,805.00
  42.01.0104 ספסל מתכת ועץ עם מסעדי יד דגם "יובל" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 185/65/80 ס"מ.  יח' 1.000 3,060.00 3,060.00
  42.01.0105 ספסל מתכת ועץ עם מסעדי יד דגם "גיא" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 180/69/79 ס"מ.  יח' 1.000 2,555.00 2,555.00
  42.01.0106 ספסל מתכת ועץ עם מסעדי יד דגם "עלמה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 180/63/79 ס"מ .  יח' 1.000 2,222.00 2,222.00
  42.01.0107 ספסל מתכת עם מסעדי יד דגם "עדי" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 192/63/79 ס"מ .  יח' 1.000 1,775.00 1,775.00
  42.01.0108 ספסל מתכת עם מסעדי יד דגם "ברק" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע במידות 192/63/79 ס"מ.  יח' 1.000 2,135.00 2,135.00
  42.01.0109 ספסל מתכת עם מסעדי יד דגם "פלג" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 182/67/76 ס"מ.  יח' 1.000 2,830.00 2,830.00
  42.01.0110 ספסל מתכת ועץ  גושני מק"ט 955 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 3,150.00 3,150.00
  42.01.0111 ספסל כיתה +מושב למורה מק"ט 913 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 15,900.00 15,900.00
  42.01.0112 ספסל עץ  גושני 2 רגלים אורך 1.8 מ' מק"ט 120 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 1,230.00 1,230.00
  42.01.0113 ספסל עץ  גושני "מונגש"  2 רגלים אורך 1.8 מ' מק"ט 121 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 1,370.00 1,370.00
  42.01.0114 ספסל עץ  מקורה במידות 1.8/1.8/2.35 מ' מק"ט 122 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 35,100.00 35,100.00
  42.01.0115 ספסל עץ דגם בריטניה גושני עץ 7 מק"ט 123 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.01.0116 ספסל דגם "Delta" עשוי ממתכת בשילוב עץ "איפאה", חד מושבי ברוחב 70 ס"מ ביבוא חב' בריאות ונוחות (תוצרת Benito) או ש"ע  יח' 1.000 2,220.00 2,220.00
  42.01.0117 ספסל דגם "Delta" עשוי ממתכת בשילוב עץ "איפאה", דו מושבי ברוחב 180 ס"מ ביבוא חב' בריאות ונוחות (תוצרת Benito) או ש"ע  יח' 1.000 2,740.00 2,740.00
  42.01.0118 ספסל דגם "Delta" עשוי ממתכת בשילוב עץ "איפאה", תלת מושבי ברוחב 300 ס"מ ביבוא חב' בריאות ונוחות (תוצרת Benito) או ש"ע  יח' 1.000 4,410.00 4,410.00
  42.01.0119 ספסל מתכת ועץ דגם נירית תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 195 ס"מ  יח' 1.000 1,190.00 1,190.00
  42.01.0120 ספסל מתכת ועץ דגם נירית עם מסעדי יד תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  אורך 195 ס"מ  יח' 1.000 1,400.00 1,400.00
  42.01.0121 ספסל מתכת ועץ דגם נירית כפול תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 195 ס"מ  יח' 1.000 2,240.00 2,240.00
  42.01.0122 ספסל מתכת ועץ דגם גלית או דגם תומר או דגם עמית  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 170-160 ס"מ  יח' 1.000 1,860.00 1,860.00
  42.01.0123 ספסל מתכת ועץ דגם שירית או דגם תמיר תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 195 ס"מ  יח' 1.000 1,320.00 1,320.00
  42.01.0124 ספסל מתכת ועץ דגם ברצלונה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 140 ס"מ  יח' 1.000 2,030.00 2,030.00
  42.01.0125 ספסל מתכת ועץ דגם מדריד או דגם אלרואי תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 150 ס"מ  יח' 1.000 3,050.00 3,050.00
  42.01.0126 ספסל מתכת ועץ דגם מדריד ללא משענת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 150 ס"מ  יח' 1.000 2,240.00 2,240.00
  42.01.0127 ספסל מתכת ועץ דגם ברצלונה משופר תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 140 ס"מ  יח' 1.000 2,440.00 2,440.00
  42.01.0128 ספסל מתכת ועץ דגם חוה או דגם איילת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 170 ס"מ  יח' 1.000 2,000.00 2,000.00
  42.01.0129 ספסל מתכת ועץ דגם ספיר תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 160 ס"מ  יח' 1.000 1,600.00 1,600.00
  42.01.0130 ספסל מתכת ועץ דגם רן או דגם קווינס באורך 200 ס"מ  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0131 ספסל תל אביב ללא גב מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 1,420.00 1,420.00
  42.01.0132 ספסל תל אביב מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 1,930.00 1,930.00
  42.01.0133 ספסל תל אביב  מפח מנוקב עם מסעדי יד תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 2,170.00 2,170.00
  42.01.0134 ספסל תלת מושבי מפח מנוקב  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 2,030.00 2,030.00
  42.01.0135 ספסל טוקיו מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 150 ס"מ  יח' 1.000 1,730.00 1,730.00
  42.01.0136 ספסל אמנון או דגם אופק  מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 150 ס"מ  יח' 1.000 2,440.00 2,440.00
  42.01.0137 ספסל לאונרדו או דגם גבע רגל עגולה ממתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 2,440.00 2,440.00
  42.01.0138 ספסל חוה מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 1,870.00 1,870.00
  42.01.0139 ספסל שוהם מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 180 ס"מ

   

   

   

   יח' 1.000 2,390.00 2,390.00
  ספסלי עץ ובטון הערה
  42.01.0140 ספסל בטון ועץ בגמר חשוף / גרנוליט / מרקם אבן דגם "אילן" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.9 מ'  יח' 1.000 2,220.00 2,220.00
  42.01.0141 ספסל בטון ועץ בגמר חשוף / בטון לבן / גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,010.00 2,010.00
  42.01.0142 ספסל בטון ועץ  דגם "אפק עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,350.00 2,350.00
  42.01.0143 ספסל בטון ועץ  דגם "אפק עץ עם משענת ומסד יד" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'ד  יח' 1.000 2,750.00 2,750.00
  42.01.0144 ספסל בטון ועץ דגם "זהר עם מושב עץ" באורך 1 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,010.00 3,010.00
  42.01.0145 ספסל  בטון ועץ דגם "זהר עם מושב עץ" באורך 1.5 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,850.00 4,850.00
  42.01.0146 ספסל בטון ועץ דגם "זהר עם מושב עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 2 מ'  יח' 1.000 5,130.00 5,130.00
  42.01.0147 ספסל בטון ועץ דגם "זהר עם מושב ומשענת עץ" באורך 1 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,690.00 3,690.00
  42.01.0148 ספסל בטון ועץ דגם "זהר עם מושב ומשענת עץ" באורך 1.5 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,370.00 5,370.00
  42.01.0149 ספסל בטון ועץ דגם "זהר עם מושב ומשענת עץ" באורך 2 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,680.00 5,680.00
  42.01.0150 ספסל בטון ועץ  דגם "נגב עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.7 מ'  יח' 1.000 3,700.00 3,700.00
  42.01.0151 ספסל בטון ועץ  דגם "נגב עם מושב ומשענת עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.7 מ'  יח' 1.000 4,150.00 4,150.00
  42.01.0152 ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן דגם "חוצות" ללא משענת של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 2,410.00 2,410.00
  42.01.0153 ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן דגם "חוצות" עם בסיס ומשענת של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 200 ס"מ  יח' 1.000 5,530.00 5,530.00
  42.01.0154 ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן דגם "חוצות" עם בסיס של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 200 ס"מ  יח' 1.000 4,650.00 4,650.00
  42.01.0155 ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אקזוטי קשה דגם "1603 ELEMENTS" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 5,610.00 5,610.00
  42.01.0156 ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן דגם "מגדיאל" עם מושב עץ של "אקרשטיין" או ש"ע באורך 300 ס"מ  יח' 1.000 7,990.00 7,990.00
  42.01.0157 מושב בגמר בטון ועץ אורן  דגם "מושב ביתן זוגי" של "אקרשטיין" או ש"ע אורך 100 ס"מ  יח' 1.000 3,430.00 3,430.00
  42.01.0158 מושב בגמר בטון ועץ אורן  דגם "מושב ביתן בודד" של "אקרשטיין" או ש"ע אורך 75 ס"מ  יח' 1.000 2,832.00 2,832.00
  42.01.0159 מושב בגמר מתכת ועץ אורן דגם "ג'מייקה" פח ועץ קוטר 100 ס"מ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 6,360.00 6,360.00
  42.01.0160 מושב בגמר מתכת ועץ אורן דגם "ג'מייקה" פח ועץ קוטר 200 ס"מ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 14,780.00 14,780.00
  42.01.0161 מושב בגמר בטון ועץ אורן דגם "ג'מייקה" בטון ועץ קוטר 100 ס"מ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 7,750.00 7,750.00
  42.01.0162 מושב בגמר בטון ועץ אורן דגם "ג'מייקה" בטון ועץ קוטר 200 ס"מ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 16,390.00 16,390.00
  42.01.0163 ספסל דגם "גומה פינה עם מושב עץ" מק"ט RG-51-W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 90 ס"מ  יח' 1.000 2,780.00 2,780.00
  42.01.0164 ספסל בטון דגם "גומה קו עם מושב עץ" מק"ט RG-52-W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 90 ס"מ  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0165 ספסל בטון דגם "גומה קוביה עם מושב עץ" מק"ט RG-53-W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 45 ס"מ  יח' 1.000 1,800.00 1,800.00
  42.01.0166 ספסל בטון דגם "גומה קוביה עם מושב עץ ומשענת גב" מק"ט RG-53-W של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 45 ס"מ  יח' 1.000 2,610.00 2,610.00
  42.01.0167 ספסל בטון ועץ דגם "ספסל תבור משולב עץ " מק"ט RG-15 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1.83 מ'  יח' 1.000 2,700.00 2,700.00
  42.01.0168 ספסל בטון ועץ דגם "ספסל תבור משולב עם עץ ומשענת" מק"ט RG-15-1 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1.83 מ'  יח' 1.000 3,210.00 3,210.00
  42.01.0169 ספסל עם מסעדי יד דגם "משוט עץ עם משענת" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, רגלי הספסל עשויות מבטון טרום, מושב ומשענת הספסל עשויים מלוחות עץ גושני ומסעדי היד מפח מגולוון צבוע בתנור  יח' 1.000 3,130.00 3,130.00
  42.01.0170 ספסל מלבני מבטון אדריכלי דגם "משוט מתכת" ללא משענת וידיות, תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 170/45/45 ס"מ, יציקת בטון בגוון אפור בשילוב פח מגולוון מנוקב צבוע בתנור  יח' 1.000 2,310.00 2,310.00
  ספסלי בטון הערה
  42.01.0171 ספסל בטון דגם "זהר" באורך 1.5 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,300.00 2,300.00
  42.01.0172 ספסל בטון דגם "זהר" באורך 2 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,480.00 2,480.00
  42.01.0173 ספסל בטון דגם "זהר קשת"  באורך 3.5 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,480.00 2,480.00
  42.01.0174 ספסל  בטון דגם "זהר קשת" באורך 2 מ' של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,480.00 2,480.00
  42.01.0175 ספסל בטון דגם "זהר פינה" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,890.00 1,890.00
  42.01.0176 ספסל בטון דגם "נגב בטון" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.6 מ'  יח' 1.000 1,700.00 1,700.00
  42.01.0177 ספסל  בטון דגם נגב בטון עם משענת ומסד יד" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.6 מ'  יח' 1.000 2,680.00 2,680.00
  42.01.0178 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב קצר  " של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 70 ס"מ  יח' 1.000 2,030.00 2,030.00
  42.01.0179 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב קצר עם משענת " של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 70 ס"מ  יח' 1.000 2,510.00 2,510.00
  42.01.0180 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב " של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 2,690.00 2,690.00
  42.01.0181 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב עם חיפוי עץ " של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 3,870.00 3,870.00
  42.01.0182 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב כפול" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 4,580.00 4,580.00
  42.01.0183 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב כפול עם חיפוי עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 6,950.00 6,950.00
  42.01.0184 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 3,870.00 3,870.00
  42.01.0185 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אביב עם חיפוי עץ ומשענת " של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 4,400.00 4,400.00
  42.01.0186 ספסל בטון כדוגמת "סיאסטה" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 270 ס"מ  יח' 1.000 5,590.00 5,590.00
  42.01.0187 ספסל בטון כדוגמת "אל רום עם משענת" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 142 ס"מ  יח' 1.000 4,380.00 4,380.00
  42.01.0188 ספסל בטון כדוגמת "אל רום" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 142 ס"מ  יח' 1.000 2,780.00 2,780.00
  42.01.0189 ספסל בטון כדוגמת "נחשול" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 160 ס"מ  יח' 1.000 3,280.00 3,280.00
  42.01.0190 ספסל בטון כדוגמת "נחשול עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 160 ס"מ  יח' 1.000 3,210.00 3,210.00
  42.01.0191 ספסל בטון כדוגמת "נחשול עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 60 ס"מ  יח' 1.000 2,700.00 2,700.00
  42.01.0192 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "קשתי עם משענת" של "שחם אריכא" או "ספסל 150 בתוספת גב" של "איטונג" או ש"ע באורך 1.6 מ'  יח' 1.000 2,450.00 2,450.00
  42.01.0193 ספסל בטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "מרגלית" / "קשתי" של "שחם אריכא" או "ספסל 150" של "איטונג" או ש"ע באורך 1.6 מ'  יח' 1.000 1,500.00 1,500.00
  42.01.0194 פוף דגם "נגה עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע  קוטר 69 ס"מ, גובה 64 ס"מ  יח' 1.000 2,500.00 2,500.00
  42.01.0195 פוף\שלחן דגם "נגה סולארי" של "שחם אריכא" או ש"ע,קוטר 69 ס"מ, גובה 42 ס"מ  יח' 1.000 6,900.00 6,900.00
  42.01.0196 פוף דגם "נגה ללא משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע  קוטר 69 ס"מ, גובה 43 ס"מ  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0197 ספסל דגם "נגה עם משענת" של "שחם אריכא" או ש"ע, אורך משטח הישיבה 88 ס"מ, גובה 76 ס"מ, רוחב 102 ס"מ  יח' 1.000 3,480.00 3,480.00
  42.01.0198 מושב בטון ועץ דגם "נגה עץ עם משענת " של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,680.00 4,680.00
  42.01.0199 מושב בטון  דגם "נגה"  של "שחם אריכא" או ש"ע קוטר 102 ס"מ, גובה 40 ס"מ  יח' 1.000 3,000.00 3,000.00
  42.01.0200 ספסל בטון דגם "ברקת" של "שחם אריכא" או ש"ע, אורך 229 ס"מ  יח' 1.000 3,200.00 3,200.00
  42.01.0201 ספסל בטון דגם "חלוקים" אורך 250 ס"מ של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,640.00 5,640.00
  42.01.0202 ספסל בטון דגם "חלוקים" אורך 220 ס"מ של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,500.00 4,500.00
  42.01.0203 ספסל בטון דגם "חלוקים" אורך 160 ס"מ של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,700.00 3,700.00
  42.01.0204 ספסל בטון דגם"קוביות קסם" של של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0205 ספסל בטון ועץ דגם"קוביות קסם עץ " של של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,940.00 2,940.00
  42.01.0206 מושב  דגם "חמה" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,700.00 4,700.00
  42.01.0207 ספסל בטון ומתכת כדוגמת "קארדו עם משענת" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 4,560.00 4,560.00
  42.01.0208 ספסל בטון ומתכת כדוגמת "קארדו" או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך 180 ס"מ  יח' 1.000 2,910.00 2,910.00
  42.01.0209 ספסל בגמר בטון אדריכלי דגם "ח' מתומן מעוגל" של "אקרשטיין" או ש"ע רדיוס פנימי 0.77 מ'.כמות יחי' במעגל – 8 יח'.  יח' 1.000 930.00 930.00
  42.01.0210 מושב פוף  SKY בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין דגם "3201 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 2,250.00 2,250.00
  42.01.0211 מושב פוף SKY בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין דגם "1007 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 2,220.00 2,220.00
  42.01.0212 כסא שרפרף SKY בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין דגם "7001 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 2,040.00 2,040.00
  42.01.0213 כורסת שיזוף בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין ועץ אקזוטי קשה דגם "6002 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע אורך 112 ס"מ  יח' 1.000 4,730.00 4,730.00
  42.01.0214 כורסת שיזוף בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין ועץ אקזוטי קשה דגם "6003 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע אורך 170 ס"מ  יח' 1.000 6,670.00 6,670.00
  42.01.0215 כורסת בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין ועץ אקזוטי קשה דגם "9003 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 3,730.00 3,730.00
  42.01.0216 כיסא בר בגמר בטון אדריכלי  דגם "2001 ROCCO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 3,250.00 3,250.00
  42.01.0217 ספסל בטון דגם "כרמים 100" מק"ט RG-54 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1 מ'  יח' 1.000 3,210.00 3,210.00
  42.01.0218 ספסל בטון דגם "כרמים 200" מק"ט RG-55 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 2 מטר  יח' 1.000 3,490.00 3,490.00
  42.01.0219 ספסל בטון דגם "כרמים 200" עם משענת גב מק"ט RG-55-1 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 2 מטר  יח' 1.000 4,800.00 4,800.00
  42.01.0220 ספסל בטון דגם "הילולי כרמים"  מק"ט RG-56 של "ולפמן" או ש"ע בגמר אפור/גוון כלשהו  יח' 1.000 5,400.00 5,400.00
  42.01.0221 ספסל בטון בגמר אפור/גוון כלשהו דגם "שולחן כרמים "  מק"ט RG-57 של "ולפמן" או שו"ע במידות 200\90\75 ס"מ  יח' 1.000 5,500.00 5,500.00
  42.01.0222 מושב בטון דגם "ענבל" מק"ט RG-3 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 84\70\42 ס"מ  יח' 1.000 3,160.00 3,160.00
  42.01.0223 מושב בטון דגם "ענבל עם משענת גב" מק"ט RG-4 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 84\70\72 ס"מ  יח' 1.000 3,300.00 3,300.00
  42.01.0224 ספסל בטון דגם "גיאומטרי קווי" מק"ט RG-60 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1.96 מטר  יח' 1.000 4,800.00 4,800.00
  42.01.0225 ספסל בטון דגם "גיאומטרי זויתי" מק"ט RG-61 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1.78 מטר  יח' 1.000 8,730.00 8,730.00
  42.01.0226 ספסל בטון כלשהו דגם "גומה פינה" מק"ט RG-51 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 90 ס"מ  יח' 1.000 1,590.00 1,590.00
  42.01.0227 ספסל בטון דגם "גומה קו" מק"ט RG-52 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 90 ס"מ  יח' 1.000 1,500.00 1,500.00
  42.01.0228 ספסל בטון דגם "גומה קוביה" מק"ט RG-53 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 45 ס"מ  יח' 1.000 1,280.00 1,280.00
  42.01.0229 ספסל מבטון דגם "שרונה" מק"ט RG-30 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 2.20 מ'  יח' 1.000 3,100.00 3,100.00
  42.01.0230 משענת גב מבטון לספסל דגם "שרונה" מק"ט RG-30-1 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 1.05 מ'  יח' 1.000 1,010.00 1,010.00
  42.01.0231 ספסל מבטון דגם "שרונה עם משענת עץ" מק"ט RG-31-1 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובאורך 2.20 מטר  יח' 1.000 5,810.00 5,810.00
  42.01.0232 ספסל בטון דגם "ספסל תבור מעגל" מק"ט RG-13-280 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו,קוטר פנימי 280 ס"מ (כל יח' 1/4 מעגל)  יח' 1.000 3,600.00 3,600.00
  42.01.0233 ספסל בטון דגם "ספסל תבור מעגל" מק"ט RG-13-450 בגמר אפור/גוון כלשהו, קוטר פנימי 450 ס"מ כל יח' 1/6 מעגל של "ולפמן" או שו"ע  יח' 1.000 3,600.00 3,600.00
  42.01.0234 ספסל בטון דגם "ספסל תבור מעגל" מק"ט RG-13-880 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו, קוטר פנימי 880 ס"מ 12 יחידות במעגל  יח' 1.000 3,600.00 3,600.00
  42.01.0235 ספסל בטון דגם "ספסל תבור 90" מק"ט RG-12  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 90\50\45 ס"מ  יח' 1.000 2,810.00 2,810.00
  42.01.0236 ספסל בטון דגם "ספסל תבור קו" מק"ט RG-11-120 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 120\50\45 ס"מ  יח' 1.000 2,810.00 2,810.00
  42.01.0237 ספסל בטון דגם "ספסל תבור קו" מק"ט RG-11-200 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/גוון כלשהו ובמידות 200\50\45 ס"מ  יח' 1.000 3,950.00 3,950.00
  42.01.0238 ספסל בטון דגם "ספסל תבור קו" מק"ט RG-11-200 של "ולפמן" או שו"ע במידות 200\50\60 ס"מ  יח' 1.000 4,190.00 4,190.00
  42.01.0239 ספסל מבטון ומתכת עם מסעדי יד דגם "משוט מתכת עם משענת" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 3,135.00 3,135.00
  42.01.0240 ספסל מלבני מבטון אדריכלי דגם "משוט בטון" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 170/45/45 ס"מ  יח' 1.000 2,555.00 2,555.00
  42.01.0241 ספסל מלבני מבטון אדריכלי בשילוב עץ גושני דגם "משוט עץ" ללא משענת וידיות, תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 170/45/45 ס"מ.  יח' 1.000 2,310.00 2,310.00
  42.01.0242 תוספת למחיר ספסל מכל סוג שהוא עבור מסעד יד (אלא אם ניכתב בסעיף שהמחיר כולל)  יח' 1.000 300.00 300.00
  42.01.0243 תוספת למחיר ספסלי מתכת עבור צבע מטאלי עפ"י קטלוג RAL  יח' 1.000 77.00 77.00
  42.01.0244 תוספת לספסלים עבור שימוש בצבע אטום  יח' 1.000 440.00 440.00
  אשפתונים הערה
  42.01.0245 אשפתון עגול דגם "אור" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת,  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

   

   יח' 1.000 1,170.00 1,170.00
  42.01.0246 אשפתון דגם "אורן" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע שלדה ממתכת מגולוונת, חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL פח פנימי מגולוון בנפח 35 ליטר.  יח' 1.000 767.00 767.00
  42.01.0247 אשפתון עגול דגם "בת ים" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 1,170.00 1,170.00
  42.01.0248 אשפתון עגול דגם "בת ים" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 90 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 1,845.00 1,845.00
  42.01.0249 אשפתון דגם "גומא" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מבטון אדריכלי בגוונים לפי בחירה לרבות מכסה/ מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי מגולוון בנפח 65 ליטר.  יח' 1.000 1,650.00 1,650.00
  42.01.0250 אשפתון מרובע דגם "גלבוע" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מנוקבת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 1,144.00 1,144.00
  42.01.0251 אשפתון עגול דגם "ורד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע מתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר  יח' 1.000 975.00 975.00
  42.01.0252 אשפתון מרובע דגם "טל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בנפח 70 ליטר, עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת מנירוסטה, חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, פח פנימי מגולוון בנפח 70 ליטר, ניתן לקבל עם צוקל  יח' 1.000 1,845.00 1,845.00
  42.01.0253 אשפתון מרובע דגם "טל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בנפח 60 ליטר, עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת מנירוסטה, חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, פח פנימי מגולוון בנפח 70 ליטר, ניתן לקבל עם צוקל  יח' 1.000 1,495.00 1,495.00
  42.01.0254 אשפתון תלוי על קיר דגם "ירח" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 25 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 845.00 845.00
  42.01.0255 אשפתון עגול דגם "כלנית" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע , ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת  RAL, לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 100 ליטר, כולל דלת צירים ואפשרות נעילה, מאפרה  יח' 1.000 1,807.00 1,807.00
  42.01.0256 אשפתון דגם "לורד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע שלדה מיציקת ברזל גוון לפי בחירה ממניפת RAL, חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר, מאפרה/ מכסה נירוסטה  יח' 1.000 1,040.00 1,040.00
  42.01.0257 אשפתון מרובע דגם "מדריד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת  מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 100 ליטר כולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר כולל דלת צירים ואפשרות נעילה  יח' 1.000 1,755.00 1,755.00
  42.01.0258 אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות בסיס בטון אדריכלי, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  ליטר  יח' 1.000 1,156.00 1,156.00
  42.01.0259 אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות קיבוע על פלטה, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  ליטר  יח' 1.000 910.00 910.00
  42.01.0260 אשפתון דגם "מרקיז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר 50 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות רגל צינור, שלדה ממתכת מגולוונת, מיכל פנימי מגולוון בנפח 40  ליטר  יח' 1.000 845.00 845.00
  42.01.0261 אשפתון עגול דגם "ספייס" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי ממתכת מגולוונת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת  RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מכסה עליון הכולל פתח לפסולת ומאפרה כולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 1,365.00 1,365.00
  42.01.0262 אשפתון עגול דגם "עמק" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת מנוקבת, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר הקשור באמצעות שרשרת לגוף האשפתון, מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר  יח' 1.000 910.00 910.00
  42.01.0263 אשפתון דגם "פריז" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה ממתכת מגולוונת/ נירוסטה, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , RAL מיכל פנימי מגולוון בנפח 55  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים  יח' 1.000 1,430.00 1,430.00
  42.01.0264 אשפתון דגם "פריז מטרו" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה ממתכת מגולוונת/ נירוסטה, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , RAL מיכל פנימי מגולוון בנפח 55  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים  יח' 1.000 1,625.00 1,625.00
  42.01.0265 אשפתון דגם "תומר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מבטון אדריכלי בגוונים לפי בחירה לרבות מכסה/ מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי מגולוון בנפח 65 ליטר.  יח' 1.000 1,495.00 1,495.00
  42.01.0266 מאפרה דגם "הדס" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת ונירוסטה, כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL, קיבולת 4.8 ליטר  יח' 1.000 877.50 877.50
  42.01.0267 אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון עד 50 ליטר, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 380.00 380.00
  42.01.0268 אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון מעל 50 ליטר, תוצרת חב' "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 320.00 320.00
  42.01.0269 אשפתון מתכת דגם "סורג" עם בסיס בטון / צינור מתכת הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,500.00 1,500.00
  42.01.0270 אשפתון מתכת דגם "סיפן" עם בסיס בטון / צינור מתכת הכולל מכסה מבטון ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,140.00 1,140.00
  42.01.0271 אשפתון מתכת דגם "סיפן" עם מכסה על בסיס בטון / צינור מתכת הכולל מיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,100.00 1,100.00
  42.01.0272 אשפתון מתכת ובטון דגם "יסמין" על בסיס בטון הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,400.00 1,400.00
  42.01.0273 אשפתון מתכת ובטון דגם "כרכום מתכת" על בסיס בטון הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 990.00 990.00
  42.01.0274 אשפתון עץ ובטון דגם "תמר" הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.01.0275 אשפתון עץ ובטון דגם "לוטוס עץ" הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,290.00 1,290.00
  42.01.0276 אשפתון בטון דגם "לוטוס 75" בגמר חשוף / גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,110.00 1,110.00
  42.01.0277 אשפתון בטון דגם  "רותם 75"  בגמר חשוף / גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,130.00 1,130.00
  42.01.0278 אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל פלסטי" בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.01.0279 אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל מתכת" בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,400.00 1,400.00
  42.01.0280 אשפתון מתכת כדוגמת "גל ים"  של "שחם אריכא" או ש"ע בנפח 60 ליטר , מכסה מאפירה ובסיס יצוקים מברזל , גוף האשפתון מפח מגולוון צבוע המכסה נפתח באמצעות ציר  יח' 1.000 1,990.00 1,990.00
  42.01.0281 אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" של "שחם אריכא" או ש"ע , בנפח 60 ליטר, גוף האשפתון יצוק מברזל עם  מתכת . בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפון לקיר  יח' 1.000 2,200.00 2,200.00
  42.01.0282 אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" בחיפוי עץ של "שחם אריכא" או ש"ע בנפח 60 ליטר, גוף האשפתון יצוק מברזל  עם מתכת. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפון לקיר  יח' 1.000 2,400.00 2,400.00
  42.01.0283 אשפתון מבטון מזוין כדוגמת "נוגה" של "שחם אריכא" או ש"ע  עם מיכל מגולוון בנפח 60 ליטר קשור בשרשרת עם מכסה מנירוסטה  יח' 1.000 2,215.00 2,215.00
  42.01.0284 אשפתון בטון דגם "גמלא" בגמר חשוף / גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 1,700.00 1,700.00
  42.01.0285 אשפתון מתכת כדוגמת "עדן " של "שחם אריכא" או ש"ע במידות ארוך 53 ס"מ, רוחב 26 ס"מ,  , גוף האשפתון מפח מגולוון צבוע  יח' 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.01.0286 אשפתון בטון דגם "גחלים" בגמר חשוף / בזלת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,050.00 2,050.00
  42.01.0287 אשפתון בגמר מתכת ועץ דגם "שיקגו" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף בנפח 70 ליטר  יח' 1.000 2,840.00 2,840.00
  42.01.0288 אשפתון בגמר מתכת ועץ דגם "קנזס" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף בנפח 60 ליטר  יח' 1.000 1,700.00 1,700.00
  42.01.0289 אשפתון בגמר מתכת ועץ דגם "קולרדו" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף בנפח 80 ליטר  יח' 1.000 2,290.00 2,290.00
  42.01.0290 אשפתון בגמר מתכת דגם "קולרדו מתכת" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף בנפח 230 ליטר  יח' 1.000 3,200.00 3,200.00
  42.01.0291 אשפתון בגמר בטון אדריכלי  דגם "פריז" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף 65 ליטר  יח' 1.000 1,810.00 1,810.00
  42.01.0292 אשפתון בגמר בטון אדריכלי  דגם "סיאטל" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי  60 ליטר  יח' 1.000 1,690.00 1,690.00
  42.01.0293 אשפתון בגמר בטון אדריכלי  דגם "סיאטל" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי  80 ליטר  יח' 1.000 1,800.00 1,800.00
  42.01.0294 אשפתון בגמר בטון אדריכלי  דגם "80" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף 56 ליטר  יח' 1.000 1,490.00 1,490.00
  42.01.0295 אשפתון בגמר בטון אדריכלי דגם משולש "1101 OBJECTS" של "אקרשטיין" או ש"ע מיכל פנימי נשלף 45 ליטר  יח' 1.000 3,180.00 3,180.00
  42.01.0296 אשפתון בטון דגם "עציץ קוני 50" מק"ט RG-25  של "ולפמן" או שו"ע גמר בטון לבן/מגוון ובמידות 50\50\70 ס"מ, כולל למיכל מגולוון נשלף.  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0297 אשפתון בטון דגם "אשפתון מעוגל" מק"ט RG-7-1   של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון ,קוטר 43 ס"מ, גובה 70ס"מ, כולל למיכל מגולוון נשלף.  יח' 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.01.0298 אשפתון בטון דגם "שרונה" מק"ט RG-33 של "ולפמן" או שו"ע  בגמר אפור/מגוון ובמידות 60\60\45 ס"מ., כולל למיכל מגולוון נשלף.  יח' 1.000 1,710.00 1,710.00
  42.01.0299 אשפתון בטון דגם "שרונה" מק"ט RG-34 של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון ובמידות 60\60\80 ס"מ, כולל למיכל מגולוון נשלף.  יח' 1.000 2,090.00 2,090.00
  42.01.0300 אשפתון עגול מצופה עץ חצי סנדה + פח פנימי מגולוון+ מכסה מתכת [דגם קק"ל] מק"ט 3003 של "איציק גוטמן ריהוט עץ" או ש"ע  יח' 1.000 795.00 795.00
  42.01.0301 אשפתון מתכת ועץ דגם "אפיק עץ" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידה 40/50/77 ס"מ, כולל אשפתון פנימי מגולוון ומכסה מחובר בשרשרת  יח' 1.000 2,480.00 2,480.00
  42.01.0302 אשפתון מתכת ועץ דגם "תל אביב" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, במידות 37/37 ס"מ ובגובה 70 ס"מ, כולל מיכל פנימי מגולוון מחובר בשרשרת  יח' 1.000 910.00 910.00
  42.01.0303 אשפתון מתכת ועץ דגם "מודיעין" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר 47 ס"מ ובגובה 83 ס"מ, לרבות מיכל פנימי מגולוון מחובר בשרשרת  יח' 1.000 1,330.00 1,330.00
  42.01.0304 אשפתון מתכת ועץ דגם "זאוס" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, ת, לרבות מאפרה ומיכל פנימי מגולוון בנפח 50 ליטר עם נעילה הנפתחת לצורך פינוי מהיר ונוח של האשפה.  יח' 1.000 1,590.00 1,590.00
  42.01.0305 אשפתון מתכת דגם "ונוס" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר עליון – רחב 44 ס"מ, גובה 77 ס"מ, בסיס האשפתון עם דוגמא משופעת, לרבות מכסה ואשפתון פנימי מחובר בשרשרת  יח' 1.000 2,400.00 2,400.00
  42.01.0306 אשפתון מתכת דגם "פארק" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר 50 ס"מ ובגובה 77 ס"מ,  לרבות אשפתון פנימי מגולוון מחובר בשרשרת  יח' 1.000 990.00 990.00
  42.01.0307 אשפתון מתכת דגם "שחר" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, , קוטר 37 ס"מ וגובה 70 ס"מ, לרבות אשפתון פנימי מגולוון מחובר בשרשרת, האשפתון על סוקל, עמוד או בסיס בטון  יח' 1.000 1,275.00 1,275.00
  42.01.0308 אשפתון מתכת דגם "נוגה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר 42 ס"מ ובגובה 72 ס"מ, לרבות אשפתון פנימי מגולוון מחובר בשרשרת, סיומת צינור על השפה העליונה, ניתן להוסיף מכסה או מכסה כולל מאפרה  יח' 1.000 1,350.00 1,350.00
  42.01.0309 אשפתון מתכת דגם "נוח" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר 39 ס"מ, ובגובה 83 ס"מ, לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 45 ליטר, בסיס האשפתון עשוי סוקל ממתכת או בטון או עמוד  יח' 1.000 1,130.00 1,130.00
  42.01.0310 אשפתון מתכת דגם "אלה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, קוטר 39 ס"מ, גובה 70 ס"מ, עם מכסה המחובר לגוף עם ציר מתכת, לרבות מיכל פנימי מגולוון מחובר בשרשרת  יח' 1.000 1,900.00 1,900.00
  42.01.0311 אשפתון מתכת דגם "אדווה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע,קוטר 38 ס"מ, ובגובה 72 ס"מ, לרבות מיכל פנימי מגולוון מחובר בשרשרת, ניתן להוסיף מכסה או מכסה כולל מאפרה  יח' 1.000 1,150.00 1,150.00
  42.01.0312 אשפתון מחומר ממוחזר, עגול עם ראש פתוח, נפח 100 ל', כולל פח פנימי עם מנעול אינטגרלי דגם Heritage  או ש"ע  יח' 1.000 1,800.00 1,800.00
  42.01.0313 אשפתון מרובע דגם היריטאג' תוצרת LEAFIELD או ש"ע ,גובה הפח 1,118 מ"מ רוחב הפח 579 מ"מ. נפח פח פנימי 110 ל' ,  יח' 1.000 2,700.00 2,700.00
  42.01.0314 אשפתון דגם טקסס משולב בטון או  דגם נוואדה [רועי עם בסיס בטון]תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,285.00 1,285.00
  42.01.0315 אשפתון דגם פראג עם פח מנוקב או דגם פראג עם עץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,285.00 1,285.00
  42.01.0316 אשפתון מרובע מתכת תל אביב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0317 אשפתון מרובע מעץ [דגם תל אביב] תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 640.00 640.00
  42.01.0318 אשפתון דגם שרונה עגול / מרובע  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,470.00 1,470.00
  42.01.0319 אשפתון דגם עידו תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,250.00 1,250.00
  42.01.0320 אשפתון דגם סורבון מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 865.00 865.00
  42.01.0321 אשפתון דגם אלרואי מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,375.00 1,375.00
  42.01.0322 אשפתון דגם מדריד מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,650.00 1,650.00
  42.01.0323 אשפתון דגם אסף מתכת ועץ או דגם יובל מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,190.00 1,190.00
  42.01.0324 אשפתון דגם רומא מתכת ועץ או דגם אסף עם מאפרה מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,380.00 1,380.00
  42.01.0325 אשפתון דגם אור מתכת  או דגם ליטל מתכת או דגם פרח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,100.00 1,100.00
  42.01.0326 אשפתון דגם רועי עם מאפרה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0327 אשפתון דגם הדר או דגם  הדס או דגם רועי מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 880.00 880.00
  42.01.0328 אשפתון  מתכת דגם "קסריון" של "קסריה עיצוב בנוף" או ש"ע כולל מיכל פנימי נשלף  יח' 1.000 1,130.00 1,130.00
  42.01.0329 תוספת לאשפתון מכל הסוגים עבור גימור כורכרית / SW(סטון ווש) / צמנט לבן  יח' 1.000 155.00 155.00
  42.01.0330 תוספת מאפרה באשפתונים  מתוצרת של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 150.00 150.00
  42.01.0331 תוספת למחיר אשפתון מתכת עבור צבע מטאלי עפ"י קטלוג RAL  יח' 1.000 45.00 45.00
  42.01.0332 אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה ממניפת RAL ,  נפח 25 ליטר  יח' 1.000 1,210.00 1,210.00
  42.01.0333 אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה ממניפת RAL ,  נפח 25 ליטר. כולל שלט  יח' 1.000 1,625.00 1,625.00
  42.01.0334 אשפתון לגללי כלבים ומתקן לשקיות  תוצרת חב' "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה ממניפת RAL נפח 25 ליטר  יח' 1.000 1,805.00 1,805.00
  42.01.0335 אשפתון לגללי כלבים תוצרת אורן מתקני משחקים או ש"ע  יח' 1.000 2,900.00 2,900.00
  42.01.0336 תיבה דגם "שקי קקי" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, עבור שקיות לאיסוף צואת כלבים, במידה 23/43/6.5 ס"מ.  יח' 1.000 725.00 725.00
  42.01.0337 מתקן "שקי-קקי" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, לאיסוף שקיות והשלכת צואת כלבים עשוי מתכת מגולוונת וצבועה בתנור, לרבות תיבה לניילונים ואשפתון לאיסוף פסולת  יח' 1.000 1,560.00 1,560.00
  ברזיות הערה
  42.01.0338 ברזיה דגם "גביש" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל חיבור למקור מים  יח' 1.000 7,950.00 7,950.00
  42.01.0339 ברזיה דגם "כתר" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל חיבור למקור מים  יח' 1.000 8,020.00 8,020.00
  42.01.0340 ברזיה דגם "יהלום" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 9,290.00 9,290.00
  42.01.0341 ברזיה דגם "יהלום קטן לשתייה" הכוללת 2 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 5,780.00 5,780.00
  42.01.0342 ברזיה דגם "חרמון" למים קרים הכוללת פיה לשתייה, ומילוי בקבוקים מבטון טרום בגמר חשוף   של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 22,900.00 22,900.00
  42.01.0343 ברזיה דגם "מעין" הכוללת 3 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע כולל ניקוז סיפון ביתי, תליה על הקיר וחיבור למקור מים  יח' 1.000 4,400.00 4,400.00
  42.01.0344 ברזיה דגם "גליל לשתייה" / "רהט לשתייה" הכוללת ברז אחד, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 3,880.00 3,880.00
  42.01.0345 ברזיה דגם "אביב לשתייה" (מותאם נגישות לנכים) הכוללת 2 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 5,200.00 5,200.00
  42.01.0346 ברזיה דגם "עלה לשתייה" (מותאם נגישות לנכים) הכוללת ברז אחד, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 4,900.00 4,900.00
  42.01.0347 ברזיה דגם "פארק לשטיפה" הכוללת 3 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל שוקת פתוחה לאורך הברזייה וחיבור למקור מים  יח' 1.000 11,040.00 11,040.00
  42.01.0348 ברזיה דגם "אלמוג" (מותאמת נגישות לנכים) מבטון טרום בגמר חשוף, הכוללת כיורי אלומיניום, שני ברזים, פיה למילוי בקבוקים וקערה לשתייה לכלבים של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 19,200.00 19,200.00
  42.01.0349 ברזיה דגם "חרמון קירור" גוף הברזייה נירוסטה צבועה הכוללת 2 ברזים עם לחצנים שקועים לשתייה נגיש לנכים ולמילוי בקבוקים, מערכת קירור 220V עם פתח שרות בגוף הברזייה, שוקת הברזייה יצוקה מבטון. של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל  ארגז מגוף וחיבור למקור מים ולחשמל  יח' 1.000 23,000.00 23,000.00
  42.01.0350 ברזיה דגם "קירור נגישה" (מותאמת נגישות לנכים) גוף הברזייה מבטון הכוללת 2 ברזים עם לחצנים שקועים לשתייה ולמילוי בקבוקים, מערכת קירור 220V עם פתח שרות בגוף הברזייה, שוקת הברזייה יצוקה מאלומיניום.  של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל  ארגז מגוף וחיבור למקור מים ולחשמל  יח' 1.000 23,900.00 23,900.00
  42.01.03501 ברזיה דגם שיאון "קירור נגישה"  (מותאמת נגישות לנכים) גוף הברזייה מבטון הכוללת 2 ברזים עם לחצנים שקועים לשתייה ולמילוי בקבוקים, מערכת קירור סולרית עם פתח שרות בגוף הברזייה, שוקת הברזייה יצוקה מאלומיניום.  של "שחם אריכא" או ש"ע  כולל  ארגז מגוף וחיבור למקור מים ומקור חשמל סולרי עם אנטנה מתאימה.  יח' 1.000 35,000.00 35,000.00
  42.01.0351 ברזיה דגם "אגם" (מותאם נגישות לנכים) מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט, הכוללת 2 ברזים עם לחצנים שקועים לשתייה נגיש לנכים ולמילוי בקבוקים,  של "שחם אריכא" או ש"ע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים ברזיה אגם ברזיה מותאמת נכים, עם פיה למילוי בקבוקים. ניתנת לשילוב בתוך קיר (חומה) .  יח' 1.000 5,450.00 5,450.00
  42.01.0352 ברזיה דגם "אביב כלבים"  מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט הכוללת 2 ברזים, שוקת כלבים מאלומיניום יצוק מובנית בברזיה עם לחצן אוטונומי של "שחם אריכא" או ש"ע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים  יח' 1.000 7,020.00 7,020.00
  42.01.0353 ברזיית שתיה  מגליל נירוסטה בגובה 990 מ"מ, ברז נירוסטה ושוקת מלבנית דגם Fuente  או שו"ע כולל התקנה וחיבור למים וניקוז.  יח' 1.000 3,340.00 3,340.00
  42.01.0354 ברזיה דגם "אגם" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, פיה אחת, עשויה מבטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה, כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 8191 חדש  יח' 1.000 12,810.00 12,810.00
  42.01.0355 ברזיה דגם "אוריין" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה, לרבות 2 פיות לשתייה, כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

   

   יח' 1.000 6,180.00 6,180.00
  42.01.0356 ברזיה דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה, לרבות פיה לשתייה ופיה למילוי בקבוקים. כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 7,480.00 7,480.00
  42.01.0357 ברזיה דגם "פריסקופ" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, פיה אחת, עשויה מבטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה, כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 6,050.00 6,050.00
  42.01.0358 ברזיית מים קרים דגם "צוננים" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה מבטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה, לרבות פיה לשתייה ופיה למילוי בקבוקים. כולל מרכז תפעול ובקרה, אפשרות לשוקת, מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש  יח' 1.000 30,000.00 30,000.00
  42.01.0359 ברזיה נגישה דגם אפיק 3 חדשה של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, ברזי לחצן, יחידת מילוי, קירור ותאורה, גמר בטון אפור טבעי, עם בריכת ניקוז כולל הובלה והרכבה  יח' 1.000 19,170.00 19,170.00
  42.01.0360 ברזיה נגישה דגם אפיק 3 חדשה של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, 2 ברזי לחצן, יחידת מילוי, קירור ותאורה, גמר בטון אפור טבעי. ללא בריכת ניקוז כולל הובלה והרכבה  יח' 1.000 18,265.00 18,265.00
  42.01.0361 ברזיה נגישה דגם עדן 1 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, כוללת ברז לחצן, גמר בטון אפור טבעי כולל הובלה והתקנה וחיבור למקור מים ללא יחידת שתיה לכלבים  יח' 1.000 6,040.00 6,040.00
  42.01.0362 ברזיה נגישה דגם עדן 1 עם בריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן, גמר בטון אפור טבעי כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז ללא יחידת שתיה לכלבים  יח' 1.000 6,830.00 6,830.00
  42.01.0363 ברזיה נגישה דגם עדן 1 עם יחידת שתייה לכלבים של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן, גמר בטון אפור טבעי כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים  יח' 1.000 6,100.00 6,100.00
  42.01.0364 ברזיה נגישה דגם עדן 1 עם יחידת שתייה לכלבים ובריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן. גמר בטון אפור טבעי .כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 7,600.00 7,600.00
  42.01.0365 ברזיה נגישה דגם עדן 2 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת 2 ברזי לחצן, גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים ללא יחידת שתייה לכלבים  יח' 1.000 6,730.00 6,730.00
  42.01.0366 ברזיה נגישה דגם עדן 2 עם בריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת 2 ברזי לחצן, גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז  ללא יחידת שתייה לכלבים  יח' 1.000 7,555.00 7,555.00
  42.01.0367 ברזיה נגישה דגם עדן 2 עם עם יחידת שתייה לכלבים ובריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת 2 ברזי לחצן. גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 8,390.00 8,390.00
  42.01.0368 ברזיה מולטי נגישה דגם עדן בר של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן ויחי' מילוי בקבוקים. גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים  יח' 1.000 7,150.00 7,150.00
  42.01.0369 ברזיה מולטי נגישה דגם עדן בר עם בריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן ויחי' מילוי בקבוקים. גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 7,950.00 7,950.00
  42.01.0370 ברזיה מולטי נגישה דגם עדן בר עם  יחידת שתייה לכלבים של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן ויחי' מילוי בקבוקים. גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים  יח' 1.000 8,725.00 8,725.00
  42.01.0371 ברזיה מולטי נגישה דגם עדן בר עם  יחידת שתייה לכלבים ובריכת ניקוז מובנית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן ויחי' מילוי בקבוקים. גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 7,835.00 7,835.00
  42.01.0372 ברזייה דגם טל של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע לשבילי אופניים כוללת יחידת מילוי בקבוקים. מים רגילים, מתכת ובטון.  כולל הובלה והתקנה חיבור למקור מים.  יח' 1.000 7,840.00 7,840.00
  42.01.0373 ברזיית קיר נגישה דגם מעיין 3 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע מים רגילים. 2 לחצנים ויחידת מילוי בקבוקים. גמר בטון אפור טבעי. תלויה על הקיר, הובלה, התקנה וחיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 8,225.00 8,225.00
  42.01.0374 ברזיית קיר נגישה דגם מעיין 3  של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, מים קרים, 2 לחצנים ויחידת מילוי בקבוקים.  גמר בטון אפור טבעי. עם יחידת קירור 1/3 כ"ס (200 ליטר בשעה) הברזייה ויחי' הקירור תלויים על הקיר. הובלה, התקנה וחיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 16,135.00 16,135.00
  42.01.0375 ברזיית קיר נגישה דגם מעיין 3 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, מים קרים, 2 לחצנים ויחידת מילוי בקבוקים.  גמר בטון אפור טבעי. עם יחידת קירור 1/5 כ"ס (30 ליטר בשעה)הברזייה ויחי' הקירור תלויים על הקיר. הובלה, התקנה וחיבור למקור מים וניקוז  יח' 1.000 12,600.00 12,600.00
  42.01.0376 ברזייה דגם ירדן קלאסית של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, ברזיית שתייה מים רגילים עם ברז לחצן עשויה אבן טבעית/שיש. כולל הובלה, התקנה וחיבור למקור מים  יח' 1.000 8,625.00 8,625.00
  42.01.0377 ברזייה דגם ירדן בר של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע ברזיית שתייה מים רגילים עם ברז לחצן למילוי בקבוקים. עשויה אבן טבעית/שיש. כולל הובלה, התקנה וחיבור למקור מים  יח' 1.000 9,300.00 9,300.00
  42.01.0378 ברזייה נגישה דגם ירדן נגישה של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע ברזיית שתייה מים רגילים עם ברז לחצן, עשויה אבן טבעית/שיש. כולל הובלה, התקנה וחיבור למקור מים  יח' 1.000 10,900.00 10,900.00
  42.01.0379 ברזיית ילדים  דגמים שועל\פינגווין\ארנבת של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, מים רגילים. מעוצבת, צבעונית ומותאמת לילדים .עשויה שיש כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן.  יח' 1.000 9,375.00 9,375.00
  42.01.0380 ברזיית שוגי – ברזייה לכלבים של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כוללת ברז לחצן . גמר בטון אפור טבעי. כולל הובלה, התקנה וחיבור למקור מים.(זנב בצבע אדום(  יח' 1.000 6,010.00 6,010.00
  42.01.0381 ברזיית כלבים תוצרת אורן מתקני משחקים או ש"ע  יח' 1.000 8,800.00 8,800.00
  42.01.0382 מערכת קירור לילה 1/2 / 1/3 כ"ס כולל הובלה, התקנה וחיבור לברזייה קיימת, לקו חשמל תקני ולעמוד תאורה.  יח' 1.000 15,875.00 15,875.00
  42.01.0383 יחידת קירור לילה 1/3 כ"ס של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע כולל הובלה, התקנה, חיבור לברזייה קטנה וחיבור לקו חשמל תקני מעמוד תאורה  יח' 1.000 15,875.00 15,875.00
  42.01.0384 ברזיה בגמר בטון אדריכלי דגם "ניו יורק" של "אקרשטיין" או ש"ע, בגוון אפור, פיה אחת, .  יח' 1.000 2,340.00 2,340.00
  42.01.0385 ברזיה בגמר בטון אדריכלי דגם "אלסקה " של "אקרשטיין" או ש"ע, בגוון אפור, פיה אחת, כולל שוקת  יח' 1.000 3,130.00 3,130.00
  42.01.0386 ברזיה בגמר בטון אדריכלי דגם "לונדון " של "אקרשטיין" או ש"ע, בגוון אפור, שתי פיות, כולל שוקת  יח' 1.000 4,060.00 4,060.00
  42.01.0387 תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז מבטון עם מכסה מיצקת ברזל ומחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי "2  יח' 1.000 500.00 500.00
  42.01.0388 תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז הכוללת שוקת לכלבים, מבטון עם מכסה מיצקת ברזל מחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי "2  יח' 1.000 520.00 520.00
  42.01.0389 תוספת לברזיות עבור ארגז מגוף ראשי הכולל מסנן ומכסה מיצקת ברזל  יח' 1.000 745.00 745.00
  42.01.0390 תוספת לברזיה מכל הסוגים עבור גימור כורכרית / SW(סטון ווש) / צמנט לבן  יח' 1.000 610.00 610.00
  מערכות ישיבה הערה
  42.01.0391 מערכת ישיבה מדגם "חסקה" בנויה משילוב בטון ומתכת של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 7,120.00 7,120.00
  42.01.0392 מערכת ישיבה מדגם "אסיף " (מותאמת נגישות לנכים) בנויה משילוב עץ וברזל   של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 6,600.00 6,600.00
  42.01.0393 מערכת ישיבה מדגם "כרם" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה משילוב עץ וברזל של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 6,780.00 6,780.00
  42.01.0394 מערכת ישיבה מדגם "צוותא" נמוכה לישיבה א-פורמלית, בנויה משילוב עץ וברזל של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,570.00 5,570.00
  42.01.0395 מערכת בר- שולחן + 3 מושבים, בנויה משילוב עץ וברזל של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 7,890.00 7,890.00
  42.01.0396 מערכת ישיבה מדגם "חורש דמוי עץ" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה בטון ועץ של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 8,300.00 8,300.00
  42.01.0397 מערכת ישיבה מדגם "פארק אליפטי" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה משילוב מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 7,780.00 7,780.00
  42.01.0398 מערכת ישיבה מדגם "פרח 4" בנויה משילוב מתכת, מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,200.00 3,200.00
  42.01.0399 מערכת ישיבה מדגם "פרח 6" בנויה משילוב מתכת, מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,950.00 3,950.00
  42.01.0400 מערכת ישיבה מדגם "מלבנית עם עץ" בנויה משילוב מתכת, מוזיאקה, בטון ועץ של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,100.00 3,100.00
  42.01.0401 מערכת ישיבה מדגם "מלבנית" בנויה משילוב מתכת, מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,200.00 5,200.00
  42.01.0402 מערכת ישיבה מדגם  "פארק עגול" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה משילוב מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 9,400.00 9,400.00
  42.01.0403 מערכת ישיבה מדגם "פארק אליפטי" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה משילוב מוזיאקה ובטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 7,400.00 7,400.00
  42.01.0404 מערכת ישיבה מדגם "מושבי לוטוס" (מותאמת נגישות לנכים) מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 6,950.00 6,950.00
  42.01.0405 מערכת ישיבה מדגם "חד רגל מרובע" (מותאמת נגישות לנכים) בנויה מבטון, מתכת ומוזיאקה של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,200.00 4,200.00
  42.01.0406 מערכת ישיבה מדגם "מושב ומשענת" בנויה מבטון, מתכת ומוזיאקה של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 6,400.00 6,400.00
  42.01.0407 מערכת ישיבה מדגם "מתכת ובטון" (מושבי מתכת ושולחן מבטון) של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 6,750.00 6,750.00
  42.01.0408 מערכת ישיבה "דרור מתכת / עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע מטראצו ,מתכת (ועץ) במידות 160/280 ס"מ לרבות שולחן מטראצו ,מושבים ופרגולה  יח' 1.000 13,240.00 13,240.00
  42.01.0409 מערכת ישיבה לילדים מבטון דגם "קוביות" הכוללת שולחן ו-4 מושבי בטון של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 5,800.00 5,800.00
  42.01.0410 תוספת למערכות ישיבה של "שחם אריכא" או ש"ע  עבור לוח שש-בש או דמקה/שחמט מוטבעים בשולחן  יח' 1.000 750.00 750.00
  42.01.0411 מושב מטיפוס "ח" מבטון טרום בגודל 50/50/50 ס"מ או בגודל 50/60/40 ס"מ, בגמר אפור / צבעוני / גרנוליט תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס "שרפרף ישר" תוצרת "שחם אריכא" או מטיפוס "ספסלון" תוצרת "איטונג" או ש"ע  יח' 1.000 600.00 600.00
  42.01.0412 שרפרף מטיפוס "מעגלי 260" / "מעגלי 320" / "מעגלי 580" מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 900.00 900.00
  42.01.0413 שרפרף  דגם "אודם 400" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,350.00 2,350.00
  42.01.0414 שרפרף  דגם "אודם 700" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 3,350.00 3,350.00
  42.01.0415 שרפרף בגמר בטון אדריכלי דגם "אודם 500" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,800.00 2,800.00
  42.01.0416 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "גת קשתי" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות תאורת לד  יח' 1.000 5,840.00 5,840.00
  42.01.0417 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "גת" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות תאורת לד  יח' 1.000 5,320.00 5,320.00
  42.01.0418 מערכת ישיבה עגולה דגם "גושני עגול" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ גושני גוון לפי בחירה  יח' 1.000 9,850.00 9,850.00
  42.01.0419 מערכת ישיבה דגם "גל" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע,  רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ גוון לפי בחירה  יח' 1.000 20,520.00 20,520.00
  42.01.0420 מערכת ישיבה עגולה עם כיסא בודד דגם "חאן כיתה" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ  גוון לפי בחירה  יח' 1.000 12,980.00 12,980.00
  42.01.0421 מושב בודד דגם "סייסטה" עם מסעד יד תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,186.00 1,186.00
  42.01.0422 מושב בודד דגם "סייסטה"  תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,095.00 1,095.00
  42.01.0423 מושב בודד דגם "בר גפן ללא משענת" תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 1,940.00 1,940.00
  42.01.0424 מושב בודד דגם "בר גפן" ללא משענת תוצרת "הדס" או ש"ע עשויים נירוסטה/ אלומיניום/ מתכת מגולוונת  יח' 1.000 2,330.00 2,330.00
  42.01.0425 מערכת ישיבה דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועה בטקסטורה מגורענת, ועץ קרוליינה מהוקצע ומחוטא צבוע בצבע לזור, לרבות 3 מושבים  יח' 1.000 11,880.00 11,880.00
  42.01.0426 מערכת ישיבה דגם "בר" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשויה רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועה בטקסטורה מגורענת, ועץ קרוליינה מהוקצע ומחוטא צבוע בצבע לזור, לרבות 3 מושבים לרבות מערכת סולארית להפעלת 2 מטענים  יח' 1.000 18,000.00 18,000.00
  42.01.0427 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "אחרי הגשם" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 9,400.00 9,400.00
  42.01.0428 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "אתנחתא" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 7,400.00 7,400.00
  42.01.0429 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "הדום" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 2,580.00 2,580.00
  42.01.0430 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלה" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק  יח' 1.000 5,450.00 5,450.00
  42.01.0431 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלה מונגש" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק  יח' 1.000 4,930.00 4,930.00
  42.01.0432 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם "אלון" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק  יח' 1.000 7,350.00 7,350.00
  42.01.0433 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "ניצן" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 8,000.00 8,000.00
  42.01.0434 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "סביון" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי בחירה  יח' 1.000 4,750.00 4,750.00
  42.01.0435 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "קקטוס" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 6,750.00 6,750.00
  42.01.0436 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם "פארק" תוצרת "הדס" או ש"ע  יח' 1.000 10,950.00 10,950.00
  42.01.0437 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי  דגם "ששבש כפול" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 5,800.00 5,800.00
  42.01.0438 מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת מגולוונת ,"שחבש" תוצרת "הדס" או ש"ע לרבות לוח משחק לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 4,980.00 4,980.00
  42.01.0439 מערכת פיקניק מרובעת דגם "בוסתן" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה  יח' 1.000 6,220.00 6,220.00
  42.01.0440 מערכת פיקניק מרובעת דגם "בוסתן נגיש" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה  יח' 1.000 5,960.00 5,960.00
  42.01.0441 מערכת פיקניק דגם "גורן" (מיאלה) תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, קוטר 1.4 מ',  עם ציפוי עץ איפאה טובקו בעובי 3 ס"מ, לרבות מושבים בצורת קשת באורך 1.8 מ'  יח' 1.000 9,860.00 9,860.00
  42.01.0442 מערכת פיקניק דגם "גינה" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה  יח' 1.000 6,440.00 6,440.00
  42.01.0443 מערכת פיקניק דגם "גינה נגיש" תוצרת "הדס" או ש"ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ALR לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה  יח' 1.000 6,050.00 6,050.00
  42.01.0444 מערכת פיקניק דגם "כרם" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 6,020.00 6,020.00
  42.01.0445 מערכת פיקניק דגם "כרם נגיש" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 4,176.00 4,176.00
  42.01.0446 מערכת פיקניק דגם "משושה מטע " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  יח' 1.000 7,710.00 7,710.00
  42.01.0447 מערכת פיקניק דגם "קק"ל עם גגון " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  יח' 1.000 5,630.00 5,630.00
  42.01.0448 מערכת פיקניק דגם "קק"ל " תוצרת "הדס" או ש"ע עשוי מעץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע ומחוטא  יח' 1.000 2,834.00 2,834.00
  42.01.0449 שולחן שחמט נגיש למערכת ישיבה הדר ו – 3 כסאות עם מסעד יד 1 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. בטון ומתכת בצבע אפור RAL 9006 כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן  יח' 1.000 10,375.00 10,375.00
  42.01.0450 שולחן שש-בש נגיש למערכת ישיבה הדר ו – 3 כסאות עם מסעד יד 1 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע . בטון ומתכת בצבע אפור RAL 9006 כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן  יח' 1.000 10,625.00 10,625.00
  42.01.0451 שולחן חלק נגיש למערכת ישיבה הדר ו – 3 כסאות עם מסעד יד 1 של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. בטון ומתכת בצבע אפור RAL 9006 כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן  יח' 1.000 10,375.00 10,375.00
  42.01.0452 מערכת ישיבה בגמר מתכת ובטון דגם "יוסטון" בטון של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 6,670.00 6,670.00
  42.01.0453 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "יוסטון" משולבת עץ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 7,600.00 7,600.00
  42.01.0454 מערכת ישיבה בגמר מתכת ובטון דגם "דאלס" בטון של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 7,320.00 7,320.00
  42.01.0455 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "דאלס" עץ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 6,470.00 6,470.00
  42.01.0456 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "מיסיסיפי" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 7,050.00 7,050.00
  42.01.0457 מערכת ישיבה בגמר מתכת ובטון דגם "טנסי" בטון של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 6,970.00 6,970.00
  42.01.0458 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "טנסי" עץ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 7,600.00 7,600.00
  42.01.0459 מערכת ישיבה גמר בטון דגם "עכו" בטון של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 9,840.00 9,840.00
  42.01.0460 תוספת עבור ספסל למערכת ישיבה מדגם "עכו" בטון של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 3,720.00 3,720.00
  42.01.0461 מערכת ישיבה פיקניק "דגם קק"ל" מעץ ללא משענת של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 2,340.00 2,340.00
  42.01.0462 מערכת ישיבה קק"ל אורך 1.8 מ' בנוי מעץ אורן צבוע עובי "2 מק"ט של "איציק גוטמן ריהוט עץ" או ש"ע  יח' 1.000 1,500.00 1,500.00
  42.01.0463 מערכת ישיבה קק"ל אורך 1.6 מ' בנוי מעץ אורן צבוע עובי "1.5 מק"ט 1003 של "איציק גוטמן ריהוט עץ" או ש"ע  יח' 1.000 1,400.00 1,400.00
  42.01.0464 מערכת ישיבה קק"ל נגיש אורך 2.3 מ' בנוי מעץ אורן עובי  "2 פלטת השולחן בולטת לנגישות כסא גלגלים מק"ט 1004 של "איציק גוטמן ריהוט עץ" או ש"ע  יח' 1.000 1,620.00 1,620.00
  42.01.0465 מערכת ישיבה קק"ל אורך 1.9 מ' כולל גג עץ וצבוע מק"ט 1005 של "איציק גוטמן ריהוט עץ" או ש"ע  יח' 1.000 3,720.00 3,720.00
  42.01.0466 מערכת ישיבה קק"ל כולל גגון  מק"ט 903 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 3,200.00 3,200.00
  42.01.0467 מערכת ישיבה מתכת ועץ  מק"ט 824 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0468 מערכת ישיבה מתכת ועץ כולל גגון  פוליגל מק"ט 824 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 4,440.00 4,440.00
  42.01.0469 מערכת ישיבה  מתכת ועץ דגם מודרני מק"ט K822 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 3,300.00 3,300.00
  42.01.0470 מערכת ישיבה  מתכת ועץ דגם מודרני כולל משענות וגגון  פוליגל מק"ט K8222 תוצרת "בול עץ" או ש"ע  יח' 1.000 5,200.00 5,200.00
  42.01.0471 שולחן פיקניק מתכת ועץ מקורה דגם "אשתאול" תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 5,400.00 5,400.00
  42.01.0472 שולחן פיקניק מעץ  ומתכת (צינור) מק"ט 111 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 1,650.00 1,650.00
  42.01.0473 שולחן פיקניק מעץ  ומתכת (צינור) "מונגש" מק"ט 112 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 1,720.00 1,720.00
  42.01.0474 שולחן פיקניק  עץ מתועש בעובי 7 ס"מ מק"ט 114 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 2,040.00 2,040.00
  42.01.0475 שולחן פיקניק " מונגש" פרופיל מתכת עץ מתועש בעובי 7 ס"מ מק"ט 115 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 2,110.00 2,110.00
  42.01.0476 מערכת ישיבה דמקה 4 מושבים מק"ט 117 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 2,150.00 2,150.00
  42.01.0477 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "ראם עץ" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע.  יח' 1.000 6,925.00 6,925.00
  42.01.0478 מערכת ישיבה בגמר מתכת ועץ דגם "בר" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 6,310.00 6,310.00
  42.01.0479 מערכת ישיבה דגם "אייל", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, עשויה ממתכת מגולוונת צבועה בתנור  יח' 1.000 5,190.00 5,190.00
  42.01.0480 מערכת ישיבה ממתכת דגם "עופר" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  לרבות לוח משחק "שח-מט" או "שש-בש"  יח' 1.000 5,770.00 5,770.00
  42.01.0481 מערכת ישיבה גמר בטון ומתכת דגם "תאו", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 7,500.00 7,500.00
  42.01.0482 שולחן פיקניק דגם אבירן תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 180 ס"מ  יח' 1.000 4,900.00 4,900.00
  42.01.0483 מערכת ישיבה דגם גל מבטון תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 140 ס"מ  יח' 1.000 8,200.00 8,200.00
  42.01.0484 מערכת ישיבה דגם גל מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 140 ס"מ  יח' 1.000 10,100.00 10,100.00
  42.01.0485 מערכת ישיבה דגם גל מעץ איפאה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 140 ס"מ  יח' 1.000 12,780.00 12,780.00
  42.01.0486 מערכת ישיבה דגם גל מעץ אורן תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 140 ס"מ  יח' 1.000 10,100.00 10,100.00
  42.01.0487 מערכת ישיבה דגם 230 או דגם 240 או דגם סידני תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 4,500.00 4,500.00
  42.01.0488 מערכת ישיבה דגם ברצלונה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 6,400.00 6,400.00
  42.01.0489 מערכת דגם פנטגון  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 10,800.00 10,800.00
  42.01.0490 מערכת דגם פנטגון 2  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 11,280.00 11,280.00
  42.01.0491 שולחן פיקניק דגם קק"ל  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,870.00 1,870.00
  42.01.0492 מערכת ישיבה דגם ברלין [3 מושבים] מתכת ועץ או דגם ברוקלין או דגם אמסטרדם תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 4,460.00 4,460.00
  42.01.0493 שולחן פיקניק דגם ברקן  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,580.00 1,580.00
  42.01.0494 שולחן פיקניק דגם קק"ל עם הצללה  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  175 ס"מ  יח' 1.000 6,330.00 6,330.00
  42.01.0495 שולחן דגם שלום גובה 45 רוחב 50 אורך 80 ס"מ  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 1,770.00 1,770.00
  42.01.0496 מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 2 מושבים תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 6,530.00 6,530.00
  42.01.0497 מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 3 מושבים תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 7,100.00 7,100.00
  42.01.0498 מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 4 מושבים תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 7,800.00 7,800.00
  42.01.0499 שולחן שחמט עגול עם 2 מושבים תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 6,500.00 6,500.00
  מחסומי רכב מבטון הערה
  42.01.0521 מחסום לרכב מגליל בטון בקוטר 26 ס"מ, גובה 80 ס"מ בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 535.00 535.00
  42.01.0522 מחסום לרכב מגליל בטון קוטר 26 ס"מ, גובה 100 ס"מ בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 595.00 595.00
  42.01.0523 מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 40/40/65 ס"מ בצבע אפור עם / בלי עציץ של "אקרשטיין"  או ש"ע  יח' 1.000 705.00 705.00
  42.01.0524 מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 30/30/80 ס"מ בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 755.00 755.00
  42.01.0525 מחסום לרכב מבטון דגם "פיטריה" בגובה 60 ס"מ בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 870.00 870.00
  42.01.0526 מחסום לרכב מבטון דגם "בועה" , גובה 70 ס"מ, בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 1,010.00 1,010.00
  42.01.0527 מחסום לרכב מבטון מדגם "8081 STREET" בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 650.00 650.00
  42.01.0528 מחסום לרכב דגם "אוכף" בצבע אפור של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 830.00 830.00
  42.01.0529 מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 40/40/60 ס"מ בצבע אפור עם / בלי עציץ של "אקרשטיין" או דגם "גלעד" של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 515.00 515.00
  42.01.0530 מחסום לרכב מבטון דגם "ניצב" בגמר גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 700.00 700.00
  42.01.0531 מחסום לרכב מבטון דגם "איתן" בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 810.00 810.00
  42.01.0532 עמוד מחסום  מבטון דגם "אלמנט כיפה" מק"ט MG-1  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון בקוטר 60 ס"מ גובה 33 ס"מ  יח' 1.000 670.00 670.00
  42.01.0533 עמוד מחסום והכוונה מבטון דגם "מחסום גליל לרכב" מק"ט MG-2  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון בקוטר 26 ס"מ גובה 100 ס"מ  יח' 1.000 710.00 710.00
  42.01.0534 עמוד מחסום מבטון דגם "מחסום " מק"ט MG-21  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון ריבוע 20\20\125 ס"מ  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0535 עמוד מחסום מבטון דגם "מחסום עם מגרעת" מק"ט MG-21-1  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון ריבוע  20\20\125 ס"מ  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0536 עמוד מחסום מבטון דגם "עמוד גליל" מק"ט MG-22  של "ולפמן" או שו"ע  בגמר אפור/מגוון קוטר 18 ס"מ גובה 100 ס"מ  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0537 עמוד מחסום מבטון דגם "עמוד גליל עם מגרעת" מק"ט -1MG-22  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון קוטר 18 ס"מ גובה 100 ס"מ  יח' 1.000 955.00 955.00
  42.01.0538 עמוד מחסום מבטון דגם "עמודון שרונה" מק"ט -RG-35  של "ולפמן" או שו"ע בגמר אפור/מגוון במידות 30\30\80\110  יח' 1.000 930.00 930.00
  מחסומי רכב ממתכת הערה
  42.01.0539 עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם "סטופ נשלף" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL,  יח' 1.000 800.00 800.00
  42.01.0540 עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם "סטופ " תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL,  יח' 1.000 670.00 670.00
  42.01.0541 עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL,  יח' 1.000 767.00 767.00
  42.01.0542 עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL,  יח' 1.000 1,131.00 1,131.00
  42.01.0543 עמוד מחסום עגול  דגם "גליל" נשלף תוצרת "הדס" או ש"ע בקוטר 4 צול ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL,  יח' 1.000 871.00 871.00
  42.01.0544 עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם גלים " תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 747.00 747.00
  42.01.0545 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "3 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 767.00 767.00
  42.01.0546 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "4 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 867.00 867.00
  42.01.0547 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "6 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 957.00 957.00
  42.01.0548 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "8 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 1,217.00 1,217.00
  42.01.0549 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "10 ובגובה 60 ס"מ, עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 1,505.00 1,505.00
  42.01.0550 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "3 ובגובה 60 ס"מ, עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 1,120.00 1,120.00
  42.01.0551 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "4 ובגובה 60 ס"מ, עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 1,320.00 1,320.00
  42.01.0552 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "6 ובגובה 60 ס"מ, עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)

   

   

   

   יח' 1.000 1,465.00 1,465.00
  42.01.0553 עמוד מחסום קבוע דגם "לפיד" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, בקוטר "8 ובגובה 60 ס"מ, עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפתRAL, לרבות מגרעת ע"ג צינור המתכת, שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 6 ס"מ (כלול במחיר)  יח' 1.000 1,765.00 1,765.00
  42.01.0554 מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "מור" תוצרת "שחם אריכא" ש"ע  יח' 1.000 535.00 535.00
  42.01.0555 מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "מור גבוה 60" תוצרת "שחם אריכא" ש"ע , מותאם לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 750.00 750.00
  42.01.0556 מחסום רכב מיצקת ברזל בחתך אליפטי דגם "גל ים" של "שחם אריכא" או ש"ע , מידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 800.00 800.00
  42.01.0557 מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "לביא" של "שחם אריכא" או ש"ע , מידותיו מותאמים לתקן נגישות 1918  יח' 1.000 525.00 525.00
  42.01.0558 עמוד מחסום מיציקת ברזל מעוצב דגם "רץ", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, בגובה 63 ס"מ  יח' 1.000 845.00 845.00
  42.01.0559 עמוד מחסום "6 ממתכת מגולוונת צבועה בתנור דגם "עגול" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 510.00 510.00
  42.01.0560 עמוד מחסום "6 נשלף עם נעילה ממתכת מגולוונת צבועה בתנור דגם "עגול נשלף" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 870.00 870.00
  42.01.0561 מחסום רכב ממתכת דגם "עדן" תוצרת "שחם אריכא" ש"ע  יח' 1.000 600.00 600.00
  42.01.0562 עמוד מחסום דיזנגוף "6 מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 465.00 465.00
  42.01.0563 עמוד מחסום דיזנגוף "8 מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 555.00 555.00
  42.01.0564 עמוד דיזנגוף "6 נשלף מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 680.00 680.00
  42.01.0565 עמוד דיזנגוף "8 נשלף מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 920.00 920.00
  42.01.0566 עמוד מחסום דגם שרון מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 645.00 645.00
  42.01.0567 עמוד מחסום מתקפל אילן מברזל מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 625.00 625.00
  42.01.0568 עמוד מחסום דגם איתן מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 680.00 680.00
  42.01.0569 עמוד מחסום דגם מדריד  [חדש] מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 645.00 645.00
  42.01.0570 עמוד מחסום דגם מדריד מתקפל [חדש] מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 775.00 775.00
  42.01.0571 עמוד מחסום ממתכת בגובה 80 ס"מ מעל הקרקע, בקוטר 28 ס"מ ובעובי 6 מ"מ, תוצ' ב.ג. אלמנטים אורבניים או ש"ע, כולל יסוד בטון  יח' 1.000 905.00 905.00
  42.01.0572 מחסום רכב מעץ אקליפטוס בחתך 28/28 ס"מ בנוי משני עמודים בחתך 14/28 ס"מ כולל חישוק פלדה מגולוונת בחתך 45/5 מ"מ ובגובה 45 ס"מ מעל פני ריצוף – כולל יסוד בטון  יח' 1.000 440.00 440.00
  42.01.0573 תוספת למחסומי רכב מיצקת ברזל עבור שרשרת ברזל ואוזניים לחיבור בין עמודי המחסום  מטר 1.000 115.00 115.00
  42.01.0574 תוספת למחיר מחסומי רכב ממתכת עבור צבע מטאלי עפ"י קטלוג RAL  יח' 1.000 45.00 45.00
  42.01.0575 תוספת למחסומי רכב עבור פס זוהר לנגישות עפ"י תקן  יח' 1.000 100.00 100.00
  42.01.0576 תוספת למחסומי רכב מבטון עבור צבע או גרנוליט רחוץ  יח' 1.000 80.00 80.00
  42.01.0577 תוספת למחסום רכב מכל הסוגים עבור גימור כורכרית / SW(סטון ווש) / צמנט לבן  יח' 1.000 195.00 195.00
  פרגולות וסככות  צל המחיר כולל הובלה ,התקנה וביסוס עפ"י מפרט היצרן (בהעדר מפרט מתכנן) לרבות אישור קונסטרוקטור (במידת הצורך) והחזרת השטח לקדמותו הערה
  42.01.0578 פרגולה דגם "גשר מתכת" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות 200\200 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת מגולוון 60/120 ס"מ, המושב מורכב מספסל מדגם "נעמן" באורך 180 ס"מ, מעוגן לעמודי הפרגולה . כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 9,960.00 9,960.00
  42.01.0579 פרגולה דגם "גשר עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות  200\200 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים בצבע מגן, הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופילי מתכת מגולוון 60/120 ס"מ, המושב מורכב מספסל מדגם "איילון" באורך 190 ס"מ, מעוגן לעמודי הפרגולה . כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 9,100.00 9,100.00
  42.01.0580 פרגולה דגם "אפיריון מתכת" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות 200\200 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת מגולוון 60/120 ס"מ, המושב מורכב מספסל מדגם "נעמן" באורך 180 ס"מ, מעוגן לעמודי הפרגולה . כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 8,900.00 8,900.00
  42.01.0581 פרגולה דגם "אפיריון עץ" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות 200\200 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים בצבע מגן, הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופילי מתכת מגולוון 60/120 ס"מ, המושב מורכב מספסל מדגם "איילון" באורך 190 ס"מ, מעוגן לעמודי הפרגולה . כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 9,010.00 9,010.00
  42.01.0582 פרגולה "גלית מתכת" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות 202/252/160 ס"מ רוחב 236 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון, הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מצינור מתכת מגולוון "4 , המושב מורכב מספסל מדגם "נעמן" באורך 180 ס"מ, מעוגן לעמודי הפרגולה . כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 12,500.00 12,500.00
  42.01.0583 פרגולה "מניפה" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מנוקב ומגולוון במידות 210/300/300 ס"מ טרפז , הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, מחובר לעמודים בעזרת ברגים ותלוי בעזרת כבלי פלדה. עמודי הפרגולה בעלי חתך קוני מבטון מזויין. כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 17,020.00 17,020.00
  42.01.0584 פרגולה "יערה" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשויה ממתכת ויציקת ברזל במידות 263.3/337.7/337.7 ס"מ  יח' 1.000 11,200.00 11,200.00
  42.01.0585 פרגולה "גל" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מנוקב ומגולוון במידות 200/214 ס"מ  , הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, מורכב על עמודי מתכת "4 מושחלים בתוך עמודי בטון .עמודי הפרגולה מבטון מזויין. כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 15,070.00 15,070.00
  42.01.0586 פרגולה דגם "עלה מסתובבת" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מנוקב ומגולוון במידות 230/280 ס"מ, בעלת מנגנון סיבוב העשוי מפלדת אלחלד עם פתרון עצירה המאפשר לסובב את סוכך הפרגולה לכ-360 מעלות טרפז,  כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 9,850.00 9,850.00
  42.01.0587 פרגולה דגם "פגודה" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מנוקב ומגולוון במידות 300/30 ס"מ טרפז , הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, מחובר לעמודים בעזרת ברגים ותלוי בעזרת כבלי פלדה. עמודי הפרגולה  מבטון מזויין. כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 18,100.00 18,100.00
  42.01.0588 פרגולה דגם "גל ים" של "שחם אריכא" או ש"ע במידות 229/208 ס"מ. סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים בצבע מגן, הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת. עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופילי מתכת מגולוון 80/80 מ"מ, כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 9,790.00 9,790.00
  42.01.0589 פרגולה דגם "ערבה" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מגולוון במידות 271/250 ס"מ  , הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, מחובר לעמוד בטון מזויין בעזרת ברגים ותלוי בעזרת כבלי פלדה.כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 14,200.00 14,200.00
  42.01.0590 פרגולה דגם "ערבה קשתית" של "שחם אריכא" או ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מגולוון   , הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, מחובר לעמוד בטון מזויין בעזרת ברגים ותלוי בעזרת כבלי פלדה.כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים  יח' 1.000 15,550.00 15,550.00
  42.01.0591 פרגולה גמר מתכת ועץ דגם "ליאון" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 8,480.00 8,480.00
  42.01.0592 פרגולה  מתכת דגם "בולטימור" פח של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 11,520.00 11,520.00
  42.01.0593 פרגולה  גמר מתכת ועץ דגם "בולטימור" עץ של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 11,710.00 11,710.00
  42.01.0594 פרגולה מתכת ועץ דגם "10200 UNO" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 22,940.00 22,940.00
  42.01.0595 פרגולה בצורה ובגודל כלשהם מקונסטרוקצית / עמודים ממתכת ,קורות עץ וכיסוי רשת עץ מעל, לרבות גילוון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור ויסודות בטון.  מ"ר 1.000 1,440.00 1,440.00
  42.01.0596 פרגולה מפרופילי מתכת מרובעים ורפפות מפרופילי ברזל שטוח. קונזולית ומעוגנת לקיר, ללא עמודים.  מ"ר 1.000 955.00 955.00
  42.01.0597 פרגולה מפרופילי מתכת 600/450 ס"מ מורכב מ 4 עמודים 20/20 ס"מ בגובה 230 ס"מ. 5 קורות מכופפות 18/5 ס"מ באורך 480 ס"מ. 5 פרופילים 10/5 ס"מ באורך 580 ס"מ ו 2 פרופילים 18/5 באורך 590 ס"מ. כולל קירוי מרשת EXPANDED צבועה. ע"פ פרט כולל צביעה בתנור בגוון RAL  ע"פ בחירת המתכנן

   

   מ"ר 1.000 39,050.00 39,050.00
  42.01.0598 סככה דגם "אורנית" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה אורך הסככה 290 ס"מ'  יח' 1.000 4,020.00 4,020.00
  42.01.0599 סככה דגם "בורמה" (סככת המתנה) תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת ALR חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה  גודל 300/150 ס"מ'  יח' 1.000 10,800.00 10,800.00
  42.01.0600 סככה דגם "בנקוק" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 270/250 ס"מ'  יח' 1.000 10,875.00 10,875.00
  42.01.0601 סככה דגם "גל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה גודל הסככה 200/250 ס"מ'  יח' 1.000 13,020.00 13,020.00
  42.01.0602 סככה דגם "דלהי" תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה גודל 920/400 ס"מ'  יח' 1.000 72,800.00 72,800.00
  42.01.0603 סככה דגם "האנויי" תוצרת "הדס" או ש"ע עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה גודל 730/320 ס"מ'  יח' 1.000 60,000.00 60,000.00
  42.01.0604 סככה דגם "הונג קונג" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 260/160 ס"מ'  יח' 1.000 6,520.00 6,520.00
  42.01.0605 סככה דגם "ליאור" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה 490/286 ס"מ'  יח' 1.000 16,900.00 16,900.00
  42.01.0606 סככה דגם "מיכל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה גודל הסככה 304/285 ס"מ'

   

   

   יח' 1.000 33,800.00 33,800.00
  42.01.0607 סככה דגם "מלזיה" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה900 ס"מ' ברדיוס  יח' 1.000 71,500.00 71,500.00
  42.01.0608 סככה דגם "נועה" תוצרת "הדס" או ש"ע, לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 590/500 ס"מ'  יח' 1.000 80,000.00 80,000.00
  42.01.0609 סככה דגם "נפאל" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן גוון לפי בחירה גודל הסככה 306/235 ס"מ'  יח' 1.000 25,000.00 25,000.00
  42.01.0610 סככה דגם "סינגפור מתכת" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 260/166 ס"מ'  יח' 1.000 5,620.00 5,620.00
  42.01.0611 סככה דגם "סינגפור מתכת" תוצרת "הדס" או ש"ע, עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל הסככה 260/166סמ'  יח' 1.000 5,200.00 5,200.00
  42.01.0612 סככה דגם "עמק" תוצרת "הדס" או ש"ע, ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 252/186 ס"מ'  יח' 1.000 5,850.00 5,850.00
  42.01.0613 שמשיה דגם "בז" תוצרת "הדס" או ש"ע כיסוי מלוחות עץ במבוק, חלקי המתכת מגולוונת או נירוסטה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת RAL קוטר 300 ס"מ'  יח' 1.000 31,000.00 31,000.00
  42.01.0614 שמשיה דגם "נץ" תוצרת "הדס" או ש"ע כיסוי מראטן קלוע, חלקי המתכת מגולוונת או נירוסטה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת RAL קוטר 300 ס"מ'  יח' 1.000 39,000.00 39,000.00
  42.01.0615 פרגולה דגם "שחק" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, השלד עשוי עמודי מתכת מגולוונת וצבועה בתנור. קירוי גג במידות 2.33/2.50 מ' מפח מגולוון וצבוע בתנור  יח' 1.000 14,600.00 14,600.00
  42.01.0616 פרגולה דגם "טרייסטה", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, עשויה מקונסטרוקציית מתכת ושילוב גג ומושבים מעץ גושני מחוטא ומהוקצע  יח' 1.000 18,130.00 18,130.00
  42.01.0617 נגיש- פרגולה דגם "פגודה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, שלד וקירוי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור, שלד שולחן ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור המשולב בעץ איפאה  יח' 1.000 34,650.00 34,650.00
  42.01.0618 פרגולה דגם "שמשיה" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, שלד וקירוי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור, שלד שולחן ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור המשולב בעץ איפאה  יח' 1.000 38,050.00 38,050.00
  42.01.0619 פרגולה דגם "סוליי", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, העשויה מקונסטרוקציית מתכת כבדה ושילוב נירוסטה מלוטשת בקדמת הפרגולה, מידות הגג 3.0/2.90 מ'  יח' 1.000 36,750.00 36,750.00
  42.01.0620 פרגולה דגם אלון משולבת מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 3,580.00 3,580.00
  42.01.0621 פרגולה דגם אלון עם ספסל משולב מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 4,780.00 4,780.00
  42.01.0622 פרגולה דגם אלון מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 3,860.00 3,860.00
  42.01.0623 פרגולה דגם שוהם מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 9,360.00 9,360.00
  42.01.0624 פרגולה דגם 120 מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 10,650.00 10,650.00
  42.01.0625 פרגולה דגם נעה משולבת מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 9,330.00 9,330.00
  42.01.0626 פרגולה דגם נעה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 10,400.00 10,400.00
  42.01.0627 פרגולה דגם 160 מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 10,650.00 10,650.00
  42.01.0628 פרגולה מעץ אורן מקורות ברוחב משתנה (לפי תוכנית), שעבר אימפרגנציה וצביעה בשתי שכבות צבע. המחיר כולל את כל החיתוכים ואביזרי החיבור הדרושים.  מ"ק 1.000 12,540.00 12,540.00
  42.01.0629 פרגולת פלדה על שני עמודים עם ספסל מקורה ברשת עץ באורך 2 מ'  יח' 1.000 5,800.00 5,800.00
  42.01.0630 פרגולת פלדה על שני עמודי פלדה עגולים ומקורה בפח פלדה מנוקב המחובר ל-3 קשתות ,באורך 2 מ', "דגם ירושלים" תוצרת חב' גנית פארק  יח' 1.000 12,900.00 12,900.00
  42.01.0631 פרגולת פלדה על שני עמודים עם ספסל מקורה בסרגלי עץ באורך 2 מ'  יח' 1.000 5,800.00 5,800.00
  42.01.0632 פרגולת  פלדה על ארבעה עמודים עם ספסל מקורה ברשת עץ, באורך 2 מ'  יח' 1.000 6,720.00 6,720.00
  42.01.0633 פרגולת עץ על שני עמודים מקורה ברשת עץ, באורך 2 מ'  יח' 1.000 5,600.00 5,600.00
  42.01.0634 פרגולת עץ על שני עמודים מקורה בסרגלי עץ, באורך 2 מ'  יח' 1.000 5,600.00 5,600.00
  42.01.0635 פרגולת עץ דו צדדית על שני עמודים מקורה בסרגל עץ, באורך 2 מ'  יח' 1.000 6,150.00 6,150.00
  42.01.0636 פרגולת עץ על ארבעה עמודים עם ספסל מקורה בסרגלי עץ, באורך 2 מ'  יח' 1.000 6,890.00 6,890.00
  42.01.0637 פרגולת צל בסיסית על ארבע העמודים בגודל 4X4 מ'  יח' 1.000 14,100.00 14,100.00
  42.01.0638 פרגולה בצורת חצי קשת ברדיוס 3 מ' עם ספסלים בהיקף  יח' 1.000 20,300.00 20,300.00
  42.01.0639 פרגולת פלדה על 4 עמודים עם גג בצורת פירמידה  יח' 1.000 3,400.00 3,400.00
  42.01.0640 בניה או תיקון חלקים של פרגולה/הצללה מעץ מקורות בגדלים שונים על פי מפרט אדריכלי  מ"ר 1.000 935.00 935.00
  42.01.0641 הפחתה למחיר פרגולה עבור אי ביצוע עמודים  מ"ר 1.000 -97.00 -97.00
  42.01.0642 קירוי והצללה ביריעת בד " cover it " או ש"ע מעוגנת לעמודים קיימים עם כבל פלדה היקפי לכל אורך היריעה . היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290 ק"ג למ"ר , עומדת בדרישות משרד החינוך לעמידות אש

   

   

   מ"ר 1.000 55.00 55.00
  42.01.0643 קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות של חב' " cover it " או ש"ע מפרשי הצללה ו/או יריעות מתיחה ו/או ממברנה, לרבות כל הקשירות ,המתיחות עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים (לרבות צביעתם בגוון שיבחר ע"י האדריכל) יסודות ועיגון לקרקע כולל תכנון הצבת היריעה, העמודים והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת אישור המפקח ,סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש ,הגוון לפי בחירת האדריכל וכאמור במפרט המיוחד  מ"ר 1.000 225.00 225.00
  42.01.0644 סככת צל מרובעת עם 4 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל אטומה, כח צלע באורך 3 מ'  יח' 1.000 5,500.00 5,500.00
  42.01.0645 סככת צל מרובעת עם 4 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל אטומה, כח צלע באורך 4 מ'  יח' 1.000 6,200.00 6,200.00
  42.01.0646 סככת צל מרובעת עם 4 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל אטומה, כח צלע באורך 6 מ', צלע האורך 6 מ' וצלע הרוחב 4.5 מ'  יח' 1.000 9,800.00 9,800.00
  42.01.0647 סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות וקשתות ,עשוי מרשת צל אטומה  מ"ר 1.000 420.00 420.00
  42.01.0648 סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות בצורת פירמידה הסוכך רשת צל ,בשטח עד 49 מ"ר  מ"ר 1.000 355.00 355.00
  42.01.0649 סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות בפירמידה, הסוכך עשוי מרשת צל בשטח של יותר מ 49 מ"ר  מ"ר 1.000 420.00 420.00
  42.01.0650 סככת צל מלבנית עם מבנים בשני הצדדים ,הסוכך עשוי מרשת צל  מ"ר 1.000 345.00 345.00
  42.01.0651 סככת צל מלבנית עם 2 עמודים בפינות עם חיבור למבנה בצד אחד  הסוכך עשוי רשת צל  מ"ר 1.000 350.00 350.00
  42.01.0652 סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות עשוי מרשת צל  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  42.01.0653 ארגז חול מעץ  מטר 1.000 250.00 250.00
  42.01.0654 ארגז חול מפלסטיק  מטר 1.000 325.00 325.00
  42.01.0655 ארגז חול מגומי  מטר 1.000 475.00 475.00
  42.01.0656 כיסוי בד לארגז חול  מ"ר 1.000 76.00 76.00
  42.01.0657 ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 3X3 מ'  יח' 1.000 7,800.00 7,800.00
  42.01.0658 ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 4X4 מ'  יח' 1.000 10,150.00 10,150.00
  42.01.0659 ארגז חול עם סככת צל דו שיפועית מעץ במידות 3X3 מ'  יח' 1.000 11,500.00 11,500.00
  42.01.0660 ארגז חול עם סככת צל דו שיפועית מעץ במידות 4X4 מ'  יח' 1.000 14,000.00 14,000.00
  42.01.0661 קרוי ארגז חול על ידי סוכך בד "פלריג"  מ"ר 1.000 280.00 280.00
  42.01.0662 קרוי ארגז חול (הצללה) על ידי סוכך עץ  מ"ר 1.000 690.00 690.00
  42.01.0663 סככת צל מבנה  פלדה, גג רשת צל מעץ  מ"ר 1.000 1,400.00 1,400.00
  42.01.0664 סככת צל מבנה  פלדה, גג פח גלי  מ"ר 1.000 1,750.00 1,750.00
  42.01.0665 סככת צל מבנה פלדה, גג מפח מנוקב  מ"ר 1.000 1,750.00 1,750.00
  42.01.0666 סככת צל, ריבועית, שלד עץ עם גג דו שיפועי מעץ  מ"ר 1.000 920.00 920.00
  42.01.0667 רשת צל מסיבים סינטטיים שזורים בחוטי אלומיניום מאווררת שכבה אחת %90 צל לבן כולל תפירה, אביזרי חיבור מפליז והרכבה (עמודים תומכים וכבלי מתיחה/קשירה ימדדו בנפרד)

   

   

   מ"ר 1.000 50.00 50.00
  עמודים דקורטיביים הערה
  42.01.0668 עמוד דקורטיבי כדוגמת "ברנע" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 110 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 3,650.00 3,650.00
  42.01.0669 עמוד דקורטיבי כדוגמת "זכרון יעקב" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 148 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 2,070.00 2,070.00
  42.01.0670 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "ראשונים" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 231 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 6,410.00 6,410.00
  42.01.0671 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "נס ציונה" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 166 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0672 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "אשקלון" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 445 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 8,450.00 8,450.00
  42.01.0673 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "עכו" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 349 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 4,360.00 4,360.00
  42.01.0674 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "קיסריה" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 232 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 7,070.00 7,070.00
  42.01.0675 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "רחובות" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 185 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 4,310.00 4,310.00
  42.01.0676 עמוד דקורטיבי כדוגמת  "דרום" של חב' אקרשטיין או ש"ע מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב – "סטון ווש" בגובה 210 ס"מ כולל כותרת לרבות ביסוס  יח' 1.000 3,870.00 3,870.00
  42.01.0677 עמוד אורים משולב עם שלטי רחובות לפי סטנדרט  עיריית ת"א תוצרת  JCDECAUX או ש"ע כולל הובלה והתקנה ,יציקת היסוד וכל העבודות הדרושות הכל לפי פרט עת"א ודרישותיה  יח' 1.000 5,460.00 5,460.00
  שונות

  המחיר כולל אספקה חפירה, התקנה זיפות ועיגון ביסודות בטון מתאימים ותיקונים נדרשים לאחר העיגון והחזרת השטח לקדמותו ,הכול בהתאם לתוכנית המתכנן או למפרט היצרן.

  הערה
  42.01.0678 אלמנט בטון להנחת מתקן מנגל, מק"ט 7600 מתוצרת שחם אריכא או שו"ע.  יח' 1.000 1,895.00 1,895.00
  42.01.0679 מיכל עשוי בטון להנחת גחלים משומשים מק"ט 3855 מתוצרת שחם אריכא או שו"ע.  יח' 1.000 1,870.00 1,870.00
  42.01.0680 צלחת מדורה לפארקים מבטון בגמר בזלתי של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0681 מתקן האכלה לחתולים של "שחם אריכא" או ש"ע  יח' 1.000 4,300.00 4,300.00
  42.01.0682 מתקן לפחמים מק"ט G-308 של חב' "הדס" או ש"ע .  יח' 1.000 570.00 570.00
  42.01.0683 מנגל ישראלי נגיש, מערכת המותאמת לנכים בכיסא גלגלים ולציבור הרחב. של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע, מתכת בצבע אפור RAL 9006  ושיש. כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן.  יח' 1.000 3,750.00 3,750.00
  42.01.0684 מנגל ישראלי של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע מערכת המורכבת משולחן ו-2 מושבים. בטון אפור ומתכת בצבע אפור כולל הובלה והתקנה ע"פ הוראות יצרן  יח' 1.000 4,250.00 4,250.00
  42.01.0685 שולחן למנגל מפלטת פח מק"ט 129 תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 470.00 470.00
  42.01.0686 מתקן איסוף פחמים תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 630.00 630.00
  42.01.0687 ספסל בול עץ למדורה אורך 1.5 מ' תוצרת "מנסרת אשתאול קק"ל"  יח' 1.000 590.00 590.00
  42.01.0688 מתקן לאופניים "רציף" מבטון מזויין תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע ל-5 זוגות אופניים  יח' 1.000 5,600.00 5,600.00
  42.01.0689 מתקן לאופניים "לביא" מיצקת ברזל תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע ל-2 זוגות אופניים  יח' 1.000 690.00 690.00
  42.01.0690 מתקן  לאופניים אחד, דגם "קשת" תוצרת "אי.אם.שגב" או דגם "ת"א" או ש"ע, עשוי מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה), בקוטר "2.  יח' 1.000 795.00 795.00
  42.01.0691 מתקן לזוג אופניים אחד, דגם "קשת" תוצרת "אי.אם.שגב" או דגם "ת"א" או ש"ע, עשוי מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה), בקוטר "2, לרבות שלט עם ציור אופניים בחיתוך לייזר  יח' 1.000 965.00 965.00
  42.01.0692 מתקן למספר זוגות אופניים, דגם "קשת משורשר" תוצרת "אי.אם.שגב" או ש"ע, קשתות עשויות מצינורות פלב"מ 304 (נירוסטה) במרחק 50 ס"מ ביניכם  לרבות מסגרת למתקן  יח' 1.000 785.00 785.00
  42.01.0693 מעמד לאופניים דגם "סלילון" תוצרת "אי.אם.שגב" או ש"ע, עשוי כספירלה מצינור פלב"מ (נירוסטה) או מצינור פלדה מגולוון צבועה בתנור, בקוטר 32 מ"מ מעוגל לצורת קפיץ  יח' 1.000 3,110.00 3,110.00
  42.01.0694 מתקן אופניים דגם "חניתה" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מפרופיל מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת RAL  יח' 1.000 765.00 765.00
  42.01.0695 מתקן  אופניים דגם "קפיץ" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת RAL , בקוטר "0.75. המחיר הינו לכמות של מינימום 2 מ"א  יח' 1.000 1,265.00 1,265.00
  42.01.0696 מתקן  אופניים דגם "קפיץ" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, עשוי מצינור נירוסטה, בקוטר "0.75. המחיר הינו לכמות של מינימום 2 מ"א  יח' 1.000 2,900.00 2,900.00
  42.01.0697 מתקן  אופניים "קשת בענן" תוצרת "הדס" או ש"ע מצינור מתכת מגולוונת בקוטר 2 צול בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 975.00 975.00
  42.01.0698 מתקן  אופניים "קשת בענן"  תוצרת "הדס" או ש"ע מצינור נירוסטה בקוטר 2 צול בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור  יח' 1.000 845.00 845.00
  42.01.0699 מתקן אופניים בגמר מתכת דגם "מיאמי" "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 1,525.00 1,525.00
  42.01.0700 מתקן אופניים  דגם "אורלנדו" "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 3,090.00 3,090.00
  42.01.0701 מתקן אופניים בגמר מתכת דגם "אורלנדו מנירוסטה" "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 3,690.00 3,690.00
  42.01.0702 מתקן אופניים  דגם "תל אביב" של "אקרשטיין" או ש"ע  יח' 1.000 690.00 690.00
  42.01.0703 תוספת למתקן אופנים מדגם תל אביב של "אקרשטיין" או ש"ע  עבור סמל אופנים\רוזטה 2 יח'  יח' 1.000 160.00 160.00
  42.01.0704 מתקן לקשירת אופנועים / קטנועים, מצינור נירוסטה בקוטר "2 כדוגמת עיריית ת"א כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת השטח לקדמותו  יח' 1.000 1,260.00 1,260.00
  42.01.0705 מתקן לקשירת אופניים מצינור נירוסטה בקוטר "2 כדוגמת עיריית ת"א (כולל ריתוך לוחית אופניים), כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת השטח לקדמותו  יח' 1.000 1,530.00 1,530.00
  42.01.0706 חנייה  לאופניים מפח מגולוון תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 525.00 525.00
  42.01.0707 מתקן חנייה לאופניים ספירלה נירוסטה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  יח' 1.000 3,025.00 3,025.00
  42.01.0708 מתקן אופניים דגם 305 או דגם 325 מחיר למ"א תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  מ"א 1.000 920.00 920.00
  42.01.0709 לוח מודעות דגם "אופיר" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL ולוחות עץ אורן רוחב 300 ס"מ'  יח' 1.000 5,300.00 5,300.00
  42.01.0710 שלט גן דגם "גן דני" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 140 ס"מ'  יח' 1.000 5,400.00 5,400.00
  42.01.0711 שלט גן דגם "גן השחר" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 92/250 ס"מ'  יח' 1.000 4,600.00 4,600.00
  42.01.0712 שלט גן דגם "גן מכבי" תוצרת "הדס" או ש"ע ממתכת מגולוונת  בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL כיתוב בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 92/250 ס"מ'  יח' 1.000 4,400.00 4,400.00
  42.01.0713 תוספת עבור שלט חתוך בלייזר  יח' 1.000 315.00 315.00
  42.01.0714 שלט הוראות ל"פארק כלבים" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש"ע  יח' 1.000 2,600.00 2,600.00
  42.01.0715 שילוט נמוך דגם הרצל מבטון וזכוכית/אלומיניום מק"ט 7145 תוצרת שחם אריכא או ש"ע כולל עבודת גרפיקה והדפסה על זכוכית או אלומיניום כולל תיאום עם המזמין ושופדרווינג לפני ביצוע  יח' 1.000 5,850.00 5,850.00
  42.01.0716 לוח מודעות עגול עשוי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור דגם "גלים" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע  יח' 1.000 3,810.00 3,810.00
  42.01.0717 לוח דגם "מודעות", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, השלד עשוי מפח מגולוון צבוע בתנור בשילוב עם שטח פרסום מעץ אורן מולבן, ברוחב 2 מ', לרבות לוגו רשות וכיתוב לוח מודעות לתושב  יח' 1.000 3,850.00 3,850.00
  42.01.0718 לוח מודעות דגם "מדיה 4000", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, עשוי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור  יח' 1.000 3,850.00 3,850.00
  42.01.0719 לוח מודעות דגם "קיסרית 530M" תוצרת "קיסריה ריהוט רחוב וגן" או ש"ע  יח' 1.000 20,420.00 20,420.00
  42.01.0720 תיבת קינון לציפורים, עשויה מעץ בעובי 20 מ"מ, בנויה וצבועה, במידות: אורך – 20 ס"מ X רוחב – 20 ס"מ X גובה 25 ס"מ.  יח' 1.000 150.00 150.00
  42.01.0721 תיבת קינון לתנשמות, עשויה מעץ בעובי 20 מ"מ, בנויה וצבועה, במידות: אורך – 50 ס"מ X רוחב – 40 ס"מ X גובה 60 ס"מ.  יח' 1.000 550.00 550.00
  42.01.0722 תיבת קינון לבזים, עשויה מעץ בעובי 20 מ"מ, בנויה וצבועה, במידות: אורך – 45 ס"מ X רוחב – 30 ס"מ X גובה 30 ס"מ.  יח' 1.000 200.00 200.00
  42.01.0723 משקל דיגיטלי ציבורי של חברת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע גמר בטון אפור טבעי, כולל הובלה והתקנה על פי הוראות יצרן  יח' 1.000 21,875.00 21,875.00
  42.01.0724 עמוד אלומיניום לתמרורים וזמזמים מתוצרת פ.ל.ה  או ש"ע בחתך 80/80 מ"מ כדוגמת אבן גבירול  יח' 1.000 1,440.00 1,440.00
  42.01.0725 עמדת טעינה סולארית דגם "מאדים", תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע, להטענת מכשירים ניידים באמצעות אנרגיית השמש כוללת 4 שקעי USB  יח' 1.000 18,100.00 18,100.00
  42.01.0726 תורן לדגל  מעמוד פלדה קוני בגובה 8 מ' תוצרת מרום אפ.ג'י.פי  או ש"ע, מגלוון באבץ חם, גוון כסוף ,כולל ראש דקורטיבי, כבל נירוסטה גמיש, 2 מהדקי כבל מנירוסטה, גלגלות מאוקולון עם מייסבים, הכנה לנעילת גלגלת תחתונה ובורג יסוד תואם, המחיר כולל הובלה והתקנה על יסוד בטון מזויין ב-30 בהתאם להוראות היצרן  יח' 1.000 7,230.00 7,230.00
  42.01.0727 תורן עגול קוני לדגל בגובה 8 מ' מק"ט 3008 תוצרת פ.ל.ה הנדסת תאורה  או ש"ע  קוטר עליון 90 מ"מ וקוטר תחתון 202 מ"מ מאלומיניום בגימור טבעי לרבות מערכת גלגלות וכבל גמיש מפלדה עבור הדגל, לרבות מכסה עליון מיצקת אלומיניום בצורת כדור, המחיר כולל הובלה והתקנה על יסוד בטון מזויין ב-30 בהתאם להוראות היצרן  יח' 1.000 10,474.00 10,474.00
  42.01.0728 תורן אלומיניום קוני 6063 מאולגן (עם ציפוי אנודייז) בגובה 8 מטר תוצרת מרום אפ.ג'י.פי  או ש"ע, כולל ראש כדורי דקורטיבי, כבל נירוסטה גמיש, 2 מהדקי כבל מנירוסטה, גלגלות מאוקולון עם מייסב, הכנה לנעילת הגלגלת התחתונה ובורג יסוד תואם, מחיר כולל הובלה והתקנה על יסוד בטון מזויין ב-30 בהתאם להוראות היצרן  יח' 1.000 13,100.00 13,100.00
  תיקון, חידוש ותחזוקת ריהוט גן הערה
  42.01.0735 טיפול נגד קורוזיה למתקני רהוט רחוב (אשפתונים,ספסלים,מחסומי רכב,וכד') באמצעות ציפוי כדוגמת מטלוניקה או ש"ע מאושר הכל עפ"י מפרט מיוחד לעבודה והגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית  יח' 1.000 240.00 240.00
  42.01.0736 טיפול נגד קורוזיה למעקות הגנה לצמחיה, מעקות הולכה ומאחזי יד באמצעות ציפוי כדוגמת מטלוניקה או ש"ע מאושר הכל עפ"י מפרט מיוחד לעבודה והגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית  מטר 1.000 200.00 200.00
  42.01.0737 שיפוץ פרגולה קיימת ע"י צביעה וחיפוי בפח מגולוון וצבוע טוויסט ברמת הצללה  %92 בהתאם למפרט והוראות המפקח  מ"ר 1.000 380.00 380.00
  42.01.0738 תוספת למחיר פרגולת מתכת עבור טיפול נגד קורוזיה באמצעות ציפוי כדוגמת מטלוניקה או ש"ע מאושר, הכל עפ"י מפרט מיוחד לעבודה והגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית  מ"ר 1.000 255.00 255.00
  42.01.0739 אספקת צבע וצביעת אלמנטים בודדים ממתכת או מעץ עם צבע שמן , כולל ניקוי והסרת חלודה לפני צביעה, עפ"י מפרט  מ"ר 1.000 45.00 45.00
  42.01.0740 צביעת שער מתכת קיים עפ"י מפרט  יח' 1.000 260.00 260.00
  42.01.0741 צביעת גדרות ומעקות מתכת קיימים עפ"י מפרט  מ"ר 1.000 160.00 160.00
  42.01.0754 אספקה בלבד של לוח עץ לספסל מעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בגוון לפי בחירה כולל חורים הכנה לברגים  יח' 1.000 70.00 70.00
  42.01.0755 אספקה בלבד של לוח עץ לספסל מעץ איפאה/במבוק מהוקצע מחוטא וצבוע בגוון לפי בחירה כולל חורים הכנה לברגים  יח' 1.000 185.00 185.00
  42.01.0756 אספקה בלבד של לחצן מוגן אנטי ונדאלי לברזיות שתיה מקט 2990 תוצרת שחם אריכא  יח' 1.000 162.00 162.00
  42.01.0757 אספקה בלבד של פיה לברזיות  שתיה מקט 2991 תוצרת שחם אריכא  יח' 1.000 41.00 41.00
  42.01.0758 אספקה בלבד של מפתח טיפולים לברזיות שתיה מקט 2995 תוצרת שחם אריכא  יח' 1.000 30.00 30.00
  42.01.0759 אספקה בלבד של פיה לברזיות לשתיה ישירה  יח' 1.000 35.00 35.00
  42.01.0760 YM010 – אספקה בלבד של פיה קונית למילוי בקבוקים  יח' 1.000 80.00 80.00
  42.01.0761 אספקה בלבד של ידית פרספקס ליחידת מילוי כולל ציר  יח' 1.000 110.00 110.00
  42.01.0762 אספקה בלבד של ברז לחצן Y.M.S עבור ברזיות שחם אריכא  יח' 1.000 210.00 210.00
  42.01.0763 אספקה בלבד של ברז מילוי Y.M.S  יח' 1.000 210.00 210.00
  42.01.0764 אספקה בלבד של ברז לחצן Y.M.P עבור ברזיות פינות תרבות  יח' 1.000 178.00 178.00
  42.01.0765 אספקה בלבד של ברז מילוי Y.M.P עבור ברזיות פינות תרבות  יח' 1.000 178.00 178.00
  42.01.0766 אספקה בלבד של ברז שוגי (ללא לחצן)  יח' 1.000 120.00 120.00
  42.01.0767 אספקה בלבד של לחצן לברז שוגי (כפתור)  יח' 1.000 105.00 105.00
  42.01.0768 התקנה של ספסלי גן/רחוב עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ ו/או ספסלי מתכת באורך עד 2.0 מ' – עבודה בלבד, לרבות שימוש בכלי מכני וביסוס/עיגון הספסל  יח' 1.000 240.00 240.00
  42.01.0769 התקנה של ספסלי גן/רחוב מבטון טרום באורך עד 2.0 מ' – עבודה בלבד, לרבות שימוש בכלי מכני וביסוס/עיגון הספסל  יח' 1.000 300.00 300.00
  42.01.0770 החלפת/השלמת לוחות עץ צבועים במידות 6/6 ס"מ בספסלי גן, לרבות פירוק לוחות העץ הפגומים וחיבור ע"י ברגים מגולוונים  יח' 1.000 52.00 52.00
  42.01.0771 החלפת/השלמת לוחות עץ צבועים במידות 10/5 ס"מ בספסלי גן, לרבות פירוק לוחות העץ הפגומים וחיבור ע"י ברגים מגולוונים  יח' 1.000 62.00 62.00
  מרכיבי יסוד למתקנים משולבים – עמודי עץ ופלדה הערה
  42.02.0188 עמוד עץ מסוג אורן מחוטה ומהוקצע בחתך 10X10 ס"מ  מטר 1.000 125.00 125.00
  42.02.0189 עמוד עץ רוביניה מחוטה ומהוקצע בחתך 10/9 ס"מ  מטר 1.000 500.00 500.00
  42.02.0190 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "½2  מטר 1.000 290.00 290.00
  42.02.0191 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "3, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  מטר 1.000 360.00 360.00
  42.02.0192 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "4, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 390.00 390.00
  42.02.0193 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "5, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 380.00 380.00
  42.02.0194 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "6, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 390.00 390.00
  42.02.0195 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "8, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 430.00 430.00
  42.02.0196 עמוד פלדה חתך עגול בקוטר "10, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 490.00 490.00
  42.02.0197 תוספת לעמוד פלדה חתך עגול מעוקל לכל רדיוס  יח' 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.02.0198 קורה מפלדת אל-חלד (נירוסטה) חתך עגול בקוטר "2 עובי דופן לפחות 3 מ"מ, הקורה תהיה ישרה או בעלת רדיוס או כיפוף הקורה תהיה ישרה או בעלת רדיוס או כיפוף  יח' 1.000 360.00 360.00
  42.02.0199 עמוד נירוסטה (פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר "½2, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 450.00 450.00
  42.02.0200 עמוד נירוסטה (פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר "3, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 540.00 540.00
  42.02.0201 עמוד נירוסטה (פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר "4, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 730.00 730.00
  42.02.0202 עמוד נירוסטה (פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר "5, עובי דופן לפחות 3 מ"מ  יח' 1.000 700.00 700.00
  42.02.0203 תוספת לעמוד נירוסטה (פלדת אל-חלד) מעוקל לכל רדיוס  יח' 1.000 2,050.00 2,050.00
  42.02.0204 עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר "3, עובי דופן לפחות 3 מ"מ, מחוזק.  יח' 1.000 380.00 380.00
  42.02.0205 עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר "4, עובי דופן לפחות 3 מ"מ, מחוזק.  יח' 1.000 620.00 620.00
  42.02.0206 עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר "5, עובי דופן לפחות 3 מ"מ, מחוזק.  יח' 1.000 600.00 600.00
  42.02.0207 עמוד עץ מבולי עץ – חתך עגול (עמוד חשמל)  מטר 1.000 140.00 140.00
  42.02.0208 עמוד (בול) עץ רוביניה חתך עגול בקוטר 12 ס"מ  יח' 1.000 700.00 700.00
  42.02.0209 קורת קשירה מעץ עבור קשירת רוחב במתקנים העשויים מעץ בחתך מינימלי של 10 X 3.8 ס"מ.  מטר 1.000 50.00 50.00
  42.02.0210 עמוד פלסטיק  פוליאתילן חתך עגול (מלא ועם חיזוק מתכת) בקוטר 11 ס"מ  יח' 1.000 250.00 250.00
  42.02.0211 תוספת שרוול כיסוי עם מרקם (טקסטורה) לעמוד פלדה חתך עגול בקוטר "4  יח' 1.000 90.00 90.00
  42.02.0212 תוספת עבור מחבר מעוגל גדול – בקוטר מעל 20 ס"מ עשוי מאלומיניום או אלומיניום משולב עם גומי  יח' 1.000 60.00 60.00
  42.02.0389 מעקות ומשטחי הגנה צדדיים, מעקות בטיחות והפרדה הערה 1.000
  42.02.0389 מעקה סורג מצינורות פלדה  מ"ר 1.000 2,030.00 2,030.00
  42.02.0390 מעקה סורג מצינורות אלומיניום  מ"ר 1.000 3,450.00 3,450.00
  42.02.0391 מעקה סורג מצינורות מנירוסטה  מ"ר 1.000 4,190.00 4,190.00
  42.02.0392 מעקה מפח פלדה מנוקב  מ"ר 1.000 2,490.00 2,490.00
  42.02.0393 מעקות מעץ  מ"ר 1.000 1,300.00 1,300.00
  42.02.0394 מעקות מעץ רוביניה  מ"ר 1.000 6,100.00 6,100.00
  42.02.0395 מעקה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור (דפנות סגורות)  מ"ר 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.02.0396 מעקה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור (דפנות סגורות) עם לוח משחק  מ"ר 1.000 3,700.00 3,700.00
  42.02.0397 מעקה מלוח HDPE/HPL  מ"ר 1.000 3,900.00 3,900.00
  42.02.0398 מעקה מלוחות HDPE/HPL  עם לוח משחק סגור בשני קירות  מ"ר 1.000 6,600.00 6,600.00
  42.02.0399 תוספת לגרפיקה צבעונית בלוח HDPE/HPL  מ"ר 1.000 1,350.00 1,350.00
  42.02.0400 תוספת להדפסה צבעונית בלוח HDPE/HPL  מ"ר 1.000 1,560.00 1,560.00
  42.02.0401 מעקה מלוח מנירוסטה (פלדת אל-חלד)  מ"ר 1.000 4,100.00 4,100.00
  42.02.0402 מעקה עם חלון בועה שקוף מפוליקרבונט  מ"ר 1.000 2,100.00 2,100.00
  42.02.0403 בועה שקופה מפוליקרבונט  יח' 1.000 1,020.00 1,020.00
  51.01.0001 הערה : מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח הערה 1.000
  51.01.0001 פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי עד 5 ס"מ  מ"ר 1.000 13.00 13.00
  51.01.0002 פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ  מ"ר 1.000 17.00 17.00
  51.01.0003 פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 10 ס"מ ועד 20 ס"מ  מ"ר 1.000 23.00 23.00
  51.01.0004 פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 20 ס"מ  מ"ר 1.000 28.00 28.00
  51.01.0005 חספוס שטחי אספלט לעומק עד 1 ס"מ  מ"ר 1.000 6.00 6.00
  51.01.0006 קרצוף שטחי אספלט לעומק עד 5 ס"מ  מ"ר 1.000 8.00 8.00
  51.01.0007 קרצוף שטחי אספלט לעומק מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ  מ"ר 1.000 12.00 12.00
  51.01.0008 "קרצוף עמוק" לשטחי אספלט ומבנה כביש לעומק מעל 10 ס"מ ועד 20 ס"מ  מ"ר 1.000 20.00 20.00
  51.01.0009 "קרצוף עמוק" לשטחי אספלט ומבנה כביש לעומק מעל 20 ס"מ ועד 30 ס"מ  מ"ר 1.000 28.00 28.00
  51.01.0010 פירוק וסילוק עמודי תמרור ושילוט (לרבות התמרור) או העברתם למחסן המזמין  יח' 1.000 63.00 63.00
  51.01.0011 פירוק עמוד תמרור/שלט והתקנתו מחדש  יח' 1.000 180.00 180.00
  51.01.0012 פירוק שלטים ותמרורים על שני עמודים  יח' 1.000 128.00 128.00
  51.01.0013 העתקת שלטים ותמרורים על שני עמודים  יח' 1.000 318.00 318.00
  51.01.0014 פירוק והעתקה עמודים עם שלט רחוב או פרסומות מוארים.  יח' 1.000 579.00 579.00
  51.01.0015 פירוק וסילוק יסוד בטון של עמוד מסוג כלשהו  יח' 1.000 196.00 196.00
  51.01.0018 פירוק וסילוק מעקה בטיחות מצינורות  מטר 1.000 58.00 58.00
  51.01.0019 פירוק זהיר של מעקה בטיחות/ הולכה והתקנתו בגמר עבודות ריצוף או העתקתו למקום אחר  מטר 1.000 117.00 117.00
  51.01.0020 פירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג W יחיד כולל סתימת הבורות והעברתו לאחסון  מטר 1.000 35.00 35.00
  51.01.0021 פירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג W כפול כולל סתימת הבורות והעברתו לאחסון  מטר 1.000 46.00 46.00
  51.01.0022 פירוק וסילוק של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסל, עציץ, אשפתון, מחסום רכב וכד'  יח' 1.000 151.00 151.00
  51.01.0023 פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסלים, עציצים, אשפתונים וכד' והתקנתו מחדש לאחר ביצוע הריצוף ואו העתקתו למקום אחר  יח' 1.000 266.00 266.00
  51.01.0024 פירוק פרגולת עץ ו/או מתכת ו/או בטון ,ו/או בד ,כולל כל האלמנטים ,לרבות פירוק בטון היסוד ,אחסון החומר במקום שיורה המפקח ,בתחום העיר ,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,מילוי בורות וניקוי האתר.  מ"ר 1.000 84.00 84.00
  51.01.0025 פירוק זהיר של דק עץ קיים ופינוי העץ למקום שיורה המפקח.  מ"ר 1.000 53.00 53.00
  51.01.0026 פירוק והרכבה מחדש דק מעץ

   

   

   

   מ"ר 1.000 158.00 158.00
  51.01.0027 פירוק מתקני כדורגל ,כדור-סל ,קט-רגל בודדים או משולבים ,לרבות פירוק בטון היסוד ,אחסון החומר במקום שיורה המפקח ,בתחום העיר ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ,מילוי בורות וניקוי האתר.  יח' 1.000 299.00 299.00
  51.01.0028 פירוק זהיר של מתקני משחק בודדים ופינויים למחסן העירייה ,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה עפ"י החלטת המפקח .העבודה כוללת ניקוי האתר ופינוי כל פסולת.  יח' 1.000 127.00 127.00
  51.01.0029 פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים המחוברים אליו ופינויה למחסן העירייה ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה עפ"י החלטת המפקח .העבודה כוללת ניקוי האתר ופינוי כל פסולת. קומפ' 1.000 526.00 526.00
  51.01.0030 פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת עם 2 משטחים והתקנתן מחדש באתר לפי הנחיות המפקח כולל תיקון המתקן כולל צביעה והשלמת אלמנטים לרמת תקן כולל אישור מכון התקנים לתקינות ולהתקנה. קומפ' 1.000 3,300.00 3,300.00
  51.01.0031 פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת עם 5 משטחים והתקנתן מחדש באתר לפי הנחיות המפקח כולל תיקון המתקן כולל צביעה והשלמת אלמנטים לרמת תקן כולל אישור מכון התקנים לתקינות ולהתקנה. קומפ' 1.000 7,370.00 7,370.00
  51.01.0032 פירוק וסילוק משטח גומי \דשא סינטטי קיים באזור מתקני משחק לאתר פסולת מאושר ע"י העירייה וע"ח הקבלן.  מ"ר 1.000 132.00 132.00
  51.01.0033 פירוק וסילוק מדרגות מסוג כלשהו  מטר 1.000 76.00 76.00
  51.01.0034 פירוק וסילוק שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו  יח' 1.000 277.00 277.00
  51.01.0035 פירוק זהיר של שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 636.00 636.00
  51.01.0036 פירוק וסילוק שער לרכב על עמודיו ויסודותיו  יח' 1.000 371.00 371.00
  51.01.0037 פירוק זהיר של שער לרכב על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 925.00 925.00
  51.01.0038 התאמת גובה פני משטח חניה מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה מכביש/מדרכה לחצרות הבתים  יח' 1.000 659.00 659.00
  51.01.0039 התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה מכביש/מדרכה לחצרות הבתים  יח' 1.000 330.00 330.00
  51.01.0040 התאמת גובה משטח בטון לפחי אשפה לרבות התאמת גדרות רשת, מעקות וכד'  יח' 1.000 762.00 762.00
  51.01.0041 התאמת שוחה מסוג כלשהו למפלס כביש / מדרכה מתוכננים  יח' 1.000 307.00 307.00
  51.01.0042 תוספת לנ"ל עבור התאמת התקרה  יח' 1.000 307.00 307.00
  51.01.0043 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 50 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 10 ס"מ ,כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 636.00 636.00
  51.01.0044 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 50 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 15 ס"מ ,כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 751.00 751.00
  51.01.0045 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 50 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 20 ס"מ כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 810.00 810.00
  51.01.0046 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 10 ס"מ ,כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 728.00 728.00
  51.01.0047 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 15 ס"מ ,כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 833.00 833.00
  51.01.0048 התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 20 ס"מ כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן  יח' 1.000 902.00 902.00
  51.01.0049 התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים  יח' 1.000 1,041.00 1,041.00
  51.01.0050 התאמת תא "HOT" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים  יח' 1.000 579.00 579.00
  51.01.0051 התאמת תא קליטה (רשת אחת) למפלס כביש מתוכנן  יח' 1.000 307.00 307.00
  51.01.0052 תוספת לנ"ל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס  יח' 1.000 173.00 173.00
  51.01.0053 פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 80 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן. קומפ' 1.000 1,463.00 1,463.00
  51.01.0054 פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 100 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן. קומפ' 1.000 1,833.00 1,833.00
  51.01.0055 פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 125 ס"מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש מתוכנן. קומפ' 1.000 2,046.00 2,046.00
  51.01.0056 תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין C250 עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום ב-ב כבד  יח' 1.000 348.00 348.00
  51.01.0057 תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין D400 עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום ב-ב כבד  יח' 1.000 462.00 462.00
  51.01.0058 תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין D400 או C250  יח' 1.000 139.00 139.00
  51.01.0059 פירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח  מ"ר 1.000 17.00 17.00
  51.01.0060 פירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות החלפת מדרכות  מ"ר 1.000 21.00 21.00
  51.01.0061 פירוק זהיר של ריצוף מסוג כלשהו כולל העמסה וסידור על משטחים ואחסנתו ו/או הובלתו למחסני הרשות לשימוש חוזר  מ"ר 1.000 29.00 29.00
  51.01.0062 פירוק ריצוף מסוג כלשהו והנחתו מחדש כולל השלמת שכבת חול  מ"ר 1.000 53.00 53.00
  51.01.0063 פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת עבודות חפירת השטח  מטר 1.000 14.00 14.00
  51.01.0064 פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת עבודות החלפת מדרכות  מטר 1.000 20.00 20.00
  51.01.0065 פירוק זהיר של אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והובלתה למחסני הרשות  מטר 1.000 29.00 29.00
  51.01.0066 פירוק אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והנחתה מחדש  מטר 1.000 58.00 58.00
  51.01.0067 פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד 10 ס"מ  מ"ר 1.000 58.00 58.00
  51.01.0068 תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד  10 ס"מ עבור ניסור הבטון  מטר 1.000 210.00 210.00
  51.01.0069 פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ  מ"ר 1.000 84.00 84.00
  51.01.0070 תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 10 ס"מ ועד  15 ס"מ עבור ניסור הבטון  מטר 1.000 237.00 237.00
  51.01.0071 פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 15 ס"מ ועד 20 ס"מ  מ"ר 1.000 110.00 110.00
  51.01.0072 תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 15 ס"מ ועד 20 ס"מ עבור ניסור הבטון  מטר 1.000 263.00 263.00
  51.01.0073 פירוק וסילוק משולש מבטון או אספלט בכניסה לחצר או לחניה  מטר 1.000 25.00 25.00
  51.01.0074 פירוק וסילוק פסי האטה מאספלט או מאבנים משתלבות  מ"ר 1.000 29.00 29.00
  51.01.0075 פירוק מסלעה ,מיון הסלעים וסילוק הפסולת  מ"ר 1.000 81.00 81.00
  51.01.0076 פירוק וסילוק קיר אבן מסוג ובעובי כלשהו  מ"ק 1.000 210.00 210.00
  51.01.0077 פירוק וסילוק קיר מבטון מזויין מסוג ובעובי כלשהו  מ"ק 1.000 447.00 447.00
  51.01.0078 פירוק וסילוק גדר אבן מסוג כלשהו לרבות היסוד  מ"ר 1.000 58.00 58.00
  51.01.0079 הורדת ציפוי אבן מגדרות או חזיתות  מ"ר 1.000 69.00 69.00
  51.01.0080 פירוק וסילוק קורה או יסוד מבטון מזויין  מ"ק 1.000 405.00 405.00
  51.01.0081 פירוק וסילוק גדר תיל או העברה למחסני הרשות  מטר 1.000 18.00 18.00
  51.01.0082 פירוק וסילוק גדר רשת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות  מ"ר 1.000 21.00 21.00
  51.01.0083 פירוק גדר רשת מסוג כלשהו כולל התקנה מחדש או העתקתה למקום שיורה המפקח לרבות השלמות במידת הצורך  מ"ר 1.000 117.00 117.00
  51.01.0084 פירוק וסילוק גדר מתכת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות  מטר 1.000 87.00 87.00
  51.01.0085 פירוק גדר מתכת מסוג כלשהו כולל התקנה מחדש או העתקתה למקום שיורה המפקח  מטר 1.000 227.00 227.00
  51.01.0086 פירוק וסילוק מבנה סככה או העברתו למחסני הרשות (מחושב לפי שטח המבנה)  מ"ר 1.000 128.00 128.00
  51.01.0087 פירוק מבנה סככה והרכבתה מחדש  מ"ר 1.000 318.00 318.00
  51.01.0088 העתקת מיכלי מחזור חומר כלשהו (פלסטיק, נייר, פח), למיקום חדש עפ"י הנחיית הפיקוח  יח' 1.000 694.00 694.00
  51.01.0089 פירוק וסילוק מעביר מים בקוטר כלשהו כולל מילוי חוזר והידוקו  מטר 1.000 446.00 446.00
  51.01.0090 הריסת מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין של מעבירי מים וסילוק הפסולת קומפ' 1.000 1,561.00 1,561.00
  51.01.0091 ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת  יח' 1.000 348.00 348.00
  51.01.0092 ניקוי והסדרת תעלת ניקוז וסילוק הפסולת  מטר 1.000 18.00 18.00
  51.01.0093 ניקוי שוחות בקורת מכל סוג  יח' 1.000 348.00 348.00
  51.01.0100 פירוק וסילוק צינור ניקוז בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי הצינור  מטר 1.000 117.00 117.00
  51.01.0101 פירוק וסילוק קולטן עם רשת אחת לרבות מלוי הבור בחול מהודק  יח' 1.000 371.00 371.00
  51.01.0102 פירוק וסילוק קולטן עם 2 רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק  יח' 1.000 579.00 579.00
  51.01.0103 פירוק וסילוק קולטן עם 3 רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק  יח' 1.000 798.00 798.00
  51.01.0104 פירוק וסילוק קולטן עם 4 רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק  יח' 1.000 1,018.00 1,018.00
  51.01.0105 פירוק קולטן רשת אחת והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 925.00 925.00
  51.01.0106 פירוק קולטן 2 רשתות והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 1,504.00 1,504.00
  51.01.0107 פירוק קולטן 3 רשתות והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 2,081.00 2,081.00
  51.01.0108 פירוק קולטן 4 רשתות והתקנתו במקומו החדש  יח' 1.000 2,712.00 2,712.00
  51.01.0109 ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ ופינוי החומר למקום שיורה המפקח  מטר 1.000 12.00 12.00
  51.01.0110 ניסור קצה אספלט בעובי מעל 10 ס"מ ופינוי החומר למקום שיורה המפקח  מטר 1.000 15.00 15.00
  51.01.0111 סילוק פסולת (של אחרים) למקום שפיכה מאושר בתחום הרשות המקומית לרבות חפירה, העמסה ,הובלה ופריקה באתר השפיכה . ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע  מ"ק 1.000 37.00 37.00
  51.01.0112 סילוק פסולת (של אחרים) אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות לרבות חפירה, ,העמסה ,הובלה ואגרות למיניהם , ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע . על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות את התשלום  מ"ק 1.000 110.00 110.00
  51.01.0113 סילוק פסולת מעורבת בעפר של אחרים באמצעות מחזור פסולת ועודפי עפר לרבות חפירה, ניפוי, מיון והפרדה, עירום וגריסה, פיזור והידוק החומר המתאים באתר, פינוי וסילוק חומר פסול, הובלה ופינוי החומר הפסול לאתר סילוק וטיפול בפסולת יבשה מורשה, על הקבלן לעבוד עפ"י כל התקנות והחוקים. המחיר כולל פינוי והטמנה של יתרת הפסולת שאינה ניתנת למחזור באתר מורשה. התשלום עפ"י מדידת השטח ע"י מודד מוסמך טרם התחלת פעולות המחזור. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר/סולק  מ"ק 1.000 70.00 70.00
  51.01.0114 סילוק ערמות אדמה מאתר העבודה אל מקום שפיכה מאושר בתחום הרשות המקומית, לרבות הובלה.  מ"ק 1.000 35.00 35.00
  51.01.0115 סילוק ערמות אדמה מאתר העבודה אל מחוץ לתחומי הרשות המקומית, לרבות הובלה ואגרות למיניהן, במידת הצורך.  מ"ק 1.000 88.00 88.00
  51.01.0127 פירוק וסילוק ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקווי מים וביוב פירוק מגופים ואביזרים וסילוק הפסולת קומפ' 1.000 325.00 325.00
  51.01.0128 פירוק זהיר של ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקווי מים וביוב פירוק מגופים ואביזרים וסילוק הפסולת והעברת הברזייה כל אביזריה למחסני הרשות קומפ' 1.000 1,144.00 1,144.00
  51.01.0129 פירוק זהיר של ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקווי מים וביוב פירוק מגופים ואביזרים וסילוק הפסולת והעתקתה למקום חדש כולל הרכבה וחיבורים קומפ' 1.000 1,760.00 1,760.00
  51.01.0130 פירוק וסילוק כפתורי סימון "עיני חתול" מסוג כלשהו  יח' 1.000 18.00 18.00
  51.01.0131 העתקת טלפון ציבורי בתאום עם "בזק"  יח' 1.000 2,543.00 2,543.00
  51.01.0132 העתקת תיבת דואר בתאום עם רשות הדואר  יח' 1.000 1,463.00 1,463.00
  51.01.0133 חפירת גישוש ידנית לגילוי כבלים / צנרות קיימים מכל סוג ובכל עומק, סימונם, כיסויים והחזרת המצב לקדמותו. המחיר כולל הכנת תכנית מדידה של התשתיות שנתגלו  מ"ק 1.000 113.00 113.00
  51.01.0134 תיקון בור אבנים משתלבות בגודל עד 1 מ"ר כולל פרוק האבנים  , השלמת שכבת מצע א' והידוקה , פיזור שכבת חול בעובי 5 ס"מ והשלמת אבנים משתלבות ככל שנדרש , התאמה לריצוף הקיים / אבן שפה/גן וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. קומפ' 1.000 275.00 275.00
  51.01.0135 כנ"ל אך במידות של עד 2 מ"ר קומפ' 1.000 407.00 407.00
  51.01.0136 תיקון ריצוף אבן טבעי ( מנוסרת ו/או פראית) מסוג כלשהו כולל החלפת אבנים שבורים והשלמת אבנים חסרים  מ"ר 1.000 310.00 310.00
  51.01.0137 תיקון אבן שפה מאבן טבעי מקומי  מ"ר 1.000 150.00 150.00
  51.01.0138 תיקון מדרגות מאבן טבעי כולל השלמה או החלפת האבן  מטר 1.000 230.00 230.00
  51.02.0000 עבודות עפר
  בעבודות חפירה הקטנות  מ 100 מ"ק ישולם בשעות רג'י עבודת מחפרון J.C.B-4 או מקביל הערה
  51.02.0001 חפירה ו/או חציבה  מ"ק 1.000 22.00 22.00
  51.02.0002 תוספת לעבודות החפירה בכמות הקטנה מ 500 מ"ק.  מ"ק 1.000 12.00 12.00
  51.02.0003 תוספת מחיר עבור חפירה בשטחי מצעים  מ"ק 1.000 3.00 3.00
  51.02.0004 תוספת מחיר עבור חפירה ואו חציבה בשטחי "סולינג"  מ"ק 1.000 12.00 12.00
  51.02.0005 תוספת מחיר עבור ניפוי ומיון חומר חפור מעורב בפסולת לצורך גריסה / מילוי / סילוק לאתר הטמנה לרבות עירום , אחסון ,הובלה ופיזור באתר  מ"ק 1.000 15.00 15.00
  51.02.0006 גריסת פסולת בנין , בטונים , "בולדרים" וכד' לצורך שימוש כחומר מילוי / מצע סוג ג' לרבות מיון והפרדה, אחסון, הובלה ופיזור באתר של החומר הגרוס  מ"ק 1.000 31.00 31.00
  51.02.0007 חפירה בעבודת ידיים  מ"ק 1.000 70.00 70.00
  51.02.0008 חציבה בסלע קשה ורציף  מ"ק 1.000 39.00 39.00
  51.02.0009 חפירה ו/או חציבה לתעלות פתוחות מעובדות  מ"ק 1.000 31.00 31.00
  51.02.0010 חפירה ו/או חציבה למדרגות מעובדות ("ברמות")  מ"ק 1.000 26.00 26.00
  51.02.0011 תוספת למחיר חפירה ואו חציבה לתעלות פתוחות / מדרגות מעובדות ("ברמות") עבור סלע קשה ורציף  מ"ק 1.000 19.00 19.00
  51.02.0012 חפירה ו/או חציבה ברוחב 20-10 ס"מ לעומק 1.0 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 10.00 10.00
  51.02.0013 חפירה ו/או חציבה ברוחב 20-10 ס"מ לעומק מעל 1.0 מ' עד 1.5 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 15.00 15.00
  51.02.0014 חפירה ו/או חציבה ברוחב 20-10 ס"מ לעומק מעל 1.5 מ' עד 2.0 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 20.00 20.00
  51.02.0015 חפירה ו/או חציבה ברוחב 30-21 ס"מ לעומק 1.0 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 13.00 13.00
  51.02.0016 חפירה ו/או חציבה ברוחב 30-21 ס"מ לעומק מעל 1.0 מ' עד 1.5 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 21.00 21.00
  51.02.0017 חפירה ו/או חציבה ברוחב 30-21 ס"מ לעומק מעל 1.5 מ' עד 2.0 מ' באמצעות טרנצ'ר  מטר 1.000 25.00 25.00
  51.02.0018 יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת דרך") , ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן 20 ס"מ (+,-)  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  51.02.0019 יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת דרך"), ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן 50 ס"מ (+,-)  מ"ר 1.000 12.00 12.00
  51.02.0020 פילוס שתית במפלסת לייזר לפי מפרט לרבות פינוי / השלמת חומר  מ"ר 1.000 2.00 2.00
  51.02.0021 הידוק שטחים מבוקר  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  51.02.0022 הידוק שטחים רגיל  מ"ר 1.000 3.00 3.00
  51.02.0023 תיחוח, הרטבה והידוק פני תשתית (מצע, אגו"מ) קיימת  מ"ר 1.000 7.00 7.00
  51.02.0024 עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק 40 ס"מ על פי מפרט יועץ הקרקע לרבות חרישה לעומק 40 ס"מ , הרטבת החרסית במשך שבוע בכמות של 10 ליטר/מ"ר/יום והידוקה עד לצפיפות-MODIFIED AASHTO93% .  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  51.02.0025 הידוק מילוי מבוקר  מ"ק 1.000 7.00 7.00
  51.02.0026 הידוק מילוי רגיל  מ"ק 1.000 3.00 3.00
  51.02.0027 הידוק דינמי מהיר (RAPID IMPACT COMPACTION) בשכבה שעוביה עד 3 מטר  מ"ר 1.000 48.00 48.00
  51.02.0028 הידוק דינמי מהיר (RAPID IMPACT COMPACTION) בשכבה שעוביה עד 6 מטר  מ"ר 1.000 65.00 65.00
  51.02.0029 הידוק דינמי מהיר (RAPID IMPACT COMPACTION) בשכבה שעוביה עד 9 מטר  מ"ר 1.000 81.00 81.00
  51.02.0030 הידוק דינמי מהיר (RAPID IMPACT COMPACTION) בשכבה שעוביה עד 12 מטר  מ"ר 1.000 97.00 97.00
  51.02.0031 הידוק דינמי באמצעות משקולת (שיטת חיים ביאליק) בשכבה שעוביה עד 3 מטר  מ"ר 1.000 48.00 48.00
  51.02.0032 הידוק דינמי באמצעות משקולת (שיטת חיים ביאליק) בשכבה שעוביה עד 6 מטר  מ"ר 1.000 65.00 65.00
  51.02.0033 הידוק דינמי באמצעות משקולת (שיטת חיים ביאליק) בשכבה שעוביה עד 9 מטר  מ"ר 1.000 81.00 81.00
  51.02.0034 הידוק דינמי באמצעות משקולת (שיטת חיים ביאליק) בשכבה שעוביה עד 12 מטר  מ"ר 1.000 97.00 97.00
  51.02.0035 מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר כדוגמת A-2-4 כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 57.00 57.00
  51.02.0036 מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר נברר, נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 70.00 70.00
  51.02.0037 מילוי מובא מבור שאילה מקומי מותאם לדרישות המפקח כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 25.00 25.00
  51.02.0038 מילוי מובא מבור שאילה מקומי במרחק מעל 1.0 ק"מ ועד 10.0 ק"מ מגבולות אתר העבודה מותאם לדרישות המפקח כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 36.00 36.00
  51.02.0039 מילוי מובא מחומר מקומי נברר ,נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 48.00 48.00
  51.02.0040 מילוי מובא מבחוץ מחומר כדוגמת A-2-4 כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 70.00 70.00
  51.02.0041 מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ,נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר  מ"ק 1.000 83.00 83.00
  51.02.0042 פיזור מילוי (המובא ע"י אחרים) בשכבות של עד 0.5 מ'  מ"ק 1.000 4.00 4.00
  51.02.0043 פיזור אספלט מקורצף לרבות הידוק רגיל  מ"ר 1.000 7.00 7.00
  51.02.0044 הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי / חפירה (המדידה עפ"י שטח המשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון X אורך השטח)

   

   מ"ק 1.000 2.00 2.00
  51.03.0000 מצעים    
  51.03.0000 הערה: כל סוגי המצעים והאדמה כוללים פיזור, הידוק ובדיקת קרקע. הערה
  51.03.0001 מצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה  מ"ק 1.000 180.00 180.00
  51.03.0002 מצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה מגריסה באתר  מ"ק 1.000 100.00 100.00
  51.03.0003 מצע סוג ב' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה  מ"ק 1.000 145.00 145.00
  51.03.0004 מצע סוג ב' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר  מ"ק 1.000 98.00 98.00
  51.03.0005 תוספת למחיר המצעים  בכמות הקטנה מ 400 מ"ק.  מ"ק 1.000 25.00 25.00
  51.03.0006 חול למילוי וריפוד , בעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר  מ"ק 1.000 93.00 93.00
  51.03.0007 אגרגט בגודל "3/4 , בעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר  מ"ק 1.000 125.00 125.00
  51.03.0008 אגרגט בגודל "2-"3/4 , בעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר  מ"ק 1.000 115.00 115.00
  51.03.0009 מצע סוג א' להשלמה ותיקון כבישים ומדרכות בעובי משתנה  מ"ק 1.000 159.00 159.00
  51.03.0010 תשתית אגו"ם סוג א' בעובי כלשהו  מ"ק 1.000 198.00 198.00
  51.03.0011 שכבה מנקזת משברי אבן ("בקלש") בעובי לפי קביעת המתכנן  מ"ק 1.000 137.00 137.00
  51.03.0012 משטח או שביל עשוי מתערובת סלילה פולימרית PolySoil 2%, שכבה אחת בעובי 6 ס"מ (להולכי רגל ורוכבי אופניים) כדוגמת "הדר מערכות" או ש"ע לרבות הידוק והתזת מייצב  מ"ר 1.000 115.00 115.00
  51.03.0013 משטח או שביל עשוי מתערובת סלילה פולימרית PolySoil 2%, שכבה אחת בעובי 12 ס"מ (לרכב קל) כדוגמת "הדר מערכות" או ש"ע לרבות הידוק והתזת מייצב  מ"ר 1.000 181.00 181.00
  51.03.0014 משטח או שביל עשוי מתערובת סלילה פולימרית PolySoil 2%, שכבה אחת בעובי 18 ס"מ (לרכב בינוני) כדוגמת "הדר מערכות" או ש"ע לרבות הידוק והתזת מייצב

   

   

   

   

   

   

   

   

   מ"ר 1.000 269.00 269.00
  51.04.0000 עבודות אספלט  
  51.04.0000 מחירי עבודות האספלט כוללים אספקת אספלט, פיזור והידוק עם כל הציוד הנדרש כולל פינישר, מכבשים וכל ציוד בגודל מתאים לביצוע  בשטחים בגדלים שונים. בשטחים של עד 3,000 מ"ר או עד 300 טון הקטן מבניהם ישולם תוספת עבור צוות פיזור אספלט בהתאם למחירי הסעיפים בתת פרק 60.2. במגרשי ספורט יש להוסיף %10 למחירי האספלט הערה
  51.04.0001 תשתית אספלטית ("אמביט") בעובי כלשהו בשכבות לפי התכנון  טון 1.000 350.00 350.00
  51.04.0002 טיאוט וניקוי כבישים קיימים שלא מיועדים לקרצוף כהכנה לריבוד בשכבת אספלט  מ"ר 1.000 3.00 3.00
  51.04.0003 ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר  מ"ר 1.000 3.00 3.00
  51.04.0004 ריסוס ביטומן (לשטחים מקורצפים) בשיעור 0.50 ק"ג/מ"ר  מ"ר 1.000 3.00 3.00
  51.04.0005 ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  51.04.0006 ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1.5 ק"ג/מ"ר  מ"ר 1.000 4.00 4.00
  51.04.0007 שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 3 ס"מ , גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 32.00 32.00
  51.04.0008 שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ , גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 43.00 43.00
  51.04.0009 שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ , גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 41.00 41.00
  51.04.0010 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 50.00 50.00
  51.04.0011 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 48.00 48.00
  51.04.0012 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6 ס"מ , גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 60.00 60.00
  51.04.0013 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6 ס"מ , גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 58.00 58.00
  51.04.0014 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6 ס"מ , גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 56.00 56.00
  51.04.0015 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 7 ס"מ , גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 68.00 68.00
  51.04.0016 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 7 ס"מ , גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 65.00 65.00
  51.04.0017 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 8 ס"מ , גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 74.00 74.00
  51.04.0018 תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע דרוג לשכבה בעובי 3 ס"מ  מ"ר 1.000 8.00 8.00
  51.04.0019 תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע דרוג לשכבה בעובי 4 ס"מ  מ"ר 1.000 10.00 10.00
  51.04.0020 תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע דרוג לשכבה בעובי 5 ס"מ  מ"ר 1.000 12.00 12.00
  51.04.0021 שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 4 ס"מ , גודל אגרגט "3/8  מ"ר 1.000 45.00 45.00
  51.04.0022 שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 4 ס"מ , גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 44.00 44.00
  51.04.0023 שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 52.00 52.00
  51.04.0024 בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "3/8 למגרשי ספורט וכד'  טון 1.000 470.00 470.00
  51.04.0025 בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "1/2  טון 1.000 453.00 453.00
  51.04.0026 בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "3/4  טון 1.000 436.00 436.00
  51.04.0027 בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "1  טון 1.000 408.00 408.00
  51.04.0028 בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "1.5  טון 1.000 397.00 397.00
  51.04.0029 הפחתה למחיר האספלט כאשר ביצוע האספלט נמדד בנפרד (ברג'י)  טון 1.000 -61.00 -61.00
  51.04.0030 תוספת למחיר בטון אספלט בעובי משתנה עבור אגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע דרוג  טון 1.000 90.00 90.00
  51.04.0031 תוספת למחיר בטון אספלט בעובי משתנה עבור שילוב זכוכית ממוחזרת בתערובת בשיעור -%7%10 מהמשקל  טון 1.000 40.00 40.00
  51.04.0032 בטון אספלט תא"נ ("שקט") כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל  טון 1.000 583.00 583.00
  51.04.0033 בטון אספלט תאמ"א ("SMA") המכיל אגרגט בזלת כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל , גודל אגרגט "3/4  טון 1.000 702.00 702.00
  51.04.0034 בטון אספלט תאמ"א ("SMA") המכיל אגרגט בזלת כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל  , גודל אגרגט "1/2  טון 1.000 730.00 730.00
  51.04.0035 בטון אספלט תאמ"א ("SMA") המכיל אגרגט בזלת כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל  , גודל אגרגט 5 מ"מ  טון 1.000 742.00 742.00
  51.04.0036 שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ"א ("SMA") בעובי 4 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 68.00 68.00
  51.04.0037 שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ"א ("SMA") בעובי 5 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 81.00 81.00
  51.04.0038 שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ"א ("SMA") בעובי 4 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 70.00 70.00
  51.04.0039 שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ"א ("SMA") בעובי 5 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1/2  מ"ר 1.000 84.00 84.00
  51.04.0040 שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ"א ("SMA") בעובי 3 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט 5 מ"מ  מ"ר 1.000 50.00 50.00
  51.04.0041 בטון אספלט תא"מ ("S") כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  טון 1.000 447.00 447.00
  51.04.0042 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 4 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 41.00 41.00
  51.04.0043 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 5 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 50.00 50.00
  51.04.0044 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 6 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "3/4  מ"ר 1.000 62.00 62.00
  51.04.0045 בטון אספלט תא"מ ("S") כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1  טון 1.000 422.00 422.00
  51.04.0046 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 5 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 49.00 49.00
  51.04.0047 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 6 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 59.00 59.00
  51.04.0048 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 7 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1  מ"ר 1.000 69.00 69.00
  51.04.0049 בטון אספלט תא"מ ("S") כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1.5  טון 1.000 410.00 410.00
  51.04.0050 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 6 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 59.00 59.00
  51.04.0051 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 7 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 68.00 68.00
  51.04.0052 שכבת בטון אספלט נושאת / מקשרת מסוג תא"מ ("S") בעובי 8 ס"מ כאמור במפרט המיוחד / מפרט חברת נתיבי ישראל, גודל אגרגט "1.5  מ"ר 1.000 78.00 78.00
  51.04.0053 עיצוב באספלט באמצעות הטבעה וציפוי צבעוני ב- 2 שכבות + שכבת איטום שקופה כדוגמת "אספלט פרינט" או ש"ע בגוונים ודוגמאות כלשהם  מ"ר 1.000 249.00 249.00
  51.04.0054 תוספת למחיר "אספלט פרינט" עבור חימום חוזר לצורך הטבעה באספלט קר  מ"ר 1.000 34.00 34.00
  51.04.0055 עיצוב באספלט באמצעות ציפוי צבעוני ב- 2 שכבות + שכבת איטום שקופה כדוגמת "אספלט פרינט" או ש"ע בגוונים ודוגמאות כלשהם  מ"ר 1.000 118.00 118.00
  51.04.0056 בטון אספלט קר לתיקון זמני של חציות כבישים ובורות כולל כל עבודות ההכנה הדרושות  מ"ר 1.000 198.00 198.00
  51.04.0057 ציפוי כבישים בדייס ביטומני בעובי 0.5 ס"מ בדרוג IV-I כאמור למפרט המיוחד  מ"ר 1.000 28.00 28.00
  51.04.0058 מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש  מטר 1.000 34.00 34.00
  51.04.0059 איטום סדקים ע"י חומר CRF תוצרת WITCO U.S.A  או ש"ע כולל ניקוי התפר מעישביה וליכלון אבל ללא חירוץ האספלט  מטר 1.000 181.00 181.00
  51.04.0060 הטלאה אספלטית כאמור במפרט המיוחד  טון 1.000 589.00 589.00
  51.04.0061 איטום סדקים צרים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד  מטר 1.000 45.00 45.00
  51.04.0062 איטום סדקים בינוניים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד  מטר 1.000 71.00 71.00
  51.04.0063 איטום סדקים רחבים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד  מטר 1.000 95.00 95.00
  51.04.0064 מילוי בורות בשיטת JETPACHER – "הזרקת אספלט"  ללא שינוי צורה וללא חיתוך-מילוי בשכבת אספלט החל מעומק של 3 ס"מ, גודל אגרגט  3.6 – 2.5 מ"מ .  הזמנת מינימום 6 טון  טון 1.000 2,550.00 2,550.00
  51.04.0065 סגירת תעלות תשתית לסוגיהם, בשיטת JETPACHER –  "הזרקת אספלט" , מילוי בשכבת אספלט החל מעומק של 3 ס"מ, גודל אגרגט  3.6 – 2.5 מ"מ . הזמנת מינימום 6 טון,  טון 1.000 2,550.00 2,550.00
  51.04.0066 אבן אגרגט צבעונית (מיוחדת ומיובאת) רמת שחיקה מזערית, צורת האבן מעוגלת ואיננה פוגעת בצמיגים, גוון האבן בלתי מחיק , ציוד נלווה ( מגרפה, מטאטא, רצועות עיצוב דביקות, )  מ"ר 1.000 237.00 237.00
  51.04.0067 שיקום כבישים באמצעות KM מכונת מחזור בחום של 150 מעלות צלזיוס, כולל מילוי החסר ועיצוב התיקון וצורת המפגע  מ"ר 1.000 453.00 453.00
  51.04.0068 שק אספלט קר היוצר שכבה זמנית יעילה ואיכותית של חצץ ביטומני בגוון שחור, בעובי כלשהו , עומד בדרישות תקן :2016 BS EN 13108-1 .משקל יחידה 25 ק"ג  יח' 1.0