מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 20.2021 בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותים לתיקון תקרים ולהחלפת צמיגים בכלי הרכב שברשותה, כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם

להלן מסמכי המכרז

 • מכרז פומבי מס' 20/2021

  בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותים לתיקון תקרים ולהחלפת צמיגים בכלי הרכב שברשותה, כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שיש ברשותו רישיון "מורשה לתיקון תקרים והחלפת צמיגים" מטעם משרד התחבורה.
  • ג. מי שבבעלותו עסק המספק שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים בתחום שיפוט העיר אילת.
  • ד. מי שמחזיק ברישיון עסק תקף, על שם המשתתף במכרז.
  • ה. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ז. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 10,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 28/02/2022,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף עותק רישיון משרד התחבורה כאמור בסעיף 2ב' וכן עותק רישיון עסק כאמור בסעיף 2ד'.

   

  2.3        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת הספק הנמצא בחוברת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.

  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקורית, בנוסח ובסכום כמפורט בנספח המצורף להסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע ובטרם חתימת ההסכם והפעלתו.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 12/11/2021  תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה
         

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 21/11/2021 בשעה 11:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
  3. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים תעשה ביום א' 21/11/2021 בשעה 11:00. כל מי שמעוניין להשתתף בעת פתיחת התיבה, רשאי לעשות כן בהתאם לנוהלי משרד הבריאות התקפים
  4. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום א' 21/11/2021 בשעה 11:00 ופתוחה לכל בהתאם לנוהלי משרד הבריאות התקפים.
  5. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 500שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע___________________

 • הסכם שרות

   

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 20/2021)

   

  בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ___ בשנת _____

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר סמטת פתן, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                      ( להלן – "העירייה")                                 מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                     ( להלן – "הקבלן/ספק השירות" )                                   מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותים לקבלת לתיקון תקרים ולהחלפת צמיגים בכלי הרכב שברשותה לפי ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").

   

  ו ה ו א י ל            וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת, האמצעים, האישורים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל             וספק השירות הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  "עבודה/עבודות/שירותים" – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים בכלי רכב שברשות עיריית אילת כמפורט במפרט המיוחד.

   

  "עיריית אילת" – באמצעות מורשי החתימה החתומים על הסכם זה.

   

  "המפקח" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות חוזה זה.

   

  "הקבלן /ספק השירות" – פירושו – לרבות עובדיו ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  1. הצהרות ספק השירות

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר ספק השירות כדלקמן:

   

  3.1             כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים בהם זכה כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר ספק השירות כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2             כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין.

   

  3.5             כי הרישיונות וההיתרים אותם הציג למכרז זה יחודשו וישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

   

  1. ציוד

   

  על ספק השירות להיות בעל ציוד המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה, חלפים, חומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות ספק השירות ועל חשבונו, ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           ספק השירות מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את ספק השירות ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של ספק השירות כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           ספק השירות ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  5.3           ספק השירות מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           ספק השירות מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים/העבודות, בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב ספק השירות להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב ספק השירות לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום אספקת השירותים.

   

  5.5           לביצוע השירותים יעסיק ספק השירות עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           ספק השירות מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב ספק השירות כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           ספק השירות מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.8           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי עובד מעובדיו של ספק השירות, ישפה ו/או יפצה ספק השירות את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של ספק השירות לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

  1. שעות עבודה והיקף עבודה

   

  6.1.          ספק השירות מתחייב לספק את השירותים בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח מטעם הרשות המקומית ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה.

   

  6.3.          ספק השירות מתחייב לספק כל שרות שיידרש כמפורט במפרט המיוחד המצורף. אם לא יסופק השירות שהוזמן תהיה העירייה רשאית לרכוש את עבודת השירות המסוימת מספק אחר ולגבות את הוצאות השירותים מספק השירות. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק  על פי הסכם זה את הסכום ששולם לספק  האחר בשל אי ביצוע השירותים על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  6.4           העירייה אינה מתחייבת למסור מספר מסוים ו/או היקף עבודות מסוים במהלך תקופת החוזה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

   

   

  1. אי ביצוע השירותים כיאות

   

  7.1           קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  7.2           קבע המפקח כי טיב ביצוע השירותים כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו או בניגוד לאמור בהסכם ובמפרט, יזהיר המפקח את  ספק השירות בכתב ואם לא שופר המצב לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

  7.3           אירע מקרה בו מסרה העירייה עבודה או שירות לקבלן אחר כאמור לעיל, לא יגרע הדבר מאחריותו של ספק השירות על המערכות.

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של ספק השירות בהתאם להסכם זה מתחייבת העירייה לשלם לספק את סכום מכפלת הכמויות שהוזמנו ושבוצעו בפועל ועל סמך הזמנות עבודה שהועברו מאת העירייה אל ספק השירות, במחירי הצעתו ובכפוף לאישור המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים שבוצעו על ידי ספק השירות בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש ספק השירות חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוסכם בין הצדדים כי התמורה בהסכם זה תהיה צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. הצמדה כאמור תבוצע פעם אחת בכל שנה החל מהשנה השנייה.

   

  8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק  לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין וספק השירות לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה (למעט הצמדה כאמור בסעיף 8.3 לעיל), שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  8.5. כל הסכומים בהסכם זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על ספק השירות וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק .

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר ספק השירות כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא ספק השירות לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  הרשות המקומית תהיה רשאית לעכב לספק  כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לספק  התגלה כי ספק השירות מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לספק  לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור.

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

   

  9.1    ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין ספק השירות או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם ספק השירות, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של ספק השירות בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.2    האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על ספק השירות וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  1. 10. אחריות לנזקים

   

  10.1   ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של ספק השירות, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. ספק השירות מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  10.3. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה וספק השירות לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את ספק השירות במחירם של תיקונים כנ"ל.

   

  10.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהשירותים ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1.  ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של ספק השירות על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא ספק השירות לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו.
  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

   

  כאמור בנספח הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י ספק השירות ו/או עובדי ספק השירות כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לספק  אחר לקבלת שרות שיבצע את השירותים על חשבון ספק השירות ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לספק  ו/או לגבות מספק השירות את המחיר ששולם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

   

  ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה ספק השירות.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. ספק השירות ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  1. הפרה יסודית

   

  15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  16.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת ספק השירות ולהתקשר עם ספק  אחר כראות עיניה.

   

  16.3. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר בצע ספק השירות עבורה ושאושרו על ידי המנהל.

   

  16.4. בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של ספק השירות ושירותיו יפסיקו מיד עם גמר תקופת החוזה ללא כל הודעה.

   

  16.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ובתנאי שספק השירות עמד בהתחייבויות חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  1.   הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1 ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  17.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  17.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. שונות

   

  18.1        כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  18.2        כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

  18.3        כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס.  אם נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף להמצאת אישור על קבלתו (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

  18.4        הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

  18.5        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________

        חתימה וחותמת ספק השירות

   

   

   

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  __________                          ____________                          _________

  ראש העיר                               חותמת הרשות                             גזבר העירייה

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ______________ ת.ז. מס' _______________ו_________________ ת.ז. מס' _______________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

   

  ___________________

   

 •  

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

 • מחלקת רכב

    אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

  מכרז מס' 20/2021

   

  בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת

   

  מפרט וכתב כמויות

   

   

  א. מפרט תיקון תקרים

   

  1. הספק ייתן שרות רק עם הצגת הזמנת שרות ע"י הנהג בה יצוין בבירור מספר הרכב וזאת בחתימת מנהל מח' רכב ותחבורה בעיריית אילת .

   

  1. הספק יגיש בשבוע הראשון לכל חודש חשבון על העבודות שביצע בחודש שקדם לו .

   

  1. הספק יגיש החשבון בצירוף כל ההזמנות על פיהן ביצע מתן השירות .

   

  1. החשבוניות יוגשו לנציג המזמין בלבד .

   

  1. המחירים הנם קבועים ומוחלטים וכוללים את כל המסים.

   

  1. הספק מתחייב:
  • להעסיק על חשבונו עובדים המוכשרים לתפקידם .
  • לבצע את מתן השרות עפ"י שיטות עבודה בטוחות ויעילות, תוך שימוש בציוד ובאמצעי בטיחות, כנדרש בחוק .
  • לבצע תיקון תקרים בתוך פרק זמן של עד שעה אחת.

   

   

  1. הבהרה לעניין תיקון דרך: המחיר כולל יציאה לשטח, החלפת גלגל, תיקון הצמיג התקול או החלפתו על פי הנחיית המנהל והחזרתו למקומו.

  לסכום הסעיף יתווסף רק מחיר התיקון/החלפה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ב. מפרט להחלפת צמיגים

   

   

  1. המחיר שיירשם בהצעה הנו מחיר קבוע ומלא וכולל גם פירוק, הרכבה ואיזון .

   

  1. הטובין יישאו תו תקן עדכני למוצר המוגמר .

   

  1. המזמין יאשר קבלת הטובין רק אם יעמוד הקבלן בכל תנאי האספקה .

   

  1. המזמין רשאי לפסול הזמנה בחלקה או בשלמותה עפ"י שיקול דעתו הבלעדית וללא עוררין .

   

  1. הספק ישא בכל ההוצאות הקשורות בפסילת הזמנה או חלקה .

   

  1. החלפת צמיגים תבוצע ביום הנפקת ההזמנה לספק.

   

  1. הספק מתחייב להחזיק באופן זמין ולהספקה מיידית את מלאי הצמיגים בהתאם לפירוט ולכמות המפורטת להלן:

   

   

   

  סוג הצמיג לרכב כמות לצמיג

   חדש

  20X1200 7 FL 4
  R22315/80 FM 9 6
  R295/80/22 מאן 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  א – 1  כתב כמויות תיקון תקרים

   

   

  מס'

  סידורי

  תאור העבודה יח'

  מידה

  כמות מחיר

  לפני הנחה

  1. תיקון תקר לרכב קל פרטי+ מסחרי כולל פרוק, הרכבה, איזון ופאצ'ה  מכל סוג  

  יחידה

   

  1

   

   

  30 ₪

  2. תיקון תקר לרכב כבד טרקטור+ משאית כולל פרוק, הרכבה, איזון ופאצ'ה מכל סוג  

  יחידה

   

  1

   

  100 ₪

  3. תוספת עבור תיקון דרך בשטח השיפוט של העיר אילת  

  יחידה

   

  1

   

  400 ₪

  4. תוספת עבור תיקון דרך עד 20 קילומטר מאילת  

  יחידה

   

  1

   

  600 ₪

  5.  

  איזון גלגל רכב קל

   

  יחידה

   

  1

   

  20 ₪

  6.

   

  בדיקת לחץ אוויר בגלגלים לכל רכבי העירייה   ללא חיוב  

  כל כמות

    ללא חיוב

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ב – 1  כתב כמויות החלפת צמיגים

   

   

   

   

  מס' סידורי סוג הצמיג  מידת הצמיג כמות מחיר

  לפני הנחה

  1 הייפליי (hifly) /16R/205/60 1 450
  2 הייפליי (hifly) C205/16 1 450
  3 הייפליי (hifly)  205/55R16 1 400
  4 הייפליי (hifly) 16R/205/65 1 450
  5 הייפליי (hifly) 16R/205/60 1 400
  6 הייפליי (hifly) 195R/14C 1 450
  7 הייפליי (hifly) 195/70/15 1 450
  8 הייפליי (hifly) 195/65R15 1 450
  9 הייפליי (hifly) R16195/55 1 450
  10 הייפליי (hifly) 1200/20 1 1,300
  11 הייפליי (hifly) R315/80/225 1 1,200
  12 הייפליי (hifly) R295/80/22 1 1,300
  13 הייפליי (hifly) 245/70R16 1 450
  14 הייפליי (hifly) 215/70R15 1 450
  15 הייפליי (hifly) 215/70R16 1 450
  16 הייפליי (hifly) 185/14 1 400
  17 הייפליי (hifly) C185/14 1 450
  18 הייפליי (hifly) 15/R185/60 1 450
  19 הייפליי (hifly) 155/12 1 300
  20 הייפליי (hifly) 155/80/13 1 300
  21 הייפליי (hifly) R17265/65 1 450
  22 הייפליי (hifly) 175/70/13 1 300
  23 הייפליי (hifly) 185/80/14 1 400
  24 הייפליי (hifly) R16245/70 1 400
  25 הייפליי (hifly) R17225/45 1 400
  16 הייפליי (hifly) R12145/70 1 400

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מכרז מס' 20/2021

  בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת

   

   

   

   

  הצעת מחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות, הן לגבי כתב כמויות א-1 והן לגבי כתב כמויות ב-1 הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז הנחה.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות, הן לגבי כתב כמויות א-1 והן לגבי כתב כמויות ב-1 הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז תוספת.

   

   

   

  הנחה – הפחתה ממחירי כתב הכמויות.

   

   

  הצעת המחיר המוגשת בזה על ידי המציע הינה לכל מחירי כתב הכמויות וכוללת מע"מ.

   

  הצעת המחיר הינה בשקלים חדשים ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף התמורה בהסכם.

   

  הצעת המחיר תשקף את כל התמורה לה יהא זכאי הספק וזאת עבור כלל השירותים בהם מחויב הספק על פי מכרז זה .

   

   

   

   

   

   

  ______________                                           __________________

  תאריך                                                    חתימה וחותמת ספק השירות

 • הצהרת ספק

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף בטרם החתימה על ההסכם, את ערבות המקור שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות ביצוע כאמור תופקד על ידי ספק השירות ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של ספק השירות בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת ספק השירות על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  כמו כן הנני מתחייב להמציא בטרם חתימת ההסכם, אישור על קיום ביטוח בנוסח המפורט בנספח.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בשירותים אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע השירותים עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         ______________________

   

  כתובת המציע :              ______________________

   

  כתובת דוא"ל:               ______________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשת מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  10,000 ₪ (עשר אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 20/2021 בדבר – שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת.  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 28/02/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשת מקור רק לאחר זכייה במכרז

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 20,000 ₪ (במילים: עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 20/2021  בדבר –  שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי עיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

 • ביטוח

   

  1.1   מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הספק כי לפני תחילת מימוש ההסכם ו/או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי– המוקדם מבין המועדים – ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח – הספק" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור עריכת הביטוח").

   

  1.2   ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לידי העירייה, עם חתימת הסכם זה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.

   

  1.3   הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.

   

  1.4   אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה.

   

  1.5   הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ולהפקיד בידי העירייה אישור ביטוח תקף לפחות 14 יום טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח לתקופה נוספת כך שיהיה בכל עת בידי העירייה אישור ביטוח תקף.

  1.5   על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות:
  א. היקף הכיסוי, למעט בפוליסה לביטוח אחריות בעלי מוסכים, לא יהיו נחותים מתנאי הכיסוי הידועים כ"ביט" או נוסח מקביל הנהוג אצל המבטח.

  ב. סייג רשלנות רבתי מבוטל (אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין).

  ג. ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו לא יפגעו בזכויות העירייה ומי מטעמה לקבלת שיפוי לפיהן.

  ד. ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על-פיו הם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על-ידי העירייה, והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.

   

  1.6   הספק רשאי שלא לערוך ביטוח בפני לרכושו ו/או לנזקים תוצאתיים הנובעים מנזק לרכושו, בהתאם להחלטתו של הספק, אך בכל מקרה יחול האמור בסעיף 1.9 להלן, בין אם ערך את הביטוח ובין אם לאו.

   

  1.7   הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם.

   

  1.8   למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הדין ולפי הסכם זה. על הספק לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

  1.9   הספק מצהיר כי לא יהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה והבאים מטעמה בגין נזק לרכושו או לרכוש שבאחריותו וכן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על פי הביטוחים אותם הוא מחוייב לערוך לפי הסכם זה. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

   

   

   

  הפרת סעיף 1 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

  אישור עריכת ביטוח הספק – לחתימת המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

  שם  

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

              301, 308 (הבאים מטעם מבקש האישור) 309, 314,313, 316, 328
  תכולה            
  מלאי            
               
  צד ג'         2,000,000 ש"ח 302, 307, 308 (הבאים מטעם מבקש האישור), 309, 315, 321, 322, 328, 329
  אחריות מעבידים         6,000,000 לעובד ו-20,000,000 למקרה ולתקופה ש"ח 308 (הבאים מטעם מבקש האישור), 309, 319, 328
  אחריות המוצר              
  אחר

  אחריות בעלי מוסכים

          2,000,000 ש"ח 302, 304, 308 (הבאים מטעם מבקש האישור), 309, 311,  322, 321,325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)
  אחר
  נזק תוצאתי מסיכוני אש מורחב
              308 (הבאים מטעם מבקש האישור), 309, 313, 316, 328
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  080, 072
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:
 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש הצעתו "ערבות מכרז" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. בטרם חתימת ההסכם ימציא הספק ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע השירותים ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין השירותים הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

 • פרטי הספק  / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף__________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון__________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _____________

   

  _______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

   

   

 •  

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

   

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

   

   

   

   

   

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

   

   

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________                        ___________________

  שם הקבלן                                               חתימת הקבלן                              תאריך