מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 7/2022 בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת – מועד אחרון להגשת ההצעה 15.3.22

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לעבודות כהגדרתו בהסכם זה, דהיינו אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז

 • עיריית אילת

   

  הסכם

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

  עפ"י מכרז פומבי מס' 7/2022

   

  שנערך ונחתם  באילת  ביום ____ לחודש _____ בשנת 2022

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  ( להלן – "העירייה" ו/או "המזמין" )

   

   

  לבין

   

  שם הקבלן/החברה _____________________

   

  ח.פ. / ע.מ.   ____________________

   

  כתובת  ____________________________

   

  טלפון _________________

   

  דואר אלקטרוני_________________________________

   

   

  ( להלן – "הקבלן" )

   

   

   

   

  הואיל   והמזמין רוצה בביצועו של העבודות כהגדרתו בהסכם זה, דהיינו אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו.

   

  והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן תמורת סכום כולל של _____________ ₪ כולל מע"מ (ובמילים: ______________________________________________ ש"ח) כולל מע"מ.

   

   

   

  מבוא

   

  1. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
  • (א). כתב הזמנה והנחיות;
  • (ב). מפרט כללי, מפרט מיוחד ;
  • (ג). הצעת הקבלן;
  • (ד). הצהרת הקבלן;
  • (ה). ערבויות;
  • (ו). דרישות ביטוח;
  • (ז). הוראות בטיחות;
  • (ח). מסמכים ותשלומים;
  • (ט). פרטי הקבלן / נתוני בנק;
  • (י). הצהרת העדר תביעות;
  • (יא). פקודת שינויים;
  • (יב). תעודת השלמה;
  • (יג). הצהרה והתחייבות;
  • (יד). תצהיר לפי חוק עסקאות;
  • (טו). תצהיר אי תיאום מכרז.
  1. II. בתמורה לביצוען בשלמות, בפועל ובמועד של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו, ישלם המזמין לקבלן את שכר ההסכם כמפורט ובכפוף לאמור בהסכם זה על נספחיו.

   

  . IIIיובהר ויודגש כי לא ישולמו התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים. לפיכך, סעיף תנאי התשלום בהסכם יחול בשינויים המחויבים.

   

  1. IV. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו וכולל אף את הצהרות העירייה.

   

  1. V. תקופת ביצוע : עד 120 ימים מהמועד שיקבע בצו התחלת עבודה

   

   

  מפתח

   

  פרק א' – כללי

   

  סעיף 1 – הגדרות……………………………………………………………………………. 5

  סעיף 2 – תפקידו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן………………………………. 6

  סעיף 3 – הסבת ההסכם…………………………………………………………………… 7

  סעיף 4 – היקף ההסכם……………………………………………………………………. 7

  סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים…………………………………… 7-8

  סעיף 6 – אספקת תכניות………………………………………………………………….. 8

  סעיף 7 – ביצוע העבודות………………………………………………………………….. 8

  סעיף 8 – ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים…………………………………… 8-9

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  סעיף 9 – בדיקות מוקדמות……………………………………………………………….. 10

  סעיף 10 – דרכי ביצוע ולוח זמנים………………………………………………………. 10

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  סעיף 11 – השגחה מטעם הקבלן…………………………………………………………. 11

  סעיף 12 – רשיונות כניסה והרחקת עובדים…………………………………………… 11

  סעיף 13 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות……………. 11

  סעיף 14 – נזיקין למבנה ו/או לעבודות…………………………………………………. 12

  סעיף 15 – נזיקין לגוף או לרכוש…………………………………………………………. 12

  סעיף 16 – נזיקין לעובדים………………………………………………………………… 12

  סעיף 17 – ביטוח על ידי הקבלן…………………………………………………………… 12-13

  סעיף 18 – ביטוח על ידי המנהל………………………………………………………….. 13

  סעיף 19 – פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי  הקבלן………………….. 14

   

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  סעיף 20 – גישת המפקח למקום העבודות……………………………………………… 14

  סעיף 21 – זכויות פטנטים וכיו"ב………………………………………………………… 14

  סעיף 22 – תשלום תמורת זכויות הנאה………………………………………………… 14

  סעיף 23 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים………………………… 14

  סעיף 24 – תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב………………………….. 15

  סעיף 25 – מניעת הפרעות לתנועה……………………………………………………….. 15

  סעיף 26 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים…………………………………… 15

  סעיף 27 – הקשר עם קבלנים אחרים……………………………………………………. 15

  סעיף 28 – סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה……………… 16

   

   

  פרק ה' – עובדים

   

  סעיף 29 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן……………………………. 16

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  סעיף 30 – אספקת ציוד מתקנים וחומרים…………………………………………….. 17

  סעיף 31 – העדפת טובין מתוצרת הארץ………………………………………………… 17

  סעיף 32 – טיב החומרים והעבודה………………………………………………………. 17-18

  סעיף 33 – בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים……………………………. 19

  סעיף 34 – סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה…………………………………….. 19

   

   

   

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  סעיף 35 – התחלת ביצוע העבודות………………………………………………………. 19

  סעיף 36 – העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן…………………………………….. 19

  סעיף 37 – מועד השלמת העבודות……………………………………………………….. 20

  סעיף 38 – ארכה או קיצור להשלמת העבודות………………………………………… 20

  סעיף 39 – עבודה בשעות היום בימי חול………………………………………………… 20

  סעיף 40 – החשת קצב ביצוע העבודות………………………………………………….. 20

  סעיף 41 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים…………………………. 21

  סעיף 42 – הפסקת עבודה………………………………………………………………….. 21-22

  סעיף 43 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים……………………………. 22

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  סעיף 44 – שינויים………………………………………………………………………….. 22-23

  סעיף 45 – הערכת שינויים…………………………………………………………………. 23

   

  פרק ט' – השלמה אחריות ותיקונים

   

  סעיף 46 – תעודת השלמה…………………………………………………………………. 22

  סעיף 47 – תקופת אחריות ותיקונים……………………………………………………. 23

  סעיף 48 – פגמים וחקירת סיבותיהם……………………………………………………. 23

  סעיף 49 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46(2), 55(2) ו – 56………….. 23

   

  פרק י' – תשלומים

   

  סעיף 50 – תנאי תשלום……………………………………………………………………. 25

  סעיף 51 – סילוק שכר ההסכם…………………………………………………………… 26

  סעיף 52 – תשלומי יתר…………………………………………………………………….. 26

   

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  סעיף 53 – סילוק ידי הקבלן ממקום העבודות………………………………………… 27-28

  סעיף 54 – קיזוז……………………………………………………………………………… 28

  סעיף 55 – אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות……………………………………….. 28

  סעיף 56 – מס ערך מוסף…………………………………………………………………… 28

  סעיף 57 – שונות…………………………………………………………………………….. 29

   

   

   

   

   

  פרק א' – כללי

   

  1. הגדרות

  (1)    "אתר סגור" – מקום ביצוע העבודות שהוא מגודר ויש בו שמירה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

   

  "אתר פתוח" – מקום ביצוע העבודות שאינו מגודר ואין בו שמירה.

   

  "ביצוע העבודות" – ביצוע כל הנדרש לשם החלפת, הקמת והשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים, כתבי כמויות והתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "המזמין" – עיריית אילת ו/או כל נציג אחר מטעמה והכול כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.

   

  "המפרט המיוחד" – מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות לרבות תנאים מיוחדים ונוספים אשר צורפו כנספחים להסכם.

   

  "המפרט" – המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  "הקבלן" – הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שילוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

   

  "המפקח" – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

   

  "העבודות" – החלפת מערכת המיזוג הקיימת בבית ספר היובל, אספקת והתקנת מערכת מיזוג חדשה והכל בהתאם להסכם על נספחיו לרבות המפרטים המצורפים להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו. למען הסר ספק כי העבודה כוללת גם את פרוק המערכת הישנה.

   

  "חומרים" – חומרים שיסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "טובין"- מערכת המיזוג, כולה או חלקה, כהגדרתה במפרטים ובנספחים להסכם זה.

   

  "כוח עליון" – "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  "מקום ביצוע העבודות" – המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות. צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המנהל.

   

  "ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

   

  "ריבית פיגורים" – ריבית פיגורים כפי שהיא מתפרסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר כריבית פיגורים בהעברה לבנקים.

   

  "שכר ההסכם" – שכר ההסכם הינו הן הסכום הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע העבודות בכמויות שימדדו במכפלת מחירי היחידה, כנקוב בהצעת הקבלן.

   

  "תכניות" – התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, מזמן לזמן.

  (2)  חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחול על ההסכם.

  1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן
  • (1) המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הטובין ו/או החומרים שמשתמשים בהם לרבות טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.
  • (2) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה.
  • (3) יומן העבודה יהא בשלושה עותקים (להלן – היומן) וינוהל על ידי המפקח, ביומן יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:
  • (א). מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות.
  • (ב). הציוד ו/או החומרים אשר בהם נעשה שימוש בביצוע העבודות.
  • (ג). תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודות.
  • (ד). העבודות שבוצעו במשך היום.
  • (ה). כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
  • (ו). כל אירוע ו/או מצב דברים הדורש הוצאה תקציבית נוספת אשר אינה כלולה בכתב הכמויות. אין ברישום כדי להוות הסכמת המזמין להוצאה אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המזמין.
  • (ז). כל פרט נוסף שיקבע המפקח.
  • (4) בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן (3) רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.
  • (5) כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.
  • (6) העתק חתום מרישוי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
  • (7) הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
  • (8) אם חלק מהעבודות על-פי ההסכם מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (4), והוראות סעיפים קטנים (5), (6) ו(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

  חתימת המציע: ___________________

  1. הסבת ההסכם

   

  • (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. למען הסר ספק לא תותר העברת ההסכם או חלק ממנו לקבלן משנה אלא אם ניתנה הסכמת המזמין מראש ובכתב.

   

  • (2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודות, כולו או ממקצתו, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. יובהר כי אין בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של העבודות או של חלק ממנו, לאחר.

       

  • (3) נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי-כוחם ועובדיהם.
  1. היקף ההסכם

  הוראות ההסכם חלות על ביצוע העבודות לרבות המצאת כוח האדם, הטובין, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

   

  1. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
  • (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את ההסכם, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). מפרט מיוחד;
  • (ב). כתב כמויות;
  • (ג). מפרט כללי;
  • (ד). תנאי ההסכם;
  • (ה). תקנים ישראליים.

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

  • (2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרט העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

  בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות לעניין התשלום – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). כתב כמויות;
  • (ב). אופני מדידה מיוחדים;
  • (ג). מפרט מיוחד;
  • (ד). תכניות;
  • (ה). מפרט כללי (ואופני מדידה);
  • (ו). תנאי ההסכם;
  • (ז). תקנים ישראליים.

  חתימת המציע: ___________________

  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו.

   

  • (3) הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי מחיר מאושר ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן, ככל שיש כאלה.
  • (4) גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.
  1. אספקת תכניות
  • (1) שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות, ככל שיש כאלה, יימסרו על ידי המנהל לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות, ימסור הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.
  • (2) עותקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות. והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
  1. ביצוע העבודות
  • (1) הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם על נספחיו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח.
  • (2) המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות תכניות מעודכנות ו/או מתוקנות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.
  • (3) אין במתן הוראה ו/או עדכון תוכניות ו/או עדכון פרטים בכל הקשור לביצוע העבודות, כדי להוות שינוי לשכר ההסכם כפי שנקבע מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן.

   

  1. ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים
  • (1) להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, בטרם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים להסכם. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בהסכם זה. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר ההסכם.
  • (2) הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן (1). על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ-15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.
  • (3) איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, ובתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

   

  חתימת המציע: ___________________

  • (4) למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן למזמין לשם הבטחת מחויבויות הקבלן על פי הסכם זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי באחד מן המקרים הבאים :
   • אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים איזה תנאי מתנאי הסכם זה או כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם על ידי הקבלן כחלק מהסכם זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה מההצהרות שניתנו או שיינתנו על ידי הקבלן בהסכם זה או במסמך אחר הנלווה להסכם זה או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.
   • אם יוצא צו כינוס נכסים נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם יוצא צו פירוק נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם הקבלן או אחד מיחידי הקבלן יקבל החלטת פירוק מרצון.
   • אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן.
   • אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות הקבלן בכל חשבון שהוא, ולא יוסרו תוך 30 יום מהטלתם.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של הקבלן לעומת מצבו בעת חתימת הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של הקבלן: העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת
   • חברים המהווים את הקבלן (במידה והקבלן הוא תאגיד), המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של הקבלן ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בהסכם זה.
   • כל שינוי בהרכב החברים המהווים את הקבלן, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם הקבלן, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי חוק.
   • אם הקבלן או מי מיחידי הקבלן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.
   • אם תופסק העבודה או חלק ניכר הימנה אצל הקבלן או מי מיחידי הקבלן למשך חודשיים או יותר.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של הקבלן.
  • (5) חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי הסכם זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • (6) בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי הסכם זה, יהיו בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל סכום שהקבלן יהא חייב למזמין בכל חשבון שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  1. בדיקות מוקדמות
  • (1) רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודות וסביבותיה, את כמויותיהם וטיבם של הטובין ו/או העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.
  • (2) המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, במידה ונעשו, לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).
  • (3) הקבלן יבצע תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית, ככל שיש צורך בכך, מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו.
  • (4) בחתימתו על הסכם זה יחשב הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו וכולל בין היתר את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות.

   

  1. דרכי ביצוע ולוח זמנים

  (1) (א) המזמין יהיה רשאי לעכב את הוצאת צו התחלת העבודה עד 60 ימים ממועד ההודעה על הזכייה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי אין בעיכוב צו התחלת העבודה כדי לשנות מהצעתו למכרז על נספחיו.

   

  (ב) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמור, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

  במקרים מיוחדים שנקבעו בהסכם, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ-14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.

   

  (ג) בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בהסכם, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

   

  • (2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן(1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (3) הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי ההסכם, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  1. השגחה מטעם הקבלן
  • הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.
  1. רישיונות כניסה והרחקת עובדים
  • (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק על ידו במקום העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות.
  • (2) המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודות לביצוע העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.
  • (3) כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודות לצורך ביצועו.
  • (4) אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודות.
  • (5) הסעיפים הקטנים (2), (3) ו-(4) יחייבו רק כשהדבר נקבע בהסכם.

   

  1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות

  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום ביצוע העבודות כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בהסכם על נספחיו.

   

  1. נזיקין למבנה ו/או לעבודות
  • (1) מיום העמדת מקום ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות יהיה הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ו/או העבודות ולהשגחה עליהן. בכל מקרה של נזק למבנה ו/או לעבודות הנובע מסיבה כלשהי – פרט ל-"כוח עליון" בהתאם לסעיף קטן (4) – יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה העבודות על סביבתו במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ועבודות שבוצעו בתקופת האחריות אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות, בהתאם לסעיף 46 בתנאי ההסכם.
  • (3) בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

  חתימת המציע: ___________________

  • (4) "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  • (5) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהעבודות, אף בטרם נמסרו העבודות באופן רשמי לידי המזמין, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון".
  1. נזיקין לגוף או לרכוש
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
  • (2) על אף האמור בסעיף קטן (1) הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי דין.
  1. נזיקין לעובדים
  • (1) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15 שלעיל, המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שילוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.
  1. ביטוח על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעיריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כל ההוצאות שהעירייה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
  • (2) מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • (3) לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • (4) בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • (5) היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • (6) ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

  חתימת המציע: ___________________

  • (7) הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • (8) הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • (9) לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • (10) מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • (11) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • (12) הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעיריה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
  • (13) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. ביטוח על ידי המנהל

   

  • (1) (אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי ההסכם על נספחיו, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  (2).     אין באמור בסעיף קטן 1 כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בהסכם זה על נספחיו הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בהסכם המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על פי ההסכם והן על פי דין.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. פיצויי המזמין עקב אי קיום התחייבות על די הקבלן

   

  • הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם את הסכום האמור או לשפות את המזמין מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה.
  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו בגין נזק או אובדן כמפורט בהסכם זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יאפשר לקבלן לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא הקבלן רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת הקבלן לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  1. גישת המפקח למקום העבודות

  הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום ביצוע העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם, וכן לכל מקום שממנו מובאים טובין ו/או ציוד ו/או חומרים כלשהם לביצוע ההסכם.

   

  1. זכויות פטנטים וכיו"ב

  הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בטובין ו/או מתקני העבודות, במכונות ו/או במערכות ו/או  בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

   

  1. תשלום תמורת זכויות הנאה

  אם לביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום העבודות או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמידת הצורך ישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

   

  1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לקבלן ברור וידוע כי מדובר בביצוע עבודות בבית ספר בו קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ולפיכך יעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך מהמהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן יבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), יתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה. בכלל זה יבצע את כל התיאומים הנדרשים לשם כך מול הגורמים המוסמכים.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
  • (1) הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות העל-קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות – יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום התשתיות, ככל שבוצע כזה, ו/או כל תאום אחר שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.
  • (2) הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כמפורט בהסכם זה על נספחיו אלא אם קיבל וצו התחלת עבודה.

  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות או על-קרקעיות מבלי שקיבל את כל האישורים הדרושים מכל גורם רלוונטי, יהא הקבלן אחראי לכל נזק.

   

  • (3) לקבלן ברור וידוע כי השגת כל האישורים הדרושים הינו באחריותו הבלעדית והמזמין לא יהא אחראי בשום צורה שהיא לאי קבלת אישורים כאמור או לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת אישורים אלה.
  1. מניעת הפרעות לתנועה

  הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודות וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.

   

   

  1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

   

  • (1) אם לביצוע ההסכם יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
  • (2) הקבלן יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
  1. הקשר עם קבלנים אחרים
  • (1) הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן במקום ביצוע העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה
  • (1) הקבלן יסלק, כל העת, ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.
  • (2) מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
  • (3) הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

   

  פרק ה' – עובדים

   

  1. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת למזמין ו/או מי מטעמו להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בהסכם זה על נספחיו.
  • (2) הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו וישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.
  • (3) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.
  • (4) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
  • (5) לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
  • (6) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
  • (7) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.
  • (8) היה ויתבע המזמין ו/או מי מטעמו על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזה ישלם או יחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המזמין. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן למזמין על פי הסכם זה על נספחיו.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
  • (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודות בקצב הדרוש לרבות חיבורים זמניים לתשתיות שונות שנועדו לצורכי העבודה בלבד כגון מונה מים/חשמל במידת הצורך.
  • (2) חומרים שסופקו למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.
  • (3) ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה עם סיום העבודות, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד ו/או המתקנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
  • (4) בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על-פי הוראות סעיף קטן(6) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים(1) עד(3) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף זה כאמור לעיל.
  • (6) אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
  1. העדפת טובין מתוצרת הארץ

  לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם להוראות הדין.

   

   

  1. טיב החומרים והעבודה
  • (1) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ואשר מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בהסכם על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בהסכם על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

  (2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים:

   

  • (ב) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;
  • (ג) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  (3)  (א)  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;

   

  • (ב) אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;
  • (ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הקבלן.
  • (4) הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.
  • (5) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
  • (6) הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין למקום ביצוע העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של הולכי רגל ו/או המשתמשים במקום ביצוע העבודות וימנע הפרעה מכל סוג אחר.

  (7)  (א)  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל ביצוע העבודות;

   

  • (ב) הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע אחרת בהסכם על נספחיו;
  • (ג) בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
  • (8) על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של הטובין המסופקים לצורך ביצוע העבודות, עבור כל אותם טובין שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט גם אם לא קיימת לגביהם דרישה כאמור על-פי דין.
  • (9) סופקו חומרים מסוימים ו/או ציוד על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים

   

  • (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
  • (2) הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות או מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.
  • (3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות ההסכם.
  • (5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
  1. סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
  • (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:
  • (א). על סילוק חומרים ו/או ציוד ו/או טובין כלשהם ממקום העבודות או ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים ו/או הציוד ו/או הטובין אינם תואמים לדרישות ההסכם, ועל הבאת חומרים ו/או ציוד ו/או טובין אחרים התואמים לדרישות ההסכם;
  • (ב). על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות או העבודות שהוקם על ידי שימוש בחומרים ו/או ציוד ו/או טובין או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות ההסכם.
  • (2) כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ו/או לציוד ו/או לטובין ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1).
  • (3) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  1. התחלת ביצוע העבודות והעבודות

   

  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו.

   

  1. העמדת מקום העבודות או העבודות לרשות הקבלן

  לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע העבודות או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום ביצוע העבודות או חלקו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתם בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום ביצוע העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים כפי שנקבע בהתאם למסמכי ההסכם על נספחיו.

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. מועד השלמת העבודות
  • (1) הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתם של העבודות כולן או חלקן תוך התקופה המסוימת כפי שנקבעה בהסכם.
  • (3) ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף 38 שלהלן, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.
  1. ארכה או קיצור להשלמת העבודות
  • (1) ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה את הפסקתה, לפי סעיף 44 בתנאי ההסכם, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודות.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4). למען הסר ספק עיכוב בביצוע העבודות משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה.
  • (3) נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות/העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4).
  • (4) התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:
  • (א) הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות;
  • (ב) הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך 14 יום מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום ה- 14 הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.
  1. עבודה בשעות היום בימי חול
  • (1) פרט אם הותנה במפורש אחרת בהסכם על נספחיו, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
  • (2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולקבל כל האישורים הדרושים על פי דין.
  1. החשת קצב ביצוע העבודות
  • (1) היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי ושיטות העבודה.
  • (2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והחיש את קצב ביצוע העבודות בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
  • (1) אם לא יחל ו/או ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם על נספחיו, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 38 בתנאי ההסכם על נספחיו, ישלם הקבלן למזמין סכום של 1000 ₪ כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין מועד צו התחלת העבודה ועד ביצועה בפועל או על כל יום איחור שבין המועד שנקבע להשלמת העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • (2) במידה והקבלן לא החל בביצוע העבודות, על אף ארכה שניתנה לו לעשות כן, וההסכם שבין הצדדים בוטל בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן, יהא המזמין זכאי לסכום פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה של % 2.5 מערך ההסכם. למען הסר ספק יובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבויות.
  • (3) המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
  • (4) אם לפני השלמת העבודות כולן נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, לפי סעיף 46 בתנאי ההסכם, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן(1), לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.

   

  1. הפסקת עבודה

   

  • (1) הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים לתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
  • (2) הופסק ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
  • (3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 14 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר קבלת בקשת הקבלן ואישורה על ידי המזמין בכתב.
  • (4) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 35 בתנאי ההסכם, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן (5) במידה והפסקת העבודה מקורה בגורמים אשר אינם תלויים בקבלן, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (6). לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

  חתימת המציע: ___________________

   

  • (5) לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (4), במידה והקבלן זכאי להם כאמור לעיל, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי באופן יחסי לעבודה שבוצעה בפועל ולמועד הפסקתה לצמיתות, בהפחתה של הסכומים אותם קיבל מהמזמין בהתאם לערך העבודה שבוצעה והכל כפי שיוסכם בין הצדדים. בכל מקרה סכום הפיצוי כאמור לא יעלה על 50% מהערך הכולל של ההסכם.

  למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע ההסכם בשיעור של 75% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם ובכפוף לאמור לעיל.

   

  • (6) (א) רואים את הסכום המתקבל לפי סעיף קטן (5) כשיפוי מלא של הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, וכן הוצאות הקמת מתקנים, הקמה ופירוק של מתקני עזר, הכנת דרכי גישה וכיו"ב.
  • (ב) היה ויוכיח הקבלן כי נגרמו לו הוצאות חריגות מעבר לסכום השיפוי כאמור בסעיף 5 ו- 6 א', יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של ההסכם.
  • (7) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת ההסכם, אך לפני שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל ביצוע העבודות בפועל – יחולו הוראות סעיף קטן (5) ובלבד שסכום הפיצוי לא יעלה על 25% מהערך הכולל של ההסכם.
  • (8) הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (4), (5), (6) או (7), ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי ולא יאוחר מ-45 יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים.
  • (9) למען הסר ספק, האמור בסעיפים קטנים 1-8 שלעיל, יחול אך ורק אם הפסקת העבודה ע"י המנהל נעשתה בנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן אלא במזמין בלבד.

   

  1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

   

  • (1) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • (2) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  1. שינויים
  • (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות צורתו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של העבודות וכל חלק ממנו – פרט לשינויים מהותיים באופי העבודות – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (2) הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו.

  חתימת המציע: ___________________

  • (3) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (4) על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום שינוי כספי בערך הכולל של ההסכם תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו באישור ובחתימת המנהל, ללא חתימת גזבר וראש העירייה.
  1. הערכת שינויים
  • (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 44 בתנאי ההסכם, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (2) ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי ההסכם, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.
  • (2) לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יתומחרו המחירים לפי מחירון דקל בהנחה של 20 אחוזים.
  • (3) בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), יובאו בחשבון תעריפי ההסכם על נספחיו. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו ערך השינויים על-פי מחירי שוק ידועים ובכפוף לאישור המנהל.
  • (4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר ההסכם – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם כאמור. עברו 14 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר ההסכם.

  פרק ט' – גמר, בדק ותיקונים

   

  1. תעודת השלמה
  • (1) הושלם ביצוע העבודות – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח כי העבודות מתאימות לדרישות ההסכם – ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושות, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. המנהל רשאי, על-פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטות ברשימה האמורה.
  • (2) אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותו של המזמין לקבל לידיו את הטובין נשוא העבודות ולהשתמש בהם גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
  • (3) לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של % 6 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

  חתימת המציע: ___________________

  • (4) אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן או חלקן והמזמין החזיק בהן, השתמש בהן או עומד להחזיק בהן או להשתמש בהן, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת ההשלמה לגבי חלק מהעבודות. אין באמור כדי למנוע מתן תעודת השלמה נוספת לגבי שאר העבודות.

   

  1. תקופת אחריות ותיקונים
  • (1) לצורך ההסכם, תקופת האחריות פירושה תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של ההסכם על נספחיו לרבות בהתאם לתעודות אחריות באשר לטובין. מניינה של תקופת האחריות יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.
  • (2) נתהווה בעבודות, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח.
  • (3) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (2) יחולו על הקבלן.

   

  1. פגמים וחקירת סיבותיהם

  נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות או בטובין במהלך ביצוע העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם באישור המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות הבדיקה על הקבלן, וכן יהיה על הקבלן לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.

   

  1. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46, 47 ו- 48
  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 50 ו-51 בתנאי ההסכם, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת.
  • כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל יחולו על הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לנכון את ההוצאות האמורות לעיל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת במידה ומגיע לקבלן סכום כאמור או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת במידה וטרם שולם לקבלן סכום כלשהו, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

   

   

  פרק י' – תשלומים

   

  1. תנאי תשלום

   

  שכר ההסכם לעניין ביצוע העבודות הינו למדידה על פי הצעת הקבלן כפי שנתקבלה ואושרה על ידי המזמין.

   

  • (1) אחת לחודש, בין ה- 1 ל- 7 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:
  • (א) ערכו של חלק העבודות שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים בכפוף לאישורם מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם העירייה;
  • (2) המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 15 יום.
  • (3) מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (2), יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי ההסכם וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.
  • (א) סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה – 45, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. סכום ההפרש לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.
  • (4) אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.
  • (5) על אף האמור לעיל, בעבודה שמשך ביצועה בהסכם, אינו עולה על ארבעים וחמישה יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תוספת התייקרויות ולא יגיש חשבון ביניים למזמין אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בהסכם זה על תנאיו ונספחיו.
  • (6) העירייה שומרת לעצמה הזכות לשלם לקבלן דרך חשבון עזר שיפתח ע"י העירייה עם המחאת זכות לספק.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. סילוק שכר ההסכם

   

  • (1) לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת העבודות, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

   

  • (2) המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך 28 יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח להסכם ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש על פי נוהל זה. מניין 28 הימים יחל אך ורק לאחר השלמת כל הנדרש על פי הנוהל.

   

  • (3) משכר ההסכם שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו במידה ושולמו, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר ההסכם, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על-פי ההסכם או על-פי כל הסכם אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

   

  • (4) השכר הסופי של ההסכם כאמור לעיל, יאושר לתשלום לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין אישור קבלת עבודות בהתאם לנספחי ההסכם הכולל גם :
   • אישור בודק חשמל מוסמך ו/או חברת החשמל לחיבור
   • אישור מתכנן מיזוג האוויר
   • השלמת דרישות מביקורת מהנדס /בודק מטעם הפיס
   • אישור מתכנן החשמל תכנון מול ביצוע למתקן

  הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות טיב (ערבות בנקאית מקור) לתקופת האחריות בנוסח שנקבע בנספחי הערבויות להסכם בגובה 5% מהערך הכולל של ההסכם.

   

   

  • (5) לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של ההסכם כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו וערבות בנקאית עד לסיום המחלוקת בגובה של 10% מערך החשבון הסופי שאינו שנוי במחלוקת.

   

  • (6) אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (5), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

   

  • (7) במקרה שיתרת שכר ההסכם לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בהסכם, תישא יתרת שכר ההסכם, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים. ביום ה- 91 ממועד אישור החשבון על ידי המנהל, תשולם לקבלן ריבית הפיגורים כאמור לעיל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר ההסכם בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.

   

  • (8) לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 60 יום מיום השלמת העבודות או העבודות, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר ההסכם. משכר ההסכם שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

   

   

  1. תשלומי יתר

   

  אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי הסכם זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע מהמזמין לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא להסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  1. סילוק יד הקבלן ממקום העבודות

   

  • (1) המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
  • (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת;
  • (ב) כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בתנאי ההסכם;
  • (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי ההסכם, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
  • (ד) כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב;
  • (ה) כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודות;
  • (ו) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור אם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;
  • (ז) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
  • (ח) כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע ביום התחייבויותיו לפי ההסכם.
  • (2) סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:
  • (א) להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום העבודות, לצורך השלמת העבודות;
  • (ב) לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 14 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (3) תפס המזמין את החזקה במקום העבודות, יחולו הוראות שלהלן:
  • (א) הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות;
  • (ב) המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים במקום העבודות;
  • (ג) הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;
  • (ד) נתפס מקום העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);
  • (ה) עלה שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את ההסכם בשלמותו (להלן – אומדן שכר ההסכם), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודות, בשל הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים – יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר ההסכם לבין הסכום הכולל כאמור;
  • (4) תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם בהכרח משום ביטול ההסכם על ידי המזמין אלא אם הודיע המזמין לקבלן על ביטולו של ההסכם.
  • (5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי הסכם זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
  1. קיזוז

   

  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי הסכם זה, כל חוב ו/או סכום המגיע לו על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.

  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ו/או הסכום כאמור לעיל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא במסגרת ועל פי תנאי הסכם זה או במסגרת כל הסכם אחר שבינו לבין המזמין.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן ו/או למזמין על-פי כל דין.

   

   

  1. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות

   

  • (1) אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן ו/או למזמין שליטה עליה והיא בבחינת כוח עליון, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.
  • (2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן (1) יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור – בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים.
  • (3) תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל הסכומים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו. בנסיבות הפסקת עבודה, שהן בבחינת כוח עליון כאמור לעיל, לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 42 שלעיל.
  • (4) הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות – ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.
  1. מס ערך מוסף

   

  • (1) כל המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בהסכם זה, כולל הצעת הקבלן כוללים מס ערך מוסף.

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. . שונות
   • מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי הסכם זה סעיפים 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, הנם מאושיות ההסכם והפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל הנה בבחינת הפרה יסודית המקנה למזמין את הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההסכם ולהביאו לידי סיום וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן ואזי יבוא ההסכם לסיומו במועד שיצוין בהודעה. אם לא צוין בהודעה מועד, יבוא ההסכם לידי סיום בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת המזמין.
   • המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בטרם ישתמש בזכותו על פי האמור ברישא של סעיף זה.
   • המזמין יהא זכאי בנוסף על זכות ביטול ההסכם כאמור לעיל אף לסכום הפיצויים המוסכם כאמור בסעיף 42 ולכל הוצאות נלוות ו/או נזקים שנגרמו לו ולהם הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
   • כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם שום תוקף למעט שינוי שאין בו תוספת כספית ודי בחתימת המנהל על פקודת השינויים יחד עם חתימת הקבלן כדי לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
   • הכותרות בהסכם זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצרכי פרשנות ההסכם על נספחיו.
   • כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה או נשלחה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי האישור האלקטרוני לקבלת אישור טלפוני לרבות שם המקבל ושעת הקבלה.
   • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה תהא לבית משפט השלום באילת ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.

   

   

   

  ____________________

                                                                                  חתימה וחותמת הקבלן

   

  בשם העירייה:

   

  "1.   אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל

  דין.

   

  1. ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים ________."

  התחייבות תקציבית מספר ________________.

   

   

   

  _____________________                                                _______________

  העירייה                                                                      חותמת הרשות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  __________________

 • נספח א'

  מכרז פומבי מס' 7/2022

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל ברחוב בני ישראל 3 באילת והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישום בר תוקף מאת רשם הקבלנים בסיווג 170 המורשה לביצוע בהיקף כספי מתאים להצעתו.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות.
  • ד. מי שביצע עבודות התקנת מערכות מיזוג אוויר במוסדות חינוך ו/או ציבור ו/או במרכזי קניות ו/או במבנים גדולים בהיקף דומה לעבודות נשוא מכרז זה בחמש השנים האחרונות וייצרף אסמכתאות המעידות על כך.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כמפורט להלן.
  • ו. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ז. מי שהשתתף בסיור ותדרוך קבלנים למכרז זה כאמור להלן.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 25,000 ₪. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 15/06/2022,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש למלא ולציין רשימת העבודות בנספח א'-1, ניתן להוסיף מסמכים ואסמכתאות נוספים אחרים להוכחת ביצוע ועמידה בדרישת סעיף 2-ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. יובהר כי מציע לא יכול להעיד על עצמו ועליו לצרף אישורים או המלצות של צדדים שלישים אצלם בוצעו העבודות. על המלצות אלה לכלול הן את היקף הביצוע, הן את שנת הביצוע והן את תקינות המערכת ושביעות רצון מקבל השירות.

   

  2.3        יש לצרף העתק רישיון קבלן בתוקף כאמור בסעיף 2-ב.

   

  2.4        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  חתימת המציע: ________________

  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או שהורדו מאתר האינטרנט !).

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש הצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • במידה ומצורפות תכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות על ידי מגיש ההצעה וזאת במעטפה נפרדת עליה יצוין מספר המכרז ושם מגיש ההצעה.

   

  • למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כנדרש בסעיף 2- ו', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה (עסק בבעלות אישה אינו נדרש לאישור משטרה).

   

  • יובהר כי במהלך כל תקופת המכרז, באחריותו הבלעדית של המציע לדאוג להארכת ערבותו. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום המפורט בהסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע. בסיום העבודות תוחלף הערבות לערבות טיב למשך תקופת האחריות בגובה 5% מהערך הכולל של ההסכם.

   

   

  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במסמכי המכרז, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור בסעיף 7 שלעיל, מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום השיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  7. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. בתהליך קבלת ההחלטה תהיה רשאית העירייה לקחת בחשבון גם ניסיון מקצועי קודם עם מציע. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו ובכפוף למגבלות שיפורטו להלן; הואיל ותקציב הפרויקט ממומן על ידי מי ממשרדי הממשלה או מגורם חיצוני אחר, כולו או חלקו, במסגרת תקציבית זו לא ישולמו התייקרויות המבוססות על מדדי המחירים על סוגיהם השונים.
  9. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוח כאמור בנספחים המצורפים להסכם.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. תדרוך וסיור קבלנים יתקיים בתאריך 16/02/2022_בשעה 11:00. המפגש בכניסה הראשית לבית ספר היובל, רחוב בני ישראל 3, אילת.

   

  1. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il עד תאריך 25/02/2022 תשובות בכתב יישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד   סעיף פרוט ההבהרה
           

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 15/03/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת.
  2. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  נספח א'-1

   

   

   

   

   

  רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מערכות מיזוג אוויר בחמש השנים האחרונות

   

  שם הלקוח                                   טלפון               תאריך הפעלה              הספק היחידה

   

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

   

   

   

   

  • אין להסתפק ברשימה ויש להוסיף אסמכתאות ו/או המלצות המעידות על עמידה בדישת סף כאמור בסעיף 2-ד לעיל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח  א'-2        המלצת לקוחות

  לכבוד

  עיריית אילת

  א.ג.נ,

   

  הנדון: המלצה על ניסיון אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר

   

  אני הח"מ ____________________המשמש בתפקיד _______________________

  ב-________________מאשר כי בשנת ____________ בוצע על ידי חברת  ____________________ פרויקט אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בהיקף כספי כולל של ________________ש"ח.

  סוג המערכת: __________________    הספק כולל: ___________________

  המערכת שסופקה תקינה ללא תקלות/תקינה עם תקלות שטופלו (יש לסמן בעיגול את האופציה המתאימה)

  ככל שהיו תקלות נא לפרט מהותן____________________________________________________

  שביעות הרצון מהשירותים שניתנו על ידי הספק הינה:

   

  גבוהה מאוד
  גבוהה
  בינונית
  נמוכה

   

   

   

   

  תאריך: _____________________      חתימה וחותמת: ____________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ב'

   

  מכרז פומבי מס' 7/2022

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתבי כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. המפרט הקובע לביצוע העבודה הינו המפרט המיוחד המצורף.
  3. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  5. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  6. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  7. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  8. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  9. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  10. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן בנוהל המפורט בנספח המצורף להסכם.
  11. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  12. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
  13. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח הערבות ואישור על קיום ביטוח בנוסח שבנספח המצורף.

   

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

 • נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 7/2022

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

   

  הצעת הקבלן

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לגבי כלל המחירים בכתב הכמויות הינו %______

  ובמילים:_________________________________________ אחוזים.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לגבי כלל המחירים בכתב הכמויות הינו %______

  ובמילים:__________________________________________ אחוזים.

   

   

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה נשוא הסכם זה לאחר ההנחה/תוספת הינה:

   

  סך של  ___________________ ₪ (כולל מע"מ).

   

   

  ובמילים:_______________________________________________________ שקלים כולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

                          ____________                                                _______________________

                              תאריך                                                               חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

 • נספח ד'

   

  מכרז פומבי מס' 7/2022

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי  היקף עבודות ביצוע העבודות ומהותן ברורות וידועות לי, נבדקו על ידי היטב והבנתי את כל הנדרש ממני במסגרת עבודות אלה טרם הגשת הצעת המחיר.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה לרבות בדבר שינוי מחירים ו/או עלויות ו/או הערכויות לרבות בדבר תוספות של כוח אדם/ציוד/כלים וכיוצב'.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז. כמו כן הנני מתחייב להמציא לפני חתימה על ההסכם "אישור עריכת ביטוח" על פי הנוסח שבנספח. ברור וידוע לי כי אי המצאה של אישור ביטוחי כנדרש מהווה הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולה של הזכייה.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימה על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור כמפורט בנספח להסכם.  ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ותוסב בסיום העבודות לערבות טיב בסכום השווה לחמישה אחוזים מהערך הכולל של ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין הסכם זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור וידוע לי כי מדובר בביצוע עבודות במוסד חינוכי פעיל בו קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ו/או מבקרים ולפיכך יעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך במהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן הנני מתחייב להבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך לבצע על חשבוני, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), להתקין שלטי ו/או אמצעי אזהרה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ____________________        מס' עוסק מורשה :         _______________

   

  כתובת המציע :              ____________________        כתובת דוא"ל:               _______________

   

  מספר טלפון:                 ____________________

   

  תאריך :                        ____________________

   

   

  חתימת המציע :             ____________________

   

   

   

   

   

 • נספח ה'

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.    14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס 7/2022 בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/06/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר זכייה ולפני חתימת הסכם

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס' 7/2022 בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום ההסכם)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

                                   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ו

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען: בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     3,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית   ביט     1,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  חבות מוצר   ביט     1,000,000 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 •    נספח ז'

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע         חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

   

   

   

   

  1. אתר העבודה

   

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון העבודות, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים         ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________           ___________

  שם הקבלן              חתימת הקבלן                            תאריך

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח ו/או אישור ביטוחים עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

 •  נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף _________שם/החברה/הקבלן/הפירמה___________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח י'

  מכרז מס'  7/2022

   

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

   

  הצהרת העדר תביעות

                                           למילוי וחתימה בסיום ביצוע עבודות

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • נספח יא

   

   

   

  טופס פקודת שינויים

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף ההסכם מס' _________________

  היקף השינוי ___________________ ₪

  השינוי באחוזים_________________

  סך הכל ערך ההסכם לאחר השינוי______________₪

   

  הריני להודיע בזאת כי הערכת השינויים נעשתה בהתאם להוראות ההסכם

  חתימת המנהל ___________שם _________תאריך___________

   

   

  תוספת תקציב מאושרת__________________₪

  מתקציב מס'___________________

  שיריון מס'____________________

   

  חתימת גזבר העירייה ________________תאריך_______________

   

  חתימת ראש העירייה ________________תאריך_______________

   

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עליו חתם ביום __________שמספרו_____________ וכי כל האמור בהסכם זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  טופס פקודת שינויים-ללא תוספת עלויות

   

   

   

   

  הסכם מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף הסכם מס' _________________

  מהות השינוי ___________________ ₪

   

   

  חתימת המנהל _____________שם _________________תאריך__________

   

  אישור וחתימת מנהל ____________שם _____________ תאריך________

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עליו חתם ביום _________שמספרו_____________ וכי כל האמור בהסכם זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים. כמו כן מאשר הקבלן בחתימתו כי השינויים האמורים מקובלים עליו וכי לא יבוא בטענה ו/או דרישה כספית כלשהי באשר לשינויים אלה.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

   

   

   

   

   

 • נספח יב

   

   

  מכרז מס' 7/2022

  בדבר – אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר היובל באילת

   

   

  תעודת השלמה

   

   

   

  אל :           ______________________________________

   

   

  מאת :        ______________________________________

   

   

   

   

   

  אני הח"מ מאשר בזה, כי העבודה ב-_____________________ בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה לשביעות רצוני המלאה.

   

   

   

   

  השם  ____________________

   

   

  התפקיד ____________________

   

   

   

   

   

   

  _________                                                                                  __________

  תאריך                                                                                                 חתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח יג

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  נספח יד

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

 • נספח טו'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

                                                                                                                      

 •  

  עיריית אילת

  בית ספר היובל

   

  מפרט טכני וכתב כמויות

   

  למתקני מיזוג אויר פרק 15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             

   

  מסמך ג' 1 תנאים כלליים מיוחדים לפרק 15

  0.01 כללי

  מפרט זה מתייחס להחלפת מערכת מיזוג האויר בבית ספר היסודי "היובל" באילת. התכנון העקרוני והעיקרי בוצע על-ידי המתכנן, הקבלן מצהיר שבדק את המפרט והחוזה על נספחיו לפני התחלת העבודה. הקבלן אחראי למדידות, סימונים והתאמת התוכניות.

   

  0.02 כפיפות

  התכנון והביצוע של המערכת יהיו כפופים:

  • להוראות והנחיות שבמפרט זה.
  • החוזה
  • הוראות התב"ע והנחיות הועדה המקומית.
  • הוראות מתכנן מיזוג-האויר.
  • חוק התכנון והבניה תשכ"ח.
  • חוק המהנדסים והאדריכלים והתקנות.
  • הוראות למתקני תברואה.
  • המפרט הבינמשרדי (הספר הכחול) וכל התקנים.
  • נקודות הבטיחות – המוסד לבטיחות וגהות.
  • חוק החשמל – המוסד לבטיחות וגהות.

  0.03 יחידות המידה

  להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי המכרז/חוזה:

  מ' – מטרים, מטר אורך, מטר עומד.

  מ"ר – מטר רבוע.

  מ"ק – מטר מעוקב

  יח' – יחידות.

  קומפ' – קומפלטים, מוצרים שלמים.

  ט.ק. – טון קירור.

  ק"ג – קילוגרמים.

  חודש – חודש עבודה, חודשי אחריות.

  שנה – שנת עבודה, שנת אחריות.

  רמ"ק – רגל מעוקב.

  רמ"ק/ד – רגל מעוקב לדקה.

  חתימת המציע: ___________________

   

  0.04 אספקת חשמל

  כל החיבורים הדרושים מציוד מזוג אויר אל מקורות החשמל במבנה יבוצעו על-ידי קבלן מיזוג האויר ועל חשבונו.

   

  0.05 תיאום עם גורמים אחרים

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם     מפקח הפרויקט, אב הבית, הנהלת ביה"ס ונציגי העירייה. זאת על מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום. בחתימתו על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באיזור תימשך לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה. כן מתחייב הקבלן לא לפגוע בקיים ולא לגרום נזק למבנה ולציוד בו, פרט למצויין בהוראות הביצוע.

  בחתימתו מצהיר הקבלן כי ידוע לו שביה"ס הינו מבנה פעיל, המשמש למטרות שונות. הקבלן מתחייב לצמצם את ההפרעה לשימושים השונים במבנה בצורה המירבית. כל תביעה בגין נזק ו/או הפרעה למהלך התקין של הפעילות באיזור תחול  על הקבלן.

   

  0.06 הוצאות כלליות לעבודות נוספות

  סכום כתבי הכמויות דלקמן ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות של עבודות נוספות כלשהן אשר מזמין העבודה או בא כוחו רשאי להזמינן בתוקף זכותו למתן "פקודות שינוי". כמו כן יכלול הסכום את כל העלויות הנוספות בגין הכנת פתחים, מעברים או שרוולים, במידה וידרשו.

  עלויות ההתקנה,  מכסות בנוסף את פירוק (חלקי) של תקרה אקוסטית והרכבתה מחדש, מעברים בין קומות\גג (פודסט) הכולל השבה לקדמות ברמת האיטום והאסטטיקה.

   

  0.07 טיב החומרים והמלאכה דמי בדיקת דגימות

  כאמור וכמפורט בחוזה

   

  0.8 שלבי ביצוע לוח זמנים ותוכנית אירגון האתר

  • הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות מייד לאחר צו התחלת העבודה להמשיך בה ברציפות ולסיימה בתוך פרק זמן של עד 120 ימים.
  • שלבי העבודה והביצוע יקבעו תוך תיאום מלא עם המפקח ומזמין העבודה.

  בכל מקרה יהיה המפקח הפוסק היחידי בקשר לביצוע שלבי העבודה וזמן ביצוע העבודה, מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל תוספת שהיא עקב הוראות המפקח המתייחסות לנ"ל.

  ג.  הקבלן יגיש למפקח דו"ח תנועת ציוד שיכיל אינפורמציה כדהלן: הזמנת פריטים, כמות, שם הספק, תאריך ההזמנה, מועד המשלוח ומועד ההספקה.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  0.9 בטיחות

  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על העובדים והציוד במבנה – וזה על חשבונו ובלי כל תשלום מיוחד.

   

  0.10 אחריות הקבלן כללי

  הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו במסגרת 36 חודשי האחריות. הקבלן ייתן למזמין תעודת אחריות – עם ערבות.

   

  0.11 תגבור קצב העבודה

  כאשר המפקח יראה כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים הוא יוכל, על-ידי הוראה בכתב, להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה על-ידי:

  • הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.
  • תגבור צוות העובדים.
  • עבודה בלילות וימי מנוחה.
  • לעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים.

  רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל.

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין:

  תגבור הציוד, תגבור כוח-האדם, עבודת שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה וכיו"ב.

   

  0.12 שירותי הקבלן

  באחריות הקבלן, מעבר להתקנת מערכת מיזוג האוויר :

  –    תיקוני בניה וטיח עקב עבודות חציבת תעלות וחורים

  • תיאום ביצוע של קבלני משנה.
  • שמירה.
  • פינוי פסולת לנקודת ריכוז מאושרת ע"י העירייה ועל חשבונו.
  • עבודות העזר הדרושות, כגון: פיגומים, דרכי עזר, שירותי מנוף

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  0.13 עבודות שלא תימדדנה

  העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה ולא ישולם בעדן בנפרד. רואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות.

  • תיאום עם כל הגורמים.
  • אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.
  • מבני עזר – מחסנים, משרד וכד'.
  • מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון עבור המערכות.
  • סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.

   

  0.14 מיקום הציוד, החומרים וכו'

  לפני ההבאה לאתר הבנייה של הציוד, החומרים, המתקנים והדברים האחרים הדרושים לביצוע העבודה, יגיש הקבלן לאישור מפקח תוכנית מיקום מתאימה ורק לאחר שתוכנית זו תאושר על-ידי המפקח, רשאי הקבלן למקם את הציוד, החומרים וכו'.

   

  0.15 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה        

  • המבנים שהקבלן יקים לצורכי ביצוע העבודה, כגון: משרדים, שירותים, מחסנים וכו', יהיו ארעיים.

  מיקומם, צורתם והחומרים מהם ייבנו טעונים אישור של מזמין העבודה ושל המפקח.

  • עם גמר ביצוע העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו מהשטח. הכל יבוצע על-ידי הקבלן ועל חשבונו הוא.

   

  0.16 תנאים להכנת העבודה

  • הקבלן מתחייב למסור תוך 14 יום מקבלת צו התחלת עבודה נתונים על גודל, טיב, תצרוכת חשמל, גודל היסודות ותכונות אחרות, תוכניות, פרטים טכניים וחומר דומה עבור הציוד שהינו מספק לפי דרישת המתכנן. הקבלן חייב לספק תוכניות עבודה מפורטות לציוד, למערך ומהלך צינורות, יסודות וכו'.
  • התוכניות יכללו בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי:
  1. תוכנית הרכבה של מערכות מיזוג-אוויר
  2. סכמות חשמל ופיקוד למערכות מיזוג-אוויר
  3. תוואי צנרת.
  4. שרטוטי פרטים
  5. הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש (כיבוי- אש). עליו להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. האחריות בנושאי הבטיחות ובכללם שריפות, על הקבלן.

  חתימת המציע: ___________________

  • הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה של הסביבה, לרבות טיב מים וכו'. במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא, לפני הגשת הצעתו. לא העיר – חלה עליו חובת האחריות בנדון.
  • הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים, ויתקן או יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצועית מקובלת, לפי דרישת המתכנן. ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל חלקיו, תהיה בידי המתכנן והחלטתו תחייב את הצדדים.
  • על הקבלן למנות את נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לביצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים הקשורים לביצוע המתקן. נציג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה.

   

  0.17 תנאי ביצוע

  • העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמת מכל הבחינות. אין לבצע כל שינוי בלי אישור מוקדם מאת המתכנן והמפקח ובמידה ויבוצעו שינויים כלשהם בלי אישורם, יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא.
  • במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך הסכמה מוקדמת מצד המזמין. למרות הסכמה זו, אם תינתן, לא תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד אשר יסופק ע"י קבלן המשנה.
  • העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי האש, חברת החשמל וכל יתר הרשויות המוסמכות וכמו כן, בהתאם לתקן הישראלי למפרט הסטנדרטי של הועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר ובהעדרו- לפי המלצות ASHRAE ( American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) במהדורתו המעודכנת.
  • על הקבלן לבצע את עבודתו במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין, להחזיק באופן קבוע צוות פועלים מנוסים עם מנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על התקנת המתקן.
  • הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים וידאג לפתחים עבור מעבר צנרת ותעלות דרך קירות, רצפות ותיקרות. עבודה זו כלולה במחיר הקבלן ותבוצע ללא תמורה. הקבלן יתאם עבודה זו עם מזמין העבודה, על מנת לבצע זאת במועד המתאים. כל ברגי ההרכבה למבנה יבוצעו ע"י ברגים עוברים או ברגי פיליפס. אין להשתמש ביריות.
  • כל חלקי המתכת הברזליים שאינם מגולוונים, מחוץ למשאבות ומנועים, ינוקו ע"י מברשת פלדה ויצבעו בשכבות. אחת של אפוקסי יסוד והשניה בצבע של תערובת אבץ של טמבור או שווה ערך מאושר, אלא אם צויין אחרת.
  • לא יבוצעו כל חלק מכונה או ציוד אחר, לרבות מערכות חשמל ובקרה, ללא אישור המתכנן. האישור יינתן לאחר הגשת תוכניות עבודה, ספציפיקציות, קטלוגים, עקומות פעולה וכו'.

   

  חתימת המציע: ___________________

  • במערכות הקשורות בכלים שונים או חלקים ארכיטקטוניים יקבע מיקום הציוד או גורמים אחרים (שבכות אויר) עפ"י התוכניות הארכיטקטוניות, הקונסטרוקציה, האינסטלציה, והחשמל (או תוכניות מערך) שהקבלן יעבוד לפיהן. באחריות הקבלן לקבל תוכניות אלו מהמתכנן.
  • במעבר תעלה דרך קיר בניה ואו בטון, ואו תקרה, תסופק מסגרת עץ ותבוטן ע"י הקבלן. יבוצע איטום ע"י בידוד בין התעלה למסגרת לפי פרט המופיע בתוכניות. בין התעלה ומסגרת העץ יבוצעו הלבשות עפ"י פרט. חומר העץ יקבל צביעת הגנה מפני רקבון ע"י שמן פשטן לעץ של טמבור או שווה ערך מאושר.

  אספקת המסגרת, התקנתה, ביטונה, אטימתה וביצוע הלבשות בין התעלה למסגרת עץ יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה.

  • תיקוני בניה וטיח עקב עבודות חציבה וסיתות שבוצעו ע"י הקבלן יתוקנו ע"י הקבלן על חשבונו וללא תמורה.
  • הקבלן יספק וירכיב שרוולי מעבר בקירות בניה, קירות בטון ו/או תקרות בטון ויבטנם. יבוצע איטום בין הצינורות לשרוול. הקבלן יספק וירכיב לוחיות ציפוי (רוזטות) מפח מגולוון בעובי של 1.2 מ"מ לכל הצינורות העוברות גלויים או סמויים דרך הקירות או תקרות משני קצוות שרוול המעבר. ביצוע עבודות אלו יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה.

   

  0.18 אחריות למבנים ומתקנים קיימים

  הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם  להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח וזה יורה לקבלן על אופן הטיפול בו ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת, כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב וכו'.

  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את מנהל העבודה נטעמו מכל אחריות ???? לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

   

  0.19 בדיקה, ויסות, הרצה, הדגמה והדרכה

  א. הרצה

  הקבלן יפעיל את המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתיאום עם המפקח והמתכנן. הרצה משביעת רצון תיחשב לפעולה תקינה של כל המערכות במשך 14 ימי עבודה, 10 שעות פעולה ביום, הן בקיץ והן בחורף ללא תמורה.

  ב. הדגמה והדרכה

  הדגמה והדרכה של כל סוגי המתקנים תעשה על-ידי צוות מקצועי של קבלן מ"א ללא תמורה.

  ג. ספר מתקן (מסמכים ותוכניות AS-MADE)

  ספר המתקן ותוכניות AS-MADE יוגשו באוגדנים עם 3 העתקים ללא תמורה. הגשת ספר המתקן תהווה תנאי לקבלת המתקנים, כמפורט להלן.

  חתימת המציע: ___________________

   

  0.20 קבלת המתקנים

  א. קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:

  –   סיום כל עבודות ההתקנה.

  –   סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודיווח על ביצועו בכתב.

  –   הרצת המערכות.

  –   סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין.

  –   הגשת ספרי מתקן ותוכניות AS-MADE.

  ב. תחילת מועד אחריות

  מיום קבלתו הרשמית של המתקן ובהתאם להחלטת המתכנן, אולם בכל מקרה לא  לפני פתיחה רשמית   של המתקן לפעילות, הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.

   

  0.21 שירות ואחריות

  • הקבלן יהיה אחראי במשך 36 חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המתכנן לכל העבודה חומרים שסופקו על-ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, מבלי כל תשלום נוסף במשך תקופה זו, תוך זמן הקצר ביותר. בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. ולהבטחתה יפקיד בידי המזמין ערבות לפי שיידרש ע"י המזמין. כ"כ מתחייב הקבלן לספק במהלך התקופה את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה ויעילה של המתקן, לרבות: שימון, גירוז, ניקוי והחלפת מסננים, תיקון אטמים, ניקוי וכו'. כל העבודות האלו וחלקי החילוף הכרוכים יהיו על חשבון הקבלן.

  במסגרת השירות חייב נציג הקבלן לבקר במקום באופן קבוע, אחת לרבעון, לערוך ביקורת שגרתית, ולבצע על חשבון הקבלן טיפולי אחזקה מונעת הכוללים בין היתר, החלפת חומרי סינון בכל מסנני האוויר (במידה וקיים). על הקבלן להחתים בעת הביקורת את איש האחזקה של המקום. בסוף תקופת האחריות והבדק עליו ליזום פגישה עם כל הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות.

   

  0.22 בדיקה סופית של מתקן החשמל

  מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר שהקים הקבלן, ייבדק בתום העבודה ע"י בודק "מוסמך" שייוסכם ע"י המזמין. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן.

   

  0.23 מסמכים ותוכניות עדות (AS MADE)

  עם סיום העבודה ימסור הקבלן את המתקן ומערכותיו ואת המסמכים ותוכניות העדות הבאים:

  • תוכניות מתקן, חלקיו ומערכותיו המעודכנות, כפי שבוצעו בפועל. הקבלן יסמן את כל השינויים, סטיות, תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות ע"ג מערכת העתקים שקופים ("סמי – אוריגינליים") שתימסר לקבלן.

   

  חתימת המציע: ___________________

  לשם כך יתאם הקבלן פגישות עם המפקח והמתכננים לצורך הבהרה ובירור לגבי השינויים שנעשו.

  • הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות: הוראות לטיפול מונע לאחזקה, כפי שנמסרו לו ע"י יצרן הציוד ולמילואים שהוכנו על-ידו לצורך אחזקתם התקינה של כל המערכות.
  • רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת היצרן של כל חלק.
  • קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל ממפרטי התקנה ואחזקה.
  • רשימת הציוד המותקן. יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו. קבלת המתקן מותנית בין היתר בביצועו של סעיף זה.
  • כל החומר יוגש בעברית בלבד. טיוטת החומר תוגש תחילה לאישור המהנדס המתכנן ורק אח"כ תועבר ב3 העתקים.
  • כמו כן, בנוסף לכל הבדיקות והתעודות הנזכרות לעיל, הקבלן מחויב כחלק מתאריך המסירה, בהדרכת אנשי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכות, וזאת ע"י מומחה המאושר ע"י היצרן.

  סעיפים א-ז יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת.

   

  0.24 תנאים אחרים ושונות

  • על הקבלן לנקות את השטח מהפסולת והשיירים הנגרמים ע"י עבודתו ללא תמורה נוספת.
  • על הקבלן לבצע את כל סידורי הבטיחות ויהיה אחראי בפני המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני אשר ייגרם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו ללא תמורה נוספת.
  • הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו, כגון: בדיקות רעש, ספיקות אוויר וכו', בכל מקרה שיידרש ע"י המתכנן ו/או הנהלת הפרוייקט, ללא תמורה נוספת.
  • הקבלן יתקין, יצבע, ויסמן שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מכונה, צנרת או מכשיר אחר. כמו כן, יסמן חצים וצבעים עפ"י דרישת המתכנן ללא תמורה נוספת.
  • הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף לתקן הישראלי או להוראות שינתנו ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כיוון הזרימה בחצים על-פי המפרט המתאים.
  • במשך תקופת האחריות, הקבלן מתחייב בזאת לתת שירות תוך 1 יום עבודה (י"ע), לא כולל שבתות וחגים. למען הסר ספק, במערכת החינוך יום ו' הינו יום עבודה.

   

  0.25 תוכניות למכרז

  בחותמו על המכרז/חוזה זה, מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תוכניות למכרז בלבד ואינן מהוות תוכניות מעודכנות לביצוע בהתאם למפורט במסמך ה'. את התוכניות המפורטות לביצוע יקבל הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  מסמך ג' 2 מפרט טכני מיוחד פרק 15

   

   

  15.1 הקדמה

  מפרט זה מתייחס להתקנת מערכת מיזוג-אויר לבית ספר "היובל" באילת.

   

  15.2 תיאור המבנה

  המבנה מורכב מ:    1.   קומת 1- כ – 650 מ"ר ממוזג

  1. קומת קרקע כ – 1400 מ"ר ממוזג
  2. קומה א' כ – 400 מ"ר ממוזג

   

   

  15.3 נתונים לתכנון

  15.3.1 תנאי אקלים לאזור אילת

   

  קיץ (ביום) טמפ' % לחות
  טמפ' מקס' 46 15
  טמפ' ממוצעת 40.5  
       
   (ביום) חורף טמפ' % לחות
  טמפ' מינ' 5.2 15
  טמפ' ממוצעת 20  

   

   

   

  15.4 תיאור מערכות מיזוג-אויר

  15.4.1 מיזוג המבנה

  המיזוג יבוצע על-ידי יחידות מיני-מרכזיות ומזגנים מפוצלים. יחידות העיבוי ימוקמו על גג ביה"ס ע"פ תוכנית היועץ.

  למזגנים תתווסף מערכת שתתואר בהמשך, לכיבוי המזגנים לטובת חסכון בחשמל.

   

  15.5 היקף העבודה

  העבודה כוללת בעיקר את הבאים: מזגנים מיני-מרכזיים ומפוצלים, תעלות, מפזרים, שבכות, פיקוד, אינסטלציה חשמלית, עבודת גבס וניקוז.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  15.6 מערכת מיזוג-אויר

  תבוצע באחריות הקבלן בהתאם לדרישות ת"י 1001 "בטיחות אש".

  15.7 מזגנים מפוצלים ומיני-מרכזיים

  15.7.1 מזגן מפוצל (עילי)

  יהיה תלוי מתוצרת "אלקטרה" בעל דירוג אנרגטי A, לפחות או שווה ערך מאושר. כל מזגן יכלול יחידה פנימית, יחידה חיצונית, מגן קפיאה, צנרת גז כולל קו יניקה וקו נוזל, בידודים, ציפוי, צנרת חשמל לכוח ופיקוד, ניקוז, קונזולות, ובסיס פרופילים מגולוון ליחידה החיצונית. חיבור החשמל ליחידה החיצונית יכלול מנתק ביטחון. הצנרת החיצונית תוגן בנוסף לבידוד על-ידי תחבושת עם סילפס.

   

  15.7.2 מזגן מיני-מרכזי

  היחידות יהיו מתוצרת אלקו מסדרת SLIM FIT A 40/50/60T או שווה ערך מאושר. היחידות הגדולות יותר יהיו מתוצרת אלקטרה מדגם EMDV 75T Smart או שווה ערך מאושר. כל מזגן יכלול יחידה פנימית, יחידה חיצונית, מגן קפיאה, צנרת גז כולל קו יניקה וקו נוזל, בידודים, ציפוי, צנרת חשמל לכוח ופיקוד, ניקוז, קונזולות, ובסיס פרופילים מגולוון ליחידה החיצונית. חיבור החשמל ליחידה החיצונית יכלול מנתק ביטחון. הצנרת החיצונית תוגן בנוסף לבידוד על-ידי תחבושת עם סילפס.

  15.7.3  יחידת עיבוי

  כל יחידת עיבוי תכלול את הבאים:

  א.     גוף מפח מגולוון צבוע בתנור בעל פנלים מתפרקים לגישה נוחה לשירות.

  ב.      מדחס הרמטי מותקן על גבי גומיות בתוך היחידה למניעת רעידות. המדחס יצוייד במחמם אגן שמן, הגנה תרמית פנימית ושסתום שחרור לחץ.  המדחס יותקן בתוך תא אקוסטי כאשר הבידוד מצמר זכוכית בעובי "1 עם ציפוי נאופרן, או גומי ספוגי בעובי "1.

  ג.     נחשון עיבוי מצינורות נחושת וצלעות אלומיניום.

  ד.    מפוח צירי מונע ישירות על-ידי מנוע חד-פאזי, בעל מיסבי שימון עצמי ובעל הגנה תרמית פנימית. המפוח יאוזן סטטית ודינמית ויוגן על-ידי רשת.

  ה.    יחידת עיבוי תכלול גם תושבת מפלדה וכלוב מותאמים ליחידת עיבוי, מגולוונים לאחר הייצור עם אפשרות נעילה (מחיר לכלוב יינתן בנפרד).

  ו.   אביזרי הפיקוד של המעבה כוללים מגעני הפעלה, פיקוד הפשרת קרח, הגנת טיימר למניעת התנעות חוזרות והגנה מפעולה בחוסר פזה.

  ז.    מערכת צנרת הקירור כוללת את כל יתר האביזרים הדרושים לפעולה תקינה בקירור ובחימום.

  ח.    תיבת החשמל של היחידה תכלול את לוח החיבורים, קבל, מפסק זרם, מגען למדחס ומפסיק ביטחון.

  חתימת המציע: ___________________

  ט.    המזגנים יכללו סידור לויסות לחץ ראש כדי לאפשר הפעלה נכונה של הקירור בחורף. הסידור יכלול אביזר המפסיק את פעולת מפוח המעבה או יקטין את סיבוביו.

  י. מזגנים שיותקנו על גשטלדט יונחו על 2 שכבות גומי מחורץ עם מהפרדה של יריעת פח.

  יא. התקנת המזגן לא על גומי מחורץ אלה על גומי מוגבה שמקבלים הערכה בתוך יחידת העיבוי

   

  15.7.4       יחידת מאדה

  א. באופן כללי יחידת מאדה תכלול את הבאים:

  – נחשון קירור בנוי מצינורות נחושת וצלעות אלומיניום.

  – מפוח מונע ישירות על-ידי מנוע חד-פזי בתדירות 50 הרץ, בעל שתי מהירויות לפחות. המנוע יורכב בצורה גמישה על גוף היחידה ויהיה בעל הגנה תרמית פנימית ו-RESET אוטומטי, ומסיבים בעלי שימון עצמי.  המפוח יאוזן סטטית ודינמית.

  – גוף המאדה יהיה מפח מגולוון מבודד תרמית אקוסטית על-ידי בידוד "1 דוגמת OWENS CORNING.

  – מסנן נשלף ניתן לניקוי.

  – אמבטיית ניקוז מבודדת.

  – שלט מרחוק או לוחית הפעלה עם רגש, בתיאום עם המזמין.

  – כל יתר האביזרים הדרושים לפעולה תקינה לקירור וחימום.

  ב. מאדה במזגן מפוצל:

  יהיה להתקנה גלויה אנכית עם מפזר ושבכת אויר חוזר.  גוף היחידה יהיה בעל גימור נאה צבוע צבע שרוף בתנור. פיקוד המזגן יהיה אלקטרוני בלוחית פיקוד צמודה ליחידה או בסמוך לה.

  – המזגן יהיה בעל: הגנה בפני קפיאת הסוללה הפנימית, קפיאת הסוללה החיצונית, הפסקות חשמל (שמירת זיכרון), מתח רשת נמוך בפעולה והתנעה וכן בעל אינדיקציה למסנן סתום.

  – המזגן יכלול שלט רחוק, סוללות מתאימות ומתלה לשלט שיותקן בהתאם למיקום שיקבע בעת הביצוע.

  ג. רמות רעש

  מפלס הרעש במרחק 1 מטר מפתח פליטת או החזרת האויר לא יעלה על 40dbA.

   

  15.9 צנרת

  15.9.1 מערכת הצנרת

  מערכת הצנרת בין היחידה הפנימית והחיצונית תכלול את הבאים:

  א. צנרת גז מנחושת L בקטרים המתאימים לתפוקה ולאורך. הצנרת תותקן בצורה המבטיחה החזרת שמן למדחס ומניעת לחץ שמן על שסתומי המדחס. צנרת הגז תבודד ע"י שרוולי ארמפלקס "3/4.

  חתימת המציע: ___________________

  ב. כבל חשמל מסוג 8 NYY גידים וכן כבל תקשורת נפרד למתח נמוך תלת גידי ו/או בהתאם להנחיות היצרן.

  ג. במחיר הצנרת יכללו גם צינור גמיש לניקוז נקודת הניקוז הקרובה וכן כבל חשמל.

  ד. במחיר הצנרת יכללו גם מלכודות שמן, לופים וכל הנדרש לפעולה תקינה של המערכת.

  ה. צנרת חוץ תקבל ציפוי של תחבושת סילפס.

   

  15.9.2 שרוולים לצנרת פריאון

  בכל המקומות בהם יעברו הצינורות דרך אלמנטים של הבניין, כגון: תקרות, קירות, רצפות – יש לתת שרוולים מפח לצינורות המותאמים בקוטר הפנימי לקוטר הצינור העובר החיצוני.  באלמנטים מטויחים יהיה גמר השרוול עם פני הטיח, ברצפות – 7 ס"מ מעל גמר הריצוף. בכל נקודות הפלישה של הצנרת מהריצוף, הטיח וכו' יש לספק ולהתקין רוזטות מפח מגולוון בעובי 1.2 מ"מ.  כל השרוולים האלו והרוזטות כלולים ללא תוספת שהיא במחיר הצינורות.

  כמו כן, כלולה במחיר הצנרת האטימה בין השרוול והצנרת, שתהיה גמישה דייה ואטומה לרטיבות ומסוגלת לעמוד בטמפרטורת עבודה של הצנרת.

   

  15.10 מערכת  פיזור אויר

  15.10.1 תעלות מיזוג אויר

  1. התעלות יבוצעו מפח מגולוון בהתאם להמלצות מההוצאה האחרונה של ה-SMACNA ASHRAE GUIDE והמפרט הסטנדרטי של משרד הביטחון בנושא מיזוג-אויר. במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו, יעשה הדבר רק בידיעת ובאישור מהנדס המתכנן. כמו כן, נשמרת זכותו של המהנדס המתכנן לדרוש סטיות מעין אלו במידה ותידרשנה.

  יתכן וחלק מהתעלות יבוצעו מלוחות צמר זכוכית קשיח.

  1. עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחיבור של התעלות, לרבות קשתות, מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות ושינויי כיוון וכו', יבוצעו בהתאם להוצאה העדכנית ביותר של ASHRAE GUIDE. התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת או הפסקת המפוח. התעלות שרוחבן עולה על 35 ס"מ תחוזקנה על-ידי הצלבה. תעלות שרוחבן עולה על 70 ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על-ידי זוויתנים מגולוונים "¼1.  פרטי החיזוקים לפי הוראות. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפת האויר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האויר מבפנים. קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס לאורך צירן המרכזי גדול פי ½1 מרוחב התעלה. במידה והמבנה אינו מאפשר ביצוע קשת מלאה כנ"ל יבוצעו הקשתות עם רדיוס פנימי מינימלי של 15 ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת, הכל לפי ASHRAE GUIDE. בכל מעבר תעלה דרך קיר, מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או הפח, גם שרוול מחומר אקוסטי מאושר בין המסגרת שתותאם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלה. פתחי מדידה לכמות אויר יותקנו בכל התעלות.

  חתימת המציע: ___________________

  1. מסגרת עץ שתותקן ותסופק לפי מפרט זה תכלול אספקתו, טבילתו באל רקב או שווה ערך והרכבתו כשהיא בולטת עד קו הטיח.
  2. חיבור תעלות לסבכות יבוצע ע"י צווארונים עם שוליים של 2 ס"מ ו/או מסגרות עץ ברוחב 2 ס"מ ועומק 4 ס"מ ובמידות הפנימיות המתאימות. הסבכות יחוברו למסגרות ע"י בורגי עץ, אטמי גומי ספוגי. הבחירה בין צווארונים ומסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאישור המהנדס המתכנן. הקבלן יהיה מוכן להרכיב את הסבכות לפי הוראות המהנדס המתכנן באחת משתי הדרכים הנ"ל. הקבלן יגיש לאישור המהנדס המתכנן תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל סבכה.
  3. מעברי התעלות בקירות יבודדו מסביב עם חומר בידוד אקוסטי. עבור פרט זה לא ישולם בנפרד.
  4. תעלות אויר מלוחות צמר זכוכית קשיח (במידה וידרש): הקבלן יתקין במקום המסומן בתוכניות תעלות בנויות מלוחות צמר זכוכית קשיח עם ציפוי חיצוני מאלומיניום מחוזק. חומר התעלות יהיה מיצרן מאושר דוגמת ISOVER או שווה ערך מאושר, המיועד לשמש כתעלות.

  החומר יהיה באישור UL, המיועד לעבודה עד 250ºF, מהירות 2,400 fpm, ולחץ סטטי 2" מים.  החומר יעמוד בדרישות רשויות הכיבוי, ת"י 1001 החדש, ובאישור NFPA 90A.  היצרן/יבואן ימציא אישור מתאים מ- UL, ומרשויות הכיבוי בארץ.

  הבידוד יהיה בעובי "1 בהתאם לדרישות בדחיסות 4.75 פאונד לרגל מעוקב (4.74 PCF), עם מקדם מעבר חום 0.23 ב- 75ºF.

  צורת ההתקנה וחיבורים תהיה בהתאם להמלצות היצרן. מתקין התעלות יהיה מקצועי בעל סט כלים מתאים של היצרן ובעל ידע ונסיון בהתקנת תעלות קודמות, חיבור אורך של תעלה יעשה בעזרת הדבקה בסרט אטימה מחומם ע"י מגהץ חימום מתאים, הכל מתוצרת יצרן החומר או ע"י הידוק בסרט אטימה, הידוק באקדח סיכות וסרט אטימה נוסף.  חיבור בין קטעי התעלות יעשה בחיבור זכר ונקבה עם מדרגה, אטימה בסרט כנ"ל.

   

  15.10.3 מחיר התעלות

  יכלול את ביצוע המעברים בכל סוגי הקירות, מחיצות, תקרות ורצפות, את כל המעקונים הבנויים ועבודות איטום.  מחיר התעלות יכלול את כל האמור לעיל וכן איטום התעלות הגלויות ע"י עינוך ו/או ציפוי בפח אבץ מאונך (על הגג) עמיד בפני חדירת מים.  מחיר התעלות יכלול גם את אספקת והתקנת כל התמיכות, התליות והחיזוקים לתעלות ואת עבודות הגמר בצבע יסוד וצבע סופי עבורן.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  15.10.4 בידוד לתעלות פח

  1) אקוסטי פנימי – פיברגלס אמריקאי בעובי "1 במשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עם ציפוי נאופרן OWENS CORNING עם הדבקה על-ידי דבק לא דליק וחיזוקי סרגלי פח עם ברגי פח, כאשר כל הבידוד רציף ללא סדקים, וחבק פלסטי היקפי על גבי הבידוד במרחקים של 1 מטר זה מזה.

  2) טרמי חיצוני עובי וחומר כנ"ל, ציפוי פויל אלומיניום מחוזק בסיבי זכוכית.

  3) בידוד אקוסטי פנימי יותקן בד"כ בתעלות אספקה אויר ותעלות אויר חוזר. בעקרון, בידוד הפנימי יותקן לאורך כל תעלות האספקה.

  הערה חשובה: קבלן מיזוג אויר חייב לקבל אישור לסוג בידוד וציפוי הבידוד לאישור יועץ מיזוג אויר (להביא דוגמא)!

  15.10.5  מפזרי אויר וסבכות

  כל מפזרי האויר, סבכות יניקה יהיו מאלומיניום אנודייזד כולל ווסת כמות. גוון וצורה באישור יועץ מז"א.

  15.10.6 מוליכים להשוואת פוטנציאלים

  כל אביזר מתכתי כגון: תעלות, סוללות, יחידת מיזוג-אויר וכו', יאורק עם חוט נחושת 25 מ"מ לפס השוואה פוטנציאלי קומתי כולל פס.

  15.10.7 אופני מדידה ומחירים

  1) כוללים את כל האמור לעיל לרבות פלישות בגג, צבע וכו'.

  2) יחידת המידה תהיה מ"ר שטח הפח, כמבוצע למעשה. השטח יחשב כמכפלת היקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאורך הציר המרכזי.

  שים לב: בידוד תעלות או תעלות פיברגלס ימדדו לפי מידות נטו למעבר אויר (פנים).

  3) מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור המעבר בתור שכזה.

  4) קשתות כפופות וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש, נמדדות לאורך הציר המרכזי, בתוספת מטר אורך אחד.  ההיקף (במידה ומשתנה) הוא ההיקף הגדול.  עבור למד ישולם כשתי קשתות.  לא ישולם מעבר למדידה עבור שטוצרים.

  5) ווסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התעלות. מדפי ויסות המופעלים ביד כוללים אמצעי הכוונה. פתחי גישה כוללים אמצעי סגירה ואטימה, פתחי ביקורת למדידת אויר, חיבורים גמישים, צווארונים למפזרים, אטימות מעברי תעלות כאמור לעיל, תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים, נכללים בשלמות במחיר התעלות. גם פתחי ביקורת, תקרות רביץ וכו', הדרושים לגשת למתקנים הנ"ל, לרבות מסגרות, דלתות, צירים, מנעולים ועבודות צבע יסודי סופי.

  6) מדידת מחיצות אקוסטיות: נטו לפני השטח. כאשר הפח נמדד פעם אחת והבידוד נמדד      משני הצדדים.

   

  חתימת המציע: ___________________

  7)  פתחים בגג לכבילת חשמל, פיקוד וצנרת פריאון יכוסו ע"י כובע סיני, או "מקל סבא" כלול במחיר הצנרת ללא תמורה.

  8) אטימת פתחים סביב תעלות כולל מעברים בתקרות. כלולה במחירי התעלות, ללא תוספת מחיר.

   

  15.11   צנרת ניקוז

              הקבלן יקים צנרת ניקוז חדשה, לכלל המזגנים בפרויקט.

  א. צנרת למזגנים עיליים – לכל מזגן עילי, תותאם צנרת הניקוז למיקום המזגן, על בסיס צינור ניקוז גמיש בקוטר 32 מ"מ על הקבלן לקבל אישור למיקום מוצא הצינור ממנהלת הפרויקט. הצינור יותקן "בחתיכה אחת" ללא חיבורים מתחילתו ועד סופו.

  ב. מזגנים מיני מרכזיים – תוקם צנרת ניקוז חדשה מבוססת מוצרי "חוליות" (או שוו"ע מאושר) מסדרת "שקע ותקע" מבוססת צינורות קשיחים ואביזרים תואמים, בקוטר 50 מ"מ לפחות, עמידות בתקנים: 958 SI, 1451EN  .

  ג. מחיר המזגן ומחיר ההתקנה כולל עלות משאבת ניקוז, באם יהיה צורך בכך.

  ד. ניקוז המזגנים הינו חלק בלתי נפרד מהפרויקט. עלות הקמת מערכת הניקוז תיכלל בהצעת הקבלן ללא סעיף יעודי, דהיינו מגולמת במחיר.

   

  15.12 תעלות להולכת צנרת גז\כבלי חשמל

  ככלל, לא יותר שימוש בתעלות PVC בפרויקט. כל הצנרת\כבלי חשמל יונחו בתעלות פח בעובי מינימאלי של 0.8 מ"מ כולל מכסה, צבוע בגוון בתיאום עם המזמינה. 

   

  15.13 טיפול אקוסטי

  א. בולמי זעזועים לציוד מיזוג-אויר

  יחידות מיזוג האויר יתלו עם בולמי זעזועים מנאופרן דגם  Super-W-PADS מתוצרת MASON או שווה ערך.

  ב. חיבורים גמישים

  החיבורים של היחידות המיני מרכזיות לתעלות יהיו מסוג חיבורים גמישים.

   

  הערה

  כל הפרטים המופיעים בסעיפים א'-ג' יסופקו כקומפלט כחלק אינטגרלי של ציוד מיזוג-אויר, גם אם הדבר לא צויין במפורש בכתב הכמויות.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  ד. עטיפה אקוסטית מיוחדת

  במקרים מסויימים עלול להיות צורך בעטיפה אקוסטית שתבוצע ממזרוני גומי ספוגי ועופרת.

  ה. רמת רעש

  בכל מקרה הקבלן אחראי שרמת הרעש הנגרמת מהציוד במצבי התנעה או פעולה רצופה מפעיל לא תעלה מעל 40 dbA בתוך המבנה ו- 52dbA מחוץ למבנה.

  ו. כל הציוד המסופק על-ידי קבלן מיזוג-אויר יכלול את כל מתקני בלימת הרעש והרעידות בין אם צויין במפורש בכתב הכמויות ובין אם לאו.

   

  15.14  טיפול באביזרים מברזל שחור ולצנרת מחוץ למבנה (במידה שיש)

  15.14.1 כל אביזרי המתכת מחוץ למבנה כגון מתלים ותמיכות לצנרת, תעלות, מסגרות לבסיסים, פנלים ופרופילים ליחידות מזוג אויר, יצבעו ויוגנו בפני חלודה כמפורט להלן:

  ניקוי השטח יבוצע על ידי התזת חול לפי תקן שבדי 1/2 .2-SA להורדת החלודה והשומנים מהמתכת, עד לקבלת ברק מקורי.

  הצביעה  תבוצע  באמצעות  שכבה  ראשונה  של  יסוד אפוקסי טמבור 6030. זמן היבוש 48-16 שעות.

  לאחר  יבוש  שכבת  היסוד  הראשונה,  תצבע המתכת בשכבה שניה של צבע אפוקסי טמבור 6035-HB בעובי 150 מיקרון . זמן יבוש 24 שעות. לאחר יבוש השכבה השניה תצבע המתכת בשכבה

  שלישית של צבע טמבור "טלמגס" עליון מבריק בעובי של 50 – 40 מיקרון.

  כל מוטות ההברגה לתליה, ברגים ואומים, ברגי פטנט יהיו מצופים כמדיום.

  • צביעת מתכת או פח מגלוון בחניונים ומחוץ למבנה

  באם ידרש הקבלן במפרטים ובתכניות לצבוע תעלות אויר מפח מלגולוון ו/או עטיפת פח מגולוון לבידוד צנרת ו/או אביזרי מתכת אחרים מגוליינים, בתוך המבנה או מחוץ לו, תבוצע הצביעה כדלקמן:

  שטח הפח ינוקה מלכלוך, שומנים וקורוזיה בחומר ממיס מטיפוס ארדרוקס G – 511 מתוצרת "כימתכת". אם המתכת כוסתה במלח לאחר המצאותה זמן רב באתר, יש להסיר את המלח ע"י שטיפה במים וניגוב מרטיבות.

  לפני הצביעה יש לחספס את השטח בבד שמיר.

  שכבה ראשונה של צבע על הפח המגולוון תהיה יסוד אפיטמרין אונוסיל, ZN, חום בעובי 50 מיקרון. שכבה שניה צבע איתן טמבור בעובי 35 מיקרון. שכבה שלישית צבע איתן בעובי 35 מיקרון. גוון הצבע העליון לתעלות יהיה לבן או כל גוון אחר לפי דרישת האדריכל. גוון הצבע העליון לעטיפת בידוד צנרת מפח מגולוון יהיה לפי הדרישות בתקן הישראלי או לפי הנחיות המתכנן.

  לפני צביעת כל השטח יש לבצע צביעה נסיונית של כל השכבות כדי לוודא שמערכת הצבעים המוצעת נותנת את התוצאות הרצויות.

  כל מוטות הברגה לתליה, ברגים ואומים, ברגי פטנט יהיוט מצופים קדמיום.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  15.14.3 הוראות כלליות לצביעה

  1. צינורות או חלקי מתכת צבועים בצבע יסוד אשר יהיו חשופים במשך חודש ימים באתר, יש לנקות חלקים אלה בהתזת מים להורדת מלח וכל לכלוך אחר.
  2. באזורי הריתוך יש לנקות במברשת פלדה מכנית עד קבלת מתכת נקיה.
  3. יש להקפיד על זמני היבוש בין שכבה לשכבה.
  4. ניקוי חול יבוצע מחוץ לאתר, אלא אם ניתן אישור בכתב ע"י המפקח או המהנדס לביצועו באתר.
  5. הקבלן אחראי לבדיקת שכבות הצבע כמפורט ע"י נציג חברת טמבור ולהגיש למפקח (למהנדס) אישור בכתב.

  כל עבודות הצבע כלולות במחירי היחידה, למעט תעלות אויר מפח מגלוון.

   

  15.15    מערכת חשמל ובקרה כללית

  המערכת תכלול את הבאים:

  1. לוחות חשמל להפעלת ציוד.
  2. לוחות חשמל להפעלה מרחוק.
  3. אינסטלציה חשמלית.

  הציוד, האביזרים ולוחות החשמל חייבים להיות זהים לציוד ואביזרים שיקבע ללוחות החשמל של
  המבנה. לפיכך הקבלן חייב להגיש תוכנית של פריסת הציוד וחלוקת עומסים ולקבל אישור לציוד
  ועומסים מיועץ המזמינה.

  מערכת המיזוג הקיימת שתוחלף בבית הספר, מבוססות על צ'ילרים ומערך הסעת מים לטובת הקירור. על הקבלן להתאים את הזנות החשמל של היחידות המותקנות החדשות, בהתבססות על מערכת הזנת החשמל הקיימת בביה"ס. הקבלן יגיש תוכנית חשמל מפורטת לאישור המזמינה.

  הזנת החשמל למערכות המיזוג במבנה החטיבה העליונה תהיה מהלוח הקיים להזנת הצ'ילרים ומשם לשלושה לוחות משנה חדשים בכל ריכוז מזגנים על גג כל אגף. כל לוח אזורי יזין את יחידות העיבוי בסביבתו. הקישור בין לוחות המשנה ללוח הראשי וכן בין לוחות המשנה ליחידות המיזוג יהיה בתעלת פח סגורה עם מכסה.

  במבנה החטיבה התחתונה, הזנת יחידות המיזוג אוויר תתבסס על לוח החשמל המקומי בלובי. תתאפשר הקמת ארון חלוקה על הגג לפי תכנון שיוגש ע"י הקבלן.

   

  כל יחידה חיצונית תצוייד במפסק מסוג "פקט" לפי התקן.    

   

  15.16  בקרת היחידות המותקנות

  השליטה ביחידות הקירור המותקנות בבית הספר, מתוארת כדלקמן:

  א. עינית השליטה על כל מזגן, תותקן בתוך חלל התקרה, בסמוך למאייד, כך ששינוי הפרמטרים של היחידה יתאפשר רק בפתיחה של התקרה וכיוון שלט לעבר המאייד הרלוונטי.

  ב. בכל כיתה\שטח ציבורי\חלל רלוונטי, יותקן מפסק כיבוי והדלקה של המזגן, הכולל השהייה של 5 דקות בין כיבוי להדלקה.

   

  חתימת המציע: ___________________

  ג. בכל כיתה\חלל סגור, יותקן גלאי נפח לשליטה על המזגן. המזגן יכבה בצורה אוטומטית, לאחר פרק זמן שניתן לשינוי (לדוגמא, 15 דק').

  ד. במקום מרכזי בביה"ס (אפשרי במקום לוח השליטה הקיים), יותקן כפתור לכיבוי כללי של כל המזגנים בבית הספר.

  ה. כמו כן, באמצעות אפליקציה סלולרית, תתאפשר בצורה מאובטחת, כיבוי כל המזגנים בביה"ס.

   

  15.17  אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים

  1. אינסטלציה חשמלית תכלול את כל הנדרש במבנה למיזוג אויר לרבות מנתקי בטחון, הן בבניין והן בחדרי המכונות (גג) לרבות כל החציבות והסגירות הדרושות.
  2. מחיר כל יחידת מיזוג אויר, מעבה, וכו', כוללת בולם זעזועים וכל סידורי ההתקנה האחרים הנדרשים.
  3. כל יחידת מיזוג אויר או מפוח תכלול את כל החיבורים הגמישים, קפיצים וכל סידור אחר להבטחת אי-העברת רעש.
  4. המתכנן רשאי לבקש ריכוז של לוחיות הפעלה באיזור מסויים כלוח אחד ללא תוספת מחיר.

   

  15.18 הערות לכתב הכמויות

  1. כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים הקיימים ולתוכניות.
  2. כתב הכמויות כולל: הספקה, התקנה, הרכבה, ויסות, שירות ואחריות, אלא אם צוין אחרת.
  3. רשימת הכמויות אינה סופית להזמנת ציוד.
  4. רשימה מדויקת של הציוד תעשה על-ידי הקבלן לפי המצב במקום.
  5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות כלשהי.
  6. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממנו לפי ראות עיניו.
  7. המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות לפי הצורך ושיקול דעתו.
  8. עבור מחירים לסעיפים חריגים יוגש ניתוח מחירים לאישור המפקח/המתכנן. בכל מקרה לעולם לא יעלו המחירים על מחירי דקל.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

   

   

   

   

  מסמך ה' מערכת תוכניות

   

  מס גליון                                                                שם גליון

   

  1409AC-Y-01                                                      קומת קרקע,

  1409AC-Y-02קומה א'

  1409AC-Y-03חטיבה צעירה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________