מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 6/2022 בדבר – הצבה ותפעול תאי שירותים כימיים ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות – מועד אחרון להגשת ההצעות 15.3.2022

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להצבה ותפעול תאי שירותים כימיים, ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז

 • מכרז פומבי מס' 6/2022

  בדבר  הצבה ותפעול תאי שירותים כימיים ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להצבה ותפעול תאי שירותים כימיים, ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם על נספחיו.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.

  ב.   מי שהינו ספק שירות בתחום נשוא המכרז.

  ג.    מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.

  • מי שביצע במהלך שלוש השנים האחרונות עבודות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.
  • מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז.
  • מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סך של 10,000 ₪ בתוקף עד 15/06/2022 על פי הנוסח המפורט בנספח ערבות בנקאית.

  2.2        יש לצרף אסמכתאות מגורמים רשמיים  המעידים על עיסוק בתחום כמפורט בסעיף 2-ב' וביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ד לרבות בדבר אופי העבודות והיקפן, ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הספק. המציע לא יכול להעיד על עצמו.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.
  • מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקור, בנוסח המצורף לחוזה, בשיעור הנקוב בנספח, בתוקף לכל תקופת הביצוע.

   

  חתימת המציע: __________________

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה שלעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il עד ולא יאוחר מיום 25/02/2022.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 15/03/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על חוזה זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז מס' 6/2022)

   

  בדבר  הצבה ותפעול תאי שירותים כימיים ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ____ בשנת ______

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                          ( להלן – "העירייה")                                          מצד אחד ;

   

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                                   ( להלן – "הספק" )                                           מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת הצעות מחיר להצבה ותפעול תאי שירותים כימיים, ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות בתחום העיר אילת, בכמויות, במועדים ובאתרים שייבחרו על ידה והכל בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מהסכם על נספחיו (להלן: "השירותים").

   

  ו ה ו א י ל            והספק מצהיר כי הינו בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת, האמצעים והרישיונות לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והספק הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה.

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  " המפקח " – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות בעל סמכות מטעמה על הזמנה וביצוע השירותים על פי חוזה זה.

   

  "הספק " – פירושו – לרבות עובדיו של ספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "הזמנה לביצוע עבודה" – שירותים שיוזמנו על ידי נציגי עיריית אילת המוסמכים ורק על גבי הזמנת עבודה חתומה כפי שתומצא מעת לעת ובהתאם לתנאי ההסכם.

   

   

  1. הצהרות הספק

   

  הספק מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה. כן מצהיר הספק כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב המקצועיות, הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

   

  1. ציוד

   

  על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הספק ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הספק ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  5.4           הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הספק לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הספק יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הספק עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הספק מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הספק כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הספק מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.9           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1. הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

   

  6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי החוזה ולהוראות הדין.

   

  6.3. הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהספק ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5. הספק מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הספק במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את ביצוע השירותים לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהספק. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק על פי חוזה זה את הסכום ששולם לספק האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל בנוסף להטלת קנסות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה.

   

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  א. קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הספק לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  ב. קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הספק בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

  חתימת המציע: __________________

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לספק את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הספק ושהוזמנו ואושרו על ידי המפקח בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

   

  8.4  למרות האמור לעיל התמורה בהסכם זה תהיה צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. הצמדה תבוצע פעם אחת בכל שנה החל מהשנה השנייה.

   

  8.5. כל המחירים בחוזה זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

   

   

  1. 9. אחריות לנזקים

   

  9.1     הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  9.2    הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  9.3    העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והספק לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הספק במחירם של תיקונים כנ"ל.

   

  9.4    סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הספק לעירייה, טרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.
  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • חתימת המציע: __________________
  1. ביטוח
   • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים לנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
   • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
   • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
   • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
   • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
   • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
   • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
   • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
   • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
   • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
   • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  חתימת המציע: __________________

   

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הספק ו/או עובדי הספק כמוסכם בחוזה זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לספק אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הספק ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

   

  1. הסבת ההסכם

   

  הספק מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת ספק משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הספק.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת ספק משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הספק מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הספק ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

   

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

   

  1. הפרה יסודית

   

  15.1.  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,6,7,10,11,12,13 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם ובכפוף לקבוע בו (להלן – "תקופת ההסכם").

   

  16.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת ספק השירות ולהתקשר עם ספק שירות אחר כראות עיניה.

   

  16.3. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של הספק בכל עת בתוך תקופת ההסכם, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק לעבוד, תחולנה על הספק והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הספק בגין הפסקת ההסכם למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  16.4. למען הסר ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת ההסכם לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הספק ושרותיו של הספק יפסיקו מיד עם גמר תקופת ההסכם או תקופות האופציה במידה ומומשו ללא כל הודעה מראש.

   

  16.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת ובתנאי שהספק עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1 ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  17.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

  17.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

  חתימת המציע: __________________

  1. שונות

   

  17.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  17.2        כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס. אם נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

   

  17.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  17.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הספק

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  ____________                             ___________________

  חותמת הרשות                                          העירייה

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. _________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  עורך – דין

   

   

   

 • נספח ב'

   

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. כל החומרים יסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.
  3. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  4. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  5. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  6. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  7. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  9. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.
  10. הספק לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת מעיריית אילת.

   

   

   

   

   

   

  ______________                                      __________________

  תאריך                                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

   מפרט למכרז להצבה ותפעול תאי שירותים ניידים

  • כללי
  1. עיריית אילת מזמינה בזה הצעות להצבה ותפעול תאי שירותים כימיים, ניידים אישיים ללא חיבור למים, ביוב וחשמל.
  2. השירות יוזמן מפעם לפעם, בכמויות משתנות, במועדים ובאתרים (בתחום שיפוט העיר אילת) כפי שיוזמנו על ידי נציגי הרשות המוסמכים, על גבי הזמנת עבודה כפי שתומצא מעת לעת ובהתאם לתנאי ההסכם. לא יכובד חשבון ללא הזמנה מראש.
  3. מובהר כי אין העירייה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו אלא על פי צרכיה, העדפותיה ובהתאם לקיום תקציב מאושר.
  4. הזמנה של עד 3 יחידות תאי שירותים תימסר לספק יומיים מראש. הזמנה של כמות מעל 3 תאי שירותים תימסר לספק 7 ימים מראש.
  5. הצעת המחיר כוללת כל הדרוש לביצוע מושלם של השירות כמפורט וכאמור בהסכם ובנספחים. המחיר כולל הובלה, הצבה, תפעול, פינוי, החזרת מצב לקדמותו, טיפול ומענה לתקלות.
  6. לא תשולם תוספת מחיר על שירות בסופי שבוע, שבתות וחגים.
  7. כל תקלה או נזק לציוד הינה באחריות מלאה של הספק ותתוקן בתוך פרק זמן סביר.

   

  • תיאור השירות – תאי שירותים
  1. הספק יידרש להציב תאי שירותים כימיים, ניידים ואישיים באתרים שיקבעו על ידי נציגי העירייה, האתרים יהיו נגישים לרכב שירות.
  2. תאי השירותים יהיו חדישים, תקינים, נקיים ושטופים, אסטטיים למראה פנימי וחיצוני, עם מושב, דלת וסוגר פנימי תקין, עם חומרי חיטוי ונטרול ריחות.
  3. ניקוי כל תא יבוצע כאמור: הזמנה להצבה של תא/י שירותים לפי סעיפים 1, 4 בכתב הכמויות כוללת ניקיון יומיומי. הזמנה להצבה של תא/י שירותים לפי סעיפים 2, 3, 4 בכתב הכמויות כוללת ניקיון פעמיים בשבוע במועדים עליהם יודיע המפקח.
  4. שאיבה ושטיפה חיצונית ופנימית של כל תא יבוצעו בהתאם לצורך ו/או לפי דרישת המנהל בתדירות כמפורט בסעיף 3 לעיל.
  5. הודעה על תקלה תענה ותטופל ביעילות על ידי הספק בתוך שעה אחת.
  6. הספק מתחייב לפנות הבוצה שתישאב מתאי השירותים אל אתר סילוק פסולת מאושר לקליטת סוג הפסולת ולהציג אישורים על כך.
  7. הספק מתחייב לפנות תאי השירותים בתוך פרק זמן מרבי של 24 שעות מתום המועד שנקבע ולהשאיר השטח נקי ומסודר.

   

  תיאור השירות – מיכל לריקון קסטות

   

  1. הספק יידרש להציב מיכל בנפח של לפחות 300 ליטר, לריקון מים אפורים ושחורים מקרוואנים  באתרים שיקבעו על ידי נציגי העירייה, האתרים יהיו נגישים לרכב שירות.
  2. המכלים יהיו תקינים, נקיים ושטופים, אסטטיים למראה עם חומרי חיטוי ונטרול ריחות.
  3. ריקון המיכל ושטיפה חיצונית יבוצעו פעם אחת בכל יומיים. במקרים חריגים בהתאם למצב ולדרישות נציג העירייה המוסמך בתדירות גבוהה יותר.
  4. הודעה על תקלה תענה ותטופל ביעילות על ידי הספק בתוך שעה אחת.
  5. הספק מתחייב לפנות הבוצה שתישאב ממכלי האיסוף אל אתר סילוק פסולת מאושר לקליטת סוג הפסולת ולהציג אישורים על כך.
  6. הספק מתחייב לפנות מכלי האיסוף בתוך פרק זמן מרבי של 24 שעות מתום המועד שנקבע ולהשאיר השטח נקי ומסודר.

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  • הפרות וקנסות

  בנוסף לכל האמור בהסכם תהיה העירייה רשאית להטיל על הספק קנסות בהתאם להחלטת נציגה המוסמך כמפורט:

  1. איחור של שעה עד חמש שעות בהצבת תא שירותים או מיכל 50% מהמחיר ליום.
  2. איחור שמעל שעה במענה לקריאה על תקלה                                     20% מהמחיר ליום.
  3. איחור שמעל חמש שעות בהצבת תא שירותים או מיכל 100% מהמחיר ליום.
  4. תא שירותים או מיכל לא תקין או לא שלא עבר ניקוי 100% מהמחיר ליום.
  5. אי ביצוע ניקיון במועד 50% מהמחיר ליום.
  6. אי ביצוע שאיבה במועד 100% מהמחיר ליום.

   

  כל האמור לעיל בנוסף לחובתו של הספק להשלים, לתקן, לנקות בהתאם להזמנה שנמסרה.

  במקרים חריגים בהם לא יסופק פתרון וטיפול יעיל על ידי הספק ולשביעות רצונו של נציג העירייה תהיה העירייה רשאית לפנות אל ספק אחר לביצוע השירותים ולחייב במלוא ההוצאות את ספק השירות.

   

   

  _________________

  חתימה וחותמת המציע

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מכרז פומבי מס' 6/2022

  בדבר  הצבה ותפעול תאי שירותים כימיים ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות

   

  כתב כמויות

   

  מס'

  סד'

   ת  א  ו  ר      ה  ש  י  ר  ו  ת יח' מידה כמות מחיר בש"ח

  לפני הנחה וכולל מע"מ

  1 הצבה ותפעול תא שירותים כימי אישי, נייד, ללא חיבור לתשתיות לפי תנאי המפרט ומסמכי המכרז

  לתקופה של יום אחד או פחות

   

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  200

  2 הצבה ותפעול תא שירותים כימי אישי, נייד, ללא חיבור לתשתיות לפי תנאי המפרט ומסמכי המכרז

  לתקופה של שבוע אחד

   

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  430

  3 הצבה ותפעול תא שירותים כימי, אישי, נייד, ללא חיבור לתשתיות  לפי תנאי המפרט ומסמכי המכרז

  לתקופה של חודש אחד

   

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  1,000

  4. בעבור תא שירותים כימי, אישי, נייד, ללא חיבור לתשתיות המונגש לנכים תוספת של 100% למחיר הצעת הספק בסעיפים שלעיל, בהתאם לתקופת ההצבה הנדרשת.  

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  100% תוספת

  5. הצבה ותפעול מיכל לריקון קסטות מים אפורים ושחורים מקרוואנים לפי תנאי המפרט ומסמכי המכרז

  לתקופה של שבוע אחד

   

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  1,100

  6. הצבה ותפעול מיכל לריקון קסטות מים אפורים ושחורים מקרוואנים לפי תנאי המפרט ומסמכי המכרז

  לתקופה של חודש אחד

   

   

  יחידה

   

   

  1

   

   

  3,000

  7. ביצוע ניקיון תא שירותים בנוסף לאמור בדרישות המפרט ועל פי הוראת המנהל  

  יחידה

   

  1

   

  80

   

  8.

  ביצוע ניקיון מיכל לריקון קסטות מים אפורים ושחורים מקרוואנים בנוסף לאמור בדרישות המפרט  ועל פי הוראת המנהל  

  יחידה

   

  1

   

  150

   

   

  הצעת המשתתף תהיה אחוז הנחה כולל לכל מחירי כתב הכמויות

   

  לצורך מידע בלבד מפורטים להלן האתרים וכמויות תאי השירותים שהזמינה העירייה במהלך השנה החולפת: –     מגרש ספורט בי"ס רבין  1 תא       300 ימים

  • מגרש כדור-רגל חוף צפוני 1 תא       300 ימים
  • חוף ק.צ.א.א 2 תאים   365 ימים
  • חופים כללי בחגים 18 תאים  24 ימים
  • חופים פתוחים 5 תאים   365 ימים
  • אירועי ספורט 80 תאים   1 יום
  • אירועים שונים             60 תאים   1 יום

   

  • כאמור, אין העירייה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו אלא על פי צרכיה, העדפותיה ובהתאם לקיום תקציב מאושר.
  • בכוונת העירייה להקים מבנה שירותים קבוע בחוף ק.צ.א.א.

   

  __________                            _______________________

  תאריך                                       חתימה וחותמת המציע

 •  

  נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 6/2022

  בדבר  הצבה ותפעול תאי שירותים כימיים ניידים, אישיים, ללא חיבור לתשתיות

   

  הצעת ספק

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו  %______.

   

   

  במילים: ______________________________________________ אחוזים.

   

   

   

   

  • הנחה משמעותה הפחתה ממחירי כתב הכמויות

   

   

   

   

  ___________________                                             ________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת הספק

   

   

   

 •  

   

  נספח ד'

   

  הצהרת ספק

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על חוזה עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להמציא אישור מאת חברת הביטוח ולהחליף לפני חתימתי על החוזה את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע החוזה.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הספק בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הספק על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י החוזה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל עבודה או שירותים אלא אם קיבלתי מראש ובכתב הזמנת עבודה חתומה מהעירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי החוזה.

   

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ________________________

   

   

  מס' עוסק מורשה :         ________________________

   

   

  כתובת המציע :              ________________________

   

   

  כתובת דוא"ל:               _____________________________

   

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

  חתימת המציע :             ________________________

   

   

   

   

   

 •  

   

  נספח ה'

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  10,000 ₪ (עשר אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 6/2022 בדבר – הצבה ותפעול תאי שירותים אישיים, ניידים, ללא חיבור לתשתיות.

  אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 10,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/06/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה רק לאחר הודעת זכייה

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 20,000 שקלים חדשים (במילים: עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 6/2022 בדבר – הצבה ותפעול תאי שירותים אישיים, ניידים, ללא חיבור לתשתיות (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • נספח ו

   

   

  דרישות ביטוח

   

   

  על הספק להמציא לידי עיריית אילת ו/או חברות עירוניות,  מרחוב סמטת פתן, בית התמר, אילת (להלן "מבקש האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה, הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  א.            ביטוח רכוש

  וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה (316), נזקי טבע (313), נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על-ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה (314). מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

   

  ב.            ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  1. לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (322).
  2. הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
   • הרעלה,
   • כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
   • זיהום תאונתי פתאומי,
   • נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
   • חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (307)
   • תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (315).
  3. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (302) (304) (321).
  4. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  5. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  6. רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329).
  7. גבולות האחריות: 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ג.             ביטוח חבות מעבידים

  1. לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.
  2. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:

  2.1.         עבודות בגובה ובעומק,

  2.2.         פיתיונות ורעלים,

  2.3.         העסקת נוער כחוק,

  2.4.         קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.

  1. מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק (319).
  2. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  3. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  4. גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ד.            כללי לכל הביטוחים

  1. במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ-750,000 ₪.
  2. על מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל.
  3. סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
  4. ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30 יום למבקש האישור, בדואר רשום.

   

  לתשומת לב הספק ומבטחיו:

  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  לחתימת המציע עם הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם:  עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  אספקה, הצבה ותחזוקה של תאי שירותים כימיים

  ☐משכיר

  ☐ספק

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  סמטת פתן, בית התמר, אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחר ביט
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 • נספח ז'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון תצורף ההזמנה שנמסרה מעיריית אילת.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

 • נספח ח

   

  פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה_________________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח ט

   

   

   

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

 • נספח י

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

 • נספח יא'

   

  הוראות בטיחות לעבודות קבלנים/ספקים

   

  1. הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
  2. מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.
  3. הספק מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997, תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה במקום מוקף) התשנ"ח – 1998, וכן כל והצווים והתקנות שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
  4. בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה ועיריית אילת.

  הספק יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

   

  1. הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם.

  כמו כן יעסיק הספק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות (שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה). בשום אופן לא יהיה הספק רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.

   

  מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הספק ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית תהיה העירייה לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של ספק המשנה בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

   

  1. הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים וכי כל רשיונות הספק שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
  2. הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם (לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד') ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
  3. הספק מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו.

  כמו כן ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

   

   

   

   

   

   

  1. הספק יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה, כולל הצבת ציוד מגן – אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, מחזירי אור, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.

   

  1. בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.

   

   

  הצהרה והתחייבות

   

  1. הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
  2. הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה.
  3. הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא החוזה.
  4. הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.
  5. הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.
  6. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של הממונה על הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.
  7. העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו לידי העירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

   

   

   

   

  שם חתימה וחותמת הספק:___________________.     תאריך:______________.

   

   

   

   

   

   

 • נספח יב'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

         או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

 • נספח יג'

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  __________     _____________________     ______________________     _______________

        תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

   

  _______________                                                                        __________________________                           

           תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת