מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 4/2024 בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבית הספר רבין באילת, מועד אחרון להגשת הבקשה 30.7.24 בשעה 13:30

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע אספקה התקנה והחלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבית הספר רבין באילת והכל כמפורט במפרט המיוחד בתכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי מכרז 4-2024 להחלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בביס רבין באילת – לעיון

5225 כתב כמויות כתב כמויות-הצעת מחיר

 • עיריית אילת

   

  הסכם

   

  בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבית הספר רבין באילת

   

  עפ"י מכרז פומבי מס' 4/2024

   

  שנערך ונחתם  באילת  ביום ____ לחודש _____ בשנת 2024

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  ( להלן – "העירייה" ו/או "המזמין" )

   

   

  לבין

   

  שם הקבלן/החברה _____________________

   

  ח.פ. / ע.מ.   ____________________

   

  כתובת  ____________________________

   

  טלפון _________________

   

  דואר אלקטרוני_________________________________

   

   

  ( להלן – "הקבלן" )

   

   

   

   

  הואיל   והמזמין רוצה בביצועו של העבודות כהגדרתו בהסכם זה, דהיינו אספקה, התקנה והחלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבית הספר רבין באילת והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו.

   

  והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן תמורת סכום כולל של _____________ ₪ כולל מע"מ (ובמילים: ______________________________________________ ש"ח) כולל מע"מ.

   

   

   

  מבוא

   

  1. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
  • (א). כתב הזמנה והנחיות;
  • (ב). מפרט כללי, מפרט מיוחד ;
  • (ג). הצעת הקבלן;
  • (ד). הצהרת הקבלן;
  • (ה). ערבויות;
  • (ו). דרישות ביטוח;
  • (ז). הוראות בטיחות;
  • (ח). מסמכים ותשלומים;
  • (ט). פרטי הקבלן / נתוני בנק;
  • (י). הצהרת העדר תביעות;
  • (יא). פקודת שינויים;
  • (יב). תעודת השלמה;
  • (יג). הצהרה והתחייבות;
  • (יד). תצהיר לפי חוק עסקאות;
  • (טו). תצהיר אי תיאום מכרז.
  1. II. בתמורה לביצוען בשלמות, בפועל ובמועד של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו, ישלם המזמין לקבלן את שכר ההסכם כמפורט ובכפוף לאמור בהסכם זה על נספחיו.

   

  . IIIיובהר ויודגש כי לא ישולמו התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים. לפיכך, סעיף תנאי התשלום בהסכם יחול בשינויים המחויבים.

   

  1. IV. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו וכולל אף את הצהרות העירייה.

   

  1. V. תקופת ביצוע : עד 120 ימים ממועד החתימה על ההסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  מפתח

   

  פרק א' – כללי

   

  סעיף 1 – הגדרות……………………………………………………………………………. 5

  סעיף 2 – תפקידו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן………………………………. 6

  סעיף 3 – הסבת ההסכם…………………………………………………………………… 7

  סעיף 4 – היקף ההסכם……………………………………………………………………. 7

  סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים…………………………………… 7-8

  סעיף 6 – אספקת תכניות………………………………………………………………….. 8

  סעיף 7 – ביצוע העבודות………………………………………………………………….. 8

  סעיף 8 – ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים…………………………………… 9-10

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  סעיף 9 – בדיקות מוקדמות……………………………………………………………….. 10

  סעיף 10 – דרכי ביצוע ולוח זמנים………………………………………………………. 10

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  סעיף 11 – השגחה מטעם הקבלן…………………………………………………………. 11

  סעיף 12 – רשיונות כניסה והרחקת עובדים…………………………………………… 11

  סעיף 13 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות……………. 11

  סעיף 14 – נזיקין למבנה ו/או לעבודות…………………………………………………. 12

  סעיף 15 – נזיקין לגוף או לרכוש…………………………………………………………. 12

  סעיף 16 – נזיקין לעובדים………………………………………………………………… 12

  סעיף 17 – ביטוח על ידי הקבלן…………………………………………………………… 12-13

  סעיף 18 – ביטוח על ידי המנהל………………………………………………………….. 13

  סעיף 19 – פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי  הקבלן………………….. 14

   

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  סעיף 20 – גישת המפקח למקום העבודות……………………………………………… 14

  סעיף 21 – זכויות פטנטים וכיו"ב………………………………………………………… 14

  סעיף 22 – תשלום תמורת זכויות הנאה………………………………………………… 14

  סעיף 23 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים………………………… 14

  סעיף 24 – תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב………………………….. 15

  סעיף 25 – מניעת הפרעות לתנועה……………………………………………………….. 15

  סעיף 26 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים…………………………………… 15

  סעיף 27 – הקשר עם קבלנים אחרים……………………………………………………. 15

  סעיף 28 – סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה……………… 16

   

   

  פרק ה' – עובדים

   

  סעיף 29 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן……………………………. 16

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  סעיף 30 – אספקת ציוד מתקנים וחומרים…………………………………………….. 17

  סעיף 31 – העדפת טובין מתוצרת הארץ………………………………………………… 17

  סעיף 32 – טיב החומרים והעבודה………………………………………………………. 17-18

  סעיף 33 – בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים……………………………. 19

  סעיף 34 – סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה…………………………………….. 19

   

   

   

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  סעיף 35 – התחלת ביצוע העבודות………………………………………………………. 19

  סעיף 36 – העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן…………………………………….. 19

  סעיף 37 – מועד השלמת העבודות……………………………………………………….. 20

  סעיף 38 – ארכה או קיצור להשלמת העבודות………………………………………… 20

  סעיף 39 – עבודה בשעות היום בימי חול………………………………………………… 20

  סעיף 40 – החשת קצב ביצוע העבודות………………………………………………….. 20

  סעיף 41 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים…………………………. 21

  סעיף 42 – הפסקת עבודה………………………………………………………………….. 21-22

  סעיף 43 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים……………………………. 22

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  סעיף 44 – שינויים………………………………………………………………………….. 22-23

  סעיף 45 – הערכת שינויים…………………………………………………………………. 23

   

  פרק ט' – השלמה אחריות ותיקונים

   

  סעיף 46 – תעודת השלמה…………………………………………………………………. 23

  סעיף 47 – תקופת אחריות ותיקונים……………………………………………………. 24

  סעיף 48 – פגמים וחקירת סיבותיהם……………………………………………………. 24

  סעיף 49 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46(2), 55(2) ו – 56………….. 24

   

  פרק י' – תשלומים

   

  סעיף 50 – תנאי תשלום……………………………………………………………………. 25

  סעיף 51 – סילוק שכר ההסכם…………………………………………………………… 26

  סעיף 52 – תשלומי יתר…………………………………………………………………….. 26

   

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  סעיף 53 – סילוק ידי הקבלן ממקום העבודות………………………………………… 27-28

  סעיף 54 – קיזוז……………………………………………………………………………… 28

  סעיף 55 – אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות……………………………………….. 28

  סעיף 56 – מס ערך מוסף…………………………………………………………………… 28

  סעיף 57 – שונות…………………………………………………………………………….. 29

   

   

   

   

   

  פרק א' – כללי

   

  1. הגדרות

  (1)    "אתר סגור" – מקום ביצוע העבודות שהוא מגודר ויש בו שמירה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

   

  "אתר פתוח" – מקום ביצוע העבודות שאינו מגודר ואין בו שמירה.

   

  "ביצוע העבודות" – ביצוע כל הנדרש לשם החלפת, הקמת והשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם, המפרטים, כתבי כמויות והתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "המזמין" – עיריית אילת ו/או כל נציג אחר מטעמה והכול כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או חלק ממנו.

   

  "המפרט המיוחד" – מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות לרבות תנאים מיוחדים ונוספים אשר צורפו כנספחים להסכם.

   

  "המפרט" – המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  "הקבלן" – הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שילוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק ממנו, וכל מי שספק השירות אחראי על פי דין למעשיו או מחדליו.

   

  "המפקח" – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

   

  "העבודות" – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת והכל בהתאם להסכם על נספחיו לרבות המפרטים המצורפים להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו. למען הסר ספק כי העבודה כוללת גם את פרוק המערכת הישנה.

   

  "חומרים" – חומרים שיסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "טובין"- מערכת המיזוג, כולה או חלקה, כהגדרתה במפרטים ובנספחים להסכם זה.

   

  "כוח עליון" – "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  "מקום ביצוע העבודות" – המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.

   

  "צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות. צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת ההסכם – יהיה חתום על ידי המנהל.

   

  "ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

   

  "ריבית פיגורים" – ריבית פיגורים כפי שהיא מתפרסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר כריבית פיגורים בהעברה לבנקים.

   

  "שכר ההסכם" – שכר ההסכם הינו הן הסכום הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע העבודות בכמויות שימדדו במכפלת מחירי היחידה, כנקוב בהצעת הקבלן.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  "תכניות" – התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין הסכם זה, מזמן לזמן.

   

  (2)  חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחול על ההסכם.

   

  1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן
  • (1) המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הטובין ו/או החומרים שמשתמשים בהם לרבות טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.
  • (2) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה.
  • (3) יומן העבודה יהא בשלושה עותקים (להלן – היומן) וינוהל על ידי המפקח, ביומן יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:
  • (א). מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות.
  • (ב). הציוד ו/או החומרים אשר בהם נעשה שימוש בביצוע העבודות.
  • (ג). תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודות.
  • (ד). העבודות שבוצעו במשך היום.
  • (ה). כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
  • (ו). כל אירוע ו/או מצב דברים הדורש הוצאה תקציבית נוספת אשר אינה כלולה בכתב הכמויות. אין ברישום כדי להוות הסכמת המזמין להוצאה אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המזמין.
  • (ז). כל פרט נוסף שיקבע המפקח.
  • (4) בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן (3) רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.
  • (5) כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.
  • (6) העתק חתום מרישוי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

   

  חתימת המציע: __________________

  • (7) הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
  • (8) אם חלק מהעבודות על-פי ההסכם מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (4), והוראות סעיפים קטנים (5), (6) ו(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
  1. הסבת ההסכם

   

  • (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. למען הסר ספק לא תותר העברת ההסכם או חלק ממנו לקבלן משנה אלא אם ניתנה הסכמת המזמין מראש ובכתב.

   

  • (2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודות, כולו או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. יובהר כי אין בהעסקת עובדים, בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משולם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של העבודות או של חלק ממנו, לאחר.

       

  • (3) נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי-כוחם ועובדיהם.

   

  1. היקף ההסכם

  הוראות ההסכם חלות על ביצוע העבודות לרבות המצאת כוח האדם, הטובין, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

   

  1. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
  • (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את ההסכם, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). מפרט מיוחד;
  • (ב). כתב כמויות;
  • (ג). מפרט כללי;
  • (ד). תנאי ההסכם;
  • (ה). תקנים ישראליים.

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

  • (2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרט העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר העדיפות לעניין התשלום – נקבע ברשימה שלהלן:

   

  • (א). כתב כמויות;
  • (ב). אופני מדידה מיוחדים;
  • (ג). מפרט מיוחד;
  • (ד). תכניות;
  • (ה). מפרט כללי (ואופני מדידה);
  • (ו). תנאי ההסכם;
  • (ז). תקנים ישראליים.

  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו.

   

  • (3) הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי מחיר מאושר ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן, ככל שיש כאלה.
  • (4) גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.
  1. אספקת תכניות
  • (1) שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות, ככל שיש כאלה, יימסרו על ידי המנהל לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות, ימסור הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.
  • (2) עותקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות. והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
  1. ביצוע העבודות
  • (1) הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם על נספחיו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח.
  • (2) המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות תכניות מעודכנות ו/או מתוקנות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.
  • (3) אין במתן הוראה ו/או עדכון תוכניות ו/או עדכון פרטים בכל הקשור לביצוע העבודות, כדי להוות שינוי לשכר ההסכם כפי שנקבע מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים
  • (1) להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, בטרם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים להסכם. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בהסכם זה. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום שכר ההסכם.
  • (2) הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן (1). על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ-15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.
  • (3) איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, ובתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
  • (4) למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן למזמין לשם הבטחת מחויבויות הקבלן על פי הסכם זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי באחד מן המקרים הבאים :
   • אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים איזה תנאי מתנאי הסכם זה או כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם על ידי הקבלן כחלק מהסכם זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה מההצהרות שניתנו או שיינתנו על ידי הקבלן בהסכם או במסמך אחר הנלווה להסכם או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.
   • אם יוצא צו כינוס נכסים נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם יוצא צו פירוק נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם הקבלן או אחד מיחידי הקבלן יקבל החלטת פירוק מרצון.
   • אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן.
   • אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות הקבלן בכל חשבון שהוא, ולא יוסרו תוך 30 יום מהטלתם.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של הקבלן לעומת מצבו בעת חתימת הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של הקבלן: העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת
   • חברים המהווים את הקבלן (במידה והקבלן הוא תאגיד), המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של הקבלן ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בהסכם זה.
   • כל שינוי בהרכב החברים המהווים את הקבלן, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם הקבלן, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי חוק.
   • אם הקבלן או מי מיחידי הקבלן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.
   • אם תופסק העבודה או חלק ניכר הימנה אצל הקבלן או מי מיחידי הקבלן למשך חודשיים או יותר.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של הקבלן.

                                                                                        חתימת המציע: __________________

  • (5) חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי הסכם זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • (6) בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי הסכם זה, יהיו בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל סכום שהקבלן יהא חייב למזמין בכל חשבון שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  1. בדיקות מוקדמות
  • (1) רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודות וסביבותיה, את כמויותיהם וטיבם של הטובין ו/או העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.
  • (2) המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, במידה ונעשו, לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).
  • (3) הקבלן יבצע תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית, ככל שיש צורך בכך, מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו.
  • (4) בחתימתו על הסכם זה יחשב הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו וכולל בין היתר את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות.

   

  1. דרכי ביצוע ולוח זמנים

  (1) (א) המזמין יהיה רשאי לעכב את הוצאת צו התחלת העבודה עד 60 ימים ממועד ההודעה על הזכייה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי אין בעיכוב צו התחלת העבודה כדי לשנות מהצעתו למכרז על נספחיו.

   

  (ב) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמור, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

  במקרים מיוחדים שנקבעו בהסכם, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ-14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.

   

  (ג) בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בהסכם, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

   

  • (2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן(1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (3) הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי ההסכם, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

  חתימת המציע: ___________________

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  1. השגחה מטעם הקבלן
  • הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.
  1. רישיונות כניסה והרחקת עובדים
  • (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק על ידו במקום העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות.
  • (2) המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודות לביצוע העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.
  • (3) כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודות לצורך ביצועו.
  • (4) אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודות.
  • (5) הסעיפים הקטנים (2), (3) ו-(4) יחייבו רק כשהדבר נקבע בהסכם.
  1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות

  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום ביצוע העבודות כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בהסכם על נספחיו.

   

  1. נזיקין למבנה ו/או לעבודות
  • (1) מיום העמדת מקום ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות יהיה הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ו/או העבודות ולהשגחה עליהן. בכל מקרה של נזק למבנה ו/או לעבודות הנובע מסיבה כלשהי – פרט ל-"כוח עליון" בהתאם לסעיף קטן (4) – יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה העבודות על סביבתו במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ועבודות שבוצעו בתקופת האחריות אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות, בהתאם לסעיף 46 בתנאי ההסכם.
  • (3) בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

   

  חתימת המציע: ___________________

  • (4) "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  • (5) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהעבודות, אף בטרם נמסרו העבודות באופן רשמי לידי המזמין, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון".
  1. נזיקין לגוף או לרכוש
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
  • (2) על אף האמור בסעיף קטן (1) הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי דין.
  1. נזיקין לעובדים
  • (1) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15 שלעיל, המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שילוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.
  1. ביטוח על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעיריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כל ההוצאות שהעירייה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
  • (2) מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • (3) לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • (4) בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • (5) היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • (6) ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

  חתימת המציע: ___________________

   

  • (7) הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • (8) הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • (9) לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • (10) מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • (11) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • (12) הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
  • (13) מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. ביטוח על ידי המנהל

   

  • (1) אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי ההסכם על נספחיו, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  (2).     אין באמור בסעיף קטן 1 כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בהסכם זה על נספחיו הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בהסכם המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על פי ההסכם והן על פי דין.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

  1. פיצויי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן

   

  • הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם את הסכום האמור או לשפות את המזמין מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה.
  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו בגין נזק או אובדן כמפורט בהסכם זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יאפשר לקבלן לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא הקבלן רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת הקבלן לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  1. גישת המפקח למקום העבודות

  הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום ביצוע העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם, וכן לכל מקום שממנו מובאים טובין ו/או ציוד ו/או חומרים כלשהם לביצוע ההסכם.

   

  1. זכויות פטנטים וכיו"ב

  הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בטובין ו/או מתקני העבודות, במכונות ו/או במערכות ו/או  בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

   

  1. תשלום תמורת זכויות הנאה

  אם לביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום העבודות או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמידת הצורך ישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

   

  1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לקבלן ברור וידוע כי מדובר בביצוע עבודות בבית ספר בו קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ולפיכך יעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך מהמהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן יבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), יתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה. בכלל זה יבצע את כל התיאומים הנדרשים לשם כך מול הגורמים המוסמכים.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
  • (1) הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות העל-קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות – יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום התשתיות, ככל שבוצע כזה, ו/או כל תאום אחר שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.
  • (2) הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כמפורט בהסכם זה על נספחיו אלא אם קיבל וצו התחלת עבודה.

  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות או על-קרקעיות מבלי שקיבל את כל האישורים הדרושים מכל גורם רלוונטי, יהא הקבלן אחראי לכל נזק.

   

  • (3) לקבלן ברור וידוע כי השגת כל האישורים הדרושים הינו באחריותו הבלעדית והמזמין לא יהא אחראי בשום צורה שהיא לאי קבלת אישורים כאמור או לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת אישורים אלה.
  1. מניעת הפרעות לתנועה

  הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום העבודות וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.

   

   

  1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

   

  • (1) אם לביצוע ההסכם יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
  • (2) הקבלן יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
  1. הקשר עם קבלנים אחרים
  • (1) הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן במקום ביצוע העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודה
  • (1) הקבלן יסלק, כל העת, ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.
  • (2) מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
  • (3) הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

   

  פרק ה' – עובדים

   

  1. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת למזמין ו/או מי מטעמו להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בהסכם זה על נספחיו.
  • (2) הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו וישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.
  • (3) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.
  • (4) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
  • (5) לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
  • (6) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
  • (7) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.
  • (8) היה ויתבע המזמין ו/או מי מטעמו על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזה ישלם או יחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המזמין. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן למזמין על פי הסכם זה על נספחיו.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
  • (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודות בקצב הדרוש לרבות חיבורים זמניים לתשתיות שונות שנועדו לצורכי העבודה בלבד כגון מונה מים/חשמל במידת הצורך.
  • (2) חומרים שסופקו למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.
  • (3) ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה עם סיום העבודות, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד ו/או המתקנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
  • (4) בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על-פי הוראות סעיף קטן(6) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים(1) עד(3) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף זה כאמור לעיל.
  • (6) אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
  1. העדפת טובין מתוצרת הארץ

  לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם להוראות הדין.

   

   

  1. טיב החומרים והעבודה
  • (1) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ואשר מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בהסכם על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בהסכם על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

  (2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים:

   

  • (ב) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;
  • (ג) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

  (3)  (א)  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;

   

  • (ב) אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;
  • (ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הקבלן.
  • (4) הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.
  • (5) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
  • (6) הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין למקום ביצוע העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים ו/או הציוד ו/או הטובין יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של הולכי רגל ו/או המשתמשים במקום ביצוע העבודות וימנע הפרעה מכל סוג אחר.

  (7)  (א)  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל ביצוע העבודות;

   

  • (ב) הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע אחרת בהסכם על נספחיו;
  • (ג) בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
  • (8) על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של הטובין המסופקים לצורך ביצוע העבודות, עבור כל אותם טובין שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט גם אם לא קיימת לגביהם דרישה כאמור על-פי דין.
  • (9) סופקו חומרים מסוימים ו/או ציוד על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים

   

  • (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
  • (2) הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות או מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.
  • (3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות ההסכם.
  • (5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
  1. סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
  • (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:
  • (א). על סילוק חומרים ו/או ציוד ו/או טובין כלשהם ממקום העבודות או ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים ו/או הציוד ו/או הטובין אינם תואמים לדרישות ההסכם, ועל הבאת חומרים ו/או ציוד ו/או טובין אחרים התואמים לדרישות ההסכם;
  • (ב). על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות או העבודות שהוקם על ידי שימוש בחומרים ו/או ציוד ו/או טובין או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות ההסכם.
  • (2) כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ו/או לציוד ו/או לטובין ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1).
  • (3) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות

   

  1. התחלת ביצוע העבודות והעבודות

   

  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו.

   

  1. העמדת מקום העבודות או העבודות לרשות הקבלן

  לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע העבודות או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום ביצוע העבודות או חלקו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתם בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי ההסכם ובנספחיו. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום ביצוע העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים כפי שנקבע בהתאם למסמכי ההסכם על נספחיו.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. מועד השלמת העבודות
  • (1) הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתם של העבודות כולן או חלקן תוך התקופה המסוימת כפי שנקבעה בהסכם.
  • (3) ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף 38 שלהלן, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.
  1. ארכה או קיצור להשלמת העבודות
  • (1) ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה את הפסקתה, לפי סעיף 44 בתנאי ההסכם, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודות.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4). למען הסר ספק עיכוב בביצוע העבודות משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה.
  • (3) נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות/העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4).
  • (4) התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:
  • (א) הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות;
  • (ב) הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך 14 יום מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום ה- 14 הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.
  1. עבודה בשעות היום בימי חול
  • (1) פרט אם הותנה במפורש אחרת בהסכם על נספחיו, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
  • (2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולקבל כל האישורים הדרושים על פי דין.
  1. החשת קצב ביצוע העבודות
  • (1) היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי ושיטות העבודה.
  • (2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והחיש את קצב ביצוע העבודות בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
  • (1) אם לא יחל ו/או ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם על נספחיו, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 38 בתנאי ההסכם על נספחיו, ישלם הקבלן למזמין סכום של 1000 ₪ כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין מועד צו התחלת העבודה ועד ביצועה בפועל או על כל יום איחור שבין המועד שנקבע להשלמת העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • (2) במידה והקבלן לא החל בביצוע העבודות, על אף ארכה שניתנה לו לעשות כן, וההסכם שבין הצדדים בוטל בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן, יהא המזמין זכאי לסכום פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה של % 2.5 מערך ההסכם. למען הסר ספק יובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבויות.
  • (3) המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
  • (4) אם לפני השלמת העבודות כולן נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, לפי סעיף 46 בתנאי ההסכם, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן(1), לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.

   

  1. הפסקת עבודה

   

  • (1) הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים לתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
  • (2) הופסק ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
  • (3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 14 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר קבלת בקשת הקבלן ואישורה על ידי המזמין בכתב.
  • (4) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 35 בתנאי ההסכם, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן (5) במידה והפסקת העבודה מקורה בגורמים אשר אינם תלויים בקבלן, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (6). לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  • (5) לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (4), במידה והקבלן זכאי להם כאמור לעיל, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי באופן יחסי לעבודה שבוצעה בפועל ולמועד הפסקתה לצמיתות, בהפחתה של הסכומים אותם קיבל מהמזמין בהתאם לערך העבודה שבוצעה והכל כפי שיוסכם בין הצדדים. בכל מקרה סכום הפיצוי כאמור לא יעלה על 50% מהערך הכולל של ההסכם.

  למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע ההסכם בשיעור של 75% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם ובכפוף לאמור לעיל.

   

  • (6) (א) רואים את הסכום המתקבל לפי סעיף קטן (5) כשיפוי מלא של הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, וכן הוצאות הקמת מתקנים, הקמה ופירוק של מתקני עזר, הכנת דרכי גישה וכיו"ב.
  • (ב) היה ויוכיח הקבלן כי נגרמו לו הוצאות חריגות מעבר לסכום השיפוי כאמור בסעיף 5 ו- 6 א', יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של ההסכם.
  • (7) הופסק ביצוע העבודות כאמור בסעיף (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת ההסכם, אך לפני שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל ביצוע העבודות בפועל – יחולו הוראות סעיף קטן (5) ובלבד שסכום הפיצוי לא יעלה על 25% מהערך הכולל של ההסכם.
  • (8) הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (4), (5), (6) או (7), ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי ולא יאוחר מ-45 יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים.
  • (9) למען הסר ספק, האמור בסעיפים קטנים 1-8 שלעיל, יחול אך ורק אם הפסקת העבודה ע"י המנהל נעשתה בנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן אלא במזמין בלבד.

   

  1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

   

  • (1) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • (2) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  1. שינויים
  • (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות צורתו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של העבודות וכל חלק ממנו – פרט לשינויים מהותיים באופי העבודות – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (2) הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו.

  חתימת המציע: ___________________

  • (3) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום ההסכם או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (4) על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום שינוי כספי בערך הכולל של ההסכם תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם על נספחיו באישור ובחתימת המנהל, ללא חתימת גזבר וראש העירייה.
  1. הערכת שינויים
  • (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 44 בתנאי ההסכם, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (2) ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום ההסכם או שערכו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי ההסכם, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.
  • (2) לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יתומחרו המחירים לפי מחירון דקל בהנחה של 20 אחוזים.
  • (3) בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), יובאו בחשבון תעריפי ההסכם על נספחיו. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו ערך השינויים על-פי מחירי שוק ידועים ובכפוף לאישור המנהל.
  • (4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר ההסכם – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם כאמור. עברו 14 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר ההסכם.

  פרק ט' – גמר, בדק ותיקונים

   

  1. תעודת השלמה
  • (1) הושלם ביצוע העבודות – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח כי העבודות מתאימות לדרישות ההסכם – ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושות, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. המנהל רשאי, על-פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטות ברשימה האמורה.
  • (2) אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותו של המזמין לקבל לידיו את הטובין נשוא העבודות ולהשתמש בהם גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
  • (3) לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של % 6 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

  חתימת המציע: ___________________

  • (4) אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן או חלקן והמזמין החזיק בהן, השתמש בהן או עומד להחזיק בהן או להשתמש בהן, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת ההשלמה לגבי חלק מהעבודות. אין באמור כדי למנוע מתן תעודת השלמה נוספת לגבי שאר העבודות.

   

  1. תקופת אחריות ותיקונים
  • (1) לצורך ההסכם, תקופת האחריות פירושה תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של ההסכם על נספחיו לרבות בהתאם לתעודות אחריות באשר לטובין. מניינה של תקופת האחריות יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.
  • (2) נתהווה בעבודות, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח.
  • (3) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (2) יחולו על הקבלן.

   

  1. פגמים וחקירת סיבותיהם

  נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות או בטובין במהלך ביצוע העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם באישור המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם – יחולו הוצאות הבדיקה על הקבלן, וכן יהיה על הקבלן לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.

   

  1. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46, 47 ו- 48
  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 50 ו-51 בתנאי ההסכם, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת.
  • כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל יחולו על הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לנכון את ההוצאות האמורות לעיל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת במידה ומגיע לקבלן סכום כאמור או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת במידה וטרם שולם לקבלן סכום כלשהו, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  פרק י' – תשלומים

   

  1. תנאי תשלום

   

  שכר ההסכם לעניין ביצוע העבודות הינו למדידה על פי הצעת הקבלן כפי שנתקבלה ואושרה על ידי המזמין.

   

  • (1) אחת לחודש, בין ה- 1 ל- 7 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:
  • (א) ערכו של חלק העבודות שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים בכפוף לאישורם מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם העירייה;
  • (2) המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 15 יום.
  • (3) מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (2), יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי ההסכם וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.
  • (א) סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה – 45, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. סכום ההפרש לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.
  • (4) אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.
  • (5) על אף האמור לעיל, בעבודה שמשך ביצועה בהסכם, אינו עולה על ארבעים וחמישה יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תוספת התייקרויות ולא יגיש חשבון ביניים למזמין אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בהסכם זה על תנאיו ונספחיו.
  • (6) העירייה שומרת לעצמה הזכות לשלם לקבלן דרך חשבון עזר שיפתח ע"י העירייה עם המחאת זכות לספק.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ____________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. סילוק שכר ההסכם

   

  • (1) לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת העבודות, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

   

  • (2) המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך 28 יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח להסכם ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש על פי נוהל זה. מניין 28 הימים יחל אך ורק לאחר השלמת כל הנדרש על פי הנוהל.

   

  • (3) משכר ההסכם שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו במידה ושולמו, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר ההסכם, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על-פי ההסכם או על-פי כל הסכם אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

   

  • (4) השכר הסופי של ההסכם כאמור לעיל, יאושר לתשלום לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין אישור קבלת עבודות בהתאם לנספחי ההסכם הכולל גם :
   • אישור בודק חשמל מוסמך ו/או חברת החשמל לחיבור
   • אישור מתכנן מיזוג האוויר
   • השלמת דרישות מביקורת מהנדס /בודק מטעם הפיס
   • אישור מתכנן החשמל תכנון מול ביצוע למתקן

  הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות טיב (ערבות בנקאית מקור) לתקופת האחריות בנוסח שנקבע בנספחי הערבויות להסכם בגובה 5% מהערך הכולל של ההסכם.

   

   

  • (5) לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של ההסכם כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו וערבות בנקאית עד לסיום המחלוקת בגובה של 10% מערך החשבון הסופי שאינו שנוי במחלוקת.

   

  • (6) אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (5), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

   

  • (7) במקרה שיתרת שכר ההסכם לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בהסכם, תישא יתרת שכר ההסכם, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים. ביום ה- 91 ממועד אישור החשבון על ידי המנהל, תשולם לקבלן ריבית הפיגורים כאמור לעיל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר ההסכם בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.

   

  • (8) לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 60 יום מיום השלמת העבודות או העבודות, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר ההסכם. משכר ההסכם שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

   

   

  1. תשלומי יתר

   

  אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי הסכם זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע מהמזמין לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא להסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו

   

  1. סילוק יד הקבלן ממקום העבודות

   

  • (1) המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
  • (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת;
  • (ב) כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בתנאי ההסכם;
  • (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי ההסכם, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
  • (ד) כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב;
  • (ה) כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודות;
  • (ו) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור אם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;
  • (ז) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
  • (ח) כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע ביום התחייבויותיו לפי ההסכם.
  • (2) סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:
  • (א) להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום העבודות, לצורך השלמת העבודות;
  • (ב) לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 14 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (3) תפס המזמין את החזקה במקום העבודות, יחולו הוראות שלהלן:
  • (א) הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות;

  חתימת המציע: __________________

  • (ב) המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים במקום העבודות;
  • (ג) הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 60 בתנאי ההסכם ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;
  • (ד) נתפס מקום העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);
  • (ה) עלה שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את ההסכם בשלמותו (להלן – אומדן שכר ההסכם), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודות, בשל הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים – יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר ההסכם לבין הסכום הכולל כאמור;
  • (4) תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם בהכרח משום ביטול ההסכם על ידי המזמין אלא אם הודיע המזמין לקבלן על ביטולו של ההסכם.
  • (5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי הסכם זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
  1. קיזוז

   

  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי הסכם זה, כל חוב ו/או סכום המגיע לו על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.

  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ו/או הסכום כאמור לעיל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא במסגרת ועל פי תנאי הסכם זה או במסגרת כל הסכם אחר שבינו לבין המזמין.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן ו/או למזמין על-פי כל דין.

   

   

  1. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות

   

  • (1) אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן ו/או למזמין שליטה עליה והיא בבחינת כוח עליון, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור.
  • (2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן (1) יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור – בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים.
  • (3) תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל הסכומים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו. בנסיבות הפסקת עבודה, שהן בבחינת כוח עליון כאמור לעיל, לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 42 שלעיל.
  • (4) הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות – ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

  חתימת המציע: ___________________

  1. מס ערך מוסף

   

  • (1) כל המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בהסכם זה, כולל הצעת הקבלן כוללים מס ערך מוסף.
  1. שונות
   • מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי הסכם זה סעיפים 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, הנם מאושיות ההסכם והפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל הנה בבחינת הפרה יסודית המקנה למזמין את הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההסכם ולהביאו לידי סיום וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן ואזי יבוא ההסכם לסיומו במועד שיצוין בהודעה. אם לא צוין בהודעה מועד, יבוא ההסכם לידי סיום בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת המזמין.
   • המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בטרם ישתמש בזכותו על פי האמור ברישא של סעיף זה.
   • המזמין יהא זכאי בנוסף על זכות ביטול ההסכם כאמור לעיל אף לסכום הפיצויים המוסכם כאמור בסעיף 42 ולכל הוצאות נלוות ו/או נזקים שנגרמו לו ולהם הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי הסכם זה.
   • כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם שום תוקף למעט שינוי שאין בו תוספת כספית ודי בחתימת המנהל על פקודת השינויים יחד עם חתימת הקבלן כדי לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
   • הכותרות בהסכם זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצרכי פרשנות ההסכם על נספחיו.
   • כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה או נשלחה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי האישור האלקטרוני לקבלת אישור טלפוני לרבות שם המקבל ושעת הקבלה.
   • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה תהא לבית משפט השלום באילת ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.

   

  ____________________

                                                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

  בשם העירייה:

   

  "1.   אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

   

  1. ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים ________."

  התחייבות תקציבית מספר ________________.

   

   

   

  _____________________                                                _______________

  העירייה                                                                      חותמת הרשות

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

  __________________

 • מכרז פומבי מס' 4/2024

   בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע אספקה התקנה והחלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבית הספר רבין באילת והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישום בר תוקף מאת רשם הקבלנים בסיווג 170 המורשה לביצוע בהיקף כספי מתאים להצעתו.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות.
  • ד. מי שביצע עבודות התקנת מערכות מיזוג אוויר במוסדות חינוך ו/או ציבור ו/או במרכזי קניות ו/או במבנים גדולים בהיקף דומה לעבודות נשוא מכרז זה בחמש השנים האחרונות וייצרף אסמכתאות המעידות על כך.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כמפורט להלן.
  • ו. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ז. מי שהשתתף בסיור ותדרוך קבלנים למכרז זה כאמור להלן.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 25,000 ₪. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 31/10/2024,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש למלא ולציין רשימת העבודות בנספח א'-1, ניתן להוסיף מסמכים ואסמכתאות נוספים אחרים להוכחת ביצוע ועמידה בדרישת סעיף 2-ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. יובהר כי מציע לא יכול להעיד על עצמו ועליו לצרף אישורים או המלצות של צדדים שלישים אצלם בוצעו העבודות. על המלצות אלה לכלול הן את היקף הביצוע, הן את שנת הביצוע והן את תקינות המערכת ושביעות רצון מקבל השירות.

   

  2.3        יש לצרף העתק רישיון קבלן בתוקף כאמור בסעיף 2-ב.

   

  2.4        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או שהורדו מאתר האינטרנט !).

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש הצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • במידה ומצורפות תכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות על ידי מגיש ההצעה וזאת במעטפה נפרדת עליה יצוין מספר המכרז ושם מגיש ההצעה.

   

  • למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כנדרש בסעיף 2- ו', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה.

   

  • יובהר כי במהלך כל תקופת המכרז, באחריותו הבלעדית של המציע לדאוג להארכת ערבותו. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום המפורט בהסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע. בסיום העבודות תוחלף הערבות לערבות טיב למשך תקופת האחריות בגובה 5% מהערך הכולל של ההסכם.

  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במסמכי המכרז, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור בסעיף 7 שלעיל, מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום השיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  7. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו. בתהליך קבלת ההחלטה תהיה רשאית העירייה לקחת בחשבון גם ניסיון מקצועי קודם עם מציע. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

  חתימת המציע: __________________

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו ובכפוף למגבלות שיפורטו להלן; הואיל ותקציב הפרויקט ממומן על ידי מי ממשרדי הממשלה או מגורם חיצוני אחר, כולו או חלקו, במסגרת תקציבית זו לא ישולמו התייקרויות המבוססות על מדדי המחירים על סוגיהם השונים.
  2. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוח כאמור בנספחים המצורפים להסכם.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. תדרוך וסיור קבלנים יתקיים ביום ד' 03/07/2024 בשעה 09:00, המפגש בכניסה לבית ספר רבין, דרך יותם 61, אילת. מספר טלפון לסיוע בהוראות הגעה 053.7227567.
  2. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il עד תאריך 07/07/2024, תשובות בכתב יישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא/סעיף פרוט ההבהרה
         

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 30/07/2024_בשעה 13:30 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת.
  2. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  נספח א'-1

   

   

   

   

   

  רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מערכות מיזוג אוויר בחמש השנים האחרונות

   

  שם הלקוח                                   טלפון               תאריך הפעלה              הספק היחידה

   

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

   

   

   

   

  • אין להסתפק ברשימה ויש להוסיף אסמכתאות ו/או המלצות המעידות על עמידה בדישת סף כאמור בסעיף 2-ד לעיל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח  א'-2        המלצת לקוחות

  לכבוד

  עיריית אילת

  א.ג.נ,

   

  הנדון: המלצה על ניסיון אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר

   

  אני הח"מ ____________________המשמש בתפקיד _______________________

  ב-________________מאשר כי בשנת ____________ בוצע על ידי חברת  ____________________ פרויקט אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בהיקף כספי כולל של ________________ש"ח.

  סוג המערכת: __________________    הספק כולל: ___________________

  המערכת שסופקה תקינה ללא תקלות/תקינה עם תקלות שטופלו (יש לסמן בעיגול את האופציה המתאימה)

  ככל שהיו תקלות נא לפרט מהותן____________________________________________________

  שביעות הרצון מהשירותים שניתנו על ידי הספק הינה:

   

  גבוהה מאוד
  גבוהה
  בינונית
  נמוכה

   

   

   

   

  תאריך: _____________________      חתימה וחותמת: ____________________

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ב'

   

  מכרז פומבי מס' 4/2024

   בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתבי כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. המפרט הקובע לביצוע העבודה הינו המפרט המיוחד המצורף.
  3. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  5. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  6. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  7. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  8. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  9. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  10. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן בנוהל המפורט בנספח המצורף להסכם.
  11.  תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  12. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
  13. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח הערבות ואישור על קיום ביטוח בנוסח שבנספח המצורף.

   

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

 • נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 4/2024

   

   בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת

   

  הצעת הקבלן

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לגבי כלל המחירים בכתב הכמויות הינו %______

   

  ובמילים:_________________________________________ אחוזים.

   

   

   

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה נשוא הסכם זה לאחר ההנחה/תוספת הינה:

   

  סך של  ___________________ ₪ (כולל מע"מ).

   

   

  ובמילים:_______________________________________________________ שקלים כולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

                          ____________                                                _______________________

                              תאריך                                                               חתימה וחותמת הקבלן

 • מכרז פומבי מס' 4/2024

   בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי  היקף עבודות ביצוע העבודות ומהותן ברורות וידועות לי, נבדקו על ידי היטב והבנתי את כל הנדרש ממני במסגרת עבודות אלה טרם הגשת הצעת המחיר.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה לרבות בדבר שינוי מחירים ו/או עלויות ו/או הערכויות לרבות בדבר תוספות של כוח אדם/ציוד/כלים וכיוצב'.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז. כמו כן הנני מתחייב להמציא לפני חתימה על ההסכם "אישור עריכת ביטוח" על פי הנוסח שבנספח. ברור וידוע לי כי אי המצאה של אישור ביטוחי כנדרש מהווה הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולה של הזכייה.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימה על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור כמפורט בנספח להסכם.  ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ותוסב בסיום העבודות לערבות טיב בסכום השווה לחמישה אחוזים מהערך הכולל של ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין הסכם זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור וידוע לי כי מדובר בביצוע עבודות במוסד חינוכי פעיל בו קיימת תנועת תלמידים ו/או מורים ו/או מבקרים ולפיכך יעשה כל הנדרש על מנת שלא לפגוע ו/או למנוע שלא לצורך במהלך הסדיר של שגרת הלימודים ו/או העבודה במקום. כמו כן הנני מתחייב להבטיח את שלומם ובטיחותם של השוהים בבית הספר בעת ביצוע העבודות ולצורך כך לבצע על חשבוני, בין היתר דרכי גישה זמניות (ככל שיש צורך בכך), להתקין שלטי ו/או אמצעי אזהרה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור לרבות זה השוהה בבית הספר כדבר שבשגרה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות, דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ____________________        מס' עוסק מורשה :         _______________

   

  כתובת המציע :              ____________________        כתובת דוא"ל:               _______________

   

  מספר טלפון:                 ____________________

   

  תאריך :                        ____________________

   

   

  חתימת המציע :             ____________________

   

   

 • נספח ה'

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה ערבות מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.    14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס 4/2024 בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/10/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  להגשה לאחר זכייה ולפני חתימת הסכם

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס' 4/2024 בדבר – החלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר ביה"ס רבין באילת  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום ההסכם)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח** – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור:
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח מען הנכס המבוטח או המועמד לביטוח** / כתובת ביצוע העבודות* מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אספקה, התקנה והחלפת יחידות קירור מים במערכת מיזוג אוויר בבי"ס רבין בעיר אילת ☐קבלן הביצוע

  ☐קבלני משנה

  ☐שוכר

  ☒אחר:  מזמין העבודות

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

   
  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

   
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  למקרה לתקופה מטבע
  רכוש   ביט         309

  313

  314

  316

  328

  334

  גניבה ופריצה            
  רכוש עליו עובדים            
  רכוש סמוך            
  רכוש בהעברה            
  פינוי הריסות            
  צד ג'   ביט     4,000,000 4,000,000 302 

  304

  307

  309 

  312

  315

  318

  322 

  328 

  329  

  אחריות מעבידים   ביט     6,000,000 20,000,000 309 

  319

  328 

  350

  אחריות מקצועית   ביט     2,000,000 2,000,000 301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 ( 6 חודשים)

  חבות מוצר   ביט     2,000,000 2,000,000 302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

   

   

   

  1. אתר העבודה

   

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון העבודות, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים         ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________           ___________

  שם הקבלן              חתימת הקבלן                            תאריך

   

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש טרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש טרם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח ו/או אישור ביטוחים עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף _________שם/החברה/הקבלן/הפירמה___________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • מכרז מס'  4/2024

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

                                           למילוי וחתימה בסיום ביצוע עבודות

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • נספח יא

   

   

   

  טופס פקודת שינויים

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף ההסכם מס' _________________

  היקף השינוי ___________________ ₪

  השינוי באחוזים_________________

  סך הכל ערך ההסכם לאחר השינוי______________₪

   

  הריני להודיע בזאת כי הערכת השינויים נעשתה בהתאם להוראות ההסכם

  חתימת המנהל ___________שם _________תאריך___________

   

   

  תוספת תקציב מאושרת__________________₪

  מתקציב מס'___________________

  שיריון מס'____________________

   

  חתימת גזבר העירייה ________________תאריך_______________

   

  חתימת ראש העירייה ________________תאריך_______________

   

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עליו חתם ביום __________שמספרו_____________ וכי כל האמור בהסכם זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

   

   

   

 • טופס פקודת שינויים-ללא תוספת עלויות

   

   

   

   

  הסכם מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף הסכם מס' _________________

  מהות השינוי ___________________ ₪

   

   

  חתימת המנהל _____________שם _________________תאריך__________

   

  אישור וחתימת מנהל ____________שם _____________ תאריך________

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עליו חתם ביום _________שמספרו_____________ וכי כל האמור בהסכם זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים. כמו כן מאשר הקבלן בחתימתו כי השינויים האמורים מקובלים עליו וכי לא יבוא בטענה ו/או דרישה כספית כלשהי באשר לשינויים אלה.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  _________________

   

  הקבלן

   

   

   

   

   

 • תעודת השלמה

   

   

   

  אל :           ______________________________________

   

   

  מאת :        ______________________________________

   

   

   

   

   

  אני הח"מ מאשר בזה, כי העבודה ב-_____________________ בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה לשביעות רצוני המלאה.

   

   

   

   

  השם  ____________________

   

   

  התפקיד ____________________

   

   

   

   

   

   

  _________                                                                                  __________

  תאריך                                                                                                 חתימה

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יד

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

  נספח טו'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

                                                                                                                      

 • בית ספר רבין אילת

   

  החלפת יחידות קירור מים

   

   

   

   

  מפרט טכני וכתב כמויות

  מערכת מיזוג אוויר

   

   

   

  מס'  עבודה:  5225

   

   

   

   

  המתכנן:

  ב. איסקוביץ – צ. טשר  מהנדסים יועצים בע"מ

  רח' היצירה  18  ר"ג  52522

  טל:  03-7521847,  פקס:  03-5758497

   

   

   

  פברואר  2024

   

  רשימת המסמכים למכרז

  המסמך מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף
  מסמך  א'   כתב הזמנה והצעת הקבלן
  מסמך  ב'   תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן  (מדף 3210)

  נוסך תשנ"ו 1996

  מסמך  ג'   המפרט הכללי לעבודות הבנין  פרקים:
    מס' המפרט שנת ההוצאה
    00 מוקדמות הוצאה אחרונה
    05 עבודות איטום
    07 מתקני תברואה
    08 מתקני חשמל
    11 עבודות צביעה
    15 מתני מיזוג אויר
    16 מתקני הסקה
  מסמך ג-  1 תנאים כלליים מיוחדים  
  מסמך  ג- 2 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  
  מסמך  ד' מפרט מערכת בקרת מבנה  
  מסמך  ה' רשימת התוכניות  
  מסמך  ו' כתבי כמויות  
  מסמך  ז'   תנאים מיוחדים

   

  כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאה וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות- מ.ע.צ. ומשרד הבינוי והשיכון.

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

   

  הצהרת הקבלן

  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא אותם והבין את תוכנן, קיבל את ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו.

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנו חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  שם הקבלן: _____________________

   

  חתימת הקבלן: ___________________

   

  מסמך  ג'1

   

  15.00           תנאים כלליים מיוחדים

   

  מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה והנו השלמה למפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר (פרק 15 – 2011), למתקני חשמל, למתקני תברואה, שבהוצאת הוועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ומשרד התחבורה.

  מפרט זה מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחויב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות מתנאי כל שהוא הכלול בהן.

  הקבלן מצהיר שקיבל את כל הנתונים הדרושות לו להתקנת המתקן הנדון, שהבין את כל התוכניות והמפרטים ושביכולתו לבצע על פיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה.

  כוונת הצעה/חוזה זה שהקבלן יספק מערכות מושלמות ומוכנות לפעולה. בהצעה זו מובאים חומרים, עבודה וציוד לביצוע העבודות כפי שמתואר במפרט ובשרטוטים המצורפים, וכן כל הציוד והחומר שלא מופיע במפרט, בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים אך הוא הכרחי לביצוע והשלמת העבודה.

   

  15.00.02       עדיפויות בין מסמכים

  מבלי לפגוע בסעיף 0072 של פרק 00 – מוקדמות של המפרט הכללי הבין משרדי, הרי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות בין ההוראות שהמסמכים השונים קובעים את סדר העדיפויות כדלהלן:

  1. כתב הכמויות.
  2. המפרט המיוחד.
  3. תנאים כלליים מיוחדים.
  4.   תנאי החוזה.
  5. המפרט הכללי הבין משרדי.

   

  15.00.03   הגדרות

  1. "קבלן" – בכל מקום שיוזכר "קבלן" הכוונה לקבלן העוסק בכל עבודה הקשורה באספקה, ביצוע והפעלה של המערכות המתוארות במכרז זה.
  2. "מתכנן" – בכל מקום שיוזכר "מתכנן" הכוונה למשרד איסקוביץ-טשר – מהנדסים יועצים בע"מ העוסק בתכנון המערכות המתוכננות במכרז זה.
  3. "המפקח" – בכל מקום שיוזכר "מפקח" הכוונה לנציג העיריה, המפקח על ביצוע העבודה המתוארת במכרז זה.
  4. "אתר" – בכל מקום שיוזכר "אתר" – הכוונה למקום בו מתבצעת העבודה במתוארת במכרז זה.
  5. "העבודה" – בכל מקום שיוזכר "עבודה" הכוונה לכל פעולות המבוצעות ע"י הקבלן ב"אתר" – כדי לבצע את החוזה.
  6. "המזמין"- "עיריית אילת".

   

   

   

  15.00.4        תנאי האתר

  לפני הגשת ההצעה על הקבלן המגיש לבחון את התוכניות, המפרט, הוראות וכן נתונים הנוגעים לעבודה של המקצועות האחרים. כך שתהיה בידו כל האינפורמציה בקשר לאופי העבודה, היקפה והיחס למקצועות אחרים.

  כמו כן על הקבלן המגיש הצעה לבדוק את האתר באופן יסודי, ולוודא את כל הפרטים המשפיעים ישירות על ביצוע העבודה. כגון: אפשרות גישה לבניין, אספקת חומרים, העברת ציוד, החסנה, תליה והצבה של ציוד במקום. על הקבלן לבדוק דרכי הגישה בהם יהיה עליו להעביר הציוד, במידה ותנאי המקום ידרשו זאת, עליו להביא הציוד מפורק לאתר ובצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.

  הוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת.

   

  15.00.5        סמכויות המפקח והמהנדס

  1. המזמין ממנה מטעמו את נציג העירייה, לשמש כמנהל הפרויקט וכמפקח על ביצוע העבודה ובידו יהיו כל הכוחות והסמכויות כאמור להלן.
  2. סמכות המהנדס הנה לבדוק באופן מקביל את כל הנושאים הנתונים לסמכות המפקח, אולם כל הוראותיו לקבלן תינתנה באמצעות המפקח בלבד.
  3. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה. הרי ביצוע העבודות נשוא החוזה יהיה נתון לפיקוח המפקח והן תבוצענה להנחת דעתו הבלעדית והסופית.
  4. סמכות הפיקוח משתרעת על כל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן הביצוע ,רמתו, איכותם וסוגם של החומרים והעבודות, שיטות הביצוע, מועדי הביצוע, עמידה בלוח זמנים ולרבות כל עניין, שאלה וחילוקי דעות הקשורים במישרין או בעקיפין בהוצאה לפועל של הוראות חוזה זה והעבודות על פיו.
  5. למרות כל האמור לעיל, שום מעשה או מחדל או עצם הפעלת סמכות המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי התחייבויותיו ולביצוע העבודות לפי הוראות החוזה ולא יקטינו אחריותו כקבלן עצמאי עפ"י כל דין.
  6. מוסכם מעיקרו של חוזה זה, כי כאשר יפעיל המפקח סמכות כל שהיא שהוענקה לו עפ"י חוזה זה לרבות מתן הוראות, הכרעות, אומדנים, קביעות, הודעות, פירוש וכיו"ב יחשב הוא כפוסק, והפסק שיצא מלפניו יחשב כהכרעה סופית מבחינה משפטית ועובדתית כאחד, והצדדים מתחייבים מראש לקבל את פסיקתו כסופית. הפוסק יפעל כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל הקבלן למלא את פסק המפקח לאלתר ללא ערעור וסייג (להלן: פסק המפקח).

  כל מקום בחוזה שנאמר קביעה, הוראה, אומדן, הודעה, פירוק והכרעה משמעו גם פסק המפקח כאמור לעיל.

  1. מסירת עניין להכרעת המפקח לא תשמש בידי הקבלן עילה לדחיית מועד הקיום של חוב מחיוביו על פי הסכם זה.
  2. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, למהנדס או לכל בא כוח מורשה להיכנס לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם.
  3. המפקח או בא כוחו רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה, או עבודה במקום מסוים, אם לפי דעתו העבודה איננה נעשית בהתאם למפרט ו/או על פי הוראת המפקח או בא כוחו.
  4. המפקח או בא כוחו רשאי לדרוש הרחקה מיידית של עובד אשר לדעתו אינו מתאים לעבודה.

   

  15.00.6        מים וחשמל

  המים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום. ההתחברות אל מקור המים ואספקתם אל מקום העבודה עצמו, ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. במידה, ועל מנת לקיים אספקת מים, בלחץ ובכמויות הדרושות לקבלן, תידרש התקנת משאבות, בוסטרים, מכלי אגירה וכד' ייעשה הדבר על ידי הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תשלום. כל זאת בכפוף להוראות החוזה בין הקבלן למזמין.

  מקור חשמל של זרם חילופין, במידה ונמצא בקרבת מקום, יסופק לקבלן ללא כל תשלום, למטרת ביצוע העבודה בלבד. זאת באם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה האחרים. ההתחברות למקום האמור ואספקת הזרם אל מקום העבודה עצמו, ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  בהעדר מקור זרם או אפשרות לחיבור זמני, יספק ויפעיל הקבלן גנרטור בהספק הנדרש לביצוע עבודתו, על חשבונו.

   

  15.00.7        מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים ולעבודות האחרות המתבצעות באתר

  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים ולציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המהנדס והקבלנים האחרים העובדים באתר. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. כמו כן, עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק כלשהו, מתחייב הקבלן לתקנו מיד על חשבונו.

  במידה ולא יבוצע התיקון תוך שבועיים לשביעות רצון המפקח, רשאי המפקח לבצע את תיקון הנזק ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן.

   

  15.00.8        ניקוי האתר

  הקבלן ישמור על ניקיון המקומות שבהם הוא עובד, יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר העבודה ויסלק את כל הפסולת, אשפה וחומרים מיותרים לאתר המיועד לכך מחוץ לאתר העבודה, מאושר ע"י המפקח ובתאום עם הרשויות המקומיות.

  כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראה זו חלות על הקבלן בלבד. עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו למפקח נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.

   

  15.00.9        הגנה על העבודות מפגעי מזג האוויר

  על הקבלן להגן על העבודות, על הציוד ועל המערכות הכלולות במכרז זה, כך שלא ינזקו ע"י תופעות מזג האוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח וכיו"ב, עד להשלמתה ומסירתה עובדת ומתפקדת לידי המתכנן והמזמין, לפי תנאי המפרט. במקרה של גרימת נזק, יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת, והוא מתחייב לתקן את הנזקים על חשבונו הוא, לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

  ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת.

   

  15.00.10       בטיחות

  1. הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות של המזמין כל פרטיהן וכן תקנות בטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים המצוינים לעיל.
  2. המפקח יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושא הבטיחות כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הננקטים ע"י הקבלן. ציין המפקח הערות כאמור ביומן הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההערות הנ"ל תחשבנה כחלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.
  3. המפקח יהיה רשאי לפי שיקולי דעתו, להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצון המפקח. הפסקת עבודת הקבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית וכן מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב.
  4. האחריות למצב הציוד והשימוש הנכון בציוד בטיחות כגון: כבלים, כובעי מגן, פיגומים, חגורת בטיחות וכו' שיהיו בשימוש בקשר עם ביצוע העבודה, חלה במלואה על הקבלן.
  5. כל פיגום תלוי או מוקם צריך לקבל אישור מהמפקח. בשעת עבודה על גגות ו/או באזורים מסוכנים יש להשתמש בחגורות בטיחות ובכבלי הצלה. כן יש להשתמש רק בסולמות תקינים ותקניים. בידי המפקח הזכות לפסול ציוד של הקבלן כגון כלי הרמה, פיגומים, חגורות בטיחות, חבלים וכו' במידה ואינם עונים לדרישות הבטיחות או מצבם פגום. במקרה זה חייב הקבלן להחליף ללא דיחוי וללא תמורה את הציוד שנפסל בציוד מתאים אחר.
  6. על הקבלן לספק לעובדיו בגדי מגן לפי הצורך וקסדות מגן בכל מקרה ועליו האחריות שעובדיו אמנם ישתמשו בציוד כראוי.
  7. המפקח רשאי להפסיק עבודה המתבצעת בניגוד להוראות וכן רשאי לפסול ציוד מגן, סולמות, פיגומים, כלי עבודה ואף שיטות עבודה אשר מסכנים לדעתו חיי אדם או מתקנים.
  8. המפקח רשאי לסלק כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות והנחיות המפקח.
  9. הקבלן יוודא שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או מטעמו, יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות ולפי כל אמצעי הזהירות המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים, תקנות העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע.
  10. על הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח לביצוע כל הרמה מעל משקל 300 ק"ג.
  11. הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנהלים הנוגעים בדבר לפני הגשת הצעתו וכמובן לפני ביצוע כל עבודה.

  בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר הקבלן גם ידיעתו והתמצאותו בתקנות ובנבהלים הנ"ל.

   

  15.00.11       סדר עדיפויות

  המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות בהתאם לעדיפויות שייקבעו על ידו, לרבות אלה הנובעות כתוצאה מעבודות של קבלנים אחרים בשטח, או דרישות הייצור. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין קביעת סדר העדיפויות בביצוע ע"י המפקח.

   

  15.00.12       מחירי היחידה

  מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערכי:

  1. כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת שלהם.
  2. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה והעבודות אינן נמדדות בפרטים נפרדים.
  3. כל ההוצאות הכרוכות בהנהלת העבודה כגון: תיקונים, חלקי חילוף וחומרים אחרים, הסעות עובדים וכד'. כל הכרוך בעבודה והנובע ממנה, ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, וההוצאות נכללות במחירי היחידה, כפי שהוצגו בכתב הכמויות.
  4. השימוש בציוד מכני, מנוף הרמה, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים וכו', הרכבתם ופירוקם.
  5. הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
  6. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירת העבודות שבוצעו.
  7. מדידות וכלי עבודה.
  8. המיסים הסוציאליים, תוצאות הביטוח וכו'.
  9. הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.
  10. הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.
  11. רווחי הקבלן.
  12. מיסים ומכס.
  13. מע"מ יוצג בנפרד בכתב הכמויות.

   

  15.00.13       תאום עם גורמים אחרים

  הקבלן יתאם עם המפקח את כל תנאי עבודתו ולוח קידום העבודה מראש – קודם התחלת העבודה באתר.

  במשך העבודה עליו לתאם עם המפקח את פרטי אותן הפעולות הקשורות לביצוע באותו יום – כדי למנוע פגיעה בפעילות היומית בבית החולים.

  על הקבלן לתאם עם המפקח את מיקום כל נקודות הניקוז הנדרשות ולסמן באופן מדויק את מיקומם ולוודא כי הן קיימות.

  כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד, בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם של הלכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.

   

  15.00.14       קבלני משנה

  הקבלן רשאי למסור חלק מהעבודות הכלולות במכרז לקבלני משנה. במקרה זה על הקבלן להגיש רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, עם הגשת המכרז. לאחר קבלת אישור המפקח לקבלני משנה אסור יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם מאת המפקח. הרשות בידי המפקח לסרב להעסקת קבלן משנה פלוני מבלי לנמק. סירובו של המפקח לאישור הנ"ל לא יגרע במאומה מכל התחייבות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה.

   

  15.00.15       אחריות לביצוע

  1. העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתוכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה תקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתוכניות, שהקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התוכניות לפני ביצוע העבודות ולדרוש מהמפקח את כל ההסברים, עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים.
  2. במקרה וההסברים שינתנו לקבלן ע"י המפקח לא יניחו את דעתו של הקבלן ויהיו לו עוד ספיקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המפקח.
  3. העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר את העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו לפעולה תקינה ורציפה של המתקנים והמערכת כולה.
  4. הקבלן אחראי לטיב החומרים, העבודה ולפעולה תקינה של המתקן שסופק או הורכב על ידו, למשך תקופת הבדק, מיום קבלת המתקן על ידי המזמין.
  5. יוציא הקבלן לפועל עבודות לפי טעות או סתירה שבמסמכים או לפי פרטי בצוע אשר לא קבלו אישור מוקדם בכתב של המפקח, הוא יוחזק אחראי לכך, ועליו יהיה להרוס אותם או לשנותם, על חשבונו, בהתאם להוראות המפקח.

   

  15.00.16       ציוד וחומרים

  הציוד והחומרים ושאר האביזרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו מתוצרת מוכרת ובעל מוניטין והקבלן יספק את הנ"ל רק לאחר קבלת אישור מהמפקח בכתב.

  הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכני שמולאו ע"י המתכנן, והמהווים חלק מהמפרט המיוחד או התוכניות.

  הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה בפרקי זמן ארוכים ללא הפסקות. למפקח תהיה גישה לציוד בבתי המלאכה לשם בקרה ומעקב אחר הייצור בכל עת.

   

  15.00.17       ביטוח

  1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לאדם או לרכוש שייגרם עקב כל פעולה, רשלנות, טעות או מקרה אחר הקשור בעבודה, בין אם העבודה מבוצעת מחוץ לבניין, או בבניין. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם, כאמור, כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו בקשר עם כל נזק שייגרם בביצוע העבודה לפי חוזה זה ובמיוחד, מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו לפי החוזה – מתחייב הקבלן לפצות את המזמין בכל סכום שיהיה עליו לשלם כתוצאה מכל תביעה שתובא נגד המזמין על פי פקודות הנזיקין 1944, או על פי כל חוק אחר ע"י פועליו או שכיריו של הקבלן בין אם הם פועלים יומיים או אחרים, ובין אם הם עובדים בקבלנות, או על ידי אדם אחר.
  2. על הקבלן לבטח את עצמו, אם ימצא זאת לנחוץ, כנגד כל אותם סיכונים להם הוא אחראי ושאינם מכוסים בפוליסה הנ"ל (כגון: מתקנים, ציוד קל ומבני עזר של הקבלן, תכנון לקוי, השתתפות עצמית וכדומה).

  על הקבלן לבטח את אחריותו כלפי עובדיו בפוליסת חבות מעבידים.

   

  15.00.18       הוראות כלליות

  1. המפרט, כתב הכמויות וההוראות שיושלמו במשך העבודה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
  2. כוונת המפרט והתוכניות לתאר את העבודה באופן כללי. תוכניות המכרז הן כלליות ודיאגרמטיות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרוש להתקנה והפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.
  3. כתב הכמויות מהווה השלמה לתוכניות ועל כן כל פריט המתואר בתוכניות אינו חייב למצוא את ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים לייתרם. כלל הוא: מתן תיאורים חלקיים או נרחבים לאחד או מספר פריטים מפרק מסוים אינו גורע מן ההערות הכלליות בראשי פרקים אלו.
  4. על הקבלן לבדוק את כל התוכניות והמסמכים, את כל המידות הנתונות בהם ואי התאמתן למצב באתר.
  5. מוסכם כי הקבלן הביא בחשבון בעת הצגת המחירים את כל התנאים המפורטים בחוזה, בתוכניות/שרטוטים, במפרט ובאופני המדידה והתשלום.
  6. בכל מקרה שימצאו טעות, השמטה או סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט כיצד תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהא סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בטעויות ו/או בסתירות הנ"ל. יוציא הקבלן לפועל עבודות לפי טעות או לפי סתירה שבמסמכים, או לפי פרטי ביצוע אשר לא קיבלו אישור מוקדם בכתב של המתכנן, הוא יוחזק כאחראי לכך ועליו יהא להרוס אותו או לשנותו על חשבונו, בהתאם להוראות המפקח.
  7. אין בשום פנים ואופן למדוד בקנה מידה מידות כלשהן בתוכניות ויש לנהוג אך ורק לפי מידות רשומות ואפילו אין הן תואמות את קנה המידה בתוכניות.
  8. על הקבלן לספק את כל העבודה, כלי העבודה, הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת המערכת, על מנת שתהיה מושלמת ומוכנה לפעולה תקינה ומסירה למזמין. התוכניות והמפרט הנם לצורכי הוצאת המכרז.
  9. בכל מקרה על הקבלן להתאימן לפני תחילת ביצוע העבודה לתנאים הקיימים באתר. עליו לבדוק את מקום הציוד וכל פרט אחר הקשור לכל המערכות. במידה ותתגלינה אי התאמות, יתייעץ הקבלן עם המפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה בכתב.
  10. הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד השייך למתקן כגון: ברזים, נקזים, חיזוקים, מתלים ויעבירם למפקח לפני התחלת הביצוע לשם אישור.
  11. הקבלן יספק מערכת תקינה ומושלמת בכל המובנים לשם הפעלה, וכל תוספת של חומר ועבודה הדרושים למערכת יסופקו ללא תשלום נוסף על ידי הקבלן, אף אם הם לא הוזכרו במפרט ובתוכניות, אך הדרושים לפעולתו התקינה של המתקן.
  12. ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת.

   

  15.00.19       תוכניות

  1. תוכניות המכרז אינן תוכניות ביצוע. הקבלן יבצע את העבודה רק עפ"י תוכניות ביצוע מעודכנות ומאושרות על ידי המפקח.
  2. מערך צנרת המים, המצוין בתוכניות, היינו דיאגרמטי ומראה את הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. מיקום המערכות הנ"ל, חייבים למצוא את ביטויים בתוכניות העבודה של הקבלן, וזאת, לאחר בדיקת התנאים באתר.
  3. על הקבלן למדוד ולוודא את המרווחים והמעברים העומדים לרשותו למעשה ולעדכן את תוכניותיו בהתאם.
  4. התוכניות שישמשו בסיס לביצוע העבודות ימסרו לקבלן לאחר חתימת החוזה והן כלולות ברשימות נפרדות המצורפות למסמכי החוזה. למפקח תהיה הסמכות המלאה לספק לקבלן מזמן לזמן, במהלך העבודות, תוכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים כפי שיהיו דרושים לצורך ביצוע נאות של העבודות. הקבלן מציידו יבצע את העבודות בהתאם לאותן תוכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים.
  5. לא תעשה כל עבודה, ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתוכניות העבודה ולמפרט הציוד המאושרים ע"י המהנדס.
  6. הקבלן יכין מפרטי ציוד ותוכניות עבודה בצורה שידרוש המפקח ויגישם לאישורו תוך 2 שבועות מיום צו התחלת עבודה. לאחר שיבדוק המפקח את החומר ויאשר את המסמכים הוא יחזיר לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה.
  7. אישור המהנדס לתוכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים.
  8. הקבלן יכין תוכניות עבודה כמפורט להלן:

  8.1     תוכנית כללית של ההרכבה על גג המבנה או בחדר מכונות ראשי המתבסס על הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה ובהתחשב במצב הקיים ובציוד הקיים המותקן. התוכנית תהיה בקנה מידה 1:50 או 1:25 לפי הוראות המפקח כולל מהלכי צנרת ותעלות אויר.

  8.2     תוכניות בסיסים לציוד מיזוג אויר, כולל חתכים ופרטים הדרושים לביצוע הבסיסים וכן הנתונים הדרושים לחישוב הבסיסים והרצפה הנושאים אותו. תוכניות אלה, לאחר שיאושרו, יועברו תכניות ביצוע למתכנן הקונסטרוקציה לאישור ביצוע עבור הקבלן.

  8.3     קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגיים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע.

  8.4     תוכניות חשמל הכוללות: קווי חשמל, סכמות חיווט, סכמות הפיקוד האוטומטי, פירוט הציוד המותקן, תוכניות ביצוע של לוחות החשמל ותוכניות חד קוויות לכל לוח בציון מידות. תוכניות החשמל לביצוע יוכנו בהתאם למפרט ולתוכניות הסטנדרטיות למערכת חשמל במתקני מיזוג אויר שבהוצאת מע"צ ולפי דרישות פיקוד במפרט זה.

  8.5     כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים לאישור, כולל ביצוע תיקונים לפי דרישת המהנדס יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו.

   

   

  15.00.20       הגשת חומר טכני ואישורו

  1. על הקבלן להגיש למפקח תוך שבועיים ימים מקבלת "צו התחלת עבודה", במקביל להכנת תוכניות עבודה, את הדרישות והנתונים הבאים:

  1.1     כל ההכנות הדרושות ברצפה שיבוצעו על ידי אחרים.

  1.2     דרישות, אישורים והכנות אחרות המתייחסות להנדסה אזרחית וחשמל ו/או הקשורים בביצוע על ידי אחרים.

  1.3     הספקי חשמל עבור ציוד ריתוך וציוד עבודה אחר.

  1. לאחר אישור המפקח, רשאי הקבלן להזמין הציוד והחומר ולגשת לביצוע.
  2. כל ההוצאות בגין העבודה המפורטת לעיל, של הכנת התוכניות המפורטות והחומר הטכני, כולל ביצוע התיקונים לפי דרישת המהנדס והמפקח, וכל הגיבוי ההנדסי לצורך ביצוע העבודה כמתחייב בדרישות מכרז/חוזה זה, יחולו על הקבלן יהיו כלולות במחיריו.
  3. כל החומרים, האביזרים והמוצרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים בלתי משומשים ממין משובח, ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, ובהעדרם לדרישות התקנים הזרים המתאימים, כמפורט לעיל.

  חומרים ו/או מוצרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ממקומם.

  1. כל הציוד, המיכון וכלי העבודה אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד וכד', כולו או בחלקו). ציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.
  2. כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות ובאורח מקצועי נכון, בהתאם לדרישות המפרט והתקנים ולשביעות רצונו של המפקח. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הקבלן ימציא לידי המפקח אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה או חלק ממנה, לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.

   

  15.00.21  דוגמאות

  הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן לקטעי תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט, מפזרים ואביזרים נוספים שידרוש המפקח בטרם יוזמנו מספקים. הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרד המפקח עד לאחר ביצוע המתקן וישמשו כדגם לביצוע העבודות.

  דוגמאות אלו הן על חשבון הקבלן.

   

  15.00.22       ביצוע העבודה

  1. הקבלן יבצע, על חשבונו את העבודות הכרוכות בביצוע והשלמת המתקן ויכללו עבודות חציבת חורים במבנה ותיקונים לאחר גמר עבודת המתקן.
  2. הקבלן יבטיח מספר דרוש של בעלי מקצוע מעולים, הדרושים להבטיח התקדמות מהירה של העבודה. המזמין רשאי להורות לקבלן לסלק כל עובד משטח האתר בלי לנמק הוראה זו, ועל הקבלן למלא הוראה זו תוך 24 שעות מקבלתה.
  3. כל נזק שייגרם עקב ביצוע עבודת הקבלן למתקנים קיימים ו/או למתקנים שבהקמה המבוצעים במקביל לעבודות הקבלן, יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח.
  4. הקבלן יבטיח מלאי מספיק של כלים וציוד, הנדרש עבור ביצוע העבודות הדרושות. ציוד וכלים שנראים למתכנן כבלתי ראויים או פגומים, יסולקו ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלפו מיד בציוד מתאים יבטיח מהירות ביצוע העבודה.
  5. הקבלן יספק ויתקין את כל הבסיסים להצבת הציוד.
  6. הקבלן יספק ויתקין את כל השרוולים, המתלים, התמיכות, העוגנים והחיזוקים הנדרשים לעבודתו. הקבלן יבצע את כל החיצובים בקירות ובתקרות למעבר צנרת.
  7. הקבלן ישפץ ויתקן בבניה, ביציקת בטון, בטיח ובצבע את כל הנזקים לקירות, לרצפות ולתקרות, עקב פתיחת פתחים ומעברים, התקנת יסודות ותליית ציוד.
  8. על הקבלן לתאם את ניקוז היחידה עם המפקח ויועץ האינסטלציה על מנת למצוא פתרון.
  9. על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון: מסננים, מנועים, מדחסים, לוחות חשמל, פיקוד וכו' לשם טיפול, אחזקה ותיקונים.
  10. על הקבלן ובאחריותו לדאוג לכך שהרכבת המתקן תהיה בצורה אשר תבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו. כגון: מסננים,מנועים,מדחסים, לוחות חשמל ופיקוד וכו' לשם טיפול ואחזקה.
  11. אם כדי למלא הוראות קיום לוח מועדי גמר ביצוע למכרז זה, יהיה עליו לעבוד יותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום, או יהיה עליו לעבוד בלילה, לא יהיה רשאי לתבוע כל כל תשלום נוסף בגין עבודת לילה או שעות נוספות.

  ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת.

   

  15.00.23       שינויים

  1. המזמין יהא רשאי לעשות כל שינוי בעבודות, בצורה, באיכות, בהיקף ו/או בכמות של העבודות או של חלק מהן, שנקבע בהסכם, לרבות ביצוע עצמי של פרקי עבודה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי, תוספות, הגדלה, או הקטנה כאמור לעיל, ללא שינוי במחירי היחידה, כולל הוספה ו/או הורדה של פרקים/נושאים שלמים.
  2. סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המפקח אינה כלולה באף אחד מסעיפי כתב הכמויות ולפיכך מצדיקה תשלום נוסף ו/או הארכת מועדי הביצוע, יודיע על כך ואת סכום התשלום הנדרש למהנדס ולמזמין

  בכתב תוך עשרה ימי לוח מעת קבלת ההוראה על ידו, ואין בפנייתו זו משום קניית זכות כל שהיא שלא לבצע את העבודה עד לבירור דרישתו.

  1. הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף כאמור על המחירים שבכתב הכמויות ובאין מחירים כאלה הוא יבסס את הדרישה תוך השוואה, ככל האפשר בפריטים אחרים הדומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות.
  2. המפקח יקבע אם בכלל דרישת הקבלן לתשלום נוסף ולהארכה של מועדי הביצוע מוצדק וכן יקבע את שיעור התשלום שהקבלן זכאי לו (אם בכלל זכאי). כל עבודה נוספת כאמור, תוערך במחירי היחידות הקבועים בהסכם, אם לדעת המפקח אלו ניתנים להחלה.
  3. אם בהסכם לא כלולים שום מחירי יחידות שניתן להחילם על עבודות מיוחדות או נוספות, אזי יקבע המפקח מחירים בהתבסס על חשבוניות הספקים לחומרים ולציוד בתוספת רווחי קבלן של כ- 18% ואומדני שעות עבודה שיקבע המפקח ובהתאם לעלות שעות עבודה כמקובל -לפי תעריף משרד הביטחון.

  ו.       שינויים ותיקונים במידות בתוכניות, השלמת ועדכון תוכניות, התאמת פירוט תוכניות או חלקים מהן, וכיוצא באלה, תוך מהלך העבודות – לא ישמשו עילה לשינוי מחירים או לתביעת תשלומים נוספים מצד הקבלן.

   

  15.00.24       שימוש זמני בציוד

  ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים במערכת גז הקירור ,צנרת המים ואביזריה יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן.

   

   

  15.00.25       בדיקות רעש ורעידות

  הקבלן יבדוק עם יועץ האקוסטיקה  לגבי אותם מתקנים הדורשים טיפול אקוסטי לפני התקנת הציוד וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ע"מ לבודד את רעש היחידות והעברת רעידותיהן בתוך המבנים בעת פעילותן. במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש ורעידות אשר לדעת היועץ והמפקח יחשבו לבלתי רצויים, יהיה על הקבלן לבצע את כל השינויים והתיקונים הדרושים על חשבונו וללא הוצאות נוספות למזמין.

   

  15.00.26       בדיקת מתקני החשמל

  במסירת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר ובטוח לשימוש. בדיקת מתקני החשמל ע"י מהנדס בעל רשיון "מהנדס בודק" אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח. תשלום שכר המהנדס הבודק ע"י הקבלן.

  הקבלן יבדוק את המתקנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודק ולאחר מכן עד לאישור הסופי. כל זאת ללא חיוב נוסף.

   

  15.00.27       בדיקות ויסות והפעלה

  עם גמר ההתקנה של מתקן מיזוג האוויר, יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים. הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על ביצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש בדיקות של המתקן בשתי עונות השנה.

  סוג הבדיקות, סדריו ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות יירשמו בלוחות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. מפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. ויסותי מערכות הפיקוד והבקרה יבוצעו ע"י טכנאים מוסמכים של ספק הציוד המאושר.

  לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרט הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהנדס, יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן.

  במסגרת הבדיקות והויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:

  1. יחידות קירור מים

  1.1     על הקבלן לוודא כי ספק המכונה בצע את כל הבדיקות, הכיוונים והוויסותים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

  1.2     על הקבלן לוודא כי כל מערכת החשמל והפקוד , כולל הגנות, נעשו כנדרש וכי כל ההגנות מכוונות.

  1.3     יש לבדוק כי בולמי הרעידות מתאימים וכי אין העברת רעידות למבנה.

  1.4     יש לרשום את הזרם והמתח של כל מנוע ולוודא שהזרם אינו עובר את הרשום על לוחית המנוע. יש לכייל יתרת זרם.

  1.5     מדידה ורישום תנאי עבודה בעומס מלא:

  1.5.1     לחץ מים בכניסה וביציאה מהיחידה.

  1.5.2     טמפרטורת מים בכניסה וביציאה מהיחידה.

  1.5.3     ספיקת מים דרך המאייד.

   

  1. מערכת המים

  2.1     צנרת מים קרים תיבדק בלחץ הידרוסטטי הגבוה פי 1.5 מלחץ העבודה במערכת ולא פחות מ  – 10 אטמ'. כל הנזילות יאותרו ויתוקנו.

  2.2     כל הברזים יהיו פתוחים פתיחה מלאה.

  2.3     וויסות ואיזון כל ברזי הפקוד הדו-דרכיים ו/או התלת דרכיים לספיקה הנדרשת במידה וקיימים במערכת.

  2.4     ניקוי כל המסננים בקווי המים. יש לחזור על פעולה זו עד לסילוק כל הליכלוך מהצנרת.

  2.5     כל הצנרת תמולא במים ויבוצע שיחרר אויר בכל הקווים תוך הפעלת משאבות סחרור מים ולפני.

  2.6     לרשום את הזרם והמתח של כל משאבה ולוודא שאינו עובר את הרשום על לוחית המנוע.

  2.7     לבדוק שאין רעידות בצנרת.

  1. מערכת הפקוד

  3.1     הקבלן יוודא כי כל חלקי מערכת הפקוד מותקנים בהתאם לדרישת המפרט ופועלים היטב.

  3.2     הקבלן יבדוק ויוודא כי נקודות הקצה של מערכת הבקרה מכוונים לערכים הנדרשים לפעולת המערכת ויקבל מסמך חתום ע"י ספק ציוד הקצה כי כל הרגשים מכוונים ומווסתים.

  3.3     הקבלן יבדוק את כל ברזי הפקוד  ותוכנה יישומית של כל המערכת.

  3.4  בדיקת פונקציות הבקרה של המערכות.

  3.5     בדיקת ביצועי התוכנה.

  3.6     בדיקת חיווט, התקנת מכשור, כיוון ואיפוס המכשור, סימון ושילוט.

  3.7  בדיקת עומסים וטבלאות במרכז הבקרה.

   

  15.00.28       תוכניות עדות (MADE (AS

  לאחר גמר העבודה, על הקבלן לספק 5 (חמישה) העתקי תוכניות ביצוע (AS MADE) כמפורט להלן:

  1. תוכניות של מהלך צנרת ומיקום ציוד מיזוג האויר.
  2. תוכניות חשמל ופיקוד.
  3. דפי נתונים טכניים של כל סוגי הציוד המסופק.
  4. תיאור מילולי של התוכנה ושל התפעול ובחירת המסכים במרכז הבקרה לרבות כל הפעילויות הנדרשות ממפעיל (קביעת פרמטרים, ערך רצוי, הפעלות אילוצים וכו').
  5. תוכניות אלה תסופקנה למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. התוכניות תהיינה באותו קנה מידה כמו התוכניות המקוריות. התוכניות תראינה את המיקום הסופי והפרטים של כל העבודות שנעשו ע"י הקבלן לפי חוזה זה.
  6. הגשת תוכניות אלה הנה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה ועל הקבלן לכלול זאת במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.

   

  15.00.29       מסמכים, תוכניות עדות וספר המתקן

  הקבלן יכין וימסור חמישה תיקים המכילים את כל החומר לתפעול ואחזקה של המתקן. לאחר שהחומר ייבדק ויאושר ע"י המפקח והמתכנן,  יימסר "ספר המתקן" כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים. תיקי המתקן כוללים כמפורט להלן:

  1. תיאור המתקן.
  2. הקבלן יכין בהתאם להוראות יצרני הציוד והנחיות המהנדס, חוברת הוראות מפורטת להפעלת המתקן והטיפול השגרתי בו. חוברת זו תכיל הוראות מפורטות לאחזקה מונעת תוך פירוט הבדיקות, המדידות, הניקויים והשימונים הדרושים בהתאם לקבוצות: טיפול שבועי, טיפול חודשי, טיפול חצי שנתי וטיפול שנתי. כן תכיל החוברת רשימה של תקלות מקובלות ודרכי הטיפול המיידי בהן.
  3. קטלוגים ודפי נתונים טכניים של כל סוגי הציוד המסופק.
  4. מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המתקן כפי שבוצע (AS MADE) בתוכנת אוטוקד 2000 ומעלה:

  4.1     שרטוטי צנרת ויחידות קירור. הסימונים המופיעים בשרטוטים אלה יופיעו במקביל על הציוד הנמצא במקומו במערכת ויינתנו לזיהוי בקלות.

  4.2     סכמת מים.

  4.3     סכמת הפיקוד של מערכת הקירור.

  4.4     לוחות חשמל ופיקוד.

  4.5     רשימת נקודות I/O.

  1. תיאור מילולי של התוכנה יכלול מסכים , הוראות הפעלה והנחיות לפתרון בעיות במערכת הבקרה (בשיתוף עם קבלן הבקרה).
  2. העתק אישור קבלת המתקן ע"י חברת החשמל ו/או המהנדס המוסמך.
  3. במידה ויידרש העתק אישור מכון התקנים  שהמערכת בוצעה בהתאם לת"י 1001.
  4. כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקן הנ"ל. מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המפקח, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו.
  5. העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה במשך שבוע ימים, בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, כאשר היא ברורה ומובנת.
  6. DOK עם כל התוכניות ((AS MADE
  7. ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת.

   

  15.00.30       כתב אחריות

  לפני קבלת המתקן, על הקבלן למסור למפקח, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנוסף לכתב האחריות הנ"ל על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקניו הנ"ל.

  מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המפקח, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד והמפקח רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק או משניהם יחד, לפי ראות עיניו.

   

  15.00.31       קבלת המתקן

  1. התנאים למסירת המתקן הם:

  1.1     הקבלן סיים את ביצוע כל העבודות במערכת הנדונה.

  1.2     הקבלן סיים את הבדיקות והוויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות הבדיקות.

  1.3     הקבלן ביצע את הרצת המתקנים.

  1.4     הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה.

  1.5     הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט.

  1. הקבלן יזמן את המפקח המהנדס לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות שתערכנה על ידי הקבלן.

  המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בפרק זמן שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך המפקח ביקורת קבלה נוספת ויאשר המתקן.

  1. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות ביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, תנוכה מחשבון הקבלן עלות הביקורות הנוספות של המהנדס ושל המפקח עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המהנדס והמפקח.
  2. והיה והמפקח יקבע שכל העבודות הוצאו לפועל לפי התוכניות, המפרטים, תאורי העבודה ושאר ההוראות והן גמורות בהחלט, יוציא המפקח לקבלן תעודת השלמה.

   

  15.00.32       תקופת הבדק והשירות

  1. אם לא נקבע בחוזה תקופת בדק ושירות ארוכה יותר, תהיה תקופת הבדק לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה והפעולה התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידי הקבלן למשך 36 חודשים מיום אישור סיום העבודה ע"י המפקח.
  2. בנוסף לאמור בפרק 15 של המפרט הכללי יבצע הקבלן ו/או ספקי או יצרני הציוד באמצעות הקבלן, במסגרת תקופת הבדק את העבודות ללא תשלום כמפורט להלן:

  2.1     בדיקת תקינות ויעילות פעולת המתקנים, לפחות פעם בכל 6 חודשים.

  2.2     החלפת ו/או ניקוי מסנני הגז והשמן.

  2.3     בדיקה ומילוי גז במערכת הגז.

  2.4     בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.

  2.5     צביעה וניקוי.

  2.6     החלפה ו/או ניקוי של מסננים.

  2.7     תקלה תתוקן בתוך 24 שעות משעת קבלת התלונה וכל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו.

  2.8     הדרכת המפעילים למניעת קלקולים והפרעות.

  1. הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש ותקין במקומו ועל חלק כזה תחול האחריות מיום ההחלפה ולמשך שנה. והיה והחלק שהוחלף נתגלה כלקוי שנית בתוך תקופת האחריות החדשה, למפקח הזכות לדרוש ציוד אלטרנטיבי שיאושר ע"י המהנדס, הפרש המחירים בין החלקים יחול על הקבלן.

  חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתיקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן במשך התיקון.

  1. הקבלן יערוך דו"ח על כל ביקור שירות ויפיצו למזמין ולמפקח. בתום תקופת הבדק תבוצע בדיקת תקינות כוללת ותיקון כל הדרוש ומסירת המערכת התקינה.
  2. כל ההוצאות שתיגרמנה למזמין כתוצאה מהתיקונים יכוסו על ידי הקבלן מבלי יכולת לערער על דרישה זו. התיקונים יכללו גם את החציבות, תיקוני הטיח והצבע הדרושים לצורך הביצוע.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מסמך  ג'2

   

  15.01           תיאור העבודה

  1. חדר מכונות

  בחדר המכונות על גג המבנה מותקנות 2 יחידות קירור מים בהספק של 150 טון קירור כ"א. במסגרת העבודה יפורקו 2 יחידות קירור מים  קיימות ובמקומם יותקנו שתי יחידות קירור מים מקוררות אוויר מושלמות בתפוקה של 150 טון קירור כ"א עם משאבות אינטגרליות.

  המשאבות יופעלו דרך משנה מהירות אינטגרלי של היחידה  לשמירת ספיקת מים קבועה דרך יחידת הקירור. משנה המהירות יהיה חלק מלוח החשמל של היחידה ויהיה מאוורור היטב ומוגן מקרינה ישירה של השמש.

  לכל יחידת קירור מים יותקן מונה אנרגיה תרמית בצנרת המים לרבות מונה חשמל בלוח על מנת לאפשר בדיקת יעילות פעולת יחידת הקירור.

  יבוצע שינו בצנרת המים לאחר פירוק המשאבות הקיימות לאפשר סחרור מים תקין.

  1. מערכת החשמל

  הזנה ליחידות הקירור תהיה מלוח חשמל הקיים על גג המבנה. מערכת הפיקוד הקיימת תפעיל את מערכת הקירור.

  1. היקף העבודה

  במסגרת העבודה נדרש הקבלן לספק ולהתקין את המערכת כמפורט להלן:

  4.1     פירוק שתי יחידות קירור מים קיימות והתקנת שתי יחידות קירור מים מקוררות אוויר חדשות בתפוקה של 150 טון קירור כ"א עם משאבות אינטגרליות  כאשר יחידה אחת תהיה לקירור בלבד והיחידה השנייה תהיה עם משאבת חום לחימום מים בחורף .

  4.3     עבודות צנרת  מים ואביזרים.

  4.4     השלמת בסיסי בטון להעמדת הציוד במידת הצורך וקבלת אישור קונסטרוקטור.

  4.5     כל האביזרים המכשירים והעבודות הדרושות לפעולה מושלמת של המערכת גם אם לא צוין במפורש ובכתב הכמויות.

  4.6     הפעלה והרצת המערכת.

  4.7     שרות ואחריות לשלוש שנים.

  1. תנאי תכנון
      מד חום יבש  F°C מד חום לח  F°C
  תנאי חוץ קיץ 118 75
  חורף 47  

   

  15.02           לוח זמנים

  בהתאם להנחיות המזמין.

   

  15.03           יחידת קירור

  יחידת קירור מושלמת מקוררת אוויר עם משאבות סחרור מים אינטגרליות שתספק מים קרים בתפוקה של 150 ט"ק כ"א. הקבלן יבדוק שיחידת הקירור המוצעת מתאימה למיקום הנבחר על גג המבנה. יחידה אחת תהיה לקירור בלבד לטמפרטורת אספקת מים קרים של °C6. יחידה שנייה תהיה מסוג משאבת חום, לקירור בקיץ ולחימום בחורף, טמפרטורת אספקת מים קרים תהיה  °C6 ובחורף °C45.

  1. כללי

  1.1     מבנה מברזל צורתי לנשיאת המדחס, מקרר מים ומעבה מקורר אויר .

  1.2     תא מדחסים מבודד עם בידוד אקוסטי כפול סגור ומוגן, עם דלתות על צירים או מכסים הנפתחים בנקל.

  1.3     בלמי רעידות קפיציים לכל מבנה יחידת קירור ולמדחסי הקירור האורגינליים ע"י ספק היחידה. פלטות הפרדה אלסטיות לבסיס.

  1.4     על הקבלן לבדוק מידות יחידה נבחרת להתאמה למקום כולל מרווחים לטיפולים המוגדרים ע"י היצרן.

  1.5     היחידה תהיה מסוג  SUPER LOW NOISE. רמת רעש היחידה תהיה כזו שגם בלילה בעת פעילותן לא ישמעו אותן בתוך המבנה. הקבלן יהיה אחראי לרמת הרעש הנמוכה הנדרשת. הקבלן יקבל אישור יועץ אקוסטיקה לרמת הרעש הנדרשת ע"י הרשויות.

  1.6     התקנת היחידות תהיה עם בלמי רעידות אורגינליים כמפורט להלן בסעיף "בלמי רעידות" על בסיס בטון  מוגבה 20 ס"מ מפני רצפת הגג. יתר הפרטים לפי הוראות היצרן והמפרט הכללי. היחידה תכלול לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי עם בקר מסוג מיקרופרוססור ואת כל ההגנות לפעולה מושלמת של היחידה. ציוד החשמל בלוח היחידה יהיה בסטנדרט כמפורט בסעיף לוחות חשמל ולא פחות.

  1.7     נציג יצרן הציוד יבצע את הבדיקות וההפעלה הראשונות של היחידה ועד להשלמת פעולתה התקינה של היחידה

  1. מדחסים

  2.1     המדחסים יהיו בורגיים עם משנה מהירות לוויסות את תפוקת המדחס. המדחס מונע ישירות ע"י מנוע ל1450- סל"ד.  היחידה תהיה עם שני מעגלי גז נפרדים.   המדחסים יותקנו על בלמי רעידות.

  2.2     המדחסים ייבחרו לפעולה יציבה בעומסים מ- 10% ועד לעומס מלא.

  2.3     כל מדחס יצויד עם מערכת שימון נפרדת כדי להבטיח שימון נקי של המסבים. אגן השמן יכלול תרמוסטט כדי לשמור על טמפרטורת שמן ולמנוע דילול השמן ע"י גז הקירור.  השמן יקורר כדי להבטיח צמיגות שמן מתאימה.

  2.4     המדחסים וכל חלקי היחידה יהיו מותאמים לעבוד בטמפרטורת סביבה של  C° 50 (בקיץ) . היחידה לקירור בלבד תעבוד לקירור גם בתנאים חיצוניים נמוכים ותכלול מערכת לשמירת לחץ ראש.

  2.5    למדחסים יהיו הגנות חשמליות כתנאי להפעלת מכונה כמפורט להלן:

  2.5.1     לחץ גז נמוך.

  2.5.2     לחץ גז גבוה.

  2.5.3     טמפ' מים נמוכה ביציאה מהמאייד.

  2.5.4     לחץ שמן נמוך.

  2.5.5     טמפ' גז גבוהה.

  2.5.6     טמפ' ליפופי מנוע גבוהה.

  2.5.7     מתנע להגנת זרם גבוה, נמוך והארקה.

  2.6.8     מגן להגנה והתראות בפני שרפת גוף חימום אגן שמן אשר יינתק המדחס, ידליק נורית תקלה ויפעיל אזעקת תקלה במקרה של שרפת גוף חימום.

   

   

  1. מאייד

  3.1     היחידה כוללת מאייד מטיפוס צינורות במעטפת (TUBE & (SHELL מבודד ע"י ארמפלקס בעובי "2. המאייד והמעבה המוקדם יכלול עטיפת פח מגולוון וצבוע. המאייד והמעבה המוקדם יורכבו בתוך היחידה ויהיו מוגנים מפני גשם. המאייד יצויד עם ראשים מתפרקים משני הצדדים. המאייד יכלול ברזים לשחרור אוויר, לניקוז המים וכיס לרגש קפיאה.

  3.2     צינורות המאייד יהיו מנחושת ומצולעים מצד הקרר. מהירות זרימה מכסימלית של המים בצינור לא תהיה יותר מ- 3 מטר לשנייה.

  3.3     המעטפת תהיה מפלדה.

  3.4     אוגנים נגדיים לחיבור צנרת.

  1. מעבה

  4.1     ליחידה מעבה מקורר אויר מאלומיניום \ נחושת וציפוי בלייגולד שיבוצע במפעל היצרן.

  4.2     מפוחי המעבה ייבחרו למהירות נמוכה ולפעולה שקטה עם רשת הגנה בלתי מחלידה .

  4.3     בין המפוחים יותקנו מחיצות כדי למנוע קצר באוויר בין המפוחים בעיקר לצורך שמירת לחץ ראש.

  4.4     המעבה ייבדק במפעל בלחץ של 480 PSI.

  4.5     היחידה תפעל בטמפרטורות חוץ של עד °F113 ללא לחצי ראש גבוהים. מעל טמפרטורה זו תתחיל היחידה לפרוק על מנת לאפשר המשך פעולה בעומס מופחת ללא תקלות.

  1. מנוע

  5.1     המנוע יקבל קירור ע"י גז הקירור בכל העומסים הנדרשים ע"י היחידה. שני רגשי טמפרטורה יותקנו בליפופי המנוע. באגן השמן יותקן גוף חימום.

  5.2     המנוע יצויד בקופסת חיבורים שתאפשר חיבור כל הכבלים הדרושים לאספקת כוח, פיקוד וכו'.

  1. לוח חשמל ופיקוד

  6.1     כללי

  היחידה תסופק עם לוח פיקוד ומתנע רך, דרגת האטימות של לוח המתנע תהיה 54IP, כולל כל אביזרי הפיקוד והבקרה המותקנים עליו.

  הלוח יצויד עם דלתות כפולות על צירים ואטומות לעמידה בתנאי מזג אוויר חיצוניים וגגון שיבלוט כ- 1 מטר בחזית הלוח.

  6.2    מבנה הלוח יהיה כמפורט בסעיף לוחות חשמל וכמפורט להלן:

  6.2.1     הזנה לשתי משאבות סחרור מים (אחת לגיבוי) עם בורר משאבה מובילה.

  6.2.2     פיקוד להפעלת משאבה דרך משנה מהירות לשמירת מפל לחץ קבוע על המאייד ואינדיקציה לסחרור מים.

  6.2.3     נתיכים חצי  אוטומטיים עם הגנות הניתנות לכוון.

  6.3     פיקוד ובקרה

  הפיקוד יהיה ע"י מיקרופרוססור. המיקרופרוססור יכלול צג דיגיטלי לתצוגת טמפרטורת מים בכניסה וביציאה ונתונים נוספים. ליחידה אפשרות להפעלה מרחוק דרך מרכז הבקרה.

  המכונה תכלול כרטיס תקשורת לבקר הקיים בלוח החשמל המזין את יחידות הקירור, כל האינסטלציה והכבלים להתחברות והעברה של כל הנתונים למערכת בקרה מרכזית ותאפשר קבלת נתונים, ממערכת הבקרה העצמית של היחידה למרכז הבקרה וכמפורט להלן:

  6.3.1     מצב פעולה.

  6.3.2     טמפרטורת מים בכניסה וביציאה.

  6.3.3     זרם העבודה של המדחסים ( כ"א בנפרד).

  6.3.4     תקלה כללית.

  6.3.5     תקלות: לחץ גבוה/נמוך, לחץ שמן, טמפ' מנוע, חוסר זרימה, מצב קיפאון, זרם יתר וכו'.

  6.3.6     שינוי ערך רצוי של מים קרים דרך מרכז הבקרה.

  6.3.7     הפעלה/הפסקה של היחידה.

  6.3.8     הפעלת המדחס תובטח ע"י מפסיקי זרימה ביציאה ממקרר. הפסקת פעולת המדחס תלווה בסגירת השסתומים הסולנואידיים וריכוז הנוזל במיכל האגירה (PUMP DOWN) . משהה זה ימנע הפעלות תכופות של המדחס וכן ימנע ממדחס שהופעל לפעול פחות מפרק זמן נתון (10 דקות).

  6.4     הגנות חשמליות

  ליחידה  יהיו הגנות חשמליות כתנאי להפעלת היחידה כמפורט להלן:

  6.4.1     לחץ גז נמוך.

  6.4.2     לחץ גז גבוה עם אפשרות ל-RESET ידני.

  6.4.3     טמפ' מים נמוכה ביציאה מהמאייד (קיפאון).

  6.4.4     לחץ שמן נמוך.

  6.4.5     טמפ' גז גבוהה.

  6.4.6     טמפ' ליפופי מנוע גבוהה.

  6.4.7     מתנע להגנת זרם גבוה, נמוך והארקה.

  6.4.8     מגן להגנה והתראות בפני שרפת גוף חימום אגן שמן אשר יינתק היחידה, ידליק נורית תקלה ויפעיל אזעקת תקלה במקרה של שרפת גוף חימום.

  1. מילוי גז ושמן

  המכונה תהיה מצוידת ומלאה בגז קירור, שמן וכד' ומוכנה להפעלה עם השלמת החבורים. בנוסף יספק הקבלן על חשבונו מלאי נוסף של קרר ושמן עבור שימוש במשך כל תקופת האחריות.

  המכונה תכלול ברזי ניתוק מערכת הגז המיועדים לניתוק כל חלק ביחידה לצרכי שירות. הספק יבדוק את היחידה בלחץ לאיתור ותיקון דליפות. הבדיקה תעשה באמצעות תערובת חנקן יבש וגז קירור בלחץ מזערי של 1.5 פעם מלחץ העבודה המרבי ביחידה.

  כל החיבורים ייבדקו לדליפות עם מדליפות מתאים לגז הקירור. הבדיקה תחשב כמוצלחת באם לא יתגלו דליפות.

  כל הנ"ל כלול במחיר היחידה לרבות משתיקי הקול. במידה ולא יהיה צורך במשתיקים יופחת מחירם ממחיר היחידה (לפי הצגת חשבונית).

  1. נצילות אנרגטית

  הנצילות האנרגטית של המכונה לא תפחת מהנדרש במסמך ממשלת ישראל "תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מינימלית ליחידת קרור מים חדשה) התש"ע 2010".

  1. העמדת היחידה

  הקבלן יתקין יחידה מתאימה עם מרווחים נדרשים בשטח שהוקצה ע"י המזמין. התקנת היחידות תהיה עם בלמי רעידות קפיציים אורגינליים על בסיס בטון  מוגבה 20 ס"מ מפני הגג. יתר הפרטים לפי הוראות היצרן והמפרט הכללי.

  1. כל האמור בסעיף זה כלול במחיר המכונה.

   

  15.04           צנרת מים ואביזריה

  צנרת המים תבוצע מצינורות פלדה שחורה ללא תפר מטיפוס סקדיול 40. אביזרים כגון שסתומים, מגופים, מסננים, חיבורים גמישים, ברזים מפוקדים וכד' יהיו מתוצרת ומסוג כפי שיצוין באחד ממסמכי החוזה.

  צינורות עד "2 יחוברו בחיבורי הברגות או ריתוך, "3 ומעלה בחיבורי ריתוך או אוגנים.

  1. התקנת צנרת

  1.1     התקנת הצנרת תהיה בהתאם למפרט, לתוכניות, תכניות כלליות ודרישות הציוד והבניין. התוכנית של מהלך הצנרת בבניין, בגלל ק"מ הקטן, אינן כוללות את כל הפרטים ואביזרים. כ"כ הן סכמתיות בלבד והסידור הסופי יקבע בהתאם להמלצות יצרני הציוד, בהתאם  להוראות המפקח בעת הביצוע.

  1.2     הרכבת הצנרת תעשה בצורה שתבטיח פעולה ללא מכת נוזלים ומבלי שזרימות המים יגרמו לרעידות או לרעש. כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע הצנרת על קיר חיצוני מגג המבנה ועד קומת הקרקע מחייב בפיגום במידת הצורך.

  1.3     צנרת מכל סוג שהוא לא תעבור מעל הציוד החשמלי כגון: לוחות חשמל, לוחות פיקוד, ציוד טלפונים, אם לא אושר במפורש ע"י המפקח.

  1.4     תובטח גישה נוחה לכל האביזרים הדרושים, לצורך הפעלה, החלפה או טיפול.

  1.5     חיבורי הברגות יהיו עם הברגות קוניות BSP וחומר האטימה יהיה טפלון. בצנרת ניקוז ומים מטופלים ההברגות תהיינה לפי תקן BSP עם אטימת טפלון או פשתן ומיניום.

  1.6     כל הריתוכים יהיו מטיפוס ריתוך בהשקה עם חדירה מלאה לאחר הכנת פזה נקיה וחלקה וכמפורט להלן:

  1.6.1     כל הרתכים שיועסקו באתר, יציגו תעודות הסמכה ע"י משרד העבודה על רמתם המקצועית.

  1.6.2     המפקח יהיה רשאי לדרוש בחינת הרתכים במקום כדי לעמוד על רמתם המקצועית. החלפת רתך תעשה על פי שיקול דעתו של מפקח.

  1.6.3     המפקח רשאי לבצע צילום רנטגן  מדגמי של מספר ריתוכים ולהוציא דוגמת ריתוך ממספר צינורות לשם בדיקת איכות הריתוך. הבדיקות ייעשו בהתאם לתקן 31.3 – ANSI. המפקח יקבע את המעבדה שתבצע את בדיקות הרנטגן על פי הנחיות המעבדה. רתך שלא יעמוד בדרישות המעבדה, יפסול המפקח את כל הריתוכים שנעשו על ידו.

  1.6.4     ריתוכים פסולים יחתכו ויבוצעו מחדש. קביעתו של המפקח לקבילותם או פסילתם של הריתוכים הנה סופית.

  1.6.5     דמי הבדיקה ישולמו ע"י הקבלן.

  1.7     קשתות, מעברים, הסתעפויות יהיו מיחידות טרומיות עם פזות ריתוך במעברים אופקיים. המעברים יהיו מטיפוס אקסצנטרי, כאשר הקו העליון יהיה ישר לכל אורכו כדי למנוע מלכודת אויר. הקשתות וההסתעפויות יהיו באמצעות קשתות מוכנות ברדיוס של לפחות 11/2 פעמים הקוטר.

  1.8     בקטרים עד "1.5 יאושר כיפוף הצנרת ע"י מכשיר מיוחד לכך. המכשיר ייבדק ויאושר על ידי המפקח.

  1.9     ברזים, מסננים, אל חוזרים וכדומה המותקנים במערכת יינתנו לפירוק בנקל על ידי הוצאת קטע צנרת בלבד. החיבור יהיה על ידי אוגנים דרסרים ורקורדים במספר מספיק.

  1.10   רקורדים ושאר ההברגות יהיו עם הברגות קוניות לפי ת"י 50.3 האטימה תובטח על ידי טפלון. הרקורדים בצינורות מתברגים יהיו בעלי שטח מגע כדורי וטבעות מגע מפליז מסביב.

  1.11   בכל מקום של מעבר צנרת דרך תקרות, קירות וכו' יותקנו שרוולים מקטעי צינורות פלדה מגולוונים בתוך המעברים. קוטר השרוולים יאפשר מרווח של "0.25 לפחות בין השרוול והצינור כולל בידוד, השרוול יבלוט 1 ס"מ מהקיר או מהתקרה ו5- ס"מ מהריצוף. במעבר יאוגן השרוול לבטון.

  1.12   במקרים של מעבר דרך רצפות יבלוט השרוול "1 מעל הרצפה המוגמרת.

  1.13   במקרה של מעבר אל הגג יש לדאוג להתקנת פעמון פח להגנה מפני חדירת מי גשם.

  1.14   דרסרים בצנרת מרותכת יהיו כדוגמת תוצרת "קרוס" ללחץ עבודה של 10 אטמ'. הדרסרים ירתמו על ידי מוטות מגבילים סטנדרטים כמסופק על ידי "קרוס".

  1.15   בצינורות מבודדים יש להגן על הבידוד במתלה ע"י אוכף פח מגולוון 1.5 מ"מ עובי שיקיף את מחצית היקף הצינור ובאורך מספיק שיבטיח נגד שקיעת האוכף אל תוך הבידוד, אך לא פחות מאשר 30 ס"מ.

  1.16   הקבלן יתקין בצינורות בכל מקום שהדבר יידרש חיבורי התפשטות מאושרים, תמיכות, נקודות, קביעות ומובילים, בצורה שתבטיח התפשטות והתכווצות חופשית של המערכת בהשפעת שינויי חום. תכנון נקודות קבועות וכווני התפשטות צריך להיות כזה שימנע כל פגיעה הן בצנרת עצמה או בכל גוף אחר בקרבתה.

  1.17   צינורות שקוטרם עד "3/4 יחוברו בהברגה או בריתוך. איטום הברגות יבוצע בעזרת סרטי טפלון. צינורות בקוטר מעל "3/4 יחוברו בריתוך חשמלי בעזרת אלקטרודה מתאימה. את מקומות הריתוך יש לנקות עד לקבלת גוון אפור ולצבוע בצבע אבץ מיוחד.

  1.18   אין לחבר ישירות צינורות פלדה מגולוונים בהמשך לצנרת הנחושת בכיוון הזרימה.

  1.19   אוגנים יהיו מטיפוס אוגן עם צוואר לריתוך. כל חיבור אוגנים יצויד באטם מחתיכה אחת בעובי "1/16. האוגנים יתאימו לתקן DIN.

  1.20   כיס לרגש מדידה או פיקוד אורגינלי של יצרן המכשיר יורכב בכל מקום המסומן בסכימת צנרת המים. לצינורות המבודדים יסופק כיס מאוורר במיוחד המתאים לעובדי הבידוד. המקום הנבחר יבטיח גישה נוחה ומדידה נכונה. לצינורות בקוטר "1.5 ומטה יורכב הכיס בבקבוק חיצוני כדי למנוע התנגדות גדולה לזרימה. כיסי רגשי מדידת טמפ' ימולאו בגריז מעורב בנסורת אלומיניום דקה ליצירת מעבר חום מהיר.

  1.21   בכל הנקודות הגבוהות של צנרת המים יתקין הקבלן נקודת אוורור המורכבת מבדל צנרת בקוטר "3/4 מרותך כלפי מעלה, משסתום שחרור אויר אוטומטי בקוטר "3/4 ובכל המקומות המהווים "כיס אויר".

  לפני השסתום יורכב ברז סגירה כדורי לצורכי טיפול שגרתי בשסתום.

  לכל שסתום יורכב צינור נחושת "3/8 עם ברז במעבר עוקף אל נקודת הניקוז הקרובה.

  1.22   בכל נקודה נמוכה יתקין הקבלן נקודת ניקוז המורכבת מבדל צנרת בקוטר "3/4 וצינור "3/4  שבקצהו ירכיב הקבלן ברז ניקוז מוברג "3/4 בגובה של 120 ס"מ מפני הרצפה.

  1.23   המרווח בין שני צינורות סמוכים יהיה בהתאם לתכניות, אך לא יפחת מכל מקרה מ5- ס"מ. המרווח המזערי בין צינור גלוי לקיר מטויח, או מצופה, יהיה 3 ס"מ. אם הצינורות מבודדים ימדדו המרווחים מפני הבידוד.

  1.24   אין לבצע חיתוך חורים בצנרת מורכבת ע"י מכשיר אוטוגן, אלא יש לחתוך ע"י מכשיר חיתוך מכני ולשמור בפני נפילת פסולת אל תוך הצינור.

  1.25   לפני התקנתו יש לנער כל צינור מלכלוך שעלול היה להיות בתוכו ובמידת הצורך לנקותו ע"י העברת סמרטוט קשור לחוט.

  1.26   צינורות רשת וניקוזים יהיו מצינורות מגולוונים.

  1.27   הצנרת תותקן כך שלכל ברז או שסתום המוסתר מאחורי קיר או מחיצה תהיה גישה דרך פנל. הקבלן יורה לקבלן הבניין את המקום הרצוי לו להתקנת הפנלים וזאת בתאום עם המפקח.

  1.28   בכל מקום שאין קשר מתכתי רצוף בקווי הצנרת יש לחבר את שני הצדדים בתיל נחושת להשוואת פוטנציאלים. ליד המשאבות או בחדרי מכונות, הצינורות יחוברו למערכת ההארקה ע"י תיל נחושת.

  1.29   שיפועים, אם לא נדרש אחרת יהיו לצנרת ניקוז מברכות מזגנים 2%, אך לא פחות מ- 1%.לשיפועים של צנרת מים קרים שיפוע מינימלי של 1/4% להבטחת אוורור וניקוז מושלמים.

  1.30   שינוי בקוטר בצינור אופקי יעשה ע"י מעבר אקסצנטרי בעל קו עליון אופקי ע"מ למנוע הצטברות אויר.

  1. מתלים ותמיכות לצנרת

  הצינורות יתמכו כאמור במפרט הבין משרדי וכמפורט להלן:

  2.1     הקבלן יציע למפקח את סוגי התליות ו/או החיזוקים בהם הוא מתכנן להשתמש ורק באישור המפקח יהיה הקבלן רשאי להשתמש.

  2.2     התקנת הצנרת תבוצע באופן שהיא תוכל לנוע חופשית עקב התפשטותה. אין לתלות שני צינורות או יותר על מתלה משותף אלא באישור המפקח וזאת רק עם הבטחת אפשרות תנועה צירית נפרדת לכל צינור.

  2.3     כל חלקי הפלדה של המתלים יקבלו טיפול נגד חלודה ושכבת צבע יסוד ראשונה לפני ההרכבה. שכבת צבע יסוד שניה וכן צבעי גמר יינתנו לאחר השלמת ההרכבה.

  2.4     על הקבלן להבטיח, כי מערכת הצנרת אותה הוא מבצע תאפשר גישה נוחה למטרות אחזקה, תיקון, החלפה וצביעה ולא תפריע לצינורות  של מערכות אחרות  ותכלול סנדלי החלקה ואלמנט התפשטות מתאימים.

  2.5     תליות, חיזוקים ו/או תמיכות בצנרת אופקית יהיו כדלקמן:

  קוטר צינור                  מרחק בין תליות

  עד "1                         –  כל 2 מ'

  מ- 1"  עד  ל- "4             –  כל 3 מ'

  מעל "4                         – כל 4 מ'

  מחיר הצנרת כולל כל האביזרים והציוד שהוזכרו לעיל למעט הפרטים שמוזכרים בכתב הכמויות.

  1. בדיקת לחץ

  3.1     עם גמר התקנת המערכת ולפני הצביעה והבידוד יהודקו כל החיבורים היטב. יפורקו כל האבזרים העלולים להיפגע והמערכת תיבדק בלחץ פי שניים מלחץ העבודה אך לא פחות מ- 10 אטמ' למשך 24 שעות

  3.2     בדיקת הלחץ תיערך בנוכחות המהנדס/המפקח. שיוזמן במיוחד ע"י הקבלן. אם תתגלה נזילה באטימות של ברז או אביזר אחר, אין לתקן זאת אלא יש לפרק את החלק ולהחליף את האטם בחדש.

   

  1. שטיפת הקו

  לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך, ולפני הפעלת המערכת, ישטוף הקבלן היטב את כל הצינורות והאביזרים. השטיפה תעשה על ידי סחרור מים באמצעות המשאבה, הפסקה, ניקוי המסננים ופינוי הלכלוך וחוזר חלילה עד לקבלת מים נקיים. כל מסנני המים ינוקו ויורכבו מחדש.

  רק לאחר קבלת אישור המפקח תבוצע השטיפה.

  מחיר השטיפה ומחיר המים הדרושים לביצוע יהיו כלולים במחיר הצנרת.

  1. אביזרים לצינורות מים

  הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים עבור המערכת כפי שהם מסומנים עקרונית בתוכניות סכמתיות של הצנרת. שסתומים ואביזרים בקוטר שאינו עולה על "2 יהיו מוברגים ואילו שסתומים ואביזרים בקטרים מ- "3 ומעלה יהיו מצוידים באוגנים.

  כל השסתומים, המסננים, אל חוזרים וכל האביזרים האחרים בצנרת המים חייבים להיות מיציקת ברזל או מברונזה ויתאימו לפעולה בטמפרטורת מים בתחום של 5 עד 90 מעלות צלסיוס, וללחץ עבודה של 10 אטמוספירות.

  השסתומים והמגופים יהיו עם תושבות ודסקיות הניתנות להחלפה.

  השסתום יסופק עם מוט ארוך שיאפשר בידוד נאות של  השסתום ותפעולו.

  5.1     שסתומים

  השסתומים בקווי מים קרים ומים מחוממים יהיו עבור לחץ עבודה 10 אטמוספרות (PSIG 150) ומותאמים לטמפרטורה עד 90÷C .

   סוג קוטר
  שסתום כדורי עם חיבור הברגות  BSPוידית מוגבהת לצורך בידוד "1/2   – "2
  שסתום פרפר עםמנגון חלזוני וידית מוגבהת לצורך בידוד "3 ומעלה

   

  בכל מקרה לא יורכב ברז פרפר ישירות לציוד אלא במרחק של לפחות 40 ס"מ ובאוגן נפרד מאוגן הציוד.

  אוגנים לברזים אלה יהיו לפי DIN ND-10 ויכללו במחיר השסתום.

  יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה ניתן לפרוק ללא צורך בפרוק השסתום וזאת על ידי תוספת דרסר או קטע צינור עם שני אוגנים. כל הנ"ל כלול במחיר הברז.

  5.2     שסתומים חד כיווניים

  למים קרים ולמים מחוממים ללחץ עבודה 10 אטמוספרות (PSIG 125) ומותאמים לטמפרטורת עבודה עד 90÷C .

  סוג קוטר
  עם תושבת, דיסק וקפיץ מפלב"ם הניתנים להחלפה, גוף מברונזה עם הברגות BSP. "1/2– "2
  גוף מיציקת ברזל עם אוגנים. "3 ומעלה

   

   

   

  5.3     מסננים בקווי מים

  המסננים בכל סוגי הצנרת יהיו ללחץ עבודה 16 אטמוספרות (PSIG 250)

   

  כדוגמת תוצרת קוטר
  מיציקת ברזל  עם הברגות BSP, סל סינון מפלב"ם L304 – 40 MESH. בתוך הפקק שסתום כדורי בקוטר "3/4. "1/2 – "2
  גוף מיציקת ברזל עם אוגנים, סל סינון מפלב"ם L304 – 40 MESH. בתוך הפקק שסתום כדורי בקוטר "11/4. "3 ומעלה

   

  מחיר המסנן כולל את מחיר השסתום. לכל שסתום ניקוז יותקן ניפל באורך 10 ס"מ.

  5.4     שסתומים מיוחדים ואביזרים מיוחדים

  5.4.1     שסתום בטחון למים

  שסתומי בטחון יהיו כדוגמת תוצרת בל אנד גוסט או שווה ערך מאושר עם מבנה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו (מינימום 10 אטמוספרות) הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה. חבור השסתומים לקויים יהיה בהתאם לחבורי הצנרת דהיינו עד "2, בחבורי הברגה, היתר בחבורי אוגנים.

  שסתום ביטחון למים חמים מאוד יתאימו לפעולה בטמפ' C2000.

  5.4.2     שסתום מפחית לחץ

  השסתום יהיה כדוגמת תוצרת "BRAUKMAN" מותאם ללחץ עבודה של הקוו (10 אטמוספירות).

  הלחץ יהיה בהתאם למצוין בתכנית. גודל השסתום יקבע לפי ספיקה מלאה.

  5.4.3     רקורדים ואוגנים

  אחרי כל שסתום הברגה בכיוון הזרימה ובחיבור לציוד ולמכשירים, יש להתקין רקורד. אוגנים נגדיים לשסתומים ולמכשירים מאוגנים יתאימו במידותיהם לאוגנים המותקנים. כל הנ"ל כלול במחיר המכשירים/האביזרים המאוגנים.

  5.5     חיבורים גמישים בצנרת מים

  החיבורים הגמישים יהיו מגומי או נאופרן משוריין ויצוקים בתוך יחידה אחת עם האוגנים מתוצרת MASON. חיבור גמיש עד קוטר "2 יהיה מתוברג מדגם MFTFU ובקוטר "3 ומעלה יהיה מדגם MFTNC בעומס טמפרטורה ולחץ מתאימים, בתוספת בורגי ויסות נגד מתיחה מוגברת המיועדים ללחצים הנ"ל.

  5.6     שסתומים לשחרור אויר אוטומטיים

  שסתומים לשחרור אויר יהיו אוטומטיים בקוטר "3/4  או בקוטר "1 ועמידים בטמפ' המים. וכוללים ברז ניתוק לטיפול בשסתום, מעבר עוקף עם ברז וזוג צינורות נחושת המחוברים לשסתום למעבר העוקף עד לנקודת הניקוז ו/או חיבור מספר צינורות ניקוז לשוקת הקרובה.

  מחיר שסתום אוטומטי כולל את כל האמור לעיל.

  בחדרי המכונות יותקנו ברזי יד "3/4 עם צינורות מגולוונים אל הנקודות הגבוהות. הברזים ימוקמו כולם על הקיר במקום מרוכז אחד בגובה נח לגישה, מתחתיו יותקן מרזב איסוף משותף שיוביל אל מחסום רצפה קרוב.

   

  15.05           משאבות סחרור

  משאבות סחרור מים יהיו אינטגרליות בתוך יחידת הקירור ויופעלו דרך משנה מהירות מובנה בלוח החשמל של יחידת הקירור ובהתאם לטבלאות הציוד כמפורט להלן:

  ספיקת המשאבה והמנוע יהיה לא פחות מהמופיע בטבלת הציוד. לחצי העבודה/הספקי המנועים הנתונים בטבלאות הציוד הם בהערכה בלבד. הקבלן ייחשב במדויק את לחצי העבודה המעשיים בהתאם לצורכי ההתקנה, למפלי לחץ של הציוד והאביזרים המסופקים על ידו. הקבלן יבדוק ויוודא שהמשאבה נותנת את הספיקה הדרושה כאשר היא מורכבת במערכת.

  כל משאבה תתוכנן לעבודה בלחץ 150% מלחץ העבודה המעשי בטמפרטורות המים הקיצוניות שבמערכת.

  המשאבות תהיינה אנכיות צנטריפוגליות בעלות דרגה אחת עם כניסה יחידה, מושלמות, עם הנעה ישירה דרך מצמד ע"י מנוע חשמלי תלת פאזי בהתאם לדפי הציוד כששניהם מותקנים על מסגרת פלדה משותפת. גוף המשאבה יהיה מברזל יציקה בטיב מעולה.

  המאיץ יהיה בנוי מברונזה מטיפוס סגור. המאיץ יהיה מאוזן סטטית והידרו דינמית. המאיץ יוחזק על ציר פלדת אל חלד מטיב מעולה, שינוע על שני מסבים כדוריים או גליליים. אטם הציר יהיה מכני מתוצרת  John Crane.

  נצילות המשאבות בנקודות העבודה לא תהיה פחותה מהמצוין בטבלאות הציוד.

  המסבים יהיו כדוריים או גליליים ובעלי אורח חיים מחושב של 100,000 שעות.

  הספק המנוע יהיה גדול ב- 20% מההספק הדרוש על ציר המשאבה.

  המנועים החשמליים של המשאבות יהיו מטיפוס סגור לחלוטין ((TEFC תלת-פאזיים ושקטים בנצילות IE3 ויכללו הגנה תרמית על הלפופים ומותאמים לעבודה עם משנה מהירות.

  המשאבות יחוברו אל צנרת המים בעזרת אוגנים. האוגנים יקדחו לפי התקן כמפורט בסעיף הצנרת.

  המשאבה תצויד בחיבורים ובאביזרים הנדרשים לניקוז בית הלוליין, לניקוז הצנרת ולשחרור האוויר.

  בכניסה וביציאה בכל משאבה תותקן מערכת למדידת לחץ המים. המערכת תהיה מורכבת מצינור   "3/4 וברזים כמתואר בסכימת המים . קוטר החוגה יהיה "4 לפחות עם הברגה חיצונית בקוטר "1/2. המנומטר יהיה בתחום לחצים של  6 ¸ -1 אטמ'. מחיר מערכת המדידה תינתן בנפרד בכתב הכמויות.

  חבורי הצנרת בכניסות וביציאות של המשאבות ותמיכותיהם יהיו כאלה שלא יעבירו מאמצים לגוף המשאבה. כל משאבה תורכב כך שניתן יהיה לפרקה על ידי סגירת השסתומים המתאימים וללא פגיעה בצנרת המקשרת ובבידוד.

  קוטר המאיץ של המשאבה לא יעלה על 85% מקוטר המאיץ הגדול ביותר הניתן להרכבה במשאבה הנדונה.

  על הקבלן להגיש חישוב מדויק של מפל הלחץ הכולל דרך יחידות קירור המים, צנרת, אביזרים.

  כאמור, הספקי המנועים בגפי הציוד הנם בהערכה בלבד. על הקבלן להתקין מנוע מתאים לספיקת המים ומפל הלחץ כפי שהם יהיו אחרי הנחת הצינורות.

  מחיר המשאבה כולל כל האמור לעיל וכלול במחיר יחידת הקירור.

   

  15.06           בידוד תרמי

  הבידוד יעמוד בדרישות ת"י 1001. סוגו, עוביו ואופן התקנתו יהיו כמצוין בתוכניות. חמרי הבידוד יהיו כנדרש לפי סוג 3.3 V לפחות כמוגדר בת"י 755.

  1        בידוד תרמי לצינורות

  הקבלן יספק ויתקין בדוד תרמי בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי וכפי שיפורט בהמשך.

  הבידוד ייעשה אך ורק לאחר השלמת הצנרת ובדיקת לחץ, הבידוד יכסה באופן שלם וללא סדקים או חללים את כל הצנרת. אביזרים, ברזים וכו'. בכל מקום של חדירות אביזרים דרך הבידוד כמו מודדי לחץ, טמפ' ידיות ברזים וכו', יש לבצע את הבידוד והגמר בצורה נאה ובאופן שיאפשר פירוק והרכבה של אותו אביזר ללא פגיעה בבידוד. בכל מקום של תליה, יש להגן על הבידוד בעזרת אוכף פח.

  הקבלן חייב לקבל אישור הרשויות המוסמכות לשימוש בכל חומר בידוד או גמר, בכל הנוגע לבטיחות נגד אש.

  בנקודת התמיכה של הצנרת כקונזולות יש לשים קובית עץ למנוע שקיעה של הבידוד וכן אוכף מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ באורך מינימלי של 30 ס"מ.

   

  1. בידוד צנרת בפוליאוריתן

  כל צנרת המים על גג המבנה ובהסכמת רשות מכבי אש תבודד עם פוליאוריטן מוקצף יצוק ובלתי דליק בעובי "2 עם עטיפת פח מגולוון צבוע בלבן בעובי 0.6 מ"מ. במקומות החיבור תהיה חפיפה של 3 ס"מ עם אטימה במסטיק גמיש.

  הביצוע יהיה ע"י יציקה לתוך תבניות המוצמדות ע"ג הצינור. לא יהיה כל חלל או תפר בכל אורך הצינור על כל אביזריו.

  השרוולים יחוזקו אל הצינור ע"י טבעות מרווח שיבטיחו עובי אחיד של הבידוד .

  צפיפות הבידוד לא תהיה פחותה מ- 28 ק"ג/מ"ק. מקדם מעבר חום לא יעלה על  (BTU/h/sqftX°F) 0.17.

  בכל חדרי המכונות וחדרי יחידת מזוג אויר יצבע הבידוד בנוסף לצבע מגן נגד אש בתי שכבות צבע שמן עם סימני קוד לסוג המים וכוון זרימתם.

  1. בידוד אביזרי צנרת

  שסתומים ומגופים למים קרים יבודדו בדומה לצנרת בקטעי בידוד גזורים ומותאמים. הבידוד יצופה בעטיפת פח מגולוונת צבועה בלבן בתנור. ידית השסתום תהיה מוגבהת וחופשית מבידוד. המסננים בקווי המים יבודד בדומה לצנרת אך משני חלקים, חלק אחד קבוע של גף המסנן וחלק שני הניתן לפתיחה לצורך הוצאת סל הסינון. שני החלקים יודבקו בסרט פלסטי דביק.

   

  15.07           מערכות שונות ועבודות עזר

  1. יסודות ובסיסי בטון ליחידת קירור מים

  יסודות הדרושים להעמדת הציוד ייבנו ע"י הקבלן כמפורט בסעיף 15071 במפרט הבין משרדי.  הקבלן יתאם את גודל הבסיסים ואת וסוג הבסיסים עם.

  הבסיסים יבוצעו בהתאם לתוכנית העמדת ציוד מאושרת שיגיש קבלן ובהם יציין את מיקום הניקוז הנדרש מציוד מיזוג האוויר.

  1. מניעת רעש

  קבלן מזוג אויר אחראי לביצוע כל העבודות הקשורות בביצוע הדרישות האקוסטיות של המתקנים המסופקים על ידו, לרבות הדרישות כמפורט במפרט זה ובהנחיות מהנדס האקוסטיקה לביצוע עבודות אלו, בין אם צורפו למסמכי החוזה ובין אם לא. בכל מקרה המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 1004.

  הקבלן יתכנן ויבצע את כל היסודות והתמיכות עבור ציודו כשמטרה זו לנגד עיניו. במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש ורעידות אשר לדעת והמפקח יחשבו לבלתי רצויים, יהיה על הקבלן לבצע את כל השינויים והתיקונים הדרושים על חשבונו וללא הוצאות נוספות למזמין.

  1. מניעת רעידות

  הקבלן יתקין את הציוד על ובלמי רעידות כמפורט בסעיף 150731 במפרט הבין משרדי ובתוכניות וכמפורט להלן:

  3.1     יחידות הקירור תוצבנה על גבי בלמי רעידות בעלי שקיעה סטטית של "1. בלמי הרעידות יוצבו ע"ג בסיסים צפים. בסיס כזה יהיה עשוי מיציקת לוח בטון בעובי 10-15 ס"מ המותקן על "איזוצף" בעובי של 5 ס"מ.

  3.2     בכל חיבור הצנרת, הן למשאבות והן ליחידות קירור מים, יותקנו מחברים גמישים (גל אחד).

  3.3     כל התמיכות של הצנרת על הגג תהיינה אך ורק בקטעי הצינורות שמעבר לחיבורים הגמישים שבין הצינורות לבין היחידות כמפורט לעיל. הצנרת תותקן ע"ג מתלים קפיציים עד למרחק של 200 קטרים אורך רץ  מכל מכונה או מכשיר רועד. התמיכות תוצבנה על גבי מצע גמיש של שלוש שכבות של גומי מחורץ מסוג "SHEERFLEX" כאשר בין שכבות הגומי ישנו לוח פח לחלוקת העומס ומניעת הילחצות הגומי האחד לשני. חלופה אחרת היא כריות מסוג "SUPER W PADS".

  מחיר בולמי הרעידות המפורטים לעיל כלולים במחיר הציוד.

  1. ניקוז

  הקבלן יבצע את כל אמצעי הניקוז הדרושים ממתקני מיזוג האוויר. חיבור הניקוז כלול במחיר היחידה שאליו מתחבר הניקוז.

  1. גישה ושינוע ציוד

  תהיה גישה נוחה לציוד על חלקיו לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק והרכבה במקרה הצורך.

  כל חלקי הציוד הכבדים כגון: משאבה, מנוע וכו' יצוידו בווי הרמה או סידורים מתאימים לאחזקה, כך שיתאפשר שינוע נוח של הציוד ללא פגיעה בו.

  1. גלוון, צביעה וגימור שטח

  כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע כנגד קורוזיה וייצבעו בהתאם להוראות המפקח כמפורט בפרק 11 – "מפרט כללי לעבודות צביעה" וכמפורט להלן:

  6.1     ציוד

  6.1.1     למניעת קורוזיה אלקטרו כימית יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין המתכות השונות, במיוחד יש לשים לב לכך בחיבור צנרת פלדה אל ציוד בעל אלמנטים מנחושת.

  6.1.2     כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגולוונים בחם לפי תקן ישראלי 918 בעובי מינימלי של 60 מיקרון. כל חלקי הציוד, יגולונו לאחר היצור פרט לתעלות אויר. חלקי ציוד שאין אפשרות לגלוונם לאחר היצור, יגולונו לפני היצור וכל המקומות שבו יפגע הגלוון המקורי בגלל חיכוך, קידוח וכו', יתוקנו לאחר היצור ע"י ניקוי חלודה ושומן ויצבעו בשכבת צבע אפוקסי בעל תכולת אבץ של 90% בשתי שכבות אבץ קר מסוג C.R.Z.

  6.1.3     כל חלקי הפלדה המגולוונים הנמצאים מחוץ למבנה, יצבעו שתי שכבות צבע אבץ קר מסוג C.R.Z.  לפני הצביעה יש להכין את השטח ע"י ניקוי מאבק ושומן. שתי שכבות צבע עליון איתן, כל שכבה תצבע בגוון אחר. גוון השכבה העליונה יהיה לפי הוראות המפקח.

  6.1.4     כל חלקי הפלדה של תליות, חיזוקים, חיבורים לצנרת ואביזרים אשר לא ניתן ליצרם במפעל יצבעו באתר המפעל כדלקמן:

  6.1.4.1    שתי שכבות אבץ קר C.R.Z בעובי 35 מיקרון כ"א.

  6.1.4.2    שתי שכבות צבע איתן  אפוי בעובי של 25 מיקרון כל שכבה.

  6.1.4.3    גוון הצבע יהיה שונה בכל שכבה ושכבה, גוון השכבה העליונה יהיה לפי הוראות המפקח.

  6.1.5     חלקי קונסטרוקציה, בסיסי ציוד שלא ניתן לגלוון יצבעו כדלקמן:

  6.1.5.1    ניקוי חול לדרגה של  2.5 לפי תקן שוודי.

  6.1.5.2    שתי שכבות אבץ קר C.R.Z בעובי 40 מיקרון כל אחת.

  6.1.5.3    שכבה ראשונה – צבע אפוקסי 6031, דילול 40% במדלל 4-100.

  6.1.5.4    שכבה שניה – צבע אפוקסי 6035.

  6.1.5.5    גלוון באבץ חם יחשב כשווה ערך לצביעה הנ"ל.

  6.1.6     הברגים, מוטות ההברגה והדסקיות יהיו מגולוונים בעובי מינימלי של 25 מיקרון או מצופים קדמיום בעובי מינימלי של 12.5 מיקרון.

  מחיר הגלוון והצביעה כלול במחירי הציוד והאביזרים השוליים.

  6.2     גימור צנרת

  כל הצנרת השחורה המבודדת ושאינה מבודדת תנוקה מבפנים ומבחוץ מלכלוך ומשמן ותצבע לאחר ניקוי במברשת פלדה בשתי שכבות צבע מיניום סינטטי בעובי מינימלי של 50 מיקרון כ"א פרט לשולי הריתוך שיושארו גלויים באורך 10 ס"מ מכל אחד מהקצוות. צנרת שאינה מבודדת יש לצבוע בשתי שכבות נוספות של צבע סינתטי עליון 50 מיקרון כ"א מטיפוס מאושר ע"י המפקח. כל שכבה תצבע בגוון אחר, גוון השכבה העליונה יהיה לפי קביעת המפקח.

  לאחר ההרכבה ולפני ביצוע הבידוד ישויפו מקומות הריתוך ותושלם שכבת הצבע הראשונה במקומות אלה לכל היקף הצינור.

  כל תהליכי הצביעה בבית החרושת ובתוך המבנה יהיו כפופים לאישור מוקדם של המפקח, עבור כל שכבה ושכבה.

  מחיר הגלוון והצביעה כלול במחירי הציוד והאביזרים השוליים.

  1. מכשירי מדידה ומכשירי עזר

  7.1     מכשירי מדידה

  מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של המערכת ואפשרות מלאה לבקרתה ולוויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם. מיקום המכשירים יאפשר קריאה בצורה נוחה מהרצפה. מיקום המכשירים והתקנתם הסופית יהי לפי הוראות המפקח.

  מחיר כל מכשיר מדידה כולל הספקת והרכבת המכשיר המושלם, כיס או אבזר אחר, אטמים וכו'.

  מכשירי המדידה יהיו כמפורט להלן:

  7.1.1    מדי לחץ מים

  מדי לחץ יותקנו בדרך כלל ליד כל משאבה, בכניסה וביציאה מיחידת טיפול אויר וכנדרש בתוכניות ויהיו  דגם תעשייתי ממולא בגליצרין לשיכוך תנודות. כל מדי הלחץ המותקנים מחוץ למבנה יהיו בתוך קופסה מפלב"ם. קוטר לוח השנתות 130 מ"מ. תחומי מד הלחץ בצד היניקה של המשאבות  יהיו 8¸1- אטמ' ובצד הסניקה  וביתר הציוד 0-8 אטמ'. מד לחץ יותקן על צינור פלדה "1/2 בצורת סיפון מכופף ומותאם לצורת ההתקנה.

  בין המנומטר לצינור יורכב שסתום מנומטר תוצרת "שגיב" או שווה ערך מאושר.

  7.1.2     מדי חום

  מדי חום יהיו מטיפוס טבילה בכל מקום שיידרש למדידת טמפרטורת מים בצינורות. הטרמומטרים יהיו מוגנים ומוכנסים בתוך כיסים ממולאים בשמן עם אבקת אלומיניום. לוח השנתות של הטרמומטרים יבחר כך שטמפרטורת העבודה תהיה במרכז השנתות. במקומות הנדרשים יתקין הקבלן רק כיסים להכנסת טרמומטרים כנ"ל. אורך הטרמומטר יהיה לא פחות מ- 200 מ"מלוח השנתות יהיה בצלזיוס.

  במקום שלא ניתן לקרוא את הטמפרטורה יותקן מד חום עם קפילרי.

  הקבלן יספק ויתקין טרמומטרים עגולים בקוטר 10 ס"מ למדידת טמפרטורת אויר ביציאה מכל יחידת מיזוג אויר או מכל אזור של יחידה אזורית. כמו כן יתקין טרמומטר למדידת טמפ' האוויר החוזר של כל יחידה שאינה 100%- אויר צח. הטרמומטרים יותקנו בד"כ על התעלה בצורה נוחה לקריאה ובמקרה הצורך יותקנו במרחק מן התעלה.

  7.2     מכשירי עזר

  כל המכשירים והכלים הדרושים לאיזון מערכת המים, מערכת האוורור ומערכת הפיקוד כולל אלה הדרושים לביצוע בדיקות הציוד במפעלי היצרנים יסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע עבודות אלה. מכשירים אלה הנם רכוש הקבלן ויישארו ברשותו במהלך העבודה.

  1. מסבים

  המסבים יהיו גליליים או כדוריים מהסוג המתכוון מעצמו ויהיו אטומים לחלוטין עם גירוז לכל אורך חייהם. המסבים יחושבו למהירות סבוב גדולה ב- 25% לפחות ממהירות הציוד בו הם מותקנים ויתאימו ל- 100,000 שעות עבודה לפחות.

  1. סימון מערכות צנרת ואביזרים

  הקבלן יספק יתקין על חשבונו שלטים ויסמן את כל הציוד כמפורט להלן:

  9.1     סימון אביזרים

  לכל ברז, שסתום ואביזר פונקציונלי תחובר דיסקטי מפלסטיק סנדביץ בקוטר 5 ס"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שמצוין בתוכניות. הדסקיות תהיינה בצבע כחול בהיר והאותיות בצבע לבן.

  9.2     סימון ציוד

  לכל משאבה, יחידת קירור מים מיכל התפשטות יותקן שלט סנדביץ בגודל 5×10 ס"מ ועליהם יהיה מוטבע מספר הציוד ותפקידו, ונתונים נוספים האופייניים לציוד: טמפ' עבודה, ספיקה, לחץ עבודה. המפקח יאשר את תוכן הלוחיות, צבע הלוחיות יהיה שחור והאותיות בצבע לבן.

  9.3     סימון צינורות

  צינורות מים קרים ייצבעו בלבן. הצינורות הצבועים יסומנו בחצים באורך 25 ס"מ שיורו על כוון הזרימה ובתוך החץ החומר הזורם, אספקה או חזרה. המרווח בין החצים לא יעלה על 5 מטר. הצנרת תצבע בצבעי קוד בהתאם לגוונים ולסטנדרט הצביעה  המקובל או סימון על גבי מעטפת הבידוד באמצעות פסים ברוחב של 40 ס"מ כל 5 מטר. הגוונים יאושרו ע"י המזמין.

   

  15.08           מערכת חשמל 

  מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל, לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות ולמערכת בקרת מבנה (פרק 35). הקבלן יספק וירכיב ויחבר את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד מלוחות החשמל ועד למנועים, המכשירים ואבזרי הפיקוד למיניהם ואינטגרציה מלאה עם קבלן המשנה לבקרה.

  יבוצעו שינויים בלוח הקיים של המשאבות

  15.08.01       התקנה

  האינסטלציה החשמלית תותקן בתוך תעלות פח  בהתאם לאישורו של המפקח ולסידור שאר מערכות החשמל במבנה.  כל תעלות הכבלים יהיו עשויות מפח פלדה מגולוון בעובי 1/2 1 מ"מ. בכל קטע של תעלה יהיו בורג מתאים לחיבור כבל הארקה מנחושת בחתך של 16 מ"מ. בתוך התעלה יהיו התקני תפישה לכבלים כל מטר לפחות.

  15.08.02       מוליכים וכבלים

  המוליכים יהיו בגוונים שונים כנדרש בתקן הישראלי. כל מוליכים יהיו עשויים מנחושת אלקטרוליטית עם בידוד מ- XLPE מהסוג N2XHF  נטולי הלוגן.

  קווי הכוח מהלוחות למנועים יושחלו בתעלת כבלים מפח. יש לקבל אישור על תוואי הכבלים מהמפקח. החיבור הסופי למנוע יהיה מוגן ע"י צינור משוריין גמיש. פרטי הביצוע יוגשו לאישור או שתבוצע דוגמא ויתקבל אישור באתר. כל חיזוקי הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו בציפוי המונע חלודה.

  כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור. הקטע הסופי של החיבור לאביזר יהיה מצינור מתכת שרשורי (מצופה פלסטיק) כולל סופיות אנטיגרון. סוג הכבל יהיה תואם לדרישות יצרן הציוד.

  קווי הפיקוד יבוצעו באמצעות כבלים או מוליכים מבודדים ב- PVC המושחלים בתוך צינורות מריכף ביציקת בטון ובקירות תה"ט או מושחלים בצינורות מרירון שיונחו עה"ט.

  כל כבלי ההזנה הגלויים העוברים על סולמות יסומנו במרחקים קצובים כל 20 מטר, עם תגים פלסטיים לחוצים אשר יחוברו למעטה החיצוני של הכבל. התגים יהיו עם כתובת ברורה הנושאת את מספור הכבל ושם הלוח כמפורט בתוכניות של הלוחות.

  מוליכים אשר חתכם קטן מ- 25 ממ"ר יחוברו ביניהם באמצעות מהדק תותב מבקליט או מחרסינה בגודל תקני. אל קצות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ- 25 ממ"ר יש להלחים נעלי כבל מתאימים אשר יחוברו ע"י בורגי פליז עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על מבודדי חרסינה.

  כל החווט לכניסות וליציאות דיסקרטיות וכן ליציאות אנלוגיות ייעשה באמצעות כבלים N2XY רב גידיים ממוספרים, מוליכים שזורים מנחושת בחתך 1.5 ממ"ר לגיד. אין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של I/O. כל כבל רב גידי יכלול רזרבה בשיעור של 20% לפחות.

  חווט לאותות כניסה אנלוגיים יבוצע בכבלים מפותלים בזוגות ומסוככים בחתך מינימלי של 0.5 ממ"ר. כל מוליכי הסיכוך יחוברו לפס משותף מוארק בלוח הבקרה.

  מוליכים מלוח החשמל ועד לאלמנט הציוד העומד בפני אש, תהא מכבלים עם בידוד עמיד באש המאפשרים לפריטי הציוד לפעול באופן תקין 180 דקות בטמפרטורה של 800 מ"צ. הכבלים יהיו מטיפוס NHXH – FE 180 (20) מסוג  HALOGEN FREE   בהתאם לתקן  VDE 0472 – 0207.

  המפוחים המסווגים כמפוחים להוצאת עשן ומדפי אש יחווטו בכבלים חסיני אש.

  בכל תעלה תהיה רזרבה לכבלים בשיעור של 30% לפחות. במעבר פינות יבוצעו כיפופים מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפוף של הכבלים.

   

  15.08.03       לוחות חשמל

  1. לוח חשמל ראשי

  על גג הבניין קיים לוח חשמל המזין את יחידות הקירור ואת המשאבות. במסגרת העבודה יהיה על הקבלן לבצע שינוי בלוח על מנת לאפשר הזנה מוגדלת ליחידת הקירור הכוללת את משאבות סחרור המים.

  כל שינוי בלוח שיבוצע ע"י הקבלן מחייב שינוי והתאמה לדרישות ת"י 61439. לפני ביצוע הלוח יגיש הקבלן למפקח (נציג המזמין) סכמת חשמל וכן שרטוט של מראה הלוח הקדמי עם מיקום האביזרים על פניו לקבלת אישור.

  על גג הבניין סביב ללוח החשמל ייבנה חדר במידות של 3X3 מטר מפנל מבודד בעובי של 50 מ"מ עם דלת כניסה ומזגן מפוצל לקירור הלוח.

  1. לוחות ביחידות מיזוג אוויר עצמאיות מושלמות

  לוחות חשמל יהיו לפי סעיף 15.03 סעיף קטן 6.

  1. שילוט וספרור

  3.1     שילוט

  על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם. בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סנדוויץ פלסטיים (שחור לבן שחור)  מוברגים. השלטים יורכבו אחרי הצביעה הסופית של הלוח.

  כל לוח יצויד בשלט אשר יציין את מקור ההזנה שלו. נוסח השלט יהיה כדלקמן: לוח זה מוזן מלוח …. מעגל …. .

  כל לוח אשר יוזן מיותר ממקור מתח אחד יצויד בשלט אזהרה אשר יכלול את ציוד הלוח האחר ממנו הנו ניזון. נוסח השלט יהיה כדלקמן: זהירות,  לוח זה מוזן בנוסף מלוח ….  מעגל …. .

  3.2     זיהוי מוליכים בלוחות

  במערכת הפיקוד יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספור יופיע גם בתוכניות הביצוע של הלוחות. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים, הכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. מספור זה האחרון יבוצע באמצעות שלט מסנדוויץ חרוט. המספור של מוליכי מעגלים יהיה לפי מספר המעגל.

  3.3     השילוט והספרור כלול במחיר הלוח.

  15.08.04       משנה תדר

  משנה תדר מיועד להפעלת משאבות ויהיה בדרגת אטימות 65IP. משנה תדר יותקן בתוך לוח חשמל של יחידת הקירור ויהיה חלק אינטגרלי של הלוח ומאוורר היטב.

  משנה תדר יופעל דרך מערכת הבקרה של יחידת הקירור לשמירת לחץ הפרשי על המאייד של היחידה ע"י סיגנל של 4-20 ma או מתח 0-10 וולט.  משנה התדר יכלול בכניסה וביציאה משנקים למניעת הפרעות RF והרמוניות.

   

  15.08.05       מנועים

  כל המנועים יתאימו לפעולה בזרם חילופין תלת פאזי שלוב 400 וולט  TEFCובתדירות של 50 הרץ.  מהירות סיבוב מרבית של המנועים תהיה 1450 סל"ד אלא עם נדרש אחרת  בדפי הציוד ויהיו מתאימים לעבודה עם משנה תדר עד לתדירויות נמוכות של 20 הרץ.

  המנועים יהיו בנצילות 3IE.

   

  15.08.06       השוואת פוטנציאלים

  כל ציוד מיזוג האוויר יחובר לפס השוואת פוטנציאלים של המבנה. בכל התעלות והצינורות תישמר רציפות חשמלית והם יחוברו ביניהם באמצעות מוליכי נחושת. ליד כל חיבור לצינור או תעלה יש להתקין שילוט מ- PVC עם חריטה שתציין את האלמנט אותו הוא מאריק.  מוליכי החיבור מנחושת יהיו מבודדים ובחתך שלא יפחת מ- 10 ממ"ר.

   

  15.08.07   מכשור, רגשים ורכיבים

  המכשור, הרגשים והרכיבים שיוצעו ע"י הקבלן יהיו מתאימים לחיבור ציוד הבקרה מצד אחד ולמתקנים המבוקרים מצד שני. לצורך זה יכלול הציוד את כל ההתקנים הספציפיים ומתאמי החיבור, כגון: "כיסים" לרגשים, מחברים, אטמים ואת כל חומרי העזר הנדרשים, חומרי מילוי לפוקטים, אטמים, פלנז'ים וכו'. כמו כן, נדרש שכל המכשור והרכיבים יהיו מותאמים לדרישות ההתקנה ותנאי עמידות כפי שנדרש בהתאם לסטנדרט של המתקנים המבוקרים (כגון: צנרת מים קרים וכו'). העבודה תכלול את כל החיבורים החשמליים כולל כל חיבורי הארקה, כיול במצב אפס ומצב מקסימלי, בדיקת התאמה בין רמת הסיגנל, מצב המפעיל ושעור פתיחת הברז בתחום של 0-100%.

  הקבלן יגיש פירוט טכני מלא של המכשור לאישור המפקח לפני האספקה וההתקנה. התקנת הציוד כוללת אטמים ומתאמי חיבור כנדרש ע"י יצרן הציוד.

  1. מתג זרימה

  1.1     מיועד להעברת אינדיקציה על זרימת מים.

  1.2     טמפ' עבודה -10 מ"צ עד 60 מ"צ.

  1.3     כולל כל הזיווד המיועד להתקנה בצנרת.

  1. רגש/משדר טמפ' מים (בצנרת)

  2.1     הרגש יכלול תרמיל מתאים להתקנה בצנרת.

  2.2     תחום מדידה למים חמים 0 עד 100 מ"צ, למים קרים -10 עד 60 מ"צ.

  2.3     פירוט נוסף של תחומי המדידה וקוטר הצנרת עבור כל רגש ייעשה בעת ההזמנה.

  2.4     אות יציאה 4-20 מיליאמפר ודיוק נדרש – 0.2 מ"צ.

   

  1. רגש ספיקת מים

  3.1     רגש ספיקה מגנטי מיוחד למדידת ספיקת מים קרים.

  3.2     טמפ' עבודה  OC 7 – ועד  OC 70 .

  3.3     דיוק נדרש 0.5%.

  3.4     אות יציאה 4 ועד 20 מיליאמפר.

  3.5     המכשיר יהיה  מסוג אלקטרומגנטי מתוצרת סימנס.

  1. רגש לחץ מים

  4.1     רגש לחץ מיועד למדידת לחץ מים בקו.

  4.2     טמפ' עבודה OC 7 – ועד  OC 70 .

  4.3     דיוק נדרש 0.5%.

  4.4     אות יציאה 4 ועד 20 מיליאמפר.

  4.5     תחום לחץ עבודה 0 עד 6 אטמ'.

  1. ברז מים קרים דו דרכי או דו דרכי

           קיים ברז פיקוד בין האספקה והחזרה של מים קרים למבנה לשמירת מפל לחץ קבוע בין אספקת המים והמים החוזרים. על הקבלן לבדוק את פעולת תקינות מערכת הפיקוד. הפיקוד הינו דרך הבקר הקיים בלוח החשמל הראשי.

   

   

  15.08.02       תוכנה יישומית למערכת הבקרה

  15.08.02.1    תכנית פעולת מערכת

  1. כללי

  הקבלן ייקח בחשבון שינויים בדרישות הפונקציונליות לבקרים ולמרכז הבקרה. האחריות ליישום התפ"מ הינה על קבלן מיזוג האוויר ולצורך כך קבלן המשנה לבקרה יעבוד תחת קבלן מיזוג האוויר. לפני ביצוע התפ"מ יגיש קבלן מיזוג האוויר לאישור תכנון מפורט לביצוע התוכנה. התכנון הנ"ל, לאחר שיאושר, יהווה הבסיס לביצוע התוכנה. מסירת המערכת מיזוג האוויר מותנה בהפעלה מלאה של מערכת מיזוג האוויר דרך הבקרה.

  1. תנאים ודרישות בסיסיים

  2.1     תנאי בסיסי, גם אם לא יוזכר בהמשך, להפעלה של יחידת קירור  הוא שאין תקלה ביחידת קירור  ושבורר ההפעלה במצב המתאים. כל זאת בנוסף לתנאי התזמון ו/או תנאי ההפעלה אחרים

  2.2     יש לקחת בחשבון השהיות לכל הפעולות, ההנחיות וההתראות (בד"כ עד 15 שניות) גם אם לא צוין במפורש ע"מ למנוע התנדנדות המערכת.

  2.3     במידה ובסדרת הפעולות למימוש משטר עבודה מסוים אין אפשרות להפעיל אלמנט מסוים או שתנאי מסוים לא מתקיים, תופסק כל סדרת ההפעלה.

  2.4     יוגדרו תקלות נצורות, כגון: מפסק זרימה, לחץ גבוה או נמוך וכו'. תקלות אשר נעלמות עם הפסקת המתקן המבוקר.

  1. התנהגות בהפסקות חשמל

  בזמן הפסקת חשמל יופסקו כל יציאות הפיקוד מהבקר. לאחר הפסקת החשמל חוזרות כל היחידות לעבוד בהתאם לתוכניות הבקרה ובאופן מדורג.

  יהיה ביטול של הודעות תקלה הנובעות עקב הפסקת חשמל ותהיה הודעה יחידה על הפסקת חשמל.

  ניתן יהיה להפעיל באילוץ כל ציוד.

   

  1. פיקוד יחידות קירור

  4.1     הפעלה/הפסקה של יחידות קירור

  4.1.1     תנאי בסיסי להפעלת יחידת קירור, שכל הבוררים של המנועים במצב מחשב, בורר כללי למקרר במצב מחשב ואין תקלות.

  4.1.2     הפעלת יחידות קירור  תכלול הפעלה סדרתית ומותנית של כל המערכות, כולל:

  4.4.2.1    הפעלת  משאבת מי סחרור תורנית.

  4.4.2.2    הפעלת יחידת קירור כתלות בפעולת המשאבות ובתקינות זרימת מי מחזור.

  4.2     בחירת יחידות קירור  להפעלה

  4.2.1     בדרישה לקירור תופעל יחידת הקירור הנמצאת בתורנות . כאשר יחידת הקירור התורנית פועלת בעומס מלא וטמפ' המים החוזרים מהצרכנים תהיה גבוהה ב- 1°C +  מהערך הרצוי ותנאי זה יתקיים ברציפות במשך 15 דקות, תופעל יחידת הקירור השנייה

  4.2.2     בדרישה לחימום תופעל היחידה כמשאבת חום הנמצאת בתורנות . כאשר יחידת התורנית פועלת בעומס מלא וטמפ' המים החוזרים מהצרכנים תהיה נמוכה  ב- °C 2 – מהערך הרצוי ותנאי זה יתקיים ברציפות במשך 15 דקות, תופעל היחידה השנייה .

  4.3     הפסקת יחידות קירור

  4.3.1     כאשר פועלות 2 יחידות קירור  ועומס  הקירור היינו 50%  מהערך הנומינלי הנמצא בפעולה וטמפ' המים החוזרים נמוכה ב- °C1  מהערך הרצוי ותנאי זה מתקיים ברציפות במשך 5 דקות רצופות, תופסק יחידת קירור שניה. יחידות קירור תורנית תמשיך לפעול כל זמן שתתקיים דרישה לקירור.

  4.3.2     כאשר פועלות 2 יחידות והספק החימום היינו 50%  מהערך הנומינלי הנמצא בפעולה וטמפ' המים החוזרים גבוה ב- C 2 מהערך הרצוי ותנאי זה מתקיים ברציפות במשך 5 דקות רצופות, תופסק היחידה השנייה. החידה  התורנית תמשיך לפעול כל זמן שתתקיים דרישה לחימום.

  4.3.3     פריקת הדרגות בכל יחידה יתבצע ע"י מערכת הפיקוד האינטגרלית של כל יחידה. הפסקת היחידה התורנית יהיה כאשר לא יתקיימו תנאים לקירור.

  4.4     חימום בחורף

  יחידת קירור אחת תהיה לקירור ולחימום כמשאבת חום ותופעל בחורף לחימום . ההפעלה תהיה ידנית ותתקבל אינדיקציה במרכז הבקרה.

  4.5     פעולת משאבות סחרור מים דרך יחידת הקירור\חימום

  משאבות סחרור מים יופעלו דרך משנה מהירות בלוח של היחידה לשמירת הפרש לחצים על המאייד במשטר קירור ובמשטר חימום.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.11           רשימות נקודות הבקרה

  טבלת נקודות בקרה

  תאור מצב/ערך I/O הערות
  DI DO AI AO PI
  לוח חשמל לח- 1              
  יחידת קירור  י.ק. 1              
  יחידת קירור בפעולה פועל\מופסק 1          
  יחידת קירור בתקלה תקין\תקלה 1          
  רגש טמפ' מים ביציאה C     1      
  רגש טמפ' מים בכניסה C     1      
  מפסק זרימת מים תקין/תקלה 1          
  רגש לחץ הפרשי מטר     1      
  רגש ספיקת  מים gpm     1      
  משאבת מים  מש- 1-1 בפעולה פועל/הפסק 1          
  משאבת מים  מש- 1-1 תקינה תקין/תקלה 1          
  משנה מהירות מש-1-1       1      
  משאבה מש-1-2   2   1     כמו מש-1-1
                 
  יחידת קירור  י.ק. – 2              
  יחידת קירור בפעולה פועל\מופסק 1          
  יחידת קירור בתקלה תקין\תקלה 1          
  רגש טמפ' מים ביציאה C     1      
  רגש טמפ' מים בכניסה C     1      
  מפסק זרימת מים תקין/תקלה 1          
  רגש לחץ הפרשי מטר     1      
  רגש ספיקת  מים gpm     1      
  משאבת מים  מש- 2-1   2   1     כמו מש-1-1

   

  טבלת נקודות בקרה

  תאור מצב/ערך I/O הערות
  DI DO AI AO PI
  משאבת מים  מש- 2-2   2   1     כמו מש-1-1
                 
  רגש לחץ הפרשי אספקה\חזרה מהבניין מטר     1      
  ברז פיקוד לשמירת לחץ הפרשי %     1 1    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

   

   

   

  15.12           רשימות ציוד

   

  15.12.1         רשימות ציוד ליחידת קירור

   

  15.12.2        רשימות ציוד למשאבות

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.12.1        רשימת ציוד ליחידות קירור מים

   

  15.12.1.01    רשימות ציוד ליחידת קירור מים יק–  1

  1. כללי

  סימון:                                              י.ק- 1

  מיקום:                                             על גג המבנה

  תפקיד:                                             קירור\חימום  מים  כמשאבת חום

  סוג היחידה:                                     משאבת חום מקוררת אויר מסוג

  Super low noise מפלס הרעש במרחק

  10 מטר מהיחידה  62 DB)) , מדחסים בתוך

  תאים אקוסטיים.

  כדוגמת תוצרת:                                 TRANE

  תפוקה מינימלית (ט"ק):                     150

  הספק חימום כמשאבת חום (KW):       660

  הספק חשמלי כולל משאבה (KW):       260

  משקל בעבודה (ק"ג):                         7,800

   

  1. מדחס

  סוג:                                                  בורגי

  מס' מדחסים:                                    2 (בשני מעגלי גז)

  גז קירור:                                          A134

  תחום פריקה:                                    משנה מהירות

   

  1. מקרר מים

  סוג:                                                  תרמיל וצינורות

  טמפ' מים בכניסה ( C°):                     11

  טמפ' מים ביציאה ( C°):                    6

  ספיקת המים GPM:                          400

  מפל עומד (kPa):                                35

  מקדם זיהום:                                    0.0005

  חומר צינורות:                                   נחושת דגם L

  סוג צינורות:                                      כוכב

  לחץ בצד המים (בר):                         6

   

  1. מקרר מים במשטר חימום כמשאבת חום

  טמפ' מים בכניסה ( C°):                     39

  טמפ' מים ביציאה ( C°):                    45

  ספיקת המים (GPM):                         400

   

  1. מעבה

  סוג:                                                  מקורר אויר אלומיניום נחושת

  מפוחים:                                           ציריים

  הנע:                                                 ישירה

  טמפ' אויר סביבה ( C°):                     48

  טמפ' עיבוי ( C°):                               58

  קירור יתר ( C°):                                5

  ציפוי :                                              בלייגולד במפעל

   

  1. חשמל ופיקוד

  סוג מתנע:                                         PW

  שמירת לחץ ראש:                              ע"י משנה מהירות מפוחים

  פיקוד:                                             פיקוד להפעלת משאבות דרך משנה מהירות

  לשמירת ספיקת מים קבועה, מיקרופרוססור

  עם קריאת נתוני עבודה כגון:

  דרגות פריקה, טמפרטורת מים בכניסה

  וביציאה, לחץ ראש, לחץ יניקה, טמפרטורת

  שמן, מפסק זרימה, זרם יחידת קירור בעבודה, כל ההגנות.

   

   

   

   

   

   

  15.12.1.02    רשימות ציוד ליחידת קירור מים יק–  2

  1. כללי

  סימון:                                              י.ק- 2

  מיקום:                                             על גג המבנה

  תפקיד:                                             קירור מים

  סוג היחידה:                                     מקוררת אויר מסוג Super low noise

  מפלס    הרעש במרחק  10 מטר מהיחידה

  62 DB)) , מדחסים בתוך תאים אקוסטיים.

  כדוגמת תוצרת:                                 TRANE

  תפוקה מינימלית (ט"ק):                     150

  הספק חשמלי כולל משאבה:               245

  משקל בעבודה (ק"ג):                         6,400

   

  1. מדחס

  סוג:                                                  בורגי

  מס' מדחסים:                                    2 (בשני מעגלי גז)

  גז קירור:                                          A134

  תחום פריקה:                                    משנה מהירות

   

  1. מקרר מים

  סוג:                                                  תרמיל וצינורות

  טמפ' מים בכניסה ( C°):                     11

  טמפ' מים ביציאה ( C°):                    6

  ספיקת המים GPM:                          400

  מפל עומד (kPa):                                35

  מקדם זיהום:                                    0.0005

  חומר צינורות:                                   נחושת דגם L

  סוג צינורות:                                      כוכב

  לחץ בצד המים (בר):                         6

   

  1. מעבה

  סוג:                                                 מקורר אויר אלומיניום נחושת

  מפוחים:                                           ציריים

  הנע:                                                 ישירה

  טמפ' אויר סביבה ( C°):                     48

  טמפ' עיבוי ( C°):                               58

  קירור יתר ( C°):                                5

  ציפוי :                                              בלייגולד במפעל

   

  1. חשמל ופיקוד

  סוג מתנע:                                         PW

  שמירת לחץ ראש:                              ע"י משנה מהירות מפוחים

  פיקוד:                                             פיקוד להפעלת משאבות דרך משנה מהירות

  לשמירת ספיקת מים קבועה, מיקרופרוססור

  עם קריאת נתוני עבודה כגון:

  דרגות פריקה, טמפרטורת מים בכניסה

  וביציאה, לחץ ראש, לחץ יניקה, טמפרטורת

  שמן, מפסק זרימה, זרם יחידת קירור בעבודה, כל ההגנות.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15.12.2     רשימות ציוד למשאבות

  15.12.2.1      רשימות ציוד למשאבות מש –1/1, 1/2, 2/1, 2/2

  1. כללי

  סימון:                                  מש –   1/1, 1/2, 2/1, 2/2

  מיקום:                                 משאבה אינטגרלית בתוך יחידת קירור

  תפקיד:                                 סחרור מים קרים

  סוג המשאבה:                       צנטריפוגלית אנכית

   

  1. משאבה

  ספיקת מים (GPM):              400

  עומד מים משוער (מטר):        25

  ממהירות (סל"ד):                  1450

  נצילות באחוזים:                   75

  טמפ' מים (F):                       20-150

  מאיץ:                                   ברונזה

  בית הלולין:                           ברזל יציקה

   

  1. מנוע

  הספק משוער (קוו"ט):            11

  מהירות (סל"ד):                     1450 + משנה תדר

  טיפוס המנוע:                        סגור לחלוטין

  חיבור חשמלי:                       380/3

   

  הערות:

  הספקי המנועים הנם בהערכה בלבד. על הקבלן להתקין מנוע מתאים לספיקה ומפל הלחץ הכולל.

  על הקבלן להגיש חישוב מדויק של מפל הלחץ הכולל דרך הצנרת, היחידות והאביזרים כמורכב ומסופק על ידו.

   

   

   

  15.14           אופני המדידה של מתקני מיזוג האוויר

  1. כללי

  מערכת מיזוג האוויר תימדד על פי המפרט הכללי פרק 15 סעיף 1500.00 וכפי שיפורט בהמשך.

  כל עבודה תימדד נטו בהתאם לתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת או קבועה במקומה, ללא תוספת עבור פחת, חפיות וכדו' ומחירה כולל את כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים  במפרט  והמשתמעים ממנו במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים אחרים.

  1. מדידת צינורות ואביזרים

  קווי הצינורות ימדדו נטו לאורך צירם בהורדת מכונות ואביזרים. לא תשולם תוספת עבור הפסדי חיתוך וכו'. במחיר הצנרת יכללו כל אמצעי הקביעה הדרושים, קונסטרוקצית פלדה מגולוונת, קפיצים למתלים וכו'.

  בצנרת עד לקוטר "21/2 לא תשולם תוספת עבור אביזרים המורכבים כגון: קשתות, זוויות, רקורדים, פקקים, הסתעפויות, מעברים.

  הסתעפות צינור (T) וקשת לצינור אשר קוטרם עולה על "21/2 ימדדו בנפרד וכמפורט להלן:

  2.1     הסתעפות צינור בעלות קטרים שונים, המבוצעת ע"י גזור הצינור הראשי וריתוך אליו, תימדד לפי הקוטר הקטן.

  2.2     הסתעפות צינור בעלת קטרים שונים, המסופקת כאביזר נפרד, שהוא מוצר מוגמר של מפעל לייצור אביזרי צנרת, תימדד לפי הקוטר הגדול.

  2.3     במקרה שההסתעפות מבוצעת על ידי אביזר סטנדרטי כגון רוכב או נעל (קשת חתוכה לכוון הזרימה), יימדד האביזר כקשת בקוטר הצינור המסתעף (הקוטר הקטן).

  אביזר מעבר בצנרת לא יימדד בנפרד, אלא כחלק מאורך הצינור בקוטר הגדול.

  עבור אוגנים ישולם בנפרד במידה והם אינם אוגנים נגדיים לאביזרים.

  מדידת שסתומים, מגופים, מסננים, מונה מים , שומר לחץ וכל המפורט בכתב הכמויות תהיה בנפרד, בציון הסוג והקוטר ולפי יחידות.

  שוקת לאיסוף מים של משחררי אויר תימדד כיחידה אחת. במחיר השוקת יכללו כלל אביזרי הקביעה, הספחים והחיבור לניקוז. קוטר השוקת יהיה ללא פחות מ- "6 ואורכה יהיה כנדרש.

  כל החיבורים של צנרת חדשה לישנה  (אם קיים) ייכלל במחיר הצנרת.

  כל צינורות הניקוז יהיו מגולוונים דרג ב'. הספחים לא ימדדו בנפרד ויכללו במחיר מטר צינור.

  1. מדידת בידוד צינורות ואביזרים

  הבידוד לכל סוגיו יימדד בנפרד שהוא מבודד ומחירו כולל את הגמר (הגנה). הבידוד יסווג בהתאם לסוג החומר ועובי השכבה, וכן בציון קוטר הצינור המבודד. בידוד תרמי לצנרת יימדד במטרים אורך בציר הצינור המבודד. קוטר הבידוד הנו  קוטר הנומינלי של הצינור.

  המדידה תעשה ע"י מדידת הבידוד של הצינורות יחד עם בידוד הספחים בכל קוטר שהוא. דהיינו, מחיר אחד לבידוד הצנרת ולבידוד הספחים .מדידת בידוד הצנרת לפי מדידת אורך הצנרת ולא תשולם כל תוספת בעד בידוד הקשתות, הסתעפויות וכו'.

  בידוד השסתומים, מסננים, אל חוזרים כלול ביחידות האביזר המבודד אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.

   

   

  1. מערכות ויחידות שלמות

  כאשר המדידה נעשית לפי יחידות שלמות או מערכות שלמות (קומפלקט) כגון: יחידות קירור מים, משאבות, אביזרים שונים וכד' או מערכות וויסות אוטומטי מערכות פיקוד וחשמל וכד', יהיה המחיר כולל את ערך כל היחידה או המערכת כשהיא מותקנת, מחוברת לצינורות, ליסודות, או לחלקים אחרים הקשורים אליה, ומחוברת להזנת חשמל. מחיר היחידה יכלול את כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הדרושים להפעלת המערכת כשהיא מורכבת במקום ומוכנה לשימוש והפעלה. הכול בהתאם להוראות ולתיאורים בסעיפים המתאימים של המפרט, התוכניות ורשימות הציוד המצורפות, פרט לאותם פריטים, שצוין בפירוש בכתב הכמויות שהם נמדדים לחוד ושעבורם יקבל הקבלן תשלום נפרד.

  1. יחידת קירור מים

  בנוסף לאמור לעיל בסעיף 4 מחיר יחידת הקירור כוללת את היחידה עצמה ומשאבות אינטגרליות כמתואר במפרט, בלמי רעידות קפיציים מתוצרת MASON או שו"ע, חיבורי צנרת גמישים לרבות מפסק זרימה ומגן קפיאה.

  1. בלמי רעידות

  בלמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.

  1. אופני מדידה לוחות חשמל / פיקוד ועבודות חשמל

  7.1     שינויים בלוח החשמל הראשי

  במחיר השינויים בלוח כלול בקר, מפסקים, חווט, מערכת פיקוד להפעלת יחידות הקירור וכל הנדרש וכל הנדרש לפעולה מושלמת של המערכת.

  8.2     אינסטלציה חשמלית וחיווט כוללת את כל החיבורים והחווטים בין הלוח לציוד הקשור איתו, בין הלוח והציוד הקשור איתו לבין כל אביזרי החשמל והפיקוד הקשורים עמם וכן את המובילים, חווט כבלים, תעלות כבלים, סולמות כבלים, צינורות מרירון, מפסקים וכד', ימדדו בסעיף אחד כולל (קומפלט) לכל המתקן.

  8.3     מנועים חשמליים יכללו במחיר הציוד אותו הם מפעילים.

  8.4     תוכנה יישומית במרכז הבקרה

  המחיר יכלול את כל התוכנה היישומית במחשב מרכז הבקרה לרבות קשירת נקודת הבקרה למרכז הבקרה, התראות ודוחות היסטוריים .

  הקבלן ייקח בחשבון עדכון תאור התוכנה לפני ביצוע, תוספת בכמות נקודות הבקרה עד 20% וכמובן שינויים עד כ- 50% בהיקף התוכנה תוך כדי ביצוע והרצה. כאמור לא תחול תוספת כספית עקב כך.

  8.5     תוכנה בבקרים

  מחיר  בקר בלוח  יכלול את כל התוכנה היישומית בבקרים. לא תשולם תוספת בגין תוכנה יישומית אלא אם מופיע בנפרד בכתב הכמויות.

  1. הפעלה, הרצה וויסות

  הרצה, הפעלה וויסות  של כל מערכת מיזוג האוויר תחשב ככלולה במחירי היחידה ולא תימדד בנפרד.

   

   

   

   

  כתב  הכמויות

   

   

  המזמין רשאי לבצע חלק מהסעיפים בלבד המופיעים בכתב הכמויות. מחיר הסעיפים הנותרים יישאר ללא שינוי בהתאם למחירי היחידה שיבוצעו  הלכה למעשה.