מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 2/2024 בדבר – שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת, מועד אחרון להגשת הבקשה 30.7.24 בשעה 13:30

פרטי מכרז

עיריית אילת (להלן:"הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים לשירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

להלן מסמכי מכרז 2-2024 שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות – לעיון

 • מכרז פומבי מס' 2/2024

   

  בדבר – שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת

   

  עיריית אילת (להלן:"הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים לשירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

   

  1. כ ל ל י

   

  1.1         השרות המתבקש במכרז זה הינו הסעות (איסוף ופיזור) בוגרים בעלי מוגבלויות אל מרכז התעסוקה השיקומי הנמצא ברחוב חטיבת גולני 44 באילת,  ופעוטות עד גיל 3 שנים בעלי מוגבלות כנ"ל אל מעון יום שיקומי צעד קדימה ניצן הנמצא בסמטת עופרים 9 באילת על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן ובכל יתר מסמכי המכרז.

   

  1.2         ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים ובמוניות בלבד (להלן:  "כלי הרכב"). בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).

   

  1.3          כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   

  1.3.1   גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו משנת יצור 2014 ואילך.

   

  1.3.2     כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן-תקנות התעבורה), מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ותרמיל עזרה ראשונה.

   

  1.3.3     כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני              להסעת נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה.

   

  1.4         עם קביעת הזוכה במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה חוזה על פי הנוסח הרצ"ב שהינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה").

   

  1.5         ההסעות יבוצעו על ידי נהגים קבועים שיאושרו ויתודרכו מראש על ידי נציג העירייה. החלפת נהג רק באישור המנהל. הנהגים יהיו אזרחי מדינת ישראל, דוברי השפה העברית, מיומנים ומנוסים וכשירים לנהיגת רכב הסעות. אישור העסקת נהג לביצוע ההסעות ינתן רק לאחר שהמציא אישור מאת משטרת ישראל על היעדר הרשעות בעבירות מין !

   

  1.6         מובהר בזה כי הסעות בוגרים בעלי מוגבלויות אל וממרכז התעסוקה יינתנו לזכאים בהתאם להוראת תע"ס 14.8 סעיף 3.5.3 ב'. ליווי להסעה יינתן לזכאים על פי הוראה זו סעיף 3.6, באחריות העירייה.

   

  1.7         מובהר בזה כי הסעות לפעוטות אל וממעון צעד קדימה ניצן יינתנו כולל ליווי לפעוטות זכאי החוק בהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד מס' 47 מאפריל 2013 בנושא "נוהל מעודכן להסעת פעוטות למעונות יום שיקומיים", באחריות העירייה.

   

  1.8         מושבי הבטיחות להסעת פעוטות יסופקו על ידי הקבלן, על חשבונו ובאחריותו.

   

  1.9         למען הסר ספק יובהר כי בשום מקרה לא תותר הסעת בוגרים עם פעוטות והשירות ינתן ברכבים נפרדים ומותאמים למתן השירות כמפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו.

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

   

  רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:

   

  • הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. יש לצרף רשיון בר-תוקף.
   • תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רשיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.
   • על פי התיקון לתקנה 510 (ב)(2) לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז בהתאם לתיקון, דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקויימו 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה.

  על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 510 (ב)(2):

   

  "(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

   

  ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);

  למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

  תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

  המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;

  בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם."

   

  • בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה.

   

  יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

   

  • בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, ככל שיש חובת רישוי עסק על-פי דין.
  • בבעלותם או שבמשרדם רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.

  על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על-ידי הזכיין.

   

  • הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, בנספח ג' לחוזה, וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.
  • למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות המפעילה פחות מ- 20 מוניות, ואפילו במקרה של מונית בודדת אשר בעליה ניגש למכרז. במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו.

  חתימת המציע __________________

  2.5          נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:

   

  א. הנהג בעל אזרחות ישראלית.

  ב. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

  ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.

  ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות                                    מסויימים התשס"א – 2001.

  ה.בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה  4(ה) תשנ"א – 1995, נהג המסיע                                  קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה                              לדרגות 5 , 6 , 7 ו- 11  לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת                                 קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

   

  2.6          צרוף ערבות בנקאית אוטונומית מקור, שהוצאה על ידי בנק בישראל , בנוסח ובסכום המפורט בנספח ה'. הרשות תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות המפורטת בנספח ה'.

   

  2.7           יש לצרף להצעה אישור משטרת ישראל על העדר הרשעות בעברות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו. על פי החוק האמור "מוסד" מוגדר גם כעסק שבין עיסוקיו יש הסעת קטינים.

   

  2.8          יש לצרף עותק רישיון בר תוקף, על שם המשתתף, לשמש כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.

   

   

  אי צרוף המסמכים האמורים לעיל יהווה אי עמידה בתנאי סף

   

  1. ההצעה

   

   

  3.1                   את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם לקבוע במסמכי המכרז על נספחיו.

  3.2                   ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז המקוריים שנמסרו למציע במעמד רכישתם.

  3.3                   המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך כל תקופת ההתקשרות.

  3.4                   למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיצויינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו אך ורק בעבור מתן שירותי הסעות ולא בעבור כל מתן שירות אחר.

   

  1. מסמכים ואישורים

   

  בנוסף על האמור בסעיף 2 שלעיל, על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים:

   

  4.1          אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.

   

  4.2           אישור תקף על ניכוי מס במקור.

   

  4.3          היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד                           שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

   

  4.4           אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

   

  4.5          רישיון עסק תקף על שם מגיש ההצעה.

   

  חתימת המציע __________________

  1. שונות

   

  • כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.

   

  • בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת עמידתו בדרישות המכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

  העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע.

   

  העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז.

   

  • במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

   

  • על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  • העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.

   

  • תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. הבהרות

   

  6.1        שאלות הבהרה מודפסות בכתב, ניתן לשלוח אל מחלקת מכרזים של עיריית אילת בדוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 07/07/2024, השאלות ותשובות העירייה ישלחו אל כל המשתתפים.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא/סעיף פרוט ההבהרה
         

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

   

   

  1. הגשת ההצעה

   

  הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להגיש על מסמכי המכרז שימסרו בעת רכישתם, יופקדו במסירה ידנית, בתיבת המכרזים של עיריית אילת, במשרד מחלקת מכרזים בבית התמר קומה ב' וזאת לא יאוחר מיום ג' 30/07/2024 שעה 13:30.

   

  משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת הנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

   

  פתיחת תיבת ההצעות וישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות קבועים ליום ג' 30/07/2024 בשעה 13:30. כל מי שמעוניין להיות נוכח – מוזמן.

   

  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף.

   

  משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז חייב לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 1,000 ₪.

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי המכרז על נספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לכל האמור לעיל.

   

   

   

 • ח ו ז ה

   

   

  שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ___ שנת 2024

   

   

   

  – ב י ן –

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  סמטת פתן 1 ת"ד 14

  אילת

  (להלן: "הרשות המקומית")

                                                                                                                    מצד אחד;

   

   

   

  – ל ב י ן –

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "הקבלן")

   

  מצד שני;

   

   

   

  הואיל            והקבלן הנו הזוכה במכרז פומבי מס' 2/2024 למתן שירותי הסעות לאנשים בעלי מוגבלויות למרכז תעסוקה שיקומי והסעת בוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות אל מעון טיפולי ניצן (להלן:"המכרז");

   

  והואיל          וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן שירותי הסעות נכים ומוגבלים למרכז תעסוקה שיקומי ברחוב חטיבת גולני מס' 44 באילת והסעת פעוטות אל מעון ניצן הנמצא בסמטת עופרים 9 באילת או כל מקום אחר בו ימוקמו בתחום שיפוט העיר אילת והכל בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה על נספחיו (להלן:"השירותים").

   

  והואיל          והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית את השירותים.

   

   

   

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

   

   

   

   

   

  פרק 1 – כללי

   

  1.1        דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

   

  1.2        בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן

   

  "הרשות"           עיריית אילת.

  "הקבלן"            הקבלן לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו, ומורשיו המוסמכים.

  "המכרז" –          המכרז שהתפרסם על ידי הרשות למתן שירותי הסעה לנכים ומוגבלים, והסעת פעוטות מכרז פומבי מס' 2/2024.

  "המדד" –          מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

  "המנהל" –         מי שיקבע על ידי הרשות,  מעת לעת, לשמש נציגה לענין  חוזה זה.

   

  1.3      הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה :

   

  נספח א'             מפרט הסעות ומחירים – הצעת הקבלן.

  נספח ב'             הצהרת המשתתף.

  נספח ג'             פרטי קצין בטיחות בתעבורה.

  נספח ד'             אישור על קיום ביטוחים.

  נספח ה'             נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

  נספח ו'               מסמכים ותשלומים.

  נספח ז'              פרטי ספק.

  נספח ח'             הצהרת העדר תביעות.

  נספח ט'             הצהרה על העדר קרבה משפחתית.

  נספח י'              הנחיות ביטחון ובטיחות.

  נספח יא'           אי תאום הצעות במכרז.

  נספח יב'            התחייבות לשמירת סודיות.

  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".

   

  1.4      הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

   

  1.5    הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי  הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

   

  1.6      הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

   

  1.7      הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

   

  1.8      הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת הרשות המקומית, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

   

  1.9      הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות בנספח י'. הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה.

   

  1.10      הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג-1983- הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים.

   

  חתימת המציע __________________

   

  פרק 2 – שירותי הסעה

   

  2.1      הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח א' לחוזה ולקבוצות הנוסעים כמפורט בכתב הכמויות ותוך הפרדה מוחלטת בין הקבוצות השונות ומסלולי ההסעה השונים.

   

  2.2      הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:

   

  א. הנהג בעל אזרחות ישראלית.

  ב. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

  ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.

  ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות                                    מסויימים התשס"א – 2001.

  ה.בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה  4(ה) תשנ"א – 1995, נהג המסיע                                  קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה                              לדרגות 5 , 6 , 7 ו- 11  לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת                                 קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

   

  2.3     הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי הרשות המקומית, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות בהסעה,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים ברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש למוסעים בזמן הנסיעה וכדומה.

   

  2.3.1     הקבלן מתחייב לדווח לרשות המקומית על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בשכחת ילד ברכב או בהתנהגות הילדים והנוסעים מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים ולשתף פעולה באופן מלא עם כל גורם שידרש לצורך טיפול מידי בארועים חריגים אלה.

   

  2.4      הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.

   

  2.5      הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל  רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

   

  2.6      הקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור מראש ובכתב של הרשות, בכלי רכב השונים מהמפורט במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.

   

  2.7      הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  2.8     הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת. כמו-כן, הקבלן הזוכה מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות לפעוטות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, לכשייקבע סופית התקן ע"י מכון התקנים, באישור משרד התחבורה, ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על הימצאות הולכי רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.

   

  2.9      הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על-ידי הרשות או הנוסעים.

   

  2.10    הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המשמשים להסעות יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעות.

   

  2.11    הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעות, לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת נכים.

   

  2.12    הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים זעירים ציבוריים ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו שנת ייצור 2014 ואילך.

   

  2.13    הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני לרכב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת לעת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי.

   

  2.14    הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א-1961 אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ג' לחוזה. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.

   

  הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש ובכתב עם הרשות,  והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

   

  2.15      הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם           להעלאת נוסעים לכלי  הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל           נסיעה לודא ירידת כל הנוסעים מהרכב.

   

  2.16   הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך   את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.      למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה ברכב ההסעות.

   

  2.17    המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

   

  2.18    הקבלן מתחייב שלא יוסעו בכלי הרכב נוסעים נוספים שאינם שייכים למוסדות הרשומים בזמן ביצוע ההסעות.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  פרק 3 – שינויים

   

  3.1      הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 24 שעות מראש.

   

  ניתנה על ידי הרשות  הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

   

  3.2      הרשות  רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן,  על שינויים במתן שירותי ההסעות כדלקמן:

   

  – שינויים במסלולי הנסיעה (גם מבחינת אורכם).

  – ביטול נקודות איסוף או הורדה.

  – תוספת נקודות איסוף או הורדה.

  – שינוי נקודות איסוף או הורדה.

  – שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.

  – לדרוש הוספה או להורות על הפחתה במספר ההסעות, חיוב או זיכוי בהתאמה.

  ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש.

   

   

  פרק 4 – איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

   

  4.1      הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות,  מראש ובכתב.

   

  4.2      היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת 25% או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 4.1 לעיל.

   

  4.3      הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

   

  בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 1 ו – 2 לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

   

  פרק 5 אחריות וביטוח

   

  5.1       הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה והוא פוטר את הרשות המקומית, את מרכז התעסוקה השיקומי, את מעון יום שיקומי צעד קדימה ניצן, את הבאים מטעמם של כל הנ"ל ואת הנוסעים מכל אחריות לכל נזק כאמור. הפטור כאמור לעיל, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

   

  5.2        הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות המקומית ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.

  הקבלן יפצה את הרשות המקומית ו/או את הניזוק(ים), לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו(ה), להם(ן). הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות המקומית, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

  5.3      הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1968, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע הרשות המקומית על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות המקומית או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

   

  5.4      הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות המקומית על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 5.1 ו-5.2 לעיל לכל אדם כולל לרשות המקומית ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

   

  5.5       מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על
  חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ד' – אישור קיום ביטוחים – המצורף להסכם זה והמהווה
  חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור הביטוח").

  בנוסף לאמור באישור הביטוח ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן כי במשך כל תקופת
  עבודתו לפי הסכם זה, יהיו בידיו פוליסות ביטוח כאמור להלן:

   

  א. ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים בקשר עם השירותים.

  • ביטוח צד שלישי רכוש רכב בגבולות אחריות בסך 800,000 ₪ לכל כלי רכב המשמש בקשר עם השירותים לארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
  • הכיסוי לפי הפוליסות לביטוח אחריות מעבידים ולביטוח אחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהנוסח פוליסות "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל המבטח.
  • בפוליסת הביטוח של הקבלן יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין עובדיו, מנהליו וכל הנוסעים. הויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
  • אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:

   

  5.6      הקבלן ימציא  לרשות המקומית תוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו או 5 ימי עבודה טרם תחילת עבודתו (המוקדם מבין המועדים) את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הקבלן יחזור ויפקיד את אישור הביטוח לפחות 7 ימי עבודה טרם פקיעת תוקפו כשהוא חתום כאמור כך שיהיה בידי הרשות המקומית אישורי ביטוח חתומים ותקפים באופן רצוף במשך כל תקופת פעילותו של הקבלן עבור הרשות המקומית.

  5.7      אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 5.6 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

  5.8      הרשות המקומית רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף 5.6 לעיל והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות המקומית ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של הרשות המקומית להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על הרשות המקומית או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

  5.9      הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  5.10    ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הרשות המקומית וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי הרשות המקומית. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי הרשות המקומית, 30 יום מראש.

  חתימת המציע __________________

  5.11     הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את הרשות המקומית מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

  5.12   הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי הרשות המקומית ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

  5.13    למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בסעיפי אישור הביטוח, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

  5.14   אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן המפורטים באישור הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הקבלן כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות המקומית (לעניין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לשפות את הרשות המקומית ומי מטעמה (לעניין ביטוחי חבויות) היה ויתבעו בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.

  פרק 6 – יחסי הצדדים

   

  6.1      בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המקומית לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות המקומית כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

   

  6.2      עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

   

  פרק 7 – תשלומים וערבות

   

  7.1      תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם להצעתו.

   

  למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי  המסלולים המפורטים ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

   

  7.2      הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר הנוסעים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות.

   

  7.3     בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות חשבון מפורט בגין שירותי ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

   

  המנהל יבדוק את החשבון תוך 7 ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן, אם יוטלו, בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 9.4 לחוזה.

   

  הרשות תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל תוך 45 יום ממועד אישור המנהל על החשבון.

   

  7.4       כל הסכומים במכרז/הסכם זה כוללים מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.

   

   

  חתימת המציע __________________

  7.5      טרם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית אוטונומית מקור לפי הנוסח הרצ"ב כנספח ה' לחוזה , בסכום ובנוסח המפורט בנספח, וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 13 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת הרשות, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  על פי חוזה זה.

   

  7.6  המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן  פיצויים על הפרת החוזה.

   

  7.7 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה על נספחיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי הנושאים הבאים:

   

  א)  כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

   

  ב)  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, הרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

   

  בכל מקרה, כאמור, תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

   

   

  פרק 8 – תקופת החוזה וסיומו

   

  8.1        מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנה אחת מיום חתימתו.

   

  8.2        לרשות  תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של חוזה זה בשלוש תקופות של 12 חודשים כל אחת.

   

  8.3        על אף האמור בס"ק 8.1 ו- 8.2 לעיל תהא הרשות  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של 30 יום לקבלן לרבות בעת הגשת כתב אישום. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.

   

   

  פרק 9 – הפרות, ביטול מכרז ופיצויים

   

  9.1        הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 1.12 ,1.13, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 2.15, 2.16, 2.18, 4.1, 4.3, 5.5 ו- 5.6 הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 10% מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

   

  9.2      הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף 9.1 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

   

  9.3      תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

   

  9.4      מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא הרשות המזמינה זכאית לקנוס את הקבלן כמפורט להלן ולקזז קנסות אלה מהחשבונות השוטפים:

   

  חתימת המציע __________________

   

  נושא ההפרה פיצוי מוסכם
  איחור של מעל 15 דקות ועד 30 דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף הראשונה 400 ₪
  איחור של מעל 30 ועד 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה 700 ₪
  איחור של מעל 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה א 1,000 ₪
  רכב הסעה מלוכלך לפי קביעת המנהל 500 ₪
  מזגן לא תקין / לא עובד מעל 2 יממות 500 ₪
  מזגן לא תקין / לא עובד מעל 3 יממות 750 ₪
  התנהגות לא נאותה של הנהג לפי קביעת המנהל 500 ₪
  רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ- 10 שנים 500 ₪ לכל יום עבודה
  אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן 500 ₪
  שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה 1,000 ₪ לכל יום ולכל רכב
  רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה 1,000 ₪ לכל הסעה
  איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה 1,000 ₪
  אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הנוסעים 5,000 ₪

   

   

  9.5      הרשות המקומית זכאית לנסות את הקנסות הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   

  9.6      ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה על נספחיו.

   

  9.7      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית, תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא הרשות זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

   

  9.8      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

   

   

  9.8.1     הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,              כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום             ממועד ביצועם.

   

  9.8.2     הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על-פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999.

   

  9.8.3     הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

   

  9.8.4     הוכח להנחת דעתה של הרשות  כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

   

  9.8.5     הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

   

  חתימת המציע __________________

  9.8.6     הוגש כנגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו כתב אישום בין בנושא נשוא המכרז ובין בנושאים אחרים.

   

  9.9        השתמשה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף 9.7 לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות הרשות  כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.

   

  9.10      איחור בתשלום של עד 7 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהרשות.  איחרה הרשות  בביצוע תשלום מעבר לתקופה של 7 יום האמורים, יהא  הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

   

  פרק 10- הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  1. לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  10.1.     ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  10.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  10.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  10.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  פרק 11 – שונות

   

  11.1     גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.

   

  11.2      תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, הינו בכפוף למסגרת תקציבית תקפה ומאושרת על פי כל דין. ברור וידוע לי כי העירייה רשאית לדרוש ממני רכבי הסעה נוספים במחיר הצעתי ובתנאי החוזה.

   

  11.3      הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

   

  11.4    ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.

   

  חתימת המציע __________________

   

  11.5    תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

   

  11.6    כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני הצדדים.

   

  11.7    כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .

   

  11.8    הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל ואם נמסרה במסירה ידנית או נשלחה באמצעות מכשיר הפקס או בדואר אלקטרוני, תחשב כנתקבלה באותו יום בכפוף לאישור שעת הקבלה ושם מקבלה (בנוסף על האישורים האלקטרונים).

   

  11.9   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתגלע בין הצדדים בכל הקשור להסכם זה, תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

   

   

   

   

  ______________________

  הקבלן

   

   

  אני הח"מ  ___________  עו"ד / רו"ח של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני ה"ה ___________________המשמשים כמנהלי _____________________(להלן: "הקבלן") וחתמו בפני על חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

  ________

  עו"ד/רו"ח

   

   

   

   

   

  __________________               __________________

  חותמת הרשות המקומית                      הרשות המקומית

   

   

  אני הח"מ מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________, ת.ז. _________ ו- ____________, ת.ז. _________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך – דין

   

 • מכרז פומבי מס' 2/2024

   

  בדבר – שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת

  נספח א'

   

  כתב כמויות – מחירים לפני הנחה

   

  סך הכל ב ₪ וכולל מע"מ

   

  מחיר יחידה

  (הסעה הלוך וחזור)

  כמות מוערכת

  (ימים בשנה)

  יח' מידה תיאור העבודה מס' סידורי
   

   

  95,040

   

   

  432

   

   

  220

   

   

  ימים

   

   

   

   

  איסוף של עד 18 נוסעים בוגרים בעלי מוגבלות פיסית או שכלית, מנקודות איסוף שונות בתחום שיפוט העיר אילת, החל מהשעה 07:00 אל מרכז התעסוקה השיקומי שברחוב חטיבת גולני 44 ופיזור עד 18 נקודות שונות החל מהשעה 15:00 בימים א' עד ה' ברכב הסעות רגיל 1
   

  211,200

   

  960

   

  220

   

  ימים

  כפי המפורט בסעיף מספר 1, עד 9 נוסעים בוגרים ברכב מותאם להסעת נכים על פי מפרט אגף הרכב, אל מרכז התעסוקה השיקומי ובחזרה ממנו

   

  2
   

   

   

   

  224,640

   

   

   

   

  864

   

   

   

   

  260

   

   

   

   

  ימים

  הסעה של עד 8 פעוטות בעלי מוגבלויות בגילאי 6 חודשים עד -3 שנים וסייעת מלווה ברכב אחד, איסוף מנקודות איסוף שונות בתחום שיפוט העיר אילת, החל מהשעה 07:00 אל מעון יום שיקומי ניצן שבסמטת עופרים 9  ופיזור עד למקומות פיזור שונים החל מהשעה 15:30 בימים א' עד ה' וביום ו' פיזור בשעה 12:30. הרכב צריך לכלול מושבי בטיחות להם נדרש הקבלן לדאוג. באם יגדל מספר הפעוטות על הקבלן המבצע להוסיף הסעות נוספות עבור כל 8 פעוטות. 3

   

          ככל שיידרש, הספק יפעיל מספר הסעות במקביל במספר כלי רכב הדרושים שיוזמנו על ידי המנהל ובמחיר הצעתו.  
   

  530,880

     

  סך הכל

   

   

   

   

   

  סך הכל במילים: חמש מאות ושלושים אלף ושמונה מאות ושמונים ₪ כולל מע"מ

   

   

  כמות ימי ההסעות שנרשמה לעיל הינה עפ"י הערכה בלבד . בכל מקרה ישולם לקבלן רק בעבור ביצוע הסעות בפועל במועדים ובכמויות שהוזמנו ואושרו ע"י נציג העירייה מראש ובכתב.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע:___________________                            תאריך:________________

   

   

   

 •  

  מכרז פומבי מס' 2/2024

   

  בדבר – שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת

   

  הצעת הקבלן

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל מחירי כתב הכמויות הינו %________.

   

   

  ובמילים: _____________________________________ אחוז הנחה.

   

   

   

  • הנחה משמעותה הפחתה ממחירי כתב הכמויות.

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _____________________    תאריך: _______________

   

   

   

 •         נספח ב'

   

  מתן שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת

   

  הצהרת המשתתף

   

  אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  אני מצהיר בזה כי קיבלתי והבנתי את כל האמור במסמכי המכרז בהתאם לכך הגשתי את הצעתי. אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על נספחיו ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

   

  אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז על נספחיו, וכי אני מקבל על עצמי לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז על נספחיו.

   

  הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

   

  הצעתי אינה מותנית בדרך כלשהי, כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי, ואנו מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי יש לבצעו.

   

  ברור וידוע לי כי במסגרת ההסעות לא אסיע בוגרים יחד עם פעוטות ואקפיד הקפדה יתרה לבצע כל הסעה של קבוצות הנוסעים נשוא מכרז זה, כמפורט בכתב הכמויות, בהפרדה מוחלטת.

   

  להבטחת קיום הצעתי מצורפת בזה ערבות בנקאית בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

   

  היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 7 ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה, אמציא אישור על קיום ביטוח כנדרש ואפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז.

   

  היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויות כאמור בהסכם על נספחיו, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי בקשר עם השתתפותי במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

   

  אני מצהיר כי הצעתי הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

   

  ברור וידוע לי כי העירייה רשאית לדרוש ממני רכבי הסעה נוספים במחיר הצעתי ובתנאי החוזה.

   

   

  שם המשתתף:  ______________________________

   

  כתובת:  ___________________________________

   

  טלפון:  ___________________________________

   

  איש הקשר:  _______________________________

   

  כתובת דוא"ל: _______________________________

   

   

  חתימה וחותמת: ____________________________

   

  תאריך:  __________________________________

   

   

 • פרטים אישיים של קצין בטיחות

   

   

   

   

   

  הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לסעיף 2.15 לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:

   

   

  שם: ______________________________ מס' ת.ז: ____________________

   

  כתובת: ______________________________________  מיקוד _____________

   

  מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:  _____________

   

  * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  שם החברה: _________________________    חתימה וחותמת החברה:  ______________________

   

   

   

   

   

   

  שם קצין הבטיחות: ____________________ חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________

   

   

   

   

   

   

   

 • אישור על קיום ביטוחים

  לחתימת המציע עם ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר:   שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

   
  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

   
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  למקרה לתקופה מטבע
  רכוש   ביט         309

  313

  314

  316

  328

  צד ג'   ביט     2,000,000 2,000,000 302 

  304

  307

  309 

  315

  321

  322 

  328 

  329

  אחריות מעבידים   ביט     6,000,000 20,000,000 309 

  319

  328 

  אחריות מקצועית   ביט         301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 ( 12 חודשים)

  חבות מוצר   ביט         302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  025 הסעת נוסעים
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

 •  

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 2/2024 בדבר   שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 50,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/10/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר הודעת זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 2/2024 בדבר   שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות.

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

 • א.  כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים כמפורט:

   

  1. באם מצורפות תוכניות יש לחתום עליהן.

   

  1. בכל עמוד בראשי תיבות ואם חברה בע"מ בנוסף חותמת החברה.

   

  1. ע"ג המפרט הכללי ובסוף המפרט המיוחד במקום שמצוין.

   

  1. בדף האחרון של כתב הכמויות כולל כל הפרטים הנדרשים.

   

  1. בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.   ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בסכום הנקוב במסמכי המכרז למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.  נזיקין ובטוח

   

  בטרם חתימת ההסכם המצ"ב יגיש הקבלן אישור בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום של העמ' הראשון של ההסכם וכן את העמ' בו מופיע סעיף התמורה וכן חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

 • פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק __________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף _________  שם/החברה/הספק/הפירמה_________________________

   

  מס'/החשבון___________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

 • הצהרת העדר תביעות

  (לחתימה רק בסיום החוזה)

   

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. _____________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

 • בטיחות, ביטחון ושעת חירום

   

  ביטחון

   

  הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה

   

  1. הנחיות ביטחון בהסעות

   

  2.1     כללי

  2.1.1  ההנחיות בנושא אבטחת הסעות הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

  2.1.2  נוסף למובא בהמשך גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת.

  2.1.3  הנהג המסיע יהיה בעל אזרחות ישראלית.

   

  ג.     אבטחת האוטובוס בחנייה

  1)    בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים.

  2)    אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.

  3)    אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבי ההסעות בכל עת.

  2.2.3  קשר

  א.    כל רכב המסיע נוסעים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.

   

  3.2.4  רכז התחבורה ברשות המקומית

  א.    רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של המוסעים ויוודא  שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.

  ב.    רכז התחבורה ידאג שהורדת המוסעים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד היעד או בצד שבו נמצא ביתו של המוסע.

  ג.     רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.

  ד.    רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות.

  ה.    הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות.

   

  3.3.1  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה

  א.    חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, ההסעות יבוצעו ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהם חגורות בטיחות.

  ב.    לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

   

   

   

  ג.    חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.

  ד.    רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

  ה.     רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

  ו.    כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים, לרבות ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

  ז.    הנסיעה תתבצע רק כאשר המוסעים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא תותר הסעה בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת. למען הסר ספק, חל איסור על הסעה של אחרים שאינם שייכים לקבוצה המוסעת ברכב ההסעות.

  ח.  כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

   

  3.3.5   הנחיות בטיחות לנהג

  3.3.5.1       הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

  3.3.5.2       הנהג אינו רשאי, בשום מקרה, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו נוסעים. למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב.

  3.3.5.3     ב.    אין להסיע נוסעים בעמידה.

  ג.    במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב.

  ד.   בתחנות היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.

  ה.   יש לשאוף כי הורדת נוסע תתבצע בצד שבו נמצא מוסד היעד או ביתו של הנוסע, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.

  ו.    הנוסעים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש.

  ז.   הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו נוסע או חפץ.

  ח.   חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

  אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה.

   

   

  _________________

  חתימת הקבלן

 • תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

  __________     _____________________     ______________________     _______________

  תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  ______________                                                                          __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת