מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 22/2022 – בדבר – רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 05/12/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עובדי עיריית אילת המאפשרים קניה ורכישה בבתי עסק שונים בעלי פריסה ארצית כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז להורדה ועיון:מסמכי מכרז 22.2022 לרכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • מכרז  פומבי מס' 22/2022

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה

  עבור עיריית אילת

   

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עובדי עיריית אילת המאפשרים קניה ורכישה בבתי עסק שונים בעלי פריסה ארצית כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שתחום המומחיות שלו בשיווק כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה.
  • ג. מי ששיווק כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה לשלושה גופים ו/או ארגונים גדולים לפחות, במהלך השנים 2020, 2021, 2022.
  • ד. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1          יש לצרף אסמכתאות המעידות על הנדרש כמצוין בסעיף 2 – ב ו-ג ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הספק. כמו יהיה על מגיש ההצעה לפרט במסמך נפרד את רשימת בתי העסק השונים הנמצאים בפריסה ארצית והכלולים בתו המוצע על ידו.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

   

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים שהתקבלו ממחלקת המכרזים של עיריית אילת בלבד.

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

                                                 

                                                      

   

                                                           אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

   

                                                                                                        חתימה וחותמת הספק _____________

   

   

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה.
  4. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  5. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  6. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  7. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  8. על אף האמור בסעיף 10 שלעיל, מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  9. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  10. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. לשאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח עד תאריך 20/11/2022 אל כתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il , תשובות בכתב יוחזרו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 05/12/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  2. פתיחת תיבת המכרזים וישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות מתוכננים ליום ב' 05/12/2022 בשעה 12:00 ופתוחים לכל על פי הנחיות משרד הבריאות.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

  חתימה וחותמת הספק _____________

   

 • הסכם

   

   

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור  עיריית אילת

   

  עפ"י מכרז פומבי מס' 22/2022

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ בחודש _____ בשנת 2022

   

   

   

  בין

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  (להלן – "המזמין") מצד אחד ;

   

   

   

  לבין

   

  שם פירמה: _________________________

   ע.מ./ח.פ. מס': ________________________

  כתובת : _____________________________

  דוא"ל: ______________________

  טלפון : _____________

   

  (להלן – "הספק") מצד שני;

   

   

   

  ה ו א י ל                         והמזמין מבקש לרכוש כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה לעובדיו כמפורט בהסכם על נספחיו (להלן: "הטובין").

   

  ו ה ו א י ל                       והספק הינו בעל עסק עצמאי/סוכנות מורשה לאספקת הטובין והכול בהתאם למסמכי חוזה זה על נספחיו.

   

  ו ה ו א י ל                     והספק הציע למזמין לספק לו כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עפ"י הצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ובתנאים המפורטים בו, והמזמין הסכים לקבל את הצעת הספק עפ"י התנאים הנ"ל.

   

   

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  המבוא על נספחיו המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן – הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  2.0.       "טובין"  – כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה בעלי ערך נקוב, בכמות ובסכומים כפי שיזומנו על ידי העירייה המאפשרים קניה ורכישה בבתי עסק שונים בעלי פריסה ארצית  ובהתאם למפרט המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  2.1.     "נציג המזמין" –  נציגו המורשה של המזמין כפי שיקבע על ידי המזמין.

   

  2.2.    "עובד הספק" – הספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו או ששירותיהם יירכשו או יושכרו על ידו לביצוע אספקת הטובין עפ"י הסכם זה או בקשר אליו, לרבות ספקי משנה ו/או כל מי שהספק אחראי למעשיו או מחדליו עפ"י כל דין.

   

   

  1. הצהרות הספק

   

  3.1.       הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים וכי מתן השירותים על ידו למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

   

  3.2        עוד מצהיר הספק בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת הטובין.

   

  3.3        הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להציגם למשרד בכל עת שיידרש.

   

  • מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק הן תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה כולן או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.
  • הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.
  • בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה פועל הספק כספק עצמאי ואין ולא יתקיימו בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו יחסי עובד – מעביד. על הספק תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של  פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק במתן השרות ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות התשלום לעובדי הספק לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
  • הספק מתחייב לספק למזמין את הטובין בדיוק ובהתאם למפרט המצורף.
  • הספק מצהיר ומתחייב לבצע אספקת הטובין בפרק הזמן המצוין במפרט המיוחד ובהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

  חתימה וחותמת הספק _____________

   

   

  1. אחריות לנזקים

   

  4.1.       הספק ישא במלוא האחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי מעובדיו ו/או לרכושו של המזמין ו/או של כל אדם אחר ו/או צד שלישי, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו עד לאספקת הטובין למזמין וקבלת אישור בכתב על כך.

   

  1. תמורה

   

  5.1.       תמורת ביצוע כל ההתחייבויות של הספק עפ"י הסכם זה, ישלם המזמין לספק בהתאם להצעתו הכוללת מע"מ המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  5.2.       התעריפים הנקובים בסעיף 5.1 הינם קבועים, סופיים ומוחלטים וכוללים את כל המיסים. המזמין לא ישלם לספק כל תוספת מחיר ו/או הפרשים הנובעים מהתייקרויות במחירי הטובין ו/או מכל עליית מחירים אחרת ו/או מכל סיבה אחרת.

   

   

  1. תנאי תשלום ומסירת הטובין

   

  • במועד המוקדם ככל הניתן לפני ערב ראש השנה תמסור העירייה לספק את הכמות וערך הכרטיסים לאספקה. הספק מתחייב לספק את הכמות שבהזמנה ועל פי המפרט תוך שבעה ימים ממועד ההזמנה.
  • במועד המוקדם ככל הניתן לפני ערב פסח תמסור העירייה לספק את הכמות וערך הכרטיסים לאספקה. הספק מתחייב לספק את הכמות שבהזמנה ועל פי המפרט תוך שבעה ימים ממועד ההזמנה.
  • ככל והעירייה תממש את תקופות האופציה הנקובות בסעיף 7 שלהלן, יחול האמור בסעיפים 6.1 ו-6.2 בשינויים המחויבים לאותה שנה.
  • הטובין יתאימו למפרט ו/או לכתב הכמויות כאמור במסמכי החוזה על נספחיו.
  • הספק יבצע את פעולות האריזה וההובלה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת הטובין, כולו או חלקו לידי המזמין באופן שימנע את קלקולם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.
  • הספק מתחייב שלא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הספק שלא לשתף אחרים זולת עובדיו או שלוחיו בביצוע הסכם זה אלא אם קיבל הסכמת המזמין לכך בכתב ומראש.
  • המזמין יהיה רשאי לפסול טובין שיסופקו עפ"י הזמנה בחלקם או בשלמותם באם לא עמדו בתנאי ההזמנה ו/או האספקה ו/או לא תאמו את ההצעה על נספחיה המצורפת כחלק בלתי נפרד מן ההסכם וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדית וללא עוררין.
  • הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בפסילת הטובין כולל איסופם מידי המזמין, הובלתם או איסופם וכל הכרוך בכך לרבות השבת טובין תקינים בהתאם למפרט הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם על נספחיו.
  • הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות וכן באחריות המלאה להובלת הטובין ולמסירתם בשלמות ועל פי תנאי   ההצעה ו/או ההזמנה על נספחיהם לידי המזמין.
  • לא ישולמו חשבונות שיגיש הספק בגין טובין שנפסלו כאמור לעיל.
  • המזמין לא יכבד הזמנות שיוגשו לספק ע"י מי שאיננו מוסמך לחייב את המזמין על פי דין.

   

   

  חתימה וחותמת הספק _____________

   

   

  • אם לא יעמוד הספק בתנאי מתנאי ההסכם, ולאחר שתינתן לו האפשרות לתקן את ההפרה, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם זה, לאחר שייתן לספק הודעה על כך בכתב שבעה ימים מראש. לאחר מתן הודעה כנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור ביצוע ההזמנות לספק/ים אחר/ים כראות עיניו, ובתנאים שיחליט עליהם המזמין עפ"י שיקול דעתו המוחלט.

  6.13      התשלום בעבור הכרטיסים שיוזמנו על ידי העירייה ישולם כמפורט:

   

  30% מהתשלום עם ביצוע ההזמנה.

  30% מהתשלום עם קבלת הכרטיסים בעיריית אילת על פי ההזמנה ובצרוף חשבון.

  40% מהתשלום רק לאחר סיום חלוקת הכרטיסים לעובדים ולא יאוחר מחודש אחד אחרי ערב ראש השנה או ערב פסח ובתנאי שהספק שלח חשבון סופי על פי הכמות הסופית שהעבירה העירייה בהתאם לתנאי ההסכם.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  תוקפו של הסכם זה הוא 12 חודשים מיום חתימתו.

  לעירייה בלבד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כ"א, בכפוף לאישור תקציבי מתאים, באותם התנאים הנקובים בהסכם בשינויים המחויבים ובאותו אחוז הנחה שקבע הספק בהצעתו המצורפת.

   

  1. סמכות השיפוט בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  1. כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה.
  2. כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר או יחשב כנתקבל אם נמסר ביד. במידה ונשלח באמצעות דוא"ל יחשב כנתקבל בכפוף לאישור על קבלתו ותרשומת טלפונית של שם המקבל ושעת קבלת הפקס.
  3. הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, המפרט כתב הכמויות והנספחים האחרים לו, מבינים ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

  ולראיה באנו על החתום :

   

   

   

  ______________                                                           ____________________

  תאריך                                                                           חתימה וחותמת הספק

   

  "1.  אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים________".

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  _______________                      _______________

  העירייה                                       חותמת הרשות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________, ת.ז. __________ ו- ___________, ת.ז. __________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימת/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  _______________

   

   

 • נספח/ ב'

   

   

   

  מכרז  פומבי מס' 22/2022

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עובדי עיריית אילת

   

   

  מפרט מיוחד

   

  1. הכרטיסים המגנטיים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים, נקודות המכירה יכללו גם נקודות למכירת מזון כגון סופרמרקטים, ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסים אלה בבתי עסק שונים בעלי פריסה ארצית בשווי מלא.
  2. לתווי השי יצורף דף נלווה עם רשימת בתי העסק המאפשרים רכישה באמצעות תווי השי.
  3. תתאפשר השלמת הקנייה בשני סוגים של כרטיסי אשראי לפחות.
  4. כרטיסי הקנייה יכובדו במאה אחוז מערכם הנקוב לגבי כלל העסקים הכלולים בהם.
  5. תוקף הכרטיסים חמש שנים ממועד החלוקה וזאת בהתאם לסעיף 14 ח לחוק הגנת הצרכן.
  6. הכרטיסים שיסופקו יהיו בעלי ערך אחיד של 800.00 ₪ או סכום אחר כפי שיוזמן.
  7. שווי הכרטיסים הכולל שיוזמן על ידי העירייה בתקופת החוזה הינו בערך כולל של כ 2,400,000 ₪ (שני מיליון וארבע מאות אלף ₪) או סכום גבוה יותר, בכמויות, בערכים ובמועדים כפי שייקבעו על ידי העירייה ובהתאם לתנאי ההסכם. ככל שהעירייה תבחר לממש את תקופות האופציה יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים גם על תקופות האופציה ובהתאם למסגרת התקציבית כפי שתאושר.
  8. העירייה תהה רשאית להחזיר כרטיסים בשווי כולל של עד 15% מהערך הכולל של הכמות שסופקה, תמורת צ'ק מזומן מהספק, תוך שבעה ימים ממועד דרישת העירייה והחזרת הכרטיסים במחיר הצעת הספק.
  9. אם יתגלו טעויות, אי דיוקים או חוסר במספר הכרטיסים או בערך הכרטיסים, ימונו שני נציגי עיריית אילת ונציג אחד של הספק לבדיקה. החלטתם תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
  10. הספק מתחייב לספק הכמות שבהזמנה ועל פי המפרט תוך עשרה ימים ממועד ההזמנה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________________

  חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

 • מכרז  פומבי מס' 22/2022

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עובדי עיריית אילת

   

   

   

   

  הצעת ספק

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לאספקת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עיריית אילת בערך כולל של  2,400,000 ₪ (שני מיליון וארבע מאות אלף) או סכום גבוה יותר הינו %__________ .

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לאחר ההנחה הינה בסך של_________________ ₪ כולל מע"מ.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                                 ________________

  תאריך                                                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ד'

   

  מכרז  פומבי מס' 22/2022

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור  עיריית אילת

   

   

  הצהרת ספק

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההזמנה הרצ"ב וכל נספחיה  והדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על ההסכם לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז.

   

  הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע אספקת הכרטיסים בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש על פי תנאי המכרז על נספחיו, מיד עם קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים כלשהם בקשר למחירי הכרטיסים לרבות אספקה בזמן.

   

  הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש לצורך אספקת הכרטיסים בכל היקף ובשלמות. הצעתי לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם כל רשות מוסמכת כזו או אחרת.

   

  הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז על נספחיו, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז על נספחיו, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לספק הכרטיסים בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז על נספחיו ועל פי הוראת כל דין.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההזמנה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת מורשי החתימה על עיריית אילת.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ____________

   

   

  מס' עוסק מורשה :         ____________

   

   

  כתובת המציע :              ____________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

  כתובת דוא"ל:               _____________________

   

 • נספח ה'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

   

   

  ג.          נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.

   

  1. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

   

  1. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ו'

   

  פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה_________________________מס'/החשבון

   

  _____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

   

  נספח ז'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בהסכם עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בהסכם או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בהסכם שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת הסכם בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן ההסכם לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי ההסכם ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ח'

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  מכרז מס' 22/2022

   

  בדבר   רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עובדי עיריית אילת

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

                                               (לחתימה רק בסיום ההסכם)

   

   

  אני הח"מ ______________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י הצעת מחיר מס' _______ מיום _________ מאשר בזה כי עם קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין אספקת הטובין בהתאם להזמנת העבודה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצוע הזמנת עבודה זו על נספחיה.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע הזמנת העבודה על נספחיה.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

  _______   __________________     _______________    ____________

  תאריך                 שם המשתתף                שם המצהיר ותפקידו      חתימת המצהיר

  אישור

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

  ___________                                                                          __________________________

  תאריך                                                                                 שם מלא + חתימה + חותמת