מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 21/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב וגנרטורים – 15. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מציעה בזאת למכירה כלי רכב וגנרטורים (להלן: "הציוד") כמפורט במסמכי המכרז

להלן מסמכי המכרז להורדה >>מסמכי מכרז מס 21-2022 בדבר – הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב וגנרטורים

 

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • מכרז פומבי מס' 21/2022

  הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב וגנרטורים

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מציעה בזאת למכירה כלי רכב וגנרטורים (להלן: "הציוד") כמפורט:

  1-א: 3N משא אשפה בדחס, וולוו שבדיה ל.ז. מס' 57-813-61 ש.י. 2006, רישיון עד 10/07/2022. תקלה בגיר.

  מחיר מינימאלי להגשת הצעות הינו 25,000 ₪.

   

  1-ב: 3N משא אשפה בדחס, וולוו שבדיה ל.ז. מס' 57-988-51 ש.י. 2003, רישיון עד 26/08/2017. לפירוק בלבד.

   

  1-ג: 1L אופנוע, ג'אנייו סין ,חשמל, ל.ז מס' 91-028-58, 2016, רישיון עד 03/09/2021. לא תקין.

   

  1-ד: 1L אופנוע, ג'אנייו סין, חשמל, ל.ז מס' 91-027-58, 2016, רישיון עד 03/09/2021. לא תקין.

   

  1-ה: 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-877-34, 2016, רישיון עד 01/08/2021. לא תקין.

   

  1-ו: 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-873-34, 2016, רישיון עד 02/08/2021. לא תקין.

   

  1-ז: 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-892-34, 2016, רישיון עד 01/08/2021. לא תקין.

   

  1-ח: 1O גרור פתוח, נגררי השרון, ל.ז. מס' 96-118-15, ש.י. 2003, רישיון עד 11/01/2017 כולל גנרטור. לא תקינים.

   

  1-ט: 2 יחידות גנרטור דגם D226B-3D, ש.י. 2009, הספק 30 kva, לא תקינים.

  מחיר מינימאלי להגשת הצעות הינו 10,000 ₪ לשני הגנרטורים.

   

   

  1. יובהר כי הציוד היה בשימוש העירייה במשך שנים רבות ויימכר במצבו כפי שהוא (as is).

   

  1. מחיר מינימום להגשת הצעות לפריט 1-א הינו 25,000 ₪

  מחיר מינימום להגשת הצעות לפריט 1-ט הינו 10,000 ₪ לשני הפריטים יחד.

  מציע יכול להציע לרכוש את כל הציוד או את חלקו.

  מציע שייתן את ההצעה הגבוהה ביותר לגבי פריט מהפריטים שלעיל יוכרז כזוכה לגבי אותו פריט.

   

  1. מציע פרטי יצרף להצעתו צילום תעודת זהות.

   

  1. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  1. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  1. יש להגיש את ההצעה על גבי המסמכים כשהם חתומים וסגורים במעטפה עליה יצוין "הזמנה להציע הצעות מס' 21/2022".

   

  1. את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במחלקת מכרזים של עיריית אילת, או להוריד מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת eilat.muni.il

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסים המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד ויצרף אותו להצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

   

  1. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב לחתום על הסכם המכירה תוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכייה, לשלם מלוא התמורה תוך שבעה ימים מהמועד כאמור ולפנות את הציוד שזכה בו תוך 48 שעות ממועד התשלום.

   

  1. כל הוצאות העברת בעלות ופינוי הציוד יחולו במלואם על הזוכה.

   

  1. את הציוד ניתן לראות במחלקת רכב של עיריית אילת בימי העבודה החל מהשעה 09:00 עד השעה 15:00 ובתאום מראש בטל' 08.6367083, 6367151.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים עיריית אילת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

 •  

                                                                                        נספח ב'

   

  מכרז פומבי מס' 21/2022

  הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב וגנרטורים

   

   

   

  *הצעת המציע

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי ההזמנה לרבות ההסכם הרצ"ב על נספחיו, ראיתי  ובדקתי את הציוד עליו אני מגיש הצעתי ואת מצבו הפיזי,  אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין מצבו כאמור לעיל ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי לרכישת הציוד במצבו AS IS:

   

  פריט תיאור סכום ההצעה ב ₪ כולל מע"מ
  1-א 3N משא אשפה בדחס, וולוו שבדיה ל.ז. מס' 57-813-61 ש.י. 2006, רישיון עד 10/07/2022. תקלה בגיר.

  מחיר מינימאלי להגשת הצעות הינו 25,000 ₪.

  1-ב 3N משא אשפה בדחס, וולוו שבדיה ל.ז. מס' 57-988-51 ש.י. 2003, רישיון עד 26/08/2017. לפירוק בלבד.

  למרבה במחיר.

  1-ג 1L אופנוע, ג'אנייו סין ,חשמל, ל.ז מס' 91-028-58, 2016, רישיון עד 03/09/2021

  לא תקין, למרבה במחיר.

  1-ד 1L אופנוע, ג'אנייו סין, חשמל, ל.ז מס' 91-027-58, 2016, רישיון עד 03/09/2021

  לא תקין, למרבה במחיר.

  1-ה 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-877-34, 2016, רישיון עד 01/08/2021

  לא תקין, למרבה במחיר.

  1-ו 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-873-34, 2016, רישיון עד 02/08/2021

  לא תקין, למרבה במחיר.

  1-ז 1L אופנוע, דיילים ד. קוראה, בנזין, ל.ז מס' 75-892-34, 2016, רישיון עד 01/08/2021

  לא תקין, למרבה במחיר.

  1-ח 1O גרור פתוח, נגררי השרון, ל.ז. מס' 96-118-15, ש.י. 2003, רישיון עד 11/01/2017 כולל גנרטור אין פרטים, לא תקין.

  למרבה במחיר.

  1-ט 2 יחידות גנרטור דגם D226B-3D, ש.י. 2009, הספק 30 kva, לא תקינים.

  מחיר מינימאלי להגשת הצעות הינו 10,000 ₪ לשני הפריטים יחד.

   

   

   

  ________________________                           _______________

  שם ומשפחה / פירמה                                       מס' ת"ז / ח.פ. / ע.מ.

   

   

  ניתן להציע הצעה לגבי כל הפריטים או חלקם.

   

   

   

  ______________           ______________________                ______________

  מס' טלפון                                 כתובת                                                     חתימה

 • נספח ג'

   

   

  הזמנה להציע הצעות  לרכישת  כלי רכב משומש – משאית וולוו עם מתקן רם-סע

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. ______________ אשר רכשתי את הציוד

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

   

   

   

  על פי הסכם מס' 21/2022 מיום (להלן – "ההסכם") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה כי בכפוף לתשלום מלוא התמורה קיבלתי לידי את הציוד ביום____________ בהתאם להסכם זה על נספחיו.

   

  עם מסירת הציוד לידי הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע להסכם זה על נספחיו.

   

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

  _________________                                                ________________

  תאריך                                                                                 המצהיר

   

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

 • הסכם מכירת ציוד

   

  שנכרת באילת ביום ______לחודש  ____ ‏ שנת 2022

   

  בין:                                                         עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "המוכרת")

   

  מצד אחד

   

  לבין:

  שם: ___________________

  מס' ח.פ./ע.מ./ת.ז.: ______________

  כתובת: _________________________

  מס' טלפון: _______________

  (להלן: "הקונה")

  מצד שני

   

   

  הואיל                והמוכרת הינה רשות מקומית, בעלת הזכויות והבעלים הרשום בכלי הרכב ויתר פרטי הציוד המפורטים (להלן – "הציוד").

   

  והואיל               והמוכרת פרסמה הזמנה להציע הצעות למכירת הציוד, והקונה הגיש הצעה לרכישת הציוד מצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם.

   

  והואיל               והמוכרת מעוניינת למכור הציוד לקונה כאמור בהסכם זה על נספחיו.

   

  והואיל               והקונה מעוניין לקנות ולקבל את כל זכויות המוכרת על הציוד במצבו כפי שהוא כאמור והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

                         

  לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

   

  1. המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.
  2. המוכרת מוכרת בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מאת המוכרת את הציוד המפורט בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. בתמורה למילוי כל התחייבויות הקונה על פי הסכם זה מתחייבת המוכרת למסור לקונה את החזקה הבלעדית בציוד בו יזכה עד ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד החתימה על ההסכם בכפוף להשלמת מלוא התשלום עליו (להלן: "מועד מסירת החזקה").
  2. תמורה מכירת הציוד והעברת החזקה לידי הקונה ישלם הקונה למוכרת סך של ________ ₪ (_____________________________________) ₪ על פי הצעתו זאת תוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים ממועד מסירת הודעה על זכייה.
  3. כל עיכוב בחתימה על ההסכם או בתשלום התמורה יאפשר למוכרת לבטל הזכייה ללא כל התחייבויות מצידה.
  4. למען הסר ספק יובהר כי הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לפינוי הציוד ממקומו ומתחייב לעשות זאת תוך 48 שעות ממועד השלמת החתימה והתשלום.
  5. בחתימתה על הסכם זה מצהירה המוכרת כי היא בעלת הזכויות על הציוד וכי לא חלות עליו כל הגבלות בין על פי דין ובין על פי הסכם והיא רשאית למכור את הציוד לקונה.
  6. בחתימתו של הקונה על הסכם זה, מצהיר הקונה כי ראה ובדק את הציוד וכי מצא אותו מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו. לקונה ברור וידוע כי הציוד שימש את המוכרת במשך שנים רבות. הקונה קונה את הציוד במצבו AS IS והוא מוותר על כל טענת פגם, מום או אי התאמה בקשר אליו ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כנגד העירייה בשל מצבו של הציוד כאמור לעיל.
  7. המוכרת מתחייבת למסור החזקה על הציוד כמצבו ביום חתימת הסכם זה. כמו כן תחתום על מסמכי העברת בעלות, ככל שיש צורך לעשות כן.
  8. דמי רישום העברת הזכויות/הבעלות על הציוד, במידה ויחולו, ישולמו על ידי הקונה במלואם.
  9. הסכם זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים ואין מחוץ לו כל תנאים נוספים בעל פה ו/או הבטחות ו/או הסכמים ו/או מצגים כלשהם. כל שינוי בהסכם לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
  10. היה והפרה המוכרת תנאי מתנאיו של ההסכם יהיה הקונה זכאי לתשלום מלוא הנזקים שנגרמו לו עקב ההפרה  במידה ונגרמו לו נזקים כאמור. לחילופין יהיה זכאי לביטולו של ההסכם ולהשבת כל הסכומים אותם שילם למוכרת על פי הסכם זה כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד תשלומם ועד להשבתם בפועל לקונה.
  11. היה והפר הקונה תנאי מתנאיו היסודיים של ההסכם כהגדרתם לעיל, תהא המוכרת זכאית לאכיפת הסכם זה ולקבלת מלוא הפיצוי על הנזק שנגרם לה עקב הפרת תנאי זה על ידי הקונה. לחילופין תהא רשאית לבטל ההסכם ולהשיב לקונה את כל הסכומים אותם שילם למוכרת על פי הסכם זה עד למועד ההפרה כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן בקיזוז כל סכום אותו הפסידה המוכרת עקב ביטול העסקה ומכירת הציוד לאחר.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כאמור במבוא להסכם זה.
  2. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לכתובת האמורה במבוא להסכם זה תחשב כאילו נמסרה תוך 72 שעות ממסירתה בבית הדואר. אם נשלחה ההודעה באמצעות מכשיר הפקסימליה או דוא"ל תחשב כנתקבלה בכפוף לקבלת אישור טלפוני ובו שם המקבל ושעת קבלת ההודעה.
  3. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

   

   

   

  ­­­­­­­­­­     ______________________                                                _______________________

  המוכרת (עיריית אילת)                                                              הקונה (מגיש ההצעה)

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ________ ת.ז. מס' __________ ואסי בן חמו ת.ז. מס' 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

   

  ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת המציע