מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 20/2023 בדבר – פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת, אחסנתם ושמירתם כמפורט בהסכם ומסמכי מכרז זה על נספחיו.

להלן מסמכי מכרז 20-2023 – פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת להורדה

להלן מסמכי ונספחי המכרז

 • הסכם

   

  ( עפ"י מכרז  פומבי מס' 20/2023)

   

  בדבר  פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ______ בשנת 2024

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                                                                                    

                                                ( להלן – "העירייה" או "המזמין" בהתאמה)              מצד אחד ;

   

   

   

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                    (להלן – "הקבלן" )                         מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל            ועיריית אילת אחראית לביצוע פינוי גרוטאות רכב וחניית רכבים עפ"י חוק.

   

  ו ה ו א י ל          והמזמין מעוניין בביצוע עבודות פינוי גרוטאות רכב, רכבים נטושים אחסנה ושמירה עליהן עד למועד הקבוע בדין המאפשר שחרורן של גרוטאות אלה ו/או מכירתן וכן גרירת רכבים אשר יש בהם כדי להפריע לתנועה ברשות הרבים או במקומות אסורים לחנייה או המהווים מפגע בטיחותי, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם על נספחיו ועל פי כל דין (להלן: "השירותים" ו/או "העבודה" בהתאמה);

   

  ו ה ו א י ל          והעירייה פרסמה מכרז כדין לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל          והקבלן הגיש הצעה לביצוע העבודה והעירייה קיבלה הצעתו.

   

  ו ה ו א י ל          והקבלן הצהיר כי הינו בעל היכולת והאמצעים לבצע גרירת רכבים וכן פינוי גרוטאות רכב ולאחסנן בהתאם לדרישות הדין וההסכם על נספחיו.

   

  ו ה ו א י ל          והואיל וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם.

   

   

    אי לזאת הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  " המפקח " – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

   

  "עובד הקבלן" – פירושו – עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה על נספחיו ו/או בקשר אליו לרבות קבלני משנה וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "רכב"- כהגדרתו בפקודת התעבורה (נוסח חדש).

   

  "רכב נטוש"- רכב שהושאר ברשות הרבים מעל לשלושים ימים ובעליו לא בא לאספו לאחר משלוח התראה בהתאם לדין על אף דרישות שנשלחו בכתב כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  "גרוטות רכב" – רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו והכל בהתאם לקביעת המזמין מעת לעת כהגדרתן בחוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984

   

  "פינוי" – באמצעות הנפה, הובלה, גרירה והכל על פי חוקים, היתרים ורישיונות וכמפורט בהסכם זה.

   

  "מגרש"– המקרקעין בו יאוחסנו הרכבים הנטושים ו/או הגרוטות וכן הרכבים שנגררו על ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה. המגרש יהיה בבעלות ו/או באחזקת הקבלן ויתאים בייעודו לתוכניות שחלות על המקרקעין לאחסנה כאמור.

   

  "גריטה"-הוצאה משימוש והפניה למחזור.

   

  "חוק"  – חוק שמירת הניקיון התשמ"ד – 1984 וחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחניתו ),התשמ"ג 1983 או כל חוק אחר שיבוא במקומם

   

  "רשות הרבים" לעניין הסכם זה – כביש או מדרכה וכל שטח ציבורי אחר, או שטח פרטי בו יש לציבור זכות מעבר.

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  • הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות כמפורט בהסכם על נספחיו. הקבלן מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש וברמה גבוהה לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות הנדרשות בהסכם זה בהירות וברורות לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית לשביעות רצון העירייה ועל פי החוק.

  הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים בעת שירותי הגרירה או סילוק גרוטאות רכב או רכב נטוש באופן שלא יגרמו כל נזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולות הפינוי והגרירה וכל הקשור בכך, וכן להיות אחראי לכך, כי הוא ו/או הנהגים הגוררים מטעמו יבצעו את הפינוי או הגרירה בהתאם לנדרש בתקנות התעבורה בכל הקשור לביצוע הגרירה  סימון הגורר והנגרר, שימוש בתאורה מתאימה, וכיוצא בזאת התנהלות בכל הקשור לאספקת השירות וביצוע העבודה, בהתאם להוראות כל דין.

  • הקבלן מצהיר, כי ברשותו כל האישורים הנדרשים, לפי כל דין, לביצוע השירותים נשוא ההסכם, ובין היתר, רישיון רכב מתאים, רישיון עסק למתן שירותי גרירת רכבים מאת ראש תחום אגף הרכב במשרד התחבורה ו/או הגורם המוסמך במועד הרלבנטי להפעלת עסק למתן שירותי גרירה וחילוץ, וכן רישיון עסק מאת הרשות המקומית שבה העסק נמצא.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  1. אופן ביצוע העבודה

   

  טיפול בגרוטות רכב או רכבים נטושים שהושארו ברשות הרבים

   

  • הקבלן יפנה מעת לעת ובהתאם לדרישות המפקח רכבים נטושים כהגדרתם בדין שהושארו ברשות הרבים מעל לשישים ימים (הגדרת הרכב כרכב נטוש המצוי במקום לפחות חודש ימים + חודש ימים ממועד ההתראה שניתנה בגין רכב נטוש ) וכן יפנה גרוטות כהגדרתן בדין הכל בהתאם למועדים הקבועים בחוק ובהתאם להנחיית המפקח.
  • לא הגיע בעל רכב לקבל את רכבו על אף דרישות שנשלחו אליו בכתב מאת המזמין יודיע הקבלן על כך לעירייה  הכול על פי התנאים הקבועים בהסכם על נספחיו לרבות במפרט המיוחד ועפ"י כל דין.
  • הרכבים הנטושים האמורים לעיל ו/או גרוטות הרכב יפונו למגרש אחסנה שבבעלות הקבלן או בחזקתו ויאוחסנו בו למשך תקופה של 45 יום ממועד מתן ההודעה לבעל הרכב בהתאם להוראות החוק. הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק/אובדן/קלקול שיגרמו לרכבים הנטושים או לגרוטות אותן פינה עבור המזמין והמאוחסנים במגרש הן בתקופה זו והן לאחריה וכל עוד לא קיבל הוראה מפורשת ובכתב מהמזמין להעביר את הגרוטות לגריטה או הרכבים הנטושים למכירה.
  • לאחר קבלת אישורו בכתב של המזמין, יהיה רשאי הקבלן להעביר הגרוטות לגריטה ולקבל תמורה עבורן.
  • הקבלן יהיה אחראי לדווח למשרד התחבורה על גריטת הרכב כאמור.

  גרירת רכבים

  • גרירת רכבים העומדים במקום אסור או תוך כדי הפרעה לסדרי התנועה או המהווים מפגע בטיחותי ברשות הרבים מעת לעת על פי הסכם זה תבוצע לאחר שנציג העירייה המוסמך יעביר אל הקבלן קריאת שירות בכתב. קריאת השירות תכלול את מיקומו המדויק של כלי הרכב שפינויו מתבקש, סוג וצבע הרכב ומספר לוחית הזיהוי שלו. הקבלן מתחייב שלא לבצע שירותי גרירה מבלי לקבל קריאת שירות או הזמנת עבודה לכך בכתב, וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין פעולת גרירה שבוצעה ללא קריאת שירות בכתב והכל בהתאם למפרט המצורף כחלק בלתי נפרד.
  • לצורך ביצוע שירותי גרירה, יעמיד הקבלן רכב/י פינוי, המשמשים לגרירת רכב, שהורשו ואושרו לכך על ידי הגורמים המוסמכים לכך, ובכלל זאת רשות הרישוי, ובהתאם להוראות הדין החל ו/או יחול במהלך תקופת ההתקשרות, המופעלים על ידי הקבלן באמצעות כוח אדם מיומן, מנוסה ובעל רישיון תקף להפעלת רכב גרירה מתאים.
  • כלי הרכב שיועמדו על-ידי הקבלן לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם יהיו תקינים ובעלי האישורים לפי דין, על-מנת שלא ייגרמו נזקים, וכן יהיו במצב תקין ושמיש ובעלי כשירות להפעלה עפ"י החוק.
  • הפעלת כוח האדם, רכב הגרירה והציוד הדרוש לביצוע השירותים ואחזקתם, תבוצע על-ידי הקבלן ועל חשבונו.
  • על הקבלן להיערך לגרירה של כל סוגי הרכבים בהתאם לדרישות המזמין או מי מטעמו ובכלל זה רכבי יוקרה ורכבים חשמליים ובכל מצב חניה נתון וזאת ללא כל תוספת מחיר.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

  1. ציוד כלים ורישיונות

   

  • על הקבלן להשתמש בציוד ומכשור מקצועי חדיש, המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המיוחד, להנחת דעת העירייה ו/או מי מטעמה והינו מצהיר יעמדו לרשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם. למען הסר ספק מוצהר בזה, כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ואחריותו בלבד ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה או תיקונו או כל טענה אחרת הקשורה בציוד הקיים ו/או שיירכש.
  • הקבלן מתחייב להחזיק אמצעים מתאימים לצורך פינוי וטיפול בגרוטות רכב כגון מנוף, רכב גרירה, כלים לאחסון שמנים או חומרים מסוכנים אחרים וכיוצב'.
  • הקבלן יאחסן את גרוטות הרכב ו/או הרכבים שנגררו במגרש ביעוד מתאים בעל היתר לאחסנה, מגודר, בשטח של לפחות 2 דונם לא תתקבל טענת הקבלן על חוסר במקום לאחסנת גרוטות רכב ו/או הרכבים שנגררו בהתאם להנחיות העירייה והקבלן מתחייב לפנות כל כמות שתידרש ובפרקי הזמן שידרשו כמפורט במפרט המיוחד.
  • לאורך כל תקופת ההסכם מתחייב הקבלן להחזיק בידו רישיונות ו/או היתרים מהרשויות המתאימות הדרושים לשם פינוי ו/או טיפול ו/או פרוק ו/או העברת הרכבים לגריטה לרבות רישיונות עסק ו/או היתרי בניה למגרש ולבנוי עליו והכול על פי כל דין.
  1. עובדים

   

  6.1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת מספר עובדים במספר העונה על דרישות מתן השירותים בהתאם להסכם זה, כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו עפ"י הוראות כל דין. למען הסר ספק, מובהר כי  בין העירייה לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

   

  6.2. מוצהר ומוסכם כי הקבלן אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון ו/או אחר שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של הקבלן.

   

  6.3. הקבלן מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם לתנאי העסקה הקבועים בחוק שכר מינימום, ביטוח לאומי וכד'.

   

  1. שעות עבודה

   

  7.1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו, הנחיותיו ודרישותיו.

   

  7.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח.

   

  7.3. הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  7.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך והקבלן מתחייב לבצען  מיד עם דרישה. לקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות כלפי העירייה בנושא זה.

   

  7.5. הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש, תוך פרק הזמן המצוין במפרט המיוחד ממועד מסירת הוראה למתן השרות. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את העבודה המסוימת לקבלן אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בנושא זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  8.1 קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

  8.2 קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה או תיקונה לאחר דרישה, כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לקבלן. לקבלן לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפקח ו/או העירייה בנושא זה.

   

  1. התמורה

   

  9.1. תמורת פינוי גרוטאות או רכבים נטושים  ואחסנתם במגרש של הקבלן ותפעולו בהתאם לכל תנאי הסכם זה תשלם העירייה לקבלן בהתאם להצעתו המצורפת לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו. (להלן – "התמורה").

   

  9.2. הקבלן יהיה רשאי לשמור לעצמו את כספי התמורה שיתקבלו מהעברת גרוטות הרכב לגריטה או מכירת הרכבים הנטושים.

   

  9.3   התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  9.4 מוסכם בין הצדדים כי  המחירים יישארו קבועים במשך 12 החודשים ראשונים להתקשרות ולא תשולם בגינם הצמדה. לאחר 12 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, בסוף כל שנה קלנדרית, למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר מדד הבסיס יחשב המדד האחרון הידוע ביום חתימת ההסכם. לא תהיינה פניות אל הרשות המקומית לתשלום תמורה מעבר לזו הקבועה בהסכם זה.

   

  9.5. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ו/או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן, תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  9.6. כל המחירים בהסכם זה על נספחיו, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  9.7. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים, או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  9.8. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהמזמין יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  9.10 מובהר ומודגש כי התמורה שתשלם העירייה לקבלן הינה בעבור פינוי גרוטות רכב או רכבים נטושים ואחסנתם בלבד. עבור גרירת כלי רכב מחניות אסורות לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מעיריית אילת אלא רק לתשלום על פי התעריף הקבוע מבעל הרכב.

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  10.1. הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  10.2  הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  10.3 כל הוצאות התשלום לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  1. 11. אחריות לנזקים

   

  11.1  הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה ו/או מי מטעמה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

  מובהר כי הואיל ועבודת הקבלן הינה גרירה, אחסון ושמירת רכבים או גרוטאות רכב, הרי שהקבלן מתחייב לשמור על הציוד שברשותו, באמצעות הכלים וכוח האדם הנדרש לכך, כאמור בהסכם זה וכן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק, אובדן, אחר שיגרם לרכושו של צד ג' כן מתחייב הקבלן לשאת בכל הביטוחים הנדרשים.

   

  11.2. הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  11.3. סיומו של הסכם זה ו/או השלמתה השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1. 12. ביטוח

   

  12.1.  עם חתימת הסכם זה, יבטח הקבלן על חשבונו הוא, את עצמו, את העירייה, כל עובד של הקבלן, כל עובד של העירייה וכל אדם בגין כל נזק, או הפסד שהקבלן יהיה אחראי לו עפ"י הסכם זה או שהעירייה עלולה להיתבע בגינו וזאת בחברת ביטוח שהעירייה תסכים לה ובפוליסה שתנאיה יהיו לשביעות רצון העירייה וסכומי הביטוח יהיו כמפורט בנספח הביטוח המצ"ב.

   

  12.2. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לא יאוחר מאשר שבעה ימים ממועד הודעה על זכייה במכרז ובטרם חתימת הסכם זה, אישור המבטח על נספח הביטוח המצורף

   

  12.3. כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.

  הקבלן מתחייב כי לא ידרוש ביטול הפוליסה ללא הסכמת העירייה וכי יגרום לכך, כי חברת הביטוח תאשר, שלא תבטל את פוליסת הביטוח אלא בהודעה מראש של 30 יום לעירייה, בכתב, בדואר רשום.

   

  12.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

  1. ניהול העובדים

   

  13.1. הצדדים מסכימים בזאת כי הקבלן בלבד יהיה רשאי לתת הוראות לעובדיו בקשר לביצוע השירותים ובהתאם להנחיות המפקח והוא מתחייב לדאוג לכך שבעת ביצוע כל עבודה הקשורה למתן שרות זה יהיה נוכח מנהל עבודה מוסמך מטעמו שאליו יוכל המפקח להפנות דרישות שונות ולהעיר את הערותיו.

   

  13.2. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של מנהל העבודה מטעמו.

   

  1. 14. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן שירות אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין ביצוע העבודה או העבודות ולקבלן לא תהיה כל דרישה, תביעה, טענה ו/או אחר בגין האמור.

   

   

  1. 15. הסבת ההסכם

   

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. יובהר כי העברת רכבים ו/או גרוטאות רכב לגריטה לאחר קבלת אישור המזמין מראש ובכתב לא יהיה בהם כדי להוות הסבת ההסכם.

   

  1. 16. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

   

  1. 17. הפרה יסודית

   

  • הפרת אחד או יותר מהסעיפים הבאים 15, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.
  • בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המזמין יהיה רשאי לקזז כספים או חוב המגיעים לו מהקבלן לרבות קיזוזם מהתמורה המגיעה לו ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי המזמין.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. 18. תקופת ההסכם

   

  18.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על החוזה בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה"). העירייה תהיה רשאית להאריך מדי שנה את ההסכם ל- 12 חודשים נוספים (להלן: "תקופת האופציה") ובסך הכל לא יותר מחמש שנים, אלא אם הודיעה העירייה לקבלן על רצונה שלא להאריך ההסכם.

   

  18.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  18.3. מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להפסיק, מכל סיבה שהיא את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי העירייה בגין האמור.

   

  18.4. בתום ההתקשרות החוזית במידה וישארו גרוטות רכב בידי הקבלן, יידרש הקבלן לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב להעברת גרוטות אלה לגריטה. בנוגע לרכבים שישארו בידיו יהיה על הקבלן לקבל הנחיות ברורות ובכתב מהעירייה. כל עוד לא קיבל כאלה יהיה על הקבלן להמשיך ולהחזיק ברכבים עד לשחרורם על ידי בעליהם.

   

   

  1. 19. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  19.1 ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  19.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  19.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  19.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  1. שונות

   

  20.1 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  20.2 כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או דוא"ל יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה.

   

  20.3 הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  20.4 סמכות השיפוט הבלעדית תהא לבית המשפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                        _________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  ככל שהמציע הינו תאגיד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי מר/גב_____________ ת.ז_____________ ומר/גב' _____________ ת.ז_____________, אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. מס' __________ ועל ידי ת.ז. מס' __________הינם מורשי החתימה של המציע ומוסכים לחייבו על פי דין לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפני.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

   

   

   

  נציג המזמין לצורך ביצועו של חוזה זה: מנהל אגף תיירות ואכיפה

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________".

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

  ____________                          ___________                _______________

  ראש העירייה                               חותמת הרשות                           גזבר העירייה

                                   

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ המשפטי של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________

  ו-אסי בן חמו-_____________ ת.ז. מס' ___________ ו-ת.ז. מס' _____________אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

                                                                                                              ________________

 • נספח א'

  מכרז פומבי  מס' 20/2023

  בדבר  פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת, אחסנתם ושמירתם כמפורט בהסכם על נספחיו.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שסיפק בשנה האחרונה שירותים מסוג בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.

  ג.        מי שהינו בעל רישיון עסק למתן שירותי גרירת רכבים מאת ראש תחום אגף הרכב במשרד התחבורה.

  ד.      מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.

  ה.      מי שעומד לרשותו מגרש שנתוניו וייעודו מתאימים למבוקש על ידי העירייה בדרישות המפרט.

  ו.       מי שרכש את מסמכי המכרז.

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקורית בסכום של 25,000 ₪ בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז.

   

  2.2       להצעה יש לצרף כתובת המגרש המוצע, מספר גוש וחלקה, הוכחת בעלות או חכירה (לרבות שכירות) וכן אישור על ייעוד מתאים.

   

  2.3        יש לצרף אסמכתאות המעידות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 ב. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על         עצמו ועליו לצרף מסמכים מתאימים של גופים עימם התקשר או נתן שירות לרבות המלצות.

   

  2.4        יש לצרף עותק רישיון על שם המשתתף במכרז כאמור וכנידרש בסעיף 2-ג'.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה                 תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים

  וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה רק על גבי הטפסים והמעטפה המקוריים בלבד.

   

  ו. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן      הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים.
  4. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  5. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  6. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  7. העירייה ו/או מי מטעמה רשאית לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  8. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה        גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומשאר שיקוליה של העירייה ו/או מי מטעמה בעת בחירת הזוכה, תהיה רשאית העירייה לבחון את כושרו ויכולתו של המציע לבצע את השירותים נשוא המכרז בין היתר גם          על סמך ניסיונה הקודם עמו, ככל שהיה כזה.
  10. הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה בחוסר תום לב-מבלי לגרוע מלזכות אחרת הנתונה לעורך המכרז, הצעה תכסיסנית או הצעה שיסתבר כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב או אי ניקיון כפיים –תיפסל. זאת, בכפוף למתן זכות טיעון למציע. השימוע יכול שיהיה גם בכתב
  11. עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה-

  14.1 מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן: "החלקים הסודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש במסמך נפרד, מהם החלקים הסודיים בהצעתו, ויסביר מדוע מדובר לדעתו בסוד מסחרי/עסקי.

  14.2 מציע שלא סימן חלקים בטופס היעודי כסודיים, יראוהו כמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. זאת, למעט זהות הלקוחות ואנשי הקשר אשר לא יחשפו במסגרת הליכי העיון.

   

  14.3 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שחלקים אלו יחשבו סודיים גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, ומכאן שהמציע מוותר על הזכות לעיין בהם.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  14.4 יודגש, כי בכל מקרה, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון מסור לעירייה בלבד. סברה העיריה כי יש לאפשר   עיון בחלקים המפורטים בהצעתו של המציע הזוכה, שהוא הגדירם כסודיים, תינתן לו על כך התרעה, תוך         מתן אפשרות להשיג על כך בתוך פרק זמן סביר כפי שיקבע. החליטה העירייה לדחות את ההשגה, תודיע על        כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

   

  14.5 הכירה העירייה בחלק מסוים בהצעה כסודי, חלק זה ייחשב סודי בכל ההצעות. בין אם הוא סומן כך ובין אם לאו.            מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, שמו וכתובתו של מציע, ניסיונו, השכלתו, והמחיר שהוצע על ידו – לא יהוו סוד מסחרי או עסקי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. כמו כן, מידע שנמסר במסגרת ההצעה לצורך הוכחת עמידתו של מציע בתנאי סף – לא יחשב, ככלל, סוד מסחרי או עסקי, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.

   

  1. שאלות הבהרה ניתן לשלוח אל כתובת דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il עד תאריך 01/12/2023, תשובות בכתב בלבד יוחזרו אל כל המשתתפים.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד נושא / סעיף פרוט ההבהרה
       

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 19/12/2023 בשעה 11:00 במשרד מח'  המכרזים    בעיריית         אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  2. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

      בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

 • נספח ב'

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו/או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו/או גורמים נוספים ו/או מי מטעמו ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום, תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות, לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח ובהתאם לדרישותיו כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל ציוד ו/או פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש בין לחצריו הפרטים ובין לאתר שייקבע ע"י העירייה או בהתאם לדרישת כל דין.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן בנוהל הגשת חשבונות המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם.
  2. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או       עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהצעת הקבלן למכרז זה הינה התמורה היחידה, הכוללת והסופית.

   

  1. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות                   ביצוע בנוסח המפורט בנספח הערבות ואישור על קיום ביטוח בנוסח שבנספח המצורף.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                                חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

  בדבר  פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  מפרט מיוחד לגרוטות רכב ורכבים נטושים

   

  א.         נוהלי עבודה

   

  1. הקבלן יפנה רכבים או גרוטות רכב כהגדרתם בהסכם מעת לעת בהתאם להוראות המפקח, על פי התנאים הקבועים במפרט זה וכן על פי הוראות כל דין.
  2. משימת הפיקוח והדבקת מודעות התראה לסילוק הרכבים יבוצעו על ידי העירייה. כל יתר העבודות הכללות בהסכם על נספחיו לרבות פינוי, אחסנה, רישום, דיווח, יבוצעו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.
  3. פינוי רכבים נטושים וגרוטות רכב יבוצע מחניות, רחובות, רחבות, מדרכות, מעברים, ואדיות וכל שטח ציבורי אחר בתחום השיפוט של העיר אילת ובהתאם להוראות הדין.
  4. הספק יפנה רכבים וגרוטות רכב, באמצעים החוקיים העומדים לרשותו, רק לאחר קבלת הוראה בכתב מאת המפקח ויבצע הפינוי תוך פרק זמן של עד 24 שעות ממועד מסירת ההודעה.
  5. הרכבים וגרוטאות הרכב יפונו למגרש האחסנה שבבעלות הקבלן או בחזקתו ויאוחסנו בו למשך תקופה של 45 יום מיום מסירת ההודעה. הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק/אובדן/קלקול שיגרמו לרכבים או לגרוטות אותן פינה עבור המזמין והמאוחסנים במגרש בתקופה זו והן לאחריה וכל עוד לא קיבל הוראה מפורשת ובכתב מהמזמין להעביר את הגרוטות לגריטה או את הרכבים הנטושים למכירה.
  6. הספק יצלם את גרוטת הרכב וכל רכב אשר גרר מארבע זוויות שונות, שש תמונות לפחות לכל רכב לצורך תיעוד הרכב, בטרם יפנה את הגרוטה לאחסנה. התמונות ישמרו אצל הקבלן במערכת הממוחשבת ועותק מהן יועבר למפקח.
  7. בתום תקופת האחסנה כמפורט במפרט מיוחד זה ובאם לא נדרשה על ידי בעליה, תחשב גרוטת הרכב כקניינו של המזמין לפי סעיף 8 ד' לחוק שמירת הניקיון. המזמין ימסור החזקה בגרוטות הרכב לקבלן על פי הסכם זה והוא יהיה רשאי להעביר הגרוטות לגריטה כמפורט בהסכם על נספחיו.
  8. במידה ומדובר ברכב ולא בגרוטה כהגדרתה בדין ובעלי הרכב לא דרשו אותו ו/או הגיעו לאספו על אף ההודעה שנשלחה כמפורט להלן, רשאי המזמין להתיר לקבלן למכור את הרכב, האישור יינתן בכתב.
  9. במקרה בו יבקש בעל הרכב או הגרוטה לשחררה, ישלם בעל הרכב לעירייה את עלות הפינוי, ובנוסף ישלם בעל הרכב או הגרוטה לקבלן את דמי אחסנה.
  10. מובהר כי הקבלן ישא באחריות על פי כל דין לכל אובדן ו/או נזק ו/או כל קלקול אחר שיגרם לציוד ו/או לתכולתו ו/או לעובדיו ו/או לכל אדם אחר אשר ינבעו מעבודות הפינוי ו/או האחסנה וכל תביעה שתוגש כנגד העירייה תטופל על ידי הקבלן על חשבונו לרבות כל הוצאה הכרוכה בכך (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד).
  11. הקבלן מתחייב למסור לנציג העירייה כל מידע בקשר לפעילות שבוצעה על פי הסכם זה כמו למשל: דוחות תקופתיים, דוחות מפורטים, העתקי אישורים, צילומים, נתונים כמותיים ורשימת ציוד המאוחסן במגרש.

   

  1. שעות הפעילות לביצוע פינוי גרוטאות רכב או רכב נטוש יהיו בימי חול בין השעות 08:00 עד 17:00.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  ב.         בקליטת רכב יפעל הקבלן כדלקמן:

   

  1. בקליטת הרכב יקליד הקבלן את פרטי הרכב, לרבות שם בעל הרכב כפי שקיבלם מהמזמין במערכת ממוחשבת הקיימת אצלו.
  2. הקבלן ידאג על חשבונו לחיבורה של המערכת הממוחשבת הקיימת אצלו למערכת הממוחשבת הקיימת אצל המזמין. כל התאמה הכרוכה בחיבור זה בין המערכות תהא על הקבלן בלבד.
  3. הודעה בדואר רשום תשלח על ידי העירייה לבעליו הרשומים של הרכב או הגרוטה המיועדת לגריטה.
  4. להודעה האמורה לעיל יצורף צילום של מספרי לוחית הרישוי ומספרי השלדה והמנוע. הרכב והמספרים לעיל יצולמו במצלמה דיגיטלית ויישמרו במחשב הקבלן לתקופה של שלוש שנים לפחות.
  5. 5. הקבלן יקבל לידיו מהמזמין את אישור משרד הרישוי על ביטול הרכב לגבי גרוטות רכב המיועדות לגריטה. במידה ואין אישור כאמור ולרכב רישיונות רכב תקפים, תינתן למזמין הודעה מתאימה וישלח מכתב לבעלי הרכב לבוא ולאסוף את רכבם כקבוע בחוק שמירת הניקיון.
  6. 6. הקבלן יערוך רישום מסודר וממוספר של אישורי גריטת כלי רכב. אישורים אלה יישמרו אצלו לתקופה של שלוש שנים לפחות.
  7. הקבלן יערוך רישום מסודר של כל גרוטות הרכב המועברות לגריטה.

   

  ג.          העברת הרכב לגריטה

   

  1. 1. בחלוף המועדים הקבועים בדין יעביר הקבלן למזמין רשימה של הגרוטות המיועדות להעברה לגריטה ורכבים המיועדים למכירה. לרשימה יצורפו אישור הדואר הרשום והעתקי המכתבים שנשלחו לבעלי הרכבים על מנת שיבואו לשחרר את רכבם. במידה והתקבלו פניות ו/או מכתבים ו/או אישורים מבעלי רכב יצורפו גם מכתבים או אישורים אלה (נספח ב-3). רק לאחר קבלת אישור המזמין בכתב, יוכל הקבלן להעביר גרוטות הרכב לגריטה או למכור הרכבים במקרה שאין מדובר בגרוטה.
  2. 2. בתהליך העברת גרוטות הרכב לגריטה יפעל הקבלן על פי תקנות למניעת מפגעים התשנ"ג-1993, תקנות החומרים המסוכנים יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים (תיקון) התשס"ח 2008, חוק הרישום לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) התשנ"ח  1998או כל חוק אחר שיבוא במקומם.

   

  ד.         ניהול המגרש הוראות כלליות

   

  1. 1. לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה יעמיד הקבלן מגרש מגודר, בגודל של 2 דונם לפחות, המתאים מבחינת ייעודו על פי התוכניות החלות על המקרקעין לאחסנה. בכל זמן פעילות המגרש יהיה נוכח במקום נציג מורשה מטעם הקבלן שיפקח על מתן השירותים.
  2. לא ייכנס אדם לשטח המגרש שלא בידיעת ואישור הקבלן.
  3. שער המגרש יהיה נעול בכל עת ויפתח רק בשעת צורך.
  4. במגרש יוצב שומר או יותקנו מצלמות יעילות במשך כל שעות היום והלילה.
  5. הקבלן יקפיד על ניקיון המגרש יוודא שלא מצטברת פסולת קלה או אחרת בשטח המגרש, למעט הימצאותם של הרכבים/גרוטות עצמן ובכפוף לתנאים שנקבעו במפרט מיוחד זה.
  6. גודל המגרש שיוחזק על ידי הקבלן לצורך אחסנת הרכבים וגרוטות רכב יהיה 2 דונם לפחות, ובו אפשרות לאחסנת כ – 60 יחידות גרוטות רכב בעת ובעונה אחת.
  7. 7. מובהר בזה כי כנגד התמורה שתשולם לקבלן בהתאם להסכם זה על נספחיו תהיה רשאית העירייה לאחסן במגרש גם ציוד אחר על פי שיקול דעתה במהלך תקופת ההסכם.
  8. כל העבודות לתחזוקה שוטפת של המגרש כגון תיקון גדרות, תקינות מצלמות האבטחה, הזזת ציוד בתוך המגרש או פינויו וניקיון כללי הן על חשבון הקבלן ובאחריותו.
  9. יינתן שירות קבלת קהל לצורך שחרור כלי רכב בימים א עד ה בין השעות 08:00 עד 17:00, בימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 עד 13:00.
  10. הקבלן יהיה אחראי לכל ההוצאות השוטפות הכרוכות באחזקת המגרש וכוללים בין היתר גם תשלום חשמל, ניקיון, תחזוקה, מיסים עירוניים ואחרים.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

  מפרט מיוחד לגרירת רכבים

   

  גרירות לפי חלק זה יתבצעו בכל הנוגע לרכבים המפריעים לתנועה לרבות רכב החונה במקום שהחניה אסורה עפ"י חיקוק וכן רכב שחנייתו מהווה מפגע בטיחותי וכן רכב אחר שהמשטרה החליטה על פי שיקול דעתה  כי יש לגרור אותו.  מובהר בזאת, כי לא תבוצע פריצה לרכב לצורך גרירה למעט אם במקום נוכח שוטר או מפקח שהוסמך מטעם הרשות או כאשר מתעורר צורך להרחיק רכב מטעמי בטיחות.

  לביצוע העבודות בכל תקופת ההתקשרות, יידרש הקבלן לשמור על קשר רצוף עם המנהל ועם מוקד העירייה תוך שימוש במכשיר קשר ,טלפון נייד/נייח וכיוצ"ב ,אותם יחזיק על חשבונו.

  1. הקבלן יהיה זמין 24 שעות ביממה, למתן מענה במקרים דחופים וחריגים.
  2. הגרירות תתבצענה בימים א-ה בין השעות  08:00 עד 20:00 ימי שישי וערבי חג  08:00 עד 15:00, ובמקרים מיוחדים תתבצענה גרירות שלא במועדים להלן ועפ"י הנחיית המזמין בכתב. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לשעות עבודה ומנוחה ועל הקבל להערך בהתאם. לא תשולם כל תוספת מחיר על ביצוע עבודות מעבר לשעות המפורטות.
  3. שירותי הגרירה, יהיו על פי הנחיות העירייה כפי שינתנו מעת לעת ובהתאם להזמנת העבודה.
  4. הקבלן יפעיל מערך פינוי רכבים מחניות אסורות באמצעות רכבי גרר – מלגזה. הקבלן יגרור למגרש כלי רכב העומדים בניגוד להוראות התמרורים ו/או במקומות חנייה אסורים על פי הוראות המנהל בשעות הפעילות הרגילות וכן בכל שעה כפי שיקבע המנהל.
  5. הפינוי יעשה באמצעות מלגזה וללא צורך בפתיחת הרכב המפונה הקבלן יהיה רשאי להציע שיטות נוספות לפינוי שאין בהן כדי לפתוח את הרכב או לפגוע בו.
  6. הקבלן מתחייב לבצע פינוי כלי רכב כאמור לעיל באמצעות רכב בעל יכולת להרמת כלי רכב מהסוגים הבאים: רכב מסחרי, רכב פרטי ורכב שטח 4×4 כולם עד למשקל של 3500  ק"ג באישור משרד התחבורה.
  7. הקבלן מתחייב לבצע את הפינוי באופן מקצועי, במיומנות ובזהירות המירביים, בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. באחריותו למנוע במהלך הפינוי כל הפרעה לציבור ו/או לתנועה ו/או לגרימת נזקים כלשהם לרכב המפונה ולצד ג' כלשהו. על הקבלן לבצע את הגרירה בזהירות המרבית והנדרשת, תוך דאגה לשמירת שלמותו של הרכב, מניעת פגיעתו ו/או מניעה של כל נזק הקבלן ידאג לתעד את כל ההליכי הפינוי והגרירה אשר בוצעו מול ו/או כל דורש אחר וכן יעבירם לפי צורך למזמינה.
  8. הקבלן יפעיל על חשבונו תוכנה לניהול גרירות.
  9. הגורר ינהל יומני גרירה ממוחשבים בתוכנה שיכללו את הפרטים הבאים: סוג הרכב הנגרר, מספר רישוי, צבע הרכב, תאריך ושעת הגרירה, שם הפקח, שם הגורר, מחיר אגרת הגרירה, המקום ממנו נגרר, המקום אליו נגרר ושם הנהג הגורר. ביומן ירשמו גם הערות לגבי מצבו החיצוני של הרכב בטרם ביצוע פעולת הגרירה, כמפורט בטופס דוח טיפול ברכב נגרר נספח ב-1. ליומן תהא יכולת לבצע חיתוכים והתפלגויות של גרירה לפי שמות רחובות וסעיפי העבירה ולפי שם בעל הרכב. ליומן תהא יכולת התנהלות כספית שכוללת הוצאת חשבונית מס עבור אגרת הגרירה. נתוני הגרירה יעודכנו מידי יום במחשב במגרש הגרירה על או לחילופין בשרת מרוחק ברשת מאובטחת.
  10. הקבלן יצלם את כלי הרכב מכל עבריו באמצעות מצלמה דיגיטלית לפני תחילת הגרירה מארבע זוויות שונות, שש תמונות לפחות לכל רכב, התמונות יועברו למנהל ויישמרו אצל הקבלן לתקופה של שנתיים, לפחות, מיום הגרירה כולל גיבוי.
  11. הקבלן יפעיל לפחות רכב פינוי אחד במשך כל תקופת ההסכם. העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש הפעלת רכב פינוי נוסף והקבלן מתחייב לפעול לפי דרישת העירייה ללא כל תמורה נוספת מעבר למה שנקבע במכרז לגבי תשלום בגין הגרירות.
  12. הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך שהפועלים המבצעים מטעמו את הפינוי יבצעו זאת בהתאם להוראות חוק העזר העירוני בדבר העמדת רכב וחנייתו, ופקודת התעבורה ועפ"י כל דין בכל הקשור לגרירה.
  13. הפינוי ילווה בפקח עירוני ויבוצע עפ"י הנחיותיו בכל הנוגע להוראות הדין.

   

  חתימת המציע: __________________

  1. הקבלן מתחייב להתקין במגרש תוכנת ניהול ממוחשבת בעלת יכולת פיקוח, בקרה על תקבולים, סוגי עבירות החנייה, מקומות הגרירה ומענם. וכן, רישום מלא ומעודכן של פרטי האזרח המשחרר הכוללים כתובת, שם, ומספר זהות.
  2. הקבלן מתחייב לגרור את כלי הרכב החונים במקומות אסורים למגרש וזאת במקרים בהם לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות הפקח מטעם העירייה או שנהג הרכב אינו נמצא במקום.
  3. הקבלן ישא, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהפעלת שירותי הגרירה והאחסנה, לרבות עלויות הישירות והעקיפות הנובעות ממתן השירותים על ידו.
  4. הקבלן יהיה אחראי בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מפעלותיו במסגרת מתן השירותים לעירייה במהלך ביצוע הסכם זה. הקבלן יקפיד על תיעוד של כל הפעולות שנעשו על ידו וישמור על כל מסמך, הנוגע להסכם זה. ויישמרו בתיקים מיוחדים ומסודרים.
  5. רכבי הגרר יהיו תקינים, מורשים לתנועה ע"י רשות הרישוי ומבוטחים כחוק.
  6. הקבלן יבצע את הגרירה במיומנות ומקצועיות תוך שמירה על הרכב הנגרר בעת ההרמה )צבע, ציפוי, שילדה וכו') ותוך נקיטת כל אמצעי זהירות הנדרשים כדי להבטיח בטיחות הגרירה, של הנגרר וכל חפץ הנמצא בתוכו ומעליו וזאת ללא גרימת נזקים לרכב הנגרר.
  7. על הגרר להיות בעל יכולת מוכחת לפינוי רכבים משני צידיו ללא צורך בפריצת הרכב או הזזתו ממקום חנייתו לצורך הגרירה ובעל יכולת להעמסת רכבים מסחריים.
  8. הגורר יתחייב להגיע למקום ממנו נדרשת הגרירה בפרק הזמן הדרוש לנסיעה בהתחשב במרחק, מהירות הנסיעה המותרת, ואפשרות הנסיעה, אך בכל מקרה לא יאוחר משעה מזמן קבלת ההודעה בדבר הזמנת הגרירה
  9. במקרה של איחור, תהא העירייה רשאית להזמין גורר אחר וכל ההוצאות המיוחדות שיגרמו לה בגין האיחור, יחולו על הקבלן.
  10. הגרירות תתבצענה בכל ימות השנה בכל שעות היממה ובכל מזג אויר בהתאם לצורך. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להערך בהתאם.
  11. הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך כי העובדים מטעמו לביצוע הגרירה, יהיו בעלי רשיונות גרירה וחילוץ בנוסף לרשיון נהיגה תואם לסוג הרכב ויבצעו אותה בהתאם לנדרש בדיני התעבורה, בכל הקשור לחילוץ, גרירה, סימון הגורר והנגרר, תאורה וכו'.
  12. נהגי הקבלן יחויבו בלבוש, נקי ומסודר ויתנהגו בנימוס ובאדיבות ראויה כל אדם מן הציבור בעת ביצוע תפקידם.
  13. הקבלן יפעיל מוקד טלפוני תקין ומאויש במשך כל ימות השנה 24 שעות ביממה לצורך מתן שירות לבעלי כלי רכב שפונו או נגררו.
  14. הקבלן יצייד את המגרש ואת הגורר במכשירי טלפון קווי ו/או סלולרי אחר חכם כפי שתורה העירייה
  15. הנהג ידווח עם הגעתו למקום וידווח עם פריקת הרכב במגרש .
  16. התשלום בגין השימוש בדרכי ההתקשרות הנזכרים לעיל יהא על חשבון הקבלן.
  17. הקבלן ידאג להתקין על חשבונו ברשות החניה בעירייה עמדת מחשב אשר תהיה מחוברת בזמן אמת למחשב במגרש האחסנה ובו יהיו כל נתוני הגרירה. לעירייה יהיה קוד גישה למחשב במגרש האחסנה ולנתוני הגרירה.
  18. רכב ייגרר רק לאחר מילוי טופס העברת רכב. הטופס ימולא ע"י הנהג הגורר. מפקח מטעם עירייה חייב לחתום על הטופס ולוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים לרבות מועד קבלת ההודעה ושעת ההגעה למקום האירוע.
  19. הקבלן ישא באחריות המלאה לכל נזק שנגרם לרכב שנגרר על ידו  וכן ישא בכל העלויות המשפטיות נשוא הליך משפטי הנוגע למתן השירותים נשוא ההסכם.
  20. הקבלן יגיש לעירייה אחת ל-חודש, עד ליום ה- 10 בחודש, דו"ח בכתב שבו יפורטו כל הנתונים אודות הגרירות ופעולות, שביצע הקבלן בנוגע אליהם בחודש החולף וכל עניין נוסף הקשור לביצוע הסכם זה.

   

  חתימת המציע: __________________

  1. הדו"ח והחשבון יאושרו על ידי נציג העירייה תוך 20 יום ממועד הגשתם לעירייה. למען הסר ספק מובהר כי נציג העירייה יהיה רשאי לערוך כל שינוי בחשבון ולהביאו לידיעת הקבלן.
  2. הרכב שנגרר ישוחרר לידי בעלי הרכב או לנציג הבעלים ובתנאי שיציג מפתחות המתאימים לרכב, וצילום תעודת זהות של הנהג המשחרר וזאת לאחר ובכפוף לתשלום ולאחר שינקוט הפעולות הבאות: יזהה את בעל כלי הרכב או נציגו שפונה או מי מטעמו, באמצעות תעודת זהות, תעודה רשמית אחרת, יבדוק וישווה פרטי רישיון כלי הרכב לכלי הרכב המאוחסן. יחתים וירשום את פרטי בעל כלי הרכב או מיופה כוחו, שם, מספר זיהוי, כתובת ומספר רשיון הנהיגה, על גבי טופס המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם (נספח ב-2) בוצע התשלום, ימסור הקבלן לבעל כלי הרכב או מי מטעמו, גם אם לא נדרש לכך, קבלה מאת הקבלן בדבר ביצוע התשלום עבור פינוי כלי הרכב. הקבלן מתחייב לא לשחרר כלי רכב מהמגרש ביוזמתו ללא תשלום.
  3. במקרה שהספק יגרור ו/או יאחסן רכב אשר יתברר, כי בידי בעל הרכב אישור משטרת ישראל, כי דיווח על גניבת הרכב במועד המוקדם למועד גרירת הרכב, הספק לא יגבה תשלום מבעל הרכב בגין הגרירה וימי האחסנה, ולא יהא זכאי לכל תמורה במקרה שכזה. למען הסר הספק, הגשת הצעת מחיר על ידי הספק מהווה את הסכמתו, כי לא יקבל תשלום בגין הגרירה וימי האחסנה בגין הרכב הגנוב כאמור. הספק יביא בחשבון הוראה זו במסגרת הצעתו.

   

  1. בעת שחרור רכב שנגרר מחניות אסורות ובהתאם להוראות הדין הקבלן יהיה רשאי לגבות את התעריפים הבאים המפורטים מבעלי כלי ברכב המבקשים לשחררם:
  מס' סוג/תיאור השירות תמורה
  1. פינוי כלי רכב דו או תלת גלגלי או עגלה או נגרר או כלי שייט עד משקל של 250 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) 160 ₪ ליחידה

  (מאה ושישים ₪ )

  ליחידה כולל מע"מ

  2. הסכום המירבי בעד גרירה / פינוי כלי רכב או כלי שייט שמשקלו הכולל עד 4 טון (בין אם גרוטה ובין אם לאו) –

  בין השעות 06:01 ועד 16:00

  358 ₪  ליחידה

  (שלוש מאות וחמישים ושמונה ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  3. הסכום המירבי בעד גרירה / פינוי כלי רכב או כלי שייט שמשקלו הכולל עד 4000 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) –

  בין השעות 16:01 ועד 24:00

  448 ₪  ליחידה

  (ארבע מאות וארבעים ושמונה ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  4. הסכום המירבי בעד גרירה / פינוי כלי רכב או כלי שייט שמשקלו הכולל עד 4000 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) –

  בין השעות 24:01 ועד 06:00

  538 ₪  ליחידה

  (חמש מאות ושלושים ושמונה ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  5. הסכום המירבי בעד גרירה / פינוי כלי רכב או כלי שייט שמשקלו הכולל עולה על 4 טון (בין אם גרוטה ובין אם לאו) –

  בין השעות 24:01 ועד 06:00

  800 ₪  ליחידה

  (שמונה מאות ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  6. סכום התשלום המירבי בעד העמדת כלי רכב במגרש אחסנה לכל יום אחסון רכב שמשקלו הכולל עד  4 טון (כלי רכב או כלי שיט וכיוצא בזה) 50  ₪ ליום אחסנה / או חלק ממנו  – ליחידה כולל מע"מ.

   

  7. סכום התשלום המירבי בעד העמדת כלי רכב במגרש אחסנה לכל יום אחסון רכב שמשקלו הכולל  עולה על 4 טון 80 ₪ ליום אחסנה/ או חלק ממנו , כולל מע"מ.
  8 . סכום התשלום המירבי בעד העמדת / אחסנה כלי רכב דו או תלת גלגלי או עגלה או נגרר או כלי שייט עד משקל של 250 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) 30 ₪ ליום אחסנה / או חלק ממנו – כולל מע"מ.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  קנסות

   

  בגין אי עמידת הספק בהתחייבויותיו מכח החוזה ו/או ברמת השירות הנדרשת, שלא אושרה על ידי המנהל, רשאי המנהל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לחייב את הספק בסכומים המפורטים להלן, כולם או חלקם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר הנתונים לעירייה עפ"י כל דין ומכח החוזה:

   

   

  מס' השירות הנדרש פיצוי מוסכם בגין אי עמידה ברמת השירות הנדרש
  1. אי ביצוע פינוי גרוטאת רכב בתוך שני ימי עבודה ממועד מסירת הודעה 400 ₪ למקרה בנוסף לעלות הביצוע על ידי גורם אחר
  2. חוסר בתמונות לפני פינוי או גרירה 700 ₪ למקרה
  3. אי ביצוע גרירת כלי רכב בתוך שעה אחת ממועד מסירת הודעה 400 ₪ למקרה בנוסף לעלות הביצוע על ידי גורם אחר
  4. גריטת רכב ללא אישור בכתב מאת המנהל 1,000 ₪ למקרה
  5. מחסור של יותר מיום אחד ברכב ייעודי לפינוי גרוטאות רכב או לגרירת כלי רכב 400 ₪ ליום בנוסף לעלות הביצוע על ידי גורם אחר
  6. כל חריגה מהוראות ההסכם והמפרט המיוחד 500 ₪ למקרה
  7. גבייה או דרישה לגביית סכום הגבוה מהתעריפים המפורטים בסעיף 37 לעיל 1,000 ₪ למקרה בנוסף להתראה על הפסקת ההתקשרות
       

   

   

   

   

  מידע כללי

  גרוטאות רכב -על פי רישומי העירייה בשנים קודמות פונו כ – 200 גרוטאות רכב מסוגים שונים בממוצע בכל שנת עבודה. אין במספר זה כדי לחייב את העירייה בכמות מסוימת לביצוע על פי הסכם זה או כדי להוות התחייבות לגבי מספר הרכבים או הגרוטות המפונים בכל שנה.

   

  גרירת רכב – על פי רישומי העירייה בשנים קודמות נגררו 300 כלי רכב מסוגים שונים בממוצע בכל שנת עבודה. אין במספר זה כדי לחייב את העירייה בכמות מסוימת לביצוע על פי הסכם זה או כדי להוות התחייבות לגבי מספר הרכבים שיגררו בכל שנה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

  חותמת וחתימת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב-1

  דוח טיפול ברכב שנגרר

   

   

   

   

   

   

  פרטי הרכב

  (דגם, מספר הרכב/שלדה, מספר רישיון)

   

   
  פרטי הבעלים הרשום

  (שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת

   

   
  תאריך גרירה ושעה +צילום הרכב לפני הגרירה

   

   
  המיקום ממנו נגרר הרכב

   

   
  נהג הרכב הגורר

   

   
  צילום של איחסון הרכב בהגיעו למגרש

   

   
  תאריך שחרור הרכב

   

   
  הגורם לידיו שוחרר הרכב

  (שם מלא וצילום תעודת זהות) ומועד השחרור

   

   
  הגורם המשחרר

  (שם מלא של עובד הקבלן)

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב-2

  טופס שחרור רכב

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי רכבי מדגם ________מס' רכב_________ צבע הרכב________ רישיון רכב _________ אשר נגרר ביום _______, נמסר לידי ביום _____בשעה_______ כשהוא תקין וללא כל פגם או נזק, במצב בו היה כאשר נגרר בשל הפרעה לתנועה או חנייה אסורה בניגוד לדין ברשות הרבים וזאת בהתאם להוראות החוק ואין לי ולא תהיה לי כל טענה או תביעה בעניין זה.

   

   

  שם פרטי__________ שם משפחה__________ ת.ז.____________

   

  כתובת_______________

   

   

  בזאת באתי על החתום

   

   

  ___________                                      ___________

  חתימה                                                    תאריך

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב-3

  טופס ויתור גרוטה*

   

  אני הח"מ, בעלים של הרכב כרשום ברישיון הרכב, מצהיר בזאת כי אני מוותר על רכבי מדגם ________מס' רכב_________ צבע הרכב________ רישיון רכב _________ אשר נגרר ביום _______.

   

  ברור וידוע לי כי באחריותי לגשת למשרד התחבורה ולטפל ברישוי הרכב או בגריעתו ממצבת הרכבים.

   

  אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ביחס לגרוטה שנגררה על ידי הרשות המקומית ואני מוותר על כל זכות ביחס אליה.

   

  אני מאשר לרשות המקומית או מי מטעמה לפעול לגריטה ו/או פרוק ו/או השמדה של הרכב שפרטיו רשומים בטופס זה ואין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה.

   

   

   

  שם פרטי__________ שם משפחה__________ ת.ז.____________

   

  כתובת_______________

   

   

  בזאת באתי על החתום

   

   

  ___________                                      ___________

  חתימה                                                    תאריך

   

   

  • יש לצרף לטופס זה צילום תעודת זהות וצילום רשיון רכב

   

   

   

   

   

   

   

   

  מכרז פומבי מס' 20/2023

  בדבר  פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  סעיפים ומחירים לפני הנחה/תוספת

   

  מס' סוג/תיאור השירות תמורה
  1. פינוי כלי רכב דו או תלת גלגלי או עגלה או נגרר או כלי שייט עד משקל של 250 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) 160 ₪ ליחידה

  (מאה ושישים ₪ )

  ליחידה כולל מע"מ

  2. פינוי כלי רכב או כלי שייט שמשקלו הכולל עד 4000 ק"ג (בין אם גרוטה ובין אם לאו) 390 ₪  ליחידה

  (שלוש מאות ותשעים ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  3. פינוי כלי רכב שמשקלו הכולל מעל 4000 ק"ג

  (בין אם גרוטה ובין אם לאו)

  840 ₪ ליחידה

  (שמונה מאות וארבעים ₪) ליחידה כולל מע"מ.

  4. אחסנת רכב,  גרוטות רכב וציוד אחר על פי תנאי ההסכם ללא הגבלת זמן לרבות קליטת הרכב, רישומו ושליחת הודעות כנדרש וכל יתר דרישות והוראות המפרט. 11,000 ₪ לחודש אחד

  (אחד עשרה אלף ₪)

  לחודש אחד כולל מע"מ

   

   

  למען הסר ספק מובהר ומודגש כי כתב הכמויות שלעיל מתייחס אך ורק לפינוי גרוטות או כלי רכב נטושים ולא בגרירת כלי רכב מחניות אסורות לגביהם לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מעיריית אילת אלא רק תשלום על פי התעריף הקבוע מבעל הרכב.

   ___________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • נספח ג'

   

  מכרז פומבי  מס' 20/2023

  בדבר  פינוי ואחסנת גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

   

  הצעת קבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות המפרט וההסכם הרצ"ב על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן

  (יש לבחור רק סימון אחד, הנחה או תוספת):

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל מחירי כתב הכמויות הינו_____ אחוזים.

  במילים: ______________________________________________ אחוזי הנחה.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לכל מחירי כתב הכמויות הינו_____ אחוזים.

  במילים: ______________________________________________ אחוזי תוספת.

   

   

   

  _____________                                                  ________________

  תאריך                                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

 • נספח ד'

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את כל מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודה ומכיר את תנאי המקומות והגישה אליהם וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי ואני בעל הכישורים, הניסיון, כוח האדם והציוד הנדרש לביצוע העבודה.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה להמציא אישור על קיום ביטוח ולחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  הנני מצהיר כי יש בחזקתי או בבעלותי מגרש של 2 דונם לפחות לשם אחסנת הרכבים ו/או הגרוטות בהתאם לדרישות הקבועות במפרט המיוחד והשימוש המבוקש תואם לייעוד המקרקעין כפי שהוא קבוע בתוכניות בניין עיר.

   

  כן הנני מתחייב להחליף בטרם חתימת ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט, ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם. המזמין יהיה רשאי לעשות בה שימוש בהתאם להסכם זה. שחרור הערבות מותנה בסיום כל התחייבויות הקבלן בהתאם להזמנה זו על נספחיה, אישור המנהל וחתימת הקבלן על טופס הצהרת העדר תביעות.

   

  ידוע לי, כי מתן השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי כאמור בנספח שמירת סודיות, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. ידוע לי, כי בביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים בין בעירייה ובין של גופים ממשלתיים אחרים.

   

  אני מכיר היטב את החוקים הרלוונטים הנוגעים למתן השירותים נשוא המכרז על נספחיו לרבות תקנות למניעת מפגעים התשנ"ג-1993, תקנות החומרים המסוכנים יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים (תיקון) התשס"ח  2008, חוק הרישום לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) התשנ"ח  1998או כל חוק נוסף או אחר שיבוא במקומם ומתחייב לפעול על פיהן בדווקנות.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור וידוע לי כי העבודה אמורה להתבצע באתרים שונים בעיר אילת, מעת לעת כפי שיוזמנו על ידי העירייה. כל שלב בעבודה יתבצע רק לאחר מתן אישור מפורש מאת המנהל וליווי נציג העירייה תוך כדי העבודה. אני מתחייב להישמע באופן מידי לכל הוראה ו/או הנחיה שתינתן לי במהלך העבודה מטעם כל גורם רשמי בהקשר זה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                               ____________

   

  מס' עוסק מורשה :                     ____________

   

  כתובת המציע :                          ____________

   

  מספר הטלפון:                           ______________

   

   

  חותמת וחתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                                    _____________________

   

 • נספח ה'

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 20/2023 בדבר – פינוי ואחסנת גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת. אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/03/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מיד לאחר הודעת זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של  50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 20/2023 בדבר – פינוי ואחסנת גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

 •            נספח ו'

   

   

  ביטוח

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע
   עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, כמפורט להלן:

   א.       ביחס לכלי רכב/מנוף:

                "ביטוח חובה" – כנדרש על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים תשל"ה – 1975 על תיקוניו ותקנותיו, וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי שנגרם על ידי כלי הרכב המשמשים בקשר עם מתן השירותים, בגבול אחריות שאינו נמוך מסך 600,000 ש"ח (שש מאות אלף ש"ח) לכל כלי רכב/מנוף וכן ביטוח מקיף ו/או ציוד מכני הנדסי לביטוח נזק שיגרם לכלי הרכב ו/או למנוף.
  על אף האמור לעיל, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ציוד מכני הנדסי (נזק עצמי וזאת בניגוד לביטוח חובה וביטוח צד שלישי) ובלבד כי הוא פוטר את העירייה והבאים מטעמה מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שיגרם לכלי הרכב ולציוד מכני הנדסי מכל סיבה שהיא. הפטור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

  ב.       ביטוח אחריות מעבידים, לכיסוי חבותו של הקבלן כלפי עובדיו על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
  וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם-1980 בגבול אחריות שאינו נמוך מסך 6,000,000 ש"ח
  (שישה מיליון ש"ח) לעובד ו-20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון ש"ח) למקרה ובסה"כ לתקופת
  הביטוח.

  ביטוח זה יורחב לשפות את העירייה במידה שיטען כי העירייה נושאת בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי או מחלה.

   

  ג.        ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין לנזק שיגרם לגוף ו/או
  לרכוש של צד שלישי כלשהו, ובכלל זה לעירייה, בגבול אחריות שלא יפחת מ-2,000,000 ש"ח
  (שני מיליון ש"ח) למקרה ולתקופת הביטוח.

        

  הפוליסה תורחב לשפות את העירייה למקרה ויטען כי היא נושאת באחריות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו והכיסוי יכלול הרחבת "חבות צולבת". עובדי הקבלן יחשבו כצד ג' לעירייה והפוליסה תכלול הרחבה לכיסוי תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

   

  ד.       ביטוח רכוש בהעברה בגבול אחריות שלא יפחת מ-400,000 ש"ח (ארבע מאות אלף ש"ח)
  על בסיס נזק ראשון, לארוע ובסה"כ הכל לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לכלול אבדן או נזק
  לרבות מפריצה ו/או מגניבת כלי הרכב, שיגרם בעת ו/או עקב ביצוע עבודות הטענת הרכב
  והעברתו מהמקום המקורי בו הוא נמצא ועד השלמת פריקתו ביעדו הסופי.

   

  שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף בכל הנוגע לרכושה ו/או לרכוש נשוא הסכם זה וכל פיצוי בגין נזק לרכוש כאמור ישולם לפקודת העירייה בלבד או כפי שזו תורה בכתב.

   

  ה.       ביטוח אש מורחב לביטוח הרכבים באתר אחסון הרכבים במלוא ערכם ועל הקבלן לעדכן את
  סכום הביטוח בהתאם לצורך. מבלי לגרוע מהאמור, גבול האחריות לביטוח הרכבים לא יפחת
  מסך מיליון שקל, על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר. הפוליסה תכלול סיכוני רעידת
  אדמה ונזקי טבע וכן סיכוני פריצה ושוד.

  שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף וכן את בעלי הזכויות ברכוש נשוא הסכם זה וכל פיצוי בגין נזק לרכוש כאמור ישולם לפקודת העירייה בלבד או כפי שזו תורה בכתב.

   

  ו.            על ביטוחי הקבלן המצוינים בסעיפים 1ב' עד וכולל 1ה' לעיל יחולו ההוראות הבאות:
  (1)  תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כ"ביט" או נוסח מקביל לתנאי "ביט" הנהוג אצל המבטח;
  (2) הפוליסות יכללו סעיף לפיו הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות, בתום לב, על ידי הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו, אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי העירייה;

  (3) סייג רשלנות רבתי (ככל וקיים) יבוטל. אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או מחובות המבוטח לפי דין;

  (4) הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה והמבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.;

  (5) הפוליסות תכלולנה סעיף מפורש לפיו הקבלן הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי הפוליסות ולא תהא למבטח כל דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בקשר לתשלום או אי-תשלום כאמור.

   

   

  1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל וללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, שבעה ימים ממועד הודעה על זכייתו במכרז ו/או טרם חתימת הסכם זה ו/או לפני תחילת עבודתו (המוקדם מבין המועדים) את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ו'1 (להלן: "אישור עריכת הביטוח") כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הקבלן ישוב וימציא לעירייה, במשך כל תקופת חלותו של ההסכם, שבעה ימים טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש בגין חידשו הביטוחים לתקופת ביטוח נוספת.

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודתו והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו לבצע כל עבודה כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.

   

  1. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

   

  1. העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף 2 לעיל והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור עריכת הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור עריכת הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

   

  1. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

  1. אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף 1 לעיל ובאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה וכל ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב לשפות את העירייה למקרה ויטען כי היא נושאת באחריות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו לרבות הרחבת "חבות צולבת".

   

  1. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף 1 לעיל ובאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לרבות על פי הסכם זה. עליו לבחון אפוא את החשיפה לחבות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות המזעריים כאמור ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף כיסויי הביטוח שהוצאו על ידו.

   

   

         הפרת סעיף הביטוח על ידי הקבלן על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

  נספח ו'1

   

  אישור עריכת ביטוח

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

  שם

   

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: שירותי גרירה, הובלה ואחסון רכבים ו/או גרוטאות שהושארו ברשות הרבים ברחבי העיר אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר:

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  מען

  בית התמר, ת.ד. 14, אילת

   

  מען

   

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש             309, 313, 314, 316, 328, 324
  מלאי רכבים – נזק ראשון         1,000,000 ש"ח
  צד ג'         2,000,000 ש"ח 302, 307, 328, 312, 329, 315, 321, 322, 309
  אחריות מעבידים         6,000,000 לעובד
  ו-20,000,000 למקרה ולתקופת הביטוח
  ש"ח 309, 319, 328
  רכוש בהעברה         400,000 ש"ח 307, 309, 328, 329, 314, 315, 316, 321, 322, 324

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  002 (אחסון), 022 (הובלות), 072 (רכב/חניה)

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

 • נספח ז'

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2 הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא         כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

  _____________            ___________________

  שם הקבלן                           חתימת הקבלן

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

   

  נספח זה בא לפרט נוהל  מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף:

   

  1. באם מצורפות תוכניות יש לחתום עליהן.
  2. בכל עמוד ואם חברה בע"מ בנוסף חותמת החברה.
  3. ע"ג המפרט הכללי ובסוף המפרט המיוחד במקום שמצוין.
  4. בדף האחרון של כתב הכמויות כולל כל הפרטים הנדרשים.
  5. בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן ערבות בנקאית מקורית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הקבלן למפקח שוב כשהם מתוקנים.
  5. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום דפים מס' 1-2 של ההסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • נספח ט'

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק______________ מס'/הבנק___________ שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________ שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח י'

   

  מכרז  פומבי מס' 20/2023

   

  בדבר  פינוי ואחסנת גרוטאות רכב

   

          הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י הסכם מס' _______ מיום _________ (להלן – "ההסכם") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם להסכם ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ .

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע הסכם זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע ההסכם על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

  אישור עד לחתימה

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח י"א

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוג של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.
  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

   

   

   

  _________                                                  ________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

 •                                                                                                                                                נספח י"ב 

                                    

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין אועל פי הסכם. שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

  ______________                                      _____________

  תאריך                                                                 חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת