מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 20/2022 בדבר – רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת רישיונות מחשוב כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים למסמכי המכרז

מסמכי מכרז 20-2022 בדבר – רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

להלן מסמכי המכרז בפורמט נגיש

 • מכרז  פומבי מס' 20/2022

   

  בדבר   רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת רישיונות מחשוב כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים למסמכי המכרז.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שתחום עיסוקו מכירת ציוד ו/או רישיונות מחשוב והינו בעל הרשאה לספק רישיונות מחשוב.
  • ג. מי שהינו בעל ניסיון באספקת ציוד ומערכות מחשוב ו/או רישיונות מחשוב בין השנים 2018 עד 2022.
  • ד. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 30/12/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  • להוכחת ניסיונו ועמידה בדרישות סעיף 2.ג. יצרף המציע רשימת לקוחות בהתאם לנספח א'-1 המצורף למסמכי המכרז.

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס ואישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת המחיר הנמצא בחוברת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי מסמכים שיוזמנו ויתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת.

   

  • ו. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  חתימת המציע ___________________

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  2. ההצעה הזוכה תהיה זו שתעמוד בדרישות הסף המפורטות ותהיה הזולה ביותר בסכום הכולל ובכפוף לאמור בסעיפים 7, 8, 10 להלן ובהתאם למסמכי המכרז.
  3. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  2. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 30/09/2022, תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה
           

  המציע יחתום על מסמך השאלות והתייחסות העירייה ויצרפו להצעתו.

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות שיתקבלו נקבעה ליום א' 23/10/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות התקפות.
  4. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים, מס' טלפון 08.6367004, תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על ההסכם ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  נספח א'-1

   

   

  רשימת לקוחות להם סיפק המציע ציוד ומערכות מחשוב ו/או רישיונות מחשוב בשנים 2018 – 2022

   

  שם הלקוח                                   טלפון                            סוג וכמות הטובין שסופק    

   

   

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________________________

   

   

   

   

   

  • ניתן להוסיף כל מסמך היכול להעיד על עמידה בדרישת סעיף 2-ג

   

   

   

 • הסכם

   

  בדבר   רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

  עפ"י מכרז  פומבי מס' 20/2022

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ בחודש ______ בשנת 2022

   

   

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  (להלן – "המזמין") מצד אחד ;

   

   

   

   

  לבין

   

  שם: _______________________

  ע.מ./ח.פ. מס' ___________________

  כתובת: ___________________________

  טלפון: _______________

  דוא"ל: ____________________________

   

  (להלן – "הספק") מצד שני;

   

   

   

  ה ו א י ל                         והעירייה פרסמה מכרז פומבי במטרה לרכוש רישיונות מחשוב, הכל על פי הוראות המפרט המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם (להלן: "הטובין").

   

  ו ה ו א י ל                       והספק הינו בעל עסק עצמאי/סוכנות מורשה ובעל ניסיון קודם באספקת רישיונות מחשוב, אשר הגיש הצעתו למכרז שלעיל.

   

  ו ה ו א י ל                     והספק הציע למזמין לספק לו הטובין כמפורט במפרט המיוחד וזאת עפ"י הצעתו המצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והמזמין הסכים לקבל את הצעת הספק.

   

   

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

  1. מבוא

   

  המבוא על נספחיו המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד עימו.

   

   

  חתימת המציע ___________________

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן – הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  2.0.       "הטובין"  – רישיונות מחשוב  על פי המפורט במפרט המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם. הרישיונות יהיו בתוקף לאחר החתימה על ההסכם והחל מתאריך 01 ינואר 2023.

   

  2.1.     "נציג המזמין" –  מר אבינועם נהרי, מנהל או"ש ומערכות מידע בעיריית אילת.

   

  2.2.    "עובד הספק" – הספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו או ששירותיהם יירכשו או יושכרו על ידו לאספקת, הובלת ומסירת הטובין עפ"י הסכם זה או בקשר אליו, לרבות קבלני משנה ו/או כל מי שהספק אחראי למעשיו או מחדליו עפ"י כל דין.

   

  1. הצהרות הספק
   • הספק מצהיר כי יש בידו את הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בהצעתו, על כל מרכיביה, וכי הוא זכאי להעבירן ו/או לתת למזמין זכות שימוש בלתי מוגבלת בהן.
   • הספק מצהיר כי אף אם זכות הקניין לגבי התוכנות שייכות לצד שלישי יש בידו את כל האישורים למתן זכות שימוש לעירייה כנדרש בהתאם להסכם זה על נספחיו לרבות הזכות המפורשת למתן רישיונות הפעלה כאמור.  הספק ידאג להעברת/הסדרת זכויות אלה למזמין מבלי שיהיה על המזמין לעשות דבר לרבות חתימה על מסמכים שונים כך שהמזמין יהיה רשאי להפעיל את הרישיונות ללא כל מניעה חוקית כשבידיו כל האישורים הדרושים לעשות כן.
   • הספק מצהיר כי אין כל מניעה או הגבלה לעניין התקשרותו בחוזה זה עם המזמין ואין בהתקשרות פגיעה בכל זכות יוצרים, סוד מסחרי, זכות קניין כלשהי, לרבות כל זכות לקניין רוחני וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. הספק ישפה את המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות כאמור לעיל.
   • בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה פועל הספק כקבלן עצמאי ואין ולא יתקיימו בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו יחסי עובד – מעביד. על הספק תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק במתן השרות ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות התשלום לעובדי הספק לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.
   • הספק מצהיר כי הינו בעל ידע, מקצועיות, ניסיון קודם ויכולת בכל הקשור לאספקת הטובין ולביצוע העבודה הנדרשת עפ"י הסכם זה על נספחיו.
   • הספק מצהיר כי יש בידו את כל האישורים הנדרשים לאספקה ולביצוע התחייבויותיו ההסכמיות עפ"י הסכם זה על נספחיו.
   • הספק מתחייב לספק ולמסור הטובין באילת בדיוק ובהתאם להסכם ולמפרט המצורף.
   • הרישיונות יהיו בתוקף החל מתאריך 01/01/2023.

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. אחריות וביטוח

   

  4.1.     הספק יישא במלוא האחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי מעובדיו ו/או לרכושו של המזמין ו/או של כל אדם אחר ו/או צד שלישי, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה.

   

  4.2.     מוסכם ומוצהר שכל סכום ו/או פיצויים שיהיה על המזמין לשאת מחמת נזק, הפסד, אובדן ו/או שנתבע ע"י צד ג' בגין מעשיו או מחדליו של הספק, וכן יהיה המזמין רשאי לקזז מהסכומים שעשויים להגיע לו עפ"י חוזה זה. המזמין יהיה רשאי לגבות מהספק בכל דרך שתראה לו כל סכום לפי סעיף זה, כולל הוצאותיו ושכ"ט עורך דינו.

   

  4.3.    מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

   

  4.4.    לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

  4.5.     בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  4.6.     היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  4.7.    ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  4.8.     הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  4.9.    הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  4.10.   לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

  4.11.   מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  4.12. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. תמורה

   

  5.1.     תמורת מסירת הטובין לידי המזמין וביצוע כל ההתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה על נספחיו, ישלם המזמין לספק את סכום הצעתו במכפלת הכמויות שיוזמנו, שיסופקו בפועל ושיאושרו על ידי המנהל, הכל בהתאם להצעת הספק  הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  5.2      התשלום השנתי ישולם על ידי העירייה בכל רבעון בכפוף לקבלת חשבון מהספק, הסכומים יוצמדו לשער דולר ארה"ב.

   

  5.3.     הסכומים הינם קבועים ומוחלטים וכוללים את כל המיסים. המזמין לא ישלם לספק כל תוספת מחיר ו/או הפרשים הנובעים מהתייקרויות במחירי הטובין ו/או מכל עליית מחירים אחרת ו/או מכל סיבה אחרת למעט הצמדה כאמור.

   

   

  1. תנאים נוספים

   

  6.1.           התשלומים ישולמו ל באמצעות מס"ב (המסלקה הבנקאית) ו/או המחאות.

  6.2           כל שינוי בתנאי מתנאי הסכם זה יהיה בתוקף רק אם יערך בכתב וייחתם ע"י שני הצדדים.

  6.3           הספק מתחייב שלא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הספק שלא לשתף אחרים זולת עובדיו או שלוחיו בביצוע הסכם זה אלא אם קיבל הסכמת המזמין לכך בכתב ומראש.

  6.4           המזמין יהיה רשאי לפסול את העבודה בחלקה או בשלמותה באם לא עמד הספק בתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לא תאמו את המפרט ו/או את ההצעה על נספחיה המצורפת כחלק בלתי נפרד מן ההסכם וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדית וללא עוררין.

  6.5           הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בפסילת העבודה לרבות איסוף של הטובין כולו או חלקו מידי המזמין, הובלתו ופריקתו וכל הכרוך בכך לרבות השבתו תקין בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

  6.6           הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות וכן באחריות המלאה להובלת הטובין ולמסירתם בשלמות לידי המזמין על פי תנאי המפרט.

  6.7           לא ישולמו חשבונות שיגיש הספק בגין עבודה חלקה או כולה שנפסלה כאמור לעיל.

  6.8           המזמין לא יכבד חשבונות שהוגשו בין הוראות ביצוע ו/או הנחיות ו/או הזמנות כלשהן שניתנו לספק ע"י מי שאיננו מוסמך לחייב את המזמין על פי דין.

  6.9           אם לא יעמוד הספק בתנאי מתנאי ההסכם, ולאחר שתינתן לו האפשרות לתקן את ההפרה, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם זה, לאחר שייתן לספק הודעה על כך בכתב שבעה ימים מראש. לאחר מתן הודעה כנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור ביצוע העבודה לספק אחר/ים כראות עיניו, ובתנאים שיחליט עליהם המזמין עפ"י שיקול דעתו המוחלט.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  7.1.         תוקפו של חוזה זה והרישיונות מכוחו יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  7.2.           לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה ולחדש את הרישיונות בשתי תקופות נוספות של  12 חודשים כ"א ובתנאי שהספק עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופות האופציה בשינויים המחייבים.

   

  7.3.           בתום תקופת החוזה לא יהיה המזמין חייב במתן הודעה כל שהיא לספק.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  1. טיב הטובין ו/או העבודה

   

  • הטובין יתאימו למפרט כאמור במסמכי ההסכם על נספחיו. יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בהסכם על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד – יתאימו לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בהסכם על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.
  • (א) ציוד ו/או חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים.

  (ב)ציוד ו/או חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ בין אם נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו ובין אם לאו;

  (ג)ציוד ו/או חומרים תוצרת חוץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם על נספחיו או לדרישות שפורטו בהסכם על נספחיו;

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הספק.

   

  8.3  (א)  ציוד ו/או חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;

  • (ב) אם בציוד ו/או בחומרים הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים תו תקן רק לחלק מהם – יהיה הספק רשאי להציע חומרים ו/או ציוד שאינו נושא תו תקן, אולם בתנאי שהציוד ו/או החומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;
  • (ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הספק.
   • המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לפסול ציוד ו/א וחומרים אם הם אינם מתאימים למפרט.
   • הספק יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה ההתקנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת ומסירת הטובין, כולם או חלקם לידי המזמין באופן שימנע את קלקולם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.
  1. אחריות ותיקונים

   

  • לצורך ההסכם, תקופת האחריות הספק פירושה תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של ההסכם על נספחיו. מניינה של תקופת האחריות יתחיל מיום קבלת הטובין על ידי המזמין ו /או מי מטעמו. במקרה שקיים צורך להשלים ו/או לתקן ו/או להחליף חלק מהציוד כולו או חלקו – מיום השלמתם של אותם חלקים עד למסירתם המלאה.
  • נתהווה בטובין ו/או בציוד הנלווה לו, תוך תקופת האחריות, נזק או פגם חייב הספק לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ו/או מי מטעמו.
  • ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הספק לפי סעיף קטן (2) יחולו במלואם על הספק.
  • נתגלו אי התאמה ו/או פגם בטובין בזמן השימוש בהם, רשאי המזמין לדרוש מהספק שיתקנם לשביעות הרצון המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהספק אחראי להם על פי דין ו/או על פי תנאי מתנאי ההסכם יחולו הוצאות התיקון ו/או ההחלפה על הספק, וכן יהיה הספק חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם על כל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ו/או החלפה יהיה הספק חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.
  1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת.
  2. כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה.

  חתימת המציע ___________________

   

  1. כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר או יחשב כנתקבל אם נמסר ביד. במידה ונשלח באמצעות מכשיר הפקסימליה או בדואר אלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף לאישור על קבלתו ותרשומת טלפונית של שם המקבל ושעת הקבלה.
  2. הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, המפרט כתב הכמויות והנספחים האחרים לו, מבינים ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  ולראיה באנו על החתום :

   

   

   

   

   

  ______________                                        ____________________

  תאריך                                                              חתימה וחותמת הספק

   

  "1.  אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים________".

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

   

  _______________             _______________

  העירייה                          חותמת הרשות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ______________, ת.ז. _____________ ו- _____________, ת.ז.____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך – דין

   

 •  

  נספח ב'

  מכרז מס' 20/2022

  בדבר   רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

  מפרט וכתב כמויות – מחירים לפני הנחה/תוספת

     
  תוכנה יח' מידה כמות

  מחיר רישיון
  לשנה
  סך הכל
  תוכנת דואר מייקרוסופט
  exchange on line plan

  Microsoft Exchange Online
  Plan 1 Subscription License 1 Year 1 User

  מק"ט Q6Y-00003

   

   

  יחידה

  636 144  

   

   

  91,584

   

  תוכנת מייקרוסופט
  office 365 proplus

  Microsoft 365 Apps For Enterprise

  מק"ט AAA-06244

   

   

  יחידה

  550 440  

   

  242,000

   WINDOWS SERVER רשיונות בענן

  WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLV 16Lic NL

  9EM-00297מק"ט

   

  יחידה

  15 1,940  

   

  29,100

   

  SQL Server Standard Core רשיונות

  1Y AqY1 AP CoreLic

  DG7GMGF0FLR20003 מק"ט

   

  יחידה

  4 11,920  

  47,680

  רשיונות ZOOM

  ZOOM PRO 300 GUESTS

  יחידה

   

  30 1,200  

  36,000

   

   

     

  סך הכל עלות שנתית לפני הנחה או תוספת ולפני מע"מ    446,364 ₪.

   

   

   

   

   

   

   

  ______________

  חתימה וחותמת המציע

 •                                                                                                                                                                      נספח ד'

   

  מכרז מס' 20/2022

  בדבר   רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

   

   

   

  הצעת הקבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה

  ובכפוף להצהרתי המצורפת למסמכי המכרז – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי הינו _________ אחוז לכל סעיפי כתב הכמויות.

   

   

  או  (יש למלא הנחה או תוספת במקום אחד בלבד)

   

   

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי הינו ________אחוז לכל סעיפי כתב הכמויות.

   

   

   

  סה"כ התמורה הכוללת הנדרשת על ידי לאספקת הטובין נשוא חוזה זה לאחר

   

  ההנחה/תוספת הינה בסך ______________ ₪ כולל מע"מ לכל סעיפי כתב הכמויות.

   

   

   

   

   

   

  __________                        _______________________

  תאריך                                  חתימה וחותמת המציע

   

   

   

   

   

   

   

   

  הצהרת המציע

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודה ו/או השירות והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על ההסכם לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  הנני מתחייב בזה להחליף לפני חתימת ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בסכום הקבוע במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם. עם סיום האספקה תהפוך ערבות הביצוע לערבות טיב שתישאר בתוקף למשך כל תקופת האחריות כפי שמוגדרת במסמכי ההסכם. מובהר בזה במפורש כי שחרור ערבות הביצוע יעשה כנגד מתן ערבות טיב, לאחר מילוי כל התחייבויותי בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור ערבות הביצוע וחתימתי על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מצהיר כי יש בידי את הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בהצעתי, לפיהן יש באפשרותי  לספק רישיונות כמבוקש במסמכי המכרז על נספחיו, ואני זכאי להעבירן ו/או לתת למזמין זכות שימוש בלתי מוגבלת בהן לתקופות הנקובות בהסכם. ברור וידוע לי כי ככל ומצב הדברים אינו כאמור בהצהרתי זו, רשאית העיריה לבטל את ההתקשרות עימי לאלתר ולחלט את הערבות נשוא מכרז זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העירייה על פי דין.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי, מעבר לסכום המכרז אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  הנני מצהיר ומתחייב בזה כי אני מורשה לספק הטובין המפורט במכרז זה.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   _______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         _______________________

   

  כתובת המציע :              _______________________

   

  מס' טלפון :                   _______________________

   

  כתובת דוא"ל:               _______________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

   

 • נספח ה'

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 20/2022 בדבר –  רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 5,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/12/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 10,000 ₪ (במילים: עשר אלף ₪) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 20/2022  בדבר   רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

 • נספח ו'

  דרישות ביטוח

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: נדל"ן

  שירותים

  אספקת מוצרים

  אחר: ______

  אספקת  רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

  משכיר

  שוכר

  זכיין

  קבלני משנה

  מזמין שירותים

  מזמין מוצרים

  אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     2,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  חבות מוצר   ביט     1,000,000 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  043 מחשוב
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

 • נספח ז'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.
  2. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.
  3. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.
  4. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההזמנה

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים כמפורט:

   

  1. באם מצורפות תכניות יש לחתום עליהן.
  2. בכל עמוד בראשי תיבות ואם חברה בע"מ בנוסף חותמת החברה.
  3. ע"ג המפרט הכללי ובסוף המפרט המיוחד במקום שמצוין.
  4. בדף האחרון של כתב הכמויות, ככל שיש כזה, כולל כל הפרטים הנדרשים.
  5. בכל המקומות המסומנים לחתימת הקבלן/הספק חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

   

  ג.   נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההזמנה למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום ההסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים, ככל שהיו כאלה, אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

 • נספח ח'

   

  פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי המציע בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה____________________________

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

 • נספח ט'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

 • נספח י'

   

   

   

  בדבר    רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת

   

  עפ"י מכרז  פומבי מס' ________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק לאחר סיום ביצוע ההסכם

   

   

   

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י הסכם מס' _______ מיום _________ (להלן – "ההסכם") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ .

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע הזמנת עבודה זו על נספחיה.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע ההסכם על נספחיה.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • נספח יא

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________
  2. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  __________     _____________________     ______________________     _______________

        תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

   

  _______________                                                                                    __________________________                           

           תאריך                                                                                                             שם מלא + חתימה + חותמת            

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יב

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה