מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 19/2022 בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות להפעלת מזנון בבית ספר על יסודי ע"ש רבין באילת

להלן מסמכי המכרז להורדה מסמכי מכרז 19-2022 להפעלת מזנון בבית ספר רבין

להלן מסמכי המכרז בפורמט נגיש

 • מכרז פומבי מס' 19/2022

  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות להפעלת מזנון בבית ספר על יסודי ע"ש רבין באילת.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהפעיל עסק בתחום המזון לתקופה של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות.
  • ג. מי שלא הורשע בעבירות בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 ויצרף אישור משטרה על כך.
  • ד. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כנדרש.
  • ה. מי שהשתתף בסיור/תדרוך מציעים למכרז זה כאמור להלן.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        להוכחת עמידה בדרישת סעיף 2. ב. יש למלא הפרטים בנספח א' – 2 המצורף ולצרף אסמכתאות מגורמים אחרים שאינם המציע. יובהר כי המציע לא יכול להעיד על עצמו במסגרת האסמכתאות הנדרשות.

   

  2.2        להוכחת עמידה בדרישת סעיף 2. ג. יש לצרף אישור מאת משטרת ישראל כי המציע לא הורשע בעברות מין.

   

  2.3        לצורך עמידה בדרישת סעיף 2. ד. יש לצרף ערבות בנקאית מקורית בנוסח ובסכום שבנספח ה' למסמכי המכרז.

   

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא           רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים שיתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או כאלה שהודפסו מאתר העירייה !).

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת המפעיל, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  1. ברור וידוע למשתתף במכרז כי המציע שהצעתו כשרה ושיקבל את הניקוד הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז ויקבל הרשאה להפעלת מזנון בבית ספר על יסודי ע"ש רבין באילת לתקופת ההסכם ובכפוף לעמידה בהתחייבויותיו.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  2. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  3. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  4. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  5. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  6. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  7. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.
  8. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  9. סיור ותדרוך מציעים באתר התקיים בשלושה מועדים: הראשון בתאריך 09/08/2022 בשעה 11:00, השני בתאריך 11/08/2022 בשעה  15:00, השלישי בתאריך 16/08/2022 בשעה  11:00.
  10. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. שאלות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 30/09/2022, תשובות        בכתב ישלחו לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

  חתימת המציע: ________________

  1. יובהר כי אין באמור במכרז זה כדי למנוע מהעירייה לפרסם מכרזים נוספים מסוג זה במוסדות נוספים באילת בהתאם לצורך ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,        במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

  מציע יכול להגיש רק הצעה אחת למכרז זה.

  1. לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • כל הצעה שתמצא עומדת בכל תנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 40%+הצעת המחיר שמשקלה 60%. מציע שיתן את ההצעה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 60%.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מועדה בה חברים נציג אגף החינוך בעיריית אילת, נציג הנהלת בית ספר רבין ונציג ועד הורים בבית ספר רבין וזאת לצורך בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.
  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
  • שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים הנדרשים.
  • שלב ב' – ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מירבי.  

  קביעת ציון המחיר יבוצע כדלהלן:

  הצעת המחיר הנבדקת

  ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   60 X ———————————————–

  הצעת המחיר הגבוהה ביותר מבין כל ההצעות

   

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  40%

  ציון מחיר  –60%

  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו בין התאריכים 11     עד 18 ספטמבר, או במועדים אחרים בתיאום טלפוני. 

   

  1. לברורים ניתן להתקשר 08-6367004.

   

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי המכרז על נספחיו, נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  הפעלת מזנון בבית ספר על יסודי ע"ש רבין באילת

   

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

   

  אמת המידה ניקוד הערות
  ניסיון בהפעלת עסק דומה מסוג בית קפה, מסעדה, קפטריה, מזנון או דוכן לממכר מוצרי מזון דוגמת נשוא המכרז ומעבר לנדרש בתנאי הסף. עד 20

  נקודות

  יש לצרף מסמכים להוכחת סוג העסק ותקופת הניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף
  ניסיון של העירייה בעבודה עם המציע עד 10 נקודות ניסיון חיובי 10 נק'

  חוסר ניסיון 5 נק'

  ניסיון שלילי – ללא ניקוד

  התרשמות כללית מהמציע ומהמסמכים שצרף להצעתו עד 10 נקודות
  סה"כ עד 40 נקודות

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

  נספח  א'-2

   

  פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף וניקוד מרכיב איכות

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. ­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ המציע המשתתף במכרז  מצהיר על ניסיון מוכח בהפעלת עסק מסוג בית קפה, מסעדה, קפטריה, מזנון או דוכן לממכר מוצרי מזון דוגמת נשוא המכרז כמפורט:

  שם עסק

   

  מהות העסק מיקום העסק

   

  תקופת הפעלת העסק היקף פעילות שנתי
  1
  2  

   

   

  3  

   

   

  4  

   

   

  5  

   

   

  • לתשומת לב המציע אין די במילוי הטופס ויש לצרף אסמכתאות מצדדים שלישים להוכחת ניסיון קודם כמפורטאי צרוף משמעותו אי עמידה בתנאי סף

   

   

   

  __________________                                                        ____________________

  תאריך                                                                                 שם וחתימה

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 19/2022

  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

   

  מפרט מיוחד

   

  1. כללי
  • (א.) המפרט המיוחד וכן הוראת קבע מס' 0070 של משרד החינוך, תקפה מתאריך 4.4.2016 והמצ"ב הינם חלק בלתי נפרד מהסכם ההפעלה שייחתם עם המפעיל.

   

  • (ב.) יובהר כי אין בהשתתפות נציגי ועד ההורים בתהליכי המכרז כדי להוות האצלת סמכות לחתום בשם העירייה ו/או לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בשם העירייה. כל שינוי להסכם יהיה בכפוף להסכם זה על נספחיו.

   

  • (ג.) מעבר לקבוע במפרט מיוחד זה, העירייה ו/או נציג הנהלת בית הספר ו/או נציג ועד ההורים יהיו רשאים לקבוע הנחיות נוספות מעת לעת הן בדבר המחירים והן בדבר סוג ואיכות המזון והשירות והכל בהתאם להוראות כל דין ונוהל. יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לבטל מחובתו של המפעיל להשיג רישיון עסק תקף לכל אורך תקופת ההסכם ואין באמור כדי להוות חובה כלשהי של רשות רישוי כהגדרתה בחוק ליתן רישיון עסק כאמור במידה ולא עמד המפעיל בתנאים הקבועים בדין לשם קבלת רישיון כאמור.

   

  • (ד.) להלן רשימת המזונות המותרים להגשה או למכירה:

   

  • פרי טרי/סלט פרות טרי/פרות חתוכים
  • סלט יקרות טרי
  • ירקות חתוכים בתוספת גבינה עד 5%
  • כריכים או לחמניות או פיתות מקמח מלא עם המילויים והממרחים האלה: ביצה קשה, חביתה מביצה אחת, גבינה צהובה עד 9% שומן, גבינה לבנה/קוטז'/צפתית עד 5% שומן, חומוס עד 9% שומן, טחינה, פסטרמה בעלת אחוז חלבון גבוה, טונה, סרדינים, אבוקדו, חמאת בוטנים לא ממותקת, תוספת ירק כגון פרוסת עגבנייה ומלפפון, חסה, גזר מגורר, רצועות פלפל ורוקט (לפחות שני מרכיבי מילוי יהיו לא חלביים למען תלמידים הסובלים מרגישות למוצרי חלב), וכן כריכים מלחם נטול גלוטן לתלמידים החולים בצליאק.
  • יוגורט טבעי או לבן (עד 3%שומן)
  • מנה אישית של קרקרים עם מלח עד 200 מ"ג ועד 3% שומן וקופסה קטנה של טונה או גבינה לבנה עד 5%
  • מנה אישית (30גר') של דגני בוקר, עשירים בסיבים תזונתיים המכילים חצי כפית סוכר לכל היותר ורמות נמוכות של שומן, או מנה של גרנולה בתוספת מנת חלב או יוגורט עד 3% שומן (150 מ"ל)
  • תערובת פרות יבשים ללא ציפוי מלח, סוכר או בצק (בגני ילדים ללא פיצוחים)
  • תפוח אדמה מבושל/אפוי עם ירקות/טונה/פטריות/יוגורט 3%
  • סוגי בשרים – חזה בקר, עוף או הודו – עשויים בגריל או מעל מצלה לא מטוגנים
  • פילה דג (ללא עצמות) אפוי או מבושל/מאודה לא מטוגן
  • קלחי תירס מבושלים
  • סלט קטניות עם ירקות
  • פשטידה/לזניה/קיש/של ירקות וגבינות
  • פסטה/רביולי ברוטב עגבנות וטופו/גבינה עד 9% שומן
  • מרק מינסטרונה מירקות טריים/קפואים, מקטניות ומדגנים ללא אבקת מרק
  • סלט בהרכבה אישית בתוספת מנה עשירה בחלבון כמו גבינה/טונה/גרגרי חומוס/ביצה קשה/טופו/עדשים בצבעים שונים

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  אסור למכור, לספק או להגיש בשטח המוסד החינוכי – ממתקים וחטיפים עתירי שומן, מלח וסוכר, וכן משקאות ומוצרים מתוקים וממותקים.

   

  (ה)     להלן רשימת המזונות האסורים להגשה או למכירה:

   

  • מזונות מטוגנים ועשירים בשומן, כגון צ'יפס, חטיפים מלוחים, קרקרים מעל 3% שומן
  • מיני מאפה עשירים בשומן, כגון בורקס, מלאווח, ג'חנון
  • מזון מעובד מהחי ומהצומח, המכיל פוספטים וניטרטים, כגון נקניקיות, המבורגרים, קבב, שניצלים מעובדים ו/או מטוגנים, והחל משנת הלימודים תשע"ח יהיו מותרים למכירה רק מוצרים שיאושרו על ידי משרדי החינוך והבריאות
  • מזונות עשירים בסוכר, כגון עוגות, עוגיות, רוגלך, קרואסונים, ופלים, ממתקים, סוכריות ממנים שונים
  • מנות אישיות מתועשות להכנה מהירה של מרקים ומאכלים אחרים

   

  (ו)       משקאות המותרים למכירה, לאספקה או להגשה הם מים וחלב בלבד. יודגש כי אסור לחלוטין                       לכלול בהיצע השתייה במזנונים, במכונות, בקיוסקים או בכל אירוע שמוגשים בו מזון ושתייה                        משקאות מתוקים וממותקים.

   

  (ז)       משקאות אסורים למכירה, לאספקה או להגשה הם שתייה מתוקה, מיצים, משקאות דיאטטיים,                   ברד ומשקאות אנרגיה

   

  (ח)       באחריות ספק המזון או הגורם המספק או המוכר מזון במוסד בחינוכי, בתמורה או שלא בתמורה,                 לפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי כמפורט להלן:

   

  א. מזון המוגש במסגרת הזנה מאורגנת: על הספק לפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי: עליו               להעביר מידע זה לרשות המקומות ולמנהל המוסד החינוכי כדי שהמנהל יעביר את המידע להורים.

   

  ב. על הספק או מפעיל הקיוסק, המזנון לפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי על גבי שילוט בולט, בצורה ברורה ובהירה, במקום נגיש לתלמידים, כדי לאפשר להם לעיין במפרט        בעת רכישת המזון.

   

  כל שינוי ברשימת המוצרים אשר יעשה על ידי משרד החינוך או משרד הבריאות יחייב את המפעיל.

   

  רגישות למזון

   

  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראת קבע מס' 0031 מתאריך 1.9.2017 יש לכלול בהיצע המזון מזונות ללא אלרגן ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון הכוללים אלרגן כלשהו עם מוצרי מזון שאינם כוללים אלרגנים . אם בית הספר הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו מוצרים הכוללים אלרגנים.

  לספק להכיר היטב את הנחיית משרד החינוך האמורה ולוודא כי הוא פועל בהתאם לה.

   

   

  1. זמני פתיחה:
  • (א.) המזנון יהיה פתוח בכל ימי הלימודים על פי לוח הלימודים של משרד החינוך ובימי חופשה על פי הודעה מראש של הנהלת בית הספר.
  • (ב.) המזנון יהיה פתוח בין השעות 07:30 – 16:00.
  • (ג.) פעילות המזנון אחרי שעות הלימודים ובפעילות בית הספר מחוץ למסגרת הלימודים, תוך תיאום זמנים עם הנהלת בית הספר.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

  1. נתונים כלליים:    
  • (א.) בבית הספר לומדים כ – 1200 תלמידים + כ – 120 מורים ואנשי צוות.
  • (ב.) שעות הפעילות בבית הספר ביום א – ו בין השעות 07:30 עד השעה 16:00 כמו כן קיימת פעילות תלמידים, מורים והורים בשעות אחר הצהריים והערב.

   

  מובהר בזה כי אין בנתונים אלו משום התחייבות העירייה למפעיל על היקף המכירות.

   

   

  1. מוצרים בפיקוח:
  • (א.) כל המוצרים שימכרו במזנון בית הספר יהיו בפיקוח.
  • (ב.) סוג, גודל ומחיר כל מוצר מותנה בהסכמת נציגי העירייה, בית הספר וההורים.
  • (ג.) מוצרים שיש להם מחיר מומלץ או מפוקח – לא יעלו על המחיר המומלץ.
  • (ד.) חל איסור מוחלט על מכירת גומי לעיסה לסוגיו, מוצרי טבק ואלכוהול.

   

  1. התחייבויות המפעיל:

   

              (א)        הזוכה יקבל אחריות על המזנון הקיים במצבו כפי שהוא לאחר פינויו על ידי המפעיל הקודם.

  (ב)        המפעיל יציב שולחנות וכסאות במזנון או ברחבה שממול למזנון ועל פי הנחיות הנהלת בית הספר.

  (ג)         למגיש ההצעה ולזוכה במכרז ברור וידוע כי יהיה חייב ברישיון עסק תקף ובתעודת כשרות משך כל                 תקופת הפעלת המזנון.

  (ד)        אין להציב בשטח המזנון או בסמוך לו פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא.

  (ה)        סביבת המזנון תהיה תמיד נקייה ואסטטית, יוצבו פחי אשפה.

  (ו)         מחירון ברור ומעודכן המפרט כל המוצרים יוצב במקום בולט.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________                                                _______________

  תאריך                                                           חתימה וחותמת המציע

   

   

 • מכרז פומבי מס' 19/2022

  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

   

   

  הצעת המציע

   

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  דמי השכירות החודשיים שישולמו על ידי בעבור הזכות להפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

   

  הינם: _______________ ₪ לחודש

   

  במילים: _________________________________________________ שקלים לכל חודש.

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                                    ___________________

  תאריך                                                                      שם, חתימה וחותמת המציע

   

   

   

 • אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי אני מכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי השירותים והיקפם ברורים ונהירים לי ויש ביכולתי לקיים כל הדרישות וההתחייבויות על פי מכרז זה.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי כל מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי בחירת הזוכה במכרז זה תעשה בהסתמך גם על הניקוד שיינתן למציעים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בטבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז יחד עם הצעת המחיר. ההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

   

  ברור וידוע לי כי העירייה ו/או נציג הנהלת בית הספר ו/או נציג ועד ההורים יהיו רשאים לקבוע הנחיות נוספות מעת לעת מעבר לקבוע בהוראות המפרט המיוחד הן בדבר המחירים והן בדבר סוג ואיכות המזון והשירות והכל בהתאם להוראות כל דין ונוהל. יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לבטל מחובתי להשיג רישיון עסק תקף לכל אורך תקופת ההסכם ואין באמור כדי להוות חובה כלשהי של רשות רישוי כהגדרתה בחוק ליתן רישיון עסק כאמור במידה ולא אעמוד בתנאים הקבועים בדין לשם קבלת רישיון כאמור.

   

  ברור, ידוע לי ואני מתחייב לפעול כאמור בהוראת קבע מס' 0070 של מ. החינוך התקפה מתאריך 4.4.2016 וכן את הוראת קבע מס 0031 מתאריך 1.9.2017 בדבר מגבלות מכירה של מוצרים הכוללים אלרגנים. ככל שבית הספר הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו מוצרים הכוללים אלרגנים. הנני מאשר כי ידוע לי שחוזרי המנכ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם על נספחיו ואני מתחייב לפעול בהתאם להן.

   

  הנני מתחייב שלא להפעיל את המזנון בטרם יהיו בידי כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לכך. הנני מתחייב כי הפעלת המזנון תעשה בהתאם לשימושים המותרים על פי האמור במכרז זה ועל פי כל דין.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של התלמידים והעובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על ההסכם לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  הנני מתחייב בזה להחליף בטרם חתימת ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בסכום ובנוסח הקבוע במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור ערבות הביצוע יעשה לאחר מילוי כל התחייבויותיי בגין הסכם זה, אישור המנהל לשחרור ערבות הביצוע וחתימתי על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  כמו כן הנני מתחייב להמציא אישור קיום ביטוח כאמור וכמפורט בנספח הביטוח.

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מתחייב לשמור על ניקיון המקום באופן שוטף ובהתאם לצורך.

  ברור וידוע לי כי שעות ההפעלה הן השעות כפי שהוגדרו בהסכם. כמו כן ידוע לי כי עלי להימנע מיצירת מטרדי רעש ואפעל בהתאם להוראת כל דין.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל שינוי בסוג או בהיקף השירותים על פי הסכם זה על נספחיו אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :   המציע : __________________       מס' עוסק מורשה : _________________

   

  כתובת המציע :              __________________________        כתובת דוא"ל:   ___________________

   

  חתימת המציע :             _______________________              תאריך:             _______________

 • הסכם

   

  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

  (על פי מכרז פומבי מס' 19/2022)

   

  שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _______ שנת 2022

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת.ד. 14 אילת 88100

  (להלן – העירייה)

  מצד אחד;

   

  לבין

   

  שם: _____________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: _________________________

  טלפון : ______________

  (להלן –  "המפעיל")

   

  מצד שני;

   

   

  הואיל   והעירייה מחזיקה ומנהלת את בית הספר התיכון העירוני ע"ש רבין באילת (להלן: "בית הספר").

   

  והואיל  והעירייה מעוניינת בהפעלת מזנון שישרת את תלמידי בית הספר, מוריו, עובדיו ואורחיהם  בהתאם למיקומו             ולמצבו הפיזי כפי שהוצג בסיור מציעים (להלן: המזנון);

   

  והואיל  והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' 19/2022 בקשר עם הפעלת המזנון בבית הספר והמפעיל הגיש הצעתו             המצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם על נספחיו;

   

  והואיל  והמפעיל זכה במכרז מס' 19/2022 לשם הפעלת המזנון בבית הספר (להלן: "השירות ו/או השירותים   בהתאם").

   

   

   

   

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

  מבוא

   

  1. העובדות וההצהרות המפורטות במבוא להסכם הפעלה זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, כאילו נכללו בגוף ההסכם.
  2. הכותרות בהסכם זה הן מטעמי נוחיות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות.
  3. המפרט המצורף להסכם זה וכן הוראות משרד החינוך מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.
  4. העירייה מאפשרת בזה למפעיל להשתמש במזנון כהגדרתו בהסכם זה הנמצא בשטח בית הספר והכל כאמור בהסכם על נספחיו.

   

   

  הצהרות והתחייבויות המפעיל

   

  1. המפעיל מתחייב לבצע את כל השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המפעיל מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה. כן מתחייב המפעיל לבצע את השירותים במירב הקפדנות האדיבות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה, הנהלת בית הספר ונציגות ההורים.

   

  1. המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  • המפעיל מצהיר שהוא ראה את השטח שהקצתה העירייה למזנון כפי שהוא ומצא אותו מתאים לצורכי ההפעלה נשוא הסכם זה.

   

  • למפעיל ברור וידוע כי הסכם זה אין בו משום הקניית זכות כלשהי במקרקעין, אלא מתן זכות זמנית להפעלת המזנון בלבד.

   

  • המפעיל יהיה חייב לדאוג לאחזקת מבנה המזנון ולבצע על חשבונו והוצאותיו כל עבודות תיקון, שיפוץ, סיוד וצביעה, כפי שיידרש על ידי העירייה מפעם לפעם. המפעיל לא יהיה זכאי להחזר ו/או לתשלום בגין אחזקה שוטפת זו או בגין כל הוצאה אחרת הכרוכה בהפעלת המזנון.

   

  • על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו המפעיל לא יהיה רשאי לעשות כל שינויים, תיקונים ושיפוצים במזנון אלא בהסכמה בכתב ומראש לכך מהעירייה. כל שינויים, שיפוצים והוספות בנייה שיבוצעו על ידי המפעיל בהסכמת העירייה בכתב ומראש לכך, כאמור לעיל, יהיו רכושה המלא והבלעדי של העירייה והמפעיל לא יהיה זכאי לשום תמורה בגין שינויים אלה.

   

  • המפעיל לא יהיה רשאי להשתמש בכל שטח אחר שליד המזנון, פרט לשטח שהוקצה על ידי העירייה למזנון.

   

  • לא תותר הכנסת כלי רכב לטעינה ופריקת ציוד אל תוך שטח בית הספר. אין להכניס כלבים או בעלי חיים אחרים לתחום בית הספר. חל איסור על עישון בשטח בית הספר ובמזנון.

   

  • המפעיל ינהל ויפעיל את המזנון בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה, ולא יפר ו/או יסטה מהוראות הסכם זה והנחיות נציגי העירייה כפי שתתקבלנה מעת לעת.

   

  • באם נמסר למפעיל ציוד כלשהו יחזיק המפעיל את האינוונטר, הריהוט והציוד במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ויתקן על חשבונו כל קלקול שיתהווה באיזה מפריטי הריהוט, האינוונטר והציוד. רהיט/ציוד גם אם בבעלותו של המפעיל ושלא יהיה תקין או ראוי, יוחלף על ידי המפעיל ועל חשבונו, מיד עם קבלת דרישה בכתב או בע"פ בעניין זה. רשימת ציוד ההפעלה, אם נמסר, תצורף להסכם זה כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  • המפעיל יחזיק במזנון מלאי מספיק של מצרכים, כפי שהיה דרוש ולפי קביעת העירייה או אדם שימונה על ידה וזאת בטיב מעולה, הכל להנחת דעתה של העירייה.

   

  • המפעיל ימכור רק אותם מצרכים המאושרים למכירה במוסד חינוכי ובהתאם להוראת כל דין.

   

  חתימת המציע: ________________

   

  • למפעיל בור, ידוע והוא מסכים לכך שלנציגי העירייה, בית הספר וההורים תהיה הסמכות בהחלטה משותפת לעניין סוג, הרכב ומחיר המוצרים שיימכרו במזנון.

   

  • בטרם הפעלת המזנון ימציא המפעיל לעירייה:
  1. רישיון עסק מתאים.
  2. תעודת כשרות מאת המועצה הדתית.
  3. אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו לו ולכל עובדיו.

   

  אין בהסכם זה כדי להוות התחייבות העירייה להוצאת רישיון עסק והאחריות   הבלעדית להוצאת רישיון כאמור מוטלת על המפעיל בלבד.

   

  • המפעיל יחזיק את המזנון פתוח בכל ימי הלימודים על פי לוח הלימודים של משרד החינוך, ובנוסף, בימים ובשעות שיקבעו על ידי העירייה ולפי צורכי בית הספר והקורסים השונים המתקיימים בו, הן בשעות היום והן בשעות הערב וכן בתקופת הפגרות הרשמיות, ולהימנע מלהחזיקו פתוח בימים ובשעות שהעירייה לא הסכימה להם.

  לא תתקבל כל טענה על הפסדים בגין אי קיומם של ימי לימודים בשכבות מסוימות- חופשות,

  שביתות, עיצומים או יציאת חלק מהתלמידים לטיולים.

   

  • המפעיל ישמור על הניקיון במזנון וסביבתו להנחת דעת העירייה, ותוך תיאום עם הנהלת בית הספר במשך כל שעות היום.

   

  • המפעיל ידאג לטריות המצרכים וניקיונם תוך שמירה על תנאים סניטריים והיגייניים קפדניים. המפעיל לא יקפיא מחדש מוצרים שהופשרו. מוצרים שכאלה יהיה על המפעיל להשמיד בו ביום עם סגירת המזנון.

   

  • המפעיל ימלא אחר הוראות משרד הבריאות וחוקי העזר העירוניים בכל הנוגע לניקיון המזנון והמצרכים הנמכרים בו.

   

  • המפעיל ישתמש אך ורק בציוד ובכלים שיאושרו על ידי העירייה ולא יחזיק במזנון כל ציוד וכלים אחרים.

   

  • המפעיל לא ירשה למישהו אחר לנהל את המזנון, אולם מותר יהיה למפעיל להעסיק במזנון עובדים שהעסקתם תאושר ע"י העירייה.

   

  • המפעיל ישמור על האדיבות בשירות וביחס ללקוחות המזנון.

   

  • המפעיל ימצא הוא ועובדיו בכל זמן שהותם במזנון, לבושים בגדים נקיים כשעליהם סינר או חלוק, תוך הקפדה על ניקיון והיגיינה.

   

  • בהכנת המוצרים יש להימנע מכל פעולה הגורמת הפצת עשן, ריחות או יצירת מטרד אחר.

   

  • המפעיל ישא בכל ההוצאות הקשורות במזנון וניהולו לרבות טלפון וגז וכל תשלום אחר עפ"י דין. חשמל ומים יסופקו על ידי העירייה עד לנקודת הכניסה למזנון.

   

  • עם סיום העבודה במזנון, ינקה את השטח, הריהוט והציוד של המזנון, וכן יסגור כל ברז מים וגז וחשמל וינעל את המזנון.

   

  • המזנון ישמש אך ורק את עובדיו, תלמידי בית הספר וצוות העובדים. המפעיל לא יהיה רשאי להשכיר את שירותי המזנון בכל דרך וצורה שהיא לאירועים פרטיים כלשהם המזנון יישרת את משרד בית הספר רק לפי הזמנות מאושרות בכתב על ידי בית הספר. הנהלת בית הספר והעירייה לא יהיו אחראיים לכל חוב שיצטבר במזנון על ידי עובדי בית הספר או התלמידים, למעט הזמנות שאושרו בכתב.

   

  • המפעיל מתחייב לקבל את כל הרישיונות הדרושים, הן ממשלתיים והן עירוניים, שיהיו דרושים לצורך ניהול והפעלת המזנון.

   

  חתימת המציע: ________________

  ציוד

   

  1. על המפעיל להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כל ציוד כנדרש לצורך ביצועם של השירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד הינו בבעלות המפעיל ועל חשבונו, ולמפעיל לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד כזה או אחר לו הוא זקוק לשם ביצוע השירותים.

   

  העירייה ובית הספר אינם מתחייבים להתקין כל מתקן או להסדיר כל חיבור או לספק כל ציוד או ריהוט כלשהם במזנון.

   

  עובדים

   

  1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג המפעיל להעסקת מספר עובדים במספר העונה על דרישות מתן השירותים בהתאם להסכם זה כן ידאג המפעיל להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו עפ"י הוראות כל דין.

   

  1. מוצהר ומוסכם כי המפעיל אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדי המפעיל. המפעיל יוודא כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו לא הורשעו בעבירת מין וישא באחריות מלאה לגביהם.

   

  1. המפעיל מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם לתנאי העסקה הקבועים בחוק שכר מינימום, ביטוח לאומי וכד' וכן לשאת בכל החובות ו/או העלויות החלות על מעביד כלפי עובדו.

   

  1. המפעיל מתחייב שלא להעסיק במזנון עובד/ת שלגביו החליט מנהל בית הספר שלא יועסק במזנון, החלטתו של מנהל המוסד תהיה סופית.

   

  1. המפעיל מתחייב שלא להעסיק עובדים קטינים ולנהוג על פי חוק עבודת נוער, התשי"ג – 1952 והתקנות לפיו

   

   אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  1. המפעיל מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות המפעיל עפ"י הסכם זה.

   

  1. המפעיל מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המפעיל או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם המפעיל, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של המפעיל בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד. המפעיל יפצה ו/או ישפה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל חוב ו/או נזק שיגרם לעירייה היה ויקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המפעיל ו/או מי מעובדיו לבין העירייה.

   

  1. כל הוצאות התשלום לעובדי המפעיל השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על המפעיל וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  1. במידה ויחליט המפעיל להעסיק עובדים אשר יאושרו מראש ובכתב ע"י העירייה ו/או מי מטעמה, מתחייב המפעיל להעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית, בעלי הכשרה מתאימה וידע ההולמים את הצרכים של המזנון ובמספר מספיק לשם הגשת שירותיו וניהולו התקין, ולאחר שהציג אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו כפי שייקבע מזמן לזמן בתיאום עם העירייה (להלן "העובדים"). העובדים יהיו כפופים למפעיל ולו בלבד, נתונים למרותו ולפיקוחו וממנו יקבלו את כל ההוראות בכל דבר ועניין.

  חתימת המציע: ________________

  1. היה ותבקש העירייה או מי מטעמה מהמפעיל להפסיק עבודתו של עובד מסוים אצל המפעיל, מתחייב המפעיל לעשות כן ובתנאי כי ניתנה למפעיל הזדמנות להשמיע טענותיו.

   

  1. המפעיל מתחייב שלא לפתוח את המזנון אלא לאחר שביצע כל ההכנות הדרושות, הציב כל המתקנים והציוד, ביצע את כל התיקונים וההתאמות ורק לאחר שקיבל אישור העירייה בכתב.

   

  תקופת ההסכם

   

  1. ששת החודשים הראשונים להסכם ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את ההסכם באם לא יעמוד המפעיל במלא התחייבותיו על פי הסכם זה ולהתקשר עם מפעיל אחר כראות עיניה.

   

  1. תקופת ההסכם תחל עם חתימת ההסכם ותסתיים עם סיום שנת הלימודים ( 15 יולי) (להלן: "תקופת ההסכם"). לא תתקבל כל טענה מצד המפעיל על עיכוב בהשגת רישיונות, היתרים או אישורים כלשהם הדרושים להפעלת המזנון על פי חוק.

   

  לעירייה הזכות להאריך את ההסכם בשלוש תקופות נוספות. משך כל תקופה נוספת יהיה כאמור בתקופת ההסכם המקורית (להלן: "תקופת האופציה"). כל תנאי ההסכם ימשיכו לחול בשינויים המחויבים בתקופת האופציה. העירייה תודיע למפעיל לפני מועד תחילתה של כל אחת מתקופות האופציה. בחרה העירייה לממש תקופת האופציה להסכם, תעשה ההארכה בכתב ותחתם על ידי הצדדים. במידה ולא ניתנה הודעה כאמור יגיע ההסכם לידי סיום.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  21.1 ניתנה למפעיל הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  21.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין למפעיל לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והמפעיל יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישלם לעירייה באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. המפעיל לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  21.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי המפעיל לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  21.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישלם המפעיל לעירייה בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

  תמורה וערבות

   

  1. בגין הרשות להפעלת המזנון בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו, מתחייב המפעיל לשלם לעירייה את סכום             הצעתו. התשלום עבור השכירות לשנה מלאה אחת, סכום הצעת המציע לחודש אחד כפול עשר,  ימסר             לעירייה במעמד חתימת הסכם ב – 10 המחאות שיפרעו בכל 1 לחודש והכול כאמור בהסכם על           נספחיו. במידה ויממש המפעיל את תקופות האופציה ימסור המפעיל בתחילת כל שנת אופציה 10 המחאות      שמועד פרעונן ב- 1 לכל חודש.

  להבטחת כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימציא המפעיל לידי העירייה ערבות בנקאית בנוסח ובסכום הקבוע. הערבות תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם והיא תוארך בהתאם לתקופת הארכת ההסכם ו/או האופציות. הערבות תישאר בתוקפה 30 יום לאחר סיום ההסכם או האופציות מכל סיבה שהיא.

  סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש באם לא יעמוד המפעיל בהתחייבויותיו.

   

   אחריות לנזקים וביטוח

   

  1. המפעיל יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעיריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. המפעיל יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כלה ההוצאות שהעיריה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות תנאי המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. על המפעיל להציג אישור קיום ביטוחים, חתום על ידי מבטחיו.

   

  1. היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  1. ביטוחי המפעיל יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי המפעיל לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  1. המפעיל מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  1. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המפעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את המפעיל מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  1. אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהמפעיל בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

  אי מתן שירות

   

  1. מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י המפעיל ו/או עובדי המפעיל כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר. המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בשל ביטולו של ההסכם כאמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  הסבת ההסכם

   

  1. המפעיל מתחייב לא להסב לצד ג' כלשהו את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

   

  סיום ההסכם

   

  1. בתום תקופת ההסכם או אם ההסכם יבוטל בשל הפרת ההסכם בטרם תמה תקופת ההסכם או תקופות האופציה, יהיה המפעיל חייב לפנות ולסלק מבית הספר באופן מידי את כל הציוד השייך לו ולהפסיק מיד את ניהול המזנון ולהחזיר את האינוונטר השייך לעירייה, אם נמסר, כשהוא במצב טוב מתוקן וראוי לשימוש. לא פינה וסילק המפעיל את כל הציוד השייך לו, תהא זכאית העירייה לפנות ולסלק את כל הציוד של המפעיל ולהעביר ו/או לאחסנו בכל מקום שתמצא לנכון, על חשבונו של המפעיל, ובמקרה זה לא תהא העירייה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרם לציוד האמור ו/או לאובדנו. כמו כן באם נגרמו נזקים למבנה או לציוד (אם נמסר), תתקן העירייה את הדרוש תיקון ותחייב את המפעיל גם באמצעות חילוט הערבות שהופקדה ולמפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך.

   

  1. בלי לפגוע מהאמור לעיל, אם המפעיל לא יפנה את המזנון כחובתו, יהיה עליו לשלם לעירייה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בעד כל יום איחור בפינוי המזנון בסך של 500 ₪ ליום.

   

  שינויי הסכם

   

  1. כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  הפרה יסודית

   

  1. הפרת אחד או יותר מהסעיפים: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 40 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  1. בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  שונות

   

  1. מוצהר ומוסכם בזה במפורש, כי המפעיל הינו בר רשות בלבד ואין בהסכם זה כדי להעניק זכות אחרת מכל סוג שהוא למעט כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

   

  1. מוצהר בזה, כי המפעיל לא שילם דמי מפתח כל שהם בקשר לרשות לפי הסכם זה; כי אין לו כל זכויות במזנון מכוח חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) ומשום כך אינו דייר מוגן, וכי אין לו זכויות כלשהן במזנון למעט אלה שניתנו לו במפורש עפ"י הסכם זה.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

  1. מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, הרי אם המפעיל יפר או לא יקוים כל תנאי או הוראה מתנאי הסכם זה והוראותיו, תהיה העירייה רשאית להתרות במפעיל, בכתב לקיים את ההסכם ו/או להימנע מהפרתו, במידה והמפעיל לא חזר בו מאותה הפרה ו/או אי הקיום להנחת דעת העירייה, תוך 14 יום מתאריך ההתראה האמורה, יתבטל הסכם זה ללא כל התראה נוספת, אף לפי תום תקופת הרשות עם תום 14 יום מתאריך ההתראה האמורה.

   

  1. כל המיסים ותשלומי חובה אחרים, ממשלתיים או עירוניים שיחולו על המזנון ו/או ניהולו על ידי המפעיל, יחולו על המפעיל וישולמו על ידו. המפעיל מתחייב לנהל ספרי חשבונות כנדרש בחוק ולהציג את האישור לכך.

   

  1. כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הן כפי שהן מופיעות בכותרת הסכם זה.

   

  1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתגלע בין הצדדים בכל הקשור להסכם זה, תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום

   

   

   

   

   

   

   

  ________________                                                        _______________

  העירייה                                                                                 המפעיל

   

   

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ____________ ת.ז. מס' _____________ ו _____________ ת.ז. מס' ___________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

  נספח ה'

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשת מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  20,000 ₪ (עשרים אלף)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 19/2022  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 20,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/12/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשת מקור רק לאחר זכייה במכרז

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 40,000 ₪  ₪ (במילים: ארבעים אלף) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 19/2022  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת  (להלן: "ההסכם").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח דרישות ביטוח

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: נדל"ן

  שירותים

  אספקת מוצרים

  אחר: ______

   

  הפעלת מזנון בבית ספר רבין בעיר אילת

  משכיר

  שוכר

  זכיין

  קבלני משנה

  מזמין שירותים

  מזמין מוצרים

  אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'

   

  כולל ביטול חריג חבות מוצר לנזקי גוף

  ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחר ביט  
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  041  מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

 • מכרז מס' 19/2022

   

  בדבר – הפעלת מזנון בבית ספר ע"ש רבין באילת

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם ולפני החזרת ערבות הביצוע)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

  נספח ח'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת המפעיל

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ט'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – המפעיל) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) המפעיל ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • המפעיל ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

                  [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                              נספח י'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת