מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 18/2023 בדבר – הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה" כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

להלן מסמכי מכרז הכנה כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית

להלן מסמכי המכרז

 • מכרז פומבי מס' 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

   "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר להכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה" כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "העבודה" או "השירותים").
  2. רשאים להגיש הצעות מי שעומד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהוא או מי מעובדיו בעל תואר אקדמי באחד התחומים הבאים: לימודי הסביבה ו/או מדעי החברה ו/או מדעי החיים ו/או לימודי חינוך או תחומים דומים.
  • ג. מי שהוא או מי מעובדיו בעל ניסיון מקצועי בהובלת פרויקטים של חינוך סביבתי ברשויות מקומיות במהלך חמש השנים האחרונות בכתיבה, בהפעלה וביישום של לפחות שתי תכניות חינוכיות שונות
  • ד. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ה. מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים למתן השירותים כמפורט במפרט המיוחד.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ז. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.

   

  • לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.
  • יש לצרף תעודות, אישורים אסמכתאות רשמיות והמלצות להוכחת עמידה בדרישות סעיפים 2 – ב, ג. יובהר כי אין די ברשימה של פרוט עבודות שבוצעו. יובהר כי המציע לא יכול להעיד על עצמו.
  • המציע יצרף להצעתו מקור ערבות בנקאית בסכום של 25,000 ₪. תוקף הערבות עד תאריך 29/02/2024, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצ"ב.
  • לצורך הנפקת אישור כאמור בסעיף 2- ד', יש לפנות אל משטרת ישראל עם ההפניה המצורפת למסמכי המכרז להנפקת האישור כנדרש. את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה יש לצרף להצעה.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

         

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי המכרז. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף עותק אישור עוסק מורשה כדין, עותק אישור מס הכנסה וניכוי מס, עותק אישור ניהול ספרים ועותק רישיונות ותעודות בתוקף.

   

  ב.   יש לצרף מסמכים היכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הישגים משמעותיים.

   

  ג.   יש למלא במדויק באופן מלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל עמוד כנדרש.

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  ד.  אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. העירייה ו/או מי מטעמה רשאית לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו. בעניין זה מובהר כי מימון העבודה עפ"י המכרז וההסכם אמור להתבצע ע"י הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות באמצעות משרד המשפטים כאמור לעיל (להלן – המממן(. אם לא יועבר המימון תהיה רשאית העירייה לבטל את ההסכם כולו או חלקו ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה.
  5. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד אל דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 03/11/2023, תשובות בכתב יישלחו אל כל המשתתפים.

  השאלות יועברו בקובץ word ובמבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה
           

   

  המציע יחתום על מסמך השאלות והתייחסות העירייה ויצרפו להצעתו.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 04/12/2023_בשעה 12:00. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד       כאמור לא תבוא לדיון.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש ממחלקת מכרזים תמורת סכום של 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

   

   

  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
   • לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים: לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • עמידה בתנאי סף לרבות בחינת עמידתו של מציע בתנאי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011.
  • את ניסיונו המוכח של המציע בתחום המבוקש ואת כישוריו.
  • את ההוכחות ו/או ההמלצות שצרף המציע להצעתו בדבר כושרו ורשימת הגופים עמם הוא קשור ושהיה קשור בעבר בנושא השירותים הנדרשים במכרז זה.
  • את היקף וטיב ניסיונו של המציע אל מול שאר המציעים בתחום בהתאם לדרישות הרשות המקומית וצרכיה לרבות נכונות לעבודה באופן מקומי ושוטף על בסיס יומי ואינטנסיבי מול ועם הרשות המקומית.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה בהתאם למרכיבי האיכות המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 55% + הצעת המחיר שמשקלה 45%.

   

  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של מרכיבי האיכות והצעת המחיר גם יחד.

   

  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי היחידה המזמינה וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.

   

  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

   

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

  שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.

  שלב ב' – קביעת ציון האיכות תבוצע כדלהלן:

  ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה עפ"י מרכיבי האיכות שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל מרכיב איכות נקבע ניקוד מרבי.  

  אחוז ההנחה המשוקלל של ההצעה ייקבע כשקלול אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציע בנספח ג'. המשקל של מחיר ההנחה לביצוע העבודה יהיה 45% מהציון המשוקלל.

   

   

   

  קביעת ציון המחיר יבוצע כדלהלן:

  הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות בשלב הנוכחי

  ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   45% X ———————————————–

  הצעת המחיר הנבדקת

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  55%

  ציון מחיר  – 45%

  ההצעה שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה בחוסר תום לב

   

  מבלי לגרוע מלזכות אחרת הנתונה לעורך המכרז, הצעה תכסיסנית או הצעה שיסתבר כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב או אי ניקיון כפיים או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו –תיפסל. זאת, בכפוף למתן זכות טיעון למציע. השימוע יכול שיהיה גם בכתב

   

   

  1. עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה:

   

  14.1     מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן: "החלקים הסודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס הייעודי המצורף כנספח למכרז זה, מהם החלקים הסודיים בהצעתו, ויסביר מדוע מדובר לדעתו בסוד מסחרי/עסקי.

   

  14.2     מציע שלא סימן חלקים בטופס היעודי כסודיים, יראוהו כמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. זאת, למעט זהות הלקוחות ואנשי הקשר אשר לא יחשפו במסגרת הליכי העיון.

   

  14.3     סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שחלקים אלו יחשבו סודיים גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, ומכאן שהמציע מוותר על הזכות לעיין בהם.

   

  14.4     יודגש, כי בכל מקרה, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון מסור לעירייה בלבד. החליטה העיריה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעתו של המציע הזוכה, שהוא הגדירם כסודיים, תינתן לו על כך התרעה, תוך מתן אפשרות להשיג על כך בתוך פרק זמן סביר כפי שיקבע. החליטה העירייה לדחות את ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

   

  14.5     הכירה העירייה בחלק מסוים בהצעה כסודי, חלק זה ייחשב סודי בכל ההצעות. בין אם הוא סומן כך ובין אם לאו.

   

  מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, שמו וכתובתו של מציע, ניסיונו, השכלתו, והמחיר שהוצע על ידו – לא           יהוו סוד מסחרי או עסקי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. כמו כן, מידע שנמסר במסגרת ההצעה לצורך הוכחת עמידתו של מציע בתנאי סף – לא יחשב, ככלל, סוד מסחרי או עסקי, אלא בנסיבות מיוחדות       ויוצאות דופן.

   

   

   

  לברורים ניתן להתקשר 08-6367004

   

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיו, נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

  מכרז פומבי מס' 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

   

   

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

  קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
  ניסיון קודם של הספק בכתיבה, הכנה וביצוע של תכניות חינוכיות בנושאי אקלים, סביבה, שמירת טבע, הקטנת טביעת רגל אקולוגית ועשייה סביבתית במהלך 5 השנים האחרונות.

   

   

   

  יש לצרף מסמכים להוכחת ניסיון.

   

   

  2 פרויקטים – 6 נק'

  3-4 פרויקטים 10 נק'

  מעל 4 פרויקטים 20

  מקסימום 20 נקודות

   

   

  ניסיון הספק בעבודה עם רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות בהובלת פרויקטים בחינוך סביבתי. יש לצרף להצעה מסמכים להוכחת ביצוע.

   

   

  2 רשויות– 6 נק'

  3-4 רשויות – 12 נק'

  5 רשויות ומעלה – 20 נק'

  מקסימום 20 נקודות.

   
  התרשמות המזמין

  התרשמות מקצועית מההצעה והמסמכים או האסמכתאות שצורפו לה. כמו גם מהריאיון שיערך עם מגיש ההצעה ככל ויערך.

   

  יש להגיש אסמכתאות על ניסיון בפרויקטים דומים וההמלצות שיש למציע ולכל אחד מהיועצים העובדים עם המציע ככל שיש כאלה.  

  מקסימום 15 נקודות

   

   
  סיכום   55  

   

   

   

   

   

 • הסכם

  (מכרז פומבי מס' 18/2023)

   

               שנערך ונחתם באילת ביום_______ בחודש ______ שנה 2023

   

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

  ב י ן :

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד.  14 אילת  8810001

  (להלן: "העירייה")

                                                                                                             מצד אחד

   

                     ל ב י ן :

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "הספק")

                                                                                                         מצד שני

   

   

  ה ו א י ל            והעירייה פרסמה מכרז פומבי לביצוע הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה" (להלן: "השירותים") והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו;

   

  ו ה ו א י ל          והספק הוכרז כזוכה במכרז בהתאם להצעתו המצורפת בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם;

   

  ו ה ו א י ל          והספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה שהינו בעל הכישורים,  ניסיון ויכולת מקצועית ליתן לעירייה השירותים הכול בהתאם למסמכים שצורפו להצעתו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

   

  ו ה ו א י ל          והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בהסכם זה;

   

   

                                          לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

  1. 01. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

  1.   הצהרות הספק

   

  הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

   

  • כי הינו בעל ניסיון ויכולת הדרושים לביצוע השירותים המפורטים להלן וכי הינו נותן שירותים מסוג זה לגופים שונים ומנהל משרד עצמאי לצורך כך, ומתחייב להשתמש במיטב הכושר והידע המקצועי לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
  • כי ייתן את מירב מרצו וזמנו למתן השירותים האמורים.
  • כי ישתתף באופן שוטף בדיונים בתחום נשוא ההתקשרות בכל מקום בו יידרש לעשות כן בין אם מדובר בהשתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ו/או עם גורמים מחוץ לרשות ככל שהן נוגעות לעניינים שבטיפולו.
  • כי ידווח באופן ישיר בכתב למנכ"ל הרשות ו/או למנהל היחידה הסביבתית ו/או לכל גורם נוסף כפי שיידרש.
  • כי יעשה כל פעולה הנדרשת לשם ביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם התחום נשוא מסמכי הזמנה זו.

   

  • כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד עניינים או מצב דברים העלול להעמיד את הספק במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא, ליתן השירותים כאמור בהסכם זה.
  • כי מילוי "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, הוא תנאי מהותי להעסקתו והפרתו תהיה הפרה מהותית של ההסכם על כל הנובע מכך. הסכם זה לא יכנס לתוקף בטרם המציא הספק את השאלון בדבר ניגוד עניינים המצורף אל חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011. בחתימתו על ההסכם, מצהיר ומאשר הספק כי ידוע לו ששאלון זה וחתימתו עליו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ותנאיו.
  • כי חובה עליו לעדכן את נציג העירייה ברשות המקומית כהגדרתו בהסכם זה להלן, כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך כל תקופת ההסכם.
  • לספק ברור וידוע כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת  עליו. בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, עליו להודיע לגורם האמון על עבודתו וכן ליועצת המשפטית של העירייה ולפעול בהתאם להנחיותיהם.
  • הספק מוזהר בזאת, כי אם יחול שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, במהלך תקופת ההסכם חובתו של הספק לפנות כאמור אל נציג העירייה מולו הוא עובד ברשות המקומית וליועצת המשפטית לעירייה, ולמסור להם בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיהם.
  1. מהות השירות

   

  הספק יכתוב עבור העירייה תוכנית חינוכית שמטרתה לעודד אקטיביזם ועשייה סביבתית בקרב תלמידים בדגש על שיקום שמורת עברונה. על התוכנית לכלול בין היתר מפגשים בכיתות וסיורים לימודיים.

  התוכנית תהיה מורכבת משני פרקים, האחד תכנית חינוך סביבתי לשמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה לחטיבות הביניים והשני תכנית חידון קיימות עירוני, עם דגש על שיקום שמורת עברונה, עבור שכבה מתוך בתי ספר יסודיים, והכל כמפורט במפרט המיוחד.

  הספק יסיים לכתוב את התוכנית כמפורט בלוח הזמנים במפרט המיוחד ויחל בביצועה ויישומה עם תחילת שנת הלימודים תשפ"ד ולאחר קבלת אישור מהמנהל.

  הספק יפעל ליישום התוכנית באמצעות אנשי מקצוע מטעמו ביחד עם אנשי היחידה הסביבתית וצוותי הניהול בבתי הספר.

  השירותים נשוא הסכם זה מפורטים במפרט המיוחד המצורף כחלק מהסכם זה.

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. התחייבות הספק

   

  • א. הספק מתחייב בזה לספק ולהוציא לפועל את השירותים במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים בתחום בו ניתנים השירותים ולשביעות רצונה המלא של העירייה ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.
  • ב. כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא שימסרו לספק במסגרת הסכם זה על ידי העירייה לצורך הסכם זה וכל חומר אחר שייאסף על ידו או יוכן על ידו לצורך מתן השירותים ובמסגרתם לרבות הממצאים ו/או המסקנות ו/או התוכניות ו/או הפרויקטים שיגובשו, הינם רכוש העירייה ויימסרו לעירייה בתום תקופת הסכם זה כאמור בלוח הזמנים שנקבע בין הצדדים כאמור. למען הסר ספק יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור מסמכים ו/או נתונים ו/או ממצאים ו/או תוכניות ו/או כל חומר אחר מכל סוג שהוא שהוכן על ידו למעט כמפורט בהסכם זה.
  • ג. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, באשר לתוכניות ו/או למסמכים אשר יש לספק זכויות יוצרים בהם, זכויות שניתנו לרשות העירייה ולשימושה בהתאם לתמורה ששולמה בהסכם זה, לא תועבר זכות הבעלות במסמכים ו/או תוכניות אלה לידי העירייה ו/או מי מטעמה. העירייה תהא רשאית להמשיך ולעשות שימוש בתוכניות ו/או במסמכים אלה גם לאחר תום תקופת הסכם זה וזאת ללא כל תמורה נוספת.
  • ד. הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה עפ"י פסק דין חלוט בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידת הספק בחובת סודיותו כאמור לעיל.

  מחויבותו של הספק לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה. הספק יחתום על טופס התחייבות לסודיות ויחתים כל עובד ו/או אדם אחר מטעמו על הטופס הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם.

  • ה. הספק מתחייב בחתימתו על הסכם זה כי, בכל תקופת ההסכם, לא ייתנו שירותים לצד ג' כלשהו העלול להעמיד את הספק ו/או מי מטעמו ביחסי תחרות ו/או בניגוד עניינים ביחסיו עם העירייה אלא אם קיבל הסכמת העירייה מראש ובכתב.
  • ו. הספק מצהיר ומאשר כי בדק את דרישות התפקיד שהוטל עליו ואת תנאי העסקתו וכי הוא מסכים לבצע את התפקיד בתנאים האמורים בהסכם זה.
  • ז. לספק ברור וידוע כי הוא אינו סוכן, שלוח או נציג של העירייה ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את העירייה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי העירייה, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי ההסכם כהסמכה כאמור. הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק לעירייה או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. התמורה

   

  • עבור מתן מלוא השירותים שבוצעו בפועל וקיום כל שאר ההתחייבויות על פי הסכם זה ולאחר קבלת אישור בכתב מהמנהל, תשלם העירייה את סכום הצעת הספק כדלקמן:

  א1.       בעבור סיום הכנה וכתיבת התכנית ישולם לספק הסכום הנקוב בהצעתו לאחר הנחה או תוספת כפי שאושרו.

  א.2       בעבור יישום וביצוע התכנית ישולם לספק סכום ערך השעה הנקוב בהצעתו לאחר הנחה או תוספת  כפול מספר שעות העבודה כפי שהוזמנו על ידי המנהל ובוצעו על ידי הספק.

  התשלום יהיה בתום כל חודש, כנגד חשבון ודיווח ביצוע משימות ויעדים מאושר וחתום ע"י המנהל מטעם העירייה בתוך 45 יום מיום אישור החשבון (להלן: "התמורה").

   

  • מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה הנקובה בס"ק א' לעיל, כוללת מע"מ והינה תמורה כוללת ושלמה לרבות תשלום בגין נסיעות, ביטול זמן והכנת ימי הייעוץ וההדרכה ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות מאת העירייה בגין השירותים.

   

  • מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה כוללת גם את עלויות נסיעה/טיסה ושהיה באילת גם במהלך הכנת התכנית ויישומה וגם לצורך ישיבות/פגישות עבודה.

   

  • הספק מצהיר בזה כי הינו רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף ומנהל ספרים כדין. כמו כן, מתחייב הספק לשלם מסכומי התמורה את כל המיסים, ומסי ביטוח לאומי החלים עליו ושיגיעו ממנו עקב ביצוע העבודה והעירייה לא תהא אחראית לניכויים אלה.

   

  • הספק יהיה אחראי ליועצים מטעמו ו/או לעובדיו בעצמו ובכלל זה לתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או שיחול עליו בנוגע לתנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכמו-כן לכל תשלום בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.

   

  • הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא יספק את השירותים ויקיים את כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו שוררים בינו לבין העירייה ו/או מי מעובדיו של הספק יחסי עובד ומעביד. הספק מתחייב לשפות את העירייה ו/או לפצותה עפ"י פסק דין חלוט מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר ברישא של סעיף זה.

   

  • הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין.

   

  1. נזיקין
   • הספק ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

   

  • מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

   

  • הספק מתחייב לשפות את העירייה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת העירייה. היה ותוגש תביעה נגד העירייה בגין מעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה תודיע על כך העירייה לספק בכתב ותאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

  1. ביטוח
  • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.
  • לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  • תוקפו של חוזה זה יהיה מיום חתימתו ועד לסיום כל המטלות והמשימות של הספק וסיום העבודה ולא יאוחר מ 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכם (להלן – "תקופת החוזה").

   

  • מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים לסיים תוקף חוזה זה, מבלי שידרשו לנמק את הסיבות לביטול החוזה, בהודעה של 30 יום מראש ובכתב. במקרה כזה יבוא החוזה לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור, והעירייה תשלם לספק רק עבור השירותים שניתנו על ידו עד למועד ההודעה בדבר הפסקת ההתקשרות. העירייה לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול החוזה כאמור בסעיף זה למעט כמפורט לעיל.
  • בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, תהיה העירייה רשאית להשתמש בכל מסמך, מידע או חוות דעת שהוכנו על-ידי הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור העירייה, במסגרת מתן שרותי הייעוץ או לעניין ביצוע הסכם זה ולאחריו וזאת ללא כל מגבלה ו/או תמורה נוספת.
  • לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בתקופה אחת של 12 חודשים נוספים ובתנאי שיאותר מקור מימון ושספק השירות עמד בהתחייבויות חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  1. תנאים יסודיים

   

  • א. מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו של הספק שבסעיפים 01, 02, 03, 04, 05 06 ו-07 דלעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה והעירייה תהא רשאית לבטל את הסכם לאלתר.
  • ב. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא הסכם זה לקיצו ללא כל הודעה מוקדמת:
  • 1) הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
  • 2) הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד (שיהיה פרק זמן סביר בנסיבות העניין) שקבע ראש העירייה או מי מטעמו ו/או חזר על אותה הפרה.
  • 3) בוטל ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, בכפוף לזכויותיה של העירייה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, יחולו הוראות סעיף 8 ב לעיל.
  • 4) כנגד הספק נפתחה חקירה פלילית בתחום נשוא ההתקשרות או הוגש כתב אישום בין בתחום נשוא ההתקשרות ובין בנושאים אחרים.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

  10. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  א.       ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות       של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת נציג העירייה המוסמך, לא הייתה לספק ו/או לעירייה         שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

  ב.         ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, תאפשר העירייה לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לעירייה זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי העירייה, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שייתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

  ג.          ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה ונציג העירייה המוסמך יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט נציג העירייה המוסמך שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

  ד.         ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת

  11.        שונות

   

  • א. כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור.
  • ב. הסכמתה של העירייה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • ג. לא השתמשה העירייה בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות על פי הסכם זה.
  • ד. כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם.
  • ה. סמכות השיפוטית המקומית הבלעדית בכל עניין נשוא הסכם זה תהא לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.
  • ו. הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי הכתובות לעיל, תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה בבית הדואר ואם נשלחה באמצעות מכשיר הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כנתקבלה באותו יום ובתנאי כי בוצעה בנוסף לאישור האלקטרוני תרשומת של מקבל הפקס/מייל ושעת קבלתו.
  • ז. נציג העירייה המוסמך לעניין יישום הוראות הסכם זה הינו אסף אדמון – מנהל אגף איכות הסביבה בעיריית אילת.

   

  חתימת המציע _________________

   

  ולראיה באו על החתום:

   

   

   

   

  __________________                                                           __________________

                   "הספק"                                                                                      "העירייה"

   

  אישור מורשי החתימה של הספק

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. ____________ ו_____________ ת.ז. _________,  אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת הספק כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

   

  _____________

     עורך- דין

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  אישור מורשי החתימה של הרשות המקומית

   

  הנני הח"מ המשמשת כיועצת המשפטית של עיריית אילת מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. ____________ ו_____________ ת.ז. _________,  אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  _____________

     עורך- דין

   

 • מכרז פומבי מס' 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

  מפרט מיוחד

  על הספק להכין את התוכנית המבוקשת לרבות יישומה בהתאם להוראות מפרט זה כדלקמן:ביצוע הפרויקט מתחלק לשתי תכניות:

  תכנית חינוך סביבתי לשמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה לחטיבות הביניים

  תכנית חידון קיימות עירוני, עם דגש על שיקום שמורת עברונה, עבור שכבה מתוך בתי ספר יסודיים.

   

  שלב 1 – כתיבה והכנת התכנית כוללת:

  1.1 תכנית לחטיבות הביניים:

  מטרות התכנית:
  1. העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות השמירה על הטבע בכלל והתמקדות על שמורת עברונה בפרט. העשרת הידע על מצב השמורה, על אירוע אסון דליפת הנפט ועל פעולות הנעשות לשיקומה ושימורה.

  2 . פיתוח תחושת שייכות וחיבור למקומיות, פליאה, סקרנות ואכפתיות בקרב התלמידים לעידוד ופיתוח התנהגות סביבתית אחראית ופעלתנית ויכולת ללמידה עצמית.

  3 . אקטיביזם- חשיפה והתנסות בפעילויות חקר בטבע ופעילויות והכנת פרוייקט סביבתי חברתי לשימור ושיפור הטבע העירוני ולהעלאת מודעות הקהילה לחשיבות שמירת הטבע ושיקום שמורת עברונה.

  1. גיוס ורתימת התלמידים וצוותי ההוראה לפעול לשינוי, לקחת אחריות ולפעול לשמירה על הסביבה.
  2. אימוץ אתר טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה.

  התכנית החינוכית תחשוף את התלמידים לפליאה וסקרנות בהיכרותם עם הטבע המקומי. התכנית תרחיב את הידע על שמורת עברונה, אסון הנפט, הפעולות לשיקום ושימור השמורה, ייחודיותה ומגוון המינים הקיים בה באופן חוויתי ומהנה. כמו כן, תעלה את מודעות התלמידים לחשיבות שמירת הטבע תוך התמקדות בשמורת עברונה.

  התכנית תעודד את התלמידים לפתח תחושת שייכות, אכפתיות, אחריות וחיבור למקומיות, לטבע העירוני ולשמורת עברונה. התכנית תשלב למידה ופעילות רגשית-חברתית וסביבתית בטבע, התנסות בפעילויות חקר ואיתור מגוון המינים, למידה על קשרי הגומלין במערכות אקולוגיות ולקיחת יוזמה בפעילויות להעלאת המודעות לשימור ושיקום שמורת עברונה.
  בנוסף, התכנית תתייחס לחיבור בין ערכים חברתיים בין אדם לחברו וערכים בין אדם לסביבתו, לחשיבות שמירת הטבע והעלאת פתרונות מבוססי טבע בהתמודדות עם משבר האקלים.
  התכנית החינוכית, תפתח מנהיגות והתנהגות סביבתית אחראית ופעלתנית לשמירה על הסביבה.

  כתיבה והכנת התוכנית עד לאישורה על ידי המזמין:

  א. על הספק לכתוב, לערוך ולנסח את התוכנית ולקבל את אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות או כל גורם אחר מטעמה, הכל בהתאם לדרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

  ב. התוכנית תהיה מותאמת מבחינת תכניה וייעודה לתלמידים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

   

  ג. התוכנית תכלול את המטרות והיעדים, הנושאים המרכזיים בתוכנית, סילבוס, עקרונות עבודה ודרכי פעולה, תוצאות מצופות, משאבים נדרשים להפעלת התוכנית.

   

  ד. התוכנית תתבסס על עקרונות של הוראה מבוססת מקום, חווייתית בהובלת התלמידים מתוך סקרנות ומוטיבציה פנימית.

   

  חתימת המציע _________________

   

  ה. התכנית תכלול התנסות בפעילויות חקר ואיתור מגוון המינים בשמורת עברונה.

   

  ו. התכנית תכלול מפגשי הדרכה בכיתות ולמידה חוץ כיתתית.

  ז. התכנית תכלול פעילויות המעודדות חקר ויוזמות חברתיות סביבתיות לשימור הטבע. ביניהן תיכלל פעילות "חדר בריחה" בנושא שמורת עברונה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

  ח. התכנית תכלול סיורים בשמורת עברונה ואתרי טבע עירוניים. הסיורים לימודיים ומחקריים בטבע, במטרה לחשוף ולהעשיר את ההיכרות והידע עם הטבע המקומי. התלמידים יחקרו על המגוון הביולוגי ובתי הגידול בשמורת עברונה, וידונו על דילמות שמירת טבע מול פיתוח והשפעת הזיהום בשמורה על הטבע.

  ט. התכנית תכלול אימוץ אתר טבע עירוני, בעקבות למידה על מקרה זיהום הנפט בעברונה וחשיבות שמירת הטבע, כאשר כל כיתה/בית ספר יאמצו אתר טבע עירוני ויפעלו לניקיון, טיפוח, הפרחה (נטיעת צמחים תואמי שטח ואקלים) ותחזוקת המקום.
  באתר הטבע שיאמצו, התכנית תציע פעילויות העשרה בית ספריות ו/או קהילתיות/ חברתיות /רגשיות ולימודיות המחברות לטבע.

  י. התוכנית תכלול סדנא רגשית חברתית, לעידוד מנהיגות סביבתית.
  תכיל רובד ערכי חברתי לחיזוק תחושת האכפתיות והשייכות בין הקהילה לטבע, וברובד האישי תחזק את תחושת המסוגלות האישית והמועילות החברתית.

  יא. התכנית תכלול סדנה/פעילות אינטראקטיבית לפרסום והעלאת מודעות בבית הספר ובקהילה (למשל: פוטואקטיביזם/ שיווק ברשתות החברתיות), באמצעותה יקבלו כלים ומוטיבציה לפעול ולחוות למידה מרעננת, להעלות מודעות לשמירה על הסביבה, לגייס ולרתום את הקהילה ולפרסם את התוצרים שהכינו.

  יב. התכנית תכלול סדנאות מנהיגות ירוקה לתלמידים, לעידוד אקטיביזם ונקיטת יוזמה בקרב התלמידים ולהעלאת המוטיבציה לפעול לשינוי. באמצעות סדנת התלמידים יגלו מעורבות ויתנסו ביוזמה סביבתית חברתית, כולל תכנון וביצוע של אירוע שיא מסכם בבית הספר ו/או בקהילה והכנת תוצר/ פרוייקט להעלאת המודעות לשמירה ושיקום שמורת עברונה ("תעביר את זה הלאה") מתוך אכפתיות ואחריות לשמירה על הטבע.

  יג. התכנית תכלול הכנת תוצר/ פרוייקט סביבתי חברתי להעלאת המודעות לשמירה ושיקום שמורת עברונה (למשל "תעביר את זה הלאה").
  מצופה מהתכנית להוביל לתוצרים ייחודיים ומשמעותיים, יש לתת לכך דגש בתהליכי כתיבת התכנית והטמעתה.

  יד. התכנית תכלול אירוע שיא מסכם בבית הספר ו/או בקהילה בו התלמידים יציגו את התוצר/ הפרוייקט שיזמו, תכננו וביצעו. אירוע השיא יכלול הפקת סרטון המתעד את הפרויקט לכל בית ספר.

  טו. בפתיחת התכנית ובסופה, נדרש הספק להכין ולערוך סקר עמדות ומודעות התלמידים וצוות בית הספר בנושא שמירת טבע עירוני, שמורת הטבע עברונה והשפעות זיהומים סביבתיים שונים, על מנת לאמוד את תרומת הפרוייקט והשפעתו על התלמידים וצוות בית הספר.

  התכנית תכלול הנחייה, הדרכה וביצוע של פרוייקט אקטיביסטי של התכנית בהיקף של כ -12 שעות הדרכה פרונטליות בכיתת לימוד לכל כיתה, וכ-16 שעות הדרכה בסיורים בשטח לכל כיתה כולל מחזורים של אירועי שיא מסכמים.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

  1.2 כתיבת תכנית עבור בתי הספר היסודיים (כיתות ד'-ו')- תכנית לחידון קיימות עירוני:

  בתכנית זו ישתתפו שכבה/ות תלמידים בכל בתי הספר היסודיים בעיר.

  מטרות החידון:
  1. העלאת המודעות והרחבת הידע של התלמידים בנושא שמורת עברונה עם דגש על המגוון הביולוגי בשמורה, אסון הנפט ושיקומה של השמורה.

  2. למידה מעוררת סקרנות ואחריות סביבתית.

  3. השתתפות בחידון עירוני מעצים ומגבש חברתית.

  כתיבת תכנית החידון:

  א. על הספק לכתוב, לערוך ולנסח את תכנית החידון העירוני ולקבל את אישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות או כל גורם אחר מטעמה, הכל בהתאם לדרישות היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

  ב. התכנית תכלול סיור בשמורת עברונה להמחשת החומר הנלמד.

  ג. התכנית תכלול מפגשי הדרכה פרונטליים מלהיבים של למידה חווייתית על נושאי החידון. במהלכם, התלמידים ייחשפו לכל המושגים בחוברת החידון, יקבלו הכוונה ומוטיבציה ללמידה ולהשתתפות בחידון. מפגשי הדרכה יערכו בשלב חשיפת התכנית וגם לאחר מבחן שלב ב', להכנת הנציגים הנבחרים.

  ד. על הספק לכתוב לערוך ולהפיק את חוברת ההכנה לחידון שתכלול מידע, מושגים, מאגר שאלונים לתרגול וקישורים לסרטוני הסברה. החוברת תהיה מחולקת לנושא המרכזי ותתי הנושאים בתיאום ואישור היחידה לאיכות הסביבה.

  ה. תכנית החידון תכלול חוברת הכנה לחידון לכל תלמיד/ה, שתכיל 50 מושגים שונים הקשורים בשמורת עברונה כנושא מרכזי ותכיל גם 5 תתי נושאים (קיימות, משבר האקלים, אתרי טבע עירוניים, אנרגיה מתחדשת, ים סוף).

  ו. החוברת תכיל מאגר שאלוני הכנה לתרגול ומאגר קישורים לסרטוני הסברה מרתקים ומותאמי גיל.

  ז. התוכנית תתבסס על עקרונות של הוראה חווייתית ומשחקית ותיצור התלהבות להשתתפות בחידון ומוטיבציה ללמידה משמעותית, כאשר כל כיתה תקבל מפגשי הדרכה פרונטליים מלהיבים של למידה חווייתית על נושאי החידון, במהלך השיעורים הללו, התלמידים ייחשפו לכל המושגים בחוברת החידון, למגוון שאלות הכנה אמריקאיות ופתוחות, יקבלו הכוונה ומוטיבציה ללמידה ולהשתתפות בחידון זה.

  ח. הכנה וכתיבת מבחן שלב א' להשתתפות בחידון. בתיאום ואישור היחידה לאיכות הסביבה.
  בתום המפגשים המודרכים בכיתה, ייערך מבחן שלב א' להשתתפות בחידון, כשמכל כיתה ייבחרו 5 נציגים עם הציונים הגבוהים ביותר.

  ט. הכנה וכתיבת חוברת מושגים נוספת (של כ-30 מושגים ותרגול) ומפגש הכנה פרונטלי משותף לנציגים שעלו שלב א'.

  י. הכנה וכתיבת מבחן שלב ב' שבו ייבחר נציג אחד מכל בית ספר בתיאום ואישור היחידה לאיכות הסביבה.

  יא. הכנה והפקת אירוע סיכום- חידון עירוני גדול בו ישתתפו נציגים מכל בתי הספר המשתתפים, משפחות והכיתות שלהם שיגיעו לעודד ולתמוך.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

   

  שלב 2 – אישור ויישום התכנית- תיאור העבודות הנדרשות לצורך יישום התכנית על ידי הספק:

  2.1 עבור תכנית לחטיבות הביניים:

  • מפגשים עם הכיתות, הדרכה וליווי, התנסות התלמידים ביזמות סביבתית חברתית ואירוע שיא מסכם על ידי הספק:

  • על הספק לבצע כ- 12 שעות הדרכה פרונטליות בכיתת לימוד לכל כיתה, הכוללות הנחייה, הדרכה וביצוע של פרוייקט אקטיביסטי, וכ-16 שעות הדרכה בסיורים בשטח לכל כיתה כולל מחזורים של אירועי שיא מסכמים.

   

  • הספק יקיים מפגשי הנחייה לכיתות ו/או לקבוצות, ניתן לבצע בגדלים משתנים בהתאם לצורך התוצר/הפרוייקט המתוכנן.
  • מפגשי ההדרכה יתקיימו בכיתה ומחוץ לכיתה.
  • תכני הליווי יכללו פיתוח תחושת מסוגלות, העצמה, יצירת אקלים המעודד יזמות ופעלתנות בקרב התלמידים והצוות החינוכי.
  • באחריות הספק לכלול בתהליך התנסות ביזמות סביבתית חברתית שבה התלמידים יגלו מעורבות, הכנת תוצר/ פרוייקט אקטיביסטי, סביבתי חברתי.
  • באחריות הספק לתכנן ולהציע אירוע שיא מסכם בבית הספר ו/או בקהילה בתיאום מראש עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

   

  • סיורים לימודיים לכל כיתה שיכללו אתרי טבע עירוניים + סיור לשמורת עברונה:

  א. הספק יבחר את מקומות הסיור בתיאום מראש עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

  ב. מטרת הסיורים היא הרחבת תשתית הידע הניתנת לתלמידים, ליצור ולהעמיק את ההיכרות והחיבור עם הטבע המקומי, עם המגוון הביולוגי ובתי הגידול. כמו כן, להעלות מודעות להשלכות התנהגות האדם על הטבע בדגש על שמורת עברונה ולדון בדילמות שמירת טבע מול פיתוח.

  ג. הספק יתאם את הסיורים, ידאג מול בית הספר לתיאום הסעה, אישורי הורים, אישור יציאה מבית הספר, אבטחה ומע"ר אם יש צורך.

   

  ד. עלות ההסעות, האבטחה והמע"ר על חשבון ובאחריות הספק.

   

  ה. המדריך של הכיתה ילווה את הכיתה לסיור. רכיב הסיור יכלול : הכנה, סיור, סיכום ותוצרים.

  ו. הספק יתאם מראש את מיקומי אתר הטבע העירוני לאימוץ עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

  2.2  ביצוע אופציונאלי –חידון קיימות עירוני לבתי הספר היסודיים.

  יובהר כי יישום וביצוע החידון יהיה אופציונאלי כאמור. אם תחליט העירייה לבצע תכנית זו ישולם לספק בהתאם לתעריף הקבוע בהצעתו כפי שאושרה ולפי מספר שעות הביצוע בפועל וזאת לאחר אישור המנהל. אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות לביצוע.

  תיאור העבודות הנדרשות לצורך יישום תכנית החידון על ידי הספק:

  • מפגשים עם הכיתות:

  על הספק לבצע כ- 15 שעות הדרכה כהכנה לכל כיתה ולמפגשי הכנה לנציגי החידון הנבחרים, כולל אירוע החידון.

  על הספק לבצע סיור לימודי לשמורת עברונה בהיקף של עד 6 שעות לכל כיתה.

  • השתתפות התלמידים באירוע חידון בית ספרי ואירוע חידון עירוני מסכם על ידי הספק:

  א. על הספק להכין 2 מבחני הכנה לבחירת נציגויות להשתתפות בחידון וכתיבה והכנת החידון העירוני בתיאום עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות ומפגש הכנה פרונטלי לנציגים הנבחרים במבחן שלב א'.

  ב. על הספק לתכנן ולהפיק אירוע חידון עירוני בתיאום ובאישור של היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות, כולל עלות ותיאום הסעות, פרסים לשלושת הזוכים במקומות הראשונים.

  • סיור לשמורת עברונה:

  א. מטרת הסיורים היא המחשת תשתית הידע הניתנת לתלמידים בהכנתם לחידון, ליצור ולהעמיק את ההיכרות והחיבור עם הטבע המקומי, עם המגוון הביולוגי ובתי גידול. להעלות למודעות את השלכות התנהגות האדם על הטבע בדגש על שמורת עברונה ושיקום השמורה.

  ב. הספק יתאם את הסיורים, ידאג מול בית הספר לתיאום הסעה, אישורי הורים, אישור יציאה מבית הספר, אבטחה ומע"ר אם יש צורך. עלות ההסעות, האבטחה והמע"ר על חשבון ובאחריות הספק.

   

  ג. המדריך של הכיתה מטעם הספק ילווה את הכיתה לסיור. רכיב הסיור יכלול : הכנה, סיור, פעילות חברתית לימודית.

   

  ההנחיות הבאות מתייחסות ליישום וביצוע התכנית בחטיבות הביניים
  ולחידון הקיימות העירוני לבתי הספר היסודיים:

  כוח אדם ליישום התוכנית

  א. באחריות הספק לגייס ולהנחות את המדריכים. מובהר, כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין המדריכים ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות.

   

  ב. הפעלת התוכנית כוללת מנהל שיתאם את שיבוץ המדריכים מול בתי הספר, קשר קבוע עם בתי הספר לתיאום שוטף.

   

  ג. כל עובד/ת שיוצב לביצוע עבודות נשוא הסכם זה יהיה בעל אישור משטרה תקף על אי הרשעה בעבירות מין כנדרש על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

   

  מנהל התוכנית:

  1. לצורך מתן השירותים ימנה הספק מנהל פעילות מטעמו אשר יישא באחריות על ביצוע הפרויקט מטעמו וישמש איש קשר מול היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות ומול בתי הספר.

  2 . המנהל יהיה אחראי על קליטתם לעבודה, שיבוצם והנחייתם המקצועית של המדריכים.

  3 . המנהל יהיה האחראי על תהליכי הליווי המקצועי של המדריכים.

  חתימת המציע _________________

   

  4 . המנהל יהיה אחראי על תיאום שעות ההדרכה מול מנהלי בתי הספר או מי מטעמם.

  5 . המנהל יהיה אחראי על תכנון, תיאום וביצוע הסיורים לרבות מעקב על קבלת כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מן הגורמים המוסמכים לפי הצורך, על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.

   

  1. במידה ויהיה צורך בהחלפת מדריך מחוסר שביעות רצון של בתי הספר, באחריות המנהל לדאוג למדריך אחר.
  2. המנהל יהיה אחראי, יחד עם המדריכים, על תכנון תיאום וביצוע אירועי השיא, לרבות מעקב על קבלת כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מן הגורמים המוסמכים לפי הצורך, על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.
  3. המנהל יהיה אחראי לבצע פעולות בקרה ומעקב אחרי כל התהליכים המקצועיים והפדגוגיים המתבצעים במסגרת התוכנית.
  4. המנהל יהיה אחראי על עמידה בלוחות זמנים, טיפול באירועים חריגים, שיתוף פעולה, שיח שוטף וזמינות עם רכזת חינוך סביבתי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות.

  10 . המנהל יהיה אחראי על הפעלת התוכנית כמפורט, כולל פעילויות ותכנון תקציבי של כוח האדם, של הסיורים, אירועי השיא, הפקת סרטון לכל בית ספר וכל ציוד שנדרש לתכנית, ואישור ההוצאות מול היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות.

  11 .המנהל יהיה אחראי על הגשת דיווחים תקופתיים בהתאם לדרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות.

  מדריכים: על הספק יהא לגייס, להעסיק ולשבץ מדריכים בעלי ניסיון מוכח ומשמעותי בהוראה ו/או הדרכה בתחומי קיימות וסביבה. מדריכים כאמור יהיו מעל גיל 21 בעלי ותק וניסיון של שנתיים לפחות בהדרכה ושיאושרו מראש על ידי המנהל/ת מטעם העירייה.

   

  הכשרת המדריכים: באחריות הספק הזוכה לתכנן ולקיים את ההכשרות, למלא דו"חות מעקב אחר ההכשרות ולדווח ככל שידרשו ע"י נציג המזמינה.

   

   

  לוח זמנים עבור תכנית החינוך הסביבתי:

  1. על הספק להיות ערוך עם תכנית מאושרת ומוכנה לביצוע בבתי הספר עד ולא יאוחר מ- 2 חודשים ממועד החתימה על ההסכם.

   

  1. לאחר הצגת התכנית למנהלי בתי הספר ברשות במטרה לגיוס בתי הספר ופתיחת הרשמה לתכנית עד ולא יאוחר מ- 4 חודשים ממועד החתימה על ההסכם – באחריות המזמינה.

   

  1. התחלת התכנית בבתי הספר, עד ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד החתימה על ההסכם.

   

  1. בסיום התכנית, לא יאוחר משנת הלימודים בה תועבר התכנית, ובתאום עם בתי הספר השותפים ועם היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות יערך אירוע שיא מסכם. התלמידים יציגו את היוזמות והתוצרים הייחודיים שיצרו, בנוכחות מנהלי בתי הספר, צוות המורים ראשי אגפי חינוך ומקבלי החלטות ברשות העירונית.
  2. בסיום התכנית, בתי הספר המשתתפים יקבלו מהספק מאגר חומרים ומערכי שיעור אלקטרוניים בנושא לליווי עצמאי של המורים להמשך פעילויות בנושא שמירת טבע לשנים הבאות.

  ויובהר כי יישום וביצוע החידון יהיה אופציונאלי כאמור. אם תחליט העירייה לבצע תכנית זו ישולם לספק בעבור שעות עבודה שהוזמנו ובוצעו בפועל.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

  הבהרות ללוח הזמנים:

  1 .מובהר, כי בטרם תחל התוכנית לפעול יעביר הספק לאישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות טבלה מסודרת הכוללת את כל פרטי המדריכים ופירוט הכיתות שהוצמדו להם, לפי בתי הספר והכיתות המשתתפות בתכנית, מועד תחילת הפעילות, ימים ושעות ההוראה.

  2.ככל שיהיו שינויים בשיבוץ, על הספק לשלוח רשימה עדכנית. היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות תוודא ביצוע של התכנון בשטח. הספק נדרש לקבל אישור מראש מאת היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות לגבי כל שינוי מתבקש בכל הקשור בפעילות (מועד, מיקום, אירועים מיוחדים, סיורים וכו' – לפני התרחשות השינוי).

  3 .במהלך ההתקשרות היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות תהיה רשאית לשנות ולעדכן את מענה הספק, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה, וזאת בתיאום עם הספק.

  4 .הזוכה מתחייב להשתתף בפגישות עם הגורם המקצועי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות ובכל ועדות ההיגוי, כפי שיתבקש.

  5.היחידה רשאית להסיר ו/או לשנות תכנים ו/או לוחות זמנים בתכנית בהתאם להיענות ולדרישות בתי הספר בהרשמה לתכנית ובמספר שעות ההדרכה שכל בית ספר יהיה מוכן ויוכל להקצות שעות עבור הפעלת התכנית: ההדרכות, הסיורים ואירועי השיא.

  1. התכנית מיועדת לביצוע במשך שנת לימודים אחת, ובמידה ותחליט העירייה להאריך תקופת ההסכם, יידרש הספק לקיים 2 אירועי סיכום ו- 2 חידונים.

  הצטיידות:

  עלות הכנת התוכנית ויישומה כוללת כל הציוד והחומרים הדרושים לשם כך, לרבות ימי הסיור, סדנאות מנהיגות סביבתית, סדנאות חקר ולמידה, סדנאות העשרה חברתית רגשית בטבע, הסעות באוטובוסים, מימון מע"ר ואבטחה, שכר מדריכים, אימוץ אתר טבע עירוני ואירועי השיא והחידון שיתקיימו.

  שרות:

  הספק מחויב למתן שרות איכותי ומקצועי, לנהוג באדיבות ובמקצועיות ולספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות.

   

  מקצוענות ואחריות:

  הספק מחויב לפעול במקצוענות, מתוך אחריות לשירות שהופקד בידיו. הספק לוקח אחריות על כל מעשיו ויפעל באופן שיאפשר לו לעמוד ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

  במידה והספק לא יעמוד בהתחייבויותיו תהיה רשאית העירייה באמצעות המנהל להטיל קנסות על הספק לפי טבלת ההפרות והקנסות המפורטת להלן.

   

  בקרה:

   

  באחריות הספק ביצוע בקרה קפדנית לאורך כל תקופת ההסכם על כל שלבי הפרויקט.

  הספק יעביר לרשות, בהתאם לדרישתה דוחות בקרה מעודכנים בכל עת שיתבקש.

   

  ממשקי עבודה עם גורמים נוספים

   

  ככל וידרשו ממשקי עבודה במהלך מתן השירותים, מתחייב הספק לשתף פעולה באופן מלא עם גורמים אחרים והכל בהתאם לדרישות המנהל. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה בהקשר זה והאמור הינו חלק בלתי נפרד מחובותיו של הספק, כאמור בהסכם על נספחיו.

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

   

  הוראות כלליות:

  א. התוכנית תלווה על- ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות.

  ב. היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות תוכל לדרוש לעדכן מעת לעת את פרטי התוכנית.

  ג. היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות תוכל לדרוש מהגוף המבצע דיווחים ודוחות ביצוע.

  ד. הספק יקים עבור העירייה מאגר תוכן, חומרי למידה, באמצעי אלקטרוני של גישה מרחוק ובו מערכי שיעור מגוונים לטובת המשך פעילות בנושא בבתי הספר גם בתום התכנית/ ההתקשרות.

  ה. המאגר יהיה נגיש לצוותי בתי הספר.

  ו. כל הזכויות לחומרי הלמידה יהיו שייכות ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות.

  ז. כל אחד מעובדיו של הספק שיועסק ביישום התכנית יהיה בעל אישור מאת משטרת ישראל המעיד שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

  ח. כל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד ואין העירייה מתחייבת למספר מסוים של שעות עבודה אלא בהתאם להעדפותיה וצרכיה.

  יישום פרק החידון הינו כאופציה הנתונה בידי העירייה וההחלטה האם להפעילו הינה בסמכות העירייה.

   

  דחיית מועד ביצוע או ביטול ההתקשרות

  • היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות רשאית לדחות תחילת ביצוע העבודה לאחר תאריך חתימת ההסכם לפי המועד שיקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לספק.

   

  • מובהר בזה, כי מימון העבודה עפ"י המכרז וההסכם אמור להתבצע ע"י הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות של משרד המשפטים כאמור לעיל (להלן – המממן(. אם לא יועבר המימון לעיריית אילת או לא תתקבל אצלה התחייבות חד משמעית ומחייבת של המממן לביצוע המימון (הכול לפי שיקול דעת העירייה) תוכל העירייה לדחות ביצוע העבודה לפרק זמן של עד 6 חודשים לאחר תאריך חתימת ההסכם או לבטל את ההתקשרות כליל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פרק הפרות וקנסות

   

  סנקציות על הפרות ההסכם-הסכומים יופחתו מחשבונות הספק בכל מקרה בו לא בוצעה העבודה כנדרש בהתאם לדרישות החוזה על נספחיו או בוצעה באופן לקוי לפי החלטת המנהל:

   

   

    אי ביצוע/ ביצוע לקוי הסכום בש"ח
  1 אי עמידה בלוח הזמנים בהפעלת התכנית.

   

  500 ₪ ליום איחור
  2 אי מתן שירות איכותי, אחראי ומקצועי בעבודה מול צוותי בתי הספר, לפי קביעת המנהל

  (לדוגמא – איחורים, עימותים עם צוות בית הספר, התנהלות לא תקינה מול התלמידים וכדומה)

   

  1,000 למקרה
  3 אי עמידה בכל כללי הבטיחות הנדרשים במהלך יישום התכנית.

  (אחריות על יציאה תקינה לפעילות על פי דרישות משרד החינוך, התנהלות בטיחותית במהלך הפעילות וכד')

   

  5,000 ₪ בנוסף להתראה לפני הפסקת ההסכם
  4 אי מתן עדכון מראש וקבלת אישור מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה לגבי כל שינוי המתבקש בכל הקשור ביישום התכנית (מועד, מיקום, אירועים מיוחדים, סיורים וכו' – לפני התרחשות השינוי).

   

  2,500 ₪ למקרה
  5 אי השתתפות הספק בפגישות עם הגורם המקצועי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות ובכל ועדות ההיגוי, כפי שיתבקש.

   

  1,500 ₪

   

  הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבון הכולל שיוציא הספק לרשות המקומית כאמור לעיל.

  על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

   

   

   

  כתב כמויות – מחירים לפני הנחה או תוספת

   

   

  מס' תיאור העבודה יח' מידה כמות מוערכת מחיר יחידה סך הכל
  1. הכנה וכתיבה של התוכנית החינוכית על כל חלקיה – פרויקט חינוך סביבתי  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה" עבור חטיבות הביניים והכנה וכתיבת חידון הקיימות העירוני עבור בתי הספר היסודיים כאמור במסמכי המכרז לרבות המפרט המיוחד, בהסכם ובנספחים

   

  קומפלט קומפלט 140,000 140,000
  2. שעת הדרכה בכיתה כולל כל הנדרש במסמכי המכרז לרבות המפרט המיוחד, בהסכם ובנספחים שעת עבודה 360 250 90,000
  3. שעת הדרכה מחוץ לבית הספר (אם לסיור לימודי או אירוע שיא או חידון) כולל כל הנדרש במסמכי המכרז לרבות המפרט המיוחד, בהסכם ובנספחים שעת עבודה 480 750 360,000
  4. אופציונאלי

  בעבור יישום החידון  בכיתה.

  שעת עבודה 15

   

  250 לא לסיכום
  5. אופציונאלי

  בעבור יישום החידון בסיור מחוץ לבית הספר כולל הארוע המסכם הכל כמפורט במפרט המיוחד

  שעת עבודה 12 750 לא לסיכום

   

   

  סך הכל לפני הנחה או תוספת 590,000 ₪ כולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

   ""שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   

   

   

  הצעת הספק

  אחוזי הנחה או תוספת על מחיר נקוב

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות המפרט המיוחד, לוחות הזמנים וההסכם על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכלל המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: _____________________________________ אחוזי הנחה.

   

  או

   

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לכלל המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: _____________________________________ אחוזי תוספת.

   

   

   

   

   

  __________                                                              ________________

  תאריך                                                                       חתימה וחותמת הספק

   

   

  לספק ברור וידוע כי ההצעה הזוכה תהייה ההצעה הכשרה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר

   

   

   

  נספח ד

  הצהרת הספק

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

   

  ברור וידוע לי כי הבחירה בזוכה תעשה תוך שיקלול של מרכיבי איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז. 

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים שנמסרו על ידי במסגרת הצעתי יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עמי במידה ונחתם עמי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

   

  אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהזמנה מהמציעים; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  המכרז; כי אני מקבל על עצמי לספק שירותים ברמה גבוהה נאותה וראויה לרבות כוח האדם המקצועי מטעמי, בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ונספחיו, וכי ביכולתי לספק את השירותים.

   

  אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי ביצוע השירותים נשוא המכרז אינו כולל ביצוע פעולות או סמכויות שלטוניות או מנהליות, בין במישרין ובין בעקיפין. אני מצהיר ומתחייב כי פעולות המוגדרות במסמכי המכרז ונספחיו המצריכות אישור מוקדם, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מהגורמים הרלוונטים ברשות המקומית כנדרש.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

   

  ידוע וברור לי כי הואיל ומדובר בתחום מומחיות, בחירתו של מציע לא תסתמך רק על המחיר או המחירים המוצעים על ידי המציע אלא גם על ניסיונו, ותקו, סוג לקוחותיו וייצוגם והצלחותיו המקצועיות של מציע בתחום.

   

  אני מצהיר כי איני נמצא בניגוד עניינים ואף איש מקצוע מטעמי אינו במצב של ניגוד עניינים או בחשש לניגוד כאמור. אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת מתן השירותים, מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים. אביא לידיעת נציג הרשות המקומית כל מידע העשוי להיות רלבנטי לבחינת קיומו של ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלי או אצל מי מטעם משרדי.

   

  אני מצהיר כי אין ולא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד בין העובדים או הפועלים מטעמי בעת יישום התוכנית לבין העירייה על כל המשתמע מכך. אני מתחייב להביא אישור משטרה לגבי כל עובד המועסק על ידי על העדר הרשעה בעבירת מין בעשר השנים האחרונות וזאת בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט בהצעת המחיר וכי הצעתי כוללת מע"מ. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום תמורה אחרת או נוספת, למעט המפורט בהסכם. ידוע לי כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם. עוד ברור וידוע לי כי בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה אם להפעיל את החלק האופציונלי ואין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה.

   

  ברור וידוע לי כי מימון העבודה עפ"י המכרז וההסכם אמור להתבצע ע"י הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות באמצעות משרד המשפטים כאמור לעיל (להלן – המממן(. ככל ולא יועבר המימון תהיה העירייה רשאית לדחות ו/או לבטל באופן חלקי או מלא את ההתקשרות ואין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :       ____________________               מס' ע.מ/ח.פ. :         __________________

   

  כתובת המציע : ________________________      כתובת דוא"ל: ______________________

   

   

  מס' טלפון: __________________                          חתימת המציע : ______________________

 • נספח ה

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה מקור עם ההצעה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 18/2023 בדבר – הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי  "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

  אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 29/02/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה רק לאחר הודעת זכייה

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 18/2023

  בדבר הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

   (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

 • נספח ו

  נספח דרישות ביטוח

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפיסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.

  מבקש האישור הראשי* גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* המבוטח/המועמד לביטוח** אופי העסקה והעיסוק המבוטח* מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

  הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ. 500260005 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
  מען בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה

   

  תאריך סיום גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח השתתפות עצמית

   

  מטבע כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  לתקופה למקרה*
  רכוש   ביט           309-313-314-316-328
  צד ג'   ביט     500,000 500,000   302-304-305-307-309-315- 321- 322- 328 – 329
  אחריות מעבידים   ביט     6,000,000 20,000,000   304- 309- 319- 328
  אחריות המוצר   ביט           301- 304- 321- 327- 328- 332 (12 חודשים)
  אחריות מקצועית   ביט       2,000,000   301- 303- 304- 309- 321- 325- 326- 327- 328- 332- (6 חודשים)
  פוליסה אחרת   ביט            

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  038 יועצים/מתכננים

   

  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**
  תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

 •  

  הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

   

   

  אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים כי:

   

  1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
  2. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל עניין אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
  3. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

  לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

   

  1. ככל שלמציע שותפים בעסק שבבעלותו – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל שירות שינתן על ידי העסק.

   

   

  ולראייה באתי על החתום:

   

  חתימת המציע:

   

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

   

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ח

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות בהתאם להוראות פקודת העיריות

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוג של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

  _________                                              ________________

  תאריך                                                     חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ט

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

                                                     למילוי וחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם להזמנת עבודה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח י

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                            חתימה

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת