מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 18/2022 בדבר – אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 07/09/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז להורדה> מסמכי מכרז 18-2022 אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

להלן מסמכי המכרז בפורמט נגיש

 • מכרז פומבי מס' 18/2022

  בדבר  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם על נספחיו.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל תנאי הסף כמפורט :
  • מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.

  ב.   מי שהינו ספק שירות בתחום נשוא המכרז ושעומדים לרשותו הציוד, הידע וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות.

  ג.   מי שסיפק ותחזק באופן שוטף במהלך שלוש השנים האחרונות מכונות משולבות, מדפסות, תוכנות ושירותים למוסדות ציבוריים/ גופים גדולים מסוג, בסדר גודל ובהיקף דומה למכרז זה.

  • מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 (להלן: "החוק").
  • מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז.
  • מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סך של 25,000 ₪ בתוקף עד 30/11/2022 על פי הנוסח המפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  2.2        יש לצרף אסמכתאות מגורמים רשמיים המעידים על עיסוק בתחום כמפורט בסעיף 2-ב' וביצע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ג לרבות בדבר סוג העבודות והיקפן, ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הספק. אסמכתאות כאמור יכולים להיות הזמנות, הסכמים, חשבונות מאושרים, אישור רואה חשבון וכל מסמך אחר המעיד על עמידה בדרישה זו. המציע לא יכול להעיד על עצמו.

   

  2.3        למסמכי המכרז מצורפת הפנייה אל משטרת ישראל להנפקת האישור כנדרש. את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה יש לצרף להצעה. (עסק בבעלות אישה פטור מלהמציא אישור כאמור).

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש לצרף להצעה מפרט מקורי של היצרן לכל הציוד המוצע.
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.
  • מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקור, בנוסח המצורף לחוזה, בשיעור הנקוב בנספח, בתוקף לכל תקופת הביצוע.

  חתימת המציע: __________________

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה שלעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. אופן הגשת הצעת המחיר:
   • כל משתתף במכרז ימלא את מסמך הצעת המחיר על פי ההוראות הבאות:

  יש לציין – הנחה באחוזים, או תוספת באחוזים. אם לא רוצים לתת הנחה או תוספת על המחירים שבכתב הכמויות יש לרשום אפס.

  • יש לחתום על מסמך ההצעה.
  • אין העירייה מתחייבת למספר מינימאלי של פעימות מונה בתקופת ההסכם.
  • כל המחירים, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ.
  • הנחה משמעותה הפחתה ממחירי הבסיס.

  הרכיבים בהצעת המחיר יבחנו בהתאם למשקלות הבאים:

  משקל פעימה שחור 37.2%
  משקל פעימה צבע 51.1%
  משקל תשלום קבוע גני ילדים 11.7%
  סה"כ 100.0%

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת התוצאה המשוקללת הנמוכה ביותר שתחושב לפי הנוסחה:

      משקל פעימה שחור כפול הצעת מחיר פעימה שחור+משקל פעימה צבעוני כפול הצעת מחיר פעימה צבע+

  משקל תשלום קבוע כפול הצעת מחיר קבוע .

   

  לדוגמה:

   

  הצעת מציע מס' 1: שחור – 3.0%-, צבע – 1.0%-, קבוע – 0

   

  חישוב:  37.2×0.0436+51.1×0.2970+11.7×50 ניקוד סופי משוקלל: 604.797

   

   

   

  הצעת מציע מס' 2: שחור – 3.0%+, צבע – 1.0%+, קבוע – 1.0%+

   

  חישוב:  37.2×0.0463+51.1×0.3030+11.7×50.5  ניקוד סופי משוקלל: 607.205

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה על נספחיו.
  2. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב בלבד בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il עד ולא יאוחר מיום ג' 16/08/2022, תשובות יישלחו לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 07/09/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על חוזה זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז מס' 18/2022)

   

  בדבר  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ______ בשנת 2022

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                          ( להלן – "העירייה")                                          מצד אחד ;

   

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                                   ( להלן – "הספק" )                                           מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת בכמויות ובאתרים המפורטים והכל בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מהסכם על נספחיו (להלן: "השירותים").

   

  ו ה ו א י ל            והספק מצהיר כי הינו בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת, האמצעים והרישיונות לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והספק הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה.

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "אתר"- כל מקום בו מצויה יחידה של העירייה או בתי ספר הכלולים בחוזה זה.

   

  " המנהל" / המפקח – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המנהל מטעמה על ביצוע מתן השירותים על פי חוזה זה.

   

  "הספק " – פירושו – לרבות עובדיו של ספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "השירותים"-הצבה, הפעלה, תחזוקה ותפעול שוטף של מכונות צילום משולבות באתרים שונים במשרדי העירייה ומוסדותיה, המצויים באזורים שונים ברחבי העיר אילת בהתאם לדרישת העירייה מעת לעת, תוך עמידה בזמנים הקבועים במפרט והכל כקבוע בהסכם על נספחיו.

   

   

  1. הצהרות הספק

   

  הספק מצהיר בזה כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה. כן מצהיר הספק כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב המקצועיות, הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

   

  1. ציוד

   

  על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הספק ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הספק ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  5.4           הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הספק לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הספק יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הספק עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הספק מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הספק כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הספק מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.9           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1. הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

   

  6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המנהל והכל בהתאם למסמכי החוזה ולהוראות הדין.

   

  6.3. הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4. המנהל יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהספק ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5. הספק מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הספק במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית למסור את ביצוע השירותים לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהספק. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק על פי חוזה זה את הסכום ששולם לספק האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל בנוסף להטלת קנסות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה.

   

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  א. קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הספק לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  ב. קבע המנהל כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המנהל את הספק בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לספק את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הספק ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

   

  8.4  למרות האמור לעיל התמורה בהסכם זה תהיה צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. הצמדה תבוצע פעם אחת בכל שנה החל מהשנה השנייה.

   

  8.5. כל המחירים בחוזה זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

   

   

  1. 9. אחריות לנזקים

   

  9.1     הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  9.2    הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  9.3    העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והספק לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הספק במחירם של תיקונים כנ"ל.

   

  9.4    סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הספק לעירייה, טרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.
  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • חתימת המציע: __________________
  1. ביטוח
   • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח "דרישות ביטוח" המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
   • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח דרישות ביטוח להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
   • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
   • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
   • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
   • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
   • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
   • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
   • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
   • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
   • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  חתימת המציע: __________________

   

  1. אי מתן שירות

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הספק ו/או עובדי הספק כמוסכם בחוזה זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לספק אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הספק ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

  הספק מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת ספק משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הספק.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת ספק משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הספק מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הספק ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

   

  1. שינויי הסכם

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

  15.1.  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,6,7,10,11,12,13 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם ובכפוף לקבוע בו (להלן – "תקופת ההסכם").

   

  16.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת ספק השירות ולהתקשר עם ספק שירות אחר כראות עיניה.

   

  16.3. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של הספק בכל עת בתוך תקופת ההסכם, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק לעבוד, תחולנה על הספק והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הספק בגין הפסקת ההסכם למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  16.4. למען הסר ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת ההסכם לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הספק ושרותיו של הספק יפסיקו מיד עם גמר תקופת ההסכם או תקופות האופציה במידה ומומשו ללא כל הודעה מראש.

   

  16.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בארבע תקופות של 12 חודשים כל אחת ובתנאי שהספק עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  1. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1      ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  17.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  17.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. שמירה על סודיות

   

  הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידתו בחובת סודיותו כאמור לעיל. הספק יחתום על טופס התחייבות לסודיות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם ויחתים על עובד מטעמו על טופס זה. מחויבותו של הספק ועובדיו לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

   

  1. שונות

   

  19.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2        כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס. אם נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

   

  19.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הספק

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  ____________                             ___________________

  חותמת הרשות                                          העירייה

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ____________ ת.ז. _________ ו- אסי בן חמו, ת.ז. 79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  עורך – דין
 • נספח ב'

   

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. כל החומרים יסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.
  3. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  4. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  5.                העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המנהל כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  6. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  7. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.
  9. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.
  10. הספק שיבחר ימציא אישור משטרה על העדר הרשעות בעברות מין לכל עובדיו בטרם יתחיל בביצוע העבודות ובמהלך השוטף של מתן השירותים.

   

   

   

   

   

  ______________                                     __________________

  תאריך                                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'-1

  מכרז פומבי מס' 18/2022

  בדבר  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

  מפרט מיוחד

   

  0.                 הגדרות

  למונחים הבאים תהיה במפרט זה על נספחיו המשמעות המפורטת לצידם:

  המונח הסבר
  ספק קיים למכונות משולבות חברת גסטטנר.

   

  אתר כל מקום בו מצויה יחידה של העירייה או בתי ספר שכלולים במסגרת מכרז זה
  דרגי טיפול בפניות (דרגי תמיכה) דרג א': טיפול טלפוני ראשוני ע"י צוות מרכז השירות, בהתאם לחלוקת האחריות שבין העירייה לספק, כפי שהיא מתוארת בסעיף 2.3 במפרט

  דרג ב': טיפול ע"י טכנאים מרחוק או באתר המזמין, או ע"י מומחי תוכנה, לפניות שלא נפתרו בדרג א'.

  דרג ג': סיוע לפניות שלא נפתרו בדרגים א' ו/או ב' באמצעות מומחים טכנולוגיים של  ספקי המערכות ו/או של ספקי שירות צד ג'.

  דרג ד': שירותי מעבדה של הספק או של יצרני המערכות לצורך פתרון תקלות שלא נפתרו בדרגי תמיכה קודמים.

  מערכת ציוד פלט ותוכנות יישומיות או בסיסיות, המשמשים לצורך מתן השירותים הכלולים במפרט.
  מכונה משולבת ציוד פלט משולב בעל יכולת הדפסה, צילום, פקס וסריקת מסמכים.
  שירות שוטף כלל השירותים המפורטים בפרק 2 של המפרט.
  שירותי תמיכה טיפול בתקלות בכל דרגי התמיכה (א' עד ד'), בהתאם לחלוקת האחריות בין העירייה לספק, אספקת מתכלים וחלקי חילוף, הדרכה וסיוע בנושאי המערכות השונות ואופן תפעולן, חיבור ציוד ליישומים חדשים או לפונקציות חדשות. שירותי התמיכה למוצרים בתקופת האחריות יבוצעו בהתאם להוראות יצרן.
  שירותי תחזוקה שירותי תמיכה.

  ניהול והפעלה של נציגי יצרני ציוד ומערכות לצורך קבלת תמיכה וטיפול בתקלות, לרבות ליווי נציגי היצרן לכל אורך הטיפול בתקלה, קבלת מהדורות תוכנה חדשות, התעדכנות וקשר שוטף.

  פעילות יזומה לרכש, אספקה והתקנה של קיט אחזקה (Maintenance Kit) בהתאם להוראות היצרן וניהול ספר ציוד הכולל את כל פעולות התחזוקה.

  התקנת טלאים (Patches) – התקנת תיקונים ושינויים המתקבלים באופן שוטף מיצרן התוכנה. הספק יתקין את הטלאים בסביבת הבדיקות של המזמין. טלאים חיוניים (כגון תיקוני תקלות) יותקנו מיידית לאחר עמידה בבדיקות. טלאים אחרים יותקנו לפי הצורך ובהתאם לתכנית העבודה. הבדיקה תבוצע בסביבת הספק ואח"כ תאומת מול אחת המכונות שבאתר המזמין.

  עדכוני קושחה (Firmware) – התקנת תיקוני ועדכוני קושחה המופצים באופן שוטף על ידי יצרן החומרה. הספק יבדוק את עדכוני הקושחה בסביבת  העבודה של המזמין. עדכונים חיוניים (כגון תיקוני תקלות) יותקנו לאחר עמידה בבדיקות. עדכוני קושחה אחרים יותקנו לפי הצורך ובהתאם לתכנית העבודה.

  שדרוגי תוכנה – ביצוע שדרוג למערכות תוכנה כתוצאה מקבלת גרסאות תוכנה חדשות או כתוצאה משינוים בסביבה הטכנולוגית של המערכת (לדוגמה, שינוי במערכת הפעלה, שינוי בסיס נתונים).

  עדכון תיעוד המערכות המתוחזקות בהתאם לשינויים, לרבות ספר ציוד, והעמדת התיעוד לרשות המזמין לפי דרישה.

  שירותי תפעול אחריות לפעילות תקינה של המערכת בהתאם לרמת השירות הנדרשת, לרבות, דריכת פרמטרים וגיבוים, ביצוע פעולות ניטור למניעת תקלות וחידוש פעולת המערכת לאחר תקלה.
  תמורה התמורה בגין השירותים, הפרויקטים והתוכנות הכלולים במחיר הפעימה,  כאמור בהצעת הספק.
  תקופת מעבר פרק הזמן הניתן לספק לצורך התקנת ובדיקת הציוד, פריסה מלאה, תפעול, תחזוקה ותיעוד של המערכת. בתקופת המעבר יתאים הספק  את  מערך השירות שלו  לדרישות המפורטות במפרט.
  IMAC

   

  Install, Move, Add, Change- בקשת שירות ל: התקנה, הזזה (העברה), הוספה, או שינוי של חומרה/תוכנה.
  משתמש VIP בעלי תפקידים אשר יקבלו עדיפות בטיפול בפניותיהם למרכז השירות. רשימת ה-VIP תימסר לספק בתקופת המעבר ותעודכן ע"י העירייה בהתאם לצורך.

   

  1.                 תיאור מצב קיים

  1.1 קיימים שלושה סוגים של מקבלי שירות עיקריים מהספק:

  • משרדי עירייה
  • בתי ספר תיכוניים
  • הציבור הרחב – מספר בודד של מכונות

  רשימה המפרטת את פריטי הציוד הקיים מצורפת למפרט זה בנספח א' למפרט.

  חלק מהמכונות שמותקנות בבתי הספר התיכוניים מנוהלות ע"י תוכנת ניהול חוקי הדפסה ובאמצעות בקרי הדפסה אשר מאפשרים שימוש במכונות רק באמצעות קוד משתמש. כיום יש  15 בקרי הדפסה מותקנים באתרים אלו לנהול הדפסות וצילומים של צוותי בתי הספר.

  בנוסף בעירייה מוצבת מכונה אחת לשימוש הציבור הרחב. שימוש במכונה כרוך בעלות למשתמש. ניהול מכונה זאת, תחזוקתה (כולל נייר) והטיפול בגביה מבוצע ע"י הספק.

  שש מכונות בבתי הספר הינן לשימוש ציבור התלמידים, שימוש במכונות כרוך בעלות לתלמיד. אספקת נייר והטיפול בגביה מבוצע ע"י בתי הספר ותחזוקתן ע"י הספק כשאר המכונות.

  פירוט מצב קיים של המערכות הטכנולוגיות (חומרה ותוכנה) מצוי בפרק 3 – טכנולוגיה ותשתיות.

  1.2 בנוסף קיימות מדפסות משולבות שונות בגני הילדים שבכוונת העיריה לצרף למכרז זה.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  2.                 יישום

  2.1             תיחום

  להלן השירותים הנדרשים מהספק:

  2.1.1        תחומי פעילות שיטופלו על ידי הספק

  • שירותי תחזוקה ותפעול של תשתיות חומרה (קיימת וחדשה) ותוכנה בתחום הפלט המודפס ובכלל זה תחזוקת ציוד הפלט ותמיכה במוצרי תוכנה.
  • להלן סוגי ציוד הפלט:
  • מכונות משולבות שחור/לבן וצבע צוותיות ומחלקתיות כמפורט בנספח ד-3.
  • אספקת חלקי חילוף בהתאם להוראות היצרן וחומרים מתכלים (ללא נייר) והתקנתם עבור כלל מערכות הפלט של העירייה וכן עבור המכונות לשירות הציבור (כולל נייר), עפ"י המפורט בפרק 2 .
  • ביצוע פרויקטים הכלולים בתקופת המעבר עפ"י המפורט בסעיף 4.2.
  • רכש, אספקה, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה של מוצרים נדרשים להקמת מערך הפלט המודפס ולתחזוקתו:
  • מערכת מדידת מוני ציוד
  • מערכת שליטה ובקרה לניטור ציוד הפלט
  • מערכת ניהול חוקים כולל מספר מועט של בקרי הדפסה כמפורט בסעיף 2.5.

  פירוט המערכות הנדרשות בסעיף 2.5.

  2.1.2        תחומי פעילות שלא  יטופלו על ידי הספק

  • מכשירי פקס' ייעודיים

  2.2              תכולת העבודה באחריות הספק

  להלן השירותים הנדרשים מהספק כפי שהם מתוארים בסעיפים 2.2.1 עד 2.2.12. השירותים כוללים גם אספקת מערכות ותוכנות לפי מפרט טכני המתואר בסעיף 2.5.

  2.2.1        מערך שליטה ובקרה לציוד הפלט (שו"ב)

  הספק יהיה אחראי לרכש, אספקה, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכי שליטה ובקרה. הספק ידרש להקים פתרון שליטה ובקרה על בסיס מוצרים אשר יכללו במסגרת הצעתו, בהתאם לפירוט בסעיף 2.5.2.

  2.2.2        שירות פרו-אקטיבי

  ביצוע תהליך שוטף ויזום שנועד למנוע תקלות, לוודא עמידה ביעדי רמת השירות וליצור שיפור מתמיד בתפקוד המערכות והשירותים.

  2.2.3        שירות ותחזוקה

  • רציפות שירות – במידה ולצורך תיקון מכונה משולבת ידרש לשנע אותה למעבדת הספק, הספק ידאג לכך שהטכנאי שהגיע לטפל בתקלה, יציב מכונה משולבת חלופית במקום המכונה המשולבת התקולה. בכל מקרה, הטכנאי לא יעזוב אתר מבלי להציב בה מכונה משולבת חלופית בביצועים לפחות זהים למכנה המשולבת התקולה. מכונה משולבת חדשה שהספק לקח לתיקון תוחזר לאתר תוך 30 יום אלא אם השאיר באתר מכונה משולבת חלופית חדשה.

   

  חתימת המציע: __________________

  כמו כן יפתח הספק קריאה במרכז השירות למעקב אחר החזרת המכונה המשולבת התקולה. במידה והספק החליט להשאיר באתר מכונה משולבת חדשה, עליו לדווח על כך מיידית למרכז השירות של העירייה, כדי שאפשר יהיה לגרוע את המכונה המשולבת הישנה ולהוסיף את המכונה המשולבת החדשה במערכת המצאי של העירייה.

  • התקנת תוכנת תשתית – תוכנות תשתית, לרבות DRIVERS ו/או הגדרת ציוד פלט ברשת ו/או בתחנת המשתמש הסופי יותקנו ויוגדרו על ידי העירייה. הספק יסיע במידה ויתבקש.
  • העירייה רשאית לדרוש מהספק לבצע בעצמו את פעולות ההתקנה המתייחסות לציוד המסופק על ידו לשם אספקת השירותים, באופן מלא או חלקי והספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות העירייה. מובהר כי ביצוע התקנה על ידי העירייה אינה גורעת מאחריות הספק.
  • באחריות הספק לספק לעירייה את כל "התוכנות הנלוות" למערכות המוצעות (כדוגמת DRIVERS). כל ה DRIVERS של רכיבי החומרה המסופקים על ידי הספק ביחד עם הציוד המוזמן יהיו בגרסתם המעודכנת ביותר באופן מלא ומושלם בהתאם להנחיות היצרן ובמענה לדרישות העירייה.

  2.2.4        אחריות הספק ביחס לציוד הקצה

  א.    שינוע, התקנה והדרכה תפעול ותחזוקה.

  ב.    אספקה והתקנה של חלקי חילוף וחומרים מתכלים. יש להשתמש בחומרים מתכלים מקוריים בלבד.

  ג.    מימוש מדיניות אבטחת המידע בציוד הקצה.

  ד.    טיפול בתהליך גריטת ציוד בהתאם להנחיות העירייה. הוצאת הציוד מאתר העירייה ומחיקתו ממערכת                  המצאי בהתאם להנחיית העירייה.

  • אספקת הציוד הנדרש בהתאם לתכנית העבודה המתוארת בתקופת  המעבר, לרבות תכניות עבודה שיוכנו עבור שלבי הפריסה. דרישה של העירייה לאספקת ציוד בשוטף תבוצע ע"י הספק בתוך 7 ימי עבודה.

  2.2.5        רענון ציוד

  א.    המלצה על שדרוגים תקופתיים עפ"י מדיניות רענון ובהתאם לנתוני מצאי.

  ב.    ביצוע שדרוגים טכנולוגיים למערכות ותוכנות באחריות הספק.

  ג.    מימוש מדיניות אבטחת המידע ברענון ציוד.

  2.2.6        IMAC

  א.   התקנות/ שדרוגים

  התקנה של מכונות משולבות, לרבות "הצלבות" – העברת הציוד למיקום אחר.

  ב.   הזזות

  הזזה של ציוד תכלול את המרכיבים הבאים:

  • תיאום עם הגורם המבקש ובמידת הצורך עם האתר החדש.
  • העברה ושינוע ציוד אל ובין אתרי העירייה

   

   

  חתימת המציע: __________________

  2.2.7        ניהול מלאי ומצאי

  א.   ניהול מלאי חלפים ומתכלים

  • הספק אחראי לנהל את מלאי החלפים, המתכלים והציוד החליפי, בגין ציוד הפלט, לרבות ספירת מלאי תקופתית.
  • הספק מתחייב כי בכל זמן נתון יהיו בידו רמות מלאי מכל סוג שהוא, בהיקפים הנדרשים להמשך תקינותה ותפעולה השוטף של המערכת. יודגש שעל מלאי המתכלים בכל אתר להספיק לכל סוגי הציוד ולהיקף פעילות הדפסה וצילום של חודש לפחות.

  ב.   ניהול והתקנת מתכלים

  • הספק יחזיק מלאי מתכלים מתאים בכל אתר במתקן שיוקצה לשם כך ע"י הנהלת האתר. מתכלה נוסף אחד לפחות יוחזק גם ליד ציוד קריטי לפי רשימה שתוגש לספק.
  • החלפת המתכלים תבוצע ע"י הספק או ע"י רפרנטים בהדרכה של הספק. החלפת המתכלים ע"י רפרנטים אינה פוטרת את הספק מאחריותו לפתרון תקלות, הנובעות מהחלפה זו.
  • הספק יהיה אחראי לפינוי האריזות והמתכלים המשומשים בהתאם להוראות העירייה ותקנות המשרד לאיכות הסביבה.

  ג.   ניהול מצאי ציוד פלט

  • ניהול ועדכון המצאי יבוצע באמצעות מערכת ניהול המצאי של העירייה. העדכון יבוצע באחריות הספק בעת מימוש פעולת IMAC או בסמוך לסיומה.

  2.2.8        אספקת ציוד חדש

  א.   הספק ירכוש ויספק לאתרי העירייה את סוגי הציוד כמפורט במפרט הטכני.

  ב.   הספק יספק רק ציוד חדש שנמצא בקו היצור העכשווי של היצרן ואשר לא נעשה בו לפני כן שימוש             כלשהו, על ידו או על ידי צד ג' כלשהו.

  ג.   לכל ציוד שיספק תוצמד מדבקה בולטת עם פרטי ההתקשרות למרכז השירות של הספק, דגם הציוד             ומספר המכונה.

  ד.   פירוט הציוד הנדרש ואופן מענה הספק מצוי בנספח ד-3.

  2.2.9        הדרכה והטמעה

  עם אספקת כל הציוד וכן לפי הצורך במשך תקופת ההסכם תיערך הדרכה למשתמשים ולצוות הטכנאים של העירייה על ידי נציג הספק בדבר אופן השימוש בציוד, החלפת טונר, הוספת דפים, אופן טיפול בתקלות וכדומה.

  2.2.10    מרכז שירות

  תיאור מפורט של מרכז השירות מצוי בסעיף 2.3 בהמשך.

  2.2.11    ניהול SLA

  עדכון וניהול שוטף של מערך רמת שירות בהתאם לדרישות העירייה וביצוע מדידות לרמות שירות.

  2.2.12    ניהול הסכמים עם ספקי תוכנה

  הפעלת ספקי מערכות, הן מטעם העירייה והן מטעם הספק, לצורך קבלת תמיכה וטיפול בתקלות, קבלת מהדורות תוכנה חדשות, התעדכנות וקשר שוטף.

  חתימת המציע: __________________

  2.3             מרכז שירות

  2.3.1        כללי

  א.   הספק ינהל אצלו מערכת ניהול פניות ויתאים אותה לעמידה בדרישות העירייה, ובכלל זה הענקת השירות באופן הבא:

  • כל הפניות מעובדי העיריה יתקבלו לתור ייעודי במערכת השירות של הספק.
  • הפניות ינוטרו ע"י נציג שירות וטכנאי, יתועדפו ויטופלו בהתאם לעדיפות ולקריטיות הנדרשת.

  ב.   הספק יתעד באופן ממוחשב את כל פניות השירות שהופנו אליו וכן את כל הטיפולים המונעים המבוצעים   על ידו.

  ג.   תיעוד הקריאות יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

  • מועד הפניה (תאריך ושעה).
  • מספר מזהה של הפניה.
  • מיקום אתר העירייה.
  • המיקום באתר של הציוד נשוא התקלה.
  • מספר ברזל של הציוד נשוא התקלה. (מדבקת הציוד).
  • תיאור התקלה כפי שדווחה.
  • מועד הגעת טכנאי השירות לציוד התקול.
  • תיאור התקלה לאחר אבחון.
  • סוג הטיפול שננקט.
  • מועד סיום הטיפול בתקלה.

  ד.   דוחות סטטיסטטים ל SLA יופקו ע"י הספק.

  ה.    תפעול השירות ע"י הספק יתבצע באופן הבא:

  • איוש מרכז השירות של הספק ע"י תמהיל מקצועי של נציגי שירות: מוקדנים וטכנאים מיומנים, עם שאיפה לפתרון מרבית הפניות באמצעות הדרג הראשון דרג א' אצל הספק, ללא צורך בניתוב הפנייה לדרג נוסף.
  • ניטור מתמיד של מערכת ניהול הפניות ע"י נציג אחד לפחות, כך שזמן התגובה לפתיחת פניה יהיה קצר ככל האפשר.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

  • להלן טבלת חלוקת אחריות בין הצדדים המסכמת את הנאמר לעיל:
  # השירות העירייה ספק
  1 טיפול בפנית משתמש קצה  

   

   

   

   

  טיפול בפניות שמתקבלות ממשתמשי הקצה בעירייה יטופלו ע"י נציג שירות וטכנאי במוקד השירות של הספק.

  במידת הצורך ישלח טכנאי לאתר.

  2 זירוז טיפול בפניה, בירור, אספקת מתכלים, ציוד וכדומה פניה טלפונית, בדואר אלקטרוני  לספק ממשתמשי הקצה.

   

  תיעוד הפניה במערכת הפניות של  הספק, אבחון וטיפול לפי התיאור שלעיל.

  2.3.2        התאמת מרכז השירות

  בתקופת המעבר יתאים הספק  את  מערך השירות שלו  לדרישות שפורטו לעיל.

  2.3.3        שירותים עיקריים של מרכז השירות

  השירותים שלהלן יבוצעו ע"י הספק:

  א.   מרכז השירות של הספק יטפל בכל סוג פניה שתופנה ע"י המשתמשים: תקלה או בקשת שירות.

  ב.   כל פניה למרכז השירות תירשם במערכת ויוקצה לה מזהה ייחודי שילווה אותה עד לסגירתה. הטכנאים ומוקד השירות של הספק יעדכנו את מערכת ניהול הפניות בעת ביצוע פעולות.

  ג.   מרכז השירות של הספק יסווג את רמת החומרה של התקלה בהתאם למפורט בסעיף 4.3 (רמת שירות

  SLA). טכנאי הספק יתחיל לטפל בתקלה מוקדם ככל האפשר, ידאג לטיפול רצוף בתקלה עד להשבת השירות לקדמותו, וזאת עד למועד המקסימאלי הנגזר מחומרת התקלה, בהתאם למוגדר ב SLA.

  ד.   מרכז השירות של הספק יהיה אחראי למתן הדרכה טלפונית למשתמשים בתפעול ציוד הפלט. על מנת להבטיח הדרכה טלפונית ברמה טובה, ידאג הספק להכשיר ולעדכן את נציגי השירות אחת לתקופה.

  ה.   מרכז השירות של הספק יהיה אחראי לתזמון ולהפעלת טכנאי שירות לצורך תיקון תקלות, ביצוע IMAC ואספקת חומרים מתכלים ליחידות קצה או התקנת חומרים מתכלים ביחידות קצה.

  2.3.4        זמני שירות

  שירותי מרכז השירות של הספק ושירותי התמיכה הטכנית יסופקו בזמני השירות הבאים:

  • ימי עבודה רגילים (א' – ה') בין השעות 08:00-18:00 (לרוב היחידות נדרש שירות עד השעה 16:00)
  • ימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00- 12:00 באמצעות טכנאי תורן

   

  2.3.5        דרגי תמיכה

  א.   השירותים יסופקו בהתאם לדרגי התמיכה א'-ד' כמוגדר בסעיף ההגדרות שלעיל. במקרה של הפעלת  דרג תמיכה חיצוני, על הספק ללוותו לכל אורך הטיפול בתקלה ועד לפתרונה.

  ב.   השירות יינתן טלפונית או באמצעות כלי אבחון מרחוק בהתאם להוראות אבטחת המידע  או באתר.

   

  חתימת המציע: __________________

  2.3.6        סוגי משתמשים

  במערכת ניהול הפניות של הספק יוגדרו שני סוגי משתמשים. הספק ייערך להעניק את השירות בהתאם.

  א.   משתמשים רגילים – רמת השירות בהתאם למפורט במפרט זה.

  ב.   משתמשי VIP עפ"י הגדרתם בסעיף ההגדרות שלעיל, על פי רשימה במערכת הפניות.

  2.3.7        דוחות

  • הספק יפיק דוחות בקרה על פעילות מערך השירות.
  • עקרונות הפקת הדוחות מפורטים במפרט זה בסעיף רמת שירות.
  • להלן רשימת דוחות עיקריים שהספק יפיק לצורך ניתוח ובקרת השירות:
  • סך פניות לפי סוג פניה (עפ"י שלשות), מערכת, אתר וגורם מטפל (דרגי תמיכה).
  • ריכוז של כל התקלות המערכתיות וכן אירועי אבטחת מידע. הפירוט יכלול: תיאור האירוע, משך השבתה, סיבה והצבעה על סיכום תחקיר שבוצע.
  • דוחות רמת שירות כמפורט בסעיף 4.3 (רמת שירות SLA), לרבות חישוב פיצוי מוסכם בגין אי עמידה ברמת שירות.

  2.4             פרויקטים באחריות הספק

  הספק יבצע פרויקטים שונים בתקופת  המעבר עפ"י המתואר במפרט זה להלן וכן באופן שוטף כמתחייב מתיאור השירותים במסמכי ההסכם על נספחיו.

  2.5             מערכות ותוכנות

  להלן פירוט המערכות שתשולבנה במערך הפלט של העירייה. על הספק לרכוש, לספק, ליישם, להדריך ולהטמיע את המערכות המתוארות בסעיפים 2.5.1 – 2.5.2, כך שכל הפונקציות והתכונות המתוארות להלן תמומשנה בפועל, לצורך אספקת כל השירותים הנדרשים ועמידה ברמת השירות הנדרשת.

  2.5.0        תאימות למערכות העירייה

  על הספק לדאוג לתאימות המערכות לסביבה הטכנולוגית של העירייה, נוכחית ועתידית, כפי שהן מתוארות בפרק 3 ולתשתית העירייה לשרתים ולבסיסי הנתונים, המתוארות במסמך "הגדרות מסגרת לתשתית טכנולוגית" אשר מעודכן מעת לעת ויועבר לספק. להלן עיקרי המסמך.

  א.   מערכות שרתים וירטואליים על בסיס Microsoft Hyper-V  ו VMWare .

  ב.   מערכות הספק יותקנו על שרתים  עם מערכת הפעלה 2016 ומעלה.

  ג.   המערכות יתמכו בהתקנת כל עדכוני אבטחת המידע אשר יפורסמו ע"י חברת מיקרוסופט.

  ד.   השרתים מוקשחים לפי כללים מחמירים.

  ה.   המערכות יתמכו בהתקנת מערכות הגנה לשרתים ותחנות העבודה אשר יהיו בשימוש העיריה. נכון לעת זו מערכת ההגנה הינה מתוצרת חברת SOPHOS.

  ו.   המערכות יפעלו ללא צורך בגישה לאינטרנט לצורך פעולת המערכת.

  • המערכות לא יזמו ולא יצריכו חיבור לאינטרנט באופן אוטומטי עצמאי.
  • המערכות יאפשרו למערכות ניטור אבטחת המידע של העירייה גישה לכל הלוגים השונים במערכות.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  2.5.1        מערכת מדידת מוני הציוד

  העירייה רואה חשיבות רבה להכללת תוכנת ניהול פעימות בהצעה בשל הצורך לפשט את הליכי המעקב והבקרה אחר כמות ההדפסות בפועל.

  א.   הספק יספק לעירייה תוכנה לאיסוף מוני פעימות לחיוב.

  ב.   הספק יספק לעירייה תוכנה אשר תאפשר ניהול ובקרת משתמשים ( אפשרות הגבלת צילומים/הדפסות לפי מכונה )

  ג.   המערכות יוצבו אחת ברשת העיריה ושניה ברשת בתי הספר ולא מחוץ לרשתות אלו.

  ד.   פונקציות עיקריות של התוכנה:

  1. התוכנה תקרא את המונים השונים של כל הציוד ברשת לפי מספר סידורי ודגם. על הספק לוודא כי הציוד החדש מאפשר קבלת כל המידע המבוקש.
  2. התוכנה תתמוך בתכונות אלו בכל סוגי הציוד באחריות הספק.
  3. המונים הדרושים הם המונים הבאים:
  • מונה הדפסות כללי,
  • מונה הדפסות שחור,
  • מונה הדפסות צבע (במדפסות צבע),
  • מונה הדפסות דו צדדיות,
  • מונה צילומים (במכונות משולבות),
  • מונה פקס (במכונות משולבות),
  • מונה סריקות (במכונות משולבות),
  1. נתוני המונים השונים ישולבו בדוחות השונים.
  2. על התוכנה לתמוך בהפקת הדוחות בכל עת, לכל חתך של תקופה וברזולוציה יומית. לשם כך על הספק ליצר בסיס נתונים רציף בו בכל יום ירשמו הנתונים הדרושים.
  3. הספק יצור תהליך העברת נתונים יומי לבסיס נתונים כגון SQL.

  2.5.2        תוכנות שליטה ובקרה לניטור ציוד הפלט

  א.   הספק יספק לעירייה תוכנת שו"ב לניטור ולשליטה בציוד הפלט. הספק יאפשר לגורמים הטכניים השונים בעירייה להשתמש בתוכונה לצרכיהם.

  ב.   פונקציות עיקריות של תוכנת שו"ב:

  1. גילוי ((Discovery
  • המערכת תתמוך בכל סוגי הציוד באחריות הספק כמפורט בנספח ד-3.
  • גילוי מכונות משולבות ברשת לפי טווח כתובות IP או כתובת IP ספציפית.

   

  חתימת המציע: __________________

   

  1. שליטה ובקרה
  • שליטה וביצוע שינויים מרחוק.
  • הפצה של גרסאות תוכנה וקושחה.
  • טיפול בתקלות מאתר הספק ומתן שירות פרו-אקטיבי, במגבלות אבטחת המידע בהתאם להנחיות העירייה.
  1. מדידה ודוחות סטטיסטיים הכוללים מידע כמפורט להלן:
  • רשימת מכונות משולבות, דגמים, מיקום פיזי וכתובות ה- IP
  • מצב ניצול הטונר
  • גרסאות הקושחה (Firmware) והתוכנה
  • גודל הזיכרון הפיזי
  • התקנים פיזיים כגון מגשים, Duplexer ועוד
  1. העברת מידע על אירועים המתארים את המצבים הבאים:
  • זמינות ציוד.
  • בעיות תקשורת.
  • תקלות שונות כגון תקיעה של דפים (Paper Jam), מחסור בנייר, מגירה פתוחה, מכסה פתוח ועוד.
  • התראות על ניצול טונר (Toner Low/Empty).
  • תקלות פנימיות (זיכרון, תוכנה וכו').
  • התראות על הצורך בפעולות תחזוקה שונות לציוד.
  1. שליחת התראות באמצעות מייל ובאמצעות מערך המייל של העירייה
  2. תצוגה
  • תצוגה גראפית לפי קיבוץ סוגי ניטורים, תקינות, תקלות, התראות, התקנים, חלוקה גיאוגרפית, יחידות ארגוניות.
  • תצוגת תקלות לפי חומרתן.
  1. אבטחת מידע
  • המערכת תאפשר גישה לממשק הניהול באמצעות פרוטוקולים מאובטחים (HTTPS/SSL).
  • המערכת תעמוד בדרישות רגולציה כגון ההוראה לניהול סיכוני אבטחת מידע בגופים המוסדיים.
  1. תמיכה בכל סוגי הציוד הקיים והעתידי בעירייה.
  2. התקנה ותמיכה
  • הספק יציב מומחה מערכת שיסייע בהתקנה ובקביעת התצורה הנדרשת ובפתרון בעיות שוטפות.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  2.5.3        מערכות לניהול חוקי הדפסה ובקרים

  • הספק יספק לעירייה ולבתי הספר מערכות לניהול חוקי הדפסה ובקרים.
  • המערכות יעשו שימוש בבקרי הדפסה לצרכי הזדהות המשתמש בכדי לשחרר את ההדפסה וכן לפתיחת הציוד לסריקה וצילום.
  • המערכות יתמכו בשחרור הדפסה ופתיחת הפנל לצילום וסריקה בהקשת קודים בלבד (ללא צורך בשימוש בכרטיסים מסוג כלשהו) או בכרטיסי העריה בהתאם להחלטה משותפת של העיריה והספק. על הספק לספק ולטפל בכל הנדרש כולל כבלים, מחברים וכו' ע"מ לקשר את המכונות לבקרי ההדפסה.
  • העיריה תספק שרת וכן בסיס נתונים SQL במידה ונדרש.
  • כל מערכת בכללותה כולל תורי ההדפסה, התוכנה ובסיס הנתונים יותקנו על שרת אחד בלבד.
   • המערכת תפעל על גבי מערכת הפעלה לשרת Windows Server 2016 ומעלה
   • המערכת תתמוך בכל ההדפסות מסביבת Microsoft.
   • משתמשי המערכת יוקמו ידנית ויעודכנו ע"י הספק בעת הצורך. יתכן והעירייה תוכל לספק רשימה ראשונית לצרכי יבוא למערכת.
   • למנהל המערכת תהיה אפשרות לנהל מכסות הדפסה למשתמשים לתקופות קצובות לפי שחור, צבע.

  ו.   ניהול חוקי הדפסה/צילום:

  • ברירת מחדל אירגונית – הדפסת שחור ודופקלס,
  • צבע למורשים בלבד,
  • צילום וסריקה למורשים בלבד,
  • ניהול מכסות לכל הסוגים הרשומים לעיל.

  ז.   דוחות דפוסי הדפסה/צילום:

  • התוכנה תרשום בפירוט את נתוני המסמך המודפס/מצולם: כמות מודפסת של דפים, משתמש, מכונה, שם מחשב, שם מסמך, תאריך ושעה, סוג ההדפסה ( Simplex/Duplex , ש"ל / צבע, צילום, סריקה וכו')
  • התוכנה תאפשר למנהל המערכת להוציא דוחות בחתכים לפי הנתונים הרשומים לעיל.

  2.6             דוחות ושאילתות

  להלן תיאור הדו"חות שהספק נדרש לספק לעירייה במועדים קבועים וכן על פי דרישה.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  2.6.1        דוחות מצאי ומלאי

  א.   דוח המצאי יציג את השדות הבאים בחתכים שונים וכן יאפשר אחזור של שינויים בתקופה מוגדרת.

  • מספר הציוד (מדבקה),
  • מספר סידורי של היצרן,
  • שם לוגי במערכות העירייה ("שם המדפסת"),
  • יצרן,
  • דגם,
  • ציוד נוסף (מגשים וכו'),
  • מיקום הציוד – אתר, בניין, קומה, חדר,
  • כתובת IP,
  • תאריך הרישום או השינוי,
  • לוג רישומים קודמים לצורך מעקב אחר שינויים.

  ב.   יסופק דוח דומה ונפרד לנתוני מלאי, הכולל גם השוואה בין כמות מלאי בפועל לכמות מלאי מינימאלית נדרשת.

  2.6.2        דוח פעימות

  • דוח הפעימות יציג את השדות הבאים בחתכים שונים. הדוח יהווה בסיס להתחשבנות התקופתית ויכלול:
  • מספר סידורי של הציוד
  • סוג הציוד,
  • מספר הציוד (מדבקה),
  • שם לוגי במערכות העירייה ("שם המדפסת"),
  • יצרן,
  • מיקום הציוד,
  • עבור המונים המפורטים להלן,  יוצגו השדות הבאים: תאריך קודם של קריאת מונה וערך המונה הקודם, תאריך נוכחי של קריאת מונה וערך המונה הנוכחי, הפרש בין קריאות המונים:
  • מונה הדפסות כללי (לייזר שחור לבן, משולבות),
  • מונה הדפסות ש"ל,
  • מונה הדפסות צבע (לייזר צבע),
  • מונה הדפסות נייר A3 (מכונה משולבת A3),
  • מונה הדפסות Duplex (כל הציוד הנתמך),
  • מונה צילומים (מכונה משולבת),
  • מונה פקסים (מכונה משולבת),
  • מונה סריקות (מכונה משולבת),
  • על הספק לייצר בסיס נתונים רציף בו כל יום נרשמים הנתונים הרצויים וזאת כדי שהפקת הדוחות תוכל להתבצע לכל חתך של תקופה וברזולוציה יומית.

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  2.6.3        דוח התחשבנות

  הכנת דוח התחשבנות חודשי בגין פעימות, שיאושר ע"י העירייה. הדוח יצורף לחשבונית הספק.

  א.   דוח ההתחשבנות יופק בפורמט אקסל על בסיס מערכת מדידת מוני הציוד בגין המכונות המשולבות.

  ב.   דוח ההתחשבנות יכלול: שם ודגם הציוד, מספרו במערכות העירייה והאתר בו הוא נמצא, המונה הראשון לחיוב, המונה האחרון וההפרשים ביניהם בגין כל סוגי המונים המצויינים בדוח הפעימות המתואר לעיל. מידי חודש יתווספו לקובץ פרטי החודש האחרון, כך שיהיה אפשר לבקר את מוני המכונות המשולבות מחודש לחודש.

  2.7             אבטחת מידע

  2.7.1        כללי

  א.   הספק מתחייב לקיים בקפידה את כל דרישות מנהל הגנת המידע של העירייה.

  ב.   העירייה זכאית לשנות ולהגדיר מחדש את כללי אבטחת המידע, מעת לעת ועל פי הצורך, והספק מתחייב   לקיים את הכללים כפי שייקבעו ע"י העירייה וללא תוספת תמורה.

  ג.   פירוט דרישות אבטחת מידע למערכות מפורט בסעיף 2.5 מערכות ותוכנות. פירוט דרישות אבטחת מידע     לציוד מפורט בנספח הציוד ד-3.

  2.7.2        תמיכה מרחוק

  הספק יוכל להעביר בקשה לאפשר תמיכה מרחוק וכן להתקנת מערכות המונים והשו"ב בחצר הספק. במידה ויאושרו הבקשות, החיבורים והתמיכה מרחוק יתבצעו אך ורק בהתאם לכללים שתנחה העירייה.

  3.                 טכנולוגיה ותשתית

  פרק זה מתאר את סביבת המחשוב הקיימת בעירייה (תשתית החומרה והתוכנה, תשתית התקשורת והתשתית הפיזית).

  3.1             נתוני מערכות התשתית

  העירייה מפעילה שרתים מבוססי WIN/INTEL מסוגים שונים,

  רוב שרתי Microsoft הינם ווירטואליים על תשתית ווירטואליזציה  Hyper-V Microsoft וכן VMWare. חלק מהשרתים פיזיים.

  בסיסי נתונים עיקריים MS SQL בגרסאות שונות.

  תחנות העבודה מבוססות על מעבדי Intel ומערכות הפעלה Windows 7/10/8.1.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

  3.2             ישומים והדפסות

  3.2.1        יישומים ומערכות מידע

  א.   תחנות העבודה משמשות, בין היתר, תוכנות מדף ובעיקר Microsoft Office, גישה לאינטרנט /אינטרה-נט ודואר אלקטרוני.

  ב.   חלק ממערכות  העיריה הינן של החברה לאוטומציה (היום One) אשר בין היתר מתממשקות לציוד לצרכי סריקה בתקן TWAIN.

  ג.   ישומי העירייה השונים לניהול הפעילות כגון: ישומים אדמיניסטרטיביים, כספיים ולוגיסטים.

  3.3             מבנה הרשת הרחבה (WAN)

  קיימת רשת נפרדת לעירייה ורשת נפרדת לבתי הספר התיכוניים. שתי הרשתות אינן מקושרות זו לזו בדרך כלשהי.

  כל אחת מהרשתות הינה רשת שטוחה ללא חסימות כל שהן.
  עבור גישה לאתרים חיצוניים לכל רשת קיימים אמצעי חסימה, שליטה וניטור שונים.

  3.4             מבנה הרשת המקומית (LAN)

  בעירייה מותקנות רשתות תקשורת מסוג Ethernet ממותגות, תשתית כבילה מסוג MegaLine ו-STP, וכבילה אופטית. שקעי הקצה הנם מסוג RJ45 מסוכך.

  פרוטוקול התקשורת היחיד ברשת העירייה הוא TCP/IP.

  3.5             גישה ל Internet

  הגישה לאינטרנט תותר אך ורק על פי הכללים של העיריה אשר מעודכנים מעת לעת ויועברו לספק. הגישה לאינטרנט מתבצעת עפ"י מדיניות העירייה דרך מערכות Proxy בלבד. לא תתאפשר גישה ישירה של משתמשים ואפליקציות לאינטרנט ללא מעבר דרך מערכות אלו.

  4.                 מימוש

  4.1             גורמים מעורבים

  4.1.1         צוות מנהלי

  4.1.1.1         העירייה

  העירייה תעמיד מנהל פרויקט שיהיה אחראי למימוש חלקה של העירייה בהסכם וישמש כנציג העירייה לכל הנושאים הכלולים בפרויקט.

  4.1.1.2         הספק

  הספק יעמיד מנהל לקוח, אשר יהיה אחראי למימוש חלקו של הספק בהסכם.

   

  חתימת המציע: __________________

  4.1.2         צוות מקצועי

  על הספק להיות בעל סניף באילת עם לפחות שני טכנאי שירות זמינים ולהעמיד היקף משאבים מתאים, ובכלל זה טכנאי ציוד פלט מיומנים, בכדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת לטיפול בתקלות ולביצוע בקשות שירות באתרי העירייה שבהן יפעל.

  4.1.3        הסמכות מתאימות

  הספק יהיה בעל ההסמכות הבאות:

  א.   משווק / מפיץ מורשה של הציוד אותו הוא מציע

  ב.   בעל יותר משלוש שנות וותק  כמשווק רשמי של מדפסות היצרן

  ג.   בעל הסמכה מקצועית של הספק ע"י יצרן הציוד המוצע לניהול ולהפעלת מעבדת שירות.

  ד.   בעל יותר משלושה עובדים המוסמכים מטעם יצרן הציוד המוצע וסוג ההסמכה.

  4.2             תקופת מעבר

  4.2.0        כללי

  תקופת המעבר תחל עם החתימה על ההסכם ומתן צו התחלת עבודה. במהלך תקופת המעבר הספק יבצע מספר משימות שיאפשרו את מתן השירותים המוגדרים, באיכות גבוהה ותוך עמידה ברמת השירות הנדרשת.
  מובהר בזה ומודגש כי חובת הספק שיזכה במכרז להשלים להציב ולחבר את כל המכונות, בכל האתרים בתוך פרק זמן של עד 60 ימים ממועד החתימה על ההסכם.

   

  במסגרת תקופת המעבר הספק יבצע את הפרויקטים הבאים:

  1. התקנת הציוד והמערכות וביצוע POC טכני
  2. השתלבות במרכז השירות של המזמין.
  3. פריסה מלאה, תפעול ותחזוקה
  4. תיעוד

  להלן פירוט המשימות שיבוצעו בתקופת המעבר.

  4.2.1        התקנת הציוד והמערכות וביצוע POC טכני

  א.   בסביבת המחשוב של העירייה הושקע מאמץ רב על מנת לאפשר פלט איכותי מכל היישומים, דהיינו הדפסה ללא חריגה משולי הדף, ללא קפיצות מיותרות של דפים, תמיכה מלאה בפונטים הייחודיים לעירייה ובמגוון שפות.

  ב.   לאחר התקנת הציוד והמערכות הנושאים העיקריים שיבדקו במסגרת ה POC יהיו:

  • היכולת לקבל פלט איכותי העונה על דרישות העירייה מכל מגוון היישומים המופעלים ע"י העירייה, באמצעות הציוד שיספק הספק.
  • בדיקות ביצועים והשוואתם לנדרש במפרט.
  • בדיקה שבהדפסות דו צדדיות שאינן זוגיות יספרו ויחויבו אך ורק העמודים שהודפסו בפועל וכן בהדפסות צבע משולבות יחוייב רק עבור הדפסות צבע.

  חתימת המציע: __________________

  4.2.2        השתלבות במרכז השירות של המזמין

  תכולת הפרויקט ותכנית עבודה לביצועה יהיו בהתאם לאמור בסעיף 2.3 – מרכז שירות.

  4.2.3        פריסה מלאה, תפעול ותחזוקה

  על הספק להיערך לפריסת הציוד ביותר מיחידה אחת במקביל. ההחלטה על כמות היחידות שיפרסו במקביל וקצב הפריסה נתונה להחלטת העירייה.

  מובהר בזה כי נקודות רשת וחשמל לחיבור המכונות קיימות בכל האתרים והינן באחריות המזמין.

  4.2.4        תיעוד

  א.   על הספק להכין תיק אתר לכל אתר מאתרי המזמין שבאחריותו.

  ב.   הוראות הפעלה – כל פריט ציוד שיסופק יכלול את התיעוד הנלווה (רצוי בעברית).

  ג.   תיק תפעול ותחזוקה הכולל בין היתר:

  • נהלי תפעול והוראות שימוש.
  • נהלי תחזוקה.
  • נהלי התאוששות מתקלות.

  הספק, יעדכן את תיק התפעול והתחזוקה כחלק מהשירות. התיעוד שיסופק למזמין יהיה בפורמט WORD.

  4.2.5        הקמת מערך נהלים

  בתקופת המעבר יכין הספק מערך נהלים למיסוד תהליכי העבודה וקשרי הגומלין שבינו לבין המזמין.

  4.2.6        הכנת דוחות תפעוליים

  הספק יכין דוחות ושאילתות תפעוליים בהתאם להגדרה בסעיף 2.6.

  4.3             רמת שירות SLA

  4.3.1       כללי

  4.3.1.1     ניהול מערך רמת השירות

  רמת השירות נועדה להגדיר את  השירות הנדרש ע"י המזמין. מנגנון הפיצוי המוסכם המפורט בסעיף 5.3 יופעל לאחר הקמת מערך רמת השירות

  4.3.1.2     רשימת מדדים

  להלן רשימת מדדי השירות שעל הספק לעמוד בהם. יודגש שעל הספק לעמוד בכל אחד מהמדדים בנפרד (ולא בממוצע ציון של מספר מדדים).

  1. משך פתרון תקלה.
  2. משך טיפול בבקשת שירות – Request Fulfillment.

   

  חתימת המציע: __________________

  4.3.1.3     כלים למדידה

  מדדי משך פתרון תקלה ומשך טיפול בבקשת שירות יתבססו על מערכת ניהול הפניות של העירייה, מרגע העברת הפניה אל הספק ממרכז השירות של העירייה, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 מרכז שירות.

  4.3.1.4     סוגי תקלות

  סוג תקלה תיאור
  תקלת מערכת משביתה תקלה מערכת שמשביתה מספר משתמשים

  כגון: מערכת חוקי הדפסה שמשפיעה על מספר רב של משתמשים

  תקלת מערכת לא משביתה כגון: תקלה במערכת השו"ב, מערכת דוחות
  תקלת משתמש משביתה משתמש מושבת ואינו יכול להדפיס

  כגון: נייר נתקע , החלפת טונר כתוצאה מפנית משתמש (להבדיל מהחלפה יזומה)

  4.3.2       תיאור מדדי השירות

  4.3.2.1         מדד משך פתרון תקלה

  משך פתרון תקלה נמדד מפנית משתמש הקצה ועד לסיום הטיפול בתקלה או מציאת פתרון עוקף (כולל העמדת ציוד חלופי), לשביעות רצון המשתמש.

  • משך פתרון התקלה הנדרש לכל סוגי התקלות הוא ארבע שעות.
  • טונרים: טונר חליפי יסופק לכל פריט ציוד, זמן אספקת והתקנת טונר כתוצאה מפנית משתמש שלא קיים אצלו טונר חליפי – שעתיים.

  הנחות יסוד

  א.   תקופת מדידה לצורך בחינת העמידה ברמת השירות – רבעון.

  ב.   תקלות חוזרות – אם יקרו לאותו פריט ציוד למעלה מ 3 תקלות מאותו סוג ברבעון, הרי שעל הספק יהיה להחליף את פריט הציוד על חשבונו, לציוד חדש לחלוטין, שלגביו יחולו כל הוראות רכש ציוד חדש. הספק מתחייב להציב מכונה חלופית בכל מקרה שאינו מסוגל לסיים טיפול בתקלה בחלון הזמן הדרוש. ציוד הפלט החלופי יהיה בעל תכונות זהות לפחות, כמו של הציוד המושבת.

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

  4.3.2.2         מדד משך טיפול בבקשת שירות (Request Fulfillment)

  בקשות שירות כוללות ביצוע IMAC, הדרכה טלפונית ואספקת מידע והן תבוצענה במסגרת זמני שירות כמוגדר בסעיף 2.3 מרכז שירות.

  רמת השירות הנדרשת למילוי בקשות שירות תהיה כדלהלן:

   

  בקשת שירות משך מקסימאלי רמת שירות (לפחות)
  IMAC פניה בודדת או עד 5 פניות כולל 2 ימי עבודה 95%
  קבוצת IMAC (מעל 5 פניות) לפי תכנית עבודה מוסכמת
  הדרכה טלפונית יום עבודה 95%

  הנחות יסוד

  • במניין הימים לא ייספר יום הבקשה, אם הבקשה הוגשה לאחר השעה 12:00.
  • למזמין שמורה הזכות לדרוש ביצוע חריג של בקשות שירות דחופות:
  • מחוץ לזמני השירות ובתיאום מוקדם עם הספק.
  • במשך טיפול קצר מהרגיל.

  תקופת מדידה לצורך בחינת העמידה ברמת השירות – רבעון.

  4.3.2.3         העיריה תהיה זכאית להשית קנסות על הספק בגין  אי עמידה של הספק ברמת השירות כפי שהיא מפורטת בסעיף 4.3  לעיל, וזאת לאחר שתינתן לספק התראה על כך טרם מימוש הזכות הנ"ל לגבי כל אירוע ספציפי.

  שיעור הקנס הוא 500 ₪ לכל אירוע.  הקנסות ככל שיושתו יקוזזו מתשלומי העירייה לספק בגין הפעימות.

   

  4.3.3        התאמת מערך רמת שירות

  מערך רמת השירות, בגין מדד משך טיפול בתקלה וכן בגין מדד משך טיפול בבקשת שירות, יותאם ע"י הספק במסגרת התאמת מרכז השירות.

  4.3.4        דוחות SLA באחריות הספק

  הספק יספק אחת לחודש דוחות בפורמט אקסל לפירוט אופן העמידה בכל  מדדי רמת השירות המצוינים בסעיף 4.3.2 לעיל ואחת לרבעון דוח חישוב פיצוי מוסכם עפ"י המפורט בסעיף 5.3 להלן.

   

   

  חתימת המציע: __________________

  4.4            נוהל היפרדות

  4.4.1        כללי

  נוהל ההיפרדות נועד להגדיר את התהליכים והאמצעים שיינקטו במקרה של סיום או הפסקת ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא טרם סיום תקופת ההסכם או האופציה. למען הסר ספק, נוהל ההיפרדות לא יחול אם נותרה תקופה של פחות מחצי שנה לסיום תקופת ההסכם או האופציה. מטרת הנוהל הינה לשמור על רציפות השירות, תוך העברת האחריות להספקת השירותים מהספק לספק מיקור חוץ אחר שייבחר בבוא העת על ידה, באופן מסודר, ותוך שמירה על רמת השירות הנדרשת.

  הספק מתחייב לשתף פעולה עם העירייה או מי מטעמה על מנת להבטיח מימוש מוצלח של נוהל ההיפרדות ובאופן שימנע נזקים לעירייה במהלך העברת האחריות להספקת השירותים.

  משך תקופת ההיפרדות שלושה חודשים (3) מרגע מתן ההודעה על ביטול ההסכם בכפוף לתנאים הקבועים במפרט זה.

  4.4.2        תהליך ההודעה על הפסקת ההסכם

  הודעה על הפסקת ההסכם תינתן בהתאם להוראות ההסכם

  הספק יהיה אחראי להספקת התוצרים המוגדרים בנוהל ההיפרדות. עם קבלת ההודעה, יוקם צוות העברה משותף בראשות נציג הלקוח ובהשתתפות נציג הספק, אשר יעסוק בתהליך ההיפרדות.

  4.4.3        תוכנית היפרדות

  תכנית ההיפרדות שתוכן ע"י העירייה תהיה חלק מנוהל ההיפרדות, והיא תכלול את הנושאים הבאים:

  • חלוקה לצוותי עבודה.
  • תכנית חפיפה לכל צוות עבודה.
  • העברת תיעוד עדכני.
  • החזרת קבצי ניהול מצאי (חומרה, תוכנה ורישיונות).
  • החזרת קבצי ניהול מלאי במחסן הציוד (חמרה ומתכלים).
  • השלמת פרויקטים ומשימות נוספות בביצוע.
  • החזרת ציוד ותוכנות בחפיפה מול קבלן שירות חדש ובתיאום עם המזמין.
  • החזרת מלאי במחסן הציוד.
  • החזרת מלאי מתכלים.

  4.4.4        תשלומים בתקופת ההיפרדות

  הספק יהיה זכאי לתשלום התמורה העדכנית לאותה עת, במהלך כל תקופת ההיפרדות. יודגש שלעירייה הזכות לקצר את תקופת ההיפרדות ובמקרה זה התמורה תשולם עד למועד סיום תקופת ההיפרדות בפועל.

  הספק יישא בכל העלויות שלו בגין ביצוע תכנית ההיפרדות ולא יהא זכאי לכל תמורה נוספת כלשהי בשל ההיפרדות.

  חתימת המציע: __________________

  4.4.5        משימות נוספות בתקופת ההיפרדות

  א.   על הספק חלה אחריות להשלים את כל המשימות אשר נמצאות בביצוע במהלך תקופת ההיפרדות, גם אם מועד הסיום שלהן יחול לאחר תום תקופת ההיפרדות, ובלבד שמשימות אלו לא תסתיימנה מחמת עיכוב שינבע מהספק.

  ב.   הספק ידאג להכשרת צוות העירייה או מי מטעמו במסגרת תהליך העברת האחריות להספקת השירותים לעירייה, בהתאם לתכנית ההיפרדות שתוכן.

  ג.   בהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו בתכנית ההיפרדות, הספק יעביר לעירייה את כל התיעוד הנוגע לאספקת המוצרים והשירותים, כולל בין היתר תיעוד הנוגע לביצוע פרויקטים ושינויים שבוצעו במהלך תקופת ההסכם. עם השלמת העברת מערך התיעוד כמפורט לעיל, ישמיד הספק את נתוני העירייה אשר היו מאוחסנים במערכות המידע שלו, בהתאם להנחיות העירייה, מבלי שיישאר בידו עותק כלשהו, במדיה כלשהי.

   

  5.                 נספחים

  נספח ד-3 הציוד הנדרש

  • על הספק לספק את פריטי הציוד כולל כל האביזרים הנדרשים בהתאם לתכונות הנדרשות כמפורט במפרט מיוחד זה על נספחיו.
   • דגשים מיוחדים לדרישות מכל ציוד שיסופק ע"י הספק:
  • תמיכה בתקן Network Twain Scanning
  • תמיכה בפרוטוקול DDNS
  • סריקה למייל מתוך רשימה מוגבלת שתועבר לכל פריט ציוד בנפרד
  • סריקה לספרייה בפרטוקול SMB
  • תמיכה מלאה בכל סביבות האופיס הישנות והחדשות לרבות גרסת office 365
  • אספקת ארונית הגבהה לאחסנת נייר
  • ציוד לשימוש הציבור יתמוך בתשלום באמצעות כרטיסי אשראי ומטבעות וכן יתמוך בכרטיסי חיוב אשר הספק יהיה אחראי לתמוך בשימוש בהם באמצעות אתר אינטרנט, ללא כל מעורבות של העירייה.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

  • מכונות לשימוש הציבור הרחב
  1. על הספק לצייד את המכונות מסוג F המיועדות לציבור הרחב במערכת תשלומים.
  2. על מערכת התשלומים אשר באמצעותה ישלם הציבור הרחב תמורת צילומים במכונות לשימוש הציבור הרחב לעמוד בדרישות הבאות:
  3. אמצעי תשלום במכונות:
   • כרטיס אשראי
   • מטבעות
   • כרטיס נטען
  4. על הספק למכור לציבור כרטיסי חיוב לציבור הרחב, דרך המכירה ואספקת הכרטיסים וכן העמדת מלאי כרטיסים שוטף תסוכם עם הספק לפני הצבת המכונות.
  5. על הספק לאפשר למשתמשים לטעון את הכרטיסים באמצעות אתר אינטרנט יעודי.
  • ג. מכונות לשימוש עבור התלמידים בבתי הספר

  על הספק לצייד את כל המכונות מסוג E המיועדים לבתי הספר במערכת תשלומים לתלמידים.

  על מערכת התשלומים אשר באמצעותה ישלמו התלמידים תמורת צילומים במכונות בבתי הספר לעמוד בדרישות הבאות:

  1. המערכת תאפשר יצירת קודים לתלמידים
  2. ניהול הקודים יעשה ע"י מזכירות בית הספר
  3. כל מערך החיובים הינו פנימי של בית הספר מול התלמידים והספק נדרש רק לתת תמיכה טכנית לפתרון
  • ד. בקרי הדפסה ברשת העירייה

  מספר בודד של בקרי הדפסה (עד 10) יותקנו ברשת העירייה.

  הבקרים יכולים להיות פנימיים או חיצוניים.

  זיהוי המשתמש יהיה באמצעות כרטיס עובד או קוד אישי או כל אמצעי אחר שיוחלט בין הספק לעירייה.

  המערכת כולה כולל ניהול המשתמשים תהיה באחריות הספק.

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

  נספח ד-2  

   

  ארגון שיטות ומערכות מידע
  מדפסות משרדי עירייה
  מינהל אגף מחלקה מיקום כ ת ו ב ת סוג
  מדפסת
  הערות
  הנדסה בינוי ותשתיות בינוי מבני ציבור ספיר רבוח אזולאי-אישית סיטי סנטר   ק'2 G
  הנדסה פיקוח ורישוי בניה רישוי בניה יוליה צ'וס סיטי סנטר   ק'1 G
  הנהלה לשכת ראש העיר לשכת ראש העיר דנה כהן גרינברג הפתן 1,בית התמר,ק.2 G
  הנהלה לשכת ראש העיר לשכת ראש העיר ליאת לוי הפתן 1,בית התמר,ק.2 G
  הנהלה לשכת ראש העיר לשכת ראש העיר לנקרי אלי הפתן 1,בית התמר,ק.2 G
  הנהלה לשכת ראש העיר לשכת ראש העיר מדפסת לוגו לשכת רוה"ע הפתן 1,בית התמר,ק.2 G
  כספים הכנסות אגף ההכנסות נידם אתי הפתן 1,בית התמר,ק.1 G
  כספים הכנסות אגף ההכנסות שיש שרה סיטי סנטר G
  כספים הכנסות קבלת קהל ממוגנטת בן + שני סיטי סנטר G ממוגנטת
  כספים הכנסות קבלת קהל ממוגנטת אושרת עדה סיטי סנטר G ממוגנטת
  כספים כספים גזברות משה זיסו-גזברות הפתן 1,בית התמר,ק.1 G
  כספים כספים הנה"ח מדפסת צ'קים סיטי סנטר,ק.2 G מדפסת צ'קים
  כספים שכר שכר רונית חיים הפתן 1,בית התמר,ק.1 G
  כספים שכר שכר אוחיון ליאת הפתן 1,בית התמר,ק.1 G
  לשכת מנכ"ל ביטחון וחירום ביטחון וחירום מאור ביטון צמוד למוסך צ'מפיון G
  לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל חשמל ואנרגיה אריק גדג' אחרי הספרייה העירוני G
  לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל חשמל ואנרגיה דודו צח חטיבת הנגב 11 G
  לשכת מנכ"ל ספורט ספורט מגרש כדורגל בלגונה מגרש כדורגל בלגונה G
  לשכת מנכ"ל שיקום שכונות שיקום שכונות יפית רום – מגנטית סמטת עופרים 9 G ממוגנטת
  שח"ק חינוך גני ילדים עליזה פנחס סיטי סנטר,ק.2 G
  שח"ק שירותים חברתיים הנהלת אגף פרידה בן לולו אילות 29 G
  שח"ק שירותים חברתיים מרכז עוצמה אהובה לוי "אשת חייל" שחם 3,אחרי ביס יעלים G
  שרות לתושב שירותים עירוניים פינוי אשפה אלון מזרחי א.ת. אגף תחזוקה G
  תאגיד תיירות תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני מדפסת צ'קים G
  סוג מדפסת כמות
  G 24
  H 0

  חתימת המציע: __________________

  עיריית אילת
  ארגון שיטות ומערכות מידע
  משולבות משרדי עירייה
  מס' מינהל אגף מחלקה מיקום סוג
  מכונה
  1 הנדסה בינוי ותשתיות תשתיות ציבוריות תשתיות ציבוריות A
  2 הנדסה הנדסה חשבת מינהל אסייג נופר A
  3 הנדסה הנדסה מהנדס העיר לשכת מהנדס עיר D
  4 הנדסה הנדסה נכסים והשבחה יששכרוב מרי A
  5 הנדסה הנדסה תכנון סריקת ארכיב A
  6 הנדסה רישוי ופיקוח על הבנייה פיקוח על הבניה טהור איריס D
  7 הנדסה רישוי ופיקוח על הבנייה רישוי בנייה משולבת מרכזית רישוי בניה B
  8 הנדסה רישוי ופיקוח על הבנייה רישוי בנייה שחרור לירז B
  9 הנדסה תכנון ארכיב דנינו משה A
  10 הנדסה תכנון מידע לציבור ממן הילה B
  11 הנדסה תכנון מידע לציבור ישורון סמדר B
  12 הנדסה תכנון תכנון דניאלי תירזה D
  13 הנהלה לשכת סגנים לשכת סגן ומ"מ ראש העיר הררי ימית B
  14 הנהלה לשכת סגנים לשכת סגן ראש העיר כליפה אילנית B
  15 הנהלה לשכת סגנים לשכת סגנים לוי ליהיא B
  16 הנהלה לשכת ראש העיר לשכת ראש העיר קינן סקס ספיר B
  17 כספים הכנסות אכיפה עמדה ריקה A
  18 כספים הכנסות אכיפה חיים אניטה A
  19 כספים הכנסות אכיפה קושילביץ דנה A
  20 כספים הכנסות אכיפה שיר פרח אטיאס A
  21 כספים הכנסות הכנסות חדידה אורלי A
  22 כספים הכנסות הנה"ח בנזר אורית A
  23 כספים הכנסות הנה"ח ךביא ציונה A
  24 כספים הכנסות מגורים בן מדהלה + שני מלול B
  25 כספים הכנסות מגורים אושרת + לירון A
  26 כספים הכנסות מגורים מעיין + גלי A
  27 כספים הכנסות מגורים ענבל אטיאס A
  28 כספים הכנסות מזכירות ארוך גפנית A
  29 כספים הכנסות מזכירת ועדת הנחות זיתון איב A
  30 כספים הכנסות מענה טלפוני יוליה + סיוון A
  31 כספים הכנסות מענה טלפוני קסם + שני A
  32 כספים הכנסות עסקים ילנה איזגייב A
  33 כספים הכנסות עסקים סולי + גאולה A
  34 כספים הכנסות עסקים מיטל סויסה A
  35 כספים הכנסות שומה מירי פורטל + רמה ממן B
  36 כספים הכנסות שומה חגית אוחנה A
  37 כספים הכנסות שומה פייגין מירב A
  38 כספים הכנסות שומה גיגי סיגל A
  39 כספים הכנסות תושב אילת ותושבות תושב אילת A
  40 כספים הכנסות תושב אילת ותושבות זאוש לורן A
  41 כספים הכנסות תושב אילת ותושבות שולץ נעמי A
  42 כספים הכנסות תושב אילת ותושבות תשבות קומה א A
  43 כספים כספים ביטוחים זאווי איריס B
  44 כספים כספים גזברות נידם אתי B
  45 כספים כספים גזברות אסולין רווית B
  46 כספים כספים גזברות אזולאי חן A
  47 כספים כספים הנה"ח הנה"ח ספקים A
  48 כספים כספים הנה"ח אודיל גנון A
  49 כספים כספים הנה"ח עדנה/גלינה (משותפת) A
  50 כספים כספים הנהלת חשבונות גנון אודיל B
  51 כספים כספים הנהלת חשבונות איילה + שירלי A
  52 כספים כספים הנהלת חשבונות חנה + נעמי A
  53 כספים כספים חוזים ומכרזים סמי גדליה C
  54 כספים כספים באגף החינוך כספים באגף החינוך רחבוך ליזי אגף חינוך סיטי סנטר B
  55 כספים רכש ואספקה רכש ואספקה איציק + שולי A
  56 כספים רכש ולוגיסטיקה רכש ולוגיסטיקה היינינן נועה B
  57 כספים רכש ולוגיסטיקה רכש ולוגיסטיקה בן חיון רונן A
  58 כספים שכר שכר אוחיון ליאת A
  59 כספים תקציבים תקציבים זגג עידן A
  60 לשכת מנכ"ל  עסקית פיתוח כללי ויזמות עסקית מרלן רוזנפלד A
  61 לשכת מנכ"ל אירועים אירועים ורד חזן B
  62 לשכת מנכ"ל ארגון עובדים ארגון עובדים בן הרוש זהבה B
  63 לשכת מנכ"ל ביטחון וחירום ביטחון וחירום אבוטבול מירב B
  64 לשכת מנכ"ל ביטחון וחירום מטה מל"ח מטה מל"ח A
  65 לשכת מנכ"ל ביטחון וחירום משל"ט משל"ט A
  66 לשכת מנכ"ל דוברות דוברות ממן גיל A
  67 לשכת מנכ"ל לשכה משפטית לשכה משפטית לוי נטלי B
  68 לשכת מנכ"ל לשכה משפטית לשכה משפטית כהן שרון B
  69 לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל חשמל וממונה אנרגיה ביטון דולי B
  70 לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל בן סימון פיפין B
  71 לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל שמיר בועז + צחית A
  72 לשכת מנכ"ל לשכת מנכ"ל מזכירות זינו אנרייט A
  73 לשכת מנכ"ל מבקר העירייה מבקר העירייה אייזנקוט אושרה B
  74 לשכת מנכ"ל מבקר העירייה מבקר העירייה הלוי תמר B
  75 לשכת מנכ"ל מינהלת שכונות ותיקות מינהלת שכונות ותיקות מויאל לירון B
  76 לשכת מנכ"ל ספורט ספורט חמו ענת B
  77 לשכת מנכ"ל ספורט ספורט נלי וילסון A
  78 לשכת מנכ"ל פיתוח כלכלי ויזמות עסקית פיתוח כלכלי ויזמות עסקית חדר ישיבות גדול B
  79 לשכת מנכ"ל פיתוח כלכלי ויזמות עסקית פיתוח כלכלי ויזמות עסקית האב אילת B
  80 לשכת מנכ"ל פיתוח כלכלי ויזמות עסקית פיתוח כלכלי ויזמות עסקית אזולאי טלי A
  81 משאבי אנוש ומינהלה או"ש ומערכות מידע או"ש ומערכות מידע או"ש ומערכות מידע B
  82 משאבי אנוש ומינהלה או"ש ומערכות מידע תקשוב מוסדות חינוך בן לולו שלומי B
  83 משאבי אנוש ומינהלה מינהלה בטיחות וגיהות טבול יפה A
  84 משאבי אנוש ומינהלה מינהלה מינהלה מלכה איילת A
  85 משאבי אנוש ומינהלה מינהלה רכב ותחבורה אביגל מירי B
  86 משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש משאבי אנוש מור יוסף ריקה B
  87 משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש נתן אוסנת B
  88 משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש משאבי אנוש חמו שירן A
  89 משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש משאבי אנוש אטיאס שרה B
  90 משאבי אנוש ומינהלה משאבי אנוש ומינהלה הדרכה ורווחת העובד אוטמזגין מירי B
  91 שירות לתושב שירות לתושב גינון סבח חגית B
  92 שירות לתושב שירות לתושב מוקד עירוני מוקד עירוני A
  93 שירות לתושב שירות לתושב מרכז קשר עם התושב יעל אוחיון B
  94 שירות לתושב שירותים עירוניים שירותים עירוניים מישל בוגנים/מורן A
  95 שירות לתושב שירותים עירוניים שירותים עירוניים חגית קקון A
  96 שירות לתושב תחזוקה תחזוקה דגנית שמיר A
  97 שרות לתושב תחזוקה תחבורה עירונית שני מירב A
  98 תפו"ח איכות הסביבה איכות הסביבה אמגר לימור A
  99 תפו"ח וטרינר וטרינר אהרוני גולדי B
  100 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים אלימלך דורון B
  101 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים זרקא שני B
  102 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים פרקר אהובה A
  103 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים טובלי אל על A
  104 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים פרץ אלונה A
  105 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים חדד מעיין A
  106 תפו"ח תברואה ורישוי עסקים תברואה ורישוי עסקים גהניש הילל A
  107 תפו"ח תיירות ואכיפה סיירת תיירות אמור חיים B
  108 תפו"ח תיירות ואכיפה רשות חנייה אזולאי אתי B
  109 תפו"ח תיירות ואכיפה רשות חנייה בן חיון ערן B
  110 תפו"ח תיירות ואכיפה שיטור ופיקוח עירוני סיסו שרון B
  111 תפו"ח תיירות ואכיפה שיטור ופיקוח עירוני נקש ארז B
  112 תפו"ח תיירות ואכיפה שילוט הדס טימסטית B
  113 תפו"ח תיירות ואכיפה תיירות ואכיפה עזרן מיה A
  114 תפו"ח תפו"ח חשבת ז'אנה גלעד A
  115 תפו"ח תפו"ח תפו"ח גבריאל אביטל B
  סוג מכונה סה"כ
  A 63
  B 48
  C 1
  D 3
  סה"כ 115
   

   

   

  חתימת המציע:

   

   __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  משולבות מינהל שח"ק

  מס' מינהל אגף מחלקה מיקום סוג מכונה
  1 שח"ק אגף צעירים אגף צעירים קיש אושר B
  3 שח"ק חינוך בטיחות בדרכים מירב אזרזר B
  4 שח"ק חינוך גני ילדים דהן אפרת A
  5 שח"ק חינוך חינוך לשכת מנהלת אגף החינוך D
  6 שח"ק חינוך חינוך מירי קופיטו B
  7 שח"ק חינוך חשבת אגף רכבוך ליזי A
  8 שח"ק חינוך טיפול בפרט מישעלי תמר A
  9 שח"ק חינוך טיפול בפרט מיכאלוביץ אלפרד A
  10 שח"ק חינוך טיפול בפרט מלכה יעל A
  11 שח"ק חינוך טיפול בפרט קב"סיות A
  12 שח"ק חינוך מרכז גננות מרכז גננות D
  13 שח"ק חינוך מרכז פסגה מורים מרכז פסגה מורים D
  14 שח"ק חינוך מתי"א מזכירת מתי"א דליה לוי B
  15 שח"ק חינוך מתי"א מנהלת מתי"א ורד צרפתי A
  16 שח"ק חינוך רישום תלמידים אתי שטרית A
  17 שח"ק חינוך שירות פסיכולוגי לאופר ירדנה A
  18 שח"ק חינוך שירות פסיכולוגי מסדרון פסיכולוגיים A
  19 שח"ק צעירים וההון האנושי צעירים וההון האנושי מרכז צעירים חדר 19 A
  20 שח"ק שח"ק קליטה רזניקוב גלינה B
  21 שח"ק שח"ק שח"ק קנפו עדנה B
  22 שח"ק שח"ק שח"ק שרית בניפלח A
  23 שח"ק שח"ק שח"ק אושרה יהודה + נטלי לוי A
  24 שח"ק שח"ק שח"ק חלף לילי B
  סוג מכונה סה"כ
  A 13
  B 7
  C 0
  D 3
  סה"כ 23
   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  משולבות רווחה

  מס' מינהל אגף מחלקה מיקום סוג מכונה
  1 שח"ק שירותים חברתיים בית חוסן אזולאי אילנה A
  2 שח"ק שירותים חברתיים בית חוסן קומה ב' A
  3 שח"ק שירותים חברתיים גן ניצן גן ניצן B
  4 שח"ק שירותים חברתיים התנדבות אמירה אדרי A
  5 שח"ק שירותים חברתיים זכאות בוזגלו רותי A
  6 שח"ק שירותים חברתיים זכאות בן לולו איריס A
  7 שח"ק שירותים חברתיים זכאות משעלי סיגל A
  8 שח"ק שירותים חברתיים חשבת אגף רווחה אגם לאה A
  9 שח"ק שירותים חברתיים טיפול משפחתי כהן יעל A
  10 שח"ק שירותים חברתיים מועדון יחדיו אביבה כליפה B
  11 שח"ק שירותים חברתיים מועדון יחדיו אביבה כליפה A
  12 שח"ק שירותים חברתיים מזכירות מזרחי ענת B
  13 שח"ק שירותים חברתיים מרכז למניעת אלימות A
  14 שח"ק שירותים חברתיים מרכז מניעת אלימות מרכז מניעת אלימות A
  15 שח"ק שירותים חברתיים מרכז מתבגרים שלם אביטל A
  16 שח"ק שירותים חברתיים מרכז נפגעות תקיפה מינית סופיה גורדייב A
  17 שח"ק שירותים חברתיים צוות מוגבלויות הגר זינו + ימית אמר A
  18 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים רחל שקד A
  19 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים קומה ב' מסדרון A
  20 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים קומה ב' מסדרון A
  21 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים קומה ב' מסדרון A
  22 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים חדר דואר קומה א' A
  23 שח"ק שירותים חברתיים שירותים חברתיים יד רוז'ה A
  סוג מכונה סה"כ
  A 20
  B 3
  C 0
  D 0
  סה"כ 23
   

   

   

   

  חתימת המציע:

   

   

  __________________

   

   

   

   

   

   

  תאגיד התיירות
  מס' מינהל אגף מחלקה מיקום סוג מכונה
  1 תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני גלרייה משולבת גלריה (אולגה) B
  2 תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני משולבת אלה טרסטין – חשבת B
  3 תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני תאגיד תיירות עירוני משולבת חופית גדעוני – מזכירה B
  סוג מכונה סה"כ
  A 0
  B 3
  C 0
  D 0
  סה"כ 3
  סוג מכונה סה"כ משולבות משרדי עירייה
  A 96
  B 61
  C 1
  D 6
  בקרים 10
  סה"כ 164

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

   

   

   

  בית ספר בגין
  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 מזכירת מנהלת B
  2 מזכירת חט"ע A
  3 מנבס A
  4 מערכת A
  5 גיזברות A
  6 בגרויות A
  7 מזכירות חט"ב A
  8 סגנית מנהלת A
  9 סגנית מנהלת A
  10 משרד תקשוב A
  11 ספריה B
  12 חדר מורים חטיבה עליונה 1 G
  13 חדר מורים חטיבת ביניים 1 G
  14 חדר שיכפול E
  15 חדר שיכפול E
  16 צמוד לח.רכזת – ליד ח.מורים קטן A
  17 רכזת ז G
  18 רכזת ח G
  19 רכזת ט G
  20 רכזת י G
  21 רכזת יא G
  22 רכזת יב G
  23 מזכירת תלמידים G
  24 מרכז למידה G
  25 חינוך חברתי G
  26 פלדה כחולה G
  27 סגן מנהל G
  28 רכזת בגרויות G
  אשכול פיס
  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 מנהלת אשכול A
  2 מזכירות אשכול B
  3 מנהלת מחוננים H
  4 חדר מורים G
   

  חתימת המציע:

   

  __________________

   

   

   

   

   

  בית ספר גולדווטר

  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 חדר שיכפול E
  2 חדר שיכפול E
  3 חדר מורים 1 G
  4 חדר מורים A
  5 ספריה 1 D
  6 מזכירה A
  7 גזברות A
  8 כח אדם A
  9 מזכירות חטיבה A
  10 מזכירות חטיבה A
  11 מרכז למידע A
  12 רכזת התאמות A
  13 חדר מחשבים 58 G
  14 דליה מונסונגו C
  15 חדר מורים קטן 1 G
  16 יועצת ז G
  17 רכזת ז G
  18 יועצת ח G
  19 רכזת ח G
  20 יועצת ט G
  21 רכזת ט G
  22 יועצת י G
  23 רכזת י G
  24 יועצת יא G
  25 רכזת יא G
  26 יועצת יב G
  27 רכזת יב G
  28 רכזת פדגוגי G
  29 סגן מנהלת G
   

   

   

   

  חתימת המציע:

   

   

  __________________

   

   

   

   

   

  בית ספר רבין

  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 גיזברות B
  2 חדר שיכפול E
  3 חדר שיכפול E
  4 כח אדם A
  5 מנבס ראשית C
  6 מנבס משני G
  7 חדר מורים קטן 1 A
  8 רכז התאמות A
  9 רכז מחשוב A
  10 סגן מנהל A
  11 מזכירת חטיבת ביניים A
  12 חדר 22 רכז שכבה 1 G
  13 בגרויות D
  14 מנהל חטיבה עליונה אוליבר G
  15 ספרייה 1 B
  16 מעבדה לבורנטית 1 G
  17 חדר מורים גדול 1 A
  18 רכזת שכבה ז G
  19 רכזת שכבה ח G
  20 רכזת שכבה י G
  21 רכזת שכבה יא G
  22 רכזת שכבה יב G
  ישיבה תיכונית
  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 מזכירות A
  2 חדר מורים C
  3 מרכז ימי B
  אולפנה
  מס' מיקום מכונה בקרים סוג מכונה
  1 מזכירות A
  2 ספריה C
  3 חדר מורים A
   

  חתימת המציע:

   

  __________________

   

   

   

   

  סה"כ כללי מוסדות חינוך

  סוג מכונה סה"כ
  A 29
  B 6
  C 4
  D 2
  E 6
  G 41
  H 1
  סה"כ 89
  סה"כ בקרים 10

   

  סה"כ משולבות / מדפסות למכרז
  סוג משולבת סה"כ כללי
  A 125
  B 67
  C 5
  D 8
  E 6
  F 0
  G 41
  H 1
  סה"כ 211
  סה"כ בקרים 20

   

  חתימת המציע: __________________

   

   

  נספח ד-3

  הציוד הנדרש

   

  ספרור סוג הציוד מפרט A
  מכונה משולבת ש"ל
  A4
  מפרט B
  מכונה משולבת צבע
  A4
  מפרט C
  מכונה משולבת ש"ל
  A3
  מפרט D
  מכונה משולבת צבע
  A3
  מפרט E
  מכונה משולבת ש"ל
  A3
  מפרט F
  מכונה משולבת ש"ל
  A4
  (בתשלום לקוח)
  מפרט G
  מדפסת ש"ל
  A4
  מפרט H
  מדפסת צבע
  A4
    פרטים מזהים לציוד
  1 יצרן                
  2 דגם                
  3 מספר קטלוגי של היצרן                
  4 ספק ויבואן                
  5 מפרט טכני יש לצרף מפרט טכני בקובץ PDF מקורי של יצרן הציוד
    מפרט טכני מינימאלי נדרש
  6 הדפסת צבע קיים קיים קיים
  7 מהירות הדפסה מינימאלית 5% כיסוי דף A4 40 25 50 25 80 40 50 35
  8 הדפסה מכסימאלית חודשית 80,000 80,000 80,000 80,000 250,000 80,000 80,000 80,000
  9 הדפסה אפקטיבית חודשית (מומלצת) 4,000 4,000 4,000 4,000 10,000 4,000 4,000 4,000
  10 זיכרון מינימאלי ב Mega 256 512 1,024 2,048 4,072 256 256 512
  11 פנל מגע LCD לניהול הציוד וקבלת סטאטוסים שונים קיים
  12 ממשק 2.0 USB לחיבור למחשב קיים
  13 כרטיס רשת פנימי  Ethernet 10/100 קיים
  14 הדפסה דו צדדית קיים
  15 ארונית הגבהה קיים
  16 כל מידות הנייר A4, A5, Letter, Legal קיים
  17 כל מידות הנייר בספרור 16 לעיל ובנוסף עד A3 קיים
  18 מזין נייר אונברסאלי ראשי 250 דף לפחות + מזין עליון  50 דף לפחות קיים
  18 מזין נייר אונברסאלי ראשי 500 דף לפחות + מזין עליון  50 דף לפחות קיים
  19 שני מזיני נייר אוניברסליים (A5-A3) 500 דף כ"א  + מזין עליון  50 דף לפחות קיים
  20 קסטת הזנה בתכולה של 2,500 דפים לפחות קיים
  21 מיון סטים קיים
  22 מיון סטים ושידוך קיים
  23 פונטים מובנים: אנגלית , עברית,  הדפסות DOS בעברית קיים
  24 רזולוציה הדפסה לפחות 1,200 *  1,200 DPI קיים
  25 אמולציה ושפות הדפסה PCL5e, PCL xl, PS, IBM PP, Epson FX קיים
  26 סוגי נייר נתמך 60-160 גר' קיים
  27 תמיכה מערכות הפעלה: 32/64 Bit
  Vista, Win 7/8/10, Win Server 2012/2019
  קיים
  28 תמיכה בפרוטוקולי רשת ותקנים:
  TCP/IP IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, SNMP V1,2,3
  Telnet, FTP, DHCP
  קיים
  29 תמיכה ב DDNS קיים
  30 ממשק ניהול באמצעות תוכנת גלישה קיים
  צילום וסריקה
  31 אפשרות זום 25%-400% קיים
  32 תמיכה בצילום וסריקה דו צדדית קיים
  33 רזולוצית צילום וסריקה מינימאלית 600*600 קיים
  34 סריקה בצבע קיים
  35 פורמט קבצי הסריקה Tiff, Jpeg, PDF קיים
  36 תמיכת סריקה ל USB, Mail, SMB קיים
  37 ניהול ספר כתובות דאר אלקטרוני לצרכי שליחת הקובץ הסרוק קיים
  38 תמיכה בתקן סריקה TWAIN  כולל Network TWAIN scan קיים
  39 תמיכה בבקר הדפסה (פנימי או חיצוני) המאפשר נעילה ושחרור הפנל לצילום וסריקה קיים
  40 מתקן תשלום לצילומים לשימוש הציבור הרחב קיים
  אספקת דרייבר התומך בתכונות הבאות
  41 תאימות ל HP Laser jet IV/IVM קיים קיים
  42 תאימות ל PCL5e, PCL xl, PS קיים קיים
  43  תאימות לשרתים ולתחנות עבודה Microsoft 32/64  Bit קיים קיים
  44 הדרייבר חתום ומאושר ע"י גורם מאשר, הדרייבר מאושר ע"י מיקרוסופט קיים קיים
  חסכון באנרגיה
  45 צריכת חשמל מבוקרת  Energy Star Qualified קיים
  דרישות אבטחת מידע
  46 סיסמת ניהול באורך של מינימום 8 תווים ומורכבות סיסמא גבוהה. קיים
  47 תמיכה ב  SNMP V1/2/3 קיים
  48 תמיכה בהדפסה וקריאת נתוני המדפסת ב SNMP Community String ייעודי שייקבע ע"י הלקוח קיים
  49 ממשק ניהול מאובטח דרך הרשת (HTTPS/SSL/SSH) קיים
  50 אפשרות חסימת כל סוג של תקשורת אלחוטית כגון Wi Fi, Blue Tooth קיים
  51 כרטיס רשת פנימי תומך בתקני אבטחה AEP ובתקן 802.1X קיים
  52 אפשרות חסימה קשיחה של משקי חיבור התקני זיכרון ניידים (כרטיסי זיכרון, USB, Disk on key) קיים

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 18/2022

  בדבר  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

   

  כתב כמויות

   

   

   

  מס' נושא הערכת כמות  לשנה מחיר בסיס

   

  עלות
  שנתית
  מוערכת
  1. פעימות שחור – בעיריה, בבתי הספר ובגני הילדים. 3,917,400 0.045 176,283
  2. פעימות צבע – בעירייה, בבתי הספר ובגני הילדים. 805,800 0.3 241,740
  3. הערכת מספר גני הילדים בפריסה מלאה. מחיר בסיס לחודש אחד למכונה אחת.  גני ילדים92   ₪ לחודש50 55,200
  סה"כ 473,223

   

   

   

   

  *גני הילדים ייכנסו לשירות מהלך תקופת ההסכם באופן מדורג ומבוקר

   

   

   

   

   

  ___________________                                             ________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

 • נספח ג'

  מכרז פומבי מס' 18/2022

  בדבר   אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

   

  הצעת המחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  סעיף 1 – פעימה שחור

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

  או

  שיעור התוספת המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

   

  סך הכל במילים ואחרי הנחה או תוספת : __________________________________ ₪ ליח'.

   

  סעיף 2 – פעימה צבע

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

  או

  שיעור התוספת המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

   

  סך הכל במילים ואחרי הנחה או תוספת : _________________________________ש"ח ליח'.

   

  סעיף 3– מחיר חודשי קבוע גני ילדים

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

  או

  שיעור התוספת המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו  %______.

   

  סך הכל במילים ואחרי הנחה או תוספת : ________________________________ש"ח ליח'.

   

   

   

  ___________________                                             ________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת הספק

   

  ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת התוצאה המשוקללת הנמוכה ביותר שתחושב לפי הנוסחה:

        משקל פעימה שחור כפול הצעת מחיר פעימה שחור+משקל פעימה צבעוני כפול הצעת מחיר פעימה צבע

  +משקל תשלום קבוע כפול הצעת מחיר קבוע .

   

 • נספח ד'

   

  הצהרת ספק

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על חוזה עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להמציא אישור מאת חברת הביטוח ולהחליף לפני חתימתי על החוזה את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע החוזה.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הספק בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הספק על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי החוזה.

   

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ________________________

   

   

  מס' עוסק מורשה :         ________________________

   

   

  כתובת המציע :              ________________________

   

   

  כתובת דוא"ל:               _____________________________

   

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

  חתימת המציע :             ________________________

   

   

   

   

   

 • נספח ה'

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 18/2022 בדבר –  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/11/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה רק לאחר הודעת זכייה

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 18/2022 בדבר –  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

 • נספח ו

   

   

  דרישות ביטוח

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות

   

  שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 2,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  חבות מוצר ביט 1,000,000 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  046  מכירת/רכישת/השכרת ציוד
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 • נספח ז'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  טרם חתימת ההסכם יגיש הספק פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון תצורף ההזמנה שנמסרה מעיריית אילת.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המנהל, יגישם הספק למנהל שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

 • נספח ח

   

  פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה_________________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח ט

   

   

   

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח י

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

 • נספח יא'

   

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע  חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר  אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים       או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________                   _______________

  שם הקבלן                           חתימת הקבלן

   

 • נספח יב'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

         או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יג'

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  __________     _____________________     ______________________     _______________

        תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

   

  _______________                                                                        __________________________                           

           תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

   

  נספח יד'

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דיןאו על פי הסכם.

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                            חתימה

   

   

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏