מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 17/2022 בדבר – הצבה והפעלה של משאיות מזון בתחום שיפוט העיר אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 07/09/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות להציב ולהפעיל משאיות מזון ואו שתיה Food Truck -כמפורט במפרטים, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי המכרז להורדה מסמכי מכרז 17-2022 להצבה והפעלת משאיות מזון

להלן מסמכי המכרז בפורמט נגיש

 • בדבר  הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  עפ"י מכרז  מס' 17/2022

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ בחודש _________ בשנת 2022

   

   

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  (להלן – "המזמין") מצד אחד ;

   

   

   

   

  לבין

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

  (להלן – "המפעיל") מצד שני;

   

   

  ה ו א י ל  והמזמין פרסם מכרז פומבי להצבה והפעלה של משאיות מזון (food truck) במקומות שונים בתחום שיפוט העיר אילת על פי הוראות המפרט המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם (להלן: "המשאית") .

   

  ו ה ו א י ל והמפעיל הגיש למזמין הצעה להצבה והפעלה של משאיות מזון כאמור בתנאי המכרז והמזמין הכריז עליו כזוכה בהתאם להצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  ו ה ו א י ל והצדדים מעוניינים לעגן את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות כאמור בהסכם זה להלן.

   

   

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  המבוא על נספחיו המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד עימו.

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן – הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  2.0. "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו. לצורך חוזה זה המנהל הוא מנכ"ל עיריית אילת או מי מטעמו.

   

  2.1."המפקח" – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע הוראות ההסכם על נספחיו או כל חלק ממנו.

   

  2.2. "השירותים"- הפעלת משאיות המזון בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

   

  2.3. "הצבה" – יובהר כי לצורכי הסכם זה "הצבה" הינה הרשאה יומית ארעית המתחדשת מדי יום בתקופת ההסכם בהתאם למיקום הקבוע בתשריט. אין מדובר בהצבה קבועה המאפשרת העמדת המשאית במקום באופן קבוע ורציף והכל בהתאם לתנאי רישיון הרוכלות כפי שיינתן ככל שיינתן.

   

  2.4."משאיות מזון"  – משאית אחת או יותר של מזון ושתיה שהינה משאית או נגרר אשר הוסבה לצורך ממכר מזון או שתיה הכוללת את כל המאפיינים כאמור במפרט המיוחד המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ואשר יוצבו ויופעלו בתחום שיפוט העירייה על פי האמור בהסכם זה ובהתאם לתשריט המצורף כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  2.5 "כוח עליון" "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  2.6. "עובד המפעיל" – המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו או ששירותיהם יירכשו או יושכרו על ידו לביצוע העבודה עפ"י הסכם זה או בקשר אליה, לרבות קבלני משנה ו/או כל מי שהמפעיל אחראי למעשיו או מחדליו עפ"י כל דין.

   

  1. הצהרות המפעיל

   

  3.1. בביצוע התחייבויות המפעיל על פי הסכם זה פועל המפעיל כקבלן עצמאי ואין ולא יתקיימו בין המזמין לבין המפעיל ו/או עובדיו יחסי עובד – מעביד. על המפעיל תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של  פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. המפעיל מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המפעיל או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם המפעיל בהפעלת משאית המזון ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של המפעיל בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות התשלום לעובדי המפעיל לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע הסכם זה יחולו על המפעיל וישולמו על ידו והמזמין לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  3.2  המפעיל מצהיר כי הינו כשיר ומורשה על פי דין להפעיל את משאיות המזון, כי הוא בעל ידע, מומחיות מקצועית ויכולת לרבות האמצעים הכספים ו/או משאבי האנוש  העומדים לרשותו לצורך הפעלת משאיות המזון הנדרשת עפ"י הסכם זה על נספחיו.

   

  3.3 המפעיל מצהיר כי הוא יחזיק ברשותו במשך כל תקופת ההסכם את כל הציוד הנדרש להפעלת המשאית עפ"י הסכם זה על נספחיו או יציג אסמכתאות למשך השכרת הציוד

   

  3.4  המפעיל מתחייב לבצע השירותים בדיוק ובהתאם למסמכי ההסכם על נספחיו ועל פי כל דין ו/או דרישת רשות מוסמכת.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. מתן השירותים

   

  • המפעיל יבצע את מתן השירותים לשביעות רצון העירייה ו/או מי מטעמה, ידאג להצבתן של משאיות המזון באתר המיועד לכך מדי יום ביומו ויפעילן בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם על נספחיו ו/או הוראות המנהל ו/או המפקח או מי מטעמם
  • המנהל והמפקח רשאים להמציא למפעיל, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע השירותים, הוראות לביצוע בהתאם לצורך. ההוראות מחייבות את המפעיל, אולם אין באמור בכדי לגרוע מאחריותו המלאה כפי שנקבעה במסמכי ההסכם על נספחיו.
  • אין במתן הוראה כאמור לעיל בכל הקשור למתן השירותים, כדי להוות שינוי לשכר ההסכם כפי שנקבע מראש ובכתב בהסכם זה.

   

  1. ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל על-פי הסכם זה ימציא המפעיל למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח שנקבע בנספחים לחוזה בסכום הנקוב בנספחי ההסכם. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

   

  • למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי המפעיל למזמין לשם הבטחת מחויבויות המפעיל על פי חוזה זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי באחד מן המקרים הבאים :

   

  • אם המפעיל יפר ו/או לא יקיים איזה תנאי מתנאי חוזה זה או כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם על ידי המפעיל כחלק מחוזה זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה מההצהרות שניתנו או שינתנו על ידי המפעיל בחוזה זה או במסמך אחר הנלווה לחוזה זה או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.
  • אם יוצא צו כינוס נכסים נגד המפעיל או נגד מי מיחידי המפעיל או אם יוצא צו פירוק נגד המפעיל או נגד מי מיחידי המפעיל או אם המפעיל או אחד מיחידי המפעיל יקבל החלטת פירוק מרצון.
  • אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש המפעיל או מרכוש מי מיחידי המפעיל.
  • אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש המפעיל או מרכוש מי מיחידי המפעיל ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות המפעיל בכל חשבון שהוא, ולא יוסרו תוך 30 יום מהטלתם.
  • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של המפעיל לעומת מצבו בעת חתימת הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של המפעיל: העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת חברים המהווים את המפעיל (במידה והמפעיל הוא תאגיד), המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של המפעיל ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בהסכם זה.
  • כל שינוי בהרכב החברים המהווים את המפעיל, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם המפעיל, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי חוק.
  • אם המפעיל או מי מיחידי המפעיל יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.
  • אם יופסקו מתן השירותים או חלק ניכר מהם אצל המפעיל או מי מיחידי המפעיל למשך חודשיים או יותר.
  • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של המפעיל.

   

  חתימת המציע: ___________________

  • חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי הסכם זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  • בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי הסכם זה, יהיו בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל סכום שהמפעיל יהא חייב למזמין בכל חשבון שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

   

  • הערבות תישאר בתוקפה למשך כל תקופת ההסכם.

   

  1. בדיקות מוקדמות

   

  • רואים את המפעיל כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את האתר או האתרים בהם אמורות להיות מוצבות משאיות המזון וסביבותיהם, את כמויותיהם וטיבם של הציוד ו/או החומרים ו/או כוח האדם הדרושים למתן השירותים, את דרכי הגישה לאתרים, וכן כאילו השיג את כל המידע הדרוש לו אשר היה העשוי להשפיע על הצעתו כפי שהוגשה.

   

  • המפעיל ידאג לקבלת כל האישורים הדרושים לצורך הצבת משאיות המזון. המפעיל לא יתחיל בביצוע השירותים טרם קיבל כל ההיתרים כנדרש על פי דין.

   

  • בחתימתו על הסכם זה נחשב המפעיל כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו וכולל בין היתר את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים.

                   

   

  1. אחריות וביטוח

   

  • המפעיל או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום מתן השירותים וישגיח עליו ברציפות כל העת. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם המפעיל יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של המפעיל כדין המפעיל.

   

  • המזמין יהא רשאי לדרוש מן המפעיל להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן למפעיל לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.

   

  • המפעיל ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום מתן השירותים כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור המפעיל להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום מתן השירותים או בהפעלת משאית מזון במקום אחר מטעמו.

   

  • המנהל רשאי לתת למפעיל הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למשאיות המזון ו/או לאתר בו מבוצעים השירותים, כולם או מקצתם. משניתנה הוראה כאמור ימציא המפעיל למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום מתן השירותים – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום כפי שימצא לנכון.

   

  • המפעיל מתחייב לספק, על חשבונו, את כל אמצעי הבטיחות לאתר בו ניתנים השירותים ו/או למשאיות המזון כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בהסכם על נספחיו.

   

  • המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לשמירת משאיות המזון ו/או השירותים הניתנים מהן ולהשגחה שוטפת עליהם. בכל מקרה של נזק למשאיות עצמן ו/או לרכוש שבסביבותיהן הנובע מסיבה כלשהי – פרט לכוח עליון – יהיה על המפעיל לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם תיקון הנזק המשאיות ו/או הרכוש שבסביבתן נמצא במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  • המפעיל יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי מתן השירותים, עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות הסכם זה או הוראת כל דין, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. על אף האמור לעיל המפעיל לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה למפעיל כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי דין.

   

  • המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למפעיל ו/או למי מעובדי המפעיל ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע מתן השירותים.

   

  • המפעיל יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי מתן השירותים ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב המפעיל לשלם את הסכום האמור או לשפות את המזמין מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהמפעיל לפי חוזה זה.

   

  • המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו בגין נזק או אובדן כמפורט בהסכם זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.

   

  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יאפשר למפעיל לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא המפעיל רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. המפעיל מתחייב לעדכן את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת המפעיל כי היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת המפעיל לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

   

  • מבלי לגרוע מאחריות תנאי המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. על המפעיל להציג אישור קיום ביטוחים, חתום על ידי מבטחיו.

   

  • היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי המפעיל יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי המפעיל לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  • המפעיל מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המפעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את המפעיל מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  • אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהמפעיל בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  חתימת המציע: ___________________

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. תמורה

   

  8.1        תמורת ההרשאה הניתנת למפעיל בהתאם להסכם זה על נספחיו, ישלם המפעיל למזמין סכום חודשי של 1,500 ₪ לכל חודש.

   

  8.2        דמי השכירות ישולמו על ידי המפעיל לעיריית אילת באמצעות המחאות חודשיות או הוראת קבע החל ממועד קבלת האישור הסופי להצבה. דמי השכירות  הינם קבועים, סופיים ומוחלטים בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן.

   

   

  1. תנאי תשלום

   

  • התמורה תשולם מראש בתחילת כל חודש בהמחאה או הוראת קבע.

   

  • התמורה אינה כוללת אגרות רישוי, שימור רחובות ושילוט ככל שיוגשו בקשות מתאימות בהתאם להוראות חוקי העזר הרלוונטים, אלה יאושרו ובהתאם לכל דין.

   

  • ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ע"ח התמורה מאת המפעיל.

   

  • מובהר כי התמורה לעיל אינה כוללת מע"מ, וככל שרשויות המס יקבעו כי יש לשלם מע"מ על עסקה במסגרת התקשרות זו, ישלם המפעיל מע"מ כשיעורו על פי דין בנוסף לתמורה דלעיל.

   

  • כל התשלומים צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות, כלומר, מדד חודש אוגוסט שנת 2022.

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  • תקופת ההתקשרות הינה למשך 12 חודשים החל ממועד החתימה על ההסכם על ידי המפעיל (להלן: "תקופת ההתקשרות").

   

  • למזמין נתונה האופציה המסורה לשיקול דעתה הבלעדי, באם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת ולא יותר מ 36 חודשים בסך הכל (להלן: "תקופת ההארכה")

   

  • ההתקשרות תסתיים מאליה במקרה שלא יעלה בידי המפעיל להשיג רישיון עסק תוך 4 חודשים מיום ההתקשרות.

   

  • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש ובכתב.

   

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם מידית וללא התראה מוקדמת במקרים הבאים:
   • במקרה של הפרה יסודית של ההסכם. הפרה יסודית תיחשב כהפרת ההוראות הכלולות באחד מהסעיפים: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ו
   • אם מונה למפעיל כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או – באם הינו תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק.
   • הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הוסרו או הופסקו לחלוטין תוך 7 ימי עבודה ממועד ביצועם.
   • נגד המפעיל או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.
   • המפעיל, אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו ו/או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

  • הוכח למזמין כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.
  • התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת ההסכם אינה נכונה, או שהמפעיל לא גילה למזמין עובדה מהותית, אשר לדעת המזמין היה בה בכדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
  • נוצרה מניעה חוקית או פיזית מהמשך הפעלת משאית המזון על ידי המפעיל.
  • מובהר בזאת, כי המקרים המנויים שלעיל אינם בבחינת רשימה סגורה, וכי אין בפרוט האמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי המפעיל
  • .המפעיל לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו בעת סיום ההתקשרות, אף אם הופסקה טרם תום התקופה.

   

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  11.1 ניתנה למפעיל הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  11.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין למפעיל לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והמפעיל יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישלם לעירייה באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. המפעיל לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  11.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי המפעיל לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  11.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישלם המפעיל לעירייה בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. שונות

   

  12.1     כל שינוי בתנאי מתנאי הסכם זה יהיה בתוקף רק אם יערך בכתב וייחתם ע"י שני הצדדים.

   

  12.2     המפעיל מתחייב שלא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או      מקצתן וכן מתחייב המפעיל שלא לשתף אחרים זולת עובדיו או שלוחיו בביצוע הסכם זה אלא אם קיבל הסכמת המזמין לכך בכתב ומראש.

   

  12.3     כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  12.4     סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהא לבית המשפט השלום             באילת.

   

  12.5     כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו   למשלוח למשרד הדואר או יחשב כנתקבל אם נמסר ביד. במידה ונשלח באמצעות מכשיר       הפקסימליה או הדואר             האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף לאישור על קבלתו ותרשומת טלפונית        של שם המקבל ושעת הקבלה וזאת בנוסף לאישור האלקטרוני.

   

  12.6     הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, המפרט והנספחים האחרים לו, מבינים ומסכימים             לתוכנו   בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

   

   

   

   

  ולראיה באנו על החתום :

   

   

   

   

   

  ______________                                                         ___________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת המפעיל

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

  אנו מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

   

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  _______________                      _______________

  העירייה                                      חותמת הרשות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________, ת.ז. ___________ ו- ____________, ת.ז. _____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך – דין
 • נספח א'

  מכרז מס' 17/2022

  בדבר  הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות להציב ולהפעיל משאיות מזון ואו שתיה ) Food Truck – להלן – "המשאיות" או "המשאית", לפי ההקשר בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים למסמכי המכרז.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק מעל גיל 18.
  • ב. מי שהינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים בהפעלה של משאית מזון ואו שתיה לחילופין בעל ניסיון של -5 שנים לפחות בהפעלת עסק בתחום המזון לרבות מזנון.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה כאמור במסמכי המכרז על נספחיו.
  • ד. מי שיצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור בנוסח ובסכום כמפורט במסמכי המכרז.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בסכום של 5000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 30/11/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  • על המציע לפרט ניסיונו כאמור בסעיף 2ב.
  • יש לצרף אישור רואה חשבון המעיד על עמידה בדרישות סעיף 2 ג
  • לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.
  • מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקור, בטרם יתחיל במתן השירותים.
  • בשלב הגשת ההצעה וכחלק ממסמכי המכרז יש לצרף תמונות או סרטון של דוגמת משאית המזון המוצעת, תפריט וכל מסמך אחר התומך בהצעה.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות

  אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • ככל ולמציע ישנו כלי רכב מתאים ברשותו בעת הגשת ההצעה, יצרף אישורים ורישיונות של כלי הרכב. לאחר הזכייה חלה חובה על מציע שזכה להעביר את הרישיונות הרכב.
  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים ורישיון ספק בתוקף.

   

  ג. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ד. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ה. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ו. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים שיתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או כאלה שהודפסו מאתר העירייה !).

   

  ז. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז. מציע יכול להגיש רק הצעה אחת למכרז זה.

   

  1. כל המחירים במכרז זה, כולל הצעת המפעיל, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  1. ברור וידוע למשתתף במכרז כי המציע שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר יבחר ראשון את המיקום המועדף עליו להצבת המשאית, המציע שיקבל את הניקוד הגבוה השני יבחר שני את המיקום, וכך הלאה השלישי והרביעי. מציע שיוכרז כזוכה יוכל לבחור במיקום אחד בלבד מבין המקומות המסומנים  ויהיה בעל זיכיון זמני להצבה והפעלה של משאית מזון אחת בלבד בתקופת ההסכם וככל שיעמוד בהתחייבויותיו.

   

  1. מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  2. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לקיים את המכרז במלואו או חלקים ממנו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. שאלות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 08/08/2022, תשובות בכתב           ישלחו לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

   

  1. יובהר כי אין באמור במכרז זה כדי למנוע מהעירייה לפרסם מכרזים נוספים מסוג זה באזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת בהתאם לצורך ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין         זה.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 07/09/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,         במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

  1. שיקולי ועדת ההתקשרויות בבחירת הזוכה

  לשם בחירת הזוכים במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:

  (1)  כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 100.

  (2)  ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעות הזוכות יהיו ההצעות בעלות  הניקוד הגבוה ביותר של הקריטריונים.

  (3) לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי היחידה המזמינה, מנכ"ל וגזבר וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים. ככל שימונה "מומחה" כאמור, יבצע "המומחה" גם את הראיונות האישים.

  (4) לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים.

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת ההתקשרויות בבחירת הזוכה;

  א. שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.

  ב. שלב ב' – ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו עפ"י הפרמטרים שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מירבי.

  העירייה רשאית שלא להכריז על זוכה אם הניקוד  שקיבל יהיה נמוך מ 70 נקודות

  ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון והמציע יהיה הראשון לבחור את המיקום המועדף עליו, ההצעה בעלת הניקוד הגבוה השני במקום השני, וכך הלאה

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו.

   

  1. לברורים ניתן להתקשר 08-6367004.

   

   

  בחתימתו של המציע על מסמכי המכרז על נספחיו, נותן המציע הסכמתו ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

  מכרז מס' 17/2022

           בדבר  הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

   

  אמת המידה ניקוד הערות
  איכות ההרכב המוצע (יחודיות רכב המזון, גודלו, עיצוב, נראות, אסטטיקה, יכולת למשיכת קהל) עד 50 נקודות יש לצרף תמונות, תרשים, סרטון, נתונים פיסיים של המתקן המוצע.
  ניסיון בהפעלת עסק דומה מסוג בית קפה, מסעדה, קפטרייה, מזנון או דוכן לממכר מוצרי מזון דוגמת נשוא המכרז מעבר לנדרש בתנאי הסף. עד 10

  נקודות

  יש לצרף מסמכים להוכחת סוג ותקופת הניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף
  תושב אילת במועד האחרון להגשת ההצעה 20 נקודות יש לצרף צילום תעודת זהות עם ספח
  התרשמות כללית מהמציע, מהמסמכים שצרף להצעתו ומהריאיון האישי, ככל שייערך עד 20 נקודות
  סה"כ עד 100 נקודות

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

 • נספח ב'

  הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

   

  מפרט מיוחד להפעלת רכבי מזון

   

  רקע

  טרנד משאיות האוכל או בשמם המקורי food truck תופס תאוצה בשנים האחרונות. ממשאיות מזון מהיר שצמחו בארה"ב, הפכו רכבי המזון, על סוגיהם השונים, לחוויה קולינארית ולמוצר תיירותי מבוקש בכל העולם. הרכבים והעגלות מכניסים לערים ססגוניות ואווירה צעירה ורעננה ומאפשרים מגוון סוגי מאכלים במחירים זולים. רשתות מזון מובילות הצטרפו לאחרונה לטרנד, שפים מובילים ומרכזים מסחריים גדולים החלו בהקמת מתחמי משאיות מזון כחלופה לאזורי המזון הישנים והמוכרים.

  הרכבים יוצבו בנקודות שאותרו בהתאם לתשריט המצ"ב

  מספר רכבי מזון שיאושרו להפעלה –עד- 4 רכבי מזון  (בהתאם לשיקול דעתה של העירייה)

  רישיונות עסק

  מחובתו של המפעיל ובאחריותו הבלעדית לדאוג להוצאת רישיונות בהתאם לנדרש על פי דין וזאת טרם התחלת הפעלת המשאיות. הדינים הרלוונטים הם (וכל חוק אחר שיבוא במקומם):

  1. חוק רישוי עסקים- חובת הוצאת רישיון/היתר לניהול עסק לרוכלות מזון.
   1.1 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009.
   1.2 מפרט אחיד ארצי לרוכלות מזון.
   2. חוק העזר לאילת (רוכלים)התשמ"ד-1984.

  מיקום– המיקומים המוצעים להצבת משאיות המזון הם בהתאם לרשימת המיקומים המופיעים בתשריט ובהתאם למיקום בו זכה המציע. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לאשר הצבת משאיות מזון נוספות במסגרת אירועים עירוניים שאליהם יוזמן המפעיל.

  ניתן לצפות במיקומים המוצעים גם בכתובת:  https://eilatgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cb17e5d760014703bf484d4d92ca581b

  באם יבוצעו עבודות פיתוח באתר או בסביבתו הקרובה תשקול העירייה לקבוע למפעיל מיקום חליפי, זמני לתקופת ביצוע העבודות.

  שעות וימי פעילות– המפעיל יציב את רכב המזון במשך כל ימות השנה (למעט כיפור, יום הזיכרון לחללי צה"ל, ערב יום השואה, תשעה באב)  למשך מינימום 6 שעות ביום.
  חובת הפעלה רציפה בכל ימות השבוע (שבת ימי חג לבחירת המפעיל) הינה מה-1 במרץ ועד ה-31.11 ביתר החודשים יופעל רכב המזון בשעות ובזמנים לפי הצורך.  מאחר ומדובר בפיילוט, תינתן גמישות בשעות ההפעלה בהסכמה מראש ובהתאם לצרכי המקום.

  חתימת המציע: ___________________

   

  הפעלה וטיפול במזון

  הפעלת משאית המזון תתבצע בהתאם לכלל הנחיות פריט רישוי 6.9א, דגשים להנחיות משרד הבריאות עבור משאית מזון https://www.gov.il/BlobFolder/guide/reform-06/he/home_main_business-licensing_reform_06-09-01-00.pdf  יש לקרוא את כלל ההגבלות והדרישות טרם הגשת הבקשה ולוודא כי התפריט המוצע מותאם להנחיות (דגש על סעיף 3.13)

  הגבלות

  על מפעיל המשאית חלים האיסורים הבאים:

  • איסור הגשת אלכוהול
  • איסור מכירת סיגריות ומוצרי טבק
  • באזור החופים, לא יותר שימוש או מכירה של מוצרי פלסטיק
  • איסור הצבת משאית המזון במקומות שאינם מאושרים בתשריט, אלא אם ניתנה הסכמת העירייה מראש ובכתב.
  • הפעלה בניגוד לשעות הפעילות המותרות או הקבועות בהסכם על נספחיו.
  • איסור הקמת רעש. חובה לפעול בהתאם להוראות כל דין.
  • איסור הקמת סככות או תוספות ללא אישור ו/או הצבת שולחנות וכסאות באופן קבוע. תותר הצבת מספר שולחנות וכיסאות קטנים בהתאם להנחיות העירייה ורק בשעות הפעילות במקום בכפוף להגשת בקשה בהתאם לחוק עזר לאילת שימור רחובות ואישורה של בקשה זו ותנאיה לרבות תשלום האגרות.

   

  חובות והתחייבויות

  • המפעיל ישמור על ניקיון הסביבה בה מופעלת משאית המזון וידאג לנקותה באופן תדיר ובהתאם לצורך. אי עמידה בתנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם על נספחיו.
  • יובהר כי מפעיל שלא יפעיל את רכבו 14 ימים ברציפות ללא הודעה לעירייה יחשב כמי שהפר את התחייבויותיו ההסכמיות ואף היתר הרוכלות שיינתן לו יבוטל.
  • המפעיל יציב במקום בולט תפריט ומחירון של כלל המוצרים
  • המפעיל יציב במקום בולט את רישיון העסק
  • המפעיל ידאג לכלל מערכות המים והחשמל הנדרשות להפעלת משאית המזון
  • המפעיל יציג את אישורי הרכב / הנגרר


  להלן רשימת המיקומים

   

  – מסומן A: חוף קצא"א
  – מסומן B: מתחם הקרוואנים מפרץ השמש
  – מסומן C: חוף דרומי מול סנובה
  – מסומן D: פארק מרכזי

   

  *    מיקום סופי ייקבע בשטח עם המנהל

  ** יתכנו מיקומים נוספים

   

   

                                      ____________                        ______________________

                                          תאריך                                         שם וחתימת המציע

 • נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 17/2022

  בדבר  הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  הצעת ספק

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  סוג כלי הרכב (רכב/משאית/ניגרר/אחר) : _________________________________

   

  פרטי הרכב (שנת יצור, מס' ל.ז, תוקף רישיון): ______________________________

  _______________________________________________________________

   

  בעלות על הרכב: __________________________________________________

   

  מיועד לממכר של (יש לפרט): _________________________________________

  ______________________________________________________________

   

   

  פרוט הרכב: צרוף תרשים/תמונות/סרטון_________________________________

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                         __________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת המציע

   

   

   

   

 • נספח ד'

   

  הצהרת המפעיל

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי אני מכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי השירותים והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ברור וידוע לי כי בהתאם לתנאי המכרז המציע שיעמוד בכל דרישות הסף ושיקבל את הניקוד הגבוה ביותר, יבחר ראשון את המיקום המועדף עליו להצבת המשאית, המציע שיקבל את הניקוד הגבוה השני יבחר שני את המיקום, וכך הלאה השלישי והרביעי.  מציע יוכל לבחור במיקום אחד בלבד מבין המקומות המסומנים.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על ההסכם לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  ברור וידוע לי כי מוטלת עלי החובה לקבל את כל הרישיונות הדרושים ובעיקר רישיון עסק טרם התחלת מתן השירותים ולא אעשה כן בטרם השגתי את כל הרישיונות ו/או האישורים המתאימים. לא אבוא בכל טענה ו/או תביעה לעירייה ו/או לוועדה המקומית בשל אי הוצאת רישיונות כאמור אם וככל שהסיבה לאי הוצאתם הינה באחריותי.

   

  הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת.

   

  הנני מתחייב בזה להחליף בטרם חתימת ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בסכום הקבוע במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור ערבות הביצוע יעשה לאחר מילוי כל התחייבויותיי בגין הסכם זה, אישור המנהל לשחרור ערבות הביצוע וחתימתי על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  כמו כן הנני מתחייב להמציא אישור קיום ביטוח כאמור וכמפורט בנספח הביטוח.

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מתחייב לשמור על ניקיון המקום בו יוצבו ו/או יופעלו משאיות המזון באופן שוטף ובהתאם לצורך. ברור וידוע לי כי אי עמידה באמור לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. כמו כן הנני מתחייב לפנות את משאיות המזון בסוף כל יום הפעלה למקום חניה/אחסנה מוסדר ופרטי ושלא בשטחים הציבורים גם לא במקום שניתן לי להפעלה בהתאם להסכם. ככל ואציב שולחנות או כיסאות קטנים בצמוד למשאית אדאג לפנות אותם בסוף כל יום יחד עם פינוי המשאיות.

  ברור וידוע לי כי שעות ההפעלה הן השעות כפי שהוגדרו בהסכם. כמו כן ידוע לי כי עלי להימנע מיצירת מטרדי רעש ואפעל בהתאם להוראת כל דין.

  הפרה של אחת מהתחייבויותיי אלה מהווה הפרה של ההסכם אשר תזכה את העירייה בביטולו לאלתר.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בהיקף השירותים על פי הסכם זה על נספחיו אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   __________________            מס' עוסק מורשה :         _________________

   

  כתובת המציע :              __________________            כתובת דוא"ל:               ___________________

   

   

  חתימת המציע :             ___________________          תאריך:                         _______________

   

 • נספח ה'

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשת מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  5,000 ₪ (חמש אלף)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 17/2022 בדבר   הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך של 5,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/11/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשת מקור רק לאחר זכייה במכרז

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 5,000 ₪  ₪ (במילים: חמש אלף) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 17/2022  בדבר –הצבה והפעלה של משאיות מזון  בתחום שיפוט העיר אילת  (להלן: "ההסכם").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ו

   

  נספח דרישות ביטוח

   

  על המפעיל להמציא לידי עיריית אילת ו/או חברות עירוניות, בכתובת בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת (להלן "מבקש האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה, הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  א.         ביטוח רכוש

  וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של המפעיל, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה (316), נזקי טבע (313), נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על-ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה (314). מוסכם כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

   

  ב.         ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  1. לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (322).
  2. הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
   • הרעלה,
   • כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
   • זיהום תאונתי פתאומי,
   • נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
   • חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (307)
   • תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (315).
   • הביטוח כולל ביטול חריג חבות מוצר לנזקי גוף.
  3. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (302) (304) (321).
  4. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  5. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  6. רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329).
  7. גבולות האחריות: 3,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ג.          ביטוח חבות מעבידים

  1. לכיסוי חבות המפעיל על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.
  2. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:

  2.1.       עבודות בגובה ובעומק,

  2.2.       פיתיונות ורעלים,

  2.3.       העסקת נוער כחוק,

  2.4.       קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.

  1. מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המפעיל (319).
  2. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  3. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  4. גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ד.         כללי לכל הביטוחים

  1. במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ-500,000 ₪.
  2. על מבטחי המפעיל לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל.
  3. סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
  4. ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30 יום למבקש האישור, בדואר רשום.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: נדל"ן

  שירותים

  אספקת מוצרים

  אחר: ______

   

  הפעלת משאיות מזון המוצבות ברחבי העיר אילת

  משכיר

  שוכר

  זכיין

  קבלני משנה

  מזמין שירותים

  מזמין מוצרים

  אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'

   

  כולל ביטול חריג חבות מוצר לנזקי גוף

  ביט 3,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחר ביט  
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  041  מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ז'

   

   

   

   

   

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם ולפני החזרת ערבות הביצוע)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח ח'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת המפעיל

   

   

   

   

   

   

  נספח ט'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – המפעיל) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) המפעיל ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • המפעיל ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

                  [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                              נספח י'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת