מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 15/2022 – בדבר – שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת כתב הזמנה והנחיות

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי אבטחה במוסדות, במרכז השליטה והבקרה של העירייה, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי המכרז בקובץ PDF להורדה מסמכי מכרז 15-2022 למתן שירותי אבטחה במוסדות במשרדים באתרים ובאירועים של עיריית אילת – לעיון בלבד

 

 • מכרז פומבי מס' 15/2022

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

   כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי אבטחה במוסדות, במרכז השליטה והבקרה של העירייה, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל דרישות הסף כמפורט:

   

  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישיון עסק תקף, על שם המשתתף.
  • ג. מי שהינו בעל רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום שמירה ואבטחה כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996.
  • ד. מי שהינו בעל רישיון תקף, על שם המשתתף, לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים  פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972.
  • ה. מי שהינו בעל רישיון תקף, על שם המשתתף, לפי סעיף 10 ג' לחוק כלי ירייה תש"ט – 1949.
  • ו. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ז. מי שסיפק במהלך התקופה שמשנת 2018 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז זה שירותי אבטחה למוסדות ו-או למשרדים ו-או לאתרים ו-או לאירועים מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לשירות נשוא מכרז זה.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ט. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור, כמפורט במסמכי המכרז.
  • י. מי שצרף להצעתו נספח תמחירי מפורט כאמור בסעיף 2.7 להלן.
  • יא. מי שהוא כמציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, לא הורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח לחוזה שענינו רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • יב. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו. (יובהר כי עסק בבעלות אישה פטור על פי דין מלהמציא אישור כאמור).

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סכום של 75,000 ₪, תוקף הערבות עד תאריך 10/10/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתקי רישיונות כאמור וכנדרש בסעיפים 2-ב,ג,ד,ה.

   

  2.3        למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כאמור בסעיף 2- יב', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה (למעט עסק בבעלות אישה).

   

  2.4        יש לצרף אסמכתאות מגורמים רשמיים המעידות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ז ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. למען הסר ספק יובהר כי המציע לא יכול להעיד על עצמו.  אסמכתאות כאמור יכולות להיות גם הזמנות, הסכמים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון, מכתבי המלצה המציינים גם את העבודות שבוצעו והיקפן הכספי וכל מסמך רשמי אחר היכול להעיד על ניסיונו של המציע כאמור.

   

  2.5        יש לצרף דו"ח קנסות, כתבי אישום ופעילויות של המציע בשלוש השנים האחרונות מאת מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת.

   

  2.6        יש  לחתום על ההצהרה בנספח יג' ו-יד' ועל תצהיר אי תאום הצעות במכרז בנספח טו'.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  2.7        יש לצרף להצעה נספח תמחיר מפורט שיוכן על ידי המציע המפרט את כל מרכיבי השכר לעובדיו בהתאם לנספח המופיע בהוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (ראה הוראה של החשב הכללי בדבר הודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", מס' ה.7.3.9.2.3).

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה    תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:

   

  • העירייה תהיה רשאית לפסול מציע או בעל זיקה שהורשע ביותר משתי עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף להסכם – רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד ההתקשרות.

   

  ו/או

  • מציע שהוטלו עליו או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ 6 הפרות בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

   

  ו/או

  • מציע שמתנהלת נגדו ו/או נגד מי מבעלי מניותיו חקירה פלילית (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז ו/או הוגש נגדו או נגד מי מבעלי מניותיו כתב אישום.

   

  • הצעה ממנה עולה כי בקיום ההתקשרות המוצעת לא יצליח המציע לעמוד בחובות ובתשלומים של מעסיק כלפי עובדיו ובכך ייפגעו זכויות העובדים.

  למען הסר ספק יובהר כי הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים תפסל על הסף. ועדת המכרזים תבחן תנאי זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחירי, עלויות נוספות בהתאם לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז וקיומו של רווח למציע וזאת בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה והוראות משרד הפנים כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש

  ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא, יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק. המציע הזוכה יהיה זה שנתן את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לאמור בסעיף 3 שליעל ובסעיפים 8, 9, 10 שלהלן.

  חתימת המציע __________________

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות      וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים          נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת    חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים.
  3. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת      הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. על אף האמור לעיל, העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע מקומי שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומשאר שיקוליה של העירייה ו/או מי מטעמה בעת בחירת הזוכה, תהיה רשאית העירייה לבחון את כושרו ויכולתו של המציע לבצע את השירותים נשוא המכרז בין היתר גם על סמך ניסיונה    הקודם עמו, ככל שהיה כזה.
  7. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il לא יאוחר מיום        15/06/2022. תשובות בכתב ישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה
           

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל        פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 11/07/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,        במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות שיתקבלו נקבעה ליום ב' 11/07/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל.
  4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,500 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על ההסכם ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע _______________

 • מכרז פומבי מס' 15/2022

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

  מפרט מיוחד

   

  1. כללי

   

  • השירותים בהסכם זה כוללים מתן שירותי אבטחה במוסדות העירייה, במרכז השליטה והבקרה של העירייה, במשרדיה, באתרים ובאירועים של העירייה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובמפרט זה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. מובהר בזה כי הסכם זה אינו כולל אבטחת מוסדות חינוך שבהתייחס אליהם פורסם מכרז נפרד. הרשימה כאמור בנספח המצורף למפרט זה אינה מחייבת והעירייה תהיה רשאית להסיר ו/או להוסיף לרשימה זו בהתאם לצרכיה.

   

  • במהלך כל תקופת ההסכם חייב הזוכה להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972 ובעל רישיון מיוחד, תקף, על שמו, לפי סעיף 10 ג' לחוק כלי ירייה תש"ט – 1949 ורישיון בתוקף מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפעול כספק שירות בתחום שמירה ואבטחה ולהציג אישורים אלו מעת לעת על פי דרישת העירייה.

   

  • הזוכה יבצע את השירותים באמצעות עובדיו בלבד, כפי שאושרו טרם הצבתם במקומות השונים על ידי קבט"ר העירייה או המנהל מטעמו בהתאם לכל דין וכמפורט להלן.

   

  • הזוכה יספק השירותים בהתאם לנהלים ולהנחיות של קבט"ר העירייה או המנהל מטעמו ובהתאם לכל דין.

   

  • כל מאבטח שיוצב לעבודה חייב להיות "מאבטח בסיסי" לפחות, ללא עבר פלילי. על הזוכה להיות ערוך לאספקת כל סוג של מאבטח גם מעל לרמת הבסיס כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לכל צורך כפי שיפורט בהזמנות שיוצאו מעת לעת.

   

  • כל מאבטח חמוש יהיה מצויד באקדח פולימרי בעל קוטר של 9 מ"מ פראבלום, רישיון תקף לשאת נשק ואישור אימון ירי ברי תוקף. מובהר בזה כי חל איסור על שימוש בנשק פרטי או צבאי או אקדח גז.

   

  • כל מאבטח ישלוט היטב בשפה העברית (קריאה ,כתיבה והבנה).

   

  • כל מאבטח חמוש שתעסיק חברת האבטחה לביצוע עבודת אבטחה על פי הסכם זה יהיה בעל תעודת סמכויות המאושרת על ידי המשרד לביטחון הפנים.

   

  • כל מאבטח שיועסק על ידי הקבלן באספקת שירותי אבטחה לעיריית אילת על פי הסכם זה ימציא אישור מאת משטרת ישראל המעיד כי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. האישור יומצא למנהל בעת קיום הריאיון הראשוני ובטרם יתחיל בעבודה בשירות עיריית אילת.

   

  • חברת האבטחה תצייד כל מאבטח באמצעי קשר יעיל וזמין, המקושר עם קצין הביטחון הראשי של העירייה, עם מנהל העבודה מטעם הקבלן ועם משטרת ישראל. באירועים תחת כיפת השמיים בהם תידרש אבטחה, יצייד הספק את צוות האבטחה המועסק על ידו באמצעי קשר על פי קביעת המנהל ובהתאם לתכנית האבטחה המאושרת.

   

  • טרם הצבת מאבטח באתר הוא יעבור ראיון אישי בנוכחות נציג הספק וקבט"ר העירייה או המנהל מטעמו. הקבט"ר רשאי לא לאשר הצבתו של מאבטח במקום מסוים מכל סיבה שהיא.

   

  • רישום מפורט של שעות העבודה יבוצע על ידי הקבלן באמצעות תוכנה שיספק הקבלן לדיווח נוכחות שעות. דוח שעות יועבר לידי קבט"ר העירייה מדי חודש או בסיום כל אירוע אבטחה. רק רישום זה לאחר שאושר בחתימת מנהל היחידה מקבלת השירות ,יהווה אישור לחשבון שיוגש בסוף החודש על ידי הספק לעירייה.

   

   

  חתימת המציע _______________

   

  • מובהר ומודגש בזה כי העירייה לא תשלם בעבור שעות נוספות בשום מקרה. באם יידרש הקבלן לספק שירותי אבטחה ברצף למשך זמן העולה על יום עבודה כהגדרתו בדין ובהסכמים החלים על עובדי אבטחה, יבחר הקבלן אם להחליף את המאבטח או לשלם לו בעבור שעות נוספות כחוק, וללא עלות נוספת מצד העירייה.

   

  • במקרים חריגים של הפרת תנאים שנקבעו על ידי המנהל או הקבלן כגון אך לא רק הופעה לא נאותה, חוסר בציוד אישי, ערנות, יידרש הקבלן להחליף את המאבטח בהתאם לדרישת קבט"ר העירייה. לקבלן תינתן האפשרות להסביר לקבט"ר העירייה לפני החלפת מאבטח כאמור.

   

  • חברת האבטחה מתחייבת לספק השירותים בהסכם זה על פי דרישת העירייה בהתאם להזמנה מאושרת שתימסר לקבלן טרם ביצוע העבודה בנוסח המצורף כנספח להסכם במסגרתה יפורטו דרישות ההזמנה בהתאם לארוע ו/או לצורך שלשמו הוצאה ההזמנה. לא תשולם תוספת תמורה בגין צורך של הספק בכוח אדם נוסף ו/או בהכשרה הנדרשת על פי דין ועל הספק להיות ערוך מבחינת כוח אדם למתן השירותים במספר מוקדים/אתרים במקביל וכן במאבטחים המתאימים לאירועים כפי שיידרש.

   

  • גורם הקשר היחיד והבלעדי לביצוע הסכם זה הינו קבט"ר עיריית אילת. חברת האבטחה תמנה מפקח שיעמוד בקשר עם קבט"ר העירייה או המנהל מטעמו באופן רצוף כל משך ביצוע העבודה. המפקח יהיה אחראי, בין היתר, לקיים קשר שוטף עם המאבטחים, לפקח על ביצוע השירותים ולדאוג למילוי מקום במקרה של חוסר במאבטחים, הכל בתאום עם קבט"ר העירייה.

   

  • אין העירייה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף מסוים אלא רק בהתאם לצרכיה ועל פי הזמנת עבודה חתומה ומאושרת על ידי מורשי החתימה של עיריית אילת.

   

  • כחלק מהתחייבויות הקבלן יספק לעירייה גם את כוח האדם המפורט לפי דרישה:
  • שומר ציוד או מתקן
  • סדרן / בודק בטחוני
  • סדרן ספורט
  • מנהל בטחון

   

  1.19.   במסגרת השירותים הנוספים המפורטים במכרז זה על נספחיו יהיה הקבלן מחוייב להפעיל גם רכב סיור משולט עם מאבטח בסיסי לצורך ביצוע משימות סיור, פיקוח, ליווי, אבטחה של עובדי ומתקני האגף לשירותים חברתיים של עיריית אילת. השירותים על פי סעיף זה יסופקו חמישה ימי עבודה בשבוע, שמונה שעות עבודה בכל יום לפי קביעת המנהל, על פי ימי העבודה של האגף (לא כולל שישי, שבת, חג)

  להלן רשימת האתרים בהם יבצע הקבלן סיור, ביקורת ואבטחה שלוש פעמים בכל יום:

  • בית חוסן כתובת : רח' נחשון 18.
  • משרדי האגף לשירותים חברתיים כתובת : רח' אילות 29.
  • המרכז למניעת אלימות במשפחה כתובת: סמטת השור 8.
  • חדר קשר כתובת: רח' אילות 29 ,קומה 1.
  • מרכז נוצץ (נוער וצעירים) כתובת: שחורת 3.
  • מרכז יחדיו כתובת: רח' צפחה 2.
  • מרכז עוצמה כתובת : סמטת מנהרות 331.
  • מבנה זמני עקב שיפוץ קומות משרדים כתובת: מרכז שמעיה /נעמת שמעיה לשעבר.

   

  משימותיו יהיו כמפורט בהנחיה בנושא הפעלת רכב סיור רווחה ברשויות המקומיות של משרד הרווחה                והשירותים החברתיים ובנוסף:

  • לוודא הגעה בזמן ונוכחות המאבטחים מטעם הקבלן באתרי האגף לשירותים חברתיים.
  • ביקורת פיסית של האתרים הרשומים לעיל לפחות שלוש פעמים ביום עבודה.
  • היענות מיידית לקריאות מצוקה מצד נציגי העירייה ו-או המאבטחים בכל אחד מהאתרים וטיפול באירוע.
  • ליווי עובדי האגף לביקורי ביתי מטופלים, ככל שיהיו, עד פתח הבית ועד סיום הביקור.
  • מתן מענה ביטחוני נייח בשלוחות השונות על תוכנית עבודה יומית וכפוף להנחיות נאמנת הביטחון.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

  1.20         בנוסף למפורט לעיל יהיה הקבלן הזוכה מחוייב לספק לעיריית אילת גם מאבטחים אשר יאיישו את מרכז השליטה והבקרה (משל"ט) הממוקם במשרדי העירייה ברחוב חטיבת הנגב באילת. המשל"ט מאוייש 24/7 והינו אחד האמצעים למנוע אלימות ברחבי העיר, וונדליזם ותופעות אנטי חברתיות. ככזה, תומך המוקד במאמצי האכיפה האופרטיביים ואינו בא במקומם.

  המאבטחים שיספק הקבלן יאושרו מראש על ידי מנהל אגף בטחון בעיריית אילת טרם הצבתם לביצוע העבודה.

   

  הגדרת התפקיד הם כדלקמן:

   

  מאבטח צופה על מערכות המוקד והאמצעים הטכנולוגיים בהתאם לנהלי המוקד והנחיות מנהל המוקד.

   

  תחומי אחריות

  • א. אבטחת המוקד בהתאם להנחיות והנהלים כפי שימסרו על די מנהל אגף בטחון וחירום בעיריית אילת.
  • ב. מימוש תכנית הצפייה במלואה.
  • ג. איתור אירועים חריגים והפעלת גורמי הטיפול והאכיפה בהתאם.
  • ד. מענה לפניות קב"טים/ מנהלים וגורמי האכיפה.
  • ה. טיפול באירועים חריגים עד סגירתם ותיעודם בהתאם לנהלים.
  • ו. ביצוע משימות והנחיות נוספות של המנהל.

   

   

  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות העירייה מכל סוג שהוא לשם רכישת השירותים האמורים ושירותים אלה ככל שירכשו יבוצעו באמצעות הזמנת עבודה מראש ובכתב.

   

  בעבור השירותים הנוספים שתזמין העירייה מהקבלן מעת לעת ישולם מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחה או תוספת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. אופן מתן השירותים

   

  • עם הכרזת הספק כזוכה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד זכייתו, יעביר הזוכה לקבט"ר העירייה את רשימת העובדים שבכוונתו להעסיק באופן שוטף במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה ואת כל האישורים והרישיונות הדרושים לשם קבלת אישור קבט"ר העירייה להצבתם באתרים השונים. (האישורים הדרושים כוללים בין היתר רישיון לנשיאת נשק, אישור מרופא המעיד על בריאותו התקינה של העובד ויכולתו לעסוק בתפקיד מאבטח לרבות אישור על כושר פיזי וכן כל אישור אחר שידרוש קבט"ר העירייה ועל פי כל דין)
  • כל מאבטח יוצב באופן קבוע באתר שיקבע לו.
  • במקרה של אבטחת מוסד באופן קבוע, לא יוחלף מאבטח באותו מוסד אלא אם אושר מראש על ידי קבט"ר העירייה.
  • כל מאבטח, בכל אתר, ידווח לקבלן בכל יום על שעת התייצבות, שעת סיום וכן על אירועים במהלך המשמרת. הקבלן יעביר הדיווח היומי לקבט"ר העירייה בסוף כל שבוע. במקרה של דיווח על אירועים חריגים, יעביר הקבלן דיווח מידי.
  • תדרוך מאבטחים יבוצע על ידי קבט"ר העירייה בנוכחות הקבלן או נציג מוסמך מטעמו במועדים שיתואמו עם הזוכה.
  • במקרה הצורך ועל פי דרישת המנהל, חברת האבטחה תדאג ותקפיד, על חשבונה, לצייד מאבטח במכשיר מגנומטר תקין.
  • כל מאבטח יהיה לבוש במדי חברת האבטחה ויגיע לאתר בהופעה מכובדת ומסודרת עליה ישמור כל משך זמן העבודה. באירועים תחת כיפת השמיים יצויד המאבטח באפודה זוהרת נושאת כיתוב בולט "ביטחון". בעת מתן שירותי אבטחה באתרים של עיריית אילת יהיו המאבטחים לבושים בחולצה מכופתרת.
  • מאבטח שיוצב באתר יבצע סריקה לאיתור חפצים חשודים וכן ללמוד את הסביבה לפחות פעמיים ביום. בפעם הראשונה מיד עם התחלת המשמרת. הסריקה תתבצע בכניסות למבנה, בחניון כלי הרכב ככל שיש כזה, במשרדים ומסביב למתקן, הכל בנוסף לתדרוך שיינתן לכל מאבטח, בכל אתר או אירוע. דיווח יועבר למפקח של הספק ולקבט"ר העירייה במקביל בהתאם לנוהל הקיים בעירייה בעניין זה.
  • במידת הצורך יבצעו המאבטחים גם עבודות שמירה במסגרת ישיבות המתקיימות במשרדי העירייה או מוסדותיה על פי הנחיית המנהל.
  • כל דרישה שתועבר מאת קבט"ר העירייה לחברת האבטחה וקשורה לאופן הפעולה של מאבטח על פי הסכם זה תענה מיד באופן שישביע רצונו של קבט"ר העירייה.
  • שירותי האבטחה יסופקו על ידי הקבלן בכל ימי השבוע, בכל שעה משעות היממה על פי דרישת העירייה. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ועל הספק הזוכה להיערך בהתאם מבחינת כוח אדם ו/או קבלת האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין. משך הזמן למשמרת רגילה של מאבטח לא יעלה על 8 שעות.
  • הקבלן ידאג לכך כי בעת הפסקה של מאבטח לשם הליכה לשירותים או אוכל, ימצא במקום מחליף מתאים אחר.
  • במידה ונמסרו למאבטח מפתחות הנכס עליו הוא שומר, יהיה על הקבלן הזוכה להבטיח כי המפתחות ישמרו בקפדנות והוא יהיה אחראי להתנהלות עובדיו בעניין זה. במידה ויהיה צורך בהחלפת מפתחות ו/או צילינדרים עקב אובדן, יישא הקבלן הזוכה בעלות החלפה זו.
  • למען הסר ספק מובהר ומודגש בזה כי לכל עבודה שתדרוש העירייה על בסיס הסכם זה תימסר הזמנת עבודה נפרדת. לא יאושר חשבון ללא הזמנה כאמור.
  • על הקבלן הזוכה להיערך מבעוד מועד למצב שבו יגויסו מאבטחים למילואים בין בשעת חרום ובין בעת קריאה למילואים ולהמשך מתן שירותים נאות בהתאם להסכם זה על תנאיו.
  • הקבלן מצהיר כי הוא יודע ומכיר את כל הדינים החלים לגבי אחזקה ושימוש בנשק לרבות את נוהלי שימוש בנשק של משטרת ישראל ומתחייב לפעול על פיהם.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

   

   

  1. הפרות וקנסות

  להלן פרוט הסעיפים עליהם יהיה המנהל רשאי לקנוס את הספק בשל אי עמידתו בהם:

   

  הנושא ההפרה פיצויים מוסכמים
  איחורים

   

  איחור/חוסר שעתי  של מאבטח לכל שעה או חלקה עלות  שעת עבודה לכל שעת איחור או חלק ממנה

  שעת ההעדרות לא תשולם

  היעדרות/אי התייצבות חוסר יומי –  אי התייצבות מאבטח 10 שעות ליום ובנוסף לא ישולם תשלום עבור ההיעדרות
  נטישת משמרת 10 שעות למקרה ובנוסף לא ישולם תשלום עבור ההיעדרות
  אי הצבת מנב"ט לאירוע ע"פ הזמנה מראש. 1500 ש"ח ליום
  כשירות מבצעית הצבת מאבטח / סדרן שאינו בוגר הכשרה מאושרת כנדרש בהוראות המשטרה. 25  שעות ליום ובחינת היבט פלילי בעת נשיאת נשק ללא ריענון תקף
  מאבטח סדרן ללא ריענון בתוקף 15  שעות ליום
  הצבת מאבטח / בודק בטחוני שלא עבר הליך קליטה מאושר קב"ט ברשות.

  (לרבות בדיקת התאמה לקליטה, אישור הכשרה וריענון בתוקף ,היעדר עבירות מין , הנפקת תעודת סמכויות)

  25 שעות למקרה ובחינת היבט פלילי לעניין בדיקת היעדר עבירות מין
  הצבת מפקח ללא ההכשרה הנדרשת 1000 ₪.
  חימוש ואמצעים הצבת מאבטח שלא ע"פ הנחיות מ"י ובשלא ע"פ המוסכם בחוזה כולל(נשק שאינו נשק ארגוני , ללא פונדה למחסניות / כלי הירייה, ללא תרסיס פלפל ובתוקף ,שרוך אבטחה ,כובע זיהוי וכו') 20 שעות למקרה והחלפה מיידית
  הצבת מאבטח ללא אמצעי קשר/ אמצעי קשר לא תקין /לא מספיק מכשירים לאירוע. 15 שעות למקרה
  מאבטח / סדרן ללא מדים של חברת האבטחה זוכת המכרז 5 שעות למקרה
  מאבטח / סדרן בהופעה מרושלת ( גילוח , לבוש וכו') 5 שעות למקרה
  תיעוד נשיאת תעודת סמכויות לא בתוקף 20  שעות למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי נשיאת תעודת סמכויות 20 שעות למקרה ובחינת היבט פלילי
  אי פיקוח על ביצוע הריענונים במועד הנדרש 20 שעות למקרה
  פיקוח לקוי על ידי מפקח מטעם הקבלן 10 שעות למקרה
  אי ביצוע הוראות כגון- סריקות /  רישום ביומנים 10 שעות למקרה
  הכנסת אדם או רכב שלא נבדק כנדרש ובהתאם לנהלי האבטחה הנדרשים 20 שעות למקרה
  חוסר ערנות של המאבטח /סדרן (בגין כל פעולה שאינה נדרשת לביצוע התפקיד) 10 שעות למקרה
  כללי

   

  אי דיווח לקב"ט הרשות ולמ"י  על חוסר במאבטח 20  שעות למקרה
  מחסור בציוד בהתאם לדרישות החוזה 5  שעות למקרה
  הפעלת קבלן משנה ללא אישור הרשות המזמינה 10,000 ₪ למקרה
  אי תיקון הפרה שנמצאה במועד שנקבע לתיקונה על ידי ספק השירות 100 ₪ ליום (לכל הפרה)
  רכב סיור שימוש ברכב סיור שלא על פי ההנחיות המצורפות 8 שעות לכל מקרה.
  רכב סיור חוסר ברכב סיור יום עבודה מלא של רכב וסייר

   

  כל הסכומים מתייחסים למקרה בודד. המנהל רשאי לקנוס הקבלן בשל הפרת סעיפים מספר פעמים ביום. מובהר כי לא יהיה בחיוב בקנס כמפורט לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשלם לעובדיו את מלוא התשלומים במועד.

   

   

  מידע כללי

   

  – בשנת 2019 רכשה עיריית אילת שירותי אבטחה בסדר גודל של כ  20,000 שעות אבטחה.

   

  – בשנת 2020 רכשה עיריית אילת שירותי אבטחה בסדר גודל של כ  5,000 שעות אבטחה (שנת קורונה).

   

  – בשנת 2021 רכשה עיריית אילת שירותי אבטחה בסדר גודל של כ  17,000 שעות אבטחה.

   

  – במחצית הראשונה של שנת 2022 רכשה עיריית אילת שירותי אבטחה בסדר גודל של כ  10,000 שעות אבטחה.

   

  • על פי נתוני שנים קודמות הועסקו מאבטחים במשל"ט העירוני כ – 880 שעות עבודה בחודש.

   

   

  אין  באמור כדי להוות היקף המחייב את העירייה בשום צורה ודרך או מהווה התחייבות כלשהי להזמנה בהיקף זה והנתון האמור עשוי להשתנות בהתאם לצרכים המשתנים של העירייה בעניין זה.

   

  – האתרים בהם הוצבו מאבטחים בשנים 2019 עד 2022 הם: בית התמר, אגף שירותים חברתיים, אגף הכנסות, אגף הנדסה,  מתחם דוכנים בשדרה, אירועים שונים של עיריית אילת ברחבי העיר ,יריד רוכלים, אירועי ספורט וכיוצב'.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

 • מכרז פומבי מס' 15/2022

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

   

  כתב כמויות – מחירים לפני הנחה או תוספת

  מס'

  סד'

   

  תיאור העבודה

  מחיר (כולל מע"מ)

   

  1. בעבור שעת עבודה של מאבטח בסיסי למתן שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים באתרים ובאירועים של עיריית אילת כאמור בהסכם על נספחיו ובהוראות החשב הכללי כולל כל רכיבי השכר על פי דרישות החוק, התקורה הנוספת ורווח קבלני  

  63.0 ₪ לשעה אחת 

   

   

  2.

   

   

  בעבור שעת עבודה של שומר ציוד או מתקן ללא תעודת סמכויות.

   

  53.0 ₪ לשעה אחת

   

  3.

   

   

  בעבור שעת עבודה של סדרן/בודק בטחוני נושא תעודת סמכויות ייעודית בתוקף.

   

  60.0 ₪ לשעה אחת

   

  4.

   

   

  בעבור שעת עבודה של סדרן ספורט נושא תעודת סמכויות ייעודית בתוקף.

   

  66.0 ₪ לשעה אחת

   

  5.

   

   

  בעבור שעת עבודה של מנהל בטחון  נושא תעודת הסמכה ייעודית בתוקף.

   

  136 ₪ לשעה אחת

   

  4.

   

   

  בעבור הפעלת רכב סיור עם מאבטח בסיסי לצורך ביצוע משימות סיור, פיקוח, ליווי, אבטחה של עובדי ומתקני האגף לשירותים חברתיים של עיריית אילת כמפורט בהנחיות להפעלת רכב סיור רווחה ברשויות המקומיות

   

  800 ₪ ליום עבודה כולל רכב ומאבטח

   

  5.

   

  בעבור שעת עבודה של מאבטח צופה למרכז שליטה ובקרה (משל"ט)  

  63.0 ₪ לשעה אחת 

   

   

  * לשירותים שיוזמנו ושיסופקו בשבת/חג תשולם תוספת בשיעור של 50% (חמישים) לסכום ההצעה הזוכה.

    לשירותים שיוזמנו ויסופקו בין השעות 23:00 עד 05:00 תשולם תוספת בשיעור של 20% (עשרים) לסכום

    ההצעה הזוכה. לא ישולם כפל תוספת.

   

  **התעריפים המפורטים לעיל הינם ל"מאבטח בסיסי" בשנת הותק הראשונה, לשעת עבודה רגילה.

     תשלום בגין שעות נוספות ו/או עבודה במנוחה השבועית יעודכן וישולם על ידי הקבלן בהתאם להוראות הדין.

   

  *** הסכום כולל את כל ההוצאות הנוספות ובכלל זה עלויות בגין ביגוד, נסיעות, מנהל עבודה / מפקח, רכב אבטחה,

       שי לחג, מענק מצויינות, ותק וכיו"ב.

   

  **** הסכום כולל את עדכון צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה שפורסם על ידי שרת הכלכלה והתעשייה בתאריך כ"ד באדר ב' התשפ"ב  (27 במרץ 2022) ושייכנס לתוקף ביום ה' באלול התשפ"ב (01 בספטמבר 2022).

   

   

  ___________________

                                                                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  נספח ג'

   

  מכרז פומבי מס' 15/2022

   

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

   

  הצעת מחיר

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן (יש למלא רק אחד מהסעיפים מטה. הנחה או תוספת):

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירי כתב הכמויות

  הינו  % _____.

  במילים: _________________________________________  אחוזי הנחה.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי למחירי כתב הכמויות

  הינו  % _____.

  במילים: _________________________________________  אחוזי תוספת.

   

   

  אחוזי ההנחה או התוספת הינם לכל סעיפי כתב הכמויות.

  הצעתי זאת כוללת את עלות השכר למעביד ואת כל העלויות והתקורה הנוספות לפי ההסכם כולל רווח קבלני למתן השירותים המבוקשים במכרז זה על נספחיו

   

   

   

   

  ____________                            ________________

  תאריך                                     חתימה וחותמת

   

   

   

   

   

   

 • הסכם שרות

  לביצוע עבודות אבטחה

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 15/2022)

   

  בדבר שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש __ בשנת 2022

   

  ב י ן

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                                                                                                  

                                                                       ( להלן – "העירייה")                                             מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם פירמה: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                         ( להלן – "הקבלן" )                                        מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי אבטחה במוסדות, במרכז השליטה והבקרה של העירייה, במשרדים, באתרים ובאירועים של העירייה בהתאם למפרט ולנספחים המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות" בהתאמה).

   

   

  ו ה ו א י ל            והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה לפקח מטעמה על ביצוע עבודות חוזה זה.

   

  "הקבלן" – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "בודק שכר"- האדם או הגוף שהרשות המקומית שכרה את שירותיו לשם בדיקת תנאי השכר ועמידה בחוקי העבודה של הקבלן מול עובדיו בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011 (להלן: "החוק").

   

  "הוראות תכ"ם"- הוראה מס' 7.3.9.2  (על שינויה, תיקוניה והפניותיה כפי שיעמדו בתוקף מעת לעת) של החשב הכללי במשרד האוצר שעניינה הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון החלה על הרשות המקומית בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

   

  "השירותים ו/או העבודות" – מתן שירותי אבטחה במוסדות, במרכז השליטה והבקרה של העירייה, במשרדים, באתרים ובאירועים של העירייה (כגון אך לא רק, בית התמר, האגף לשירותים חברתיים, אגף הכנסות ,מתחם דוכנים בשדרה, אירועים שונים המופקים וממומנים על ידי עיריית אילת ברחבי העיר, יריד רוכלים, אירועי ספורט שונים וכד' והכל כמפורט במפרט המיוחד). למען הסר ספק יובהר כי השירותים נשוא מכרז זה אינם כוללים את התאגידים העירונים והמכרז הינו מכרז עירייה בלבד.

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1             כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2             כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז 1977 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור וכי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 ידועות וברורות לו ולרבות הצורך באישור בהתאם להוראות אותו חוק.

   

  3.3             כי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011 ברורות וידועות לו וכי הוא מתחייב למלא אחריהן בדווקנות וללא סייג. כן ברור וידוע לו כי הפרה של הוראות חוק זה ו/או אחד מחוקי העבודה בהם נדרשת עמידתו הדווקנית מהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את הרשות המקומית בביטולו של ההסכם לאלתר וכן בתשלום כל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שיגרם לרשות המקומית כתוצאה מהפרה זו.

   

  3.4             כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה או לחילופין חלפו שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה ועד לחתימה על חוזה זה.

   

  3.5             כי לא הוטלו עליו ו/או על מי מטעמו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף למסמכי החוזה.

   

   

   

   

  חתימת המציע _______________

   

   

   

   

  3.6             כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין וכי בהתאם להצעת המחיר שכרו של עובד שמירה ו/או אחראי שמירה לא יפחת מהסך המפורט בטבלה שבנספח התמחירי והנלווים לו כפי המפורט בטבלה וכפי ששיעורם יתעדכן מעת לעת.

   

  3.7          כי יש בידו רישיון קבלן שירות בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996 והרישיון יהיה תקף משך כל תקופת ההסכם על הארכותיו.

   

  3.8          כי ימציא לעירייה אחת לחצי שנה תצהיר כאמור בנספחים יג' ו- יד' לחוזה על עמידה בתשלומים       החלים עליו לרבות הנלווים להם וכי אי קיומן של הרשעות וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או       האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים      הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו, בצירוף אסמכתאות לאישור.

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות עמידה בהוראות החוק המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לא יפחת מעלות השכר שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ו/או שכר המינימום ו/או הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הוראות דין אחרות הכל לפי הגבוה, כפי שיחולו ויתעדכנו, מעת לעת. יובהר כי ככל ונספח התמחיר שצורף על ידי הקבלן להצעתו מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יפעל הקבלן בהתאם לתמחיר שהוגש על ידו. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה לאלתר.

   

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות בהתאם להוראות כל דין והמפרט המיוחד וכן ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

   

   

   

  חתימת המציע _______________

   

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים בכלל ועובדי אבטחה בפרט, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין. הקבלן יסדיר את יחסי העבודה עם עובדיו בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה לרבות ביטוחם בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ו/או בהסכמים החלים בענף השמירה, לפי הגבוה, הכל בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם אזרחי ישראל, מגיל 18 ומעלה.

   

  5.7           הקבלן מתחייב כי ידאג לציין בהודעה שתצורף לתלושי השכר את כתובתו ומספר הטלפון של המוקד לפניית עובדים אותו מפעילה הרשות המקומית לשם קבלת דיווחי עובדים על פגיעה בזכויותיהם.

   

  5.8           הקבלן ימסור ביד או ישלח בדואר רשום לכתובתו של כל עובד מעובדיו תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח – 1958.

   

  5.9           הקבלן ישלח לכל העובדים אותם קלט עם תחילתו של חוזה זה, הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002. הקבלן ימציא עותק הודעות אלה על פי דרישת הרשות המקומית.

   

  5.10         הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי כל דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.11         היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  5.12         הקבלן מתחייב להעביר לעירייה ו/או מי מטעמה כל מסמך ו/או תכתובת לרבות תלושי שכר לשם בדיקתם וזאת מיד עם דרישה. כמו כן ובמידת הצורך ימציא אישור רו"ח על כי הקבלן עומד בכל חובותיו באשר לתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של החוזה המזכה את העירייה בביטולו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשות המקומית על פי דין.

   

  5.13         הקבלן מתחייב להשיב לכל תלונה ו/או פניה שתועבר אליו מהעירייה בהתייחס לפגיעה נטענת בזכויות עובדים תוך 48 שעות ולתקן כל הפרה בצרוף האסמכתאות הנדרשות תוך 14 יום ממועד הגעת התלונה לידיו, הכל בהתאם להנחיות העירייה ו/או בודק שכר מטעמה. ככל ותידרש ארכה, רשאי הקבלן לפנות בכתב לעירייה בליווי הסבר מתאים ולבקש ארכה כנדרש. העירייה תחליט בשיקול דעתה הבלעדי באם ליתן ארכה כמבוקש. היה ולא ניתנה ארכה והקבלן לא עמד במועדים הקבועים יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.

   

  5.14         נמצאו ליקויים על ידי בודק השכר מטעם העירייה בהתנהלות הקבלן מול עובדיו, וכתוצאה מכך תאלץ העירייה לבצע ביקורת חוזרת לשם בדיקה האם שילם הקבלן את התשלומים ו/או ההפרשות להן נדרש, יחויב הקבלן בעלויות בדיקה זו וככל שלא ישולם הסכום על ידי הקבלן, הסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה. העירייה תהיה הרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן לשם תשלומים כאמור. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע _______________

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.          הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ו/או עם בודק השכר מטעם העירייה ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המנהל והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.          הקבלן יעשה כל מאמץ שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.          המנהל יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.          הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1           קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2           קבע המנהל כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המנהל את  הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק, זאת בנוסף לקנס שיוטל על הקבלן בהתאם למפורט במפרט.

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הקבלן ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

   

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה. מובהר כי לא יהיה בעיכוב תשלום כדי להוות עילה לעיכוב שכר המשולם על ידי הקבלן לעובדי הקבלן שיועסקו בביצוע השירות ולא יהיה באמור משום בסיס לטענת הקבלן לגבי אי ביצוע תשלומים כאמור כמתחייב על פי דין.

   

  8.3. בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מההסכם, ההצמדה לפי תנאי הסכם זה מחולקת לרכיבי שכר עבודה, לנלווים לשכר עבודה שאינם חלק מערך השעה ולרכיבים שאינם שכר עבודה. באשר לרכיבי השכר, במקרה שעודכן רכיב המהווה חלק מערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיב. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת העבודה. יובהר כי על הקבלן להעביר תוספת זו לעובד במלואה. במקרים בהם עובדי הקבלן מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינימלי המפורסם בהוראות התכ"ם "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", לא תשולם תוספת לקבלן בגין עדכון שכר היסוד.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  התשלום בגין רכיב נלווה לשכר יעודכן מכח הדין, ככל שיחול עדכון, ולא יהיה בו כדי להשפיע על ערך שעת העבודה (לדוגמא: שיעור הפרשה לפנסיה, גובה דמי הבראה וכיו"ב) התשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמד למדד המחירים לצרכן ויעודכן אחת לשנה ורק לאחר 18 חודשים מיום חתימת ההסכם. לצורך סעיף זה "מדד הבסיס"- המדד הידוע ביום החתימה על חוזה ההתקשרות.

   

  8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה (למעט עדכון שכר  או רכיבי שכר נלווים מכח הדין כאמור בסעיף 8.3  לעיל), שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

  אין באמור כדי לפטור את הקבלן מתשלום מלוא הסכומים לעובדיו על פי כל דין.

   

   

  8.5. למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  העירייה תהיה רשאית לעכב לקבלן כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לקבלן התגלה כי הקבלן מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והעירייה רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי להוות עילה לעיכוב שכר המשולם על ידי הקבלן לעובדי הקבלן שיועסקו בביצוע השירות. אי הסדרה כמוה כהפרה יסודית המזכה את הרשות בביטולו של ההסכם לאלתר על כל המשתמע מכך.

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו שיועסקו בביצוע השירות ו/או לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3     האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה והנלווים לו על פי דין לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות תחול על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא למעט בכל הנוגע לאחריותה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 או כל דין אחר שיבוא במקומו.

   

   

   

  חתימת המציע __________________

   

   

  1. 10. אחריות לנזקים וביטוח

   

  • הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעיריה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כלה ההוצאות שהעיריה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח "דרישות ביטוח" המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

   

  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח דרישות ביטוח להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה ,30 יום מראש.

   

  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  • לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי

  הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1.  ערבות לקיום החוזה

  11.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה טרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  11.2 למען הסר ספק יובהר כי העירייה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן גם במקרה שלא שילם את התשלומים ו/או ההפרשות לעובדיו להן נדרש על פי דין ולא הסדיר הליקויים ו/או אי הסדרים בתשלום השכר והנלוות לעובדיו למרות התראות העירייה בעניין זה. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

   

  11.3 חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  העירייה לא תאשר התקשרות עם קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה העירייה התקשרות עם קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול העירייה בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם העירייה, ולא יהיה בהתקשרות כאמור כדי למנוע מאפשרות העירייה לחלט הערבות עקב הפרת התחייבות כפי הסכם זה, גם אם ההפרה בוצעה על ידי קבלן המשנה.

   

   

  חתימת המציע __________________

   

  1. שינויי הסכם

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  14.1      ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  14.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לעירייה זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי העירייה , ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  14.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  14.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. הפרה יסודית

  15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  • 2 שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק                         את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  חתימת המציע __________________

  16.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה. לא יהיה באמור כדי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה אל מול הקבלן.

   

  16.4. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  16.5  הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת, לפני תחילתה של כל תקופת אופציה, תצהיר כאמור בנספחים לחוזה על עמידה בתשלומים החלים עליו וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו בנוסח המצורף.

   

  1. שונות

  17.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  17.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס. אם נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל בכפוף להמצאת אישור על קבלתו (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

   

  17.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  17.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  המנהל האחראי על המשימה : מנהל מחלקת בטחון.

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  _____________                                         ____________

  העירייה                                                 חותמת הרשות

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ________ ת.ז. מס' _________ ו____________ ת.ז. מס' _________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  ___________________

 • הצהרת קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי. ברור וידוע לי כי שירותי האבטחה נשוא מכרז זה הינם עבור העירייה בלבד.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ברור וידוע לי כי הזוכה במכרז זה יהיה המציע שנתן את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לאמור במסמכי המכרז על נספחיו. העירייה אינה מתחייבת להזמין השירותים נשוא מכרז זה בהיקף כלשהו אלא בהתאם לצרכיה.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על הסכם עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימתי על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

  כמו כן הנני מתחייב להמציא אישור על קיום ביטוח כמפורט בנספח ביטוח, חתום על ידי המבטח בתוך שבעה ימים ממועד משלוח הודעה על זכייה.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  הנני מצהיר ומאשר כי אני יודע ומכיר את כל הדינים החלים לגבי אחזקה ושימוש בנשק לרבות את נוהלי שימוש בנשק של משטרת ישראל ומתחייב לפעול על פיהם.

   

  הנני מצהיר בזאת כי ככל ואזכה במכרז זה, אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה לרבות תשלום שכר והפרשות לקרנות ו/או קופות גמל במועד, וברור וידוע לי כי אי עמידה בתנאים הקבועים במסגרות חוקיות אלה כדי להוות הפרה יסודית של החוזה עליו אני חתום המאפשרת לרשות המקומית לבטלו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי כל

   דין.

   

  ברור וידוע לי כי על ידי הגשת ההצעה אני מתחייב לשלם לכל עובד האמור לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כל תשלום ו/או הטבה על פי הוראת הדין ובכלל זה, אך לא רק, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה בנוגע להסכם הקיבוצי ובהתאם להוראות התכ"ם בנוגע לעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה )הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה והאבטחה) על עדכוניהם. הנני מתחייב להחיל על עובדי תנאי עבודה אשר לא יפחתו מתנאי העבודה המפורטים במסגרת כל ההוראות בדבר תנאי עבודה לעובד. מובהר במפורש כי הפרת הוראות בדבר תנאי עבודה לעובד תחשב לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של החוזה המאפשר לעירייה לבטל אותו לאלתר.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

  שם המציע :                   ____________                        מס' עוסק מורשה :         ____________

   

  כתובת המציע :              ____________                        חתימת המציע :             ___________________

   

  תאריך :                        ____________                        כתובת דוא"ל                 ___________________

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  75,000 ₪ (שבעים וחמש אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 15/2022 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 75,000 ש"ח.

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 10/10/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

   

  "ערבות ביצוע"

  להגשה רק לאחר זכייה במכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 150,000 ₪ (במילים: מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 15/2022 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • דרישות ביטוח

  למתן שרותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  שרותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 305-  הרחבת צד ג' – כלי ירייה,  307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית   ביט     2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  001 אבטחה
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בתחתית כל דף בנוסף למקומות המסומנים.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.

   

  1. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

   

  1. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

  ת.ד.14

  אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_____________________________  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                       חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום ההסכם

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                     חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • לכבוד: עיריית אילת

   

  הנדון: הצהרה בדבר התחייבות לתשלום שכר מינימום לעובד שמירה ואבטחה לפי דין והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת התקשרות בהסכם לביצוע עבודות

  ________________________________________________________

   

  אני החתום מטה ___________________ משמש כמנכ"ל/בעלים בחברה ___________________

  מצהיר בזה כדלקמן:

   

  • החברה ח.פ./ע.מ. מס' _____________ תשלם בקביעות לכל עובדיה שיועסקו במסגרת הסכם זה שכר שאיננו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז- 1987 וכל תקנותיו ו/או הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ו/או הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ו/או כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי וכן הבראה, גמל, פיצויים/פנסיה.
  • החברה מתחייבת בזה לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את כל ההסכמים הקיבוצים ו/או צווי ההרחבה בתחום הניקיון השמירה והאבטחה לרבות לגבי הקבוע בחוקים הבאים:

   

  • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011
  • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג-2013
  • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945;
  • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946;
  • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א-1951;
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951;
  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950;
  • חוק החניכות, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;
  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;
  • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
  • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995;
  • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988;
  • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991;
  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ן-1996;
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, פרק ד;
  • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 8;
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001;
  • חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29;
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;
  • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006;
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, תשנ"ז-1997, סעיף 5א'

   

   

  אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד בתנאי כל דין בין אם נרשם ובין אם לא נרשם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יד

   תצהיר על העסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום

   

  אני הח"מ ____________________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  • הנני נותן תצהיר זה בשם _________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית אילת (להלן "הגוף").
  • אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף .

  יש לסמן X במקום הנכון:

  • הגוף ובעל זיקה אליו כהגדרתו בהוראות התכ"ם ובסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976 )להלן: "בעל זיקה" לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז.1987
  • הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים/ איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 .

   

  למילוי במקרה שהגוף או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) התשנ"א 1991 או חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987

  • הרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק להלן "מועד ההתקשרות".
  • הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות

  ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31 באוקטובר 2002)

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  ___________________

  אישור אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ ב ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

   

  ___________________

   

   

   

                                                                                                                                    

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

  _______________     ______________________     _______________          ____________

        תאריך                           שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  __________                                       __________________________                           

                               תאריך                                               שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • ‏ז' סיון תשפ"ב

  ‏06 יוני 2022

  סימוכין 7.2021

   

  הנחיה בנושא הפעלת רכב סיור רווחה ברשויות המקומיות

   

  1. כללי:
   • אגף בכיר הגנה על עובדי רווחה ברשויות המקומיות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "האגף") אחראי, בין השאר, על חלוקת תקציבים למרכיבי ביטחון שונים הכוללים בין היתר רכבי סיור לחלק מהרשויות.
   • מטרת רכבי הסיור היא לתת מענה אבטחתי ולהגביר את תחושת הביטחון של עובדי הרווחה ברשויות באמצעות רכבי סיור ייעודיים ובהתאם למשימות המוגדרות בהנחיה זו.
   • תנאי לקבלת התקצוב האמור להפעלת רכבי הסיור הוא כי הרשות תפעל בהתאם להנחיה זו ובהתאם לעדכוניה מעת לעת וכן בהתאם להוראות מיוחדות שתינתנה על-ידי מנהל האגף.

   

  1. מטרת ההנחיה:
   • הגדרת אופן הפעלת רכב הסיור, שימושיו והאמצעים אשר חייבים להיות בו.

   

  1. הגדרות:
   • אירוע חריג – כל אירוע אלימות או אירוע אחר המתרחש במחלקה או במקום אחר שניתנים בו שירותי רווחה ברשות, המשבש את עבודת עובד הרווחה או מחייב אותו לשנות את משימתו.
   • מאבטח רווחה – מאבטח בוגר קורס בסיסי או בודק ביטחוני כפי שמוגדר במסמך "תפיסת ההפעלה" של האגף (פרק 4, סעיף 3, עמוד 13).
   • מורשה נהיגה – מאבטח רווחה בעל רישיון נהיגה מסוג B בתוקף.
   • מחלקה – מחלקה לשירותים חברתיים ברשות.
   • מתקני רווחה במעגל הראשון/ מתקנים רגישים – כל אחד מהמתקנים הבאים:
    • מחלקה לשירותים חברתיים ברשות
    • הנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
    • לשכות צוותים אזוריים של המחלקה
    • יחידת נוער וצעירים
    • יחידה לטיפול באלימות במשפחה
    • יחידה לטיפול בהתמכרויות/ לטיפול בדרי רחוב/ לשיקום האסיר
    • יחידת אזרחים ותיקים
   • מתקני רווחה במעגל השני – מתקני רווחה שאינם מוגדרים כמתקנים במעגל הראשון.
   • עובדי רווחה – עובדי הרשות המקומית במתקני הרווחה במעגל הראשון ובמעגל השני ברשות.
   • רכב סיור – רכב ייעודי שכור מחברת אבטחה זכיינית של הרשות, עם מנוע בנפח 1400 סמ"ק לפחות, שנת יצור 2021, מבוטח בביטוח רכב (חובה+מקיף) תקף לכל מורשה נהיגה, שיהיה נהוג על-ידי מורשה נהיגה כהגדרתו לעיל.
   • רשות – עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית או ועד מוניציפאלי בעלי תחום שטח שיפוט המוגדר על-ידי משרד הפנים.

   

  1. השיטה:
   • רכב הסיור ישמש כמרכיב נוסף במערך האבטחה הקיים של עובדי הרווחה ברשות. יובהר כי רכב הסיור אינו מוגדר כרכב בטחון והוא יופעל בתאום מלא ובידיעת תחנת המשטרה המקומית.
   • רכב הסיור ישמש אך ורק לצורך ביצוע המשימות הבאות ובהתאם לתיק המשימה:
    • מעבר בין מספר מתקני רווחה סמוכים ברשות שאין בהם אבטחה צמודה וסיוע בפיקוח ובבקרה על מתקני רווחה שונים ברשות;
    • סיוע בפיקוח ובבקרה על מתקני רווחה מהמעגל השני ברשות, שאין בהם אבטחה באופן קבוע, בהתאם לצורך ובהתאם להנחיה מפורשת של מנהל המחלקה;
    • נסיעה לצורך עיבוי אבטחה במתקני רווחה רגישים ברשות לפי הצורך וסיוע למאבטחי רווחה במחלקה ובמתקני רווחה אחרים ברשות בעת אירוע חריג;
    • הסעת עובדי רווחה למשימות שונות בתחומי הרשות בהתאם להנחיה של מנהל המחלקה;
    • כל משימה אחרת שנדרשת ואושרה מראש על-ידי האגף.
   • רכב הסיור יפעל בתחומי הרשות המקומית בלבד. רכב הסיור יהיה רשאי לצאת מחוץ לתחומי הרשות לצורך ביצוע אחת מהמשימות שפורטו לעיל רק באישור מראש מהאגף.
   • רכב הסיור יפעל בשעות הפעילות של המחלקה/ מתקני רווחה אחרים ברשות ובהתאם לצרכי המחלקה ולאישור מנהל המחלקה בלבד (להלן: "יום הפעילות").
   • קצין הביטחון ברשות יחתים את מורשי הנהיגה על התחייבות להשתמש ברכב לביצוע המשימות שהוגדרו בהנחיה זו בלבד והתחייבות שלא יעשו ברכב כל שימוש אישי או למטרות פרטיות.
   • ברכב הסיור ינהג מורשה נהיגה בלבד והרכב יהיה מצויד באמצעים המפורטים בנספח א' להנחיה זו.
   • רשות המעוניינת להתקין ברכב הסיור אמצעים נוספים לאמצעים המפורטים בנספח א', לרבות אור מהבהב צבעוני ("צ'קלקה") המחייב קבלת אישור מרשות הרישוי, מערכת כריזה, פנס זרקור, דיפיברילטור וכדומה, תפנה לאגף לקבלת אישור.
   • מנהל המחלקה ברשות, בתיאום מלא עם קצין הביטחון ברשות, יבנה לכל רכב תכנית משימות שבועית/ חודשית (בהתאם למשימות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל) אשר בהתאם לה רכב הסיור יופעל.
   • מנהל המחלקה, בסיוע קצין הביטחון של הרשות, יבנה לכל רכב סיור תיק משימה שיכלול את משימותיו ותוכנית הפעלתו, רשימת אמצעים אשר חייבים להיות ברכב (מפורטים בנספח א' להנחיה זו) ורשימת אנשי קשר לחירום. תיק המשימה יאושר על-ידי מנהל האבטחה האזורי של האגף.

  תיק המשימה יכלול את המשימות אשר לצורך ביצוען ניתן להשתמש ברכב הסיור (כמפורט בסעיף ‎4.2 לעיל).

  • מנהל המחלקה ברשות יוודא שמורשי הנהיגה ימלאו דו"ח ביצוע בגין כל משימה שביצע רכב הסיור. מנהל המחלקה ישמור את הדו"חות ויציגם לפי דרישת האגף לצורך פיקוח ובקרה.
  • קצין הביטחון ברשות יהיה אחראי על כשירות מורשי הנהיגה. לצורך כך יבצע קצין הביטחון, בין השאר, תדריך שבועי, תרגילי חבירה חודשיים והסדרת רישיונות והיתרים נדרשים.
  • לאחר כל אירוע חריג בו יהיה מעורב רכב הסיור יועבר סיכום אירוע מסודר וכתוב לקצין הביטחון ברשות וזה יעבירו בתוך 24 שעות לאגף.
  • רכב הסיור לא יהווה תחליף לליווי משטרתי הנדרש בהתאם להערכת הסיכון של המשטרה ושל מנהל המחלקה, אלא ייתן מענה באמצעות הסעת עובד הרווחה במקרים בהם המשטרה או השיטור העירוני לא יכולים ללוות את עובד הרווחה.
  • בסוף יום פעילות יחנה רכב הסיור בחניה המסודרת של רכבי הרשות בדומה לכל רכבי הביטחון ברשות. קצין הביטחון/ מנהל המחלקה ברשות יוציא הוראות נוספות בעניין זה בתיאום עם האגף.
  • לצורך ביצוע בקרה ופיקוח של האגף ועל מנת לוודא שהרכב זמין לצרכי המחלקה בכל זמן נתון, ברכב הסיור תותקן מערכת איכון אשר תחובר למוקד הביטחון של האגף.
   • באמצעות מערכת האיכון האגף יקבל התראות על יציאת הרכב מתחומי הרשות ועל פעילות שלא במסגרת יום הפעילות בניגוד להוראות הנחיה זו.
   • מעת לעת יבצע האגף איכון יזום על מנת לוודא שהרכב פועל במסגרת המשימות שהוגדרו לו בהנחיה זו ובהתאם לצרכי המחלקה.
   • קצין הביטחון ומנהל המחלקה יעדכנו את מורשי הנהיגה על כך שברכב הסיור מותקנת מערכת איכון בהתאם להוראות הנחיה זו.
  • שילוט הרכב יבוצע בהתאם לפורמט אחיד שיוכתב על-ידי האגף בלבד.

   

  1. סמכויות:
   • למאבטח הרווחה ברכב הסיור, בדומה למאבטחי הרווחה במחלקות, יש סמכות לאבטחה סטטית בכניסה למתקן המספק שירותי רווחה במסגרת שעות הפעילות שלו.
   • בשלב זה למאבטחי הרווחה אין סמכות ליווי מאושרת על פי חוק. אין באמור כדי לגרוע מהסמכות הכללית הקיימת לכל אזרח להגנה ולהושטת עזרה בהתאם להוראות סעיף 34י' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 וסעיף 1 לחוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998.

   

   

   

   

  אבי קורן

  מנהל אגף בכיר הגנה על עובדי רווחה ברשויות המקומיות
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח א' – רשימת תכולה רכב סיור

   

  1. תיק משימה ותכנית שבועית/ חודשית.
  2. לחצן מצוקה.
  3. מכשיר איכון המחובר למוקד הביטחון של האגף.
  4. מכשיר טלפון נייד/ אמצעי קשר מחובר למוקד הביטחון של הרשות.
  5. רשימת אנשי קשר לחירום.
  6. רשימת העובדים במתקנים.
  7. ערכת עזרה ראשונה.
  8. מטף כיבוי אש.
  9. מיגון אישי של מאבטח/ בודק ביטחוני.
  10. רישיון רכב, ביטוח רכב בתוקף.
  11. בגזרת איו"ש – חלונות ממוגנים.
  12. במידת האפשר ובתאום מול תחנת המשטרה ניתן יהיה לצייד את הרכב במכשיר קשר משטרתי.