מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 14/2023 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים תשפ"ד – מועד אחרון להגשת ההצעות עד ליום א 06.08.23 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת  מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

טיוטה לקריאה מסמכי מכרז 14-2023 שירותי הסעות תלמידים ו או עובדי הוראה

 • עיריית אילת

   

                                          מכרז פומבי מס' 14/2023

   

  הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

   

  תנאים כלליים

   

  1. כ ל ל י

   

  1.1         עיריית אילת להלן: "הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

   

  1.1.1     שירותי ההסעה יכללו, לפי הצורך, גם הסעת ילדי מעונות מתחת לגיל 3, הכל עפ"י הנחיות המנהל ובכפוף להוראות כל דין.

   

  1.2         ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים ובמוניות בלבד (להלן:  "כלי הרכב"). בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים) או ברכב מדברי. למען הסר ספק, יובהר כי על פי תקנה 84 א' לתקנות התעבורה חל איסור מוחלט להסיע נוסעים ברכב פרטי תמורת שכר. תקנה זו חלה הן על אנשים פרטיים והן על חברות הסעה.

  יוער, כי בחוברת חנ"א )חוברת נוסחי אישום( של אגף התנועה במשטרת ישראל צויין במפורש, כי בשל החומרה היתירה של עבירה על תקנה 84 א' , היא מחייבת את העמדת הנהג מבצע העבירה לדין, ואינה מאפשרת ברירת קנס.

   

  1.3         כלי הרכב שישמשו להסעות, ובהתאם, רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו בתנאי הסף של מכרז זה, יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   

  1.3.1   גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצויין ברישיון הרכב, חל בשנת 2013 ואילך.

  למען הסר ספק, רכב שמועד עלייתו לכביש חל במועד כלשהו החל מ 1 בספטמבר שנת 2013 ואילך, ואשר יתחיל בהסעת תלמידים בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד, עומד בדרישות הבטיחות של המשרד, וניתן להסיע בו תלמידים עד תום שנת הלימודים תשפ"ד.

  משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעילות רכב כנ"ל בתום שנת 2023, גם אם גילו עולה במהלך השנה על תקופה של עשר שנים, אלא ניתן להשתמש בו עד תום המועד בו מוסעים תלמידים, בהתאם לאוכלוסיית התלמידים המוסעת על-פי המפורט בסעיף 8.1 בפרק 8 לחוזה "(תקופת החוזה וסיומו)".

   

  1.3.2     כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' לחוזה.

  אוטובוסים, ללא קשר למועד עלייתם לכביש, יהיו חייבים להיות מצויידים במערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מתקנה 370 ב' לתקנות התעבורה, ובהתאם לתקן ישראלי ת"י6278 .

  ניתן לרכוש את התקן הנ"ל באתר מכון התקנים הישראלי (מת"י).

   

  1.3.3     כלי רכב המשמשים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת

  נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוק

  להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד – 1994.

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

   

  1.3.4     הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות גלגלים, רגילים או ממונעים או טיולונים שיקומיים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכסא דרך ההתקנים שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום התלמיד לכסא.

  זאת, בהתאם לתקן המחייב ISO מספר 10542 משנת 2012 , או תקן ישראלי ת"י 543 חלק 1ואשר ניתן לרכישה אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.

   

  1.3.5     כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 83 א' ו – 364 א' לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961.

   

  1.3.6     כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו מפורטת בנספחז' לחוזה, כולל מוניות.

   

  1.4         עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח החוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה").

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

   

   

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

   

  רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:

   

  2.1 הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. יש לצרף רשיון בר-תוקף.

   

  2.1.1     תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רשיון עסק מטעם הרשות המקומית,                             ככל שהוא חייב ברישיון עסק, והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות                                    שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.

   

  2.1.2     על פי התיקון לתקנה 510 (ב)(2) לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז                           בהתאם לתיקון, דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי                              שיקויימו 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה.

   

  על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 510 (ב)(2):

   

  "(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

   

  ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);

  למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

  תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

  המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;

  בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם."

   

  2.2  בעל מונית בודדת יוכל לבצע מסלול אחד בלבד.

  זאת, בתנאי שישתייך לתחנת מוניות המפוקחת על ידי קצין בטיחות בתעבורה, כמתחייב מתקנה 579

  לתקנות התעבורה, או שיגיש בקשה מיוחדת למנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה שבמשרד התחבורה,

  על מנת שיאשר לו פיקוח של קצין בטיחות של משרד הסעות.

  זאת, במטרה להבטיח כי כל מונית שתסיע תלמיד/ים תפוקח אחת לחודש על ידי קצין בטיחות שאושר

  על ידי מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה.

   

  לבקשה יצרף המבקש צילום רישיון רכב של המונית וצילום רישיון הנהיגה שלו.

   

  2.2.1     למען הסר ספק, תאגיד מוניות שיזכה במכרז או בעל מונית בודדת שיפעל תחת תאגיד מוניות                        או תחת משרד הסעות, ולא יעמדו בכל 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 510 ) 510 (ב) (2)                        לתקנות התעבורה, יהיו חייבים לפעול על פי תקנות – 509 ו 510(א)  לתקנות התעבורה                                   ולהפעיל מונה בכל נסיעה. שנקבע במכרז, לעומת עלות הנסיעה בהתאם למונה, והסכום                                 שישולם יהיה הנמוך מבין השניים. הפיקוח על קיום תנאי זה יהיה באחריות הרשות המקומית                       המזמינה את ההסעה.

   

  2.3  בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.

   

  יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  2.3.1     בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, ככל שיש חובת רישוי                    עסק על-פי דין.

   

  2.3.2     בבעלותם או באמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים  לגביהם ניתנה על ידם הצעת מחיר.

  על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על-ידי הזכיין.

   

  2.4 הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

   

  על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, בנספח ג' לחוזה, וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.

   

  למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות המפעילה פחות מ- 20 מוניות, ואפילו במקרה של מונית בודדת אשר בעליה יבצע הסעות תלמיד/ים בקו אחד בלבד, במסגרת משרד הסעות או במסגרת תאגיד מוניות.

  זאת, בהתאם להנחייה המפורטת בסעיף 2.2 למכרז.

   

  2.5        נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:

  א. הנהג בעל אזרחות ישראלית.

  ב. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

  ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.

  ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות                                    מסויימים התשס"א – 2001.

  ה.בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה  4(ה) תשנ"א – 1995, נהג המסיע                                  קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה                              לדרגות 5 , 6 , 7 ו- 11  לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת                                 קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

   

  2.6     ערבות בנקאית אוטונומית מקורית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף, בסכום ובנוסח כמפורט            במסמכי המכרז.

   

  ערבות בנקאית ע"ס של 50,000 ₪, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בנוסח הקבוע בנספח. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 06/11/2023 לפחות.

   

  הרשות תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות המפורטת בסעיף 7.7 לחוזה.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

   

  1. ההצעה

   

  • הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ("שקל חדש"), ב-2 עותקים, על גבי טופס הצעת המחיר כחלק בלתי נפרד מהחוזה ובהעתק נוסף. המחירים ירשמו בכתב ברור, בעט.

  חובה על המשתתף במכרז ליתן הצעות מחיר לכל סוגי הרכבים בכל מסלול הסעות לגביו מוגשת על ידו הצעת מחירים.

   

  • המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה,   והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

   

  בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, והמחיר המבוקש לכל כיוון.

   

  • אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי שהמחיר לשני כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים.

   

  3.3         על המשתתף לחתום על  מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

   

  3.4         המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים שנקבעו ובוצעו באותם מסלולי הסעה בשנת הלימודים הקודמת ומפורטים בנספח א'.

   

  מאחר שהמסלולים הקבועים במסגרת המכרז משקפים את מסלולי השנה שקדמה לו, כל שינוי שיחול במסלול קיים, כולל מספר כלי הרכב הנדרשים לביצוע ההסעות, לא ייחשב כמסלול חדש.

   

  המסלולים הסופיים ומספר כלי הרכב הנדרשים ייקבעו עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים ואין בעדכון זה משום הגדלה של המכרז.

   

  המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך תקופת ההתקשרות, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים.

  במקרה של חודשי לימודים נוספים (יולי-אוגוסט) בחופשת הקיץ, מתחייב המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם תנאים.

  כמו-כן, במקרה של הארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך הרגיל בחודש יולי, מתחייב המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם תנאים.

   

  למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיצויינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו אך ורק בעבור מתן שירותי הסעות ולא בעבור כל מתן שירות אחר, לרבות שירותי ליווי תלמידי חינוך מיוחד.

   

  3.5      למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל                                   המסלולים המפורטים בנספח א', וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.

   

  3.6     תשומת לב המציעים מופנית בנושא זה לפרק 4 בחוזה, לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן משנה   בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת הרשות, מראש ובכתב.

   

  למען הסר ספק, אפשרות זו אינה קיימת לגבי בעל מונית בודדת, אשר כאמור בסעיף 2.2 למכרז, יוכל לבצע מסלול אחד בלבד, במסגרת משרד הסעות או במסגרת תאגיד מוניות.

   

  כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לדרישה, כי אם קבלן מסוים יזכה במסלולים בהיקף רחב יותר מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו להעסיק קבלני משנה, יהיה עליו להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות בהצעתו.

   

  3.7     ההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעה

  מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל מסלול לגביו יוחלט

  כי הצעתו הינה ההצעה הזוכה.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  3.8       בהתאם לתקנות 83 (א'1) ו- 364 (ז') לתקנות התעבורה,  כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים

  להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב,

  העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).

   

  3.9      כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה 364 ו'

  לתקנות התעבורה, מערכת טכנולוגית המתריעה בין היתר על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או

  על המצאות כלי רכב, אופניים או הולך רגל לפני חזית הרכב או בשטחים "המתים"  בצידי הרכב.

   

  3.10   כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים, יהיו חייבים לכלול מערכת בטיחות

  ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות (תקן ישראלי9301).

   

  3.11  כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים, יהיו חייבים לכלול מצלמות דרך/אבטחה.

   

  3.12 תינתן עדיפות לקבלנים אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת מערכת איכון המאפשרת לדעת את מיקום

  הרכב בכל רגע נתון, ו/או אשר בכלי הרכב שלהם מותקנים אמצעים למניעת זיהום אויר.

   

  בהתייחס לסעיף 3.12 ניתן לאשר במכרז מחיר גבוה עד 10% מן המחיר המאושר לכל מסלול.

  למען הסר ספק, עדיפות תינתן רק במקרה בו תוגשנה במכרז שתי הצעות לפחות.

  במקרה בו תוגש הצעה אחת בלבד, לא תינתן כל עדיפות למציע היחיד.                                               3.13  בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987, מצאה הוועדה כי עפ"י התקנות יש להמליץ

  באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על

  ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

   

  1. מסמכים ואישורים

   

  על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

   

  4.1          אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת            ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.

   

  4.2          אישור תקף על ניכוי מס במקור.

   

  4.3          היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד

  שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

   

  4.4          אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

   

  4.5          אישורים כמפורט בסעיף 2.5 למכרז.

   

   

  1. הוצאות המכרז

   

  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף.

   

  5.1        על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום של 1,000 ₪.

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  1. תוקף ההצעה

   

  המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

  התשלומים לזוכה/ים במכרז ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק 7 של החוזה.

   

   

  1. הבהרות ושינויים

   

  7.1        שאלות הבהרה בקשר למכרז ניתן לשלוח עד תאריך 21/07/2023 אל כתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il . תשובות בכתב יוחזרו אל כל משתתפי המכרז.

   

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד/סעיף פרוט ההבהרה
       

   

  7.2        הרשות רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים

  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

  השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

   

   

  1. שמירת זכויות

   

  8.1        כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

   

  8.2        הרשות תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

   

   

  1. הגשת ההצעה

   

  הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית, בתיבת המכרזים מכרז פומבי מס' 14/2023, במשרדי הרשות במחלקת מכרזים בית התמר קומה ב' ברחוב פתן באילת  וזאת לא יאוחר מיום  א' 06/08/2023 בשעה 12:00.

   

  משלוח ההצעה בדואר או על ידי שליח או בכל דרך אחרת הנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  1. בחינת ההצעות

   

  10.1      אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

   

  10.2      הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.

   

  10.3      הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. הרשות  רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.

   

  10.4        בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת עמידתו בדרישות המכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

                העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע.

   

                העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז.

   

  הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.

   

  1. הודעה על הזכיה וההתקשרות

   

  11.1      עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום. המשתתף/ים              שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים להמציא לרשות ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית מקור ולחתום על החוזה כמפורט בסעיף 7.7 לחוזה.

  משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף                           הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

   

  11.2      היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה.

   

  אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

   

  11.3      בוטלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה, וכן                    למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את הרשות על כל הפסד                    שיגרם לה בגין כך.

   

   

                       בכבוד רב,

   

  ראש הרשות המקומית

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  יוגש על ידי המשתתף

   במכרז יחד עם הצעתו

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : _______________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 14/2023 בדבר – הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך.

   

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 50,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 06/11/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

 •  

  לכבוד

  הרשות המקומית

  עיריית אילת

   

   

  א.נ.,

   

  מכרז הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה מכרז פומבי מס'  14/2023

   

  הצהרת המשתתף

   

   

   

  אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

   

  אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

   

  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

   

  ברור וידוע לנו כי מכרז זה אינו כולל הסעות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים וכי הרשות המקומית קשורה בהסכם אחר בהקשר זה ואין לנו ולא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

   

  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

   

  הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא, כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי, ואנו מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.

   

  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם.

   

  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש על פי תנאי המכרז.

   

  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית אוטונומית מקור בשיעור הנקוב בחוזה אשר תעמוד בתוקף לכל תקופת ההסכם.

   

  היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

   

  אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

  כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:

   

   

  לסימון (ב X) ולמילוי הפרטים על ידי הקבלן לשימוש בודק התיק בלבד

   

   

  מסמכי המכרז וחתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה           יש / אין / ____

   

   

  ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ש"ח                                                        יש / אין / ____

   

   

  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות                                    יש / אין / ____

   

   

  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור                                           יש / אין / ____

   

   

  אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף                            יש / אין / ____

   

   

  אישורים כמפורט בסעיף 2.5 למכרז                                               יש / אין / ____

   

   

  רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות                                       יש / אין / ____

   

   

  צילום כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה                                     יש / אין / ____

   

   

  לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה                               יש / אין / ____

   

   

  הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות                                  יש/ אין / ____

  במספר הנדרש.

   

   

   

   

   

  שם המשתתף:  ______________________________

   

  כתובת:  __________________________________

   

  דוא"ל: ___________________________________

   

  טלפון:  ___________________________________

   

  איש הקשר:  _______________________________

   

   

   

  חתימה וחותמת: ____________________________

   

  תאריך:  __________________________________

   

 • ח ו ז ה

   

   

  שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ____ שנת   2023

   

   

  – ב י ן –

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  (להלן: "הרשות המקומית")

                                                                                                                    מצד אחד;

   

  – ל ב י ן –

   

  שם פירמה: ______________________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

  (להלן: "הקבלן")

   

  מצד שני;

   

   

  הואיל            והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס' 14/2023 למתן שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה;

   

  והואיל          וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן, שירותים של הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית   שירותי הסעות בתנאים, כאמור.

   

   

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   

  פרק 1 – כללי

   

  1.1        דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

   

  1.2        בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

   

  "הרשות"           עיריית אילת.

   

  "הקבלן"          לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו המוסמכים.

   

  "המכרז" –                     המכרז שהתפרסם על ידי הרשות למתן שירותי הסעה לתלמידים ו/או עובדי הוראה מכרז פומבי מס' 14/2023.

   

  "החוזה" –                     פירושו של החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.

   

  "המנהל" –                    מי שיקבע על ידי הרשות,  מעת לעת, לשמש נציגה לענין  חוזה זה.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

  1.3      הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה :

   

  נספח א'             מפרט הסעות ומחירים.

  נספח ג'             פרטי קצין בטיחות.

  נספח ד'              אישור על קיום ביטוחים.

  נספח ה'             נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

  נספח ו'               טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.

  נספח ז'              תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

  נספח ח'             הנחיות ביטחון ובטיחות.

   

  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".

   

  1.4      הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

   

  1.5     ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה למסגרת תקציבית מאושרת כפי שתהיה מעת לעת.

   

  1.6    הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

   

  1.7      הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

   

  1.8      הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

   

  1.8.1  הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני בקר/פקח אשר יזדהה כעובד משרד החינוך או מטעמו, כל מסמך שיתבקש, לרבות רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח, ועוד כפי שיידרש.

   

  1.9      הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת הרשות המקומית, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

   

  1.10   הקבלן ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות במצב חירום.

   

  1.11    הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות בנספח ח'. הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה.

   

  1.12      הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג-1983- הן על  ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים.

  למען הסר ספק מובהר בזה כי בהתאם לתוספת א' לחוק הנ"ל, "צו תשע"ב 2012 סעיף 7", חל איסור עישון בכל רכב המסיע תלמידים, גם כאשר הוא ריק מנוסעים.

  בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה על ידי נהג ההסעות, גם כאשר אין תלמידים ברכב, תגרום להטלת קנס בסך -1,500 ש"ח על חברת ההסעות, כמפורט בטבלת הקנסות שבסעיף 9.4 בחוזה.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  1.13   הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א – 2001. לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים".

  בהתאם לסעיף 2 בחוק זה (איסור העסקה ועיסוק): " ((א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. (ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד. (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר – 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה."

  לפיכך, על הקבלן מוטלת החובה לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ובמידת הצורך להציגו לרשות המקומית. מפעם לפעם ועפ"י דרישתה של הרשות המקומית ידרש הקבלן להציג בפני הרשות המקומית אישורים לגבי עובדיו.

   

  פרק 2 – שירותי הסעה

   

  2.1      הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח א' לחוזה, בימי הלימודים של מוסדות החינוך ועל פי קביעת הרשות בלבד.

   

  2.2      הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:

   

  א.  הנהג בעל אזרחות ישראלית.

  ב.  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

  ג.  לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.

  ד. אישור על  היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים

  התשס"א- 2001.

  ה. בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה(תקנת משנה 4 (ה') תשנ"א – 1995),  נהג המסיע קבוצת

  ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות 5 , 6 , 7 ו-

  11    לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים

  בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

   

   

  2.3     הקבלן מתחייב לוודא כי הנהגים העובדים בשירותו יגיעו לכל השתלמות שתארגן הרשות המקומית.

   

  2.3.1 הקבלן מתחייב לדווח לרכז ההסעות של הרשות המקומית או האזורית, על כל תקלה או בעיה

  המתעוררת בזמן ההסעה או לאחריה, הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה או במקרה של שכחת ילד ברכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.

   

  2.4  הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על פי

  הוראות המנהל.

   

  2.5  הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל רכב

  נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

   

  2.6  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  2.7  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים ולהסעות תלמידים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.

  כמו כן, הקבלן הזוכה מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת

  טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1,  אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י(.

   

  כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית

  המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב, כמתחייב מתקנה 364 ו' לתקנות התעבורה.

  המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י(.

   

  2.8   הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעת תלמידים, יהיו מצויידים במערכת בטיחות ואיכות של

  מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות (תקן ישראלי 9301).

   

  2.9   הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להשעת תלמידים, יהיו מצויידים במצלמות דרך/ אבטחה.

   

  2.10  הקבלן מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי

  הרשות -או הנוסעים.

   

  2.11 הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הנהגים המועסקים על ידו ו/או על ידי קבלן/ני המשנה, והמבצעים את

  שרותי ההסעות, יפעלו בהתאם להוראת תקנת התעבורה   72 א' ו-ב' בדבר אי הפעלת מנוע הרכב כאשר

  הרכב נמצא בחנייה.

  למען הסר ספק, תקנה זו מחייבת גם אם הנהג מעוניין להמשיך את פעולת המנוע לצורך הפעלת מזגן הרכב.

  בעניין זה, תשומת לב הקבלן מופנית לקנס המפורט בטבלת הקנסות שבחוזה זה במקרה של הפרת התקנה הנ"ל.

   

  2.12   הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב להסעת תלמידים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על

  הסעת תלמידים.

  בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר:

  "רכב להסעת תלמידים" אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים,

  שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעות תלמידים.

  למען הסר ספק, מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית".

  לפיכך, כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים, חל גם על מונית המסיעה תלמידים, לרבות פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט.

   

  2.13    הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים

  ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 84  לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע 9 ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 83 לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 509  ומתיקון תקנה510 (ב') (2) לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקויימו 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה והמופיעים בסעיף 2.1.2 למכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 168 לתקנות התעבורה )שעות נהיגה(.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  2.14   הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים

  זעירים ציבוריים ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר

  שנים, דהיינו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצויין ברשיון הרכב, חל בשנת 2013 ואילך. בשנה"ל

  תשפ"ד, ובשנות ההתקשרות לאחר מכן, על גיל הרכבים המשמשים להסעה לא לעלות על 10 שנים.

   

  2.15   כפי שפורט בסעיפים 2.1.1 ו – 2.2 למכרז, תאגיד מוניות שזכה במכרז למסלול אחד בלבד, ולא יעמוד

  בכל 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 510 (ב') (2) לתקנת התעבורה, יהיו חייבים לפעול על פי תקנות

  509 ו- 510 (א') לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה.

   

  2.16   הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני לרכב

  להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת לעת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי.

   

  2.16.1  הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות גלגלים, רגילים או

  ממונעים או טיולונים שיקומיים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות,

  האחת לעיגון הכסא דרך ההתקנים שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום התלמיד לכסא.

  זאת, בהתאם לתקן המחייב ISO מספר 10542 משנת 2012 , ואשר ניתן לרכישה אצל מתקיני                          אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.

  2.16.2  הקבלן מתחייב כי נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב              לעיל.

  2.16.3 נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון ולהורדת תלמיד המוסע בכיסא גלגלים. למען הסר           ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.

  כמו כן, נהג רכב הסעת תלמידים אחראי לכך שהתלמידים המוסעים יהיו חגורים כל זמן                   הנסיעה.

  זאת, גם ברכב המסיע את תלמידי החינוך המיוחד, אשר המלווה אחראי/ת לחגירתם, אך הנהג           אחראי לוודא זאת.

  2.16.4   הסעת תלמיד ברכב מעלון תתבצע כאשר הכנסת התלמיד אל הרכב או הוצאתו מן הרכב תהיה           כאשר התלמיד יושב חגור בכיסא הגלגלים )רגיל או ממונע( או הטיולון השיקומי.

  למען הסר ספק, אין להעלות או להוריד את התלמיד במעלון הרכב, אלא רק כאשר, כאמור,               הוא יושב חגור בכיסא או בטיולון השיקומי, ואינו עומד.

   

   

  למען הסר ספק, אין להעלות או להוריד את התלמיד במעלון הרכב, אלא רק כאשר, כאמור, הוא יושב

  חגור בכיסא או בטיולון השיקומי, ואינו עומד.

   

  2.17   הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל

  כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א – 1961 אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ג'

  לחוזה. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי

  רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם

  במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב

  המשמשים להסעות.

  למען הסר ספק, ככל שמדובר ברכב עם מעלון, בנוסף לבדיקה הרגילה של תקינות הרכב קצין הבטיחות יבדוק ויאשר בחתימת ידו את תקינות המעלון, כולל הידראוליקה, דליפות שמן ותקינות ההפעלה של המעלון.

  הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש ובכתב עם הרשות, והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

   

  2.18      הקבלן מתחייב כי לא יוחלף נהג במסלול הסעה במשך כל שנת הלימודים, אלא אם כן ישנן נסיבות

  שאינן מאפשרות שאותו נהג יקיים את ההסעה במהלך כל שנת הלימודים.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  2.19     הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם

  להעלאת תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל

  נסיעה לודא ירידת כל הילדים מהרכב.

   

  2.20     הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך

  את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.

  למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ו/או תלמידים ברכב ההסעות, גם אם יש לרכב ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה.

   

  2.21   הקבלן מתחייב מראש לבצע את ההסעות, כפי שיונחה על ידי המנהל.

   

  2.22   המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים

  והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

   

   

  פרק 3 – שינויים

   

   

  3.1     כמות כלי הרכב בכל מסלול המבוצע על ידי הקבלן תקבע בכל תחילת שנת לימודים בה החוזה תקף

  וזאת בהתאם לצרכי הרשות באותה שנת לימדים. השינוי בין מספר כלי הרכב שמבצעים מסלול קיים

  בשנה אחת לעומת שנת לימודים אחרת לא יחשב הקטנה או הגדלה לצורך הסכם זה.

   

  3.2      הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 24 שעות מראש.

   

  ניתנה על ידי הרשות  הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

   

  3.2.1     הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במקרים בודדים של

  ביטול הצורך בהסעת בוקר בשל מחלת התלמיד המוסע, בהודעה הניתנת לקבלן ההסעות                   בהתראה של שעה אחת.

  במקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת התלמיד, הקבלן יהיה זכאי לקבל מחצית (50%)

  מהסכום שהיה מגיע לו אילו ניתנו שירותי ההסעה בפועל, וזאת בגין שירותי הסעת הבוקר

  בלבד.

   

  3.3      הרשות  רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן,  על שינויים במתן שירותי ההסעות כדלקמן:

   

  – שינויים במסלולי הנסיעה – מבחינת אורכם.

  – ביטול מסלולי נסיעה.

  – שילוב מסלולי נסיעה

  – תוספת מסלולי נסיעה.

  – תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים.  במקרה של תוספת

  כלי רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.

  – שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.

   

  ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה 96 שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה  יהיה  בהתאם למפורט בסעיף 7.3 ג' לחוזה זה.

   

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  3.3.1 למען הסר ספק, מודגש כי הרשות המקומית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחיית משרד החינוך, להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לשלב הסעת תלמידים מישובים ו/או מוסדות הנמצאים בתחום שיפוט של רשות מקומית אחרת.

  במקרה כזה, הקבלן מתחייב לבצע את השינוי במסלול לרשות אחרת כדי לאסוף תלמידים מרשות זו, למרות שהחוזה שחתם אינו עם אותה הרשות.

  התשלום לקבלן במקרה של שינוי כאמור במסלול כזה יהיה גם הוא על פי המפורט בסעיף 7.3 ב' בפרק 7  לחוזה זה.

   

  3.4      מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל רשאית הרשות  להורות לקבלן בכתב, כי כלי הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות, אשר הרשות הודיעה על ביטולן, כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות.

   

  הודיעה הרשות המקומית, בכתב, לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות שלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 50% מהסכומים, אשר היו מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל, וזאת  בגין הסעות בוקר בלבד.

   

  פרק 4 – איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

   

  4.1      הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות,  מראש ובכתב.

   

  4.2      היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת 25% או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 4.1 לעיל.

   

  4.3      הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

   

  בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 1 ו – 2 לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

   

  פרק 5 אחריות וביטוח

   

  5.1       הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן

  השירותים על פי חוזה זה.

   

  5.2       הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא             מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו,    לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.

  הקבלן יפצה את הרשות ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו)ה(, להם)ן(.הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה           או נזק כנ"ל.

   

  5.3       הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות             כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש 1968 (  או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם    תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע הרשות על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק    לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  5.4       הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל             עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה,     חבלה או נזק שמפורט בסעיף 5.1 ו 5.2 לעיל לכל אדם כולל לרשות ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות             הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

   

  5.5       מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  5.5.1       ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:

  תובע – 500,000$ דולר ארה"ב או בשקלים חדשים על פי השער היציג

  מקרה ותקופת 12 חודשים – 500,000$ דולר ארה"ב או בשקלים חדשים על פי השער היציג

  5.5.2     ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר               עם החוזה.

   

  5.5.3     ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם                  מבוטחים בביטוח חובה.

   

  5.6       בפוליסות יכללו התנאים הבאים:

   

  א(  הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח.

  ב( ב ביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.

  ג(  יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה בהודעה

  מוקדמת שתימסר גם לרשות 60 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש.

  ד(  הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.

  ה(  נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הרשות.

  ו(  תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות.

   

  5.7       הקבלן ימציא לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות, נספח ד', כשהוא חתום על ידי    חברת ביטוח.

   

  5.8       היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף 5.5 דלעיל, כולם או מקצתם, הרי מבלי

  להטיל על הרשות חבות כלשהי בקשר לכך, תהא הרשות רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם   את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה, בצרוף הוצאות       תקורה בשיעור של 15% , מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם    מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

   

   

  פרק 6 – יחסי הצדדים

   

  6.1      בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

   

  6.2      עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

  פרק 7 – תשלומים וערבות

   

  7.1      תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים בנספח א'.

   

  למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי  ההסעות

  לפי המסלולים המפורטים בנספח א', ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל

  התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

   

  יודגש, כי בדיווחי הרשות למשרד אין לכלול שירותי ליווי תלמידי החינוך המיוחד.

  התחשבנות הרשות עם חברת ההסעות הנותנת שירותי ליווי תלמידים תעשה רק מול החברה, ולא תופיע             בשום מסמך המוגש למשרד.

   

  7.2      הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה  אורך מסלול הנסיעה.

   

  7.3      התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:

   

  א.         הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה, בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף  24 שעות ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות.

   

  ב.         השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות מקורי)יים( , עקב תוספת או הפחתת נקודת איסוף/פיזור במסלול, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לו זכאי הקבלן, סך של 7.00 ש"ח לכל קילומטר. למען הסר ספק, במקרים אלה לא תשולם כל תוספת אם לא הושלם הקילומטר הראשון.

   

  ג.          החליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים, בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי הרשות המקומית לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן.

   

  למען הסר כל ספק, הרשות אינה חייבת להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים.

   

  ד.         בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על 50% מהיקף ההתקשרות המקורי.

   

  7.4       בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות  חשבון מפורט ב-3 עותקים בגין שירותי   ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

   

  המנהל יבדוק את החשבון תוך 7 ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות תלמידים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 9.4 לחוזה. עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל.

   

  הרשות המקומית תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל, ובכפוף לאישור הגזבר, תוך 45 יום מתום החודש בו הומצאה חשבונית מס לתשלום, כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים התשע"ז- 2017.

   

  7.5        המחירים המפורטים במפרט שבנספח א' לחוזה ההסעות נכונים ליום  1  לאוגוסט 2023.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

  7.6      לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.

   

  7.7      טרם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית אוטונומית מקור, לפי הנוסח הרצ"ב כנספח ה' לחוזה, כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין שירותי ההסעות, וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 13 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת הרשות, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  על פי חוזה זה.

   

  למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד, אין בו כדי להוות התחייבות הרשות למתן שירותים בהיקפים כלשהם וכי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי ההסעות שינתנו בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.

   

  7.8     המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור, תחשב   כהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

   

  7.9    ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.

   

  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

   

  א)  כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

   

  ב) כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, הרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

   

  בכל מקרה, כאמור, תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

   

   

  פרק 8 – תקופת החוזה וסיומו

   

   

  8.1        מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנת לימודים אחת מיום 1.9.2023  או כפי שייקבע ויפורסם על-ידי משרד החינוך לקראת שנת הלימודים בהתאם ללוח שנת הלימודים ובהתאמה לגיל התלמידים, דהיינו:

  תלמידי חטיבות הביניים והחינוך העל-יסודי: עד יום 20.6.2024

  תלמידי החינוך היסודי: עד יום 30.6.2024

  תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים עד ליום 15.08: עד יום 15.05.2024.

  תלמידי החינוך המיוחד בעלי המוגבלויות הקשות הזכאים לתוספת של עד 6 ימים בשנה בהתאם לבחירת מוסד החינוך בו הם לומדים.

   

  תלמידי הכיתות שאושרו להם לימודים במסגרת בתי הספר של החגים.

  במקרה של צורך בהסעה באחד או יותר מן הימים הנ"ל, הקבלן מתחייב להעמיד את הרכב הדרוש להסעה, בתנאים הרגילים שנקבעו להסעה במהלך כל השנה.

   

  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות שבוצעו בפועל, ולקבלן לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

  8.1.1     לרשות תהא זכות בחירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של             חוזה זה למשך חודשי הקיץ, בעבור תלמידי החינוך הרגיל שימשיכו ללמוד בקיץ.

   

  8.2       לרשות תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה של שלוש שנות לימודים נוספות, בכל פעם לתקופה של שנת לימודים נוספת ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן 60  יום מראש.

  למען הסר ספק, ניתן יהיה להאריך את ההתקשרות בהתאם לסעיף זה, לתקופה שלא תעלה, בסך הכל, על  4(ארבע) שנים.

  ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה שבנספח ו' לחוזה.

   

  8.2.1     הקבלן רשאי שלא להיענות לבקשת הרשות למימוש זכות הברירה )אופציה(, במקרה של פיגור

  בתשלום כלשהוא מצד הרשות 90 יום מעבר למוסכם בסעיף 7.4 לחוזה, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת אישורים

  כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.

   

  8.3       על אף האמור בס"ק 8.1 ו – 8.2 לעיל תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה

  לידי סיום בהודעה מראש של 30 יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.

   

   

  פרק 9 – הפרות, ביטול מכרז ופיצויים

   

  9.1        הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 1.8.1, 1.12, 1.13, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 4.1, 4.3, 5.5 ו – 5.6 הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 10% מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב בסעיף 7.7  לחוזה, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

   

  9.2      הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף 9.1 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

   

  9.3      תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה.

   

  9.4      מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא הרשות המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

   

  נושא ההפרה                                                                                                     פיצוי מוסכם

   

  איחור של מעל 15 דקות ועד 30 דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף הראשונה או

  לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי                                                                  500 ₪

   

  איחור של מעל 30 ועד 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת

  תחילת הלימודים במוסד החינוכי                                                                         750 ₪

   

  איחור של מעל 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת

  הלימודים במוסד החינוכי                                                                                     1,000 ₪

   

  העסקת נהג למרות שהרשות הורתה להפסיק את העסקתו                                         1,500 ₪

   

  רכב הסעה מלוכלך                                                                                             500 ₪

  חתימת הקבלן: ________________

   

  אי הפעלת מזגן                                                                                                   500 ₪

   

  מזגן לא תקין / לא עובד מעל 2 יממות                                                                   500 ₪

   

  מזגן לא תקין / לא עובד מעל 3 יממות                                                                   750 ₪

   

  הסעת תלמידים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים                              1,000 ₪

   

  הפרת תקנת תעבורה 72 א' ו ב' בדבר איסור התנעת רכב חונה –                                    1000  ₪  לאירוע

   

  העסקת קבלן משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור הרשות                                  2,000    ₪ לכל י"ע

   

  קיצור דרך ע"י נסיעה בדרך עפר או בכביש שאינו מאושר                                         1,000   ₪ לכל  י"ע

   

  נהג אוטובוס/אוטובוס ציבורי זעיר ללא ניסיון של שנתיים לפחות                            1,000 ₪ לכל יום עבודה

   

  התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי ההסעות )אנשי

  משרד החינוך ו/או בקרי חברת ביקורת מטעמו(                                                     500 ₪

   

  רכב הסעה כולל רכב חלופי בגיל של יותר מ – 10 שנים                                            1,000 ₪ לכל יום עבודה

  רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה בכלל זה רכב ללא חגורות בטיחות

  ו/או מושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים ו/או חגורות בטיחות לא תקינות             2,000 ₪ לכל הסעה

   

  חגורות בטיחות לא תקינות                                                                                 1,000 ₪ לכל יום עבודה

   

  מעלון לא תקין )ברכב עם מעלון(                                                                          1,000 ₪ לכל יום עבודה

   

  אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן                                                 250 ₪

   

  שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה                                                               2,000 ₪ לכל יום ולכל רכב

   

  אי דיווח לרשות המקומית בדבר אירוע חריג/תאונת דרכים שקרתה במהלך הנסיעה 2,000 ₪ לאירוע/תאונה

   

  אי העסקת קצין בטיחות ותעבורה, או היעדר דוח בדיקת כלי הרכב של חברת

  ההסעות ע"י קצין בטיחות ותעבורה.                                                                     2,500 ₪ פעם ראשונה

  5,000 ₪ בכל מקרה נוסף

   

  איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה                               1,000 ₪

   

  העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית המתריעה

  על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב              2,000 ₪

   

  עישון באוטובוס או בזוטובוס המסיע תלמידים, גם אם הרכב ריק מתלמידים           1,500 ₪

   

  הסעת נוסעים שאינם מורשים ברכב ההסעה                                                         1,000 ₪

   

  העלאת/הורדת תלמידים מהדלת האחורית באוטובוס/זוטובוס                                1,000 ₪

   

  אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים                               5,000 ₪

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  9.5      הרשות המזמינה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.

   

  9.6      ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.

   

  9.7      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית, תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא הרשות זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

   

  9.8      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

   

  9.8.1     הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם.

   

  9.8.2     הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על-פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999.

   

  9.8.3     הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

   

  9.8.4     הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

   

  9.8.5     הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

   

  9.9        השתמשה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף 9.7 לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות הרשות  כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.

   

  9.10      איחור בתשלום של עד 7 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהרשות.  איחרה הרשות  בביצוע תשלום מעבר לתקופה של 7 יום האמורים, יהא  הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

   

  פיגור בתשלום מצד הרשות של 90 יום מעבר למוסכם בסעיף 7.4 לחוזה, יזכה את הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בגובה 10% של הסכום בפיגור, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.

   

  פרק 10 – שונות

   

  10.1     גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין

  הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

  10.2      תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף, מעת לעת.

   

  10.3      הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

   

  10.4    ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.

   

  10.5    תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

   

  10.6    כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני הצדדים.

   

  10.7    כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

   

  10.8    הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

   

   

   

   

  ____________________                                ___________

  שם, חתימה וחותמת הקבלן                                        תאריך

   

   

  אני הח"מ  _______________  עו"ד / רו"ח של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני ה"ה _____________________המשמשים כמנהלי ____________________(להלן: "הקבלן") וחתמו בפני על חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

   

   

  ________

  עו"ד/רו"ח

   

  אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן:

   

  כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין; כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף ________ בתקציב רגיל/מאושרות תקציב בלתי רגיל מס'________.

   

   

   

   

  ___________                          _________________

  חותמת הרשות                                        העירייה

   

   

  אני הח"מ _____________ המשמש/ת  כיועצת המשפטית של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________ ת.ז. מס' _____________ ו _____________ ת.ז. מס' ____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

  חתימה וחותמת

 • נספח א'

   

  מפרט הסעות ומחירים לפני הנחה

   

   

  מס' תיאור  השירות סוג

  רכב

  שם מוסד מחיר

  איסוף ופיזור

  כמות

  כלי רכב

  ימים בשנה עלות מוערכת לשנה
  1. איסוף חינוך מיוחד ונכים מרחבי העיר אל מוסדות החינוך החל משעה 07:00 ופיזור בצהריים ימים א – ו רכב נכים אורים

  +

  רבין

  900 1 258 232,200
  2. איסוף באוטובוס מתחנות ברחבי העיר אל בתי ספר החל משעה 07:00 בבוקר ופיזור מבתי הספר לתחנות ברחבי העיר בצהריים בימים א – ו אוטובוס

  הלוך וחזור

   

  חב"ד

   

  820

   

  2

   

   

  220

   

  360,800

  3. כנ"ל אוטובוס

  הלוך וחזור

  ימין הרצוג 820 1 220 180,400
  4. איסוף במיניבוס מתחנות ברחבי העיר אל בתי ספר החל משעה 07:00 בבוקר ופיזור מבתי הספר לתחנות ברחבי העיר בצהריים בימים א – ו מיניבוס הלוך וחזור יעלים

  +

  אלמוג

  440 1 220 96,800
  5. כנ"ל מיניבוס הלוך וחזור עציון גבר

  +

  אופיר

  440 1 220 96,800
  6. כנ"ל מיניבוס הלוך וחזור גלים

  +

  הרי אילת

  440 1 220 96,800
  7. כנ"ל מיניבוס הלוך וחזור הרי אילת 440 1 220 96,800
  8. סבב כיתות עירוניות איסוף מבתי ספר אל בתי ספר בשעות שונות במהלך יום לימודים כ-10 פעמים בשבוע במועדים ויעדים משתנים אוטובוס

  לאיסוף והקפצה

   

  שונים

   

  300

  להקפצה

   

   

  לפי צורך

   

  לפי צורך

   

  120,000

   

   

   

  סך הכל מחיר כולל לפני הנחה 1,171,600 ₪

   

   

   

  חתימת הקבלן: ________________

   

   

   

   

  נספח א'-1

 • נספח א'-1

   

  הצעת מחיר

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל סעיפי כתב הכמויות הינו %______ (אחוזים בספרות).

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל סעיפי כתב הכמויות הינו_________________ (אחוזים במילים).

   

   

   

   

   

   

   

  ___________                                  ________________________

  תאריך                                                שם חתימה וחותמת הקבלן

   

 • נספח ג'

   

  פרטים אישיים של קצין בטיחות

   

   

   

   

   

  הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לסעיף 2.15 לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:

   

   

  שם: _______________________ מס' ת.ז: ____________________

   

   

  כתובת:  _____________________________________  מיקוד : _____________

   

   

  מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:  _____________

   

   

  * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  שם החברה: _________________________        חתימה וחותמת החברה:  ______________________

   

   

   

   

   

   

  שם קצין הבטיחות: ____________________ חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________

   

   

   

   

 • נספח ד'

  נספח דרישות ביטוח

  לחתימת הקבלן בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור:
    אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

   

  שירותי הסעות תלמידים

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

   
  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

   
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום   גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  למקרה לתקופה מטבע
  רכוש   ביט         309

  313

  314

  316

  328

  צד ג'   ביט     2,000,000 2,000,000 302 

  304

  305

  307

  309 

  312

  315

  318

  322 

  328 

  329

  אחריות מעבידים   ביט     6,000,000 20,000,000 309 

  319

  328 

  אחריות מקצועית   ביט         301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 ( 6 חודשים)

  חבות מוצר   ביט         302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  025 הסעת נוסעים
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

 • נספח ה'

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 14/2023 בדבר – הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 •                             נספח ו'

   

       הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה

   

   

  סימוכין:       חוזה שנערך ונחתם ביום __________     (שנת הלימודים ______________)

   

  בין:    ________________________

   

  לבין:  ________________________ שכתובתו:  ________________

   

  ___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ (להלן הקבלן)

   

   

   

  הואיל        ובהתאם לסעיף 8.2 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;

   

  והואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________.

   

  מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:

  (מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)

   

  1. מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה, והתמורה תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.

   

  1. במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.

   

  1. במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך  ש"ח (לא כולל מע"מ).

   

  1. במקום האמור בסעיף (מס'            ) _______________________________________

   

  יבוא _________________________________________________________

   

  1. הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 84 לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

   

  1. הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף 2.12 לחוזה, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על 10 שנים.

   

  פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

   

   

  _________________                                                      ________________________

  חתימה וחותמת הקבלן                                                            חתימה וחותמת הרשות המקומית

   

   

  שריון תקציבי: ____________ שנת חתימת החוזה המקורי _____________

   

 • נספח ז'

   

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה

  חובה בכל רכב הסעת תלמידים כולל מונית

   

  מס' שם הפריט כמות הערות
  1 תרמיל גב תואם לתכולה על פי ההנחיות 1  
  2 משולש בד 5  
  3 תחבושת אישית 2  
  4 תחבושת בינונית 1  
  5 חסם עורקים 1 (מומלץ חוסם עורקים מסוג- C-A-T )
  6 אגד (תחבושת) 5 מגדלים שונים
  7 איספלנית (מיקרופור) 3  
  8 פלסטר 20  
  9 מלע"כ (מספריים) 1  
  10 פד גזה סטרילי 20  
  11 סד קשיח לקבוע 1 מומלץ סד מדגם

  SAMSPILNT

  12 סביעור 1  
  13 מסכת כיס להנשמה 1  
  14 תחבושת לכויות (כדוגמת ברנשילד) 2  
  15 שמיכה היפוטרמית 1  
  16 כפפות חד פעמיות 3  
  17 תחבושות אלסטיות ברוחב 8 3  

   

   

   

   

  הערה:  על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך

  האחרון לשימוש

 • נספח ח'

   

  בטיחות, ביטחון ושעת חירום

   

  ביטחון

   

  נוהלי ביטחון בבתי הספר – הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה

   

   

   כללי

   

  1.1     הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם.

  1.2     כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.

  ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית ועם המשטרה שעיקרן:

  –    מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (בעת פיזור התלמידים)

  –    קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

  1.3     האבטחה במפרצי החנייה (בנקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על –

  –    מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

  –    סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.

  1.4     האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.

   

  הנחיות ביטחון בהסעות

   

  2.1     כללי

  2.1.1  ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

  2.1.2  נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת, ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או צה"ל.

  2.1.3  נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.

  2.1.4 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:

  א.    הסעות בתחום היישוב העירוני – עירייה / מועצה מקומית.

  ב.    הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר".

  ג.     הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.

   

   

   

   

   

  2.2     הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון

  2.2.1  חימוש ומיגון

  א.    בהסעות תלמידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם הרשות המקומית, להנחות כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה.

  ב.   בהסעות תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח.

  2.2.2  אבטחה וביטחון

  א.    הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.

  ב.    דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.

  ג.     אבטחת האוטובוס בחנייה

  1)    בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי המטען נעולים.

  2)    אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.

  3)    אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.

  4)    לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן.

  2.2.3  קשר

  כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי.

   

  הנחיות בטיחות בהסעות

   

  3.1     הרשות המקומית ורכז התחבורה ברשות המקומית

  א. רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים

  ברשות המקומית ויוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה

  לתנועה הזורמת.

   

  ב. רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא

  ביתו של התלמיד, ללא צורך לחצות כביש.

   

  ג. רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים

  לבטיחות בהסעות.

   

  ד. רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות ויהיה בקשר

  רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי

  בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

   

  ה. הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות

  המחייבות להסעות ילדים.

   

  ו. הרשות המקומית תהיה חייבת לעדכן מיידית את משרד החינוך לגבי כל אירוע חריג שקרה

  במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.

   

   

   

   

  1. הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות

   

  4.1  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה

  א.    חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהן חגורות בטיחות.

  ב.    לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

  ג.     נהג המסיע 9 תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 1996 אין צורך בחותמת.

  ד.  מנהל חברת ההסעות ימציא לרשות המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימת כל הנהגים המסיעים תלמידים ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עברות מין.

  ה.    חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.

  ו.    רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

  ז.     רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

  ח.    כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

  אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.

  ט.   בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים

  ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי

  מת"י(, זאת בהתאם לתקנה 83 ד' לתקנות התעבורה

  כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול

  ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל

  לפני חזית הרכב או בצידי הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סטייה

  מנתיב, שמירת מרחק, התנגשות ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים

  בקדמת הרכב ובצדדיו )שטחים מתים(. על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב

  מערבי ולספק התרעות קוליות וויזואליות.

   

  י.    כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

  יא.    חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד לשכחת ילד ברכב ההסעה.

  יב.   הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

  למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים שאינם תלמידים ברכב ההסעות.

  יג.  כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

  יד. נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל.

   

   

   

   

  טו. הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכיסאות גלגלים,

  רגילים או ממונעים או טיולונים שיקומיים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של

  חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכיסא דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשניה

  לריתום התלמיד לכיסא.

  זאת, בהתאם לתקן המחייב ISO מספר 10542 משנת 2012 , ואשר ניתן לרכישה אצל

  מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.

   

  טז. נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון ולהורדת תלמיד המוסע בכיסא גלגלים.

  למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.

  כפי שפורט בסעיף 2.14.3 למכרז, נהג רכב הסעת תלמידים אחראי לכך שהתלמידים

  המוסעים יהיו חגורים כל זמן הנסיעה.

  זאת, גם ברכב המסיע את תלמידי החינוך המיוחד, אשר המלווה אחראי/ת לחגירתם, אך

  הנהג אחראי לוודא זאת.

   

  יז. כפי שפורט סעיף 2.16.4 לחוזה, הסעת תלמיד ברכב מעלון תתבצע כאשר הכנסת התלמיד

  אל הרכב או הוצאתו מן הרכב תהיה כאשר התלמיד יושב חגור בכיסא הגלגלים )רגיל או

  ממונע( או הטיולון השיקומי. למען הסר ספק, אין להעלות או להוריד את התלמיד במעלון

  הרכב, אלא רק כאשר, כאמור, הוא יושב חגור בכיסא או בטיולון השיקומי, ואינו עומד.

   

  יח. על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לרשות המקומית על כל אירוע חריג בו

  מעורבים התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

   

  4.2            ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי

  4.2.1 העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד.

   

  4.2.2  העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד לפתח ההעלאה

  וההורדה בלבד.

   

  4.2.3  יותקן שילוט אזהרה בולט – "שטח תמרון אוטובוסים הכניסה אסורה".

   

  4.2.4 הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית

  בלבד!

   

  4.2.5 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.

   

  4.2.6 אין להוציא את היד או הראש מהחלון.

   

  4.2.7 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.

   

  4.2.8 יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה

  המדרגות עולה על הגובה המקובל.

   

  4.2.9 אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.

   

  4.2.10 אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות

  את הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד אליו.

   

   

   

   

  4.2.11 בסמכות הרשות המקומית להבהיר לילדים ולהוריהם כי במקרים של התפרעות ברכב

  בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי

  הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.

  ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם מנהל ביה"ס ועם הורי התלמיד, וכל

  הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיה.

   

  4.2.12 תיאסר כניסת כלי רכב פרטיים מכל סוג שהוא אל מתחם רכבי ההסעה, בשילוט מתאים

  והסברה. במידת הצורך תבוצע אכיפה.

   

  4.2.13 כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד יהיו מצוידים במושב בטיחות המיועד לילדים

  עד גיל 3 , ובמושב מגביה )בוסטר( המיועד לילדים מגיל 3 ועד גיל 8 , כמתחייב מתקנת

  התעבורה בנושא זה, ובחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

   

  1. הנחיות בטיחות לנהג

  5.1 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

  5.2 הנהג אינו רשאי, בשום מקרה, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים.

  למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב.

  5.3 העברת תלמידים מרכב ממוגן לרכב שאינו ממוגן מותרת רק באישור תחום ההסעות במחוז ואך ורק בתחום מוסד חינוכי או בתחום מתקן ציבורי שבאחריותה של הרשות המקומית, או באתר שאושר ע"י תחום ההסעות במחוז.

  למען הסר ספק, יודגש כי במקרה של העברת תלמידים מרכב לרכב במקום המאושר לכך, חל איסור מוחלט על השארת תלמידים להמתין לבדם לרכב האחר. במקרה כזה, הרכב המגיע ראשון לנקודת ההעברה ימתין עד להגעת הרכב האחר, והתלמידים יעברו ישירות מרכב לרכב, מבלי להמתין כלל מחוץ לרכב ההסעה.

  5.4

  א. כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג

  שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת בדלת הקדמית בלבד.

  ב. אין להסיע תלמידים בעמידה.

  ג. חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור

     תלמידים, למעט ביציאה ממסוף ההסעות של בית הספר )תקנה 45 לתקנות

  התעבורה(.

  ד. במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת ידיים

  וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות

  אחרות(.

  ה. כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת     הקדמית.

  ו. הורדה או העלאת התלמידים מן הרכב תתבצע רק בצד שבו נמצא מוסד

  החינוך או ביתו של התלמיד, כדי שלא ייאלצו לחצות כבישים.

  ז. התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או

  להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.

  ח. הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.

  ט. חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או

  שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

  י. חל איסור מוחלט על נהג הרכב לשמש גם כמלווה.

  יא. חל איסור מוחלט על המלווה לשמש גם כנהג הרכב.

  יב. בשום מקרה לא יישב המלווה במושב הקדמי של הרכב.

   

   

  5.5   גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת (לא במכוניות פרטיות)

   

  תקנה 83 א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג.

   

  בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל 3 עד גיל 8, בתנאי שהוא יושב על מושב מגביה (בוסטר), תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.

   

  למרות זאת, בהסעות תלמידים חל איסור מוחלט להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג.

   

  החל מגיל 8 שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט לחגירתו כחוק בחגורת הבטיחות התקנית של הרכב.

   

  יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.

   

  אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה – אוטובוסים, אוטובוסים זעירים ציבוריים או מוניות – אין חובת שימוש במושב מגביה (בוסטר) לגבי ילד מגיל 3 עד גיל 8, אך יש חובה לחגור חגורות בטיחות.

  מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים במושבים בהם יש חגורה אלכסונית.

   

   

  1. תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי הרשות או הבעלות

  6.1           הרשות המקומית או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות  מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינוך

  6.2           הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות תלמידים.

  6.3           אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה.

   

 • טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

   

   

  מס' הרישוי של האוטובוס: ______________               החודש: ________________

   

   

  שם הרשות: ________________________

   

   

         

   

         
  מקומות הבדיקה באוטובוס
     
  התאריך השעה שם הנהג תאי המטען תא המנוע אזור הגלגלים אזור מיכל הדלק גחון האוטובוס פנים האוטובוס חתימת הנהג הערות