מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 14/2022 בדבר – תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לתדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים לכלי הרכב שברשותה, כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים לחוזה.

להלן מסמכי המכרז בקובץ PDF מסמכי מכרז 14-2022 תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני תדלוק

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • מכרז פומבי מס' 14/2022

  בדבר  תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לתדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים לכלי הרכב שברשותה, כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים לחוזה.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמספק כרטיסי והתקני תדלוק אוניברסליים לשלושה גופים ציבורים או ארגונים גדולים שכל אחד מהם הינו בעל צי של 100 כלי רכב לפחות בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
  • ג. מי שהתקני וכרטיסי התדלוק האוניברסליים שהוא מספק מאפשרים ביצוע תדלוק בנזין, סולר ואוראה בשלוש חברות לפחות המפעילות תחנות דלק בפריסה ארצית, לפחות שלוש מהן בתחום שיפוט העיר אילת והן בעלות גישה מתאימה גם למשאיות ו/או כלי רכב כבדים אחרים.
  • ד. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובסכום הקבוע במסמכי המכרז.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בסכום של 50,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 31/08/2022,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  2.2        יש לצרף אסמכתאות המעידות על מתן שירותים ועמידה בדרישות סעיף 2 – ב'.

  2.3        יש לצרף רשימת חברות הדלק איתם יש למציע הסכמים לאספקת דלק באמצעות כרטיסי והתקני תדלוק אוניברסליים כאמור בסעיף 2 – ג' ולפרט רשימת התחנות בהן ניתן לתדלק באמצעות הכרטיסים בתחום שיפוט העיר אילת.

   

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  • יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. לא יתקבלו מסמכים מצולמים או כאלה שהורדו מאתר האינטרנט של העירייה !

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • המציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום שבנספח, בתוקף לכל תקופת הביצוע.

   

  חתימת הספק _______________

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. להצעת הספק במכרז זה יתווסף מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  2. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. שאלות הבהרה יש לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 20/05/2022, תשובות בכתב ישלחו לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה
           

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  בחתימתו של המציע על חוזה זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

  חתימת הספק _______________

   

   

   

  1. אופן בחירת ההצעה הזוכה

  לשם בחירת הזוכים במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף.
  • ההצעות יחושבו בהתאם לנוסחה הבאה כאשר ההצעה עם הניקוד המשוקלל הנמוך ביותר (סולר ובנזין) היא זו שתזכה.

   

    A*0.65) + (B*0.35) = C)       

   

  A= הצעת הספק לליטר סולר

  B= הצעת הספק לליטר בנזין

  C= הניקוד המשוקלל הסופי של המציע

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                     חתימת הספק _______________

   

   

   

   

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 14/2022)

   

  בדבר  תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ____בשנת 2021

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                            ( להלן – "העירייה")                                        מצד אחד ;

   

   

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: __________________

   

  ח.פ./ע.מ. ________________

   

  כתובת : ______________________

   

  דוא"ל: ________________________

   

  טלפון : _____________

   

   

                                                            ( להלן – "הספק" )                                         מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת ערכה מכרז לשם קבלת הצעות מחיר לאספקת דלק באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים לכלי הרכב שברשותה לרבות התקנתם, תיקונם תחזוקתם ומתן שירות שוטף ככל הנדרש והכל בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן: "השירותים").

   

  ו ה ו א י ל            וקבלן השירות מצהיר כי הינו בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת והאמצעים לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והספק הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה מסכימה למסור לקבלן את עבודות השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה.

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עמו.

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המפקח" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע מתן השירותים על פי חוזה זה.

   

  "הספק" – פירושו – לרבות עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שקבלן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "השירותים" או "העבודות"- כל השירותים ו/או העבודות ו/או הפעולות וההתחייבויות הנדרשות לפי מסמכי המכרז ו/או החוזה על נספחיהם וכל פעולה נוספת הנדרשת למילוי התחייבויות הספק על-פי המכרז והחוזה לרבות אספקת הבנזין, הסולר, אוראה וכל תוסף אחר ככל שידרש, אספקת והתקנת התקני תדלוק, מתן שירותי תדלוק, דיווחים ודוחות מידיים ותקופתיים, בין היתר, באמצעות ממשק אינטרנטי, המאפשר קבלת נתונים בזמן אמת ו/או מאפשר להעביר דוחות תוך 24 שעות מבקשת העירייה במפרט הטכני המצורף למסמכי ההסכם.

   

  "דלק" – בנזין ו/או סולר

   

  "רכבי העירייה" – כלל כלי הרכב מסוגים שונים הקיימים אצל העירייה או בשירותה במועד חתימת החוזה ו/או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות רכבים כאמור שייגרעו ו/או שיתווספו ו/או שיוחלפו ע"י העירייה במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות מכוניות, משאיות וכו'…

   

  "התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי" התקנים המותקנים על הרכבים המאפשרים ביצוע תדלוק עצמי – אוטומטי של כלי הרכב ופעילות נלווית כנדרש לצורך ביצוע הסכם זה, כולל זיהוי כלי הרכב, הרשאת תדלוק, תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה, בקרה ודיווח, ע"פ המפורט בהסכם ובכל תחנת תדלוק בפריסה ארצית המצויה בהסכם עם הספק.

   

  "תקלה" / "תקלה רגילה" מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל לקבל כל אחד מהשירותים הנדרשים ע"פ ההסכם, בצורה תקינה וסדירה ו/או מצב המונע תדלוק ממוחשב של כלי הרכב ו/או המחייב טיפול בהתאם לקביעת העירייה בשל סיבה כלשהיא. "

   

  "תקלה קריטית" – תקלות המונעות ביצוע תדלוק ממוחשב הן מחמת תקלה בתחנת התדלוק והן מחמת תקלה בהתקן התדלוק האוטומטי וכן תקלות או אי דיוקים בשידור נתונים מכלי הרכב במהלך תדלוק ממוחשב בנושאי זיהוי או ק"מ. "

   

  "תחנת תדלוק" – כל תחנת תדלוק המוכרת דלק לכלל הציבור, הנושאת את שם הספק או שהספק הינו מפעילה או משווקה כפי שתהיינה מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות, ואשר לא יפחתו בכל מקרה ממספר התחנות ו/או המיקומים הנדרשים בהתאם לתנאי הסף במכרז . "

   

  "כרטיס תדלוק מגנטי אוניברסלי" – כרטיס המאפשר תדלוק ללא התקן תדלוק והמכיל כמות מוגבלת של ליטרים או שווי כספי בכל תחנת תדלוק בפריסה ארצית המצויה בהסכם עם הספק.

   

   

   

   

  חתימת הספק _______________

   

   

  1. הצהרות הספק

   

  3.1     הספק מצהיר בזה כי במהלך כל תקופת ההסכם הוא יספק שירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה בין באמצעות ההתקנים האוניברסליים שיתקין על רכבי העירייה ובין באמצעות כרטיסי התדלוק האוניברסליים. השירותים יסופקו, בין היתר, באמצעות לא פחות מ – 70   תחנות דלק בפריסה ארצית שמתוכן שלוש תחנות המצויות בהסכם עם הספק בתחום שיפוט העיר אילת שהן בעלות גישה נוחה לכלי הרכב של העירייה. העירייה תהא רשאית לעדכן מעת לעת את כמות הרכבים ולספק לא תהיה תלונה ו/או דרישה בעניין זה. כמו כן מצהיר הספק כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה  זה. כן מצהיר הספק כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב המקצועיות, הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.

  3.2    לספק ברורים וידועים כל התנאים והדרישות שבהסכם זה וביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לשם מתן השירותים על פי הדרישות, התנאים ובמועדים המפורטים בו

  3.3     הוא מבין היטב את צרכי העירייה ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירותים הנדרשים ברמה מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר ויעשה כך לשביעות רצונה המלא של העירייה ועל פי דרישות העירייה

  3.4      יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן, הדרושים למתן השירותים בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הוראות כל דין וכי אין מניעה, משפטית או אחרת, להתקשרותו בחוזה זה.

  3.5     כמו כן מצהיר הספק כי אין בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם וכי ברשותו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים לרבות אלו הנדרשים בתנאי הסף המפורטים במסמך א' המצורף למסמכי המכרז הדרושים על פי דין לקיום התחייבויותיו וביצוע השירותים, והוא מתחייב כי האישורים יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות ותקופות ההארכה.

  3.6    לספק ברור וידוע כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו עימו הוא קשור בהסכם למתן שירותים וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית לעירייה בכל דבר ועניין שבהסכם זה.

   

  1. ציוד

   

  על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הספק ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הספק ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הספק לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הספק יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

   

  חתימת הספק _______________

   

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הספק עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הספק מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הספק כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הספק מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.9           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1. הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

   

  6.2. מתן השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם תתאפשר במשך כל שעות היום והלילה ובכל ימות השנה. אין באמור לעיל כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הספק להערך בהתאם.

   

  6.3. הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור, ככל שיש כאלה, יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהספק ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5. הספק מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים לטיפול בתקלות כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הספק במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהספק. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק על פי חוזה זה את הסכום ששולם לספק האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות או אי מתן שירות

   

  א. קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן ו/או לשפר את עבודתו או את השירות שניתן על ידו.

   

  ב.  קבע המפקח כי לא ניתן שירות או כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הספק בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

   

   

   

   

   

  חתימת הספק _______________

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הספק ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב להלן "התמורה".

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק בחודש מסוים, תשולם לו תוך 30 יום בהוראת קבע. בנוסף הספק יגיש לעירייה חשבון וחשבונית כנדרש על פי דין.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוצהר ומוסכם כי הצעתו של הקבלן לפיה תשולם התמורה כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר למעט עדכון מחירי הדלק כפי שיפורסמו על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, במועד שיעודכנו.

  עדכון מחירים כאמור יחול על בנזין, סולר, אוראה. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

   

  8.4. להצעת הספק במכרז זה יתווסף מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  1. 9. אחריות לנזקים

   

  9.1                הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או נזקים תוצאתיים העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בכל הקשור ו/או הנובע לעבודות ו/או להתקני התדלוק ו/או לדלקים ו/או לשמנים ו/או למוצרים ו/או למערכת ו/או לכרטיסי התדלוק ו/או לביצוע עבודות ההתקנה ו/או אספקת השירותים.

   

  9.2               הספק אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או מי מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה. אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.

   

  9.3               הספק יהיה אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו לרכבי העירייה ו/או רכוש העירייה ו/או ציוד העירייה תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים על-פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת הספק, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

   

  9.4               הספק אחראי לאבדן, נזק או קלקול, להתקני התדלוק לרבות עקב שימוש ו/או גניבה ו/או פריצה ו/או פריצה ממוחשבת למערכות התדלוק ו/או כרטיסי התדלוק ו/או נזק לרכוש ו/או נזק לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לציוד כאמור.

  9.5               הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 7 ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הספק לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

  חתימת הספק _______________

  1. ביטוח

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

   

  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  חתימת הספק _______________

  1. הסבת ההסכם

   

  12.1            הספק מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  12.2                    יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים:

  12.2.1   ככל והספק הינו תאגיד, העברת מניות בחברה לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של יותר מ-25% ממניות החברה.

  12.2.2   צרוף שותף לספק בביצוע הפרסום, בין מכוח הסכם שותפות בכתב, ובין מכוח הסכם בעל פה.

  12.3            זכויותיו של הספק מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי. העירייה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל באופן שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לספק כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות הספק על פי הסכם זה לא תיפגענה.

   

  12.4            הרשות המקומית לא תאשר העסקת ספק משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הספק. אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הספק מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו ההסכמיות ו/או על פי כל דין. הספק ימשיך לעמוד מול העירייה בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות הסכם זה.

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  14.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,9,10,11,12 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

   

  14.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת החוזה

   

  15.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 24 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על החוזה בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  15.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את מתן השירותים על ידי הספק ולהתקשר עם ספק אחר כראות עיניה.

   

  15.3. באם יתרשל הספק במתן שירותיו תהיה רשאית העירייה להפסיק את שרותיו בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק לעבוד, תחולנה על הספק והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הספק בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  15.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת  ובתנאי שהספק עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה וניתנה לספק הודעה 30 ימים טרם סיום תקופת החוזה או האופציה לפיה ברצון העירייה להאריך את החוזה לתקופה נוספת (להלן: "תקופת האופציה"). תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

  חתימת הספק _______________

   

  1. שונות

   

  16.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  16.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה בנוסף לאישור האלקטרוני על קבלתם.

   

  16.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  16.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

                            ________________

                           חתימה וחותמת הספק

   

  המנהל האחראי על המשימה : מנהל מחלקת רכב ותחבורה

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

   

  _______________                                        ____________

  העירייה                                                חותמת הרשות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________, ת.ז. ___________ ו- ____________, ת.ז. _____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך – דין

   

 •  

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.

   

  1. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה

  במקום  תהיה על הספק כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                            חתימה וחותמת הספק

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 14/2022)

   

  בדבר  תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים

   

  מפרט מיוחד

   

  • כללי

   

  1. על המציע לספק דלק (בנזין אוראה וסולר) לכלי הרכב שברשות העירייה בהתאם לתנאים הקבועים במפרט זה ולמסמכי ההסכם על נספחיו.
  2. העבודה כוללת גם פירוק זהיר של התקני תדלוק הקיימים ברכבים ומסירתם לנציג העירייה ואספקה והתקנת התקני תדלוק אוטומטיים אוניברסליים ברכבי העירייה, עבודות הפירוק כאמור וההתקנה של ההתקנים או התאמתם כאמור הם על חשבון הספק, על אחריותו ומשוקללים במחיר הצעתו.
  3. מובהר ומודגש בזה כי כמות הדלק שתירכש בפועל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של עיריית אילת ועשויה להשתנות בהתאם לדפוסי פעולה או מדיניות הפעלה או כל סיבה אחרת, וכי העירייה אינה מתחייבת לכמות מינימאלית או כל כמות אחרת. כמו כן העירייה תהיה רשאית לצרוך כמות גדולה או קטנה מההיקף האמור במכרז זה ובתנאי ההסכם.
  4. העירייה תשלם רק את סכום מכפלת הכמויות שנרכשו בפועל, במחיר הצעת הספק.
  5. ברשות עיריית אילת כלי רכב בבעלות, כלי רכב בליסינג וכלי רכב שכורים.
  6. לצורך אינדיקציה בלבד יצוין כי נתוני צריכת דלק לרכבי עיריית אילת בשנים 2018, ו – 2019 היו כדלקמן: סולר כ – 200,000 ליטר, בנזין כ – 108,000 – ליטר ו – סולר כ -215,000 ליטר, בנזין כ – 122,000 ליטר, בהתאמה.
  7. להלן פירוט צי כלי הרכב בשירות העירייה:

  כלי רכב פרטיים מתדלקים בנזין 95 אוקטן נטול עופרת     45 יחידות

  כלי רכב מסחריים ומשאיות מתדלקים סולר                      30 יחידות

  קטנועים 125 סמ"ק מתדלקים בנזין                                    12 יחידות

  1. התקני התדלוק וכרטיסי התדלוק ישמשו לצורך תדלוק כלי רכב שבשירות עיריית אילת בלבד ובשום מקרה לא לצורך רכישת שמנים, אביזרים, מזון או שתייה ומוצרים אחרים.

  • התקנת התקני תדלוק אוטומטיים

   

  1. במסגרת הסכם זה וכחלק ממחיר הצעתו של הספק יותקנו על ידו, על חשבונו ובאחריותו התקני תדלוק אוטומטיים לכל כלי הרכב שבשרות עיריית אילת במהלך תקופת החוזה.
  2. באחריות הספק לפרק התקנים מכלי רכב שיצאו משרות ולהתקין התקנים חדשים בכלי רכב שיכנסו לשירות בעיריית אילת משך כל תקופת ההסכם על הארכותיו האמור בעת החלפת רכבי ליסינג, גריעת רכבים, הוספת רכבים.
  3. התקני התדלוק שיותקנו על ידי הספק יהיו מערכות מחשוב המאפשרות בין היתר גם זיהוי ובקרה של כלי הרכב, שליטה מרחוק, תדלוק ממוחשב, אגירה ועיבוד נתונים במחשב מרכזי, תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה בקרה ודיווח וכולל ממשקים עם מערכות ממוחשבות נוספות אצל הספק ואצל המזמין, ככל שיידרש.

   

   

  חתימת הספק _______________

  1. התקני התדלוק יהיו רכושו של הספק. בתום תקופת החוזה או אם תסתיים ההתקשרות לפני המועד הנקוב בהסכם, יפרק הספק את התקני התדלוק מכלי הרכב של העירייה בתוך פרק זמן של עד שבועיים מסיום החוזה ובתאום של מנהל הרכב.
  2. הרכבת התקני תדלוק אוטומטיים חדשים יבוצע על ידי הספק בכל כלי הרכב שבשירות עיריית אילת, לאחר חתימת החוזה ובתוך פרק זמן של שבוע ימים ממועד מסירת הוראת התקנה על ידי המנהל. ההתקנה תתבצע באילת.
  3. בדיקת תקינות של ההתקנים תתבצע על ידי הספק לפני התקנתם ברכבי העירייה.
  4. באחריות הספק לוודא כי ההתקנים שיותקנו על ידו בכלי הרכב שבשרות עיריית אילת לא יפריעו ולא ישבשו בשום אופן מערכות אחרות הקיימות בכלי הרכב כגון: מערכות כריזה, מערכות תאורה, מכשירי קשר, טלפונים סלולאריים. כמו כן לא יפריעו ולא ישבשו מערכות אלקטרוניות אינטגרליות של הרכב כגון: ESP, ABS, AIG ואחרות.
  5. באם יידרש לפי חוק במהלך תקופת החוזה או ההארכות שלו לעדכן או לשנות התקני התדלוק, יבצע הספק על חשבונו את ההתאמות או ההחלפות ככל שיידרש.
  6. בנוסף וכחלק מהסכם זה יספק הספק כרטיסי תדלוק אוניברסליים המאפשרים תדלוק בלפחות 70 תחנות תדלוק בפריסה ארצית ובשלוש תחנות תדלוק באילת לפחות. הכרטיסים לצורך שימוש בכלי רכב שכורים או מזדמנים אחרים ויסופקו למנהל הרכב של עיריית אילת בלבד בכמות שתדרש. למען הסר ספק מובהר כי חיוב בגין רכישת דלק באמצעות כרטיס תדלוק יהיה זהה לחיוב ברכב בו מותקן התקן תדלוק ולא תחול עליו כל תוספת מחיר.
  7. תוקף כרטיסי התדלוק והכמות שלהם כפי שידרוש מנהל הרכב. חסימת כרטיס תתבצע באופן מידי עם הוראה בכתב מאת מנהל הרכב שתועבר בפקסימיליה או בדוא"ל אל הספק.

   

  • אחריות ושירות

   

  1. ככלל, תקינותם של כל התקני התדלוק והמערכות הנלוות להם, שיותקנו על ידי הספק יהיו באחריות מלאה של הספק ועליו לדאוג לפעולה רצופה ותקינה שלהם לכל אורך תקופת ההסכם.
  2. הספק מתחייב לבצע בדיקות תקופתיות להתקנים ולייתר המערכות מידי פרק זמן הקבוע על ידי גופי התקינה.
  3. הספק מתחייב להעביר לידיעת המנהל התראות על תדלוק חריג או שימוש לא סביר בהתקן התדלוק.
  4. "תקלה רגילה" כפי שתוגדר על ידי מנהל הרכב בעיריית אילת תתוקן על ידי הספק תוך פרק זמן של שני ימי עבודה לכל המאוחר.

  "תקלה קריטית" כפי שתוגדר על ידי מנהל הרכב של עיריית אילת תתוקן על ידי הספק תוך פרק זמן של יום עבודה אחד לכל המאוחר.

  תקלה כאמור לעיל יחשב כל מצב שבו לא ניתן להשתמש בהתקני התדלוק, או שהשימוש המתאפשר הוא חלקי בלבד כמו כן מצב המונע או מגביל או משבש השימוש במערכות מחשוב, בסיסי נתונים, מעקב ודיווח.

  1. כל החלקים, הרכיבים והחומרים הנדרשים לתחזוקה ולתיקון התקני התדלוק והמערכות הנלוות להם יהיו באחריות הספק ועל חשבונו. העירייה לא תשלם בעבור שירותים ותיקונים שיבוצעו במערכות.
  2. הספק מתחייב לאפשר לרכבי עיריית אילת לתדלק בתחנות דלק בפריסה ארצית, הפתוחות לקהל 364 ימים בשנה.
  3. הספק מתחייב להפעיל לפחות שתי תחנות שירות לתחזוקה, הרכבה, תיקון, פרוק התקני התדלוק, אחת מהן בתחום העיר אילת.

   

  חתימת הספק _______________

  1. הספק יפעיל מוקד שירות הפעיל בימים ובשעות העבודה המקובלות. המוקד יאפשר למנהל הרכב של העירייה להיות בקשר עם הספק לכל עניין הקשור בהפעלה וטיפול בנושאי הסכם זה.
  2. בכל חודש ישלח הספק דו"ח ממוחשב בפורמט שייקבע על ידי מנהל הרכב של העירייה. הדו"ח יפרט את נתוני צריכת הדלק, לפי סוג, של החודש החולף ויכלול בין היתר גם את הנתונים הבאים:
  • מספר רישוי של כלי הרכב
  • מקום, תאריך ושעת התדלוק
  • סוג וכמות הדלק
  • סכום עלות, סכום ההנחה וסכום נטו
  • שם תחנת הדלק ומיקומה
  • סה"כ כמות דלק מצטבר חודשי
  • סה"כ כמות דלק מצטבר שנתי
  • נתון נוסף שיימסר על ידי העירייה

   

  למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות והשירות כלולים במחיר הצעתו של הספק. העירייה לא תשלם בעבור תיקון, החלפה, פרוק, הרכבה, שינוי, עדכון, בדיקה וחלקי חילוף.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

                                                                          שם, חתימה וחותמת המציע

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 14/2022)

   

  תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים

   

  כתב כמויות – הצעת הספק

   

  מס' תיאור מחיר בש"ח

  לליטר אחד

  1. אספקת סולר לרכבי עיריית אילת כולל גם התקנה ותחזוקה של התקני תדלוק על פי המפרט המיוחד, מסמכי החוזה ונספחיו

  מחיר לליטר סולר

   

   

   

  2. אספקת בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לרכבי עיריית אילת כולל גם התקנה ותחזוקה של התקני תדלוק על פי המפרט המיוחד, מסמכי החוזה ונספחיו

  מחיר לליטר בנזין

   

   

   

  3. אספקת אוראה לרכבי עיריית אילת כולל גם התקנה ותחזוקה של התקני תדלוק על פי המפרט המיוחד, מסמכי החוזה ונספחיו

  מחיר לליטר אוראה     לבדוק עם פרדי מחיר עדכני

  3.90

  לא להתמחרות

   

   

  המחיר המוצע על ידי לליטר סולר הינו (במילים) _______________________________ ₪

  המחיר המוצע על ידי לליטר בנזין הינו (במילים) _______________________________ ₪

   

  המחיר שישולם על ידי המזמין לליטר אוראה (במילים) הינו שלושה שקלים ותשעים אגורות.

   

  • סכום הצעת הספק יהיה הסכום שתשלם העירייה בעבור תדלוק כלי רכב בכל אחת מתחנות הדלק בהן ניתן לקבל שירותים על פי הסכם זה.
  • המחירים הינם בעבור שירות מלא ושוטף בכל עת. לא תחויב תוספת בעבור שירות או בעבור תדלוק בשעות לילה או שבת או חג.
  • המחיר לליטר בנזין או סולר כולל את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז.
  • מחיר הצעת המציע נכון ליום הגשת ההצעה ויתעדכן כאמור בפרק התמורה בהסכם.
  • המחיר לאוראה לא להתמחרות.

   

   

   

  ______________                             ________________

  תאריך                                            חתימה וחותמת הספק

   

   

  ההצעה הזוכה תהיה זו שתקבל את הניקוד המשוקלל הנמוך ביותר

  (סולר + בנזין)  מבין ההצעות כמפורט במסמכי ההזמנה

   

   

   

 • נספח ד'

   

  הצהרת הספק

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם וכל נספחיו, כתב הכמויות ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על חוזה עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב כי בטרם חתימה על החוזה אחליף את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע החוזה.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הספק בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הספק על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. כמו כן, אני מתחייב לאורך כל תקופת ההתקשרות להחזיק את כל הרישיונות הנדרשים בתוקף, לצורך אספקת השירותים לרבות הרשאות חוקיות מתאימות מצדדים שלישים אותם אני מייצג ו/או משווק. הנני מתחייב כי אשא באחריות הבלעדית ככל ויתברר כי פעלתי ללא הרשאה כאמור ו/או הפרתי זכויות של צדדים שלישים כלשהם.

   

  אני מצהיר כי .אני עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז וכל הפרטים שמסרתי במסגרת מכרז זה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה . .אני מכיר את כל הדינים המתייחסים לתחום נשוא המכרז ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות בהתאם לשינויים שיחולו בדינים אלה מעת לעת.

   

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי החוזה.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ___________________

   

  מס' עוסק מורשה :         ___________________

   

  כתובת המציע :              ______________________

   

  כתובת דוא"ל:               ______________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

   

 • נספח ה'

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 14/2022 בדבר – תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים. אנו נשלם לכם תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 50,000ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/08/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מיד לאחר הודעת זכייה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 14/2022 בדבר – תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים(להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר קבלן מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

 • נספח ו'

  דרישות ביטוח

  בשלב ההצעה המציע רשאי לאשר את דרישות הביטוח בחתימתו בלבד. לאחר הודעת הזכייה וכתנאי לתחילת מתן השירות מתחייב המציע הזוכה להגיש את הנספח חתום על ידי מבטחיו.

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות

   

  שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☒אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  תדלוק כלי רכב של עיריית אילת באמצעות התקני וכרטיסי תדלוק אוניברסליים

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☒מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     20,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית   ביט     2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  חבות מוצר   ביט     4,000,000 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור,327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  003 אספקת גז ודלק, 046  מכירת/רכישת/השכרת ציוד
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 • נספח ז'

   

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס פרטי הקבלן / נתוני בנק, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף.

   

  ג. ערבות בנקאית

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.  נזיקין ובטוח

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

  אי מילוי קפדני של ההוראות הנ"ל יכול לגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  __________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • נספח ח

   

  פרטי הספק / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הספק בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הספק/הפירמה_________________________________מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח ט'

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

 • נספח יא'

   

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו,  ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה,  תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי                תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר  אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים       או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים  ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

   

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

   

   

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________                        ___________________

  שם הקבלן                                               חתימת הקבלן                              תאריך

   

   

 •  

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

 •  

   

   

   

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בתום ההסכם

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של _____________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה