מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 12/2023 בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת עבור עיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה משרדי עורכי דין שתחום מומחיותם בדיני עבודה ומשמעת במגזר הציבורי  (להלן: "התחום") הנותנים ו/או נתנו שירותים משפטיים שוטפים בתחומים אלה לרבות ליטיגציה בערכאות המשפטיות השונות, למוסדות ו/או גופים ציבוריים במהלך חמש השנים האחרונות, להציע הצעה למתן שירותים משפטיים בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

מסמכי מכרז 12-2023 מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת – קובץ לקריאה

להלן מסמכי המכרז

 • מכרז פומבי מס' 12/2023

  בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת

  עבור עיריית אילת

   

  עיריית אילת מזמינה משרדי עורכי דין שתחום מומחיותם בדיני עבודה ומשמעת במגזר הציבורי  (להלן: "התחום") הנותנים ו/או נתנו שירותים משפטיים שוטפים בתחומים אלה לרבות ליטיגציה בערכאות המשפטיות השונות, למוסדות ו/או גופים ציבוריים במהלך חמש השנים האחרונות, להציע הצעה למתן שירותים משפטיים בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

   

  1. רשאי להגיש הצעה מי שעומד בתנאי הסף הבאים:

   

  • א. מי שבבעלותו משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני עבודה ומשמעת במגזר הציבורי ובייעוץ שוטף לרשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/-או גופים ציבוריים אחרים בתחום.
  • ב. מי שהוא עורך דין בעל וותק של עשר שנים לפחות ובעל ניסיון במתן שירותים משפטיים בתחום בחמש השנים האחרונות, לגופים המפורטים לעיל.
  • ג. מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע מתן השירותים המשפטים כנדרש במסמכי הזמנה זו.
  • ד. מי ששילם בעבור מסמכי המכרז כאמור בסעיף 2.5 להלן.

  2.

   

  2.1        יש למלא את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה. יש לצרף אסמכתאות מתאימות לרבות המלצות ככל שנדרש ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע.

   

  2.3        ניתן לצרף מסמכים נוספים שאינם נדרשים במסמכי ההזמנה ככל שהמציע סבור שיש בהם צורך והם יכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הצלחות משפטיות יוצאות דופן בתחום.

   

  • תשלום בעבור מסמכי המכרז בסך של 1,000 ₪ יועבר מראש או יצורף בהמחאה למעטפת ההצעה. יודגש כי אי תשלום כאמור יהווה אי עמידה בתנאי הסף למכרז.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, מסמכי התאגדות (ככל שהמציע הינו תאגיד), אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים, רישיון עריכת דין של המציע ושל עורכי הדין האמורים ליתן את השירותים המשפטיים (ניתן להסתפק בצילום של תעודת חבר לשכת עורכי הדין בתוקף לשנת 2023).

   

  ב. יש למלא את כל מסמכי ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת ההצעה כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת המחיר הנמצא בחוברת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה.

   

  ה. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא או דברים נוספים אותם הוא מבקש לציין בפני הרשות המקומית ושלא נתבקשו במסמכי ההצעה – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיף 2 ו- 3 לעיל וכן בהתאם לשאר מסמכי ההצעה.
  2. המחירים הנקובים בהזמנה זו אינם כוללים מע"מ.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  4. כל המעוניין להשתתף במכרז זה יפנה אל מחלקת המכרזים של עיריית אילת בדוא"ל sami@eilat.muni.il לצורך רישום, תשלום וקבלת מסמכי המכרז.

   

  1. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il לא יאוחר     מיום 11/06/2023, תשובות בכתב ישלחו לכל משתתפי המכרז.

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. אין בפניה זו כדי למנוע מהרשות המקומית לצאת בהזמנות נוספות לקבלת הצעות לשירותים משפטיים בתחום לגבי סוגיה ספציפית ו/או שלא להתקשר עם אף גורם ולבצע את העבודה באמצעות הלשכה המשפטית של העירייה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

  בחתימתו של המציע על מסמכי המכרז ונספחיו לרבות ההסכם, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ג' 27/06/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תבוא לדיון.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

   

  הנחיות כלליות

  1. השירותים המשפטים הנדרשים הינם כמפורט להלן

   

  • טיפול בתביעות המוגשות מעת לעת כנגד הרשות המקומית בבית הדין האזורי לעבודה לרבות הכנת כתב הגנה ו/או בקשות שונות ו/או תגובות שונות ככל שנדרש.
  • הופעה בפני בתי הדין השונים בכל הערכאות בתביעות המוגשות כנגד הרשות המקומית.
  • הגשת תובענות משמעתיות בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות לרבות הופעה בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ככל שנדרש.
  • מתן ייעוץ משפטי שוטף ו/או חוות דעת בתחום דיני עבודה במגזר הציבורי
  • מענה על תכתובות שונות מול גורמים שונים, באי כוח עובדים ולרבות בודק השכר מטעם הרשות.
  • ניסוח הסכמים שונים בתחום ככל שיידרש.
  • השתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ו/או כל גורם ממשלתי ככל שיידרש.
  • ייצוג בהליכי גישור ו/או פישור ו/או בוררות.
  • ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם תחום השירותים המשפטים נשוא מסמכי הזמנה זו.
  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

  לשם בחירת הזוכים במכרז, תשקול ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בין היתר את הנתונים הבאים:

  • עמידה בתנאי סף לרבות בחינת עמידתו של מציע בתנאי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011.
  • היקף וטיב ניסיונו של עורך הדין אל מול שאר המועמדים בתחום בהתאם לדרישות הרשות המקומית וצרכיה לרבות ראיון אישי שיבוצע עם מציעים העומדים בתנאי הסף. לראיון יופיע עורך הדין שאמור לתת את השירות המשפטי.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה בהתאם למרכיבי האיכות המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 40% +הצעת המחיר שמשקלה 60%. מציע שייתן בהצעת המחיר את ההנחה הגבוהה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 60%. אחוז ההנחה או התוספת המקסימלי הוא עד-25% מהמחירים הנקובים בנספח התמורה. מציע שיתן אחוז הנחה או תוספת מעל ל- 25% רשאית ועדת המכרזים לפסול הצעתו.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר של מרכיבי האיכות והצעת המחיר גם יחד.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב "מועדת השלושה" (מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש) וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים. ככל שימונה "מומחה" כאמור, יבצע "המומחה" גם את הראיונות האישים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

   

  • שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.
  • שלב ב'

  קביעת ציון האיכות תבוצע כדלהלן:

  ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה עפ"י מרכיבי האיכות שבטבלת הניקוד המצורפת למסמכי המכרז לרבות ראיון אישי, כאשר לכל מרכיב נקבע ניקוד מירבי.  

   

   

   

  קביעת ציון המחיר על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה לגבי ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף תבוצע כדלהלן:

  ציון מחיר משוקלל של ההצעה הנבדקת = 60 X הצעת המחיר הזולה ביותר מבין כל ההצעות (אחוז תוספת/הנחה + 100)
  הצעת המחיר הנבדקת (אחוז תוספת/הנחה + 100)

   

  דוגמא לקביעת ציון מחיר משוקלל:

  מציע 1 – 10% הנחה

  מציע 2 – 5% הנחה

  מציע 3 – 10% תוספת

  ציון מחיר משוקלל של מציע 1   .0060 = 60 X 90  = (100-10)
  90 = (100-10)
  ציון מחיר משוקלל של מציע 2   56.84 =60 X 90  = (100-10)
  95 = (100-5)
  ציון מחיר משוקלל של מציע 3   49.09=60 X 90  = (100-10)
  110 = (100+10)

   

  חישוב הציון הכולל של ההצעות (איכות +מחיר)

  קביעת הציון הסופי תעשה באמצעות שקלול ציון האיכות +ציון המחיר המשוקלל, בהתאם למשקלות שנקבעו לעיל:

  ציון איכות –  40%  ציון מחיר משוקלל –60%

  ההצעה שתקבל את הציון המצרפי הגבוה ביותר של איכות ומחיר תדורג במקום הראשון.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  מכרז פומבי מס' 12/2023

  בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת עבור עיריית אילת

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיב איכות

   

  קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
  שנות ניסיון בתחום הניקוד המקסימלי יינתן למשרד שיש לו יותר מעשר שנות ניסיון בתחום. (עשר שנות ניסיון לפחות 5%, חמש שנות ניסיון בתחום 3%, שלוש שנות ניסיון בתחום 1%) מקסימום 5%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות.

   
  מספר עורכי הדין העוסקים בפועל במתן השירות בתחום לרשויות המקומיות הניקוד המקסימלי 5% יינתן למשרד שבו מעל ל- 5 עורכי דין הנותנים את השירות. בין 3-5 עורכי הדין הנותנים את השירות- 3%

  בין 1-2 עורכי דין הנותנים את השירות 1%

  מקסימום 5%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

   
  מספר רשויות להן ניתן שירות משפטי בתחום בשלוש השנים האחרונות 1-2 רשויות 2%

  3-5 רשויות 4%

  6 רשויות ומעלה  5%

  5%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

   
  התרשמות מקצועית של חברי  הוועדה מהמציע, הצעתו והמסמכים שצורפו לה לרבות במסגרת הראיון האישי   25%  
  סיכום   40%  

   

   

 • ה ס כ ם

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ לחודש ____ 2023

   

  ב י ן

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  (להלן – הרשות המקומית)

  מצד אחד;

  ל ב י ן

   

  משרד עו"ד _______________________________________________________________

  ח.פ./ מס' שותפות/ מס' עוסק מורשה ___________________

  כתובת _______________________________________________________________

  טלפון _____________ פקס _____________ כתובת E-MAIL _____________________

  המיוצג על ידי מורשי החתימה מטעמו (להלן: "משרד עורך הדין")

  מצד שני;

   

  הואיל  והרשות המקומית פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת במגזר הציבורי לרבות ייצוג בהליכים משפטיים וכן ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו (להלן – השירותים);

   

  והואיל והמציע הוכרז כזוכה וזכאי לתת השירותים בתחום עבור הרשות המקומית;

   

  והואיל והצדדים מעוניינים כי עורך הדין יספק את השירותים המשפטיים המפורטים בהסכם זה, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ;

   

  והואיל ועורך הדין מודע לכך, כי אין בחתימת הרשות המקומית על הסכם זה משום התחייבות להעביר תיקים לטיפולו של עורך הדין בהיקף כלשהו וכן, כי השירותים המשפטיים שיסופקו על ידו לרשות המקומית, מסופקים לרשות המקומית גם על ידי נותני שירות נוספים בין מכוח התקשרויות קודמות;

   

  והואיל ועורך הדין מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי הסף שפורטו במסמכי המכרז על נספחיו ואשר על התקיימותם הצהיר בהצעתו; כי הוא כשיר על פי כל דין לספק את השירותים המשפטיים ולקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי מתן השירותים המשפטיים על ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; וכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע על התחייבויותיו על פי הסכם זה, ומסוגל ומסכים לספק את השירותים המשפטיים באופן, בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכם זה;

   

  והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ולהחילם על הצדדים בנוגע לכל ההליכים המשפטיים שיועברו לטיפולו של עורך הדין והכל כמפורט בהסכם זה;

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  לפיכך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כדלהלן:

  מבוא

  1. המבוא להסכם זה וכן מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של הסכם זה.

  תקופת ההסכם

  1. ההתקשרות תהיה לתקופה של 12 חודשים המתחילים ביום חתימת ההסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). ההסכם יוארך מאליו מידי שנה לשנה נוספת עד לתקופה מרבית של שישים חודשים אלא אם הודיעה העירייה על הפסקת השירות.

   

  1. מובהר כי בתום תקופת ההסכם או בתום תוקפו של ההסכם מכל סיבה אחרת ימשיך ההסכם ויעמוד בתוקפו לגבי תיקים שטרם הסתיים הטיפול בהם, כל עוד רשות המקומית חפצה בכך. למען הסר ספק, אין צורך בהודעת הרשות המקומית וההסכם ימשיך לעמוד בתוקפו באופן אוטומטי לגבי תיקים תלויים ועומדים אלה. ההסכם יעמוד בתוקפו לגבי התיקים הללו – עד לסיום המלא של הטיפול בהם בהתאם להוראות הסכם זה. סיום מלא של הטיפול בתיקים משמעותו כל פעולה הקשורה בתיק או נובעת ממנו, לרבות הופעה בכל ערכאה שתידרש. שיקול הדעת הסופי בדבר החלטה לגבי סיום התיק שמורה לרשות המקומית בלבד.

   

  1. מוסכם בזאת כי הרשות המקומית תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, בהודעה של 30 יום מראש שתינתן לעורך הדין. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור. הרשות המקומית תשלם לעורך הדין, את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. במקרה כזה הרשות המקומית לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף שלעיל, הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק טיפולו של עורך הדין באחד או יותר מהתיקים שהועברו לטיפולו במסגרת הסכם זה. אין באמור בהודעה על הפסקת טיפול בתיק כדי להוות הפסקת ההתקשרות עם עורך הדין לגבי תיקים אחרים שבטיפולו אלא אם כן הודיעה הרשות המקומית אחרת. הופסק טיפולו של עורך הדין כאמור באחד או יותר מתיקים שבטיפולו, תשלם הרשות המקומית לעורך הדין רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. הרשות המקומית תהא רשאית להעביר התיק או התיקים לטיפולו של עורך דין אחר ככל שתמצא לנכון.
  3. מוסכם ומותנה בזה כי אי תשלום שכר טרחה במועד לא יהווה עילה להפסקת השירותים הניתנים על ידי עורך הדין. הפסקה בביצוע של השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה העולה על שבועיים, מכל סיבה שהיא, ללא הסכמת היועצת המשפטית של הרשות המקומית או על דעתה, תזכה את הרשות המקומית בביטול הסכם זה והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.
  4. 1 עורך דין לא יוכל לבקש הפסקת ההתקשרות בהסכם, או לבקש הפסקת מתן שירותים משפטיים בתיק מסוים, אלא בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  8.1.1     הגשת בקשה מוקדמת מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות, ובמקרה של הפסקת טיפול בתיק – הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות, תוך פירוט הנימוקים התומכים בבקשה.

  8.1.2     אי גרימת נזק לרשות המקומית שהוא בלתי הפיך או בשיעור העולה על סכום התביעה או סכום התמורה המגיעה לעורך הדין בגין השירותים שניתנו על ידו (הגבוה מביניהם) והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית. בכל מקרה, תנאי להפסקת מתן שירותים משפטיים יהא העברת הטיפול בתיק בצורה מסודרת ובשיתוף פעולה מלא, למי שתורה עליו הרשות המקומית.

  ויודגש, אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של עורך דין על פי כל דין.

   

  חתימת המציע: ___________________

  1. הרשות המקומית רשאית לדרוש מעורך הדין, באמצעות היועצת המשפטית של הרשות המקומית או עורך דין אחר מלשכתה, את סיום הטיפול בתיקים שהועברו לטיפולו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה, מקום שהיא סבורה שהדבר נחוץ על מנת להבטיח ייצוג הולם בהליכים שטופלו על ידי עורך הדין וכן רשאית לדרוש כל פעולה אחרת הדרושה במהלך ניהול התיק כדי שהטיפול בתיקים הללו יימשך ללא פגיעה.
  2. עורך הדין יגיש כל רבעון דוח תיקים תלויים ועומדים בהתאם לדרישות משרד הפנים ולמועדים שנקבעו בעניין זה, הדוח יימסר לרשות המקומית בהתאם לדרישתה וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה המשולמת לעורך הדין בהתאם להסכם זה.
  3. עורך הדין יגיש דו"ח סיום טיפול, לגבי כל תיק שטופל על ידו והסתיים וכן לגבי תיקים שהוחלט להוציאם מידיו ולהשיבם לרשות המקומית או לכל עורך דין אחר כפי שהורתה הרשות. עורך הדין מתחייב לסייע לרשות המקומית ככל שניתן, בהעברתו המסודרת של התיק או התיקים לידי עורך דין חלופי. לגבי כל תיק שהועבר כאמור, יצורף דו"ח סטטוס מפורט שיכלול היסטוריית הטיפול בתיק, ופעולות נדרשות לעתיד.
  4. הרשות המקומית תשלם רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע עורך הדין בפועל בהתאם לדוח שהוגש על ידו, עד ליום הפסקת ההתקשרות.
  5. אופן ביצוע השירותים

  עורך הדין יבצע עבור הרשות המקומית את השירותים כמפורט להלן:

  • טיפול בתביעות המוגשות מעת לעת כנגד הרשות המקומית בבית הדין האזורי לעבודה לרבות הכנת כתב הגנה ו/או בקשות שונות ו/או תגובות שונות ככל שנדרש.
  • הופעה בפני בתי הדין השונים בכל הערכאות בתביעות המוגשות כנגד הרשות המקומית או עבורה.
  • הגשת תובענות משמעתיות בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות לרבות הופעה בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ככל שנדרש.
  • מתן ייעוץ משפטי שוטף ו/או חוות דעת בתחום דיני עבודה ו/או משמעת במגזר הציבורי.
  • מענה על תכתובות שונות מול גורמים שונים, באי כוח עובדים ולרבות בודק שכר מטעם הרשות.
  • ניסוח הסכמים שונים בתחום ככל שיידרש.
  • השתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ו/או כל גורם ממשלתי ככל שיידרש.
  • ייצוג בהליכי גישור ו/או פישור ו/או בוררות.
  • ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם תחום השירותים המשפטים נשוא ההסכם על נספחיו.

   

  • התחייבויות עורך הדין

  עורך הדין מתחייב לקיים ההתחייבויות הבאות:

  • להעניק ייצוג משפטי הולם ולבצע את השירותים נשוא הסכם זה בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
  • לסייע לבית המשפט לעשות משפט בבחינת, officer of the court (ר' גם סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961). מכך נגזרת חובתו של עורך הדין להופיע בבית המשפט בהופעה מכובדת ומנומסת, לטעון טיעוניו בצורה רהוטה וברורה, להעניק יחס הולם לבית המשפט ולצד שכנגד, להתייצב בזמן בבית המשפט, להכין את התיק במועד, להימנע מדחיות סרק וכיוצ"ב.
  • לבצע את השירותים בהתאם להנחיות נציגי הרשות המקומית כפי שימסרו מעת לעת על ידי היועצת המשפטית של הרשות המקומית או מי מטעמה.

  חתימת המציע: ___________________

   

  • לבצע השירותים בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תוך שמירה על הוראות חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961 וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו – 1986, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה או כל הנחיה אחרת שתבוא במקומן.
  • לפעול בהתאם לנהלי עבודה פנימיים של הרשות המקומית בכל הנוגע לביצוע הוראות הסכם זה.
  • לייצג את הרשות המקומית רק במסגרת השירותים כהגדרתם בהסכם זה ולא להתחייב בשם הרשות המקומית בכל עניין אחר, זולת אם נתקבל אישור מראש ובכתב של מורשי החתימה של הרשות.
  • להעביר לרשות המקומית כל מידע רלבנטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.
  • להעביר לאישורה של הלשכה המשפטית את המסמכים הבאים:
   • טיוטות כתבי טענות שבוע ימים לפחות לפני מועד ההגשה.
   • בקשה לצווים שיפוטיים כלשהם ו/או בקשות שונות שבוע ימים לפני מועד ההגשה.
   • טיוטת הודעת ערעור או תשובה לערעור – שבוע ימים לפחות לפני תום המועד להגשת הערעור.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאים נציגי הרשות המקומית בשיתוף משרד עורך הדין להחליט על הגשת המסמכים לאישור במועד אחר כפי שיקבע בהתאם לנסיבות העניין.
  • להעביר לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית את המסמכים הבאים:

  14.9.1 סיכומי הצדדים או כתבי טענות שהוגשו על ידי הצדדים האחרים  – בתוך 5 ימי עבודה.

  14.9.2 כל החלטה או פסק דין – תועבר מידית ולא יאוחר מ-24 שעות מיום קבלתם מבית המשפט. במקרים הללו ישלחו ההחלטות באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני. במקרה זה באחריותו של עורך הדין לוודא כי ההודעה הגיעה ליעדה.

  • עורך הדין לא יסכים להסדרי פשרה מכל סוג שהוא, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נציגיה המורשים של הרשות המקומית. במקרים מיוחדים, ועל פי שיקול דעת נציגיה המורשים של הרשות המקומית, ניתן לקבל אישור להסדר פשרה גם בעל פה.
  • עורך הדין יודיע ללשכה המשפטית ברשות המקומית וכל גורם רלבנטי נוסף על כל מועד דיון הקבוע בבית המשפט, לכל המאוחר בתוך 72 שעות ממועד קבלת החלטת בית המשפט ובמקרים בהם נקבעים דיונים דחופים, מיידית עם קבלת ההחלטה.
  • עורך הדין מתחייב לבצע את כל ההכנות והסידורים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב עורך הדין לקיים שירותי משרד ההולמים את מקצוע עריכת הדין והכוללים, בין היתר, מקום מפגש ראוי עם חייבים או גורמי הרשות, מאגר משפטי ממוחשב, מחשב ומעבד תמלילים, לרבות אפשרות להעברת מסרים באמצעות הדוא"ל, מדפסת, מכשיר טלפון ומכשיר טלפון נייד, מכשיר פקסימיליה, שירותי מזכירות וכיוצ"ב, והכול כמפורט בנספחי ההזמנה לקבלת הצעות.
  • החלטה בדבר הצורך בחוות דעת מומחה בתיק ספציפי, תתקבל על ידי נציגיה המורשים של הרשות המקומית. עורך הדין יבצע את ההתקשרות עם החוקר הפרטי ו/או המומחה והרשות תשא בתשלום ההוצאות הכרוכות בכך, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב על ידי נציגיה המורשים של הרשות המקומית.
  • עורך הדין מתחייב כי כל עורכי הדין מטעמו יגיעו לבית המשפט כשהם מוכנים, לאחר שהכינו את העדים כראוי, כשהם שולטים בחומר הראיות ובפרטי התיק, והצטיידו מבעוד מועד בפסיקה מתאימה וכיוצ"ב. כמו כן על עורך הדין לוודא כי העדים מטעמו מודעים וזוכרים דבר קיומו של הדיון לפחות שבוע ימים לפני הדיון שנקבע בבית המשפט.
  • עורך הדין מתחייב להתעדכן בפסקי הדין ובהחלטות השונות הרלבנטיות לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, ולעשות בהם שימוש מושכל במקרים המתאימים.

  חתימת המציע: ___________________

  התמורה

  • כללי
   • התמורה לעורך הדין תהיה על פי התעריפים שהוצעו על ידי עורך הדין בהצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ואושרו על ידי הרשות המקומית.
   • התמורה לעורך הדין על פי הוראות סעיף זה הינה סופית והיא תכלול את כל ההוצאות של עורך הדין בקשר עם מתן השירותים, לרבות טלפון, ביטול זמן, שירותי מזכירות, מתמחים, הדפסות, משלוח פקסים וכיוצב' הדרושים לצורך ביצוע הסכם זה למעט כמפורט בסעיף 15.3 להלן.
   • על אף האמור לעיל, עורך הדין יהיה זכאי להחזר הוצאות שוטפות כגון, אגרות משפט, נסיעות, ומשלוחים שונים בכפוף להמצאת קבלות מתאימות אשר יצורפו לחשבונות שיוגשו על ידו לרשות המקומית.
   • הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום אחר או נוסף, פרט למפורט בהסכם זה, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת תוקפו של הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם או כל הנובע מהם, לא לעורך הדין ולא לכל אדם אחר.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15.2, אם יחויב עורך הדין בביצוע מסירה אישית בין היתר לצורך איתור עדים, ככל שיידרש בנסיבות העניין, תשלם הרשות המקומית את התמורה על פי ביצוע בפועל. עורך הדין יחויב בהצגת חשבוניות תשלום.
  • הצמדה:

  הסכומים הנ"ל, אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על פי מנגנון ההצמדה המפורט להלן  –

  16.1       מדד המחירים לצרכן- כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  16.2       מדד הבסיס – הוא המדד הידוע בתום 12 חודשים מהמועד האחרון לקבלת ההצעות.

  16.3       מועד הבסיס – חל 12 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות.

  16.4       המדד הקובע- הוא המדד האחרון הידוע במועד הוצאת הזמנה.

  16.5       המחירים נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף.  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

  16.6       עדכון המחירים יבוצע מעת לעת על ידי הרשות המקומית כמפורט בהסכם זה.

  16.7       המחירים החודשיים יישארו קבועים במשך 12 החודשים הראשונים להתקשרות ולא תשולם בגינם הצמדה. לאחר 12 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, מדי חצי שנה, למדד המחירים לצרכן.

  16.8       לא תהיינה פניות אל הרשות המקומית לתשלום תמורה מעבר לזו הקבועה בהסכם זה.

  • אופן תשלום התמורה
   • עורך הדין יגיש מעת לעת דרישת תשלום לרשות המקומית, תוך פירוט השירותים בגינן הוגשה הדרישה ובהתאם להצעתו המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם.
   • דרישת התשלום תועבר לבדיקה ואישור נציגיה המורשים של הרשות המקומית.
   • הרשות המקומית תשלם התמורה לא יאוחר מ – 45 יום מיום אישור החשבון על ידי הרשות המקומית או בהתאם לתנאי התשלום הספציפיים כפי שנקבעו על ידי הצדדים.
   • כל תשלום יתר ששולם על ידי רשות המקומית, מכל סיבה שהיא, עקב דרישת תשלום שהוגשה ואושרה כאמור בהוראות הסכם זה, יחשב כחוב המגיע מעורך הדין לרשות המקומית על פי הסכם זה והרשות תהיה רשאית לקזזו מהתמורה המגיעה לעורך הדין  בהודעה מראש ובכתב.
   • לא אישרה הרשות המקומית את דרישת התשלום במלואה או בחלקה, תהא רשאית הרשות המקומית לבקש הבהרות מעורך הדין בכל הנוגע לדרישת התשלום.
   • במקרה של מחלוקת בין הרשות המקומית לעורך הדין בדבר אישור דרישת התשלום, יובא העניין להחלטת היועצת המשפטית של הרשות המקומית.

  חתימת המציע: ___________________

   

  • לעורך הדין לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות בגלל עיכובים בתשלום התמורה, כולה או חלקה, שנבעו מחוסר הפירוט בדרישת התשלום, או אי מתן הבהרות אותן ביקשה הרשות ולא נענתה או נענתה באופן חלקי שאינו מניח את הדעת.
  • לכל סכומי התמורה המפורטים יתווסף מע"מ כחוק.
  • מתשלום התמורה ינוכו כל התשלומים שחלה חובה לנכותם על פי כל דין. יחידי המציע מתחייבים לשאת בתשלומים החלים עליהם ו/או על עורך הדין, מכוח הוראות כל דין או הסכם זה. חויבה הרשות המקומית באחד מהתשלומים האמורים על ידי הגורמים המוסמכים לכך, יחזיר עורך הדין לרשות המקומית כל תשלום ששולם בגין חוב המוטל עליו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, תוך שבעה ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות המקומית.
  • יודגש בזאת כי העסקת מומחים ושכרם יאושר מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של הרשות המקומית. כמו כן, התשלום למומחים ותשלום לעדים ששכרם נפסק על ידי בית המשפט, ישולם להם ישירות על ידי הרשות המקומית.
  • הרשות המקומית לא תהיה אחראית לכיסוי גרעון כלשהו, או אובדן, או נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו למשרד עורך הדין, לעובדיו או למי מטעמו, עקב מתן השירותים המשפטיים על פי הסכם זה, או בכל הקשור להסכם זה. האחריות לעניין זה תחול על עורך הדין בלבד.
  • למען הסר ספק יובהר, כי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שנפסקו בפסק דין או בפשרה ישולם ישירות לרשות המקומית ועורך הדין לא יהיה זכאי לקבלן.
  • תשלומים כספיים מכוח פסקי דין והחלטות שנפסקו לטובת הרשות המקומית, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, יבוצעו ישירות לרשות בהפקדה ישירה לחשבון הבנק של הרשות המקומית אשר מספרו יימסר לעורך הדין. עורך הדין ידאג לקבל את פרטי חשבון הבנק, ויפקיד כל תשלום בהתאם להוראות שיתקבלו על ידי הרשות המקומית. עורך הדין ידרוש העברת התשלום מהצד שכנגד אל אותו חשבון בנק, וככל שמסיבה כלשהי לא נעשה כן והתשלום בוצע לידיו, יודיע על כך מידית לנציג הרשות המקומית בכתב ויפקידו מידית בחשבון הבנק האמור.
  • ניגוד עניינים
   • עורך הדין לרבות עורכי הדין המועסקים אצלו, או שותפים במשרד עורכי הדין, בכל דרך שהיא, מצהירים כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
   • עורך הדין, מצהיר ומתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותו המקצועית של המשרד בייצוג הרשות המקומית במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
   • עורך הדין ידאג להחתים את כל עורכי הדין במשרדו על טופס הצהרה על אי ניגוד עניינים כאמור.
   • עורך הדין מתחייב להביא לידיעת הרשות המקומית בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגבי עורכי הדין המועסקים במשרד עורכי הדין, או שותפים במשרד עורכי הדין,  מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט התיקים הנמצאים בטיפולו אשר בגינם נמצא או עלול להימצא עורך הדין במצב כאמור.
   • היועצת המשפטית של הרשות המקומית או מי מטעמה ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע לעורך הדין כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. עורך הדין יפעל בהתאם להוראות אלה.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים שלעיל, מוסכם ומובהר כי:
   • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו או שותפים בו בכל דרך שהיא, אינם מנועים מלעסוק במקצועם כעורכי דין גם מעבר לשירותים הניתנים לפי הסכם זה, ובלבד שהדבר לא יפגע במחויבויותיהם על פי הוראות הסכם זה.
   • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו, או שותפים בו בכל דרך שהיא, שטיפלו במסגרת הסכם זה בעניין פלוני של גוף פלוני, לא ייצגו לאחר תום תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, את הגוף או האדם בכל עניין שהוא כנגד הרשות המקומית וזאת במשך שישה חודשים מתום ההסכם.
   • עורך הדין וכל עורכי הדין המועסקים בו, או שותפים בו בכל דרך שהיא, לא יהיו רשאים לייצג או לתת שירותים משפטיים מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, נגד הרשות המקומית גם בעניינים ובנושאים בהם לא טיפלו מטעם הרשות, וזאת כל עוד עומד ההסכם בתוקפו ובמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר תום תוקפו, אלא אם אישר נציג הרשות המקומית מראש ובכתב, במקרים חריגים, תקופה קצרה יותר.
  • מגבלות אלה תחולנה על כל עורכי הדין השכירים במשרד עורכי הדין, ועל כל השותפים במשרד עורכי הדין, וביחס לכל תאגיד אשר עורך הדין, לרבות עורכי הדין מטעמו, הם בעלי שליטה או בעלי עניין בו, וביחס לכל מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד משרד עורכי הדין לעניין זה – "בעל עניין" וְ"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1969.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבות עורך הדין, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק מסוים שהועבר לטיפולם.
  • מיד לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם זה ומסירתו לידי עורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא, שהצטרפו למשרדו לאחר הגשת הצעתו, על התחייבות למניעת ניגוד עניינים – המצורף כנספח למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ככל שיצטרפו עורכי דין נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את התחייבותם החתומה לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית.
  • הפרת מגבלת ניגוד העניינים כמפורט לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
  • שמירת סודיות
   • עורך הדין מצהיר כי ידוע לו שהמידע, החומר והמסמכים אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות עובדי קבלן ונותני שירותים, במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר עם ביצוע ההסכם, הינם סודיים, וכי הוא אחראי כלפי הרשות המקומית לקיום חובת שמירת הסודיות.
   • עורך הדין וכל המועסקים מטעמו, לרבות עובדי קבלן ונותני שירותים, ישמרו בסוד כל פרט מפרטי המידע המגיעים אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר אליו, וכן לא יעבירו, לא יודיעו ולא ימסרו, לכל גורם אחר שאינו קשור לביצוע ההסכם או מתן השירותים המשפטיים על פי הסכם זה, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתון, חפץ, או מסמך מכל סוג שהוא, אשר יגיעו אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר להסכם או עקב ביצועו, וזאת בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו, אלא אם הדבר הותר על פי הסכם זה או על ידי נציגה הרשמי של הרשות המקומית מראש ובכתב. עורך הדין יביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו חובת שמירת סודיות זו.
   • עורך הדין אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, כל מידע, מסמך או חומר שהגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב של נציג מוסמך מטעם הרשות המקומית.
   • מיד לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם זה ומסירתו לידי עורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו, או שותפים בו, בכל דרך שהיא שהצטרפו למשרד עורכי הדין לאחר הגשת הצעתו, על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח להסכם. ככל שיצטרפו עורכי דין נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את התחייבותם החתומה לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית.
   • עורך הדין מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפרת חובת שמירת סודיות מהווה עבירה לפי סעיפים 91 -118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
   • עורך הדין מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת הרשות המקומית, כל חומר שקיבל לצורך מתן השירותים.
   • עורך הדין וכל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו במידע כאמור למטרה כלשהי, מלבד לצורך ביצוע הסכם זה.
   • עורך הדין ישמור את כל המידע הנמצא ברשותו או נאסף על ידו, במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה או בקשר לביצועו, וכן כל מסמך, חפץ או נתון, מכל סוג שהוא, שהגיעו לידיו במסגרת ביצוע ההסכם או בקשר אליו, בהתאם לתקופות ולתנאים הקבועים בכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין), התשל"א – 1971 ותקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו – 1986.

  עם סיום הטיפול בתיק, או מיד עם דרישת הרשות המקומית, ימסור ללשכה המשפטית של הרשות המקומית את כל המסמכים והראיות שנאספו לצורך הטיפול בהליך המשפטי, בין שהוגשו לתיק בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ובין אם לאו.

  עם דרישת הרשות המקומית, ימסור עורך הדין לידי הרשות המקומית, לאלתר, כל חומר נוסף כאמור, המצוי בידיו, כל עוד טרם חלפו התקופות הקבועות בכללי לשכת עורכי הדין ותקנות הארכיונים האמורים.

  עיכוב בתשלום שכר טרחה לא יהווה עילה לעיכוב חומרים משפטיים ואחרים השייכים לרשות המקומית בידי עורך הדין.

  • איסור הסבת ההסכם
   • עורך הדין אינו רשאי להמחות, או להסב, או להעביר, או למשכן, או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, מבלי לקבל לכך הסכמה מראש ובכתב של הרשות המקומית.
   • יודגש כי במקרה בו קיבל עורך הדין הסכמה כאמור בסעיף 46, יוותר עורך הדין אחראי בלעדית כלפי הרשות המקומית לצורך ביצוע הסכם זה. שום הסכמה כאמור לא תיצור יחסים חוזיים בין הרשות המקומית לנעבר או לנמחה, אליו הועברו או הומחו הזכויות או החובות הנובעות מההסכם.
   • כל העברה, או המחאה, או שיעבוד, או משכון שתעשה בניגוד להוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
   • יחידי המציע בלבד, כפי שנקבעו במפורש בין הצדדים, יופיעו בעצמם בפני הערכאות המשפטיות או בפני כל טריבונל אחר, בכל דיון שיתקיים, ויחתמו בעצמם על כל כתבי בית הדין המוגשים במסגרת מתן השירותים המשפטיים נשוא הסכם זה. מובהר בזאת, כי אין בכך כדי למנוע מיחידי המציע להיעזר בצוות משרדם, עורכי דין ואנשי מנהלה, כמקובל בין עורכי דין, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם קידום הטיפול היעיל והמיטבי בתיק והכל בכפוף להוראות הסכם זה ובתנאי ואין בכך כדי לפגוע בניהול התיק ובאיכות העבודה המשפטית המבוצעת במסגרתו.
  • וויתור על סודיות

  21.1        עורך הדין מצהיר ומתחייב כי ידווח לנציגי הרשות המקומית מיד עם קרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

  • נגד מי מיחידי המציע נפתחו הליכי פשיטת רגל, או הוכרז כפושט רגל, או ניתן צו לכינוס נכסים זמני או קבוע.
  • נגד משרד עורכי הדין המאוגד כתאגיד נפתחו הליכי כינוס נכסים זמני או קבוע, או הליכי פירוק, או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים זמני או קבוע, או הוכרז כתאגיד בפירוק.

  חתימת המציע: ___________________

  • מי מיחידי המציע הוכרז כחייב מוגבל אמצעים.
  • נגד משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נפתחו הליכי חקירה פלילית או משמעתית, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה משמעית.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נמצא חייב בהליך אזרחי בעילה של רשלנות מקצועית.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע הורשע בעבירה פלילית או משמעתית, למעט עבירת תעבורה.
  • משרד עורכי הדין או מי מיחידי המציע נעשה בלתי כשיר לפעולה, או חדל לפעול מכל סיבה שהיא, או נפטר (חו"ח).

  בקרות האירועים המנויים לעיל, תהיה הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה או להתלותו, הכל כפי שתמצא לנכון, בהתאם לחומרת ההליכים, נסיבותיהם, ולאחר שיאפשר לעורך הדין להשמיע דברו בעניין. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ההחלטה הסופית תהא בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.

  21.2        במידה והוצא כנגד משרד עורכי הדין ו/או כנגד כל אחד מעורכי הדין המועסקים במשרד עורכי הדין, או שותפים במשרד עורכי הדין בכל דרך שהיא, ו/או כנגד המשרד בבעלותו של עורך הדין או מי מהפועלים מטעמו, צו לכינוס נכסים, או מונה לו מנהל, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או הוכרז כפושט רגל, או נשלל ממנו רישיון עריכת הדין, או נעשה בלתי כשיר לפעולה, או נפטר חו"ח או משרד עורכי הדין פורק – יהווה כל אחד מהאירועים הנ"ל ביחד או לחוד, עילה להפסקת ההתקשרות עם עורך הדין ויחשב כהסכמה להעברת התיקים המטופלים על ידו לגורם אחר על פי שיקול דעתה  הבלעדי של הרשות המקומית.

  21.3        מיד לאחר חתימת המשרד על הסכם זה ומסירתו לעורך הדין, יחתים עורך הדין את כל עורכי הדין המועסקים על ידו (לרבות מתמחים), או שותפים בו בכל דרך שהיא וכן את כל העובדים המינהליים על טופס ויתור על סודיות המצורף כנספח להסכם. ככל שיצטרפו עובדים או שותפים נוספים, יחתמו אף הם על התחייבות זו. עורך הדין יעביר את ההתחייבות החתומה ללשכה המשפטית של הרשות המקומית.

  • פיקוח ובקרה
   • עורך הדין מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הרשות המקומית באמצעות היועצת המשפטית של הרשות או מי מטעמה. עורכי הדין בלשכה המשפטית יעניקו הנחיות, אישורים והתייחסויות לעבודתו של עורך הדין והכל כמפורט בהוראות הסכם זה.
   • עורך הדין יגיש מעת לעת לנציגי הרשות המקומית דין וחשבון בכתב אודות ביצוע השירותים המשפטיים, על פי בקשת הרשות המקומית, במתכונת ובמועדים שיקבעו על ידו וללא כל תמורה.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הקודם, מתחייב עורך הדין לקיים ההתחייבויות הבאות:
    • לנהל לגבי כל תיק המועבר לטיפולו, תיק עצמאי ונפרד בו מתחייב עורך הדין לתייק את כל החומר והמידע הרלבנטי לאותו התיק באופן שיישמר בתיק מידע שלם ומהימן לגבי כל השתלשלות האירועים שהיו בתיק. בסיום הטיפול בכל תיק – יוחזר התיק עם כל המידע והחומר המפורט בסעיף זה, לידי הרשות המקומית.
    • אחת לשישה חודשים ב-1 לאותו חודש, יעביר עורך הדין לידי הלשכה המשפטית של הרשות המקומית דו"ח לגבי סטטוס התיקים הנמצאים בטיפולו, לרבות הערכת סיכונים/סיכויים באחוזים. ככל ומשרד הפנים יבקש זאת, יינתן דוח כאמור גם במועדים נוספים.
    • בעת מתן החלטה ו/או פסק דין תקדימי, חדשני, מהותי, חריג וכיוצ"ב הקשורים לתיק שבטיפולו או בתחום נשוא השירותים הניתנים על ידו לרשות המקומית, יעביר עורך הדין בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלתם, התייחסות כתובה להחלטה ו/או פסק הדין, תוך ציון עמדתו לגבי ההחלטה ו/או פסק הדין, המלצות ולקחים לעתיד דוגמת צורך בתיקוני חקיקה, צורך בשינוי ו/או רענון נוהלי העבודה, המלצות וכיוצ"ב.

  חתימת המציע: ___________________

   

   

  • עורך הדין – קבלן עצמאי
   • מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם אלא יחסים שבין מזמין לקבלן שירותים, וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הרשות המקומית לבין עורך הדין או מי עובדיו או הפועלים מטעמו.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הרשות המקומית אינה אחראית לגבי עורך הדין, עובדיו או הפועלים מטעמו באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
   • למען הסר ספק, יובהר כי הרשות המקומית לא תהיה חייבת בתשלום ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של עורך הדין או מי מעובדיו והוא אחראי בלעדית לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.
   • מובהר ומוסכם בין הצדדים כי השירות יינתן על ידי עורך הדין מחוץ למשרדי הרשות המקומית והרשות לא תיתן שירותים מינהליים לעורך הדין.
   • מוסכם בזה כי עורך הדין, עובדיו או הפועלים מטעמו, לא ישמשו כסוכנים, כשליחים או כנציגי הרשות המקומית, אלא רק כמתחייב ממתן השירותים נשוא הסכם זה, או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא כוח הרשות המקומית לעניין מסוים שבטיפולו.
   • מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות המקומית לפקח, להדריך או להורות לעורך הדין או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח קיום הוראות הסכם זה במלואן.
   • מוסכם ומוצהר בזאת, כי אם במועד כלשהו, למרות האמור בהסכם זה, יראו ביחסי הצדדים יחסי עובד מעביד, ויקבע כי חלים על העסקת עורך הדין או מי מטעמו הדינים והתנאים החלים על עובד (להלן: "הקביעה"), מוצהר ומוסכם כי ייערך חישוב מחודש בעניין התמורה הקבועה בהסכם זה, בהתייחס לכלל התקופה לגביה נקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד, ויחול הקבוע כדלקמן:
    • חישוב השכר המגיע לעורך הדין לאור הקביעה, יתבסס על השכר המשולם לעובד בדרגה ב2 בדירוג המשפטנים ברשות המקומית, בהתאם לצבירת הוותק והיקף המשרה, וכל זאת על פי הוראות ההסכם הקיבוצי של המשפטנים במגזר הציבורי.
    • כל החיובים בהם תחויב הרשות המקומית כלפיו כתוצאה מהקביעה, יחושבו על בסיס התמורה על פי הוראות סעיף א' לעיל.
    • לאחר ביצוע החישוב כאמור, יבוצע קיזוז הדדי אל מול כספים ששולמו לעורך הדין בקשר עם התקופה שבגינה נערך החישוב, כאמור. עם גמר ביצוע הקיזוז כאמור, ישלם הצד החייב לצד הזכאי את ההפרשים המגיעים לו תוך 45 יום.
   • הפרות ותרופות
    • הפר עורך הדין, בעצמו ו/או על ידי מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, את ההסכם הפרה יסודית כהגדרתה להלן, ובכלל זאת אי ביצוע השירותים או חלק מהם לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית, תהא הרשות המקומית זכאית לבטל את ההסכם, לאחר שנתנה לעורך הדין התראה בכתב של 14 יום מראש ועורך הדין לא תיקן את ההפרה. במקרה זה תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד מכוח הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.
    • "הפרה יסודית" משמעה הפרת הוראות כל אחד מן הסעיפים הבאים: 10,13,14,18,19,20,21.
    • עורך הדין מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תביעה שתוגש עקב העובדה שלא עמד בהתחייבויותיו כולן או חלקן על פי הסכם זה.

   

   

  חתימת המציע: ___________________

  • מבלי לפגוע באמור לעיל, וביתר הסעדים העומדים לזכות הרשות המקומית על פי הדין ו/או מכוח הסכם זה, יחויב משרד עורכי הדין ובעליו מבין יחידי התאגיד בסך של 50,000 ₪ כפיצוי מוסכם לרשות המקומית בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

  במקרה שההסכם בוטל על ידי הרשות המקומית בגין הפרה יסודית של ההסכם מצד עורך הדין.

  במקרה שהחליט עורך הדין להפסיק מתן השירותים לרשות המקומית, שלא בהתאם לקבוע בסעיף 8 לעיל ולא מחמת עיכובים בתשלומי שכר טרחה. הוראות הסעיף הנ"ל לא תחול במקרה של הפסקה במתן השירותים בשל סיבות של כוח עליון.

  • מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכום הפיצוי המוסכם הנקוב לעיל, נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו לרשות המקומית עקב ההפרה. תשלום הפיצוי המוסכם כאמור, לא ישחרר את עורך הדין מחובותיו על פי הסכם זה במידה שלא בוטל על ידי הרשות המקומית.
  • מובהר כי החלטת הרשות המקומית ו/או הפועלים מטעמה לעניין הסכם זה, כי עורך הדין הפר את התחייבויותיו תהיה סופית ותזכה את הרשות המקומית בזכות לנכות /לקזז את הפיצוי המוסכם המגיע לה, כאמור לעיל, מכל סכום שיגיע לעורך הדין מהרשות המקומית בכל עת, גם אם אינו מכוח הסכם זה.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר כי הקיזוז יבוצע החל ממועד תחילת ההפרה, לפי קביעתה הסופית של הרשות המקומית לעניין הסכם זה ובכפוף למתן הודעה בכתב בדבר ההפרה ומתן אורכה של 14 יום לתיקונה.
  • למען הסר ספק מובהר כי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל, לא יבואו במקום הזכויות העומדות לרשות המקומית בגין הפרת הסכם זה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות הזכות להשבה מלאה של הכספים ששולמו לעורך הדין עד למועד ההפרה והזכות לתבוע את מלוא הנזקים במידה שנגרמו נזקים גבוהים יותר מהפיצוי הכספי שנקבע לעיל.
  • אין באמור בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, ובכלל זה הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א – 1970.
  • נזיקין
   • עורך הדין אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לרשות המקומית עקב מתן השירותים, ומתחייב בזאת לפצות את הרשות המקומית ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לרשות המקומית נזק או שהרשות המקומית תחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שעורך הדין או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם, או עקב או במהלך ביצוע השירותים, לרשות המקומית או לצד שלישי.
   • הרשות המקומית תאפשר לעורך הדין להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד הרשות המקומית ואשר בגינה דורשת הרשות המקומית שיפוי מעורך הדין.

   

  • ביטוח

  26.1.   מבלי לגרוע מאחריות עורך הדין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב עורך הדין לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח אישור קיום הביטוחים המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את הרשות המקומית כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

  26.2.     לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב עורך הדין להמציא לידי הרשות המקומית אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח אישור קיום הביטוחים המצורף להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

  26.3.    בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת הרשות המקומית, מתחייב עורך הדין לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  חתימת המציע: ___________________

  26.4.   היה ולדעת עורך הדין יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב עורך הדין לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות המקומית ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות המקומית ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  26.5.   ביטוחי עורך הדין יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הרשות המקומית וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי הרשות המקומית. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי עורך הדין לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי הרשות המקומית, 30 יום מראש.

  26.6.   עורך הדין מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את הרשות המקומית מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

  26.7.   עורך הדין מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

  26.8.   לבקשת הרשות המקומית יעביר עורך הדין עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב עורך הדין לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

  26.9.   מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי עורך הדין, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי עורך הדין כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות המקומית ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את עורך הדין מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

  26.10. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי הרשות המקומית הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  26.11. עורך הדין מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב עורך הדין לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. עורך הדין מתחייב להמציא לרשות המקומית לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  על אף האמור לעיל יובהר כי משרד המחזיק בידו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית תקפה במסגרת הפוליסות המוצעות על ידי לשכת עורכי הדין, תחשב הפוליסה כעונה על היקפי הביטוח המבוקשים, לעניין ביטוח אחריות מקצועית לעיל אף אם הם אינם תואמים לאמור בחוזה זה וזאת בכפוף לעמידה באשר תנאי הביטוח לרבות הוספת עיריית אילת כמוטב נוסף בפוליסה זו.

   

  • קיזוז

  לרשות המקומית  הזכות להפחית, לרבות בדרך של קיזוז, מכל תמורה כספית המגיעה לעורך הדין על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, כל חוב, הוצאה, או תשלום שבוצעו על ידי הרשות המקומית, או שהיא נדרשת לבצעם, והם מוטלים על עורך הדין על פי הסכם זה; או כל סכום המגיע לרשות המקומית על פי הסכם זה או הסכם אחר; וכן כל נזק שגרם עורך הדין לרשות המקומית, או כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

  • סמכות שיפוט מקומית

  הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  חתימת המציע: ___________________

  • הודעות

  31.1                כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו, תחשב כהודעה שנמסרה ליעדה עם תום 72 שעות מעת שנמסרה לשיגור בית הדואר, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  31.2                כל הודעה שתשלח בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו נמסרה במועד קבלתה ובתנאי כי בנוסף על האישור האוטומטי קיים גם אישור של שם המקבל ושעת הקבלה.

  • כללי

  32.1    הרשות המקומית אינה מתחייבת להעביר לעורך הדין כמות מסוימת של תיקים ולעורך הדין לא יהיו טענות כנגד הרשות המקומית בגין היקף התיקים הנמסרים לטיפולו. לעורך הדין לא תהא כל טענה כנגד הרשות המקומית בגין אי העברת תיק לידיו וזאת בין אם החליטה הרשות לטפל בתיק בעצמה ובין אם העבירה את התיק לטיפולו של עורך דין אחר בתחום.

  32.2    שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של הרשות המקומית במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. כמו כן, אין ללמוד מויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי על זכות כאמור גם לגבי מקרים אחרים, לרבות במקרים של הפרה מתמשכת.

  32.3    הסכמת מי מהצדדים במקרה מסוים, לסטייה מתנאי ו/או הוראה של הסכם זה, לא תהווה תקדים ו/או הסכמה לסטייה כאמור במקרים אחרים, ואין ללמוד או להשליך מכך על מקרים אחרים.

  32.4    כל שינוי בתנאי הסכם זה, יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  32.5    המורשים לחתום בשם הרשות המקומית מצהירים בזאת כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו כנדרש.

  32.6    נציגי הרשות המקומית לצורך ביצוע הסכם זה הם היועצת המשפטית של הרשות המקומית או עורכי הדין הכפיפים לה בלשכה המשפטית.

   

   

   

  ולראייה באו הצדדים על החתום

   

   

   

  _________________________                                             __________________________

  עורך הדין                                                                                     עיריית אילת

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________

  ו-____________ת.ז. מס'__________ ו____________ ת.ז. מס' אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  ___________________

   

 •  

   

  מכרז פומבי מס' 12/2023

  בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת

  עבור עיריית אילת

   

   

  טופס הצעה

   

  טופס זה ימולא על ידי  המציע באמצעות מורשי החתימה שלו ככל שמדובר בתאגיד או על ידי יחידי המציע ככל שמדובר בעוסק מורשה בלבד.

   

  הנחיות למילוי הטופס:

  1. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.
  2. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.
  3. הנך מתבקש/ת לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות, תחת המילוי הנדרש, לאחד מהמסמכים המצורפים לטופס זה.

   

  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, מציע לספק השירותים המשפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת  עבור עיריית אילת, לרבות בייצוג וניהול הליכים שונים, המתנהלים על ידי העירייה או נגדה, בערכאות משפטיות שונות ו/או מעין שיפוטיות הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

  א. פרטי המשרד:

  שם המשרד המציע:______________________________

  מס' עוסק מורשה ______________________ סוג התאגדות:_______________________

  תאריך התאגדות:______________________ מספר תאגיד:________________

  כתובת המשרד:_______________________________________

  טלפון במשרד: _______________פקס: ______________כתובת דואר אלקטרוני______________

  כתובת אתר אינטרנט של המשרד:  ___________________________

   

   

  ב. פרטים אישיים של יחידי המציע:

  1. פרטי כל יחידי המציע בהצעה.

  בחלק זה ימולאו הפרטים של כל עורכי הדין במשרד העתידים ליתן השירותים המשפטיים לרבות נסיונם המקצועי בתחום המבוקש בהזמנה זו והוותק במקצוע ובמשרד.

   

  1.1  פרטי איש הקשר מטעם המציע (אחד מיחידי המציע, אשר הינו מבעלי המשרד/התאגיד) :

  שם משפחה:________________ שם פרטי:___________ ת.ז:____________ מספר רישיון:_________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :_________________

   

  1.2  פרטי יתר יחידי המציע שאינם איש הקשר כאמור בסעיף ג 1 שלעיל:

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.3

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.4

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1.5

  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________ מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________ טלפון נייד:_____________

  כתובת אי- מייל:____________________________   תפקידו במשרד :__________ (שותף/שכיר)

   

  1. באם המשרד הינו תאגיד, פרטי מורשי חתימה מטעם המציע המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:

  2.1   שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________

   

  2.2  שם משפחה:________________  שם פרטי:__________  ת.ז:___________

  מספר רישיון: _________ כתובת:_______________________ טלפון:____________

  טלפון נייד:_____________ כתובת אי- מייל:____________________________    שם

  ג. נתוני המשרד

  1. צוות המשרד:

  1.1   רשימת אנשי צוות מינהלי קבועים (המועסקים על ידי המשרד לפחות שנתיים):

  שם מלא ומס' ת.ז תפקיד
     
     
     
     
     
     

   

  1.2   מס' המתמחים המועסקים באופן שוטף:________________________

  1. מידע אודות תוכנות הפעלה שתשמשנה את המשרד לביצוע ההסכם למתן שירותים משפטיים, ופירוט אודות מאגרי מידע משפטיים אשר בשימוש המשרד:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  1. פוליסת אחריות מקצועית- המבטח:______________

  סכום הכיסוי –        ביטוח חבות מעבידים  _______________

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי _________

  ביטוח אחריות מקצועית _____________

   

  1. האם המציע או מבעלי המציע או מי מיחידי המציע הוכרזו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא, אם כן פרט:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  ד. פרופיל המשרד:

   

  יש לצרף פרופיל משרד הכולל את תחומי ההתמחות העיקריים ותחומי עיסוק נוספים של המשרד, שמות עורכי הדין המטפלים בתחומים אלה, וותק מקצועי ופרוט ניסיונם.

   

  • רשימת לקוחות:

  יש לצרף רשימת לקוחות מוסדיים ו/או ציבוריים ככל שקיימים כאלה המיוצגים על ידי המשרד יש לציין ליד כל לקוח תקופת התקשרות.

   

  ו. פרטים כללים:

  1. האם המשרד עוסק באופן שוטף בליטיגציה? יש לפרט את תדירות ההופעות ואת סוגי התיקים והערכאות השונות
  2. מהו אחוז נפח הפעילות המשוער מסך כל הפעילות המשרדית המוקדש לליטיגציה?_________________
  3. דוגמאות לתיקים בטיפולו בתחומי ההתמחות הנדרשים (לרבות ציון תחום המשפט, הערכאה המשפטית, והסוגיות המשפטיות העיקריות שנדונו):

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. פירוט אודות ניסיון יחידי המציע, במתן שירותים דומים או משיקים לתחומי ההתמחות המבוקשים ללקוחות, לרבות לקוחות מוסדיים וציבוריים ככל שקיימים כאלה

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ז. רשימת המלצות מלקוחות מוסדיים/ציבוריים:

  1. יש לצרף רשימת ממליצים מבין הלקוחות המוסדיים/ציבוריים שקיבלו שירותים משפטיים מהמשרד במהלך שלוש השנים האחרונות
  שם הלקוח ושם איש קשר כתובת וטלפון
     
     
     
     
     

   

  ח. הליכים משמעתיים :

  האם קיימות הרשעות משמעתיות, הליכים משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה, נגד מי מיחידי המציע. כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)

  אם כן פרט:

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

   

  ט. ניגוד עניינים

  בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 על עורך הדין החיצוני שיבחר כנותן שירותים משפטיים לעירייה, להתחייב כי בעת מתן שירותיו לא יפעל מתוך ניגוד עניינים וימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או העלות ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור הרשות המקומית לבין יתר עיסוקיו. מבלי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, ניגוד עניינים יחשב ייצוג בפני הרשות המקומית, תאגיד עירוני, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית, איגוד ערים שהרשות חברה בו או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע לקרוא היטב את הוראות חוזר המנכ"ל.

  1. האם יש למציע או למי מיחידיו ניגוד עניינים כלשהו כמפורט בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים? כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)
  2. במידה והתשובה לשאלה 1 שלעיל הינה חיובית יש לפרט את הנושאים שבהם קיים ניגוד עניינים או אפילו חשש לניגוד עניינים:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  1. פירוט התיקים בהם יצג המציע או מי מיחידיו, לקוח נגד הרשות המקומית, הועדה המקומית, איגוד ערים בו חברה הרשות או תאגיד עירוני של הרשות המקומית. יש לפרט מועדים, נושאים, מס' התיק המשפטי, ככל שנוהל הליך משפטי ומצבו של תיק זה.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

   

   

   

   

  י. הצהרת המציע ויחידי המציע                     

  אני הח"מ ____________________ (במידה ומדובר בתאגיד באמצעות מורשי החתימה),

  שם מלא:______________________ ת.ז______________;

  שם מלא:______________________ ת.ז______________

   

  1. מצהיר בזאת כי האמור לעיל הינו אמת וכי לא הושמט כל מידע רלוונטי.

   

  1. אני מצהיר כי קראתי ובחנתי בעיון את כל מסמכי המכרז על נספחיו; קראתי והבנתי את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים והגשתי את הצעתי בהתאם; כי בחתימתי על תצהיר זה, אני מגיש בזאת את הצעתי/ הצעת התאגיד/השותפות; כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על נספחיו,  וכי לא  אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

   

  1. אני מצהיר כי הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים המשפטיים ומצאתי אותם  מתאימים לצרכי וליכולותיי וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אם יתברר כי פרט מהפרטים המופיעים לעיל יתגלה כלא נכון או לא מדויק יהיה המזמין או מי מטעמו רשאי לפסול את הצעתי או לבטל באופן מידי את ההתקשרות עימי במידה ונחתם עימי חוזה בהסתמך על פרטים אלה.

   

  1. אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים במסמכי המכרז על נספחיו; כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי  המכרז על נספחיו; כי אני מקבל על עצמי לספק שירותים ברמה גבוהה נאותה וראויה, בהתאם לתנאים שבמסמכי  המכרז על נספחיו, וכי ביכולתי לספק את השירותים.

   

  1. אני מצהיר ומתחייב כי אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז אמציא את הסכם העבודה חתום על ידי + אישור מחברת הביטוח אודות היותי בעל פוליסת ביטוח של אחריות מקצועית בתוקף כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. אני מצהיר כי בידי מצויים כל האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים המשפטים באופן מלא; כי הנני בעל רישיונות כדין לשימוש בכל בתוכנות המופעלות על ידי לכל תחנות העבודה בהן הן מופעלות, מאת בעלי הזכויות בתוכנות אלה, וכי איני מצוי בהפרה של תנאי מתנאי הרישיונות הללו.

   

  1. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי ביצוע השירותים נשוא ההזמנה אינו כולל ביצוע פעולות או סמכויות שלטוניות או מנהליות, בין במישרין ובין בעקיפין.

   

  1. אני מצהיר ומתחייב כי פעולות המוגדרות במסמכי המכרז על נספחיו המצריכות אישור מוקדם, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור כנדרש.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מסמכי המכרז, כולן או חלקן.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין רשאי להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אין לראות בקבלת הצעתי כהצעה זוכה לתת שירותים משפטיים בתחום המבוקש כהתחייבות להזמין ממשרדי שירותים משפטיים בהיקף מסוים.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי הרשות המקומית רשאית להתקשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה, בכל עת, לאחר פרסום הליך זה בהתקיים נסיבות מיוחדות, בין מטעמי מומחיות נדרשת או משיקולי היקפו של התיק או מורכבותו, או אם תחומו המשפטי כלול בו באופן חלקי בלבד, או מכל טעם ראוי אחר, עם עורכי דין שלא הציעו הצעותיהם במסגרת הליך זה, וממילא לא נבחרו במסגרתו.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה, או לצאת בהליך חדש, או לדחות את ביצועו של הליך זה, בכל עת משיקוליו שלו. אני מסכים כי לא תהא לי כל זכות דרישה או תביעה לפיצוי או לכל תשלום אחר בקשר להכנת הצעתי או להגשתה.

   

  1. אני מצהיר כי אם הצעתי תבחר על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, הנני מתחייב לבצע את השירותים המשפטיים שיוזמנו ממני, ככל שיוזמנו בהתאם לכל תנאי המכרז על נספחיו ובהתאם להזמנת עבודה ספציפית החתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות המקומית ולשביעות רצונה כפי שתשלח מעת לעת, ככל שתשלח.

   

  1. אני מצהיר כי איני נמצא בניגוד עניינים ואף עורכי הדין ממשרדי אינם במצב של ניגוד עניינים או בחשש לניגוד כאמור. אני מתחייב להימנע במשך כל תקופת מתן השירותים, מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים. אביא לידיעת נציג הרשות המקומית כל מידע העשוי להיות רלבנטי לבחינת קיומו של ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלי או אצל מי מעורכי הדין במשרד.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למפורט בהצעת המחיר, למעט מע"מ. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום תמורה אחרת או נוספת, למעט כמפורט בהסכם. ידוע לי כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם למתן שירותים משפטיים. לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי הרשות המקומית תהא רשאית, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, ובמקרים דחופים – לאלתר, להפסיק ההתקשרות או לבטל הזמנות עבודה כולן, או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן חד צדדי.

   

  1. ככל שתהא התקשרות ביני ובין הרשות המקומית הנני מתחייב כי אודיע לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי הצעתי לרבות שינויים בהרכב המשרד או אופיו וזאת עד לסיום מועד ההתקשרות.

   

  1. אני מצהיר כי כל יחידי המציע  לא הורשעו בעבירה משמעתית, ולא תלוי ועומד נגד מי מהם תובענה בגין עבירת משמעת.

   

  1. אני מצהיר כי ידוע לי כי אין בטופס זה כדי לגרוע מכל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז על נספחיו לרבות בהסכם ומחייבת את המציע, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה.

   

  1. אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים או מציעים אחרים.

   

  חתימת מורשה החתימה של המציע ככל שהמציע הינו תאגיד:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

   

  1. שם פרטי: ______________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:________________ חותמת:________

   

  1. שם פרטי: _____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  תאריך:___________________  חתימה:_______________ חותמת:________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי עו"ד_____________ ת.ז_____________, עו"ד _____________ ת.ז_____________, אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. מס' __________ ועל ידי ת.ז. מס' __________ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה.

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת יחידי המציע (מקום בו אין מדובר בתאגיד):

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי עו"ד: 1.____________________ ת.ז _______________, 2.______________ ת.ז _______________,  3.______________ ת.ז _______________ ,4. _____________ת.ז _______________אשר זיהו עצמם ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה.

   

   

  תאריך: ____________ חתימה :_____________חותמת________________________

 • מכרז פומבי מס' 12/2023

  בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת

  עבור עיריית אילת

   

  נספח תמורה

  השירות התמורה תנאי לתשלום התמורה והערות נוספות
  1. הכנת כתבי טענות לרבות לימוד התיק (כתב הגנה, תגובות לסעדים זמנים, בקשות שונות, תצהירים וכיוצב') והגשתם לבית המשפט/בית הדין לרבות דיון ראשון. סך כולל של 25,000   ₪. התשלום יאושר לאחר קבלת עותק מכתבי הטענות שהוגשו.

  למען הסר ספק, התמורה בסעיף זה הינה תמורה כוללת להכנת כל כתבי הטענות +תצהירים הדרושים לשם טיפול בתיק לרבות סיכומים.

  2. בגין כל ישיבה נוספת בבית הדין האזורי לעבודה/בית הדין למשמעת או בדיון נוסף בערעור מעבר לדיון ראשון 2,000 ₪ התשלום יאושר אך ורק לאחר קבלת פרוטוקולים בגין דיונים אלה.

   

  3. ישיבה משפטית בגישור/פישור או בוררות 2000 ₪

   

   

  התשלום יאושר לאחר המצאת זימון לישיבה כאמור ו/או המצאת פרוטוקול ישיבה ככל שיש כזה.
  4. ישיבת תזכורת או דיון שבוטל אין זכאות לתמורה  
  5. חוו"ד משפטית שאינה קשורה לטיפול בתיק משפטי.  900 ₪  
  6. טיפול משפטי כולל בהליך ערעור 12,500 ₪ אם הליך הערעור יסתיים בדיון אחד לא תשולם תמורה עבור הדיון. במקרה ויתקיימו דיונים נוספים ישולם עבור כל ישיבה כאמור בסעיף 2 שלעיל.
  7. יעוץ משפטי שוטף שלא בתחומים המפורטים לעיל 450 ₪ לשעה התשלום יאושר לאחר פרוט שעות עבודה ומהותן

   

  יודגש כי לא ישולם לנותן השירותים תשלום עבור ביטול זמן במסגרת נסיעות.

  ב. עורך הדין המועסק על פי הסכם זה, יהיה זכאי להחזר הוצאות כנגד חשבוניות בלבד כאמור בהסכם.

  ג. טיסות לאילת ו/או לינה באילת יוזמנו וישולמו על ידי העירייה.

  ד. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

   

  _____________________                                                                                                                     חתימה וחותמת עורך הדין

 • הצעת מחיר למתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת עבור עיריית אילת

  תמורת ביצוע השירותים כמפורט בכל מסמכי ההצעה, הריני מציע את אחוז ההנחה/תוספת על התעריפים המנויים בנספח התמורה:

  שיעור ההנחה  % _______        במילים: __________________________ אחוזים

  או

  שיעור התוספת% _______        במילים: __________________________ אחוזים

  אחוז ההנחה או התוספת המקסימלי הוא עד-25% מהמחירים הנקובים בנספח התמורה

   

  אני מצהיר כי ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי, מהווה את מלוא התמורה עבור השירותים שיינתנו על ידי או על ידי מי ממשרדי (בין אם ישולמו על ידי העירייה ובין אם ישולמו על ידי החייבים), למעט כמפורט בהסכם וכי לא אדרוש כל תשלום נוסף בגין ביצוע השירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות עם העירייה אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים מראש ובכתב.

  כאשר המציע הינו תאגיד יחתמו מורשי החתימה של המציע:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________

  מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד ______________

  ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  תאריך: ______________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 • הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

  אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים משפטיים כי:

  1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
  2. לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מסוג כל שהוא נגד הרשות המקומית בעניינים שהועברו לטיפולי במסגרת ההסכם.
  3. לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מכל סוג שהוא נגד הרשות המקומית, אף בעניינים שלא הועברו לטיפולי במסגרת הסכם זה, כל עוד עומד ההסכם בתוקפו, ולמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר סיום הטיפול בתיק, אלא אם אישר נציג הרשות המקומית מראש ובכתב תקופה קצרה יותר.
  4. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל תיק בטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
  5. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

  לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

  1. התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עורכי הדין הח"מ; ביחס לכל עורכי הדין מטעם המציע; וביחס לכל תאגיד/ שותפות אשר המציע, לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים, בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/ בשותפות המציע.

   

  "בעל עניין" ו"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1969.

  1. ככל שהטופס ממולא על ידי המציע/ מורשה החתימה של המציע – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו.

   

  ולראייה באתי על החתום:

   

  חתימת מורשי החתימה של המציע:

  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

   

   

   

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

  אישור חתימה על ידי עו"ד:

  אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________

  מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד ______________

  ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

   

  תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ________________

   

   

   

   

   

   

 • הצהרת סודיות

  אני הח"מ _______________ת.ז. מס' ___________מצהיר ומאשר בזאת כי אשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת הסכם זה ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת.

  כמו כן, לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי הסכם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת הסכם זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי הסכם זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

  ולראיה באנו על החתום:

       

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.

 • נספח אישור קיום ביטוחים

   

  לחתימת המציע עם הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

  מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת עבור עיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  ת.ז./ח.פ.

   

  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309

  313

  314

  316

  328

  צד ג'   ביט     2,000,000 302 

  304

  307

  309 

  315

  318

  322 

  328 

  329  

  אחריות מעבידים   ביט     6,000,00 לתובע, 20,000,000 לתקופה 309 

  319

  328 

  350

  אחריות מקצועית   ביט     2,000,000 למקרה

  4,000,000 לתקופה

  301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 ( 6 חודשים)

  חבות מוצר   ביט       302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  093 שירותים משפטיים
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק