מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 11/2022 בדבר – ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 16/05/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של שילוט ופריטים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת, הנוגעים לחוקי עזר לאילת שילוט ושימור רחובות וכן מתן שירותי חיוב בתחומים אלה והכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז בקובץ PDF מסמכי מכרז ביצוע סקר מדידה צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות

להלן מסמכי מכרז פומבי 11-2022 בדבר - ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

 • הסכם

  בדבר – ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

  על פי מכרז פומבי מס' 11/2022

  שנערך ונחתם באילת ביום                         , לחודש                          2022

   

  בין:  

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  בית התמר , סמטת פתן 1

  אילת

   

  (להלן: " העירייה")

  מצד אחד

   

                               לבין:

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

   

   

  (להלן: "הקבלן")

  מצד שני

   

   

  הואיל:  ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי אשר עניינו ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים נוספים הנוגעים לחוקי עזר לאילת שילוט ושימור רחובות ומתן שירותי חיוב בתחומים אלה בתחום שיפוט העיר אילת (להלן: "השירותים") והכול בהתאם להסכם זה על נספחיו;

   

  והואיל: והקבלן הציע לעירייה לבצע עבורה את השירותים והוא מצהיר כי הוא בעל ניסיון, ידע וכוח האדם המתאים לשם מתן השירותים.

   

  והואיל: והעירייה קיבלה את הצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  והואיל: והצדדים מעוניינים לקבוע זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות לפי הוראות הסכם זה  להלן;

   

  אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

   

  מבוא

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. לצורכי הסכם זה יינתנו המשמעויות הבאות להגדרות שלהלן;

   

  הגדרות

  "העירייה" – ראש העירייה  ו/או מי מטעמו.

  "הקבלן" – לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו, מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו בביצוע הוראות ההסכם.

  "המכרז" – המכרז על כל נספחיו ומסמכיו אשר לפיו זכה הקבלן בעבודה נשוא ההסכם, לרבות הצעת הקבלן הזוכה.

  "ביצוע העבודה" – ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לרבות כל עבודה או שירות ארעי בהתאם להוראות ההסכם, ולרבות כל עבודה הנדרשת לשם השלמת העבודה או השירות עד לאישורה הסופי ע"י העירייה.

  "הצעה" – הצעת המחירים שהגיש הקבלן ושלפיה זכה במכרז.

  "עבודה ארעית"– כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצוע העבודה או בקשר אליה.

  "ההסכם"– הסכם זה על נספחיו לביצוע העבודות והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

  "ערבויות ביצוע" – ערבות שניתנה לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי הסכם זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מחויבויותיו של הקבלן לביצוע הסכם זה.

  "שכר ההסכם" או "התמורה"– הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ולמעט כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.

  "מנהל"– מנהל אגף תיירות ואכיפה או מי מטעמו.

  "שטח"– תחום השיפוט של עיריית אילת וזאת בין אם מדובר בשטחים ציבוריים ובין בשטחים פרטים. בשטחים פרטים לא יכנס הקבלן לחצרות ללא הסכמת בעל הנכס. כל צילום בשטח פרטי יעשה מבחוץ.

   

  להסכם מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו וכחלק מתנאי ההסכם הנספחים הבאים:

  נספח א    תנאי המכרז

  נספח ב    הצעת הקבלן

  נספח ג     הצהרת הקבלן

  נספח ד    ערבויות

  נספח ה    דרישות ביטוח

  נספח ו     הוראות בטיחות

  נספח ז     מסמכים ותשלומים

  נספח ח    פרטי הקבלן/נתוני בנק

  נספח ט    הצהרה והתחייבות

  נספח י     הצהרת העדר תביעות

  נספח יא   הצהרת סודיות

  נספח יב   תצהיר בדבר אי תאום הצעות

  כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. תיאור עבודת סקר שילוט ושימור רחובות.

   

  3.1.     כללי

  בעיר אילת קיימים ע"פ נתונים משנת 2021 במאגר המידע במחלקת השילוט בעיריית אילת, כ- 5400 חיובים בגין שלטים וכ- 600 חיובים בגין שימור רחובות.

  עם זכיית הקבלן במכרז, יבצע הקבלן סקר שילוט ושימור רחובות בעיר ויסיימו, לא יאוחר מתום 30 יום מחתימת ההסכם.

  הסקר יכלול איתור כל השלטים המצויים בעיר, צילומם ומדידתם, איתור שולחנות וכיסאות של בתי עסק שונים ברחבי העיר וכן כל חפץ אחר המונח בשטח ציבורי כגון סטנדים, מקררים וכיוצב' וכל דבר נוסף אותו יתבקש לאתר בהתאם לקבוע בחוקי העזר ולפי דרישת העירייה ו/או מי מטעמה.

  נתוני הסקר, כולל פרטי התמונות, יועברו ע"י הקבלן למחשב העירייה, באופן שיאפשר איתור התמונות לפי מס' משלם (להלן: "המאגר").

  הפקת החיוב תתבצע עד 60 יום מתום סיום הסקר.

  כמו כן יבצע הקבלן צילום ומדידת נכסים (אשר יופקו בצבע) ויפיק חיוב אגרות לכיסאות ושולחנות, וכן לכל דבר נוסף אותו יתבקש לצלם ולהוציא לו הודעת חיוב לפי דרישת העירייה ו\או מי מטעמה ובהתאם לקבוע בחוקי העזר.

   

  3.2. מהות העבודה ואופייה

   

  3.2.1.      סוקרים מטעם הקבלן יעברו בכל תחום השיפוט של העיר, יאתרו, ימדדו,  ירשמו ויצלמו את כל השלטים המצויים בעיר וכן את השולחנות והכיסאות וכל חפץ אחר המונח בשטח הציבורי (ע"פ חוקי העזר העירונים לשימור רחובות ושילוט). הסוקרים יבצעו את המטלות האמורות לעיל הן על פי דרישת הקבלן והן על פי דרישת העירייה ו/או מי מטעמה.

  צילום השלט יבוצע במצלמה דיגיטלית ובכל צילום יירשם תאריך הצילום ונתוניו יוקלדו במחשב.

  לקבלן ברור וידוע כי  כל רישום שלט ו/או כל פרט אחר במחשבי העירייה כמוהו כהצהרת הקבלן על נכונות ומהימנות פרטי המאגר. שיטת החיוב בגין השילוט תעשה כאמור ועל פי הקבוע בחוקי העזר.

  בעניין שימור הרחובות יבצע הקבלן סקר מקיף לגבי כל בתי העסק בתחום שיפוט העיר אילת לרבות חפצים ו/או כל דבר שעליו לצלם ולהוציא הודעות חיוב בגינם ממנהל אגף תיירות ואכיפה או מי מטעמו.

   

  3.2.2.    הקבלן יצמיד לכל שלט שאותר- את כל פרטי השלט, מס' משלם, מס' הנכס בארנונה וכתובת מלאה של הנכס וכן צילום בצבע של השלט.

  שיטת המדידה ו/או מכשיר המדידה חייבים להיות מוכרים ומקובלים על פי כל תו תקן הקביל במדינת ישראל וכן בערכאות שיפוטיות. בד בבד עם חתימת הקבלן על הסכם זה, ימציא הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה מסמכים המעידים על האמור לעיל לרבות תמונות בצבע.

   

  חתימת המציע: _________________

  3.2.3.    במקרה של כל הליך משפטי, מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם בא כוח העירייה ולסייע הן במישור המצאת הראיות והן במישור מתן תצהירים מטעמו וכן להופיע ככל שיידרש בבתי המשפט ברחבי הארץ.

   

  • הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו בלבד את התוכנה המשמשת אותו לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה.

  התוכנה תותקן במשרדי עיריית אילת בחמש עמדות לפי קביעת המנהל וכן בכל עמדת מחשב נוספת ככל שיידרש על ידי העירייה ו/או מי מטעמה. הקבלן יתאם  עם העירייה ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על מועד הגעתו לשם התקנת התוכנה כאמור. לא תתאפשר גישה למערכות המיחשוב של העירייה ללא אישור מנהל התקשוב ונוכחות נציג אגף התקשוב.

  לקבלן ברור וידוע כי העירייה עובדת עם החברה לאוטומציה ועל כן על התוכנה של הקבלן להתאים באופן מלא לעבודה שוטפת בשילוב התוכנות של החברה לאוטומציה.

   

  כל הוצאות הכרוכות בהתאמת התוכנה של הקבלן  מול החברה לאוטומציה יחלו על  הקבלן באופן בלעדי. הקבלן יעמוד מול החברה לאוטומציה בקשר רצוף ושוטף.    

  הקבלן מצהיר כי הינו בעל הזכויות במערכת המשמשת אותו וכי לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו וכי אין במתן ההרשאה לעירייה כדי להפר זכויות אלה. ככל ותתבע העירייה בין הפרת זכויות יוצרים, מתחייב הקבלן לקחת על עצמו את האחריות המלאה ולשאת בכל תשלום בו תחויב העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים כאמור.

   

  3.2.5     הקבלן  יקליד את כל נתוני הסקר, כולל פרטי התמונה, מספר משלם, מס' הנכס בארנונה וכתובת מלאה של הנכס, כל פרטי השלט, וסוג העסק למחשב העירייה, בהתאם למבנה הנתונים  שיוגדר ע"י העירייה.

   

  3.2.6     הקבלן יהיה בקיא בחוק העזר העירוני לאילת (שילוט) התש"ף – 2019  וחוק העזר העירוני לאילת (שימור רחובות), תש"ם 1979 וכן בכל תיקון של חוק עזר ככל שיתקבל לצורך טיפול נכון ונאות בפניות הציבור וכן לצורך ביצוע החיוב שיהיה בהתאם לחוקים אלה. למען הסדר הטוב, יובהר ויודגש כי בכוונת העירייה להגיש תיקון לחוק העזר לאילת שילוט שיש בו שינויים לעומת חוק העזר הנוכחי ולא יהיה בכך כדי להוות עילה מצד הקבלן לדרוש שינוי כלשהו בתמורה מעבר לסכום הנקוב בהצעת הקבלן.

  • בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין העירייה תהיה החלטתו של המנהל סופית ומוחלטת והקבלן מתחייב לפעול על פיה.
  • הקבלן לא ירשום שלטים כחייבים באגרה וכזכאים להיתר אם אינם בטיחותיים או אם הם מהווים סיכון כלשהו או עלולים לגרום למטרד, מפגע, הפרעה, אי נוחות, נזק וכיו"ב וידווח לגורם הרלוונטי מולו הוא עובד בעירייה בדבר מפגעים אלה.

  חתימת המציע: _________________

  בהתאם לאמור, הקבלן יעביר לעירייה רשימת שלטים שהוא סבור כי הם אינם מותקנים ע"פ חוק עזר ו/או אינם בטיחותיים. למען הסר ספק שלטים המהווים סיכון או מפגע יכללו בקובץ התמונות והשלטים אך לא יופק בגינם חיוב בטרם טופלו ע"י עיריית אילת ו/או מי מטעמה והם יסומנו כשלטים המהווים סיכון או עלולים לגרום למטרד.

   

  • הקבלן יכלול במאגר רק שלטים שאושרו על ידי העירייה. שלטים שאינם חוקיים ואין להם רישיון יועברו לטיפול העירייה באופן שצוין בסעיף 3.2.8 שלעיל.
  • הקבלן יהיה אחראי להפקת חיובי אגרות שילוט ושימור רחובות באמצעות מחשב העירייה, ולתיאום הדפסת הודעות התשלום ומשלוחן לבעלי השלטים והנכסים. הדפסת ההודעות ומשלוחן תבוצע באמצעות בית הדפוס וגורמי ההפצה שיבחרו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי העירייה מראש ובכתב כשהעלויות יחולו על הקבלן. החיובים יופצו לא יאוחר מהמועד שנקבע בסעיף 3.1 ו 3.2.19.
  • הקבלן ימנה מנהל סקר בתקופת הסקר אשר יפקח על כל מרכיבי הסקר, יוודא נכונות בהקלדות, שייכות צילומים לנכס, איכות הצילומים ויהווה חוליה מקשרת בין החברה לעירייה. מנהל הסקר ילווה ויפקח באופן צמוד ושוטף את תהליך העבודה מתחילת הסקר ועד להפקת החיובים ויהיה זמין לנציגי העירייה בכל עת.
  • הקבלן ימנה סוקר מטעמו לאורך כל תקופת ההתקשרות. בין יתר תפקידיו יתן מענה מקצועי וענייני לנציגי העירייה לבקשות ערעורים, בדיקות עדכניות בשטח וכל בקשה הנוגעת להתחייבויותיו על פי ההסכם.
  • הקבלן יספק על חשבונו ציוד מחשבים מתאים אשר ישרת את הסוקר מטעמו במשך כל תקופת ביצוע הסכם זה על מחויבויותיו.
  • במשך כל תקופת ההסכם יעדכן הקבלן את נתוני המאגר מעת לעת ועל פי דרישת המנהל מטעם העירייה.

  הקבלן יעשה כן גם בכל הקשור לבדיקת הנתונים הקיימים במאגר ו/או בשטח והפקת חיובים עדכניים לתשלום ומשלוחם בהתאם.

  כל ביטול של חיוב לא יחייב את הרשות בתשלום בגינו ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

  במידה ואחוז פניות הציבור המוצדקות בעניין חיובים על שלט לא קיים יהא לא סביר, קרי מעל 2% ממספר החיובים, תטיל העירייה קנס על הקבלן כאמור בסעיף 9 שלהלן.

  במידה ויוכח לעירייה ו/או מי מטעמה כי אי הדיוקים בעניין החיובים נובעים מרשלנות ו/או חוסר מקצועיות הקבלן והם עולים כדי 10% ממספר החיובים תהא העירייה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  • באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד העירייה בשל פעולות שבוצעו על ידי הקבלן או מי מטעמו, ישא הקבלן באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור מתחילתו ועד סופו לרבות נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
  • הקבלן יהיה אחראי לניהול נפרד וממוחשב של רשימות שלטים אשר לא אותר עבורם מספר משלם בארנונה ושלטים המיועדים להסרה, עקב היותם שלטים אסורים, או שלטים שלא נמצאו להם בעלים. נתונים אלו יבדקו בהתאם לנתונים הקיימים במאגר העירייה.
  • הקבלן יעמיד לרשות העירייה במשרדי העירייה באופן שוטף כל השנה סוקר/ת אחד לפחות מטעמו לביצוע העבודה השוטפת וכן רכב שישמש את הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעם העירייה בביצוע העבודה ועל פי דרישת העירייה ו/או מנהל אגף תיירות ואכיפה.
  • בשנה הראשונה של ההסכם יופקו החיובים תוך חודשים מיום הצילום ומהשנה השנייה ועד לתום תקופת ההסכם לרבות הארכת ההסכם יופקו החיובים מדי שנה לא יאוחר לא יאוחר מהראשון באפריל של אותה שנה. מבלי לפגוע באמור לעיל יובהר כי הסקר יבוצע לאורך כל השנה בהתאם לדרישות מנהל אגף תיירות ואכיפה ו/או מי מטעמו וכן בהתאם לשינויים בשטח וכלל שיידרש.
  • כל הרישומים והצילומים שיערכו במהלך הסקר, וכל קבצי המחשב לרבות הנתונים שהוקלדו בתוכנה השייכת לקבלן והוקלדה במחשבי העירייה יהיו בבעלות העירייה, בעת סיום ההתקשרות יעביר הקבלן נתונים ו/או קבצים אלה לרשות העירייה כמו כן ישיב לידיה כל מסמך אשר הגיע לידיו במסגרת הסכם זה.
  • הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או הקבצים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין על ידי גורם אחר. הקבלן יחתום על מסמך התחייבות לשמירה על סודיות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ואף מתחייב להחתים כל עובד מטעמו על מסמך כאמור. חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות כאמור תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה. הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.
  • אין העירייה אחראית על מחשבים, ציוד ו/או אמצעים של הקבלן.
  • ביטוח, בטחון ובטיחות באחריות הקבלן בכפוף לנספח הביטוח והנזיקין המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה.
  • הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ביעילות וברמה גבוה, בהתאם לקבוע בהסכם זה ולהישמע ולפעול על פי דרישות ו/או הנחיות המנהל.

   

  חתימת המציע: _________________

  • עוד מתחייב הקבלן להשתמש בכלי עבודה, אביזרים וציוד מתאים ותקין המיועד לביצוע העבודה, לרבות ציוד משרדי באופן אמין ומדיוק ולשביעות רצונו של המנהל וכן לבצע את העבודה בשלמות בהתאם לשעות וסדרי עדיפויות כפי שיקבעו על ידי המנהל.
  • העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרים ו/או ציוד מסוים לביצוע עבודות מסוימות והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו.
  • הקבלן מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה מכנית ו/או כל גורם שעלול לגרום לשיבוש מהלך העבודה ולתקן על חשבונו כל נזק שיגרם מכל סיבה שהיא עקב ו/או במהלך ביצוע העבודה.
  • הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות ברכישה, החלפה ואחזקה התקינה של הציוד הדרוש לביצוע העבודה.
  • הקבלן מתחייב לספק כל מידע בכתב ובעל פה מיד עם דרישה, הקשור בביצוע העבודה ובהפעלת המערכת ותפקודה.
  • עוד מתחייב הקבלן לבצע התאמות, שינויים ושיפורים במערכת ככל שיידרש ובהתאם להנחיות ואישור המנהל.
  • מטרת ותקופת ההסכם
   • העירייה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם זה.
   • תקופת ההסכם הינה לשנה מיום חתימתו. העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להאריך תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של שנה כ"א (להלן: "תקופות ההארכה") ובלבד וסך כל תקופת ההסכם וההארכה לא יעלו על 60 חודשים. הוראות ההסכם יחולו בשינויים המחויבים גם על תקופת ההארכה.
   • העירייה רשאית לצמצם את היקף העבודות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • תשלום
   • תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הקבלן ו/או בהסכם ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב.
   • בתחילת כל חודש ועד ליום ה- 5 לחודש יגיש הקבלן חשבון מפורט של ביצוע העבודה לאישורו הסופי של המנהל.

   

  חתימת המציע: _________________

  • התמורה המגיעה לקבלן מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 60 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.
  • תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.
  • תשלומים אלו יהוו תמורה מלאה וכוללת לכל הנדרש מהקבלן כולל עלויות שיישא בהן הקבלן. הצמדות ישולמו אחת לשלושה חודשים על פי מדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת ההסכם.
  • דרישות נוספות:
   • הסקר יבוצע על ידי כוח אדם מיומן. צוות הקבלן אשר יבצע את הסקר יהיה גם אחראי לקשר עם גורמי העירייה ויעדכן אותם בכל עת.
   • על הקבלן לסיים את הסקר תוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם ולהוציא חיובים בתום 60 יום מיום סיום הסקר. יובהר כי על מנת שלא לעכב את הוצאת החיובים כאמור, נדרש הקבלן להעביר באותו היום את צילומי השלטים שבוצעו ביום מסוים, אל המנהל לאישורו. ככל ויידרשו השלמות לאחר ביצוע הסקר כאמור, יעשה כן הקבלן מעת לעת וכפי שיתבקש והכל במסגרת מתן השירותים והתמורה המשולמת בהסכם זה. למען הסר ספק לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע ההשלמות.
   • העירייה רשאית באמצעות המנהל בכל עת לדרוש מהקבלן להחליף עובד, אם יתברר שרמת עבודתו אינה משביעת רצון, או אם אינו ממלא את ההוראות שניתנו לו ע"י העירייה.
   • המידע אודות השלטים הינו חסוי, והקבלן לא יוכל לעשות בו שימוש שלא במסגרת מכרז זה.
   • הקבלן ידווח ויעביר מידע לנציגי העירייה המוסמכים ע"פ דרישתם.
   • על הקבלן להכיר את מערכת הגביה העירונית של החברה לאוטומציה המותקנת במחשבי העירייה או כל תוכנה אחרת שתבוא במקומה ולשלב כל תוכנה מטעמו בתוכנה זו או בכל תוכנה אחרת במידת הצורך וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם על נספחיו.
   • הסוקר יהא ממונע ברכב מטעם הקבלן ומצויד במצלמה דיגיטלית וכל ציוד אחר נוסף על מנת לבצע עדכונים שוטפים לרבות בתחלופת בתי עסק ובערעורים שהוגשו בגין חיובים שונים.

  חתימת המציע: _________________

  1. הסבת ההסכם

   

  4.1  אין הקבלן רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר את זכויותיו ולא את התחייבויותיו עפ"י ההסכם       או כל חלק ממנו, אלא אם כן קיבל לכך מראש את הסכמת העירייה בכתב.

  4.2  אין הקבלן רשאי למסור לאחר את הביצוע של העבודות, כולן או מקצתן, אלא אם כן הסכימה לכך העירייה    בכתב ומראש. ואולם העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן       לאחר.

  4.3  נתנה העירייה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו            והתחייבויותיו לפי הסכם ולפי דין. הקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות, באי כוחם        ועובדיהם.

  4.4  הוראות ההסכם חלות על ביצוע העבודות לרבות גיוס כוח אדם, ציוד עזר, חומרים, כלים, ציוד,  מכונות וכל    דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוצים לכך.

  1. בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה פועל הקבלן כקבלן עצמאי ואין ולא יתקיימו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדיו יחסי עובד – מעביד.

  על הקבלן תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחיבויותיו על פי הסכם זה.

  הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן במתן השרות ובביצוע התחיבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

  כל הוצאות התשלום לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו והעירייה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

   

  1. קנסות:

   

  בחתימתו של הקבלן על הסכם זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי העירייה תהא רשאית להטיל עליו קנס בגין חיוב שלט שלא קיים, או שלט שהוקלד ונתוניו שגויים. גובה הקנס יהיה  200% מהתמורה שקיבל הקבלן בגין חיוב זה. למען הסר ספק קנס יופעל במקרה שאחוז אי הדיוקים או הטעויות יעלה על 2% מכלל הדיווחים. איחור בהפקת החיוב כאמור בסעיף 3.1 וכן 3.2.18 יגרור קנס לקבלן בגובה 1000 ₪ על כל יום איחור מעבר למועד שנקבע בהסכם זה כמועד הפקת החיוב. איחור בהפקת התראות כאמור בסעיף 3.2.15 יגרור קנס לקבלן בגובה של 1000 ₪ לכל יום מעבר למועד שנקבע בהסכם זה כמועד הפקת ההתראות.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. ערבות לקיום ההסכם

   

  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם, ימציא הקבלן לעירייה, עם חתימת ההסכם, ערבות בנוסח ובסכום המפורט בנספח, לתקופת ההסכם, בתוספת חודשיים. הערבות שתינתן כאמור לעיל תכסה בין היתר מקרים כמפורט להלן:

  7.1           כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או מילוי תנאי                       כלשהו מתנאי ההסכם.

  7.2          כל ההוצאות והתשלומים שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם           זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהעירייה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות                    או למעשה או למחדל שהקבלן עשה או נמנע מעשייתו.

  7.3          כל ההוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק עבודות או כל חלק ממנו שהעירייה עלולה לעמוד       בהן.

  7.4           אין באמור בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי להוות רשימה סגורה שבגינה רשאית העירייה לחלט את                 הערבות. כמו כן אין בחילוט הערבות על מנת למנוע מהעירייה לעשות שימוש בכל סעד נוסף העומד                 לרשותה על פי דין ו/או הסכם לשם גביית נזקיה.

  1. 8. אחריות לנזקים

  הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק או אובדן שיגרמו לרכוש העירייה ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות עובדי העירייה ו/או מי מטעמם או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, או כל מי שבא מכוחו ומטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה וכן מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה על כל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות בעבודה ולהמנע ממעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לאדם ו/או רכוש.

  אחריות הקבלן כאמור תמשיך לחול גם עם סיום ההסכם לרבות תקופת ההארכה לגבי נזקים שמקורם בהסכם זה או הקשורים אליו בין במישרין ובין בעקיפין.

   

   

  1. ביטוח

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ה' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ה' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

  חתימת המציע: _________________

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו ו/או עובדיו.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

  1. קיזוז

  העירייה רשאית לקזז ו/או לעכב, כל סכום שמגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה, כל חוב המגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הקבלן ללא כל הודעה מוקדמת הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור

   

  1. שונות

   

  11.1        הכותרות בהסכם זה הן מטעמי נוחיות הקריאה בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות ההסכם.

  11.2        כל שינוי בתנאי ההסכם יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  11.3        הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3.1,3.2,3.4,3.5.2,3.5.7,6,10,12 של הסכם זה תחשב הפרה יסודית היורדת לשורשו של ההסכם. בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין וכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

  11.4        מוסכם על ידי הצדדים כי לבית משפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין, תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בהסכם זה.

  11.5        כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה, תינתן בכתב לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה באמצעות מכשיר הפקסימליה או בדואר אלקטרוני תחשב כנתקבלה באותו יום וזאת בכפוף לאישור הכולל את שם המקבל ושעת קבלתו.

  11.6        כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת הסכם זה.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום

   

   

  __________________                                                       __________________       

                                        הקבלן                                                                                       העירייה 

           

   

  הנני _________________ מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________, ת.ז. _____________ ו- אסי בן-חמו, ת.ז.79157939 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

  עורך – דין
 • מכרז פומבי מס'  11/2022

  ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב


  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של שילוט ופריטים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת, הנוגעים לחוקי עזר לאילת שילוט ושימור רחובות וכן מתן שירותי חיוב בתחומים אלה והכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות:
  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ג. מי שביצע עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים, במהלך שלוש השנים האחרונות עבודות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.
  • ד. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית בסכום של 30,000 ₪ תוקף הערבות יהיה עד תאריך 16/08/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ג ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. אסמכתאות כאמור יהיו מגורמים רשמיים ויכולים להיות גם העתקי הזמנות, חוזים, אישורים, מכתבים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון וכד'. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על עצמו.

   

  2.3        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו/או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי   הוראות אלו. המזמין יהא רשאי לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

  ב.         יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג.          יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד.         יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה.         יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או כאלה שהודפסו מאתר האינטרנט !).

   

  ו.          אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.      במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  חתימת המציע: _________________

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו- 3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל המחירים במסמכי המכרז ובחוזה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו            המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים           להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה     פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק)        ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא             הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית           העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת         הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  3. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה            ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה",         "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת         המכרזים, התשנ"ב-1992.
  4. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה      גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  5. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 29/04/2022,           תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

  המציע יחתום על מסמך השאלות והתייחסות העירייה ויצרפו להצעתו.

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל             פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו      הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 16/05/2022 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת,             במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות שיתקבלו נקבעה ליום ב' 16/05/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות התקפות.
  4. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים, מס' טלפון 08.6367004, תמורת 1,000 ₪ שלא             יוחזרו.

   

  בחתימתו של המציע על ההסכם ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע: _________________

   

   

  נספח ב

   

  מכרז פומבי מס' 11/2022

  ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

   

  כתב כמויות

   

   

   

   

  מס' תיאור העבודה יח' מידה מחיר יחידה

  לפני הנחה

   

  1.

  בעבור שלט אחד או פריט שימור רחובות אחד שאושר לחיוב לרבות קיום כל יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה  

  יחידה

   

  59.0 ₪ כולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  שם המציע:                                    .    חתימת המציע:                            .  חותמת:                                .

   

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 11/2022

  ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

   

  הצעת הקבלן

   

   

  1. להלן הצעתי/נו:

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחיר הנקוב בכתב הכמויות הינו % ________

   

  במילים: _________________________________________ אחוזי הנחה.

   

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי בעבור שלט אחד או פריט שימור רחובות אחד לאחר ההנחה הינה בסך _________ ₪ כולל מע"מ.

   

  סה"כ במילים: ______________________________________ ₪ כולל מע"מ

   

   

   

  2.הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו ההסכם על נספחיו.

   

   

   

   

   

   

  שם המציע:                                    .    חתימת המציע:                            .  חותמת:                                .

   

   

   

   

 •  

   

  מכרז פומבי מס' 11/2022

  ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום על הסכם ולצרף אישור חתום מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח כנדרש וזאת תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כי זכיתי במכרז,  באם אזכה, הכל כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף, בטרם חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  בחתימתי על הצהרה זו אני מצהיר כי הצעתי כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

   

  שם המציע :       ____________________               מס' עוסק מורשה :   ____________

   

   

  כתובת המציע : ________________________      כתובת דוא"ל: ______________________

   

   

   

  מס' טלפון: __________________                          חתימת המציע : ______________________

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : _______________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 11/2022 בדבר – ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב.

   

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 30,000 ₪. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 16/08/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 60,000 ₪ (במילים: שישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 11/2022 בדבר – ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

 • דרישות ביטוח

   

  על הקבלן להמציא לידי עיריית אילת ו/או חברות עירוניות, מרחוב התמר 14, אילת (להלן "מבקש האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה, הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  א.         ביטוח רכוש

  וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה (316), נזקי טבע (313), נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על-ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה (314). מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

   

  ב.         ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  1. לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (322).
  2. הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
   • הרעלה,
   • כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
   • זיהום תאונתי פתאומי,
   • נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
   • חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (307)
   • תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (315).
  3. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (302) (304) (321).
  4. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  5. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  6. רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329).
  7. גבולות האחריות: 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ג.          ביטוח אחריות מקצועית

  1. לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו
  2. כיסוי לאחריותו של הקבלן בגין מי מטעמו .
  3. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:
   • אובדן מסמכים (301).
   • אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח (327).
   • דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (303).
   • מרמה ואי יושר של עובדים (325).
   • פגיעה בפרטיות (326).
  4. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הקבלן (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי") .
  5. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  6. הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים (332).
  7. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן (304) (321).
  8. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  9. גבולות האחריות: -.1,000,000 ₪ , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ד.         ביטוח חבות מעבידים

  1. לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.
  2. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:

  2.1.       עבודות בגובה ובעומק,

  2.2.       פיתיונות ורעלים,

  2.3.       העסקת נוער כחוק,

  2.4.       קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.

  1. מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן (319).
  2. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  3. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  4. גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ה.         כללי לכל הביטוחים

  1. במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ-500,000 ₪.
  2. על מבטחי הקבלן לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
  3. סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
  4. ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30 יום למבקש האישור, בדואר רשום.

   

  לתשומת לב הקבלן ומבטחיו:

  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הקבלן (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).

   

  רק לאחר הודעה על זכייה במכרז, יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, לחתימת מבטחי הקבלן, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות

   

  שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים נוספים הנוגעים לחוקי עזר לאילת שילוט ושימור רחובות ומתן שירותי חיוב בתחומים אלה

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☐מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  התמר 14, אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 2,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 1,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  046  מכירת/רכישת/השכרת ציוד
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו,  ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה,  תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס                ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר  אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים       או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים  ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

   

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________                        ___________________

  שם הקבלן                                               חתימת הקבלן                              תאריך

   

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס פרטי הקבלן / נתוני בנק, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף.

   

  ג. ערבות בנקאית

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.  נזיקין ובטוח

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

  אי מילוי קפדני של ההוראות הנ"ל יכול לגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף____________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________________

   

  מס'/החשבון_________________

   

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________________________________________

  ______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כדלקמן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • מכרז פומבי מס' 11/2022

   בדבר ביצוע סקר מדידה, צילום ומחשוב של הצבת שילוט ופריטים בשימור רחובות בתחום שיפוט העיר אילת וכן מתן שירותי חיוב

   

  הצהרת העדר תביעות

  (לחתימה רק בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

  _______________                                                                        __________________________                           

           תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת