מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 10/2022 בדבר – הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת, מועד אחרון להגשת הצעות 16.5.22 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלה וניהול של בית ספר על יסודי ממלכתי דתי, שש שנתי אולפנה, הממוקם ברחוב סימטת שור 8 באילת לקראת שנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949 והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג–1953 והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, נוהל בחירת גורם מפעיל לבית ספר מאת מנכ"ל משרד החינוך מיום 20/03/2019 ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך  והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד ובהוראות והנחיות משרד החינוך ומשרד הפנים לעניין זה.

להלן חוברת המכרז בפורמט PDF מסמכי מכרז 10-2022 להפעלה וניהול בית ספר אולפנה – לעיון בלבד

 

מסמכי המכרז באופן נגיש

 • כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלה וניהול של בית ספר על יסודי ממלכתי דתי, שש שנתי אולפנה, הממוקם ברחוב סימטת שור 8 באילת לקראת שנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949 והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג–1953 והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, נוהל בחירת גורם מפעיל לבית ספר מאת מנכ"ל משרד החינוך מיום 20/03/2019 ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך (להלן: "התוכניות") והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד ובהוראות והנחיות משרד החינוך ומשרד הפנים לעניין זה.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה או עמותה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו גורם המפעיל מוסד חינוכי ובעל ניסיון מוכח בהפעלה של לפחות שתי חטיבות עליונות בעלי רישיון כדין, בשני מוסדות חינוכיים במהלך שתי שנות הלימודים האחרונות ברציפות, כשמספר התלמידים שהתחנכו בהם אינו פחות מ- 200 בכל שנת לימודים.

  לחילופין – מי שהינו גורם המפעיל מוסד חינוכי והינו בעל ניסיון מוכח בהפעלה של חטיבה עליונה אחת בעלת רישיון כדין, במוסד חינוכי במהלך חמש שנות הלימודים האחרונות ברציפות, כשמספר התלמידים שהתחנכו בו הוא כ- 200 בכל שנת לימודים.

  • ג. מי שיש בידו את התשתית המקצועית והארגונית להפעיל מוסד חינוכי כנדרש על פי הסכם זה על נספחיו.
  • ד. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובסכום כמפורט במסמכי המכרז.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ז. מי שהשתתף בסיור מציעים.

   

  2.1        להוכחת דרישת סעיף 2. א' יש לצרף עותק תעודת עוסק מורשה או מסמכי תאגיד או עמותה על שם מגיש ההצעה. עמותה תצרף גם אישור מרשם העמותות על ניהול תקין לשנת 2022.

   

  2.2        להוכחת דרישת סעיף 2. ב'  ימלא המציע את מסמך "פרוט ניסיון בביצוע התוכנית" המצורף ובנוסף יצרף אישורים ואסמכתאות ( כגון, אך לא רק, התקשרויות חוזיות, המלצות וכיוצב')

   

  2.3        להוכחת דרישת סעיף 2. ג' ימלא המציע את מסמך "פרוט בעלי תפקידים של המציע" ובנוסף יצרף להצעתו כל מסמך רלוונטי אשר יש בו כדי להעיד כי למציע יש את התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במכרז זה על נספחיו.

   

  2.4        למסמכי המכרז מצורף טופס ההפניה למשטרת ישראל לשם קבלת האישור כאמור בסעיף 2.ד'. את האישור שיתקבל ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה יש לצרף למסמכי ההצעה למכרז. עסק בבעלות אישה פטור מהמצאת אישור משטרה.

   

  2.5        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית על סכום של 30,000 ₪ תוקף הערבות עד תאריך 16/08/2022 נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי   הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים בתוקף.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש, כולל נוסח הסכם ההתקשרות עם המציע.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיף 2 ו- 3 לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
   • לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:

   

  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה שמשקלה הכולל 85%+הצעת המחיר שמשקלה 15%. מציע שייתן את אחוז התקורה הנמוך ביותר המבוקש על ידו יקבל את הציון המקסימלי 15.

   

  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר של הקריטריונים והצעת המחיר גם יחד.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" יורכב מנציגי מנהל שח"ק וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים. ככל שימונה "מומחה" כאמור, יבצע "המומחה" גם את הראיונות האישים.
  • לאחר גיבוש המלצות "המומחה" ככל שמונה כזה, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים בהתאם.

   

  1. הליך בחינת ההצעות, שיקול ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
  • שלב א' – פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעות לגבי עמידה בתנאי סף, לרבות צרוף כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים.
  • שלב ב' – ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף, ידורגו עפ"י הפרמטרים שבטבלת ניקוד מרכיבי האיכות המצורפת למסמכי המכרז, כאשר לכל פרמטר נקבע ניקוד מירבי. תנאי למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות של כל מרכיבי האיכות שלא יפתח מ- 70.
  • שלב ג' – פתיחת מעטפות הצעת המחיר של ההצעות הכשרות שקיבלו ציון של לא פחות מ- 70 במרכיב האיכות (15% מהציון הכולל).

  התקורה המבוקשת על ידי המציע לא תעלה על 6%

  הניקוד בגין התקורה  יחושב באופן הבא:

   

  תקורה מוצעת באחוזים ציון לשקלול
  0 15
  2-3 10
  4-5 5
  6 0

   

  ההצעה הזוכה, תהא ההצעה שהניקוד המשוקלל שלה (מחיר + איכות) הוא הגבוה ביותר. 

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי- העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע ולא להכריז עליו כזוכה אף אם יהיה המציע הכשר הזול (או במקרה זה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב מאושר על ידי העירייה לעניין זה וכן בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של משרדי הממשלה האמורים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לביצוע השירותים ו/או לא יתקבלו הכספים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו לא יופסקו השירותים במהלך שנת לימודים אלא רק בסופה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. המציע הזוכה יקבל מהרשות המקומית זכות שימוש זמנית במבנה בית הספר לתקופת ההתקשרות כנקוב במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש תמורת סכום של 500 ₪, שלא יוחזר במחלקת מכרזים של עיריית אילת, בבית התמר קומה ב'.

   

  1. סיור מציעים יתקיים ביום ב' בתאריך 25/04/2022 בשעה 11:00. המפגש בבית ספר אולפנה ברחוב סימטת שור 8 באילת. ההשתתפות בסיור מציעים במועד שנקבע הינה חובה.

  מספר טלפון לסיוע והכוונה 050.5362447.

   

  1. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 06/05/2022, תשובות העירייה ישלחו במרוכז אל כל משתתפי המכרז.

   

  השאלות בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

   

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 16/05/2022 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

  מסמך פרוט ניסיון בביצוע התוכנית להוכחת דרישת סף 2 –ב'

   

  1.

  תאור התוכנית: __________________________________________________

   

  שם ישוב ושם מוסד: ______________________________________________

   

  תקופת הפעלת המוסד (שנות לימוד): ___________________________________

   

  מספר התלמידים במוסד: ___________________________________________

   

  פרטי איש קשר מטעם המוסד:    שם ומשפחה: __________________________

  תפקיד: ______________________________

  מספר טלפון: __________________________

  כתובת דוא"ל: _________________________

   

  2.

  תאור התוכנית: __________________________________________________

   

  שם ישוב ושם מוסד: ______________________________________________

   

  תקופת הפעלת המוסד (שנות לימוד): ___________________________________

   

  מספר התלמידים במוסד: ___________________________________________

   

  פרטי איש קשר מטעם המוסד:    שם ומשפחה: __________________________

  תפקיד: ______________________________

  מספר טלפון: __________________________

  כתובת דוא"ל: _________________________

  3.

  תאור התוכנית: __________________________________________________

   

  שם ישוב ושם מוסד: ______________________________________________

   

  תקופת הפעלת המוסד (שנות לימוד): ___________________________________

   

  מספר התלמידים במוסד: ___________________________________________

   

  פרטי איש קשר מטעם המוסד:    שם ומשפחה: __________________________

  תפקיד: ______________________________

  מספר טלפון: __________________________

  כתובת דוא"ל: _________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.

  תאור התוכנית: __________________________________________________

   

  שם ישוב ושם מוסד: ______________________________________________

   

  תקופת הפעלת המוסד (שנות לימוד): ___________________________________

   

  מספר התלמידים במוסד: ___________________________________________

   

  פרטי איש קשר מטעם המוסד:    שם ומשפחה: __________________________

  תפקיד: ______________________________

  מספר טלפון: __________________________

  כתובת דוא"ל: _________________________

   

  5.

  תאור התוכנית: __________________________________________________

   

  שם ישוב ושם מוסד: ______________________________________________

   

  תקופת הפעלת המוסד (שנות לימוד): ___________________________________

   

  מספר התלמידים במוסד: ___________________________________________

   

  פרטי איש קשר מטעם המוסד:    שם ומשפחה: __________________________

  תפקיד: ______________________________

  מספר טלפון: __________________________

  כתובת דוא"ל: _________________________

   

   

  אין די במילוי טופס זה כדי לעמוד בדרישת האסמכתאות כאמור במסמכי ההזמנה וטופס זה הינו בנוסף לאסמכתאות הנוספות הנדרשות בסעיף 2.2 שלעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מסמך פרוט בעלי תפקידים של המציע להוכחת דרישת סף 2 – ג'

   

   

  מנכ"ל               שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  סמנכ"ל             שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  מנהל כספים      שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  מנהל פדגוגי       שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  אחר/נוסף          שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  אחר/נוסף          שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

  אחר/נוסף          שם: ______________________

   

  ותק בתפקיד: ___________________

   

  תואר אקדמי: ___________________

   

   

   

   

   

  מכרז פומבי מס' 10/2022

    בדבר   הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  

  טבלת ניקוד ההצעות – מרכיב איכות

  דרוג ההצעות של מרכיב האיכות במכרז יעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

  קריטריונים נדרשים ניקוד ההצעות הערות ציון
  ניסיון המציע בהפעלת חטיבה/ות עליונה/ות במוסד חינוכי  עד 5 מעל 10 שנות ניסיון – 5 נקודות

  7 עד 10 שנות ניסיון – 4 נקודות

  עד 6 שנות ניסיון – 2 נקודות

  יש למלא נספח 2. ב' ולצרף אסמכתאות מתאימות.

  מספר המוסדות אותם ניהל המציע עד 5 רכיב מספר המוסדות יזכה במקסימום 5 נקודות.

  מעל 5 מוסדות בניהולו של המציע 5

  3-5 מוסדות בניהולו של המציע 4

  עד 3 מוסדות בניהול המציע 2

  יש למלא נספח 2. ב' ולצרף אסמכתאות מתאימות.

  רכיב "תמונה חינוכית" התאם לנתוני משרד החינוך כפי שעולים מן המחוון המפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך

   

  עד 50 עד למקסימום של 50 נקודות.

  אחוז הזכאות לבגרות 10

  טוהר הבחינות 5

  מניעת נשירה 5

  גיוס לצה"ל 5

  שילוב 5

  ניגשים לפחות לשלוש יח' במתמטיקה – 5

  נגישים לפחות לשלוש יח' באנגלית- 5

  אי מעורבות באלימות 10

   

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  מוסד ללא כוונת רווח 5 נקודות ינתנו 5 נקודות. יש לצרף אסמכתאות מתאימות.
  פרמטרים לשיקול דעת הרשות- מתוך קריטריונים משרד החינוך

   

  עד 20 עד למקסימום של 20 נקודות.

  ניסיון של המציע בהפעלת מגמות ומקצועות ייעודים הרלוונטים לבית ספר זה – 5 נקודות

  ניסיון ומומחיות של המציע שיפור תהליכי למידה והוראה תוך גילוי יכולת הנחיה והדרכה – 5 נקודות

  הפעלת תוכניות חינוכיות בהן גם מנגנון לליווי תלמידים מתקשים- 5 נקודות

  השכלתם הכשרתם וניסיונם של עובדי המטה של המציע בתחום הפדגוגי- 5

  סיכום סה"כ 85 נקודות

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

 • מכרז פומבי מס' 10/2022

    בדבר   הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  

  נספח מבנה וציוד

   

  פרטים כללים

   

  שם בית הספר: אולפנת תהילת ישראל

  סוג מוסד: על יסודי ממלכתי דתי שש שנתי

  סמל מוסד:670208

  מספר תלמידים ידוע בחטיבת ביניים:100

  מספר תלמידים ידוע בחטיבה עליונה: 60

  סטטוס רישוי: רישיון בתוקף עד תשפ"ו

   

   

  נתוני הכנסות והוצאות שלוש שנים אחרונות

   

  הוצאות
  נושא 2019 2020 2021
  שכר עובדים 320 322 329
  שכר מורים 1,118 1,199 1,389
  שאילת מורים 1,820 1,545 989
  הוצאות אחרות 397 324 334
  סה"כ 3,655 3,390 3,041
  הוצאות אחרות כוללות, חשמל, מים, ניקיון, ניהול עצמי,
  הכנסות
  משרד החינוך 2,072 1,931 1,765
  מימון עירייה 1,583 1,459 1,276
  המספרים במליוני ₪

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מבנה וציוד

  כיתות קרקע בחוץ

  קומה כיתה סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קרקע יד במדבר חדר גדול 18 כיסות ברזל

  21 כיסאות פלסטיק מרופדים

  13  שולחנות מתקפלים

  1    שולחן מורה

  1  ארון מטבח 2 1  ברקו

  1  מחשב נייד

  1 מקרר גדול

  1 מקרר קטן

  1 תנור

  1 כיריים חשמליות

  חדר פנימי 2 ספות סלון

  4 ספות ברזל

  2 שולחנות קטנים 1 ספריה

  1 כוננית

  2

   

  מבנה מנהלה

  קומה כיתה סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קרקע בית כנסת 95 כיסאות מרופדים 14 שולחנות תלמיד מרובע

  קטן

  2 סיפריות גדולות עם ספרי קודש 5 1 מחשב

  1 ברקו

  קרקע חדר מחשבים 27 כיסאות מרופדים 6 שולחנות גדולים

  דלפק מסביב לכיתה

  1 ארון עץ 2 20 מחשבים

  1 ברקו

  1 מדפסת

  קרקע חדר סגנית יעל ברקת 6 כיסאות מרופדים ירוק

  1 כיסא מנהלים

   

  1 שולחן מנהל

  1 שולחן עגול

  1 ארון עץ

  5 מדפים

  1 1 מחשב

  1 מסך tv

  קרקע חדר מזכירות 1 כיסא מנהל

  2 כיסא אפור

  1 שולחן מנהל

  1 שולחן קטן

  4 ארונות עץ

  1 מדף

  1 1 מחשב

  1 מגרסה

  1 מכונת צילום

  קרקע חדר מנהלת תמר חיים 6 כיסאות אפורים

  1 כיסא מנהל

  1 שולחן מנהל

  1 שולחן עגול

  1 ארון עץ

  5 מדפים

  1 1 מחשב

  1 מסך tv

  מסך+dvr

  קרקע חדר יועצת 1 כיסא מנהל

  3 כיסאות פלסטיק

  1 שולחן מחשב

  1 שולחן עגול

  2 ארון עץ

  1 ארונית מגיות

  1 1 מחשב

  מבנה מנהלה

  קומה כיתה סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קרקע נחמה ואביה 4 כיסאות מרופדים

  1 כיסא מנהל

  2 שולחנות גדולים 3 ארונות

  2 שידות מגירות

  1 3 מחשבים
  חדר אב בית 2 כיסאות 2 שולחנות מדפים ברזל

  1 ארון ברזל

  1 כספת בגרויות

  מקרר

  ארון צלצולים

  חדר מדריכות 2 כיסאות

  4 כיסאות מרופדים

  שולחן גדול חדר מדפים פנימי מחסן 1 1 מחשב
  חדר מורים 10 כיסאות מרופים 5 שולחנות גדולים

  1 דלפק גדול

  ארון מטבח תחתון+עליון

  2 לוקרים

  1 4 מחשבים

  1 מכונת צילום

  1 מקרר

  1 מיקרוגל

  1 תנור

  1 תמי 4

  מסדרון 3 ספות

  2 ספסלי ברזל

  1 שולחן סלון ארון חילוץ

  ארון דפיברילטור

  לוחות מודעות עץ

  מסך טלויזיה להודעות

  חדר הרב דוד 2 כיסאות מנהל

   

  שולחן מחשב כוננית

  ארון עץ

  ארון קטן של אחות בית ספר

   

  34 מחשבים חדשים ניידים

  5 ברקו חדשים

   

  בניין כיתות

  קומה כיתה סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קרקע הקבצה 1 6 כיסא מרופד ירוק שולחן אובלי גדול ארון עץ 2 דלתות

  שית מגירות

  1 מחשב נייח
  הקבצה 2 10 כיסאות תלמיד

  1 כיסא מרופד

  8 ולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  ארון עץ 2 דלתות

  1 שידה

   

  1 מחשב נייח
  מטפלת באומנות 4 כיסאות מרופדים

  2 ספות

  1 ולחן סלון קטן

  1 שולחן עבודה

  4 כונניות 1
  במיסדרון באחסנה 20 כיסאות כחולים

  50 כיסאות אפורים

  מקרר
  כניסה 2 ספסלי איקאה 8 עציצים

  1 מדפי עץ

  קומה 1 כיתה י' 30 כיסאות כחולים 15 שולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  3 ארון עץ

  4 ארון בזל

  2 ארון נייד למחשבים

  1 מחשב נייח

  1 ברקו

  לוקר לפלאפונים

  כיתה י"א 18 כיסאות אפורים 10 שולחנות תלמיד

  1 ולחן מורה

  3 ארון עץ 2 1 מחשב נייח

  1 ברקו

  לוקר לפלאפונים

  כיתה י"ב 13 כיסאות אפורים 12 ולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  לוקר 25 תאים 2 1 מחשב נייח

  1 ברקו

  לוקר לפלאפונים

  מסדרון 3 כסאות בר

  ספה דו מושבית

  כסא קש

  שטיח

  מנורה

   

  בניין כיתות

  קומה כיתה סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קומה 2 ספרייה 8 כיסאות בר

  17 כיסאות פלסטיק כחול

  4 ספות

  4 שולחנות עגולים

  3 שולחנות עגולים קטנים

  1 שולחן מחשב

  2 שולחנות קבועים

  1 ספרייה גדולה

   

  2 8 מחשבים

  1 ברקו

   

  כיתה ח1 25 כיסאות תלמיד 14 שולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  1 עץ

  1 פח

  2 1 מחשב נייח

  1 ברקו

  לוקר לפלאפונים

  כיתה ח2 24 כיסאות תלמיד 12 שולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  2 עץ 2 1 מחשב נייח

  1 ברקו

  לוקר לפלאפונים

  כיתה ז1 23 כיסאות תלמיד 12 שולחנות תלמיד

  1 שולחן מורה

  3 עץ 2 1 מחשב נייח

  לוקר לפלאפונים

  כיתה ז2 24 כיסאות תלמיד כחולים 12 שולחנות תלמיד כחול

  1 שולחן מורה

  2 פח 2 1 ברקו ישן

  1 מחשב נייח

  כספת מחשבים ישנה

  לוקר לפלאפונים

  כיתה ט 17 כיסאות תלמיד 11 שולחנות תלמיד כחול

  1 שולחן מחשב ישן

  2 פח 2 1 עגלת מחשבים

  מחשב נייח

  ברקו

  לוקר לפלאפונים

  מיסדרון 6 ספסלי ברזל
  קומה 2  1/2 עלייה לגג 12 שולחנות מלבני

  7 שולחנות תלמיד

  בהפסנה

   

  חצר

  חצר מיקום סוגי כיסאות סוג שולחנות סוג ארונות מזגנים שונות
  קדמית 4 ספסלים

  1 כסא נדנדה

  2 שולחנות קקל
  מעבר בין כיתות ספסל ארוך
  צדדית 2 ספסלים 1 קק"ל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

 • מכרז פומבי  10/2022

  בדבר  הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  

   

   

  הצעת מחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור תקורה* המוצע על ידי הינו %__________.

   

  במילים: _____________________________________ אחוזים.

   

   

   

  * התקורה הינה דמי הניהול שיגבה המפעיל מתוך התקציב השוטף שיתקבל ממשרד החינוך.

  *התקורה המקסימלית המוצעת לא תעלה על 6%

  * לא יחושבו ולא יגבו דמי ניהול מתקציבי פיתוח, השתתפות הרשות המקומית, תשלומי הורים, הצטיידות, תרומות, סכום שנתי להשקעות נוספות על ידי המפעיל כפי שהציע בהצעתו ו-או תקבולים אחרים מכל סוג שהוא למעט התקציב השוטף שיתקבל ממשרד החינוך.

   

  * כל הסכומים כוללים מע"מ.

   

   

   

   

  _____________                                                              ________________

  תאריך                                                                        חתימה וחותמת המציע

   

   

 • הסכם למתן שירותים

  על פי מכרז פומבי מס' 10/2022

    בדבר   הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  

   

  שנערך ונחתם ביום______ לחודש ________ שנת ______

   

  בין:

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "העירייה" או "הרשות" בהתאמה)

   

  העירייה

   

  לבין:

   

  שם: _____________________

   

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

   

  כתובת : _______________________

   

  דוא"ל: ____________________________

   

  טלפון : ______________

   

   

  (להלן: "ספק השירות")

                           ספק השירות

   

   

  הואיל:  והעירייה פרסמה מכרז להפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת הנמצא בגוש 40025  חלקה 6 בכתובת רחוב סימטת שור 8  בתחום שיפוט העיר אילת הכל כמפורט במכרז מס' 10/2022  על נספחיו (להלן: "השירותים" או "התכנית");

   

   

  והואיל: וספק השירות הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה. מסמכי המכרז וההצעה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם;

   

   

  והואיל:  וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, היכולת, הניסיון האמצעים הכלכליים ו/או הארגוניים לספק שירותים אלו;

   

   

  והואיל: והעירייה מסכימה להתקשר עם ספק השירות לשם מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו;

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "בעלות" – מי שקיבל רישיון על בית ספר במשמעותו על פי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט 1969.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך להיות נציג העירייה לגבי קיום ההתחייבויות נשוא חוזה זה.

   

  "התכנית" או "השירותים" בהתאמה- כל המשימות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה ובנספחיהם לצורך הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת.

   

  "החוזה" – כל מסמכי מכרז/חוזה זה לרבות נספחיהם.

   

  "ספק השירות" או "המפעיל" מי שזכה במכרז זה להפעלה וניהול בית ספר אולפנה באילת והחתום על החוזה.

   

  "עובד ספק השירות " – פירושו – עובדיו של ספק השירות  ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירותים ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "גורם מפעיל" – גוף שאינו הרשות המקומית ומונה לניהול חטיבה עליונה ו"הבעלות" כהגדרתה בנוהלי משרד החינוך על בית הספר תועבר אליו לתקופת ההתקשרות נשוא חוזה זה.

   

  "בית ספר" – מוסד חינוכי על יסודי בשכבות גיל ז' – יב' (בית ספר שש שנתי), ט' – יב' (חטיבה עליונה) בכתובת סימטת שור 8 באילת.

   

   

  1. הצהרות ספק השירות

   

  • ספק השירות מצהיר כי השירותים הנדרשים בהסכם זה ברורים לו וכי הוא מתחייב לספק את השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

  • ספק השירות מצהיר כי הוא בעל כוח האדם המקצועי המתאים, בעל יכולת כלכלית וארגונית וכן בעל הרישיונות המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו להנחת דעת העירייה או מי מטעמה.

   

  • ספק השירות מאשר כי ידוע שבית הספר ימשיך ויקרא בשמו הנוכחי אלא אם כן הסכימו הצדדים על שינוי השם ופעלו בהתאם להוראות משרד החינוך והדין בעניין זה.

   

  • הספק מתחייב להפעיל את מוסד החינוך לשביעות רצונה של העירייה בהתאם להוראות כל דין ונוהל ובפרט חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ולבצע את מתן השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט המיוחד. במהלך כל תקופת ההתקשרות ישא המפעיל בעלויות המלאות לרבות בגין תחזוקת המבנה (כולל תשלומי חשבונות שוטפים של מים, חשמל וכו'…), תשלומי שכר לעובדיו, ביטוחי המבנה ועובדיו וכן כל הנדרש כאמור במפרט המיוחד לשם מתן השירותים נשוא מכרז זה.

   

  • הספק מתחייב להשיג ולקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג הדרושים להפעלת בית הספר ולמלא אחר כל ההוראות הנדרשות לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה. בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק כי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך 4/2019 ידועות וברורות לו. עוד מאשר כי ידוע שהוראות החוזר הינן חלק בלתי נפרד מהסכם זה על נספחיו.

   

   

             חתימה וחותמת המציע_______________

   

   

  • עם כניסת הסכם זה לתוקף יפעל ספק השירות לשם קבלת רישיון "בעלות" על שמו ממשרד החינוך ויעשה כל הדרוש לשם כך.

   

  • הספק מתחייב למלא אחר הוראות המנהל ומשרד החינוך ויתחיל במתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל.

   

  • הספק מתחייב שלא למנוע ו/או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח -1988 ובכפוף לכל דין.

   

  • לספק השירות ברור וידוע כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של העירייה.

   

   

  1. ציוד

   

  במהלך כל תקופת הסכם על ספק השירות להיות מצויד בכוח אדם מקצועי מתאים, מכשור, ציוד, כלים וחומרים המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם להנחת דעת העירייה או מי מטעמה. אספקת הציוד תהיה על חשבונו של הספק ובאחריותו הבלעדית.

   

   

  1. עובדים

   

  5.1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת עובדים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה על פי כל דין ובהתאם להסכם זה ולקיים את כל חוקי ההעסקה המפורטים במכרז זה.

   

  5.2  ספק השירות יעביר לידי ראש מנהל שח"ק בעיריית אילת את רשימת אנשי המקצוע אותם יעסיק במסגרת מתן השירותים לרבות קורות החיים שלהם ותעודות מקצועיות.

   

  5.3. ספק השירות יקלוט את כל עובדי ההוראה והעובדים המנהלים שעבדו בבית הספר עד למועד זכייתו במכרז בהתאם לרשימת עובדים מסודרת כפי שתועבר אליו אלא אם מי מהעובדים הוותיקים ביקשו שלא לעשות כן והודיעו בהודעה רשמית כי הם מבקשים להישאר עובדי הרשות המקומית. ככל ויהיו כאלה תעביר הרשות המקומית לספק השירות רשימה של העובדים שנותרו עובדי הרשות המקומית וזו תהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. העובדים האחרים שנקלטו אצל ספק השירות כעובדיו יהיו זכאים לזכויותיהם כפי שהתקבלו עד כה על פי כל דין ואלה יחשבו החל ממועד קליטתם אצל ספק השירות כעובדיו לכל דבר ועניין.

   

  5.4    כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה יחולו על הספק השירות וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  5.5  מוצהר ומוסכם כי ספק השירות אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של ספק השירות.

   

  5.6. ספק השירות יוודא כי לכל עובד המועסק על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה יש אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001, לפיו לא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות. ספק השירות מתחייב שלא להתחיל להעסיק עובד כאמור טרם המצאת אישור כנדרש.

   

  • הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הספק כמפורט בהסכם זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  • הספק ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

  • הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

   

  • היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  1. מהות השירותים

   

  ספק השירות יפעיל וינהל במהלך כל תקופת ההסכם את בית ספר אולפנה באילת בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו וכן הוראות המנהל ומשרד החינוך. במסגרת זו יעמיד לרשות בית הספר את מלוא השירותים הנדרשים לשם קיום התחייבויותיו ההסכמיות על חשבונו לרבות חינוך ותפעול בית הספר, פיתוח תוכניות לימוד, פרויקטים חינוכיים, פיתוח מעבדות וכו', ניהול השתלמויות, ניהול מערך הכספים של בית הספר, ניהול רכש ונכסים לרבות הצטיידות שוטפת, פיתוח משאבי אנוש, יספק הדרכה וסיוע ככל שנדרש לרבות הכנת תכניות מתאימות ומעקב אחריהן ויקיים במהלך כל התקופה ישיבות עבודה מסודרות עם אנשי מנהל החינוך ברשות המקומית.

   

  1. תפעול
   • הצדדים מצהירים בזה כי שם בית הספר יהיה "אולפנת תהילת ישראל".
   • הניהול הכללי, הפדגוגי, והאדמיניסטרטיבי של בית הספר יהא נתון בידי ספק השירות, והוא ינהל אותו בהתאם לנהוג בשאר בתי הספר שלו, תוך שיתוף פעולה מלא עם אגפי עיריית אילת, עם המפקח/ת על בית הספר, והכול בהתאם לנוהלי משרד החינוך.
   • העירייה תבטיח בכל עת שבית הספר ייהנה מהקצאת המשאבים הניתנים לכלל מוסדות החינוך במסגרת המערך החינוכי בעיר. לפי הקריטריונים שתקבע העירייה באותה שנת כספים.
   • ספק השירות ידאג לביצוע כל הפעולות שתידרשנה על-פי הסכם זה לניהול ולתפעול בית הספר, הכול על חשבון תקציבו השנתי, בכפוף למדיניות בית הספר והמתכונת החינוכית, כפי שיאושרו ע"י הוועד המנהל.
   • העירייה תספק לבית הספר את כל השירותים העירוניים המסופקים על-ידה כמקובל בבתי הספר התיכוניים הממלכתיים המצויים בתחומה (כגון שירות קב"ס, קידום נוער, רווחה חינוכית, שירותי שמירה, שפ"י, בדיקות בטיחות וביטחון וכו').
   • ספק השירות מצהיר כי במסגרת ניהולו ותפעולו, יעמיד לרשות בית הספר את מלוא השירותים עליהם הוא אמון: תפעול ותחזוקת בית הספר, ליווי שוטף של מנהל בית הספר, הנחייה של צוות ההנהלה והמורים, הכשרות במסגרת מערך למידה ארצי, השתלמויות, מינהל משאבי אנוש, מינהל כספים, מינהל רכש, פיקוח בקרה והערכה וכל שירותי הניהול כנדרש.
   • המכון מתחייב להפעיל את בית הספר על פי כל דין, ובכפוף לפיקוח של משרד החינוך. המדיניות החינוכית והניהולית של בית הספר תעשה ברוח ערכי המכון, והעירייה.

   

  1. ועד מנהל
   • ספק השירות והעירייה יקיימו בבית הספר וועד מנהל משותף (להלן: הוועד המנהל), אשר יפעל החל מהמועד הקובע (מועבד העברת בית הספר לידי ספק השירות), ובו ישתתפו נציגיהם במספר שווה.
   • תפקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל יהיו כדלקמן:

  (1)    קביעת מדיניות הפיתוח של בית הספר לפי הקריטריונים של משרד החינוך;

  (2)    תכנון משותף וכולל של הכוונת תלמידים, בהתאם למדיניות העירייה, למדיניות החינוכית של ספק השירות ולהנחיות משרד החינוך;

  (3)    אישור תקציב בית הספר, אישור תוכנית עבודה שנתית, ומעקב אחרי ביצוע ;

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

  (4)    קביעת מגמות לימוד, בשיתוף פעולה בין ספק השירות והעירייה, בהתאם להנחיות משרד החינוך;

  (5)   כל נושא אחר אשר ייקבע על ידי הוועד המנהל, ויוחלט עליו פה אחד;

  • כיו"ר ועד המנהל, ישמשו לסירוגין ראש העירייה (או נציגו) ומנכ"ל ספק השירות (או נציגו).
  • ההכרעה בוועד המנהל – על ידי הצבעת הרוב בישיבה. קוורום חוקי לא יפחת משלושה ובניהם שני נציגי ספק השירות ונציג עירייה.
  • האחריות לזמון הישיבות – ע"י יו"ר הוועד המנהל.
  • מנהל/ת בית הספר יוזמן לישיבות הוועד המנהל כבעל דעה מייעצת.
  • מפקח/ת בית הספר תוזמן לישיבות הוועד המנהל כבעלת דעה מייעצת.
  • החלטות הוועד המנהל תתקבלנה בהסכמת הצדדים. באין הסכמה לעניין קביעת המתכונת החינוכית לבית הספר או תקציבו, יובא הנושא להכרעת מנכ"ל ספק השירות וראש העירייה.
  • למען הסר כל ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות ניהול בית הספר החלה על ספק השירות כמפורט בהסכם.
  • הן העירייה והן המכון יהיו רשאים בכל עת, תוך מתן הודעה של 7 ימים מראש לצד השני, להחליף כל אחד מחברי הוועד המנהל שנתמנו על ידם ולמנות חבר אחר במקומו.
  • הועד המנהל של בית הספר יקבל דיווח מפורט בנוגע לייעוד של כלל משאבי בית הספר מכל המקורות.

   

  1. תקציב

  9.1     ספק השירות יגיש לאישור הוועד המנהל את תקציב השעות והפעילות השנתית של "בית הספר". התקציב יכלול את כל הכנסות "בית הספר" ואת כל ההוצאות הצפויות, על-פי התכנון התקציבי.

  9.2    תקציב זה יעובד, תוך שיתוף פעולה מלא, עם מנהל "בית הספר", עם ראש מינהל שח"ק בעירייה ועם גזברות העירייה. התקציב יבטא את כל הצרכים המתחייבים להפעלתו התקינה, לרבות הצרכים למימוש מטרותיו החינוכיות.

  9.3    התקציב הכולל המאושר ע"י הוועד המנהל, והוא בלבד, יהווה אסמכתא למספר שעות ההוראה והניהול ב"בית הספר" ולכלל הפעולות האחרות שאושרו בו.

  9.4    תקציב "בית הספר" יוגש לאישור הוועד המנהל מידי שנה, לא יאוחר מ- 30 ביוני, לקראת שנת הלימודים הבאה, בכפוף להמצאת המסמכים לנציגי העירייה זמן סביר לפני ישיבת הועד המנהל בעניין התקציב ולא פחות מ- 10 ימים קודם.

  9.5    ספק השירות יפעיל את "בית הספר" בהתאם לתקציב ובכל מקרה, אם ייווצר גירעון, יעשה הדבר בתאום ובהסכמה בכתב של הועד המנהל ובכפוף לאישור תקציבי מתאים.

  9.6    במידה ולפני שנת לימודים, טרם התקבלה הסכמה בין הצדדים בנושא התקציב, תתוכנן שנה"ל בהתאם למתכונת שהייתה קיימת בשנה השוטפת, שתשמש בסיס לתקציב, בשינויים המחויבים מהתייקרויות ושינויים בסעיפי שכר.

  9.7     כל עיכוב בהגשתו ו/או באישורו של התקציב השנתי של "בית הספר" לא ישחרר את הצדדים מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה.

  9.8     כל התקציבים שיועברו מהעירייה, ככל שיועברו ו/או ממשרד החינוך יושקעו במלואם לקידום תלמידי בית הספר. המציע מתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד החינוך בהתאם לייעודם ולאותו מוסד בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך. למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר גביית תקורה מתשלומי הורים בכל מוסד החינוך, מתקציב חטיבת הביניים ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים. כמו כן בכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים אלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן.

  9.9     יודגש כי הספק השירות, יידרש להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך.

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

   

  9.10    ספק השירות יידרש להגיש למשרד החינוך דיווח מלא אודות כלל ההכנסות וההוצאות ברמת המוסד וברמת המטה. הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך (תקציב שוטף והכנסות שלא במסגרת התקצוב השוטף), תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, מהרשות המקומית, הכנסות מגביה מהורים ומתרומות ועוד. כן ידווח למשרד החינוך פירוט ההוצאות הן ברמת המוסד והן ברמת המטה וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם משרד החינוך מעת לעת.

   

  1. מבנה ציוד וריהוט

  10.1   העירייה תעמיד לרשות ספק השירות את מבנה בית הספר וכן את כל הציוד, הריהוט והתשתיות (עפ"י נספח ציוד-ריהוט-תשתיות נדרשים לפתיחת בית ספר) תקינים ומוכנים לפתיחת כל שנת לימודים.

  10.2   ספק השירות מתחייב להחזיק ולהשתמש במבנה ובמערכותיו, לרבות בציוד ובמתקנים המשרתים אותו והנמצאים בו ו/או מחוצה לו, באופן נאות וסביר ולשקוד על שמירתו ואחזקתו התקינה במשך כל תקופת ההסכם, ובתיאום מראש עם העירייה לתקן בעצמו ועל חשבונו כל פגם, קלקול או נזק שייגרמו למבנה בתקופת ההסכם על ידו ו/או מי מטעמו, לרבות עובדיו, אורחיו ומוזמניו, למעט נזק אשר נגרם כתוצאה מבלאי או שימוש סביר. מוסכם ומוצהר, כי כל תיקון של נזק במבנה בצנרת ובמערכות האינסטלציה והחשמל – ככל שלא נגרמו בזדון ו/או ברשלנות של ספק השירות – יחולו על העירייה ויתוקנו על ידה ו/או ע"י מי מטעמה.

  10.3   אם ספק השירות לא יבצע תיקונים כאמור לעיל ו/או לא יבצעם כיאות לדעת העירייה, תהא העירייה רשאית להיכנס למושכר ולבצע עבודות אחזקה ותיקונים אלה, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, במקומו של ספק השירות ועל חשבונו, וזאת מבלי לפגוע בכל שאר הזכויות והסעדים המוקנים לעירייה על פי הסכם זה.

  10.4   ספק השירות מתחייב שלא לבצע במושכר שינויים ו/או תוספות כלשהם מבלי לקבל לכך את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

  10.5   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא קיבל ספק השירות את הסכמת העירייה כאמור בסעיף 10.4 לעיל יהיה ספק השירות חייב מיד עם קבלת דרישת העירייה לסלק על חשבונו כל תוספות ו/או שינויים כאמור. לא סילק ספק השירות את השינויים ו/או התוספות בהתאם לדרישת העירייה, תהיה לעירייה הזכות לעשות זאת על חשבון ספק השירות. שינויים אשר לא ניתן להסירם בקלות ו/או שהסרתם תפגע במושכר מבחינה אסתטית או מבנית, יושארו על כנם ויעברו לבעלות העירייה ללא כל תמורה במועד סיום ההסכם והשבתו לידיה.

  • ספק השירות ישא בכל התשלומים הנדרשים בגין החזקת וניהול המבנה לרבות כל תשלומים בגין צריכת חשמל, מים, טלפון.

  10.7   כל הציוד והריהוט שיידרש לבית הספר מעבר לציוד שניתן על ידי הרשות עם פתיחת בית הספר, יירכש עפ"י תכנית הצטיידות שיכין ספק השירות, במסגרת אישור התקציב השנתי.

  10.8   ציוד וריהוט שירכשו בעתיד מכספי אחד הצדדים מעבר לתקציב השנתי, יישארו רכושו של אותו צד גם לאחר תוקפו של הסכם זה. ציוד וריהוט שנרכשו מכספי משרד החינוך ו/או העירייה יירשמו באינוונטר, יהיו רכוש העירייה ויישארו בבעלותה.

   

  1. אי ביצוע מתן שירות כיאות

   

  א. קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  ב.  בכל מקרה בו לא יבצע ספק השירות את מתן השירות באיכות הנדרשת ולשביעות רצונו המלאה של המנהל, או יפר הוראה מהוראות הסכם זה על נספחיו, תינתן לספק השירות התראה מתאימה לרבות ציון מועדים לשיפור מתן השירות ו/או למתן הסברים בהתאם. לא קיבלה העירייה את הסבריו של ספק השירות, יתקן ספק השירות את אופן מתן השירותים כנדרש. במידה ולא יעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם שבין הצדדים ולפנות לספקי שירות אחרים לשם קבלת השירותים כולם או חלקם. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה בעניין זה.

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

  1. התמורה

   

  12.1.         תמורת ביצוע כל השירותים וקיום כל התחייבויותיו יהא המפעיל זכאי לדמי ניהול בהתאם להצעת המחיר שהגיש למכרז זה.

   

  12.2          מובהר ומודגש כי התקורה תגבה רק מתוך התקציב השוטף שיתקבל ממשרד החינוך וכי לא יחושבו ולא יגבו דמי ניהול מתקציבי פיתוח, השתתפות הרשות המקומית, תשלומי הורים, הצטיידות, תרומות, סכום שנתי להשקעות נוספות על ידי המפעיל כפי שהציע בהצעתו ו-או תקבולים אחרים מכל סוג שהוא למעט התקציב השוטף שיתקבל ממשרד החינוך.

   

  12.3          כל הסכומים כוללים מע"מ.

   

  12.4          במקרה בו יופסק התקצוב ממשרד החינוך תהיה רשאית העירייה להקטין את היקף השירותים או לבטלם כליל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולספק השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  12.5           מוסכם בין הצדדים כי ככל ויעודכנו התעריפים על ידי משרד החינוך יעודכן גם סכום התמורה בהתאם.

   

  12.6          ספק השירות אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לעובדיו בקבלת תשלומים ממשרד החינוך.

   

  12.7          מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק 8.3 הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק השירות עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכל יתר התחייבויותיו של ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט תוספת יוקר כאמור בסעיף 8.3 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  12.8          התמורה בעבור מתן השירותים תועבר לספק במלואה באמצעות משרד החינוך.

   

  12.9          העירייה תהיה רשאית להורות למשרד להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם הרשות המקומית הודיעה לו כי הספק לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות ורמות השירות.

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  13.1            ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

   

  13.2            ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק, במתן השירותים, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  1. 14. אחריות והתחייבות הספק

   

  14.1              ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  14.2.            אם תחויב העירייה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה, ישפה ספק השירות את העירייה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה העירייה לשלם.

   

  14.3.           סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או הקשורים אליהם.

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של ספק השירות על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו, ימציא ספק השירות לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לספק בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   

  1. ביטוח

   

  • מבלי לגרוע מאחריות ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח דרישות הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
  • היה ולדעת ספק השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי ספק השירות יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ספק השירות לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • ספק השירות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי ספק השירות, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי ספק השירות כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע ספק השירות את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ספק השירות ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מספק השירות בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור ספק השירות, וספק השירות מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • ספק השירות מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב ספק השירות לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. ספק השירות מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

   

   

  1. הסבת ההסכם

   

  ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

   

  1. הפרה יסודית

   

  19.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,7,9,10,11,12,13 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  19.2.   בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  20.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מהמועד הרשום על גבי צו התחלת עבודה שיימסר למפעיל, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה"). ההסכם יוארך מאליו מידי שנה לשנה נוספת עד לתקופה מרבית של שישים חודשים אלא אם הודיעה העירייה על הפסקת השירות.

   

  20.2  שישה חודשים לפני סיום תקופת ההסכם ולאחר שצוות מומחים מטעם העירייה שקל את תפקודו של המפעיל בין היתר לפי הישגים, רמה, השפעה, מוטיבציה ואחרים וקבל החלטה, תודיע העירייה למפעיל בכתב על רצונה להאריך תקופת ההסכם לתקופה נוספת של 60 חודשים נוספים (12 חודשים בכל פעם) וזאת בהתאם לקבוע בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים והחינוך בדבר בחירת גורם מפעיל.

   

  20.3  ככל ותבחר הרשות המקומית שלא להאריך את תקופת ההפעלה עם המפעיל ולא תפרסם מכרז חדש תחזור הבעלות על בית הספר לידיה של הרשות.

   

  20.4  ככל שתחליט הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש לקבלת השירותים מתחייב המפעיל לסייע בהעברה מסודרת של בית הספר למפעיל החדש שייבחר לרבות סיוע בדבר העברת הבעלות ככל שיידרש.

   

  1. שונות

   

  21.1. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו, העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של תשעים ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע_______________

   

   

   

   

   

   

  21.2  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  21.3  כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח בדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף לאישור על קבלתו לרבות שם המקבל ושעת קבלת הפקס בנוסף לאישור האלקטרוני.

   

  21.4  סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת ספק השירות

   

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  ____________                   ___________________

  חותמת הרשות                                    העירייה

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________ו-____________ת.ז. מס'__________ ו____________ ת.ז. מס' אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

  ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 10/2022

    בדבר   הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  

  הצהרת והצעת מציע

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות ברורות וידועות לי. הנני מצהיר בזאת כי יש לי את כל האמצעים ו/או כוח האדם המקצועי המתאים במספר מספיק לשם מתן השירותים כאמור במכרז זה על נספחיו.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי בחירת הזוכה במכרז זה תעשה בהסתמך על הניקוד שיינתן למציעים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בטבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז. ברור לי כי התמודדות במכרז זה הינה גם על פי מרכיבי איכות וההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

   

  כמו כן ברור וידוע לי כי בשל אופיו של המכרז הדורש התאמה מרבית של השירותים לדרישות העירייה ומשרד החינוך, רשאית העירייה שלא להכריז על אף זוכה במכרז ולצאת למכרז חדש אם וככל שתחפוץ בכך בין דומה למכרז זה ובין שונה ממנו.

   

  ידוע לי ואני מתחייב כי עם הזכייה במכרז אפעל להגיש בקשה למשרד החינוך להעברת בעלות על המוסד החינוכי וכי קבלת אישור על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 מהווה תנאי להפעלת בית הספר.

   

  אני מתחייב לפעול עפ"י הוראות והנחיות מ. החינוך ועל פי כל דין בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

   

  ברור וידוע לי כי במידה ואזכה במכרז, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת למכרז זה וכן בקבלת השתתפות של משרדי הממשלה הרלוונטים. לפיכך אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לביטול המכרז ו/או ההתקשרות ו/או הקטנת היקפה ו/או דחיית ביצועה בכל זמן שהוא.

   

  הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרשיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו. הנני מתחייב כי הפעלת התכנית תעשה בהתאם לשימושים המותרים במבנה על פי תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין ועל פי כל דין.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של התלמידים והעובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

   

  בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

   

  הנני מתחייב לקלוט את העובדים המועסקים במתן השירותים (פדגוגי ומנהלי) וזאת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדבר נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   __________________                        מס' ע.מ :          ________________

   

  כתובת המציע :              __________________                        מס' טלפון:        ________________

   

  כתובת דוא"ל:               ______________________         חתימת המציע :         _________________

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  (להגשה עם ההצעה למכרז)

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של 30,000 ₪ ( שלושים אלף ₪)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 10/2022 בדבר – הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 30,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 16/08/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  (להגשה לאחר זכייה במכרז)

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 60,000 ₪  (במילים: שישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 10/2022 בדבר   הפעלה וניהול של בית ספר אולפנה באילת  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

 • נספח דרישות ביטוח

   

   

  על ספק השירות להמציא לידי עיריית אילת ו/או חברות עירוניות,  בית התמר, ת"ד 14, אילת (להלן "מבקש האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה, הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  א.            ביטוח רכוש

  ביטוח מבנה, צמודות מבנה וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של ספק השירות, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה (316), נזקי טבע (313), נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על-ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה (314).

   

  ב.            ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  1. לכיסוי אחריותו של ספק השירות על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (322).
  2. הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
   • הרעלה,
   • כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
   • זיהום תאונתי פתאומי,
   • נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
   • חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (307)
   • תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (315).
  3. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (302) (304) (321).
  4. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  5. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  6. רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329).
  7. גבולות האחריות: 8,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ג.             ביטוח חבות מעבידים

  1. לכיסוי חבות ספק השירות על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.
  2. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:

  2.1.         עבודות בגובה ובעומק,

  2.2.         פיתיונות ורעלים,

  2.3.         העסקת נוער כחוק,

  2.4.         קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.

  1. מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי ספק השירות (319).
  2. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  3. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  4. גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ד.            כללי לכל הביטוחים

  1. במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ-500,000 ₪.
  2. על מבטחי ספק השירות לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל.
  3. סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
  4. ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30 יום למבקש האישור, בדואר רשום.

   

  לתשומת לב ספק השירות ומבטחיו:

  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של ספק השירות באק"ב של ספק השירות. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם:  עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  הפעלה וניהול של בית ספר על יסודי ממלכתי דתי שש שנתי

  ☐משכיר

  ☐ספק

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:   בית התמר, ת"ד 14, אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

  מבנה

  ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  רכוש

  תכולה

  ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 8,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחר ביט
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  034 חינוך
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  _______________     ______________________     _______________          ____________

  תאריך                           שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  _______________                                                                 __________________________                           

           תאריך                                                                                   שם מלא + חתימה + חותמת