מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 1/2024 בדבר – הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים באילת והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית המצורפים בזה ולכל יתר מסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד (להלן: "התוכנית").

להלן טיוטת קריאה של מסמכי מכרז 1.2024 בדבר- הפעלת מרכז יום וקהילה תומכת לאזרחים ותיקים

להלן מסמכי המכרז

 • נספח א'

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים באילת והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית המצורפים בזה ולכל יתר מסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד (להלן: "התוכנית").

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה או עמותה והמנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהפעלת תכנית זהה או דומה בתחום שירותים לאזרחים ותיקים.
  • ג. מי שיש בחזקתו ו/או בבעלותו מבנה מתאים לצורך הפעלת התוכנית כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
  • ד. מי שיש בידו את התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במפרט המיוחד להפעלת תכנית כאמור.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף עותק תעודת עוסק מורשה או מסמכי תאגיד או עמותה על שם מגיש ההצעה.

   

  2.2        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

  2.3        יש לצרף אישורים ואסמכתאות כנדרש בסעיפים 2ב, 2ג, 2ד' ( כגון, אך לא רק, התקשרויות חוזיות, המלצות, רישיונות וכיוצב'). למען הסר ספק יובהר כי על המציע לצרף להצעתו כל מסמך רלוונטי אשר יש בו כדי להעיד כי למציע יש את הניסיון המקצועי ואת התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במכרז זה על נספחיו לרבות פרוט כוח האדם המקצועי שברשותו והכשרתו המקצועית של כוח זה וכן מספר מטופלים שטופלו על ידו.

   

  24         יש לצרף פרטים ומסמכים מתאימים לגבי המבנה המיועד להפעלת התוכנית והשימושים המותרים בו בהתאם לתוכנית בניין עיר.

   

  2.5        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית ע"ס של 50,000 ₪  בתוקף עד 15/08/2024 לפי הנוסח שבנספח "ערבות מכרז".

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים בתוקף.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש, כולל נוסח הסכם ההתקשרות עם המציע.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את הצעת המציע הנמצא בחוברת, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים שהתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת בלבד.

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

                                                 

                                                        אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
   • לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • העירייה תשקול את ניסיונו המוכח של המציע בהפעלת תכנית זהה או דומה ואת כישוריו להפעיל את מערך השירותים האמור, את כוח האדם המוצע על ידו לרבות הכשרתם ו/או כישוריהם.
  • העירייה תשקול את ההוכחות שצרף המציע להצעתו בדבר כושרו ורשימת הגופים עמם הוא קשור ושהיה קשור בעבר בנושא העבודות הנדרשות במכרז זה.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" ימונה מהאגף לשירותים חברתיים ויורכב מאנשי המקצוע של האגף וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • ככל שימונה "מומחה" כאמור, עם גיבוש המלצותיו, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים וגיבוש המלצה על זוכה בהתאם.
   • במכלול שיקוליה רשאית העירייה לבחור את המציע הזוכה בין היתר בהסתמך על המלצות בדבר ניסיון קודם במתן השירותים לרבות ניסיון קודם עם העירייה.
  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. בשל אופי המכרז אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה ואף לבטל את המכרז.

   

  1. מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של משרדי הממשלה האמורים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יתקבלו הכספים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. מבלי לגרוע מלזכות אחרת הנתונה לעורך המכרז, הצעה תכסיסנית או הצעה שיסתבר כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב או אי ניקיון כפיים או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו –תיפסל. זאת, בכפוף למתן זכות טיעון למציע. השימוע יכול שיהיה גם בכתב.

  חתימת המציע ___________________

  1. עיון במסמכי המכרז-

  13.1 מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן: "החלקים הסודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש במסמך נפרד אשר יצורף כנספח למכרז זה, מהם החלקים הסודיים בהצעתו, ויסביר מדוע מדובר לדעתו בסוד מסחרי/עסקי.

   

  13.2 מציע שלא צרף מסמך נפרד כאמור, יראוהו כמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. זאת, למעט זהות הלקוחות ואנשי הקשר אשר לא יחשפו במסגרת הליכי העיון.

   

  13.3 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שחלקים אלו יחשבו סודיים גם בהצעותיהם של מציעים אחרים, ומכאן שהמציע מוותר על הזכות לעיין בהם.

   

  13.4 יודגש, כי בכל מקרה, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון מסור לעירייה בלבד. החליטה העיריה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעתו של המציע הזוכה, שהוא הגדירם כסודיים, תינתן לו על כך התרעה, תוך מתן אפשרות להשיג על כך בתוך פרק זמן סביר כפי שיקבע. החליטה העירייה לדחות את ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

   

  13.5 הכירה העירייה בחלק מסוים בהצעה כסודי, חלק זה ייחשב סודי בכל ההצעות. בין אם הוא סומן כך ובין אם לאו.

   

  13.6 מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, שמו וכתובתו של מציע, ניסיונו, השכלתו, והמחיר שהוצע על ידו – לא יהוו סוד מסחרי או עסקי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. כמו כן, מידע שנמסר במסגרת ההצעה לצורך         הוכחת עמידתו של מציע בתנאי סף – לא יחשב, ככלל, סוד מסחרי או עסקי, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש תמורת סכום של 2,500 ₪ שלא יוחזר במחלקת מכרזים של עיריית אילת, בבית התמר קומה ב'.

   

  1. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת sami@eilat.muni.il עד ולא יאוחר מיום 15/04/2024, השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:
  מס"ד עמוד סעיף/נושא פרוט ההבהרה

   

  תשובות יישלחו בכתב אל כל משתתפי המכרז.

   

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 15/05/2024_בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.

   

  1. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים תעשה ביום ד' 15/05/2024 בשעה 12:00. כל מי שמעוניין להשתתף בעת פתיחת התיבה, רשאי לעשות כן.

   

  1. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ד' 15/05/2024 בשעה 13:00 ופתוחה לכל.

   

   

  1. לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  מסמך פרוט ניסיון בביצוע העבודה או התוכנית

   

  תיאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.        תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

  _______________________

  ______________________

  ______________________

   

  פרוט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע במסגרת התוכנית. ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.       תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית: (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

   

   

   

   

   

   

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.      תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

   

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.     תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית ( יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

   

   

   

   

  אין די במילוי טופס זה כדי לעמוד בדרישת האסמכתאות כאמור במסמכי ההזמנה וטופס זה הינו בנוסף לאסמכתאות הנוספות הנדרשות בסעיף 2.3 שלעיל.

   

   

 • נספח ב'

  מפרט מיוחד

   המפעיל יפעיל את מרכז היום במבנה אותו יעמיד לרשות התוכנית, בו יהיה גם מקום לפעילות חברתית של חברי הקהילות התומכות. המבנה צריך להיות מותאם לדרישות עיריית אילת ומשרד הרווחה ותואם לשימושים הקבועים בתוכנית בניין עיר החלה על המקרקעין.

   

  מרכז היום לאזרח הוותיק והקהילות התומכות הינם מענים הניתנים ברצף השירותים לאזרחים וותיקים  בקהילה ומיועדים לאפשר להם להישאר ככל שניתן בביתם ועם משפחתם.

   

  מרכז היום יעניק מענה טיפולי כוללני על בסיס יומי ומספק תחת קורת גג אחת שירותים ופעילויות חברתיות, תרבותיות לצד טיפולים מקצועיים.

   

  תוכנית "קהילה תומכת" מיועדת להבטחת מגוון שירותים המסייעים לאזרח הוותיק להישאר בביתו ובקהילתו, וכוללים שירותי מוקד מצוקה, שירותים רפואיים, פעילות חברתית ושירותי אם/אב קהילה.

   

  להלן – "מרכז יום"

   

  על המפעיל להפעיל את מרכז היום באמצעות כוח אדם מטעמו הכל כאמור בתיאור השירות, ובהתאם להוראות ותעריפי תע"ס  4.13 המפורטים והידועים בפרסומי משרד הרווחה וכן בהתאם לכל הוראה או הנחיה אחרת של משרד הרווחה ו/או עיריית אילת.

   

  המפעיל יהיה אחראי למימון כל הוצאות הפעלת מרכז היום לרבות ההוצאות הכרוכות באחזקתו והפעלתו של המבנה.

  ההפעלה תתבצע כדלהלן:

   

  ניהול והפעלת מרכז יום לאזרחים וותיקים:

   

  1. המציע מתחייב להפעיל את מרכז היום בהתאם לדרישות העירייה ו/או משרד הרווחה ובכפוף לשינויים שייתכנו במתכונת ההפעלה.

   

  1. מנהל מרכז – עדיפות לעו"ס בעל 3 שנים ניסיון בניהול וניסיון בתחום הזקנה, או בעל תואר אקדמי במדעי החברה או הבריאות.

   

  1. מרכז היום יפעל לפחות 5 ימים בשבוע בימים א'-ה' בין השעות 07:30-14:30 לפחות למעט שבתות וחגים וחופשות והכל בכפוף להנחיות משרד הרווחה ולהוראות התע"ס, ולדרישות העירייה. אישורים לסגירה, מעבר הימים המוגדרים בתע"ס, יש לפנות לאישור הפיקוח המחוזי.

   

  1. המפעיל מתחייב להפעיל תוכנית שהות ליום ארוך מהשעה 14:30 עד השעה 19:00 במידה והעירייה תחליט על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להחלטת וועדת ההיגוי ובכפוף לתקציבים שיועמדו לרשות העירייה למטרה זו ממשרד הרווחה או מכל גורם אחר.

   

  1. המפעיל מתחייב להפעיל יחידה לתשושי נפש בהתאם להוראות התע"ס.

   

  1. במרכז היום יבקרו עד 100 אזרחים וותיקים בו זמנית, בכפוף לאישור משרד הרווחה. המרכז יקבל לקוחות באמצעות וועדת הסיעוד של הביטוח הלאומי ו/או מופנים על ידי האגף לשירותים חברתיים של העירייה.

   

  1. הזוכה יפעל בשיתוף פעולה מלא עם האגף לשירותים חברתיים של עיריית ועם הגורמים המטפלים באזרחים וותיקים בקהילה.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. המפעיל יהיה רשאי לגבות מלקוחות שפנו באופן עצמאי , שלא על ידי העירייה ו/או המוסד לביטוח לאומי, את התמורה עבור השהות במרכז היום על פי תעריפי משרד הרווחה כפי שנקבעים מעת לעת. התמורה תשולם למפעיל ישירות על ידי האזרח הוותיק.

   

  כוח אדם

   

  1. תקן כוח האדם במרכז היום לא יפחת מן התקן הקבוע בהוראת תע"ס 4.13 בכל הקשור למרכז היום.

   

  1. כוח האדם אשר יועסק במרכז היום יהא מקצועי, בעל הכשרה מתאימה לעבודה עם אוכלוסיית היעד. המפעיל יפעל לשיבוץ עובדים דוברי שפות, בנוסף לעברית, בהתאם לשפת הדיבור של האזרחים הוותיקים המבקרים במרכז היום.

   

  1. קבלת עובדים מקצועיים לעבודה תעשה על ידי וועדת כוח אדם אשר שותפים בה יהיו חברי וועדת ההיגוי.

   

  הסעות

   

  1. המפעיל יספק שירותי הסעות לכל האזרחים הוותיקים המגיעים למרכז היום.

   

  1. שירותי ההסעה יכללו במחיר התמורה עבור השהות במרכז היום על פי תעריפי משרד הרווחה כפי שנקבעים מעת לעת. המפעיל מצהיר, כי ידוע לו כי נאסרה עליו לגבות תשלום עבור הסעותיו מהלקוחות.

   

  1. הלקוח יילקח מביתו ויוחזר לפתח ביתו בתום יום הפעילות.

   

  1. המפעיל ידאג למלווה בהסעות שיסייע ללקוחות תשושי הנפש בעלייתם וברדתם מהרכב.

   

  1. הרכבים בהם תבוצענה ההסעות יהיו רכבים ממוזגים המותאמים על פי כל דין להסעת נוסעים עם מוגבלויות בהתאם למגבלות הלקוחות שיופנו למרכז.

   

  ארוחות חמות

   

  1. המפעיל יספק ללקוחות במרכז היום את הארוחות הבאות:
  • ארוחת בוקר
  • ארוחת 10
  • ארוחת צהריים חמה

  על ארוחת הצהרים להיות חמה ומבושלת ולכלול את מרכיבי המזון כולל אפשרויות בחירה.

  במידה והמרכז יופעל עד השעה 19:00 תינתן ארוחה קלה נוספת.

   

   

  1. המפעיל יספק הרכב מזון שונה ללקוחות בעלי צרכים מיוחדים כגון אוכל דיאטטי, אוכל דל שומן, דל סוכר ועוד.

   

  1. האוכל שיסופק במרכז היום יהא כשר באישור המועצה הדתית באילת. במשך כל תקופת ההתקשרות על המפעיל להחזיק בתעודת כשרות בתוקף.

   

  1. במידה והמפעיל יספק ארוחות באמצעות חברת קייטרינג שתיבחר בהליך מכרזי כדין, על המפעיל להציג רישיון משרד הבריאות בתוקף ובו מפורטים תנאי הרישיון להעברת מזון חם וקר .

   

  1. בעיתות חירום בהם העירייה ו/או פיקוד העורף יורה על סגירת מרכז היום המפעיל ידאג לספק ללקוחות ארוחות בוקר וצהרים לבתיהם ויוודא כי הלקוחות אכן קבלו את הארוחות.

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  טיפול אישי

   

  1. המפעיל יספק במרכז עזרה ללקוחות בפעולות יומיומיות הכוללות עזרה בניידות, עזרה ברחצה, מעקב אחר היגיינה אישית, עזרה באכילה לזקוקים לכך והשתתפות בפעילויות השונות במרכז היום.

   

  1. המפעיל אחראי להבטחת השגחה ומעקב אחר הלקוח בכל זמן שהותו והיותו רשום כמבקר במרכז היום.

   

  1. לקוח זכאי חוק סיעוד הנעדר מהמרכז עקב מחלה או חוסר יכולת להגיע למרכז היום יוכל לפי בחירתו לקבל שירות של טיפול אישי בביתו והמפעיל יהיה חייב לספק לו שירות כזה ללא תמורה נוספת ועל פי גובה זכאותו.

   

  1. בעיתות חירום בהם העירייה ו/או פיקוד העורף יורה על סגירת מרכז היום המפעיל ידאג לספק טיפול/תיווך לטיפול למי שנדרש.

   

  פעילות חברתית תרבותית

   

  1. המפעיל יספק ללקוחות המרכז פעילויות חברה ותרבות מגוונות היכולות לכלול :
  • תעסוקה ומלאכת יד
  • פעילות גופנית
  • חוגי אומנות והעשרה
  • אירועים חברתיים
  • הקראת סיפורים ואקטואליה

  מספר שעות החוגים לא יפחת משעתיים ביום לכל משתתף.

   

  1. המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות העירייה ולהנחיותיה בכל הנוגע להפעלת תוכניות ייחודיות ללקוחות, כגון ארוחות שישי, הרצאות, אף מחוץ לשעות הפעילות הרגילות , הכל כפי שתקבע העירייה ומותנה בתקציב שיושג לשם כך על ידי העירייה.

   

  התמורה בגין הפעלת מרכז היום:

   

  1. התמורה עבור השירות תועבר לזוכה במלואה באמצעות משרד הרווחה והביטחון החברתי לגבי לקוחות שהופנו על ידי האגף בלבד. לקוחות שהופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי התמורה תשולם ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

   

  1. התשלום עבור לקוחות המבקרים במרכז היום שהופנו על ידי האגף לשירותים חברתיים ישולם למפעיל עבור כל יום בו מגיע הלקוח בפועל בהתאם לתעריף המתפרסם ומתעדכן מפעם לפעם על ידי משרד הרווחה.

   

  1. התעריף עבור המבקרים הפרטיים יהיה בהתאם לתעריף שייקבע על ידי משרד הרווחה מעת לעת. העלות שתיקבע תהא ליום ביקור ותשולם על ידי הלקוח ישירות למפעיל.

   

   

  להלן – "קהילה תומכת"

   

  על המפעיל להפעיל את הקהילה התומכת באמצעות כוח אדם מטעמו הכל כאמור בתיאור השירות, ובהתאם להוראות ותעריפי תע"ס 4.10  מיום 20.9.2023 המפורטים והידועים בפרסומי משרד הרווחה וכן בהתאם לכל הוראה אחרת או הנחיה אחרת של משרד הרווחה ו/או עיריית אילת.

   

  המפעיל יהיה אחראי למימון כל הוצאות הפעלת קהילה תומכת.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

  קהילות תומכות

   

  1. השירות מיועד לאזרחים וותיקים בגיל זקנה כפי שמוגדר בחוק גיל הפרישה התשנ"ד – 2004, כולל זוגות אשר בהם אחד מבני הזוג הגיע לגיל זקנה והמתגוררים בבתיהם.

   

  1. המפעיל יעניק שירותים ורשת ביטחון תומכת, כולל במצבי חירום שונים.

   

  1. סל השירותים יכלול שירותי אב/אם קהילה, לחצן מצוקה המאפשר קריאה לעזרה 24 שעות ביממה באמצעות מוקד שירותי חירום, שירותים רפואיים: הזמנת רופא, ייעוץ רפואי בכל שעות היממה באמצעות מוקד המצוקה והזמנת אמבולנס במקרה חירום באמצעות מוקד החירום בלבד.

   

  1. המפעיל ידאג למיצוי זכויות בקרב הלקוחות.

   

  1. סל השירותים יכלול גם פעילות חברתית קבועה, אחת לשבוע לפחות, לחברי הקהילה בכל רמות התפקוד, כולל למרותקי בית כפי שמצוין בתע"ס 4.10 סעיפים 12.1 עד 12.5.10 כולל וזאת כמענה נוסף להפגת בדידות וגיבוש קהילה וכפי שמופיע בתע"ס 4.12 סעיף 3.2. הפעילות יכולה להינתן במסגרת ייחודית או בשילוב עם מסגרות שירותי פנאי בקהילה הרחבה, הנגישות לחברי הקהילה התומכת.

   

  1. המפעיל רשאי לספק במסגרת קהילה תומכת שירותים בתשלום עבור שירותים שאינם בסל, בכפוף למחירון שיאושר בוועדת ההיגוי המקומית כגון ארוחות חמות, שירותי מספרה, טיפולי רגליים.

   

  תוכנית קהילה תומכת תכלול עד 600 לקוחות. העירייה תהא רשאית, בהתאם למספר הלקוחות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמפעיל לפתוח קהילה תומכת נוספת, והמפעיל יהא חייב להפעיל את התוכנית על פי תנאי מכרז זה.

   

  לצורך הפעלת התוכנית יגייס המפעיל כוח אדם מקצועי ובכמות מספקת ובהתאם למפורט בהוראת תע"ס 4.10 ולמספר הלקוחות המקבלים את השירות.

   

  בין היתר יגייס המפעיל כוח אדם על פי מודל ההפעלה המופיע בתע"ס  4.10 סעיף 13 ובנספח א' המפעיל יידרש לערוך התאמות על סמך מספר הלקוחות המקבל שירות זה:

   

  • אב/אם בית – משרה מלאה
  • מרכז תוכנית – רבע משרה
  • רכז חברתי – רבע משרה

  גיוס מתנדבים – צוות הקהילה התומכת יסתייע בהפעלת מתנדבים מן הקהילה ומחוצה לה לכל תחום מהתחומים שבאחריותם ובאחרים, כגון: ביקורי חולים, ביקורי ידידות, הפעלת תוכניות פנאי וקשר בעיקר למרותקי בית ולבודדים, מעקב, סיוע בקניות, הבאת תרופות ועוד.

  הפעילות החברתית תיקבע בוועדת ההיגוי.

   

  התמורה בגין הפעלת קהילה תומכות

   

  התשלום לקבלן הזוכה יועבר ישירות על ידי משרד הרווחה חודש בחודשו בהתאם למספר המושמים ולתעריפים המתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת. לקוחות שהופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי התמורה תועבר דרכם.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  וועדת היגוי

   

  1. המפעיל יפעיל את מרכז היום ואת הקהילה התומכת על פי עקרונות אשר יותוו בוועדת ההיגוי והאגף לשירותים חברתיים של העירייה בהתאם לכל דין ונהלים אשר יתפרסמו ומתפרסמים מעת לעת על ידי משרד הרווחה.

   

  1. בוועדת ההיגוי יהיו חברים נציגי האגף לשירותים חברתיים של העירייה , נציג הפיקוח של משרד הרווחה ונציגי המפעיל, תישקל גם נציגות מקרב הלקוחות. תתקיימנה 2 וועדות היגוי שונות האחת למרכז היום והשנייה לקהילה התומכת.

   

  1. וועדות ההיגוי תתכנסנה לפחות 3 פעמים בשנה, ובתדירות של לא פחות מ-6 חודשים. בוועדות ידונו בהפעלת התוכניות, בקביעת מדיניות, בתכנים, בנהלים, בקבלת לקוחות, בקבלת עובדים ו/או באופיין של השירותים

   

  הניתנים במקום. היה והמפעיל קיבל לקוח מבלי שקיבל אישור מראש ובכתב על גבי טופס ההשמה כשהוא חתום על ידי העירייה, לא יקבל תמורה כספית עבורו.

   

  1. מפקח השירות לאזרח הוותיק של משרד הרווחה יערוך ביקורות מתואמות וביקורי פתע לבדיקת איכות הטיפול, המפעיל חייב לשתף פעולה בכל הקשור לביקורות אלו.

   

  1. באחריות הגוף המפעיל לעדכן את האגף לשירותים חברתיים ואת מינהל אזרחים וותיקים על כל  אירועים חריגים בכל אחת מהתוכניות, בהתאם לחוזר מנכ"לית המשרד מיום 31.8.2022.

   

  1. ביציאות לפעילות מחוץ למסגרת יש לפעול בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל מספר 008-2019 "יציאה לפעילות חוץ של מסגרות רווחה בקהילה", יש לשים לב לעדכונים שוטפים של חוזר זה.

   

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל ימסור בכל עת שיידרש לכך כל ידיעה ו/או מידע הקשורים לפעילות במרכז היום ובקהילה התומכת, המידע יועבר לנציגי האגף לשירותים ו/או נציגי משרד הרווחה.

   

  1. המפעיל ינהל מערכת חשבונות נפרדת להפעלת כל אחת מהמסגרות. כמו כן יגיש למנהל האגף לשירותים חברתיים דו"חות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבע על ידי העירייה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

 • טבלת ניקוד ההצעות

   

  דרוג ההצעות במכרז יעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

  קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
  מספר שנות ניסיון בהפעלת שירותים לאזרחים וותיקים 1 נקודה לכל שנה מלאה נוספת מעבר ל-5 שנות ניסיון כנדרש בתנאי הסף עד למקסימום של 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  ותק וניסיון מוכח בהפעלת מרכז יום 1 נקודה לכל שנת ניסיון.

   

  עד למקסימום של 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  ניסיון של המציע בניהול אספקת ארוחות חמות (תפריט משתנה, מספר מנות עיקריות לבחירה סוגי פחמימות בארוחה),

  בהפעלת מערך הסעות (זמן הסעה ממוצע של המבקרים, מללוה ברכב, מספר האנשים ברכב ההסעה) ובהפעלת תוכניות חברתיות מגוונות (מספר פעילויות המתקיימות בו זמנית, מספר משתתפים מרבי בכל קבוצה, מגוון תחומי פעילות בו זמנית ומגוון הפעילויות המוצע),

  5 נקודות לכל אחד מתתי הסעיפים עד למקסימום 15 נקודות

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  המבנה ותחזוקתו

  גודל המבנה והתאמתו לרבות  נגישותו ומספר חדרי השירותים והטיפולים

  איכות הניקיון (תדירות ניקיון חדרי השירותים והשטחים הציבוריים, ניקיון חדר האוכל, הקפדה על כללי תברואה וניקיון במטבח)

   

  5 נקודות לכל אחד מתתי הסעיפים עד למקסימום 10 נקודות

  יש לצרף אסמכתאות

   

  ככל שלמציע מערך כוח אדם מקצועי ומנוסה יותר, כך הניקוד יהיה גבוה יותר

   

   

  1 נקודה עבור כל שנת ניסיון קודם של כל אחד מאנשי הצוות בעבודה עם אוכלוסייה של האזרחים הוותיקים

  ו-1 נקודה נוספת לכל אחד מאנשי הצוות עבור השכלה, הכשרה והתמחות

   

  עד למקסימום 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  מידת שביעות הרצון מאופן הפעלת מסגרות כאלה ונוספות שפועלות או שפעלו על ידי המציע 5 נקודות עבור כל המלצה עד מקסימום 3 המלצות (עמידה בלוח זמנים, יחסי אנוש, יוזמה וחדשנות, אמינות ואחריות) עד למקסימום של 15 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  סיכום   100

   

   

  חתימת המציע

 • הסכם

  על פי מכרז פומבי מס' 1/2024

   

  בדבר – הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים

   

  שנערך ונחתם ביום______ לחודש ________ שנת______

   

  בין:

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "העירייה" או "הרשות" בהתאמה)

  העירייה

   

  לבין:

   

  שם: _____________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

  ספק השירות

   

   

   

  הואיל:  והעירייה פרסמה מכרז להפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים באילת הכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "השירותים").

   

  והואיל: וספק השירות הגיש הצעתו למכרז  והצעתו נתקבלה. מסמכי המכרז וההצעה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  והואיל:  וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, היכולת, הניסיון האמצעים הכלכליים ו/או הארגוניים לספק שירותים אלו.

   

  והואיל: והעירייה מסכימה להתקשר עם ספק השירות לשם מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט, הוראות תע"ס והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עימו.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך להיות נציג העירייה לגבי קיום ההתחייבויות נשוא חוזה זה.

   

  "העבודות" או "השירותים" בהתאמה- הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים באילת. ביצוע בפועל של העבודות/שירותים נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובכפוף לתקציב מאושר ומימון ממשלתי. תיאור סל השירותים כמפורט במפרט המיוחד.

   

  "עובד ספק השירות " – פירושו – עובדיו של ספק השירות  ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירותים ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "המבנה"- המקום בו יינתן השירות נשוא ההסכם אשר מחובת ספק השירות לספק כמפורט בתקנות התע"ס המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה. המבנה חייב להיות בעל היתרים כדין, ללא חריגות בניה כאשר התוכניות החלות על המקרקעין מאפשרות את השימוש במבנה למטרה נשוא הסכם זה.

  1. הצהרות ספק השירות

   

  • ספק השירות מצהיר כי השירותים הנדרשים בהסכם זה ברורים לו וכי הוא מתחייב לספק את השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

  • ספק השירות מצהיר כי הוא יכול לספק את המבנה המתאים, כוח האדם המקצועי המתאים, בעל יכולת כלכלית וארגונית וכן בעל הרישיונות המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו לרבות במפרט המצורף להנחת דעת העירייה או מי מטעמה.

   

  • הספק מתחייב לבצע את מתן השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט המיוחד וכן לשאת בעלויות מלאות לתשלומי כ"א וביטוחי עובדיו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

   

  • הספק מתחייב להשיג ולקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג הדרושים להפעלת המסגרות ולמלא אחר כל ההוראות הנדרשות לשם מתן השירותים נשוא המכרז.

   

  • הספק מתחייב למלא אחר הוראות המנהל ויתחיל במתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל.

   

  1. מבנה וציוד

   

  במהלך כל תקופת הסכם על ספק השירות להיות בעל המבנה המתאים בעל רישיונות ו/או היתרים כדין לרבות באשר לשימוש בהתאם לתוכניות בניין עיר התקפות, מצויד בכוח אדם מקצועי מתאים, מכשור וציוד המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם להנחת דעת העירייה או מי מטעמה. אספקת הציוד ותחזוקת המבנה על חשבונו של הספק ובאחריותו הבלעדית.

   

   

  1. עובדים

   

  5.1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת עובדים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה על פי כל דין ובהתאם להסכם זה ולקיים את כל חוקי ההעסקה המפורטים במכרז זה.

   

  5.2  ספק השירות יעביר לידי האגף לשירותים חברתיים את רשימת אנשי המקצוע אותם יעסיק במסגרת מתן השירותים לרבות קורות החיים שלהם ותעודות מקצועיות.

   

  5.3. מוצהר ומוסכם כי ספק השירות אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של ספק השירות.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

  1. מהות השירותים

   

  ספק השירות יפעיל במהלך כל תקופת ההסכם את מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים באילת. במסגרת זו יספק כל צורכי הדרכה וסיוע ככל שנדרש לרבות הכנת תכניות מתאימות ומעקב אחריהן. יקיים במהלך כל התקופה ישיבות עבודה מסודרות עם אנשי האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

   

   

  1. אי ביצוע מתן שירות כיאות

   

  א. קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  ב. בכל מקרה בו לא יבצע ספק השירות את מתן השירות באיכות הנדרשת ולשביעות רצונו המלאה של המנהל, או יפר הוראה מהוראות הסכם זה על נספחיו, תינתן לספק השירות התראה מתאימה לרבות קציבת מועדים לשיפור מתן השירות ו/או למתן הסברים בהתאם. לא קיבלה העירייה את הסבריו של ספק השירות, יתקן ספק השירות את אופן מתן השירותים כנדרש. במידה ולא יעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם שבין הצדדים ולפנות לספקי שירות אחרים לשם קבלת השירותים כולם או חלקם. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה בעניין זה.

   

   

  1. התמורה

   

  8.1. התמורה בגין הפעלת "מרכז יום":

   

   

  8.1.1     התשלום עבור לקוחות המבקרים במרכז היום שהופנו על ידי האגף לשירותים חברתיים ישולם למפעיל             עבור כל יום בו מגיע הלקוח בפועל בהתאם לתעריף המתפרסם ומתעדכן מפעם לפעם על ידי משרד             הרווחה.

   

  8.1.2     לקוחות שהופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי התמורה תשולם ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

   

  8.1.3     התעריף עבור המבקרים הפרטיים יהיה בהתאם לתעריף שייקבע על ידי משרד הרווחה מעת לעת.             העלות שתיקבע תהא ליום ביקור ותשולם על ידי הלקוח ישירות למפעיל.

   

  8.2        התמורה בגין הפעלת קהילה תומכות

   

  8.2.1     התשלום לקבלן הזוכה עבור לקוחות שהופנו על ידי האגף לשירותים חברתיים, יועבר ישירות על ידי   משרד הרווחה חודש בחודשו בהתאם למספר המושמים ולתעריפים המתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת.

   

  8.2.2     לקוחות שהופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי התמורה תועבר דרכם.

   

  8.2.3     מבקרים פרטיים ישלמו ישירות לגורם המפעיל  בהתאם לתעריף שייקבע על ידי משרד הרווחה מעת.

   

  8.5. מוסכם בין הצדדים כי התמורה תהה צמודה ותעודכן לסכום הקבוע במשרד הרווחה.

   

  8.6  ספק השירות אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לעובדיו בקבלת תשלומים מהעירייה.

   

  8.8  מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק 8.3 הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק השירות עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכל יתר התחייבויותיו של ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

  8.9. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תבקש לנכות מהסכומים שיגיעו לספק השירות כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק השירות.

   

  8.11 על הספק לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

   

  8.12 אי עמידה בתנאי ההסכם לגבי איכות ורמות השירות תזכה את העירייה בביטולו של ההסכם על כל המשתמע מכך.

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק, במתן השירותים, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3    כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הספק וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  1. 10. אחריות והתחייבות הספק

   

  10.1  ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. אם תחויב העירייה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה, ישפה ספק השירות את העירייה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה העירייה לשלם.

   

  10.3. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או הקשורים אליהם.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של ספק השירות על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו, ימציא ספק השירות לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לספק בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

   

  12.1.  מבלי לגרוע מאחריות ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "אישור קיום ביטוחים") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

   

  12.2. לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב ספק השירות להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

  חתימת המציע ___________________

  12.3. היה ולדעת ספק השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  12.4. ביטוחי ספק השירות יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ספק השירות לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  12.5. ספק השירות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  12.6. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי ספק השירות, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי ספק השירות כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  12.7. אם לא יבצע ספק השירות את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ספק השירות ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מספק השירות בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור ספק השירות, וספק השירות מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  12.8. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  12.9. ספק השירות מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב ספק השירות לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, ספק השירות מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  12.10. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת האישורים במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. הסבת ההסכם

   

  ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  15.1.  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,7,9,10,11,12,13 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה"). ההסכם יוארך מאליו מידי שנה לשנה נוספת עד לתקופה מרבית של שישים חודשים אלא אם הודיעה העירייה על הפסקת השירות.

   

  16.2. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו, העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של תשעים ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  1. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  1. כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח בדואר ואם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף לאישור על קבלתו לרבות שם המקבל ושעת קבלת הפקס.

   

  1. הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת ספק השירות

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

  __________________

  עורך דין

   

  בשם עיריית אילת:

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

   

   

   

  ____________                               ____________________

  חותמת הרשות                                                    העירייה

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________ו-____________ת.ז. מס'__________ ו____________ ת.ז. מס' אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

 • נספח ד'

    הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים                                    

   

                  הצהרת והצעת מציע

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות  ברורות וידועות לי. הנני מצהיר בזאת כי אני יכול לספק את המבנה המתאים וכל האמצעים ו/או כוח האדם המקצועי המתאים במספר מספיק לשם מתן השירותים כאמור במכרז זה על נספחיו.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי בחירת הזוכה במכרז זה תעשה בהסתמך על הניקוד שיינתן למציעים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בטבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז. ברור לי כי התמודדות במכרז זה הינה על פי מרכיבי איכות בלבד וההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר.

   

  כמו כן ברור וידוע לי כי בשל אופיו של המכרז הדורש בין היתר התאמה מרבית של השירותים לדרישות העירייה, רשאית העירייה שלא להכריז על אף זוכה במכרז ולצאת למכרז חדש אם וככל שתחפוץ בכך בין דומה למכרז זה ובין שונה ממנו.

   

  הנני מכיר את הוראות התע"ס וככל שאזכה במכרז מתחייב לפעול בהתאם להן.

   

  ברור וידוע לי כי במידה ואזכה במכרז, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת למכרז זה וכן בקבלת השתתפות של משרדי הממשלה הרלוונטים. לפיכך אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לביטול המכרז ו/או ההתקשרות ו/או הקטנת היקפה ו/או דחיית ביצועה בכל זמן שהוא.

   

  הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרשיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו.

   

  ברור וידוע לי כי על המבנה להיות בעל היתרים כדין, ללא חריגות בניה כאשר התוכניות החלות על המקרקעין מאפשרות את השימוש במבנה למטרה נשוא המכרז/ההסכם. אף ברור לי כי עמידה בתנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם על תנאיו על כל הכרוך בכך לרבות ביטולו של ההסכם באופן מידי.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

   

  בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

   

  הנני מתחייב להמציא אישור על העדר הרשעות בעברות מין לכל מי שיועסק על ידי במתן שירותים במסגרות אלו טרם תחילת עבודתו.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :       ____________________________

   

  מס' עוסק מורשה : _________________                     כתובת המציע : __________________________

   

  כתובת דוא"ל: __________________________          מס' טלפון:  ____________________

   

  חתימת המציע : ______________________                תאריך : _____________________

 •  

  נספח ה'

   

   

  ‏‏

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  (להגשה מקור עם ההצעה למכרז)

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 1/2024 בדבר – הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים                               

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך _________ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/08/2024 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  (להגשה לאחר זכייה במכרז)

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 1/2024  בדבר   הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

 • (לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה, לאישור המבטח לאחר זכייה)

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
  שם עיריית אילת שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

  מכרז פומבי להפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  מען  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
  למקרה לתקופה מטבע
  רכוש   ביט         309

  313

  314

  316

  328

  צד ג' ביט 4,000,000 4,000,000 302 

  304

  307

  309 

  315

  321

  322 

  328 

  329

  336

  אחריות מעבידים* ביט 6,000,000 20,000,000 309 

  319

  328 

  אחריות מקצועית ביט   2,000,000 2,000,000 301

  302

  304

  309

  325

  327

  328 

  332 (12 חודשים)

  חבות מוצר   ביט         302 

  309 

  328 

  332 (12 חודשים)

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
  015 מעונות, 094 שירותים פרא רפואיים
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור

   

  המבטח:

   

   

 • נספח ז'

  מכרז פומבי  מס' 1/2024

    בדבר   הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים                                  

   

   

                            הצהרת העדר תביעות

  לחתימה בסיום ההסכם

   

   

   

   

  אני הח"מ ________________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

 • תצהיר בדבר העסקת עובדים כדין

   

   

  אני הח"מ, __________________, ת"ז __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחומה המוניציפלי של _____________________ (להלן: "הרשות"), כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ__________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
  2. ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי הרשות וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) לקיים כלפי המועסקים מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים עפ"י חוק, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ"י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים (להלן – חוקי העבודה): חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; חוק; דמי מחלה, תשל"ו-1976; חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951; חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996; חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953; חוק החניכות, תשי"ג-1953; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949; חוק הגנת השכר, תשכ"ח-1958; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963; חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995; חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א-2001; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב-2002; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.
  3. (למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה)
  • המציע, בעל השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981 (להלן: "בעל השליטה")) וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי מאלה קנסות על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  • המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב- 2 קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

  רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות. ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.

  1. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

   

   

  _______________

  המצהיר

   

  אישור עו"ד

  אני הח"מ, _____________ עו"ד (מ.ר. ______), מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם ________________ (להלן: "התאגיד") על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

   

  ____________

  [חתימה + חותמת]

 • נספח ט' – תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים שלא כדין

  אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  1. אני משמש כ-________________ אצל המציע ________________ (להלן: "המציע"),  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' _______________ אשר פרסמה _________ (להלן: "המכרז"), לביצוע השירותים נשוא המכרז, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
  2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
  3. בתצהיר זה:

  "בעל זיקה" –      מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל  השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

  "שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

  1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה ]:
  • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
  1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  _________
  חתימה

  אישור עו"ד

  אני הח"מ, _______ עו"ד (מ.ר. ______), מרחוב _______, _____, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם _________________ (להלן: "התאגיד") על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. __________ ומר/גברת __________ נושא/ת ת.ז. ________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

   

  ____________

  [חתימה + חותמת]

   

 • נספח י'

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                           חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • נספח יא'

   

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  _______________     ______________________     _______________          ____________

  תאריך                           שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

  _______________                                                                 __________________________                           

           תאריך                                                                                   שם מלא + חתימה + חותמת           

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח יב'

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

   

  הנדון: הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק