מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 03/2023 בדבר – מתן שירותי ארכיב לעיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ארכיב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.

להלן מסמכי המכרז להורדה מסמכי מכרז 3-2023 שירותי ארכיב לעיריית אילת לעיון בלבד

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • נספח א'

  מכרז פומבי מס' 03/2023

  בדבר – מתן שירותי ארכיב לעיריית אילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ארכיב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן :
  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שלרשותו מבנה בתחום שיפוט העיר אילת שייעודו מתאים לאחסנה.
  • ג. מי שהינו בעל רישיון עסק תקף.
  • ד. מי שתחום המומחיות שלו באספקת שירותי ארכיב והינו בעל רישיון עסק מתאים.
  • ה. מי שסיפק בשלוש השנים האחרונות ברציפות שירותי ארכיב למוסדות או גופים גדולים ו/או רשויות מקומיות.
  • ו. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ז. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ח. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית כמפורט במסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 20,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 15/05/2023,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2 ב- במידה והמקום המוצע בבעלות המציע- על המציע לצרף להצעתו אסמתכא המעידה על כי המקום המוצע בבעלותו כגון נסח טאבו. במידה והמקום המוצע אינו בבעלות המציע- על המציע לצרף להצעתו חוזה שכירות שלא יפחת מהתקופה הנקובה בחוזה על הארכותיו.  כמו כן יש לצרף אסמכתא המאשרת את היעוד המתאים.

   

  2.3        יש לצרף מסמכים המעידים על מומחיות בתחום כגון פרופיל העסק וכן עותק רישיון עסק תקף.

  2.4        יש לצרף אסמכתאות מגורמים חיצוניים על ביצוע השירותים כמצוין בסעיף 2 – ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע. המציע לא יכול להעיד על עצמו.

   

  2.5        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  ז. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקור, בנוסח ובסכום כמפורט בנספח המצורף להסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע ובטרם חתימת ההסכם והפעלתו.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן    מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו            המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים           להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה     פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה        או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן    השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב            המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר      מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת      הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה          ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה",       "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת       המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 27/01/2023       תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה
         

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל        פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. 14. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 12/02/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,        במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
  2. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים וישיבת ועדת מכרזים קבועים ליום א' 12/02/2023            בשעה 12:00. כל מי  שמעוניין להיות נוכח בעת פתיחת התיבה ובישיבת הוועדה, רשאי לעשות כן.
  3. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 500שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

 • חוזה שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מ' 03/2023)

   

  בדבר   מתן שירותי ארכיב לעיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ______ בשנת 2023

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

                                                                        ( להלן – "העירייה")                                                  מצד אחד ;

   

   

   

   

  ל ב י ן

   

  שם פירמה: ______________________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                     ( להלן – "הקבלן/ספק השירות" )                                              מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת פרסמה מכרז לשם קבלת הצעות מחיר למתן שרותי ארכיב, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן: "השירותים").

   

  ו ה ו א י ל            והספק מצהיר כי בחזקתו מבנה מתאים התואם לייעוד החל על המקרקעין, הינו בעל מומחיות בתחום, בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת והאמצעים בין בציוד ובין בכוח אדם, לספק השירותים כהגדרתם בהסכם זה.

   

  ו ה ו א י ל             והספק הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

   

   

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  " המפקח " – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע מתן השירותים על פי חוזה זה.

   

  "הספק " – פירושו – לרבות עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שקבלן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "השירותים"-איסוף מיכלים ממשרדי העירייה, המצויים באזורים שונים ברחבי העיר והעברתם לאחסון בארכיב מטעם הספק, שליפתם של תיקים ו/או מיכלים בהתאם לדרישת העירייה מעת לעת תוך עמידה בזמנים הקבועים במפרט וביעור בהתאם לדרישה מפורשת של העירייה בכתב ובהתאם לקבוע בתקנות (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) התשמ"ו 1986 והכל כקבוע בהסכם על נספחיו.

   

  1. הצהרות הספק

   

  הספק מצהיר כדלקמן:

  • כי הינו בעל מומחיות בתחום הארכיב, כי יש בחזקתו מבנה כמפורט במסמכי ההסכם על נספחיו אשר מתאים על פי הייעוד החל על המקרקעין לארכיב ולמתן השירותים כמפורט בהסכם על נספחיו.
  • כי עומדים לרשותו כוח האדם המקצועי וכלי הרכב לשם אספקת השירותים כנדרש לפי חוזה  זה.
  • כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה ברורות לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב המקצועיות, הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.
  • כי ברור וידוע לו שעם תחילת ההתקשרות ולא יאוחר מ-30 יום יהיה עליו להעביר למבנהו כ- 11000 מכלים הנמצאים כיום בארכיב הספק הקודם באזור התעשייה שחורת באילת לרבות ביצוע של כל הרישומים והתיעוד המתאים לצורך שמירת רצף ארכיוני לרבות מוכנות למתן שירות שוטף לעירייה בהתאם לדרישות ההסכם על נספחיו.

   

  1. ציוד

   

  על הספק להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה כמפורט בהצהרותיו שלעיל. למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הספק ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הספק ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  5.4           הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הספק לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הספק יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הספק עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הספק מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הספק כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הספק מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.9           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או עובד מעובדיו של הספק, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1. הספק מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם העירייה ולפעול בהתאם להוראותיה והנחיותיה.

   

  6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש.

   

  6.3. הספק יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4. הספק מתחייב ליתן כל שרות שיידרש על פי לוחות הזמנים לטיפול כמפורט במפרט המיוחד המצורף. אי עמידה בתנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  א. קבעה העירייה או מי מטעמה כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתה סופית ועל הספק לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  ב. קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הספק בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הספק ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הספק בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הספק חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.

  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

   

  8.4  פעם אחת בכל שנה יתבצע עדכון מדד. מדד הבסיס יחשב המדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה והעדכון יהיה למדד המחירים הכללי פעם אחת בכל 12 חודשים.

   

  8.5. כל המחירים בחוזה זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר ספק השירות כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא ספק השירות לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  הרשות המקומית תהיה רשאית לעכב לספק  כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לספק  התגלה כי ספק השירות מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לספק  לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור.

   

  1. 9. אחריות לנזקים

   

  9.1     הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  9.2    הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  9.3    העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והספק לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הספק במחירם של תיקונים כנ"ל.

   

  9.4    סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  חתימת המציע___________________

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על-פי חוזה זה וכתנאי לחתימה על החוזה ולביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הספק לעירייה, לפני חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   

  1. ביטוח
   • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

   

  • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  • היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  • הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  • הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  • לבקשת העיריה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

   

  חתימת המציע___________________

  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  • אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  1. הסבת ההסכם

   

  הספק מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הספק.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הספק מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הספק ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

   

   

  1. שמירה על סודיות

   

  הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידתו בחובת סודיותו כאמור לעיל. הספק יחתום על טופס התחייבות לסודיות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם ויחתים על עובד מטעמו על טופס זה. מחויבותו של הספק ועובדיו לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

   

   

  1. שמירה

   

  הספק מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנה בו יאוכסן חומר הארכיב כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים לשם שמירה ו/או הגנה על החומר המוחזק עבור העירייה.

   

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  1. הפרה יסודית

   

  16.1.  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

   

  16.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

  1. תקופת החוזה

   

  17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על החוזה בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה"). ההסכם יוארך ללא צורך בהודעה בכל שנה לתקופה נוספת של 12 חודשים ובסך הכל לא יותר מ- 5 שנים, אלא אם הודיעה העירייה לקבלן על רצונה שלא להאריך ההסכם.

   

  17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת קבלן השירות ולהתקשר עם קבלן שירות אחר כראות עיניה.

   

  17.3. באם יתרשל הספק במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של הספק בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הספק לעבוד, תחולנה על הספק והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הספק בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  17.4. בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת ההארכות לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הספק ושרותיו של הספק יפסיקו מיד עם גמר תקופת ההארכות ללא כל הודעה מראש. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, עם סיום ההתקשרות יהיה חייב הספק לפעול בהתאם להוראות העירייה בדבר העברת המסמכים והרשומות לידי הספק החדש או כל גורם אחר לו תורה העירייה. עד שלא קיבל הוראות כאמור מחויב הספק להמשיך ולשמור על המסמכים והרשומות והוא ימשיך ויישא באחריות המלאה לשמירה עליהם.

   

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  18.1  ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין ספק השירות או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם ספק השירות, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של ספק השירות בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  18.2  האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על ספק השירות וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

  1. שונות

   

  19.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת הקבלה (אין די באישור מערכת על קבלת המייל או הפקס).

   

  19.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הספק

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

  __________________

  עורך דין

   

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  ____________                          ________________

  חותמת הרשות                                      העירייה

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה __________, ת.ז. __________ ו- __________, ת.ז. ___________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך דין
 • נספח ב'

   

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים שיסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.

   

  1. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ______________                                         __________________

  תאריך                                                          חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

 • מכרז מס' 03/2023

  בדבר – מתן שירותי ארכיב  לעיריית אילת

   

  מפרט מיוחד

   

   

  1. הגדרות

   

  • תיבת ארכיב: קופסת קרטון בגודל 38 ס"מ אורך, 31 ס"מ גובה, 27 ס"מ רוחב הכוללת חומר ארכיוני של העירייה ושתסופק על ידה.

   

  • אחסון תיבה: אחזקת התיבה במחסני הספק בכל תקופת ההסכם על פי כל הכללים, ההנחיות וההוראות לתפעול ארכיב והכל בהתאם להסכם על נספחיו.

   

  • ביעור: השמדת תכולת תיבות עליהם התקבל אישור מראש ובכתב מאת העירייה ובהתאם לכל דין. הקבלן יציג בפני העירייה אישור על ההשמדה ככל שיתבקש לעשות כן והכל בהתאם להוראות הדין.

   

  • קליטה: רישום ממוחשב של החומר המאוחסן. הרישום יתבצע באופן כזה שיאפשר שליפת כל סוגי האינפורמציה בכל חתך אפשרי כגון: כמות, תכולה, מקור, מספר, תאריכים, מועדי ביעור, מיקום ועוד.

   

  • שליפה רגילה: איתור התיבה המבוקשת הובלתה ומסירתה למזמין במשרדי העירייה תוך 4 שעות מדרישה ולא יאוחר מ- 48 שעות. איסוף והחזרה למרכז האחסנה. שליפת תיבה אך ורק עם קבלת הוראה בכתב מאת המנהל בלבד.

   

  • שליפה דחופה: איתור התיבה המבוקשת הובלתה ומסירתה למזמין במשרדי העירייה תוך 4 שעות מדרישה. איסוף והחזרה למרכז האחסנה. שליפת תיבה אך ורק עם קבלת הוראה בכתב מאת המנהל בלבד.

   

  • משרדי העירייה: כל משרדי עיריית אילת בכל האתרים השונים. מובהר בזה כי משרדי עיריית אילת נמצאים בכ – שמונה אתרים שונים בעיר אילת.

   

  • מנהל: מר יוסי מלול – מנהל אגף מנהל כללי בעיריית אילת או כל נציג מוסמך אחר כפי שימסר בכתב על ידי העירייה מעת לעת.

   

  1. כללי

   

  א.      המציע חייב להיות בעל רישיון עסק תקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

   

  ב.       המציע יציג לעירייה אישור מאת שירותי הכבאות על עמידה בכל דרישותיהם להפעלת ארכיב אחת לשנה.

   

  ג.       עם קבלת הודעה מאת המנהל  ולאחר חתימה על הסכם מתחייב הספק לאסוף, להוביל, לקלוט ולאחסן את כל התיבות ממשרדי העירייה השונים לפי רשימה שימסור לו המנהל. לספק ברור וידוע כי משרדי העירייה מפוזרים במספר רב של אתרים והשירות יינתן בכל אחד מהם.

   

  ד.       הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הן הערכה בלבד, התשלום יבוצע על פי כמויות שבוצעו בפועל, שהוזמנו ושאושרו על ידי המנהל.

   

  ה.      אחסנה של גלילי שרטוט / תוכניות תחושב על פי יחידות נפח. 1 יחידת נפח = נפח תיבת ארכיב כמפורט בהסכם.

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  ו.       הספק מצהיר ומתחייב בזה שלא לבצע שום פעולה ללא קבלת הוראה מפורשת, בכתב, מאת המנהל.

   

  ז.       השירות יינתן בימים א עד ה בין השעות 08:00 ל 16:00.

   

  ח.      מובהר ומוסכם בזה מראש כי פיגור בתשלומים על ידי העירייה לא יהווה בשום אופן עילה לספק שלא לספק את השירותים על פי הסכם זה.

   

  ט.      על כל מקרה של אובדן תיבה או נזק לתכולת תיבה יזכה הספק את העירייה בסכום של 2,000 ₪. אובדן יחשב חלוף 48 שעות ממועד הזמנת תיבה שלא סופקה. נזק יחשב לכל מסמך אשר לא ניתן לקרוא אותו. העירייה תהא רשאית להוכיח אף נזק גדול יותר בהתאם לחומר הארכיוני שהיה מצוי בתיבה שניזוקה או אבדה ובהתאם לכך אף לתבוע מן הספק את מלוא נזקיה.

   

  י.       מובהר בזה כי מטרתו של הסכם זה הינה אחסנת מסמכים בתיבות ארכיב ולא אחסנת ציוד, כלים, חומרים אחרים.

   

  יא.     נציג העירייה יהיה רשאי לבקר במרכז האחסנה בכל זמן שיבקש לעשות כן. הספק מתחייב לאפשר גישה לנציג העירייה וכן לתקן או לשפר תנאי האחסנה או הרישום על פי הוראת המנהל.

   

  יב.     אופן הביעור: עפ"י חוקי גנזך המדינה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יבוערו תיבות שלא ניתן אישור מפורש מראש ובכתב על ידי הגורם האמון על תיבות אלה בעירייה. יובהר כי בנוסף לגורם הממונה, יש לקבל אף את אישור המחלקה או האגף הרלוונטי ובכתב.

   

  יג.      אחסנה בארכיב: עפ"י חוקי גנזך המדינה

   

  1. 3. החלפת ספק השירות

   

  • נכון להיום, עיריית אילת מאחסנת כ – 11000 מכלי ארכיב במחסני חברת ארכיברים באזור התעשייה שחורת.
  • הספק הזוכה מתחייב, כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו החוזיות, להעתיק את כל מכלי הארכיב המאוחסנים אצל הספק הקודם אל מחסניו ללא תמורה נוספת על הנקוב בהצעתו.
  • הספק יקלוט למערכת המחשוב שלו את מכלי הארכיב לאחר שביצע כל הפעולות הדרושות לצורך זיהוי ודאי בהווה ובעתיד של כל המכלים, עריכה ואספקת דוחות זיהוי ואפשרות שליפה מהירה של מכלים על פי דרישה ולפי הברקוד הקיים.
  • משימת העתקת המכלים וקליטתם במחשבי הספק תסתיים בתוך חודש אחד ממועד החתימה על הסכם השירות.
  • כל הפעולות הדרושות להעתקה וקליטת המכלים הינן באחריותו המלאה של הספק ועל חשבונו.

   

   

  1. סל שירותים

   

  • רישום יחידת תיוק

  הספק יקליד את  המידע הרשום על גבי התיקים המועברים לאחסון. התיקים יהיו ארוזים בתוך תיבות לפי נושאים (להלן: "רישום").
  במידת האפשר ובחלק מהמקרים תספק העירייה לספק רשימות מסודרות של החומר המצוי במכלים. במקרה כאמור, על הספק להזין את הרשימות למחשב תוך בדיקה ובחינה של כל הרישומים והתאמתם לתיקים ולתיבות.

  רישום ומחשוב החומר ייעשה ברמת יחידת התיוק ויכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

  • שם/נושא יחידת התיוק ומספרה.
  • טווחי תאריכי החומר בתיק (שנת פתיחה ושנת סגירה).
  • שם האגף או המחלקה, ושם יחידת המשנה יוצרת התיק ככל שיש כזו.

  בתום פעולת הרישום יעביר הספק למנהל את רשימת יחידות התיוק.

  הרשימות שיכין הספק ישמשו את העירייה לקביעת תאריכים עתידיים לביעור ככל שהעירייה תבקש לעשות כן.

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  ב.  אריזה, העברה, קליטה ותיעוד, הינם כדלקמן:

   

  1. אריזת התיקים במיכלים תיעשה ע"י משרדי העירייה השונים. הספק יוודא התאמה בין המכלים לבין הרשימות שנמסרו לו טרם ביצוע ההעברה.
  2. תיעוד

  על הספק להקליד את פרטי החומר המופקד למערכת ממוחשבת, שברשותו. ההקלדה תבוצע במקום בו מבוצעת האחסנה עפ"י תוכנית מפורטת ומתואמת בין הספק לעירייה הכוללת לוח זמנים לביצוע.

   

  1. בטרם ההובלה למקום האיחסון יכין הספק תעודת משלוח שתכלול את הפרטים הבאים:
  • שם האגף/מחלקה.
  • מספר המכלים המועברים.
  • מספר יחידות התיוק בכל מיכל.
  • תאריך המשלוח.

  על תעודת המשלוח יחתום מורשה הזמנה מטעם האגף או המחלקה ונציג הספק, וזאת כאישור לכמויות המועברות ולכך שהמכלים מולאו די הצורך ובאופן שלא תפגע שלמות החומר /  המיכל.

   

  1. העברה – הובלה

  על הספק להוביל את המכלים באמצעי הובלה שלו אל מתקן האחסון כשהם ארוזים. תהליך ההובלה ייעשה על פי תוכנית מפורטת הכוללת לוח זמנים לביצוע אשר תתואם עם המנהל.

  הובלת החומר תעשה תחת השגחה ופיקוח מתמידים של הספק.

   

  1. העברה – לקיחת חומר מאגפי/מחלקות העיריה

   

  • הספק יהיה אחראי על איסוף חומר חדש לאחסון בהתאם לדרישה כפי שתתבצע מעת לעת, ישירות מכל אגפי או מחלקות העירייה.
  • מסירת החומר תתבצע כמפורט לעיל.
  • הספק יאחסן את החומר במכלים באתר האחסון ויעדכן את מערכת המידע בפרטי החומר כמפורט לעיל.
  • הספק יפיק דו"ח אחסון מעודכן אשר יחליף את הדו"ח הקודם. דו"ח זה יועבר למנהל, ולגורמים נוספים כפי שיידרש, וזאת לא יאוחר מ-15 ימים מיום איסוף החומר.

   

  ג. התקנה ואחזקה של מערכת מידע

  1)      ניהול מידע

  (א)        על הספק לתעד את פרטי החומר המופקד ופרטי ההפקדות והשליפות של חומרים מאתר האחסון באמצעות מערכת מידע ממוחשבת.

  (ב)        התיעוד יכלול  לפחות את הפרטים הבאים לכל יחידת תיוק:

  – שם המשרד/אגף/מחלקה

  – שם יחידת התיוק או כותרתה/הנושא שלה

  – זמני הפתיחה והסגירה של התיק (אם לא מצויין ע"ג התיק יש להוציא את
  הפרטים מתוך התיק).

  – תאריך מיועד לביעור

  – סטטוס התיק (מופקד, הועבר לעיון, נגרע או נמסר לשימוש מחודש).

  – פרטים נוספים אשר העירייה או מי מטעמה תמצא לנכון כי יש לציינם.

  • בכל מקרה אין לשנות את תכולת התיבות וסדר התיקים בהן ללא תיאום מראש עם המנהל.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  1. דוחות

  (א)    העירייה תחובר במודם למערכת המידע של הספק בכל הקשור למידע המאוחסן אצל הספק.

  (ב)     הספק יעביר דוחות סטטיסטיים למנהל ע"פ דרישה.
  הדוחות יכללו את הפרטים הבאים:

  • היקף החומר (יחידות תיוק ומכלים) המאוחסן לפי סוגים.
  • מספר הפקדות והיקף חומר (יחידות תיוק ומיכלים) שהופקד בתקופה נתונה.
  • היקף שליפות חומר בתקופה נתונה. (בהסתמך על הזמנות שיש להן אסמכתא).
  • פירוט יחידות תיוק המיועדות לביעור (כולל לפי מכלים והיקף החומר הנועד לביעור מכל מיכל).
  • כל הדוחות יופקו באמצעות מערכת המידע הממוחשבת מס' הדוחות, פורמט הדוחות, מועדי ההפקה וחתכי המיון ייקבעו ע"י העירייה והספק במסגרת הסכם ההתקשרות.

   

  ד. שליפת יחידות תיוק

  1)  הספק יהיה ערוך לקבלת דרישות שליפה באמצעות הפקסימיליה, הטלפון והדואר
  האלקטרוני.

  העירייה תמסור לספק רשימת מורשי הזמנה. אין לספק תיקים למי שאינו כלול ברשימה. העירייה רשאית לשנות ולעדכן את הרשימה מידי פעם.

  • הדרישות יועברו בטופס שליפה שיוכן ע"י הזוכה. כל דרישה תלווה בציון יחידת התיוק הנדרשת ומס' המיכל בו היא נמצאת, מיקום המיכל, מורשה הזמנה אליו יש להעביר החומר ומטרת השליפה (עיון/שימוש מחדש/גריעה).
  • כל הדרישות אשר הועברו לחברה בפקסימיליה או בדואר האלקטרוני עד שעה 16:00 של יום עבודה נתון יימסרו לידי נציג היח' המבקשת, עד שעה 13:00, ביום העבודה הבא.
  • הזוכה מתחייב לבצע מעת לעת ובמידה הצורך גם שליפות דחופות. שליפה תחשב דחופה אם היא הוגדרה כך על ידי המנהל ונדרשת לאותו יום. שליפה דחופה תסופק בתוך שעתיים מהדרישה.

  על כל שליפה, רגילה או דחופה, ישולם לקבלן לפי סכום הצעתו ובלבד שהוזמנה ואושרה על ידי המנהל.

  • עם קבלת טופס השליפה, יבדוק הספק במחשב הימצאות כל היחידות הנדרשות. יחידות חסרות יסומנו על גבי הטופס ודיווח על כך יועבר לעירייה בפקסימיליה תוך שעה ממועד הדרישה.

  על כל יחידת תיוק שנשלפת תודבק מדבקה עליה יהיה רשום:

  • מס' שליפה
  • שם האגף/מחלקה
  • יחידת התיוק
  • מספר מיכל
  • מיקום.
  • הספק ימסור את החומר ישירות לגורם שצויין בטופס השליפה. יודגש כי במסגרת השליפה יהא על הספק למסור את החומר ישירות לגורם הדורש יהא מיקומו אשר יהא בתחום העיר אילת.
  • הזוכה יעדכן את סטטוס החומר הנשלף במערכת הממוחשבת ויציין את הגורם המבקש ואת מטרת השליפה (עיון או שימוש מחודש או גריעה).
  • קבלת התיקים חזרה תתבצע ע"פ תהליך הפקדת תיקים (כמפורט לעיל) כאשר תיקים אלו יופרדו ויצוין עליהם כי חזרו משליפה. ההפקדה החוזרת תבוצע ללא תשלום נוסף.
  • הספק מתחייב לאפשר לעירייה או מי מטעמה לבצע ביקורת באתר האחסון (כגון עיון, הערכה או סידור חומר ארכיוני) ואף להקצות להם שטח לשם כך. כל שינוי שיבוצע בארגון המקורי של החומר, אם יבוצע – ייעשה בתיאום מלא אם הספק.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

  ה.         ביעור תיקים ומכלים

  הספק יפיק באופן שוטף או ע"פ דרישה דו"ח ממוחשב של יחידות תיוק אשר הגיע הזמן לבערם ויעבירו למנהל

  להלן דוגמא למבנה הדו"ח:

   

  (שם האגף/מחלקה)

  שם חברת הגניזה ואחסון ___________     תאריך ___________

  דו"ח חומר המיועד לביעור בתאריך ___________ (ממוין לפי מיכלים).

   

  כותרת יחידת התיוק זמני פתיחה וסגירה מספר מיכל תאריך יעד לביעור (שנה)
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       

   

  1. הספק יקבל חזרה דו"ח תיקים שאושרו לביעור ע"י העירייה.
  1. הספק יכין את התיקים שאושרו לביעור ובפיקוח איש קשר של העירייה יבצע את הביעור. לאחר הביעור יעדכן הספק את הקובץ שברשותו ויעביר דו"ח אחסון מעודכן לעירייה.
  2. בשום מקרה לא יבוער תיק שלא אושר לביעור ע"י העירייה ו/או הגורם הרלוונטי מהמחלקה או האגף שאת תיבותיו מבקשים לבער וזאת מראש ובכתב. למען הסר ספק, אפילו אם תיבה מסויימת מופיעה ברשימת התיקים שניתן לכאורה לבערם לא יעשה כן ללא קבלת האישורים המתאימים כאמור.

   

   

   

 • נספח ג

   

  מכרז מס' 03/2023

                           בדבר – מתן שירותי ארכיב  לעיריית אילת

   

  כתב כמויות

  מחירים לפני הנחה או תוספת

   

   

   

   

  מס'   ת א ו ר    ה ע ב ו ד ה  יח'

  מידה

  מחיר יחידה בש"ח ןכולל מע"מ כמות

  שנתית מוערכת

  1. אחסון תיבה, מחיר לשנה. יחידה 21.20 11,000
  2. ביעור תיבה יחידה 9.0 600
  3. שליפה רגילה של תיבה ומסירה למזמין יחידה 5.5 300
  4. שליפה דחופה של תיבה ומסירה למזמין יחידה 32 300
  4. איסוף, הובלה, קליטת תיבה במהלך שנת עבודה (המחיר לא כולל אספקת תיבה) יחידה 10 800

   

   

   

   

   

   

   

 • מכרז פומבי מס' 03/2023

  בדבר שירותי ארכיב לעיריית אילת

   

   

  הצעת מחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  (יש לסמן את אחת מהאופציות מטה)

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז הנחה.

   

  או

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי לכל המחירים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים: ______________________________________ אחוז תוספת.

   

   

  הנחה – הפחתה ממחירי כתב הכמויות.

   

   

  הצעת המחיר המוגשת בזה על ידי המציע הינה לכל מחירי כתב הכמויות וכוללת מע"מ.

   

  הצעת המחיר הינה בשקלים חדשים ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף התמורה בהסכם.

   

  הצעת המחיר תשקף את כל התמורה לה יהא זכאי הספק וזאת עבור כלל השירותים בהם מחויב הספק על פי מכרז זה .

   

   

   

   

  ______________                                           __________________

  תאריך                                                    חתימה וחותמת ספק

 • נספח ד'

   

  הצהרת קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, החוזה הרצ"ב וכל נספחיו, כתב הכמויות ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי. כמו כן הריני לאשר כי הוראות חוק הארכיונים תשט"ו-1955 ותקנות (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) התשמ"ו-1986 מוכרות לי היטב ואני מתחייב לפעול על פיהן ועל פי הוראות כל דין במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.

   

  ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  הנני מצהיר כי יש ברשותי מבנה אשר בבחינת גודלו מאפייניו וייעודו על פי התוכנית החלה על המקרקעין וההיתרים שניתנו לגביו יכול לשמש לשמירה ואיחסון של תיקים, מסמכים וחומר משרדי כנדרש במסמכי מכרז זה על נספחיו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום תוך 7 ימים על חוזה עבודה לכשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף בטרם החתימה על ההסכם, את הערבות האוטונומית שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות ביצוע כאמור תופקד על ידי ספק השירות ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של ספק השירות בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת ספק השירות על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  כמו כן הנני מתחייב להמציא בטרם חתימת ההסכם, אישור על קיום ביטוח בנוסח המפורט בנספח.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י החוזה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז בתוספת 25% מערך החוזה בהתאם לחוזה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי החוזה.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :                   _______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         _______________________

   

  כתובת המציע :              ______________________________________

   

  כתובת דוא"ל :              ______________________________________

   

  מספר טלפון :                ______________________

   

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  20,000 ₪ ( עשרים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 3/2023 בדבר – שירותי ארכיב לעיריית אילת. אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 20,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/05/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 40,000 ₪ (במילים: ארבעים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 3/2023 בדבר – שירותי ארכיב לעיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • דרישות ביטוח

  לחתימת המציע עם הגשת ההצעה,

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: נדל"ן

  שירותים

  אספקת מוצרים

  אחר: ______

   

  שרותי ארכיב

  משכיר

  שוכר

  זכיין

  קבלני משנה

  מזמין שירותים

  מזמין מוצרים

  אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

  כולל רכוש בהובלה ובאחסנה

    ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 305-  הרחבת צד ג' – כלי ירייה,  307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית   ביט     1,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  078 שירותי גניזה וארכיב
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

  חתימת המציע___________________

   

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש הצעתו "ערבות מכרז" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. בטרם חתימת ההסכם ימציא הספק ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע השירותים ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין השירותים הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

 • פרטי הספק  / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף__________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון__________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _____________

   

  _______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

   

   

 • מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח י'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                              נספח יא'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר  יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2         הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1                    הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

  6.2                     הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

   

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד'(תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3 ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4 הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6 כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7 הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2                   הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא      כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. מתן הוראות והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

   

  _____________                                                           ___________________

  שם הקבלן                                                                             חתימת הקבלן

   

   

 • טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

 • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

   

  או

   

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]