מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 02/2023 בדבר – הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות. מועד אחרון להגשת הצעה למכרז 05/02/23

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת מועדון פעילות חברתית לבוגרים בעלי מוגבלויות הכוללת גם חוגי תרבות ואומנות, פעילות ספורטיבית, מפגשים חברתיים, קבוצות תמיכה וסדנאות לשיפור מיומנויות והעשרת ידע והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית המצורפים בזה ולמסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד (להלן: "התוכנית").

להלן מסמכי המכרז לצפייה >>מסמכי מכרז 02-2023 הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות 

  1. עיריית אילת מבקשת לקבל הצעות להפעלת מועדון פעילות חברתית לבוגרים בעלי מוגבלויות הכוללת גם חוגי תרבות ואומנות, פעילות ספורטיבית, מפגשים חברתיים, קבוצות תמיכה וסדנאות לשיפור מיומנויות והעשרת ידע והכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בתקנות עבודה סוציאלית המצורפים בזה ולמסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד (להלן: "התוכנית").
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל הדרישות כמפורט :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל ניסיון מוכח במהלך 5 השנים האחרונות בהפעלת תכניות פנאי לאנשים עם מוגבלות.
  • ג. מי שיש בידו את התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במפרט המיוחד ובהוראות התע"ס להפעלת תוכנית זהה או דומה.
  • ד. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.
  • ו. מי שרכש את מסמכי המכרז.

  2.1  יש לצרף עותק תעודת עוסק מורשה או מסמכי תאגיד על שם מגיש ההצעה.

  2.2  יש לצרף אישורים ואסמכתאות כנדרש בסעיפים 2ב, 2ג ( כגון, אך לא רק, התקשרויות חוזיות, המלצות, רישיונות וכיוצב'). למען הסר ספק יובהר כי על המציע לצרף להצעתו כל מסמך רלוונטי אשר יש בו כדי להעיד כי למציע יש את הניסיון ואת התשתית המקצועית והארגונית כנדרש במכרז זה על נספחיו לרבות פרוט כוח האדם המקצועי שברשותו והכשרתו המקצועית של כוח זה וכן מספר מטופלים שטופלו על ידו. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על עצמו ויש לצרף אסמכתאות מתאימות.

   

  2.3   יש לצרף אישור משטרת ישראל בהתאם לנדרש בסעיף 2 ד .

  2.4  יש לצרף להצעה ערבות בנקאית ע"ס של 20,000 ₪  בתוקף עד 30/04/2023 לפי הנוסח שבנספח "ערבות מכרז".

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !              

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים בתוקף.

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש, כולל נוסח הסכם ההתקשרות עם המציע.

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת המציע הנמצא בחוברת, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים שיתקבלו ממחלקת מכרזים של עיריית אילת (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או מודפסים מאתר האינטרנט !).

   

  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

                                                    

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
   • הואיל ובמכרז זה אין התמחרות על מחיר אלא על פי מרכיבי איכות בלבד, לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • העירייה תשקול את ניסיונו המוכח של המציע בהפעלת תוכנית זהה או דומה ואת כישוריו להפעיל את מערך השירותים האמור, את כוח האדם המוצע על ידו לרבות הכשרתם ו/או כישוריהם.
  • העירייה תשקול את האסמכתאות שצרף המציע להצעתו בדבר כושרו ורשימת הגופים עמם הוא קשור ושהיה קשור בעבר בנושא העבודות הנדרשות במכרז זה.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. "המומחה" ימונה מהאגף לשירותים חברתיים ויורכב מאנשי המקצוע של האגף וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים.
  • ככל שימונה "מומחה" כאמור, עם גיבוש המלצותיו, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים וגיבוש המלצה על זוכה בהתאם.
   • במכלול שיקוליה רשאית העירייה לבחור את המציע הזוכה בין היתר בהסתמך על המלצות בדבר ניסיון קודם במתן השירותים לרבות ניסיון קודם עם העירייה.
  1. הועדה תהא רשאית לעשות שימוש בהוראות תקנות העיריות מכרזים ולדרוש מאת המשתתף הסברים ו/או הבהרות באשר להצעתו ככל שיידרש ובמידה ויידרש.
  2. בשל אופי המכרז אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה ואף לבטל את המכרז.
  3. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של משרדי הממשלה האמורים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יתקבלו הכספים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
  4. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  5. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש תמורת סכום של 500 ₪ שלא יוחזר במחלקת מכרזים של עיריית אילת, בבית התמר קומה ב'.
  6. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il עד תאריך 13/01/2023, תשובות העירייה ישלחו במרוכז אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 05/02/2023_בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004                                                   חתימת המציע: ___________________

   

 • מסמך פרוט ניסיון בביצוע העבודה או התוכנית

   

  תיאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.        תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

   

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר):

  _______________________

  ______________________

  ______________________

  ______________________

   

  פרוט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע במסגרת התוכנית:

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.       תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית: (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

   

  חתימת המציע: ___________________

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.      תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק (יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

   

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

   

  תאור התוכנית __________________________________________________.

  מספר הנהנים מהתוכנית____________________________________________.

  מיקום ____________________________________________________________.

  תאריך התחלה ___________.     תאריך סיום _____________.

  המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

  שם הממליץ _______________________טלפון_____________________

  קשר הממליץ למציע________________________________

  פרוט כוח האדם שהועסק בתוכנית ( יש לצרף פירוט כוח האדם המועסק על ידי המציע בכל אחת מהתוכניות

  אותן הוא מפעיל, תפקידו, הכשרתו, ניסיונו וכל מידע רלוונטי אחר).

  יש לפרט הכשרות מקצועיות ומערך הדרכה שקיים המציע בתוכנית.

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

   

  אין די במילוי טופס זה כדי לעמוד בדרישת האסמכתאות כאמור במסמכי ההזמנה וטופס זה הינו בנוסף לאסמכתאות הנוספות הנדרשות בסעיף 2.2 שלעיל.

   

  חתימת המציע: ___________________

 • טבלת ניקוד ההצעות

   

  דרוג ההצעות במכרז יעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

  קריטריונים נדרשים הערות

  ניקוד הצעות

  ציון
  מספר משתתפים שהשתתפו במסגרות דומות שהופעלו על ידי המציע במשך חמש השנים האחרונות 1 נקודה עבור כל 10 משתתפים מקסימום 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות.

  שנות ניסיון בעבודה אנשים עם מוגבלות מעבר לדרישות הסף
  1 נקודה לכל שנה מלאה נוספת מעבר ל-5 שנות ניסיון כנדרש בתנאי סף עד למקסימום של 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  ניסיון מוכח בהפעלת מגוון שירותים לאוכלוסיות עם מוגבלות, כגון: סדנאות, פעולות הסברה ועוד במשך חמש השנים האחרונות 1 נקודה לכל סוג מענה

   

  עד למקסימום של 10 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  כוח אדם.

   

  ככל שלמציע כוח אדם מקצועי יותר כך יהיה הניקוד גבוה יותר

   

  עד למקסימום 10 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  ככל שלמציע מערך כוח אדם גדול יותר יהיה הניקוד גבוה יותר. עד למקסימום 10 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  כישורים מקצועיים של

  המציע עצמו

  ככל שלמציע מערך הכשרות והדרכות  מקצועיות רבות יותר כך יהיה הניקוד גבוה יותר. עד למקסימום 20 נקודות.

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  התרשמות מקצועית של חברי הוועדה (ו/או נציגי האגף לשירותים חברתיים) מהצעת המציע והמסמכים שצורפו להצעתו עד למקסימום של 10 נקודות
  סיכום 100

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

 • כללי

  מועדון חברתי וספורט משלב נועד לתת מסגרת חברתית לאנשים עם מוגבלות, בדגש על קידום אורח חיים בריא ועידוד לספורט. כמו כן, נועד לפתח כישורים מיוחדים, להגביר פעילות בשעות הפנאי ולסייע בהשתלבות בחיי הקהילה.

  הפעילות במועדון מיועדת לאנשים עם מוגבלות בגילאי 18 עד זקנה, ומותאמת לכלל המוגבלויות ורמות התפקוד השונות, לרבות בוגרים המשולבים במסגרות יום בקהילה, כולל בתעסוקה לאחר שעות העבודה (מוגנת/נתמכת/שוק פתוח.

  הפעילות במועדון כוללת שילוב במכון כושר, חוגים וסדנאות בתחום הספורט והבריאות.

  המפעיל יפעיל את המועדון במבנה מותאם שהוא יעמיד לרשות התכנית עבור משתתפים שיופנו ע"י האגף לשירותים חברתיים. בחלק מהפעילויות ישולבו גם משתתפים נוספים, שאינם מטופלי האגף והכל בהתאם לתנאי הסכם על נספחיו.

  על המפעיל להפעיל את המועדון באמצעות כוח אדם מטעמו, הכל כאמור בתיאור השירות, ובהתאם להוראות ותעריפי תע"ס 5.21 המפורטים והידועים בפרסומי משרד הרווחה וכן בהתאם לכל הוראה אחרת או הנחיה אחרת של משרד הרווחה.

  המועדון יופעל במבנה נגיש ומותאם שיעמיד המפעיל לצורך כך על חשבונו, ובו מכון כושר ומכשירים מותאמים לאנשים עם מוגבלויות פיזיות ומוטוריות, חדר למפגש קבוצתי וחדרים לפעילות קבוצתית ו/או לקיום חוגים, לפחות 2 תאי שירותים מונגשים מטבחון ופינת שתיה.

  המפעיל יהיה אחראי למימון כל הוצאות הפעלת המועדון, לרבות ההוצאות הכרוכות באחזקתו והפעלתו של המועדון והמבנה, כולל: מימון שכר הדירה, תחזוקה שוטפת, הצטיידות, חידוש הציוד ואספקת החומרים המתכלים וכן תשלום חשבונות חשמל, מים, ארנונה וטלפון.

  ההפעלה תתבצע כדלהלן:

  1. המציע מתחייב להפעיל את התוכניות בהתאם לדרישות העירייה ו/או משרד הרווחה ובכפוף לשינויים שייתכנו בימי ההפעלה.
  2. הפעילות תתקיים בימים קבועים, לפחות פעמיים בשבוע, למשך 4 שעות בכל פעם, בשעות אחה"צ והערב וע"פ חלוקה לקבוצות גיל.
  3. באחריות המפעיל להעסיק אנשי מקצוע בעלי תעודות הסמכה המאשרות את כישוריהם בתחום הספורט ובעבודה עם אוכלוסיות עם מוגבלות, בפרט מדריכי כושר שעברו הסמכה להדריך אנשים עם מוגבלות.
  4. תמורת הפעלת התוכניות יקבל המפעיל תשלום לעד 25 בוגרים, המוכרים באגף לשירותים חברתיים ובמינהל מוגבלויות של משרד הרווחה,  עפ"י התעריפים המתפרסמים בחוברת התעריפים של משרד הרווחה והמתעדכנים מעת לעת. למען הסר ספק יובהר כי קליטת בוגר בתוכניות הינה רק בכפוף לאישור האגף לשירותים חברתיים ורק עם קבלת השמה מאושרת וחתומה ע"י העירייה.
  5. המפעיל לא יגבה דמי השתתפות עצמית ממשתתף שהופנה ע"י האגף לשירותים חברתיים.
  1. ידוע למפעיל כי שיקול דעתה של העירייה בהפניית המשתתפים, יהיה שיקול דעת מקצועי ובלעדי לרווחת המשתתפים ובכפוף למסגרת התקציבית המאושרת ע"י משרד הרווחה ועיריית אילת להפעלת המועדון.
  2. המועדון יפעל בכל ימות השנה, למעט שבתות, חגים וחופשות והכל בכפוף להנחיות משרד הרווחה ובכפוף לדרישות העירייה.
  3. על המפעיל לדווח בכתב באופן מידי לאגף לשירותים חברתיים על הפסקת השתתפותו של מי מהמושמים במועדון.
  4. על המפעיל לדווח על כל אירוע חריג שהתרחש עם אחד מהמושמים.
  5. כל גבר שיועסק על ידי המפעיל במרכז ימציא אישור ממשטרת ישראל על היעדר הרשעות בעבירות מין, אחת לשנה.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  מכרז פומבי  מס' 02/2023

    בדבר   הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות 

  שנערך ונחתם ביום______ לחודש ________ שנת______

  בין:

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  ת.ד. 14, אילת

  (להלן: "העירייה" או "הרשות" בהתאמה)

  העירייה

   

  לבין:

  שם: _____________________

   

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

   

  כתובת : _______________________

   

  דוא"ל: ____________________________

   

  טלפון : ______________

   

  ספק השירות

  הואיל:  והעירייה פרסמה מכרז להפעלת מועדון פעילות חברתית לבוגרים בעלי מוגבלויות באילת הכוללת גם חוגי תרבות ואומנות, פעילות ספורטיבית, מפגשים חברתיים, קבוצות תמיכה וסדנאות לשיפור מיומנויות והעשרת ידע הכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן: "השירותים").

  והואיל: וספק השירות הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה. מסמכי המכרז וההצעה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם מסומנים א'.

  והואיל:  וספק השירות מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, היכולת, הניסיון האמצעים הכלכליים ו/או הארגוניים לספק שירותים אלו וכי יש בחזקתו מבנה מתאים, הכולל את כל האישורים הנדרשים לרבות התאמת הייעוד בהתאם לתוכנית החלה על המקרקעין, לצורך קיום מתן השירותים המפורטים בהסכם זה להלן.

   

  והואיל: והעירייה מסכימה להתקשר עם ספק השירות לשם מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו                                      אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא ומפרט

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

  1.2. המפרט והוראות תע"ס המצורפים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המבנה"- מבנה המצוי בחזקתו של המציע, לאורך כל תקופת ההסכם, נגיש ובעל כל האישורים הדרושים למתן השירותים נשוא הסכם זה לרבות התאמתו לייעוד הקבוע בתוכנית החלה על המקרקעין.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך להיות נציג העירייה לגבי קיום ההתחייבויות נשוא חוזה זה.

   

  "העבודות" או "השירותים" בהתאמה- הפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם מוגבלויות באילת כמפורט בהסכם על נספחיו לרבות במפרט המיוחד ובהוראות התע"ס.

   

  "עובד ספק השירות " – פירושו – עובדיו של ספק השירות  ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירותים ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  1. הצהרות ספק השירות

   

  • ספק השירות מצהיר כי השירותים הנדרשים בהסכם זה ברורים לו וכי הוא מתחייב לספק את השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

  • ספק השירות מצהיר כי יעמיד לטובת התכנית יש ברשותו מבנה מתאים וכי הוא בעל כוח האדם המקצועי המתאים, בעל יכולת כלכלית  וארגונית וכן בעל הרישיונות המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו לרבות במפרט המצורף להנחת דעת העירייה או מי מטעמה.

   

  • הספק מתחייב לבצע את מתן השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט המיוחד וכן לשאת בעלויות המלאות לתשלומי כ"א וביטוחי עובדיו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

   

  • הספק מתחייב להשיג ולקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג הדרושים להפעלת המסגרות ולמלא אחר כל ההוראות הנדרשות לשם מתן השירותים נשוא המכרז.

   

  • הספק מתחייב למלא אחר הוראות המנהל ויתחיל במתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל.

   

  1. מבנה וציוד

   

  במהלך כל תקופת הסכם על ספק השירות לדאוג שהמבנה יהיה בעל רישיונות ו/או היתרים כדין לרבות באשר לשימוש בהתאם לתוכניות בניין עיר התקפות, מצויד בכוח אדם מקצועי מתאים, מכשור וציוד המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם להנחת דעת העירייה או מי מטעמה. אספקת הציוד תהיה על חשבונו של הספק ובאחריותו הבלעדית.

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  1. עובדים

   

  5.1. לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת עובדים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה על פי כל דין ובהתאם להסכם זה ולקיים את כל חוקי ההעסקה המפורטים במכרז זה.

   

  5.2   ספק השירות יעביר לידי האגף לשירותים חברתיים את רשימת אנשי המקצוע אותם יעסיק במסגרת מתן השירותים לרבות קורות החיים שלהם ותעודות מקצועיות.

   

  5.3. מוצהר ומוסכם כי ספק השירות אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של ספק השירות.

   

  5.4   כל אחד מעובדי ספק השירות שיוצב לעבודה בתוכנית זו ימציא למנהל מבעוד מועד אישור מאת משטרת ישראל על העדר הרשעות בעברות מין (למען הסר ספק, בהתאם להוראות הדין עסק בבעלות אישה אינו נדרש לקבלת אישור כאמור).

   

  1. מהות השירותים

   

  ספק השירות יפעיל במהלך כל תקופת ההסכם את התכנית במבנה ייעודי המתאים למפורט בהוראות התע"ס. כל הוצאות ההפעלה ותחזוקת המבנה, לרבות תשלום חשבונות מים, חשמל, גז, טלפון יהיו על חשבון המפעיל.

   

  במהלך ובמסגרת מתן השירותים בהתאם להוראות המפרט המיוחד יספק את כל צורכי הדרכה וסיוע ככל שנדרש לרבות הכנת תכניות מתאימות ומעקב אחריהן. יקיים במהלך כל התקופה ישיבות עבודה מסודרות עם אנשי האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

   

   

  1. אי ביצוע מתן שירות כיאות

   

  א. קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  ב. בכל מקרה בו לא יבצע ספק השירות את מתן השירות באיכות הנדרשת ולשביעות רצונו המלאה של המנהל, או יפר הוראה מהוראות הסכם זה על נספחיו, תינתן לספק השירות התראה מתאימה לרבות קציבת מועדים לשיפור מתן השירות ו/או למתן הסברים בהתאם. לא קיבלה העירייה את הסבריו של ספק השירות, יתקן ספק השירות את אופן מתן השירותים כנדרש. במידה ולא יעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם שבין הצדדים ולפנות לספקי שירות אחרים לשם קבלת השירותים כולם או חלקם. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה בעניין זה.

   

  1. התמורה

   

  8.1. התמורה לספק השירות תשולם על ידי משרד הרווחה בהתאם להוראת עיריית אילת  ועל פי התעריפים הנקבעים על ידי משרד הרווחה במכפלת מספר המטופלים הכול עד גבול מסגרת התקציב המאושרת למכרז זה. לספק השירות ברור וידוע כי המימון נעשה על ידי משרד הרווחה ולפיכך ייתכן והמשרד יעדכן את התעריפים המשולמים מעת לעת. ככל ועודכנו התעריפים יעודכנו בהתאם גם התעריפים כפי שנרשמו במסמך המצורף למכרז זה.

   

  8.2   במקרה בו יופסק התקצוב ממשרד הרווחה תהיה רשאית העירייה להקטין את היקף השירותים או לבטלם כליל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולספק השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  8.3   חשבון בעבור שירותים שסופקו על ידי ספק השירות בחודש מסוים במסגרת הסכם זה יוגש בצרוף דו"ח פעילות מפורט ומלא. מתכונת הדיווח תותאם לדרישות משרד הרווחה או מי מטעמו.

   

  8.4. מוסכם בין הצדדים כי התמורה תהה צמודה ותעודכן לסכום הקבוע במשרד הרווחה.

   

  8.5   ספק השירות אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לעובדיו בקבלת תשלומים מהעירייה.

   

  8.6   כל הסכומים במכרז זה כוללים מע"מ בשיעורו על פי חוק.

  חתימת המציע: ___________________

   

  8.7   מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק השירות עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכל יתר התחייבויותיו של ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שישולם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה, בכפוף לאמור בסעיף 8.5 לעיל.

   

  8.8. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תבקש לנכות מהסכומים שיגיעו לספק השירות כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק השירות.

   

  8.9   התמורה בעבור מתן השירותים תועבר לספק במלואה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

   

  8.10 על הספק לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

   

  8.11 משרד הרווחה יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם הרשות המקומית הודיעה לו כי הספק לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות ורמות השירות.

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1     ספק השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות ספק השירות עפ"י הסכם זה.

   

  9.2     ספק השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק, במתן השירותים, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3     כל הוצאות התשלום לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הספק וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

   

  1. 10. אחריות והתחייבות הספק

   

  10.1  ספק השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. אם תחויב העירייה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה, ישפה ספק השירות את העירייה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה העירייה לשלם.

   

  10.3. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או הקשורים אליהם.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

   

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של ספק השירות על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא ספק השירות לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לספק בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. אחריות וביטוח

   

  12.1. ספק השירות יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו.  ספק השירות יפצה את העיריה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כלה ההוצאות שהעירייה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  12.2. מבלי לגרוע מאחריות ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "אישור קיום הביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב ספק השירות להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

   

  12.3.  ולדעת ספק השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  12.4.ביטוחי ספק השירות יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ספק השירות לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  12.5. ספק השירות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

   

  12.6  מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי ספק השירות, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי ספק השירות כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  12.7 אם לא יבצע ספק השירות את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ספק השירות ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מספק השירות בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור ספק השירות, וספק השירות מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

   

  12.8. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

  חתימת המציע: ___________________

   

  הסבת ההסכם

   

  ספק השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

   

  15.1.  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,7,9,10,11,12,13 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  16.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום החתימה על החוזה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה"). ההסכם יוארך מאליו מידי שנה לשנה נוספת עד לתקופה מרבית של שישים חודשים אלא אם הודיעה העירייה על הפסקת השירות.

   

  16.2. באם יתרשל ספק השירות במתן שירותיו, העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של תשעים ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הספק עבורה.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1   ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

  17.2   ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

  חתימת המציע: ___________________

  17.3   ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

  17.4   ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

  1. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  1. כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח בדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או דוא"ל יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף לאישור טלפוני על קבלתו לרבות שם המקבל.

   

  1. הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

  ______________________

  חתימה וחותמת ספק השירות

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת

  ____________                                    העירייה חותמת הרשות

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________ו-____________ת.ז. מס'__________ ו____________ ת.ז. מס' אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

  ___________________

   

 • אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות  ברורות וידועות לי. הנני מצהיר בזאת כי יש לי את כל האמצעים ו/או כוח האדם המקצועי המתאים במספר מספיק לשם מתן השירותים כאמור במכרז זה על נספחיו.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי בחירת הזוכה במכרז זה תעשה בהסתמך על הניקוד שיינתן למציעים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בטבלת הניקוד כמפורט במסמכי המכרז. ברור לי כי התמודדות במכרז זה הינה על פי מרכיבי איכות בלבד וההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר.

   

  כמו כן ברור וידוע לי כי בשל אופיו של המכרז הדורש בין היתר התאמה מרבית של השירותים לדרישות העירייה, רשאית העירייה שלא להכריז על אף זוכה במכרז ולצאת למכרז חדש אם וככל שתחפוץ בכך בין דומה למכרז זה ובין שונה ממנו.

   

  קראתי את הוראות התע"ס הרלוונטיות וככל שאזכה במכרז מתחייב לפעול בהתאם להן.

   

  ברור וידוע לי כי במידה ואזכה במכרז, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת למכרז זה וכן בקבלת השתתפות של משרדי הממשלה הרלוונטים. לפיכך אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לביטול המכרז ו/או ההתקשרות ו/או הקטנת היקפה ו/או דחיית ביצועה בכל זמן שהוא.

   

  הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרשיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

   

  בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

   

  הנני מתחייב להמציא אישור על העדר הרשעות בעברות מין לכל מי שיועסק על ידי במתן שירותים במסגרות אלו טרם תחילת עבודתו.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :        ____________________________  מס' עוסק מורשה : _________________

   

  כתובת המציע : __________________________      כתובת דוא"ל:  _____________________

   

  תאריך :               _____________________                  מספר טלפון:  _____________________

   

   

   

  חתימת המציע : _________________________

   

   

  נספח ה'

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.        14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

   

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : _________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 02/2023 בדבר –  הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות. אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 20,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/04/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מקור לאחר זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 40,000 ₪ (במילים: ארבעים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 02/2023

   בדבר – הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

  נספח ו'

   

  אישור קיום הביטוח

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח אחר הודעת זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או תאגיד התיירות אילת שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  הפעלת מועדון לפעילות חברתית לבוגרים בעלי מוגבלויות

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'

   

  ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 2,000,000 301אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326 – פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  013  בריאות הנפש, 021  הדרכות/קורסים/סדנאות, 082 שירותי ניהול, 094  שירותים פרא רפואיים
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

 • הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג.כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   
     

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

   

   

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף_________ שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

  ____________                __________                 _________           _________

  תאריך                              מס' עוסק מורשה                חותמת                    חתימה

   

   

   

   

  נספח ט'

   

   

  מכרז פומבי  מס' 02/2023

    בדבר   הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה בסיום ההסכם

   

   

   

   

  אני הח"מ ________________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

  נספח י'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

 •  

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  _______________     ______________________     _______________            ____________

        תאריך                           שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר

   

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

  _______________                                                                      __________________________                            

           תאריך                                                                                   שם מלא + חתימה + חותמת