מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז מס' 23/2022 – בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 28/12/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד

להלן חוברת המכרז להורדה >>מסמכי מכרז מס 23-2022 בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי תיירות ותעשייה בתחום העיר אילת – לעיון בלבד

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • נספח א'

  מכרז מס' 23/2022

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

   

        כתב הזמנה הנחיות ודרישות סף

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות רק מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות:

   

  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שביצע במהלך כל אחת משלוש השנים האחרונות עבודות איסוף ופינוי אשפה ברשויות מקומיות ו/או מועצות מקומיות ו/או אזוריות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לדרישות מכרז זה.
  • ג. מי שהינו בעל רישיון מוביל תקף מטעם משרד התחבורה, על פי חוק שירותי הובלה התשנ"ז – 1997.
  • ד. מי שהינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לאיסוף והובלת אשפה ופסולת על פי פריט רישוי מספר 5.1 ב בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ו. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור כמפורט במסמכי המכרז.

  2.1         יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סכום של 200,000 ₪, תוקף הערבות עד תאריך 30/03/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  2.2         יש לצרף העתק רישיון מוביל כאמור בסעיף 2 ג' וכן העתק רישיון לניהול עסק כמפורט בסעיף 2 – ד'.

  2.3         יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ב'  ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. אסמכתאות כאמור יהיו מגורמים רשמיים ויכולים להיות גם העתקי הזמנות, חוזים, אישורים, מכתבים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון וכד'. המציע אינו יכול להעיד על עצמו.

                             אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:

   

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

  ז.  יש להגיש את כל חוברת המכרז בטפסים המקוריים בלבד כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ח.  אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה    ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  2. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
  3. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. העירייה תהיה רשאית שלא לבחור כזוכה במציע שהצעתו היא הזולה ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה ב-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  7. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.
  2. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  3. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 15/12/2022       תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז. השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

   

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום _ד' 28/12/2022_בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.

   

  1. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ד' 28/12/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000שלא יוחזרו.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  חתימת המציע ___________________

 • הסכם שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 23/2022)

   

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש _____ בשנת 2023

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                                 

                                                                      ( להלן – "העירייה")                                  מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

   

                                                     ( להלן – "הקבלן" )                                  מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל                 ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי איסוף ופינוי אשפה בתחום שיפוט העיר אילת ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").

   

  ו ה ו א י ל               והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל                והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל               והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

  1.3. להלן רשימת נספחים להסכם:

   

  נספח א':        כתב הזמנה, הנחיות ודרישות סף להשתתפות במכרז.

  נספח ב':         מפרט כללי ומפרט מיוחד.

  נספח ב'-1:     רשימת אתרי עבודה

  נספח ב'-2:     מסלול מונחי קרקע – תיירות.

  נספח ב'-3:     פינוי מונחי קרקע – אזור התעשייה.

  נספח ב'-4:     פינוי מונחי קרקע.

  נספח ב'-5:     מסלול פינוי שחורת-צבא-רמון.

  נספח ב'-6:     דחסניות – בתי מלון ועסקים.

  נספח ב'-7:     מסלול פינוי מכולות רם-סע.

  נספח ב'-8:     פינוי טמוני קרקע – אזור התיירות והעיר.

  נספח ב'-9:     מפרט טכני לאספקה והצבת מכולות מונחי קרקע.

  נספח ג':          כתב כמויות – מחירים לפני הנחה.

  נספח ג'-1:      הצעת הקבלן: הנחה באחוזים על מחירי כתב הכמויות.

  נספח ד':         הצהרת הקבלן.

  נספח ה':         נוסח ערבויות.

  נספח ו':          ביטוח.

  נספח ז':         הוראות בטיחות.

  נספח ח':         מסמכים ותשלומים, הגשת חשבונות.

  נספח ט':        פרטי ספק.

  נספח י':          הצהרת העדר תביעות.

  נספח יא':       הצהרת משתתף על פי פקודת העיריות.

  נספח יב':        תצהיר אי תאום הצעות במכרז

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה על נספחיו יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:

   

  "המנהל" –       מנהל אגף שירותים עירוניים, או מי שמונה על ידו בכתב לפקח על ביצוע הסכם זה או חלק ממנו.
  "הקבלן" –       לרבות עובדיו, מורשיו ו/או מי מטעמו שהוסמך לעניין הסכם זה או חלק ממנו ולרבות קבלני משנה מטעמו.
  "העבודות " ו/או "השירותים" בהתאמה –       ביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה באתרי העבודה שיקבעו ע"י העירייה כמפורט בנספחים ופינויים באמצעות משאיות דחס ייעודיות המצוידת במשפך לקליטת האשפה מהמכלים ושטיפתם בו ובמנוף לטעינה עצמית בעל כושר הרמה מתאים לפינוי המכלים לתוך המשפך במרכב הדחס לרבות הובלת הפסולת להטמנה באתר נימרה או לכל מקום אחר כפי שיקבע, הכול כאמור בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט המיוחד המסומן ב'.
  "אשפה/פסולת" –       אשפה ופסולת כהגדרתן בחוק עזר לאילת (איסוף ופינוי אשפה זבל ופסולת) תשס"ב 2002 או כל חוק עזר שיבוא במקומו וכן אך לא רק פסולת מעורבת המכילה מרכיבים אורגנים ואנאורגנים, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, שיירי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, עלים, ענפים וגזם, גרוטאות ביתיות, שיירי הריסות של – עץ, ריהוט, בניין (הנובעת משיפוצים), פסולת ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים, וכל פסולת אחרת מכל סוג שהוא אשר תמצא בתוך מכולות האשפה המיועדות לפינוי או מחוצה להן.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  "אתרי העבודה"

   

   

   

   

  –       המקומות בתחום שיפוט העיר אילת מהם יש לאסוף ולפנות את האשפה/פסולת לרבות אך לא רק באזורי התיירות, התעשייה, שחורת ,בסיסי הצבא, הנמל ,קצא"א, אזור המחצבה, שדה התעופה, מט"ש ומסופי הגבול  והכל כמפורט בנספחים להסכם. המקומות עשויים להשתנות בהתאם לדרישות העירייה והוראותיה והכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.
   

  "מכולות"

   

  –       מכלים לאצירת אשפה בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים בין של העירייה ובין אם סופקו והוצבו על ידי הקבלן, שמהם ומסביבתם יש לאסוף ולפנות את האשפה/פסולת והכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו. מכולות שיסופקו על ידי הקבלן יישארו בבעלותו.
  "משאיות ייעודיות"

   

  –       כלי הרכב של הקבלן שביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה כפי המפורט במפרט.
  "מטמנת נימרה" –       המטמנה לקבורה סניטרית של אשפה ופסולת של העיר אילת או כל אתר אחר עליו תורה העירייה, הנמצא במרחק של עד 25 ק"מ מהעיר אילת.
  "דו"חות עבודה יומיים" –       סידור עבודה יומי ויומן עבודה יומי הכולל רשימת אתרי העבודה מהם תפונה האשפה באמצעות משאיות ייעודיות תוך ציון ימי פינויים.
  "ימי העבודה" –       כל ימות השבוע, ימי חול המועד, ימי שבתון ושביתה, לילות לקראת חגים ומועדי ישראל, מוצאי שבת והכל בהתאם לקביעת המנהל.  במקרים בהם נדרשת עבודה על פי הוראות העירייה ו/או מי מטעמה גם בימי שבת ומועדי ישראל, תבוצע העבודה בהתאם ובכפוף לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה ואין בהוראה כאמור כדי להוות הנחיה לפעול בניגוד לדין.
  "המדד לצרכן" –       מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
  "מדד הבסיס" –       המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, שהוא מדד חודש אוקטובר 2021.

   

           

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1   כי ביקר במקום ביצוע העבודות כמפורט במסמכי החוזה ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות הנדרשות והיקפן ברורים ונהירים לו ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כמו כן מצהיר כי הוא יכול ומסוגל לבצע את העבודות כנדרש לפי הסכם זה וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2   כי במהלך כל תקופת ההסכם יהיה בבעלותו או בחזקתו מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. לקבלן ברור וידוע כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים מתחייב הקבלן כי לא יפעל ללא אישור לשימוש חורג וכי באחריותו הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבונו. הקבלן יציג לעירייה מסמכים מתאימים באשר לחוקיות המקרקעין האמורים טרם תחילת ההסכם. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

  3.3   כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין.

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו המשאיות הייעודיות, המכולות, כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1            הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2            הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים.

   

  5.3            הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4            הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5            לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6            הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7            הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.8            היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  ככל והוגשה התביעה במהלך תקופת החוזה ונפסק כנגד הקבלן בפסק דין סופי או בהסכם פשרה כי עליו לשלם לעובד, בנוסף על האמור לעיל, ייקנס הקבלן בהתאם לקנס הקבוע במפרט המיוחד. למען הסר ספק, הקבלן ייקנס גם אם במסגרת ההליך המשפטי העירייה נמחקה מההליך.

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.           הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח מטעם הרשות המקומית ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

   

  6.2.           השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.           הקבלן יעשה מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.           המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.           הקבלן מתחייב לתת כל שירות שיידרש תוך פרק זמן של 4 שעות או על פי לוחות הזמנים לטיפול במקרים דחופים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל ארכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1            קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2            קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את  הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

  1. התמורה

   

  8.1.          תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה ולאחר שהגיש חשבון המפרט את ביצוע השירותים בחודש שחלף, תשלם העירייה לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם זה במכפלת הכמויות שהוזמנו, שבוצעו בפועל ושאושרו על ידי המנהל, (להלן – "התמורה") הכל בכפוף לאמור במפרט המיוחד ואישור החשבון על ידי המפקח.

   

  8.2.          התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה, ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה. אי תשלום חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים לא ייחשב כהפרת חוזה מצד המזמינה.

   

  8.3           כל התשלומים צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן. מדד הבסיס יחשב המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז. הצמדה תשולם החל מהשנה השנייה.

   

  8.4.          מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט עדכון מדד כאמור בסעיף 8.3 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  חתימת המציע ___________________

  8.5.          למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.

   

  8.6.          כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7.          מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1     הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2     הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3   האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן כלשהו.

   

  1. 10. אחריות לנזקים

   

  10.1   הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  10.3. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים הנ"ל.

   

  10.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.   סעיפי אחריות הקבלן

   

  11.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

   

  .211 הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי כלשהו, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תתבע ע"י צד שלישי כלשהו בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.

   

  .311 שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או מכל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן והקבלן לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

   

  הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה תישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן כאמור.

   

  .411 הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

   

  11.5 הקבלן פוטר את העירייה, גופים עירוניים, עובדיהם ומנהליהם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר או עקיף, הפסד או הוצאה שיגרמו לו בקשר להסכם זה.

   

  1. ערבות לקיום החוזה

  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

  חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

  13.1.  עם חתימת הסכם זה, יבטח ספק השירות על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי  על פי המפורט בנספח ו' המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  13.2. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב.

   

  13.3. כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.

   

  13.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח. כל האמור לעיל הינו בנוסף לנספח הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת הסכם והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

   

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. ככל והקבלן הינו תאגיד רשום כדין, יובהר כי העברת מניות לאדם או גוף אחר תחשב כהמחאת זכויות שאינה מותרת על פי הסכם זה אלא אם ניתנה כאמור הסכמה מראש ובכתב. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית.

   

  1. הפרה יסודית

   

  16.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  16.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 24 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה (להלן – "תקופת החוזה").

   

  17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  17.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה.

   

  17.4. בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הקבלן ושירותיו של הקבלן יפסיקו מיד עם גמר תקופת החוזה ללא כל הודעה מראש.

   

  17.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ועוד תקופה נוספת של 11 חודשים ובסה"כ 59 חודשים והכל בכפוף לעמידת הקבלן בכל בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה על נספחיו. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  18.1       ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה.

   

  18.2       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  18.3       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  18.4       ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

  .

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. שונות

   

  19.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2   כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  19.3   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס ואם בדואר אלקטרוני בכפוף לרישום שם המקבל ושעת קבלת הדואר בנוסף לאישור קבלה או קריאה אלקטרוני.

   

  19.4    הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.5    סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום

   

   

   

   

  ________________

                                             חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  __________                          ____________                                                                       העירייה                               חותמת הרשות

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ___________ ת.ז. מס' ___________ ו ____________ ת.ז. מס' ____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

   

   

   

 • נספח ב'

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתב כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.

   

  1. הקבלן לא יורשה לאחסן ציוד ו-או כלים ו-או חומרי עבודה בשטח ציבורי, למעט חניית כלי רכב במקומות המאושרים.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

 • מכרז מס' 23/2022

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

   

  מפרט מיוחד

  במסגרת התחייבות הקבלן כאמור בהסכם על נספחיו, על הקבלן להחזיק במשך תקופת ההסכם במשאיות לפינוי אשפה כמפורט להלן. המשאיות יהיו בבעלותו ו/או בחזקתו של הקבלן במשך כל תקופת הסכם והוא יהיה אחראי לתקינותן ועבודתן השוטפת בכל תקופת ההסכם לרבות החלפתן אם וככל שיידרש והכל בהתאם להוראות העירייה או מי מטעמה.

  במהלך כל תקופת ההסכם יהיה בבעלות הקבלן או בחזקתו מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. לקבלן ברור וידוע כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים לייעודים המתאימים בתב"ע לא יפעל הקבלן ללא אישור לשימוש חורג ובאחריותו הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבונו. הקבלן לא יחל במתן השירותים לפי ההסכם על נספחיו אלא אם יש בידו את כל האישורים הדרושים כאמור לעיל.

  1. כלים – משאיות  ואחזקתן
  • לצורך ביצוע העבודה נשוא מסמכי ההסכם על נספחיו , יחזיק הקבלן בכמות מספיקה של משאיות באמצעותן יבצע הקבלן את העבודה בהיקף הנדרש ממנו בכל  תקופת קיום ההסכם. סוגי המשאיות הנדרשים הינם כמפורט להלן:
   • א.1. הקבלן יחזיק במשאיות דחס במשקל מינימאלי של 26 טון (כולל) משנת ייצור 2022 ואילך, המצוידות בזרועות היפוך מתאימות לפינוי מכולות היפוך דחס וזרועות להרמה והיפוך עגלות 1100 ליטר מאתרי העבודה באזורי תיירות, בסיסי צבא ותעשייה והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר בהתאם להוראות העירייה. (להלן: "משאיות דחס").
   • א.2. הקבלן יחזיק במשאיות מגבהי – נוע במשקל כולל של לפחות 18 טון  משנת ייצור 2022 ואילך, מתאימות להנפה, שינוע ופריקה של  מכולות רם – סע  ודחסניות עד 16 מ"ק כולל, מכל תחום שיפוט העיר אילת  ופריקת האשפה מהן בתחנת המעבר או באתר נימרה. (להלן: "משאיות מגבהי – נוע").
   • א.3. הקבלן יחזיק במשאיות דחס ייעודיות המצוידות במנוף במשקל כולל של 32 טון לפחות, לטעינה עצמית משנת ייצור 2022 ואילך, מצוידת במנוף עם כושר הרמה בקצה הזרוע של 1900 ק"ג לפחות וזרוע עם 3 טלסקופים הנפתחת למרחק של 10 מטר לפחות, עם שלט רחוק על כל פעילות המנוף ועוד שלט מכני לגיבוי. פתח ריקון הפסולת יהיה פתח עליון. כמו-כן, המנוף יצויד באביזר קצה ייעודי לטמוני ומונחי קרקע הקיימים בעיר אילת ( תוצרת קבוצת אלון ), על המנוף יותקנו במקור 2 גלגיליות + צנרת לתפעול אביזר הקצה. המשאיות יצוידו בזרועות הרמה והיפוך מכולות 1100 ליטר ו- 360 ליטר. במרכבים יותקנו מתקני שטיפה אוטומטיים ללא מגע אדם לשטיפה של פנים הפחים טמוני הקרקע ומתקן ייעודי הידראולי – לפתיחה וסגירת דלת הריקון של הפחים. בכול משאית לפינוי טמונים יותקנו שני מתקני שטיפה (גרניק), אחד בכול צד של המשאית בלחץ של 100 באר לפחות, עם מיכל מים של 500 ליטר לפחות וגלגלות אוטומטיות וצנרת באורך 15 מטר  ועם "אקדח" שטיפה. בעל כושר הרמה מתאים לפינוי וקליטת האשפה ממכולות מוטמנים ומונחי קרקע בנפח של עד 5 מ"ק מאתרי העבודה ברחבי העיר והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר במרחק של עד 50 ק"מ מהעיר אילת, וזאת, בהתאם להוראות העירייה. (להלן: "משאיות מנוף").
  • ב. כלל המשאיות כולל החלופיות והזמניות יצוידו במערכות קריאת תגים שתתוקן על חשבון העירייה , היה והמערכת לא תעבוד מכל סיבה שהיא הקבלן יעבוד עם ערכת תגים ניידת ויקרא את התג לאחר פינוי כלי האצירה.                                                                                      
  • ג. הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לאורך כל תקופת החוזה לא יעלה גיל המשאיות בהן ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות במשאיות שגילן עולה על 5 שנים.
  • ד. הקבלן ירכוש ערכת קריאת תגים ניידת לכל משאית , הערכה תשמש את הקבלן לשימוש במשאיות חלופיות/זמניות. הנהג יסמן ידנית את כלי האצירה לאחר פינוי.
  • ה. הקבלן יוכל להשתמש בכלים חלופיים עד לחצי שנה מתחילת מכרז זה , ובתנאי שהם מבצעים את העבודה לשביעות רצון המנהל, וזאת עד לאספקת הכלים בהתאם למפרט. לאחר מכן, הקבלן ישתמש בכלים העומדים בדרישות מכרז זה בלבד.
  • ו. המשאיות של הקבלן לביצוע העבודה במכרז זה יהיו קבועות. הקבלן יעביר את רשימת הרכבים עם כל הפרטים שלהם למנהל לקבלת אישור. בכל מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא אישור המנהל.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  • ז. הקבלן לא ישמע בטענה כי אין לו משאית פנויה. כל הכלים המפורטים בסעיף זה ( 1 ) ישמשו רק לצורך מתן השירותים לעיריית אילת לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה החל משעת תחילת יום העבודה  ועד לסיום המלא והמושלם של כל המשימות שהוטלו עליהם.
  • ח. על הקבלן לדאוג בכל תקופת ההסכם להעמדת משאיות מתאימות ומספיקות לביצוע כלל המשימות וכמות הפינויים הנדרשת לצורך עמידה בתנאי מכרז זה, כולל בתקופות עמוסות יותר של חגים ועונות חמות.
  • ט. מרכבי הדחס יהיו אטומים מפני נזילת נוזלים למניעת קורוזיה וזיהום סביבתי. ככל וארעה דליפת נוזלים ידאג הקבלן לנקות אחריו מיד עם קרות האירוע וימנע הישנותו.
  • י. משאיות המנוף של הקבלן יתאימו להרמה ופריקת מוטמנים ומונחי קרקע עד 5 מ"ק וכן לפינוי עגלות 1100 ליטר ו- 360 ליטר. זרועות ההיפוך במשאיות הדחס של הקבלן יתאימו להרמה ופריקת מכולות 6-8 מ"ק. משאיות מגבהי – נוע יהיו בעלי כושר הרמה מתאים לפינוי מכולות רם – סע  ודחסניות 4-16 מ"ק.
  • יא. על הקבלן לוודא כי משאיות הדחס הייעודיות להרמת מוטמנים ומונחי קרקע ( א.2. ) מתאימים להרמת כל סוגי המוטמנים ומונחי הקרקע הקיימים באילת. פתח כניסת המונח/מוטמן יהיה רחב דיו לקלוט כלי אצירה בכל המידות והגדלים הקיימים בשוק. במידת הצורך ניתן יהיה לבצע זאת ע"י החלפה מהירה של ראש המנוף. המשאיות יהיו בעלי שוקת ומערכת דחס מותאמות לפינוי עגלות 1100 ליטר ו-360 ליטר, וכן להכנסת אשפה ידנית ומפגעי גרוטאות.
  • יב. המשאיות יצוידו באופן קבוע בכלי עבודה הדרושים לביצוע העבודה לרבות אתים, מטאטא כביש, דלי, יעה, מגרפה וכלים אחרים שידרשו לניקיון סביב מכולות האשפה בכל פינוי. משאיות הרם סע יצוידו בנוסף גם ביריעת ברזנט מתאימה לכיסוי מכולות פתוחות, בעת הובלתן לתחנת מעבר ו/או לנימרה.
  • יג. כל רכבי הקבלן יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת כל יום עבודה, לאחר שעברו חיטוי וניקוי בחומרים של הקבלן ועל חשבונו. חומרים אלו יקבלו את אישור המנהל מטעם העירייה.
  • יד. פעולות המשאיות לא תלווה ברעש מעבר לקבוע בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג – 1992.
  • טו. המנהל רשאי להורות לקבלן השבתת משאיות, בגין תקלה כלשהי או בגין כל סיבה אחרת לרבות נזילת נוזלים ממנה. עד לתיקונה של המשאית המושבתת יבצע הקבלן את העבודה באמצעות משאית נוספת שברשותו והקבלן יתקן את המשאית המושבתת ויחזירה לעבודה עד 2 ימי עבודה.
  • טז. במקרה של תקלה טכנית באחת ממשאיותיו, יחליף הקבלן את המשאית המקולקלת במשאית אחרת בעלת נתונים כמפורט בס"ק א' לעיל וזאת תוך שעתיים מהרגע בו אירעה התקלה, הכול ובלבד שהמשאית המקולקלת תוחזר תקינה לביצוע העבודה תוך 2 ימי עבודה. בכל מקרה בו התיקון מחייב זמן ארוך יותר יתאם זאת הקבלן ויקבל לכך אישור מהמנהל.
  • יז. בכל שימוש במשאית חלופית שיבצע הקבלן במכרז זה, מחויב הקבלן לעדכן ולהעביר את פרטי המשאית והנהג מראש למנהל.
  • יח. בכל שימוש במשאית חליפית ו/או במקרה של תקלה בקורא התגים במשאית הקבלן, מחויב הקבלן בשימוש בערכת קורא התגים הניידת.
  • יט. מובהר בזאת, כי עמידתו של הקבלן במחויבויות אלו ( טז-יח. ) הינה חיונית ואי עמידה בה תחייב את הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע במפרט זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה להם זכאית העירייה מכוח דין או הסכם .
  • כ. כל המשאיות והציוד עליהם, יהיו במצב תקין במשך כל תוקפו של ההסכם ויהיו להם רישיונות וביטוחים מתאימים וברי – תוקף וזאת עפ"י כל דין.
  • כא. בכל המשאיות יותקנו ו/או ימצאו מכשירי טלפון סלולארי. הקבלן יהיה בקשר מתמיד עם המנהל ו/או מי שימונה מטעמו ויודיע לו על כל בעיה ו/או תקלה במשך כל שעות העבודה כולל שימוש באפליקציות (תמונות, וידאו וכו' ).
  • כב. הקבלן מצהיר בזאת כי כל המשאיות שברשותו מטופלות במוסך ושיש בידו רישיון הובלה מטעם המפקח על התעבורה כנדרש על – פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט -1978.
  • כג. הקבלן יתקין שילוט על כל המשאיות שלו ועל כל רכב אחר המשמש אותו לביצוע העבודות עפ"י ההסכם. השילוט יותקן  משני צידה  המשאיות. גודל השילוט יהא כגודל דפנות משאיות הדחס, ובמשאיות מגבהי-נוע, הפרסום יהיה על דלתות תא הנהג. תוכן השילוט יהא כפי שיורה המנהל לקבלן מפעם לפעם. מובהר כי הקבלן יישא בכל הוצאות רכישה, התקנה ואחזקת שילוט זה. כמו כן הקבלן יציב במשאיותיו פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג ומעל החלק האחורי של ארגז הדחס. הפנסים יעבדו במשך כל שעות העבודה.
  • כד. הקבלן יבצע את העבודה ע"י נהגים מקצועיים ומיומנים, המכירים היטב את העבודה הנדרשת, היקפה, כלי הרכב והציוד המופעל על ידם.
  • כה. הקבלן ידאג שעובדיו יהיו לבושים בתלבושת אחידה במדים נקיים ותקינים, סוג התלבושת תאושר אל מול מנהל מטעם העירייה טרם הרכישה. הקבלן ידאג שכל עובדיו המועסקים בביצוע הסכם זה יהיו לבושים באפוד זוהר עם כיתוב "שם החברה, פינוי אשפה – בשירות עיריית אילת".
  • כו. הקבלן מתחייב להחנות את כל הרכבים/משאיות שבאחריותו במקרקעין הייעודים כאמור לעיל.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה.

   

  • כל המשאיות יצוידו במכשיר טכוגרף-מד מהירות לרכב. במידה ויעלה חשד לכאורה כי אחת המשאיות של הקבלן הנ"ל נסעה במהירות מעבר למותר בחוק, הקבלן יעמיד לרשות המנהל את כרטיס הטכוגרף, ואם ימצא שהמשאית אכן נסעה במהירות מעבר למותר בחוק כאמור, יוטל על הקבלן קנס בשיעור המפורט בסעיף 8  (טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים ) להלן והעירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את החלפתו של הנהג.

   

  • בכל כלי הרכב שיפעיל הקבלן לביצוע מכרז זה, תותקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, מערכת איתור מעקב ובקרה (GPS), מאושרת על ידי המנהל, המאפשרת לעקוב אחר תנועת כלי הרכב, לאסוף ולקבל נתונים מכלי הרכב ברציפות מדי יום, לרבות זמנים, תפוקות, חריגות, וכל נתון נוסף שתדרוש העירייה, ולהעבירם למערכת ניהול ממוחשבת במשרדי העירייה, ומאפשרת הפקת דו"חות יומיים.  במועד חתימת החוזה, הקבלן יחתום על מכתב הרשאה לחיבור כלי הרכב לאשכול העירייה באתר חברת איתורן, הכוללת אפשרות חיבור מלאה לעירייה ON-LINE  בצורה שוטפת ומידית זאת לצורך בקרה ומעקב אחר מסלולי המשאיות בכל רגע נתון.
  • באחריות הקבלן להעביר למנהל על פי דרישה דוחות מפורטים של מסלולי הנסיעה של המשאיות הכוללים בין היתר את הנתונים הבאים:
   1. שחזור עד שלושה חודשים אחורה של מסלול הנסיעה על גבי מפה וקטורית עם פירוט זמנים, שעות התחלה וסיום כולל עצירות.
   2. מספר הקילומטר ביום ובמצטבר לתקופה.
   3. הקבלן יתחבר לתוכנות/אפליקציות מתאימות ככל שיתבקש וידווח באמצעותם על ביצוע המטלות ו/או המשימות. העלויות הנדרשות לשם ביצוע האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן.
   4. הקבלן יספק לעירייה גישה מלאה למערכת מסוג איתורן או דומה לה, לעירייה ו/או מי מטעמה תינתן הרשאת גישה לאיתורן או למערכת דומה, הכוללת שם משתמש וסיסמא מאת הקבלן/ים לעיון ו/או שימוש תקין ורציף במערכת, וזאת ללא כל הגבלה.
   5. קוד צפייה בנתוני איתורן או מערכת אחרת יסופק ע"י הזוכה למנהל מיד עם הפעלת כל משאית, אי התקנתן והפעלתן של המערכות בכלי הרכב יהווה הפרת הסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.

   

  • בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות מצלמות  שיותקנו  על גבי משאיות האיסוף והפינוי המפורטים בסעיף 1. הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול אי עמידה בדרישה זו תגרור קנסות.

   

  • בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות הצמדה של תג פאסיבי ואקטיבי המבוסס על טכנולוגיית שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה (להלן: "הטכנולוגיה") לכל כלי אצירה, וכן התקנה של קורא תגים על גבי משאיות האיסוף והפינוי המפורטים בסעיף 1 א'. הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול. במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או תגבור מעל 7 ימי עבודה ברצף, יידרש הקבלן להתקין מערכת איתור וקורא תגים גם על גבי משאית זו.

   

  • הקבלן מתחייב להפעיל את מערכת הבקרה ( סעיף ב' ), את מערכת הבקרה באמצעות מצלמות ( סעיף ד' ) ואת מערכת השליטה ובקרה באמצעות התג הפסיבי ( סעיף ה' ) בכל עת ולשמור על תקינותם. אם ימצא כי רכיב מרכיבי המערכת  ניזוק, נפגע או נעלם  ( במזיד או בתום לב ) – הקבלן יישא בהוצאות תיקון/החלפת  רכיב זה ויידרש להחליפו/לתקנו עד 48 שעות מרגע הידיעה, וזאת  בנוסף לקנס של 1,000 ₪.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

  • לקבלן ברור וידוע כי באמצעות הטכנולוגיה האמורה וביצוע דיווחים ממוחשבים הן של התגים מחד (על גבי כלי האצירה) והן של קורא התגים מנגד (על גבי משאיות איסוף ופינוי האשפה והפסולת) ייעשו ע"י העירייה פעולות בקרה על עבודות הקבלן, לרבות על תכולת כלי האצירה, שליחת התראות ע"פ הגדרות העירייה  ובדיקה של פינוי כלי האצירה ע"י הקבלן בהתאם לתוכנית העבודה.

   

  • התמורה לקבלן תשולם בהתאם לממצאים הממוחשבים והעירייה אף תהא רשאית בהתאם לממצאים אלה להלן לקנוס הקבלן באם לא ביצע הפינויים כאמור בטבלת הקנסות המפורטת בנספחים לחוזה ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך כלפי העירייה.

   

  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ביישום הטכנולוגיה בתחום שיפוטה, לשם יישומה היעיל והתקין. לשם כך מתחייב הקבלן להשתתף בכל הליך לצורך הטמעת הטכנולוגיה בשטח השיפוט של העירייה (כולה או חלקה) והקבלן או נציג מטעמו מחויב להשתתף בכל ההרצאות ו/או הישיבות ו/או סדנאות חינוכיות של העירייה או של המשרד להגנת הסביבה או של כל גוף אחר עליו תורה העירייה, וזאת טרם הטמעת הטכנולוגיה בשטחי השיפוט של העירייה ולאחריה.

   

   

  1. אופן ביצוע עבודות איסוף ופינוי האשפה במכולות ובדחסניות.

   

  הקבלן יבצע עבור העירייה, עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת כהגדרתה בהסכם, באמצעות מוטמנים, מונחי קרקע, עגלות, מכולות היפוך דחס, מכולות רם-סע ודחסניות מאתרי העבודה כמפורט במפרט המיוחד על נספחיו לרבות מאזור התיירות, תעשייה, בתי מלון, תחנת המעבר ומכל אתר אחר כפי שנקבע בתחום השיפוט של העיר לתחנת המעבר, מטמנת נימרה או לכל אתר אחר בתחום שיפוט העיר אילת, כפי שיקבע על ידי העירייה, והכל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

  ביצוע פינוי האשפה יתבצע ע"ב הרשימות והמיקומים של כלל כלי האצירה המצורפים לנספחים בהסכם זה בתחום שיפוט אילת הפינוי יתבצע בין היתר באזורים הבאים:

  בסיסי הצבא בתחום השיפוט של העיר.

  מחסום הכניסה לעיר (מסוף מע"מ).

  שדה התעופה רמון.

  אזור התעשייה הישן.

  אזור התיירות.

  אזור תעשייה שחורת.

  מסופי הגבול.

  הנמל

  קצא"א + המחצבה בנחל שלמה

  המט "ש

  מסופי הגבול

  הקבלן יבצע עבור העירייה, עבודות פינוי של כל סוגי המוטמנים, מונחי קרקע, מכולות היפוך דחס, כל סוגי מכולות רם-סע, פינוי כל סוגי הדחסניות ופינוי מכולות רם –סע עד 16  מ"ק.

  עבודות פינוי האשפה של היפוך דחס, מוטמנים ומונחי קרקע תעשנה ישירות למטמנת נימרה, הנמצאת כ-30 ק"מ מאזורי הפינוי,  או לכל אתר אחר בתחום שיפוט העיר אילת כפי שיקבע על ידי העירייה. פינוי מכולות רם-סע מאזורי תיירות ותעשייה ופינוי דחסניות מכל תחום שיפוט העיר אילת יעשה באמצעות משאיות מגבהי-נוע לתחנת המעבר.

  על אף האמור לעיל במקרה בו תהיה תקלה בתחנת המעבר, יבוצע פינוי מכולות ( כולל דחסניות ) מרחבי העיר, בתי מלון ומרכזי קניות ישירות לנימרה, זאת לפי הוראה מפורשת מאת המנהל התשלום עבור פינוי לנימרה יהיה בהתאם למחיר הצעת הקבלן.

  בכל כניסת/יציאת אשפה מתחנת המעבר חובה לבצע שקילה ולקבל אסמכתא מתאימה. את דוחות השקילה יש לצרף לחשבון החודשי שהקבלן מעביר למנהל – אי שקילה בתחנת המעבר תגרור קנסות ותשלום החשבון לא יתקבל.

  בכל פינוי אשפה מכל סוג שהוא לנימרה, חובה לבצע שקילה בתחנת המעבר ושקילה בנימרה. את דוחות השקילה יש לצרף לחשבון החודשי שהקבלן מעביר למנהל.

  אחריות הקבלן לוודא כי העמסת האשפה במשאיות תהיה בהתאם לחוק, הקבלן יישא בכל ההוצאות שיגרמו לו בגין עבירות מסוג זה ו/או כל עבירת חוק שתבוצע ע"י  עובדיו.

  מובהר כי אפיון המערכת לשקילת משאיות הפסולת יקבע בהתאם לשיקול דעתה של העירייה בלבד, כולל צורת העבודה, שיטות השקילה והדוחות שיש להגיש למנהל. על הקבלן להתאים את העבודה ע"פ דרישות המנהל.

  עבודת פינוי המכולות כוללת בין היתר:

  • טעינת מונחים ומוטמנים באתרי העבודה שבנספח ב'-2, ב'-3, ב'-4,  וב'-7  להסכם ופריקת האשפה מהן למשאיות והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • טעינה והרמת מכולות רם-סע ודחסניות מאתרי העבודה שבנספחים ב'-5, ב'-6, להסכם באמצעות משאיות מגבהי-נוע, והובלתן לפריקת האשפה בתחנת המעבר ו/או בנימרה  בהתאם לשיקול דעתו של המנהל.
  • טעינת מכולות היפוך דחס עד 8 מ"ק באתרי העבודה שבנספח ב-1 וב-2  להסכם ופריקת האשפה מהן למשאיות הדחס והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • הצבה ופינוי מכולות רם-סע והיפוך דחס מכל רחבי העיר ע"פ דרישת המנהל.
  • ניקוי סביב אתרי העבודה כולל טיאוט בהם מוצבות המכולות/המוטמנים/מונחי הקרקע ברדיוס של 5 מטר וסילוק האשפה לתוך המכולות ו/או לתוך משאיות הפינוי, טרם הפינוי ואחריו. בעת הרמת המכולות, יש לוודא שכל האשפה החיצונית שעל המכולה תוכנס קודם למשאית או למכולה למניעת  פיזור האשפה לאורך הרחוב.
  • בעת פינוי של כל כלי אצירה ( למעט רם-סע ). יש לנקות ולשטוף  חיצונית  בכל פינוי  את כלי האצירה  ע"י מכונת שטיפה בלחץ (שטיפה בלחץ גבוה), המותקנת על משאיות הדחס/מוטמנים שברשות הקבלן. כולל  ריסוס וחיטוי ע"פ דרישות ותכנית שתתקבל מהמנהל. במידה ושטיפת המכולה / מונח קרקע / הטמון ע"י הגרניק אינה מספקת ישתמש הצוות גם במטאטא קש ובחומרים נוספים לשם הורדת הלכלוך.
  • ניקיון ושטיפה של כלי אצירה מסוג רם-סע תתבצע בתחנת המעבר. בעת פינוי מכולת רם-סע ובהתאם לתכנית עבודה ו/או דרישת המנהל, המכולה תוצב בעמדת השטיפה בתחנת המעבר לשטיפה ע"י עובד תחנת המעבר. עם סיום השטיפה הנהג יחזיר את מכולת הרם-סע למקום
  • במכולות המוטמנים/מונחי הקרקע תתבצע שטיפה פנימית של המוטמנים כולל ניקיון פנים המוטמן, כולל פיר המוטמן עד לקרקעית, כולל גירוד הקלפה ( המשטח התחתון של המוטמן ) אחת לחודש וע"פ תכנית שתתקבל מהמנהל.
  • שטיפת מכולות, מונחים ומוטמנים יסודית  כולל חומרי ניקיון, חומרי ריסוס וחיטוי, מנטרל ריחות ומטאטא לקרצוף הלכלוך  תתבצע אחת לחודשיים וזאת ע"פ לוז ותכנית שתתקבל מהמנהל.

  במידה ונקוו תשטיפים או נוזלים מכל סוג שהוא בתחתית מעטפת המוטמן מכל סיבה שהיא, באחריות הקבלן לבצע שאיבה של מים מתחתית פיר המוטמן וזאת ע"י משאבה וצינור מתאימים לשאיבת מים שתותקן כחלק אינטגרלי על גבי המשאית. הנהג מחויב  בדיווח מיד עם גילוי המפגע כולל למנהל מטעם העירייה. פינוי המפגע יבוצע לא  יותר מ 4 שעות מהדיווח.

  • במידה וכתוצאה מפתיחת המוטמן בעת הרמתו, האשפה נשפכה לפיר ו/או מחוץ למוטמן, נדרש              לפנות את האשפה במידי כולל שטיפת הפיר. פינוי תחתית מיכל הבטון מפסולת מוצקה ותשטיפים יעשה באופן שלא יפגע במעטפת הבטון. פינוי האשפה, גם במקרה של כשל בטמון הקרקע, יבוצע בתוך שעתיים מרגע ההודעה לקבלן. הקבלן יחזיק לצורך כך כף קטנה למנוף שתאפשר פינוי אשפה מתוך פיר הטמונים וזאת מבלי לפגוע בפיר עצמו. על הקבלן לסמן בסרט מסביב למוטמן כל זמן שהמוטמן מושבת עקב התקלה.
  • לדרישת המנהל, הקבלן יפנה מפגעים מסביב למוטמן/מונח קרקע גם בימים שאינם ימי הפינוי המיועדים. במקרה זה, הקבלן יבצע פינוי של המוטמן/מונח קרקע/היפוך דחס וזאת על מנת לקבל תשלום בהתאם על פינוי המפגעים.

   

   

  חתימת המציע ___________________

  • במידה וכתוצאה מתקלה בכלי אצירה, לא ניתן לפנות ממנו את האשפה, יציב הקבלן על חשבונו כלי אצירה חלופי ( כולל פינויים ) וזאת עד לתיקון התקלה.
  • פינוי והחזרת רם – סע סגורות באמצעות משאיות מגבהי –נוע, ייעשה רק לאחר הכנסת כל האשפה מסביב למכולה ברדיוס של 5 מטר למכולה, וסגירת כל הסוגרים והדלתות בכלי האצירה לפני הובלתו.
  • הקבלן יפנה את המכולות השונות ע"פ הנחיות העבודה של העירייה, כולל פינוי אשפה בשבתות ובחגים וזאת ע"פ הנחיות מנהל אגף שפע או מי מטעמו בעירייה. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להיערך בהתאם.
  • אחריותו של הקבלן לפנות מכולות האשפה גם אם הושלכה לתוכן פסולת בניה או פסולת כבדה אחרת.
  • באחריות הקבלן לפנות כלי אצירה של פחמים הפזורות בשטח. על הקבלן לוודא כי הפחמים בכלי האצירה כבויים ( רצוי לדאוג להרטבת תכולת כלי האצירה לפני הפינוי ).
  • באחריות הקבלן לפנות גם מצבורי אשפה, שקיות, מפגעי פסולת וגרוטאות הנמצאים בשטח העבודה (אזורי התיירות והתעשייה) ויענה לפניות בקשר לפינויים כאמור אל תוך המשאית. פינוי האשפה למשאית תבוצע בעזרת עובדי הניקיון בשטח העבודה.
  • הקבלן יפנה את המוטמנים, המכולות ו/או הדחסניות בהתאם ללו"ז המצוין בסידורי העבודה וביומני העבודה היומיים. המנהל יהיה רשאי לשנות מעת לעת את שיטת הפינוי, מיקום הצבת המכולות, ימי הפינוי, שעות הפינוי, סדר הפינוי ותדירות הפינוי. הקבלן מתחייב לפעול עפ"י קביעת המנהל מטעם העירייה. פינוי האשפה יתבצע לתחנת המעבר, למטמנת נימרה או לכל אתר אחר בתחום העיר אילת בהתאם להוראת המנהל.
  • באחריות הקבלן אספקת ברזנטים לכיסוי המכולות וכל ציוד הדרוש לפינוי מושלם של המכולות והדחסניות לתחנת המעבר ואתר ההטמנה.
  • פינוי הדחסניות משדה התעופה רמון יתבצע ישירות לאתר ההטמנה נימרה. על הקבלן לשתף פעולה  עם גורמי הביטחון בשדה התעופה ולדאוג להוצאת כל האישורים הנדרשים. הוצאת כל אישור נדרש הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן.
  • בכל פינוי של דחסנית או רם-סע בנימרה, חובה להעביר תעודת כניסה הכוללת את כל פרטי המשאית, תאריך ושעת הכניסה לנימרה, משקל, פרטי הנהג וכן את האתר ממנו פונתה האשפה.
  • עבודת פינוי המכולות והדחסניות מאתרי העבודה המפורטים בנספחים להסכם כוללת הובלת האשפה לתחנת המעבר או למטמנת נימרה כמפורט לעיל. הקבלן לא זכאי לתשלום ו/או לפיצוי נוסף בגין הובלת האשפה למטמנת נימרה או למטמנה אחרת חליפית עד 50 קילומטר, כפי שתקבע העירייה הכול עפ"י הוראות המנהל.
  • אגרת ההטמנה והיטל ההטמנה בגין טיפול באשפה או פסולת של העיר אילת, נשוא מכרז זה, במטמנת נימרה או בכל אתר אחר, יחולו וישולמו ע"י עיריית אילת למפעיל מטמנת נימרה או לכל מפעיל אחר.

   

  • הקבלן יבצע על חשבונו, תחזוקה שוטפת ותקופתית של המוטמנים, מונחי הקרקע ומכולות רם-סע אשר נמצאים באתרי העבודה אותם הוא מפנה במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

   

  • לא ביצע הקבלן את האמור בס"ק 21 לעיל, רשאי המנהל לבצע במקומו את הטעון ביצוע ולחייבו בעלותו בתוספת 15% תקורה. חיוב כאמור יכול שיהא באמצעות קיזוז סכום עלות התיקון מסכום התמורה המגיע לקבלן. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה מכוח דין או ההסכם.
  • דחסניות המוצבות בבתי מלון ובעסקים אחרים, הינם רכוש בתי המלון והעסקים האחרים ואחזקתן השוטפת והתקופתית באחריות בעליהן ועל חשבונן. היה וגרם הקבלן נזק כלשהו לדחסניות תוך ביצוע העבודה באמצעותן, יציב הקבלן מכולה/דחסנית חלופית ויתקן על חשבונו את הנזק שגרם עד 48 שעות מזמן אירוע הנזק, לשביעות רצון המנהל ו/או בעלי הדחסניות לפי העניין. בכל מקרה של חלוקי דעות בעניינים הנ"ל, יבדוק המנהל את הנושא וקביעתו של המנהל בעניין זה סופית ומוחלטת.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  • הקבלן יתקן על חשבונו, כל נזק שנגרם לרכוש פרטי או ציבורי, לתשתיות, לגינון או לריהוט רחוב במיקום הצבת המכולות ובסביבתו, עקב גרירתן או הזזתן של המכולות באופן רשלני ו/או לא זהיר. הקבלן יעשה כן תוך 48 שעות מקרות אירוע הנזק. במידה ולא ניתן לעשות כן במועד האמור יעדכן הקבלן את המנהל ויקבל את אישורו בכתב לתיקון הנזק במועד אחר. במידה ולא יתקן הנזק כאמור, עיריית אילת תתקן ותקזז את עלות התיקון מהתשלומים המגיעים לקבלן.

   

  1. היקף עבודות הפינוי ושינויים בהיקף העבודה ובמתכונתה
   • א. היקף העבודה הממוצע לו מחויב הקבלן מפורט בנספח ב'-1. העירייה תהא רשאית להורות לקבלן על שינויים במתכונת העבודה לרבות לגבי שינויים בנפח כלי האצירה ובמיקומן, הכול כקבוע בהסכם על נספחיו ובהתאם לכל דין.
   • ב. המנהל רשאי לדרוש מהקבלן בכל עת לבצע שינויים מכל סוג שהוא בכל הקשור לביצוע עבודת הפינוי, הכול כפי שיורה המנהל, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישותיו תוך פרק זמן סביר ולא יותר מ-24 שעות ממועד הדרישה. ביצוע השינויים כמפורט להלן לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, למעט התמורה הנקובה בהסכם.
   • ג. שינוי מיקום הצבת המכולות.
   • ד. הורדת /הוספת מכולות
   • ה. שינוי ימי הפינוי של כל מכולה ודחסנית מכל סוג ונפח.
   • ו. שינוי סדר פינוי המכולות והדחסניות.
   • ז. שינוי תדירות פינוי המכולות והדחסניות

  כל שינוי כאמור בסעיפים  ג', ד', שינוע המכולות לשינוי מיקום/הוספה/הורדה יהיו ע"י ועל חשבון הקבלן. על הקבלן לספק מכולות פתוחות  תוך שעה מרגע הבקשה בין השעות 00: 6 בבוקר עד 16:00.

  כל שינוי כאמור בסעיפים  ג', ד', ה', ו', ז, ימסור המנהל לקבלן הודעה במייל בהתראה של יום לפחות.

  • ח. כל שינוי מיקום כלי אצירה מהמקום אותו קבעה העירייה מבלי לקבל את אישור המנהל וזאת על דעתו העצמאית של הקבלן או מי מטעמו יגרור קנס, מיקומי כלי האצירה יועברו על גבי טבלה או/ו קאורדינטות על גבי מפה – כל שינוי יתועד ויבוצע באישור המנהל.

   

  1. מתכונת צוות העבודה והעסקת עובדים

   

  • א. העבודה במשאית הדחס תתבצע בצוותים המונים לפחות שלושה עובדים: נהג ושני עובדים המסייעים לנהג בפינוי המכולות, שטיפתן וכן בניקוי סביבת מיקום המכולות טרם הפינוי ואחריו, וכן איסוף מפגעי פסולת שונים.
  • ב. העבודה במשאית המנוף תתבצע בצוות המונה לפחות נהג ועובד המסייע לנהג בפינוי המוטמנים/מונחי הקרקע, ניקיון סביבת המוטמנים, כולל מפגעי פסולת וגרוטאות, שטיפת המכולה ומשטח הדריכה והורקתה באתר עליו תורה הרשות המזמינה.
  • ג. העבודה במשאיות מגבהי-נוע לפינוי המכולות והדחסניות תתבצע ע"י נהג, ויכלול: ניקיון סביבת המכולה (טרם הפינוי ואחריו), הכנסת האשפה והגרוטאות לתוך המכולה, סגירת דלתות המכולה, פריקתם בתחנת המעבר, שטיפת המכולות וריסוסן בתחנת המעבר ( במועדים שנקבעו לכך ) והחזרת המכולות למיקומן הקבוע.
  • ד. העמסת ודחיסת המכולות בדחסן תחנת המעבר תתבצע ע"י העירייה או מי מטעמה.
  • ה. העמסת ודחיסת המכולות בעמדת המכולות הפתוחות בתחנת המעבר תתבצע ע"י העירייה או מי מטעמה.
  • ו. הקבלן ינהל את העבודה בעצמו או באמצעות מנהל עבודה מטעמו (להלן: "מנהל העבודה"). מנהל העבודה יעבוד בתיאום מלא עם המנהל וימצא עמו בקשר מתמיד במהלך שעות העבודה ולאחריהן. הקבלן מתחייב להתייצב במשרדי המנהל בכל מקרה ובכל שעה שיקרא לכך וזאת לצורך ביצוע תקין ומושלם של העבודה.
   מנהל העבודה יצויד ברכב עבודה ובמכשיר נייד ויהיה זמין לקבלת הודעות טלפוניות מהשעה 6:00 ועד השעה 21:00 וזאת לצורך ביצוע התיאום מול המנהל והפעלת הנהגים וצוותי הפינוי במשאיות הדחס ובמשאיות מגבהי-נוע.

   

  חתימת המציע ___________________

  • ז. הקבלן יחזיק משרד ומחסן בעל רישיונות ו/או היתרים כדין בעיר אילת ממנו הוא ינהל את העבודה ובו הוא מאחסן את המשאיות ומטפל באחזקת המכולות והכול כמפורט במסמכי ההסכם על נספחיו.
  • ח. המשרד שיהיה פתוח וזמין בשעות העבודה 6:00 – 15:00, ינהל את המעקב אחר הצבות ופינויים של המכולות, קבלת מפגעים, ותיאומים שונים מול המנהל או מי מטעמו.
  • ט. הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לרחובות או לסביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים ושבים.
  • י. הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות, תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב ומניעת נזילת מיצי אשפה מרכב הפינוי. אם נשפכה או פוזרה פסולת או נשפכו  מיצי אשפה ברחוב, הקבלן מתחייב לנקות את הרחוב מידית  ועל חשבונו. היה ולא ינוקה השטח מידית, העירייה תנקה ותחייב את הקבלן במלוא עלות ביצוע הניקיון.
  • יא. הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל רישום מדויק ומפורט של העבודות, כולל פרטי העובדים בכל יום עבודה והרכבים להם העובדים המצוותים. הרישום יהיה ממוחשב ויינתן לעירייה על פי דרישה.
  • יב. המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן הרחקת ו/או החלפת כל עובד מעובדי הקבלן, כולל מנהל העבודה, שהפגין התנהגות בלתי הולמת ו/או אינה ראויה בעת מתן שירות לציבור. לקבלן תהא אפשרות לתת הבהרותיו בטרם הוחלף עובד כאמור אולם שיקול הדעת בעניין זה יהיה של העירייה.
  • יג. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו כוח אדם מתאים ובמספר מספיק, לביצוע העבודה באופן שוטף וסדיר, וכן הינו מתחייב לכך כי הוא ועובדיו יתייצבו במועדים ובמקומות שנקבעו לביצוע העבודה.
  • יד. הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה נשוא ההסכם רק עובדים בעלי אישור עבודה וכי בשום מקרה לא יעסיק עובדים בלתי חוקיים או שוהים בלתי חוקיים.
  • טו. הקבלן ידאג כי בביצוע העבודות, יועסקו עובדים אך ורק בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959.
  • טז. הקבלן יבטיח הדרכת כל עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות בעבודה, הקבועות בנוהלי העירייה כאמור בנספח הבטיחות והנדרשות על-פי כל דין, ויבטיח את קיומן על-ידי עובדיו כמפורט להלן:
  • הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף כנספח להסכם וימסור לממונה הבטיחות בעירייה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי הרכב והציוד המצויים ברשותו.
  • הקבלן ימסור לממונה על הבטיחות בעירייה טופסי הצהרת בטיחות, על-פי הנוסח המצורף החתום על-ידי עובדיו והמאשרים כי הובאו לידיעתם, על-ידי הקבלן, כל הוראות ונוהלי הבטיחות כאמור לעיל.
  • הקבלן ימסור למנהל טופס הצהרה על ביצוע הדרכת בטיחות לכלל העובדים ע"י ממונה בטיחות שאושר לכך על ידי המשרד לבטיחות בעבודה. וכן, ביצוע ריענון בטיחות אחת לשנה לכלל העובדים.
  • הקבלן יספק ויצייד את עובדיו במדים אחידים ובכל אביזרי המיגון האישיים הנדרשים, לרבות פרטי ביגוד, אפוד זוהר, כפפות ונעלי עבודה בטיחותיים וכל אביזר ו/או פריט ציוד אחר שיידרש ע"י הממונה על הבטיחות בעירייה.

   

  1. מועדים ושעות ביצוע עבודות פינוי המכולות והדחסניות.
  • א. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו בהסכם על נספחיו. הקבלן יהיה בקשר מתמיד עם המנהל ויבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.
  • ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (א) לעיל, מובהר כי הקבלן לא יעזוב את שטח העבודה, טרם סיום העבודה ו/או שעות העבודה וקבלת אישורו של המנהל לכך.
  • ג. שעות ביצוע פינוי המכולות בימי העבודה עפ"י הגדרתם בהסכם הם:
   • ג.1. 06:00: תחילת ביצוע פינוי המכולות, והדחסניות עד סיום מלא ומושלם של כל המשימות                           שהוטלו עליו.
   • ג.2. 04:00: באזור התעשייה   –  מועד התחלת פעילות פינוי האשפה תיעשה החל משעה 4:00 .
   • ג.3. 05:00: פינוי המכולות, המוטמנים ומונחי הקרקע מאזור התעשייה והתיירות.
   • ג.4. על הקבלן לקחת בחשבון את מועד סגירת אתר נימרה ותחנת המעבר. הקבלן יתכנן את עבודתו כך שידאג לסיים את כל הפינויים של אותו היום משעת ההתחלה ועד לסגירת נימרה והתחנה.

   

   

  חתימת המציע ___________________

  • ג.5. במקרה שהקבלן לא סיים במועד את פינוי כלי האצירה של אותו היום, ידווח למנהל מטעם העירייה על כך מיד עם קרות המקרה. על הקבלן להימנע לחלוטין מתקלות של אי פינוי במועד, כולל פינוי מאוחר יותר של כלי האצירה. כל זאת מבלי לגרוע מהאפשרות של המנהל לקנוס את הקבלן בהתאם לסעדים העומדים לרשותו ע"פ מכרז זה.
  • ד. למנהל שמורה הזכות, משך כל תוקפו של ההסכם לשנות את תחילת שעות העבודה ו/או סיומן ואת סדר פינוי המכולות. הכול בהתאם לקביעתו אשר תהיה סופית ומוחלטת.
  • ה. המנהל יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות או במועדים אחרים כגון בערבי שבתות, חופשות ומועדי ישראל, אם יהיה צורך בכך. אין באמור לעיל כדי להוות הנחיה בניגוד לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן החובה להיערך בהתאם לרבות השגת כל האישורים הדרושים על פי דין.
  • ו. במקרים שהקבלן יידרש לפנות אשפה בשבתות או חגים, פינוי האשפה יתבצע לנימרה או למכולות פתוחות בהתאם להנחיות המנהל.
  • ז. תדירות פינוי המכולות והדחסניות תקבע לגבי כל מכולה וכל דחסנית כמפורט בסידורי העבודה שבנספחי ההסכם. המנהל יהיה רשאי לעשות שינויים בסידורי עבודה היומיים לפינוי המכולות והדחסניות.
  • ח. במידה ומכולה או דחסנית לא פונתה במועד שנקבע לפינויה עפ"י סידור העבודה, מחויב הקבלן לעשות כן עוד באותו היום, ולא יאוחר מ- 2 שעות מפניית המנהל. במידה ומכולה או דחסנית לא פונתה במועד, יועבר דיווח מידי למנהל על כך. כלי אצירה  שלא פונה ביום הפינוי הקבוע שלה מכל סיבה שהיא,  הפינוי יתבצע למחרת בעדיפות ראשונה.
  • ט. הקבלן מתחייב לבצע במקרים חריגים, הצבת מכולות ודחסניות ופינוים נוספים שלהן במידה והדבר יידרש עפ"י הוראת המנהל, זאת משעת תחילת העבודה ועד לשעה 22:00 (להלן: "פינויים חריגים").
  • י. מובהר בזאת שביצוע פינויים נוספים יהיו בנוסף לתוכנית העבודה הרגילה וביצוען לא יגרום לתקלות בביצוע הפינויים ע"פ התוכנית המקורית.
  • יא. הקבלן יעמוד לרשות העירייה לביצוע פינויים  דחופים של מכולות ודחסניות  וזאת  עד חצי שעה מבקשת הפינוי. "פינוי דחוף"  יקבע על פי שיקול דעתו של המנהל מטעם העירייה.
  • יב. המנהל רשאי לבקש ביצוע הצבת מכולות ופינויים של מכולות, היפוך דחס, מוטמנים, מונחי קרקע ודחסניות באופן חד פעמי או באופן קבוע גם מכול רחבי העיר ( גם כאלו שאינם נכללים בתיירות או בתעשייה ). הקבלן יבצע את הצבת המכולות והפינויים הנ"ל בנוסף למטלות הקבועות. סדר הפינוי והיקף הפינוי יקבע ע"י המנהל.
  • יג. מובהר, כי בגין ביצוע עבודת פינויים חריגים ופינויים דחופים של מכולות ודחסניות כמתואר בסעיף ה', ו', ז', ח' , ט' י', יא', יב' שלעיל, הקבלן יהא זכאי לתשלום עפ"י המחירים הקבועים בהסכם על נספחיו בגין פינוי חד-פעמי או בגין כל הובלה.
  • יד. הקבלן מתחייב לספק כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של עד שעתיים או על פי לוחות הזמנים המצוינים במפרט זה. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת הזו לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל, וזאת בנוסף לקנס בגין אי אספקת השירות בזמן הנדרש.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם. שעות העבודה של המשרד יהיו זמינים למתן השירות משעה 6:00-15:00.
  • טו. על הקבלן לספק מכולות פתוחות תוך שעה מרגע הבקשה בין השעות 00: 6 בבוקר עד 16:00.
  • טז. מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא בין הקבלן לעירייה לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא לביצועה הסדיר של העבודה על ידו.
  • יז. במידה וכתוצאה משינויים ביטחוניים ו/או בטיחותיים ו/או משברים כלכליים פנימיים ועולמיים ו/או עקב החלפת שיטת פינוי האשפה ו/או מכל סיבה אחרת ותופחת כמות הפינויים עקב כך לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או תמורה.

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  1. אספקה, תחזוקה והצבת מכולות לאצירת אשפה ופסולת

  7.1 מונחי קרקע :

  • א. במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם על נספחיו, על הקבלן לספק ולהציב במיקומים כפי שיידרשו מכולות לאצירת אשפה כמפורט להלן:

   

  מס' סוג המכולה כמות הערות
  1 מונחי קרקע  עילי דגם אלונה או ש"ע* 50 חדשות

   

  • ב. המכולות בסעיף 7.א.1 יהיו בהתאם למפרט הנמצא בנספח ב'-8. הקבלן מחויב להעביר למנהל את המפרט והדגם של כל סוג כלי אצירה טרם רכישתו ולקבל אישור מהמנהל.
  • ג. כל המכולות של הקבלן שהקבלן נדרש לספק בסעיף זה ( 7 ) יהיו עם מספר מזהה בין 4 ספרות מוטבע ומוצמד על דופן המכולה. המספר יהיה בהתאם לדרישת המפקח.
  • ד. הקבלן יספק ויציב את מונחי הקרקע  החדשים ( סעיפים 7.א.1  ) באתרי העבודה עפ"י הנחיות המנהל,  וזאת תוך 90 יום מהתאריך הקבוע בצו התחלת העבודה, מונחי הקרקע שיסופקו יהיו ויישארו בבעלות הקבלן. אי עמידה  בזמנים תחייב את הקבלן בעלות של 400 שח לחודש לכל מכולה שלא הוצבה בזמן ובמיקום הנדרש בהתאם לתוכנית.
  • ה. עם סיום ההסכם או הבאתו המוקדמת לידי סיום כמפורט בהסכם ובהתאם יאפשר הקבלן לעירייה להמשיך ולעשות שימוש במכולות ובמונחי הקרקע שבבעלותו או באחזקתו, בעצמה או באמצעות קבלן אחר, עד להחלפת קבלן פינוי אשפה או לכל המאוחר עד 6 חודשים מסיום המכרז. בגין השימוש במכולות הקבלן עד להחלפת קבלן כאמור לעיל, תשלם העירייה דמי שימוש בסך 100 ₪ בחודש עבור כל כלי אצירה השייך לקבלן והנדרש ע"י העירייה לטובת המשך השימוש השוטף. למען הסר ספק מובהר כי אם ימשיך הקבלן לפנות את מכולות האשפה גם  לאחר סיום תקופת החוזה, לא יהיה זכאי לדמי שימוש בגין השימוש במכולות והתמורה היחידה שיקבל היא מחיר הפינוי כמפורט בהצעתו וכפי ששולם לו עד להודעת סיום ההסכם.
  • ו. לשם הבטחת קיום התחייבותו של הקבלן כאמור בסעיף ה' שלעיל תיוותר ערבות הביצוע בתוקף לתקופה של שישה חודשים לאחר סיום ההסכם והעירייה תהא רשאית לחלטה גם בנסיבות בהן הפר הקבלן את התחייבותו כאמור לעיל. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין חילוט כאמור והוא מהווה פיצוי הרשות המקומית על כל נזק שיגרם לה בגין אי עמידת הקבלן בהתחייבותו זו.
  • ז. על הקבלן לבדוק כי המשאיות העומדות לרשותו במכרז זה, מתאימות לביצוע הפינויים של כלי האצירה החדשים והקיימים.
  • ח. כל המונחים והמכולות שהקבלן יפנה במסגרת מכרז זה, יהיו באחזקת הקבלן במשך כל תקופת ההסכם והוא יהיה אחראי להצבתן במקומות המיועדים לכך ולפי הנחיות המנהל. הקבלן יהיה אחראי לתקינותן ותחזוקתן השוטפת בכל תקופת ההסכם לרבות, צביעתם, שטיפה ,שימון צירים, התראות על נזקים ויפעל בהתאם להוראות העירייה.
  • ט. אם יגרעו מכולות או מונחי קרקע במהלך ביצוע החוזה עקב החלפת שיטת פינוי האשפה או מכל סיבה אחרת, ותופחת כמות הפינויים עקב כך לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או תמורה והסכום שישולם לו יהיה מכפלת כמות הפינויים שבוצעה בפועל.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

  • י. תנאים כללים – מכולות שהוצבו על ידי הקבלן:
  • עם סיום ביצוע אספקת והצבת כל המכולות באתרי העבודה, לשביעות רצון המנהל, ימציא המנהל לקבלן אישור בכתב על כך. ממועד אספקתן של המכולות והצבתן באתרי העבודה ידאג הקבלן לתחזוקתן השוטפת, הכול עפ"י מסמכי ההסכם על נספחיו.
  • האחריות האמורה לטיבן, איכותן ותחזוקתן של כל המונחים והמכולות שסופקו על ידו, תחול על הקבלן במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר גם את חלקי המכולות.
  • במשך כל תקופת ההסכם יחליף הקבלן על חשבונו חלקים פגומים בחלקים חדשים מקוריים או יתקן על חשבונו, עפ"י דרישת המנהל, כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול אשר נתגלה במכולות שסופקו על ידו ו/או בחלקיהן אשר מקורו לדעת המנהל פגם בייצור ו/או איכות ירודה ו/או חוסר התאמה לדרישות ההסכם וזאת במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה על נספחיו. הקבלן יעשה כן תוך 24 שעות מגילוי הנזק.
  • במשך כל תקופת ההסכם יבצע הקבלן את כל התיקונים הדרושים במכולות שסופקו על ידו ו/או בחלקיהן בין היתר בגין ליקויים שמקורם בפגם בייצור ו/או שימוש במכולות ויעשה כן מיד עם דרישת העירייה או מי מטעמה.
  • לקבלן אחריות מוחלטת שהמכולות שסופקו על ידו יהיו איכותיות , תקינות ויתאימו לאצירת אשפה לאורך שנים.
  • מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הרשומה בסעיף ח' לעיל הינה לתחזוקת כלל המכולות שהוא מפנה בהתאם למכרז זה, גם מכולות שלא הוצבו על ידו.
  • כלי אצירה שהוצבו על ידי העירייה:
  • הקבלן יבצע פינויים גם במונחים, מכולות ודחסניות השייכות לעירייה ו/או לגורמים פרטיים בהתאם לתוכנית העבודה או/ו אישור מטעם המנהל. הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על מכרז זה מקבל הקבלן את האחריות המלאה לתחזוקת כל המכולות האשפה השייכות לעיריית אילת במצבן כפי שהן. במידה ויגרם נזק לכלי אצירה של העירייה או גוף פרטי בעת הפינוי או לסביבת המכולה, על הקבלן לתקן את הנזק ולהשיב את המצב לקדמותו.
  • על הקבלן לתחזק ולשמור באופן שוטף גם את כלי האצירה אשר לא הוצבו על ידו, האחריות האמורה לתקינותן ותחזוקתן השוטפת כולל גם ניקיונם תחול על הקבלן במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר תיקון כל נזק שנעשה לכל חלקי מונחי הקרקע על ידיו או/ו גורם צד ג', בלאי טבעי צביעה וכו'. תיקון או צביעת כלי האצירה יתבצע עד 72 שעות מדרישת העירייה

   

  • יא. מלאי מכולות נדרש

  לצורך החלפת מכולות ו/או אספקת מכולות נוספות על הקבלן להחזיק בבעלותו ו/או בחזקתו במשך כל תקופת ההסכם את המלאים הבאים:

   

  • לפחות 3 מכולות פתוחות 4 מ"ק מסוג רם-סע, והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת בנייה שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר.
  • לפחות 3 מכולות פתוחות 12 מ"ק מסוג רם-סע, והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר ו/או לנימרה.
  • לפחות 5 מכולות פתוחות 16 מ"ק מסוג רם-סע, והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר ו/או לנימרה.
  • לפחות 30 מכולות פתוחות 8 מ"ק מסוג רם-סע, והמיועדות לאצירת אשפה, גזם ופסולת שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר.
  • על כל המכולות הנוספות יודבקו תגים לצורכי זיהוי, מעקב ובקרה.
  • לא ישולם כל תשלום נפרד בגין השימוש במכולות הנוספות שיוצבו על ידי הקבלן ועל חשבונו. התשלום היחיד שישולם יהיה מחיר הפינוי על בסיס הצעת הקבלן כפי שמופיע בסעיפי כתב הכמויות

   

   

  חתימת המציע ___________________

  • לצורך טיפול בתחזוקת המכולות ובמקרים שנדרש גם החלפת מכולות לא תקינות, על הקבלן להחזיק בבעלותו ו/או בחזקתו במשך כל תקופת ההסכם כמות מספיקה של חלפים וחלקי מונחים נוספים שיאפשרו לו לתקן ולהחליף את המכולות ומונחי הקרקע בפרק הזמן שנקבע במפרט זה.
  • המכולות יעברו צביעה ( לאחר שטיפה לפני וריסוס בסיום הצביעה ) פעם בשנה  ע"פ תכנית ולוז שיקבע המנהל. הצביעה תהא בגוון שיקבע על ידי הרשות המזמינה. כמו-כן, הקבלן יבצע צביעה נוספת לכלי אצירה במקרה של שריפת כלי אצירה וע"פ דרישת המנהל.
  • הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו לכלי האצירה בעת ריקונם / הוצאתם החזרתם למקומם וידאג לתיקונם או החלפתם, על חשבונו, בהתאם להוראות הרשות המזמינה. היה והקבלן לא יתקן או יחליף את כלי האצירה, כאמור, תוך 48 שעות ממועד דרישת הרשות המזמינה, תהיה הרשות המזמינה רשאית לבצע זאת במקומו, ולנכות מכל תשלום המגיע לקבלן או הוצאות התיקון או ההחלפה, כאמור, בתוספת תקורה בשיעור 15% מכל תשלום המגיע לקבלן.
  • החלפת או העברת מונח ו/או מכולה לשיפוץ תתבצע רק לאחר קבלת אישור מהמנהל והעברת עדכון לגבי פרטי המכולה היוצאת והמכולה החלופית.
  • הקבלן יבצע מיפוי רשימת כלי אצירה, על פי מספרם הסידורי ומיקומם הגיאוגרפי על בסיס מפה (קאורדינטות), גודל וסוג המכולה. בעת פינוי המונחים, על הקבלן לדאוג להחזרת כל מונח למקום המיועד לו על פי מספרו הסידורי. מספור המונחים נועד לשייך את המונח למיקום מדויק שיוגדר על פי שם רחוב ומספר הבית הקרוב למונח, או כל הגדרה אחרת שתבחר הרשות המזמינה. הקבלן יידרש להקפיד על כך.
   • יב. מוטמנים
  • הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה מקבל הקבלן את האחריות המלאה על המוטמנים במצבם כפי שהם ומתחייב לתחזוקת ותקינות המוטמנים במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר גם את חלקי המכולות, כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול אשר נתגלה במוטמנים במהלך ביצוע העבודות, וזאת במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה על נספחיו. הקבלן יעשה כן תוך 24 שעות מגילוי הנזק.
  • האחריות האמורה לטיבן, איכותן ותחזוקתן השוטפת הנוגעת לנקיון של המוטמנים תחול על הקבלן במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר התראה על כל נזק שנעשה לכל חלקי המוטמנים על ידיו או/ו גורם צד ג', בלאי טבעי צביעה וכו' , צביעת המונחים והמוטמנים תתבצע עד 72 שעות מדרישת העירייה או מי מטעמה.
  • במידה וכתוצאה מפתיחת המוטמן בעת הרמתו, האשפה נשפכה לפיר ו/או מחוץ למוטמן, נדרש לפנות את האשפה במידי כולל שטיפת הפיר. פינוי תחתית מיכל הבטון מפסולת מוצקה ותשטיפים יעשה באופן שלא יפגע במעטפת הבטון. פינוי האשפה, גם במקרה של כשל בטמון הקרקע, יבוצע בתוך שעתיים מרגע ההודעה לקבלן. הקבלן יחזיק לצורך כך כף קטנה למנוף שתאפשר פינוי אשפה מתוך פיר המוטמנים וזאת מבלי לפגוע בפיר עצמו. על הקבלן לסמן בסרט מסביב למוטמן כל זמן שהמוטמן מושבת עקב התקלה.
  • במקרה של תקלה במוטמן שאינו מאפשר המשך שימוש בו, יציב הקבלן על חשבונו ובאופן מיידי ולא יאוחר משעתיים מרגע הידיעה על המקרה כלי אצירה חלופי, שיפונה ע"י הקבלן במסגרת תכנית העבודה השוטפת וזאת עד לתיקון המוטמן. תיקון והחלפת המוטמן למעט שבר במעטפת הבטון לא תיארך יותר מ- 24 שעות. על הקבלן לסמן בסרט מסביב למוטמן כל זמן שהמוטמן מושבת עקב התקלה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

   

  1. טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים
  • א. קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה – תהא בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט והמוסכם בחוזה זה ונספחיו.
  • ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם לשביעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.
  • ג. הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על נספחיו, כולן או מקצתן ו/או לא ביצע העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. למען הסר ספק, יובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודית הנ"ל מהווה רשימה סגורה.
  • ד. מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובנוסף לה, אם הקבלן לא ימלא התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאית העירייה לפעול למילוי ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתה, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י הקבלן בתוספת תקורה של 15%, וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן (ו) להלן.
  • ה. הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים במפרט זה מהווים הפרה של ההסכם המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העיריה על פי דין או הסכם.
  • ו. בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת סעיף כמפורט להלן תהא העירייה זכאית לקנוס את הקבלן בנושאים או בסכומים כמפורט להלן::
  • ז. הפרות תפעוליות:
  ההפרה פיצוי מוסכם
  אי התייצבות פועלים כנדרש 1,000 ₪ לכל פועל ליום
  אי התייצבות רכב פינוי 3,000 ₪ לכל רכב ליום
  אי שימוש בערכת התגים הניידת בעת הפעלת רכב חליפי 1000 ₪ לכל מכולה
  איחור בהחלפת רכב פינוי לא תקין 1000 ₪ לכל שעת איחור
  אי הצבת מכולה/דחסנית באזור ההקצאה המיועד 1000 ₪ למכולה/דחסנית
  אי אספקת השירות בזמן הנדרש 1000 ₪ לכל פרק שירות נפרד
  התייצבות פועל ללא בגדי עבודה וציוד בטיחות כנדרש 1000 ₪ לכל פועל
  חניית רכב עבודה שלא במקום החנייה המוגדר 1000 ₪
  משאית שלא נשקלה בעת  הכנסת/הוצאת אשפה לתחנת המעבר 1,000 ₪ למקרה
  משאית שלא נשקלה בתחנת המעבר לפני נסיעה לנימרה 1,000 ₪ למקרה
  נזק למערכת קורא התגים במשאית הקבלן 1,000 ₪ למקרה כולל עלות תיקון
  משאית הקבלן שנמצאה פועלת בשעות העבודה במסגרת מכרז זה בעבודות אחרות 2,000 ₪ לאירוע
  התייצבות משאית פינוי שאיננה לפי המפרט וללא אישור המנהל 1,000 ₪ ליום לכל רכב
  היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן 1,000 ₪ לכל יום
  חוסר תקשורת מעל  שעתיים של מנהל העבודה 500 ₪ למקרה
  נזילה של נוזלים מהמשאית  או מכלי אצירה 2,000 ₪ לאירוע ועלות הניקוי
  יציאה לפינוי ללא אישור המנהל 2,000 ₪ לכל פינוי
  אי שליחת סיכום דוחות פינוי יומיים של פינוי פחים 1,000 ₪ לכל מקרה
  אי שליחת דוחות חודשיים עם מיקום מכולות על בסיס מפה וקאורדינטות 1,000 ₪ לכל מקרה
  שינוי מיקום כלי אצירה ללא קבלת אישור כתוב ממנהל 5000 ₪ לכל מקרה
  הצבת כלי אצירה בצורה לא בטיחותית  או במקום אסור 5000 ₪ לכל מקרה
  פינוי אשפה לתחנת המעבר במקום נימרה ללא קבלת אישור 1,000 ₪ לכל מקרה
  אי גישה למערכת איתורן בצורה שוטפת 1,000 ₪ לכל יום
  • ח. למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, העירייה רשאית לנכות את הקנסות מכל תשלום המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. במידה שחולטה הערבות הבנקאית, ימציא הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית מקור, חדשה, בסכום הנדרש כאמור במסמכי המכרז על נספחיו

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

  • ט. הפרות בגין כלי אצירה מוטמנים:
  אי פינוי מוטמן  על פי סידור העבודה 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  אי פינוי של מוטמן בתוך פרק הזמן הנדרש 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  פסולת סביב מוטמן שלא פונתה 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שטיפה של מוטמן  ע"פ התכנית 500 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שימוש בחומרים בעת שטיפת המוטמן 500 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שאיבת נוזלים המצטברים בתחתית המוטמן 2,000 ₪ לאירוע ועלות הניקוי
  אי ביצוע אחזקה מונעת ותחזוקה של המוטמן 500 ₪ לכלי אצירה למקרה
  פסולת שהתפזרה ברחוב מהמוטמן לאחר העמסתה 1,000 ₪ למקרה
  אי פינוי כלי אצירה על פי סידור העבודה 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  אי פינוי של כלי אצירה בתוך פרק הזמן הנדרש 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  פסולת סביב כלי אצירה שלא פונתה במרחק של עד 7 מטר 1000 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שטיפה של כלי האצירה  ע"פ התכנית 500 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שימוש בחומרים בעת שטיפת כלי האצירה 500 ₪ לכל כלי אצירה
  הצבת כלי אצירה בצורה לא בטיחותית  או במקום אסור 5,000 ₪ לאירוע ועלות הניקוי
  פסולת שהתפזרה ברחוב מכלי האצירה לאחר העמסתו 1,000 ₪ למקרה
  אי כיסוי מכולה פתוחה או פינוי רם-סע עם דלתות פתוחות 500 ₪ לאירוע
  אי ביצוע אחזקה מונעת ותחזוקה של כלי האצירה 500 ₪ לכלי אצירה למקרה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

 • נספח ב'-1

  רשימת אתרי העבודה לביצוע פינוי מוטמנים ודחסניות

  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לרשימות אתרי העבודה הכוללות בין היתר את אזור תיירות, בסיסי צבא בתחום שיפוט העירייה אילת, תעשייה, בתי מלון ותחנת המעבר העירונית בהם מוצבות או יוצבו מכולות, מונחי קרקע  ו/או דחסניות כמפורט להלן:

  נספח ב'-2   –      רשימת אתרי העבודה באזורי התיירות, אשר בחלקן  יציב הקבלן מכולות  מונחי קרקע  ויפנה באמצעות משאיות המנוף למטמנת נימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה.  סה"כ כ- 80 כלי אצירה  כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו  כ-  1,800.

  נספח ב'-3   –      רשימת אתרי העבודה באזורי התעשייה שבהן הקבלן יפנה מכולות  מונחי קרקע  והיפוך דחס באמצעות משאיות הדחס והמנוף למטמנת נימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה.  סה"כ כ- 100 כלי אצירה  כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו  כ-  1,400.

  נספח ב'-4   –      רשימת אתרי העבודה באזורים שבהן הקבלן יפנה מכולות  מונחי קרקע  באמצעות משאיות המנוף למטמנת נימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה.  סה"כ כ- 40 כלי אצירה  כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו  כ-  700.

  נספח ב'-5   –      רשימת אתרי העבודה באזורי התיירות-תעשייה-שחורת-צבא-רמון בהם יפנה מכולות היפוך לדחס, עגלות 1100 ועגלות 360 ליטר באמצעות משאית ייעודית לפינוי היפוך דחס  המצוידת בזרועות הרמה והיפוך מכולות 1100 ליטר ו- 360 ליטר למטמנת נימרה.  סה"כ כ- 100 כלי אצירה  כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו  כ-  1,000.

  נספח ב-6  –    רשימת בתי המלון ועסקים אחרים בהם מוצבות דחסניות עד 14 מ"ק לשם פינוי והובלה במשאיות מגבהי – נוע לפריקת האשפה מהן בתחנת המעבר העירונית או לנימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה. סה"כ כ- 80 דחסניות, כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו כ- 650.

  נספח ב'-7–        פינוי והצבת מכולות רם-סע עד 16 קוב. הקבלן יציב ויפנה מכולות רם-סע בכל רחבי העיר בהתאם לדרישת המנהל. המכולות יסופקו ע"י הקבלן בהתאם לרשום בסעיף  7. כמו-כן, יפנה הקבלן מכולות רם-סע  שבחזקת העירייה או גופים פרטיים. פינוי המכולות יהיה לתחנת המעבר ו/או לנימרה , וזאת בהתאם להודעת המנהל. סה"כ כ- 50 מכולות רם-סע, כשמספר הפינויים הכולל בחודש הינו כ- 250.

  נספח ב'-8   –      רשימת אתרים ברחבי התיירות והעיר בהם מוצבים מוטמנים לפינוי באמצעות משאית ייעודית לפינוי מוטמנים ומונחי קרקע למטמנת נימרה, כשמס' הפינויים הכולל של המוטמנים ומונחי הקרקע הוא כ- 600

  בנוסף לאתרי העבודה ומספר הפינויים המופיעים בנספחים הנ"ל, הקבלן יידרש מעת לעת לפינויים נוספים של מונחי קרקע, ומוטמנים  מרחבי העיר, פינוי מכולות רם-סע בנפחים של  עד 16 מ"ק, פינוי עגלות אשפה 1,100 ליטר ופחי אשפה בנפחים של עד 500 ליטר. כל זאת בהתאם לצרכי העירייה.

  על בסיס הרשימות להלן, יומצאו לקבלן, סידורי עבודה יומיים.

  הקבלן יקבל רשימות עדכניות מהמנהל  כולל ימי פינוי ושעות הפעילות ויפעל על פי התכניות ובהתאם לדרישות המנהל.

  המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד את כמות הפינויים מאתרי העבודה במשך כל תקופת המכרז.

  רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה.

  יובהר ויודגש כי המספרים המובאים בנספח זה הינם ממוצעים משנה קודמת והינם לצורכי הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב את העירייה. העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית מהאתרים המפורטים ו/או מספר הפינויים המפורטים ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  נספח ב'-2

  מסלול מונחי קרקע – תיירות

  מס' ברזל סדר פינוי כתובת המכולה זיהוי הכתובת סוג מכולה ימי פינוי                         א   ב   ג    ד   ה    ו   ש סה"כ פינויים
  א ב ג ד ה ו ש
  8300 1 דרך מצרים מונחי קרקע – תיירות – התחלה              
  8302 3 דרך מצרים מסוף טאבה מונח 1 1 1 1 4
  8304 5 דרך מצרים מסוף טאבה מונח 1 1 1 1 4
  8306 7 דרך מצרים משמר הגבול מונח 1 1 1 1 4
  8308 9 דרך מצרים נסיכה 1 מונח 1 1 1 3
  8310 11 דרך מצרים נסיכה 2 מונח 1 1 1 1 4
  8312 13 דרך מצרים נסיכה 3 מונח 1 1 1 3
  8314 15 דרך מצרים נסיכה 4 מונח 1 1 1 3
  8316 17 דרך מצרים נסיכה 5 מונח 1 1 1 1 4
  8318 19 דרך מצרים נסיכה 6 מונח 1 1 1 3
  8320 21 דרך מצרים נסיכה 7 מונח 1 1 1 3
  8322 23 דרך מצרים סנובה מונח 1 1 1 1 1 5
  8324 25 דרך מצרים כפר הצוללים מונח 1 1 1 1 4
  8326 27 דרך מצרים מגדלור מונח 1 1 1 1 1 5
  8328 29 דרך מצרים מגדלור מונח 1 1 1 1 1 5
  8330 31 דרך מצרים אוניברסיטה ימית מונח 1 1 2
  8332 33 דרך מצרים מצפה תת ימי  דרום מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8334 35 דרך מצרים מצפה תת ימי  דרום מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8336 37 דרך מצרים מצפה תת ימי צפון מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8338 39 דרך מצרים מצפה תת ימי צפון מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8340 41 בית ספר שדה מונח 1 1 2
  8342 43 שמורת האלמוגים מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8344 45 הדייג היווני – סופר ביס שדה מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8346 47 דרך מצרים סופרמרקט חוף אלמוג מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8348 49 דרך מצרים המאהל של יוסוף/שביל ישראל מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8350 51 דרך מצרים בן הרוש מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8352 53 דרך מצרים בן הרוש מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8354 55 דרך מצרים שקמית מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8356 57 דרך מצרים שקמית מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8358 59 חנויות אלמוג – שוק דגים מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8360 61 דרך מצרים חנויות אלמוג – שוק דגים מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8362 63 תור ים/מפלט בחוץ מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8364 65 דרך מצרים תור ים/מפלט בחוץ מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8366 67 חוות הגמלים מונח 1 1 2
  8368 69 מנדיס מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8370 71 דרך מצרים מנדיס מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8372 73 דרך מצרים קלאב מד חוף מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8374 75 דרך מצרים קלאב מד חוף מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8376 77 קצא"א חוף 1 מונח 1 1 2
  8378 79 דרך מצרים קצא"א חוף 2 מונח 1 1 1 1 4
  8380 81 דולפין ריף צפון מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8382 83 דולפין ריף דרום מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8384 85 חשמל על הגל מונח 1 1 1 1 1 5
  8386 87 איימקס – מרכז מידע מונח 1 1 1 1 4
  8388 89 חוף חשמל מונח 1 1 1 1 4
  8390 91 חוף הדקל צפוני מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8392 93 חוף הדקל צפוני מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8394 95 חוף מוש בן ארי מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8396 97 חוף מוש בן ארי מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8398 99 בית משפט מונח 1 1
  8400 101 מלון אדומית מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8402 103 מלון אדומית מונח 1 1 1 1 1 5
  8404 105 ארומה – נביעות מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8406 107 נביעות-גשר מונח 1 1 1 1 1 5
  8408 109 חברים בלגונה דרומי 1100 1 1 1 1 4
  8410 111 חברים בלגונה צפוני 1100 1 1 1 1 4
  8412 113 חברים בלגונה דרומי 1100 1 1 1 1 4
  8414 115 חברים בלגונה צפוני 1100 1 1 1 1 4
  8416 117 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8418 119 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8420 121 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8422 123 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8424 125 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8426 127 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8428 129 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8430 131 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8432 133 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8434 135 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8436 137 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8438 139 מפרץ השמש מונח 1 1 1 1 1 5
  8440 141 מרכז הצפרות מונח 1 1 1 1 1 5
  8442 143 לגונת השלום מזרח מונח 1 1 1 1 1 5
  8444 145 לגונת השלום מערב מונח 1 1 1 1 4
  8446 147 מגרש כדורגל עירוני מונח 1 1 2
  8448 149 שדה תעפה – פז מונח 1 1 1 1 4
  8450 151 מסוף רבין מונח 1 1 1 3
  8452 153 פארק הצפרות מונח 1 1
  8454 155 דרך הים מתחם שייט לנוער מונח 1 1 1 1 4
  8456 157 הילטון / ארומה 1 מונח 1 1 1 1 1 1 1 7
  8458 159 הילטון / ארומה 2 מונח 1 1 1 1 1 5
  8460 161 שביל גישה ללגונה מונח 1 1 1 1 4
  8462 163 חוף מיה מונח 1 1 1 3
  8464 165 טיילת בחנייה ליד מתקני שעשועים מונח 1 1 1 3
  8466 167 טיילת בחנייה ליד מתקני שעשועים מונח 1 1 1 1 4
  8468 169 פאלמורה מונח 1 1 1 3
  8499 199 דרך מצרים מונחים – תיירות  – אחרון 80 33 74 35 78 66 40 406

   

  כמות מונחים 80
  כמות פינויים חודשי 1,827

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  נספח ב'-3

  פינוי מונחי קרקע – אזור התעשייה

  מס' ברזל מס' מסלול כתובת המכולה זיהוי הכתובת סוג מכולה ימי פינוי                         א   ב   ג    ד   ה    ו   ש סה"כ פינויים
  א ב ג ד ה ו ש
  8500 16 המלאכה תעשייה התחלה              
  8501 16 האומן 1 אור 87 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8502 16 האומן 2 אור 87 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8503 16 האומן 5 ברק המפרץ מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8504 16 האומן 6 ברק המפרץ דחס 1 1 1 1 1 1 6
  8505 16 יוזמה 1 אור 87 מחסן דחס 1 1 1 3
  8506 16 האורגים 1 האורגים מול רהיטי חזן -אורבך דחס 1 1 1 3
  8507 16 החרש 1 אחד לבניין דחס 1 1 1 1 4
  8508 16 התוכנה 1 איציק חשמל (מקלט בבר) דחס 1 1 1 1 1 1 6
  8509 16 התוכנה 2 איציק חשמל (מקלט בבר) מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8510 16 התושיה 1 אל גאוצ'ו מאחור מונח 1 1 1 3
  8511 16 המוצר אלפסי מונח 1 1
  8512 16 ליסה דגים (היה בעבר אמתל 3) דחס 1 1 2
  8513 16 שיבולים – יוסי אברהמי – אמתל 2 דחס 1 1 1 3
  8514 16 הבלן 1 אמתל 1 סלטי דחס 1 1 2
  8515 16 רתמים 1 אמתל 4 שיווק אלמוגית דחס 1 1 2
  8516 16 הבלן 3 אמתל 5 – רכש עיריית דחס 1 1 2
  8517 16 יוזמה 1 דרבי מאחור דחס 1 1 1 1 4
  8518 16 המוצר 1 אריקור/גל תעשיות שלטים דחס 1 1 2
  8519 16 המלאכה 14 ארמונות לב מונח 1 1
  8520 16 החרש 1 נגב קרמיקה מונח 1 1 1 1 1 5
  8521 16 ברנע 1 ביג 1 – צד דרומי מונח 1 1 1 1 1 5
  8522 16 פוקס  מאחור – ביג 2 מונח 1 1 1 1 1 5
  8523 16 האומן 1 ביג 3 מונח 1 1 1 1 1 5
  8524 16 האומן 1 ביג 4 – סופר פארם מונח 1 1 1 1 1 5
  8525 16 הסתת 1 ביג 5 מאחורי שילב ריבוק וקרביץ מונח 1 1 1 1 1 5
  8526 16 ביג 6 – ליד טרקלין חשמל מונח 1 1 1 1 1 5
  8527 16 האורגים 1 גיגי שלטים מונח 1 1 1 3
  8528 16 האחות 1 דפוס נורית מונח 1 1 1 3
  8529 16 חטיבת גולני 1 דרבי כביש שירות מונח 1 1
  8530 16 המסגר 1 חן רהיטים דחס 1 1 1 3
  8531 16 המסגר (הום סנטר) טובלי /הום סנטר מונח 1 1 1 1 4
  8532 16 הספן 1 פנימי – טרקטורונים במדבר מונח 1 1
  8533 16 חטיבת גולני 10 יד רוזה דחס 1 1 1 3
  8534 16 סמטת התושייה אשכרה/אל גאוצו מונח 1 1
  8535 16 המסגר 2 ליאור טקסטיל דחס 1 1 1 3
  8536 16 מאפיית דודו מונח 1 1 1 3
  8537 16 התוכנה 1 שירז קייטרינג מונח 1 1 1 3
  8538 16 הבורסקאי 4 מול בית עפר – מוניות המלך דחס 1 1 1 3
  8539 16 הנפח 1 מוסך א.צ. ירוחם דחס 1 1 2
  8540 16 הדייג 1 מוסך אדומית דחס 1 1 1 1 4
  8541 16 התבונה 1 מוסך בזק מונח 1 1 1 1 4
  8542 16 זעת אפיך 1 מוסך ערבה פחחות מונח 1 1 1 1 4
  8543 16 התוכנה 1 מוסך מור מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8544 16 התוכנה 2 מוסך מור מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8545 16 הספן 1 מוסך רום – רח' השפן – מוסך שחם מונח 1 1 1 3
  8546 16 הספן 3 פנימי בתוך הבניין / סלובטיק מונח 1 1 2
  8547 16 כרמל 1 מטיילי אילת מונח 1 1 1 3
  8548 16 דרך הערבה 1 מכבסת מלונות מונח 1 1 1 1 1 5
  8549 16 הדייג 1 מכון דרום מונח 1 1 1 3
  8550 16 האחות 1 מול אמא אדמה/מאחורי יד רוזה מונח 1 1 1 3
  8551 16 הנגר  ליד מוסך ישראל מונח 1 1 2
  8552 16 החרש 1 מעדניית גורמה ליד טובלי מונח 1 1 2
  8553 16 כרמל 1 מפעלי תובלה בפנים דחס 1 1 1 3
  8554 16 הסתת 1 מקור הזכוכית דחס 1 1 2
  8555 16 הסתת 1 מקס אלימלך דחס 1 1 2
  8556 16 הבורסקאי 1 האורגים פינת הספן דחס 1 1 1 3
  8557 16 המוצר 1 מרכז המצברים דחס 1 1 1 3
  8558 16 הדייג 1 המחסן למקצוען דחס 1 1 1 1 1 1 6
  8559 16 הדייג 2 המחסן למקצוען דחס 1 1 1 1 1 1 6
  8560 16 הסנדלר 5 משתלת צביקה דחס 1 1 2
  8561 16  משתלת צמחים דחס 1 1 2
  8562 16 התושיה 15 יוסי קרבורטורים עידן הברזל דחס
  8563 16 הדייג 1 נופי מול מוטורולה דחס 1 1 1 1 4
  8564 16 המוצר 1 ניצת דודבן/גיורא מצברים מונח 1 1 1 3
  8565 16 התבונה 1 התבונה, ליד תחנת דלק סונול מונח 1 1 2
  8566 16 הסתת 1 עולם הצבעים מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8567 16 הסתת 2 עולם הצבעים מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8568 16 הבורסקאי 15 מוטושופ מונח 1 1 2
  8569 16 הבורסקאי 1 מול פלאפון  – אמיר בירן/פאזל מונח 1 1 2
  8570 16 האורגים 1 כביש פנימי מהאורגים – פרי ארצנו מונח 1 1 1 1 4
  8571 16 המלאכה  צמיגי אילת מונח 1 1
  8572 16 המלאכה בחניית משרד בקרת הגבול / קורל מונח 1 1 1 3
  8573 16 המלאכה בחניית משרד בקרת הגבול / קורל מונח 1 1 1 3
  8574 16 הדייג 1 קוקה קולה בפנים מונח 1 1
  8575 16 חטיבת גולני 50  ברחבת חול – קזה דו ברזיל מונח 1 1
  8576 16 המלאכה 1 קניון העיר בחניה/באולינג מונח 1 1 1 3
  8577 16 התבונה 1 שלומי אופנועים מונח 1 1 1 3
  8578 16 התבונה 1 מול דני ולדמן מונח
  8579 16 שמי בר חנייה עליונה מונח 1 1 1 1 4
  8580 16 הצלחה 1 סופרמרקט גורמה/שפע מאחורה מונח 1 1 1 3
  8581 16 תחנת דלק דלק – תחנת דלק בר שף מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8582 16 תחנת דלק דלק – תחנת דלק בר שף מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8583 16 תחנת  דלק סונול עוקף 1100 מונח 1 1 2
  8584 16 רחוב כרמל – תחנת דלק פז עוקף מונח 1 1 1 1 4
  8585 16 כרמל תחנת דלק צוף ים מונח 1 1 1 3
  8586 16 בית עופר מונח 1 1 1 3
  8587 16 הספן 1 מחסני השוק מונח 1 1
  8588 16 כרמל מטיילי קשת ( בתוך התובלה ) 1100 מונח
  8589 16 מול הסלינה בעפר מונח 1 1 1 1 4
  8590 16 מול הסלינה בעפר מונח 1 1 1 1 4
  8591 16 בית העלמין הצבאי מונח 1 1 1 1 4
  8592 16 בית העלמין האזרחי  למטה מונח 1 1 1 3
  8593 16 בית העלמין האזרחי למעלה מונח 1 1 1 1 4
  8594 16 דרך ההרים מתחם אלבר מונח 1 1 2
  8595 16 כרמל הגן הבוטני מונח
  8596 16 כרמל חניון מכוניות – כרמל מונח 1 1
  8597 16 כרמל חניון אוטבוסים ומשאיות מונח 1 1
  8598 16 סמטת הגלב תחנת הדלק סונול בעוקף מונח 1 1 2
  8700 16 המלאכה תעשייה אחרון 59 44 48 52 46 64 0 313

   

  מונחים ודחס 98
  כמות פינויים 1408.5

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  נספח ב'-4

  פינוי מונחי קרקע

  מס' ברזל מס' כתובת המכולה זיהוי הכתובת מס' הבית סוג מכולה ימי פינוי                         א   ב   ג    ד   ה    ו   ש סה"כ פינויים
  א ב ג ד ה ו ש
  8100 0 חטיבת גולני מונח קרקע עיר התחלה              
  8101 1 סמטת המנהרות גן אורנים – יו"ש 1 מונח 1 1 1 1 4
  8102 2 סמטת המנהרות גן אורנים – יו"ש 2 מונח 1 1 1 1 4
  8103 3 סמטת ראמים איטונג א' מונח 1 1 1 1 4
  8104 4 סמטת הצבאים איטונג ב'  בחוץ מונח 1 1 1 1 4
  8105 5 סמטת דישונים איטונג ג' 1 מונח 1 1 1 1 4
  8106 6 נחל כתובות נעמת יעלים בחוץ 2 מונח 1 1 1 3
  8107 7 נחל כתובות 1 יעלים בפנים 1 מונח 1 1 1 3
  8108 8 סמ גבים מסעדת ללו 1 מונח 1 1 1 1 4
  8109 9 ברנע 1 מתחם חנויות דקל 1 מונח 1 1 1 1 4
  8110 10 ברנע 2 מתחם חנויות דקל 2 מונח 1 1 1 1 4
  8111 11 סמטת נחושתן מגורי קבע 30 מונח 1 1 1 3
  8112 12 שדרות התמרים חנייה שוק 10 מונח 1 1 1 1 4
  8113 13 סמ שפיפון  סי הוטל. 1 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8114 14 סמ שפיפון  סי הוטל. 1 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8115 15 שד התמרים משביר 11 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8116 16 שד התמרים משביר 11 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8117 17 שדרות התמרים סינג סינג 255 מונח 1 1 1 1 4
  8118 18 סמטת ארנון מפקדת העיר בפנים 8 מונח 1 1 1 3
  8119 19 סמטת ארנון מפקדת העיר בחוץ 12 מונח 1 1 1 3
  8120 20 גן בנימין רב קט 10 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8121 21 גן בנימין רב קט 10 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8122 22 גן בנימין המיזללה ( בנק מזרחי ) מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8123 23 אגמונים מאחורי בית המפתח 9 מונח 1 1 1 3
  8124 24 אגמונים מאחורי בית המפתח 10 מונח 1 1 1 3
  8125 25 נחשון בי"ס אלון בעפר – גן ארנון 20 מונח 1 1
  8130 30 סמ המלך אחז 19 אחז 19 מונח 1 1 1 3
  8131 31 סמ המלך אחז 31 אחז 31 מונח 1 1 1 3
  8132 32 אחז 8 מונח 1 1 1 3
  8133 33 אחז 1 מונח 1 1 1 3
  8134 34 סחלב רחוב סחלב 1 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8135 35 סחלב רחוב סחלב 1 מונח 1 1 1 1 1 1 6
  8136 36 צאלון – לילך צאלון – לילך 1 מונח 1 1 1 1 4
  8137 37 השיזף בתוך לוס אנג'לס – 1102 1102 מונח 1 1 2
  8138 38 סמטת מואב  613 –  בית הכנסת ברסלב 613 מונח 1 1 1 3
  8139 39 סמטת מואב  613 –  בית הכנסת ברסלב 613 מונח 1 1 1 3
  8140 40 סמ מואב 21 רחוב מואב 612 612 מונח 1 1 1 3
  8150 50 עין נטפים 2 עין נטפים 2 2 מונח 1 1 2
  8151 51 עין נטפים 4 עין נטפים 4 4 מונח 1 1 2
  8152 52 עין נטפים 6 עין נטפים 6 6 מונח 1 1 2
  8153 53 עין נטפים 8 עין נטפים 8 8 מונח 1 1 2
  8154 54 עין נטפים 10 עין נטפים 10 10 מונח 1 1 1
  8155 55 עונות השנה 7 עונות השנה 7 7 מונח 1 1 1
  8156 56 עונות השנה 3 עונות השנה 3 10 מונח 1 1 1 3
  8199 199 חטיבת גולני מונחי קרקע עיר אחרון 99 25 26 21 26 27 35 0 154
  כמות מונחים 43
  כמות פינויים חודשי 693

  חתימת המציע __________________

   

  נספח ב'-5

  מסלול פינוי שחורת-צבא-רמון – היפוך דחס ועגלות

  מס' ברזל מס' מכולה כתובת המכולה זיהוי הכתובת סוג מכולה קיים ימי פינוי                         א   ב   ג    ד   ה    ו   ש סה"כ פינויים
  א ב ג ד ה ו ש
  היפוך דחס – התחלה              
  8648 49 צביה צביה – מחנה מזרחי 1 1 1 3
  8650 51 צאלה צאלה -מחנה גבול ירדן ( מסוף רבין ) 1 1 1 3
  8698 99 תעשייה שחורת שחורת – לימור חיות 1 1 1 3
  8700 101 תעשייה שחורת שחורת – מחסן ישרוטל 1 1 1 3
  8702 103 תעשייה שחורת שחורת – אל ארצי/תנובה 1 1 1 3
  8704 105 תעשייה שחורת שחורת – זהר צח 1 1 1 3
  8706 107 תעשייה שחורת שחורת – בסיס נ"מ 1 1 1 3
  8708 109 תעשייה שחורת שחורת – דלק טן 1 1 1 3
  8710 111 תעשייה שחורת שחורת – נופי/מרוואן 1 1 1 3
  8712 113 תעשייה שחורת שחורת – טמפו 1 1 1 3
  8714 115 תעשייה שחורת שחורת – המנוף אילת 1 1 1 3
  8716 117 תעשייה שחורת שחורת – כץ משלוחים 1 1 1 3
  8718 119 תעשייה שחורת שחורת – משב 1 1 1 3
  8720 121 תעשייה שחורת שחורת – נגריית חזן 1 1 1 3
  8722 123 תעשייה שחורת שחורת – טופ 94 1 1 1 3
  8724 125 תעשייה שחורת שחורת – אילת קרוואנס 1 1 1 3
  8726 127 תעשייה שחורת שחורת – שרוני לוגיסטיקר 1 1 1 3
  8728 129 תעשייה שחורת שחורת – צ'יטה 1 1 1 3
  8730 131 תעשייה שחורת שחורת – מכבסה 1 1 1 3
  8732 133 תעשייה שחורת שחורת – יוסי במות 1 1 1 3
  8734 135 תעשייה שחורת שחורת – מוסך סירות 1 1 1 3
  8736 137 תעשייה שחורת שחורת – ביכורי שדה 1 1 1 3
  8738 139 תעשייה שחורת שחורת – אלפא/שחף 1 1 1 3
  8740 141 תעשייה שחורת שחורת – מול פ.זוהר 1 1 1 3
  8742 143 תעשייה שחורת שחורת – ראיד  נופי 1 1 1 3
  8744 145 תעשייה שחורת שחורת – ישראבטון 1 1 1 3
  8745 146 תעשייה שחורת בטחון – עירייה 1 1 1 3
  8600 1 דרך מצרים מכולות – תיירות  ראשון              
  8604 5 מלון גלי אילת 1 1 1 3
  8608 9 בית ספר שדה חניון לילה 1 1 1 3
  8610 11 בית ספר שדה חניון לילה 1 1 2
  8612 13 מעבדה ימית 1 1 2
  8614 15 מעבדה ימית 1 1 1 1 4
  8616 17 נמל
  8618 19 נמל
  8620 21 נמל
  8622 23 נמל
  8624 25 נמל
  8626 27 נמל
  8628 29 נמל
  8630 31 בית ויליאמס 1100 1 1 1 3
  8634 35 בטון רדימיקס – 1100 1100
  8638 39 ערדג מסעדה ( חבל איילות )
  8640 41 ערדג מסעדה ( חבל איילות )
  8642 43 ערדג מכון ( חבל איילות )
  8644 45 ערדג בית אריזה ( חבל איילות )
  8646 47 ערדג פיילוט ( חבל איילות )
  8652 53 דרך מצריים חיל הים – מחנה מזרחי – ממשה צפוני 1 1 1 3
  8654 55 דרך מצריים חיל הים – מחנה מזרחי – מחלקת מכונה 1 1 1 3
  8656 57 דרך מצריים חיל הים – מחנה מזרחי – מרינה צפון 1 1 1 3
  8658 59 דרך מצריים חיל הים – מחנה מזרחי – מרינה דרום 1 1 1 3
  8660 61 דרך מצריים חיל הים 1 1 1 3
  8662 63 כביש 12 חברת החשמל יותם
  8664 65 כביש 12 קצא"א רמת יותם
  8666 67 דרך מצריים מה"ס משטרה צבאית 1 1 1 3
  8668 69 דרך מצריים מה"ס מרחב מוגן 1 1 1 3
  8670 71 דרך מצריים מה"ס – מפקדת גדוד ברדלס 1 1 1 3
  8672 73 דרך מצריים מה"ס 1 1 1 3
  8674 75 דרך מצריים מה"ס 1 1 1 3
  8676 77 דרך מצריים מה"ס 1 1 1 3
  8678 79 דרך מצריים מה"ס – בסיס תחמודת 1 1 1 3
  8680 81 דרך מצריים מה"ס 1 1 1 3
  8682 83 דרך מצריים מה"ס 1 1 1 3
  8684 85 דרך מצריים מה"ס סדנא 1 1 1 3
  8686 87 דרך מצריים אוגמ"ר 80 1 1 1 3
  8688 89 דרך מצריים אוגמ"ר 80 1 1 1 3
  8690 91 דרך מצריים אוגמ"ר 80 1 1 1 3
  8692 93 חיל הים אוגמר 80 – מתקן מתנדבים 1 1 1 3
  8694 95 כביש 12 אוגמ"ר 80 1 1 1 3
  8696 97 דרך הערבה חוות היין ( אורי שחר ) 1100 1 1
  8746 147 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 18 360 1 1 2
  8747 148 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 18 360 1 1 2
  8748 149 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 18 360 1 1 2
  8749 150 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 18 360 1 1 2
  8750 151 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 17 360 1 1 2
  8751 152 דרך הערבה שד"הת רמון – מגדל+תיאום 360 1 1 2
  8752 153 דרך הערבה שד"הת רמון – מגדל+תיאום 360 1 1 2
  8753 154 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 22 360 1 1 2
  8754 155 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 22 360 1 1 2
  8755 156 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 30 360 1 1 2
  8756 157 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 50 360 1 1 2
  8757 158 דרך הערבה שד"הת רמון – תעלה צפונית 360 1 1 2
  8758 159 דרך הערבה שד"הת רמון – אווירי 360 1 1 2
  8759 160 דרך הערבה שד"הת רמון – אווירי 360 1 1 2
  8760 161 דרך הערבה שד"הת רמון – כיבוי אש 360 1 1 2
  8761 162 דרך הערבה שד"הת רמון – כיבוי אש 360 1 1 2
  8762 163 דרך הערבה שד"הת רמון – כיבוי אש 360 1 1 2
  8763 164 דרך הערבה שד"הת רמון – כיבוי אש 360 1 1 2
  8764 165 דרך הערבה שד"הת רמון – כיבוי אש 360 1 1 2
  8765 166 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8766 167 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8767 168 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8768 169 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8769 170 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8770 171 דרך הערבה שד"הת רמון – מבנה 25 1100 1 1 2
  8771 172 דרך הערבה שד"הת רמון – אוטובוסים 1100 1 1 2
  8772 173 דרך הערבה שד"הת רמון – אוטובוסים 1100 1 1 2
  8773 174 דרך הערבה שד"הת רמון – משטרה 360 1 1 2
  8775 176 דרך הערבה שד"הת רמון – תחנת דלק סונול 1100 1 1 2
  8777 178 דרך הערבה שד"הת רמון – תחנת דלק סונול 1100 1 1 2
  8779 180 דרך הערבה שד"הת רמון – תחנת כיבוי ( ליד סונול) 1100 1 1 2
  8799 199 דרך הערבה מכולות – תיירות אחרון 221

   

                                                                                                                   

   

  מכולות 8ס 42
  מכולות 8 פ 24
  עגלות 1100 14
  עגלות 360 20
  סה"כ פינויים 994.5

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'-6

                                                            דחסניות – בתי מלון ועסקים                                                                

  מס'

  סד'

  מס'

  ברזל

  מס'

  מסלול

  כתובת המכולה מס'

  סד'

  מס'

  ברזל

  מס'

  מסלול

  כתובת המכולה
  1 9002 17 אכסניית הנוער 41 9047 17 עיר המלכים
  2 9005 17 מקס סטוק 42 9048 17 רמי לוי
  3 9006 17 יינות ביתן

  יינות ביתן ברקת

  43 9049 17 צנזורה
  4 9007 17 44 9050 17 קואופ יותם
  5 9008 17 מגדלי אילת 45 9051 17 קואופ רזין
  6 9011 17 מלון אורכידאה 46 9052 17 K2
  7 9012 17 מלון אלמוג ים 47 9053 17 קמפוס
  8 9013 17 מלון אמבסדור 48 9054 17 קניון האדום
  9 9014 17 מלון אמריקנה 49 9055 17 שדה תעופה רמון – דרומי
  10 9015 17 מלון בקעת הירח 50 9056 17 בית התמר ( שער העיר 1 )
  11 9016 17 מלון פריויליג' 51 9057 17 בית הארז  ( שער העיר 2 )
  12 9017 17 מלון דן פנורמה 52 9058 17 שופר סל דיל חדש
  13 9018 17 מלון אקספרס (לה פלאיה) 53 9059 17 מחסני השוק
  14 9020 17 מלון הרודס פורום 54 9060 17 מול הים
  15 9021 17 מלון הרי אדום 55 9061 17 פארק הקרח
  16 9022 17 מלון הריף 56 9062 17 מלון אגמים
  17 9023 17 מלון ויסטה 57 9063 17 מלון גולדן טוליפ
  18 9024 17 מלון טופז (נירוונה) 58 9064 17 מלון דן (1)
  19 9025 17 מלון לגונה 59 9065 17 מלון דן (2)
  20 9026 17 לגונה הייאט 60 9066 17 מלון הולידי אין
  21 9027 17 מלון בי קלאב (סיאסטה) 61 9067 17 מלון הילטון (1)
  22 9028 17 מלון אוויה (מרידיאן) 62 9068 17 מלון הילטון (2)
  23 9029 17 מלון מרינה קלאב 63 9069 17 מלון המלך
  24 9030 17 אברהם הוסטל 64 9070 17 מלון הרודס פאלאס (1)
  25 9031 17 מלון נפטון 65 9071 17 מלון הרודס פאלאס (2)
  26 9032 17 מלון סנטרל פארק 66 9072 17 מלון מוריה
  27 9033 17 מלון ספורט 67 9073 17 מלון רויאל ביץ(1)
  28 9034 17 מלון עדי 68 9074 17 מלון רויאל ביץ(2)
  29 9035 17 מלון פטיו (מרקש) 69 9075 17 מלון רויאל גארדן A
  30 9036 17 מלון פטרה 70 9076 17 מלון רויאל גארדן C
  31 9037 17 מלון קלאב אין 71 9077 17 מלון מג'יק פאלאס
  32 9038 17 מלון קלאב הוטל (1) 72 9078 17 מלון פלמירה
  33 9039 17 מלון קלאב הוטל (2) 73 9079 17 מלון קיסר
  34 9040 17 מלון קלאב הוטל (3) 74 9080 17 שדה תעופה רמון – צפוני
  35 9041 17 מלון קלאב מד 75 9081 17 ביג חדש
  36 9042 17 מלון אריאה 76 9082 17 פוזה
  37 9043 17 מלון שלום פלאזה 77 9083 17 בית החולים יוספטל
  38 9044 17 מלון רוייאל פארק 78 9084 17 שופר סל – שדרות ששת הימים
  39 9045 17 מסוף טאבה 79 9085 17
  40 9046 17 מעונות מכבי 80 9086 17

               סה"כ 80 דחסניות

               פינויים בחודש – 650

  חתימת המציע ___________________

   

  נספח ב'-7

  מסלול פינוי מכולות רם-סע

  מס' ברזל מס' מסלול סדר פינוי כתובת המכולה זיהוי הכתובת בית סוג מכולה  
  א ב ג ד ה ו ש
  8001 8 2 שדרות התמרים חברת חשמל – מכללה 2
  8002 8 3 שדרות התמרים חברת חשמל – מכללה 3
  8003 8 4 החרש 7 שמי בר למטה בחנייה 1 1 1
  8004 8 5 הדייג שיש דרום 6 4
  8005 9 6 הסנדלר שיש גרניט 5 4
  8006 8 7 בית העלמין – גניזה קטנה להעביר לגדולה
  8007 8 8 בית העלמין – גניזה גדולה – לקחת לנימרה 16ר
  8008 8 9 דרך מצרים נמל
  8009 8 10 דרך מצרים נמל
  8010 8 11 דרך מצרים נמל
  8011 8 12 דרך מצרים נמל
  8012 8 13 דרך מצרים נמל
  8013 8 14 דרך מצרים נמל
  8016 8 17 דרך מצריים בסיס חיל הים
  8017 8 18 דרך מצריים מספנה ( ליד דולפין ריף )
  8018 8 19 השרברב שיש ארז  (שחורת)
  8040 8 40 רם-סע להצבה ופינוי – טלפוני
  8041 8 41
  8042 8 42
  8043 8 43
  8044 8 44
  8045 8 45
  8046 8 46
  8047 8 47
  8048 8 48
  8049 8 49
  8050 8 50
  8051 8 51
  8052 8 52
  8053 8 53
  8054 8 54
  8055 8 55
  8056 8 56
  8057 8 57
  8058 8 58
  8059 8 59
  8060 8 60
  8061 8 61
  8062 8 62
  8063 8 63
  8064 8 64
  8065 8 65
  8066 8 66
  8067 8 67
  8068 8 68
  8069 8 69
  8070 8 70 12ר
  8071 8 71 12ר
  8072 8 72 12ר
  8073 8 73 16ר
  8074 8 74 16ר
  8075 8 75 16ר

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  נספח  ב'-8

  פינוי טמוני קרקע – אזור התיירות והעיר

  מס' ברזל מס' מסלול כתובת המכולה זיהוי הכתובת מס' סוג ימי פינוי                         סה"כ
  א ב ג ד ה ו ש
  0 19 מוטמנים תיירות – התחלה              
  2 19 אופרה אופרה טמון 1 1
  3 19 אכסניית הנוער אכסניית הנוער טמון 1 1 2
  4 19 אכסניית הנוער אכסניית הנוער טמון 1 1 2
  5 19 תיירות למטה תיירות למטה טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  6 19 תיירות למטה תיירות למטה טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  7 19 תיירות מאחור תיירות מאחור טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  8 19 תיירות מאחור תיירות מאחור טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  11 19 דליה דליה טמון 1 1 1 3
  12 19 דליה דליה טמון 1 1 1 3
  13 19 חמאם (2) חמאם (2) טמון 1 1 1 3
  14 19 חמאם (2) חמאם (2) טמון 1 1 1 3
  17 19 רחוב הים בין מלון דן לרויאל ביץ ( מיקה ) 1 טמון 1 1 1 1 4
  19 19 רחוב תרשיש מלון בל 4 טמון 1 1 2
  22 19 רחוב קאמן הולידי אין 3 טמון 0
  23 19 דרך מצרים קיסוסקי טמון 1 1 2
  25 19 שביל המים פאגו פאגו 4 טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  26 19 שביל המים פאגו פאגו 5 טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  27 19 רחוב הים בין מלון דן לרויאל ביץ ( מיקה ) 2 טמון 1 1 1 1 4
  28 19 רחוב תרשיש פארק אבניו 7 טמון 1 1 1 3
  33 19 שביל המים לגונה מערבית בין דן למג'יק 8 טמון 0
  52 19 רחוב הים מצילים 1 טמון 1 1 1 1 4
  53 19 רחוב הים מצילים 2 טמון 1 1 1 1 4
  64 19 גן-בנימין 0 טמון 1 1
  65 19 גן בנימין מול הנדסה 1 טמון 1 1
  66 19 גן בנימין מול הנדסה 2 טמון 1 1
  81 19 דרך הערבה מחסום צפוני 1 טמון 1 1
  108 19 רחוב קאמפן רויאל פארק 1 טמון 1 1
  109 19 רחוב קאמפן רויאל פארק 2 טמון 1 1
  127 19 סמטת ים סוף סמטת ים סוף טמון 1 1 1 3
  141 19 ויליג' ויליג' טמון 1 1 1 3
  142 19 ויליג' ויליג' טמון 1 1 1 3
  143 19 ויליג' ויליג' טמון 1 1 1 3
  162 19 סמטת ים סוף עומר'ס ( התפתחות הילד) טמון 1 1 1 3
  19 שוק רוכלים שוק רוכלים טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  19 שוק רוכלים שוק רוכלים טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  19 שוק רוכלים שוק רוכלים טמון 1 1 1 1 1 1 1 7
  19 מתחם פוזה מתחם פוזה טמון 0
  19 מוטמנים תיירות – אחרון טמון 124

   

   

  כמות כלי אצירה 40
  פינויים חודשי 600

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

 • נספח  ב'-9

   

  מפרט טכני לאספקה והצבת מכולות מונחי קרקע

  הקבלן יספק את מונחי הקרקע כך שיתאימו להוראות המפורטות להלן:                                                        

  1. תיאור המכולות – מכולות מונחי קרקע  ופריקתן למשאיות דחס מצוידות מנוף.
   • מבנה המונח קרקע – מפלדה מגולוונת, כולל רגלית פתיחה
   • הקבלן יוודא כי משאית הדחס / מנוף של הקבלן מותאמת לפינוי מונחי קרקע מהסוג הקיים בעיר ויכולה לפנות מונחי קרקע בעלת שיטת ריקון תואמת גם בנפחים קטנים או גדולים יותר במידה ויוכנסו לשימוש בעיר אילת.
   • חומר מתכתי יענה על הדרישות הבאות:
    • המיכל יהיה עשוי מפלדה St37 או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים לדרישות החוזק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים אחרים הנמצאים באשפה.
    • השפה התחתונה של פתח קליטת האשפה תהיה עשויה מנירוסטה.
    • המיכל יהיה עמיד בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה.
   • חומר פלסטי או חומר מרוכב יענה על הדרישות הבאות:
    • יתאים לאגירת חומצות ונוזלים אחרים הנמצאים באשפה.
    • המיכל יעמוד בבדיקה באמצעות נורת XENON להשפעת החשיפה של קרינת ה UV ע"פ תקן ASTM G – 154.
   • מכסה הפח – כולל מנגנון טריקה שקטה, פתחים מ- 2 הצדדים למניעת כניסת בעלי חיים,  דפנות  פתחי השלכת האשפה למכולה, ימוגנו בהיקפם ע"י פסי גומי למניעת רעש.
   • נפח אשפה – 3,750 ליטר, עומס עבודה 1,500 ק"ג לפחות,
   • על המכולה משני הצדדים יוטבע מספר בין 4 ספרות בהתאם לדרישת העירייה.
   • עיצוב מונחי הקרקע – בהתאם לדרישת העירייה.
  2. יחידת קצה:
   • הספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המיכל כאשר הוא עמוס בעומס מקסימאלי.
   • ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה.
   • פתיחה וסגירה של הדלת/דלתות בתחתית המיכל תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל. פתיחת הדלתות תהיה עד לזווית של 180 מעלות לריקון אופטימלי של המונח קרקע.
   • ביחידת הקצה יורכבו אלמנטים שימנעו פתיחה מקרית של התקן התחברות למיכל בזמן הרמה או הורדה.
   • יחידת הקצה תאושר על ידי בודק הרמה מוסמך.
   • כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יעבור גלוון חם תוך עמידה בדרישת EN ISO 1461 או תקן ישראלי 918.
   • ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה

   

  חתימת המציע ___________________

  • כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם עשויים נירוסטה ייצבעו בשתי שכבות יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקודות ריתוך או בצביעה אלקטרו סטטית בתנור.
  • בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות:
   • הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע.
   • הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה.
   • חספוס פני השטח על פי מפרט יצרן הצבע.
   • שכבת הגנה על ריתוכים, זוויות ושפות הקונסטרוקציה על פי מפרט יצרן הצבע .
   • שימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על פי מפרט יצרן הצבע.
   • הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת הרשות המזמינה לעמידות ב-UV והגנה בפני גרפיטי.
  • ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים. בצביעת שטח מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.
  1. סמלים ושילוט:
   • על גבי המיכל יורכב ממתכת סמל ו/או שם הרשות המזמינה ו/או מספור למיכל בפנטוגרף ו/או תודבק מדבקה של הרשות המזמינה.
   • על חזית הכלים תודבק מדבקת V.C שקופה Monomeric White Gloss בעובי 100 מיקרון (5% ±) על שלט מתכת עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5 צבעים (בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת הרשות המזמינה) שלט המתכת יחובר ע"י ניטים למיכל.
   • מקום וסוג השילוט יקבע על ידי הרשות המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
   • על גבי המיכל תותקן תווית בגודל 10X10 ס"מ מקסימום, עם שם היצרן, תאריך ייצור, ומספר סידורי של המיכל. מיקום התווית יקבע על ידי  המנהל מטעם העירייה.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

 • נספח ג'

  מכרז מס' 23/2022

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

                               כתב כמויות – מחירים לפני הנחה
  מספר סד'    ת  י  א  ו  ר     ה  ע  ב  ו  ד  ה מחיר יחידה כמות פינויים  

  סך הכל לשנה אחת ולפני הנחה

  לפני הנחה שנתית מוערכת  
   
   
  1 פינוי חד – פעמי בפועל של מכולת היפוך דחס עד  8 מ"ק מאזורי תיירות ותעשייה, באמצעות משאיות דחס 26 טון (כולל) והובלת האשפה למטמנת נימרה, 70 800 56,000
  2 פינוי חד – פעמי  בפועל של  דחסניות  עד   16  מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת דחסניות אלו לפריקת האשפה מהן לתחנת המעבר, 180 7,800 1,404,000
  3 פינוי חד – פעמי בפועל של דחסניות  עד  16 מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת מכולות אלו לפריקת האשפה מהן באתר נימרה, 330
  4 פינוי חד פעמי של מוטמן באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 85 7,200 612,000
  5 פינוי חד פעמי של מונח קרקע  באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 85 47,000 3,995,000
  5 פינוי חד-פעמי של כלי אצירה בנפח של עד  1100 ליטר ( כולל )  באמצעות משאית דחס  והובלת האשפה למטמנת  נימרה, 25 3,600 90,000
  6 מכולות נוספות – הצבה ופינוי חד – פעמי בפועל בתחום שיפוט העיר אילת למכולה מסוג רם –סע  עד 16 מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת מכולות אלו לפריקת האשפה מהן בתחנת המעבר, 140 3,000 420,000
  7 מכולות נוספות – הצבה ופינוי חד – פעמי בפועל בתחום שיפוט העיר אילת למכולה מסוג רם –סע  עד 16 מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת מכולות אלו לפריקת האשפה מהן בנימרה, 280
  שנתי 6,577,000
    חודשי 548,083

   

  הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד ואין העירייה מתחייבת למסגרת פינויים כלל.

  סעיפים 3, 6 ו-7 הינם כאופציה הנתונה בידי העירייה וההחלטה האם להפעילם בסמכות העירייה

   

   

  חתימת המציע __________________

 • מכרז פומבי מס 23/2022

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  הצעת קבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

  במילים:_____________________________________________ אחוזי הנחה.

   

   

   

   

   

   

  הצעתי זאת כוללת את עלות השכר למעביד ואת כל העלויות והתקורות הנוספות לפי ההסכם כולל רווח קבלני למתן השירותים המבוקשים במכרז זה על נספחיו וכולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

  _____________                                     ________________

  תאריך                                               חתימה וחותמת הקבלן

   

 • נספח ד'

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקומות בהן תבוצענה העבודות ומכיר את תנאי המקומות והגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי. אין לי ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום על הסכם ולצרף אישור חתום מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח כנדרש וזאת תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כי זכיתי במכרז,  באם אזכה, הכל כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף, בטרם חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מצהיר כי ככל ואזכה, יהיה בבעלותי או בחזקתי במהלך כל תקופת ההסכם מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. ברור וידוע לי כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים הנני מתחייב כי לא אפעל ללא אישור לשימוש חורג וכי באחריותי הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבוני. אין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה לעירייה

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

   

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :                      ______________________                   מס' ע.מ/ח.פ :              _______________

   

  כתובת המציע :                ______________________                   כתובת דוא"ל:              _________________

   

  תאריך :                             _____________________                      חתימת המציע :             _______________

   

   

   

   

 • נספח ה'

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.       14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 23/2022 בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 200,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/03/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר הודעה על זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 400,000 ₪ (במילים: ארבע מאות אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 23/2022 בדבר  – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ו

  דרישות ביטוח

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת

   

  1. ביטוח

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט בטופס אישור קיום הביטוחים המופיע בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

   

  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

  1.6   ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, את אישור עריכת הביטוח המופיע בנספח ו' כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשיתבישראל.
  כמו כן, ללא צורך בדרישה מצד העירייה, ימציא הקבלן לעירייה בטרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופת ביטוח נוספת וזאת במשך כל תקופת ההסכם.

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד.

   

  1.7   למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

   

  1.8   העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף 1.2 לעיל והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

   

  1.9   מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי, בנוסף לביטוחים להם מחוייב הקבלן כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות כמפורט להלן. לדרישת העירייה, הקבלן יציג לעירייה העתק מהפוליסות וזאת תוך שני ימי עסקים.

  ביטוח רכב – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
  שבבעלותו או בשימושו של הקבלן ו/או של מי מטעמו.
  ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- 500,000 ₪ בגין ארוע אחד.

  הגדרה: כלי רכב לענין סעיף זה משמע – כלי רכב ממונעים מכל וסוג לרבות רכבי טאוט ורכבי יעודים אחרים המשמשים (אם משמשים) בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, טרקטורים, גוררים ונגררים.

   

  1.6   הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

  1.7   הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי המבטחים. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

   

  1.8   למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף 1.9 לעיל ובאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

        הפרת סעיף 1 לעיל על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  אישור עריכת ביטוח – קבלן לאיסוף ופינוי אשפה

  לחתימת הקבלן בשלב הגשת ההצעה

  לאישור חברת הביטוח לפני חתימת חוזה

   

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

  שם

   

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: שירותי איסוף ופינוי אשפה ברחבי העיר אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר:

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  מען

  בית התמר, ת.ד. 14, אילת

   

  מען

   

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש 309, 314, 314, 316, 328
  צד ג' 4,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 312, 315, 321, 322, 328, 329
  אחריות מעבידים 6,000,000 לעובד
  ו-20,000,000 למקרה ולתקופת הביטוח
  ש"ח 309, 319, 328
  אחר  

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  004 (אשפה), 057 (ניקיון)

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  נספח בטיחות להסכם עם קבלן חוץ

   

  1. כללי

   

  1.1  הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות,  במיומנות  ובדקדקנות.

  1.2  הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא         פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע      חריג כלשהו.

   

  1. חקיקה

   

  • הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

  א. פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש – תש"ל 1970 ) ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

  2.2  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או  של כל גוף אחר            החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

  1. הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו והינו מודע לאופי    העבודה, סיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

  1. איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות  ולהימנע מכל מעשה או        מחדל העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  • הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.
  • הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

   

              6.1 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת  ובטוחה.

  6.2 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

   

   

   

   

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

           הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים   מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה,ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור           והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח העירייה, או שיהיה דרוש ע"פ דין או  ע"פ הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודות בנייה ובנייה הנדסית

   

  8.1. עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).

  8.2 הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה והוא לוקח על עצמו              כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  תקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בניה.(

  8.3   הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית  שמשכה               הצפוי עולה על 6 שבועות, כנדרש בסעיף 192 לפקודת הבטיחות בעבודה.

   

  1. חפירות

   

         9.1 הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח

  – 1988 ובפרט פרק ט' – חפירות ועבודות עפר.

  9.2        הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן.

   

  10 הריסות

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה) התשמ"ח

  1988 ובפרט פרק י' – הריסות.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

            עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה       על גגות שבירים או תלולים ( התשמ"ו – 1986

   

  1. עבודה בגובה

   

            הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח        חדש) תש"ל – 1970 ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988 , ולתקנות הבטיחות       בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז – 2007 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

             עבודה במקום מוקף(כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד') תתבצע  בהתאם לפקודת הבטיחות      בעבודה  תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף.

   

  1. עבודות חשמל

   

             14.1  עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.

  14.2            הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח- חי.

  14.3                ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור                   מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של  מנהל היחידה או עובד האחזקה                 האחראי במקום.

  14.4 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים                   לעניין בידוד כפול.

  14.5כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת),                    בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

  14.6  הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי            חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

             הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת    עיריית אילת ומשטרת ישראל וע"פ תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש         גלויה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת  התפשטות האש/פיצוץ, לרבות קיום אמצעי כיבוי          זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן

   

  17.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה מספר מספיק של      עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם          ע"פ צורך.

  17.2  הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י הסכם זה              ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

  17.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר                 שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי(התשנ"ז – 1997 ,  ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: נעלי           בטיחות, ביגוד, קסדות   מגן, כובעים, כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה  וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, כלים וחומרים

   

  19.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

  19.2 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.

  19.3          הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני- הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה , אביזרי הרמה וכו' יהיו          תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

  19.4 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה            אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

   

   

   

  20.משמעת והטלת סנקציות

   

  20.1               הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח העירייה/הממונה                      על   הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או                בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או  רכוש.

  20.2  הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים                 מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך                             לציוד, כלי רכב או מפעיליהם.

  20.3 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת                  שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום                  המגיע  לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

  20.4 לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח                זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של 1000 ש"ח לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים                  המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם.

   

   

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב

  לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

   

   

   

   

  ———————         ————————-                            —————–

  שם הקבלן                     חתימת הקבלן                                        תאריך

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כ ל ל י

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.   ערבות בנקאית

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה במכרז ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.   נזיקין ובטוח

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה אישור על קיום בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.

   

  1. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ___________________ מס'/הבנק _____________

   

  שם הסניף ___________________מס' הסניף_____________

   

  שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

   

  מס'/החשבון________________

   

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _______________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________                     _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                                חתימה

   

   

   

   

  נספח י

   

   

   

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  (לחתימה רק בתום תקופת החוזה)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר ומצהיר בזה כי עם קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח יא

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

                                                                         

   

   

   

   

   

  נספח יב'

  תצהיר בדבר אי תאום הצעה למכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

   

  __________     ______________    ________________         ________

  תאריך              שם המשתתף          שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

   

  _______________                                                                            __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת