מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 27/2023 סייעות פדגוגיות כיתתיות בבתי ספר* המחלקה לטיפול בפרט-סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 27/2023

סייעות פדגוגיות כיתתיות בבתי ספר*

המחלקה לטיפול בפרט , אגף החינוך

מינהל שח"ק

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – סייעות פדגוגיות כיתתיות בבתי ספר
כפיפות – מנהלת מחלקת טיפול בפרט
תקופת ניסיון – שנתיים
תיאור התפקיד- עזרה למורת הכיתה בהכנת החומר הדידקטי, (פלקטים, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה.

סיוע לימודי- חינוכי לתלמיד, בצורה פרטנית, על פי הנחיית המורה והנהלת ביה"ס. סיוע בקניית מיומנויות ותירגולן לחניך/ים בודד/ים, על פי הנחיית הצוות הפרא-רפואי, החינוכי והנהלת ביה"ס.

עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ואירגון חיי הכיתה, על פי הנחיית הצוות הטיפולי/ייעוצי/חינוכי והנהלת ביה"ס.

השתתפות בישיבות צוות בית הספר, אסיפות הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים ועל פי דרישת ביה"ס, כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס ובאישור הרשות המקומית.

הגשת עזרה פיסית לחניכים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינת תפקוד הטיפולים. ליווי החניך לטיפולים מקצועיים וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בעת הטיפולים. דאגה לסביבה נקייה, בטיחותית ונעדרת סכנות. השגחה על חניכים בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס. ליווי בהסעות, קבלת התלמידים בעת בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות: הובלת התלמידים להסעות בתום יום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי ההסעות.

מעורבות בחיי ביה"ס עיפ"י הצרכים המשתנים.

השכלה – 12 שנות לימוד חובה. קורס סייעות – יתרון (סייעת תוכל להתקבל בהתחייבות כי בתוך השנתיים הראשונות לעבודה תסיים קורס סייעות בהצלחה). ניסיון קודם מוצלח בטיפול בילדים במסגרות חינוכיות – יתרון.
כישורים אישיים –  כושר עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים, אמינות ומהימנות, מוטיבציה  גבוהה וכושר התמדה.
היקף משרה משתנה בהתאם לצרכי המסגרת והמערכת.
תנאי שכר עפ"י מסלולי קידום בהתאם להסכם שכר קיבוצי.

* 5 תקנים

 

 • ייצוג הולם- וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה (כולל כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז"), למייל v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 22.8.2023 שעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.