מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 20/2024 מהנדס/ת העיר אילת מינהל ההנדסה

פרטי משרה

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות -ראש העירייה או מי מטעמו

תיאור התפקיד -הגדרת מטרות, תכנון ארגון וביצוע של המדיניות ההנדסית של עיריית אילת, אחריות לתכנון העירוני ובכלל זה מדיניות תכנונית, תכניות אסטרטגיות, פרוגרמות, תוכניות אב ותכניות בניין עיר מפורטות בתחומים שונים.

אחריות לתחום רישוי הבניה הכולל את המערך המטפל בבקשות למידע והיתרי בניה.

אחריות לתחום הפיקוח על הבניה הכול את המערך המלווה תהליכי בניה ואחראי על טיפול בחריגות בניה.

ניהול מערך הנכסים העירוני והשבחתו.

אחריות לתחום היטלי השבחה, אותם מחייבת וגובה הוועדה המקומית, ומיצוי פוטנציאל ההכנסות מתחום זה.

איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם בהתאם לחוק העזר העירוני .

אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ובניה ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר ובניית מוסדות ציבור.

תכנון מערך התנועה בעיר וסביבתה, לרבות ניהול ועדת התנועה העירונית וייעוץ לרשות התמרור המקומית.

ניהול המידע ההנדסי במערכות המידע ובאתר העירוני.

אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ובניה ציבורית של העיר אילת.

אחריות להכנת תכנית העבודה השנתית, ניהול, פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במינהל, אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות במינהל הנדסה ולמעקב אחר פעילויות אלו. ניהול של צוות המנהלים והעובדים במינהל.

ניהול מערך הקשרים המקצועיים בתחומי האחריות מול וועדות התכנון השונות ברמה המחוזית והארצית ומול רשויות המדינה ומשרדי הממשלה השונים, בכלל זה מינהל התכנון, הוועדה המחוזית, הולחו"ף, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, נתיבי ישראל ועוד.

מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה כמפורט בחוק התכנון והבניה.

השכלה -מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח- 1958.

ניסיון מקצועי ודרישות נוספות – בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר* ובאחד מהתחומים המפורטים (לפחות):

הפיקוח והרישוי.

הבניה הציבורית.

העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה.

היעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון (נדרש לחתום על כתב ויתור סודיות לקבלת מידע מהמרשם הפלילי).

שליטה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965 על תקנותיו.

יכולת הפעלת מערכות תכנון הנדסיות והבנת תכניות.

לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

עדיפות לניסיון מוכח ומוצלח ברשות מקומית.

עדיפות לניסיון בתחום הרישוי המקוון.

דרישות תפקיד מיוחדות:

מגורים באיזור אילת- חובה.

רישיון נהיגה בתוקף- חובה.

ניסיון ניהולי -בעל ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים טכני ומינהלי.

כישורים אישיים-אמינות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

היקף משרה -מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה ופגישות תיאום ונסיעות מעת לעת לפגישות עבודה מחוץ לעיר.

תנאי שכר -95%-85% נגזרת שכר בכירים בחוזה לעובדים סטטוטוריים מותנה באישור משרד הפנים.

*על פי עמדת משרד המשפטים, תכנון עיר משמעו, הכנה בפועל של תוכניות מתאר.

מועמדים העומדים בתנאי סף ישלחו למבחני מיון בטרם זימון לראיון.

מועמדים יוזמנו לראיון בפני וועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים. החלטת הוועדה תובא לאישור מועצת העיר.

ייצוג הולם– הוועדה תפעל לייצוג הולם של שני המינים ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

 

בטרם אישור מועצת העיר, המועמד ידרש:

 • לחתום על אישור לפניית היועמ"ש של העירייה למשטרה – בדבר העדר עבר פלילי וזאת בהתאם לפקודת העיריות.
 • למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובמידת הצורך על פי החלטת היועמ"ש, לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים.
 • המועמד הזוכה ידרש לאישור התאמה לעבודה לאחר בדיקה רפואית של רופא תעסוקה.
 • על המעוניינים להשתתף במכרז לשלוח את הבקשה וצרופותיה לכתובת מייל c.v@eilat.muni.il
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 21.7.24 בשעה 12:00
 • הבקשה צריכה לכלול את כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז".

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.