מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 19/2021 בודק/ת תכניות בניין עיר באגף תכנון , מינהל הנדסה – המכרז סגור

פרטי משרה

מכרז  חיצוני 19/2021 בודק/ת תכניות בניין עיר באגף תכנון , מינהל הנדסה

 

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד -בודק/ת תכניות בניין עיר.

כפיפות – אדריכל העיר או מי מטעמו.

תקופת ניסיון -שנתיים.

תיאור התפקיד -עריכה, בדיקה וטיפול בתכניות בניין עיר שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות והותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:

 • בקרה וטיפול בתכניות בכל שלבי התהליך בוועדה. קידום התוכנית בהתאם ללוח זמנים הקבוע בחוק ועפ"י תוכנית העבודה.
 • בדיקה וחוות דעת מקצועית על התכניות כולל הזנת נתונים למערכות ממוחשבות.
 • הכנת התכניות לדיון הוועדה המקומית. כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התוכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה. כולל משלוח דרישות לגבי שינויים נדרשים.
 • סיוע וייעוץ לממונה בכל הקשור לתכנון עירוני, לרבות קביעת תנאים מרחביים, קביעת פרוגרמות ושירותים דומים נוספים.
 • קבלת קהל (תושבים, אדריכלים, שמאים וכו') ומענה לפניות כולל מענה טלפוני, פגישות והשתתפות בישיבות וסיורים.
 • מתן חוות דעת מקצועית (כלל ניתוח נתונים והכנת ניירות עמדה) וייצוג בפורומים שונים.

ביצוע משימות נוספות באגף התכנון בהתאם לדרישות הממונה.

השכלה

בעל תואר אקדמי באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או מוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך. ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,  תשי"ח – 1958.

דרישות נוספות –            היכרות עם תוכנות תיב"מ ו- office.

עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תכניות בניין עיר (תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון.

מגורים באזור אילת – חובה.

כישורים אישיים – אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים ואוריינטציה שירותית, כושר ביטוי ברמה גבוהה, בכתב ובע"פ.

היקף משרה -מלאה.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 38 עד 42+ בדרוג מהנדסים ואדריכלים  (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 30/11/2021 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.