מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 17/2024 תובע/ת הועדה המקומית בתכנון ובניה בלשכה המשפטית – סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 17/2024 תובע/ת הועדה המקומית בתכנון ובניה בלשכה המשפטית

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – תובע/ת הועדה המקומית בתכנון ובניה.

תיאור התפקיד – ייצוג הועדה המקומית לתכנון ובניה בכל הליך לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965  וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969 וביצוע משימות משפטיות שונות כפי שיוטלו עליו מעת לעת ובהתאם לצורכי הלשכה המשפטית, בכפוף להנחיות היועצת המשפטית לוועדה המקומית/העירייה או סגן היועצת לעניינים פלילים הממונה הישיר על עבודת התובעים.

תחומי אחריות – א. הכנת והגשת כתבי אישום וכן ייצוג הועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה.

ב.         הכנת והגשת כתבי אישום וכן ייצוג הועדה המקומית לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969.

ג.          השתתפות בישיבות שונות בעירייה או בוועדה המקומית בהתאם להנחיות היועצת המשפטית לוועדה המקומית/עירייה או סגן היועצת לעניינים פלילים.

ד.         כל מטלה משפטית שתוטל עליו/ה במסגרת עבודתו בלשכה המשפטית.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרים מתחומי האחריות – א.         ייצוג הועדה המקומית בבית משפט לעניינים מקומיים ו/או בכל ערכאה אחרת בהתאם לצורך בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה (כולל צווים שיפוטים, בקשות לעיכוב הליכים ועוד).

ב.         בחינת חומרי חקירה.

ג.          העברת בקשות להשלמת חקירה מרשויות התכנון ו/או קבלת מידע נוסף מרשם הקבלנים ו/או מגורם אחר שברשותו חומר רלוונטי בנושא במידת הצורך.

ד.         מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגיש כתב אישום.

ה.         עבודה מול גורמי הועדה המקומית בכל הנוגע לניהול הליכי התביעה בוועדה המקומית לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה וחוק רישום קבלנים.

ו.          מתן דיווח שוטף ליועצת המשפטית לוועדה המקומית/עירייה ו/או סגן היועצת לעניינים פלילים בלשכה המשפטית על הליכי התביעה.

ז.          מסירת דיווח על הרשעות/צווי הריסה לגורמים הנדרשים על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הפנים.

ח.         ביצוע פעולות תיאום וייעוץ בנוגע להליכי התביעה מול המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה ובהתאם להנחיות היועצת המשפטית לוועדה המקומית ו/או סגן היועצת לעניינים פלילים- הממונה הישיר.

ט.         ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת והנחיית היועצת המשפטית לוועדה המקומית/עירייה ו/או סגן היועצת לעניינים פלילים- הממונה הישיר.

כפיפות – היועצת המשפטית של הועדה המקומית/העירייה.

מונחה מקצועית על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו ו/או על ידי המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה.

השכלה -תואר ראשון לפחות במשפטים- חובה.

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין- חובה.

ניסיון וידע מקצועי -ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחום התכנון והבניה ו/או בדין הפלילי.

על המועמד לצרף לפנייתו – 2 מסמכים לפחות בתחום התכנון והבניה ו/או בדין הפלילי שהוכנו והוגשו על ידי המועמד לבית המשפט/ועדות ערר (המועמד רשאי למחוק פרטים מזהים של בעלי הדין בהליך, אך לא את מספר ההליך) ו- 2 פסקי דין/החלטות מנומקות (לא סיום טכני של ההליך) לפחות. המועמד רשאי למחוק פרטים מזהים של בעלי הדין אך לא את מספר ההליך ובית המשפט שבו התנהל.

דרישות נוספות -מגורים באזור אילת – חובה.

נסיעות עבודה מחוץ לאילת.

כישורים אישיים– אמינות ומהימנות, קפדנות ודייקנות בביצוע, יחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי ברמה גבוהה בע"פ ובכתב, יכולת עבודה בתנאי לחץ.

היקף משרה – מלאה.  כולל עבודה בשעות לא שגרתיות.

תנאי שכר – בהתאם להסכם הקיבוצי של המשפטנים והפרקליטים או לחילופין חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • יובהר כי לשם ביצוע התפקיד יש לקבל הסמכה לייצוג בהליכים פליליים מהיועץ המשפטי לממשלה. לשם קבלת הסמכה יהיה על המועמד אף להיפגש עם אנשי המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה.
 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל המסמכים שפורטו בסעיף ניסיון וידע מקצועי וכן כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 14.7.2024 בשעה 12:00.
 • רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
 • הנחיות למכרז:
 • הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:
 • מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 • שמו ושם משפחתו של המועמד.
 • מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 • אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 • כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 • פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 • מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.