מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני מס' 9/2021 מהנדס/ת העיר אילת מינהל ההנדסה – סגור

מכרז חיצוני מס' 9/2021 מהנדס/ת העיר אילת – מינהל ההנדסה – הארכה

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות –ראש העירייה או מי מטעמו

תיאור התפקיד – הגדרת מטרות, תכנון ארגון וביצוע של המדיניות ההנדסית של עיריית אילת, אחריות לתכנון העירוני ובכלל זה מדיניות תכנונית, תכניות אסטרטגיות, פרוגרמות, תוכניות אב ותכניות בניין עיר מפורטות בתחומים שונים.

אחריות לתחום רישוי הבניה הכולל את המערך המטפל בבקשות למידע והיתרי בניה.

אחריות לתחום הפיקוח על הבניה הכול את המערך המלווה תהליכי בניה ואחראי על טיפול בחריגות בניה.

ניהול מערך הנכסים העירוני והשבחתו.

אחריות לתחום היטלי השבחה, אותם מחייבת וגובה הוועדה המקומית, ומיצוי פוטנציאל ההכנסות מתחום זה.

איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם בהתאם לחוק העזר העירוני .

אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ובניה ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר ובניית מוסדות ציבור.

תכנון מערך התנועה בעיר וסביבתה, לרבות ניהול ועדת התנועה העירונית וייעוץ לרשות התמרור המקומית.

ניהול המידע ההנדסי במערכות המידע ובאתר העירוני.

אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ובניה ציבורית של העיר אילת.

אחריות להכנת תכנית העבודה השנתית, ניהול, פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במינהל, אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות במינהל הנדסה ולמעקב אחר פעילויות אלו. ניהול של צוות המנהלים והעובדים במינהל.

ניהול מערך הקשרים המקצועיים בתחומי האחריות מול וועדות התכנון השונות ברמה המחוזית והארצית ומול רשויות המדינה ומשרדי הממשלה השונים, בכלל זה מינהל התכנון, הוועדה המחוזית, הולחו"ף, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, נתיבי ישראל ועוד.

מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה כמפורט בחוק התכנון והבניה.

השכלה –בעל תואר ראשון (B.Sc) בהנדסה אזרחית או אדריכלות שנרכש במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ע"י המחלקה להכרת תארים אקדמאים מחוץ לארץ.

מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח 1958.

ניסיון מקצועי ודרישות נוספות –  בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד מהתחומים המפורטים (לפחות):

הפיקוח והרישוי.

הבניה הציבורית.

העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה.

היעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון (נדרש לחתום על כתב ויתור סודיות לקבלת מידע מהמרשם הפלילי).

שליטה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965 על תקנותיו.

יכולת הפעלת מערכות תכנון הנדסיות והבנת תכניות.

עדיפות לניסיון מוכח ומוצלח ברשות מקומית.

עדיפות לניסיון בתחום הרישוי המקוון.

דרישות תפקיד מיוחדות:

מגורים באיזור אילת- חובה.

רישיון נהיגה בתוקף- חובה.

ניסיון ניהולי –בעל ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים טכני ומינהלי.

כישורים אישיים– אמינות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

היקף משרה –מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה ופגישות תיאום ונסיעות מעת לעת לפגישות עבודה מחוץ לעיר.

תנאי שכר –95%-85% נגזרת שכר בכירים בחוזה לעובדים סטטוטוריים מותנה באישור משרד הפנים.

תחילת העסקה – ספטמבר 2021

מועמדים העומדים בתנאי סף ישלחו למבחני מיון בטרם זימון לראיון.

מועמדים יוזמנו לראיון בפני וועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים. החלטת הוועדה תובא לאישור מועצת העיר.

בטרם אישור מועצת העיר, המועמד ידרש:

לחתום על אישור לפניית היועמ"ש של העירייה למשטרה – בדבר אי קיום עבר פלילי וזאת בהתאם לפקודת העיריות.

למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובמידת הצורך על פי החלטת היועמ"ש, לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים.

המועמד הזוכה ידרש לאישור התאמה לעבודה לאחר בדיקה רפואית של רופא תעסוקה.

על המעוניינים להשתתף במכרז לשלוח את הבקשה וצרופותיה לכתובת מייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 11.7.2021 בשעה 12:00

הבקשה צריכה לכלול את כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז".

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

אולי יעניין אותך גם