מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז/חוזה מס' 12/2022 בדבר – ביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט באילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי המסמך בקובץ PDF מסמכי מכרז 12-2022 ביצוע עבודות ניקיון אולמות ומגרשי ספורט

להלן מסמכי המכרז בפורמט נגיש

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט כמפורט במפרט המיוחד ובנספחים המצורפים להסכם.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

   

  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו קבלן לביצוע עבודות ניקיון שיש בידו רישיון קבלן שירות בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים          על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ד. מי שביצע במהלך השנתיים האחרונות עבודות ניקיון ברשויות מקומיות ו/או מועצות מקומיות ו/או אזוריות ו/או עבור גופים ציבורים ו/או מרכזים מסחריים גדולים מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לדרישות מכרז זה ויצרף אסמכתאות מתאימות לכך.
  • ה. מי שהוא כמציע, או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף להסכם.
  • ו. מי שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.
  • ז. מי שיצרף להצעתו נספח תמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים וכן את עלות השכר המינימאלית אשר המציע ישלם לעובדיו.
  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ט. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית על סכום של 30,000 ₪,  תוקף הערבות עד תאריך 31/08/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתק רישיון קבלן בתוקף על שם המציע כאמור בסעיף 2-ב.

   

  2.3        יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. אסמכתאות כאמור יהיו מגורמים רשמיים ויכולים להיות גם העתקי הזמנות, חוזים, אישורים, מכתבים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון וכד'. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על עצמו.

   

  2.4        למסמכי המכרז מצורף דף הפנייה להנפקת אישור כנדרש בסעיף 2- ו', יש לצרף את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה (עסק בבעלות אישה אינו נדרש לאישור משטרה).

   

  2.5        יש לצרף דו"ח קנסות, כתבי אישום ופעילויות של המציע בשלוש השנים האחרונות מאת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת וכן לחתום על ההצהרה בנספח יג'.

   

   

   

                              אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

   

   

                

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

   

   

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:

   

  • העירייה תפסול מציע או בעל זיקה שהורשע ביותר משתי עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף להסכם – רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד ההתקשרות (במידה ויש אי התאמה בין החוקים המפורטים בנספח לתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011, יגבר האמור בחוק)

  ו/או

  • מציע שהוטלו עליו או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ 6 הפרות בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

  ו/או

  • הצעה ממנה עולה כי בקיום ההתקשרות המוצעת לא יצליח המציע לעמוד בחובות ובתשלומים של מעסיק כלפי עובדיו ובכך ייפגעו זכויות העובדים.

  למען הסר ספק יובהר כי הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים תפסל על הסף. ועדת המכרזים תבחן תנאי זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחיר, עלויות נוספות בהתאם לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז ועם קיומו של רווח למציע וזאת בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות, המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
  • יש להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד.
  • אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש                   ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא  יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  *     הצעה של מציע שלגביו או שגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה או גוף ציבורי אחר כלשהו, איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות, או של העירייה עצמה במהלך שלוש השנים האחרונות, שעניינם טיב השירות שניתן או הפרת זכויות העובדים שהועסקו על ידו, רשאית העירייה לפסול ההצעה.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  2. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  3. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  4. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  5. מי שמעוניין לערוך סיור באתרים מוזמן ליצור קשר ולתאם עם איתן חקון, מנהל מחלקת מתקני ספורט בטלפון מספר 053.9225995.
  6. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 20/05/2022, תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה

  המציע יחתום על מסמך השאלות והתייחסות העירייה ויצרפו להצעתו.

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00 במשרד מח' המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.
  3. ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות שיתקבלו נקבעה ליום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות התקפות.
  4. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים, מס' טלפון 08.6367004, תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

  בחתימתו של המציע על ההסכם ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

 • הסכם שרות

  לביצוע עבודות ניקיון 

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 12/2022)

   

  בדבר – ביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט באילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש _____ שנת 2022

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                          ( להלן – "העירייה")                                          מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                                ( להלן – "הקבלן" )                                            מצד שני ;

   

   

   ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט בתחום שיפוט העיר אילת בהתאם לרשימה המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם, ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").

   

  ו ה ו א י ל            והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל            והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת, האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.

   

  "המפקח" – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות חוזה זה.

  יודגש כי בכל אולם או מגרש ספורט יהיה מנהל המתקן מפקח על ביצוע העבודות במתקן/אולם.

   

  "הקבלן " – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "בודק שכר"- האדם או הגוף שהרשות המקומית שכרה את שירותיו לשם בדיקת תנאי השכר ועמידה בחוקי העבודה של הקבלן מול עובדיו בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011.

   

  "הוראות תכ"ם"- הוראה מס' 7.3.9.2 (על שינויה, תיקוניה והפניותיה) של החשב הכללי במשרד האוצר שעניינה הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון החלה על הרשות המקומית בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

   

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1   כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2   כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז 1977 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור וכי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 ידועות וברורות לו.

   

  3.3   כי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011 ברורות וידיעות לו וכי הוא מתחייב למלא אחריהן בדווקנות וללא סייג. כן ברור וידוע לו כי הפרה של הוראות חוק זה ו/או אחד מחוקי העבודה בהם נדרשת עמידתו הדווקנית מהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את הרשות המקומית בביטולו של ההסכם לאלתר וכן בתשלום כל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שיגרם לרשות המקומית כתוצאה מהפרה זו.

   

  3.4   כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה או לחילופין חלפו שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה ועד לחתימה על חוזה זה.

   

  3.5   כי לא הוטלו עליו ו/או על מי מטעמו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף למסמכי החוזה.

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  3.6   כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, אינה מהווה "חוזה הפסד" וכי היא מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין וכי בהתאם להצעת המחיר שכרו של עובד ניקיון לא יפחת מהסכומים המפורטים בתמחיר המצורף כחלק בלתי נפרד מהחוזה, הכוללים גם היטל עובדים זרים ככל ויש לקבלן עובדים כאלה ובהתאם לעדכונם על פי דין מעת לעת.

   

  3.7     כי יש בידו רישיון קבלן בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996 והרישיון יהיה תקף משך כל תקופת ההסכם על הארכותיו.

   

  3.8    כי ימציא לעירייה אחת לחצי שנה תצהיר כאמור בנספח הצהרת מעביד על תשלום שכר לעובדיו המצורף  לחוזה, המעיד על עמידה בתשלומים החלים עליו לרבות הנלווים להם כולל היטל עובדים זרים וכי אי קיומן של הרשעות וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו. למען הסר ספק יובהר כי מימוש תקופות אופציה הינו בכפוף להמצאת התצהיר האמור כשהוא חתום על ידי הגורמים המוסמכים לעשות כן.

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות עמידה בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות היטלים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לא יפחת מעלות השכר שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ו/או שכר המינימום ו/או הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הוראות דין אחרות הכל לפי הגבוה, כפי שיחולו ויתעדכנו, מעת לעת. יובהר כי ככל ונספח התמחיר שצורף על ידי הקבלן להצעתו מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יפעל הקבלן בהתאם לתמחיר שהוגש על ידו. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה לאלתר.

   

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים נאת תנאי העבודה הנדרשים, הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין. הקבלן יסדיר את יחסי העבודה עם עובדיו בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה לרבות ביטוחם בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ו/או בהסכמים החלים בענף הניקיון הכול בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הקבלן מתחייב כי ידאג לציין בהודעה שתצורף לתלושי השכר את כתובתו ומספר הטלפון של המוקד לפניית עובדים אותו מפעילה הרשות המקומית לשם קבלת דיווחי עובדים על פגיעה בזכויותיהם.

   

  5.9           הקבלן ימסור ביד או ישלח בדואר רשום לכתובתו של כל עובד מעובדיו תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח 1958.

   

  5.10         הקבלן ישלח לכל העובדים אותם קלט עם תחילתו של חוזה זה, הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002. הקבלן ימציא עותק הודעות אלה על פי דרישת הרשות המקומית.

   

  5.11         הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.12         היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

  ככל והוגשה התביעה במהלך תקופת החוזה ונפסק כנגד הקבלן בפסק דין סופי או בהסכם פשרה כי עליו לשלם לעובד, בנוסף על האמור לעיל, ייקנס הקבלן בהתאם לקנס הקבוע במפרט המיוחד. למען הסר ספק, הקבלן ייקנס גם אם במסגרת ההליך המשפטי העירייה נמחקה מההליך.

   

  5.13         הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית ולהעביר לרשות המקומית ו/או מי מטעמה כל מסמך ו/או תכתובת לרבות תלושי שכר לשם בדיקתם וזאת מיד עם דרישה. כמו כן ובמידת הצורך ימציא אישור רו"ח על כי הקבלן עומד בכל חובותיו באשר לתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של החוזה המזכה את הרשות המקומית בביטולו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשות המקומית על פי דין.

   

  5.14         הקבלן מתחייב להשיב על כל תלונה שתועבר אליו מהרשות המקומית על פגיעה בזכויות עובדים תוך 48 שעות ולתקן כל הפרה בצרוף האסמכתאות הנדרשות תוך 14 יום ממועד הגעת התלונה לידיו. ככל ותידרש ארכה, רשאי הקבלן לפנות בכתב לרשות המקומית בליווי הסבר מתאים ולבקש ארכה כנדרש. הרשות המקומית תחליט בשיקול דעתה הבלעדי באם ליתן ארכה כמבוקש. היה ולא ניתנה ארכה והקבלן לא עמד במועדים הקבועים יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

   

  5.15         נמצאו ליקויים בין אם על ידי בודק השכר מטעם הרשות המקומית בין אם על ידי הרגולטור בהתנהלות הקבלן מול עובדיו ובין על ידי ערכאה שיפוטית, וכתוצאה מכך תאלץ הרשות המקומית לבצע ביקורת או ביקורת חוזרת לשם בדיקה האם שילם הקבלן את התשלומים ו/או ההפרשות להן נדרש, יחויב הקבלן בעלויות בדיקה זו וככל שלא ישולם הסכום על ידי הקבלן, הסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה. הרשות המקומית תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן לשם תשלומים כאמור. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית.

   

  היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר והסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

   

  5.16         בתום תקופת ההסכם, לא תשוחרר הערבות הבנקאית לידי הקבלן אלא רק לאחר בדיקה של בודק השכר בדבר תשלום מלוא השכר לרבות נלוות עבור העובדים שעבדו עבור הקבלן במסגרת חוזה זה. ככל וימצאו ליקויים בתשלום השכר, מתחייב הקבלן להשלימם תוך המועד שיקבע ולהוכיח ביצועם לבודק השכר. ככל ולא עמד במועד שנקבע תחולט הערבות בהתאם לסכום החוב.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.          הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ו/או עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.          הקבלן יעשה מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.          המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.          הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של 4 שעות או על פי לוחות הזמנים לטיפול במקרים דחופים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1           קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2           קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק, זאת בנוסף לקנס שיוטל על הקבלן בהתאם למפורט במפרט.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

   

   

   

  1. התמורה

   

  8.1.         תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה ולאחר שהגיש חשבון המפרט את ביצוע השירותים בחודש שחלף, תשלם העירייה לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם זה (להלן – "התמורה") הכל בכפוף לאמור במפרט המיוחד ואישור החשבון על ידי המפקח.

   

  8.2.         התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה, ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה. אי תשלום חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים לא ייחשב כהפרת חוזה מצד המזמינה.

   

  8.3.         בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מההסכם, ההצמדה לפי תנאי הסכם זה מחולקת לרכיבי שכר עבודה ולרכיבים שאינם שכר עבודה. באשר לרכיבי השכר, במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיב. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת העבודה. יובהר כי על הקבלן להעביר תוספת זו לעובד במלואה. במקרים בהם עובדי הקבלן מרווחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינימלי המפורסם בהוראות התכ"ם "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון", לא תשולם תוספת לקבלן בגין עדכון שכר היסוד. התשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמדו למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת לשנה ורק לאחר 18 חודשים מיום חתימת ההסכם. לצורך סעיף זה "מדד הבסיס"- המדד הידוע ביום החתימה על חוזה ההתקשרות. לקבלן ברור וידוע כי סעיף זה יחול רק אם  ציין את היקף משרות כוח האדם המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה בהצהרת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו ככל ולא ציין לא יחול סעיף ההצמדה. אין באמור כדי לפטור את הקבלן מתשלום מלוא הסכומים לעובדיו על פי כל דין.

   

  8.4.         מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, למעט עדכון שכר כאמור בסעיף 8.3. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  8.5.         למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.

   

  8.6.         כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו לרבות היטל עובדים זרים ככל שחל. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7.         מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8          העירייה תהיה רשאית לעכב לקבלן כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לקבלן התגלה כי הקבלן מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם וזאת בנוסף על הזכות לחייב את הקבלן בהוצאות הביקורת כאמור בסעיף 5.15 לעיל. לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור. אי הסדרה כמוה כהפרה יסודית המזכה את הרשות בביטולו של ההסכם לאלתר על כל המשתמע מכך.

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1          הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2          הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3          האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה והנלווים לו על פי דין לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא למעט בכל הנוגע לאחריותה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 או כל דין אחר שיבוא במקומו.

   

  1. 10. ביטוח
   • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
   • לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
   • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
   • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
   • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה ,30 יום מראש.
   • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעיריה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. סעיפי אחריות הקבלן

   

  11.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

   

  .211 הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי כלשהו, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תתבע ע"י צד שלישי כלשהו בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.

   

  .311 שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או מכל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן והקבלן לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

  הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה תישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן כאמור.

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  .411 הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

   

  11.5 הקבלן פוטר את העירייה, גופים עירוניים, עובדיהם ומנהליהם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר או עקיף, הפסד או הוצאה שיגרמו לו בקשר להסכם זה.

   

   

  1. ערבות לקיום החוזה
  • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

  למען הסר ספק יובהר כי הרשות המקומית תהיה הרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן במקרה שלא שילם את התשלומים ו/או ההפרשות לעובדיו להן נדרש על פי דין ולא הסדיר הליקויים ו/או אי הסדרים בתשלום השכר והנלוות לעובדיו למרות התראות הרשות המקומית בעניין זה. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

  • חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  1. אי מתן שירות

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן. אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית.

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

   

   

   

  1. הפרה יסודית

  15.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  15.2.     בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

  16.1.       תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  16.2.       שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  16.3.       באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה.

   

  16.4         לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה לרבות חתימה על תצהיר מעביד על תשלום שכר לעובדיו המצורף כחלק בלתי נפרד מנספחי חוזה זה לפני כל הארכת תקופה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופות האופציה בשינויים המחייבים.

   

  16.5          הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת, לפני תחילתה של כל תקופת אופציה, תצהיר כאמור בנספחים לחוזה על עמידה בתשלומים החלים עליו וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1          ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2          ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

  17.3          ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  17.4          ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

  1. שונות

   

  18.1        כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  18.2        כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  18.3        כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור אלקטרוני ובנוסף אישור של שם המקבל ושעת הקבלה (אין די באישור אלקטרוני על קבלת הפקס/המייל).

   

  18.4        הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  18.5        סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הקבלן

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  ______________                   ____________

  העירייה                            חותמת הרשות

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  __________ ת.ז. מס' _________ ו _____________ ת.ז. מס' ___________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

  ___________________

   

   

 • מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד ורשימת אתרים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
  2. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  3. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  5. הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בהתאם לנספח הוראות בטיחות באתרי העבודה ובסמוך להם, לפני ביצוע העבודה, במהלכה והן לאחריה.
  6. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  7. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  8. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכיה, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  9. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.
  10. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  11. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
  12. הקבלן לא יורשה לאחסן ציוד ו-או כלים ו-או חומרי עבודה בשטח ציבורי, למעט חניית כלי רכב במקומות המאושרים.
  13. כל עובד/ת שיוצב לביצוע עבודות נשוא הסכם זה יהיה בעל אישור משטרה תקף על אי הרשעה בעבירות מין כנדרש על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

   

  ______________                                                ______________________

  תאריך                                                                חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • מכרז / חוזה מס' 12/2022

  בדבר – ביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט באילת

  מפרט מיוחד

   

  בביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם על נספחיו, על הקבלן לספק לעירייה את שירותי הניקיון כמפורט להלן:

   

  רשימת אתרים בהם יבצע הקבלן שירותי ניקיון

   

  אולמות ספורט משטחי P.V.C  בבתי הספר: גולדווטר, מצפה ים, היובל, עציון גבר, צאלים, "בית הפועל".

  אולמות ספורט משטחי פרקט בבתי הספר: גלים, ים סוף, הרי אילת, אלון, רבין:

  יבוצע ניקיון על פי המפרט פעמיים בכל יום, שישה ימים בשבוע במשך 11 חודשים בכל שנה.

   

   

  אולם ספורט בגין:

  יבוצע ניקיון על פי המפרט שישה ימים בשבוע  8 שעות בכל יום  לפי קביעת המנהל.

   

   

  מגרשי ספורט: מגרש כדור-רגל בשטח בי"ס רבין, מגרש כדור-רגל עירוני מול קניון אייס מול וכולל גם את מגרש האימונים שלצדו, מגרש קט רגל "בבית הפועל", מתחם מגרשי הספורט הפתוחים בקריית הספורט בסמוך לבריכות המלח:

  יבוצע ניקיון על פי המפרט להלן פעם אחת בכל יום, ארבע ימים בשבוע במשך  10 חודשים בשנה (ללא יולי אוגוסט)  

   

   

  קריית הספורט: מתחם מגרשי הספורט הפתוחים בקריית הספורט בסמוך לבריכות המלח:

  יבוצע ניקיון על פי המפרט המפורט להלן פעם אחת בכל יום, שישה ימים בשבוע במשך  10 חודשים בשנה (ללא יולי אוגוסט)   

   

   

  יובהר כי אין באתרים המפורטים במפרט זה כדי להוות רשימה סגורה והעירייה תהא רשאית להוסיף אתרים ו/או לשנות אתרים בהתאם לצרכיה אולם לא יותר מ- 25% מהיקפו הכללי של מכרז זה. עוד מובהר ומודגש כי למנהל הסמכות להורות על השהיית עבודות ניקיון במתחם או אתר מסוים לתקופה מוגדרת. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה בעניין זה.

   

  כללי

  1. מחויבות הקבלן באמצעות עובדיו לדאוג לכיבוי תאורה ונעילת דלתות ושערי כניסה לאולמות ולמגרשים בתום כל ביצוע עבודת ניקיון, בכל האתרים.
  2. אספקת חומרי ניקיון וכלי ניקוי המותאמים לדרישות המפרט הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו. בין היתר יספק הקבלן וידאג למלאי רצוף של: נייר טואלט, נייר מגבת, סבון ידיים, סבון אסלות, שקיות אשפה, מטהרי אויר, כולל מתקנים, מברשות לאסלה ופחי אשפה, וכל חומרי הניקיון הדרושים לביצוע עבודות הניקיון, הקבלן יציב ארון לציוד במקום מוסכם באם לא קיים תא אחסון במתחם.
  3. הקבלן ידאג, במשך כל תקופת ביצוע ההסכם, להמצאות חמש יחידות פחי אשפה 76 ליטר עם מכסה בכל אחד מהאתרים כמפורט בהסכם זה ולדאוג לריקון יומי והחלפת שקיות. חוסר בפחי אשפה באחד מהאתרים יושלם מיד על חשבון הקבלן ובאחריותו.
  4. לא תותר כניסת עובדים לאזורי לימוד באתרים הצמודים לבתי ספר.
  5. שימוש במים וחשמל לצורך ביצוע עבודות הניקיון מתוך התשתיות הקיימות בכל אחד מהאתרים.
  6. הקבלן ידאג להיות בקשר עם כל אחראי על כל אתר ולהישמע להוראותיו בכל הקשור לביצוע עבודות ניקיון על פי ההסכם.

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

  1. הקבלן מחויב לבצע עבודות ניקיון נוספות מעבר למפורט לעיל במגרשים או באולמות ספורט, אם תדרוש זאת העירייה ובהתאם לצורך. באם תדרוש העירייה ביצוע עבודות ניקיון במגרשים או אולמות נוספים ישולם לקבלן מחיר שעת עבודה כמפורט בכתב הכמויות, וזאת לאחר שנמסרה לו הזמנה חתומה כדין.
  2. הפסולת תרוכז על ידי הקבלן ותפונה אל מכולות האשפה המוצבות במקום או בסמוך לו. אם יוחלט על מיון פסולת למחזור יפעל הקבלן בהתאם.
  3. באם יבוצעו עבודות שיפוצים ו/או תיקונים בחלק מהאתרים במהלך חופשת הקיץ או בכל מועד אחר, יהיה הקבלן אחראי על ניקיון שוטף של האתרים גם במהלך ביצוע עבודות השיפוץ ולאחריה וזאת ללא תשלום נוסף.
  4. עובדי הניקיון של הקבלן ישוחררו מאתר העבודה בכל יום עבודה רק לאחר קבלת אישור ממנהל אולם הספורט או המגרש, אחרי שבדק ואישר כי העבודות בוצעו כנדרש ולשביעות רצונו המלאה.
  5. כל אחד מעובדי הניקיון של הקבלן שיועסק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה יהיה בעל אישור ממשטרת ישראל על העדר הרשעות בעברות מין, למען הסר ספק לא תותר העסקת עובדים במגרשים ובאולמות ללא האישור כאמור.
  6. מובהר בזה כי בכל מקום בו נרשם "בחלון הזמן שבין השעות" אין הכוונה משעה X עד שעה Y אלא כאמור: בין השעות המצוינות.

   

  • מפרט ניקיון לאולם ספורט עם משטח v.c.

      (בי"ס גולדווטר, עציון גבר, יובל, מצפה ים, צאלים, בית הפועל)

   

  1. הקבלן ינקה ויאסוף כל פסולת ולכלוך מכל שטח המתחם כולל משטחי משחק, משטחי ישיבה, מעברים בכל האולם ומסביב לו. ריקון אשפתונים, ניקיון מתקני משחק (עמודים ולוחות סל, וכד') כולל מחיצות זכוכית וברזל,– מידי יום.
  2. שטיפת משטח v.c. באמצעות סחבה רטובה עם חומר מסיר שומנים וחומר ייעודי למניעת החלקה שיאושרו מראש על ידי המנהל – מידי יום. חל איסור להציף המשטח במים !
  3. ניקיון יסודי וכללי של מלתחות, מקלחות ושירותים – מידי יום.
  4. ניקיון המבואה, הבמה והכניסה לאולם – מידי יום.
  5. ניקיון והברקת חלונות, ניקיון מזרני הגנה והסרת כתמים – מידי יום.
  6. ניקיון כתמים על קירות עד גובה של 2 מטר – מידי יום.
  7. השלמת נייר טואלט, סבון ידיים, נייר ניגוב ידיים על פי הצורך.
  8. ניקיון יסודי של המשטח באמצעות מכונה ייעודית וחומר מסיר שומנים בריכוז גבוה שיאושרו על ידי המפקח מראש – מידי חודש ובתאום מנהל המתקן.

   

  עבודות הניקיון באולמות ספורט המפורטים יבוצעו שישה ימים בשבוע, בימים א' עד ו' בחלון הזמן שבין השעות 14:00 עד 16:00 וגם בכל אחד מימי השבוע בחלון הזמן שבין השעות 04:00 עד 08:00 במשך 11 חודשים בשנה.

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  • מפרט ניקיון לאולמות ספורט משטח פרקט

        (בי"ס גלים, ים סוף, הרי אילת, בגין, אלון, רבין).

   

  1. הקבלן ינקה ויאסוף כל פסולת ולכלוך מכל שטח המתחם כולל משטחי משחק, משטחי ישיבה, מעברים, חדרי ספח בכל האולם ומסביב לו. ריקון אשפתונים, ניקיון מתקני משחק (עמודים ולוחות סל, שערי כדור-רגל) – מידי יום.
  2. ניקיון משטח פרקט באמצעות "מגב פרקט" מותאם לעבודות ניקיון משטחי פרקט בתוספת חומר מסיר שומנים וחומר ייעודי למניעת החלקה שיאושר מראש על ידי המפקח – מידי ים. חל איסור להציף המשטח במים !
  3. ניקיון יסודי וכללי של מלתחות, מקלחות ושירותים – מידי יום.
  4. ניקיון היציעים, מדרגות, מושבים, מעברים, מעקות, חדרי שירות בתוך המתחם. שימוש בשואב אבק – מידי יום.
  5. ניקיון והברקת חלונות, ניקיון מזרני הגנה והסרת כתמים – מידי יום.
  6. ניקיון המבואה והכניסה לאולמות – מידי יום.
  7. ניקיון כתמים על קירות עד גובה של 2 מטר – מידי יום.
  8. השלמת נייר טואלט, סבון ידיים, נייר ניגוב ידיים על פי הצורך.
  9. ניקיון יסודי של משטח הפרקט באמצעות מכונה ייעודית וחומר מסיר שומנים בריכוז גבוה שיאושרו על ידי המפקח מראש – מידי חודש ובתאום מנהל המתקן.

  עבודות ניקיון באולמות המפורטים יבוצעו שישה ימים בשבוע, בימים א' עד ו' בחלון הזמן שבין השעות 14:00 עד 16:00, וגם בחלון הזמן שבין השעות 04:00 עד 08:00 במשך 11 חודשים בשנה.

   

  • באולם בגין יבוצע ניקיון שישה ימים בשבוע 8 שעות בכל יום  לפי קביעת המנהל.

   

  ג. מפרט ניקיון מגרש כדור-רגל

   

  (מגרש כדור-רגל בשטח בי"ס רבין, מגרש כדור-רגל עירוני מול קניון אייס מול וכולל גם את מגרש האימונים שלצדו, מתחם מגרשי הספורט הפתוחים בקריית הספורט בסמוך לבריכות המלח)

   

  1. הקבלן ינקה ויאסוף כל פסולת ולכלוך מכל שטח המגרש כולל משטחי משחק, משטחי ישיבה, מושבי קהל, (כולל מתחת לטריבונה), מעברים, גדרות, מתקני משחק, שלטים.
  2. דגש מיוחד יינתן לפסולת ולכלוך הנצמדים לגדרות המגרשים.
  3. ניקיון חדרי שירותים וחדר שופטים, מבנה מנהלה.
  4. ריקון אשפתונים ופינוי פסולת.
  5. השלמת נייר טואלט, סבון ידיים, נייר ניגוב ידיים על פי הצורך.

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  עבודות ניקיון מגרשי כדור-רגל  העירוני ורבין, יבוצעו ארבעה ימים בשבוע בחלון הזמן שבין השעות 12:00 עד 16:00 במשך 10 חודשים בשנה.

   

  עבודות ניקיון במתחם מגרשי הספורט בקריית הספורט, יבוצעו שישה ימים בשבוע בחלון הזמן שבין השעות 12:00 עד 16:00 במשך 10 חודשים בשנה.

   

  מובהר ומודגש בזה, כי על הקבלן יהיה לבצע מספר עבודות ניקיון במקביל בהתאם לאתרים המפורטים במפרט.

  טווח השעות לביצוע עבודות הניקיון באולמות ובמגרשים נקבע על פי אופי ושעות הפעילות בהם וניתן לשינוי בהוראה מראש מאת המנהל. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בהסכם על נספחיו בשל הצורך לעבוד במספר מקומות במקביל ועל הקבלן להיערך בהתאם.

   

   

   פיקוח עונשין וקנסות.

   

  להלן פרוט הסעיפים והקנסות שיוטלו על הקבלן עקב אי מילוי דרישות הסכם זה:

   

  • לא בוצע ניקיון באתר, בשעות ובתנאים המפורטים – יופחת סכום החיוב בעבור אותו אתר לאותה תקופה בה לא בוצעו העבודות בתוספת 1,000 ₪ למקרה.
  • מחסור בחומרי ניקוי למשך יותר מיום אחד 400    ₪ למקרה.
  • חוסר בכלי ניקוי לביצוע העבודות 400    ₪ למקרה.
  • אי זמינות של מנהל העבודה מטעם הקבלן 200    ₪ למקרה.
  • חוסר שביעות רצון מאיכות הניקיון על פי קביעת המפקח ו-או מנהל האתר 1,000 ₪ למקרה.
  • באם יתקבלו יותר מארבע תלונות על איכות הניקיון באתר מסוים בחודש אחד – לא יאושר חשבון לאותו חודש באותו אתר, כמו כן יחשב הדבר כהפרה של החוזה המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  • קביעתו של המנהל להטיל קנס על הקבלן בגין אי ביצוע המטלות כמפורט לעיל תהיה בין היתר בהסתמך על עובדות, התייחסות משתמשים, תכתובות.
  • סכום הקנסות יופחת מהחשבון החודשי שיגיש הקבלן.
  • במקרה בו לא יבוצעו עבודות ניקיון או ידרשו עבודות ניקיון נוספות בגין ביצוע לקוי יהיה המזמין רשאי לרכוש את שירותי הניקיון מגורם אחר, או לבצע אותם בעצמו, ולחייב את הקבלן בעלות הביצוע בתוספת 15% תקורה.

   

   

   

   

  ____________                                              __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • מכרז פומבי מס' 12/2022

  בדבר – ביצוע עבודות ניקיון אולמות ומגרשי ספורט באילת

             

  מחירים לפני הנחה/תוספת

   

  מס'

  סד'

   ת א ו ר   ה ע ב ו ד ה יח'

  מידה

  כמות סה"כ

  לחודש

  תקופת ביצוע סה"כ

  לתקופה

  1. ביצוע עבודות ניקיון באולם ספורט בבי"ס גולדווטר כמפורט במפרט המיוחד ולפי החוזה ונספחיו. מחיר לחודש  

   

  חודש

   

   

  1

   

   

  3,970

   

  11

  חודשים

   

   

  43,670

  2. כנ"ל באולם עציון גבר.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  3. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס היובל.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  4. כנ"ל באולם בבי"ס מצפה ים.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  5. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס צאלים.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  6. כנ"ל באולם ספורט ומגרש קט רגל בית הפועל.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  7. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס גלים.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  8. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס ים סוף.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  9. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס הרי אילת.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  3,970

  11

  חודשים

   

  43,670

  10.  כנ"ל באולם ספורט בבי"ס בגין וכולל גם עובד ניקיון 8 שעות ביום שישה ימים בשבוע.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

   

  1

   

  10,400

  11

  חודשים

   

  144,400

  11. כנ"ל באולם ספורט בבי"ס אלון.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  5,200

  11

  חודשים

   

  57,200

  12 כנ"ל באולם ספורט בבי"ס רבין.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  5,200

  11

  חודשים

   

  57,200

  13. כנ"ל במגרש כדור-רגל בבית ספר רבין.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  2,100

  10

  חודשים

   

  21,000

  14. כנ"ל במגרש כדור-רגל עירוני מול קניון אייס מול וכולל גם את מגרש האימונים שלצדו.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  2,100

   

  10

  חודשים

   

  21,000

  15. כנ"ל במתחם מגרשי הספורט הפתוחים בקריית הספורט בסמוך לבריכות המלח.

  מחיר לחודש

   

  חודש

   

  1

   

  6,500

   

  10

  חודשים

   

  65,000

  16. שעת עבודה פועל ניקיון במתקני ספורט

  יום חול –50.0 ₪ לשעה

  ישולם ע"פ הזמנה בלבד.

   

  ש"ע

   

  1

   

  לא לחישוב

   

  לפי הזמנה

   

  לא לחישוב

  17. שעת עבודה פועל ניקיון במתקני ספורט

  שבת / חג –75.0 ₪ לשעה

  ישולם ע"פ הזמנה בלבד.

   

  ש"ע

   

  1

   

  לא לחישוב

   

  לפי הזמנה

   

  לא לחישוב

   

  סה"כ  לחודש         67,230

   

                                    

   

  סה"כ  לתקופה                  

   

  758,830

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

 • מכרז פומבי מס' 12/2022

  בדבר – ביצוע עבודות ניקיון אולמות ומגרשי ספורט באילת

   

  הצעת הקבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה

  ובכפוף להצהרתי המצורפת למסמכי המכרז – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי הינו _________ אחוז לכל סעיפי כתב הכמויות.

   

   

  או  (יש למלא הנחה או תוספת במקום אחד בלבד)

   

   

   

  שיעור התוספת המוצע על ידי הינו ________אחוז לכל סעיפי כתב הכמויות.

   

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה נשוא חוזה זה לאחר ההנחה/תוספת הינה בסך ______________ ₪ כולל מע"מ לחודש אחד לכל האתרים שברשימה.

   

   

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה נשוא חוזה זה לאחר ההנחה/תוספת הינה בסך ______________ ₪ כולל מע"מ לכל התקופה לכל האתרים שברשימה.

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                              ________________

  תאריך                                                                    חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

 • הצהרת קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום על הסכם ולצרף אישור חתום מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח כנדרש וזאת תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כי זכיתי במכרז,  באם אזכה, הכל כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף, בטרם חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  בחתימתי על הצהרה זו אני מצהיר כי הצעתי כוללת את עלות השכר למעביד וכן את כל העלויות הנוספות בגין ההסכם לרבות בגין היטלים שונים החלים עלי כמעביד, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז. אין ולא תהיה לי כל טענה בדבר "חוזה הפסד".

   

  הנני מצהיר בזאת כי ככל ואזכה במכרז זה, אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה לרבות תשלום שכר והפרשות לקרנות ו/או קופות גמל במועד, וברור וידוע לי כי אי עמידה בתנאים הקבועים במסגרות חוקיות אלה כדי להוות הפרה יסודית של החוזה עליו אני חתום המאפשרת לרשות המקומית לבטלו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי כל

   דין.

   

  ברור וידוע לי כי על ידי הגשת ההצעה אני מתחייב לשלם לכל עובד האמור לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כל תשלום ו/או הטבה על פי הוראת הדין ובכלל זה, אך לא רק, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו ההרחבה בענף הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי ובהתאם להוראות התכ"ם בנוגע לעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון )הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה האבטחה והניקיון). הנני מתחייב להחיל על עובדי תנאי עבודה אשר לא יפחתו מתנאי העבודה המפורטים במסגרת כל ההוראות בדבר תנאי עבודה לעובד. מובהר במפורש כי הפרת הוראות בדבר תנאי עבודה לעובד תחשב לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של החוזה המאפשר לעירייה לבטל אותו לאלתר.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :       ____________________               מס' ע.מ/ח.פ. :         __________________

   

  כתובת המציע : ________________________      כתובת דוא"ל: ______________________

   

  מס' טלפון: __________________                          חתימת המציע : ______________________

   

   

   

   

   

   

  נספח עלות שכר למעביד

   

   

  הצהרת מעביד

  1. השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ- _______ שקלים חדשים לשעה.
  2. עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ-_______ שקלים חדשים לשעה. בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה עובדי קבלן), התשע"ב 2012, המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.
  3. אני מצהיר כי היקף משרות כוח האדם המתוכנן להיות מועסק על ידי לצורך ביצוע חוזה הינו ___ משרות.

   

   

   

  פרטי המעביד:_____________________________

   

  תאריך:__________________________________

   

  חתימה:_________________________________

   

   

   

   

 •  

  נספח ה'

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_________________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 12/2022 בדבר – ביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט באילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 30,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/08/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ה'-1

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה מיד עם קבלת הודעת זכייה במכרז

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 60,000 ₪ (במילים:  שישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס' 12/2022 בדבר – ביצוע עבודות ניקיון באולמות ובמגרשי ספורט באילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • דרישות ביטוח

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

   

  שירותי ניקיון במגרשים ואולמות ספורט בעיר אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, אילת

   

  מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'

   

  כולל ביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף

  ביט 4,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחר ביט    
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  057 ניקיון
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו,  ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה,  תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס                ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר  אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים       או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים  ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________                        ___________________

  שם הקבלן                                               חתימת הקבלן                              תאריך

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס פרטי הקבלן / נתוני בנק, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף.

   

  ג. ערבות בנקאית

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.  נזיקין ובטוח

   

  הקבלן יגיש בטרם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

  אי מילוי קפדני של ההוראות הנ"ל יכול לגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף____________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________________

   

  מס'/החשבון_________________

   

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________________________________________

  ______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  (לחתימה רק בתום תקופת החוזה)

   

   

  אני הח"מ _________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

  _______________                                                                        __________________________                           

           תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת     

   

   

   

   

 •         הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

   

   

  על פי החלטת ממשלה מס' 1134 מתאריך 04/02/2007 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 6/2007 הנני מצהיר ומתחייב כי:

   

  • לא הורשעתי בדין פלילי בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • אעביר, אחת ל – 6 חודשים, אישור חתום על ידו ומאושר על ידי רואה חשבון על כי עמדתי בכל החובות והתשלומים החלים עלינו על פי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמנו המוצבים באתרי ומתקני העירייה וכן לפני כל תקופת הארכה של ההסכם ככל שתהיה כזו.
  • ידוע לי כי אי קיום חובותי בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה כמפורט להלן, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  • הארכת ההתקשרות במסגרת אופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת תצהיר כאמור בנספח "הצהרה בדבר תשלום שכר והיעדר עבירות בדיני עבודה" שלהלן, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה. היו לקבלן הרשעות כמפורט בסעיף א' לעיל או קנסות בהתאם לדוח קנסות ממנהל האכיפה במשרד התמ"ת אותו יצרף לתצהירו, לא תמומש האופציה להארכת ההסכם.
  • שיתוף פעולה עם ביקורות – הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי יחידת הביקורת במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי ממשלה ו/או בודק השכר מטעם העירייה ו/או עם כל גורם מקצועי אחר. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה גמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
  • טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למוסד בו התבצעה העבודה. הקבלן מתחייב להמציא בתוך 14 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי כל זכויות העירייה על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן: ______________

   

   

  חוקי העבודה

   

  הנני מתחייב בזה לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את כל ההסכמים הקיבוצים ו/או צווי ההרחבה בתחום הניקיון לרבות לגבי הקבוע בחוקים הבאים:

   

  • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011;
  • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג-2013;
  • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945;
  • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946;
  • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א-1951;
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951;
  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950;
  • חוק החניכות, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;
  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;
  • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
  • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995;
  • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988;
  • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991;
  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ן-1996;
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, פרק ד;
  • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 8;
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001;
  • חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29;
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;
  • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006;
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, תשנ"ז-1997, סעיף 5א'

   

  אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד בתנאי כל דין בין אם נרשם ובין אם לא נרשם.

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  הצהרה בדבר תשלום שכר והיעדר הפרות בדיני עבודה

   

  אנו הח"מ________________________ מנכ"ל

  ו- ______________________________סמנכ"ל הכספים/ רו"ח של חברת

  ________________________________________________ (להלן : "החברה ")

  מצהירים בזאת כדלקמן:

  • החברה ח.פ. מספר _____________ שילמה בקביעות לכל עובדיה שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 ותקנותיו לרבות הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה וכן כל תשלום נוסף המוטל על מעביד כלפי עובדיו על פי דין והכל כקבוע בהסכם ההתקשרות עם עיריית אילת.

   

  • בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג-1953 במסגרת ההתקשרות.

   

  • החברה לא נתבעה ו/או נקנסה ו/או שילמה סכום כלשהו בגין הפרה של חוק מן החוקים המפורטים בנספח חוקי העבודה המצורף להסכם שבין הצדדים וכאמור בדוח קנסות ו/או הרשעות עדכני נכון למועד הצהרה זו מטעם מנהל האכיפה בתמ"ת מצורף כחלק בלתי נפרד מהצהרה זו.

   

  על החתום:

  מנכ"ל:                                       .

  סמנכ"ל כספים/רו"ח: ___________________.                     

   

  תאריך:                                       .

  אישור

  אני הח"מ, _________ עו"ד, מ.ר.__________ מאשר/ת בזאת כי ביום_________, הופיע בפני המצהיר, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

  _____________________

                          , עו"ד